Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

2 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Yönetim Kurulu'na: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. nin 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiģim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuģ bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluģ olarak üzerimize düģen sorumluluk, gerçekleģtirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlıģlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek Ģekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüģmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalıģması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüģü bildirilmemektedir. GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, iliģikteki finansal tabloların, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. nin 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıģtır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Fatma Ebru Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi 9 Mayıs 2008 Ġstanbul, Türkiye

3 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 1 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu III. hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 1 Bankanın yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama 1 IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar 2 V. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço 3 II. Bilanço dıģı hesaplar tablosu 5 III. Gelir tablosu 6 IV. Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir ve giderlere iliģkin tablo 7 V. Özkaynak değiģim tablosu 8 VI. Nakit akıģ tablosu 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar 11 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar 13 III. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar 13 IV. Kar payı gelir ve giderine iliģkin açıklamalar 14 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar 14 VI. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar 14 VII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar 15 VIII. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar 16 IX. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar 16 X. SatıĢ amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere iliģkin açıklamalar 17 XI. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar 17 XII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar 18 XIII. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar 18 XIV. KarĢılıklar ve koģullu yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 19 XV. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 19 XVI. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar 20 XVII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar 21 XVIII. Hisse senetleri ve ihracına iliģkin açıklamalar 21 XIX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar 21 XX. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar 21 XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliģkin açıklamalar 21 XXII. Diğer hususlara iliģkin açıklamalar 21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar 22 II. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar 24 III. Operasyonel riske iliģkin açıklamalar 24 IV. Kur riskine iliģkin açıklamalar 25 V. Likidite riskine iliģkin açıklamalar 27 VI. Faaliyet bölümlerine iliģkin açıklamalar 29 BEġĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR I. Bilançonun aktif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 30 II. Bilançonun pasif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 39 III. Nazım hesaplara iliģkin açıklama ve dipnotlar 47 IV. Gelir tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 48 V. Nakit akıģ tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 52 VI. Bankanın dahil olduğu risk grubuna iliģkin açıklamalar 53 VII. Bilanço sonrası hususlara iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 54 ALTINCI BÖLÜM DĠĞER AÇIKLAMALAR I. Bilançoyu önemli ölçüde etkileyen ya da bilançonun açık, yorumlanabilir ve anlaģılabilir olması 55 açısından açıklanması gerekli olan diğer YEDĠNCĠ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 56 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 56

4 NĠN 31 MART 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLĠDE OLMAYAN MALĠ RAPORU Banka nınyönetim Merkezinin Adresi: Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy / ĠSTANBUL Banka nın Telefon Numarası: Banka nın Fax Numarası: Banka nın Ġnternet Sayfası Adresi: Ġrtibat için Elektronik Posta Adresi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER BANKA NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR BANKA NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. 9 Mayıs 2008 Mohammad S.A.I. Alomar Yönetim Kurulu BaĢkanı Azfar Hussain Qarni Denetim Komitesi Üyesi Khaled N. Abdulaziz Al Fouzan Denetim Komitesi Üyesi Ufuk Uyan Ahmet Karaca Ġsmail Hakkı YeĢilyurt Genel Müdür Finansal Bütçe ve Raporlamadan Raporlama Sorumlu Genel Müdürü Müdür Yardımcısı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Ġsmail Hakkı YeĢilyurt / Bütçe ve Raporlama Müdürü Tel No: Fax No:

5 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. (Banka) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ndan alınan 28 ġubat 1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ġ. adıyla kurulmuģ olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde baģlamıģtır Sayılı Bankacılık Kanununa uyum sağlanması amacıyla, Banka nın 26 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıģ olan ana sözleģme değiģikliği ile unvan değiģikliğine gidilmiģ ve Banka nın unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dıģından Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iģtigal eden gerçek ve tüzel kiģilerin yatırım faaliyetlerini teģvik etmek, bu faaliyetlere iģtirak etmek ve müģterek teģebbüs ortaklıkları teģkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak iģlemlerini kapsamaktadır. II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 31 Mart 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Banka hisselerinin %62.23 ü Kuveyt te mukim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mukim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.05 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kiģilere aittir. III. Banka nın yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklamalar Ġsim Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Pay Oranı Mohammad S.A.I. ALOMAR Yönetim Kurulu BaĢkanı 19/07/2000 Lisans - Abdullah TĠVNĠKLĠ Y.K. BaĢkan Yardımcısı 16/05/2001 Yüksek Lisans % Azfar Hussain QARNI Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 23/05/2003 Yüksek Lisans - Dr. Adnan ERTEM Y.K. Üyesi 18/10/2002 Doktora - Kenan KARADENĠZ Y.K. Üyesi 26/05/2006 Lisans - Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 02/08/2006 Lisans - Fawaz KH E AL SALEH Y.K. Üyesi 20/10/2006 Lisans % Shaeen H.A. KH: SH. ALGHANEM Y.K. Üyesi 18/12/2006 Lisans - Ufuk UYAN Y.K. Üyesi, Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans % Ahmet KARACA Gnl Md. Yrd. 12/07/2006 Yüksek Lisans % Ahmet Süleyman KARAKAYA Gnl Md. Yrd. 14/01/2003 Lisans - Bilal SAYIN Gnl Md. Yrd. 20/08/2003 Lisans % Hüseyin Cevdet YILMAZ Gnl Md. Yrd. 16/12/2003 Lisans - Ġrfan YILMAZ Gnl Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans % Dr. RuĢen Ahmet ALBAYRAK Gnl Md. Yrd. 05/05/2005 Doktora % Asım ÖZGÖZÜKARA Denetçi 22/11/1988 Lisans - Güven OBALI Denetçi 11/12/2007 Lisans - Murat ÇETĠNKAYA Gnl Md. Yrd. 02/01/2008 Lisans - Banka nın Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.16 dır (31 Aralık %0.16). (1)

6 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları (Nominal) Pay Oranları ÖdenmiĢ Paylar (Nominal) ÖdenmemiĢ Paylar Kuwait Finance House 161,810 % ,810 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 48,670 % ,670 - Toplam 210,480 % ,480 - V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı iģlemlerini kapsamaktadır. Banka nın ana faaliyet alanı katılım bankası olarak faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müģterilerine fon kullandırmaktır. 31 Mart 2008 tarihi itibariyle Banka 1,902 personeli (31 Aralık ,799) ile faaliyet göstermektedir. (2)

7 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço II. Bilanço DıĢı Hesaplar Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Özkaynaklarda MuhasebeleĢtirilen Gelir ve Giderlere ĠliĢkin Tablo V. Özkaynak DeğiĢim Tablosu VI. Nakit AkıĢ Tablosu

8 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR AKTĠF KALEMLER BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) Dipnot (BeĢinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 92, , , , , ,377 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) (I-b) 7,464 2,450 9,914 3, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 7,368 2,450 9,818 3, ,978 III. BANKALAR (I-c) 11, , ,537 21, , ,936 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĠLER (I-e) 3,068, ,408 3,590,711 2,660, ,357 3,009, Krediler 2,987, ,408 3,510,306 2,586, ,357 2,936, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 20,607 28,150 48,757 22,887-22, Diğer 2,967, ,258 3,461,549 2,563, ,357 2,913, Takipteki Krediler 156, , , , Özel KarĢılıklar (-) (75,807) - (75,807) (59,574) - (59,574) VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) - 6,404 6,404-5,852 5,852 VIII. IġTĠRAKLER (Net) (I-g) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler IX. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 11,832-11,832 12,724-12, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 11,832-11,832 12,724-12,724 X. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) (I-i) Özkaynak Yönetimine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Net) (I-j) 149, , , , Finansal Kiralama Alacakları 169, , , , Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler ( - ) (19,968) - (19,968) (22,593) - (22,593) XII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (I-k) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIII. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) 72, ,200 67, ,485 XIV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1,430-1,430 1,590-1, ġerefiye Diğer 1,430-1,430 1,590-1,590 XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) 17,163-17,163 17,237-17,237 XVI. VERGĠ VARLIĞI (I-l) 3,806-3,806 7,461-7, Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 3,806-3,806 7,461-7,461 XVII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) 3,050-3,050 3,236-3, SatıĢ Amaçlı 3,050-3,050 3,236-3, Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XVIII. DĠĞER AKTĠFLER (I-m) 29, ,076 10,934 2,523 13,457 AKTĠF TOPLAMI 3,468, ,418 4,408,024 3,091, ,314 3,868,318 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (3)

9 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR PASĠF KALEMLER BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) Dipnot (BeĢinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (II-a) 1,583,839 1,679,267 3,263,106 1,340,003 1,588,305 2,928, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 1,661 2,449 4,110 2,242 2,058 4, Diğer 1,582,178 1,676,818 3,258,996 1,337,761 1,586,247 2,924,008 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (II-b) 9,212 1,474 10,686 6, ,647 III. ALINAN KREDĠLER (II-c) - 602, , , ,140 IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) VI. MUHTELĠF BORÇLAR (II-d) 37,193 1,153 38,346 31,970 2,222 34,192 VII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-d) 25,586 9,787 35,373 28,995 7,982 36,977 VIII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR (Net) (II-e) 5 1,438 1, ,979 1, Finansal Kiralama Borçları 5 1,491 1, ,063 2, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (53) (53) (1) (84) (85) IX. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (II-f) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar X. KARġILIKLAR (II-g) 32,816 5,616 38,432 41,766 3,891 45, Genel KarĢılıklar 23,409 5,616 29,025 18,528 3,891 22, Yeniden Yapılanma KarĢılığı ÇalıĢan Hakları KarĢılığı 3,366-3,366 14,207-14, Sigorta Teknik KarĢılıkları (Net) Diğer KarĢılıklar 6,041-6,041 9,031-9,031 XI. VERGĠ BORCU (II-h) 9,674-9,674 7,816-7, Cari Vergi Borcu 9,674-9,674 7,816-7, ErtelenmiĢ Vergi Borcu XII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIII. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER XIV. ÖZKAYNAKLAR (II-ı) 407, , , , ÖdenmiĢ Sermaye 260, , , , Sermaye Yedekleri 23,250-23,250 23,250-23, Hisse Senedi Ġhraç Primleri 23,250-23,250 23,250-23, Hisse Senedi Ġptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 31,207-31,207 31,207-31, Yasal Yedekler 7,907-7,907 7,907-7, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 23,300-23,300 23,300-23, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 93, ,305 73, , GeçmiĢ Yıllar Kâr/Zararı 73, , Dönem Net Kâr/Zararı 19, ,179 73, , Azınlık Payları PASĠF TOPLAMI 2,106,133 2,301,891 4,408,024 1,844,975 2,023,343 3,868,318 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (4)

10 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TABLOLARI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) Dipnot (BeĢinci Bölüm) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,869,697 1,836,914 3,706,611 1,672,833 1,438,675 3,111,508 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (III-a) 993,403 1,033,861 2,027, , ,198 1,769, Teminat Mektupları 993, ,730 1,681, , ,956 1,451, Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler 189, , , , DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler 35,454 1,761 37,215 28,709 1,695 30, Diğer Teminat Mektupları 768, ,969 1,454, , ,261 1,269, Banka Kredileri - 13,733 13,733-9,283 9, Ġthalat Kabul Kredileri - 13,733 13,733-9,283 9, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 327, , , , Belgeli Akreditifler - 140, , , , Diğer Akreditifler - 187, , , , Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden - 4,567 4,567-3,805 3, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (III-a) 367,495 48, , ,475 12, , Cayılamaz Taahhütler 367,495 48, , ,475 12, , Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri 21,810 40,752 62,562 5,145 5,125 10, ĠĢtir. ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütleri 288, , , , Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 56,996 7,985 64,981 54,423 6,971 61, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine ĠliĢkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR 508, ,316 1,263, , , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 508, ,316 1,263, , , , Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri 508, ,946 1,224, , , , Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri 465, , , , , , Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri 43, , ,828 36, , , Diğer Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri - 38,370 38,370-1,335 1, Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV + V+VI) 7,525,921 12,423,872 19,949,793 6,895,628 10,007,102 16,902,730 IV. EMANET KIYMETLER 750, , , , , , MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler 654, , , ,183 91, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 95,660 66, ,834 78,882 58, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar 44 8,417 8, ,891 6,934 V. REHĠNLĠ KIYMETLER 6,775,725 12,234,319 19,010,044 6,228,324 9,837,936 16,066, Menkul Kıymetler 1,629-1,629 1,629-1, Teminat Senetleri 113, , , , , , Emtia 639,951 52, , ,712 48, , Varant Gayrimenkul 5,218, ,003 5,920,386 4,673, ,380 5,318, Diğer Rehinli Kıymetler 802,203 10,750,034 11,552, ,055 8,479,023 9,275, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER - 12,765 12,765-11,647 11,647 - BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 9,395,618 14,260,786 23,656,404 8,568,461 11,445,777 20,014,238 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (5)

11 31 MART 2008 VE 2007 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT GELĠR TABLOLARI GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ BAĞIMSIZ SINIRLI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ÖNCEKĠ DÖNEM Dipnot ( ) ( ) (BeĢinci Bölüm) Toplam Toplam I. KAR PAYI GELĠRLERĠ (IV-a) 113,499 89, Kredilerden Alınan Kar Payları 104,894 81, Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Gelirler 3,224 2, Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri 4,465 5, Diğer Kar Payı Gelirleri II. KAR PAYI GĠDERLERĠ (IV-b) 64,675 45, Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları 57,476 38, Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları 7,154 6, Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Kar Payları Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri III. NET KAR PAYI GELĠRĠ/GĠDERĠ [ I - II ] 48,824 44,137 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ 10,112 7, Alınan Ücret ve Komisyonlar 14,782 11, Gayri Nakdi Kredilerden 5,140 3, Diğer (IV-k) 9,642 7, Verilen Ücret ve Komisyonlar 4,670 3, Gayri Nakdi Kredilere Diğer (IV-k) 4,666 3,956 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ - - VI. TĠCARĠ KAR/ZARAR (Net) (IV-c) 17,881 (1,691) 6.1 Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı 9,941 (3,774) 6.2. Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı 7,940 2,083 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (IV-d) 14,408 7,985 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 91,225 57,745 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (IV-e) 24,394 10,760 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (IV-f) 41,139 29,282 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 25,692 17,703 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/(ZARAR) - - XIV. NET PARASAL POZĠSYON KARI / ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+ +XIV) (IV-g) 25,692 17,703 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (-+) (IV-h) (5,513) Cari Vergi KarĢılığı (1,858) ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı (3,655) - XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV+-XVI) 20,179 17,703 XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII+ +XIX) 20,179 17,703 XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (-+) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı - - XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX+-XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (IV-i) 20,179 17, Grubun Kârı / Zararı (IV-j) 20,179 17, Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) - Hisse BaĢına Kâr / Zarar (Tam YTL) 0,078 0,083 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (6)

12 31 MART 2008 VE 2007 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ ( ) ( ) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI - - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. VII. VIII. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - - TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) - - XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer) - - Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) - - ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (7)

13 31 MART 2008 VE 2007 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI Dipnot (BeĢinci Bölüm) ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Hisse Senedi Ġhraç Primleri Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatıĢ A. / Durdurulan F. ĠliĢkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak CARĠ DÖNEM ( ) I. Sonu Bakiyesi 260,000-23,250-7,907-23,300-74, ,583 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler - II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (ĠĢ Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden Ġç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı , ,179 XVIII. Kar Dağıtımı (74,123) 74, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (74,123) 74, Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 260,000-23,250-7,907-23,300-20,179 74, ,762 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (8)

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı