Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25 parti kat lacak HABER 18 DE Atl asayifl timi kad n komutana emanet!.. Cumhurbaflkan Abdullah Gül, 2013'te ABD, M s r, Portekiz ve sveç'in de aralar nda bulundu u 10 ülkeyi ziyaret etti, 18 mevkidafl n Türkiye'de a rlad. Görev süresi içerisinde 81 ili ziyaret etmeyi hedefleyen Gül'ün, bu y l yapt gezilerle gitti i il say s 76'ya ç kt. HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 17 DE LK TOPLU TAfiIMA TELEFER MART TA H ZMETTE Haberi 16 da MAMAK A YEN N KAH SALONU Haberi 15 de PURSAKLAR BELED YES S NEMA SALONU H ZMETE G RD Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 4 Ocak film vizyona girdi STANBUL - Bu hafta 2 si yerli 4 film vizyona girdi. Gazeteci Evrim Kanpolat n gerçek bir olaydan uyarlayarak yazd Halam Geldi filminin çekimleri, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde medeniyetlerin iç içe geçti i, birden fazla kültürün bir arada yaflad köylerden biri olan Ak nc lar da gerçeklefltirildi. Yönetmenli ini Erhan Kozan n yapt filmde, Ak nc lar da yaflayan Diyarbak rl 13 yafl ndaki üç genç k z n hikayesi anlat l yor. Küçük yaflta yap lan evlilikler ile akraba evlili inden do an engelli çocuklar n yaflam n çocuklar n gözünden beyazperdeye tafl yan filmde, ayn zamanda K br s n kuzeyi ve güneyi aras ndaki s n r sorunu da insani yönleriyle ele al n yor. 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde özel bir gösterimle galas yap lan filmde, Burçin Terzio lu, Turgay Tanülkü, Dilek Çelebi, Necip Memili, Berke Hürcan rol al yor. - Oldboy Spike Lee nin yönetmen koltu unda oturdu u Oldboy da Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley ile Samuel L. Jackson rol al yor. Gerilim sevenleri sinema salonlar na çekmesi beklenen filmin konusu flöyle: Joe Doucett kaç r l r ve d fl dünyayla hiçbir iletifliminin olmad karanl k bir yere götürülür. Bu karanl k mahsende neden kaç r ld n dahi bilmeden yirmi y l boyunca tutsak edilir. Hiçbir kurtulma umudu kalmam flken televizyondan gösterilen bir haberde kar s n n öldürüldü ünü ve bafl flüpheli olarak arand n ö renir ve günü gelip d flar ç kt nda öncelikli amac kar s n n katillerini ve kendini kaç ranlar bulup esasl bir intikam almakt r. Ne var ki soruflturmaya bafllad nda zannetti i kadar özgür bir adam olmad n ve tuzaklarla dolu bir suç a na karfl zorlu bir yoldan geçmesi gerekti ini anlar. - Kusursuzlar 50. Antalya Alt n Portakal Film Festivali nde En yi Film ve En yi Yönetmen, 4. Malatya Film Festivali nde ise En yi Kad n Oyuncu ödüllerine lay k görülen Kusursuzlar izleyici ile bulufluyor. Baflrollerini pek Türktan ile Esra Bezen Bilgin paylaflt filmde, brahim Selim, Mehmet Ali Nuro lu, Suna Selen ve Melih Düzenli de rol al yor. Yönetmenli ini Deniz Eyübo lu Ayd n, sanat yönetmenli ini Elif Taflç o lu, müziklerini Bar fl Diri, kurgusunu ise Theron Patterson n yapt film, kardefllik iliflkilerine, beraber büyümenin getirdi i rahatl a, bu rahatl n yaratt güvenceye ve kan ba haricinde çok az ortak yan olan iki insan aras ndaki iliflkiye dayan yor. - Walter Mitty nin Gizli Yaflam Ben Stiller in yönetti i Walter Mitty nin Gizli Yaflam n n oyuncu kadrosunda, Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn ile Kathryn Hahn yer al yor. Macera ve dramatik türündeki filmin konusu flöyle: Fantezi dünyas nda sessiz sedas z bir hayat süren, tiraj yüksek Life! dergisinin foto raf arflivinde çal flan Walter, kendini hiç beklenmedik bir maceran n içinde bulur. Yeni ifl arkadafl Cheryl ile flört etmeye bafllamas n n sonras nda hayat, hayalindeki sevgilinin gerçe e dönüflmesiyle de iflir. (AA)

3 M s r da, a ustos ay nda tutuklanan ve yaklafl k 4 ay sonra serbest b rak lan TRT Kahire muhabiri Metin Turan, tutuklu oldu u dönemde bazen ko uflun penceresinden özgürlük, özgürlük diye ba rd n belirterek, lk kez böyle olay yaflad m. Allah kimseye göstermesin dedi. ZM R - Gece stanbul dan zmir e gelen Turan, annesi Fadime Turan n, Gaziemir deki evinde yak nlar yla hasret giderdi. Turan, yaflad klar yla ilgili gazetecilere yapt aç klamada, olaylar görüntülemek üzere 16 A ustos ta el-fetih Camisi ne gitti ini, akflam saatlerinde olaylar n büyümesi üzerine cami kap lar n n kapat ld n anlatt. Ertesi gün camidekilerin rehin al nd n aktaran Turan, önce birkaç gün içerisinde serbest b rak laca n düflündü ünü ancak bekledi i gibi olmad n ifade etti. Turan, ilk kez böyle bir olay yaflad n belirterek, Allah kimseye göstermesin. Ko uflun kap s her aç ld nda bir fley mi oluyor diye gece geç saatler de dahi kap n n yan na gidiyordum. Bazen ko uflun penceresinden özgürlük, özgürlük diye, ne zaman hür olaca m diye ba rd m anlar olmufltu diye konufltu. - Bana Ebu Yusuf diye sesleniyorlard Turan, 4. çocu unun dünyaya geldi ini, do umundan 8 gün sonra ö rendi ini kaydederek, flöyle konufltu: Eflim ve üç çocu um Kahire deydi. Dördüncüsü ben hapisteyken, Kurban Bayram n n ilk günü dünyaya geldi. Yaflam H CR 3 Rebi-ül Evvel 1435 Çocu umun do umunu, bana 8 gün sonra ziyarete geldiklerinde ö rendim. Yani do umunda bulunamad m. Ko ufltaki arkadafllar benim Türk olmamdan dolay ad Yusuf olsun diyorlard. Yusuf Peygamber de M s r da hapis yatm fl. Herkes ebu-yusuf yani Yusuf un babas diye seslenirdi. Eflimler resmi belgeye ismini Mahmut yazd rm fl ama onu de ifltirece iz. - M s r seviyorum Annesinin kendisinin hapse girdi i dönemde Kelkit te oldu unu, bir süre ona duruma iliflkin bilgi verilmedi ini ifade eden Turan, annesine yaflatt klar için üzgün oldu unu söyledi. Turan, M s r da görevinize devam edecek misiniz? sorusuna da flu yan t verdi: fiu an çocuklar m M s r da okula gidiyorlar. Ben M s r seviyorum, orada kalmak istiyorum. M s r çok iyi bilen bir gazeteciyim. 13 y l orada çal flt m. RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Gazeteci Metin Turan n anne hasreti bitti Türkiye de benim gibi çok Metin var ama Kahire de bir tane Metin var. Orada daha faydal olaca m düflünüyorum. Turan, zmir e geldi i andan bu yana telefonun susmad n aktararak, Dün gece annem, a abeyim ve ablamlarla, sinema fleridinde geçer gibi, her fleyi bu odada konufltuk. Fazla uyumad m. Ye enim çok u raflm fl benim için, bakanlar aram fl, Baflbakan a mektup yazm fl. Bugün de TRT Genel Müdürü arad, geçmifl olsun için fleklinde konufltu. Turan, hafta sonuna kadar zmir de kalaca n, sonra Ankara ya geçece ini sözlerine ekledi. O luna kavuflman n mutlulu unu yaflayan 71 yafl ndaki Fadime Turan da Hamd olsun. Allah herkesten raz olsun, hükümetimize zarar vermesin dedi. Metin Turan, çocuklar na kavuflma an na ait foto raf ve görüntüleri de gazetecilerle paylaflt. (AA) YARIN 3 TBMM Onur Ödülü ne baflvurular bafllad TBMM - TBMM Onur Ödülü ne baflvurular bafllad. Baflvurular, 28 fiubat Cuma gününe kadar yap labilecek. TBMM Baflkanvekili, Kültür, Sanat ve Yay n Kurulu Baflkan Ayfle Nur Bahçekap l, yapt yaz l aç klamada, 2005 y l n n TBMM nin 85. aç l fl y ldönümü nedeniyle Milli Egemenlik Y l ilan edildi ini, bu ba lamda düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsam nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülünün verilmeye baflland n hat rlatt. Bahçekap l, 22 Kas m 2012 tarihinde Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeli i ile 2005 y l ndan beri verilmekte olan Üstün Hizmet Ödülü nün kald r ld n, TBMM taraf ndan art k sadece Onur Ödülü nün verilece ini ifade etti y l TBMM Onur Ödülü nün Milli Egemenlik Haftas etkinlikleri kapsam nda verilece ini, sürecin ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçeklefltirilece ini belirten Bahçekap l, flunlar kaydetti: Bu ba lamda; TBMM Onur Ödülü nün; Ulusal ve uluslararas alanda yapt çal flmalar ve tescil edilmifl üstün baflar lar ile ülkemizi en iyi flekilde temsil eden Türk vatandafllar na verilmesi öngörülmüfltür. Onur Ödülü; para ödülü, baflar belgesi, heykel ve plaketten oluflmaktad r. Ödülün verilmesinde aday n bilimsel çal flmalar, sanatsal ve kültürel eserleri veya topluma fayda sa layan faaliyetleri ile ulusal veya uluslararas alanda baflar göstermifl olmas koflulu aranacakt r. Baflvurular bugün bafllam fl olup, 28 fiubat 2014 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Baflvurular, kurulumuz sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli Bas n, Yay n ve Halkla liflkiler Baflkanl na yap lacak olup; sürece iliflkin bilgiler, afla da belirtilen irtibat adres ve telefonlar ndan takip edilebilir: Kültür, Sanat ve Yay n Kurulu Sekretaryas. Ziyaretçi Kabul Binas 3. Kat No:304 Bakanl klar-ankara. Tel : 0 (312) Faks : 0(312) Web: e-posta : (AA)

4 4 YARIN Turizm 4 Ocak 2014 Çald ran a Befl As rl k Bar fl an t yap lacak VAN - SITKI YILDIZ - Türkiye ile ran aras nda 5 as rd r süren dostlu a dikkati çekmek amac yla, Van n Çald ran ilçesinde an t yap lacak. Çald ran Kaymakaml Proje Ofisi taraf ndan haz rlanan, Do u Anadolu Kalk nma Ajans (DAKA) Yat r m ve Turizm Altyap s n n Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program ile desteklenen Kaz Gölünün Korunmas ve Turizme Kazand r lmas projesi uygulama alan na, 5 as rl k Türk- ran dostlu unu anlatan an t dikilecek. Türklerle ve ranl lar aras nda yaflanan son savafl olan Çald ran Savafl ile sonras nda yap lan ve halen devam eden bar fl n 500. y l n simgeleyecek an t, Kaz Gölü Projesi uygulama alan na kurulacak. Yap lacak 5 metrelik an tta, 500 y l önce yaflanan Çald ran Savafl nda Osmanl ordusunun bafl nda bulunan Yavuz Sultan Selim ile ran fiah smail in kaideleri yer alacak. Çald ran Kaymakam brahim Dündar, AA muhabirine yapt aç klamada, Kaymakaml k Proje Ofisi taraf ndan haz rlanan bu projeye Befl As rl k Bar fl ad n verdiklerini söyledi. 23 A ustos 2014 te Çald ran Savafl n n 500. y l n n çeflitli etkinliklerle kutlanaca n belirten Dündar, bu çerçevede Kaz Gölünün Korunmas ve Turizme Kazand r lmas projesi uygulama alan na, 5 as rl k Türk- ran dostlu una dikkati çekmek için an t dikilece ini ifade etti. Türk ve ran devletlerinin 1639 y l nda imzalanan Kasr- fiirin Antlaflmas yla bafllayan dostlu un günümüze kadar devam etti ine iflaret eden Dündar, flunlar : Bu bar fl n 500. y l n kutlayaca z. Kaymakaml k olarak yapt m z bir çal flmayla buna Befl As rl k Bar fl ad n verdik. An tta dönemin Osmanl Padiflah Yavuz Sultan Selim ile ran fiah smail in mermer kaidesi olacak. (AA) Tarihe tan kl k eden SU CENDERELER MAN SA - EMRE SAÇLI - Buharl lokomotiflerin su ihtiyac n karfl lamak için yap lan su cendereleri ve depolar, demir yollar n n 138 y ll k tarihine fl k tutuyor. Manisa n n Salihli ilçesinde 2 su cenderesi hala varl n sürdürüyor. Salihli Turizm Derne i (SATUR- DER) Baflkan Mustafa Uçar, AA muhabirine yapt aç klamada, Frans zlar taraf ndan yap lan cendere ve depolar n, Devlet Demiryollar n n 138 y ll k tarihine fl k tuttu unu söyledi. Salihli Tren Gar n n Türkiye nin en eski garlar ndan oldu unu hat rlatan Uçar, ilçeden geçen demiryolu hatt n n 1850 li y llarda ngilizler taraf ndan planland n ve 1875 y l ndan itibaren hizmet vermeye bafllad n belirterek, flöyle konufltu: O dönemlerde kullan lan lokomotifler suyla ve kömürle çal flt için suya ihtiyaç duyulurdu. Bu nedenle demiryolu hatt planlan rken her 50 kilometrede bir su cenderesi ve depolar yap lm fl. Su cenderelerinden ilçede iki tane mevcut. Su cendereleri ve depolar, istasyonun do u ve bat cephelerine konulmufl. Su depolar doldurulmak için Frans zlar Salihli nin Bahçecik köyünden tren gar na kadar hat döflemifller. Lokomotifler y llar y l burada su ihtiyaçlar n karfl lad ktan sonra yoluna devam edermifl. 110 y l hizmet verdiler, hala ayaktalar Devlet Demiryollar n n tarihi aç s ndan su cendereleri ve depolar n oldukça önemli bir konuma sahip oldu unu kaydeden Uçar, Avrupa n n çeflitli flehirlerinde lokomotiflerle çeflitli turlar n düzenlendi ini, benzer projelerin Türkiye de de uygulanabilece ini dile getirdi. Uçar, sözlerini flöyle sürdürdü: Türkiye de de bu tür projeler gelifltirilirse su cendereleri ve depolar haz r vaziyette, kullan lmay bekliyor y l nda bu hat aç ld ktan sonra 1985 y l na kadar, yani buharl lokomotifler devre d fl kalana kadar 110 y l boyunca ifllevini sürdürdü. Günümüzde mazotlu ve elektrikli trenler devreye girdi i için lokomotifli trenler art k nostaljik seyahatlerde kullan l yor. Su cendereleri hem ilçenin 138 y ll k tarihine tan kl k ediyor hem de bunca y la ra men ayakta kalm fl ve nostaljik bir görüntü sergiliyor. Salihli Tren Gar n n büyük özellikleri oldu unu vurgulayan Uçar, flunlar kaydetti: Demiryolu hatt n ngilizler yap yor ama istasyon gar n Frans zlar kullan l yor. Demiryolu üzerinde hareket eden vagonlar da Rumlar ve Frans zlar taraf ndan yap l yor. Gar binas 1924 y l nda restore edildi. Çünkü Kurtulufl Savafl s ras nda Salihli deki gar ve çevresinde büyük çat flmalar yafland. Bu çat flmalar s ras nda bina büyük zarar gördü. Yunan askerleri geri çekilirken bu binay atefle verdiler. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir çeflit ince ve ço u kez çiçekli, pamuklu kumafl. 2. Etraf suyla çevrili kara parças. Bafla kakma, serzenifl. 3. Küçük çocuklar uyutmak için söylenen türkü. Difli s r. 4. Vakit. Voltamperin simgesi. 5. Amerika n n kuzeyinde yaflayan K z lderili kabile. 6. Bir nota. Binek hayvan. Söz, lak rd, laf. 7. Saç dökülmüfl olan kimse. Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk. 8. Güreflte bir oyun. Kireç tafl. 9. Japon halk türkülerine verilen ad. Alt n n simgesi. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 10. Bir kimseye gönül k r c sert söz söyleme, azarlama. 11. Yar memnunluk anlatan bir ünlem. Bir ba laç. Verme, ödeme. 12. Eski bir devlet. Meflime, son, plasenta. 13. Yo urt, pekmez gibi koyu durumdaki fleyleri suyla inceltmek. 14. Tüberküloz. T rpana bal. 15. A açl kl yol. Bir gezegen. 16. Sevinç, fletaret. Köpek. 17. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Sidik asidi tuzu. 18. lgi eki. Bay nd rl k. fiaflma anlatan ünlem. 19. Farz olan namazdan önce okunan iç ezan. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 20. Afrika da bir ülke. Hofllanarak bakma. Yukar dan afla ya: 1.Bir tür deri hastal. Kuran n bölünmüfl olan 114 bölümünden biri. Fazla bön, enayi. 2. Baya, s radan. Namaz n bölümlerinden her biri. Kabaca evet. Modern Yunanca. 3. Okul, k flla gibi yerlerde üst üste yap lm fl yatak yerleri. Erden çavufla kadar olan askerlere verilen ad. Yerdeki kar n üstünde buz tutmufl olan tabaka. skambilde birli. 4. Yang n bombas. Ucuna do ru geniflleyen etek. Ac kl. 5. Güven. sviçre de bir akarsu. Koflucu devekuflu. Kütahya ilinin bir ilçesi. 6. Güney Afrika n n plaka iflareti. lenme, beddua. Ak l. laç, merhem. Endonezya n n plaka iflareti. Tanr tan maz, dinsiz. 7. Etoburlar n geliflmifl dönemlerinde ba rsaklar nda yaflayan tenya türü. Yaz n, edebiyat. 8. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Sevgili Ars z Ölüm, Buzdan K l çlar gibi eserlerin sahibi yazar m z. Uzakl k anlat r. 9. Yok olma, yok edilme. Gemi bar na. Gösteri, gösterifl. 10. A rbafll l k. Osmiyumun simgesi. Temel niteli inde olan, asal. Karadeniz yelkenlisi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Piyasalarda 2013 y l dalgal seyretti STANBUL - AA muhabirinin veri da t m terminallerinden derledi i bilgilere göre 2012 y l n ,44 puandan kapatan BIST 100 endeksi, 2013 y l nda en yüksek ,33 puan ve en düflük ,17 puan gördükten sonra 2013 y l n yüzde 13,31 oran nda düflüflle ,73 puandan tamamlad y l na 1.675,30 dolar seviyesinden bafllayan alt n n ons fiyat ise y l boyunca düflüfl trendinde hareket ettikten sonra y l n son saatlerinde yüzde 27,56 oran nda de er kayb yla dolar seviyelerinden ifllem görüyor. Döviz kurlar ise özellikle y l n ikinci yar s ndaki yükselifl ile y ll k bazda yat r mc s na yüzde 20 nin üzerinde kazanç sa lad. Bankararas piyasa verilerine göre dolar yat - r mc s 2013 y l nda yüzde 20,83, avro yat r mc s ise yüzde 26,13 oran nda getiri elde etti. Yurtiçi piyasalar yat r mc lar may stan önce ve may stan sonra diye iki farkl zaman diliminde de erlendiriyor. May s ay nda dünyan n önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluflundan ikincisi olan Moody s Türkiye ye yat r m yap labilir notu verirken, ABD Merkez Bankas n n (Fed) parasal genifllemeden ç - k fl için ilk sinyali vermesi ve Gezi Park olaylar da May s ay nda gerçekleflti. BIST 100 endeksi 2012 y l ndaki uzun vadeli yükselifl trendini 2013 y l n n ilk 5 ay nda özellikle kredi derecelendirme kurulufllar na iliflkin not art r m beklentileriyle devam ettirerek, 22 May s ta tarihi zirve rekorunu ,33 puana, kapan fl rekorunu ise ,87 puana tafl - d. Bu dönemde döviz kurlar 2012 y l flubat ay ndan beri devam eden yatay bant içindeki seyrini sürdürürken, alt n n ons fiyat ise y l bafl ndan itibaren düflüfl trendi içinde hareket etti. Dolar bazl BIST 100 endeksi ise s n r na kadar yükseldi i 2010 y l - n n kas m ay ndaki ,11 puan kapan fl rekorunu k ramad. Bu dönemde BIST 100 endeksi için borsa çevrelerinde seviyeleri konuflulmaya bafllan rken, ayn zamanda yetkililer taraf ndan endeksten s - f r at lmas n n gündeme gelebilece i de dillendirilmiflti. Kredi derecelendirme kuruluflu Moody s in 16 May s ta Türkiye nin kredi notunu yat r m yap labilir seviyeye yükseltmesiyle 2013 ün devam na iliflkin Borsay daha yukar lara tafl yacak pozitif beklenti eksikli i kar sat fllar n tetiklerken, Fed Baflkan Ben Bernanke nin parasal genifllemeden ç k fl sinyalini vermesi ve Gezi Park odakl geliflmeler de endeksin y l sonuna kadar devam edecek düflüfl trendine girmesine neden oldu. Ayn dönemde döviz kurlar yükselifle geçerken, alt n n ons fiyat ise Fed in ç k fl stratejisi ile ilgili beklentilerle düflüflünü h zland rd. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluflundan Fitch 2012 y l n n kas m ay nda Türkiye ye yat r m yap - labilir notu verirken (BBB-), di er kurulufl S&P ise 2013 y l n n mart ay nda Türkiye nin notunu yat r m yap labilir seviyenin bir alt olan Borsa stanbul 2013 y l nda yat r mc s na yüzde 13,31, alt n ise yüzde 27,56 oran nda zarar ettirirken, dolar yüzde 20,83 ve avro ise yüzde 26,13 oran nda getiri sa lad. BB+ ya yükseltmiflti. Analistler, not art fl beklentisiyle 2012 y l n n ikinci yar s ndan itibaren yurtiçi piyasalarda görülen pozitif ayr flman n, bu beklentinin ortadan kalkmas yla 2013 y l n n May s ay sonras nda yerini küresel piyasalardan negatif ayr flmaya b rakt n kaydetti. Y l n son ay nda gündemin en önemli maddesi olan stanbul merkezli operasyon ise piyasalarda sert bir türbülansa neden olarak endeksin puan ile y l n en düflük seviyesine kadar gerilemesine, dolar ve avronun da TL karfl s nda tarihinin en yüksek seviye rekorlar n k rmas na neden oldu. Bu dönemde dolar/tl paritesi en yüksek seviye rekorunu 2,1770 e tafl rken, avro/tl paritesi de en yüksek rekorunu 3,0155 e gelifltirdi. Alt n n onsu ise aral k ay nda üst üste dördüncü ay da düflüflle tamamlayarak y ll k bazda 12 y l aradan sonra ilk kez yat r mc s na zarar ettirdi. BIST 100 endeksinin y l içinde gördü ü en yüksek ve en düflük seviyeler dikkate al nd nda 7 ayda yaklafl k yüzde 36 oran nda bir gerileme görülürken, dolar baz nda bak ld nda ise bu düflüfl yüzde 44 ü afl yor. Y ll k de erlendirmede 4 yat r m arac n n da 2013 y l nda 2012 y l performans n n tersini gerçeklefltirmifl olmas dikkati çekiyor y - l n kazançla kapatan BIST 100 endeksi ve alt n 2013 y l nda de er kaybederken, 2012 y l nda yat r mc s na kaybettiren dolar ve avro ise 2013 y l nda kazanç sa lad.(aa) Rusya da asgari ücret 170 dolar MOSKOVA - Rusya da 2014 y l nda geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Buna göre asgari ücret yeni y lda 350 ruble (11 dolar) art r larak 5 bin 500 ruble (170 dolar) oldu. Rusya da asgari geçim standard ise 7 bin 800 ruble (240 dolar) civar nda. Baflkent Moskova da ise asgari ücret 400 ruble (12 dolar) art r ld. Buna göre 2014 y l - n n ilk 6 ay nda geçerli olacak asgari ücret 12 bin 600 ruble (390 dolar). 1 Temmuz da 7,5 dolarl k bir art fl daha yap larak asgari ücret 12 bin 850 ruble olacak. Öte yandan, Moskova da 2013 y l nda ortalama maafl n 57 bin ruble (bin 700 dolar) oldu u belirtildi. (CHA)

7 Ekonomi Son geliflmeler ekonomiyi kötü etkilese de Türkiye, uzun ve orta vadede olumlu bir görünüme sahip YARIN 7 Marmara Üniversitesi ktisat Fakültesi Ö retim Görevlisi ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslano lu, Türkiye nin orta ve uzun vadede büyüme dinamikleri ve potansiyeli yüksek bir ülke oldu unu belirterek, Ancak son dönemde yaflanan iç geliflmeler, Türk ekonomisinin büyümesi ve Türkiye de yap lacak yat r mlar üzerinde bask oluflturmaya bafllad dedi. STANBUL -AA muhabirinin sorular n yan tlayan Aslano lu, Türk ekonomisinin orta ve uzun vadede iyi bir görünüme sahip oldu unu, ancak Türkiye nin k sa vadede s k nt yaratabilecek ve beklentileri etkileyebilecek bir durumla karfl karfl ya oldu unu ifade etti. Aslano lu, belirsizliklerin azalmas ve siyasi risk alg s n n düflmesi gerekti ine iflaret ederek, 2013 y l nda Türkiye de yaflanan Gezi Park ve 17 Aral k operasyonu yla geliflen süreç, ekonomide belli hasarlara yol açm fl olsa da Türkiye nin uzun vadeli baflar hikayeleri daha fazlad r diye konufltu. fiu anda yaflanan belirsizli in Türkiye nin büyüme dinamiklerini de etkiledi ini bildiren Aslano lu, flu an yaflanan sürecin uzamas durumunda beklentilerin ve yat r m kararlar n n etkilenece ini ve bu durumun da olumsuz sonuçlar meydana getirebilece ini dile getirdi. Aslano lu, Amerikan Merkez Bankas n n (Fed) parasal genifllemede azalmaya gitmesi ve Türkiye de yolsuzluk operasyonlar n n ayn zamana dek gelmesi ekstra bir olumsuzluk meydana getirmedi çünkü Fed in eylemlerinin normalde de Türkiye ye fazla bir etkisi olmayacakt ve Türkiye de son yaflanan olaylar ne zaman yaflan rsa yaflans n yaratt - risk alg s nedeniyle Türkiye yi flimdiki gibi olumsuz etkilerdi. Türkiye nin flu anda finansal piyasalar nda yaflanan negatiflik, büyük oranda iç dinamiklerden kaynaklan yor. Borsa da yaflanan kay plar, son dönemlerde büyük oranda iç nedenlerden kaynaklan yor. Borsa n n bugün 75 bin de il de 68 bin civar nda olmas, kurun 2,10 a yaklaflmas Türkiye nin içerideki gündemiyle alakal d r ifadelerini kulland. Dünyan n en büyük para yönetim fonlar ndan ve Halkbank n hissedarlar ndan Blackrock n Türkiye deki finans sektörüne iliflkin pozisyonlar m z art raca z ifadesini de erlendiren Aslano lu, Bu tür haberler artarsa yabanc lar n Türkiye ile ilgili alg s daha net olur diye konufltu. TCMB, kurlarda ne kadar fazla istikrar sa larsa ekonominin genel gidiflat na iliflkin alg da o kadar güçlenecek Prof. Dr. Aslano lu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) flu anda s k politika izlemesi gereken bir dönem içinde oldu unu belirterek, TCMB nin kontrol edemedi i faktörlerin de oldu unu aktard. Aslano lu, TCMB, kurlarda ne kadar fazla istikrar sa larsa ekonominin genel gidiflat na iliflkin alg da o kadar güçlenecek dedi. TCMB nin yeri geldi i zaman esnek bir politika izlemekten çekinmemesi gerekti ine dikkati çeken Aslano lu, TCMB nin elindeki araçlar bu süreç içerisinde en etkin biçimde kullanmas ve güçlü bir irade göstermesinin önemli oldu unu vurgulad. Negatif reel faiz dönemi yavafl yavafl sona eriyor ve Fed in flu anki stratejisi de bu durumu destekliyor Fed in tahvil al mlar n azaltmas - n de erlendiren Aslano lu, bu durumun geliflmekte olan ülkeleri fazla etkilemedi ini, Türk ekonomisinin ise flu anki özel durumu nedeniyle birtak m etkilere maruz kald n kaydetti. Aslano lu, ancak tahvil al m n n azalt lmas ndaki sürecin ilerlemesinin faizler üzerindeki bask y art raca n belirtti. Enflasyonu düflük tutabilen ülkelerin faizdeki art fltan daha az etkilenece ini ifade eden Aslano lu, bu durumun borsalar olumlu etkileyece ini bildirdi. Aslano lu, Ancak enflasyonu yüksek olan ülkeler, Fed in tahvil al m n azaltmas ndan dolay faizlerdeki bask y hissetmeye devam edecek. Geliflmekte olan ülkeler, enflasyonu düflüremezse gelecek y l n sonlar ve 2015 y l nda bu ülkelerde faizlerde bask oluflur diye konufltu. Negatif reel faiz döneminin yavafl yavafl azalmaya bafllad n ve bu sebepten dolay faizlerin artaca n aktaran Aslano lu, nominal faizde bask olaca n ve reel faizin de pozitif olaca n belirterek, Fed in flu anki stratejisinin de bu durumu destekledi- ini ifade etti. Aslano lu, ilerideki dönemde de reel faizlerin pozitif bask s n n daha fazla görülece ini sözlerine ekledi.(aa) Hewlett-Packard, Almanya da yüzlerce kifliyi iflten ç karacak FRANKFURT - Amerikal teknoloji flirketi Hewlett-Packard, Almanya da 850 den fazla personeliyle yollar n ay racak. Sektördeki dönüflüm ve a r rekabet flartlar nedeniyle toplamda ise 34 bin kifli iflini kaybedecek. Merkezi Amerika Birleflik Devletleri nde bulunan teknoloji devi Hewlett-Packard, yaflad ekonomik sorunlar nedeniyle dünya genelinde 34 bin kifliye ç k fl verecek. ABD li flirket özellikle Çinli Lenovo baflta olmak üzere uzak do- ulu rakipleriyle rekabet etmekte zorlan yor. Ayr ca ak ll telefon sektöründe yaflanan de iflim de HP yi olumsuz etkiliyor. HP nin fiefi Meg Whitman, daha önce personel tenkisat na iliflkin 27 bin rakam n telaffuz ederken, bu say n n flimdilerde 34 bini buldu u belirtildi. Almanya da ise HP nin 850 kifliyi iflten ç karaca konufluluyor. Hatta Frankfurt flehri yak nlar ndaki Rüsselsheim da bulunan tesislerinin tamamen kapaca belirtiliyor ün Ekim ay nda biten mali y l itibariyle yüzde 7 lik kay p yaflayan ABD li flirketin toplam cirosu 112,3 milyar dolar oldu. HP, daha çok üretti i bilgisayar, yaz c (Drucker), network sistemleri ve sunucular (server) ile tan n yor. fiirket yak n zamanda yaz l m hizmeti ve teknik destek üniteleriyle de faaliyet göstermeye bafllam flt. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi ANKARA - Ancak hukukun temel doktrini olan masumiyet karinesi de unutulmamal d r. Bu iddialar n yans malar n n maddi boyutunun d fl na ç kmas ekonomimizi olumsuz etkilemifltir. dedi. Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i nin (MÜS AD) 'Geniflletilmifl Baflkanlar Toplant s ' Ankara Rixos Otel de, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan' n kat l m yla gerçekleflti. Nail Olpak, aç l fl konuflmas nda yolsuzluk iddialar n n ekonomiye etkisini de erlendirdi. 10 gün içinde dövizin f rlad na iflaret eden MÜS AD Baflkan, Öyleki sizlerde biliyorsunuz 10 gün içinde dolar kuru 2,16 ile tüm zamanlar n en yüksek seviyesine faizde 1,4 puan art flla yüzde 10,2 ile y l n en yüksek seviyesine ulaflt. Borsada yüzde 17'yi bulan kay plarla birlikte bu 3 kalemdeki kay p 125 milyar TL oldu. Bu rakama özel sektörün kay plar dahil de ildir. Çok flükür bu gidifl çok uzun sürmemifl hafta bafl ndan itibaren piyasalar normalleflmeye bafllam flt r. Temennimiz üretim ve ticarete yans madan toparlaman n devam etmesidir. diye konufltu. Seçimlerin art arda geldi i bir dönemde bu soruflturmayla beraber yaflananlar n kamuoyunda siyasal alana yönelik bir çal flma alg s oldu unu dile getiren Nail Olpak, bu alg n n h zla ortadan kalmas gerekti ini vurgulad. Bozulman n piyasaya yans mas halinde daha kal c zararlar n oluflaca n kaydeden MÜS AD Baflkan, fiimdi tekrar sormak istiyorum; kendi mecras nda yürüyen adli bir operasyonun ülke ekonomimize yans mas böyle mi olmal d r. Bu durumu anlam fl durumda de iliz. dedi. Merkez Bankas n n son zamanlar artan döviz oynakl n kontrol alt na almak için döviz sat m ihaleleri düzenledi ine iflaret eden MÜS AD Baflkan, Merkez bankas n n da baflka araçlarla para politikas n güçlendirmesinin do ru olabilece ini düflünüyoruz. Döviz sat m ihaleleri yan s ra Dealing sistemi gibi farkl unsurlarla sat fl yaparak manipülasyon kaynakl dalgalanmalar önleyebilece ini düflünüyoruz. ifadelerini kulland. MÜS AD Baflkan ard ndan 2013 y l n de erlendiren Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, MÜS AD n yolsuzluk olay ile ilgili taleplerine karfl l k olarak, Hiçbir yolsuzlu un üstünü örtmeyece iz ama 2 haftad r yaflad klar m za bakt m zda zamanlama konusunda içeri ine bakt - m zda siyasi bir iflçilik görüyoruz. Yolsuzlu un üzerini örtmeyece iz ama Türkiye üzerinde oynanan oyunlara da izin vermeyece iz. Hele bu oyunlar yarg üzerinden emniyet üzerinden farkl yap larla gidiyorsa bunu yok sayamay z. dedi. Operasyon öncesi halka aç k flirketlerin piyasa de erinin 270,9 milyar dolar oldu unu belirten Ali Babacan, yolsuzluk sonras nda bu flirketlerin 49 milyar dolarl k bir de er kayb yaflad n anlatt. Operasyon boyunca 238 milyarl k bir döviz ç k fl oldu unu belirten Babacan, Ama birkaç gün sakin geçince kayb n yar s ndan fazlas kadar bir döviz girifli yafland. Ne kurda, ne faizde ne hisse senedindeki fiyatlar kal c de il, geçici. Yarg gerçek yarg gibi emniyet de görevini yapt ktan sonra toplan r. ifadelerini kulland. Halk Bankas n n önümüzdeki günlerde olumlu bir performans sa layaca n aktaran Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, Halk Bankas n n 2002 y l nda neredeyse alaca paran n yar s bat kt. fiimdi bu alacak oran yüzde 2 ye düfltü. Sektör ortalamas n n alt nda bir alaca var. Halk Bankas 'n n en önemli özelli i ran da ifl yapabilen banka olmas. E er bir banka dünya yapt r mlar n dikkate almazsa dövizle ifllem yapam yor. ran da ifl yapmas için hem ran n, hem ABD nin güvenini kazanmas laz m. Biz Halk Bankas 'n n önümüzdeki dönemde performans n da olumlu düflünüyoruz. Ama maalesef genel müdür üzerinden tüm bankay y pratmaya çal fl - yorlar. Gerçekler gün yüzüne ç kacakt r. diye konufltu.(cha) 4 Ocak 2014 MÜS AD: Yolsuzlu u kim gündeme getirirse getirsin araflt r lmal Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Genel Baflkan Nail Olpak, Yolsuzluk kim taraf ndan gündeme getirilirse getirilsin, muhtevas ve muhataplar na bak lmaks - z n yolsuzluk iddialar n araflt r lmas hepimizin ortak arzusudur. Otomotiv Komponent Tasar m Yar flmas bilgilendirme semineri yap ld BURSA - Türkiye Otomotiv Sektöründe 3 üncüsü gerçekleflecek Geleneksel Komponent Tasar m Yar flmas n n bilgilendirme semineri, Uluda Üniversitesi Faik Çelik Otomotiv Mühendisli i Bölümü Konferans Salonu'nda yap ld. Yar flma, Uluda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B) organizasyonuyla, Ekonomi Bakanl n n deste i ve Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) koordinatörlü ünde Nisan 2014 tarihleri aras nda Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilecek. Yar flman n bilgilendirme toplant s na yo- un kat l m oldu. Organizasyon yetkilileri, kat l mc ö rencilere yar flma hakk nda bilgi verdi. Yar flmaya kat lan serbest kat l mc lar ve üniversite ö rencileri için ayr bir de- erlendirme yap laca n ve her kategoriden ilk 4 e girenlerin ödüllendirece i belirtildi. Birincilerin 10 bin, 2 incilerin 6 bin, 3 üncülerin 3 bin ve mansiyon ödülü sahiplerinin de 2 bin TL ile ödül alaca vurguland. Ayr ca, 5 bin TL de erinde jüri özel ödülünün verilece i vurguland. Bunun d fl nda, tasar m yar flmas nda dereceye giren tasar mc lardan, Ekonomi Bakanl taraf ndan uygun görünenlerin bakanl k deste iyle 2 y l süresince yurtd - fl e itimi kazanacaklar ifade edildi. (CHA)

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

fientepe teleferi i Mart ta hizmette

fientepe teleferi i Mart ta hizmette GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asgari ücret yine yetersiz 6 OCAK 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr 388 bin litre kaçak motorin

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı