GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar."

Transkript

1 Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat lan Türkefl Hac memifl, Dr. Burhan Baran, R dvan Ahmetçik ve Tijen Tevfiko lu düzenledikleri bas n toplant - s nda az nl k seçmenine mesaj verdiler. 18 de Rodop tan 6, skeçe den 3 Türk aday TOPLUMSAL ttifak listesi baflkan Aris Yannakidis, eyalet meclis üyesi adaylar n aç klad.listede Rodop ilinden alt, skeçe ilinden de üç az nl k mensubu aday yer al yor. 15 te TB nin dava maratonu sürüyor SKEÇE Türk Birli i nin davas, 8 Ekim Cuma günü Gümülcine deki Trakya stinaf Mahkemesi nde görüflüldü. 5 te 12,13 Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. YASSIKÖY belediyesi için adayl klar n aç klayan smet Kad ile Turgay Mümin birleflti. smet Kad, Halk n beklentisi hep birleflme yönündeydi. Biz de bu sese kulak verdik. ifadelerini kulland. Turgay Mümin de, En uygun ve en hay rl karar ald m za eminiz. diye konufltu. Böylece Yass köy de belediye baflkan aday say s üçe düflmüfl oldu. 9 da DÜNYA B L M EKONOM 1 milyardan fazla insan açl k çekiyor 19 da Google den insans z araç denemesi 11 de Al flveriflte fifl ve kart devri skeçe de 12 Ekim Sal akflam tarihi bir toplant yap ld. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi taraf ndan düzenlenen toplant ya Gümülcine deki Eflitli e lk Ad m listesi yöneticileri de kat ld. Toplant da, skeçe ve Gümülcine deki ba ms z listelerin Türk az nl n n varl n ispat etmek ve az nl n sesini yerel yönetime tafl mak amac yla oluflturuldu u vurguland. Ba ms z listelerin yetkilileri yerel yönetime eflitlikçi bir anlay fl n gelmesi ve az nl n temsil gücünü artt rmak için mücadele verdiklerini belirttiler. Yap lan konuflmalarda Türk ün oyu Türk e mesaj da gündeme geldi. 6, 7 ve 8 de Petalotis, PASOK un bir y l n de erlendirdi HÜKÜMET Sözcüsü, çiflleri Bakan Yard mc s ve Rodop Milletvekili Yorgos Petalotis, Gümülcine de düzenledi i toplant da PASOK iktidar n n bir y l n de erlendirdi. Befl buçuk y ll k YDP iktidar n elefltiren ve son derece y pranm fl bir ekonomi ve yok olmaya yüz tutmufl bir devlet mekanizmas devrald klar n dile getiren Petalotis, YDP hükümetinin Yunanistan uluslarlaras arenada da çok zor bir durumda b rakt n iddia etti. 2 de 4 te SPOR Arda hangi dev tak ma gidecek? 23 te

2 GÜNDEM2 Petalotis, PASOK iktidar n n bir y l n de erlendirdi HÜKÜMET Sözcüsü, çiflleri Bakan Yard mc s ve Rodop Milletvekili Yorgos Petalotis, Gümülcine de düzenledi i toplant da PASOK iktidar n n bir y l n de erlendirdi. 8 Ekim Cuma akflam Gümülcine deki Chris & Eve otelinde yap lan etkinli e Do- u Makedonya ve Trakya bölgesinden çok say da yetkili kat ld. PA- SOK iktidar n n bir y l n n de erlendirildi i toplant ya Gümülcine Belediye Baflkan Dimitris Koçakis in de kat lmas dikkat çekti. Hükümet Sözcüsü ve Rodop Milletvekili Yorgos Petalotis yapt uzun konuflmada, befl buçuk y ll k Yeni Demokrasi Partisi iktidar n elefltirdi ve son derece y pranm fl bir ekonomi ve yok olmaya yüz tutmufl bir devlet mekanizmas devrald klar n dile getirdi. Petalotis, YDP hükümetinin Yunanistan uluslarlaras arenada çok zor bir durumda b - rakt n iddia etti. HALKA YALAN SÖYLEMED K Petalotis, PASOK iktidar olarak ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak için çabalad klar n söyledi. Vergi, maliye, sigorta ve kalk nma alanlar nda yap lan reformlara de inen Petalotis, yerel yönetim reformu Kallikratis e de de indi. Yeni yerel yönetim sisteminin vatandafl n yarar na oldu unu kaydeden Hükümet Sözcüsü, yeni dönemin zor bir dönem olaca n da sözlerine ekledi. ESK ALTIN VE GÜMÜfiLER N Z ALIYORUZ Biz halka yalan söylemedik diyen Petalotis, Daha iyi bir gelecek için ülkeyi ç kmazdan kurtarmaya çal fl yoruz. Mücizeler için söz vermedik. craatlar m z için iyiniyetli elefltirileri de kabul ederiz. Yeter ki ülkenin yarar na olsun. Art k anlams z vaadlere son verilmeli. nsanlara yalan söylenmemeli. Biz hükümet olarak çal fl yoruz. Ülkemizdeki eski ve yeni problemleri çözmek için çal - fl yoruz. ifadelerini kulland. Petalotis, Lanara iplik fabrikas na yapt klar yard ma ve Rodop li Tar m Kooperatifleri Birli i (EAS) çal flanlar n n maafllar n n ödenmesi için verdikleri mücadeleye de de indi. Petalotis, hükümet olarak her anlamda iflçilerin yan nda olduklar n söyledi. ULUSLARARASI B R ÇABA SARFETT K Yunanistan n uluslararas arenada ve dünya piyasalar nda son derece kötü bir imaja sahip oldu unu kaydeden Petalotis, hükümet olarak bu imaj n de iflmesi için büyük bir çaba sarf ettikleirini vurgulad. Petalotis, Yunanistan olarak de iflti imizi ve yeni bir ülke haline geldi imizi anlatmaya çal flt k. Ülkeyi iflas n efli ine getiren eski anlay fllar bir kenara b - rakt m z anlatmak için u rafl verdik. Bunu da baflard k. dedi. ANLAfiMA MZALAMAK ZORUNDAYDIK Avrupa Birli i ve Uluslararas Para Fonu yla yap lan anlaflmaya da de- inen Petalotis, Bu zorunlu bir yoldu. Bu anlaflmay imzalamak zorundayd k. Yunanistan bir noktadan sonra yoluna bu anlaflma olmadan da devam edecek. diye konufltu. Rodop ili ve Trakya bölgesinin bir önceki hükümet döneminde hep bofl sözlerle oyaland n ifade eden Petalotis, Biz flimdi hükümet olarak bölgemizdeki bu olumsuz durumu de ifltirmeye çal fl yoruz. dedi. Alt n, Reflat, çeyrek alt n, bilezik, kolye, gerdanl, yüzük, küpe Her türlü kullan lm fl alt n ve gümüfl tak lar n z uygun fiyatlarda al yoruz, paran z nakit olarak ödüyoruz. sterseniz eski tak lar n z verip, yenisini alabilirsiniz. Ayr ca dü ünler için özel külçe alt n bulunmaktad r. Yat r m için de 1 gr., 5 gr., 10 gr., 50 gr. ve 100 gr.l k külçe alt n m z bulunmaktad r. MEHMET BIYIKLI Thermopilon 2 Kat: 1 - skeçe flehir merkezi (Platia) Tel: Cep: SATILIK DA RE Anatolia oteli mevkiinde, dört katl binan n ikinci kat nda bulunan üç yatak odas, iki tuvalet, salon ve mutfaktan oluflan lüks daire sat - l kt r. Adres: Leoforos Dimokratios Gümülcine. Bilgi için telefon numaralar Kiakidis: Kopsalidu:

3 GÜNDEM3 Eflili e lk Ad m n seçim bürosu aç ld Hülya EM N HAFTANIN YORUMU Çuvald z neden hiç kendinize bat rm yorsunuz? 7 KASIM da yap lacak yerel seçimlere haz rlanan Eflitli e lk Ad m listesi seçim bürosunu açt. Gümülcine Belediyesi nde yap - lacak seçimlere tam gaz haz rlanan Eflitli e lk Ad m listesinin seçim bürosu oanninon soka nda, Gümülcine Türk Gençler Birli- i nin tam karfl s nda bulunuyor. Seçim bürosunda haz rl klar h zlan rken, vatandafllar n da büroya yapt ziyaretler dikkat çekiyor. Eflitli e lk Ad m listesinden yap lan aç klamada, köy ve mahalle ziyaretlerinin bafllad, önümüzdeki günlerde daha s k ve Sahibi: Hülya Emin Genel Müdür ve Yay n Yönetmeni: Hülya Emin Yaz flleri: Cemil Kabza, Ozan Ahmeto lu Adres: H. Trikupi 85 Komotini TelFax: web sitesi: düzenli bir flekilde bu ziyaretlerin ve temaslar n devam edece i ifade edildi. skeçe de az nl ktan 4 eyalet meclis üyesi aday DO U Makedonya Trakya eyalet baflkan aday Yorgos Pavlidis, Bölgesel Yeniden Do ufl listesinin program n ve listesinde skeçe bölgesinden yer alan eyalet meclis üyesi adaylar n aç klad. 10 Ekim Pazar günü skeçe deki Belediye Tiyatro salonunda gerçekleflen etkinlikte, Pavlidis in vali olarak 12 y l boyunca yapt çal flmalar anlat ld. Ayr ca Bölgesel Yeniden Do ufl listesinin program ve bu listeden seçimlere kat lacak adaylar n isimleri aç klad. Pavlidis in listesinde yer alan az nl k adaylar flunlar: R dvan Ahmetçik (SÖPA l ö retmen), Burhan Baran (doktor), Tijen Tevfiko lu (ebe), Türkefl Hac memifl (fizyoterapist Vali Yard mc s ) Pavlisidis etkinlikte yapt konuflmada, vali olarak 12 y l boyunca verdi i hizmetlere de inerek, bu süre içerisinde yap lan çal flmalarda insan n merkez kabul edildi ini söyledi. Sunduklar hizmet sayesinde skeçe nin ilerledi ini belirten Pavlidis, Bugün yeni bir bafllang ç yap yoruz. Deste inizi ve gücünüzü istiyoruz. diye konufltu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi nin ortaya ç k fl, hat rlayacaks n z ki belli çevrelerde hem k zg nl k, hem flaflk nl k yaratm flt. Ancak bu ba ms z listenin ortaya ç k fl çok hakl sebeplere dayan yordu. skeçe deki Türk az nl n n belediye meclisindeki temsiliyeti ortadan kald r lm fl, az nl k siyasi kat l m n yok eden bu durum yad rganmak yerine ola an olarak kabul edilmiflti. skeçe de yaflayan az nl k insan n n bu umursamazl a, kendisini öteki olarak alg layan anlay fla dur demesi kadar do al bir fley olamazd. Yap lan bu giriflim mevcut durumu de ifltirdi. skeçe deki az nl k hem ba ms z listeden belediye meclis üyesi seçmeyi baflard, hem de bu durum siyasi partilerin az nl a ve az nl n temsiliyetine bak fl aç s n de ifltirdi. 7 Kas m da gerçekleflecek yerel seçimlerde, flimdi de Gümülcine de benzer bir hareket ortaya ç kt. Az nl n sorunlar n görmezden gelmek, her ülke vatandafl - n n hakk olan vatandafll k haklar n n iadesinin ise abart larak kazan lm fl hak olarak gösterilmesi gibi durumlar, bugünkü tablonun oluflmas nda önemli rol oynad. Eflitli e lk Ad m varl, oluflumu, ismi vs. birçok nedenle elefltiri ya muruna tutuldu. Bunlardan ikisi üzerinde duraca m. ktidar n ve muhalefetin önde gelen iki isminin yapt elefltirilerin. Yorgos Petalotis ve Evripidis Stilyanidis in bu konuda yapt aç klamalar kastediyorum. Bu dönem iktidar olan PASOK, geçen dönem iktidar elinde tutan YDP nin stratejik noktalar nda yer alan bu iki ismin en önemli özelli i, bölgemizden olmalar. Yani Gümülcine yi, Atina daki di er siyasilerden çok, ama çok daha iyi tan yan ve de- erlendirecek kapasitede olan kifliler bunlar. Petalotis, Eflitli e lk Ad m elefltirirken, geriye dönüfl ifadesini kulland. ster H ristiyan, ister Müslüman herkese eflitli in sa land n öne sürdü. Stilyanidis de bölücülük ve fanatizm gibi a r kelimelerle elefltirilerini ortaya koydu. Amac m, ba ms z listenin savunuculu unu yapmak de il. Amac m, bu hareketin neden, niçin ortaya ç kt n ve as l sorumlusunun kim oldu unu anlatabilmek. Ülkemiz yetkililerinin, san ld kadar ileri gitmeyen, hoflgörü ve tahammülün olmas gerekti inin çok alt nda oldu u, iç içe de- il de yan yana hayatlar n sürdü ü bu bölgeye sadece kendi pencerelerinden bakmalar asl nda bugünkü durumu do uran ana sebep. Gerek Hac osman, gerekse Mandac son genel seçimlerde PASOK un bölgedeki en çok oy alan adaylar yd. PASOK un bölgedeki zaferinin belirleyicileriydi. Bölgeden meclise seçilen Yunanl milletvekilleri gerek bakanlar kurulunda, gerekse parti içerisinde stratejik yerlere getirilerek ödüllendirildiler. Ancak az nl k milletvekillerine eflde er bir ödül verilmedi? Neden?.. Stilyanidis e ve onun nezdinde YDP ye getirece im elefltiriler de benzer nitelikte. Ülkenin kaderini belirleyen bu iki büyük siyasi partinin az nl k politikas söz konusu olunca birbirlerinden fark yok. Sadece, deyim yerindeyse, ambalajda de ifliklik var. Ama içerik ayn. Ülkenin iktidar n y llard r elinde tutan iki parti yetkililerine sormak istiyorum? Az nl n bölgedeki siyasi kat l m nüfusuyla orant l m? Karar mekanizmalar nda az nl k insan n n eksikli ini nas l aç kl yorlar? Eflitli i somut örneklerle kan tlayabiliyorlar m? Tabii, karfl taraf suçlamak en kolay Kendi günahlar n kabul etmek ise tabii ki en zoru. Ama cuvald z hep karfl ya bat rmak da olmuyor de il mi?

4 Al flveriflte fifl ve kart devri... Muhasebeci - Mali Müflavir Özgür MEMET Hükümetin ülkenin iflasa sürüklenmekten kurtar lmas için aç klad kemer s kma politikalar çerçevesinde alm fl oldu u baz önlemler netleflmeye devam ederken, bu politikalara yenileri de ekleniyor. Geçti imiz y l n sonlar na do ru al nan bir kararla vatandafllar n al flveriflleri sonras nda fifl toplama dönemi resmen bafllat lm fl ve bununla ilgili ayr nt lar hafta içerisinde netlik kazanm flt r. Toplanan Bakanlar Kurulu bu konudaki ayr nt lar belirlerken, ayn zamanda da al flverifllerde kullan lmak üzere Al flverifl Kart Sistemi ni devreye sokmaya haz rlan yor. Toplanmas gereken fifl miktarlar Bakanlar Kurulu sonras nda ç kan yeni ekonomik kriterlerin 1 Ocak 2011 itibariyle uygulanmaya konaca belirtildi. Vergi mükelleflerinin bu y l yapacaklar beyanlardaki gelir-gider dengesindeki belirtilecek gider kalemleriyle ilgili al flverifl fifllerinin oranlar da belirlendi. Vergi mükelleflerinin, önümüzdeki y l yapacaklar 2011 gelir beyanlar nda E1 vergilendirme oran afla daki tabloda belirtilmifltir; Gelir Vergi Vergi Toplam Toplam Aral Oran Miktar Gelir Vergi (Euro) % (Euro) (Euro) (Euro) Daha fazlas 45 *Bütün vergi mükellefleri için vergi tabi olmayacak s n r eurodur. Belirtilen bu vergi oranlar dahilinde toplanmas gereken fifl miktarlar da ayr bir tablo ile ifade edilmektedir. Burada vatandafllar n dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri, toplanan al flverifl fifllerinin belirtilenlere uygun olmas d r. fians oyunlar ndan elde edilen fifllerin hizmet karfl l geçerli olmayaca n n alt çizilmifltir. Al flverifl fifli toplama oran euro olarak belirlenmifl, bunun alt nda geliri olan vergi mükelleflerine fifl toplama zorunlulu u getirilmemifltir ila euro aras nda geliri olanlar için ise toplamas gereken fifl miktar %10 olarak belirlenirken, bunun üzerinde yani euro üzeri geliri olanlar için %30 olarak ifade edilmifltir. Afla daki tabloda da görülece i gibi gelir miktar na göre belirtilmesi gereken gider Toplanacak Fifl belirtilmektedir. Tabloda ila euro aras nda kazanan vergi mükelleflerinin belirtmesi gereken gider oranlar verilmektedir. E er vergi mükellefleri, aile geliri olarak bildirim yap yorsa, toplam miktar temel al narak bu hesaplama yap lacakt r. Örne in erkek birey euro ve kad n birey de euro kazan yorsa dikkate al nmas gereken gelir miktar eurodur GÜNDEM4 Al flverifl fifllerinin toplanmas yla ilgili olarak yap lacak vergi beyan bildiriminde, bu fifller elektronik ortamda teslim edilece i gibi, zarf yoluyla da bildirimi söz konusudur. Zarf içerisinde bildirecek vatandafllar, zarf n üzerine Ad/Soyad, Vergi Numaras, toplam fifl say s ve toplam miktar yazmak zorundad r. A z kapat lm fl bir flekilde zarflar, vergi beyan süresi sonuna kadar kiflilerin ba l bulundu u vergi dairelerine iletilmeli ya da bu ifllem kiflilerin muhasebecileri taraf ndan yap lmal d r. Bu ifllemler sonras nda, vergi memurlar taraf ndan yap lan kontrol sonucu gerekli onaylama yap lacakt r. Al flverifl fifllerini kendisi hesaplayacak vatandafllara birkaç örnek vererek durumu aç klamaya çal flal m: Örnek 1) Evli çiftlerin aile gelirlerine göre yapaca m z hesaplamada, erkek euro, kad n da euro kazan yor. Bu çiftin toplam geliri eurodur. Erkek için; ( x %10) + ( x %30) = euro. Kad n için; gelir euro oldu undan mecburiyeti bulunmamaktad r. Örnek 2) Erkek euro, bayan da euro kazan yor. Bu çiftin aile olarak geliri eurodur. Erkek için; ( x %10) + ( x %30) = = euro Kad n için; ( x %10) + (4.800 x %30) = = euro. Toplam miktar = euro Di er taraftan bu vergi mükellefleri e er belirlenen miktarda fifl toplamam fl, bunun karfl l nda euroluk fifl beyan nda bulunmuflsa, ç kacak vergi oran da flöyle hesaplanmaktad r. Erkek için; x (28.300/45.100) = 3.451,22 euro Kad n için; x (18.800/45.100) = 2.048,78 euro Ödenmesi gereken vergi oran ; Erkek için; ,22 = 2.638,78 x %10 = 263,88 euro Kad n için; ,78 = 591,22 x %10 = 59,12 euro Vergi kontrolünde Al flverifl Kart formülü Fifl toplamayla ilgili olarak al nan kararlar n yan s ra, vergi kaçakç l na karfl verilen mücadele çerçevesinde yeni al flverifl kartlar uygulamas n n da önü aç lmaktad r. Buna göre, yeni y l n bafllar ndan itibaren Al flverifl Kartlar n n ç kar lmas için dü meye bas l rken, al flverifllerin otomatik olarak kaydedilece i ve makbuz (fifl) toplaman n da yavafl yavafl tarihe kar flaca ifade ediliyor. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, euroyu aflan bütün al flverifllerin elektronik al flverifl kartlar yla gerçeklefltirilece i öngörülürken, euroyu aflan faturalar n da sadece elektronik ortamda kesilece i belirtilmektedir. Elektronik al flverifl kartlar n n, banka kartlar gibi kart sahibinin bankadaki hesab na ba lanaca ifade edilirken, kart sahiplerinin yapt klar bütün al flverifller ve fifllerden elde edilen Puanlar n bu kartlara kaydedilece i belirtiliyor. Vergi dairesine de online ba lanacak olan bu kartlar arac l yla her an dükkan sahiplerinin elde etti i KDV lerin de denetlenebilece i ifade ediliyor. Gelir Gider Gelir Gider Miktar Miktar Miktar Miktar Yunanistan ekonomisi yüzde 4 küçülecek Vergi kaçakç l yla mücadele için yap lan bu at l mlar devam ederken, al nan tüm önlemlere karfl 2010 y l sonunda ülke ekonomisinin yüzde 4 küçülece i öngörülmektedir. Al nan bu önlemlerin ekonomiye olumlu etkisi ise 2012 den itibaren olaca tahmin edilmektedir. Yunanistan ekonomisi 2012 den itibaren büyüme trendine girecektir. Üç y ll k zaman dilimi içinde yat r m ortam n n büyük ölçüde iyileflmesi söz konusudur.

5 GÜNDEM5 TB nin dava maratonu sürüyor SKEÇE Türk Birli i nin davas, 8 Ekim Cuma günü Gümülcine deki Trakya stinaf Mahkemesi nde görüflüldü. Avrupa nsan Haklar Mahkemesi nin skeçe Türk Birli i ni hakl buldu u karar n kesinleflmesinden sonra, skeçe Türk Birli i nin kapat lmas n öngören karar n iptal edilmesi ve resmiyetinin iade edilmesi için Trakya stinaf Mahkemesi ne önceki y llarda baflvuru yap lm flt. Dava 23 Ekim 2009 tarihinde gerçekleflmesi gerekirken, daha önce skeçe Türk Birli i aleyhine müdahil olarak kat lan Trakya Dernekleri Federasyonu nun temsilci veya avukatlar n n duruflmaya kat lmamas ve devletin atad hukuk müflavirinin haz rl ks z olmas nedeniyle 8 Ekim 2010 tarihine ertelenmiflti. Dava 8 Ekim Cuma günü görüflüldü. Duruflmada skeçe Türk Birli i avukat Orhan Mehmeto lu derne in isteklerini içeren dosyay mahkemeye sundu. Gümülcine adliyesindeki davay skeçe Türk Birli i Baflkan Av. Ahmet Kara, Asbaflkan smet Tüccar, skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi Baflkan Hüseyin Ahmeto lu ve di er soydafllar izledi. Eyalet meclis üye adaylar Mete yi ziyaret etti DO U Makedonya Trakya Eyalet Meclis üye adaylar Türkefl Hac - memifl, Burhan Baran, Tijen Tevfiko lu ve R dvan Ahmetçik, Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe seçilmifl Müftüsü Ahmet Mete yi makam nda ziyaret ettiler. skeçe Valisi Yorgos Pavlidis in listesinden eyalet meclis üye aday olan Hac memifl, Baran, Tevfiko lu ve Ahmetçik 7 Ekim Perflembe günü müftü Ahmet Mete yi ziyaret ederek bir süre görüfltüler. Meclis üye adaylar, Pavlidis in il genelindeki icraatlar hakk nda bilgi verdiler ve destek istediler. Müftü Mete de ziyaretlerin nedeniyle adaylara teflekkür ederek baflar lar diledi. Ozan AHMETO LU HAYATIN Ç NDEN 7 KASIM A DO RU Seçimlere az kald. 17 Ekim Pazar gece yar s tüm listeler tamamlanm fl ve mahkemelere sunulmufl olacak. Pazar gününden üç hafta sonra da sand k bafl - na gidece iz. Bu seçimler, bugüne kadar yap lanlardan biraz farkl olacak. Asl nda 7 Kas m seçimlerinde ilk kez uygulanacak bir çok fley var. Herfleyden önce ülkede yaflayan tüm vatandafllar n belle inde yer etmifl olan, ülke yönetiminde ve vatandafl n yönetici profiliyle ilgili olarak adeta belle ine kaz nm fl olan vali ve valilikler iptal ediliyor. Onun yerine Yunanistan genelinde 13 bölge eyalet oluflturuluyor. Art k il yönetiminden, eyalet yönetimine geçiyoruz. Bir de eyalet meclisleri olacak. Tabir yerindeyse küçük hükümetler ve küçük meclisler dönemi bafllayacak. Belediyelerde de art k yeni bir dönem bafll yor. Küçük küçük belediyeler yerine, yetkileri ve sorumluluklar artt r lm fl büyük belediyeler olacak art k. Belediyeler do um belgesi al nan kurumlar olmaktan ister istemez ç kacak. Sonuç itibar yla Kallikratis plan yerel yönetim anlam nda ülkeye kökten de ifliklikler getirecek. flte böylesine önemli bir seçim için 7 Kas m Pazar günü sand k bafl na gidece- iz. 7 Kas m seçimleri Bat Trakya Türkleri aç s ndan da son derece önemli. Rodop ilinde Kozlukebir belediyesi ve skeçe de Mustafçova belediyesinin yan s ra Rodop iline ba l Yass köy belediyesi de az nl k belediyesi olarak an l yor. Yass - köy de nüfusun yüzde inin Türklerden oluflmas bu belediyeye de az nl k belediyesi s fat n veriyor diyebiliriz. Burada Türklerin belediye baflkan seçmesi kadar do al bir fley olamaz. Baz odaklar n burada farkl yorumlara gitmesi ve burada milli tehlike edebiyat yapmas büyük bir yanl flt r ve as l milli tehlike de budur! Zira bölgedeki H ristiyan hemflerileri, büyük olas l kla belediyeyi yönetecek kifli ve kadrolara karfl k flk rtmak tarihi bir yanl fl olacakt r. Bat Trakya Türk toplumu aç s ndan skeçe ve Gümülcine merkez belediyelerindeki seçimler de son derece önemli geçecek y l nda skeçeli Türkler üst üste yap lan toplant lardan sonra Ba ms z Liste yle seçime kat lma karar alm flt. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi dört y l boyunca sadece az nl n belediye meclisinde ve yerel yönetimdeki sesi de il, ayn zamanda az nl n bir tart flma ve politik platformu oldu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi flüphesiz ki bir ihtiyaçtan do du. Ayn hareket bugün yine güncelli ini koruyor. Ve bu liste 2010 seçimlerine de kat l yor. Dört y l sonra benzer bir hareket Gümülcine belediyesinde de hayat buluyor. Eflitli e lk Ad m listesi art k bir gerçek. Geç oldu, erken oldu söylentilerinden çok bu listenin oluflmas na neden olan siyasi ve sosyal nedenleri sorgulamak daha do ru olacakt r. y llarca iki büyük siyasi partinin destekledi i adaylara oy veren az nl k bunun karfl l n alabildi mi? Belediye yönetiminde az nl k üyeleri olmas na ra men neden hala az nl k mahalleleri her aç dan daha geride. Neden az nl k köyleriyle, ço unluk köyleri birbirinden farkl? Örne in neden bir felakete neden olan Kalfa deresi (Deli bram Çay ) hala slah edilemedi? Neden Kalkanca ya tapular verilemedi? Neden belediye taraf ndan di er derneklere binalar, arsalar tahsis edilirken az nl k için bir yer neden verilmedi? skeçe de Drosero ya neden cami yap m için arsa tahsis edilmedi? Söz verilmesine ra men Koyunköy e kapal spor salonu neden yap lmad? Belediyelere ba l çocuk yuvalar na neden Türkçe e itim verilmiyor? Neden hala camilerimiz, mescitlerimiz, tekkelerimiz flehir plan nda olmaya devam ediyor ve neden hala y k m tehlikesiyle karfl karfl ya? Bu neden ler tabii ki bu kadar de il. Çok daha fazlas var. Belediye yönetimlerinde az nl k üyeleri olmas na ra men durum gerekti i gibi de iflmedi. Gerekti i yönde ve gerekti i ölçüde de iflmedi. Sonuç itibar yla Bat Trakya Türk ü yerel yönetimde kendi varl n, sesini kurumsallaflt rmak amac yla hareket ederek ba ms z listeleri oluflturdu. Bu hareket sorun yaratma hareketi de il, bölgede bar fl ve huzur içinde yaflamak isteyen az nl k insan n n Efi TL K hasretidir. Az nl k toplumunun eflit vatandafl olmak istemesinin kan t d r.

6 Ba ms z listelerden birlik GÜNDEM6 SKEÇE de 12 Ekim Sal akflam tarihi bir toplant yap ld. skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi taraf ndan düzenlenen toplant ya Gümülcine deki Eflitli e lk Ad m listesi yöneticileri de kat ld. Toplant da, skeçe ve Gümülcine deki ba ms z listelerin Bat Trakya Türk az nl n n varl n ispat etmek ve az nl n sesini yerel yönetime tafl mak amac yla oluflturuldu u vurgusu yap ld. Ba- ms z listelerin yetkilileri yerel yönetime eflitlikçi bir anlay fl n gelmesi ve az nl n temsil gücünü artt rmak için mücadele verdiklerini belirttiler. Yap lan konuflmalarda Türk ün oyu Türk e mesaj bir kez daha gündeme geldi. Toplant ya kat lan tüm az nl k kurulufl yöneticileri ve az nl n siyasi temsilcileri de her iki ba ms z listeye tam destek verdi. SKEÇE DE TAR H TOPLANTI skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi ile Eflitli e lk Ad m listesinin kat l m yla yap lan toplant skeçe deki Elena otelinde gerçekleflti. skeçe ve Gümülcine deki ba ms z listelerin kat l m yla yap lan toplant - da yaklafl k 300 kifli yer ald. Toplant y skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi bas n dan flman Ozan Ahmeto lu yönetti. Ahmeto lu yapt - aç l fl konuflmas nda, yerel yönetimde ba ms z hareketin do ufl sürecini anlatt. Ozan Ahmeto lu, 2006 y l n n fiubat ay nda dönemin TB baflkan Dr. Hikmet Cemilo lu nun ça r s yla bafllayan süreç ba- ms z listeyi do urdu. skeçeli Türkler 2006 da zoru baflard. Biz ba- ms z listeyi ayr mc l k yapmak için oluflturmad k. Bizler bu memlekette yaflayan ve bu memleketi seven insanlar olarak biz de var z demek için, yerel yönetimde bizim de sesimiz olsun diye ba ms z listeyi kurduk. Bu memlekete katk yapmak istiyoruz mesaj n vermek için bu hareketi bafllatt k ve bu hareketi yaflatmakta da kararl y z. Bu hareketin Gümülcine yi de etkiledi ini görmekten dolay da mutluyuz. diye konufltu. Efi TL K L STES BAfiKANI HÜSEY N AHMETO LU skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi baflkan Hüseyin Ahmeto lu, seçim öncesi yap lan tarihi toplat ya kat lan herkese teflekkür ederek konuflmas na bafllad. Gümülcine den Eflitli e lk Ad m listesi baflkan deneyimli politikac Sibel Mustafao lu ve liste yöneticilerini misafir etmekten mutluluk duyduklar n belirten Hüseyin Ahmeto lu, Bu akflam bu iki ba ms z listenin ortak bir toplant yla siz de erli seçmenlere seslenmesi bizler için onur kayna d r. Bu akflam bir birliktelik örne i sergilemekteyiz. Eflitlik Listesi olarak bugüne kadar sergiledi imiz yap c ve eflitlikçi siyaset anlay fl m z bundan sonra kurulacak olan dinamik ekibimiz devam ettirecektir. Listemiz bugün art k bir marka olmufltur. Bunu sa layan elbette ki siz de erli skeçe halk s n z. Bu kulvarda gecesini gündüzüne katan iki meclis üyemize, say n Hüseyin Bandak a ve say n Hasan Malkoç a teflekkür borçluyuz. dedi. Eflitlik Listesi Baflkan Hüseyin Ahmeto lu flöyle devam etti: Bat Trakya Türkleri do du u günden beri kendini bir mücadelenin içinde bulmufltur. Bu mücadele her zaman hak ve hukuk çerçevesinde yürütülmüfltür. Taleplerimiz herkes taraf ndan bilinmektedir. Ça dafl ve eflitlikçi bir topluma kavuflmak istiyoruz. Az nl - m z bunu gerçeklefltirmek için her alanda çal flmaktad r. Biz de listenin yeni yönetimi olarak bu mücadeleyi vermek için karfl n za ç km fl bulunuyoruz. Bu demokratik mücadelede temsil gücümüzü güçlü bir flekilde göstermek istiyorsak hepimiz görev almaya, samimi davranmaya ve iradeli olmaya mecburuz. Liste baflkan Hüseyin Ahmeto lu konuflmas n, Eflitlik Listesi Bas n Dan flman Ozan Ahmeto lu, Hukuk Dan flman Ahmet Kara, listenin muhasebecisi Salih Kurak ve eski liste baflkanlar Hüseyin Bandak ile Hasan Malkoç ve di er liste üyelerine teflekkür ederek tamamlad. Efi TL E LK ADIM L STES BAfiKANI S BEL MUSTAFAO LU Gümülcine de kurulan Eflitli e lk Ad m listesi baflkan Sibel Mustafao lu konuflmas na skeçe deki ba- ms z liste kurucu baflkan Hüsnü Serdarzade yi anarak bafllad. Geçen seçimlerde skeçe deki liste kurulmufl olmasayd belki biz Gümülcine olarak bu önemli karar alamazd k. diyen Sibel Mustafao lu, seçimlere ba ms z listeyle kat lma karar n n Gümülcine için bir dönüm noktas oldu unu söyledi. Mustafao lu flunlar dile getirdi: 10 gün önce Gümülcine de düzenledi imiz bas n toplant s yla ba ms z listemizi duyurduk. Bugün de skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi ne destek vermek amac yla buraday z. Bu dava hepimizin davas ve tüm Bat Trakya Türkleri nin davas. Amac m z Gümülcine ve skeçe belediyelerinde Bat Trakya Türk az nl n n haklar - n eflitlikçi bir flekilde savunmakt r. Hak ve hukuka uyarak, fakat yap - lan ayr mc l da k nayarak, meclislerde mümkün oldu u kadar güçlü bir flekilde yer almakt r. Bu hepimizin görevidir. Diyebilirsiniz ki siz eski bir siyasetçi olarak bunu yapmad n z m?. Evet, biz y llarca farkl listelerde yer alarak az nl n haklar n savunduk. Fakat ilk kez kendi listemizle bu mücadeleyi verece iz. Bu listelere destek vermek hepimizin görevidir. Bu listeye kat lmay memnuniyetle kabul ettim. DEB Partisi bu mücadelemizde bize çok büyük destek verdi. 10 gündür geniflletilmifl Gümülcine belediyesindeki köyleri ve mahalleleri geziyoruz. Halk n çok büyük bir ilgi gösterdi ini ve bu hareketi kucaklad n gördük. Bu bize daha da fazla güç verdi. fiu anda listemizi oluflturmufl bulunuyoruz. Son ayr nt lar kald, çünkü Kallikratis plan önemli yenilikler getiriyor. fiu anda milletvekili say n Çetin Mandac da burada. skeçe deki Eflitlik Listesi ne verdi i destek için kendisine teflekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Hatta eflinin de listede yer ald - n ö rendik. Bu bizim için gurur vericidir. Ben skeçe ve Gümülcine deki bu iki hareketin gerçekleflmesinin önemini bir daha vurgulamak istiyorum. stedi imiz zaman bir yumruk olabilece imizi, güçbirli- i yapabilece imizi ispat ettik. nflallah yine bu davadan baflar l olarak sonuç alaca z.

7 beraberlik mesaj!.. GÜNDEM7 SAM TORAMAN Gümülcine deki Eflitli e lk Ad m listesi onursal baflkan Sami Toraman, skeçe deki ba ms z hareketten esinlenerek benzer bir giriflimi Gümülcine de bafllatma karar - n ald n ifade etti. Düflünceleriyle, hareketleriyle ve fikirleriyle biz burada var z diyen herkese teflekkür ederiz diyen Toraman sözlerine flöyle devam etti: skeçe nin bizden bir ad m önde oldu unu burada söylemek isterim. De inmek istedi im ikinci bir konu daha var. O da ç nar misali yaflland kça güzelleflen meslektafllar m ö retmenlerin bu harekette dimdik ayakta durduklar - n söylemek istiyorum. Hepinize teflekkür ve minnetlerimi sunmak isterim. Biz eskiden oldu u gibi az nl n her türlü hareketinde var z ve var olmaya da devam edece iz. Bu vesileyle üyemiz olan ve bir ö retmen olan Eflitlik Listesi nin yeni baflkan Hüseyin kardeflimi de tebrik ediyorum. Baflar lar diliyorum. HÜSEY N BANDAK skeçe Belediyesi nde Eflitlik listesi belediye meclis üyesi ve listenin eski baflkan Hüseyin Bandak da yapt esprili ve heyecanl konuflma s ras nda s k s k alk flland. Bandak, Neredeyse befl alt aydan beri skeçe deki bütün bas n organlar Eflitlik Listesini say n Stilyanidis ve say n Pulios la niflanland rd. Neredeyse dü ünümüzü bile yapacaklard. Bizi rahat b raks nlar. Biz sadece seçim zaman nda hat rlanmak istemiyoruz. Biz y llarca onlara oy verdik. Onlar bize ne zaman oy verecekler? Biz memleketimizi seven insanlar z. Bizden hiç kimse bu memlekete zarar vermedi. Fakat Koyunköy ün üstünde bizim köylerimiz var. Hala ne elektri i var, ne de yolu var. Neden? Çünkü bu köyler bizim köyler de o yüzden. dedi. Kendisinin çok genç yafltan itibaren Bat Trakya Türk az nl n n davas na hizmet etti ini anlatan Bandak, Ben bu davaya inan yorum. Ne zaman bir milli dava oldu ben her zaman ön safta oldum. Dört y ldan beri Eflitlik Listesi az nl a hizmet etmifltir. Eflitlik Listesi olmasayd bizden belediye baflkan yard mc s da olmayacakt. Biz kendi listemize oy verece iz. Az önce de dendi i gibi Türk ün oyu Türk e verilmelidir. diye konufltu. HASAN MALKOÇ Eflitlik Listesi belediye meclis üyesi ve Eflitlik Listesi eski baflkan Hasan Malkoç konuflmas nda flunlar söyledi: De erli arkadafllar. Biz 2006 y - l n n ilkbahar nda bir sabah kalk p ba ms z liste kural m demedik. Bizi bu harekete götüren baz sebepler vard. Bunlardan en önemlisi temsil hakk m z geri almakt. Ne yaz k ki dört y l boyunca skeçe belediyesinde temsilcimiz yoktu. kinci önemli neden özellikle iki büyük partinin az nl m - za olan yaklafl m yd. ki büyük parti seçim öncesi f rsatç bir anlay flla az nl m za yaklafl r ve oy toplamaya çal fl rd. Baz kiflilerle görüflmeler yap l r, aday gösterilir ve genellikle de adaylar m z seçilemiyordu. Biz Hüseyin beyle birlikte belediye meclisinde bir mücadele vermeye çal flt k. Ben yeni dönemde yorgunlu un da etkisiyle aday olmayaca m. Ancak bu hareketin devam etmesini öneriyor ve istiyorum. Seçimlerde Eflitlik Listemize yard mc olaca m, destek olaca m bilmenizi istiyorum. Listeye her zaman kap m aç kt r ve tecrübelerimi paylaflmaya haz r m y - l nda flahs ma gösterdi iniz güvenden dolay teflekkür ederim. Hay rl, u urlu olsun. MUSTAFA AL ÇAVUfi Dostluk Eflitlik Bar fl Partisi Genel Baflkan Mustafa Aliçavufl, 2006 y - l nda skeçe de kurulan Eflitlik Listesi nin Gümülcine ye ve tüm Bat Trakya ya bir fl k oldu unu vurgulad. DEB Partisi olarak skeçe ve Gümülcine deki ba ms z listelere destek verdiklerini belirten Aliçavufl, Birileri ç - k p ba ms z listelerin bizi 20 y l geri götürece ini iddia ediyor. Önce Yunanistan 30 y ld r Avrupa Birli i nde olmas na ra men az nl m z neden 50 y l geride b rakt klar n aç klas nlar. Az nl m z görmezden gelemezsiniz. Biz devlete karfl suç ifllemedik, bölücülük yapmad k. Ama art k bu az nl k da görmezlikten gelmemeli. Biz Yunan vatandafl oldu umuz kadar, Avrupa vatandafl y z. 30 y ld r AB üyesi olunmas na ra men sorunlar m z n çözüme kavuflmamas da düflündürücüdür. Sanki biz buraya köle olarak b rak lm fl z. DEB Partisi olarak biz bu haks zl klar köy köy, mahalle mahalle dile getirece- iz. Valilikte, belediyelerde yüzlerce çal flan var. Peki az nl ktan kaç kifli var? Birkaç kifli var. Peki az nl a Allah tan reva m d r bu? flte bu haks zl klar n dile getirilmesi laz m. Her iki listenin hay rl olmas n diliyorum. Devam 8. sayfada

8 GÜNDEM 8 Hüseyin Zeybek destek turlar na bafllad Devam 8. sayfada AZINLIK TEMS LC LER NDEN TAM DESTEK ki ba ms z liste yetkililerin konuflmalar ndan sonra az nl k kurum ve kurulufl yöneticileriyle, siyasi temsilcilerin konuflmalar na geçildi. Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete toplant - da yapt konuflmada, Art k ifl zaman. fiimdiye kadar çok konufluldu. Art k çal flma zaman. Listeye aday bulmak marifet de il, listenin baflar l olmas için çal flmak laz md r. Hepinizi bu listenin baflar s için çal flmaya davet ediyoruz. Hem skeçe deki, hem Gümülcine deki listeye baflar lar diliyorum. Toplumumuz için hay rl olmas n temenni ediyorum. diye konufltu. skeçe Milletvekili Çetin Mandac da listenin daha yükseklere ç kmas için elinden gelen deste i verece inden kimsenin flüphesinin olmamas gerekti ini söyledi. Mandac, Ben ilk önce eflimi listeye üye olarak verdim. Neden bunu yapt m. Bu iflin flakas olmad n göstermek için yapt m. Madem ki biz toplumun önde gelenleriyiz, o zaman bizim bu iflin önünde olmam z laz m. Gelin listeyi destekleyelim. Tüm siyasilere sesleniyorum. Gelin listenin arkas ndan gidelim ve destek verelim. Ben PASOK partisi milletvekiliyim. flimin zor oldu unun fark nday m. Ama madem ki insanlardan bu kadar oy ald k, o zaman bu topluma karfl sorumlulu uz var demektir. Ben inan yorum ki liste toplumumuz için hay rlara vesile olacak ve daha baflar l olacakt r. ifadelerine yer verdi. skeçe Vali Yard mc s Türkefl Hac memifl de konuflmas nda, Bu akflam çok güzel bir birlik beraberlik örne i yafl yoruz. diyerek, bir yak n n listeye aday olarak gösterece i sözünü hat rlatt ve ngilizce ö retmeni bald z Canan Mustafao lu nu aday olarak önerdi. Öneri alk fllarla kabul edildi. skeçe il meclis üyesi Celaydin Dülger de Koyunköy üzerindeki Türk köylerinde yol ve elektrik olmamas na ra men skeçe nin bat kesimindeki köylerde durumun çok farkl oldu unu hat rlatarak, Sadece bunu düflünün. Bunu anlamaya çal fl n yeter. Eflitlik var diyorlar. Peki neden skeçe nin Türk köyleriyle, Rum köyleri birbirinden çok farkl? dedi. skeçe Türk Birli i Baflkan Ahmet Kara, Eflitli in eksikli ini hissetti imiz için eflitlik listesini kurduk. Az nl k insan n n eflit bir hizmet alamad n herkes çok iyi biliyor. Eflitlik listesinden meclis üyelerinin seçilmesinden sonra belediye yönetimi ister istemez tavr n de ifltirmeye bafllad. Bunun en bariz örne i, yaflanan birkaç istifadan sonra bir soydafl m z n belediye baflkan yard mc l na getirilmesidir. Peki neden daha önce bizden belediye baflkan yard mc s yoktu say n Stilyanidis? görüfllerine yer verdi. Bat Trakya Az nl Kültür ve E itim fiirketi (BAKEfi) ad na konuflan Genel Müdür Pervin Hayrullah da BAKEfi olarak skeçe ve Gümülcine deki ba ms z listeleri desteklediklerini söyledi. Hayrullah, Sibel Mustafao lu nu böyle önemli bir göreve gelmesinden ötürü tebrik ederek, Bu ba ms z listeler bizim için çok önemlidir. Siyasi baflar n n ötesinde Türk az nl - n ispat vücudu için çok önemlidir. Bu iki liste bizim mührümüzdür, damgam zd r. Tüm Bat Trakya Türk halk n bu iki listenin yan nda olmaya davet ediyorum. Sibel han m n yapt tüm Bat Trakya kad n için bir örnek olmufltur. dedi. ngilizce ö retmeni ve eski TB yöneticilerinden Erkan Ruflen de listede aday olarak yer alaca n aç klayarak, Bu akflam burada eflitlik için topland k. Kendimiz için topland k. Çocuklar m z için topland k. Bu akflam burada baflar n n imzas at l yor. En do al hakk m z olan Drosero mahallesinde cami için topland k. Bu hareket bir mesaj hareketidir, mücadele hareketidir, de iflim hareketidir, baflar hareketidir. Bu yar flta ve mücadelede ben de var m. diye konufltu. skeçe eski milletvekili Orhan Hac ibram ise ba ms z listenin bölgedeki Türklerin belediye yönetiminde nüfuslar oran nda temsil edilemedikleri ve karar alma merkezlerine getirilmediklerinden dolay kuruldu unu hat rlatt. Ba ms z hareketin gelecek vaat etti ini belirten Hac ibram, yi bir fley oldu una inan yorum. Bu hareketi baflka alanlara da kayd rarak faaliyet alan n geniflletmeyi tavsiye ediyorum. dedi. Eski milletvekili Ahmet Faiko lu da listenin amac na ulaflt n belirterek konuflmas na bafllad. Faiko lu, Kurumlar n bu hareketi destekledi ini görüyorum. Bu sevindiricidir. Yararlar - n bildi im için her zaman ba ms z hareketi destekledim. Hüseyin kardeflimizi baflkanl k görevini üstlendi i için kutluyorum. Ba ms z listenin fikir babas oldu umu bir kez daha hat rlatmak isterim. fiunu da unutmay n; ba ms z listeden seçilen azalar n k ymeti çok büyüktür. dedi. Toplant n n kapan fl konuflmas n yapan Eflitlik Listesi Bas n Dan flman Ozan Ahmeto lu, listenin beklenenin üzerinde bir ilgi gördü ünü ifade ederek, dört y l önce bafllat lan mücadelenin devam etti ini söyledi. Serin Mahalle de (Drosero) cami yap lmas için y llarca taleplerin oldu unu kaydeden Ahmeto lu, Eflitlik Listesi yeni dönemde de yerel yönetimde az nl n sesi olmaya devam edecektir. Yeni dönemde en önemli gündem maddelerinden biri Serin Mahalle ye cami ile Türkçe ve Yunanca e itim verecek okul ile Koyunköy e kapal spor salonu konular olacakt r. diye konufltu. skeçe Belediyesi nde Eflitlik Listesi Baflkan Hüseyin Ahmeto lu da 7 Kas m seçimlerinde herkesin deste ini beklediklerini ifade ederek, Hareketimiz ve mücadelemiz bölgemiz ve tüm halk m z için hay rl olsun. dedi. DO U Makedonya Trakya Eyaleti nde tek Türk eyalet baflkan yard mc s aday olan Hüseyin Zeybek ziyaretlerine bafllad. S R ZA partisinin destekledi i?sol Ekolojik Listesi?nin skeçe deki eyalet baflkan yard mc s aday Hüseyin Zeybek 11 Ekim Pazartesi günü Bat Trakya Türk Az nl Dan flma Kurulu Baflkan ve skeçe Müftüsü Ahmet Mete yi makam nda ziyaret etti. Zeybek, ziyareti s ras nda eyalet sistemi hakk nda ayr nt l bilgi verdi ve destek istedi. Dan flma Kurulu Baflkan Ahmet Mete de Hüseyin Zeybek e ziyareti nedeniyle teflekkür etti ve seçimlerde baflar lar diledi.

9 GÜNDEM 9 Yass köy de Kad ile Mümin birleflti YASSIKÖY Belediyesi için adayl klar n aç klayan smet Kad ile Turgay Mümin birleflti. Susurköy Belediye Baflkan Dr. smet Kad yla, belediye baflkan aday mimar mühendis Turgay Mümin, seçimlere ortak kat lma karar ald. GÜNDEM gazetesi birleflme haberinden sonra 12 Ekim Sal günü Kad ve Mümin le görüfltü. SMET KADI Belediye baflkan smet Kad konuyla ilgili olarak gazetemize yapt aç klamada, Bu birleflme Yass köy belediyesi için çok büyük bir flans diye TEfiEKKÜR konufltu. Turgay Mümin le listeleri birlefltirdiklerini söyleyen smet Kad, Bu müjdeli haber tüm Yaka bölgesinde büyük bir sevinç yaratt. Birleflme karar dün itibar yla kesinleflti. Halk n beklentisi hep birleflme yönündeydi. Hatta nereye gitsek bize birleflin diyorlard. Halk n beklentisi ve iste i do rultusunda bir karar oldu. Yaka da bunu herkes gördü. Biz de bu sese kulak verdik ve Turgay arkadafl m zla listelerimizi birlefltirdik. Daha güçlü bir liste olarak seçime giriyoruz. nflallah bu iflin üstesinden gelece iz. dedi. Yeni listenin çok güçlü bir liste oldu unu belirten Kad, Halk m z da liste aç kland nda ne kadar güçlü bir liste oldu unu görecek. P r l p r l gençlerin listede yer ald n görecek. Art k bizim de kaliteli bir ekibimiz ve güzel fleyleri baflarabilecek bir ekibimiz var. Halk m z bu birleflmeye bekledi imizden çok ilgi gösterdi. Bugüne kadar hep olumlu tepkiler ald k. diye konufltu. fiimdi sonuca daha yak n olduklar n dile getiren smet Kad, Bu birleflme tabii ki sonuca da yans yacakt r. Seçim sand ndan ç kacak sonuç elbette ki çok farkl olacak. Hatta flimdiden sonucun birinci haftadan belli olaca n söyleyenler var. Tabii ki biz bundan sonra da her türlü iflbirli ine aç z. Yeter ki bölgenin yarar na olsun. Bölge için en hay rl s n n bu oldu una inan yoruz. Yass köy belediyesi için ve tüm insanlar m z için hay rl olsun diyorum ve seçmenimizin deste- ini bekledi imizi vurgulamak istiyorum. dedi. TURGAY MÜM N Turgay Mümin de halk n, adaylar n birleflmesi yönünde sürekli bask yapt n vurgulad. Kad, Bütün belediyedeki insanlar bize birleflin diyordu. Tek liste olmayaca n da anlad k ve smet beyin listesiyle birleflmenin en do ru olaca n düflündük. Bir süredir zaten görüflüyorduk. San - yorum ki iki liste ideal. Üç ve daha fazla liste oylar bölerdi. Bu flekilde son derece olumlu oldu- una inan yorum. Adaylarla, arkadafllarla ve listemizdeki çal flma arkadafllar m zla görüfltük, konufltuk. En uygun ve en hay rl karar ald m za eminiz. dedi. Halk n, birleflme karar na olumlu tepkiler verdi ini anlatan Turgay Mümin, Listemizde çok kaliteli elemanlar vard. smet beyin yan ndaki en iyi elemanlar da al p bunlar birlefltiriyoruz. Çok güzel bir ekip olufluyor. Son haz rl klar m z da yap p halk n karfl s na ç kaca z. ifadelerine yer verdi. Turgay Mümin, iki listenin birleflmesini Yass - köy için en hay rl karar olarak tan mlad. Mümin sözlerine flöyle devam etti: Listelerin birleflmesi sonuca çok güzel bir flekilde yans yacak. Biz buna eminiz. Hatta seçimin birinci haftada bitme ihtimali de var art k. O ihtimal de uzak de- il. Ancak bu ifl birinci hafta bitmezse, bunu ikinci hafta bitirece iz. Çünkü yap labilecek en güzel, en ideal ve en kaliteli liste yap l yor. Halk m za ve bölgemize hay rl olsun. Sevgili anneannemiz Refika HAFIZ HÜSEY N in vefat dolay s yla ac m z paylaflan tüm dostlar m za teflekkür ederiz. Av. Halil MUSTAFA Av. Emre AHMET Fehim AHMET ANAL Z S YASET M Z GÜZEL OLSUN Ülkemiz Yunanistan bu haftadan itibaren resmen seçim atmosferine odaklanm fl olacakt r. Tüm ülkede yerel seçimler yap lacakt r. Bu yerel seçimlerde yeni bir sistem uygulanacakt r. Kallikratis sistemiyle art k valilikler kalkacak, birçok belediyenin s n rlar geniflleyecek ve bölge genel sekreterlikleriyle eyalet sistemi devreye girecektir. Ad geçen yeni sistemle hayat m za birçok yeniliklerin girece i kaç n lmazd r. Belediyelere yüklenecek yeni görevlerle toplumun imkânlar de iflecek ve yerel yönetimin yerel halka hizmeti ön plana ç kacakt r. Devletin merkezi sistemine ba l birçok birim, art k bölge genel sekreterlikleri ve belediyelere aktar lacak. Bu aç dan bak ld nda, yerel yönetimlerin daha da güçlenece i ve imkânlar n n daha da artaca düflüncesine varabiliriz. Bu durum da ister istemez yerel yönetimleri ve yöneticileri daha da önemli bir duruma getirmektedir. Bu seçimler ülkemiz insanlar için önemlidir. Yukar - da ifade etmeye çal flt m z düflüncelerimiz do rultusunda, hem seçimin hem de tercih edilecek adaylar n özellikleri ön plana ç kmaktad r. Seçmenler, bu sistem içinde en iyi hizmeti verebilece ine inand klar listeleri ve adaylar seçme telafl na düflecektir. Her seçim oldu u gibi bu seçimler de Bat Trakya Müslüman Türk Az nl için hayati önem arzetmektedir. Az nl n temsil gücünün demokratik sisteme uygunlu u test edilmektedir. Az nl n oy potansiyelinin yerel meclislere gerekti i gibi yans y p yans mayaca merak konusu. Yerel ve bölge genel sekreterli i meclisleri için listelerin bir k sm aç kland bir k sm da aç klanmaya devam ediliyor. Daha önceki seçimlerde de oldu u gibi az nl n eflit ve adaletli bir flekilde temsil edilece i kanaati ne yaz k ki yok. Aç klanan listelere bak ld nda bu kanata varmak mümkündür. Y llardan bu yana bu tür uygulamalarla ma dur duruma düflürülen az nl k, bu seçimlerde skeçe den sonra Gümülcine (Komotini) Balediyesi için de Ba ms z Liste oluflturma çal flmalar içine girdi. Bu, demokratik yap içinde bir aray fl, adaletli ve hakkaniyetli bir giriflim olarak de erlendirilmelidir. Yap lan aç klamalarla az nl k için bir geri dönüfl olarak de erlendiren bu durumun asl nda demokrasilerde bir çözüm aray fl ve demokratik bir hak oldu u bir gerçektir. Yunanistan n birçok bölgesinde oluflturulan ba ms z listelerden rahats z olmayanlar n, ayn durum az nl k için söz konusu olunca rahats z olmalar düflündürücüdür. Seçim sürecine girdi imiz bu günlerde birbirimizin düflüncelerine sayg y ihmal etmemeliyiz. Seçimin ve seçilmenin toplumlar için bir demokratik hak oldu unun bilincinde olmal y z. Adaylar n birbirine hakarete, iftiraya varan söylemlerden uzak durmalar gere ini hat rlatmakta yarar var. Önemli olan bireysel ç karlar m z de il, toplumun ve insanlar m z n ç karlar olmal d r. Böyle düflündü ümüzde inan yorum ki siyasetimiz de güzel olacakt r.

10 GÜNDEM10 Sebahattin Abdurrahman DÜfiÜNCELER Tek Tarafl Aflk: Merkez Siyasi Partiler Tüm demokratik ülkelerde oldu u gibi Yunanistan da da seçim tarihinin ilan edilmesi ve seçimlerin yaklaflmas yla bu konu ulusal medyadaki tart flmalar n oda na gelmifl oldu. Yap lacak olan her ne kadar yerel seçim olsa da, ayn genel seçimlerde oldu u gibi bu seçimlerde de seçmen iktidar ve muhalefeti de erlendirecek, adaylar da hesaba katarak iktidar ve muhalefet partilerine mesajlar verecek ve seçim sonras tart flmalar da bu çerçevede sürüp gidecek. Bundan önceki yerel seçimlerde Bat Trakya da tart flmalar, ulusal ölçekte oldu u gibi, adaylar ve siyasi partiler etraf nda olmaktayd. Fakat bu seçimlerde Bat Trakya l Türkler çok farkl bir konuyu daha tart flmaktalar; siyasi kat l m yöntemini. Asl nda bu konu, az nl klar ve az nl k haklar kavram içinde her zaman önemli bir konu bafll olarak yer almakta olan bir konudur. May s 2010 tarihinde BTAYTD ad na kat ld m, Slovenya n n baflkenti Lubjiana da Avrupa Milli Az nl klar Birli i nin organize etti i iki günlük sempozyumun konusu da az nl klar n siyasi kat l m yöntemleriydi. Buradaki toplant lardan ç kan sonuca göre, az nl klar n siyasi kat l m ülkeden ülkeye de- ifliklik gösterebilmektedir, yani bütün az nl klar kapsayan tek bir yöntem bulunmamaktad r. Bu yöntemlerin nas l olaca n belirleyen faktörler ise az nl klar n yok say l p say lmad ve karar mekanizmalar nda yer al p almad d r. Yani bu iki unsurun varl na göre siyasi kat l m yöntemi ülkeden ülkeye ve az nl ktan az nl a de iflebilmektedir. Yukar da da ifade etti im gibi, Bat Trakya Türkleri bu yerel seçimlere çok önemli bir tart flmayla birlikte girmektedirler. Tart flman n merkezindeki soru sudur: Bat Trakya Türkleri 1990 lar n bafl ndaki gibi iktidar imkanlar n kaybetmeyi göze alarak, ama karfl l nda fikirlerini özgürce dile getirebildikleri ba ms z bir siyasi hareketle mi seçime girmelidirler, yoksa kararlar al n rken fikirleri hiç bir flekilde dikkate al nmayan, ikinci s n f muamele gördükleri, ama ikna yoluyla çok s n rl baz imkanlar koparabildikleri ço unluk siyasi partilerinin bir parças olarak m? Ba ms z listeyle seçimlere inecek olanlar, zaman zaman az nl a yönelik iyi ifller yapmalar na ra men siyasi partilerin az nl ciddiye almad klar n, hiçbir ciddi sorunu çözmediklerini, az nl n art k ikinci s n f görevlerle kand r lam yaca n, az nl k ve ço unluk aras nda gerçek bir eflitli in olmas gerekti ini ve bu sebeple az nl n oylar n muhakkak ba ms z listeye vermelerini söylemektedirler. Ba ms z listeyi savunanlar n ortaya koyduklar bir çok örnek aras nda afla daki iki örnek özellikle dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi, y llard r bir türlü çözülemeyen Mastanl mahallesindeki az nl k okulu sorunudur. Az nl k oylar n n ba ms z listeye verilmesi gerekti- ini söyleyenler, bu okulun e itim flartlar n n zay fl n, uygun bir bahçesinin olmad n ve s n flar n n yetersiz oldu unu mahalledeki seçmenlerin y llard r dile getirmekte olduklar n, fakat az nl k haklar na sayg gösterdikleri iddias nda olan siyasi parti mensuplar na yeni okul taleplerini iletmelerine ra men hiçbir sonuç alamad klar n vurgulamaktad rlar. kinci örnek ise bölge vali yard mc l yla ilgilidir. Bölge nüfusunun neredeyse yar s n oluflturan az nl k nüfusundan bölge valisi yard mc l için hiçbir aday gösterilmemesi (Sinaspismos hariç) ba ms z listeyi destekleyenlere göre, az nl n siyasi partiler taraf ndan kullan ld n n ve az nl k vatandafllar n n ikinci s n f vatandafl, olarak görüldü ünün aç k kan t d r. Bu ba ms z hareketin görüfllerine karfl l k di er taraf, merkez siyasi partilerden yana olanlar, etnik ve dini temele dayal gruplar kurarak seçimlere kat lman n bir geriye dönüfl oldu unu, az nl a hizmet etmeyece ini ve siyasi bir temeli bulunmad n savunmaktad r. Bu grubun üyeleri son y llardaki ilerlemeleri az nl k mensuplar n n siyasi partiler içerisinde bulunmas na ba lamaktad rlar ve bunun devam etmesini savunmaktad rlar. Az nl k fertlerinin siyasi kat l m sürecine bakt m zda, az nl k mensuplar - n n merkez siyasi partilerde siyaset yapmas n n 1920 lere kadar gitti ini görebiliriz. Fakat, o tarihten günümüze kadarki geliflmeler göstermektedir ki, az nl k siyasetçilerin mensubu olduklar siyasi partilerin karar mekanizmalar na girmelerine imkan sa lanmam flt r veya izin verilmemifltir. Bu süre zarf nda ne siyasi partiler için az nl n istekleri ve fikirleri önemli olmufl, ne de az nl k mensubu siyasetçiler için partilerin söylemleri ve de ne yapt klar önemli olmufl. Bu nedenle, az nl k mensubu siyasetçiler de genellikle kendi partilerine karfl hiç bir zaman ciddi tepkiler ortaya koymam fllard r. K saca ifade etmek gerekirse, az nl k fertleri hiç bir zaman siyasi partilerce ciddiye al nmam fllard r ve hala da al nmamaktad rlar. Bunu siyasi partilerdeki az nl k milletvekillerinin Yunan Parlamentosu ndaki iliflkilerine bak p görebilmek mümkündür. Gerek yukar da dile getirilen örneklerin oluflmas nda ve gerekse merkez partilerdeki konumun do mas n n en büyük sebebi, bence Yunanistanda varolan ötekine karfl bak flt r: Bat Trakya Türkleri Yunanistan için hala öteki dir ve maalesef Yunanistan siyaseti için bir tehdit olarak görülmektedir. Bu ifade edilen örnekler ve siyasi partilerdeki süreç neticesinde Bat Trakya Türklerinin merkezde yer alan siyasi partilerdeki rollerini ve konumlar n sorgulamalar gerekti i sonucu ç kmaktad r. Asl nda, gerek Gümülcine deki Eflitli e lk Ad m listesinin oluflumu ve gerekse Toplumsal Hareket in ortaya ç kmas bu sorgulaman n sonucudur bence. Fakat, her ne kadar bu hareketlerin ortaya ç k fl gerekçeleri yukar daki somut örnekler parelelinde anlafl labilir olsa da, bu oluflumlarda geç kal nd ve yanl fl yöntemlerle ifle giriflildi i aflikard r. Bu iki hareket kamuoyuna aç klanmadan çok daha önce karar al nm fl olmas ve bu ba ms z oluflumlarda yer alacak kiflilerin tespit edilmifl olmas gerekirdi. Bu geliflmeler Bat Trakyada ki siyasetcilerin ileriki y llara yönelik bir stratejilerinin olmad n göstermektedir. Yine de az nl k içerisindeki bu eksiklikler, merkez siyasi partilerin az nl ikinci s n f vatandafl olarak gördükleri, az nl k bireylerini kulland klar ve az nl k mensuplar - n ciddiye almad klar gerçe ini ortadan kald rmamaktad r. Zaten merkez siyasi partilerde yer alanlar n da bu gerçe i kabul ediyor olmalar gerekir. Merkez siyasi partilerden aday olanlar yukar da de inilmifl olan örneklere aç kl k getirebilmelidirler. Bu kiflileri ve destekçilerini, hiçbir az nl k mensubunun bölge vali yard mc l na aday gösterilmiyor olmas rahats z etmiyor mu ve bunun için nas l bir tepkileri oldu? Ya da, bu adaylar ve bu adaylar destekleyenler, Mastanl mahallesine bunca y ld r okul yap lmam fl olmas n nas l de erlendiriyorlar? Görülen o ki, bu yerel seçimlerde Bat Trakya Türkleri nin önünde iki seçenek bulunmaktad r: Mensup olduklar siyasi partiler sayesinde merkezi ve yerel kurumlarda s n rl yetkilerle görevler alarak sorunlar na bazen yüzeysel çözümler getirecek kiflilere oy vermek, ya da iktidar n imkanlar ndan yararlanmamay göze al p, vatandafl oldu u ülkede en az ço unluk bireyleri kadar sayg y ve eflitli i hak etti ini düflündü ünü göstermek amac yla ba- ms z listelere oy vererek tepkisini dile getirmek. Genç ABTTF, Meschede de topland AVRUPA Bat Trakya Türk Federasyonu nun gençlik örgütü Genç ABTTF, dördüncü toplant s 9 Ekim tarihinde Meschede Bat Trakya Türkleri Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i nin ev sahipli inde gerçeklefltirdi. Genç ABTTF Yönetim Kurulu üyeleri ile Meschede Bat Trakya Türkleri Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i üyesi gençlerin kat ld toplant - da, 30 Ekim tarihinde Meschede Bat Trakya Türkleri Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i lokalinde 16 ila 25 yafl aras gençlere yönelik özel bir e lence düzenlenmesine karar verildi. Siyah Beyaz temal e lenceye kat lacak gençlerin, saat da dernek lokalinde bafllayacak etkinli e siyah - beyaz giyinerek gelmeleri istendi. Toplant dan sonra ev sahibi dernek üyesi gençler, Genç ABTTF Yönetim Kurulu üyelerine Meschede flehrini gezdirdi. Akflam yeme inin ard ndan gençlerin dernekte yapt klar toplant geç saatlere kadar sürdü. Genç ABTTF, Almanya da yaflayan Bat Trakya Türk az nl üyesi gençler ile tan flmak ve üye say s n art rmak amac her bir toplant s n baflka bir ABTTF üyesi dernekte gerçeklefltirme karar ald.

11 B L M-TEKN K GÜNDEM11 Google dan insans z araç denemesi GOOGLE flirketinin resmi sitesinden yap lan aç klamada, di er araçlar görmek için üstünde video kameralar, radar sensörleri ve lazer menzil ayarlay c lar bulunan otomobillerin flimdiye dek yap lan deneme sürüfllerinde 224 bin kilometreden fazla yol katetti ini belirtildi. Bu testler s ras nda araçlarda her an kontrolü ele almak üzere deneyimli bir sürücünün ve bir yaz l m uzman n n da bulundu unu belirten Google, bu araçlar n trafik yo unlu unun ve kaza say s n n azalmas na yard mc olmas n umdu unu bildirdi. fioförsüz test otomobilleri, San Francisco'nun ünlü Golden Gate Köprüsü, kentin meflhur iniflli ç k fll sokaklar ile Google' n ofis binalar ve Tahoe Gölü aras nda mekik dokudular. Google mühendisleri New York Times gazetesine, otoyollarda bu araçlar n hiçbir kazaya kar flmadan gidip geldiklerini, sadece bir kez bir otomobilin trafik fl klar nda baflka bir araca hafifçe arkadan çarpt n anlatt lar. Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Elektrik Mühendisli i Profesörü Thrun, yürüttükleri projede güvenli in öncelikli oldu unu belirterek, deneme sürüflleri yap lan otomobillerin kat etti i yollar n önceden gerçek sürücüler taraf ndan belirlendi ini, sonra da polise bildirildi ini kaydetti. Dünya Sa l k Örgütü'nün rakamlar na göre her y l trafik kazalar nda dünyada 1,2 milyondan fazla kiflinin öldü ünü an msatan Thrun, gelifltirdikleri teknolojinin bu say y azaltabilece inin, belki yar - ya indirebilece inin alt n çizdi. Profesör Thrun, bu projenin henüz deneme aflamas nda olmas na karfl l k, ileri bilgisayar bilimi ve teknolojisinin gelecekte ulafl m n nas l olaca n göstermesi aç s ndan önemli oldu unu belirterek, "Gelecek heyecan veriyor" dedi. Mars'ta bulunan CO2 "yaflam n kan t " m?. MARS'ta yaflam oldu una dair bulunan kan tlara bir yenisi daha eklendi. K z l Gezegen'de karbondioksit gaz bulundu. Bilim adamlar Mars'ta bulunan karbondioksitin yaflam n bir kan t olabilece ini savunuyor. Her ne kadar karbondioksitin varl na uydu görüntülerinin gözlemlenmesiyle ulafl ld bildirilse de henüz elle tutulur bir fley yok. Mars yüzeyinin alt nda tespit edilen gaz n gezegende milyonlarca önce yaflanabilir flartlar n oldu unu gösterdi i ileri sürülüyor. BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? Difl minesi vücudunuzdaki en sert fleydir. Diflleriniz do umunuzdan 6 ay önce (difletlerinizin içinde) oluflmaya bafllar. Sevdi iniz birine bakarken gözbebekleriniz genifller, nefret ettiginiz birine bakarken de genifller. Sar fl nlar, esmerlerden daha fazla saç teline sahiptir. Burnunuzla baflparma n z ayn boydad r. Vücudunuzun 30 dakikada sald s ile iki litre suyu kaynatabilirsiniz. Her bir aya n zda yaklafl k bir trilyon bakteri vard r. B U L M A C A SOLDAN SA A 1) Genifl gözlü bir tür bal k a Kula n duydu u titreflim 2) Din ifllerini devlet ifllerine kar flt rmayan Argoda yak fl kl 3) (halk dili) fiark Baz varl kl Araplar n giydi i ipekten pelerin 4) Yap fl k, ikiz (meyve) Zehirli bir i nesi olan böcek 5) ki k y aras ndaki dar ve derin deniz Makam, mevki 6) Binek hayvan Çocu u olan kad n lave 7) (halk dili) Gölcük Bildik, dost 8) Tantal n simgesi Kokulu bir bitki türü Bafl, kafa 9) terbiyum un simgesi Havac ve pilotlar için yay nlanan bülten 10) Y lafl r Bir iskambil oyunu 11) Tatl bir yiyecek 12) Güzel kokulu merhem Taneli bir meyve Nobelyum un simgesi 13) Kampana Sigaradaki bir madde 14) Alt n kökü Yüzü parlak bir tür ipekli kumafl. YUKARIDAN AfiA IYA 1) Geyik dikeni Kimse, kifli Koruma görevlisi 2) Tüylü, k ll çuha Kaybolma Ayak sesi 3) Lityum un simgesi Yemek, yiyecek O uz Türklerinin 24 boyundan biri 4) Tad güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi mantar (farsça) Yar 5) (halk dili) A abey Büyük ve gösteriflli ev Sodyum un simgesi 6) Do ufltan beri geçen ve y l birimi ile ölçülen zaman Bir nota Bir ülkede bulunan küçük yabanc toplulu u 7) Ay a l, hale (edebiyat) Hz. Muhammed in niteliklerini öven kaside Amerika elmas ndan ç kan zamk 8) Bezekçi Çocuk mamas unu 9) Kumlarla kapl yer, çöl Ahlak kurallar na ba l kalma durumu Talyum un simgesi 10) Oyunda ka t atma s ras (anatomi) Meflime, plesenta Engel 11) Slavlar n güney kolundan olan Bir tür labaratuvar kab Bir a rl k ölçüsü birimi GEÇEN HAFTAK BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Soldan Sa a: 1) Aç kl k, Kep 2) Sera, Riyala 3) Et, Taklit 4) Siren, Stres 5) Nadir, Mat 6) Kr, Ate, Ki 7) Aksak, Aktif 8) Pa, Laka, Ana 9) Sb, Hamak 10) Maarif, Kase 11) Tonilato 12) Teyp, Lim, Ni 13) Eda, Cevelan 14) Melas, Atari. Yukar dan Afla ya: 1) Ases, Rap, Matem 2) Çetin, Kasa, Ede 3) Ir, Raks, Batyal 4) Katedral, Rop 5) Ani, Kahin, Cs 6) Irk, Ra, Kafile 7) Kils, Taam, Liva 8) Yitmek, Akamet 9) Katra, Takat, La 10) El, Etkin, Sonar 11) Pars, fade, ni.

12 BUKET GÜNDEM12 Sevgili dostlar m, Evlilik hayat nda güven kayb, paylafl m azl, sayg - n n yitirilmesi, anlafl lmad n düflünme, iletiflim kuramama gibi sorunlar s kça karfl m za ç k yor. Tabii bu sorunlar n yan s ra cinsel sorunlar oldu unu ifade eden çiftler de az msanmayacak kadar çok. Cinsel sorunlar n çözülememesi evliliklerin bitmesine sebep oluyor. Duygu ve düflünceler paylafl labildi inde, cinselli in de paylafl labilece ini düflünüyorum. Sevmenin, yani sevginin ifadesinin dokunmayla üst seviyeye ulaflabilece ini dile getirmek istiyorum. Peki evlenince duygular m ifade edilemiyor? diye bir soru akla gelebilir. letiflimde tart flmalar n yerini kavgan n almas, k zg nl k ve suçlamalar n art fl ve bunlar n ifade edilifl biçimi iliflkiyi zedeliyor, k rg nl klar art r yor. Ayr ca ifl hayat ndaki sorunlar, ekonomik kayg lar, depresyon, efllerin hep bir arada olmalar da cinselli- i etkilemektedir. Çocuklar n dünyaya gelifli, kad n n tüm ilgisini çocu una yöneltmesi de iliflkiyi bozuyor. Evlilikle birlikte erkek bireysel sorumlulu unun yan s ra eflinin ve çocuklar n n sorumluluklar n da üzerine almaktad r. Ondan da bu beklenmektedir. Bu durum evlilikle birlikte iliflkideki heyecan yok ediyor diye düflünüyorum. Duygular n ifade etme güçlü ü yaflayan, içe kapan k kifliler de cinselliklerini rahat bir flekilde yaflayam yor. Ayr ca k zg nl n, k rg nl n ifade edemeyen pasif agresif kiflilik özelliklerine sahip olan bireylerde partnerine yaklaflmayarak onu bu yolla cezaland rma yolunu seçebiliyor. Evlendikten sonra kad n n, eflinin annesi gibi davranmas, anne rolünü üstlenmesi de cinsel çekicili i yok ediyor. Toplumumuzda kad nlar evlendikten sonra eskiden oldu u gibi kendilerine özen göstermiyorlar. Evlilik öncesinde iliflki de cinselli in heyecan verici ve güzel olmas n n nedeni kiflilerin birbirine ve iliflkilerine odaklanmas d r. Evlenince bireyler birbirlerinin ve iliflkinin d fl nda birbirlerinin ailelerine, onlarla geçmiflte yaflanan sorunlara, geçim s k nt s na ve buna benzer fleylere odaklan yor. liflki odak noktas olmaktan ç k yor, beklentilerinin karfl lanmamas ile k zg nl klar art yor, kavga ve suçlamalarla iliflki y pran yor ve bunun sonucunda da bireyler birbirinden gittikçe uzaklafl yor ve yaln zlafl yor. Sürekli söylenmek ve sorun ç kmas n diye konuflmamak da iletiflim ve paylafl m azalt yor, hatta yok ediyor. Sayg, paylafl m ve güvenin yok oluflu, bir süre sonra sevgiyi de yok ediyor. Sevgilerimle... Feride Memleketimden Manzaralar... Foto: Hasan Hasan Tavuk Kümeste Malzemeler : 3 su barda pirinç 3 su barda su 1 çay barda s v ya Tuz Köftesi çin: Yar m kg. k yma 1 so an 2 difl sar msak 2 dilim bayat ekmek çi Tuz Karabiber Kimyon 10 Hafllanm fl b ld rc n ya da tavuk Yumurtas Bahçesi çin: Dereotu Maydanoz Haz rlan fl : Köftesi için bir kaba yar m kg.k ymay al n.üzerine 2 dilim bayat ekmek içi,1 adet so an rendesi,2 difl sar msak tuz,karabiber ve kimyon ilave edin ve köfte harc n yo urun. 10 adet b ld rc n yumurtas n hafllay n.köfte harc ndan parçalar kopart n ve elinizle aç n. köfte harc n n içine hafllanan b ld rc n yumurtalar n al n ve kapat n ve elinizle yuvarlay n. Tavaya s v ya al n ve köfteleri k zart n. Pilav için tencerye s v ya al n. Üzerine 3 su barda pirinci ilave edin ve kavurun. Daha sona üzerine s cak su ilave edin ve pilav piflirin. Servis taba - na ince kesilmifl maydanozu ilave edin. Piflen pilav yuvarlak bir cam kaba al n ve ters çevirip servis taba n n ortas na al n. Pilav n kenarlar na köfteleri ilave edin ve servis edin.

13 BUKET Kütük Kulübe Motifi Sevgili bayanlar, kütük kulübe motifi en popüler geleneksel motiflerden biridir. Yedi de iflik kumafl n eninden 3.8 cm lik fleritler kesin. Gösterildi i gibi fleritleri A dan G ye kadar isimlendirin. Ön yüzleri üst üste gelecek flekilde A ve B fleritlerini uzun kenarlar ndan dikin. Dikifl pay n A kumafl n n d fl ütüleyin. Bu parçal fleriti 3.8 cm lik aral klarla kesin. fierit B yi ekledi iniz parçalar n hizas ndan kesin. Dikifl paylar n orta karenin d fl na do ru ütüleyin. Üç parçafl üniteleri C fleritine zincirleme dikifl ile dikin, üniteleri son dikiflin orta kareye en yak n taraf na 90o aç yla yerlefltirin. fierit C yi ekledi iniz parçalar n hizas ndan kesin. Dikifl paylar n orta karenin d fl na do ru ütüleyin. Örtüler 9 cm lik bloklardan yap lm flt r. Bitmifl örtüler yaklafl k 46x63 cm ebad ndad r. Resimlerimizde görüldü ü gibi kütük kulübe motifi kullan larak yap lm fl bu örtüler, çarp c bir duvar sergisi oluflturmaktad r. Örtüler desenli kumafllar n kombinasyonu kullan larak da yap labilir. Kolay gelsin... skeçe Türk Birli i Dikifl-Nak fl Ö retmeni Lütfiye N HATO LU GÜNDEM 13 Gençlik iksiriniz: Yürüyüfl! Yürüyüflle beden gençli i aras nda bir iliflki oldu u biliniyor. Peki, yürüyüflün zihni esnek ve dinç tuttu- unu biliyor muydunuz? Illinois Ünüversitesi nden Psikolog Dr. Arthur F. Kramer, egzersiz ve beyinle ilgili yapt araflt rmalar için, Beyindeki a lar, aerobik egzersizinin iflleviyle birbirine daha ba l hale geliyor diyor. Kramer in yürüyüfl çal flmas, bir y l aflk n sürede yafl aras nda olan 70 yetiflkini kaps yor. Çal flma sonucuna göre, hareketli olan, esneyerek hareket eden yürüyüflçü grup, hareketsiz olanlardan çok daha güçlü beyin fonksiyonlar na sahip oldu. Andrews Üniversitesi nde fizik tedavi profesörü olan Dr. Lynn Millar ise yürüyüfl asl nda basit bir eylem gibi görünürken, beynin bu bilgileri farkl kaynaklardan bütünlefltirmek için epeyce çal flt n söylüyor. Yürüyüfl grubundaki yafll insanlar daha fit hale geldikçe, a lar aras ndaki tutarl l k art - yor gençlere çok benzer hale geliyor. Millar, Yürüdü ümüzde görsel ve iflitsel veriyi birlefltiriyoruz. Bu bütünleflmeyi kullanmazsan z kaybedersiniz diyor ve ekliyor, Herhangi bir fleyin kazançl olmas için, onu tekrarlayarak yapmal y z ve yürüyüfl tekrarlanan bir aktivite olmal. Yaflland kça, reaksiyon h z n n yavafllad n biliyoruz ancak aktivite çok büyük bir dönüfltürücü. Böylece, e er hareket edersek, baca - m z yerinden oynatabiliriz ve kendi gücümüzün fark na varabiliriz. KARACi ER SA LI I Karaci er vücudun en a r ve en büyük organ. Yerine getirdi i görevler nedeniyle de vücutta önemli bir yere sahip. Karaci er; protein, karbonhidrat, ya, vitamin ve ilaçlar n vücutta ifllem görmesini sa l - yor. Bu organ n yenilenme özelli i de var. Ancak bu yenilenmenin gerçekleflebilmesi için beslenmemizde baz de ifliklikler yapmam z gerekir. Ana prensip, düflük ya l bir beslenme tarz n benimsemek olmal - d r. Kad nlar n bir, erkeklerinse iki kadehten fazla alkol tüketmeleri, baflta karaci er fonksiyonlar olmak üzere birçok yaflamsal fonksiyona zarar verir. Karaci erin yükünü azaltmak için do al besinler tercih edilmeli, hayvansal ya lardan uzak durulmal d r. Sebze ve meyve gibi lifli besinlerin tüketimini art rmakta fayda var. fiarküteri ürünlerinden ve sakatatlardan uzak durulmas tavsiye edilir. Ya l etler ve k yma, tavuk derisi, yumurta gibi besinlerin tüketimi en aza indirilmelidir. fieker vücutta ya a dönüfltü ü için karbonhidrat ve fleker tüketimi mümkün oldu u kadar azalt lmal d r. Enginar ve bal, karaci er için çok faydal d r. METABOLiZMA HIZI NEDiR? Metabolizma, vücuttaki tüm kimyasal de immeleri içine alan süreç olarak özetlenebilir. Metabolizma iki k s mda incelenir. Biri anabolizmad r, yap m metabolizmas anlam ndad r. Yedi imiz besinlerden dokular n yap m iflini üstlenir. Di eri, katabolizmad r, y k m metabolizmas anlam na gelir. Dokular n y k m ifllemlerini yapar. Her bireyin metabolik h z, yani hayat n devam ettirmek için harcad enerji farkl d r. Buna bazal metobolizma h z denir. Bazal metabolizma h z (BMH) Bazal koflullar alt nda, solunum, dolafl m, mide-ba rsak faaliyetleri, kas tonusu, vücut s cakl n n korunmas gibi temel metabolik olaylar n sürdürülmesi, böbrek, karaci er ve endokrin bezler gibi çeflitli organlar n fonksiyonlar n devam ettirmesi için harcanan enerjidir. Yani, 24 saat boyunca yatar durumda hiç hareket etmesek bile harcanan enerjidir. Bu, baz bireyler için h zl, baz bireyler için genetik olarak yavafl olabilir. Tiroid hormonunun yavafll da az enerji harcanmas na, yani bazal metabolizma h z n n yavafll na neden olabilir. Bu bireyler, az yemek yeseler bile çok h zl kilo al r.

14 SA LIK GÜNDEM14 Sa l kl beslen sa l kl yafllan! Yafl n ilerlemesiyle metabolizma yavafllar ve hücre kayb gerçekleflir. Özellikle 40 l yafllardan itibaren... BURÇLAR KOÇ (21 Mart-20 Nisan) Sevdi inizle aran zda bir anlaflmazl k ç kabilir. Özgürlükle ilgili arzular n z dizginlemek faydal olacakt r. Gelece inize dair hofl f rsatlarla karfl laflacaks n z. BOĞA (21 Nisan-21 Mayıs) Baz eski defterleri yeniden açmak, olaylar kurcalamak isteyebilirsiniz. Ancak bunlar yaparken çevrenize zarar verebilece inizi de hesaba kat n. YAfiLANMA h z n n belirlenmesinde en önemli faktör, genetiktir. Ancak çevresel faktörler de yafllanma h z na önemli ölçüde katk da bulunur. Bunlar aras nda beslenme, enfeksiyonlardan korunma, bedensel ve zihinsel faaliyetlerin devam ettirilmesi say labilir. Dengeli bir beslenme ile kalpdamar hastal klar na yakalanma h z ve olgunluk yafl na kadar yeterli kalsiyum, D vitamini tüketmekle kemik kayb azalt larak bu sistemlerdeki y pranma bir ölçüde azalt labilir. Günlük al nmas gereken kalori miktar : Vücut yüzeyi bafl na düflen bazal metabolizma h z yafllanmayla azal r. Buna ba l olarak yafll insanlar n kalori ihtiyac nda düflme görülür. nsanlar n yafllan rken tüketti inden fazla kalori almamas ve fliflmanlamamas önemlidir. Diyetteki kat ya lar ve ya oran azalt larak fazla enerji al m ve kalp damar hastal klar na yakalanma riski azalt labilir. Enerji gereksinimini kompleks karbonhidratlardan almak, hem ba rsaklar n çal flmas n kolaylaflt r r, hem de fazla enerji al m n önler. Vitamin gereksiniminin karfl lanmas : Günlük al nan yiyecek miktar n n toplam olarak azalmas, yetersiz vitamin al m na yol açmamal d r. Yaln z yaflayan yafll larda ifltahs zl k, depresyon ve kolay yemeklere yönelme nedeniyle vitamin yetersizli i görülebiliyor. Vitaminler, taze sebze ve meyvelerden sa lanmal d r. Minareller: Yafll l kta kemiklerin yo unlu u azal r, buna osteoporoz denir. Kemik yo unlu unun azalmas orta yafltan sonra kemiklerde meydana gelen y k m n artmas sonucu görülür. Kemik yo- unlu unu etkileyen faktörlerse kalsiyumun yeterli tüketilmesi, egzersiz ve kal t md r. Orta yafl ve sonras yeterli kalsiyum al m ve egzersizle osteoporoz bir ölçüde önlenebilir. Günefl fl ndan yeterince yararlanamamak, D vitamini içeren besinler almamak D vitamini eksikli ine yol açar. Osteomalazi ise D vitamininin eriflkinlerde eksikli ine ba l olarak geliflir. Bel, bacak ve kalçada a r gibi yak nmalara neden olur. Osteoblast hücrelerinin kemik hücresini almas için üzerlerine kalsiyumun oturmas gerekir. Ancak D vitamini eksikli i bunu engeller. Posal besinler: Makarna gibi yiyeceklere veya tatl besinlere yönelmek, ba rsak fonksiyonlar n bozabilir. Yafll lar n iyi piflmifl sebze yemeklerini ihmal etmemeleri gerekir. BESLENMEY ETK LEYEN FAKTÖRLER - Metabolik h z n yavafllamas - Hareketlili in azalmas - Difl kayb - Tat alma duyusunun azalmas - Yaln zl k - Ekonomik yetersizlik - Sa l k sorunlar BESLENME ÖNER LER - Ya, fleker, tuz tüketiminizi azalt n. - Ya al nm fl süt ve yo urt tüketin. - Günde ortalama 2.5 litre su için. - Lif içeren sebze, meyve, tah l, kuru-baklagilleri tercih edin. - Haftada iki kez bal k yiyin. - Etli piflirilen yemeklere ekstra ya ilave etmeyin, eti kendi ya yla piflirin. - Kat ya tüketiminizi azalt n. - Yemeklerinizde f nd k ya, ayçiçek ya, soya ya ve m s rözü ya lar n kar fl m halinde kullan n. - Salatalar n za zeytinya ekleyin. - Beyaz ekmek yerine kepekli, esmer ekme i tercih edin. - Sigara, alkol, kafein tüketiminizi azalt n. - Düzenli olarak egzersiz yap n. - Uygun vücut a rl n z koruyun, fliflmanl ktan sak n n. YAfi SINIRI Dünya Sa l k Örgütü ne göre, yafl aras orta yafl, yafl aras yafll l k, yafl aras ileri yafll l k, 90 ve üzeri yafllar ihtiyarl k olarak tan mlanmaktad r. Yafllanma deyince cildin k r flmas, belin bükülmesi, gözlerin iyi görmemesi, haf za kayb ve baz hastal klar n ortaya ç kmas anlafl l r. İKİZLER (22 Mayıs-21 Haziran) Arkadafll klar n z gözden geçirmek isteyebilir, bir parça üzüntülü bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bunu eflinize ve sevdi inize yans tmaman z önemli. YENGEÇ (22 Haziran-22 Temmuz) flinizde baflar y yakalamak için ekstra bir çabaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu dönem sizin için ifl ve sorumluluklar konusunda yo un ve s k nt l geçebilir. ASLAN (23 Temmuz-23 Ağustos Nefleli ve enerjiksiniz. Aflk hayat nda hareketli günler olabilece i gibi kendinizi yarat c ve üretken hissedeceksiniz. BAŞAK (24 Ağustos-22 Eylül) Ev ve aile ile ilgili anlaflmazl klar ortaya ç kabilir ve gerginlikler yaflayabilirsiniz. Fakat aflk hayat n zla ilgili hofl bir süprizle karfl laflacak, sorunlar n z unutacaks n z. TERAZİ (23Eylül-23Ekim) Özellikle maddi konularda sizi daha fazla tatmin edecek aray fllara girebilir, bu arada duygular n z n yo unlu u yüzünden çok sevdi iniz birini k skanabilirsiniz. AKREP (24 Ekim-22 Kasım) Hem kendinizi dinç hissedecek, hem de ön plana ç kmak için oldukça uygun f rsatlar yakalayacaks n z. Fiziki görünüflünüzden menun olabilir ve kendinize daha fazla güven duyabilirsiniz. YAY (23 Kasım-21 Aralık) Yaln zl k hissiniz kuvvetli olabilir. Arkadafllar n z aramak için do ru zamanlama. Maddi konularda hararetli günler geçirebilir, yat r mlar n z ile ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. fl konusunda giriflken ve cesursunuz. OĞLAK (22 Aralık-20 Ocak) Kendinizi duygusal bak mdan s k nt l ve huzursuz hissedebilirsiniz. Ancak mant n z kullanarak duygular n za yenik düflmemek durumu de ifltirecektir. KOVA (21 Ocak-18 Şubat) K skançl k temal çat flmalardan uzak durman z iyi olacakt r. Aile, evlilik meselelerinde ilginç geliflmeler yaflanabilir. Yeni tan yaca n z yabanc lar hayat n za girebilir. BALIK (19 Şubat-20 Mart) Farkl fikir ve ö retilere merak salabilirsiniz. Akademik ve hukuki meselerle u raflabilir, bunlarda baflar y yakalayabilirsiniz. Önünüze de erlendirilmeyi bekleyen kariyer f rsatlar ç karabilir.

15 GÜNDEM 15 Yannakidis adaylar n aç klad DO U Makedonya Trakya Eyalet Baflkanl için PASOK taraf ndan desteklenen Aris Yannakidis baflkanl ndaki Toplumsal ttifak eyalet meclis üyesi adaylar n aç klad. Yap lan bas n aç klamas nda, eyalet meclis üyesi adaylar n n seçkin tercihler oldu una dikkat çekilirken, Toplumsal ttifak n aktif bireylere verdi i önem de vurguland. Adaylar n büyük bir ço unlu u aç klan rken, eksik kalanlar n da k - sa sürede kamuoyuna aç klanaca bildirildi. Yap lan aç klamaya göre Rodop bölgesinde eyalet meclis üyeli i için aday gösterilen az nl k mensuplar flunlar: Erdinç Kurusali (Turizm iflletmeleri mezunu), Kaan Mümin (banka memuru), Ayhan fiakir (avukat), Sevgi Salim ( ktisatç Geniflletilmifl Bölge Vali Yard mc - s ), Suat Çolak (difl hekimi), Ercan Hüseyin (eczac ). skeçe bölgesinden az nl k adaylar ise; Celaydin Dülger (müteahhit), rfan Uzun (iflçi), rfan Hac gene (araba elektrikçisi). Marudas n ilk 45 aday belli oldu 7 KASIM da gerçekleflecek yerel seçimlerde Gümülcine belediye baflkanl için yar flan Stamatis Marudas, Eflitlik Dayan flma Toplumu listesinde yer alan ilk adaylar aç klad. 14 Ekim tarihli bas n bülteninde, belediye meclis üyesi aday olarak gösterilen 45 kifliden 13 ünün az nl k üyesi oldu u görüldü. Stamatis Marudas n listesine yer alan Türkler flunlar: Vildan fierif (avukat), Hakan Fehim (fizyoterapist), Mustafa fierif (psikolog), Nefle Mehmet (psikolog), Asl Molla Yusufo lu (fizyoterapist), Serpin Kara Hüseyin smail (hemflire), Atamer Mehmet Çavufl (fizyoterapist), Ekrem Hasan (difl hekimi), Celil Molla Ahmet (doktor), brahim Sad k smail (ö retmen), Nuri Nurettin (kahveci), Recep Mehmeto lu (kasap), Hüseyin fierif (aflc ). Sol ttifak partisi, Gümülcine belediye baflkan aday olarak Marudas destekledi ini aç klam flt. Necmi Hasano lu OKU-YORUM AYDINLAN(AMA)MAK Bir önceki yaz m zda üçyüze yak n akademisyenin adlar n n listelenerek baflta Yunanistan Cumhurbaflkan ve Baflbakan olmak üzere yay mlanan aç k mektuba de inmifl; mektubun Yunancas ile ngilizcesi aras ndaki farka vurgu yapm flt k. Ayn yaz da adlar bulunan akedemisyenler, Yunanistan yönetimini Trakya politikas aç s ndan uyararak kahraman ö retmen Bayan Hara Nikopulu nun çabalar n örnek gösteriyordu. Aç k mektubun bu uluslararas boyutlu ça r s nda mevcut hükümetin kritik öneme sahip bir milli problemi ele al fl tarz ndan duyduklar derin endifleyi dile getirirken kulland klar dili görünce, nerdeyse hepsi birer üniversite ö retim üyesi olan akademisyenlerin bu metni okuyup okumad klar duygusuna kap l yor insan. S fat olarak profesörlük de dahil bir çok titr tafl yan ve baz lar bu görevleri Yunanistan d fl ndaki ülkelerdeki üniversitelerde yapan akademisyenlerin bu metne imza koymalar n kavramakta zorlan yoruz. Sadece bir Balkan köyünde ilkokul ö retmenli i yapan bir genç ö retmene destek vermenin fersah fersah ötesine geçen bu aç k mektubun asl nda Yunanistan daki art k ortadan kalkmas gereken arkaik ve ba naz bir zihniyetin sonucu oldu u aflikar. Kendisine Türk karfl tl - n varl k gerekçesi olarak seçmifl bir Helenistik alg tarz n n Yunanl ayd nlar (!) aras nda bir metni okumadan alt na imza atacak düzeyde olmas düflündürücüdür. Tam bunlar okurken haber ajanslar ndan gene Amerika da yaflayan baflka bir Yunan as ll yazar n yay mlad kitapla ilgili iddialar yay ld. Massachusetts do umlu ve muhtemelen ikinci veya üçüncü kuflak bir Yunanl göçmen k z ve e itimci olan Bayan Pauline Hager, yazd Giorgi s Greek Tragedy (Yorgi nin Yunan Trajedisi) adl ikinci roman nda; Mora yar madas n n da lar nda yaflayan ve Osmanl Sultan n n Yeniçerilerinin ailesini öldürmesinin ard ndan intikam atefliyle yan p tutuflan 11 yafl ndaki Yorgi yi anlatm fl. Roman olarak kurgusunu ateflli bir Türk düflmanl üzerine yerlefltiren ve intikamc bir çocuk üzerinden kahramanca mücadeyeleyi özendiren Bayan Hager in yapt asl nda yabanc bir ülkede kendi kimli- inin kaybolmamamas için hikayeler üretmekten baflka bir fley de ildir. Bunu yaparken hep oldu u gibi anakronik bir yaklafl mla bugün Helenlerin rüflvet al flkanl n n bile Türklerin zorlamas yla edinilmifl bir davran fl flekli oldu u iddias na kadar götürülmüfl ifl. Bunu yazan Amerika da mukim bir e itimci ve sanki Yunan siyasetinin en büyük ar zalar ndan biri olan bir konuda sanki onlara üzülmeyin siz asl nda masumsunuz bunun suçu dedelerinize yap lan Türk bask s n n genlerinize yerlefltirdi i davran fl kodlar d r der gibi. Ekonomik zorluk dönemlerinin insanlar ve tabii toplumlar üzerinde olumsuz etkileri bir vak a. Ama bunun ayd nlar vas tas yla karamsarl k ve bir düflman aray fl pompalanmas yerine, umut ve gelece e güven duygusunun yayg nlaflt r lmas olmas gerekmez mi? Yunanl ayd nlar hangi halk için çal fl yor sorusu geliyor akla. Ayd nlar n toplumlar n n ayd nlanmas nda da önemli sorumluluklar vard r. Helenofillik ak m yla ortaya ç kar lan ve tamamen insanlar kana ve göz yafl na bulayarak bir tarih oluflturulmas na dayanan zihniyetin ve buna ba l olarak uzak diyarlardan medet umma ya dayal anlay fl n kazand raca ne olabilir Yunanistan a? Art k 21. as rday z ve iletiflim ve ulafl m evrenseleflerek tüm insanlar n kullanabilece i hale geldi. Her kifli istedi inde istedi i bilgiye ulaflabilecek mesafede. Baz Helen ayd nlar nda bundan bir flekilde haberdar olmas beklenir. Di er bir deyiflle baz lar n n mumu yats ya kadar yanar.

16 LAN GÜNDEM16 β. Μαθηματικοί (ΠΕ3) γ. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ4) Δικαίωμα συμμετοχής: α. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης β. Αδιόριστοι πτυχιούχοι σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8/10/2010 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση α) σε διοικητικό - τεχνικό έργο στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και β) σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου για τις ανάγκες της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» MIS ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1Θ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φορέας Υλοποίησης της πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους θα απασχολήσει φυσικά πρόσωπα των εξής ειδικοτήτων με σύμβαση έργου: Ειδικότητες: 1. Συνεργάτες για τις ενισχυτικές παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη των μαθητών/την ενίσχυση ελληνομάθειας και την κοινωνικοποίησή τους στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου στους τόπους διαμονής και τις μονάδες σχολικής φοίτησης ή ένταξης του μαθητικού πληθυσμού υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι: - Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας - Απόφοιτοι Λυκείου με εμπειρία σε παιδαγωγικές δράσεις εμψύχωση - Φοιτητές του Τμήματος Κοιν. Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Πτυχιούχοι ωδείων με πιστοποιημένη παιδαγωγική/διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία παιδιών Πρόσθετα προσόντα: Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα προσμετρηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και η εμπειρία εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 2.Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για: α. τη διοικητική στήριξη και εφαρμογή των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στα γραφεία των Κέντρων Στήριξης εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ) στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. β. την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού (για το εκπαιδευτικό ή το διοικητικό έργο) των Κέντρων Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ) στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Για τη θέση των διοικητικών υπαλλήλων: - Απόφοιτοι Λυκείου με γνώση χειρισμού Η/Υ - Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ Για τη θέση των υπαλλήλων τεχνικής υποστήριξης Η/Υ: - Απόφοιτοι Σχολών με αντικείμενο την τεχνική στήριξη μηχανημάτων αυτοματισμού γραφείου και αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ για εκπαιδευτική και διοικητική χρήση και μηχανημάτων αυτοματισμού γραφείου. Πρόσθετα προσόντα: Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα προσμετρηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και η εμπειρία εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η γνώση της τουρκικής γλώσσας για τη θέση των διοικητικών υπαλλήλων. 3. Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παροχή: α. διδακτικού έργου στο πλαίσιο της δράσης των Κέντρων Στήριξης εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη (ΚΕΣΠΕΜ) για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου και β. οργανωτικής στήριξης των ενισχυτικών παρεμβάσεων στα σχολεία και διδακτικού έργου με στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη στήριξη των μαθητών. Δικαίωμα συμμετοχής : α. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μειονοτικών και δημοσίων σχολείων (δάσκαλοι και νηπιαγωγοί) β. Αδιόριστοι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης δ. Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής με πιστοποιημένη παιδαγωγική κατάρτιση Πρόσθετα προσόντα: Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα προσμετρηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και η εμπειρία εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η εξειδίκευση στη μετάδοση γνώσεων μέσω Η/Υ. 4. Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για: Διδακτικό έργο στο πλαίσιο των ενισχυτικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειας και τη στήριξη των μαθητών γυμνασίων-λυκείων. Ειδικότητες: α. Φιλόλογοι (ΠΕ2) Πρόσθετα προσόντα: Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα προσμετρηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με το έργο και η εμπειρία στη μετάδοση γνώσεων μέσω Η/Υ. 5. Εκπαιδευτικό προσωπικό για: τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθητές από τη μειονότητα με κύριο στόχο την εξοικείωσή τους με την τουρκική γλώσσα και την κατανόηση των γλωσσικών διαφορών με την ελληνική. Δικαίωμα συμμετοχής: Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πιστοποιημένη γνώση της τουρκικής γλώσσας και καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Πιστοποιημένη εμπειρία διδασκαλίας σε ενήλικες. Πρόσθετα προσόντα Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα προσμετρηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης μειονοτήτων ή/και η εμπειρία εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Διαδικασία υποβολής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ταχυδρομικά αίτηση (διατίθεται σε έντυπη μορφή στο γραφείο Διοίκησης του έργου στη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτους 35, Αθήνα, 5ος όροφος και σε ηλεκτρονική μορφή, στην τελευταία σελίδα της προκήρυξης, στις ιστοσελίδες μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd) σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση για το έργο «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1Θ στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τ.Θ ΑΘΗΝΑ Οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει απαραιτήτως να στείλουν μαζί με την αίτηση τους και βεβαίωση προϋπηρεσίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30/11/2010. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής. Η αίτηση μετά την αποσφράγισή της θα πρωτοκολλείται. Απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας του υποψηφίου είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Διαδικασία Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει ανά ειδικότητα από αντίστοιχη τριμελή επιτροπή την οποία θα ορίσει η Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου και θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και Επιστημονικούς Υπευθύνους των επιμέρους δράσεων του έργου. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή αξιολογεί αρχικά τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά τους προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων που έχουν καταθέσει με την αίτηση. Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων διενεργεί προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων από την πρώτη φάση υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά χρειαστεί για πιστοποίηση των αναγραφόμενων στα βιογραφικά στοιχείων. Oι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν και στα δύο στάδια (με σταθμιστές 70% για το πρώτο στάδιο και 30% για το δεύτερο). Η επιλογή θα γίνει με βάση αυτή την κατάταξη. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν προφορικώς από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Φάσεις αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων Οι δράσεις του έργου θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του Οι προσλήψεις των υποψηφίων θα γίνονται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σε ανθρώπινο δυναμικό για τις διάφορες δράσεις του και τον αριθμό των σχολείων που θα δεχθούν να συμμετάσχουν στις ενισχυτικές δράσεις του έργου. Για την επιλογή των υποψηφίων θα υπάρξουν δύο φάσεις αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων: Η πρώτη φάση θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2010 βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25/10/2010 έτσι ώστε να καλυφθούν οι πρώτες άμεσες ανάγκες του έργου σε συνεργάτες. Η επόμενη φάση θα λάβει χώρα μετά την λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων στις 30/11/2010 ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά όλες τις υποψηφιότητες που θα έχουν υποβληθεί συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν επιλέχθηκαν στην πρώτη φάση. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή/και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων και η αντίστοιχη αμοιβή θα ποικίλουν ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και το αντικείμενο. Οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους πέραν του κανονικού τους ωραρίου. Τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η περιοχή της Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά τις ώρες με το γραφείο διοίκησης του έργου «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Πανεπιστημίου Αθηνών στα τηλέφωνα H επιστημονική υπεύθυνη του έργου Ομότιμη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άννα Φραγκουδάκη

17 GÜNDEM 17 Metin Edirneli Sald r lar dört bir yandan gelir. Yine hilafet yanl lar n n önde gelen simalar ndan olan 150 liklerden Osman Nuri ise, Turan Cemiyeti nin Kemalist yani komünist oldu unu, Türkiye den yönetildi ini, bunun da elçilik ve konsolosluklar arac l yla yürütüldü ü suçlamalar nda bulunur.(17) Bütün kavramlar birbirine kar flt ran, belki Avrupa ile birlikte Bulgaristan da da yükselifle geçen Nasyonal Sosyalizmin, komünizm düflmanl ndan yararlanmak için Kemalizmi komünizm ile özdefllefltiren Osman Nuri nin suçlamalar bununla da bitmez. Komünizm suçlamas yla yeterli deste i bulamam fl olacak ki, Turan Cemiyeti nin ileri gelenlerinden baz lar n adlar n vererek bunlar, vatan hainli i ile suçlar. Dahas bu insanlar n, yabanc bir millet (Türk milleti) ad na Bulgar vatandafllar aras na nifak saçt klar ndan Müdafaa-i Hükümet Kanunu ile takip olunmalar (18) gerekti ini söyleyerek haklar nda ne yap lmas gerekti i konusunda yol da gösterir. Abdülhak Naci sorunu ve çat flmay daha da ileri boyuta götürür. 31 Mart 1933 günlü Dostluk gazetesinde Turan Cemiyetini Ankara n n etkisinde ve para almakla suçlad ktan sonra sözlerine din-i mübine, peygamberi ziflaine s n f ülemaya kök sald ran güruha karfl bu kabil fledit ve öldürücü darbeler indirmeye devam edece iz ve alçaklar n nefesi ve sesi k s l ncaya kadar bunda sebat gösterece iz. Düflman tepelemedikçe k l çlar m z k n na, kalemlerimizi kutuya koymamaya ahaki peyman eyledik. (19) fleklinde devam eder. Düflman, ça dafl, ilerici ve Türkiye ile gönül ba n sürdürmek isteyen Kemalistlerdir. Dost ise bulunduklar ülke ve kurumlar d r. Bir baflka deyiflle Sofya d r, Atina d r. lk bafllarda ideolojik nedenlerle ortaya ç kan fakat sonralar daha çok atanm fl müftülerce yarat lan bu tür iflbirlikçilik örnekleri, uzun y llar Balkanlarda Türklerin ve Müslümanlar n yaflad en büyük sorun olmufl, Yunanistan örne inde oldu u üzere baz ülkelerde günümüze kadar sürmüfltür. Bu tür müftüler, yani göreve atamayla gelenler, temsil ettikleri toplumun, bulunduklar ülkede antlaflmalardan do an haklar n korumak bir yana o devletin haklar n temsil ettikleri topluma karfl koruma a çal flmaktad rlar. Neyse! Mücadele çetin ve amans zd r. Hem Bulgar faflist gruplarca hem de hilafet yanl lar nca yap lan sald r ve ihanet baflta olmak üzere her türlü suçlamalara karfl yan tlar Turan Cemiyeti nin en keskin ve en etkili kalemlerince an nda verilir. Yüreklerinin Türkiye ile birlikte att, Türkçü ve Kemalist olduklar aç k bir flekilde ortaya konulur ve savunulur. (20) Ahmet Refet, Özdilek Gazetesinde Türk Devrimi ve Bulgaristan Türkleriyle ilgili olarak yazd Türk nk lab n Benimsemek Yurda Hainlik midir? bafll n koydu u yaz s nda, Kuflkusuz edebiyat, sanat, kültür noktalar nda tam bir ba lant yla ba land m z egemen Türk ün o alanlardaki ink laplar n toplumsal yaflam m z n kurallar yla uygunlaflt rarak Bulgarya Türkleri aras nda uygulayaca- z. Bizim bu alandaki benimsememizi yanl fl anlay fllarla yorumlamak bizim yükselmemize engel olmak demektir. Buysa tam anlam yla yurda hainliktir. Çünkü Türk gençli i bilimsel, kültürel alanlarda Türk ink lab n benimsemekle yurda hizmet yapm fl say l rlar. demektedir. Halim Özdemir ise Aziz Kardefller bafll kl makalesinde, flte sevgili ve de erli kardefllerim, Türkçülük ülküsünün daha çok yükselmesi için ve Türklü e yarat lm fl olan bu parlak ve flanl yolu fl tmak için her çeflit ezinç (azap) ve s - k nt ya katlan p çal flmak gerektir. Biz bu yolun yolcusuyuz. Her çeflit engelleri atlatarak, y karak, her tür ezinç (azap) ve s k nt ya katlanarak kesin yengiye (zafere) do ru çetin ve yorulmaz ad mlarla yürüyecek, çok yak n bir gelecekte parlak bir yenginin do umunu mufltulayaca z (müjdeleyece iz)! Ben buna bütün gönül ve içtenli imle inan yorum: Atatürkçülük (Kemalizm) Türkçülü ü dinim ve iman m. Kemal de Peygamberimdir! der ve son noktay kor.(21) (1) Bilal N. fiimflir, Bulgaristan Türkleri, s.105, Bilgi Yay nevi, 1. Bas m fiubat 1986 (2) Bilal N. fiimflir, Bulgaristan Türkleri, s.105, Bilgi Yay nevi, 1. Bas m fiubat 1986 (3) Bulgaristan da Türkler, Osman Keskio lu, s.29???????) (4) Bilal N. fiimflir, Bulgaristan Türkleri, s.105, 106 Bilgi Yay nevi, 1. Bas m fiubat 1986, Suat AKGÜL, Bulgaristan Türkleri, Türk nk lab ve Atatürk, s.8,9,10,11,12 (21) Suat AKGÜL, Bulgaristan Türkleri, Türk nk lab ve Atatürk, s.11 Devam edecek PENCERE TURAN CEM YET Ahmet Hralo lu skeçe Müftü Yard mc s D N ve TOPLUM SLAM DA TEM ZL K slam dini, insanlar yükseltir, insanlar melekler gibi temiz bir hayata kavuflturur, insanlar n ruhlar n manevî duygularla ayd nlat r. Bütün kainat n yüce yarat c s na kulluk ve ibadet görevinde bulunmalar n emreder. kram bol olan ezeli yarat c m z n manevi huzurunda kabul edilmek, insan için ne büyük bir nimet, ne büyük bir flereftir. flte ibadet ve itaat, insana bu nimet ve flerefi kazand r r. Uyan k bir ruhun ferahl, sa lam düflünceli bir insan n kalben huzuru, gerçek bir nefl'eye ve bir mutlulu a kavuflmas, ancak Yüce Allah'a ibadet sayesinde elde edilir. badet ve itaat zevkinden yoksun olanlar, kendi yarat l fllar ndaki hikmetten habersiz olan zavall lard r. Yüce Allah'a kulluk ve ibadette bulunmayanlar, borçlu olduklar flükür görevini terk etmifl, sonsuz âhiret hayatlar n tehlikeye düflürmüfl mutsuz kimselerdir. Hiç flübhe yok ki, insanlar n mutluluk ve selameti, gerçek varl, Yüce Allah'a güzel niyet ve samimi bir kalb ile ibadet ve itaat etmekle kazan lm fl olur. badetlerin bir k sm da temizli e ve pakl a ba l d r. Müslümanl k, temizli e büyük bir önem vermifltir. Taharet, maddi ve manevi kirlerden ar nmak demektir. Bir k s m ibadetlerin flart, bafllang - c, anahtar d r. Temizlik bulunmad kça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmad kça insan Yüce Allah' n manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadis-i flerifte: "Temizlik imandand r," buyurulmufltur. Di er bir hadis-i flerifde de: "Namaz n anahtar temizliktir " buyurulmufltur. Ayn zamanda temizlik sa l k için yararl d r. R zk n ço almas na sebeb olur. Nitekim bir hadis-i flerifde: "Temizli e devam et ki, r zk na genifllik verilsin" buyurulmufltur. slamda Maddi ve Manevi Temizlik slam dini, hem maddi, hem de manevi temizli e büyük bir önem vermifltir. Bu iki k s m temizlik aras nda büyük bir ilgi vard r. Bunlardan biri di erinden ayr lmaz. Öyle ki bunlardan her biri, bir bak mdan maddi ise, di er bir bak mdan da manevidir. Abdest gibi... slamda, maddi fleylerle kirlenen bir vücudu, bir elbiseyi, bir yeri temizlemek bir görev oldu u gibi, günah denilen manevi kötülüklerle kirlenmifl bulunan bir ruhu temizlemek de bir vazifedir. Ruh temizli i, gönlümüzü her türlü kötü duygu ve düflüncelerden ar nd rmak ve bunlar n yerine iyi duygular yerlefltirmektir. Böyle temiz bir kalb ve kötülüklerden ar nm fl bir ruhla Allah' n huzuruna ç kanlar kurtulufla ereceklerdir. Peygamberimize, insanlar n en üstün olan kimdir? diye soruldu, Peygamberimiz bu soruya flu cevab verdi: «Kalbi temiz, sözü do ru oland r.» Gerçek müslüman, içi ve d fl temiz insan demektir. Bafll ca Maddi Temizlikler 1) slamda, maddi fleylerle kirlenen bir vücudu, bir elbiseyi, bir mekan (yeri) ve di er fleyleri su ile temizlemek esast r. 2) slamda namaz k labilmek için abdest almak ve gerekte inde gusletmek farz olan bir temizlik görevidir. 3) Müslümanlar için, yüzde, kulakta, burunda, t rnaklarda ve saç-sakallarda bulunan kirleri gidermek, saçlar taray p ba lamak ve insanlar n tiksinmesine meydan vermemek sünnet olan bir temizlik görevidir. 4) Her müslüman için haftada bir kez olsun, vücudunu y kamak müstahabd r. Fazileti çok olan cuma gününde y kanmakt r. Çünkü Cuma, müslümanlar n bir bayram d r, bir toplant zaman d r. O gün her yönden temiz olmak pek güzeldir. 5) Müslümanlar için, uzayan t rnaklar ve fazla uzayan b y klar kesmek müstahabd r. 6) Koltuklarla kas klarda bulunan tüyleri yolmak veya t rafl etmek müstahabd r. Bunlar haftada veya on befl günde bir temizlenmelidir. Bunu k rk güne kadar uzatmak harama yak n mekruhtur. 7) Erkeklerin veya kad nlar n, temizlenmek için özel hamamlara gitmelerinde bir sak nca yoktur. Genel bir ihtiyaçtan dolay bu caiz görülmüfltür. Yeter ki avret yerlerini örtsünler. Erkeklerin kendi aralar nda kad nlar n da kendi aralar nda pefltemal tutmayarak aç k bir halde y kanmalar haramd r.

18 Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu YORGOS Pavlidis in listesinde yer alan Türk adaylar ortak bas n toplant s düzenledi. skeçe Valisi Yorgos Pavlidis in listesiyle eyalet seçimlerine kat lan Türkefl Hac memifl, Dr. Burhan Baran, R dvan Ahmetçik ve Tijen Tevfiko lu düzenledikleri bas n toplant s nda az nl k seçmenine mesaj verdiler. TÜRKEfi HACIMEM fi skeçe Vali Yard mc s Türkefl Hac memifl, yerel yönetimde sekiz y ll k tecrübesini eyalet sistemine aktarmak istedi- ini söyledi. ki y l boyunca geniflletilmifl il meclis baflkan ve iki y l da vali yard mc l görevinde bulundu unu hat rlatan Hac memifl, Art k yeni bir sistemle karfl karfl yay z. O nedenle bu yeni sistemde tecrübenin de önemli oldu una inan yorum. Eyelet meclisinde az nl n sesi olmaya çal flaca z. Hem skeçe, hem de Rodop ilinden yetenekli ve az nl k meselelerini bilen arkadafllar n eyelet meclisine seçilmesini istiyoruz. Çal flmalar m z da bu yönde. skeçe valisi Pavlidis in aday olmas bizim için gerçekten bir flans. Çünkü say n Pavlidis bütün bölgeyi biliyor. Di er illerde yaflayan soydafllar m z, Rodop ilindeki, Evros ilindeki soydafllar, hatta Kavala, Drama daki vatandafllar, gelsinler ve skeçe ilini gezsinler. Bak n Rodop ilinde hala asfaltlanmam fl köy yollar var. skeçe nin hiçbir köyünde asfalt olmayan yol kalmad. Bütün Balkan kolunu gezin ve yak ndan tespit edin. Tarla yollar haricinde toprak köy yolu kalmad. Ova bölgesinde büyük bir sulama projesi hayata geçirildi. Ova kesiminde birçok yol yap ld. Çok say da projeye imza at ld. diye konufltu. skeçe valili inin birçok ilki gerçeklefltirdi ini anlatan Hac memifl flunlar söyledi: Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan n s n rdafl illerinin oluflturdu u valilikler a n n fikir babas say n Pavlidis dir. Bu iflbirli i a hayata geçirilmifltir. Öte yandan Egnatia otoyolunun geçti i illerin biraraya geldi i bir kurum oluflturuldu. Bu da yine skeçe valili inin öncülü ünde yap ld. Amac da turizm alan nda çal flmalar yapmakt r. Bunlar uzun uzun anlatabiliriz. Bizler az nl k insan na sesleniyoruz ve diyoruz ki bize güvenin. Oylar n za ve deste inize talibiz. Biz hizmete haz - r z. BURHAN BARAN Eyalet meclis üye aday Dr. Burhan Baran ise Yorgos Pavlidis in listesinde yer almas n n gerekçesini ve düflüncelerini flu flekilde aç klad : Biliyorsunuz ben daha önce PASOK partisinden milletvekili aday yd m. Fakat dört y l önce Türkefl arkadafl mla bafllatt m 3+2 ye Hay r kampanyas ndan sonra PASOK bunu hazmedemedi ve o tarihten sonra beni hiçbir zaman aralar na ça rmad - lar. Bölgeye yap lan bakan ziyaretleri, parti yöneticilerinin ziyaretleri veya baflkan n ziyaretlerinde haber bile vermediler. Ben de Yorgos Pavlidis in listesinden alt n çizerek söylemek istiyorum ba ms z aday olarak eyalet seçimlerine kat lmay uygun gördüm. Neden eyalet seçimleri? Eyalet seçimleri bir ilk ve yeni bir bafllang ç. Valilikler iptal ediliyor ve bölgemizdeki befl il birlefliyor. Avrupa Birli i nde de oldu u gibi yerel yönetimlere öncelik veriliyor. mkanlar geniflletiliyor. Art k her eyalet kendi co rafi ve kültürel özelliklerine göre imkanlar n de erlendirecek. Yani art k her eyalet kendi kendini yönetme dönemine girecek. Trakya bir geçifl yeridir. Türkiye ile Bulgaristan a komfludur. Burada limanlar m z var, denizimiz var. AB ye yeni girmifl bir Bulgarsitan var. Eyalette iyi bir yönetim iflbafl na gelirse ekonomik anlamda güzel ad mlar at labilir. Bu kriz döneminde bu bölgenin avantajlar n kullanabilirsek ekonomik krizin etkilerini de azaltabiliriz ve insanlar m za imkanlar yaratabiliriz. Yerel yönetimler siyasi oluflumlar de ildir. O yüzden Yorgos Pavlidis in ba- ms z hareket etmesi beni daha çok cezbetti. Yerel yönetimlerde ba ms z listelerin daha baflar l olaca na inan - yoruz. Bu belediyeler için de geçerli. 150 bin Türk ün yaflad bu bölgenin de kaderi art k eyaletlerin ve eyalet baflkanlar n n elinde. Biz eyalet meclisinde az nl temsil etmek istiyoruz. Eyaletlerin yetkisinde olacak ekonomi kalk nma gibi konularda az nl k nas l daha çok yararlanabilir. Biz bu alanda çal - flaca z. Bu nedenle de halk m z n oylar na talibiz. RIDVAN AHMETÇ K Eyalet meclis üye aday R dvan Ahmetçik ise konuflmas nda dört y l boyunca belediye meclis üyeli i yapt n ve son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde YDP den AP milletvekili aday oldu unu belirtti. Halk m z büyük sorunlar yafl - yor diyen Ahmetçik, az nl n sesini duyurmak için aday olduklar n ifade etti. skeçe nin da l k bölgesindeki sorunlara dikkat çeken Ahmetçik, Bölgemizdeki insanlar özellikle tar m ve hayvanc l kla geçimini sa l yor. Ancak altyap alan nda çok ciddi s k nt lar m z var. Mesela sulama konusunda eksiklikler var. Çok say da insan m z yurtd fl nda gemilerde çal fl yor. Sa l ks z ifllerde GÜNDEM18 çal fl yor. Tersanelerdeki ifllerin de Bulgar ve Romenlerin Avrupa Birli i ne girmesiyle azald n ve günlüklerin düfltü ünü ö reniyoruz. nsanlar n bu bölgede kalmas için mutlaka birfleylerin yap lmas gerekiyor. Bu bölge da turizmi için elveriflli. Çiftçilerimiz AB programlar na giremiyor. Bu programlara girmesi için suya ihtiyaç var. Sulama sorununun halledilmesi gerekiyor. Halk n listemize ve bizim dört kiflilik ekibimize çok olumlu bir yaklafl m var. Büyük bir deste in oldu unu memnuniyetle görüyoruz. Biz insan m z n, az nl n isteklerini ve problemlerini duyurmak istiyoruz. Bu yüzden de bize güvenerek oylar n z bizim ekibe vermenizi istiyoruz. T JEN TEVF KO LU Yorgos Pavlidis in listesinden tek Türk kad n aday olan Tijen Tevfiko lu ise söze kendini tan - tarak bafllad y l nda skeçe de do an Tijen Tevfiko lu aslen ova bölgesinin Gencerli köyünden. Atina Üniversitesi Ebelik Bölümü mezunu. Bir kad n ve bir genç olarak bu listede yer almak benim için gurur kayna d r diyen Tijen Tevfiko lu kad nlar n ve gençlerin yerel yönetimde ve siyasette aktif olmalar n n önemine de indi. Tevfiko lu flöyle dedi: Ben bölgemde yaflayan insanlar n günlük hayat nda birçok sorunla karfl karfl ya oldu unu görüyorum. Ben de bir köyde do dum, orada büyüdüm. nsanlar n nas l yaflad n, neler çekti ini biliyorum. Tabii ki analar m z n, ablalar m z n, teyzelerimizin, kardefllerimizin neler istediklerini, gelecek için nas l hayaller kurduklar - n çok iyi biliyorum. Çünkü ben de onlardan biriyim. Ve 7 Kas m seçimlerinde gençlerden, kad nlardan ve tüm soydafllar m zdan destek istiyorum.

19 DÜNYA GÜNDEM19 Nobel bar fl ödülü Çinli muhalife Ç N'de genifl kapsaml reformlar savunan ve bu içerikte yazd yaz lardan dolay geçen Aral k ay nda 11 y l hapis cezas na çarpt r lan Çinli Liu fiiaobo, 2010 Nobel Bar fl Ödülü'nün sahibi oldu. Liu fiiaobo'nun bu ödüle lay k görülmesine neden olarak, "Çin'de insan haklar konusunda fliddet içermeyen uzun zamanl mücadelesi" gösterildi. Nobel Komitesi aç klamas nda, Liu fiiaobo'nun, Çin'de insan haklar konusunda verdi i mücadelesinin, bu alanda bir simge haline gelmesine neden oldu u da kaydedildi. 54 yafl nda olan edebiyat profesörü yazar Liu fiiaobo'nun, Çin'de genifl kapsaml siyasi reformlar, çok partili demokratik sistem ile birlikte ifade özgürlü ünü savundu u ve bu yöndeki ça r lar içeren bir manifesto haz rlad için yarg land dava sonunda, 11 y l hapis cezas na çarpt r ld kaydedildi. Nobel Bar fl Ödülü alan Liu fiiaobo'nun 1989 y l nda Tiananmen Meydan 'ndaki protesto gösterilerine de kat ld, bu nedenle de o dönemde hapiste kald aç kland. PEK N YÖNET M ÖDÜLÜ KINADI Bu arada Pekin yönetimi, 2010 Nobel Bar fl Ödülü'nün Çinli muhalif siyasetçi Liu fiiabao'ya verilmesine tepki gösterdi. Çin D fliflleri Bakanl 'n n internet sitesinden yap lan aç klamada, karar k nanarak, bunun, "Çin- Norveç iliflkilerine zarar verebilece i" belirtildi. Çin D fliflleri Bakanl Sözcüsü Ma Caoflü Pekin'de düzenledi i ola an bas n Rusya da fliflme ordu toplant s nda, baz ülkelerin siyasetçilerinin Nobel Bar fl Ödülünü Çin'e sald rmak için kulland klar n ileri sürdü. Sözcü Ma, "Bu, Çin'in adalet sistemine sayg s zl k oldu u gibi, bu kiflilerin gerçek amaçlar konusunda da ortaya büyük bir soru iflareti koyuyor" diye konufltu. Nobel Bar fl Ödülü, Oslo'daki Nobel Komitesi taraf ndan veriliyor. Bu komitenin üyeleri Norveç parlamentosu taraf ndan seçiliyor. Çin yönetimi, ayn ödülün 1989 y l nda Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama'ya verilmesine de tepki göstermiflti. SAVAfi alan nda silahlar n gücü kadar, düflman flafl rtma kabiliyeti de büyük stratejik öneme sahip. Rusya ordusu, bu amaçla fliflme silahlar na güveniyor. As llar na t pat p benzeyen fliflme tanklar ya da radar sistemleri, kolayca tafl nabilmenin yan s ra, maliyet aç s ndan da çekici geliyor. Can simidi gibi fliflirilen silahlar stratejik noktalara tuzak olarak yerlefltiren Rus ordusu bu flekilde düflman kand rmay hedefliyor. Rusya ordusunun fliflme silahlar M G jetleri ve radar istasyonlar na de in uzanan çok genifl bir yelpazeyi kaps yor. Rusya n n fliflme silahlar n n dünyadaki en sofistike askeri tuzaklardan biri oldu unu bildiriliyor. Kolay tafl nabilmesi için çok hafif bir maddeden imal edilen Rusya n n fliflme silahlar, düflman radarlar n ve termal kameralar kand rma özelli ine de sahip. fiiflme silahlar, eskiden balon imal eden bir fabrikada üretiliyor. 1 milyardan fazla insan açl k çekiyor y llar aras nda dünya üzerinde yetersiz beslenmifl insanlar n say s düflmüfl olmakla birlikte, son y llarda aç insanlar n say s nda art fl gözleniyor dan bu yana 1 milyar aflk n insan n aç oldu u kaydediliyor. Ço u Sahra Çölü nün güneyinde ve Güney Asya da yer alan 29 ülkede, açl k düzeyi, tehlikeli ya da son derece tehlikeli boyutlarda seyrediyor. Küresel düzeyde yiyecek fiyatlar n n art fl yla dünya çap ndaki ekonomik gerileme ve durgunluk, aç insan say s n n da t rmanmas na neden oldu. Geliflmekte olan ve geçifl aflamas ndaki 122 ülkeden verilere dayan larak haz rlanan Küresel Açl k Endeksi, açl n en çok Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kuzey Kore de artt n kaydediyor. En tehlikeli durumda olanlar 2 yafl n alt ndaki çocuklar. Bu yafllarda yetersiz beslenme, fiziksel ve zihinsel geliflimi etkiliyor ve yaflam boyu sürecek, geri dönüflü olmayan hasarlar yarat yor. Burundi ve Madagaskar gibi Afrika ülkelerinde çocuklar n yar s yetersiz beslenme yüzünden büyüyemiyor Küresel Açl k Endeksi nin yazarlar, çocuklar n beslenmesine a rl k verilmesinin, küresel düzeyde açl n azalt lmas nda en etkili yol olaca n vurguluyorlar. Yaln zca çocuklar için de il, hamilelik ve emzirme dönemlerinde annelere yönelik sa l k hizmetlerinin de gelifltirilmesi ve beslenmeye a rl k verilmesiyle, çocuklar aras nda yetersiz beslenme sorununun üçte bir oran nda azalt labilece i kaydediliyor. Aç insan say s n n azalt lmas n n, verimlili i ve ekonomik kalk nmay da art raca vurgulan yor. Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü, açl, hergün sa l kl ve verimli bir yaflam sürdürmek için gerekli görülen 1800 kaloriden az besin al nmas fleklinde tan ml yor. ÖZEL DERS Bayan filologtan bütün s n flar için Yunanca ve eski Yunanca dersleri verilmektedir. Cep Tel

20 EKONOM GÜNDEM 20 Nobel Ekonomi ödülü üç isme gitti AMER KALI ekonomist Peter Diamond ve Dale Mortensen, ile K br s kökenli ngiliz Christopher Pissarides, bu y l n Ekonomi Nobel ini kazand. Üçlü, ödülü istihdam ve maafllar ile devlet müdahalesi aras ndaki iliflkiyi araflt rd klar çal flmalar yla kazand - lar. Ayn araflt rma iflsizli in, ifl ilanlar n n artt dönemlerde neden yükseldi ini de konu ediliyor. 10 milyon sveç kronu (1.5 milyon dolar) olan ödülü, üç bilim adam na takdim eden sveç Bilimler Akademisi, bu ödülü 1968 den bu yana her y l da tt. fiafikinlik VE SEV NÇ Ödülü kazan üç bilim adam ndan 70 yafl ndaki profesör Diamond, ABD üniversitesi MIT de çal fl yor ve sosyal güvenlik, emeklilik maafl ve vergi konular nda uzman. Profesör Diamond, Baflkan Obama taraf ndan Amerikan Merkez Bankas yönetim kuruluna aday gösterilmifl, ancak öneri Cumhuriyetçi Parti taraf ndan reddedilmiflti. 71 yafl ndaki profesör Dale Mortensen Nortwestern Universitesi nde, 62 yafl ndaki profesör Pissarides ise London School of Economics te görevli. Ödüle lay k görülen profesör Pissarides, haberi flaflk nl k ve sevinç kar fl m bir duyguyla karfl lad n, ama genel anlamda çok memnun oldu unu söyledi. ÖDÜLÜN GEREKÇES sveç Bilimler Akademisi, Ekonomi Nobeli ni üç bilim adam na vermesinin gerekçesini, flu cümlelerle aç klad : Ödüle lay k buldu umuz araflt rma, öncelikle iflssizli- in istihdam imkan n n yüksek oldu u dönemlerde, niçin azalmad n inceliyor. Klasik iktisat teorisi, al c ve sat c lar n, yani iflveren ve çal flanlar n, birbirlerini bulaca iddias n savunur. Fakat gerçek hayatta bu böyle olmaz. Ödülü kazanan de erli bilim adamlar n n vard netice, ifl aramak ve istihdam pazar n n stabil bir hale gelmesi uzun süreler alabildi i için hem iflsiz say s hem de ifl ilanlar n n ayn anda yüksek olabilece i. Bilimler Akademisi ayr ca üç ekonomistin gelifltirdi i sürtünme teorisinin iflssizlik, istihdam ve maafllar n devlet müdahalesinden ne flekilde etkilendi inin anlafl lmas na yönelik büyük katk s na dikkat çekti. flte dünyan n en borçlu ülkeleri Standard & Poor s dünyan n en borçlu ülkelerini aç klad. ABD listede birinci s rada yer al rken, onu s ras yla ngiltere, Fransa ve Almanya izliyor. ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluflu Standard & Poor s (S&P), yafllanan nüfus ve kamu maliyetini eriten finansal krizle mücadele maliyeti nedeniyle dünyan n en büyük baz ekonomilerinde kamu borçlar n n patlama yolunda oldu unu belirtti. Dünya Bankas ve IMF nin Ekim ay Dünya Ekonomik Görünümü 2010 raporuna göre, 2010 y l ilk çeyrek itibariyle ABD nin 13 trilyon 917 milyar dolar toplam d fl borcu (devlet ve özel sektör d fl borç toplam ) bulunuyor. ABD yi 9 trilyon 123 milyar dolarla ngiltere, 5 trilyon 123 milyar dolarla Fransa ve 4 trilyon 969 milyar dolarla Almanya izliyor. Toplam d fl borcun GSYH ye oran na bak ld nda ise en kötü durumdaki ülkenin rlanda oldu u görülüyor. rlanda n n milli gelirinin 11 kat kadar d fl borcu (toplam d fl borcun GSYH ye oran yüzde 1.102) bulunuyor. Her ne kadar ABD, toplam d fl borç miktar nda ilk s - ray alsa da toplam d fl borcun GSYH ya oran na bak ld nda ABD nin durumu rlanda, ngiltere, Hollanda, Hong Kong, Belçika, Portekiz, sviçre, Avusturya, sveç, Fransa, Danimarka, Yunanistan, spanya, Macaristan, Finlandiya, Almanya, Norveç ve talya dan daha iyi durumda. Toplam d fl borcun GSYH ye oran na bak ld nda en iyi durumdaki ülkenin yüzde 14,4 ile Brezilya oldu u görülüyor. Brezilya y yüzde 18,2 ile Hindistan, yüzde 20,4 ile Meksika, yüzde 22,8 ile Güney Afrika, yüzde 25,8 ile Endonezya, yüzde 33,6 ile Arjantin, yüzde 36,4 ile Türkiye, yüzde 37,8 ile Japonya, yüzde 41,4 ile Güney Kore ve yüzde 63 ile Polonya takip ediyor. Bu arada kifli bafl na düflen d fl borç bak m ndan 503 bin 18 dolarla rlanda bafl çekerken, rlanda y 152 bin 604 dolarla sviçre ve 146 bin 971 dolarla Hollanda takip ediyor. ABD de kifli bafl na düflen d fl borç 44 bin 893 dolar, ngiltere de 146 bin 620, Fransa da 81 bin 375 dolar, Almanya da 60 bin 892 dolar, spanya da 52 bin 349 dolar, talya da 40 bin 793, Kanada da 29 bin 786 dolar ve Japonya da ise 16 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Ayr ca Hindistan da kifli bafl na düflen d fl borç 210 dolar iken, Endonezya da 767 dolar, Brezilya da dolar, Güney Afrika da dolar, Meksika da dolar, Rusya da 3 bin 342 dolar ve Türkiye de ise 3 bin 7244 dolar. S&P nin araflt rmas na göre, Avrupa Birli i nin birçok ülkesi ile ABD, Çin ve Avustralya n n da içinde bulundu- u 49 ülkenin mevcut ortalama borç seviyesi, GSYH lerinin yüzde 36 s seviyesinde bulunuyor. Yafllanan nüfusun, emeklilik ve di er sosyal hizmetlerin maliyetini yukar do ru çekerken, hükümetler mali politikalar nda de ifliklik yapmad kça, borçlanmadaki art fl ülke kredi notlar n n düflmesine neden olaca na iflaret edilen raporda, Nüfusun yafllanmas, dünya genelinde ülkelerin ekonomik büyümelerinin gelece inde derin de iflikliklere yol açacak denildi. LÜZUMLU TELEFONLAR Do u Makedonya ve Trakya Bölge Genel Sekreterli i: T.C Gümülcine Baflkonsoloslu u: HASTANELER Dedea aç Hastanesi: Gümülcine Hastanesi: skeçe Hastanesi: Polis imdat: 100 tfaiye: 199 Elektrik Kurumu (DE ): 125 OTE: 122 OTOBÜS TERM NALLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: TREN STASYONLARI Dedea aç: Gümülcine: skeçe: HAVAYOLU fi RKETLER OLYMPIC Havayollar : AEGEAN Havayollar : VAL L KLER Dedea aç: Gümülcine: skeçe: Dedea aç Belediyesi: BELED YELER RODOP L Gümülcine Belediyesi: fiapç Belediyesi: Yass köy Belediyesi: Susurköy Belediyesi: Sirkeli Belediyesi: Kozlukebir Belediyesi: Maronya Belediyesi: Cambaz Belediyesi: Kavakl Belediyesi: NAH YELER Arabac köy Nahiyesi: Hemetli Nahiyesi: Mehrikoz Nahiyesi: SA LIK OCAKLARI Yass köy: fiapc : Hemetli: Mehrikos: BELED YELER SKEÇE L skeçe Belediyesi: Bulustra Belediyesi: Vistonida Belediyesi: Mustafçova Belediyesi: Topiros Belediyesi: Gökçeler Belediyesi: NAH YELER Il ca Nahiyesi: Sinikova Nahiyesi: Kozluca Nahiyesi:

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı