Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25 parti kat lacak HABER 18 DE Atl asayifl timi kad n komutana emanet!.. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, 2013'te ABD, M s r, Portekiz ve sveç'in de aralar nda bulundu u 10 ülkeyi ziyaret etti, 18 mevkidafl n Türkiye'de a rlad. Görev süresi içerisinde 81 ili ziyaret etmeyi hedefleyen Gül'ün, bu y l yapt gezilerle gitti i il say s 76'ya ç kt. HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 17 DE LK TOPLU TAfiIMA TELEFER MART TA H ZMETTE Haberi 16 da MAMAK A YEN N KAH SALONU Haberi 15 de PURSAKLAR BELED YES S NEMA SALONU H ZMETE G RD Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 4 Ocak film vizyona girdi STANBUL - Bu hafta 2 si yerli 4 film vizyona girdi. Gazeteci Evrim Kanpolat n gerçek bir olaydan uyarlayarak yazd Halam Geldi filminin çekimleri, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde medeniyetlerin iç içe geçti i, birden fazla kültürün bir arada yaflad köylerden biri olan Ak nc lar da gerçeklefltirildi. Yönetmenli ini Erhan Kozan n yapt filmde, Ak nc lar da yaflayan Diyarbak rl 13 yafl ndaki üç genç k z n hikayesi anlat l yor. Küçük yaflta yap lan evlilikler ile akraba evlili inden do an engelli çocuklar n yaflam n çocuklar n gözünden beyazperdeye tafl yan filmde, ayn zamanda K br s n kuzeyi ve güneyi aras ndaki s n r sorunu da insani yönleriyle ele al n yor. 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde özel bir gösterimle galas yap lan filmde, Burçin Terzio lu, Turgay Tanülkü, Dilek Çelebi, Necip Memili, Berke Hürcan rol al yor. - Oldboy Spike Lee nin yönetmen koltu unda oturdu u Oldboy da Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley ile Samuel L. Jackson rol al yor. Gerilim sevenleri sinema salonlar na çekmesi beklenen filmin konusu flöyle: Joe Doucett kaç r l r ve d fl dünyayla hiçbir iletifliminin olmad karanl k bir yere götürülür. Bu karanl k mahsende neden kaç r ld n dahi bilmeden yirmi y l boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmam flken televizyondan gösterilen bir haberde kar s n n öldürüldü ünü ve bafl flüpheli olarak arand n ö renir ve günü gelip d flar ç kt nda öncelikli amac kar s n n katillerini ve kendini kaç ranlar bulup esasl bir intikam almakt r. Ne var ki soruflturmaya bafllad nda zannetti i kadar özgür bir adam olmad n ve tuzaklarla dolu bir suç a na karfl zorlu bir yoldan geçmesi gerekti ini anlar. - Kusursuzlar 50. Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde En yi Film ve En yi Yönetmen, 4. Malatya Film Festivali nde ise En yi Kad n Oyuncu ödüllerine lay k görülen Kusursuzlar izleyici ile bulufluyor. Baflrollerini pek Türktan ile Esra Bezen Bilgin paylaflt filmde, brahim Selim, Mehmet Ali Nuro lu, Suna Selen ve Melih Düzenli de rol al yor. Yönetmenli ini Deniz Eyübo lu Ayd n, sanat yönetmenli ini Elif Taflç o lu, müziklerini Bar fl Diri, kurgusunu ise Theron Patterson n yapt film, kardefllik iliflkilerine, beraber büyümenin getirdi i rahatl a, bu rahatl n yaratt güvenceye ve kan ba haricinde çok az ortak yan olan iki insan aras ndaki iliflkiye dayan yor. - Walter Mitty nin Gizli Yaflam Ben Stiller in yönetti i Walter Mitty nin Gizli Yaflam n n oyuncu kadrosunda, Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn ile Kathryn Hahn yer al yor. Macera ve dramatik türündeki filmin konusu flöyle: Fantezi dünyas nda sessiz sedas z bir hayat süren, tiraj yüksek Life! dergisinin foto raf arflivinde çal flan Walter, kendini hiç beklenmedik bir maceran n içinde bulur. Yeni ifl arkadafl Cheryl ile flört etmeye bafllamas n n sonras nda hayat, hayalindeki sevgilinin gerçe e dönüflmesiyle de iflir. (AA)

3 M s r da, a ustos ay nda tutuklanan ve yaklafl k 4 ay sonra serbest b rak lan TRT Kahire muhabiri Metin Turan, tutuklu oldu u dönemde bazen ko uflun penceresinden özgürlük, özgürlük diye ba rd n belirterek, lk kez böyle olay yaflad m. Allah kimseye göstermesin dedi. ZM R - Gece stanbul dan zmir e gelen Turan, annesi Fadime Turan n, Gaziemir deki evinde yak nlar yla hasret giderdi. Turan, yaflad klar yla ilgili gazetecilere yapt aç klamada, olaylar görüntülemek üzere 16 A ustos ta el-fetih Camisi ne gitti ini, akflam saatlerinde olaylar n büyümesi üzerine cami kap lar n n kapat ld n anlatt. Ertesi gün camidekilerin rehin al nd n aktaran Turan, önce birkaç gün içerisinde serbest b rak laca n düflündü ünü ancak bekledi i gibi olmad n ifade etti. Turan, ilk kez böyle bir olay yaflad n belirterek, Allah kimseye göstermesin. Ko uflun kap s her aç ld nda bir fley mi oluyor diye gece geç saatler de dahi kap n n yan na gidiyordum. Bazen ko uflun penceresinden özgürlük, özgürlük diye, ne zaman hür olaca m diye ba rd m anlar olmufltu diye konufltu. - Bana Ebu Yusuf diye sesleniyorlard Turan, 4. çocu unun dünyaya geldi ini, do umundan 8 gün sonra ö rendi ini kaydederek, flöyle konufltu: Eflim ve üç çocu um Kahire deydi. Dördüncüsü ben hapisteyken, Kurban Bayram n n ilk günü dünyaya geldi. Yaflam H CR 3 Rebi-ül Evvel 1435 Çocu umun do umunu, bana 8 gün sonra ziyarete geldiklerinde ö rendim. Yani do umunda bulunamad m. Ko ufltaki arkadafllar benim Türk olmamdan dolay ad Yusuf olsun diyorlard. Yusuf Peygamber de M s r da hapis yatm fl. Herkes ebu-yusuf yani Yusuf un babas diye seslenirdi. Eflimler resmi belgeye ismini Mahmut yazd rm fl ama onu de ifltirece iz. - M s r seviyorum Annesinin kendisinin hapse girdi i dönemde Kelkit te oldu unu, bir süre ona duruma iliflkin bilgi verilmedi ini ifade eden Turan, annesine yaflatt klar için üzgün oldu unu söyledi. Turan, M s r da görevinize devam edecek misiniz? sorusuna da flu yan t verdi: fiu an çocuklar m M s r da okula gidiyorlar. Ben M s r seviyorum, orada kalmak istiyorum. M s r çok iyi bilen bir gazeteciyim. 13 y l orada çal flt m. RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Gazeteci Metin Turan n anne hasreti bitti Türkiye de benim gibi çok Metin var ama Kahire de bir tane Metin var. Orada daha faydal olaca m düflünüyorum. Turan, zmir e geldi i andan bu yana telefonun susmad n aktararak, Dün gece annem, a abeyim ve ablamlarla, sinema fleridinde geçer gibi, her fleyi bu odada konufltuk. Fazla uyumad m. Ye enim çok u raflm fl benim için, bakanlar aram fl, Baflbakan a mektup yazm fl. Bugün de TRT Genel Müdürü arad, geçmifl olsun için fleklinde konufltu. Turan, hafta sonuna kadar zmir de kalaca n, sonra Ankara ya geçece ini sözlerine ekledi. O luna kavuflman n mutlulu unu yaflayan 71 yafl ndaki Fadime Turan da Hamd olsun. Allah herkesten raz olsun, hükümetimize zarar vermesin dedi. Metin Turan, çocuklar na kavuflma an na ait foto raf ve görüntüleri de gazetecilerle paylaflt. (AA) YARIN 3 TBMM Onur Ödülü ne baflvurular bafllad TBMM - TBMM Onur Ödülü ne baflvurular bafllad. Baflvurular, 28 fiubat Cuma gününe kadar yap labilecek. TBMM Baflkanvekili, Kültür, Sanat ve Yay n Kurulu Baflkan Ayfle Nur Bahçekap l, yapt yaz l aç klamada, 2005 y l n n TBMM nin 85. aç l fl y ldönümü nedeniyle Milli Egemenlik Y l ilan edildi ini, bu ba lamda düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsam nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülünün verilmeye baflland n hat rlatt. Bahçekap l, 22 Kas m 2012 tarihinde Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeli i ile 2005 y l ndan beri verilmekte olan Üstün Hizmet Ödülü nün kald r ld n, TBMM taraf ndan art k sadece Onur Ödülü nün verilece ini ifade etti y l TBMM Onur Ödülü nün Milli Egemenlik Haftas etkinlikleri kapsam nda verilece ini, sürecin ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçeklefltirilece ini belirten Bahçekap l, flunlar kaydetti: Bu ba lamda; TBMM Onur Ödülü nün; Ulusal ve uluslararas alanda yapt çal flmalar ve tescil edilmifl üstün baflar lar ile ülkemizi en iyi flekilde temsil eden Türk vatandafllar na verilmesi öngörülmüfltür. Onur Ödülü; para ödülü, baflar belgesi, heykel ve plaketten oluflmaktad r. Ödülün verilmesinde aday n bilimsel çal flmalar, sanatsal ve kültürel eserleri veya topluma fayda sa layan faaliyetleri ile ulusal veya uluslararas alanda baflar göstermifl olmas koflulu aranacakt r. Baflvurular bugün bafllam fl olup, 28 fiubat 2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Baflvurular, kurulumuz sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl na yap lacak olup; sürece iliflkin bilgiler, afla da belirtilen irtibat adres ve telefonlar ndan takip edilebilir: Kültür, Sanat ve Yay n Kurulu Sekretaryas. Ziyaretçi Kabul Binas 3. Kat No:304 Bakanl klar-ankara. Tel : 0 (312) Faks : 0(312) Web: e-posta : (AA)

4 4 YARIN Turizm 4 Ocak 2014 Çald ran a Befl As rl k Bar fl an t yap lacak VAN - SITKI YILDIZ - Türkiye ile ran aras nda 5 as rd r süren dostlu a dikkati çekmek amac yla, Van n Çald ran ilçesinde an t yap lacak. Çald ran Kaymakaml Proje Ofisi taraf ndan haz rlanan, Do u Anadolu Kalk nma Ajans (DAKA) Yat r m ve Turizm Altyap s n n Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program ile desteklenen Kaz Gölünün Korunmas ve Turizme Kazand r lmas projesi uygulama alan na, 5 as rl k Türk- ran dostlu unu anlatan an t dikilecek. Türklerle ve ranl lar aras nda yaflanan son savafl olan Çald ran Savafl ile sonras nda yap lan ve halen devam eden bar fl n 500. y l n simgeleyecek an t, Kaz Gölü Projesi uygulama alan na kurulacak. Yap lacak 5 metrelik an tta, 500 y l önce yaflanan Çald ran Savafl nda Osmanl ordusunun bafl nda bulunan Yavuz Sultan Selim ile ran fiah smail in kaideleri yer alacak. Çald ran Kaymakam brahim Dündar, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaymakaml k Proje Ofisi taraf ndan haz rlanan bu projeye Befl As rl k Bar fl ad n verdiklerini söyledi. 23 A ustos 2014 te Çald ran Savafl n n 500. y l n n çeflitli etkinliklerle kutlanaca n belirten Dündar, bu çerçevede Kaz Gölünün Korunmas ve Turizme Kazand r lmas projesi uygulama alan na, 5 as rl k Türk- ran dostlu una dikkati çekmek için an t dikilece ini ifade etti. Türk ve ran devletlerinin 1639 y l nda imzalanan Kasr- fiirin Antlaflmas yla bafllayan dostlu un günümüze kadar devam etti ine iflaret eden Dündar, flunlar : Bu bar fl n 500. y l n kutlayaca z. Kaymakaml k olarak yapt m z bir çal flmayla buna Befl As rl k Bar fl ad n verdik. An tta dönemin Osmanl Padiflah Yavuz Sultan Selim ile ran fiah smail in mermer kaidesi olacak. (AA) Tarihe tan kl k eden SU CENDERELER MAN SA - EMRE SAÇLI - Buharl lokomotiflerin su ihtiyac n karfl lamak için yap lan su cendereleri ve depolar, demir yollar n n 138 y ll k tarihine fl k tutuyor. Manisa n n Salihli ilçesinde 2 su cenderesi hala varl n sürdürüyor. Salihli Turizm Derne i (SATUR- DER) Baflkan Mustafa Uçar, AA muhabirine yapt aç klamada, Frans zlar taraf ndan yap lan cendere ve depolar n, Devlet Demiryollar n n 138 y ll k tarihine fl k tuttu unu söyledi. Salihli Tren Gar n n Türkiye nin en eski garlar ndan oldu unu hat rlatan Uçar, ilçeden geçen demiryolu hatt n n 1850 li y llarda ngilizler taraf ndan planland n ve 1875 y l ndan itibaren hizmet vermeye bafllad n belirterek, flöyle konufltu: O dönemlerde kullan lan lokomotifler suyla ve kömürle çal flt için suya ihtiyaç duyulurdu. Bu nedenle demiryolu hatt planlan rken her 50 kilometrede bir su cenderesi ve depolar yap lm fl. Su cenderelerinden ilçede iki tane mevcut. Su cendereleri ve depolar, istasyonun do u ve bat cephelerine konulmufl. Su depolar doldurulmak için Frans zlar Salihli nin Bahçecik köyünden tren gar na kadar hat döflemifller. Lokomotifler y llar y l burada su ihtiyaçlar n karfl lad ktan sonra yoluna devam edermifl. 110 y l hizmet verdiler, hala ayaktalar Devlet Demiryollar n n tarihi aç s ndan su cendereleri ve depolar n oldukça önemli bir konuma sahip oldu unu kaydeden Uçar, Avrupa n n çeflitli flehirlerinde lokomotiflerle çeflitli turlar n düzenlendi ini, benzer projelerin Türkiye de de uygulanabilece ini dile getirdi. Uçar, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye de de bu tür projeler gelifltirilirse su cendereleri ve depolar haz r vaziyette, kullan lmay bekliyor y l nda bu hat aç ld ktan sonra 1985 y l na kadar, yani buharl lokomotifler devre d fl kalana kadar 110 y l boyunca ifllevini sürdürdü. Günümüzde mazotlu ve elektrikli trenler devreye girdi i için lokomotifli trenler art k nostaljik seyahatlerde kullan l yor. Su cendereleri hem ilçenin 138 y ll k tarihine tan kl k ediyor hem de bunca y la ra men ayakta kalm fl ve nostaljik bir görüntü sergiliyor. Salihli Tren Gar n n büyük özellikleri oldu unu vurgulayan Uçar, flunlar kaydetti: Demiryolu hatt n ngilizler yap yor ama istasyon gar n Frans zlar kullan l yor. Demiryolu üzerinde hareket eden vagonlar da Rumlar ve Frans zlar taraf ndan yap l yor. Gar binas 1924 y l nda restore edildi. Çünkü Kurtulufl Savafl s ras nda Salihli deki gar ve çevresinde büyük çat flmalar yafland. Bu çat flmalar s ras nda bina büyük zarar gördü. Yunan askerleri geri çekilirken bu binay atefle verdiler. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir çeflit ince ve ço u kez çiçekli, pamuklu kumafl. 2. Etraf suyla çevrili kara parças. Bafla kakma, serzenifl. 3. Küçük çocuklar uyutmak için söylenen türkü. Difli s r. 4. Vakit. Voltamperin simgesi. 5. Amerika n n kuzeyinde yaflayan K z lderili kabile. 6. Bir nota. Binek hayvan. Söz, lak rd, laf. 7. Saç dökülmüfl olan kimse. Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk. 8. Güreflte bir oyun. Kireç tafl. 9. Japon halk türkülerine verilen ad. Alt n n simgesi. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 10. Bir kimseye gönül k r c sert söz söyleme, azarlama. 11. Yar memnunluk anlatan bir ünlem. Bir ba laç. Verme, ödeme. 12. Eski bir devlet. Meflime, son, plasenta. 13. Yo urt, pekmez gibi koyu durumdaki fleyleri suyla inceltmek. 14. Tüberküloz. T rpana bal. 15. A açl kl yol. Bir gezegen. 16. Sevinç, fletaret. Köpek. 17. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Sidik asidi tuzu. 18. lgi eki. Bay nd rl k. fiaflma anlatan ünlem. 19. Farz olan namazdan önce okunan iç ezan. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 20. Afrika da bir ülke. Hofllanarak bakma. Yukar dan afla ya: 1.Bir tür deri hastal. Kuran n bölünmüfl olan 114 bölümünden biri. Fazla bön, enayi. 2. Baya, s radan. Namaz n bölümlerinden her biri. Kabaca evet. Modern Yunanca. 3. Okul, k flla gibi yerlerde üst üste yap lm fl yatak yerleri. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Yerdeki kar n üstünde buz tutmufl olan tabaka. skambilde birli. 4. Yang n bombas. Ucuna do ru geniflleyen etek. Ac kl. 5. Güven. sviçre de bir akarsu. Koflucu devekuflu. Kütahya ilinin bir ilçesi. 6. Güney Afrika n n plaka iflareti. lenme, beddua. Ak l. laç, merhem. Endonezya n n plaka iflareti. Tanr tan maz, dinsiz. 7. Etoburlar n geliflmifl dönemlerinde ba rsaklar nda yaflayan tenya türü. Yaz n, edebiyat. 8. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Sevgili Ars z Ölüm, Buzdan K l çlar gibi eserlerin sahibi yazar m z. Uzakl k anlat r. 9. Yok olma, yok edilme. Gemi bar na. Gösteri, gösterifl. 10. A rbafll l k. Osmiyumun simgesi. Temel niteli inde olan, asal. Karadeniz yelkenlisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Piyasalarda 2013 y l dalgal seyretti STANBUL - AA muhabirinin veri da t m terminallerinden derledi i bilgilere göre 2012 y l n ,44 puandan kapatan BIST 100 endeksi, 2013 y l nda en yüksek ,33 puan ve en düflük ,17 puan gördükten sonra 2013 y l n yüzde 13,31 oran nda düflüflle ,73 puandan tamamlad y l na 1.675,30 dolar seviyesinden bafllayan alt n n ons fiyat ise y l boyunca düflüfl trendinde hareket ettikten sonra y l n son saatlerinde yüzde 27,56 oran nda de er kayb yla dolar seviyelerinden ifllem görüyor. Döviz kurlar ise özellikle y l n ikinci yar s ndaki yükselifl ile y ll k bazda yat r mc s na yüzde 20 nin üzerinde kazanç sa lad. Bankararas piyasa verilerine göre dolar yat - r mc s 2013 y l nda yüzde 20,83, avro yat r mc s ise yüzde 26,13 oran nda getiri elde etti. Yurtiçi piyasalar yat r mc lar may stan önce ve may stan sonra diye iki farkl zaman diliminde de erlendiriyor. May s ay nda dünyan n önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluflundan ikincisi olan Moody s Türkiye ye yat r m yap labilir notu verirken, ABD Merkez Bankas n n (Fed) parasal genifllemeden ç - k fl için ilk sinyali vermesi ve Gezi Park olaylar da May s ay nda gerçekleflti. BIST 100 endeksi 2012 y l ndaki uzun vadeli yükselifl trendini 2013 y l n n ilk 5 ay nda özellikle kredi derecelendirme kurulufllar na iliflkin not art r m beklentileriyle devam ettirerek, 22 May s ta tarihi zirve rekorunu ,33 puana, kapan fl rekorunu ise ,87 puana tafl - d. Bu dönemde döviz kurlar 2012 y l flubat ay ndan beri devam eden yatay bant içindeki seyrini sürdürürken, alt n n ons fiyat ise y l bafl ndan itibaren düflüfl trendi içinde hareket etti. Dolar bazl BIST 100 endeksi ise s n r na kadar yükseldi i 2010 y l - n n kas m ay ndaki ,11 puan kapan fl rekorunu k ramad. Bu dönemde BIST 100 endeksi için borsa çevrelerinde seviyeleri konuflulmaya bafllan rken, ayn zamanda yetkililer taraf ndan endeksten s - f r at lmas n n gündeme gelebilece i de dillendirilmiflti. Kredi derecelendirme kuruluflu Moody s in 16 May s ta Türkiye nin kredi notunu yat r m yap labilir seviyeye yükseltmesiyle 2013 ün devam na iliflkin Borsay daha yukar lara tafl yacak pozitif beklenti eksikli i kar sat fllar n tetiklerken, Fed Baflkan Ben Bernanke nin parasal genifllemeden ç k fl sinyalini vermesi ve Gezi Park odakl geliflmeler de endeksin y l sonuna kadar devam edecek düflüfl trendine girmesine neden oldu. Ayn dönemde döviz kurlar yükselifle geçerken, alt n n ons fiyat ise Fed in ç k fl stratejisi ile ilgili beklentilerle düflüflünü h zland rd. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluflundan Fitch 2012 y l n n kas m ay nda Türkiye ye yat r m yap - labilir notu verirken (BBB-), di er kurulufl S&P ise 2013 y l n n mart ay nda Türkiye nin notunu yat r m yap labilir seviyenin bir alt olan Borsa stanbul 2013 y l nda yat r mc s na yüzde 13,31, alt n ise yüzde 27,56 oran nda zarar ettirirken, dolar yüzde 20,83 ve avro ise yüzde 26,13 oran nda getiri sa lad. BB+ ya yükseltmiflti. Analistler, not art fl beklentisiyle 2012 y l n n ikinci yar s ndan itibaren yurtiçi piyasalarda görülen pozitif ayr flman n, bu beklentinin ortadan kalkmas yla 2013 y l n n May s ay sonras nda yerini küresel piyasalardan negatif ayr flmaya b rakt n kaydetti. Y l n son ay nda gündemin en önemli maddesi olan stanbul merkezli operasyon ise piyasalarda sert bir türbülansa neden olarak endeksin puan ile y l n en düflük seviyesine kadar gerilemesine, dolar ve avronun da TL karfl s nda tarihinin en yüksek seviye rekorlar n k rmas na neden oldu. Bu dönemde dolar/tl paritesi en yüksek seviye rekorunu 2,1770 e tafl rken, avro/tl paritesi de en yüksek rekorunu 3,0155 e gelifltirdi. Alt n n onsu ise aral k ay nda üst üste dördüncü ay da düflüflle tamamlayarak y ll k bazda 12 y l aradan sonra ilk kez yat r mc s na zarar ettirdi. BIST 100 endeksinin y l içinde gördü ü en yüksek ve en düflük seviyeler dikkate al nd nda 7 ayda yaklafl k yüzde 36 oran nda bir gerileme görülürken, dolar baz nda bak ld nda ise bu düflüfl yüzde 44 ü afl yor. Y ll k de erlendirmede 4 yat r m arac n n da 2013 y l nda 2012 y l performans n n tersini gerçeklefltirmifl olmas dikkati çekiyor y - l n kazançla kapatan BIST 100 endeksi ve alt n 2013 y l nda de er kaybederken, 2012 y l nda yat r mc s na kaybettiren dolar ve avro ise 2013 y l nda kazanç sa lad.(aa) Rusya da asgari ücret 170 dolar MOSKOVA - Rusya da 2014 y l nda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Buna göre asgari ücret yeni y lda 350 ruble (11 dolar) art r larak 5 bin 500 ruble (170 dolar) oldu. Rusya da asgari geçim standard ise 7 bin 800 ruble (240 dolar) civar nda. Baflkent Moskova da ise asgari ücret 400 ruble (12 dolar) art r ld. Buna göre 2014 y l - n n ilk 6 ay nda geçerli olacak asgari ücret 12 bin 600 ruble (390 dolar). 1 Temmuz da 7,5 dolarl k bir art fl daha yap larak asgari ücret 12 bin 850 ruble olacak. Öte yandan, Moskova da 2013 y l nda ortalama maafl n 57 bin ruble (bin 700 dolar) oldu u belirtildi. (CHA)

7 Ekonomi Son geliflmeler ekonomiyi kötü etkilese de Türkiye, uzun ve orta vadede olumlu bir görünüme sahip YARIN 7 Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Ö retim Görevlisi ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslano lu, Türkiye nin orta ve uzun vadede büyüme dinamikleri ve potansiyeli yüksek bir ülke oldu unu belirterek, Ancak son dönemde yaflanan iç geliflmeler, Türk ekonomisinin büyümesi ve Türkiye de yap lacak yat r mlar üzerinde bask oluflturmaya bafllad dedi. STANBUL -AA muhabirinin sorular n yan tlayan Aslano lu, Türk ekonomisinin orta ve uzun vadede iyi bir görünüme sahip oldu unu, ancak Türkiye nin k sa vadede s k nt yaratabilecek ve beklentileri etkileyebilecek bir durumla karfl karfl ya oldu unu ifade etti. Aslano lu, belirsizliklerin azalmas ve siyasi risk alg s n n düflmesi gerekti ine iflaret ederek, 2013 y l nda Türkiye de yaflanan Gezi Park ve 17 Aral k operasyonu yla geliflen süreç, ekonomide belli hasarlara yol açm fl olsa da Türkiye nin uzun vadeli baflar hikayeleri daha fazlad r diye konufltu. fiu anda yaflanan belirsizli in Türkiye nin büyüme dinamiklerini de etkiledi ini bildiren Aslano lu, flu an yaflanan sürecin uzamas durumunda beklentilerin ve yat r m kararlar n n etkilenece ini ve bu durumun da olumsuz sonuçlar meydana getirebilece ini dile getirdi. Aslano lu, Amerikan Merkez Bankas n n (Fed) parasal genifllemede azalmaya gitmesi ve Türkiye de yolsuzluk operasyonlar n n ayn zamana dek gelmesi ekstra bir olumsuzluk meydana getirmedi çünkü Fed in eylemlerinin normalde de Türkiye ye fazla bir etkisi olmayacakt ve Türkiye de son yaflanan olaylar ne zaman yaflan rsa yaflans n yaratt - risk alg s nedeniyle Türkiye yi flimdiki gibi olumsuz etkilerdi. Türkiye nin flu anda finansal piyasalar nda yaflanan negatiflik, büyük oranda iç dinamiklerden kaynaklan yor. Borsa da yaflanan kay plar, son dönemlerde büyük oranda iç nedenlerden kaynaklan yor. Borsa n n bugün 75 bin de il de 68 bin civar nda olmas, kurun 2,10 a yaklaflmas Türkiye nin içerideki gündemiyle alakal d r ifadelerini kulland. Dünyan n en büyük para yönetim fonlar ndan ve Halkbank n hissedarlar ndan Blackrock n Türkiye deki finans sektörüne iliflkin pozisyonlar m z art raca z ifadesini de erlendiren Aslano lu, Bu tür haberler artarsa yabanc lar n Türkiye ile ilgili alg s daha net olur diye konufltu. TCMB, kurlarda ne kadar fazla istikrar sa larsa ekonominin genel gidiflat na iliflkin alg da o kadar güçlenecek Prof. Dr. Aslano lu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) flu anda s k politika izlemesi gereken bir dönem içinde oldu unu belirterek, TCMB nin kontrol edemedi i faktörlerin de oldu unu aktard. Aslano lu, TCMB, kurlarda ne kadar fazla istikrar sa larsa ekonominin genel gidiflat na iliflkin alg da o kadar güçlenecek dedi. TCMB nin yeri geldi i zaman esnek bir politika izlemekten çekinmemesi gerekti ine dikkati çeken Aslano lu, TCMB nin elindeki araçlar bu süreç içerisinde en etkin biçimde kullanmas ve güçlü bir irade göstermesinin önemli oldu unu vurgulad. Negatif reel faiz dönemi yavafl yavafl sona eriyor ve Fed in flu anki stratejisi de bu durumu destekliyor Fed in tahvil al mlar n azaltmas - n de erlendiren Aslano lu, bu durumun geliflmekte olan ülkeleri fazla etkilemedi ini, Türk ekonomisinin ise flu anki özel durumu nedeniyle birtak m etkilere maruz kald n kaydetti. Aslano lu, ancak tahvil al m n n azalt lmas ndaki sürecin ilerlemesinin faizler üzerindeki bask y art raca n belirtti. Enflasyonu düflük tutabilen ülkelerin faizdeki art fltan daha az etkilenece ini ifade eden Aslano lu, bu durumun borsalar olumlu etkileyece ini bildirdi. Aslano lu, Ancak enflasyonu yüksek olan ülkeler, Fed in tahvil al m n azaltmas ndan dolay faizlerdeki bask y hissetmeye devam edecek. Geliflmekte olan ülkeler, enflasyonu düflüremezse gelecek y l n sonlar ve 2015 y l nda bu ülkelerde faizlerde bask oluflur diye konufltu. Negatif reel faiz döneminin yavafl yavafl azalmaya bafllad n ve bu sebepten dolay faizlerin artaca n aktaran Aslano lu, nominal faizde bask olaca n ve reel faizin de pozitif olaca n belirterek, Fed in flu anki stratejisinin de bu durumu destekledi- ini ifade etti. Aslano lu, ilerideki dönemde de reel faizlerin pozitif bask s n n daha fazla görülece ini sözlerine ekledi.(aa) Hewlett-Packard, Almanya da yüzlerce kifliyi iflten ç karacak FRANKFURT - Amerikal teknoloji flirketi Hewlett-Packard, Almanya da 850 den fazla personeliyle yollar n ay racak. Sektördeki dönüflüm ve a r rekabet flartlar nedeniyle toplamda ise 34 bin kifli iflini kaybedecek. Merkezi Amerika Birleflik Devletleri nde bulunan teknoloji devi Hewlett-Packard, yaflad ekonomik sorunlar nedeniyle dünya genelinde 34 bin kifliye ç k fl verecek. ABD li flirket özellikle Çinli Lenovo baflta olmak üzere uzak do- ulu rakipleriyle rekabet etmekte zorlan yor. Ayr ca ak ll telefon sektöründe yaflanan de iflim de HP yi olumsuz etkiliyor. HP nin fiefi Meg Whitman, daha önce personel tenkisat na iliflkin 27 bin rakam n telaffuz ederken, bu say n n flimdilerde 34 bini buldu u belirtildi. Almanya da ise HP nin 850 kifliyi iflten ç karaca konufluluyor. Hatta Frankfurt flehri yak nlar ndaki Rüsselsheim da bulunan tesislerinin tamamen kapaca belirtiliyor ün Ekim ay nda biten mali y l itibariyle yüzde 7 lik kay p yaflayan ABD li flirketin toplam cirosu 112,3 milyar dolar oldu. HP, daha çok üretti i bilgisayar, yaz c (Drucker), network sistemleri ve sunucular (server) ile tan n yor. fiirket yak n zamanda yaz l m hizmeti ve teknik destek üniteleriyle de faaliyet göstermeye bafllam flt. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Ancak hukukun temel doktrini olan masumiyet karinesi de unutulmamal d r. Bu iddialar n yans malar n n maddi boyutunun d fl na ç kmas ekonomimizi olumsuz etkilemifltir. dedi. Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i nin (MÜS AD) 'Geniflletilmifl Baflkanlar Toplant s ' Ankara Rixos Otel de, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan' n kat l m yla gerçekleflti. Nail Olpak, aç l fl konuflmas nda yolsuzluk iddialar n n ekonomiye etkisini de erlendirdi. 10 gün içinde dövizin f rlad na iflaret eden MÜS AD Baflkan, Öyleki sizlerde biliyorsunuz 10 gün içinde dolar kuru 2,16 ile tüm zamanlar n en yüksek seviyesine faizde 1,4 puan art flla yüzde 10,2 ile y l n en yüksek seviyesine ulaflt. Borsada yüzde 17'yi bulan kay plarla birlikte bu 3 kalemdeki kay p 125 milyar TL oldu. Bu rakama özel sektörün kay plar dahil de ildir. Çok flükür bu gidifl çok uzun sürmemifl hafta bafl ndan itibaren piyasalar normalleflmeye bafllam flt r. Temennimiz üretim ve ticarete yans madan toparlaman n devam etmesidir. diye konufltu. Seçimlerin art arda geldi i bir dönemde bu soruflturmayla beraber yaflananlar n kamuoyunda siyasal alana yönelik bir çal flma alg s oldu unu dile getiren Nail Olpak, bu alg n n h zla ortadan kalmas gerekti ini vurgulad. Bozulman n piyasaya yans mas halinde daha kal c zararlar n oluflaca n kaydeden MÜS AD Baflkan, fiimdi tekrar sormak istiyorum; kendi mecras nda yürüyen adli bir operasyonun ülke ekonomimize yans mas böyle mi olmal d r. Bu durumu anlam fl durumda de iliz. dedi. Merkez Bankas n n son zamanlar artan döviz oynakl n kontrol alt na almak için döviz sat m ihaleleri düzenledi ine iflaret eden MÜS AD Baflkan, Merkez bankas n n da baflka araçlarla para politikas n güçlendirmesinin do ru olabilece ini düflünüyoruz. Döviz sat m ihaleleri yan s ra Dealing sistemi gibi farkl unsurlarla sat fl yaparak manipülasyon kaynakl dalgalanmalar önleyebilece ini düflünüyoruz. ifadelerini kulland. MÜS AD Baflkan ard ndan 2013 y l n de erlendiren Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, MÜS AD n yolsuzluk olay ile ilgili taleplerine karfl l k olarak, Hiçbir yolsuzlu un üstünü örtmeyece iz ama 2 haftad r yaflad klar m za bakt m zda zamanlama konusunda içeri ine bakt - m zda siyasi bir iflçilik görüyoruz. Yolsuzlu un üzerini örtmeyece iz ama Türkiye üzerinde oynanan oyunlara da izin vermeyece iz. Hele bu oyunlar yarg üzerinden emniyet üzerinden farkl yap larla gidiyorsa bunu yok sayamay z. dedi. Operasyon öncesi halka aç k flirketlerin piyasa de erinin 270,9 milyar dolar oldu unu belirten Ali Babacan, yolsuzluk sonras nda bu flirketlerin 49 milyar dolarl k bir de er kayb yaflad n anlatt. Operasyon boyunca 238 milyarl k bir döviz ç k fl oldu unu belirten Babacan, Ama birkaç gün sakin geçince kayb n yar s ndan fazlas kadar bir döviz girifli yafland. Ne kurda, ne faizde ne hisse senedindeki fiyatlar kal c de il, geçici. Yarg gerçek yarg gibi emniyet de görevini yapt ktan sonra toplan r. ifadelerini kulland. Halk Bankas n n önümüzdeki günlerde olumlu bir performans sa layaca n aktaran Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Halk Bankas n n 2002 y l nda neredeyse alaca paran n yar s bat kt. fiimdi bu alacak oran yüzde 2 ye düfltü. Sektör ortalamas n n alt nda bir alaca var. Halk Bankas 'n n en önemli özelli i ran da ifl yapabilen banka olmas. E er bir banka dünya yapt r mlar n dikkate almazsa dövizle ifllem yapam yor. ran da ifl yapmas için hem ran n, hem ABD nin güvenini kazanmas laz m. Biz Halk Bankas 'n n önümüzdeki dönemde performans n da olumlu düflünüyoruz. Ama maalesef genel müdür üzerinden tüm bankay y pratmaya çal fl - yorlar. Gerçekler gün yüzüne ç kacakt r. diye konufltu.(cha) 4 Ocak 2014 MÜS AD: Yolsuzlu u kim gündeme getirirse getirsin araflt r lmal Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Genel Baflkan Nail Olpak, Yolsuzluk kim taraf ndan gündeme getirilirse getirilsin, muhtevas ve muhataplar na bak lmaks - z n yolsuzluk iddialar n araflt r lmas hepimizin ortak arzusudur. Otomotiv Komponent Tasar m Yar flmas bilgilendirme semineri yap ld BURSA - Türkiye Otomotiv Sektöründe 3 üncüsü gerçekleflecek Geleneksel Komponent Tasar m Yar flmas n n bilgilendirme semineri, Uluda Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv Mühendisli i Bölümü Konferans Salonu'nda yap ld. Yar flma, Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B) organizasyonuyla, Ekonomi Bakanl n n deste i ve Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) koordinatörlü ünde Nisan 2014 tarihleri aras nda Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilecek. Yar flman n bilgilendirme toplant s na yo- un kat l m oldu. Organizasyon yetkilileri, kat l mc ö rencilere yar flma hakk nda bilgi verdi. Yar flmaya kat lan serbest kat l mc lar ve üniversite ö rencileri için ayr bir de- erlendirme yap laca n ve her kategoriden ilk 4 e girenlerin ödüllendirece i belirtildi. Birincilerin 10 bin, 2 incilerin 6 bin, 3 üncülerin 3 bin ve mansiyon ödülü sahiplerinin de 2 bin TL ile ödül alaca vurguland. Ayr ca, 5 bin TL de erinde jüri özel ödülünün verilece i vurguland. Bunun d fl nda, tasar m yar flmas nda dereceye giren tasar mc lardan, Ekonomi Bakanl taraf ndan uygun görünenlerin bakanl k deste iyle 2 y l süresince yurtd - fl e itimi kazanacaklar ifade edildi. (CHA)

9 FRANKFURT - Almanya genelinde y lbafl kutlamalar nda çok say da ev yang n ve kaza meydana geldi. En çok kaza ve zarar havai fifleklerin kullan m nda ortaya ç kt. Alman Sigorta Kurumlar Çat Örgütü (GDV) taraf ndan yap lan aç klamaya göre, y lbafl nda sigortalara 20 binden fazla hasar baflvurusu yap ld. Toplam maliyetin 40 milyon Euro yu aflt belirtildi. Ekonomi Y lbafl nda herhangi bir nedenle ortaya ç kan hasar n en geç bir hafta içinde ilgili sigortaya bildirilmesi gerekiyor. Aksi halde sigorta hasar karfl lamayabiliyor. Çocuklar n neden oldu u zararlardan ise veliler sorumlu tutulmas. Sigortalar küçük yafltaki çocuklar n sebep oldu u; dikkatsizlik yüzünden yaralanma, yang n veya kaza durumlar nda zarar karfl lamay reddediyor. (CHA) YARIN Güneydo u nun ilk lojistik merkezi Diyarbak r da kurulacak Güneydo u Anadolu Bölgesi nin ilk lojistik merkezinin Diyarbak r da kurulmas planlan yor. Karacada Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Dr. lhan Karakoyun D YARBAKIR- Çözüm süreci ve teflvik uygulamas ile Güneydo- u Anadolu Bölgesi nde h zlanan yat r mlara paralel olarak üretilecek ürünlerin en h zl ve ucuz flekilde pazar sunulmas n sa lamak amac yla Diyarbak r Valili i, Karacada Kalk nma Ajans ve Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas (DTSO) Baflkanl çal flma bafllatt. Merkezin Diyarbak r Ergani yolu üzerinde yer alan Leylektepe istasyonu yak n nda hazineye ait bin 800 dönüm alan üzerine oluflturulmas karar al n rken, DTSO Odas taraf ndan konuyla ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji l Müdürlü üne baflvuru yap ld. Karacada Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Dr. lhan Karakoyun, AA muhabirine, dünyada mal ve hizmetleri pazarlara en h zl ve en uygun maliyetlerle ulaflt ran yerlerin di erlerine oranla bir ad m öne ç kt n söyledi. Rekabet aç s ndan lojistik maliyetlerin büyük önem tafl d n, bu nedenle son y llarda lojisti in önemli bir sektör oldu un vurgulayan Karakoyun, Diyarbak r n tarihi boyunca bölgenin lojistik merkezi oldu unu belirtti. Karakoyun, çözüm süreci, teflvik uygulamas ve GAP kapsam nda devam eden sulama kanallar - n n tamamlanmas yla bölgede gerçekleflecek üretimlerin pazara sunumunda s k nt yaflanmamas için Diyarbak r Lojistik Merkezi oluflturulmas karar al nd n kaydederek, Diyarbak r halen resmi ve özel kurulufllar n n bölge temsilciliklerinin bulundu u bir il. Diyarbak r daki bölgesel lojistik merkezi olacak. Merkez Do u ve Güneydo- u Anadolu Bölgelerinin yan s ra ran, Irak ve Suriye için de da t m yapacak. Lojistik, ürün maliyetini yüzde 20 etkiliyor. Diyarbak r Lojistik merkezi sayesinde bölgede üretim yapan firmalar dünya firmalar yla rekabet edebilecek. Rekabet edebildikleri için de bölgeye yeni yat r mlar gelecek diye konufltu. Karakoyun, Diyarbak r Lojistik Merkezinde, gümrükleme, t r park, paketleme ve depolama üniteleri ile sosyal tesislerin de yer alaca na iflaret ederek, flöyle konufltu: Yapt m z araflt rma sonucunda en uygun yerin Leylektepe istasyonu yak nlar ndaki hazineye ait bin 800 dönümlük alan oldu unu belirledik. Bu alan demiryolu, karayolu, çevreyolu ile organize sanayi bölgesine yak nl nedeniyle seçildi. lk etapta 20 milyon liral k harcamayla merkez hizmete aç labilir. fianl urfa dan Diyarbak r a uzat lmas planlanan demiryolu sayesinde de buradaki ürünler Mersin Liman na çok düflük bedelle ulaflt r lacak. Merkez, tam faaliyete geçti i zaman 2 bin kifliye de istihdam sa layacak. Genel Sekreter Karakoyun, bu y l arsa teminini sa layarak gerekli alt yap çal flmalar na bafllamay hedeflediklerini sözlerine ekledi. Almanya'da y lbafl kutlamalar n n yol açt zarar 40 milyon Euro 9 DTSO Baflkan Ahmet Sayar ise Diyarbak r n genifl ve sulanabilir arazi varl nedeniyle tar m ile tar ma dayal sanayi aç s ndan önemli bir potansiyele sahip oldu- unu söyledi. Bar fl süreci, teflvik uygulamas ve genç nüfus varl ile sanayileflme yolunda Diyarbak r n önemli bir f rsat yakalad n kaydeden Sayar, Süreç sayesinde ilimize yo un yat r m talebi var. Diyarbak r Organize Sanayi Bölgesi, bar fl süreciyle adeta patlayan yat r m taleplerini karfl layamaz hale geldi. Bar fl süreciyle artan yat r mlara paralel olarak Güneydo u Anadolu Bölgesi nin ilk lojistik merkezini Diyarbak r da oluflturmak istiyoruz dedi. Sayar, lojistik merkezleriyle ilgili Türkiye de yeni yeni çal flmalar yap lmaya baflland n vurgulayan Sayar, flunlar kaydetti: Oda olarak Diyarbak r Büyükflehir Belediyesince imar lojistik olarak belirlenmifl bin 800 dönümlük alanda merkezin kurulmas için yönetim kurulu karar ald k. Ard ndan Bilim Sanayi ve Teknoloji l Müdürlü üne baflvuru yapt k. Lojistik merkezleriyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ilgileniyordu. Ancak son düzenlemeyle yetki Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl na geçti. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl - Türkiye de lojistik merkezlerin kurulmas konusunda master çal flmas yap yor.

10 10 YARIN Ekonomi 2016, Uluslararas Bakliyat Y l ilan edildi STANBUL - Tiryakio lu, konu ile ilgili flunlar ifade etti: Fasulye, mercimek, bezelye ve nohut as rlard r dünyada beslenmenin köfle tafllar oldu. BM nin 2016 y Bakliyat Y l ilan etmesi, bakliyat bilincini art racak. Ürün grubunun sa l k ve beslenmede önemli bir rol oynamas n mümkün k lman n yan s ra g da güvenli i ve çevresel sürdürülebilirli e katk sunacak. Bununla beraber Türkiye için 2016, önemli bir y l olacakt r. Dünya bakliyat üretimi ve ticaretinde ülkemiz önde gelen bir oyuncudur. Bu ba lamda 2016 dan evvel yürütülecek çal flmalar n en büyük getirisi Türkiye'ye olacakt r. Hayvansal besinlerin temel alternatifi olan ve proteince en zengin olan bakliyat bilinçsizlikten dolay dünyada tüketimi gerileyen bir g da haline gelmifltir. Bu durum gelecek nesillerin kötü beslenmesi anlam na gelmektedir. Bunu dünya toplumlar na anlatmak için BM in bu karar çok stratejik olmufltur. Birleflmifl Milletler (BM), 2016 n n Uluslararas Bakliyat Y l olmas na karar verdi. Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Ya lar Tan t m Grubu (MBTG) Baflkan Ahmet Tiryakio lu, karar n bakliyat sektörü için çok önemli oldu- unu belirtti. MBTG'nin ana ürün gruplar ndan olan bakliyat konusunda da bir süredir, tan t m grubumuz haz rl klar yapmaktad r Bakliyat Y l tan t mlar n n dünya genelinde yap lmas nda MBTG ana görev alacak kurumlardand r. Hedefimiz 2016 dan itibaren tüketimi negatife geçen bakliyat tüketiminin her y l dünyada yüzde 2-3 oran nda art fl elde etmesidir. Bu f rsat ülkemiz için bir daha yakalamas güç bir f rsatt r. Bu ba lamda hem devlet hem özel sektör hem sivil toplum örgütleri olarak 2016 ya çok iyi haz rlanmam z gerekmektedir Bakliyat Y l için dünya genelinde belirlenen bütçe 4-5 milyon dolar civar nda öngörülmektedir. Bu çal flman n çarpan etkisine bak ld nda, her y l yüz milyonlarca dolarl k bir döngü öngörülebilir. Türkiye Hububat Bakliyat Ya l Tohumlar ve Mamulleri hracatç Birlikleri Sektör Kurulu Baflkan fiahin Batall da 2016 n n Uluslararas Bakliyat Y l olarak ilan edilmesinin bakliyat sektörü için olumlu oldu unu dile getirdi. Bakliyat n öneminin tüm dünyada anlafl lmas n n sektörün ilerlemesi ad na faydal sonuçlar do uraca n kaydetti. Batall, nsanlar beslenmenin önemini kavrad kça, bakliyat n dünyada popülaritesi art yor. Bakliyat art k sa l kl beslenmede çok yönlü g da seçene i olarak tercih edilmektedir. Bu fikrin ortaya konulmas ndan bugünlere gelmesinde sektörün yo un bir çabas vard r, gerek birliklerimiz, gerek MBTG ve gerekse CICILS ile birlikte bu sürecin baflar l bir flekilde yürütülmesi için gelecek 3 y l m z buna göre planl yoruz. dedi. Bu arada CICILS, 2016 aktivitelerini finanse etmek için 1,1 milyon dolar kaynak ay rd. Bir dizi ulusal komiteden meydana gelen CICILS üyeleri; kendi ülkelerinde yönetimler, çiftçiler, sivil toplum örgütleri, perakendeciler, g da üreticileri, sa l k ve bilim kurulufllar ve BM örgütleri ile çal fl yor.(cha) Emekliye cep indirimi STANBUL - Mobil operatör Avea, S.E.Ç Fatural ve Faturas z a abone olan emeklilere tarife ve paket indirimi sunuyor. S.E.Ç Fatural da her yöne 500 dakika içeren S.E.Ç Emekli 500 Tarifesi nden ayda 17 liraya, her yöne 1000 dakika içeren S.E.Ç Emekli 1000 Tarifesi nden ayda 25 liraya faydalanmak mümkün. S.E.Ç Faturas z da ise her yöne 250 dakika içeren S.E.Ç Emekli 250 Paketi nden 12 liraya, her yöne 500 dakika içeren S.E.Ç Emekli 500 Paketi nden 16 liraya yararlan labiliyor. Avea, ilave olarak S.E.Ç Fatural ve Faturas z abonelerine Dünya Göz Hastanesi nden Avea Emekli Kart veriyor; Elegance Optik ten yüzde 15 indirimli al flverifl yapma olana tan yor. Bu imkanlardan Avea kullan p da S.E.Ç Fatural ve Faturas z a geçen 50 yafl ve üstü tüm müflteriler istifade edebiliyor. Fatural S.E.Ç Emekli Tarifeleri nden yararlanmak için 50 yafl ve üstü oldu unun kimlik ile ibraz edilmesi, faturas zda ise müflterinin kimlik numaras n n ilgili k sa kod ile birlikte 5555 e SMS gönderilmesi yeterli. (CHA)

11 Ekonomi 4 Ocak ADANA - Adana Optimum Outlet Al flverifl ve E lence Merkezi nin her 100 TL ve üzeri al flverifl için bir çekilifl numaras verdi i 2 otomobilin talihlileri araçlar n teslim ald. Geçti imiz günlerde Milli Piyango daresi nin gözetiminde ve noter huzurunda yap lan çekilifle, 3 Eylül 2013 ile 30 Kas m 2013 tarihleri aras nda 100 TL ve üzeri al flverifl yaparak, ücretsiz Optimum Club üyesi olanlar kat labildi. Dan flma birimine al flverifllerini belgeleyerek kupon numaras alan on binlerce ziyaretçi aras nda yer alan talihliler çekilifl numaras na sahip Mikail Ak n ile çekilifl numaras na sahip lhan Gümüfl, son model otomobillerini teslim almaya aileleriyle birlikte geldi. Talihlilerden Mikail Ak n, yaflad heyecan anlat rken, Do rusu ben bu tür çekilifllere pek inanmazd m. Ya torpilli birine ç kar ya da tan d klar na verirler diye düflünürdüm. Bu yüzden hiç umudum yoktu diyebilirim. Yan lm fl m. dedi. Otomobil kazand n çal flt sanayi sitesindeki torna tezgah n n bafl nda ö rendi ini anlatan Mikail Ak n, Beni Optimum dan aray p, otomobillerden birinin bana ç kt n söylediklerinde bir an dilim tutuldu sanki. O ilk floku atlatt ktan sonra teflekkür ettim ve hemen eflimi aray p müjdeyi önce ona verdim. diyerek, duydu u sevinci dile getirdi. Mikail Ak n, otomobili ile ilk olarak efli ve çocuklar n yan na al p Seyhan Baraj Gölü kenar ndaki Adnan Menderes Bulvar nda tur ataca - n söyledi. Bir kebapç lokantas nda çal flt n belirten di er talihli evli ve iki çocuk babas lhan Gümüfl ise sabah saatlerinde Optimum dan arand nda iflyerinde oldu unu belirterek, Hiç beklemiyorum. Al flverifl yap p bilet alm flt k YARIN 100 TL harcad lar, otomobil sahibi oldular KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ama neredeyse unutmufl gibiydim. Hiç de umut beslemedim. Nas l olsa ç kmaz diye düflünüyordum. Talihli oldu- umu bildirdikleri o telefon görüflmesi hayat m n en mutlu anlar ndan biri oldu. Büyük bir sevinçle önce eflimi arad m ama bana inanmad, flaka yapt - m sand. Bunun üzerine iflyerinden ayr l p eve kofltum, anlatt m. Bu bizim hem yeni y l m z hem bayram m z oldu. dedi. (CHA) M A R K Z E T V 2 A D A T A K A Z A 3 N N N N E K 4 T Z A M A N V A 5 A R A P A H O L A R 6 R E A T K A L 7 K E L R O T O 8 S A R M A K L S 9 U T A A U F 10 R T E R S L E M E 11 E H V E T A 12 A K A E T E N E 13 A Ö Z E M E K S 14 V E R E M R N A 15 A L E U R A N Ü S 16 N E E T M 17 A N E L E Ü R A T 18 K M A R Y A 19 K A M E T T K 20 F A S T E M A A

12 12 YARIN Ekonomi STANBUL- AA muhabirinin REIDIN in Gayrimenkul Sektörü 2013 De erlendirmesi raporundan derledi i bilgiye göre, Türkiye de y llard r yaflanan h zl nüfus art fl, kültürel de iflimler sonucu bölünen aileler, kentleflme, gelir düzeyinin artmas ve yaflam standartlar - n n yükselmesi nedeniyle gayrimenkullere olan talep sürekli art fl gösterdi. Arsa piyasas, yap malzemesi, araç gereç, dayan kl tüketim ve ifl gücü piyasalar yla olan ba lant lar nedeniyle gayrimenkul piyasas ve bu piyasan n önemli bir k sm n kapsayan konut, ülke ekonomisinin canlanmas aç s ndan büyük önem tafl yor. REIDIN taraf ndan mevcut konut stoklar ndan üretilen Emlak Endeks ine göre, Kas m 2012 den Kas m 2013 e geçen bir y ll k sürede Türkiye genelindeki fiyat art fl yüzde 13,32 olurken, en yüksek art fl yüzde 17,06 ile stanbul da, en düflük art fl yüzde 5,08 ile Kocaeli de gerçekleflti. En yüksek fiyat art fl s ralamas nda stanbul un ard ndan yüzde 12,06 ile Adana ikinci ve yüzde 10,51 ile zmir üçüncü s rada yer ald. Yine REIDIN taraf ndan üretilen markal konutlara iliflkin Yeni Konut Fiyat Endeksi ne göre, Kas m 2012 den Kas m 2013 e geçen bir y ll k sürede Türkiye genelinde fiyatlar yüzde 14,75 artt. En yüksek fiyat art fl yüzde 10,78 ile stanbul Avrupa Yakas nda gerçekleflirken, stanbul Asya Yakas ndaki art fl yüzde 9,01 oldu y l de erlendirmesinde bir di er önemli husus, özellikle mütekabiliyet yasas çerçevesinde yabanc lar n ülkedeki konut yat r m yönelimlerini art rd ve konut tipi, lokasyon tercihi noktalar baz nda seçimlerini belirginlefltirdi i göze çarpt. Bu çerçevede 2013 y l ndaki geliflmelere bak ld nda özellikle ilk yar y lda konut kredisi faiz oranlar n n tarihinin en düflük seviyelerinde olmas konut talebinde art fl sa layarak, arz-talep dengesinde baflabafl noktas na ulafl lmas n sa lad. Bu durum inflaat firmalar için de önemli yat r m f rsatlar n beraberinde getirdi. Konut kredileri bankac l k kesimi aç s ndan önem tafl maya devam ederken, y lsonu itibariyle mevduat bankalar taraf ndan kulland r lan konut kredisi hacminin 105 milyar liray aflmas bekleniyor. Buna karfl - l k takibe dönüflüm oran n n yüzde 1 in alt nda olmas kredi Kas m 2012 ile Kas m 2013 aras ndaki bir y ll k sürede Türkiye genelindeki fiyat art fl yüzde 13,32 olurken, en yüksek art fl yüzde 17,06 ile stanbul da, en düflük art fl yüzde 5,08 ile Kocaeli de gerçekleflti. taraf nda sa l kl bir büyümeyi iflaret ediyor. Konut kredisi faiz oranlar aç s ndan yaklafl ld nda ise y l n ilk yar s nda tarihin en düflük faiz oranlar gözlendi. Y l n ikinci yar s nda ise özellikle ABD nin parasal politikalar ndan kaynaklanan unsurlar n etkisiyle bir miktar artmas bekleniyor. Araflt rmaya göre, konut arz n n 2014 te 111 bin 384 e, 2015 te 81 bin 682 ye gerileyece i tahmin ediliyor. Kas m 2012 den Kas m 2013 e geçen bir y ll k sürede, konut kredisi ayl k faiz oran May s-haziran 2013 döneminde yüzde 0,71 e kadar gerilerken, May s ay nda Fed in parasal genifllemeden ç - k fl sinyalleri vermesiyle y l n kalan bölümünde yükselifle geçti. Eylül ay nda yüzde 0,92 ye kadar ç kan faizlerle birlikte konut kredisi hacmindeki art fl bu dönemde dikkati çeken bir di- er unsur oldu y l May s ay na kadar milyar lira aral nda seyreden ayl k kredi hacmi, Haziran ay nda 90 milyar liran n üzerine ç karak, 93 milyar lira olarak dikkat çekti. Y l n kalan bölümünde de kredi hacmindeki art fl devam etti ve krediler Kas m 2013 itibariyle 100 milyar lira s n r na dayand. (AA) 4 Ocak 2014 stanbul da konut fiyatlar yüzde 17 artt Türk müteahhitlik sektörü Türkmenistan'da 'alt n' y l n yaflad AfiKABAT - Türk inflaat sektörü, 2013 y l nda Türkmenistan'da rekor k rd. Türk flirketleri, geçti imiz y l ülkedeki en önemli ve büyük projeleri üslendi. Türkmenistan 2013 senesinde Türk müteahhitlik sektörünün en çok ifl ald ülke konumuna yükseldi. Toplamda al nan yaklafl k 60 projenin de eri 11 milyar dolar seviyesine ulaflt. Türk müteahhitleri, dünyan n en büyük 10 havaalan aras nda girecek Aflkabat Uluslararas Havaliman, Türkmenistan Orta Asya da lojistik üssü konumuna getirecek Türkmenbafl uluslararas deniz liman gibi altyap ve üstyap projelerine üslendi. Müteahhitlik ve enerji sektöründe artan ifl hacmi, ihracata da olumlu yans d. Son befl y lda ortalama her y l Türkmenistan a olan ihracatta yüzde 30 luk bir art fl kaydedildi. Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki ihracat n artmas na Türkmenistan'da düzenlenen Türk fuarlar na büyük katk sa lad. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanl, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odas ve Meridyen Uluslararas Fuarc l k taraf ndan Türkmenistan n baflkenti Aflkabat da fiubat 2014 tarihlerinde V. Türk hraç Ürünleri Sergisi düzenlenecek. (CHA)

13 D fl Haberler YARIN 13 Yunan Cumhurbaflan Papulyas: Yolsuzluk yapan n kellesi al nmal Yunanistan Cumhurbaflkan Karolos Papulyas, siyaset, askeri, dini ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerinin kat ld y lbafl resepsiyonunda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaflkanl Saray nda gerçekleflen resepsiyonda Papulyas, ekonominin gelece ine dair iyimser oldu unu vurgularken, yolsuzluk ve rüflvet konusunda ise kelle al nmas n istedi. Anastasiadis: Yeni y l, K br s' n dirilifline damga vuracak LEFKOfiA - Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 2013 ün zor bir y l oldu unu, 2014 ün de kolay olmayaca n vurgulad. Yeni y l dolay s yla bir mesaj yay nlayan Anastasiadis, yeni y l n K br s' n dirilifline damgas n vuraca n ifade etti. Çile y l ndan ümit y l na geçeceklerini savan Rum lider, halk n birlik olmaya ça rd. Mesaj nda K br s sorununa da yer veren Anastasiadis, "Vatan - m z bölünmüfl tutacak bir ç kmaz n sorumlulu unun kime ait olaca umurumuzda de il. Bizi, ç kmaz n olmamas ilgilendiriyor. Bizi çözüme varmak, ortak vatan m z yeniden birlefltirmek ilgilendiriyor." sözlerine yer verdi. K br s'ta yeni bir diyaloga girmeden önce K br s sorununun temel çözüm ilkelerinin hiçbir kuflkuya yer b rakmayacak flekilde aç kl kla netlefltirmek istediklerini kaydeden Rum lider, da lma flartlar n müzakere etmek yerine yeniden birleflmenin ön flartlar n tart flmak istediklerini dile getirdi. (CHA) JOHANNESBURG - Güney Sudan hükümeti ile isyanc lar aras ndaki bar fl görüflmelerinin önümüzdeki günlerde Afrika Birli i nin (AU) merkezi Etiyopya da bafllayaca bildirildi. Hükümetin geçen hafta tek tarafl ateflkesine ra men, baflar s z darbe girifliminde bulunan eski Devlet Baflkan Riek Machar, sald r lara devam edecelerinin alt n çizdi seçimlerini beklemeyerek, Devlet Baflkan Salva Kiir e karfl AT NA - Cumhurbaflkanl Saray nda gerçekleflen resepsiyonda Papulyas, ekonominin gelece ine dair iyimser oldu unu vurgularken, yolsuzluk ve rüflvet konusunda ise kelle al nmas n istedi. 2014, önceki y llardan daha iyi olacak. ifadelerini kullanan Papulyas, ekonomik kriz sebebiyle 2014 ün siyasi çalkant yerine sakin geçmesini bekledi ini söyledi. Papulyas, son dönemde gün yüzüne ç kan silah al mlar nda yolsuzluk ve rüflvet al nd na iliflkin yarg n n sürdürdü ü soruflturmalara ise tam destek verdi: Siyasi çalkant lar, hiç kimsenin yarar na de il. Ortaya ç kan yolsuzluklar konusunda adalet bakan kelle almal. dedi. Savc lar n çok yönlü yürüttü ü soruflturmalara de inen cumhurbaflkan, yolsuzluklara iliflkin konuflma s ras n n yarg da oldu unu söyledi. Savunma Bakanl - n n silah al m nda bürokrat, bakan, ifladam ve Almanya gibi yabanc ülke flirketlerinin kar flt yolsuzluk, rüflvet, kara para aklama ve yasad fl faaliyetlerin üzerine gidilmesini isteyen Papulyas, Esasl yasal düzenlemeler yap lmal. Belli kifliler, istedikleri her fleyi yapabilecekleri imkâna sahip olamaz. Eskiden Avrupa da bal vard ve elin tamam dald r l yordu. ifadelerini kulland. Y lbafl kutlamalar na yan na ald askerlerle üç hafta önce sald ran Machar, petrol kaynaklar n n bulundu u eyaletleri hedef al yor de referandumla Sudan dan ba ms zl kazanan dünyan n en yeni ülkesinde, flu ana kadar en az bin kifli hayat n kaybetti, 122 bin sivil de evlerini terk etti. Güney Sudan da iç savafl n 10 eyalete yay lmas üzerine Do u Afrika liderleri baflkent geçti imiz Perflembe günü Juba da Kiir ile görüflmüfl ve hükümeti ateflkese ikna etmifllerdi. Pazartesi günü de Uganda lideri Yoweri Museveni, isyanc lara sald r lar durdurmalar için ateflkes süresinin son günü olan Sal gününe kadar mühlet vermifl ve Machar d fl müdahele ile tehdit etmiflti. Son olarak, arabulucular n bask s üzerine Machar bar fl görüflmeleri için delegasyon gönderme karar ald.öte yandan Machar n bar fl için, hükümet taraf ndan tutuklanan, siyasi yandafllar n n serbest b rak lmas flart - na Kiir in s cak bakmamas ülkede tansiyonu Baflbakan Antonis Samaras, ana muhalafet Radikal Sol ttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoubas, Ba ms z Yunanlar lideri Panos Kammenos ve Halkç Ortodoks Cephe lideri Yorgos Karatzaferis gibi politikac lar kat ld. Y lbafl mesaj nda da Cumhurbaflkan Papulyas, iflsizli e neflter vurulmas gerekti ini belirtti i aç klamas nda, 2013 ün durgunlu un ve Yunan halk n n s - nand son y l oldu unu belirtmiflti. Papulyas, 2014 ün Troyka denetimindeki son y l olaca - n n alt n çizmiflti. (CHA) Güney Sudan'da taraflar bar fl için masaya oturuyor art r yor. Ülkede çat flmalar sürerken, BM nin Güney Sudan özel temsilcisi Hilde Johnson, ateflkes görüflmelerinin yar n Addis Ababa da bafllayaca n ifade etti. Bölgeden gelen bilgilere göre, Machar güçleri tekrar stratejik Bor flehrini ele geçirdiler. Öte yandan petrol yataklar - n n büyük k sm n Güney'e kapt ran Sudan, çat flmalar f rsat bilerek, Güney Sudan s n r ndaki tart flmal bir çok bölgeyi tekrar ele geçirdi. (CHA)

14 14 YARIN D fl Haberler 4 Ocak 2014 Ermenistan 2014 de Rus Gümrük Birli i ne giriyor Yunanistan, 2014'e AB dönem baflkanl coflkusuyla girdi AT NA - Yunanistan n baflkenti Atina da sokaklara dökülen binlerce vatandafl, 3 y ld r süren ekonomik krize ra men 2014 ü coflku ile karfl lad. Ülkenin sembolü Akropolis eteklerinden at lan havai fiflekler, renkli görüntüler oluflturdu. Ekonomik kriz gerekçesiyle önceki y llarda sönük geçen baflkentteki y lbafl kutlamalar, Yunanistan n Avrupa Birli i dönem baflkanl n üstlenmesi sebebiyle bu y l coflkuluydu. Atina Belediyesi, aral k ay boyunca yüzden fazla etkinlik düzenledi. fiehrin ana caddeleri fl kl tabelalarla donat l rken, Sintagma Meydan da süslendi. Festivali and ran onlarca program düzenleyen belediye, 2013'ün son gününde ünlü sanatç lar müzikseverlerle buluflturdu. Küçük müzik gruplar da düzenledikleri konserlerde canl performans sergiledi. Atina Belediyesi Senfoni Orkestras, flehrin farkl meydanlar nda konserler verdi. Evsiz ve çocuklara yönelik çok say da yard m kampanyas düzenlendi. Çok say - da seyyar sat c tezgâh bafl nda müflteri bekledi. Yeni y la saatler kala Atina Belediyesi nin Akropolis eteklerinde haz rlad festival alan nda toplanan aralar nda yabanc turistlerin de bulundu u genç yafll binlerce vatandafl, saatlerin 00:00 göstermesiyle bafllayan havai fiflek gösterisini izledi. Renkli görüntüler yaklafl k 5 dakika sürdü. Baflta Cumhurbaflkan Karolos Papulyas olmak üzere Baflbakan Antonis Samaras ve Baflbakan Yard mc s ve D fliflleri Bakan Evangelos Venizelos, 2014 y l n n kalk nma ve umut y l olaca mesaj n verdi. (CHA) Ermenistan Cumhurbaflkan Serj Sarkisyan 2014 de Rusya n n öncülü ünde kurulan Kazakistan ve Belarus un dahil oldu u Gümrük Birli i ne gireceklerini aç klad. Küresel ekonomide yaflanan sorunlara ra men birlik içindeki ülkeler son 3 y lda toplam ticaret hacimlerini 3 kat art rarak 60 milyar dolara ulaflt. Pakistan ile Hindistan nükleer liste de iflimini gerçeklefltirdi MOSKOVA - Yeni y l mesaj nda de erlendirmede bulunan Sarkisyan, Bu y l Gümrük Birli i nin tam üyesi olaca m zdan eminim. Ermenistan böylelikle yeni bir çevre edinecek. Bu çok daha fazla güven sa layacak ve ülkemizi rekabetçi hale getirecek dedi. Ermenistan Eylül ay nda Gümrük Birli i ne girme karar alm fl ve 24 Aral k ta al nan kararla da yol haritas belirlenmiflti. Ermenistan da oluflturulan 22 ayr alanla ilgili komisyonlar tam üyelik için çal flmalar sürdürüyor. Ermenistan n üyeli i için 3 ülkenin parlamentolar n n ve Ermenistan parlamentosunun onay vermesi gerekiyor. Ermenistan n tam üyeli inin Haziran 2014 e kadar tamamlanmas planlan - yor. Kazakistan, Yukar Karaba sorunu nedeni ile Ermenistan n Gümrük Birli i üyeli ine temkinli yaklafl yor. K rg zistan n üyeli i de 2014 de netleflecek. srail, Venezüella, bir k - s m Avrupa ülkelerinin SLAMABAD - Hindistan ile Pakistan aralar nda imzalan anlaflma gere i, her y l 1 Ocak'ta gerçeklefltirilen nükleer tesis listesinin paylafl m - n n bugün yap ld kaydedildi. Hindistan D fliflleri Bakanl taraf ndan yap lan aç klamada, iki ülkenin 1992 den beri her y lbafl nda yap lan nükleer tesislerin listesinin paylafl m n n bu y l da gerçekleflti ini duyurdu. yan s ra Türkiye de Gümrük Birli i ile serbest ticaret anlaflmas imzalamak istiyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n bu yöndeki talebine Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin siyasi cevap vermiflti. (CHA) Bakanl k ayr ca iki rakip ve komflu ülke aras nda nükleer tesislerin listesinin paylafl m n n yan s ra, ellerinde bulundurduklar kendi vatandafl olan mahkumlar n listelerinin de paylafl ld belirtildi. Liste paylafl m 1988 y l nda ülkelerin nükleer tesislerine sald rmama flart n içeren iki ülke aras nda imzalan anlaflman n bir parças.(cha)

15 Ankara YARIN Pursaklar Belediyesi sinema salonu hizmete girdi Pursaklar Belediyesi Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi nde bulunan cep sinemas hizmete girdi. Yüzlerce genç, sineman n keyfini yaflad. 15 ANKARA - Pursaklar halk n en güzel ve en sa l kl pazar alan - na kavuflturan belediye, burada geçler için cep sinemas açt. 13 bin metrekare alan üzerine infla edilen Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi birçok hizmeti bünyesinde bulunduruyor. Esnaf n yüzünü güldüren pazar alan n n yan s ra kültür merkezi de halka hizmet ediyor. Tevfik leri Pazar Alan ve Kültür Merkezi al fl lagelen pazarlardan farkl olarak tasarland. Kapal Pazar olma özelli i tafl yan bu projede Erdemli Gençlik Kulübü, cep sinemas, fitness salonlar, derslikler, kafeteryalar, dede torun evi, sa l k oca, dükkânlar ve kapal otopark bulunuyor. çerisinde cep sinemas bulunan Kültür Merkezi nde ö renciler belirlenen günlerde ücretsiz sinema izlemeye bafllad. Gençleri sinema ve tiyatro ile buluflturan Pursaklar Belediyesi, bu tür hizmetlere devam ediyor. (CHA) Mamak a yeni nikah salonu ANKARA- Ankara Mamak Belediyesi, ilçedeki nikah salonlar na 2014 y l nda yeni nikah salonlar ekleyecek. Mamak Kültür Merkezi (MKM) içerisinde de yeni bir nikah salonu için çal flmalar n sürdü ü bildirildi. Belediye Baflkan Mesut Akgül, çal flmalarla ilgili Ayn zamanda tarihi bir bina olan MKM her yönüyle kültüre hizmet veriyor. çerisinde bir çok beceri ve meslek edindirme kursunun da bulundu u MKM de yeni bir nikah salonu daha hizmet vermeye bafllayacak y l içerisinde tamamlamay hedefledi imiz bir çok kültür merkezi ve gençlik merkezinin içerisinde de nikah salonlar m z bulunuyor. Yeni ç kan yönetmelikler çerçevesinde sokakta yap lan dü ünlere yasak geliyor. Bu manada vatandafllar n s k nt yaflamamas için hem yeni yapt m z gençlik ve kültür merkezlerinin içerisinde nikah salonlar na yer ay rd k. Bunun yan s ra üstü kapal pazarlar alanlar n n içerisinde de isteyen vatandafl dü ününü yapabilecek. dedi. (CHA)

16 16 YARIN Ankara ANKARA - Samanyolu E itim Kurumlar Genel Müdür Yard mc s brahim Çetin, sosyal duyarl l k projelerine önem verdiklerini söyledi. Çetin, Bu ba lamda ö renci ve velilerimizle huzur evini ziyaret etmeyi düflündük bu projede amac m z huzur evindeki insanlara yaln z olmad klar n hissettirip moral vermek ayn zamanda ö rencilerimizin de büyüklerimizin engin yaflam tecrübelerinden faydaland rmakt r. Bu projenin gerçekleflmesinde Fen Lisesi s n f annelerinin eme i çok büyüktür onlara buradan teflekkür ediyorum. Bu annelerimizin s n f olarak düzenli görüfltüklerini ve diyaloglar n n çok iyi oldu unu ö rendim bundan sonra da bu tür faaliyetlerinin devam n bekliyoruz. dedi. Daha sonra ö renciler saz eflli- inde huzurevinde ki yafll larla e lendi. (CHA) 4 Ocak 2014 Samanyolu Lisesi huzurevi sakinlerini sevindirdi Özel Polatl Samanyolu Fen Lisesi veli, ö retmen ve ö rencileri, düzenledikleri kermes ile huzurevi sakinlerini sevindirdi. Kermes ten elde edilen gelir ile huzurevin de kalan yafll lara çeflitli hediyeler al nd. Savunma sanayine, 20 yeni uzman yard mc s al nacak ANKARA - Savunma Sanayii Müsteflarl, istihdam edilmek üzere, girifl s nav (mülakat) ile genel idare hizmetleri s n f ndan 7. derece kadrolara atanmak üzere 20 savunma sanayi uzman yard mc s al m yapaca n duyurdu. Girifl s nav na baflvuracak adaylar n; devlet memuru olma flartlar - na haiz olmalar, en az 4 y ll k lisans e itimi veren üniversitelerin: Elektrik-Elektronik Mühendisli- i/elektronik Mühendisli i, Havac l k ve Uzay Mühendisli i/uçak Mühendisli i/uzay Mühendisli i, Gemi nflaat ve Gemi Makineleri Mühendisli i/gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisli i, Bilgisayar/Yaz l m Mühendisli i, Makine Mühendisli i/mekatronik Mühendisli i, Endüstri Mühendisli i ve Hukuk bölümü mezunu olmalar istendi. Adaylardan; s nav n yap ld y - l n ocak ay n n birinci günü itibariyle 35 (otuz befl) yafl n doldurmam fl olmalar, (01/01/1979 tarih ve sonraki do umlular), 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yap lan Kamu Personeli Seçme S navlar ndan (KPSS) birinden; Hukuk Fakültesi mezunlar için KPSS P(79), di er bölümler için ise KPSS P (1) puan türlerinden en az 85 (seksen befl) puan alm fl olmalar, son müracaat tarihi itibariyle son 2 y l içerisinde yap lan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit S nav (KPDS)/Yabanc Dil S nav (YDS) den ngilizce alan nda en az 80 (seksen) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf ndan dil yeterlili i bak m ndan buna denkli i kabul edilen ve uluslararas geçerlili i bulunan baflka bir puana sahip olmalar gerekti i vurguland. Savunma sanayi uzman yard mc l girifl s nav na daha önce 2 defa girip de baflar s z olanlar s nava kabul edilmeyecek. Adaylar n baflvurular n ; Müsteflarl n internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) s nav baflvuru ekran nda tan ml olan bilgileri eksiksiz doldurarak, afla da belirtilen belgeleri son baflvuru tarihi olan 24 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18.00) sisteme yüklemeleri gerekiyor. Savunma Sanayii Uzman Yard mc s adaylar, s nav baflvuru flartlar ve istenen belgelerle ilgili detayl bilgiyi; Savunma Sanayii Müsteflarl Personel ve E itim Dairesi Baflkanl n n veya numaral telefonlar ndan temin edebilecek. (CHA)

17 Gündem YARIN 2013, demiryolunda DEVR M YILI oldu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, demiryolu tafl mac l aç s ndan 2013 ün devrim gibi bir y l oldu unu belirterek, 2013, TCDD nin demiryolu üzerindeki 157 y ll k tekelinin kalkt y l olarak tarihe geçecek dedi. ANKARA- Cumhurbaflkan Abdullah Gül, 2013 te ABD, M s r, Portekiz ve sveç in de aralar nda bulundu u 10 ülkeyi ziyaret etti, 18 mevkidafl n Türkiye de a rlad. Görev süresi içerisinde 81 ili ziyaret etmeyi hedefleyen Gül ün, bu y l yapt - gezilerle gitti i il say s 76 ya ç kt. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre Cumhurbaflkan Gül, yurt d fl seyahatlerine fiubat ay nda Kahire de düzenlenen 12. slam flbirli i Teflkilat Zirvesi ne kat lmak üzere M s r a yapt resmi ziyaretle bafllad. sveç Kral Carl XVI. Gustaf n davetlisi ANKARA - Karaman, AA muhabirine demiryolu tafl mac l aç s ndan 2013 y l n de erlendirdi. Karaman, 2013 ün, Demiryolu Serbestleflme Kanunu nun ç kmas, Marmaray ve Konya-Eskiflehir YHT Hatt n n aç lmas, Ankara- zmir YHT Hatt n n temelinin at lmas, Milli Tren Projesi ve BALO tren seferleri gibi tarihi geliflmelerin yafland bir y l oldu unu belirtti. Geçen y l n demiryolu tafl mac l aç s ndan devrim niteli inde bir y l oldu- unu, bunun da 1 May s 2013 te yürürlü e giren Türkiye Demiryolu Ulaflt rmas n n Serbestlefltirilmesi Hakk nda Kanun la gerçekleflti ini belirten Karaman, Söz konusu kanun ile demiryolu tafl mac l art k serbest hale geldi. Bu ne demek? TCDD altyap hizmetlerini yürütürken tren iflletmecili i, kurulacak Türk Tren Afi taraf ndan gerçeklefltirilecek. Bunun yan s ra ister yolcu, ister yük treni olsun yerli ve yabanc firmalar da kendi trenlerini iflletebilecek. 2013, TCDD nin demiryolu üzerindeki 157 y ll k tekelinin kalkt y l olarak tarihe geçecek diye konufltu. Karaman, Asr n Projesi olarak adland r lan Marmaray n, Cumhuriyet in 90. y l dönümü olan 29 Ekim 2013 te hizmete aç ld n ve iki bayram n birlikte yafland n vurgulayarak, Asya ile Avrupa n n denizin alt ndan demir a larla birlefltirildi ini, böylelikle Osmanl dan bugüne 153 y ll k bir rüyan n gerçe e dönüfltü ünü ifade etti. Cumhurbaflkan Abdul Gül ün aç l - fl n yapt Marmaray törenine, TBMM Baflkan Cemil Çiçek ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n yan s ra, d fl ülkelerden cumhurbaflkan, baflbakan ve bakan düzeyinde kat l m n olmas n n, Marmaray n sadece Türkiye için de il, dünya için de öneminin göstergesi oldu unu ifade eden Karaman, proje kapsam ndaki Gebze-Haydarpafla ve Sirkeci-Halkal banliyö hatlar n n iyilefltirilmesi tamamland nda y lda 700 milyon yolcu tafl narak, stanbul un trafi- inde önemli oranda rahatlama sa lanaca n söyledi. Karaman, Tabii ülkemizin ve dünyan n gözbebe i olan bu projeden sadece banliyö tafl mac l 17 olarak faydalanmayaca z. leri ki süreçte yüksek h zl trenler ve belirli saatler aras nda yük trenleri de buradan geçecek. iki k ta aras n 4 dakikada geçen Marmaray a stanbullulardan yo un talep var. Biz de bundan memnunuz dedi. Yüksek h zl tren yolcu tafl mac l ve devam eden yüksek h zl tren projelerine de de inen Karaman, Ankara- Eskiflehir ve Ankara-Konya YHT hatlar ndan sonra Eskiflehir-Konya aras nda YHT iflletmecili ine baflland n hat rlatt. Ankara-Konya-Eskiflehir aras ndaki yaklafl k bin kilometrelik mesafede ilk h zl tren ringinin oluflturuldu unu belirten Karaman, flunlar kaydetti: YHT iflletmecili i yapt m z Ankara-Eskiflehir ve Ankara-Konya hatlar na bu y l Eskiflehir-Konya hatt n da ekleyerek Mevlana ve Yunus Emre dostlar - n bir araya getirdik. Ankara-Konya-Eskiflehir ve Ankara aras ndaki yaklafl k bin kilometrelik mesafede ilk YHT ringimiz de oluflmufl oldu. Ankara merkezli çekirdek h zl tren a kapsam nda Ankara- stanbul, Ankara-Sivas ve Ankara-Bursa hatlar nda infla çal flmalar sürüyor. Ayr ca bu y l içerisinde Ankara- zmir hatt n n da temelini att k. Orada da çal flmalar tüm h z yla sürüyor. Tüm bu hatlar m z tamamland nda 15 ilimiz, 36 milyon vatandafl m z h zl trenlerden faydalanm fl olacak. Bu da ülke nüfusunun yar s ediyor. Ankara- stanbul YHT Projesi nin Eskiflehir- stanbul etab nda ise art k sona yaklafl ld. Hatt n Eskiflehir- nönü kesiminde test sürüfllerini tamamlad k. 27 Aral k ta Say n Baflbakan m z n da teflrifleriyle Köseköy-Arifiye aras nda test sürüflleri gerçeklefltirdik. Ankara- stanbul hatt, biz demiryolcular ve ülkemiz için çok önemli. Yaklafl k 15 milyon nüfuslu Osmanl baflkenti stanbul ile Cumhuriyet in baflkenti Ankara çok yak nda yüksek h zl buluflacak. stanbullular kadar bizler de flimdiden bu buluflman n heyecan n yaflamaya bafllad k. Art k Ankaral ve stanbullular hafta sonu kahvalt lar n birlikte yapabilecekler. (AA) Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti olarak Mart ay nda baflkent Stockholm e giden Gül, Nisan ay nda Letonya ve Litvanya ya resmi ziyarette bulundu. sveç te Gül e, Kral Gustaf taraf ndan devlet ve hükümet baflkanlar na verilen en üst düzey niflan olan Serafim Niflan takdim edildi. Cumhurbaflkan Gül de, Türkiye Cumhuriyeti ile mensup oldu u devlet aras nda dostça iliflkilerin gelifltirilmesini ve milletlerin birbirlerine yak nlaflmalar n sa layan ülkelerin devlet baflkanlar na verilen Devlet Niflan n Kral Gustaf a sundu.portekiz e May s ay nda yapt devlet ziyaretinin ard ndan Gül, ayn ay içinde Türkmenistan a da gitti. Portekiz de Lizbon un alt n anahtar n n takdim edildi i Gül e, Türkmenistan da ise ülkenin en büyük devlet niflan takdim edildi. Niflan Gül e törenle veren Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov, Arkadafl ad nda safkan Ahal Teke cinsi at da Gül e hediye etti. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve K rg zistan n kurucu üyesi oldu u Türk Dili Konuflan Ülkeler flbirli i Konseyi nin üçüncü zirve toplant s dolay s yla A ustos ay nda Azerbaycan ziyaret eden Gül, Eylül ay nda da BM Genel Kurulu görüflmelerine kat lmak üzere ABD ye gitti. Gül, 10 günlük ABD ziyareti kapsam nda çok say da ikili görüflme yapt. BM Genel Kurulu na, geleneksel olarak ilk iki s rada konuflan Brezilya ve ABD devlet baflkanlar n n ard ndan üçüncü s rada hitap eden Gül, konuflmas nda BM sisteminin reform ihtiyac na de- inerek, gerçek anlamda demokratik temsil kabiliyetine sahip, etkin ve hesap verebilir bir güvenlik konseyi oluflturulmas n n önemini vurgulad. (AA)

18 18 YARIN NEVfiEH R - Nevflehir de, Jandarma Genel Komutanl bünyesinde 2003 y l nda kurulan JAKEM Komutanl nda binicilik e itimi alan tim Komutan Türkcan, birlikteki tek kad n asker olma özelli ini tafl yor. Türkcan, AA muhabirine yapt aç klamada, JAKEM de göreve bafllamadan önce hiç ata binmedi ini ve atlarla ilgili merak n n olmad n kaydetti. Binicilik e itim süresinin 34 hafta oldu unu ve 16 nc haftas n tamamlad n anlatan Türkcan, Bu iflin zor ve meflakkatli oldu unu biliyordum fakat buraya geldikten sonra kendime olan güvenim daha da artt. Türk kad n ve kolluk kuvveti olarak yap lmayacak bir ifl olarak görmüyorum. Gururla bu iflin üstesinden gelmeye çal fl yorum dedi. Bart n l Jandarma Komutanl nda görev yapt s rada JAKEM Komutanl bünyesinde personel al m yap laca n ö rendi ini ve baflvuruda bulundu unu belirten Türkcan, flunlar kaydetti: Baflvuru koflullar na bakt mda boy, kilo fiziksel görünüfl önemliydi ve hayvan sevgisinin yo un olmas isteniyordu. Bu özelliklerin kendimde oldu unu düflünerek müracaat ettim. Seçilen personeller aras na girerek mülakata ça r ld m. At üzerinde yapaca m z hareketler gösterilerek bizim de yapmam z istendi. Hareketleri baflar l bir flekilde s ras yla uygulad ktan sonra di er yetenek testlerini de tamamlad m. ki canl n n birlikte yapt tek spor olan binicili in zor, meflakkatli, sab r isteyen bir u rafl oldu unu ifade eden Türkcan, binicilik e itimi alan tek kad n olmaktan dolay mutlu oldu unu, e itim sonunda Türk kad - n n TSK da en iyi flekilde temsil etmeye çal flaca n ifade etti. Atl Jandarma Bölük Komutanl - Gündem na gelmeden önce baflar l olup olamayaca konusunda endiflelerinin oldu unu söyleyen Türkcan, Atlar öyle varl klar ki hepsi ayr bir karaktere sahip ve hisleri çok güçlü canl lar. Atlar, üzüntü ve sevincimizi hissedebiliyor. Dolay s yla birbirimizden etkilenmemiz söz konusuyken bu durumu lehime çevirerek olumlu düflünerek çal flmalar ma bafll yorum diye konufltu. Türkcan, merkezde, zorlu bir e itimin ard ndan, Türkiye nin de iflik bölgelerinde toplumsal olaylara müdahale, araç trafi ine kapal turistik 4 Ocak 2014 Atl asayifl timi, kad n komutana emanet Jandarma At ve Köpek E itim Merkezi (JAKEM) Komutanl nda görev yapan Tim Komutan Astsubay K demli Çavufl Kübra Türkcan (25), atl asayifl timinde tek bayan binici olarak e itim al yor. ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu nun (YSK) 30 Mart 2014 Pazar günü yap lacak mahalli idareler seçimine kat labilecek siyasi partileri aç klad karar, Resmi Gazete de yay mland. YSK n n Resmi Gazete de yer alan karar nda, mahalli idareler seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yap laca hat rlat larak, siyasi partilerin, milletvekili, belediye baflkanl, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine kat labilmeleri için illerin en az yar s nda, oy verme gününden en az 6 ay önce teflkilat kurmalar ve büyük kongrelerini yapm fl olmalar veya Türkiye Büyük Millet Meclisi nde gruplar n n bulunmas gerekti i kaydedildi. Buna göre, illerin en az yar s nda oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az 6 ay öncesi (30 Eylül 2013) itibar yla teflkilat kurmufl ve büyük kongrelerini yapm fl siyasi partilerini belirlendi. Mahalli idareler seçimine kat labilecek siyasi partiler flöyle: 1- Adalet ve Kalk nma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Ba ms z Türkiye Partisi, 4- Bar fl ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Do ru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve Eflitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halk n Kurtulufl Partisi, 15- Halk n Yükselifli Partisi, 16- Halklar n Demokratik Partisi, 17- Hür Dava Partisi, 18- flçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve Dayan flma Partisi, 23- Saadet Partisi, 24- Toplumsal Uzlaflma Reform ve Kalk nma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi. Bu arada, YSK n n Seçmen Kütü ünün Güncellefltirilmesi Usul ve mesire yerlerinde ve asayifl hizmetlerinde görev yapmak üzere subay, astsubay ve uzman jandarma binici adaylar yetifltirildi ini kaydetti. Atlarla çal fl rken olas bir kazan n yaflanabilece ini ancak so ukkanl davranarak bu sorunun üstesinden gelinece ini belirten Türkcan, flunlar kaydetti: Atlar n devasa görünümlerinin ard nda ürkek bir yap ya sahip oldu- unu bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle atlar n herhangi bir nesneden korkabilece ini unutmamak laz m, dolay s yla binicinin sadece kendi korkular n düflünerek at zorlamas, sürekli ondan bir fleyler beklemesi bencillik olacakt r. Türkcan, ailelere binicilik konusunda tavsiyelerde bulunarak, Atalar m z n bize emaneti olan bu spora sahip ç karak, binicili in geliflmesi konusunda duyarl olmal y z. Her ne kadar biz bu görevi mesle imiz gere- i yapsak da çocuklar m z için nas l ki müzik, dans gibi kurslar birer ihtiyaç olarak görülüyorsa ebeveynlerin binicilik konusunda da çocuklar na destek vermeleri gerekti ini düflünüyorum ifadelerini kulland.(aa) Yerel Seçime 25 parti girecek Esaslar n Gösterir Genelgesi de Resmi Gazete nin bugünkü say s nda yer ald. Genelge, muhtarl k bölgesi ask listelerinin güncellefltirilmesi amac yla, seçmene ait verilerdeki de iflimi belirleyen ad, soyad, yafl, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (k s tlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yarg kararlar na, asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandafll n kaybetme veya yeniden kazand n gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içinde veya d flar s nda vuku bulan yerleflim yeri de ifliklik verilerine ait esas ve usuller ile ask süresini, bu süre içinde yap lacak itirazlar kaps yor.(aa)

19 E itim Ö renciler okullar n tasarlayacak ANKARA - Milli E itim Bakanl (MEB), ö rencilerin hayallerindeki okulu tasarlamalar için yar flma düzenledi. Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülen Mesleki ve Teknik E itimin Kalitesinin Gelifltirilmesi Projesi (METEK), kapsam nda düzenlenen "Daha yi Bir Okul" yar flmas na mesleki ve teknik e itim veren liselerde okuyan ö renciler baflvurabilecek. Ö rencilerin yarat c fikirlerini ortaya ç karmak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini mesleki ve teknik e itimin önemine çekmeyi hedefleyen yar flmada, ö renciler, kendi bak fl aç lar yla ideal bir mesleki ve teknik e itim okulu tasarlayacak. Daha iyi ve ideal bir mesleki ve teknik e itim okulu konseptinin ö rencilerin gözünden anlat laca yar flma, konuyla ilgili her türlü temaya aç k olacak. Ö renciler tasar mlar n resim, foto raf, foto raf kolajlar, resim ve k sa filmler, sunu gibi eserlerle anlatabilecek. Yar flmaya, Van, Kars, fianl urfa, Erzurum, Batman, Diyarbak r, Sivas, Malatya, Trabzon, Kahramanmarafl, Gaziantep, Samsun, Elaz, Kastamonu, Kayseri, A r, I d r, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Mufl, Bitlis, Hakkari, Mardin, fi rnak, Siirt, Hatay, Osmaniye, Ad yaman, Kilis, Bingöl, Tunceli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüflhane, Yozgat, Çank r, Sinop, Tokat, Çorum, Amasya'daki mesleki ve teknik e itim veren orta ö retim kurumlar n n, ve 12. s n flar nda okuyan ö renciler kat labilecek. Yar flmaya baflvurular 3 fiubat'ta sona erecek. Yar flmada ilk 5'e giren konsept veya eser sahibi ö renciler, Türkiye'de METEK kapsam nda gerçeklefltirilecek 5 günlük yurt d fl çal flma ziyaretine kat lacak. Yurt d fl çal flma ziyaretine ödül alan ö rencinin dan flman ö retmeni de yanlar nda olacak. Ayr ca de er bulunan çal flmalar özel bir sergi organizasyonuyla bas na ve kamuoyuna tan t lacak. (AA) YARIN Yeni kalbiyle e itim almaya bafllad ORDU - ki y l bekledi i kalbe bir süre önce kavuflan 12 yafl ndaki Berkant Demireyen, tedavi gördü ü stanbul'dan Ordu'ya dönerek evde e itimine bafllad. Haftada 3 gün odas nda ders alan Berkant, yar m kalan e itimini Ordu Milli E itim Müdürlü ünün görevlendirdi i 6 ö retmenin verdi i dersler sayesinde sürdürüyor. Ordu Milli E itim Müdürü Nevzat Türkkan, AA muhabirine yapt aç klamada, Haki Yener Ortaokulu 6. s n f ö renci Berkant Demireyen'in durumunu okul ziyareti s ras nda ö rendi ini belirterek, "Hemen ö rencimizle ilgili çal flmalara bafllayarak kendisinin derslerden geri kalmamas n sa lad k" dedi. Bir hafta önce tedavi gördü ü hastaneden taburcu edilen Berkant' n yar m kalan e itimine evde devam etti ini anlatan Türkkan, flöyle konufltu: "Çocu umuzun haftada 3 gün bizzat evine giderek fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, ngilizce, sosyal bilimler ve Türkçe derslerinde e itim almas n sa l yoruz. Böylelikle ö rencimiz e itiminden geri kalm yor. Bu hem ö renci hem de ailesi için çok büyük bir mutluluk. Çünkü benim bu ö rencim aç k kalp ameliyat geçirdi. Bir baflkas n n kalbi al narak bu ö renciye tak ld. Biz de kalp nakli olan çocu umuzun e itimine devam etmesi için adeta seferber olduk. nflallah 2014 y l bu ö rencimiz için daha güzel geçer." Anne Necla Demireyen ise o lu Berkant' n zor günlerden geçti ini dile getirerek, flunlar söyledi: "Berkant' n 9 yafl nda, ilkokul 4. s n fta kalp hastal n ö rendik. ki y l boyunca Samsun'da tedavi gördü. Geçen y l karne tatilinde aniden fenalafl nca doktorlar acil kalp nakli olmas gerekti ini söyledi. Samsun'daki doktorlar o lumu Kartal Kofluyolu Kalp ve Araflt rma Hastanesine sevk etti. Burada tedavi görürken o lumun kalbi iflas etti. Hemen yo un bak m ünitesine kald r larak burada da 5 ay 19 cihazlara ba l yaflat ld. 5 ay sonra bekledi imiz haber geldi ve o luma uygun kalp bulunmufltu. Geçti imiz temmuz ay nda kalp nakli gerçekleflti." Berkant' n enfeksiyon riskine karfl okula gidemedi ini belirten anne Demireyen, "O lumla uzun süre hastanede kald k. Sonunda baflard k. nflallah Allah tamam na erdirir. Berkant eski sa l na h zla kavufluyor. Doktorlar m z kalabal ktan uzak durmas n istedi. Bu nedenle enfeksiyon riskine karfl okula gidemeyen Berkant, birkaç gün önce evde ders almaya bafllad. Bundan dolay çok mutluyuz" ifadelerini kulland. Kalbi de iflen 12 yafl ndaki Berkant Demireyen de sa l k sorunlar nedeniyle bir süre uzak kald e itimini evinde sürdürdü ünü belirterek, "Ö retmenlerim benimle çok ilgileniyor. Kesinlikle derslerimden geri kalm yorum, hatta daha da ilerledim. Bu nedenle herkese çok teflekkür ediyorum. Bir an önce eski sa l ma kavuflarak arkadafllar m n aras na dönmek istiyorum. Okulumu çok özledim" dedi.

20 20 YARIN 18. Uluslararas Türk Dünyas na Hizmet Ödülleri aç kland ANKARA - Türk Dünyas Yazarlar ve Sanatç lar Vakf (TÜRKSAV), "18. Uluslararas Türk Dünyas na Hizmet Ödülleri"ni aç klad. TÜRKSAV Yönetim Kurulu Baflkan Yahya Akengin, vakf n genel merkezinde düzenlenen toplant da, amaçlar n n Türk dünyas yla ilgili hizmette bulunanlara dikkat çekmek ve vefa duygusunu hat rlatmak oldu unu söyledi. Türkiye, Lübnan, Bulgaristan, K rg zistan, Kazakistan ve Azerbaycan'dan Türk dünyas na hizmette bulunan kifli ve kurumlar aç klayan Akengin, Türkiye'den Prof. Dr. Halil nalc k ve T KA Baflkan Serdar Çam' n da aralar nda bulundu u 5 kifli ile TRT Türk Kanal, Tarihin Arka Odas program ve Yeni Türkiye dergisi ödüle lay k görüldü ünü bildirdi. Akengin, Ermeni diasporas n n Türkiye aleyhine yürüttü ü soyk r m iddialar na ve bunun 100'üncü y l dönümü olan 2015 y l n n yaklaflt na dikkati çekerek, "Türk dünyas lobicili i" yap lmas n önerdi. Türk dünyas yla iliflkilerin gelifltirilmesinin önemine iflaret eden Akengin, bu kapsamda "Türk Dünyas Cengiz Aytmatov Sempozyumu" ile "fiehir ve Edebiyat" konulu uluslararas bir fliir ve nesir yar flmas düzenleyecekleri bilgisini verdi. Akengin, ödül törenin May s tarihlerinde K rg zistan Iss k Göl'de gerçeklefltirilece ini kaydetti. TÜRKSAV taraf ndan ödüle de er bulunanlar ise flöyle: Azerbaycan: "Azerbaycan Parlamentosu'nda Türkiye ile iliflkiler konusunda yap c katk ve çal flmalar " dolay s yla Melahat brahimk z, "Türk kültürünün Rus kültürüne etkileri konusundaki çal flmalar ve eserleri" için Minehan m Tekleli. Bulgaristan: "Bulgaristan Türk edebiyat ndaki eserlerinin Türk dünyas kültürüne katk lar " dolay s yla slam Beytullah Erdi. Kazakistan: "Kazakistan Türk edebiyat n n geçmifli, hali ve gelece i ile ilgili hizmetleri" için Jal n dergisi. K rg zistan: "Türk dünyas nda ortak kültür ve bilim köprülerinin oluflmas n sa layan misyonu" dolay s yla Manas Üniversitesi, "Türk dünyas halk müzi i çal flmalar " Salamat Sad kova, "Resim sanat ndaki baflar lar ve çal flmalar " dolay s yla Rumanov Taalal. Lübnan "Lübnan ve Suriye'deki kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmufl Türk mimari eserlerinin tespiti ve tan t c çal flmalar " dolay s yla Ömer Halil Tatmuri. Türkiye: "Osmanl tarihi üzerine yapt uluslararas nitelikteki çal flmalar " için Prof. Dr. Halil nalc k, "Hayat boyunca Türk ve Türk dünyas konusunda yapt bilimsel çal flmalar" dolay s yla Prof. Dr. Mustafa Kafal, "Do u Anadolu'daki Ermeni katliamlar n n somut kal nt ve belgelerini gün yüzüne ç karmas " dolay s yla Prof. Dr. Enver Konukça, "Türklük üzerine yapt çal flmalar" dolay s yla Doç. Dr. Osman Karatay, "Türkiye'nin d fla aç lan penceresi konumundaki T KA'n n baflkan olarak yapt baflar l hizmetler" için Serdar Çam, "Avrupa'n n Denge Oyununda Balkanlar" ve bu nitelikteki di er programlar " dolay s yla TRT Türk kanal, "Ele ald konular itibar yla milli ve do ru tarih bilincinin geliflmesi hususunda yap lan yay nlar" dolay s yla Habertürk TV Tarihin Arka Odas program, "Türk dünyas özel say lar ile kaynak niteli indeki çal flmalar " için Yeni Türkiye dergisi. (AA) Kültür Sanat KERKÜK MEKTUBU Dr.fiemsettin KÜZEC Tuzhurmatu da do an ve Irak Türkmen edebiyatç lar aras nda görkemli bir yeri olan usta kalemlerden say lan Mehmet Mehdi Bayat n Kaytaz Baba bir ömür destan eseri, Irak Türkmen edebiyat ndaki bofllu u doldurmufl gibi görünüyor Kaytaz Baba Bir Ömür Destan eser, Mehmet Mehdi Bayat n örnek ald bir usta flairin izinde yürüdü ü ve tuttu u yolu an msatmaktad r Halk edebiyat m z n önemli bir dal olan Destan yazarlar aras nda önde gelen yazarlar m zdan olan Bayat, Folklorumuzu, gelenek ve göreneklerimizi ince bir üslupla ele alm fl, inci taneleri gibi dizilere aktarm flt r. Destan n konusu Kaytaz Baba; Kerkük ün 70 Km. güneyinde olan Türkmen diyar Tuzhurmatu ilçesinde efsaneleflmifl eski bir bahçedir. Yazar Mehmet Mehdi Bayat, do up büyüdü ü Tuzhurmatu da bu a açla adata özdeflleflmifl, yaflam n, halk n n yaflad klar günlük mücadelelerini destanlaflt rarak ölümsüzlefltirmifltir. Tuzhurmatu nun sembolik olarak Aksu isimi, Tuzhurmatu nun sezonluk bir Irmak ad d r. Destan n yazar Mehmet Mehdi Bayat hakk nda toplad m z bilgileri: 1952 de Tuzhurmatu da do mufl, edebiyat fakültesi mezundur y llar aras nda ö retmenlik yapt.1991 y l nda halk taraf ndan gerçekleflen büyük ayaklanmaya kat ld gerekçesiyle tutuklanarak görevden at ld.1991 de ran n Erdebil üniversitesinde bir süre Arap dili ve edebiyat ö retmenli i yapt ktan sonra tekrar yurda döndü tarihleri aras serbest ifllerde çal flt. Saddam rejimi yok edildikten sonra tekrar ö retmenlik görevine bafllad. fiimdi Tuzhurmatu da hem ö retmen olarak hem de VEFA gazetesinin baflyazarl n yapmaktad r. Irak ve Arap edebiyatç lar birli i üyesi olan Mehmet Mehdi Bayat;1991 de ran n Tebriz flehrinde düzenlenen Nizami Gencevi festivaline,1994 te Ba dat ta düzenlenen Fuzuli festivaline kat larak, Fuzuli hakk ndan Yeni görüfller ad nda bir araflt rma sunmufltur. Ayr ca, Fuzuli, Nesimi, Türkmen, Azerbaycan Edebiyat, Divan Edebiyat ile ilgili onlarca araflt rma, elefltiri ve makaleler yay mlad fiair, yazar ve araflt rmac Mehmet Mehdi Bayat n çal flmalar, gelecekte Azerbaycan, Türkiye ve di er Türk Cumhuriyetlerinde ilgiliye karfl lanaca na inan yorum. O hem esperileriyle hem de edebiyat bilgileriyle, edebiyatç lar taraf ndan sevilen bir kiflili e sahiptir. KAYTAZ BABA B R ÖMÜR DESTANI KAYTAZ BABA DESTANINDAN: Kaytaz Baba, seher gözün açanda, Karanl klar korkusundan kaçanda, Ayd n günefl alt n saç n saçanda, Hayran ollam güler hüsnün görende Ay buluttan ahvalini soranda!. Kaytaz Baba seher nurun saçanda, Ezan sesi gönülleri çekende, Ak bir flafak Karavul dan sökende, Aksu görem tez uykudan uyan r! Bütün güller günefl gibi rengi boyan r Kaytaz Baba, ana yurdu sendedi Milletin derdi da mendedi Düflünmeme, arams zl ondad Hak gelende üzün o yüze dönderdi Düz kimseye günde lanet gönderdi Çal saz n aç ls n da gölümüz K z l Hoyrat desin flen bülbülümüz Na mesinden açs n k z l gülümüz Naz Han Salma a aç üste inlesin Hep memleket Kesük Hoyrat dinlesin Kaytaz Baba mam Ahmet fiembesi Ba l k z n baht niyaz etmesi Dört yol üste Cuma Tafl Atmas Hay r dile sen yatan bahtlar uyans n Duran kad n niyetine inans n Her bir millet tarihiyle ö ünür Kötü kimse dünya büyür sökülür Kuflaklar n lanetiyle dökülür nsan gerek varl yla çal fls n Ayd n yüzle tarihlere kavuflsun Tarihleri flahland ran flehitti Gönüllerde heykel kuran yi itti fiehitlere tarih bafl e itti Zaman geçer, flehit yâd silinmez Ad kal r, k r nerde, bilinmez 4 Ocak 2014 Kaytaz Baba sana vatan söyledim Bas ba r na can m kurban eyledim Topra ndan yang n bir ses dinledim Vatan kadrin yurtseverler bilirler Kokusuna bin can kurban dilerler Kaytaz Baba, sana destan yazm fl m Muhabbetin yüre imde kazm fl m Gülfleninden gül toplay p getirmiflim Topra ndan ilham al p yüre im E ilmeyip, çelik olup bile im Ad n dilden her an seni anm fl m Hasretinle gece gündüz yanm fl m Tafl lüle kumun cevher sanm fl m Can dilesen, can m kurban verirem Seni desem murad ma erirem Mehmet Mehdi BAYAT

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) 26 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Merkez Bankalarının geçtiğimiz haftaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. BIST100 Endeksi- Günlük Öncelikle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm 23 Şubat 2015 DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm Geçtiğimiz hafta Yunanistan meselesi ile yön bulan piyasalar haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi maliye bakanları zirvesinde Yunanistan a dair uzlaşma

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

* ABD istihdam rakamları ile haftayı 2.91 seviyesinin altında tamamlayan dolar/tl yeni haftaya 2.9052 seviyesinden başladı.

* ABD istihdam rakamları ile haftayı 2.91 seviyesinin altında tamamlayan dolar/tl yeni haftaya 2.9052 seviyesinden başladı. SABAH BÜLTENİ Piyasaların Yönünü ECB Belirleyecek 7 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar * BİST-100 endeksi Cuma günü ABD istihdam rakamları sonrası günü yüzde 0.47

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı