T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal edildi ALTINDA SAHTE SIGORTA Tiryaki vatandafl buluflmas sürüyor Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, pazar sohbetlerine ara vermeden devam ediyor. Bir klasik haline gelen sohbetlerinin bu haftaki konuklar Ayd nl kevler ve Seyfi Demirsoy Mahallesi sakinleriydi. Yaklafl k 500 kiflinin kat ld programda hep bir a zdan dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajlar verildi. HABER 3. SAYFADA 28 yatakl hastaneden 500 bin nüfusa hizmet Nüfusu 500 bine ulaflan Etimesgut ta hastane ihtiyac günden güne artarken, Etimesgut Belediyesi T p Merkezi ile bu aç kapatmaya çal fl - yor. lçenin tek hastanesi olan Celal Ertu Devlet Hastanesi, kapasitenin yetersiz oluflu ve yo un talep nedeniyle ihtiyac karfl layam yor. HABER 3. SAYFADA Yenimahalle de 13 bin iflyerine ruhsat verildi 16 DA Hüseyin Poyraz yeniden baflkan seçildi 16 DA Kitap kumbaras doluyor ÇANKAYA HABER 13. SAYFADA ET MESGUT Tuna dan, fioförler Odas na ziyaret 16 DA OPERASYONU Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nun Ankara da yapt genifl çapl denetimlerinde ücret karfl l vatandafllar sigortal gösteren çok say da paravan flirket tespit edildi. Bu çerçevede 'sahte sigortal ' oldu u belirlenen 611 kiflinin sigortal l klar iptal edildi. GÜNCEL H A B E R T MCO SOKAK ta kiralamalar bafllad SEKTÖREL BAKIfi Baflkent te özel sektörün, dekorasyon ve inflaat malzemeleri sektörüne yönelik dev yat r mlar ndan biri olarak hayata geçirilen T MCO Sokak ta kiralamalar bafllad. Türk Liras ile kiralama yap lacak ilk konsept AVM olacak T MCO Sokak ta yer alacak her biri 485 metrekare olan 256 dükkan, may s ay ndan itibaren kap lar n müflterilerine açacak. T MCO Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Y ld r m, 2 bin araç kapasiteli aç k ve kapal otopark, genifl bulvarlar, yan yana s ralanm fl 4 er katl dükkanlardan oluflan T MCO Sokak ta, inflaat ve dekorasyon dünyas ndaki lider markalar, evini ya da iflyerini yenilemek isteyen son kullan c lar ile buluflturmay hedeflediklerini belirtti. Y ld r m, lokasyon olarak Anadolu Bulvar gibi çok de erli ticaret merkezinde hayata geçirilen T MCO Sokak projesini, Ankara n n al flverifl al flkanl klar ndan ilham alarak farkl ve yepyeni bir konseptle oluflturduklar n n alt n çizdi. HABER 13. SAYFADA B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Süleyman Göksu T w i t t e r GÜNCEL twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Bugün 4 te F A C E B O O K OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ Tamer Karahan Bugün 13 te SGK denetmenleri taraf ndan yap lan Ankara da yap lan incelemeler sonucunda doland r c lar n; sigortas olmayan, emeklilik gününü doldurmas gereken, banka kredisi çekmek isteyen ya da efl durumu tayini olmak isteyen zor durumdaki vatandafllar hedef seçti i belirlendi. Kendilerini makine, inflaat, temizlik sektörlerde faaliyetteymifl gibi gösteren bu iflyerlerinde sahte sigortal ' oldu u belirlenen 611 kiflinin sigortal l klar iptal edildi. PARAYLA S GORTA Ankara n n belli bölgelerinde yap lan çal flmalarda doland r c lar n vatandafllar 200 ile 250 TL karfl l nda Ç. Kozmetik nfl. Nak. Ltd. fiti. ve H. Metal Mak. Ltd. fiti. isimli iflyerlerinde sigortal gösterdikleri tespit edildi. Cumhuriyet Savc l ve Emniyet Müdürlü ü ile yap lan ortak çal flmalar neticesinde, burada sigortal olarak gösterilen kiflilerin sigortal l klar - n iptal edildi. Sorumlu kifliler hakk nda da Cumhuriyet Savc l na suç duyurusunda bulunuldu. Bu konudaki denetimlerine h z veren SGK, vatandafllar bu tür doland r c l k faaliyetine asla tevessül etmemeleri ve sigortal olman n ön flart - n n fiili olarak çal flmaya dayanmas gerekti i konusunda uyard. (CHA) KAZAN flçi Lokali nde SICAK KRAM Bölgesinde meflhur olan Sal Pazar n n hemen yan bafl nda infla edilen ve üst kat n zab ta noktas olarak kullanan Kazan Belediyesi alt kat ise iflçi lokali olarak düzenledi. nflaatlarda günlük çal flan geçici iflçilerin öncelikli olarak kullanaca- lokalde sabah erken saatlerde bardakla s cac k çorba ve çay ikram ediliyor. HABER 4. SAYFADA Göktürk, 2 bin üyeye hizmet veriyor HABER 4. SAYFADA ET MESGUT

2 /2 ANKARA Gazi fiahin e destek ziyaretleri sürüyor Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin i makam nda ziyaret eden Kuflçuali Köyü Muhtar Erol Aslan ve beraberindeki köy sakinleri, lçe ye ve köylerine yapt hizmetlerden dolay fiahin e teflekkür etti. BUGÜN Y erel seçimlerde baflar dileyen heyet, yeni düzenlenen Büyükflehir Belediye yasas çerçevesinde, seçimlerden sonra mahalle statüsüne geçecek olan Köylerine, Baflkan fiahin ile Belediye Hizmetlerinin daha fazla gelece ine inand klar n belirttiler. Makam nda a rlad misafirlerine 5 y ll k görev sürecinde yapt hizmetleri ve yeni projelerini anlatan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Halk m z n en gerekli ve en acil ihtiyaç duyulan hizmetleri görev sürecimiz içerisinde yapt m za inan yorum Elmada n de iflerek h zla geliflen bir ilçe konumunda oldu unu da belirten Baflkan fiahin; Gerek alt yap çal flmalar m z gerek ise üst yap çal flmalar m z ile ilçemizin geliflmesini ve daha modern olmas n sa lad k Sözlerine, Amfi Tiyatro alan, Kültür ve Sanat Merkez Binas, Kent Meydan, Ankara S cakl k Kemalpafla Al flverifl Merkezi, Huzur Evi, Kargal Yer Alt Baraj, fiehitlik An t, Çaml k Piknik ve Mesire Alan, Hasano lan Polis Amirli i Binas, Elmada At k Su Ar tma Tesisi, Hasano lan At k Su ar tma Tesisi ve birçok önemli hizmetleri daha yapt klar n belirterek devam eden Baflkan E lmada Belediye Baflkan Gazi fiahin, lçede bulunan Küçük Sanayici esnaf ile bilgilendirme toplant s düzenledi. Toplant da, projesi H CR 6 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 24 Kanun-i Sani 1429 fiahin; Alt yap çal flmalar olarak da, çme suyu, at k su hatlar ve do algaz gibi alt yap çal flmalar m z n büyük bir k sm ilçemiz genelinde bitirilmifl olup halen devam etmekte olan çal flmalar m z da vard r. Yapt klar m z yapacaklar m z teminat d r. Küçük Sanayi Sitesi Projesi tan t ld AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : tamamlan p yak n bir zaman içerisinde temeli at lacak olan, Elmada Küçük Sanayi Sitesi proje tan t m yap ld. Baflkan Gazi fiahin in talimatlar do rultusunda Belediye mar ve fiehircilik Müdürlü ü personeli taraf ndan haz rlanan projenin, tan t m toplant s na Elmada l esnaflar yo un ilgi gösterdiler. Kurtulufl Mahallesi s n rlar içerisinde yap lacak olan Küçük Sanayi Sitesi nin ki etap da tamamlanaca n ve birinci etapta 52 adet ifl yerinin, ikinci etapta ise 60 Adet fl Yerinin yap laca n belirten Baflkan fiahin; Kent içinde da n k yerleflmifl, elveriflsiz çal flma koflullar alt nda çal flan siz de erli kardefllerimizin, koflullar n iyilefltirmek, istihdam ve verimlili i artt rmak amac ile haz rlad m z ve yak n bir zaman içerisinde temeli at lacak olan, 24 bin 843 metre karelik alan kapsayan projede, her bir ifl yeri 154 m2 alana sahip olacak. Proje kapsam nda, söz konusu bölgede Trafik denetleme fiube Müdürlü ü, Cami, So uk hava depolama alan ve otogar gibi hizmetler de verilecek Toplant da Esnaflara verdi i sözü tutman n huzurunu yaflad na belirten Baflkan fiahin; Hem yaflam kalitesini hem de ekonomik hareketlili i artt rmak amac yla haz rlad m z bu projemizi tamamlay p A ustos ay nda hizmete açmay planl yoruz TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 20 Günefl :06 48 Ö le :12 10 YARIN kindi :14 52 Akflam :17 19 Yats :18 39 Tan k, bar na ziyaret etti Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Mühye Köyü'ndeki Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çal flmalar yerinde denetledi. Ziyaret s ras nda bar na gezmeye gelen hayvanseverlerle de sohbet eden Baflkan Tan k, yaln zca ilçe belediyeleri aras nda de il Büyükflehir Belediyeleri aras nda da Çankaya Belediyesi Hayvan Bar na büyüklü ü ve donan m nda bir baflka örnek olmad n belirtti. Tan k, konuyla ilgili mevzuat n sokak hayvanlar konusundaki görevi Büyükflehir Belediyesi'ne verdi ini, buna karfl n Büyükflehir Belediyesi'nin bu görevini yerine getirmedi ini ve görevi olmamas na ra men Çankaya Belediyesi'nin tüm Ankara'daki sokak hayvanlar sorununu neredeyse tek bafl na gö üslemek durumunda kald n ifade etti. Bu dost canl larla beraber yaflaman n verdi i heyecana tüm duyarl vatandafllar ortak olmaya ça ran Baflkan Tan k, Çankaya Belediyesi'nin bu konudaki örnek tavr n n Büyükflehir Belediyesi taraf ndan da paylafl lmas halinde Ankara'daki sokak hayvanlar sorununun önemli ölçüde hafifleyece ini belirtti. Tan k "Büyükflehir Belediyesi'nin önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'ye geçece ine ve Ankara'daki sokak hayvanlar sorununun çözülece ine inan yorum" Göktürk, 2 bin üyeye H ZMET VER YOR 2 bin üyeye ulaflan Etimesgut Belediyesi Göktürk Aile Yaflam ve Merkezi, havuzdan, bowlinge, Rusça dan Resim kursuna birçok alanda hizmet veriyor. Etimesgut Belediyesi nin Eryaman da hizmete açt Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezi, ilçe halk ndan büyük ilgi görüyor. Perflembe günleri bak m ve genel temizlik nedeniyle kapal olan tesis, haftan n 6 günü hizmet veriyor. Engelli ve gazilerin ücretsiz; emeklilerin de indirimli yararland tesisin üye say s 2 bini aflt. Havuz, spor, e itim ve e lenceyi bir arada sunan merkez her yafltan Etimesgutyu ya hitap eden donat lar bünyesinde bar nd r yor. Yar olimpik kapal yüzme havuzuyla 4 mevsim yüzme keyfi sunan merkeze ilgi, yar y l tatili nedeniyle daha da artt. Merkezde, hamam n yan s ra bowling, bilardo, duvar topu ve masa tenisi gibi oyun alanlar n n bulunmas merkezi gençler aç s ndan daha cazip hale getiriyor. Vatandafllar zevklerine göre oyun alanlar ndan yararlanarak günün yorgunlu unu burada at yorlar. Tesisteki güzellik merkezi bayanlar n en s k u rak yerleri aras nda bulunuyor. Etimesgut Belediyesi nin Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi de kendini gelifltirmek, yeni hobi ve meslekler kazanmak isteyenlere farkl alternatifler sunuyor. Rusça, ngilizce, gitar, keman, resim, giyim aksesuarlar gibi birçok mesleki ve kiflisel geliflim kurslar düzenleniyor. etisem kurslar na halen 500 kifli kat l rken, kurs kay tlar da devam ediyor. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, merkeze ilginin her geçen gün daha da artt n belirterek, Hemflehrilerimizin ilgisi, bu yat r m m z n ne kadar do ru ve yerinde oldu unu bir kez daha gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de ilçemizi buna benzer yeni yaflam alanlar yla donatmaya devam edece iz

3 Akgül, dernekleri ziyaret ediyor l biz Mamak a hizmet için temel atma y l olarak M amak ta bulunan sivil toplum kurulufllar - de erlendiriyoruz. Mali disiplinini sa layarak ifle n ziyaret etmeye devam ede Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, son olarak, en borçlu belediyeleri aras ndan ç karak en çok bafllad m zda Mamak Belediyesi ni Türkiye nin Yozgat a ba l Yerköy lçesi Çaml bel Köyü Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i ni ziyadik. Kentsel dönüflümü, sosyal dönüflümü ile bir- yat r m yapan belediyelerinden biri haline getirret etti. Dernek çal flmalar hakk nda bilgi alan likte yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem ise Mamak ta çok daha büyük hizmetleri vatandafllar - Akgül, Yozgatl lar n sergiledikleri birlik ve berberlik ruhunun herkese örnek olmas gerekti ini m zla buluflturaca z. Son derece baflar l geçen belirtti. Mamak taki yat r mlar hakk nda dernek bu befl y l n ard ndan Mamak n y ld z önümüzdeki befl y l içerisinde iyice parlayacak üyelerini bilgilendiren Akgül; Geçti imiz befl y - CHP Ankara SKM yi açt Birlefle birlefle kazanaca z sloganlar n n at ld aç l fla CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n ve CHP Ankara Milletvekilleri Bülent Kuflo lu, Aylin Nazl aka ve Sinan Aygün de kat ld. Kemal K l çdaro lu aç l flta yapt konuflmada, Baflar y kim gösterirse göstersin hepimiz sayg duyaca z. Mansur Bey Ankara da düzgün siyaset yapt, herkesin takdirini kazand. Bugünün en güzel slogan birlefle birlefle kazanaca z. Ayr flanlar n kazand görülmemifltir. O güzel, çal flkan, halk, kentini düflünen bir insan. Kendini de il vatandafl n cebini düflünen bir insan. O yeflili, do ay AK Partili fiahin den Baflkan Çetin e ziyaret P ursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Ak Parti Çank r Milletvekili dris fiahin i makam nda a rlad. AK Parti Çank r Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Baflkanvekili dris fiahin, Pursaklar Belediyesi Tebessüm Kona nda Baflkan Çetin le bir araya geldi. Nezaket ziyaretinde bulunana dris fiahin, Pursaklar daki çal flmalar hakk nda Çetin den bilgi ald. Pursaklar n çok h zl bir de iflim ve geliflme sa lad n ifade eden fiahin, Pursaklar özgün projelerle an lan bir flehir haline geldi. Hayata geçirilen bu özgün projeler büyük takdir görüyor. Say n Baflkan m za teflekkür ediyor, yeni dönem çal flmalar nda baflar lar diliyorum. Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin de Say n Vekilimizin bu ziyaretleri bizleri mutlu etmifltir. Kendilerine teflekkür ediyoruz. nflallah bu ülkeye, bu Tebessüm fiehrimize hep birlikte hizmet etmeye devam edece iz.diye konufltu. düflünen bir insan. O, her fleyi ben bilirim iddias nda de il, beraber yönetelim Ankara y diyen bir insan fleklinde konufltu. Belediye Baflkanlar n n iflverenlerinin, seçmenler oldu unu dile getiren Mansur Yavafl 30 Mart ta mevcut yönetim devam m edecek yoksa yeni bir yönetim anlay fl yla hizmet mi gelecek? Ankaral hemflehrilerim bunun seçimini yapacak. Yönetimlerde ödeyen karar verir diye bir anlay fl var. Belediye baflkanlar na iflveren sizlersiniz. Belediyeler bütün faaliyetlerini sizlerden toplad vergilerden karfl lar. Nas l iflinden memnun olmad n z bir personelin ifline son veriyorsan z 30 Mart için de ayn fley geçerli olacakt r. Ankaral lar 30 Mart ta Say n Gökçek in ifline son verecekler Ankara da yolara dikilen ithal hlamur a açlar n n tanesinin yaklafl k 1500 Euro oldu unu söyleyen Mansur Yavafl Biz talyan köylüsünü, Alman köylüsünü de il Ankara köylüsünü zengin edece iz fleklinde konufltu. Belediye Baflkan seçilmesi halinde Ankara da su ve toplu tafl man n ucuzlayaca n söyleyen Yavafl, Sosyal yard mlar devam ederken, sosyal yard m yapt m z insanlar n su ve ulafl mda da daha düflük ödeme yapmalar n sa layaca z. Yani biz kafl kla verip kepçeyle geri almayaca z. 30 Mart tan sonra Atatürk ümüzün baflkentine yak fl r bir Ankara için ortak ak lla hep birlikte çal flaca z N üfusu 500 bine ulaflan Etimesgut ta hastane ihtiyac günden güne artarken, Etimesgut Belediyesi T p Merkezi ile bu aç kapatmaya çal fl yor. lçenin tek hastanesi olan Celal Ertu Devlet Hastanesi, kapasitenin yetersiz oluflu ve yo un talep nedeniyle ihtiyac karfl - layam yor. Devlet Hastanesi nde görev yapan 65 doktor, 500 bin nüfuslu Etimesgut a hizmet vermeye çal fl - yor. Etimesgut Belediyesi T p Merkezi ise 60 kiflilik sa l k personeliyle vatandafllara en iyi hizmeti sunmaya çal fl yor. Kulak Burun Bo az (KBB), kad n hastal klar, göz, çocuk, dahiliye, dermatoloji(cildiye), mikrobiyoloji branfllar nda 7 uzman doktorun bulundu u t p merkezinde 8 difl hekimi ile 8 pratisyen hekim görev yap yor. Etimesgut Belediyesi T p Merkezi, 7 gün 24 saat esas na göre hizmet verirken, merkezden günlük ortalama 400 kifli yararlan yor. T p Merkezi nin doktor, hemflire, laborant ve di er görevlileriyle 60 kiflilik güçlü sa l k kadrosu ilçe halk na flifa da t yor. Etimesgut Belediyesi T p Merkezi bünyesinde a z ve difl sa l poliklini i de hizmet veriyor. 1 i difl cerrah olmak üzere 8 difl hekimi gelen hastalar n a z, difl ve çene sa l klar yla ilgili taleplerine cevap veriyor. Röntgen, mikroeliza, otoanalizör, hormon ve hemogram cihazlar n n yer ald merkez, tüm tetkiklerini kendi laboratuarlar nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl'la birlikte hizmete açt. ANKARA yapabiliyor. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, nüfusu 500 bine ulflan ve her geçen gün büyüyen ilçenin sa l k yat r mlar na ihtiyaç duydu- unu söyledi. Devlet Hastanesi nin ihtiyac karfl layamad n, vatandafllardan bu konuda çok yo un flikayetler ald klar n belirten Demirel, lçemizde büyük, modern ve ihtiyaca cevap verebilir bir, hatta Eryaman bölgemize de olmak üzere en az 2 adet teflekküllü hastaneye ihtiyaç vard r. Yerel yönetim olarak bu konuda uzun y llard r büyük çaba göstermemize ra men, maalesef bunu gerçeklefltiremedik. Yaklafl k 100 bin metrekarelik kullan m al nana sahip bir inflaat m z var. Buras n öncelikle hastane olarak de erlendirmek /3 Tiryaki vatandafl buluflmas sürüyor A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, pazar sohbetlerine ara vermeden devam ediyor. Alt nda n farkl mahallerinden gelen vatandafllar her hafta pazar günü Ulucanlar Cezaevi nde bir araya geliyor. Alt nda l lar ayn çat alt nda buluflturan Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, tam 7 y ld r devam eden pazar sohbetlerinde mahalle sakinlerinin taleplerine kulak veriyor. Bir klasik haline gelen pazar sohbetlerinin bu haftaki konuklar Ayd nl kevler ve Seyfi Demirsoy Mahallesi sakinleriydi. Yaklafl k 500 kiflinin kat ld programda hep bir a zdan dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajlar verildi. Alt nda l lar ise içimizden biri olarak tan mlad klar Baflkan Tiryaki ye her zaman destek vereceklerini ifade etti. Alt nda da çok fazla yol kat ettiklerini dile getiren Baflkan Tiryaki Allah emek harcayanlar n eme- ini bofla ç karmaz. Alt nda a hizmet ederken hiçbir zaman adaletten ayr lmad klar n söyleyen Tiryaki, y l boyunca yap lan ihmalleri ortadan kald rmak için çal flt klar n ve çal flmaya devam edeceklerini belirtti. Ulucanlar Cezaevi ndeki programa Suriye deki savafltan kaç p gelerek Alt nda a yerleflen ve Baflkan Tiryaki ye gönül veren Suriyeli vatandafllar da kat ld. Alt nda l vatandafllarla tek tek ilgilenen Baflkan Tiryaki, pazar buluflmalar n n dostluk ve kardefllik ba lar n güçlendirdi ini vurgulad. Tiryaki, dünya üzerindeki flehirlerin en de erli mekanlar n n kültürel miras n en fazla oldu u, en eski yerleflim birimleri oldu unu söyleyerek Alt nda da, Ankara n n en eski bölgesi Burada buram buram tarih kokuyor. Alt nda da farkl medeniyetlere ait kültür kaynaklar n görmek mümkün... O nedenle Alt nda Ankara n n en de erli bölgesidir. 28 yatak kapasiteli hastane 500 bin nüfusa hizmet veriyor üzere, geçen 4 y lda bir çok çal flma yapt k, çok büyük çaba gösterdik. Sa l k Bakanl m z la yapt m z çal flmalar maalesef sonuçsuz kald. Buras n n üniversite hastanesi olmas için de gelen talepleri de erlendirme aflamas nda engellerle karfl - laflt k. nflaallah bu engelleri de aflarak, Eti-Park ad yla bilinen inflaat halindeki binam z üniversite veya ayn zamanda hastane olarak hizmete sunmak konusundaki kararl l - m sürdürmekteyiz. lçemizdeki sa l k hizmeti ihtiyac n da dikkate alarak, Belediye T p Merkezimizi güçlendirdik. Araç gereçle takviye ettik.. Sa l k ekiplerimizi art rd k. Y lda 120 bin insan m za hizmet veriyoruz. Ancak bu yeterli olmuyor. Belediye imkanlar m zla ancak bu kadar n yapabiliyoruz

4 Yeni Kaymakaml k binas nda hizmet vermeye bafllayan Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf ; Vak f Modernizasyon Projesi kapsam nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ndan alm fl oldu u proje bütçesi ile hizmet kalitesini ad m daha öteye tafl d. Keçiören SYD Vakf HAYRETT N VURAL ANKARA V ak f Modernizasyon Projesi kapsam nda tefriflatlar gerçeklefltirilen; 2 bireysel görüflme odas, 1 çocuk görüflme odas, 15 kiflilik etüt/grup görüflme odas, 8 kiflilik bilgisayar odas, 1 çocuk oyun alan, 1 oyun odas /atölye odas ve 150 kiflilik konferans salonu ile Vak f daha modern bir yap ya kavuflmufl ve ayn zamanda bugüne kadar sundu u sosyal yard m/sosyal hizmet merkezi odakl yürüttü ü hizmet kalitesini daha ileriye tafl yarak hizmet vermeye bafllad. Proje kapsam nda al nan S ramatik Cihaz ve Yaz l m ile engelli/yafll vatandafllara öncelik verilmekte, s ra ald gün do um günü olan vatandafllar m z n do um günleri S ra Takip Ekranlar nda ve vak f çal flanlar taraf ndan kutlan lmakta, personel taraf ndan baflvuru sahibinin s ras gelmeden evraklar ve dosyalar haz r hale getirilerek ifllemler h zland r lmaktad r. Vatandafllar ayn zamanda s ralar n n gelmesini beklerken de vak f taraf ndan haz rlanan kamu spotlar ve sunumlardan oluflan filmi izleyerek bilgilendirilmekte. 4 Bireysel/çocuk görüflme odalar nda Vak f sosyal hizmet uzmanlar taraf ndan bireysel görüflmeler yap larak bireylerin ihtiyaçlar belirlenmekte, Psikolojik Dan flman ve Rehberi taraf ndan e itim ve dan flmanl k hizmeti verilmekte, vak f psikologu taraf ndan psikolojik deste e ihtiyac olabilece i tespit edilen bireylere/çocuklara psikolojik destekler ve bilgilendirmeler yap lmak ile birlikte periyodik aral klar ile de takip ve kontrolleri yap l yor. Etüt/grup görüflme odas nda baflta kad nlar olmak üzere bireylere aile içi fliddet, ev ekonomisi, enerji tasarrufu, okuma-yazma kursu, internetin zararlar, kad n haklar gibi konularda alan nda uzman kiflilerce e itimler verilecektir. Konferans Salonu ndada Vak f hizmetlerinden yararlanan çocuklara, kad nlara ve ailelere sinema gösterimleri gerçeklefltirilmekte, oyun alanlar nda Vak fa e itim, sinema, bireysel görüflme gibi uzun süreli kat l m gerektiren durumlarda çocuklar n b rakmakta ve sorumlu personelin gözetiminde çocuklar oyun oynayarak ebeveynlerini beklemekte. Bilgisayar Odas nda ise baflvuru sahiplerinin çocuklar proje ödevlerini ve gerekli ders B ölgesinde meflhur olan Sal Pazar n n hemen yan bafl nda infla edilen ve üst kat n zab ta noktas olarak kullanan Kazan Belediyesi alt kat ise iflçi lokali olarak düzenledi. nflaatlarda günlük çal flan geçici iflçilerin öncelikli olarak kullanaca lokalde sabah erken saatlerde bardakla s cac k çorba ve çay ikram ediliyor. So uk k fl günlerinde özellikle s cak bir çorba ve çay içmenin rahatl n yaflayan iflçiler uygulamadan çok memnun olduklar n belirterek,allah Lokman Ertürk ten raz olsun. fiu so uk k fl günü sokaklarda üflümekten kurtulduk. Yar aç yar tok bu so uklarda kald r m köflelerinde bekleflip duruyorduk. Bir lokma ekmek yiyor, kursa m zdan s - cak bir çorba geçiyor. Üstelik istedi imiz kadar çay içebiliyoruz, televizyonumuz da var. Daha ne isteyelim, bu zor günlerde gariban dostu Lokman Ertürk bize de sahip ç kt.. fleklinde konufltular. Kazan n son y llarda sa lanan geliflme ve bölgesel kalk nman n yan s ra sosyal sorumluluk projeleri ile de her kesimden insan n dikkatini çekti ini söyleyen Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Ülkemizin en çok göç alan ilçelerinden birisi Kazan olmas na ra men iflsizlik yok denecek kadar az. Geliflmifllik s ralamas nda Ankara n n d fl ilçeleri içerisinde birinci ülke genelinde ise 30. s raday z. Tüm kamu kurulufllar kendi binalar nda hizmet veriyor. Altyap çal flmalar m z 350 bin nüfusa yetecek flekilde planland ve uyguland. çme suyu yeni yüzüyle hizmette CNC dubalar, Keçiören e renk katt K eçiören in park ve yeflil alanlar n çevreleyen duvarlar ile demir parmakl klar n yerini rengarenk CNC dubalar ald. CNC dubalar estetik görünümleri ve renkli LED fl kland rma sistemleri ile Keçiören gecelerine ayr bir renk katt. Keçiören halk n n gözdesi haline gelen CNC dubalar, içerisinde bulunan LED fl kland rma sayesinde 12 çeflit renk verebiliyor. Keçiören gecelerini görsel bir flova dönüfltüren dubalar ayn zamanda yüzde 40 a varan oranda enerji tasarrufu sa l yor. lçedeki birçok park ve bahçede kullan lan paslanmaz çelik CNC Dubalar, dayan kl l yla da dikkat çekiyor. Duvarlar n ve demir parmakl klar n yerini alan dubalar, hem park ve bahçelerin güzelli ini d flar ya yans t yor hem de renkli fl kland rma sistemi ile görsel bir zenginlik sunuyor. Kimi park ve bahçelerde iki duba aras ndaki mesafe 2 metre iken baz yerlerde ise 3 metreyi buluyor. Keçiören Belediyesi flu ana kadar Botanik Park yürüyüfl yolu, Subayevleri Ahmet Önder Park, Toygar lkö retim karfl s Süleymaniye Park, Deniz Dünyas etraf, Ali Özayd n Park, Fatih Terim Park, Eflref Bitlis Park, Bülent Ay Park, Hayati Tokgöz Park, Hasan Aç kgöz Park ve Afla E lence Yavuz Sultan Selim Park etraf n CNC dubalar ile çevreledi. Tan k, gazetecinin nikah n k yd Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Do ufl Grubunun baflar l muhabirlerinden Ça dafl Özer ile E itim- fl Sendikas Bas n Dan flman Asl Çökeno lu nun nikah n k yarak genç çiftin mutlulu una ortak oldu. Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Kokteyl Salonu nda gerçekleflen nikaha çiftin yak nlar ve dostlar kat l rken genç çiftin flahitliklerini DSP Genel Baflkan Masum Türker, DSP Eski Genel Baflkan Zeki Sezer, E itim- fl Sendikas Genel Baflkan Veli Demir ile Çankaya Belediyesi Genel fl Sendikas mar-a.fi. Bafltemsilcisi Mahmut Aslan yapt. Anka Haber Ajans nda bafllayan aflklar n nikahla taçland ran çiftin mutlulu u gözlerinden okunurken salonu dolduran davetliler alk fllar yla çiftin mutlulu unu paylaflt lar. Tam 5 y ld r çiftleri evlendirdi ini ama böylesine heyecanl bir çift görmedi ini ifade eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Evlili i sürdürmenin en önemli yolu konuflmakt r, birbirini anlamakt r, evlili e özen gösterip emek vermektir. araflt rmalar n yapabilmekte ayn zamanda bilgisayar kullan m n n özellikle kad nlar aras nda yayg nlaflma için Bilgisayar Kursu düzenlenecek. flçi Lokali nde s cak ikram ar tma tesisimizin yan s ra at k su ar tma tesisimiz de hizmet veriyor. lçe merkezimizde ya mur suyu toplama hatt m z var y l ndan bu yana do- algaz kullan yoruz. Lojistik üs Kazan da, TA -TUSAfi tesisleri Kazan da, Kanal stanbul dan sonra Türkiye nin ikinci büyük projesi olan Savunma Sanayi Kümelenmesi Kazan da gerçeklefltirilecek. Ö retime bafllayan Baflkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksek Genifl Aç Süleyman GÖKSU TÖVBE VE ST FAR Allâhü Teâlâ Hadis-i Kudsî'de buyurdu ki: "Ey Âdemo lu, muhakkak sen bana dua edip ümit etti in müddetçe günahlar na bakmam, seni ma firet eder; ba fllar m." Yani seni günahlar n için atefle atmam ve günahlar n n çoklu una bakmam. Zira günahlar ne kadar çok olsa yine mahduddur, s n rl d r. Cenâb- Hakk' n aff ve ma fireti ise sonsuzdur. Yedi okyanusa kar flan bir damlan n hükmü neyse Cenâb- Hakk' n rahmeti yan nda da öyledir. Ancak kul hakk bundan hariçtir. Zira kul hakk flehitten bile affedilmemifltir. Allâhü Teâlâ has mlar baflka bir suretle raz ederse o hariç. Lâkin kâfir ve hayvan haklar nda da ifl zordur. "Ey Âdemo lu, günahlar n gökte bulutlar kadar olsa sonra bana isti far edip ba fllamam dilesen seni ma firet ederim." sti far, suçun ba fllanmas n istemektir. "Allâhümma firlî" yahut "esta firullâh" demek gibi. Lâkin iyi bilmelidir ki bir kimse bir günah iflleyip tövbe etmeden bir daha ifllerse günahta srar etmifl olur. Günahta srar ise büyük günahlardand r. Bu srar sebebiyle cezalan r. "Ey Âdemo lu, -flirk koflmamak üzere- bana yeryüzü dolusu günahla gelsen elbette sana yeryüzü dolusu ma firetle gelirim." Yani senin günahlar n benim rahmetimi asla aflamaz. Cenâb- Hakk'a ortak koflmad ktan ve ibadetini s rf Allah için yapt ktan sonra yerler ve gökler dolusunca günaha bak lmaz, ba fllan r. Nitekim ortak koflan n yer gök dolusu ibadeti olsa bir de eri olmaz. Zira flirk, günahlar n bafl d r, iblisin yoludur. Okulu nun yan s ra Gazi Üniversitesi senatosu da bir fakülte ve 2 yüksek okulunu Kazan a tafl ma karar ald. Kazan n bu h zl geliflimi üniversitelerde tez konusu oldu. Bunlar n yan s ra Sosyal sorumluluklar m z da yerine getiriyoruz. flçi kardefllerimiz bu so uklarda üflümesinler, s cakta beklesinler, sabah çorba ile kar nlar doysun. Bu hizmetimiz onlar mutlu etti, bizler de mutlu olduk.

5 STANBUL (AA) G AP Bölge Kalk nma daresi (BK ) Baflkan Sadrettin Karahocagil, flimdiye kadar GAP için yaklafl k 50 milyar lira para harcand n belirterek, GAP taki enerji üretimi yap lan yat r mlar n amorti etmesi için yeterli. Bu proje kendini ödeyen bir proje. fiimdiye kadar sadece 20 milyar Türkiye Finans a 4 ödül birden STANBUL (CHA) T ürkiye Finans, dünyan n önde gelen ekonomi yay nlar ndan Global Banking and Finance Review taraf ndan 4 ayr dalda ödül almaya lay k görüldü. Bankaya Türkiye nin En yi Ortak Markal Kredi Kart, Türkiye nin En H zl Büyüyen Perakende Bankas, Türkiye nin En H zl Büyüyen Ticari Bankas ve Türkiye nin En H zl Büyüyen KOB Bankas ödülleri verildi. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Yenilikçi STANBUL (AA) G AP Bölge Kalk nma daresi (BK ) Baflkan Sadrettin Karahocagil, flimdiye kadar GAP için yaklafl k 50 milyar lira para harcand n belirterek, GAP taki enerji üretimi yap lan yat r mlar n amorti etmesi için yeterli. Bu proje kendini ödeyen bir proje. fiimdiye kadar sadece 20 milyar dolar n üzerinde bir enerji geliri var bölgenin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Karahocagil, GAP Eylem Plan kapsam nda Türkiye yat r m program n n yüzde 14 üne yak n n n GAP için ayr ld n, bunun yaklafl k 18 milyar lira oldu unu kaydetti. GAP yat r mlar için 2013 y l nda 5,2 milyar liral k bütçe ayr ld - n an msatan Karahocagil, 2014 y - l nda da yine 5 milyar liran n üzerinde bir bütçe olaca n dile getirdi y llar için yeni bir eylem plan haz rlad klar n aktaran Karahocagil, 2012 sonu itibariyle yaklafl k 800 bin hektar alan n sulama altyap s n n haz rland n, bu alan n gelecek 2 y l içerisinde sulamaya aç laca n ifade etti. Karahocagil, flimdiye kadar GAP için yaklafl k 50 milyar lira para harcand n söyledi. GAP taki enerji üretiminin yap - dolar n üzerinde bir enerji geliri var bölgenin AA muhabirinin sorular n yan tlayan Karahocagil, GAP Eylem Plan kapsam nda Türkiye yat r m program n n yüzde 14 üne yak n n n GAP için ayr ld n, bunun yaklafl k 18 milyar lira oldu unu kaydetti. GAP yat r mlar için 2013 y l nda 5,2 ürün ve hizmetlerimizle Türkiye de kat l m bankac l sektörüne yön veriyor, ayn zamanda ülke ekonomisine katk sunmak için reel ekonomiye önemli desteklerde bulunuyoruz. Böylelikle istikrarl ve sürdürülebilir bir büyüme performans sergiliyoruz. Bankac l k ve finans endüstrisindeki anahtar oyuncular bir araya getiren ve sektörün önde gelen oyuncular n ödüllendiren Global Banking and Finance Review dan 4 ödül birden almak bizler için büyük önem tafl yor. lan yat r mlar n amorti etmesi için yeterli oldu unu vurgulayan Karahocagil, Bu proje kendini ödeyen bir proje. fiimdiye kadar sadece 20 milyar dolar n üzerinde bir enerji geliri var bölgenin GAP sayesinde bölgede sulaman n olmas yla birlikte ürün art fl n n 7 kat gerçekleflti ini vurgulayan Karahocagil, flunlar kaydetti: Orta Anadolu da sulama yapt ktan sonra ürün verimini 2 ya da 3 ile çarpabilirsiniz. Oralarda elde etti iniz bir ürünü biraz daha iyi elde edersiniz. Bölgede öyle de il. Bölgede 2 y lda 5 ürün elde ediyorsunuz ve bu 5 ürünü de daha fazla verimle elde ediyorsunuz. Yani 2000 li y llar n bafl nda 600 milyon dolar olan ihracat, bugün 8 milyar dolar geçmifl durumda. Eskiden Türkiye ihracat n n yüzde 1 ini yapan bölge, flimdi yüzde 5-6 s n yapabiliyor. Bütün bunlar da koyunca GAP Projesi nin kendini finanse etti i çok aç k görülüyor. Sadrettin Karahocagil, GAP ta iflsizli in düfltü ünü, turizm gelirlerinin ise bir hayli artt n söyledi. Bölgenin imaj n n son y llarda de iflti ini ve art k daha iyi oldu unu vurgulayan Karahocagil, dünyaca ünlü otel markalar n art k bölgede oldu unu kaydetti. GAP n dünyayla rekabeti için bir Rekabet Gündemi haz rlad klar n bildiren Karahocagil, bu konuda karfl lar na 3 alan ç kt n ; bunlar n organik tar m, yenilenebilir enerji ve turizm oldu unu dile getirdi. Buna dayanarak çok güçlü projeler haz rlad klar bilgisini veren Karahocagil, bölgenin turizm master milyar liral k bütçe ayr ld n an msatan Karahocagil, 2014 y l nda da yine 5 milyar liran n üzerinde bir bütçe olaca n dile getirdi y llar için yeni bir eylem plan haz rlad klar n aktaran Karahocagil, 2012 sonu itibariyle yaklafl k 800 bin hektar alan n sulama altyap s n n haz rland n, bu alan n gelecek 2 y l içerisinde sulamaya aç laca n ifade etti. Karahocagil, flimdiye kadar GAP için yaklafl k 50 milyar lira para harcand n söyledi. GAP taki enerji üretiminin yap lan yat r mlar n amorti etmesi için yeterli oldu unu vurgulayan Karahocagil, Bu proje kendini ödeyen bir proje. fiimdiye kadar sadece 20 milyar dolar n üzerinde /5 EKONOM Art k Anadolu zaman... Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, stanbul un bugün 15 milyonluk nüfusa ulaflt n ve art k s n r noktas na gelindi ini ifade ederek, Onun için art k Anadolu nun zaman UFK, 2023'te 1 milyon ton üretim, 3 milyar dolar gelir hedefliyor TRABZON (CHA) U lusal F nd k Konseyi (UFK), Cumhuriyetin 100 üncü y l nda 1 milyon ton üretim, 700 bin ton ihracat, 200 bin ton iç tüketim ve 3 milyar dolar gelir hedefliyor. UFK Baflkan Sebahattin Arslantürk, konseyin haz rlad 2013 y l genel de erlendirme raporuyla ilgili yapt aç klamada, UFK n n sektörün tüm kesimlerini içinde bar nd ran bir kurulufl oldu unu ifade etti. Arslantürk, Cumhuriyet'in 100 üncü y l olan 2023 e yönelik hedefleriyle ilgili olarak, Cumhuriyetimizin 100 üncü y l na bir milyon ton üretim, 700 bin ton ihracat, 200 bin ton iç piyasa tüketimi ve 3 milyar dolar gelir hedefi ile sürdürülebilir f nd k politikalar nda, verim ve kaliteyi birincil öncelikli sayan anlay flla çal fl yoruz. UFK, raporda, bu hedefin içeri ine uygun olarak f nd k politikalar n n içeri inin belirlenmesine yönelik önerilerini flöyle s ralad : Alan bazl destekleme uygulamas ; 2014 sonras için desteklemeler verim ve kaliteyi art r c nitelikleri tafl mal d r. fiöyle ki bahçe yenileme, teraslama, sulama sisteminin kurulmas ve toplama, harmanlama makine al mlar nda daha çok destek verilmesi. Ayr ca, köylerde yaflayan çiftçilerimiz için k rsal ikamet deste i ad alt nda yeni bir destekleme uygulanmal d r. Alternatif ürüne geçen üreticilere telafi edici ödeme uygulamas ; y llar nda uygulamaya ilgi beklenenin çok alt nda gelmifl olup, y llar aras nda alternatif ürüne geçecek üretici say s - n n çok az olaca kanaatimizi korumaktay z. Son 10 y ll k verilere göre, ortalama dünya f nd k üretimi 800 bin ton olarak gerçekleflmifl, fakat FAO verilerinin çok sa l kl oldu unun düflünülmedi i ifade edildi. Temmuz 2013 tarihinde F nd k Tan t m Grubu ile yap lan Azerbaycan, Gürcistan f nd k bölgesi ziyaretinde, Gürcistan n f nd k dikili sahalar n n 40 bin hektara kadar ç kt ve potansiyelin 100 bin hektara kadar ç kabilece inin görüldü üne dikkat çekildi. fiili de flu an 9 bin hektar olan ikili alanlar n 30 bine kadar müsait oldu unu fakat bunun yan nda baflta talya olmak üzere spanya ve Azerbaycan da dikili alanlarda daralmalar oldu u ve önümüzdeki y llarda daralman n devam edece ini öngörüsünde bulunuldu. Raporda, bin ton olan dünya tüketiminin, artan dünya nüfusu ile birlikte yak n gelecekte bir milyon tonu aflaca tahmininde bulunuldu. Türkiye de f nd k üretiminin sorunlar n n bafl nda, üretimde yaflanan verim düflüklü ünün geldi ine vurgu yap lan UFK raporunda, sektörün sorunlar ve çözüm önerileri ise flöyle s raland : Ekonomik ömrünü tamamlam fl f nd k bahçeleri, bölgesel iklim ve arazi flartlar na göre ruhsatl fidanlarla yenilenmeli, yenileme ifllemi s ras nda dikim sistemi modern uygulamalarla (makineli toplamaya, otomatik sulama ve gübrelemeye uygun) yap lmal d r. Lisansl Depoculuk faaliyetleri 2014 mahsulünde aktif hale getirilmeli, Ürün htisas Borsas ve Vadeli fllemler Borsas 'nda aktif ifllemler bafllat lmal d r. Alan bazl destekleme ödemesine 2014 sonras nda verim ve kaliteyi ön planda tutan modelle devam edilmelidir. Bu model, üretimi teflvik eder nitelik tafl mal d r. STANBUL (AA) Z eybekci, Ekonomist dergisi ve Türk Ekonomi Bankas n n (TEB) iflbirli i, Turkcell in deste i ile gerçeklefltirilen Anadolu nun En Büyük 500 fiirketi araflt rmas ödül töreninde yapt konuflmada, 2002 y l nda 15 milyar dolar olan stanbul d fl ndaki illerin ihracat n n 2013 y l nda 80 milyar dolar buldu unu söyledi y l nda stanbul d fl ndaki 80 ilde toplam 14 bin 200 ihracatç n n oldu unu aktaran Zeybekci, bugün bu rakam n 30 bin seviyesine ç kt n kaydetti. Anadolu kaplanlar ifadesinin Turgut Özal n sözü oldu unu aktaran Zeybekci, o dönemlerde ilk defa bir baflbakan n o güne kadar yurt d fl na hiç ç kmam fl olanlar, d fl dünyay, d fl ekonomiyi görsün, ihracat yaps n ve oradaki flirketlerle biraraya gelsin diye her seferinde uça a bindirip götürdü ünü an msatt. Türkiye nin dünyan n en büyük 17 nci, Avrupa n n 6 nc büyük ekonomisi haline geldi ini belirten Zeybekci, Türkiye, bütün bu süreci, bu devrimi, kendinin pek fark na varamad ama dünyan n hakikaten imrenerek izledi i bu devrimi tek bafl na, stanbul la tek bafl na, Bursa yla veya Ankara n n o bürokratik yap s içinde sürdürmeye devam etseydi bunlar baflarmas hemen hemen imkans zd de erlendirmesini yapt. Türkiye nin do ru planlama ve kararl bir stratejiyle 2023 hedeflerini yakalayabilece ini ifade eden Zeybekci, günübirlik tart flmalarla fazla vakit kaybedilmemesi gerekti ine iflaret etti. Zeybekçi, flunlar kaydetti: Türkiye 2 trilyon dolar milli gelir seviyesini, 500 milyar dolar ihracat, 150 milyar dolar hizmet gelirini, 650 milyar dolar ithalat, dünyan n 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefini ve Avrupa n n 3. büyük ekonomisi olma gibi bir hedefi gözüne kestirdi. Türkiye eminim ki bu hedefini mutlaka ve mutlaka gerçeklefltirecektir. Gerçeklefltiremese bile çok yak n na kadar varacakt r. Ben fluna inan yorum; Türkiye do ru ad mlar atarsa, hedefine varmak için planlamas n çok iyi yaparsa ve kendi aya na çelme atmaktan kurtulup da bafl n kald r p ufka flöyle bir bakarsa, bunu kesinlikle gerçeklefltirir. Bakan Zeybekci, Türkiye nin 2023 hedeflerine ulaflabilmesi için baflard her türlü üretimi ve sahip olunan sermaye yap s n 3 e, Ar-Ge ve inovasyonunu ise 4 e katlamas gerekti ini söyledi. Zeybekci, Türkiye nin 140 milyar dolarl k ihracat ve kifli bafl na düflen 10 bin dolarl k milli gelir seviyesinde fazla oyaland - n, bunu daha ileri noktalara getirmek için süratli davranmas gerekti ini kaydetti. Türkiye nin ekonomide edilgen olmayan, etken bir konuma do ru yol ald n anlatan Zeybekci, Anadolu sermayesine büyük görevler düfltü ünü belirtti. Türkiye nin co rafi konumunun getirdi i avantajlar kullan rken yeni baflar lara ihtiyaç duydu unu aktaran Zeybekci, Türkiye bunu asla stanbul la yapamayacakt r. Çünkü stanbul, Bursa, zmir gibi bölgelerimiz art k o kadar doldu kiö stanbul bugün 15 milyon nüfusa geldi. Nereye kadar gidecek stanbul? 25 milyona m? Bo az n üzerine kaç tane daha köprü yapaca z? stanbul a kaç tane daha havaalan yapaca z? Hiçbirisini yapamay z. Art k bence stanbul s n rlar na geldi. Onun için art k Anadolu nun zaman ifadelerini kulland. Anadolu flirketlerinin dünyayla tam entegre düzene geçmelerinin zaman n n geldi ini anlatan Zeybekci, Eminim Anadolu kaplanlar bunun en güzelini yapacak Hükümetin, Anadolu sermayesinin bir araya gelerek kararlar almas n, inovasyona yönelmesini sa lamak ad na farkl teflvik ve tedbirleri almaya devam edece ini belirten Zeybekci, Ar- Ge ye, inovasyona, e itime, pazarlama faaliyetlerine, fuarlara, tan t ma destek vererek bu iflin içinde olaca z. Biz bunu yapabilece imize inan yoruz ve inflallah da yapaca z diye konufltu. Zeybekci, konuflmas ndan sonra Anadolu nun En Büyük 5 fiirketinin temsilcilerine ödüllerini takdim etti. Daha sonra bas n mensuplar - n n enflasyon rakamlar na iliflkin sorular n yan tlayan Zeybekci, Sadece ve sadece ocak ay ile ilgili beklentileri biraz yukar çeken bir sonuç al nd. fiubat ve mart aylar nda bunun afla ya do ru yönelece ini ve 2014 rakam n n hedeflere do ru, yani 5,5-6 lara do ru inece ini tahmin ediyoruz ifadelerini kulland. Törende söz alan Türk Ekonomi Bankas (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici ise son 10 y ll k dönemde Anadolu nun inan lmaz bir flekilde büyüyüp geliflti ini söyledi. Çok zorlu flartlarda çal flmaya al flk n Türk KOB ler oldu unu anlatan Leblebici, bunlar n içinde yatan en önemli fleyin giriflimcilik ruhu oldu unu kaydetti. Eminim yine zor flartlar yaflasak da, önümüzdeki dönemde dünyadaki di er ülkelere bakt - m zda bu giriflimcilik ruhu bizi çok daha iyi yerlere tafl yacak diyen Leblebici, kendilerinin de banka olarak giriflimcilik ruhunu her alanda desteklemek istediklerini dile getirdi. Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Sat fltan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Selen Kocabafl da Türkiye nin büyümesi demenin Anadolu flirketlerinin büyümesi, istihdam oluflturmas ve ihracat yapmas demek oldu unu ifade etti. GAP n enerji geliri 20 milyar dolar geçti plan n ç kard klar n, organik tar m ve yenilenebilir enerji ile ilgili de özel bir proje yürüttüklerini ifade etti. Karahocagil, amaçlar n n bölgenin kalk nmas oldu unu, kalk n rken de çevreye zarar vermemeyi gözettiklerini söyledi. Karahocagil, bu nedenle dünyada s f r karbon ayak iziyle kalk nan ilk bölge olacaklar na dair bir iddialar oldu unun alt n çizdi. Projelerde dünyaca ünlü yerli ve yabanc uzmanlarla çal flt klar n anlatan Karahocagil, yenilenebilir enerji ile ilgili projelerinin yol haritas n Berkeley Üniversitesi ile birlikte haz rlad klar n anlatt. Tar m ülkesi olan Hollanda n n bölge ile yak ndan ilgilendi ini vurgulayan Karahocagil, spanya ve talya ile de çok yak n iliflkilerimiz oldu. Yat r m yapmak için geldiler. Ve tabii Körfez... Arabistan, Katar ve Bahreyn... Bu ülkelerle de yak n temastay z fleklinde konufltu. Bölgedeki kentlerde eski flehirleri gün yüzüne ç karmaya çal flt klar n söyleyen Karahocagil, mesela fianl urfa da yak nda ma ara turizminin geliflebilece ini, GAP n yak nda turizmle an laca n sözlerine ekledi. Sektör kaplama lasti e sahip ç kt bir enerji geliri var bölgenin GAP sayesinde bölgede sulaman n olmas yla birlikte ürün art fl n n 7 kat gerçekleflti ini vurgulayan Karahocagil, flunlar kaydetti: Orta Anadolu da sulama yapt ktan sonra ürün verimini 2 ya da 3 ile çarpabilirsiniz. Oralarda elde etti iniz bir ürünü biraz daha iyi elde edersiniz.

6 /6 DIfi HABERLER HSAN DENL WASHINGTON (CHA) - Amerikan televizyonu Fox News e röportaj veren Baflkan Barack Obama, kendisine muhalefet amac yla 2010 y l nda kurulan ve vergi muafiyetinden yararlanmak için baflvuran gruplar, Milli Gelir daresi (IRS) müfettifllerinin geçti imiz y l afl r denetlemesi hakk nda bir yolsuzluk olup olmad sorusuna net cevap verdi. Baflkan Obama, "De il büyük yolsuzluk, az c k bir yolsuzluk bile yok." Röportaj süresince bir çok kez Obama n n sözünü kesen Fox News sunucusu Bill O'Reilly, arka arkaya elefltirel sorular yöneltti. Obama, sa l k reformu, Bingazi deki büyükelçilik sald r s ve Milli Gelir daresi (IRS) skandal konusunda çeflitli sorulara muhatap oldu. TV sunucusunun tarafl sorular na ra men sükunetini bozmayan Obama, kendisini dinlemesini sa lamak için birkaç kez sunucunun ismini tekrarlad. Sunucunun cevaplar n be enmeyip srarla sözünü kesmesi üzerine Obama, "E er dinlemek istersen anlatay m." ifadesini kulland. OBAMA SAYGILI B R DURUfi SERG LED Röportaj, ABD bas n nda "Obama, O'Reilly karfl s nda mücadele verdi.", "Bafla bafl gittiler" Merkel: Türkiye nin tam üyeli ine yönelik tereddütlerim var E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Carba Rusya da konufltu: Esed siz her türlü çözüme haz r z FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov la görüflmesinin ard ndan Interfax ta düzenledi i bas n toplant s nda konuflan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baflkan Ahmed Carba, Suriye lideri Beflflar Esed in olmad her türlü çözüme haz r olduklar n söyledi. Suriye nin tamam ile özgür hale getirilmeden terörün kayna olmas n n engellenemeyece ini kaydeden Carba, Rusya yönetiminin geçifl hükümeti konusuna s cak bakt klar izlenimi edindiklerini vurgulad. Rusya yönetimine her türlü çözüme aç k olduklar n ilettiklerini kaydeden Carba, Esed ve di er savafl suçlular ülkenin gelece inde olmamas gerekiyor Esed i terör örgütlerini desteklemekle suçlayan Carba, Suriye de çok say da etnik ve dini gruplar oldu u, Alevi toplulu un çok küçük bir k sm n temsil eden Esed in mafya yap s ile ülkeyi y llard r yönetti i elefltirisi getirdi.cenevre görüflmelerinin Amerikan televizyonu Fox News e röportaj veren Baflkan Barack Obama, kendisine muhalefet amac yla 2010 y l nda kurulan ve vergi muafiyetinden yararlanmak için baflvuran gruplar, Milli Gelir daresi (IRS) müfettifllerinin geçti imiz y l afl r denetlemesi hakk nda bir yolsuzluk olup olmad sorusuna net cevap verdi. Yolsuzluk sorusuna Obama'dan net yan t bafll klar yla verildi. New York Times, Obama n n O'Reilly in büyük sald r s na karfl mücadele verdi ini yazd. O Reilly nin tarz n n saçma oldu unu belirten baz medya kurulufllar, sunucuyu elefltirdi. Sunucunun tarz n 'sald rgan bir tutum' olarak niteleyen ABD bas n, Obama n n sayg l duruflunu övdü. Washington Post, sunucunun s k s k Obama'n n sözünü kesti ini ve eski geliflmeleri diline dolad n belirtti. O Reilly nin Obama karfl t oldu una vurgu yap lan haberde, ABD Baflkan 'n n buna ra men tuzak sorular baflar ile savd ve sayg s z taleplere sayg l bir durufl gösterdi i ifade edildi. baflar s z olmas ndan fiam sorumlu tutacaklar n kaydeden Carba, Moskova dan halk m z bir kez daha teyit etmek isterim ki, Esed Suriye nin gelece inde olmayacak. ifadelerini kulland. Koalisyonun pozisyonunu Rusya n n daha iyi anlad n ve gelecekte Moskova ya daha çok ziyaret gerçeklefltireceklerini vurgulayan Carba, Zannediyorum, Rusya ile iliflkilerde flimdi yeni bir aflamaya ulaflt k. Bu iliflkilerin aflamal bir flekilde geliflmesini ümit ediyoruz. Lavrov, Suriye muhalefeti lideri Carba ile görüfltü FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK) Baflkan Ahmet Carba ile Moskova da bir araya geldi. Lavrov, Suriye muhalefetinin Cenevre 2 görüflmelerine kat l m n n bar fl n tercih edildi i anlam na geldi ini söyledi. SMDK delegasyonunun Montrö ye gelmesinin kolay bir süreç olmad na de inen Lavrov, bir çok taraf n hala diyalog yap lmamas n ve askeri senaryonun öne çekilmesini istedi ini hat rlatt. Rus bakan, Her fleye ra men sizin att n z ad m çok önemli. Biz bunu destekliyoruz. Bu Suriye içi müzakerelerin bafllamas na yard mc olacak. Carba da 10 fiubat ta yap lacak ikinci tur görüflmelere kat lacaklar n, tüm samimiyetle siyasi çözüm yolunda ilerleyeceklerini teyit etti. Carba, Cenevre sürecinde varil bombalar ile sivillere sald r l rken ikinci tura kat lma kararlar n aç klad klar na dikkat çekti. Suriye krizinin çözümü için Rusya n n önemli bir rol üstlendi ini hat rlatan Carba, Suriye lideri Beflflar Esed in temsilcilerinden Cenevre Mutabakat n uygulama konusunda herhangi bir haz rl klar oldu unu duymad k. elefltirisi getirdi. Carba Moskova daveti nedeni ile Lavrov a teflekkür etti. Bat ya da bir ça r da bulunan Rusya D fliflleri Bakan Lavrov, Suriye de teröristler hariç, çat flman n tüm taraflar ile diyalog içinde olunmas n istedi. ABD, Avrupa ve bölge ülkelerine siyasi tüm taraflarla görüflmelerini isteyen Lavrov, Burada teröristleri elbette d flar da tutuyoruz. Moskova bunun için Ulusal Koalisyon temsilcileri ile görüflmeye önem veriyor. Bugünkü görüflmelerimizin Cenevre süreci aç s ndan çok faydal oldu unu düflünüyorum. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA BERL N (CHA)- A lmanya Baflbakan Angela Merkel, Türkiye nin Avrupa Birli i ne tam üyeli ine yönelik tereddütlerini bir kez daha ortaya koydu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la ortak bas n toplant s düzenleyen Merkel, Türkiye nin AB sürecini, ucu aç k, herhangi bir zaman s n rlamas olmayan görüflmeler diye nitelendirdi. Geçti imiz y l Ankara da imzalanan Geri Kabul Anlaflmas ve Vize Diyalogu nun önemli bir ad m oldu unu ifade eden Merkel, Türkiye nin tam üyeli ine yönelik belli tereddütlerim var. Elefltirel bir bak fl aç m var. Ama bu süreç ucu aç k bir süreçtir. Biz de bu sürecin ilerlemesini istemekteyiz. 23 ve 24. fas llar n aç lmas ve ad mlar n at lmas n destekliyorum. Baflbakan Erdo an da fas llar n aç lmas ve vize muafiyeti görüflmelerinde Almanya n n destekleyici bir tutum göstermesini istedi. Ç FT TARAFLI ENTEGRASYONDA ANLAfiTILAR Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, önceki Almanya ziyaretinde büyük gürültü koparan asimilasyon ç k fl ndan vazgeçti inin sinyalini de verdi. Erdo an, Asimilasyon, bir toplumun dönüfltürülmesi olay d r ki biz bu konuda zaten fiansölye ile ayn düflünüyoruz. Böyle bir idealimiz, böyle bir düflüncemiz olamaz noktas nda. Böyle bir düflünce olmad ktan sonra bizin aç m zdan böyle bir problem söz konusu de ildir. Erdo an, flöyle devam etti: Biz Almanya da yaflayan tüm vatandafllar m z n bir defa entegrasyon konusunda kesinlikle olumlu davranmalar gerekti ini hep ifade etmiflimdir. Hem kendilerinin hem de Alman toplumunun huzurlar için çok çok isabetli olacakt r. Dolay s yla zaten burada bizim vatandafllar m z n bu entegrasyonda yap c rolleri, bu toplumla olan bütünleflmelerini de rahatlatacakt r. Merkel ise Erdo an n Köln de yapt konuflmada kendilerinin asimilasyon ile suçland alg s n n olufltu unu ifade etti ve flöyle devam etti: Uyum bir ç kmaz yol de ildir. Tek tarafl bir yol de ildir. Elbette Almanya ya gelen insanlar burada Almanca ö reniyorlar. Burada hayatlar n sürdürüyorlar. Uyum ayn zamanda burada uzun süredir yaflayan toplumun da di er kültürü kucaklamas n gerektirir. Kendilerine sayg ve ilgi duymas n Her zaman iki tarafl bir iliflkidir bu. Say n Baflbakan Köln de oldu u gibi, asimilasyon olmaz dedi i zaman bir uyar gibi hissiyata kap l yoruz. Sanki bu alanda böyle bir çabam z varm fl gibi. Farkl etkilerin bir zenginlik teflkil etti ine inan yoruz. ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K DA RES BAfiKANLI INDAN Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin gün ve 2235 say l karar ile onaylanan, "Sincan lçesi, Yenikent Mahallesi ada 1 parsel ve ada 1 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan de iflikli i" ne Baflkanl m z ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kar lm flt r. lanen ilgililere duyurulur. (Bas n -1397) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

7 EfiREF AKGÜN MALATYA(CHA) - o u Anadolu Bölgesi'nde baz kentlerde özellikle gece etkili olan Dafl r so uk hava nedeniyle kuvvetli don uyar s yap ld. Meteorolojiden al nan bilgiye göre, bölgede bu gece tahmin edilen en düflük hava s cakl klar, s f r n alt nda olmak Gaziantep Büyükflehir Belediyesi ne tarihi görev LKAY GÖÇMEN GAZ ANTEP (CHA)- KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos Do u Anadolu da don uyar s Baz konular n nas l daha farkl flekilde ele al nabilece i üzerine düflünebilir ve buldu unuz sonuçlar di erleriyle paylaflabilirsiniz. flle ilgili görüflmelerde ifl koflullar n, belli flartlar ve ifllerin maddi boyutunu çok iyi incelemekte fayda var. Tüm burçlar için gün geneli: Modas geçmifl yöntemler, geçerlili ini kaybetmifl yollar, eskimifl al flkanl klar, demode ifller v.b pek çok e ilim bize zarar veriyor olabilir. Baz konularda net fikirlere sahip olmadan veya belli giriflimlerde bulunmadan önce beklemenizde fayda var. Çünkü her fley san ld kadar net de il, sonuçlar belirginleflti inde ataca n z ad mlar daha sa l kl olacakt r. Duygusal ve hassas kiflilerle karfl laflabilece iniz birkaç günlük süreçtesiniz. flinizi ve maddi durumunuzu gözden geçirebilir, bu alanda güvenlik aray fl n ön plana çekebilirsiniz. üzere, Erzurum'da 17, Kars ta 31, Ardahan da 30, Elaz 'da 12 Malatya'da 13, Bingöl de 11 ve Tunceli'nde 15 derece olmas bekleniyor. Bölgede yaflanan so uk hava, günlük yaflam olumsuz etkiliyor. Bölge ilerinde, baz ev ve ifl yerlerinde içme suyu borular ile araçlar n yak t depolar donuyor. Dondurucu so uk havadan korunmaya çal flan vatandafllar, ev ve ifl yerlerinde BO A 21 Nisan 21 Mayıs YENGEÇ 22 Haziran 22 Temmuz Hangi konuda ilerlemek istiyor olursan z olun pozitif düflünmeniz, olaylara hakim olman z ve ne yapt n zdan eminmifl gibi hareket etmeniz gerekiyor bugünlerde. Gizli iliflkiler veya platonik aflklar ön BAfiAK 24 Ağustos plana ç kmaya bafllayabilir ya da bu tür 23 Eylül iliflkiler içindeyseniz ba lar kuvvetlenebilir. Sezgileriniz yüksek ve daha kolay empati yapabilece iniz bir gün. Çevreyi ikna etmeye çal flmak veya olumlu ve dikkatli bir portre çizmek için u raflmak yerine, yapt n z seçimlerin muhtemel sonuçlar üzerine ciddi flekilde odaklanman zda fayda var. Bu durumda potansiyel flanslar kaç rmayaca n z gibi, muhtemel TERAZ aksiliklerin de önüne geçebilirsiniz. fl 24 Eylül 23 Ekim hayat n z, toplum içindeki pozisyonunuz veya imaj n z destekleniyor. YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR E er baz konular n, ifllerin, iliflkilerin veya giriflimlerinizin istedi iniz flekilde ilerleyece inden eminseniz, destek görüp görmeyece ini denemek ya da dikkatleri üzerine çekip çekemeyece- inizi görmek isteyebilir ve bu yönlü ad mlar atabilirsiniz. Sürpriz iliflkiler, yeni tan flmalar veya gizli ba lant lar türünde bafll klar gündeme gelebilir. Birbirine hiç benzemeyen veya birbiriyle hiçbir uyumu olmayan konular veya fikirler çok mant kl bir görünüm çizebilir, aman dikkat! Tuzla flekeri birbirine kar flt rarak ac l sos yapma e ilimindeyseniz, bir bilene sorun derim Niobe ce! Maddi konularda ise, pazarl k flans n z zorlamak istedi iniz günlerdesiniz. Ancak, bu tür ifllerde ak c l k sa lamak flimdilik çok kolay olmayabilir. Son haftalarda üzerinde yo unlaflt - n z ifller aniden istedi iniz istikamette ilerlemeye bafllayabilir veya baz konularda faydas n görmeye bafllayaca n z bir flekil alabilir. fl birliklerimizi, ifl ortakl klar m z ve iflimizle ilgili tercihlerimizi gözden geçirmemizde fayda var. leriye dönük ad mlar üzerinde durmak isteyebilirsiniz. Tüm burçlar için gün geneli: Modas geçmifl yöntemler, geçerlili ini kaybetmifl yollar, eskimifl al flkanl klar, demode ifller v.b pek çok e ilim bize zarar veriyor olabilir. Belli konularda daha rahat veya bilinçli ilerlemenize yard m edebilecek iflaretler kendini göstermeye bafllayabilir. Ancak, h zlar düflündü ünüz ibre aral nda olmayabilir, dolay s yla sab rl ve dikkatli olman z gerekiyor. fl hayat n zda veya önemsedi iniz ifllerde geçmifle dönük s k nt lar ortadan kalkmaya bafllayabilir veya eski fliddetini kaybedebilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca tak l kalan, ilerlemiyor görüntüsü veren veya ters giden ifller s k nt yaratabilir. Her durumda esnek olman z ve aç k fikirli davranman z olaylar n alt ndan kalkman z kolaylaflt racakt r. kili iliflkilerinizde olumlu geliflmeler var. Ba lar güçleniyor veya yaln z olanlar yeni kiflilerle bir araya geliyorlar. Çözülmesi gereken problemler veya sonuca ba lanmas gereken konular olabilir. Önceki giriflimlerde sonuç alamam fl olsan z da, bu sefer daha srarc olman z baflar l olman z sa layabilir. Özel yaflam n zda bilinçli ter- AKREP 24 Ekim cihler yapabilir, ideallerinizi gelece e 22 Kasım dönük flekilde biçimlendirebilirsiniz. Farkl flekilde hissedebilece iniz anlamda flanslar söz konusu olabilir. Önemli konular ele al rken daha önce söylenmifl fleyleri söylemedi inizden, daha önce denenmifl yollar önermedi inizden veya eski yöntemleri savunmad n zdan emin olman zda fayda var. Yenilikçi olmal ve O LAK farkl yollar denemelisiniz. Mevcut 22 Aralık iliflkilerinizde olumlu geliflmeler söz 20 Ocak konusu olabilir, ifle yaramayan iliflkilerden kurtulmak isteyebilirsiniz. Yaln z O lak lar yeni kiflilerle tan flabilir, yeni iliflkiler kurabilirler. E er baz konular n, ifllerin, iliflkilerin veya giriflimlerinizin istedi iniz flekilde ilerleyece inden eminseniz, destek görüp görmeyece ini denemek ya da dikkatleri üzerine çekip BALIK 19 Şubat çekemeyece inizi görmek isteyebilir ve bu yönlü ad mlar atabilirsiniz. 20 Mart Sürpriz iliflkiler, yeni tan flmalar veya gizli ba lant lar türünde bafll klar gündeme gelebilir. s nma ihtiyac n karfl lamak için daha fazla yak t kullanmak durumunda kal yor. Meteoroloji yetkilileri de bölgede so uk havan n etkisini sürdürmesini beklediklerini belirtiyor. Yetkililer, bölgede etkili olacak so uk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olaylar n n neden olabilece i hat rlatarak olumsuzluklara karfl dikkatli ve tedbirli olunmas uyar s nda bulunuyor. Türkiye nin tarihte pek Yolu nun üzerinde oynad önemli rolü ortaya ç karmak amac yla Tarihi Kentler Birli i çat s alt nda oluflturulacak pek Yolu Sekretaryas görevi Gaziantep e verildi. B üyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s brahim Evrim, bunun önemli bir görev oldu unu belirterek Gaziantep Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen 7 nci pek Yolu Belediye Baflkanlar Forumu nun meyvelerini vermeye devam etti ini kaydetti. Evrim, Gaziantep te ev sahipli ini gerçeklefltirdi imiz 7 nci pek Yolu Belediye Baflkanlar Forumu nun çok baflar l geçmesi ve flehrimizin pek Yolu hüviyetini tafl yan tüm tarihi eserlerin korunmas na yönelik çal flmalar foruma kat lan üyeleri çok etkiledi. pek Yolu üzerinde medeniyeti do udan bat ya tafl m fl olan bu kentlerin bir araya gelmesi ile hedefledi imiz tek fley var, dünya bar fl na katk sa lamak. Bu çal flmalar n dünya bar fl na katk sa lamas en büyük dile imiz. diye konufltu. pek Yolu Belediye Baflkanlar Forumu ile bir araya gelen üye ülkelerin amaçlar n n bu yolu eski günlerindeki canl l na kavuflturmak, sosyal, kültürel paylafl mlar baflta olmak üzere birçok alanda örnek iflbirlikleri kurmak oldu unun alt n çizen brahim Evrim, Bu iflbirlikleri flimdiden meyvelerini vermeye bafllad. lk ortak projemiz olarak ipek yolu üzerinde bulunan tarihi oteller aras nda bir iflbirli i hedefliyoruz. Bu amaçla haz rlad m z proje görüflmeleri için Dünya Vatandafllar Örgütü (WCO) Baflkan Dr. YoungHoon Kwaak, Dunhuang Culture Hotel Yöneticisi Peter Wong ve Hidden Bay Otel sahibi Jae Ho Kim fiubat tarihleri aras nda kentimize gelecek.tarihi fiirehan sahip oldu u tarihi kimlik dolay s yla bu projenin kentimizdeki aya olarak güzel bir örnek oluflturmaktad r. stanbul Gaziantepliler Dernek Baflkan ve otelin iflletmecisi olan Tahir Tekin Öztan da toplant da ev sahipli i yapacak. Bu projenin kentimiz ve tarihi pek Yolu üzerinde yer alan kentlerin turizmine canl l k kazand raca- na inan yoruz. aç klamas nda bulundu. Alanya da çay ocaklar bayanlara emanet MEL K EVREN ANTALYA (CHA)- T urizmin gözbebe i Alanya'da çay ocaklar n bayanlar iflletiyor. Temiz ve hijyenik olarak ifllettikleri için daha çok tercih edilen bayan çay ocaklar nda hizmet de h zl. Alanya'da çay ocaklar n ço unlukla bayanlar iflletiyor. Sahibi erkek olan çay ocaklar nda da bayan çal flan tercih ediliyor. Bayanlar hem ekonomik, hem de rahat olmas nedeniyle tercih etti i çay oca iflletmelerini baflar yla yürütürüyor. 'Bayan elinin de di i her yerde temizlik olur' mant - yla hareket eden Alanyal esnaf da bayanlar n iflletti i bu çay ocaklar n tercih etti. Böylece ilçede giderek bayan çayc say s artt. Fatma Mercan'da Alanya'da çay oca iflletenlerden biri. Mercan mesle e ilk bafllad nda birçok problemlerle karfl laflt. Ancak kocas n n da deste iyle ifli ö rendi. Eflinin açt çay oca n 8 y ldan bu yana efliyle birlikte iflleten Mercan, eflinin y llarca tek bafl na iflletti i zamanlarda zarar eden çay oca- iflletmesini kâra geçirdi. Mercan, "Müflterilerimizde bana al flt lar ve flimdi hepsi çok memnun. Bayanlar n bu ifli daha iyi yapt n görenler, bütün çay ocaklar n bayanlar n iflletmesini istiyor. /7 GÜNCEL YAfiAM Belediye çal flanlar na fl Güvenli i anlat ld S NAN KABATEPE ZONGULDAK (CHA)- Z onguldak n Ere li Belediyesi taraf ndan fl Sa l ve fl Güvenli i toplant s düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Nikah Salonu'nda düzenlenen toplant da, Karadeniz Ortak Sa l k Güvenlik Birimi (OSGB) Koordinatörü Tahsin Özkaymak, fl Sa l Güvenli i ( SG) Uzman Akif Sönmezer ve Ere li Belediyesi Fen flleri Müdürü O uz Cömert, Ere li Belediyesi çal flanlar n ifl sa l ve ifl güvenli i konusunda bilgilendirdi. SG Uzman Sönmezer, toplant da yapt sunumda kanun gere i tüm iflyerlerinin ifl sa l ve güvenli i konusunda sorumlulukla yükümlendirildi ini söyledi say l SG Kanunu'nun Resmi Gazete'de yay mlanmas ndan sonra hiçbir mükellefin, 'bunu bilmiyorduk, duymad k' deme lüksünün olmad n hat rlatan Akif Sönmezer, "Bu kanun çerçevesinde hem iflverenlere hem de çal flanlara büyük sorumluluk düflmektedir. flveren, bu yasa kapsam nda, yap lan ifllerle ilgili olarak iflin yürütülmesi esnas nda ifl yerlerinde meydana gelebilecek olan ifl kazalar n ya da meslek hastal klar gibi uzun vadede çal flanlar etkileyebilecek olumsuzluklar ortadan kald rmakla yükümlüdür. fl kazalar, gerek çal flanlar n kendi hatalar ndan gerekse ifl yerindeki yetersizliklerden kaynaklanabilir. Bütün bu olumsuzluklar ortadan kald rmak için bir tak m risk de erlendirme çal flmalar yap ld. Dolay s yla önce bu risk de erlendirme çal flmalar daha sonrada kiflinin güvenli ini sa lay c donan mlar çerçevesinde iflveren, çal flanlar ve biz SG kurumlar ortak çal flmalara girmekteyiz." fleklinde konufltu. Turizm sezonlar nda gece yar lar na kadar çal fl - yoruz." lk etapta kardeflinin iflletti i çay oca nda çal flarak ailesinin bütçesine katk sa lamaya çal flan Ayflen Kurt da bu çay oca n daha sonra kardeflinden devralarak iflletmeye bafllad. Çay oca n bir bayan n daha iyi iflletti ini düflünen müflterilerinin iste i üzerine 2 k z n da yan nda çal flt ran Kurt, k zlar yla beraber buray ayakta tutmaya çal fl yor. Alanya'n n ilk bayan çayc s oldu unu ifade eden Kurt, "Ben bu mesle e 7-8 y l önce bafllad m. lk bafllad mda bütün erkekler bana 'bayanlar çay oca n iflletemez.' diyordu. 7 y l öncesine kadar cay ocaklar n hep erkekler iflletiyordu. Ben bu mesle e ilk ad m att m. fiu anda Alanya da bulunan çay ocaklar n n yüzde 90'n n bayanlar alarak iflletiyor." diye konufltu. fiekerhane Mahallesi'nde erkek kuaför iflletmecili i yapan Ahmet Atefl, kendi mahallesinde iflletilen çay oca nda bayan n çal flmas n memnuniyetle karfl lad klar n dile getirdi. Atefl, "Bayanlar temizlik bak m ndan daha iyiler. Erkek müflterilerimiz de bizim gibi düflünüyor. Ayn evimizdeki çay tad nda oldu u gibi süreklilik arz ediyor." fleklinde konufltu.

8 SA LIK /8 Difl s kma, g c rdatma psikolojik rahats zl klar n habercisi olabilir ZM R (CHA) H alk aras nda difl s kma, difl g c rdatma fleklinde tan mlanan t p dilinde "bruksizm" olarak adland r lan hastal - n basit bir rahats zl k gibi görüldü ünü belirten difl hekimleri, asl nda a z ve difl sa l üzerinde önemli tahribatlar bulundu unu, baz psikolojik rahats zl klar n da habercisi oldu unu söyledi. fiifa Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Ö retim Üyesi A z, Difl ve Çene Radyolojisi Uzman Doç. Dr. Mustafa Göregen, bruksizm sonucu difllerde y pranma ve afl nmalar, difl minelerinde çatlaklar, daha ileri aflamada k r klar olabilece ini söyledi. Göregen, Kiflide difl g c rdatmas varsa bu, kendini difllerdeki afl nmalarla gösterir. Difl s kma durumunda ise çenelere afl r yük iletilmesinden dolay kaslarda a r lar, hassasiyetler oluflur. Ayr ca bafl a r lar veya difllerde periyodontal problemler dedi imiz, difl çevresindeki destek doku hasarlar olarak karfl - m za ç kar. Çocuklarda okul korkusu nas l yenilir? Baflkent Üniversitesi Adana Araflt rma ve Uygulama Merkezi Çocuk Psikiyatri Uzman Dr. Fuat K rcelli, okula ilk kez gidecek çocuklar n ayr lma korkusu yaflayabilece ini belirtti. Dr. Fuat K rceli, ''Bu nedenle annelerinin okulda kalmalar n, s n fta oturmalar n isteyebilirler. Veliler bunu bir sorunu olarak görüp, çocuklar azarlayarak, cezaland rarak tepki göstermemeli.'' Prof. Dr. Evrensel: Kanserle savafl n en etkili ve ucuz yolu korunmad r BURSA (CHA) B ursa Uluda Üniversitesi (UÜ) T bbi Onkoloji BD ö retim Üyesi Türk Kanser Savafl ve Araflt rma Kurumu Derne i Bursa fiube Baflkan Prof. Dr. Türkkan Evrensel, kanserle savafl n en etkili ve ucuz yolunun korunma oldu unu belirtti. Global bir halk sa l - sorunu olan kanserin insan sa l yan nda ülke ekonomisine de olumsuz yans d n belirten Türkkan Evrensel, en büyük s k nt n n ise yanl fl bilinen efsaneler oldu unu söyledi. Uluslararas Kanser Kontrol Örgütü'nün (UICC), pek çok ülke, Birleflmifl Milletler ve Dünya Sa l k Örgütü gibi sivil toplum örgütleri ile birlikte korunmaya yönelik etkili çal flmalar yapt n anlatan Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Bu çal flmalara verilecek en güzel canl örnek sigara ile mücadeledir. ADANA (CHA) O kul ça na kadar zamanlar - n n ço unu ailesiyle geçiren çocuklar n okul hayat yla beraber aile ortam ndan uzaklaflman n kayg s n yaflad klar n ifade eden Dr. K rcelli, yeni ortam n getirdi i bu kayg yla çocu un ço u zaman kendisinin bafl etti ini bafl edemedi i zamanlarda ise okula gitmekten kaç narak kar n a r s gibi birçok flikâyette bulundu unu sözlerine ekledi. Okula bafllama kayg s konusunda çocuk, aile ve ö retmenin yeterli olamad klar zaman profesyonel yard m almalar n n gerekti ini ifade eden Dr. K rcelli, Bafl edilemeyen bu kayg - n n alt nda ço u zaman ayr l k kayg - s bozuklu u, sosyal kayg bozuklu u gibi hastal klar yatar. Ebeveynlerde de kayg bozuklu u varsa bu kayg daha çok artar ve bafl edilmesi güç bir k s r döngüye girebilir. Bu nedenle hem çocu un hem ailenin beraber de erlendirilmesi önemlidir. Ebeveynler deki kayg n n da çok önemli oldu unu vurgulayan Dr. K rcelli bu kayg atlan rsa ço u zaman tedavinin baflar s z olaca n belirtti. Çocu un aileden sonra yabanc 'Bebek sahibi olamayan çiftler kadercili e s n yor' ERZURUM (CHA) Ö zel Erzurum fiifa Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi sorumlusu Kad n Do um Uzman Opr. Dr. Hümeyra Çanakç, Türkiye de her 100 çiftten 15 inin çocuk sahibi olamad n söyledi. Çanakç, tüp bebek tedavisinde kuru maddiyattan çok hastalar n kuruma ve çal flanlar na karfl duydu u güvenin önemli bir etken oldu unu söyledi. Do al yollardan en az bir y l korunmas z düzenli iliflki yaflamas na ra men bebek sahibi olamayan çiftlerin t bb n imkanlar ndan faydalanmak yerine kadercili e s narak ne yapal m Allah vermiyor sözünün toplumda hakim oldu unu kaydeden Opr. Dr. Çanakç, Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olman n utan lacak veya toplumdan saklanacak bir fley olmad n bununda di er hastal klar m z gibi normal bir hastal k oldu unu unutmayal m Çanakç, tüp bebek iflleminin erkeklerde sperm yoklu u, azl, hareket kusurlu u ve morfolojik bozukluklardan, kad nlarda ise endokrin bozukluk, yumurtal k rezervi ve fonksiyonlar nda ki bozukluklardan kaynakland n ifade ederek, tedaviyi ertelemenin sadece zaman kaybettirdi ini dile getirdi. Tüp bebek tedavisinde yafl n büyük önem tafl - d na da vurgu yapan Dr. Çanakç, "Evli çiftlerden kad n n yafl 35 in alt ndaysa ve 1 y ll k korunmas z cinsel birlikteli e ra men gebelik elde edilemiyorsa zaman kaybetmeden doktora baflvurulmal d r. Çünkü, kad nlarda yafl ilerledikçe yumurta say s ve kalitesinde azalma meydana gelebilece i için ilerleyen yafllarda gebe kalma ihtimalinin giderek düfltü ünü kaydetti. Özel Erzurum fiifa Hastanesi nin bebek özlemi çeken çiftler için büyük imkanlar sundu unu ifade eden Çanakç, hastanenin üstün teknolojiyle donat lm fl modern embriyoloji laboratuvar, malzeme kalitesi, hijyenik modern hizmet alanlar ve uzman ekip kadrosuyla hizmet sunduklar na da vurgu yaparak,"çocuk özlemi çeken çiftlerin stanbul ya da Ankara'daki tüp bebek merkezlerine gitmek yerine fiifa Hastanesi'ni tercih ederek mutlu sonuca ulaflacaklard r. Çevre illerden özellikle Ardahan, Tunceli, I d r, A r, Kars Gümüflhane nin yan nda son bir y l içerisinde Azerbaycan, Nahç van, Afganistan ve Sudan gibi ülkelerden de tüp bebek sahibi olmak isteyen çok say da çift Erzurum fiifa Hastanesi ni tercih etmekte. Bölge insan - m z art k çocuk sahibi olmak için olarak karfl laflt ilk kifli olarak ö retmenin tutumu ve motivasyonunun çocu un okula uyumunda önemli bir rolü oldu unu anlatan Dr. K rcelli, lk karfl lafl ld andan itibaren çocuk ve ö retmen aras ndaki etkileflim ne kadar sa l kl olursa, çocuk o kadar kendisini rahat hisseder. Ayr ca letiflim ne kadar sa l kl olursa çocuk da kendisini o kadar rahat hisseder ve sonuçta arkadafllar na, okula ve derslerine uyumu artar. fleklinde konufltu. Okula bafllad ktan bir süre sonra baz çocuklarda ö retmen taraf ndan fark edilen sorunlar n ortaya ç kmaya bafllayabilece ine dikkat çeken Dr. K rcelli flunlar söyledi: Bu sorunlar n içinde en çok yaflananlar, dikkat eksikli i, afl r hareketlilik, arkadafllar yla anlaflamama, zarar verme gibi uyum sorunlar ve ders baflar s zl d r. Ö retmenler bu sorunlar fark ettikleri zaman biran önce rehberlik servisi ile birlikte çocu u gözlemleyerek aile ile irtibata geçmelidirler. Son olarak depresyon, madde ve alkol kullan m bozukluklar n n ergenlik döneminde görülen ciddi hastal klar oldu unu vurgulayan Dr. K rcelli, depresyonun mutsuzlu a, içine kapanmaya, sinirlili e, hayattan zevk almamaya, uyku düzensizliklerine ve intihar giriflimlerine sebebiyet verdi- ini ifade etti. Dr. K rceli, madde kullan m bozuklu unda ise sigara, alkol veya madde kullanmaya bafllayan ergenin, aileden ve okuldan uzaklaflt n, sinirlilik, öfke nöbetleri, uyku düzensizlikleri ve daha önceden olmayan aileden fazla para isteme gibi belirtilerin ortaya ç kt n sözlerine ekledi. büyük miktarda para harcayarak stanbul'a veya Ankara'ya gitmiyor. Tam donan ml embriyoloji ve androloji laboratuvar m z ve uzman ekibimizle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimizin umudunu bofla ç - kartm yoruz. Çünkü baflar oran m z sahip oldu umuz teknoloji ve uzman ekip sayesinde oldukça yüksek." Tüp bebek uygulamas n n istismara aç k olmas sebebiyle riskli oldu unu hat rlatan doktor Opr. Dr. Çanakç, fiifa Hastanesi olarak uluslararas etik kurallar çerçevesinde çiftlere sa l k hizmeti sunduklar n kaydetti. Hekim ve hasta aras ndaki s rlar n gizli kald n ve çiftlerden al nan tohumlar n de ifltirilmesinin asla mümkün olmad na dikkat çeken Çanakç, "Hastalar m z n yüzde doksan bize duydu un güvenden dolay gelmektedir. fiifa Hastanesi olarak uluslararas etik kurallara ba l olarak çal flan ve bunlardan ödün vermeyen bir kurumuz. Hastalar m z n s rlar n ve emanet etmifl olduklar tohumlar n ve çocuk sahibi olma ümitlerini hiç bir zaman bofla ç kartmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin tüm ekibimle 24 saat çal flmaktay z. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz bize güvenli bir ortamda olacaklar n bilerek gelmelerini istiyoruz." Akyurt Okan Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt Akyurt Kale Necatibey Mah. Hisarpark Cad. No:4/A Alt nda Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Özgül Bafla aç Mah. Hürkent Sitesi No:8 Beypazar Beypazar Güvenlik Güvenlik Cad. No:44/18 Çankaya Çankaya Okay S. Mehmet Pafla Cad. Salk m Sö üt Sok. No:33/A Sokullu Çankaya Yeni Sevgi flçi Bloklar Mah Cad. No:68/D Yüzüncüy l Çankaya Leman Emek Mah. Kazakistan Cad. No:143/B Emek Çankaya Meral Birlik Mah. 435.Cad. 399.Sok.No:5/A Çankaya Ülkü Meflrutiyet Cad. No:23/C K z - lay Çankaya Yaprak Yavuz Selim Mah. Buhara Sok. fieyh fiamil Bulvar No:5/B Çubuk Çubuk Bar fl Kemalpafla Mah. So uk P nar Sok. No:6 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Demircanlar Piyade Mah Cad. No:26/A Etimesgut Etimesgut Atakent Atakent Mah. 12. Cad. No:108/10 Elvankent Etimesgut Ankor Susuz Mah. A r Da Cad Sok. No:6 Susuz/Eryaman Etimesgut Ataman GOP Mah. Hükümet Cad Sok. No: 15/A Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Pazar Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Kazan Çiçek Atatürk Mah. Fatih Cad. No: 78/10 Kazan Kazan fieyma Sanatoryum Cad. No:201/B Sanatoryum Keçiören Gökçem Ayval Mah Cad. No:12/A Ayval Keçiören Zuhal Sanatoryum Cad. No:47/A Keçiören Keçiören Ünsal Cengiz Topel Cad. No:6/B K - z lcahamam K z lcahamam Veziro lu Baflak Mah. Özalp Cad. No:49/B Hüseyingazi Mamak Baflkent Nur Mamak Cad. No:47/B Demirlibahçe Mamak Yeni Karaflar As m Gündüz Cad. No:6/D Abidinpafla Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Duatepe fientepe Mah. Yalta Sok. No:13/1 Polatl Polatl Yakamoz Yunus Emre Mah. Yunus Emere Sok. No:8/15 Pursaklar Pursaklar Beray Mareflal Çakmak Mah. Yavuz Sok. No:80/A-14 Sincan Sincan Ensari P narbafl Mah. Vatan Cad. No:90/13 Sincan Sincan Özlem Gökçek Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvar No:11 Sincan Sincan Pafla Ankara Cad. Cumhuriyet Sok. No:4/20 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Selin Aksu Çayyolu Mah. Banghabandhu fieyh Mucibirrahman Bulvar No:94/D-12C Yenimahalle Elif Ayd n Kent Koop Mah Cad Sok. No:4/C Bat kent Yenimahalle

9 Hamsinin yüzde 97'sini Türkiye avl yor TEKNOLOJ /9 Kraliyet ailelerinin "VIP" araçlar Çorum'un maharetli ellerinde Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. smet Bal k, "Karadeniz k y s nda 6 ülke olmas na ra men hamsinin yüzde 97'sini bizim bal kç lar m z avl - yor" TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ORDU (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA B al k, AA muhabirine yapt aç klamada, Karadeniz'de hamsinin önemli bir k sm n n Türkiye taraf ndan avland n ifade etti. Akdeniz Genel Bal kç l k Komisyonu'nun (GFCM) 2012 y l raporuna göre Karadeniz'deki hamsi av n n yüzde 97'sinin Türkiye taraf ndan yap ld n kaydeden Bal k, di er bal k türleri için de Türkiye'nin önemli bir avc l k potansiyeli oldu unu, ayn rapora göre Karadeniz'e k y s olan ülkeler aras nda Karadeniz'den avc l k yoluyla yap lan toplam üretimin yaklafl k yüzde 87'sinin yine Türkiye'ye ait oldu unu vurgulad. Hamsi için son y llarda en önemli sorunun afl r avlanma oldu una iflaret eden Bal k, flöyle konufltu: "Bunda en önemli pay Türkiye'ye ait. Karadeniz k y s nda 6 ülke olmas na ra men hamsinin yüzde 97'sini bizim bal kç lar m z avl yor. Yani bizim avlad m z kadar hamsiyi baflka ülkelerin bal kç lar avlayam yor. O nedenle afl r avc l k sebebi de biziz. Bizim bal kç filomuz afl r avc l a sebep oluyor. Bu afl r avc l n da önlenmesi tamam yla bize ba l bir durum. Yani sezon ne kadar uzun sürerse biz o kadar fazla bal k avlayaca z. Çünkü kota uygulamas diye bir tedbirimiz yok. Bu da afl r miktarda hamsinin çekilmesi demek, bu da takip eden bir, iki y ll k periyot içinde hamsi stoklar nda azalmaya sebep olmakta." Hamsinin av sezonunun k sa sürmesinin olumlu bir geliflme oldu unu dile getiren Bal k, "Bizim yapamad m z bir yerde do a yap yor" diye konufltu. Hamsinin göç eden bir bal k oldu unu belirten Bal k, "Sonbahar aylar nda su s cakl n n derecelere düfltü- ü dönemlerde bizim sular m za kuzeyden gelen hamsi sürülerini avl yoruz ve bu hamsinin ülkemiz sular na girmesi do rudan meteorolojik geliflmelerle ilgili bir durum. Su ne zaman hamsinin ekolojik isteklerine uygun oldu u s - cakl a düflerse hamsi o zaman ülkemiz sular na göç etmeye bafll yor" Prof. Dr. Bal k, 2013 y l sonbahar aylar na bak ld nda ekim ay ortalar - na do ru Türkiye sular nda hamsinin önemli miktarda av vermeye bafllad - n ve bunun kas m ay n n ortalar na kadar sürdü üne iflaret ederek, flunlar kaydetti: "Kas m ay n n ortalar nda ise su s - cakl n n hava s cakl ndaki art fla ba l olarak yükselmesinden dolay hamsinin avc l n n azalmaya bafllad - n görüyoruz. Aral k ay nda Karadeniz Bölgesi'nde hava s cakl n n afl r derecede düflmesinden dolay deniz flartlar n n bozulmas, bal kç l n ve avc l n güçleflmesine neden oldu. Karadeniz'deki hamsi av sezonunun bu y l kas m ay nda bitti ini görüyoruz. Yani ekim ay n n ortalar nda bafllayan av sezonu kas m ay n n ortalar nda bitti. Normalde bizim sular m za hamsinin göçü ekim ay nda bafllar ve aral k ay - n n ortalar na kadar gerçekleflir. Bizim ocak ay içinde k y lar m zda hamsi avc l beklememiz pek mümkün de il ancak ince hamsi dedi imiz hamsinin avlanmas mümkün olabiliyor. Bu da avlan lmamas gereken ve hamsi sto unu önemli oranda etkileyen yavru hamsilerdir." "Genel olarak bakt m z zaman bal kç m z ister ki av sezonu uzun sürsün" diyen Bal k, "Pazar iste ine ba l olarak da 'sürekli pazara av vereyim ve daha iyi bir fiyatla satay m' ister ama bu bizim iste imizle olacak bir fley de- il. Tamamen hamsinin ekolojik istekleriyle örtüflen bir durum. Asl nda bu sene görmüfl oldu umuz hamsi av sezonu oldukça k sa sürdü ama bu durum hamsi üzerindeki afl r avc l da bir yerde engellemifl oldu. Yani bizim yapamad m z bir yerde do a yapm fl oldu" ifadelerini kulland. ÇORUM (AA) S uudi Arabistan baflta olmak üzere Katar, Fransa, Rusya ve Almanya'dan Çorum'a gelen lüks araçlar, teknolojik geliflmeler fl nda özel donan mla yeniden dizayn edilerek sahiplerine teslim ediliyor. Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren bir oto dizayn flirketi, Çorum'da dünyan n farkl ülkelerinden gelen araçlar modern teknolojiyi kullanarak tuvaletinden banyosuna, mutfa ndan dinlenme bölümüne varana kadar yeniden dizayn ediyor. fiirket Genel Müdürü Dinçer Zorlu, AA muhabirine yapt aç klamada, hizmet paketi kapsam nda marka ve modeli belirlenen araçlar müflterileri ad na sat n al p istenen teknolojiyle donat labildikleri gibi müflterilerinin gönderdi i araçlar n da belirlenen kriterlere uygun dizayn edilebildi ini söyledi. Suudi Arabistan ve Katar kraliyet aileleri baflta olmak üzere Fransa, Rusya ve Almanya gibi ülkelere bu yönde hizmet verdiklerini ifade eden Zorlu, "Özellikle ifl adamlar, kamu ve elçilik görevlilerinin yan s ra sanatç lar için uzun seyahatlerini keyfe dönüfltürmek isteyenlerin araçlar n n dizaynlar n gerçeklefltiriyoruz. Yapt m z tasar mlarda, elektronik donan mlar, mutfak, tuvalet ve banyo gibi özel bölümlü minibüs ve otobüsler büyük ilgi görüyor" Yurt içi taleplerin yan s ra yurt d fl ndan da önemli ölçüde talep geldi ini vurgulayan Zorlu, özellikle Suudi Arabistan kraliyet ailesinin, otobüs ve minibüslerinin dizayn noktas na a rl k gösterdi ini dile getirdi. Suudi kraliyet ailesinden genç prenslerin bu modern araçlara daha çok ilgi gösterdi ine dikkati çeken Zorlu, "Arap müflterilerimizin siparifllerinde özellikle abdestlik ve uçak tuvaleti bulunan bölümler olmazsa olmazlar aras nda yer al yor. Biz de bu bölümleri araç içerisindeki uygun yerleri belirleyerek gerçeklefltiriyoruz" diye konufltu. Araçlarda konfor ve elektronik donan m özelliklerine özen gösterdiklerini vurgulayan Zorlu, sözlerini flöyle sürdürdü: "Araçlar m zda üst düzey elektronik sistemleri uyguluyoruz. Android sistemli telefonla kontrol edilebilir araçlar dizayn ediyoruz. LCD ad verilen ekranlar ile görüntü ak fl n üst kalitede yans t yoruz. Deri kaplama koltuk sistemleri elektronik sistemle katlanabilir ve yata a dönüflebilir hale getirilebiliyor. Öte yandan, ikram için ya da çal flmak amac yla kullan lacak masalar elektronik sistemle hareket ettirebiliyoruz. Bütün bu sistemleri araç üzerindeki panel bölümlerden ya da uygun android iflletim sistemli telefonlardan bile kontrol edilebilir hale getiriyoruz. Bu üst düzey elektronik sistemler müflterilerimizden büyük bir ilgi görüyor." Soldan sa a 1. Bir fl k veya s kayna ndan yay lan fl nlar n topland yer, mihrak... çki âlemi Yo urma ifli... Ana kent C va elementinin simgesi... Filimsi... Dar ve kal nca tahta Bir hücreli hayvanlar n kök bacakl lar s n f na giren bir tak m... Kastamonu iline ba l ilçelerden biri... Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluflturan k sa k llar... Ateflten f rlayan ve etrafa saç lan k v lc m (halk a z )... So uk veya s cak hava vererek kapal bir yerin havas n de ifltiren elektrikli araç, iklimleme cihaz Futa... Elit olma durumu Uzak... Verme, ödeme (eski)... Radyum elementinin simgesi... Baba Edilmek ifli veya durumu... Orta Amerika'da yetiflen bir bitkinin yapraklar ndan örülmüfl yumuflak has r flapka Memelilerin etobur tak m ndan, befl parmakl, tabanlar na basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan... Atefl (eski)... Bafll k, sipersiz flapka... nsan n düflünme, ak l yürütme, objektif gerçekleri alg lama, yarg lama ve sonuç ç karma yeteneklerinin tamam, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset K y fleridinde deniz kabuklar, kum, çak l vb. fleylerle oluflan y nakla ilgili... Eksiksiz, kesintisiz Fark... Süpürge otu... Afifl Selenyum elementinin simgesi... Söyleyen (eski)... Yüce olma durumu, ulviyet Ak lla ilgili, akla dayanan, ak lsal (eski)... Çekinme ifli... Kalsiyum elementinin simgesi Atefllemek ifli... Demir yollar nda yol kontrol ve bak m için kullan lan küçük araba..15. Tabiileflmek ifli... Yemek ifli... Yukar dan afla ya 1.Kiflilere tan nan oy verme yetkisi... Gözlemevinde bulunan, saatler içinde en do ru giden ve öbür saatlerin ayarlanmas nda kullan lan saat Belli bir konuda ileri sürülen bir görüflün sorgulanamaz, tart fl lamaz gerçek olarak kabul edilmesi... Oy (eski)... Tek, eflsiz (eski) plik, sicim, tel vb. ince fleylerden kafes biçiminde yap lm fl örgü... Kazanç sa lamak amac yla ticaret veya sanayiye yat r m yapan kad n... "Daha söze bafllan rken ne denmek istenildi ini çabucak anlamak anlam ndaki "...demeden leblebiyi anlamak" deyiminde geçen bir söz Çok bükümlü iplikle dokunmufl bir çeflit ince kumafl... Birden sonra gelen say n n ad... Erkek Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü... Ayakkab kal b n n çap... Lityum elementinin simgesi Fiziksel bir olay kendili inden tespit edip çizen araç, kaydedici.. Buna göre, flu hâlde, art k (eski)... Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri Gözetleme (argo)... Teleme peyniri fiaman... Mu la iline ba l ilçelerden biri... Herhangi bir fleyin veya vücudun üzerinde oluflan, biriken pislik... Ya al nm fl sütten veya yo urttan yap lan peynir (halk a z ) nsanca... Ö retimde, ö rencinin de erlendirilmesinde kullan lan en yüksek baflar derecesi Baflka, öteki, di er... Hendek, tuzak... Güreflçinin, hasm n alt na al p bir elini önden, ötekini arkadan geçirerek ellerini kilitlemesi Birbirinin ayn olan veya birbirine çok benzeyen iki fleyden her biri, benzeri... Sular n bir denize veya göle gönderen bölge, maile... Ticaretle u raflan kimse, tüccar (eski) nmeli, felç olmufl, mefluç... Üye... Cinsiyet flte (halk a z )... Birbirlerinin yerine geçen, konulabilen mal... Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin ad, okunuflu Bir kimseye, yapt bir hareketin veya söyledi i sözün üzüntü, al nganl k, k rg nl k vb. duygular uyand rd n öfkelenmeden belirtme... Tahta vb. bir fleye vuruldu unda veya silah patlay nca ç kan tok ve sert ses... Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yap lan ince ip, k nnap Iralamak ifli... Âfl a yarafl r bir biçimde olan

10 YAfiAM /10 53 günde 70 kilo verdi MURAT D R SAKARYA (CHA) - tas k za yard m eli uzatt. Obez ambulans yla evinden al nan Acar, Düzce Üniversitesi Araflt rma ve S akarya'n n Tarakl ilçesinde afl r kilolar nedeniyle yürümekte zorluk çeken 40 yafl ndaki Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde Leyla Acar, tedaviyle birlikte 53 günde 70 kilo tedavi gördü. Ameliyat olan ve özel diyet uygulanan vererek 150 kiloya düfltü. Acar, 53 günde 70 kilo vererek 150 kiloya kadar Yenido an Mahallesi'nde kalan Kemal ve Maviye düfltü. Kilo verdi i için çok sevinçli oldu unu Acar çiftinin çocuklar Leyla, 20 y ld r afl r kilolar söyleyen Acar, "Düzce de ameliyat oldum. Daha nedeniyle sorun yafl yor. htiyaçlar n ailesinin sonra kontrole gittim. Beni tartt lar '70 kilo yard m yla giderebilen Acar, anne ve babas n n vermiflsin' dediler. O kadar kiloyu verdi im için çok yard m yla güçlükle yürüyebiliyordu. 5,5 ayda 150 sevindim. Çok memnun oldum. Hiç bir fley yemiyorum. Sadece çorba, su, ayran gibi fleyler yiyorum. kilodan 220 kiloya ulaflan Acar' n dram n n haber yap lmas sonras nda Sa l k Müdürlü ü obezite has- Annemin yard m yla d flar ç k yorum." Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ), Van ve çevre illerde yaralan p tedavi görmesi gereken yabani hayvanlar n bar nmas için bir hayvan oteli yapt. Van ve çevre illerdeki yaral hayvanlar otel konforunda tedavi edilecek AHMET GÖRÇÜM VAN (CHA) - Y üzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ), Van ve çevre illerde yaralan p tedavi görmesi gereken yabani hayvanlar n bar nmas için bir hayvan oteli yapt. 55 dönümlük arazi üzerinde ve hayvan otelini de içinde bar nd ran Yaban Hayat Koruma Rehabilitasyon ve Araflt rma Uygulama Merkezi Müdürlü ü'nde tedavi gören hayvanlar n bak m ve do aya tekrar uyumu sa lanacak. Van YYÜ taraf ndan üniversite kampüsünde 55 dönümlük arazi üzerine kurulan Yaban Hayat Koruma Rehabilitasyon ve Araflt rma Uygulama Merkezi Müdürlü ü hizmete aç ld. Van ve bölgede yaralanan yaban hayvanlar n n bak m n n yap laca merkezde hayvanlar n rahat etmesi için de her türlü konfor düflünüldü. Hayvanlar n so uktan ve afl r s caklardan rahats z olmamas için merkezde aç k ve kapal odalar ile kafesler bulunuyor. Aç l flta gazetecilere aç klama yapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, böyle bir merkezin bölgede ilk, Türkiye'de ise say l oldu unu söyledi. Van ve bölgesinin hayvan popülasyonu bak m ndan oldukça zengin bir co rafyaya sahip oldu unu dile getiren Battal, "Bu nedenle de bölgede birçok hayvan yaralan yor ya da avc lar taraf ndan vuruluyor. Bu hayvanlar n bak m için daha önce de burada hayvan hastanemizde çal flmalar m z vard. Biz buray gelifltirerek bu merkezi buraya 55 dönümlük arazi üzerine tafl d k. Bundan sonra burada hizmet verece iz." YYÜ Yaban Hayvanlar Koruma, Mo ol ö renciler flark lar ve flovlar ile coflturdu BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Rehabilitasyon, Uygulama ve Araflt rma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan da daha önce verdikleri bir sözde, 'Van'da hiçbir göçmen kufl yaral ve bak ms z kalmayacak' dediklerini hat rlatt. Lokman, yapt klar çal flmalar hakk nda flöyle bilgi verdi: "Merkezimizde bu y l 21 tane hayvan tedavi edildi. Bunlardan 6 tanesini do aya b rakt k. Bunlar flahin, do an, kekrene, kartal ve bir tane de akbaba çeflidi olmak üzere hayvanlar do aya b rakt k. fiimdi elimizde 3 tane büyük orman kartal ve 1 tane flahinin tedavisi tamamlanm fl do aya b rak lmak üzere, havalar n düzelmesini bekliyoruz. Biz burada yabani hayvanlar n korunmas, tedavisi ve gelifltirilmesi için gerekli çal flmalar yapmaktay z. Her y l Ad r Adas ve Erçek Gölü ndeki hastal klara ve salg nl klara müdahale etmekteyiz." Anne-o ula Kimse Yok Mu Derne i sahip ç kt FAT H ÇEL K TOKAT (CHA)- T okat'ta 14 yafl ndaki o luyla yaflam mücadelesi veren Fadime Erdem'e Kimse Yok Mu Derne i yard m eli uzatt. Rahats zl nedeniyle bir böbre ini kaybeden ve haftada 3 gün diyalize giren Erdem ile haftasonu simit satarak annesine destek olan Yaflar' n zorlu hayat bas na yans y nca Kimse Yok Mu Derne i anne- o ulun imdad na yetiflti. stanbul da kocas ile anlaflamad için birkaç ay önce memleketi Tokat a dönüfl yaparak, Yaz c o lu Mahallesi nde bir apartmanda ablas na ait zemin kata s nan 42 yafl ndaki Fadime Erdem in dram bas n yay n organlar nda ç kt ktan sonra aileye sahip ç k ld. 8 y ld r böbrek hastal nedeni ile sürekli diyalize giren ve 5 y l önce de sol böbre ini kaybeden Erdem, akrabalar ve komflular n n yard m ile yaflam mücadelesi veriyordu. K fl ortas nda kömürsüz kalan Erdem, 3 ayda bir ald özürlü maafl n n da stanbul dan döndükten sonra kesildi ini ifade etmiflti. Hayatta tek dayana n n, 8. s n fa giden 14 yafl ndaki o lu Yaflar oldu unu dile getiren Erdem, "Tek 1 böbrekle yafl yorum. Haftada 3 gün diyalize giriyorum. O lum hafta sonlar simit sat yor diyerek yard m ça r s nda bulunmufltu. Bas nda ç kan haberlerin ard ndan aileyi evinde ziyaret eden ve eksikliklerini yerinde tespit eden Kimse Yok Mu Derne i Tokat Temsilcisi Amil fiimflek, aileye ilk etapta g da ve giyim yard m yapt. fiimflek aileye her ay düzenli olarak ayni yard m n da yap laca n sözlerine ekledi. Ailenin dram bas nda yer almas na ra men önceki gün borç yüzünden evinin sular n n kesilmesi aileyi iyice s k nt ya sokmufl durumda. Tam da bu s rada derne in kendilerine sahip ç kt n ifade eden Fadime Erdem, kendisine yard mc olan herkese teflekkür etti. Yap lan yard mlar n ve kendilerine sahip ç k lmas n n ard ndan çocu unu çok so uk olan günlerde hasta olaca korkusuyla simit satmaya göndermedi ini ifade eden Erdem, "Ben zaten bitmifl haldeyim. Hiç de ilse çocu um kurtulsun o okusun kendini kurtars n." STANBUL (CHA)- T ürkiye de e itim gören Mo ol ö renciler, Beyaz Ay Bayram n coflkulu bir programla kutlad. Mo olistan Büyükelçisi Batkhisig Badamdorj ile stanbul Konsolosu Enkhbayar Gagaa n n yöresel k - yafetlerle kat ld programda ö renciler, ülkelerine özgü flark lar dillendirdi, danslar sundu. Ba c lar Belediyesi Halk Saray ndaki program n aç l fl konuflmas n yapan Mo olistan Büyükelçisi Batkhisig Badamdorj, salondakilerin At Y l n kutlad. At Y l n n Mo olistanl lar için çok önemli oldu- unu ifade eden Badamdorj, Mo ollar n tarih boyunca at ile tarihi baflar lar elde ettiklerini belirtti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n 2013 Nisan ay nda Mo olistan ziyaret etti ini anlatan Badamdorj, Bu ziyaret s ras nda Türkiye ile iliflkilerimiz geliflti. Mo olistan Meclis Baflkan da Türkiye ye ziyarette bulundu. Karfl l kl ziyaretler s ras nda 30 gün vizesiz ülkelerimize girme anlaflmas imzaland. diye konufltu. Türk Hava Yollar n n iki ülke aras ndaki uçufl seferlerini 3 ten 5 e ç karmak istediklerini kaydeden Badamdori, Türk ve Mo ol halklar n n kardeflli inin yüzy llar ötesine dayand n aktard. Ba c lar Belediyesi Baflkan Yard mc s Yavuz Subafl da ö rencilere hitaben flunlar söyledi: Biz sizlerle senede bir gün de il, daha fazla bir arada olmak istiyoruz. Türkiye sizin ikinci vatan n zd r. Mo olistan dan bir flehir ile kardefl flehir olmak istiyoruz. lçe Milli E itim Müdürü Mustafa Y lmaz da Mo olistan Büyükelçisi Badamdorj dan Mo olistan dan kardefl okul talep etti. Ba c lar lçe Milli E itim Müdürü Mustafa Y lmaz da yapt konuflmada son y llarda Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an n temaslar neticesinde Türkiye ile Mo olistan aras ndaki iliflkilerin geliflti ine dikkat çekti. Y lmaz, flunlar kaydetti: Mo olistan vatandafllar na duyulan sayg n n gere i olarak son dört y ld r sizleri ilçemizde a rlaman n sevincini yafl yoruz. nflallah bu birliktelik artarak devam edecek. Ba c lar Belediyesi insana de er veren bir belediyecilik anlay fl na sahip. Özellikle Baflkan - m z Say n Lokman Ça r c n n sizlerle olan birlikteli- ini artt rmak istiyoruz. Bu amaçla Ba c lar Meydan nda ülkemizin ve Mo olistan n kültürünü yans tan etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Konuflmalar n ard ndan ö renciler Mo olistan a ait yöresel flark lar söyleyerek davetlileri coflturdu. Mo ol halk danslar ndan örnekler sunan ö renciler sergiledikleri estetik hareketlerle alk fl toplad.

11 Türkiye yi dünyaca ünlü foto rafç lar tan tacak ANKARA (AA) - T ürkiye nin kültür ve turizmdeki at l m politikalar n yeni bir çerçeveye oturtan Kültür ve Turizm Bakanl, Türkiye yi dünyaya usta foto rafç lar n kareleriyle tan tacak. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, ad n Afgan K z foto raf yla duyuran Amerikan belgesel foto rafç s Steve McCurry, reklam foto rafç l n n bir numaras olarak görülen Mark Edward Harris, sanat elçisi ve baflar l foto muhabiri Hazel Thompson ve rock y ld zlar n n foto rafç s Robert M. Knight deklanflöre bu kez Türkiye için bast. Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik in çizdi i vizyon çerçevesinde, her biri çok say da uluslararas ödüle sahip ve dünyaca ünlü çal flmalara imza atan dört foto rafç, 2014 te yurt d fl nda yürütülecek reklam kampanyalar nda kullan lmak üzere, Türkiye de mevsimin elveriflli oldu u bölgelerde çekimlerini tamamlad. 40 n üzerinde uluslararas ödüle sahip Steve McCurry, çekimlerini Pamukkale ve stanbul da gerçeklefltirirken, Mark Edward Harris, Denizli-Pamukkale, Edirne, Erzurum, fianl urfa-harran, Van, Mardin, Ad yaman, stanbul, Kapadokya y foto raflad. TUR ZM /11 SAKLI CENNET N gizemi çözülemedi Dünyan n en uzun ma aralar ndan biri olarak kabul edilen ve flu ana kadar 8 kilometrelik bölümüne ulafl labilen Trabzon daki Çal Ma aras n n gizemi çözülemedi. TRABZON (AA) - TUN- CAY BEKAR - D o u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA) Genel Sekreteri Çetin Oktay Kald r m, AA muhabirine yapt aç klamada, DOKA n n kuruldu u günden itibaren 3 y ld r turizmin geliflmesi için faaliyetler yürüttü ünü belirterek, Turizm olgusunu tabana daha çok yerlefltirmek, elde edilen katma de eri art rmak, turizmi çeflitlendirmek ve en önemlisi tüm bunlar yaparken do al dengeyi ve do ay koruyarak sürdürülebilir bir anlay flla ve di er kurulufllarla iflbirli i içerisinde yap lmas n sa lamak amac yla politikalar üretilmifl ve yol haritalar belirlenmifltir Düzköy ilçesi Çal beldesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan, içindeki muhteflem sark t ve dikitleri, deresi, göletleri ve flelaleleri ile göz kamaflt ran do al güzellikler sunan Çal Ma aras, y llar önce Karadeniz Teknik Üniversitesi nden (KTÜ) bir heyetin, ma aran n gizemini çözmek için yapt araflt rmas n n ard ndan Trabzon l Özel daresince ahflap yürüyüfl yolu ve fl kland rma yap larak 2003 te hizmete aç ld. Bu dönemden itibaren yerli yabanc on binlerce turistin ziyaret etti i, girifl k sm oldukça genifl olan ma ara, giriflinden 200 metre sonra iki kola ayr l yor. Sol kolunda 150, sa kolunda ise 400 metrelik ahflaptan yürüyüfl yolu yap lan ve bu bölümleri fl kland r lan ma aran n, tavan k sm nda net olarak görülen fay hatt, yar klar ile yürüyüfl yollar ndan sonraki bölümlerinin birçok k sm n n gizemi ise halen tam olarak ANKARA (AA) - HÜSEY N GAZ KAYKI - O rman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ünce yürütülen av turizmi kapsam nda düzenlenen av organizasyonlar nda her y l Türkiye yi 40 farkl ülkeden bin civar nda yabanc avc ziyaret ediyor. Yabanc avc lardan av döneminde yaklafl k 2,5 milyon lira gelir elde edilirken, bunun 825 bin liras belde belediyesi ve köy tüzel kifliliklerine aktar ld. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Türkiye ye gelen yabanc avc lar, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü taraf ndan iflletilen avlaklar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan iflletilen örnek ve özel avlaklarda avlanabiliyor. Bu kiflilerin ülkemizde av yapabilmesi için seyahat acenteleri arac l yla ya da bu acentelere ba l kalmaks z n özel izin belgesi almalar gerekiyor. Belgelerini ortaya ç kar lamad. Çatlaklar sayesinde d fl ortam ile rahat bir hava hareketi bulunan ve yer alt nda yürünmesine ra men insana bir vadide yürüyormufl hissi veren ma aran n, ziyarete kapal olan bölümleri ise fl kland rma ve yürüyüfl yolu bulunmamas yüzünden gezilemiyor. Kireç tafllar içindeki çatlak ile halen gözle net flekilde görülebilen faya ba l olarak 8 milyon y lda olufltu u san lan Çal Ma aras n n gizemini çözmek için el fenerleri ile ma arada 16 saat yürüyen ma aran n iflletmecisi Nedim fiener, AA muhabirine yapt aç klamada, ma ara l Kültür ve Turizm Müdürlü ünün giriflimleri sonucu l Özel daresince yörenin gelir düzeyini yükseltmek için hizmete aç ld n söyledi. Ma aran n yaklafl k 1 kilometrelik bölümünün yürüyüfl yolu ve fl kland rma yap larak ziyarete aç labildi ini belirten fiener, Hizmete aç lan alan 1,5 kilometreye ç karmak istiyorum. Çünkü ziyarete kapal bölümde muazzam yerler var. Biz ma aran n uzunlu unu tespit etmek için 16 saat yürüdük ve ma aran n 8. kilometresine kadar gittik. Bu bölümde rahat yürüyemiyorsun. Ma aran n ziyarete kapal k sm nda göller, flelaleler, uçurumlar, yarasalar var. Yürürken geri dönmek için iz b rakman z gerekiyor diye konufltu. fiener, ma aran n yerin metre alt nda oldu unu, yaz n serin k fl n ise s cak oldu unu ifade ederek, Buran n havas n n güzel olmas n n nedeni, üniversitenin yapt araflt rmaya göre içerideki çatlaklar yer yüzüne ç k yor. Ma aran n belli bölgelerindeki çatlaklardan sular ak yor. Hava ak m n onlar sa l yor. Ma ara su kanal d r ve yafl 8 milyon y l Ma aran n gizemli bölümlerinin turizme kazand r lmas için yürüyüfl yolunun uzat lmas, fl kland rman n ço alt lmas gerekti ini ve bunun için çal flt n anlatan fiener, yöredeki turizmin gelifltirilmesi için de konaklama sorununun en k sa sürede çözülmesi gerekti ine dikkati çekti. -Ma aran n sonu henüz bulunamad - l Kültür ve Turizm Müdürü smail Kans z, Çal Ma aras n on binlerce yerli ve yabanc turistin ziyaret etti ini belirterek, Yolu gayet düzgündür. Ma aran n sonu henüz bulunamam flt r. Ma aran n mevcut durumunu muhafaza etmek ve do al güzelliklerin bozulmamas için bu haliyle turizme aç lmas nda yarar görüyoruz Ma aran n içindeki do al yap ya kesinlikle dokunmad klar n, sadece yürüyüfl yollar nda, seyir teraslar nda ve fl kland rmas nda iyilefltirme yapt klar n anlatan Kans z, Bu iyilefltirmeler de ziyaretçilerin daha rahat hareket edebilmeleri ad na yap l yor ifadesini kulland. Av turizmi 2.5 milyon gelir sa lad alan avc lar, av turizmi kapsam nda av na izin verilen hayvanlar Av Y l Av Turizmi Esas ve Usulleri çerçevesinde avlayabiliyor. zin belgeleri için 21 ilde 91 av turizmi izin belgeli seyahat acentas yerli ve yabanc avc lar için hizmet veriyor. Türkiye yi her y l Almanya, Amerika, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, talya, Norveç, Rusya, spanya ve sveç in de aras nda bulundu u 40 farkl ülkeden yaklafl k bin yabanc avc ziyaret ediyor. Büyük ço unlukla yaban domuzu av organizasyonlar için baflvuruda bulunlurken, bunun yan s ra Anadolu yaban keçisi, k z l geyik, çengelboynuzlu da keçisi, Anadolu yaban koyunu, karaca ve ceylan da tercih edilen di er av türleri aras nda yer al yor. Söz konusu avc lar için yap lan organizasyonlar nda en çok tercih edilen zaman ise türler baz nda de iflmekle beraber yo un olarak Eylül-Aral k dönemini kaps yor. Yabanc lar n av için en çok tercih etti i iller aras nda da Ad yaman, Amasya, Ankara, Antalya, Çanakkale, Mersin, Konya, Mu la, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Zonguldak bulunuyor. Diyarbak r EM T Fuar nda görücüye ç kacak D YARBAKIR (AA) - D iyarbak r, turizm potansiyelinin en iyi flekilde tan t lmas ad na büyük önem tafl yan, dünyan n en büyük 5. turizm fuar olan 18. Do u Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuar nda (EM TT) görücüye ç k yor. stanbul da bu y l 30 Ocak-2 fiubat ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek 2014 EMITT Fuar nda Diyarbak r n tan t m amac yla iki salonda stant aç lacak. Diyarbak r n tarihi ve kültürel de erlerinin yan s ra kente özgü ürünlerin sergilenece i fuarda ilk kez hedef kitle olarak seçilen çocuk ve gençlere, kentin tan t m amac yla özel satranç tak mlar ve bulmacalar da t lacak. Diyarbak r n 4 üncü kez kat laca fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri ve turizm profesyonelleri de profesyonel anlamda yer alacak. lin en iyi flekilde tan t m amac yla valilik koordinesinde, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi, Karacada Kalk nma Ajans, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas, Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Diyarbak r Ticaret Borsas ve turizm iflletmeleri ile sivil toplum kurulufllar n n kat l m yla etkinlikler gerçeklefltirilecek. Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk Oyunlar Ekibi ve Diyarbak r Eyvan Grubunun canl performans gösterisi sunaca fuarda dengbej dinletisinin yan s ra Vali Mustafa Cahit K raç n ev sahipli inde stanbul da Diyarbak r Tan t m Gecesi düzenlenecek. Gecede Diyarbak rl sanatç lar n kat l m yla Diyarbak r türküleri seslendirilecek. Stant ziyaret eden misafirlere yöresel yemekler, kaday f, badem ezmesi, cevizli sucuk, çörek, örgü peyniri ve pestil gibi yöresel tatlar ikram edilecek. Diyarbak r Valisi K raç, zengin tarihi ve kültürel de erleriyle ön plana ç kan ilin yerli ve yabanc turizmcilerin bir araya geldi i turizm organizasyon ve fuarlar nda tan t m n n önemli oldu unu belirtti. Bu kapsamda çal flmalara a rl k verdiklerini ifade eden K raç, flunlar kaydetti: Yap lan tan t m faaliyetleri sonucu ile gelen yabanc turist say s n yüzde 100, yerli turist say s n da yaklafl k yüzde 20 artt rd k. Bunun önümüzdeki günlerde daha da artaca n düflünüyoruz. Bu y l Kalk nma Bakanl nca verilen desteklerle yurtiçi ve yurtd fl tan t m çal flmalar na devam edip, özellikle Asya ülkeleri olan ve kültür turlar nda ülkemize yo un ilgi gösteren Çin ve Japonya dan da turisti bölgemizde a rlamak için çal flmalar m z sürüyor. Bu kapsamda bu y l otellerdeki mevcut 2 bin 100 yatak say s n yap m süren 5 y ld zl 2 otel, 4 y ld zl bir otel ve 3 y ld zl 2 otel ile yaklafl k yüzde 50 art rarak 3 bin 200 e yükseltmeyi planl yoruz. Turizm yat r m belgesi alarak yat r m süren 4 y ld zl 2 otelle y llar nda yatak say s n n yaklafl k 4 bine yükselmesiyle, hem istihdam say s hem de turistlerin konaklama imkanlar n art rm fl olaca z. Diyarbak r n binlerce y ll k geçmiflinin s rlar n tafllar nda ve kitabelerinde bar nd ran büyük bir kültür hazinesi oldu unu vurgulayan Vali K raç, limizi hak etti i yere bir an önce tafl yabilmek için Diyarbak r EM TT Fuar nda yer alacak. Sevgi, bar fl ve hoflgörü flehri olan Diyarbak r EM TT Fuar nda büyük ses getirecek

12 KÜLTÜR/SANAT /12 BERL N (AA) 4. Berlin Film Festivali program tan t ld A lmanya'n n baflkenti Berlin'de, 6-16 fiubat tarihlerinde 64'cünsü düzenlenecek Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) program tan t ld. Berlinale'de bu y l de iflik kategorilerde 409 film gösterilecek. Festivalde, ''Alt n Ay '' ve ''Gümül Ay '' ödülleri için yar flma bölümünde yer alan 23 filmden 20'si yar flacak. Bu bölümde yer alan Fransa ve Almanya yap m Christophe Gans' n ''La belle et la bete'', Almanya ve ABD yap m George Clooney'nin ''The Monuments Men'' ve Lars von Trier'in ''Nymphomaniac Volume'' El Halil'de aflevi adl filmleri yar flma d fl nda gösterilecek. Türk filmlerinin yar flma bölümünde yer almad festivalde, ''Alt n Ay '' ve ''Gümüfl Ay '' için yar flacak filmler flöyle: "Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yinan Diao'nun ''Bai Ri Yan Huo'', ABD'den Richard Linklater'in ''Boyhood'', Japonya'dan Yoji Yamada'n n ''Chiisai Ouchi'', Arjantin, Uruguay, Almanya ve Fransa ortak yap m Benjamin Naishtat' n ''Historia del miedo'', Almanya'dan Edward Berger'in ''Jack'', Norveç, sveç ve Danimarka ortak yap m Hans Petter Moland' n ''Kraftidioten'', Almanya'dan Dietrich Brüggemann' n ''Kreuzweg''. 8 as rd r çorba da t yor EL HAL L (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Kudüs'ü 1187'de Haçl lardan fethederek kentteki 88 y ll k Haçl egemenli ine son veren Selahaddin Eyyubi'nin, El Halil flehrinde Hz. brahim Camisi'nin yan nda yoksullara yard m için açt aflevinde tam 827 y ld r çorba da t - l yor. S elahattin Eyyubi Kudüs'ü fethedip Latin krall n y kt ktan sonra bölgede h zla sosyal hayat kolaylaflt racak slam medeniyetinin ana unsurlar olan vak flar birer birer hayata geçirmeye bafllad. Bu vak flardan biri de Kudüs'ün 60 kilometre kuzeyindeki El-Halil flehrindeki Hazreti brahim Camisi'nin yan nda bulunan imarethane. Hazreti brahim Camisi'nin avlusunun aflevi olarak seçilmesinin nedeni ise caminin içinde Hazreti brahim, Hz. Yusuf, HazRET Yakup, Hazreti Sare ve Hazreti. shak' n da kabirlerinin bulunmas ve Müslümanlar için Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en önemli ziyaret mekan olmas.. Hazreti brahim de sa l nda rivayete göre burada yoksullara evinde piflen çorbadan ikram etmifl. Selahattin Eyyubi de bu gelene i ayakta tutmak için 827 y l önce Kudüs'ü fethinin hemen ard ndan buraya gelerek bu aflevini açm fl. Ama flu anki aflevi Selahattin Eyyubi'nin o zaman avlunun içinde yapt rd bina de il. Eski tarihi bina Yahudiler taraf ndan el konularak 1964 y l nda y k lm fl. Aflevi de flu anki avlu d fl ndaki bak ms z binada kendine yer bulmufl. Aflevi tamamen halktan gelen zekât, yard m ve sadakalarla hizmet veriyor. Aflevine gelenlere her gün bulgur çorbas ikram ediliyor. Baz özel günlerde ise Osmanl gelene- i olarak zerde çorbas ç k yor. Pazartesi ve Cuma günleri ise et sinem Daire 'Daire' üniversitedeki ö retim görevini kaybettikten sonra kullan lmayan bir havaalan nda güvenlik görevlisi olarak çal flmay seçen Feramus ile çal flt taflra belediye tiyatrosu kapat l nca hayatla inatlaflmak ad na bir Cami'de ölü y kay c olmay kabul eden Betül'ün f rsat bulamad klar hüzünlü aflklar etraf nda geliflir. Yaflamakta oldu umuz sert de- iflim dönemini konu alan 'Daire' s - rad fl güçlükler, engeller, durumlar karfl s nda döngüsel olarak daha s - ra d fl çarelere, karakterlerin kullan lmayan bir havaalan etraf nda geliflen trajikomik hikayesini seyirci ile buluflturuyor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Geçmifl Asghar Farhadi nin Oscar a lay k görülen Bir Ayr l k filminin baflar s n takip eden Geçmifl, Frans z efli Marie den boflanma ifllemlerini tamamlamak üzere, dört y ll k bir ayr l n ard ndan Tahran dan Paris e gelen Ahmet i izliyor. Marie nin niyeti, eski eflinin hayaline bile katlanamayan yeni sevgilisi Samir le evlenmektir. Ahmet, Marie nin önceki beraberli inden olan k z Lucie ile iliflkisinin s k nt l oldu unu fark edince aralar n bulmaya çal fl r, fakat böylece geçmiflten gelen s rlar aç a ç km fl olur. ve pilav servisi yap l yor. Her gün 300 kiflilik çorba ç - kan aflevinde sabah saat sabah namaz ndan sonra 5,30'da iki büflük kazanda piflirilmeye bafllanan çorbalar, ö leden önce saat 10,00'da haz r oluyor. Çorbay haz rlayan ahç Vaddah Rubayn Caberi AA muhabirine yapt klar ifli flu sözlerle aç klad : " fiu anda pirinç, fleker ve tarç ndan yapt m z çok meflhur zerde çorbas d r. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in do um gününde ve baz özel günlerde yapar z. Buras kurban bayram d fl nda hep hizmet verir. Pazartesi günleri 700 kilo tavuk, cuma günleri ise 300 kilo et pifler ve servis edilir. Ramazan'da 3 bin kifliye servis veririz. Di er günler ise sadece çorba ç kar. Buras tarihinde sadece bir kez Filistin intifadas s ras nda kapand ve çal flamad." Çorba da tma saati yaklaflt kça kap önünde kalabal k toplanmaya bafllarken, d flar da bekleyen çocuklar n sesleri aflevinin içinde yank yap yor. Aflevinin yemek servisi yap lan kap lar ndan soldakinde kad nlara, sa taraf ndakinde erkeklere çorba veriliyor. Afl evinde yemek da t m nda öncelik ise kad nlar n. Bofl yemek kaplar n bir kap - dan uzatanlar di er kap dan kaplar n doldurulmufl olarak yüzleri gülerek al yor. Özellikle çocuklar n da t m s ras ndaki mutluluklar ise görmeye de er. Ama kaplar na ald çorbalarla sadece yüzleri gülenler çocuklar de il. Yetiflkinler de çocuklar kadar yap lan yard mdan memnun. Yemek kab n doldurmaya gelen bir Filistinli, "Filistin'de hayat kolay de- il, flu halime bir bak, bu yeme e ihtiyac m z var" sözleriyle dile getiriyor. Yemek almaya gelen bir baflka yafll Filistinli ise "Ben buradan ald m yeme i evimde 3 gün yiyorum bitince tekrar geliyorum. Buras çok önemli bir merkez" sözleriyle, aflevinin kendileri için önemini dile getiriyor. Aflevinin müdürü Muammer Hatip de "Aflevinin günlük çorba ikram için her gün 200 dolar bütçeye ihtiyac m z var. Et yemekleri için pazartesi ve cuma günleri ise 10 bin dolara ihtiyac m z var. Çünkü o günler gelenlerimiz daha çok oluyor. Türklerden de sadaka geliyor ve buras hay r paralar yla dönüyor. Her gün toplam 600 kiflilik yemek ç k yor" nkara The Great Beauty Büyüleyici ve görkemli atmosferiyle bir Roma yaz ' lerleyen yafl na ra men karfl konulamaz bir cazibesi olan yak fl kl Jep Gamberdella, flehrin tad n sonuna kadar ç karmaktad r. fi k akflam yemeklerinden ç lg n partilere koflar. K vrak zekas ve mizahi kiflili iyle her zaman bafltan ç kar c ve ba ml l k yapan biri olmufltur. Ayn zamanda bir yazar olan Jep, gençli inde ödül ald kitab ile büyük bir baflar yakalar ve Roma yüksek sosyetesinde önemli bir itibar edinerek ihtiflaml bir hayat sürmeye bafllar. Roma'n n en güzel manzaral evlerinden birinde oturan Jep, teras nda e lenceli partilere ev sahipli i yapar. Eyyvah Eyvah 3 Büyük aflk Müjgan'a kavuflup evlenen Geyikli'li klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaflm flt r. Ailesine bakabilmek için her f rsat de erlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlar nda bile klarnetini çalmaktad r. Dedesi ve babas ortak bir lokanta açmaya karar vermifller dolay s yla artan masraflar karfl s nda Hüseyin çok s k nt l bir duruma düflmüfltür. Can dostu, ablas Firuzan ise hayat na stanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meflhur olmaktad r. Hüseyin için Firuzan art k televizyonda seyredebildi i ve özledi i eski tatl bir hat rad r sanki...

13 T MCO Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Y ld r m: Yabanc yap marketleri ile rekabetin modern yüzü olaca z ANKARA/13 Baflkent te özel sektörün, dekorasyon ve inflaat malzemeleri sektörüne yönelik dev yat r mlar ndan biri olarak hayata geçirilen T MCO Sokak ta kiralamalar bafllad. AK Parti Mamak lçe Baflkanl n n, Saimekad n Mahallesi nde ilçe T ürk Liras ile kiralama yap - lacak ilk konsept AVM olacak T MCO Sokak ta yer alacak her biri 485 metrekare olan 256 dükkan, may s ay ndan itibaren kap lar n müflterilerine açacak. T MCO Yönetim Kurulu Baflkan Yusuf Y ld r m, 2 bin araç kapasiteli aç k ve kapal otopark, genifl bulvarlar, yan yana s ralanm fl 4 er katl dükkanlardan oluflan T MCO Sokak ta, inflaat ve dekorasyon dünyas ndaki lider markalar, evini ya da iflyerini yenilemek isteyen son kullan c - lar ile buluflturmay hedeflediklerini belirtti. Lokasyon olarak Anadolu Bulvar gibi çok de erli ticaret merkezinde hayata geçirilen T MCO Sokak projesini, Ankara n n al flverifl al flkanl klar ndan ilham alarak farkl ve yepyeni bir konseptle oluflturduklar n n alt n çizen Y ld r m, flunlar söyledi: Ankaral y llard r dekorasyon ve inflaat malzemesi ihtiyaçlar n Siteler ve Rüzgarl Sokak tan karfl lar. Sonra AVM lerle birlikte yap marketleri hayat m za girdi. AVM ler al flverifl kültürümüzü, müflteri profilini de ifltirdi. nsanlar, araçlar n rahatça park edecekleri, temizli e önem verilen, güvenli i olan, s tma-so utma sistemleri bulunan, profesyonelce yönetilen yerlerde al flverifl yapmay tercih etmeye bafllad. Al flverifl sonras yaflad klar sorunlarda bir muhatap görmek istiyorlar. Siteler ve Rüzgarl, AVM lerle hayat m za giren bu talepleri karfl lamaktan flimdilik uzaklar. T MCO Sokak, hem Ankaral n n al flk n oldu u, özlemini duydu u sokakta al flverifl kültürünü, nostaljisini yeniden yaflatacak hem de yap marketlerinin yetersiz kald, mimarl k ve akredite usta hizmetlerini de sa layarak, bir ad m öne geçecek. AVM konforu ve güvenli- seçim çal flmalar n sürdürece i Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl miting havas nda geçti. Yo- un bir kat l ma sahne olan aç l fla Ak Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, Ak Parti Ankara Milletvekilleri Tülay Selamo lu ve Fatih fiahin, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer ve çok say da vatandafl kat ld. Millete hizmet etme sevdas yla yola koyulduklar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Partimizin ve Mamak halk n n emanetine befl y ld r gururla sahip ç - k yoruz. Sizlerin katk lar yla, dualar yla ve destekleriyle çok say - da hizmete imza att k SKM nin aç l fl konuflmas n gerçeklefltiren Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Mamak ta baflar l Ak belediyecilik örne i sergilendi ini kaydederek, Bizim sevdam z millete hizmet etme sevdas d r Ak Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan da miting havas nda geçen skm aç l fl n n 30 Mart akflam n n coflkusunu yans tt n kaydetti. Alparslan, Say n Baflbakan m za, en güçlü deste i Mamak ta ortaya koydunuz. Hem teflkilatç l k, hem de belediyecilik anlam nda Türkiye ye örnek bir ilçe ini de sunaca m z için öncelikle tercih edilece imize inan yoruz. Siteler ya da Rüzgarl n n rakibi de il, onlar n yabanc yap marketleri ile rekabet etmelerini sa layacak modern yüzü olaca- z. Rekabet söz konusu olamaz, çünkü projeyi TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu ile CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün ün de bir dönem yöneticili- ini yapt Tesisat ve nflaat Sanayi Malzemecileri Kooperatifi gerçeklefltiriyor. Bu kooperatifin birçok üyesi, ayn zamanda Rüzgarl ve Siteler esnaf. Ayr ca, T MCO Sokak n bütüncül gücü, esnaf n yap marketleri ile fiyat olarak rekabet etmesine de yard mc olacak. Y ld r m, yaklafl k 300 milyon liral k yat r m ile hayata geçirilecek T MCO Sokak n bin 500 kifliye istihdam sa layaca n da sözlerine ekledi. T MCO Sokak proje koordinatörü Alper Göker de projenin büyük ilgi gördü ünü, kiralanacak 256 dükkan için k sa sürede 200 civar nda talep toplad klar n bildirdi. Göker, yo- un ilginin en önemli nedeninin kiralaman n Türk liras üzerinden yap lmas oldu una dikkati çekti. Dövizdeki dalgalanma yüzünden esnaf n dolar ya da euro üzerinden ifl yapmaktan kaç nd n kaydeden Göker, Esnaf, TL ile kiralama yap nca önünü rahatça görebiliyor. Projenin benimsenmesi, lokasyonu, yo un reklam faaliyetleri ile daha aç lmadan bir marka de eri yarat lmas da ilgiyi art ran di er faktörler diye konufltu. Sektörel da l m dengeli yapabilmek, seçilmifl bir karma ile yola ç kmak için öncelikle talep toplama yoluna gittiklerini kaydeden Göker, Bu yöntemle belli sektörlerde y lma olmas n n önüne geçmek istedik. Talep toplama mart ay na kadar sürecek. Bu talepler, mart ay içerisinde elemeye tabi tutulacak. Bu elemeden geçen firmalar için kiralama ifllemleri bafllat lacak Göker in verdi i bilgiye göre, T MCO Sokak ta banyo- mutfak ürünleri, s tma-so utma, boya, parke, duvar ka d, kap, PVC alüminyum ve ahflap do rama, cam balkon, izolasyon, ak ll ev sistemleri, ev tekstili, beyaz eflya, ev-ofis mobilyas, mimari ve iç mimari ofisleri gibi sektörün tüm oyuncular yer alacak. T MCO Sokak n genifl bulvarlar, al flverifl yorgunlu unun at laca kafe ve restoranlarla zenginlefltirilecek. T MCO Sokak n bir anayasas olacak ve buna kesinlikle uyulacak. Dükkanlar belirlenen saatlerde aç l p kapat lacak. Mimarl k ve iç mimarl k ofisleri arac l yla, planlanan de iflikliklerin projelendirebilece i T MCO Sokak n en önemli ayr cal ise akredite ustalar olacak. Ustalar n yapaca her ifle, T MCO Sokak yönetimince garanti verilecek. Usta ya da sat n al nan ürünle ilgili bir sorun yafland nda, muhatap T MCO Sokak yönetimi olacak. Ak Parti Mamak lçe den Saimekad n da SKM aç l fl Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz oldunuz. Türkiye ye örnek hizmetlerle yolunuz, baht n z aç k olsun 2009 yerel seçimlerinde Baflkan Akgül ile birlikte Üçlü olsun güçlü olsun slogan yla yola koyulduklar n kaydeden Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Mamak ta Akgül ün oyu yüzde elli befl fakat Mamak a elli befl yetmez, altm fl olmal 2009 yerel seçimlerinde yay nlad klar seçim beyannamesiyle vatandafl n karfl s na ç kt klar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, beyannamede verilen sözlerin daha fazlas n yerine getirdiklerini belirtti. Akgül; Mamak gecekondusuyla, çöplü üyle, cezaeviyle an lan bir ilçeydi. Mamak a 25 y lda yap lmayan hizmetleri befl y lda yapt k. Mamak bizim dönemimizde ilkleri gördü ve art k geliflerek de iflen yüzüyle an l yor. Mamak Ankara n n yeni y ld z seçim beyannamemiz haz r. 15 fiubat tan sonra sizlerle, kamuoyuyla paylaflaca z Kitap kumbaras doluyor Ç ankaya Belediyesi nin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflt rmak için oluflturdu u oyuncak ve kitap kumbaras ilgi oda oldu. Çankaya Belediyesi nin, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaflt rmak üzere oluflturdu u oyuncak ve kitap kumbaras ilgi oda oldu. lk olarak Belediye Hizmet Binas önüne ve Ku ulupark a yerlefltirilen kumbaralara, yetiflkinlerin yan s ra, arkadafllar na destek olmak isteyen çocuklar da, kitap ve oyuncaklar n b rak yor. Genç Yetiflkinler Derne i üyesi üniversite ö rencileriyle ortak hareket eden Çankaya Belediyesi kumbara say - lar n artt rmay planl yor. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, dayan flman n ve paylaflman n önemini çocuklar n ö renmesinin çok önemli oldu unu vurgulayarak, arkadafllar na destek olan çocuklara ve tüm Çankayal - lara teflekkür etti. Baflkan Tan k, kumbara say lar n artt rarak, dayan flmay daha genifl bir alana yayacaklar n belirterek, Merkezlere ulaflamayan vatandafllar - m z oyuncak ya da kitaplar semtlerde bulunan Toplumsal Dayan flma Merkezi flubelerimize de b rakabilir Tamer Karahan AfiK-I EFSUN Nedir Belediye? Belediyecilik Uygulamalar ve Uzant lar...!!!! Bir çok belediye baflkan m - z n zaman içinde gerçekten belediye hizmetleri d fl nda kalan her fley için ak l almaz bir hizmet sergilediklerini gördük!!! Bir çok ya ma ve vurgunda ad geçen say n baflkanlar m ad n za hay rl bir hizmet yapmak isterseniz ve gerçekten ad n z tarihe yazd rmak gibi bir çabas n z varsa öncelikle isimlerinizi koca koca harflerle pirinç tabelalara yazd rarak park girifllerine asmay n,- yoksa e er bir kusurunuz ç karsa ki ç k yor - her zaman millet ad n z gördü ü o parkta oturup çekirdek çitlerken size de çitliyor emin olun.!!! Haram lokma diye bir deyim var annem hep derdi bende say n baflkanlar m n yapm fl oldu u ve vermifl oldu u sözleri unutmamalar n istiyorum, seçim günü yaklaflt kça meydanlarda k yamet kopuyor zannediyorum ki bu sefer hak ve hakk düflünen biri geliyor ama nerede o babayi it sanki al flkanl k olmufl rüflvet yolsuzluk adam kay rmak arsa paylafl m vs bütün bu kargafla yaflan rken ayn belediye çat s alt nda bulunan muhalefetin belediye meclis üyeleri uyuyor mu onu da merak ediyorum. Her ne karar al n rsa al ns n her iki parti hatta ek olarak yap lacak yolsuzlu un ve talan n di er unsurlar birlikte al rlar bu kararlar - ve hiç sanki hiç muhalefet partisi de il de ayn siyasi partiye hizmet ediyorlar gibi ses ç karmazlar bu yolsuzluklara ya malara talanlara - Belediyeleri düzenlemeden Türkiye deki yolsuzluklar n önüne geçilemez her belediye baflkan borcum var derken bir yandan devasa flekilde suiistimaller yap yor ve halk n olmas geren hak hakk ile kullan lm yor.kangren olmufl belediye içinde büyüyen içi intihap kapm fl bu yaraya b çak at lmad sürece - ülkemde topraklar mda flehrimde kasabamda asla temiz yönetim olmayacakt r olamaz-.!!! Belediye gelirlerini artt rmak için 775 say l gecekondu yasas n hukuki k l f kullanarak arazi parselleyerek sonra ensesi kal n üç befl mütah(it)e buralar vererek aradan kendine komisyon ç karmay düflünmemeli say n baflkanlar m. Çünkü sizin bu ensesi kal nlarla yapt n z ifller ve yaflad n z iliflkiler sonucunda belediyeler rüflvet ve yolsuzlu un ana merkezi haline geliyor Belediye baflkanlar m ak l almaz paralar harc - yorsunuz gereksizce.!!! Vatandafl n içi ac r hak küser halk küser size..!!! Belediyelerin mutlaka ama mutlaka özellikle muhasebe buna ek olarak sat n alma birimi düzenli olarak kalem,kalem denetlenmeli çünkü bu departmanlar uygun meskenler gibidir bu birimde çal flan neredeyse her insan rüflvet yer al r buralar mutlaka denetlemek gerek.. Hakk ve halk gözetecek bir belediye baflkan - n n belediyesi için gelir ve giderleri kanunlarla belirlenmifltir bunun d fl ndaki her fley --gelir ve gider adaletsizliktir suçtur --..!!! Belediyenin gelirleri ; Madde 59. a) kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve kat lma paylar. b) genel bütçe vergi gelirlerinden ayr lan pay. c) genel ve özel bütçeli idarelerden yap lacak ödemeler. d) tafl n r ve tafl nmaz mallar n kira, sat fl ve baflka suretle de erlendirilmesinden elde edilecek gelirler. e) belediye meclisi taraf ndan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karfl l ücretler. f) faiz ve ceza gelirleri. g) ba fllar. h) her türlü giriflim, ifltirak ve faaliyetler karfl l - sa lanacak gelirler. i) di er gelirler. Büyükflehir belediyelerinde büyükflehir s n rlar ve mücavir alanlar içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutar n n tamam ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri taraf ndan al n r. Bunlardan büyükflehir belediyesine veya özel idareye ayr ca pay kesilmez. Belediyenin giderleri madde 60 a) belediye binalar, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yap m, bak m ve onar m için yap lan giderler. b) belediyenin personeline ve seçilmifl organlar - n n üyelerine ödenen maafl, ücret, ödenek, huzur hakk, yolluklar, hizmete iliflkin e itim harcamalar ile di er giderler. c) her türlü alt yap, yap m, onar m ve bak m giderleri." Hak ve halk savunan say n belediye baflkanlar - ma sevgi sayg ve flükranlar m sunar m.

14 /14 Ovac kl ninelerin yaz tahtas : buzdolab E T M TUNCEL - (AA) Tunceli'nin Ovac k ilçesine ba l Güneykonak köyünde yaflayan 65 yafl üstü 8 kad na, Ovac k Halk E itim Merkezince görevlendirilen usta ö retici Senem Yerlikaya taraf ndan evlerinde okumayazma ö retiliyor. Yerlikaya'n n, kursiyerlere harfleri, kelimeleri ve rakamlar, evlerdeki buzdolab n n üzerine yazarak anlatmas görenlerin dikkatini çekiyor. Ovac k Halk E itim Merkezi Müdürlü ünce, ilçeye ba l Güneykonak köyünde yafll lara yönelik aç lan ve 40 gün sürmesi planlanan okuma-yazma kursu devam ediyor. lçe merkezine 7 kilometre uzakl ktaki köye haftada 5 gün giden usta ö retici Yerlikaya, yafll l k nedeniyle belli bir yerde toplanamayan 8 kad na, evlerinde yaz tahtas olmad için ve anlatt klar n n ak lda kal c olmas amac yla harfleri, kelimeleri ve rakamlar, kurs verdi i ikametlerdeki buzdolab n n üzerine kalemle yazarak anlat yor. Yerlikaya'n n bu ö retim metodu, görenlerin dikkatini çekiyor. Köydeki kursiyerlerle günlük ortalama 1'er saat tek tek ilgilenen Yerlikaya, kad nlar n okur-yazar olmas için gayret sarf ediyor. Evlerinde özel e itim alan nineler, azimleriyle ö renmenin yafl olmad n gösteriyor. Usta ö retici Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, 65 yafl üstü 8 kursiyeri oldu unu belirterek, yafll kad nlara öncelikle aile bireylerini telefonla aramay, isimlerini yazmay ve imza atmay, paray tan may ve sayabilmeyi ö retmeye gayret etti ini söyledi. Kursiyerlerin, ilerlemifl yafllar na ra men çok istekli ve gayretli oldu unu ifade eden Yerlikaya, "Bu kurs sonunda kursiyerlerimiz özellikle al flverifllerini rahatl kla yapabilecek. Köyümüzde yaz tahtas ve çal flma yerleri olmad için Hayat boyu ö renmede "AB makas " daral yor ESK fieh R (AA) M illi E itim Bakanl Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, "Türkiye'de yetiflkin e itimine kat l m oran nda güzel bir aflamaday z. Hayat boyu ö renmeye kat l m oran, 2006 y l nda 1.6 iken kursiyerlere evlerinde buzdolaplar na yaz yazarak okumay, yazmay ö retiyoruz" Yerlikaya'n n kurs verdi i kad nlardan 68 yafl ndaki Gülflah Kocam fl ise okuma-yazma ö renmenin yafl olmad n dile getirerek, "Allah'a flükür çocuklar m arayabiliyorum, o bana yeter. Bu yafltan sonra imza atsam o bana yeter. Ö retmenimizin sayesinde okuma-yazma ö reniyorum" diye konufltu. Güneykonak köyü muhtar Erdo an Varl el de köylerinde okuma-yazma kursunun aç lmas na çok sevindiklerini belirterek, "Köyümüzde aç lan okuma-yazma kursunda 8 kursiyerimiz bulunuyor, bunlar n yafl ortalamas 70 üstü. Bu yafla ra men bu ö rencilerimizin göstermifl oldu u baflar mükemmel. En büyük iste imiz, imza atmalar, isimlerini yazmalar, telefonla çocuklar n arayabilmeleri. Bu, bizim için çok önemli" ifadelerini kulland. geldi imiz noktada 3.2'ye yükseldik. Avrupa Birli i ortalamas yla olan makas m z giderek daral yor" Biçerli, bir etkinli e kat lmak için geldi i Eskiflehir'de, AA muhabirine yapt aç klamada, yetiflkin e itiminin, son e itim sisteminde ve toplumda son rötufllar n yap ld alan oldu unu söyledi. Formel e itim sisteminde ilkokul, ortaokul, lise ve yüksekö retimin tamamlanabildi ini an msatan Biçerli, yeni fleyler ö renme ve kiflinin kendisini gelifltirme ihtiyac n n ömür boyu devam etti ini vurgulad. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Yalç n ve Kafkas, Mancini ile rekabette STANBUL (AA) S por Toto Süper Lig'in son 8 haftas nda Sergen Yalç n ile Tolunay Kafkas, Galatasaray' n talyan çal flt r c s Roberto Mancini ile büyük bir rekabetin içine girdi. Mancini yönetimindeki sar -k rm z l tak m, son 8 haftan n en çok puan toplayan ekibi olarak ilk s rada yer al rken, Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor da bu dönemin en baflar l iki tak m oldu. Galatasaray' n 18 puan elde etti i son 8 haftada Sergen Yalç n ile Tolunay Kafkas' n ekipleri 17 puan toplad. Roberto Mancini, 11. haftadan sonra tak m n 6. s radan 2. s raya tafl rken, Tolunay Kafkasl Kardemir Karabükspor, 13. s radan 7'ncili e ve Sergen Yalç n yönetimindeki Gaziantepspor da 16'nc l ktan 11. s raya kadar yükseldi. Son 8 lig maç nda en dikkat çekici sonuçlara Sergen Yalç n' n yönetimindeki Gaziantepspor imza att. SPOR /15 Türkiye, 5 bin y ll k wushuyu DÜNYAYA DUYURACAK Türkiye, yaklafl k 50 bin lisansl sporcusuyla esnekli i, estetikli i ve sa l a faydalar yla bilinen, dünyada yaklafl k 160 ülkede federasyonu ve sporcular olan, Çin kökenli 5 bin y ll k savunma ve dövüfl sanat wushuyu dünyan n en gözde sporlar aras na kazand rmay hedefliyor. SAKARYA (AA) - T ürkiye Wushu Federasyonu cra Kurulu Baflkan Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin wushuda dünyada önemli ülkeler aras nda yer ald n söyledi. Son y llarda yap lan faaliyetlerin Türkiye'yi bu noktaya getirdi ini vurgulayan Akyüz, wushunun çok önemsendi ini, Türk milletinin wushunun ne oldu unu çabuk idrak etti ini ifade etti. Akyüz, wushunun insan n bedensel, zihinsel ve ruhsal geliflimini etkileyen en önemli spor dallar aras nda yer ald na dikkati çekerek, "Gerçekten 21. yüzy lda en faydal spor olma konumunda. Esas nda 5 bin y ll k bir spor olmas na ra men wushunun bu yönü gizli kalm fl" diye konufltu. Dünyada gözde spor dallar n n oldu unu, insanlar n futbol gibi branfllara daha çok ilgi gösterdi ini vurgulayan Akyüz, sözlerini flöyle sürdürdü: "Ço umuz futbolu seyirci olarak seyrediyor, yapm yoruz ama wushu öyle de il. Wushu, dünyada 600 milyon insan n yapt, bütün insanlar n yapmas laz m gelen bir spor. Yediden yetmifle, 2 yafl ndan 102 yafl na kadar her aile ferdinin yapabilece i, sa l kl yaflamak için bütün destekleri alabilece i bir spor. Bunun için wushunun insanl k için bütün dünyada yay lmas laz m. Wushuyu anlam fl, gönül vermifl arkadafllar m zla bütün dünyada yay lmas için çal fl yoruz. Dünya ve Avrupa flampiyonalar n n Türkiye'de olmas, wushunun geliflmesi ve yay lmas yolunda l Müdürlü ümüze ba l Gençlik Merkezlerinde çal flt r lmak üzere Gençlik Lideri (nokta) personel hizmet al m ifli hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: 19 MAYIS SPOR KOMPLEKS ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü üne ba l Gençlik Merkezlerinde çal flt r lmak üzere 50 kiflilik Gençlik Lideri (Nokta) Hizmet Al m fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Ankara c) Süresi: fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer: Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü b) Tarihi ve saati: :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, önemli bir ad m." Akyüz, wushuda Avrupa'da ilk 2, dünyada da ilk 5 ülke aras nda yer ald klar na iflaret PERSONEL H ZMET ALINACAKTIR GENÇL K H ZMETLER VE SPOR L MÜDÜRLÜKLER - ANKARA D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar ederek, dünya flampiyonalar nda daha da önemli baflar lar kazanmak istediklerini vurgulad. "Milletimiz ve devlet büyüklerimizin wushuya ayr cal kla bakmalar n sa lamak için kollar m z s vad k, çal flaca z" diyen Akyüz, wushuyu bütün herkesin anlamas n istediklerini dile getirdi. Wushunun insan terbiye etti ini vurgulayan Akyüz, "Bu özelli iyle daha da yay lmal ki Türkiye'nin çocuklar, gençleri ve insanlar daha iyi bir e itim als nlar. yi ve kötü insanlar n ay rt edilmesi laz m. Bugün Türkiye ve dünyada yaflanan manzaralar, bunu gerektiriyor. yi fleyler için çal flmak laz m. Wushu sporu bu unsurlar tafl d için inflallah biz bu yönüyle wushunun dikkatini çekmek istiyoruz" ifadesini kulland. Akyüz, e itim projelerinin devam etti ini, planlad klar de iflik projeleri de hayata geçirmek istediklerini dile getirerek, sözlerini flöyle tamamlad : "Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgeleri'nde uygulam fl oldu umuz ayr ca projelerimiz var. Bunu geçen y l uygulama safhas na koyduk. Bunlar n k sa sürede meyvesini ald k ve flampiyonalara kat lma oran nda ciddi art fllar meydana geldi. Bunu, bütün bölgelerde yapmak istiyoruz. Bütün çocuklar m z n buna ihtiyac var. Özellikle wushu gibi e itici sporun mutlaka bütün bölgelerde geliflmesi ve yay lmas laz m." b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gidere oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunacak oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r. Y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki y l n gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sa layamamas halinde, iki önceki y l n ve üç önceki y l n gelir tablolar sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolar sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu Kurum veya Özel sektör kurulufllar nda Antrenör veya Gençlik Lideri (Gençlik Çal flan -Nokta) çal flt r lmas na dayal hertürlü hizmet al m benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü Toplant Salonu adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n (www.bik.gov.tr)

16 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ÇA LAR FIRAT ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Bar fl Ayd n dan Çankayal lara: Arsan z satmay n Çankaya daki köy statüsünden mahalleye dönüflen 7 yerleflim birimini ziyaret eden AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, vatandafllara Arsan z sak n satmay n. 5 te 1 lik alana s k flt r lm fl Çankaya n n her noktas na de er kazand - raca z uyar s nda bulundu. AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, saha çal flmas na ilçe merkezine uzak olan mahalleleri ziyaret ederek bafllad. Bar fl Ayd n, Yakupabdal, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Karahasanl, Çavufllu ve Yayla mahallelerine adeta ç karma yapt. AK Parti Çankaya lçe Baflkan Süleyman Y lmaz ve Gençlik Kollar ile birlikte onlarca partili, Ayd n ziyaretler s ras nda yaln z b rakmad. Ayd n, gitti i her mahallede dikkatle takip edildi. Gitti i her mahallede büyük ilgi gören Bar fl Ayd n, öncelikle Yakupabdal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle kahvehanesinde vatandafllar n istek ve s k nt lar - n dinleyen Bar fl Ayd n, Ben Çankaya n n geliflmesi için baflkanl a talip oldum. Çankaya n n ad n n geçti i her yerden sorumluyum. mar ve altyap sorunlar n z biliyorum. Yetkili oldu um takdirde tüm sorunlar n çözülece ine söz veriyorum diyerek destek istedi. Mahalle sakinleri de Ayd n a destek sözü verdi. Ziyaretlerine Evciler Mahallesi ile devam eden Bar fl Ayd n, Muhtar hsan Parabakan n 8 kilometrelik yolumuz yap lmad ndan komflu köylere 45 kilometre giderek ulafl yoruz. Yol ve altyap sorunumuz büyük ifadesine karfl l k hizmet sözü verdi. Ayd n, Ulafl m ve altyap s - k nt s n n fark nday m. Bu sorunlar ilçe merkezinde de var. Ben Çankaya y sizinle yönetmek için yola ç kt m. 20 y ld r yap lmayan fleyleri tespit ettik. Sorunlara iliflkin haz rlad - m z projelerimizi yak da aç klayaca z Çankaya n n 5 te 1 lik bir alana s k flm fl oldu unu dile getiren Ayd n, Hüseyin Poyraz yeniden baflkan A nkara fians Oyunlar ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odas Ola- an Genel Kurul Toplant s yap ld. D SK Genel fl Sendikas Toplant Salonu nda gerçeklefltirilen genel kurulda mevcut Baflkan Hüseyin Poyraz yeniden baflkanl a seçildi. Divan Baflkanl n ANKESOB Baflkanvekili Muhittin Köksal n yapt genel kurulda 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, faaliyet raporlar ve denetim kurulu raporlar, bilanço ve gelir-gider raporlar ayr ayr okunarak kabul edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak onayland. Genel Kurul da, Ankara fians Oyunlar ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odas Baflkan Hüseyin Poyraz faaliyet raporunu ( dönemi) okuyarak 4 y ll k süre içerisinde yapt klar çal flmalar anlatt : Say sal Loto bayilerimizin makinalar yenilenmifl olup, malzeme s k nt lar giderilmifltir. Ankara Ticaret Odas na kay tl flirketlerin vergileri kayna nda kesilmiyordu. Odam z ve di er esnaf odalar na kay tl sabit ve seyyar milli piyango bayilerinin vergileri ise kayna nda kesilmekteydi. Bu çifte standard n önlenmesi aç s ndan yapt m z çal flmalar sonucunda Ankara Ticaret Odas na kay tl flirketlerin de vergileri kayna nda kesilmeye baflland. Böylece çifte standart önlenmifl oldu. Milli Piyango daresi ile yap lan görüflmeler sonucunda kredi kart ile bilet ve hemen kazan alma imkan sa land. Ayr ca, Denizbank ile yap lan protokol sonucunda odam za kay tl üyelere flletme Kart ve Post cihazlar verildi. Komiserler Kurulu Baflkanl ile görüflülerek, ganyan bayilerimizce odam za intikal eden sorunlar ve çözüm önerilerini sunduk. Özellikle komisyon ve prim art fllar ile ilgili taleplerimizin 2014 y l bütçesine dahil edilece i taraf m za ifade edildi. Ayr ca, internet üzerinden oynanan bahis oyunlar n n kald r lmas önerildi. Vergi ile ilgili sorunlar n çözümleri için ilgili kurum ve kurulufllara gerekli giriflimde bulunuldu. 25 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete de yay nlanan fians Oyunlar Lisans Devri ile Ruhsatlar n Yenilenmesi ne getirilen 100 metre kriterlerine karfl odam z taraf ndan Dan fltay a dava aç ld. stanbul Ganyan ve ddaa Bayileri Esnaf odam z ile birlikte tarihinde Spor Toto Teflkilat Müdürlü ü ne gidilerek yeni kay t olacak üyelerden oda kay t olma belgesinin istenmesi, kar oranlar n n art r lmas talep edilmifltir. Sosyal Güvenlik Destek Primi ile ilgili yap lan çal flmalar sonucunda SGK ve Emekli Sand na ba l üyelerimizin kapsam d fl kalmas sa lanm flt r Poyraz, özellefltirme çerçevesinde Türkiye genelinde 15 bine yak n Milli Piyango ve Say sal bayilerinin hak kayb na u ramamas için Milli Piyango daresi Genel Müdürlü ü ne yaz l baflvuru yapt klar n, üyelerin haklar n korumak için taleplerini dile getirdiklerini de kaydetti. Konuflmas n n sonunda Poyraz, oda üyelerine genel kurula gösterdikleri ilgiden dolay teflekkür etti. Dilek ve temenniler bölümünde di- er baflkan aday Çetin Koç da yapt konuflmada hizmet için göreve talip oldu unu vurgulad ve seçimlerin camia için hay rl u urlu olmas n diledi. Konuflmalar n tamamlanmas ndan sonra oy kullanma süreci bafllad. 2 aday listesiyle yap lan seçimde 168 oy alan mevcut Baflkan Hüseyin Poyraz ve ekibi güven tazeleyerek bir kez daha göreve geldi. Di er aday Çetin Koç ise 40 oy ald. Seçimlerin ard ndan birlik ve beraberlik vurgusu bir konuflma yapan Baflkan Hüseyin Poyraz, yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Poyraz, Esnaf m z n sorunlar n çözüme kavuflturmak ve taleplerini, yerine getirmek için büyük bir gayretle çal flmaya devam edece iz. Yine hep birlikte el ele vererek esnaf m z n haklar için giriflimlerimize devam edecek, daha büyük baflar lara imza ataca z. Hüseyin Poyraz baflkanl ndaki Ankara fians Oyunlar ve Milli Piyango Yenimahalle de 13 bin iflyerine ruhsat verildi Y enimahalle, son 5 y lda belediye eliyle yap lan dev yat r mlarla Türkiye nin y ld z parlayan ilçelerinden biri haline geldi. fieffaf yönetim anlay fl, kaliteli belediyecilik hizmetleri ve huzur ortam ile gözde yerleflim yerlerinden biri haline gelen ve nüfusu her geçen y l artan ilçeye, her gün yeni bir ifl kap - s da aç l yor. Geride b rakt - m z 2013 y l nda belediye, 1970 iflyerine iflyeri açma ve çal flma ruhsat verdi. 5 y lda bu say yaklafl k 13 bini buldu. Yenimahallelilerle s cak iliflkiler kuran ve verdi i destekle özellikle esnaflar n gönlünü fetheden Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, esnaflar n s k nt lar n çözerek dertlerine derman oldu. Küçük esnaf n AVM lerin gölgesinde kalmadan ayakta durabilmesi için desteklenmesi gerekti ini kaydeden Yaflar, Belediye olarak esnaflar m - za cezac de il, e itici bir anlay flla yaklaflt k. Zab ta Müdürlü ü ekiplerimiz taraf ndan yap lan denetimlerde belediye s n rlar içerisinde ruhsats z flekilde faaliyet gösteren ifl yerlerinin tespitini yaparak çok h zl bir flekilde ruhsatl hale getirilmesi için çal flmalar m z aral ks z sürdürdük Aç lan her ifl yerinin ülke ekonomisine ve istihdama katk sa lad na de inen Yaflar, 5 y lda yaklafl k 13 bin iflyerine, iflyeri açma ve çal flma ruhsat verdiklerini söyledi. Her geçen y l ilçede aç lan iflyeri say s n n artt n kaydeden Yaflar, 2013 y l nda 1970 iflyerine ruhsat verdiklerini sözlerine ekledi. Arazisi olan insan m za özellikle Arsan z satmay n diyorum. Hem ulusal hem de uluslararas projelerimizle nüfusu tüm ilçe s n rlar na yayaca z ve mahallelerin geliflimini sa layaca z. Bu sebeple mahallelerin arazi, imar, altyap sorunlar h zl bir flekilde giderilecek. Çankaya n n her noktas de er kazanacak diye konufltu. Kömürcü Mahallesi ni de ziyaret eden Bar fl Ayd n, daha sonra Tohumlar Mahallesi sakinleriyle bulufltu. Burada da vatandafllar n dileklerine kulak veren Ayd n, Çankaya daki büyük nüfusu köylerimize tafl mak gibi düflüncemiz var dedi ve arazi uyar s n yineledi. Çavufllu, Yayla ve Karahasanl mahallelerinin muhtarlar ve sakinleriyle de görüflen Ayd n, çocuklar da sevindirdi. Ayd n, erkek çocuklara oyunca araba, k z çocuklar na ise oyuncak bebek hediye etti. Bayileri Esnaf Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Hüseyin Yi it, Murat Aygül, smail Gö ebakan, Hüseyin Aydo mufl, smail Yalç n ve Mahmut Y ld r m. Tuna dan, fioförler Odas na ziyaret S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, esnaf ve sivil toplum kurulufllar ile dirsek temas n sürdürüyor. Her f rsatta düzenledi i istiflare toplant lar ile her kesimin görüfl ve önerilerini dinleyen Baflkan Tuna, yeni yönetimi ile tekrar Sincan fioförler Odas Baflkanl a seçilen Mehmet Gündüz e de hay rl olsun ziyaretinde bulundu. Baflkan Tuna, yeni yönetime baflar lar dileyerek Oda dan ayr ld.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı