Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar n huzur ve istikrar n n önemini vurgulad. Baflbakan Erdo an, ziyaret etti i ülkelerde soydafllar m zla hasret giderdi. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek 8 Biz, bu ülkede yaflayan her can, her insan aziz biliyoruz. Çanakkale s rtlar nda flehit düflmüfl o meçhul askerler, nas l omuz omuza bu ülke için, bu millet için mücadele ettiyse nas l kardeflçe birbirine inanm fl, dayanm flsa bugün de birbirimize öyle inanal m, öyle ba lanal m istiyoruz. Sosyal Güvenlikte yeni dönem 24 Son günlerin en çok tart fl lan konular ndan biri olan Sosyal Güvenlik Yasas 'n Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile konufltuk. Bu atefl can m z yakt Vatandafllar m z n yan nday z H zl trende geri say m fiubat günü Almanya n n Ludwigshafen kentinde ç kan yang nda 9 Türk hayat n kaybetti. Yang n öylesine büyüktü ki atefl bütün yüreklere düfltü. Gurbetteki vatandafllar - m za tüm Türkiye a lad. Ç kan yang nda hayat n kaybeden vatandafllar m z rahmetle an yor, yak nlar na ve milletimize baflsa l diliyoruz. Türkler i hedef alan rkç sald r lar n arka arkaya yafland Almanya ya yönelik tepkiler sürerken 3 milyona yak n vatandafl m z n yaflad bu ülkede Türkler ve Almanlar n bir arada yaflamas ndan kaynaklanan sorunlar Devlet Bakan Sait Yaz c o lu ile konufltuk. AK PARTi iktidar n n ulafl mda att ad mlar, 23 Eylül 1856 da zmir-ayd n hatt nda bafllayan kara trenin bugününü Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile konufltuk.

4 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008 editörden SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L 659 milyar dolarl k ekonomi Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI Y l: 5 Say : 54 Mart-Nisan 2008 Türkiye ekonomisinin büyüklü- ü AK PARTi iktidar ile 659 milyar dolara ulaflt. ktidar devrald m zda bu rakam sadece 230 milyar dolard. Bafll bafl na bu gösterge bile befl buçuk y lda nereden nereye geldi imizin göstergesi de il mi? 659 milyar dolara ç kan gayri safi yurt içi has lan n kifli bafl na düflen milli gelir olarak karfl l 9 bin 333 dolar. Senelerce iki binli, üç binli rakamlarda gezinen fert bafl na milli gelir ilk kez on bin rakam na do ru yol al yor. Bu rakamlara ulaflmak kolay de- il kuflkusuz. Gayretle çal flmay, kesintisiz büyümeyi gerektiriyor bu baflar lar. Türkiye de zaten ilk kez AK PARTi iktidar ile 24 çeyrektir üst üste büyüyor. Az zamanda dünya ekonomi liginin 26. s ras ndan 17. s raya kadar yükseldik. Hedefimiz ilk on ülke aras na girmek. Küresel ekonomik s k nt lara ra men Türkiye nin ihracat da h z kesmeden yükseliyor y l - n n ilk üç ay nda gerçeklefltirdi imiz ihracat m z 31 milyar 413 milyon dolar. Son bir y ll k ihracat m z n ulaflt rakam ise tam 114 milyar dolar y l nda bir y ll k ihracat toplam sadece 36 milyar dolard. Yani bizden öncekilerin y ll k ihracat n biz neredeyse üç ayda yapar hale geldik. Tek bafl na bu rakam bile nereden nereye geldi- imizin göstergesi. AK PARTi iktidar sadece ekonomideki büyük ad mlarla de il ulafl m alan nda yapt at l mlarla da halk m z n takdirini kazan yor. Türkiye nin ilk h zl tren projesi Ankara- stanbul aras nda gerçeklefltiriliyor. stanbul Bo az n deniz alt ndan geçen MARMARAY projesi ile Londra dan Pekin e kesintisiz demiryolu ulafl m sa lan yor. K talar demir a larla ba lan yor. Köylüsünü, çiftçisini tarlas nda, ba nda yaln z b rakmayan AK PARTi iktidar köylü, milletin efendisidir parolas yla tar mda da yol al yor. 1 milyar 840 milyon YTL tutar ndaki 2008 y l gübre ve mazot destekleri öne çekilerek Mart ay nda tek seferde ödendi. ktidar n AK yolun aç k Türkiye. Durmak yok, çal flmaya devam. Esen Kal n AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün fiaban Diflli Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5

6 mart-nisan tarihi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 1. Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça nda 253 bin Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda Türkler kadar kay p b rakarak Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. 12 Mart 1921 stiklal Marfl n n kabulü 12 Mart ta Mehmet Akif Ersoy un fliiri, TBMM de stiklal Marfl olarak kabul edildi (1921) y l na kadar Ali R fat (Ça atay) Beyin Bestesi ile okundu dan sonra Zeki Üngör ün bestesi ile okunmaya baflland. 17 Nisan 1993 Turgut Özal n ölümü Türkiye nin 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 17 Nisan 1993 günü vefat etti. Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanmayan büyük bir halk kat l m yla ebedi yolculu una u urland. 23 Nisan 1920 TBMM nin aç l fl flgal kuvvetleri taraf ndan meclisin kapat larak stanbul un iflgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç lan TBMM 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas n kabul etmek temel ilkedir, TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan d r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. 4 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

7 aktüel Türkmen lider Ankara ya geldi K br s ta çözüme do ru Türkiye Kosova n n ba ms zl n tan d Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbangulu Berdimuhammedov, Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüfltü. Görüflmenin ard ndan, TRT ile Türkmenistan Kültür ve Televizyon, Radyo Yay nlar Bakanl Aras nda kili flbirli i Protokolü, Hükümetleraras Ekonomik flbirli ine Dair Antlaflma, D fliflleri Bakanl ile Türkmenistan D fliflleri Bakanl aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Görüflme sonras düzenlenen ortak bas n toplant s nda Cumhurbaflkan Gül, "Ekonomik alandaki iflbirli- i potansiyelini en iyi flekilde kullanmaya kararl y z" dedi. Berdimuhammedov da, ikili ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirme konusuna önem verdiklerini, bu konudaki imkanlar konusunda genifl olarak görüfl al fl-veriflinde bulunduklar n belirtti. KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ve K br s Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, K br s sorununa en k sa sürede çözüm bulunmas konusunda anlaflt. Cumhurbaflkan Talat, Hristofyas ile yapt görüflmenin "yeni bir bafllang ç ve yeni bir aç l m" oldu unu ifade ederek, " ki lider olarak, K br s sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi. hsano lu yeniden KÖ Genel Sekreteri slam Kalk nma Örgütü nün ( KÖ) 2004 te yap lan zirvesinde seçimle Genel Sekreterlik koltu una oturan Ekmeleddin hsano lu, Dakar daki 11. Devlet ve Hükümet Baflkanlar Zirvesi nde oy çoklu- uyla yeniden seçildi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül Dakar daki temaslar s ras nda 20 den fazla devlet baflkan yla yapt görüflmede, hsano lu nun görevine devam etmesinin önemini vurgulad. Kosova n n ba ms zl n tan yan ilk ülkelerden biri olan Türkiye, tan maya iliflkin mektubu Kosova yönetimine ulaflt ran ilk yabanc temsilcilik oldu. Türkiye nin Prifltine deki eflgüdüm bürosu, D fliflleri Bakan Ali Babacan n,türkiye nin Kosova y tan mas na iliflkin mektubunu Kosova yönetimine verdi.. Kosova, 17 fiubat ta S rbistan dan ba- ms zl n ilan etmiflti. Türkiye Afrika da 10 büyükelçilik açacak Türkiye, Afrika k tas na gelecek 5 y l içinde 50 milyon dolarl k yeni bir yard mda bulunacak. 10 yeni büyükelçilik açacak da Türkiye nin az geliflmifl ülkelere yapt yard m 715 milyon dolard. Bu miktara özel sektörün yapt yard mlar da eklendi inde rakam 1.7 milyar dolara ç k yor y l nda ise d fl yard mlar yüzde 50 oran nda artt. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

8 BAfiBAKAN ERDO AN BALKANLAR DA Balkanlar'dan dünyaya bar fl mesaj Ü Ç GÜN SÜREN BALKANLAR Z YARET NDE KIRCAAL 'DE TÜRKLERE SES- LENEN BAfiBAKAN ERDO AN, SOYDAfiLARIMIZI TÜRK YE LE BULGA- R STAN ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLARAK GÖRÜYORUZ. fiunu Y B L YORUZ BULGAR STAN TÜRKLER BULGAR STAN' IN SADIK VATAN- DAfiLARIDIR DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Mart tarihleri aras nda Bosna- Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan' ziyaret etti. Gitti i ülkelerde yapt görüflmelerde Balkanlar n huzur ve istikrar n n önemine vurgu yapan Baflbakan Erdo an, bu ülkelerle tarihten ve kültürümüzden gelen ba lar oldu unu söyledi. 27 Mart'taki Bulgaristan ziyaretinde K rcaali'ye giden ilk Türk Baflbakan' olan Baflbakan Erdo an burada soydafllar m z ile bir araya geldi. Soydafllar m za hitap eden Baflbakan Erdo an, burada farkl dini ve etnik gruplar n huzur içerisinde birlikte yaflad klar n ifade etti. K rcaali'de ilk Türk Baflbakan Bulgaristan ziyaretinde 'Küçük stanbul' olarak nitelendirilen K rcaali'de soydafllar m zla bir araya gelen Baflbakan Erdo an Sveti Georgi Kilisesi'ni ziyaret etti. K rcaali'ye giden ilk Türk Baflbakan olan Baflbakan Erdo- an, Halk Tiyatrosu'nda düzenlenen konferansta yapt konuflmada, K rcaali'de bulun- 6 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

9 Bosna Hersek maktan ve Türklerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydu unu ifade etti. K rcaali, tüm dünyaya eflsiz bir örnek özelli i tafl yor. Farkl dinden farkl kültürden insanlar bir arada ortak bir hedef için huzur içinde yafl yorlar diyen Baflbakan Erdo an, Balkanlar' n K rcaali'den almas gereken çok ders oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, Bulgaristan'daki temaslar çerçevesinde baflkent Sofya'da Baflbakan Sergey Staniflev ile bir araya geldi. ki ülke aras nda e itim, bilim ve kültür alan nda iflbirli ini düzenleyen protokol imzalanmas n n ard ndan Sofya'da Türk-Bulgar fl Konseyi toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, " ki ülke aras nda 4 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara ç kartmak istiyoruz" dedi. Baflbakan Erdo an, Bulgaristan'daki ziyaretinde Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi'nin ifltiraki Trakya Glass Bulgaria EAD'nin, T rgoviflte kentindeki cam kompleksinin aç l fl n da gerçeklefltirdi. Tam ba ms z bir Bosna-Hersek Bosna-Hersek'te 24 Mart'ta Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Baflkan Nikola Spiriç ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Bosna-Hersek'in egemenli ine ve toprak bütünlü üne, uluslararas alanda tan nm fl s n rlar na ve ba ms zl na Türkiye olarak verdi imiz önemi tekrar vurgulad m dedi. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Baflkan Spiriç de ekonomik alandaki iliflkileri gelifltirmek için gayret sarf edeceklerini ifade etti. Buradaki temaslar çerçevesinde Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaflkan Aliya zzetbegoviç'in an t mezar n ziyaret eden Baflbakan KOSOVA'NIN TANINMASI B Z M Ç N TAR HTEN, KÜLTÜRÜMÜZDEN GELEN BA LILI IN B R GERE D YEN BAfiBAKAN ERDO AN, BA IMSIZLIK KARARININ BALKANLARIN BARIfiI, HUZURU VE MUTLULU U Ç N ÖNEM N VURGULADI. Erdo an, EUFOR Harekat kapsam ndaki Türk birliklerin konufllu bulundu u Butmir'de askerlerimizle bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Ziraat Bankas n n Saraybosna'daki yeni flubesinin aç l fl n da yapt. Arnavutluk Bosna-Hersek Cumhurbaflkanl Konseyi Baflkan Haris Slajdziç ile görüflen Baflbakan Erdo an'a Saraybosna Üniversitesi taraf ndan fahri doktora unvan verildi. liflkileri daha ileri seviyeye tafl yaca z Baflbakan Erdo an' n Balkan ülkelerindeki bir dura da Arnavutluk oldu. 25 Mart'ta baflkent Tiran'da Arnavutluk Baflbakan Sali Berisha ile görüflen Baflbakan Erdo an, Göreve geldi imizde befl y l önce Türk giriflimcilerin Arnavutluk'taki yat r m 38 milyon dolar civar ndayd. fiu anda bu yat r m, 620 milyon dolara ulaflt. Arnavutluk'un alt ve üst yap s nda, enerji, telekomünikasyon, demir-çelik, e itim gibi birçok alanda yat - r mlar devam etmektedir'' dedi. Berisha ise iki dost ülke aras ndaki iliflkileri daha da ileri bir seviyeye götürmek istediklerini belirtti. Baflbakan Erdo an, Arnavutluk'taki temaslar kapsam nda Arnavutluk Cumhurbaflkan Alfred Moisiu, Meclis Baflkan Jozefina Topalli, Arnavutluk Müslüman Toplulu u Baflkan Salim Muça ve Arnavutluk Bektafli Toplulu u Baflkan Baba Reflat Bardhi ile de bir araya geldi. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

10 ÇANAKKALE ZAFER N N 93. YILI VE fieh TLER HAFTASI Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek B Z, BU ÜLKEDE YAfiAYAN HER CANI, HER NSANI AZ Z B L YORUZ. ÇANAKKALE SIRTLARINDA fieh T DÜfiMÜfi O MEÇHUL ASKERLER, NA- SIL OMUZ OMUZA BU ÜLKE Ç N, BU M LLET Ç N MÜCADELE ETT YSE NASIL KARDEfiÇE B RB R NE NANMIfi, DAYANMIfiSA BUGÜN DE B RB - R M ZE ÖYLE NANALIM, ÖYLE BA LANALIM ST YORUZ. Ç anakkale Zaferi nin 93. Y l Dönümü ve 18 Mart fiehitler Haftas tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutland. Binlerce flehidimizin can verdi i topraklarda, Çanakkale de yap lan törenlerde coflku ile hüzün bir aradayd. Kutlamalar için Çanakkale ye giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 18 Mart Stad nda düzenlenen törene kat ld. Çanakkale Zaferi nin, Türk Milleti nin flartlar ne olursa olsun ülkesi ve vatan için nas l bir mücadele ortaya koyabilece inin en büyük delili ve en flanl niflanesi oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Milletimizin vatan - na duydu u aflk ve sadakat flehitlerimizin aziz hat ras yla birlikte bu topraklarda yaflamaya devam edecektir. Çanakkale ruhunu, kutlu bir emanet gibi gönüllerimizde gururla tafl yacak, yeni nesillere miras b rakaca z. 8 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

11 Baflbakan Erdo an Çanakkale flehitlerimizin kabirlerine karanfil b rakt. Çanakkale Geçilmez fluuru Bu milletin birli ine, bütünlü üne, bu ülkenin dirli ine, düzenine, çocuklar m z n bugününe ve gelece ine kast edenlere karfl her insan m - z n gönlünde bir Çanakkale geçilmez fluuru filizlensin istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti nin 100. kurulufl y l dönümünde millet olarak en büyük hedefimize en parlak idealimize ulaflarak, ülkemizi muas r medeniyetler seviyesinin ötesine yükselterek kutlayal m istiyoruz. Baflbakan Erdo an, Çanakkale program çerçevesinde Biga ilçesine ba l Karabiga beldesinde, ÇDAfi Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m Sanayi A.fi Enterge Tesisleri nin aç - l fl ve gemi indirme törenine de kat ld. Çanakkale l Teflkilat taraf ndan Kolin Otel de düzenlenen toplant ya da kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Çanakkale de 16, 17, 18 yafl nda gençlerin ülke için flehit olduklar na dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, mand r, o cevher ki ilahi ne büyüktür. mans z olan pasl yürek sinede yüktür. Seyit Onbafl y Seyit Onbafl yapan odur. O mermiyi kald rma gücünü ona veren odur. Herhalde buna da laikli e ayk r d r demezler dedi. mans z olan pasl yürek sinede yüktür Baflbakan Erdo an kutlamalar çerçevesinde Gelibolu Yar - madas ndaki fiehitler Abidesi nde düzenlenen törene kat ld. Törene Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Erdo an, 2. Kolordu Komutan Korgeneral Hayri Güner, 13 Bakan ve milletvekilleri kat ld. Gelibolu Devlet Hastanesi'nin aç l fl na kat lan Baflbakan Erdo an, servisleri gezerek hastalarla sohbet etti. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

12 DÜNYA BARIfiI Ç N EL ELE BARIfiIN ELÇ LER Ankara da bulufltu ÇANAKKALE SAVAfiI NDA HAYATINI KAYBEDEN NG L Z, AVUSTRALYALI VE YEN ZELANDALI AS- KERLER LE TÜRK fieh TLER N YAKINLARI SAVAfiIN 93. YILINDA AK PARTi DE B R ARAYA GELD. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n efli Emine Erdo an n öncülü ünde AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkanl nca düzenlenen BARIfi ELÇ LER program - n n ilk etkinli i 17 Mart ta Genel Merkez de gerçeklefltirildi. BARIfi ELÇ LER, savafl n ac - s n yüreklerinde tafl yan herkese geçmiflin sadece ac larla de il, bar fl ve dostluk giriflimleriyle de an lmas gerekti inin mesaj n verdi. Anma törenine kat lmak üzere AK PARTi Genel Merkezi ne gelen davetliler, Çanakkale Savafl nda yaral askerlerin tedavisinde kullan lan s hhiye çad r ndan geçerek içeri girdiler. Dünyan n bar fla ihtiyac var Program n aç l fl konuflmas n yapan Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an, aç l fl ko- Çanakkale Savafl nda yer alan ngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandal askerler ile Türk flehitlerinin yak nlar AK PARTi 10 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

13 nuflmas nda program n dünya bar fl aç s ndan önemine dikkat çekti. O gün savafl n taraflar olarak karfl karfl ya olan milletlerin çocuklar n n bugün bütün dünyaya bar fl ve kardefllik mesaj vermek için bir arada, ayn çat alt nda olmalar na dikkat çeken Erdo- an, dünyan n buna ihtiyac oldu unu vurgulad. Çanakkale Savafl nda Anzak, ngiliz, Yeni Zelandal, Frans z, Kanadal ve Hintli askerlerin de yaflamlar n yitirdiklerini hat rlatan Emine Erdo an, Bu savaflta sadece 500 bin insan ölmedi, ayn zamanda 500 bin hayal, umut ve hasret de söndü dedi. Emine Erdo an sözlerini, Anafartalar Kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Destan gibi ölümsüz bir fliir b rakan stiklal fiairi Mehmet Akif Ersoy u flükranla anarak bitirdi. Savafl n miras bar fl AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Tan t m ve Medya Baflkan Edibe Sözen de programda yapt konuflmada, Çanakkale Savafl nda çarp - flanlar n çeflitli milletlerden oluflan bir insanl k ordusu oldu unu söyledi. Bu savafl bizlere b rak lm fl bir insanl k miras ve bar fl n manifestosudur diyen Sözen, 93. y l nda Genel Merkezi nde bir araya geldi. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

14 Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an, AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkan Edibe Sözen ve Çanakkale flehitlerinin torunlar, flehitlikleri ziyaret etti. Çanakkale flehitlerini anmaya Türkiye nin partisi AK PAR- Ti çat s alt nda bafllad klar - n ifade etti. Dostlu a ve bar fla ça r Çanakkale Savafl nda çarp - flan ngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandal askerlerin yak nlar da söz alarak duygular n dile getirdiler. Dostluk ve bar fl mesaj veren asker yak nlar, Türkiye de olmaktan duyduklar mutlulu u anlatarak, kendilerine gösterilen misafirperverli e teflekkür ettiler. Yeni Zelandal bir komutan n yak n olan Jane Pierard ise konuflmas na Türkçe bafllayarak herkesi duyguland rd. DAVETL LERE, ÇANAKKALE SAVAfiI NDAK ASKERLERE AKfiAM YEME OLARAK VER LEN EKMEK VE ÜZÜM HOfiAFI KRAM ED LD. Çanakkale menüsü ekmek ve üzüm hoflaf Programda Dur Yolcu ve K nal Kuzular dizilerinin ekiplerince haz rlanan özel gösteri sergilendi. Gösterinin ard ndan BARIfi ELÇ LER ne plaket veren Emine Erdo an, AK PARTi Genel Merkezi fuayesinde gerçeklefltirilen Çanakkale fiehitlerini Anma Sergisi nin de aç l fl n yapt. Emine Erdo an ve di er davetlilere serginin aç l fl nda Çanakkale Savafl nda askerlere akflam yeme i olarak verilen ekmek ve üzüm hoflaf ikram edildi. Genel Merkez deki programa, baz bakan ve milletvekili eflleri ile aralar nda 12 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

15 Çanakkale fiehitli i ne Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an ve BARIfi ELÇ LER birer zeytin fidan dikti. Çanakkale Savafl na kat lm fl ülkelerin diplomatlar n n da bulundu u davetliler kat ld. U runa savafl lan topraklarda Mehmetçik ile Anzaklar n torunlar el ele Emine Erdo an, Devlet Bakan Nimet Çubukçu, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Edibe Sözen, baz bakan ve milletvekili eflleri ile Çanakkale Savafl na kat lan ülkeleri temsil eden BARIfi ELÇ LER etkinlik program kapsam nda Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyas güzergah ndan geçerek Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park ndaki fiehitler Abidesi ni ziyaret ettiler. Bar fl için zeytin dal fiehitlik yak n ndaki alana gelen Emine Erdo an ve BARIfi ELÇ LER birer zeytin fidan dikti. AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Sözen, fidanlar n dikilifli s ras nda Bar fl ad na, savafllar n bitmesi, bar fl n daim olmas ad na zeytin fidanlar dikiyoruz. Yabanc askerlerin yak nlar n n, Dünyan n bar fla do ru gitmesi için birlikte hareket edelim teklifleri oldu. Do rusu ben de düflünüyorum. nflallah bunu kurumsallaflt rabilirsek, dünya bar fl için katk m z olabilirse, ne mutlu bize dedi. AK PARTi nin BARIfi ELÇ LER program kapsam nda TRT nin ÇANAKKALE ZAFER N N 93. YILINDA AK PARTi GENEL MERKEZ NDE DÜZENLENEN BARIfi ELÇ LER PROGRAMINA KATILAN KADIN DAVETL LERE BARIfiIN S MGES OLARAK AY YILDIZLI BAKIR B R B LEZ K HED YE ED LD. Çanakkale Savafl n konu alan Dur Yolcu dizisinin galas, Kolin Otel de Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve efli Emine Erdo an n kat l m ile yap ld. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

16 Terörizme karfl iflbirli i ve dayan flma içinde olmal y z BAfiBAKAN ERDO AN, AB ÜYES ÜLKELER N BÜYÜKELÇ LER YLE B R ARAYA GELD TOPLANTIDA, AVRUPA YA ÖNEML MESAJLAR VERD : TERÖR ZME KARfiI TÜRK YE N N GÖSTERD fib RL ANLAYIfiINI, AVRUPA DA SERG LEMEL D R. AB YE TAM ÜYEL K HEDEF YLE ÇIKTI IMIZ BU YOLDA BAfiKA B R SEÇENE TARTIfiMAMIZ MÜMKÜN DE LD R. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, 29 fiubat Cuma günü Baflbakanl k Resmi Konutunda büyükelçilere verdi- i yemekte bir konuflma yapt. AB üyeli i her zaman önceli imiz oldu Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB ye üyelik hedefinin Hükümet için her zaman öncelikli bir konu oldu unu ve olmaya devam edece ini bildirdi. Baflbakan Erdo an, AB nin, bölgesel ve küresel bir aktör haline gelerek daha etkin ve s n rlar n aflan bir rol üstlenmesinde Türkiye nin yapaca katk lar n büyük önem tafl d na iflaret ederek, Türkiye nin AB kat l m sürecine yönelik yo un bir gündeme sahip oldu unu söyledi. Bir imtiyaz veya ayr cal k istemiyoruz Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB üyeli i ile ilgili flöyle konufltu: Türkiye nin tam üyelikle neticelenecek Avrupa yolculu u Türk halk n n temel bir tercihi, önemli bir seçimidir. Tam üyelik hede- 14 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

17 fiyle ç kt m z bu yolda baflka bir seçene i tart flmam z mümkün de ildir. Türkiye hakk ndaki tart flmalarda; Türkiye nin potansiyelinin, üstünlüklerinin veya eksikliklerinin adil ve objektif bir biçimde de erlendirilmesi gerekti ine inan yoruz. Türkiye, bir imtiyaz veya ayr cal k istemiyor. Türkiye, AB nin taahhütlerine ba l kalmas n ve hak etti i adil muameleyi görmek istiyor maddeyi gündemden düflürece iz Bu amaçla AB uyum sürecindeki pek çok alan kapsayan ve daha özgürlükçü bir yap ya sahip olacak anayasa haz rl klar na baflland n bildiren Baflbakan Erdo an, anayasa tasla na kamuoyu, sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar n da görüfl ve önerileri al - narak son halinin verilece ini belirtti. Baflbakan Erdo an, Türk Ceza Kanunu nun 301. maddesi ile ilgili olarak da Yeniden yaz m çal flmalar n Adalet Bakanl m z olgunlaflt rm fl durumda. Bu konuyu Türkiye-AB iliflkilerinin gündeminden en k sa zamanda düflürece iz dedi. K br s sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunmal Baflbakan Erdo an, K br s la ilgili BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun un soruna kapsaml çözüm bulunmas na yönelik inisiyatif almas n Türkiye nin samimi bir flekilde arzu etti ini kaydetti. Bu çabalara aktif katk da bulunmaya haz - r z. Güney K br s Rum Yönetimi Lideri nin K br s sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunmas yönünde irade sergilemesini bekliyoruz fleklinde konufltu. Avrupal dostlar m z n farkl gözle bakmalar bizi incitti stanbul ve Ankara da gerçekleflen terörist sald r lar n, Madrid ve Londra da meydana gelen sald r lardan hiçbir fark bulunmad n vurgulayan Baflbakan Erdo an, Ancak, sald r lar n failleri ile bunlar n gerisindeki terör örgütlerine Avrupal dostlar m - z n farkl gözle bakmalar, Türk halk n fazlas yla incitmifltir diye konufltu. Büyükelçilere, elindeki bir belgeyi göstererek Belçika da yürütülen Sputnik Operasyonu na da de inen Baflbakan Erdo- an, Bu operasyon, ne yaz k ki Türkiye deki Med TV arac - l yla uyuflturucu ve silah kaçakç l ndan elde etti i kara paray çeflitli yollarla Belçika da aklama operasyonudur. Bu para 50 milyon avrodur ve bunun yan nda külliyetli miktarda de erli tafllar vard r. fiu anda bu paran n terör örgütüne hangi yollarla verilece inin hesaplar yap l yor dedi. Yarg ba ms zd r Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Belçika Büyükelçisi dostum gücenmesin, çünkü ben ona seslenmiyorum, Belçika n n yarg s na sesleniyorum, burada hep bizim karfl - m za ç kar lan fley fludur: Yarg ba ms zd r. Türkiye de terör örgütlerine karfl yarg bir karar verdi i zaman, Avrupal dostlar m z kap m zdan hiç ayr lm yorlar. Yeniden yarg lans n, yeniden yarg lanmal, flu olmal bu olmal... Kardeflim, yarg ba ms zd r bize niye geliyorsunuz? Yarg karar n vermifltir. Tekrar yarg karar n verecektir ama orada rahat durmayan bu dostlar, acaba kendi ülkelerinde bu teröristlere karfl niçin ayn mekanizmalar zorlam yorlar. Gerekirse niçin gerekli olan yasal düzenlemeleri yapm yorlar? Ben diyorum ki; iflte e er terörizmle uluslararas bir dayan flma içinde mücadele vereceksek, kusura bakmay n bu mücadele böyle olmaz. Bu, bir bumerang gibi döner bir gün de bunlara destek verenleri vurur ve vuracakt r. Çünkü bu samimi bir yaklafl m de il. Terörizme karfl dayan flma içinde olmal y z Bu terör örgütünün yan nda baflka bir terör örgütüyle ilgili de Belçika, Hollanda ve Almanya da ayn durumun yafland n belirten Baflbakan Erdo an, bunlar INTERPOL arac l yla arand halde yarg lamalar n n uzun uzad ya gitti ini kiminin de zaman afl m na uydurulup oradan kurtar ld n ifade etti. Bunlar olacak fleyler de il diyen Baflbakan Erdo an, Buralarda çok daha farkl bir flekilde yöntem uygulamal y z, dayan flma içerisinde olmay z ki bu terörizme karfl hep birlikte netice alal m. Aksi takdirde netice almam z zorlaflacakt r diye konufltu. Uluslararas düzlemde Avrupal dostlar n Türkiye den bekledi i iflbirli- ini azami ölçüde gösterdi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, ayn iflbirli i anlay fl ve yaklafl m n n da Avrupal dostlardan beklendi ini bildirdi. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

18 AB KOM SYONU BAfiKANI BARROSO TÜRK YE'DE Ortak hedefimiz Türkiye nin tam üyeli idir AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. T ÜRK YE'YE RESM B R Z YARETTE BU- LUNAN AB KOM S- YONU BAfiKANI BARRO- SO, TBMM GENEL KURU- LU'NA H TAP ETT. TÜRK - YE'N N AB'YE ÜYEL K SÜ- REC LE LG L ÖNEML MESAJLAR VEREN BAROS- SO, ORTAK HEDEF M Z TIPKI D ER ÜYE ÜLKE- LERDE OLDU U G B TÜR- K YE'N N DE AB'YE Efi T HAK VE SORUMLULUK- LARLA TAM ÜYE OLMASI- DIR DED. A B Komisyonu Baflkan Jose Manuel Durao Barroso ve AB'nin Genifllemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn, resmi bir ziyaret için 10 Nisan'da Ankara'ya geldi. Barroso, An tkabir i ziyareti ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüflmesinin ard ndan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan Baflbakanl k Merkez bina'da resmi bir törenle karfl land. Baflbakan Erdo an ve AB Komisyonu Baflkan Barroso yapt klar görüflmenin ard ndan ortak bas n toplant - s düzenlediler. Baflbakan Erdo an: Üyelikten baflka alternatifimiz yok Ziyaretin Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne kat l m sürecine verdi i önemi göstermesi bak - m ndan ayr bir anlam tafl d - n belirterek sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, Komisyonun bugüne kadar oldu- u gibi bu günden sonra da ülkemizin AB'ye üyelik sürecine yönelik deste ini sürdürece inden bir kuflkumuz bulunmad n bu vesileyle ifade etmek istiyorum dedi. Görüflmede Türkiye'nin üyelik hedefini ele ald klar n belir- 16 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

19 ten Baflbakan Erdo an, Önümüzdeki döneme yönelik olarak AB ile yürüttü ümüz müzakere sürecinin ortak hedefinin üyelik oldu u ve bu konuda da bizim baflka bir alternatif kabul etmeyece imizi her zaman ifade etti imiz gibi yine de erlendirdik dedi. Barroso: Ortak sorumluluklar m z var Sözlerine Türkiye'de olmaktan memnuniyetini dile getirerek bafllayan Barroso, Türkiye'nin AB üyeli inin hem Türkiye'nin hem de AB'nin hedefi oldu unu belirti. Türkiye'yi reformlar n devam için cesaretlendirmek amac yla Ankara'ya geldiklerini belirten Barroso, AB'nin Türkiye için önemli oldu unu ifade etti. Türkiye'nin üyelik sürecinde tutarl bir ilerleme kaydetti ini belirten Barroso, Türkiye'nin ve AB'nin bu süreçte ortak sorumluluklara sahip oldu unu söyledi. AB Komisyonu ad na bir güven mesaj paylaflmak istedi ini belirten Barroso, Ortak gelece imize karfl çok büyük bir güven duymaktay z diye konufltu. Baflbakan Erdo an ile görüflmesinde, K br s konusunun da gündeme geldi ini belirten Barroso, Lokmac kap s n n aç lmas n n çözüm yönünde at lacak ad mlar içinde önemine dikkat çekti. Barroso TBMM Genel Kurulu'na hitap etti TBMM Genel Kurulu'na hitap eden Barroso, Türkiye ile Avrupa aras ndaki iliflkilerin tarihinin çok eskiye ve birbirine ba l l k iliflkisine dayand na dikkat çekerek, bu iliflkilerin kültürel ve karfl l kl oldu unu söyledi. Müzakerelerin 2005'ten bu yana baflar l bir flekilde sürdü ünü belirten Barroso, Türkiye'nin AB mevzuat n kabul etmek ve adapte etmede gösterdi i çabalardan çok etkilendi ini ifade etti. 6 fas lda müzakerelerin aç ld n belirten Barroso, daha fazla fas llar n aç lmas yla bu y l içerisinde çok ciddi geliflmelerin kaydedilece ine inand n söyledi. Barroso konuflmas nda flu mesajlar verdi: Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet oldu unu göstererek, Avrupa'ya gayet iyi entegre olmufl, bask n bir flekilde Müslüman bir ülke olarak, özellikle dünya üzerindeki kökten dinci e ilimlere çok güçlü bir alternatif sunmaktad r. Türkiye, görüyoruz ki medeniyetler ile dinler aras ndaki diyalogun gelifltirilmesi aç - s ndan çok önemli bir de er tafl maktad r. TBMM Genel Kurulu'ndaki konuflmas nda Türkiye'nin AB ile olan iliflkilerinde ekonominin ayr bir önem tafl d - n dile getiren Barroso, Yap lan bu kadar etkileyici reformlar da Türkiye'nin dönüflümüne katk da bulunarak, yabanc yat r mc lar için Türkiye'yi çok cazip hale getirmektedir diye konufltu. Barroso, Türkiye'nin reformlar tam anlam yla yerine getirdi i zaman bütün üye ülkelerin onaylamas ve Türkiye'nin de imzalamas yla üyelik anlaflmas n n yürürlü e girece ini vurgulad. Barroso: PKK, terör örgütüdür Barroso, TBMM Genel Kurulu'na hitaben yapt konuflmada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinden, teröre kadar pek çok konuya yer verdi. AB Komisyonu Baflkan Barroso, Türkiye ile beraber, teröre karfl mücadelesinde yan yana duruyoruz. PKK Kongragel, herhangi bir flüphe olmaks - z n terör örgütüdür ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaktad r. Bu konuda herhangi bir yanl fl anlafl lma yoktur. Bizler teröre karfl ortak mücadelemize devam etmeliyiz dedi. Baflbakan Erdo an: 2005'te iliflkiler farkl bir boyut kazand AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso onuruna Baflbakanl k Resmi Konutu'nda akflam yeme i veren Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, 3 Ekim 2005'te Türkiye-AB iliflkilerinin farkl bir boyut kazand n belirtti. Türkiye'nin AB üyeli inin dünyaya bir hoflgörü mesaj verece ini söyleyen Baflbakan Erdo an, kültürel farkl l klar n ortak de erler temelinde bir arada yaflayabilece ini aç kça ortaya koyaca n belirtti. Barroso da, ortak hedeflerinin t pk di er üye devletlerin durumunda oldu u gibi, Türkiye'nin de AB'ye eflit hak ve sorumluluklarla tam üye olmas oldu unu ifade etti. Resmi Konut'taki yeme e D - fliflleri Bakan ve AB Baflmüzakerecisi Ali Babacan ve AB Genifllemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn de kat ld. Barroso, ziyaretine Ankara'n n ard ndan stanbul'daki temaslar ile devam etti. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

20 Vak flar Yasas ve gerçekler VAKIFLAR KANUNU TBMM'DE KABUL ED LD, TAR H VE KÜLTÜR M RASIMIZIN SONSUZA KADAR YAfiATILMASINA YÖNEL K EN BÜYÜK ADIM ATILDI. YURT DIfiINDA BULUNAN ECDAT YAD GARI VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI LE LG L ÇALIfiMALAR BAfiLADI. fite YEN VAKIFLAR YASASI LE GET R LEN DÜZENLEMELER. Afyon Çay Taflhan 18 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı