ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)"

Transkript

1 ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi( Milletler Kalk-nma Program- (GEF/SGP) K-rsal Çevre ve Ormanc-l-k Sorunlar- Ara(t-rma Derne5i

2 ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Ankara-2002

3 SUNU Nüfusumuzun yarsn kadnlar oluturuyor. Oluturuyor, ancak, ülkemizin özellikle köylerinde yaayanlarnn, deyi yerindeyse, kymeti harbiyesi yeterince bilinmiyor. Oysa onlar evde, tarlada; yaantmzn her alannda varlar; onlar ana, bac ve e Cennetin, ayaklarnn altnda oldu- u hep söylenir söylenmesine de, ço%unlukla en küçük ilerde bile onlarn fikri alnmaz. Ancak, artk, kadnlarn, en az erkekler kadar fikir üretebildi- %ini; öneri gelitirebildi%ini ve sorunlar çözebildi%ini kimseler görmezden gelemiyor. (yi de yapyorlar. Öyleyse, kadnlarn, krsal kalknmada da yapabileceklerini; daha do%ru bir söyleyile, yapabildiklerini görmek gerekiyor. Bu kitapçk, bu gere%in yerine getirilmesine katkda bulunmay amaçlyor. Peki, buna gerek var myd? Gerçekte, yoktu. Yoktu, çünkü, U- lusal Kurtulu Savamzda kadnlarn yapabildiklerini kimler unutabilir ki Bu bir yana, her gün tarlada, evde, çarda, pazarda yaptklarn gözler önüne getirmek yeter kadnlarn toplumsal yaamdaki önemini yeterince kavrayabilmek için. Kitapç%n, kadnlarn krsal kalknmada da varl%n henüz kavrayamamlara yararl olabilece%ini umuyoruz. KIRSAL ÇEVRE

4 KADINLAR KALKINMADA NEDEN ÖNEMLDR? Dünya nüfusunun yarya yakn kadnlar oluturmaktadr. Kadnlar ile ilgili en yaygn kan, sadece ev ileri yaptklar ile snrl kalmaktadr. Oysa kadnlar sanld%ndan daha çok hayatn içinde yer almakta, yaam için gerekli pek çok de%erli kayna% kullanmaktadr. Özellikle krsal alanda, kadnlarn kullandklar kaynaklarn says çok daha fazladr. Örne%in bitkisel tarm faaliyetlerinde çalan kadnlar, topra%, bitkileri tohumu, suyu kullanrlar. Hayvanclkla ilgilenen kadnlar hayvanlar, yem, yem bitkileri ile ilgilidirler ve hayvansal ürünleri iler ve de%erlendirirler. Çobanlk yapan kadnlar, meralarn kullanm ve de%erlendirilmesi ile ilgili önemli bilgi ve deneyimlere sahiptir. Ço%unlukla kadnlarn orman kayna% ile yo%un ilikileri vardr. Aile tüketimi için gereken yakacak odunun sa%lanmas, kullanlmasnda önemli görevler alrlar. Orman yan ürünlerinin de%erlendirilmesi de kadnlarn iidir. Yakacak olarak kullanlan kozalaklarn toplanmas, çeitli mantar, meyve ve otlarn de%erlendirilerek aile beslenmesine kazandrlmas gibi. Ülkemizde ve dünyada orman köylerinde yaayan kadnlarn pek ço%u, orman içisi olarak da çalmaktadr. Ayrca kadnlar ailelerinin yaamn sürdürebilmesi için gerekli uygun beslenme, temizlik, sa%lk, e%itim gibi koullarn sa%lanmas için büyük çaba sarf ederler. Bu nedenle kalknma çalmalarnda kadnlara yer vermemek dünya nüfusunun yarsn yok saymaktr. Bunca i potansiyelini, kayna% ve sonuçta hayatn sürdürülebilirli%ini görmezden gelmek demektir. Kadnlar hayatn sürdürülebilirli%ine sa%ladklar önemli katklarna karn, kalknmann nimetlerinden erkekler kadar yararlanamamaktadrlar.(gelir, e%itim, kararlara katlm, kaynaklarn kontrolü, kredi kullanm vb.) Kadnlar dünya yoksullar arasndaki en yoksul dilimde ço%unlu%u oluturmaktadr. Yoksullar arasnda kadnlarn oran hzl bir ekilde artmakta ve yoksulluk diilemektedir.

5 KADIN SORUNLARI KALKINMA ÇALIMALARINDA KAÇ DÜZEYDE FARK EDLR? NEGATF FARK EDL DÜZEY: Proje amaçlarnda, kadn sorunlar hiç ele alnmaz. NÖTR FARK EDL DÜZEY: Proje amaçlarnda; Kadn sorunlarna iaret edilir. Ancak, uygulanacak projelerle kadnlarn durumunun daha kötüye gitmeyece%i sözü verilir. POZTF FARK EDL DÜZEY: Projede; Kadn sorunlar dikkate alnr Erke%e göre kadn gelitirmek, iyiletirmek amaçlanr. KALKINMADA KADIN SORUNLARININ FARK EDL DÜZEYLER, 3 FARKLI KALKINMA YAKLAIMI OLUTURUR: 1) Cinsiyet yargl 2) Cinsiyet körü 3) Cinsiyet duyarl

6 KALKINMA ÇALIMALARINDA BENMSENEN FARKLI YAKLAIMLAR 1. Cinsiyet Yarg-l- Kalk-nma Yakla(-m-: Kadn kalknma programlarndan dlayan, ayrmcl% gözeten yaklamdr. Kalknma kurulular yaptklar çalmalarda kadnlara hiç yer vermezler. Sonuç olarak hazrlanan kalknma projelerinin amaç, planlama, uygulama, izleme ve de%erlendirme aamalar tamamen erkeklere yönelik olarak tasarlanmaktadr. Dünyann bir çok ülkesinde yaplan de%erlendirmelerde, kadnlar dlayan kalknma çalmalarnn baarl olamad% anlalmtr. Çünkü uygulanan projeler, erkekler kadar hatta onlardan daha etkin çaltklar faaliyet alanlarn kapsamaktadr. Buna karn sadece erkeklerin talepleri dikkate alnmakta, onlara e%itim verilmekte ve kaynak sa%lanmaktadr. Verilen hizmet, asl ii yapan kadnlara ulamad% için çalmalar istenilen sonucu vermemekte ve sa%lanan kaynaklar israf olmaktadr. 2. Cinsiyet Körü Kalk-nma Yakla(-m-: Kalknma çalmalarnda cinsiyeti görmeyen, ayrdnda olmayan bir yaklam söz konusudur. Bu tür yaklamda önemli olan projelerin maddi getirileridir. Yaanan deneyimler de%erlendirildi%inde, cinsiyet körü yakla- mn kadnlara büyük ölçüde zarar verdi%i, i yüklerini artrd% ve sosyal statülerini olumsuz yönde etkiledi%i saptanmtr.

7 CNSYET YARGILI KALKINMA YAKLAIMI ÖRNEK OLAY Bir kalk-nma kurulu(u, X köyünde sebzecili5in geli(tirilmesi konusunda, köyün erkeklerine yönelik bir çal-(man-n yararl- olabilece5ine karar vermi(tir. Sebze bahçelerini bir kez ziyaret eden teknik uzman, ar-klar-n hatal- kaz-ld-5-n-, sulaman-n gere5inden fazla yap-ld-5-n-, baz- hastal-klar-n görüldü5ünü, dü(ük kaliteli tohum kullan-ld-5-n- saptam-(t-r. Bu teknik hatalar-n giderilmesi durumunda sebze üretiminin artaca5- ve üreticilerin gelir düzeyinde art-( olaca5-n- hesaplayan uzmanlar, köyün erkekleri ile görü(mü( ve bir e5itim çal-(mas- ba(lat-lm-(t-r. Köyün erkeklerinin kat-l-m-yla bahçe haz-rl-5-, ar-k yap-m-, ekim teknikleri, do5ru sulama, fide (a(-rtma, çapa, ilaçlama, hasat sürecini uygulamal- olarak ele alan mükemmel bir e5itim çal-(mas- gerçekle(tirilmi(tir. Çal-(ma sonrasyüksek verimli, sertifikal- sebze tohumu da5-t-lm-(, yeni üretim sezonunda bu tohumlar-n kullan-lmas- tavsiye edilmi(tir. Sezon sonunda yap-lan köy ziyaretinde sebze üretimindeki hatalar-n ayn- (ekilde tekrar edildi5i, verilen tohumlar-n kullan-lmad-5- ve sebze veriminin hala dü(ük oldu5u ortaya ç-km-(t-r. Bu ba(ar-s-zl-5-n nedenleri ara(t-r-ld-5-nda, sebze üretiminin tamamen kad-nlar taraf-ndan yap-ld-5-, üretimde ise kad-nlar-n elde etti5i yerli tohumlar-n kullan-ld-5- anla(-lm-(t-r. Sonuç olarak, erkeklere verilen e5itimin as-l bu i( ile ilgilenen kad-nlara yans-mad-5- ve çal-(man-n ba(ar-- s-z oldu5u görülmektedir. 1. Cinsiyet Duyarl- Yakla(-m: Kalknma projesinin her aamasnda kadn sorunlarnn ayrdnda olan bir yaklamdr. Bu yaklam; kadn ile erkek arasndaki i bölümü ve güç ilikilerinden kaynaklanan faktörleri göz önünde bulunduran; kalknmadan kimin yararlanp kimin yararlanmad%nn belirlenmesi için ekonomik ve sosyal etkileri ölçen ve dikkate alan bir yaklamdr.

8 CNSYET KÖRÜ YAKLAIM ÖRNEK OLAY Bir kalk-nma kurulu(u Y bölgesinde aile i(letmeleri kurarak yumurta tavukçulu5unu geli(tirmek istemektedir. Yöreden 45 aileyi destekleyerek 5000 yumurta tavu5u beslenebilen kümesler in(a edilmi( ve üretim süreci ba(lat-lm-(t-r.10 y-l sonra yap-lan de5erlendirmelerde, ailenin ekonomik düzeyinde büyük bir art-(-n oldu5u saptanm-(t-r. Ancak projenin yaratt-5- sosyal etkiler incelendi5inde, hane reisi erkeklerin önemli bir k-sm-n-n kümesteki tavuklar-n bak-m-nda e(lerini ve çocuklar-n- çal-(t-rd-klar-, i( gücü ihtiyac-n-n artmas- ile ikinci bir e(le evlendikleri, çocuk say-s-n- art-rd-klar-, sat-n ald-klar- arabayla daha çok (ehirde zaman geçirdikleri belirlenmi(tir. Elde edilen gelir erke5in önceliklerine göre kullan-l-rken, kuma olan kad-nlar, s-k s-k kavga etmekte, ev i(leri, tarla i(leri ve kümes aras-nda sürekli ko(turup durmaktad-r. CNSYET DENGEL KALKINMANIN 3 TEMEL LKES 1) Kalknma çalmalarnn, gelimekte olan ülkelerdeki kadn ve çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmamasn sa%lamak, 2) Programlarn erkekler kadar kadnlara da faydal oldu%undan emin olmak, 3) Mümkün olan her yerde, aile ve çocuklardan sorumlu olan kadnlara daha fazla destek ve kaynak sa%layan programlar oluturmak KADINLARIN SORUNLARI NELERDR? Kadnlara yaplan ayrmclk ve bunun toplum tarafndan kabul görmesi A%r i yükü Sa%lksz çalma koullar Kadn varl%nn, eme%inin de%ersiz görülmesi Kötü ve yetersiz sa%lk hizmetleri Yetersiz beslenme

9 Yetersiz e%itim Sk ve erken gebelikler Kadna fiziksel güç kullanm ve iddet uygulama AYRIMCILIK NEDR? Kadnlarn yapt% iin erkekler tarafndan yaplan ie göre daha az de%erli kabul edilmesi, daha az prestijli olmas, ülkeler çapndaki de%erlendirmelerde, daha az kayda de%er bulunmas Kadnn üretici kaynaklara yeterince erime olana% bulamamas, Kararlara katlm ve aile gelirinin kontrolünde çok az söz hakkna sahip olmas, KADININ ÖNÜNDEK ENGELLER NELERDR? Önyarglar Gelenekler E%itim ve bilgi düzeyi yetersizli%idir. CNSYET DENGEL KALKINMA YAKLAIMININ SON AMACI NEDR? Sosyal adalet Zayf olann güçlendirilmesi

10 SOSYAL ADALET NEDR? E%itim Konut Özgürlük Sa%lk (stihdam gibi toplumsal eitli%i sa%lamak için gerekli olan temel dayanaklara kadn ve erke%in eit eriimini sa%layarak, yaam kalitesini artrmak ve gelitirmektir. GÜÇLENDRME NE DEMEKTR? Kadnlarn erkeklerle eit konumda olmasn ve üretim faktörleri üzerinde eitlikçi kontrollerini sa%lama sürecidir. (nsanlara gerekli destek ve yönlendirici ortam sa%layarak kendi kalknmalarn tevik etmek, kapasitelerini gelitirerek/vurgulayarak kendi ayaklar üzerinde durmalarn sa%lamaktr. KADINLARIN GÜÇLENDRLMESNDE TEMEL OLAN NEDR? Kendi yaamlar ile ilgili karar vermeleri Kapasitelerini gelitirmeleri Verdikleri kararlar uygulayabilme yetkinli%i KADININ GÜÇLENDRLMESNDEK AAMALAR NELERDR? Refah Kaynaklara eriim Bilinçlendirme Katlmclk Kontrol

11 REFAH NEDR? Sa%lanan hizmetlerle kadnlarn temel ihtiyaçlarnn yeterli düzeyde karlanmasdr. Yiyecek (stihdam Sa%lk hizmetleri E%itim gibi ihtiyaçlarn karlanmasnda, kadnlarn kabul edilebilir bir düzeye gelmesi ile ilgilidir. KAYNAKLARA ERM NEDR? Kadnn refah düzeyini artrmak ve güçlenmesini sa%lamak için baz kaynaklardan yararlanabilmesi gerekmektedir. E%itim olanaklar Toprak Kredi gibi kaynaklara eit eriim hakk elde edebilmelidir. BLNÇLENDRME NEDR? Toplumu oluturan bireylerin, Biyolojik ve toplumsal cinsiyet rolleri arasndaki fark, Cinsiyet rollerinin kültürel ve de%iebilir oldu%unu, Cinsiyete dayal i bölümünü anlamalardr.

12 BLNÇLENDRME NEDEN ÖNEMLDR? Kadnlarn cinsiyetler arasndaki eitsizlikleri gidermeye yönelik uygun davranta bulunmalar için (çinde yaadklar kültürel dokuyu anlamalar Kendi geliimlerini snrlayan sistemi zorlamada üstlerine düen görevleri fark etmeleri gerekmektedir. KATILIMCILIK NEDR? Tan-m:1 Kadnlarn, erkeklerin yan sra, erkeklerle birlikte eit olarak karar aldklar aamadr. Tan-m:2 Kadnn, karar verme, politika yapma ve yönetim sürecine eit katlmdr. KONTROL NEDR? Tan-m:1 Kadn veya erke%in hakimiyetinin söz konusu olmad%, Kadnlarn kendileri ve çocuklarnn yaamlar ile ilgili kararlar a- labildikleri, Kalknma sürecinde aktif rol alabildikleri Kadnlarn katlmnn tannd% ve ödüllendirildi%i eitlik ve yetki gücünün en üst noktasdr.

13 Tan-m: 2 Kadnlarn karar verme sürecine katlmna Bilinç düzeyindeki art ile katlmn gerçeklemesine Üretim faktörlerini kontrolde eitli%in sa%lamasna Elde edilen faydann eit olarak da%lmna iaret eden aamadr. KADININ GÜÇLENDRLMES ÇN GEREKL 5 AAMANIN GERÇEKLETRLMES NEY SALAR? Cinsler arasnda eitli%i Zayf olan tarafn güçlenmesini CNSYET DENGEL KALKINMADA BAARININ ÖNKOULU NEDR? Çalma yaplacak grubun öncelikli talepleri, Hazrlanan plan, proje, proje girdilerinin uygunlu%u Etkili bir proje yönetimi CNSYET DENGEL KALKINMA PROGRAMI UYGULAYAN BR KURULU NASIL BR STRATEJ ZLEMELDR? Toplulu%a özgü cinsiyet ilikilerinin nasl yapland%n anlamal Kadnlar ile iletiim kurma yöntemleri gelitirmeli Proje planlama aamasnda cinsiyet ilikileri ile ilgili do%ru ve nitelikli veriler toplamal ve analiz etmelidir.

14 CNSYET LKLER DORU BR EKLDE NASIL TANIMLANIR? Kadn ve erkeklerin faaliyet alanlar, kullandklar kaynaklar, sorumluluklar çeitli analiz yöntemleri ile belirlenip kaydedilir Bu analizler yaplrken her iki cinsinde görülerine ba vurulur. ***

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı