Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar n huzur ve istikrar n n önemini vurgulad. Baflbakan Erdo an, ziyaret etti i ülkelerde soydafllar m zla hasret giderdi. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek 8 Biz, bu ülkede yaflayan her can, her insan aziz biliyoruz. Çanakkale s rtlar nda flehit düflmüfl o meçhul askerler, nas l omuz omuza bu ülke için, bu millet için mücadele ettiyse nas l kardeflçe birbirine inanm fl, dayanm flsa bugün de birbirimize öyle inanal m, öyle ba lanal m istiyoruz. Sosyal Güvenlikte yeni dönem 24 Son günlerin en çok tart fl lan konular ndan biri olan Sosyal Güvenlik Yasas 'n Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile konufltuk. Bu atefl can m z yakt Vatandafllar m z n yan nday z H zl trende geri say m fiubat günü Almanya n n Ludwigshafen kentinde ç kan yang nda 9 Türk hayat n kaybetti. Yang n öylesine büyüktü ki atefl bütün yüreklere düfltü. Gurbetteki vatandafllar - m za tüm Türkiye a lad. Ç kan yang nda hayat n kaybeden vatandafllar m z rahmetle an yor, yak nlar na ve milletimize baflsa l diliyoruz. Türkler i hedef alan rkç sald r lar n arka arkaya yafland Almanya ya yönelik tepkiler sürerken 3 milyona yak n vatandafl m z n yaflad bu ülkede Türkler ve Almanlar n bir arada yaflamas ndan kaynaklanan sorunlar Devlet Bakan Sait Yaz c o lu ile konufltuk. AK PARTi iktidar n n ulafl mda att ad mlar, 23 Eylül 1856 da zmir-ayd n hatt nda bafllayan kara trenin bugününü Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile konufltuk.

4 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008 editörden SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L 659 milyar dolarl k ekonomi Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI Y l: 5 Say : 54 Mart-Nisan 2008 Türkiye ekonomisinin büyüklü- ü AK PARTi iktidar ile 659 milyar dolara ulaflt. ktidar devrald m zda bu rakam sadece 230 milyar dolard. Bafll bafl na bu gösterge bile befl buçuk y lda nereden nereye geldi imizin göstergesi de il mi? 659 milyar dolara ç kan gayri safi yurt içi has lan n kifli bafl na düflen milli gelir olarak karfl l 9 bin 333 dolar. Senelerce iki binli, üç binli rakamlarda gezinen fert bafl na milli gelir ilk kez on bin rakam na do ru yol al yor. Bu rakamlara ulaflmak kolay de- il kuflkusuz. Gayretle çal flmay, kesintisiz büyümeyi gerektiriyor bu baflar lar. Türkiye de zaten ilk kez AK PARTi iktidar ile 24 çeyrektir üst üste büyüyor. Az zamanda dünya ekonomi liginin 26. s ras ndan 17. s raya kadar yükseldik. Hedefimiz ilk on ülke aras na girmek. Küresel ekonomik s k nt lara ra men Türkiye nin ihracat da h z kesmeden yükseliyor y l - n n ilk üç ay nda gerçeklefltirdi imiz ihracat m z 31 milyar 413 milyon dolar. Son bir y ll k ihracat m z n ulaflt rakam ise tam 114 milyar dolar y l nda bir y ll k ihracat toplam sadece 36 milyar dolard. Yani bizden öncekilerin y ll k ihracat n biz neredeyse üç ayda yapar hale geldik. Tek bafl na bu rakam bile nereden nereye geldi- imizin göstergesi. AK PARTi iktidar sadece ekonomideki büyük ad mlarla de il ulafl m alan nda yapt at l mlarla da halk m z n takdirini kazan yor. Türkiye nin ilk h zl tren projesi Ankara- stanbul aras nda gerçeklefltiriliyor. stanbul Bo az n deniz alt ndan geçen MARMARAY projesi ile Londra dan Pekin e kesintisiz demiryolu ulafl m sa lan yor. K talar demir a larla ba lan yor. Köylüsünü, çiftçisini tarlas nda, ba nda yaln z b rakmayan AK PARTi iktidar köylü, milletin efendisidir parolas yla tar mda da yol al yor. 1 milyar 840 milyon YTL tutar ndaki 2008 y l gübre ve mazot destekleri öne çekilerek Mart ay nda tek seferde ödendi. ktidar n AK yolun aç k Türkiye. Durmak yok, çal flmaya devam. Esen Kal n AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün fiaban Diflli Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5

6 mart-nisan tarihi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi 1. Dünya Savafl n n bafllar nda ngilizler ve Frans zlar, tilaf Devletleri nin üçüncüsü olan Ruslara yard m etmek için Çanakkale Bo az ndan geçip Karadeniz e ulaflmay planlam fllard. Amaçlar ndan biri de stanbul u ve bo azlar ele geçirmek, bu yolla Osmanl Devleti ni etkisiz hale getirmekti. 9 ay kadar süren Çanakkale Savafllar nda ço u ö renim ça nda 253 bin Türk subay, er ve erbafl flehit oldu. Çanakkale nin geçilemeyece ini anlayan ngiliz ve Frans zlar da arkalar nda Türkler kadar kay p b rakarak Aral k 1915 te Anafartalar ve Ar burnu ndan, 8-9 Ocak 1916 da Seddülbahir den kesin olarak çekildiler. 12 Mart 1921 stiklal Marfl n n kabulü 12 Mart ta Mehmet Akif Ersoy un fliiri, TBMM de stiklal Marfl olarak kabul edildi (1921) y l na kadar Ali R fat (Ça atay) Beyin Bestesi ile okundu dan sonra Zeki Üngör ün bestesi ile okunmaya baflland. 17 Nisan 1993 Turgut Özal n ölümü Türkiye nin 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 17 Nisan 1993 günü vefat etti. Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanmayan büyük bir halk kat l m yla ebedi yolculu una u urland. 23 Nisan 1920 TBMM nin aç l fl flgal kuvvetleri taraf ndan meclisin kapat larak stanbul un iflgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç lan TBMM 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas n kabul etmek temel ilkedir, TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan d r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. 4 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

7 aktüel Türkmen lider Ankara ya geldi K br s ta çözüme do ru Türkiye Kosova n n ba ms zl n tan d Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbangulu Berdimuhammedov, Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüfltü. Görüflmenin ard ndan, TRT ile Türkmenistan Kültür ve Televizyon, Radyo Yay nlar Bakanl Aras nda kili flbirli i Protokolü, Hükümetleraras Ekonomik flbirli ine Dair Antlaflma, D fliflleri Bakanl ile Türkmenistan D fliflleri Bakanl aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Görüflme sonras düzenlenen ortak bas n toplant s nda Cumhurbaflkan Gül, "Ekonomik alandaki iflbirli- i potansiyelini en iyi flekilde kullanmaya kararl y z" dedi. Berdimuhammedov da, ikili ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirme konusuna önem verdiklerini, bu konudaki imkanlar konusunda genifl olarak görüfl al fl-veriflinde bulunduklar n belirtti. KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ve K br s Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, K br s sorununa en k sa sürede çözüm bulunmas konusunda anlaflt. Cumhurbaflkan Talat, Hristofyas ile yapt görüflmenin "yeni bir bafllang ç ve yeni bir aç l m" oldu unu ifade ederek, " ki lider olarak, K br s sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi. hsano lu yeniden KÖ Genel Sekreteri slam Kalk nma Örgütü nün ( KÖ) 2004 te yap lan zirvesinde seçimle Genel Sekreterlik koltu una oturan Ekmeleddin hsano lu, Dakar daki 11. Devlet ve Hükümet Baflkanlar Zirvesi nde oy çoklu- uyla yeniden seçildi. Cumhurbaflkan Abdullah Gül Dakar daki temaslar s ras nda 20 den fazla devlet baflkan yla yapt görüflmede, hsano lu nun görevine devam etmesinin önemini vurgulad. Kosova n n ba ms zl n tan yan ilk ülkelerden biri olan Türkiye, tan maya iliflkin mektubu Kosova yönetimine ulaflt ran ilk yabanc temsilcilik oldu. Türkiye nin Prifltine deki eflgüdüm bürosu, D fliflleri Bakan Ali Babacan n,türkiye nin Kosova y tan mas na iliflkin mektubunu Kosova yönetimine verdi.. Kosova, 17 fiubat ta S rbistan dan ba- ms zl n ilan etmiflti. Türkiye Afrika da 10 büyükelçilik açacak Türkiye, Afrika k tas na gelecek 5 y l içinde 50 milyon dolarl k yeni bir yard mda bulunacak. 10 yeni büyükelçilik açacak da Türkiye nin az geliflmifl ülkelere yapt yard m 715 milyon dolard. Bu miktara özel sektörün yapt yard mlar da eklendi inde rakam 1.7 milyar dolara ç k yor y l nda ise d fl yard mlar yüzde 50 oran nda artt. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

8 BAfiBAKAN ERDO AN BALKANLAR DA Balkanlar'dan dünyaya bar fl mesaj Ü Ç GÜN SÜREN BALKANLAR Z YARET NDE KIRCAAL 'DE TÜRKLERE SES- LENEN BAfiBAKAN ERDO AN, SOYDAfiLARIMIZI TÜRK YE LE BULGA- R STAN ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLARAK GÖRÜYORUZ. fiunu Y B L YORUZ BULGAR STAN TÜRKLER BULGAR STAN' IN SADIK VATAN- DAfiLARIDIR DED. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Mart tarihleri aras nda Bosna- Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan' ziyaret etti. Gitti i ülkelerde yapt görüflmelerde Balkanlar n huzur ve istikrar n n önemine vurgu yapan Baflbakan Erdo an, bu ülkelerle tarihten ve kültürümüzden gelen ba lar oldu unu söyledi. 27 Mart'taki Bulgaristan ziyaretinde K rcaali'ye giden ilk Türk Baflbakan' olan Baflbakan Erdo an burada soydafllar m z ile bir araya geldi. Soydafllar m za hitap eden Baflbakan Erdo an, burada farkl dini ve etnik gruplar n huzur içerisinde birlikte yaflad klar n ifade etti. K rcaali'de ilk Türk Baflbakan Bulgaristan ziyaretinde 'Küçük stanbul' olarak nitelendirilen K rcaali'de soydafllar m zla bir araya gelen Baflbakan Erdo an Sveti Georgi Kilisesi'ni ziyaret etti. K rcaali'ye giden ilk Türk Baflbakan olan Baflbakan Erdo- an, Halk Tiyatrosu'nda düzenlenen konferansta yapt konuflmada, K rcaali'de bulun- 6 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

9 Bosna Hersek maktan ve Türklerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydu unu ifade etti. K rcaali, tüm dünyaya eflsiz bir örnek özelli i tafl yor. Farkl dinden farkl kültürden insanlar bir arada ortak bir hedef için huzur içinde yafl yorlar diyen Baflbakan Erdo an, Balkanlar' n K rcaali'den almas gereken çok ders oldu unu söyledi. Baflbakan Erdo an, Bulgaristan'daki temaslar çerçevesinde baflkent Sofya'da Baflbakan Sergey Staniflev ile bir araya geldi. ki ülke aras nda e itim, bilim ve kültür alan nda iflbirli ini düzenleyen protokol imzalanmas n n ard ndan Sofya'da Türk-Bulgar fl Konseyi toplant s na kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, " ki ülke aras nda 4 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara ç kartmak istiyoruz" dedi. Baflbakan Erdo an, Bulgaristan'daki ziyaretinde Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi'nin ifltiraki Trakya Glass Bulgaria EAD'nin, T rgoviflte kentindeki cam kompleksinin aç l fl n da gerçeklefltirdi. Tam ba ms z bir Bosna-Hersek Bosna-Hersek'te 24 Mart'ta Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Baflkan Nikola Spiriç ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Bosna-Hersek'in egemenli ine ve toprak bütünlü üne, uluslararas alanda tan nm fl s n rlar na ve ba ms zl na Türkiye olarak verdi imiz önemi tekrar vurgulad m dedi. Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Baflkan Spiriç de ekonomik alandaki iliflkileri gelifltirmek için gayret sarf edeceklerini ifade etti. Buradaki temaslar çerçevesinde Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaflkan Aliya zzetbegoviç'in an t mezar n ziyaret eden Baflbakan KOSOVA'NIN TANINMASI B Z M Ç N TAR HTEN, KÜLTÜRÜMÜZDEN GELEN BA LILI IN B R GERE D YEN BAfiBAKAN ERDO AN, BA IMSIZLIK KARARININ BALKANLARIN BARIfiI, HUZURU VE MUTLULU U Ç N ÖNEM N VURGULADI. Erdo an, EUFOR Harekat kapsam ndaki Türk birliklerin konufllu bulundu u Butmir'de askerlerimizle bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, Ziraat Bankas n n Saraybosna'daki yeni flubesinin aç l fl n da yapt. Arnavutluk Bosna-Hersek Cumhurbaflkanl Konseyi Baflkan Haris Slajdziç ile görüflen Baflbakan Erdo an'a Saraybosna Üniversitesi taraf ndan fahri doktora unvan verildi. liflkileri daha ileri seviyeye tafl yaca z Baflbakan Erdo an' n Balkan ülkelerindeki bir dura da Arnavutluk oldu. 25 Mart'ta baflkent Tiran'da Arnavutluk Baflbakan Sali Berisha ile görüflen Baflbakan Erdo an, Göreve geldi imizde befl y l önce Türk giriflimcilerin Arnavutluk'taki yat r m 38 milyon dolar civar ndayd. fiu anda bu yat r m, 620 milyon dolara ulaflt. Arnavutluk'un alt ve üst yap s nda, enerji, telekomünikasyon, demir-çelik, e itim gibi birçok alanda yat - r mlar devam etmektedir'' dedi. Berisha ise iki dost ülke aras ndaki iliflkileri daha da ileri bir seviyeye götürmek istediklerini belirtti. Baflbakan Erdo an, Arnavutluk'taki temaslar kapsam nda Arnavutluk Cumhurbaflkan Alfred Moisiu, Meclis Baflkan Jozefina Topalli, Arnavutluk Müslüman Toplulu u Baflkan Salim Muça ve Arnavutluk Bektafli Toplulu u Baflkan Baba Reflat Bardhi ile de bir araya geldi. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

10 ÇANAKKALE ZAFER N N 93. YILI VE fieh TLER HAFTASI Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek B Z, BU ÜLKEDE YAfiAYAN HER CANI, HER NSANI AZ Z B L YORUZ. ÇANAKKALE SIRTLARINDA fieh T DÜfiMÜfi O MEÇHUL ASKERLER, NA- SIL OMUZ OMUZA BU ÜLKE Ç N, BU M LLET Ç N MÜCADELE ETT YSE NASIL KARDEfiÇE B RB R NE NANMIfi, DAYANMIfiSA BUGÜN DE B RB - R M ZE ÖYLE NANALIM, ÖYLE BA LANALIM ST YORUZ. Ç anakkale Zaferi nin 93. Y l Dönümü ve 18 Mart fiehitler Haftas tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutland. Binlerce flehidimizin can verdi i topraklarda, Çanakkale de yap lan törenlerde coflku ile hüzün bir aradayd. Kutlamalar için Çanakkale ye giden Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 18 Mart Stad nda düzenlenen törene kat ld. Çanakkale Zaferi nin, Türk Milleti nin flartlar ne olursa olsun ülkesi ve vatan için nas l bir mücadele ortaya koyabilece inin en büyük delili ve en flanl niflanesi oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Milletimizin vatan - na duydu u aflk ve sadakat flehitlerimizin aziz hat ras yla birlikte bu topraklarda yaflamaya devam edecektir. Çanakkale ruhunu, kutlu bir emanet gibi gönüllerimizde gururla tafl yacak, yeni nesillere miras b rakaca z. 8 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

11 Baflbakan Erdo an Çanakkale flehitlerimizin kabirlerine karanfil b rakt. Çanakkale Geçilmez fluuru Bu milletin birli ine, bütünlü üne, bu ülkenin dirli ine, düzenine, çocuklar m z n bugününe ve gelece ine kast edenlere karfl her insan m - z n gönlünde bir Çanakkale geçilmez fluuru filizlensin istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti nin 100. kurulufl y l dönümünde millet olarak en büyük hedefimize en parlak idealimize ulaflarak, ülkemizi muas r medeniyetler seviyesinin ötesine yükselterek kutlayal m istiyoruz. Baflbakan Erdo an, Çanakkale program çerçevesinde Biga ilçesine ba l Karabiga beldesinde, ÇDAfi Çelik Enerji Tersane ve Ulafl m Sanayi A.fi Enterge Tesisleri nin aç - l fl ve gemi indirme törenine de kat ld. Çanakkale l Teflkilat taraf ndan Kolin Otel de düzenlenen toplant ya da kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Çanakkale de 16, 17, 18 yafl nda gençlerin ülke için flehit olduklar na dikkat çekti. Baflbakan Erdo an, mand r, o cevher ki ilahi ne büyüktür. mans z olan pasl yürek sinede yüktür. Seyit Onbafl y Seyit Onbafl yapan odur. O mermiyi kald rma gücünü ona veren odur. Herhalde buna da laikli e ayk r d r demezler dedi. mans z olan pasl yürek sinede yüktür Baflbakan Erdo an kutlamalar çerçevesinde Gelibolu Yar - madas ndaki fiehitler Abidesi nde düzenlenen törene kat ld. Törene Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Erdo an, 2. Kolordu Komutan Korgeneral Hayri Güner, 13 Bakan ve milletvekilleri kat ld. Gelibolu Devlet Hastanesi'nin aç l fl na kat lan Baflbakan Erdo an, servisleri gezerek hastalarla sohbet etti. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

12 DÜNYA BARIfiI Ç N EL ELE BARIfiIN ELÇ LER Ankara da bulufltu ÇANAKKALE SAVAfiI NDA HAYATINI KAYBEDEN NG L Z, AVUSTRALYALI VE YEN ZELANDALI AS- KERLER LE TÜRK fieh TLER N YAKINLARI SAVAfiIN 93. YILINDA AK PARTi DE B R ARAYA GELD. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n efli Emine Erdo an n öncülü ünde AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkanl nca düzenlenen BARIfi ELÇ LER program - n n ilk etkinli i 17 Mart ta Genel Merkez de gerçeklefltirildi. BARIfi ELÇ LER, savafl n ac - s n yüreklerinde tafl yan herkese geçmiflin sadece ac larla de il, bar fl ve dostluk giriflimleriyle de an lmas gerekti inin mesaj n verdi. Anma törenine kat lmak üzere AK PARTi Genel Merkezi ne gelen davetliler, Çanakkale Savafl nda yaral askerlerin tedavisinde kullan lan s hhiye çad r ndan geçerek içeri girdiler. Dünyan n bar fla ihtiyac var Program n aç l fl konuflmas n yapan Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an, aç l fl ko- Çanakkale Savafl nda yer alan ngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandal askerler ile Türk flehitlerinin yak nlar AK PARTi 10 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

13 nuflmas nda program n dünya bar fl aç s ndan önemine dikkat çekti. O gün savafl n taraflar olarak karfl karfl ya olan milletlerin çocuklar n n bugün bütün dünyaya bar fl ve kardefllik mesaj vermek için bir arada, ayn çat alt nda olmalar na dikkat çeken Erdo- an, dünyan n buna ihtiyac oldu unu vurgulad. Çanakkale Savafl nda Anzak, ngiliz, Yeni Zelandal, Frans z, Kanadal ve Hintli askerlerin de yaflamlar n yitirdiklerini hat rlatan Emine Erdo an, Bu savaflta sadece 500 bin insan ölmedi, ayn zamanda 500 bin hayal, umut ve hasret de söndü dedi. Emine Erdo an sözlerini, Anafartalar Kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Destan gibi ölümsüz bir fliir b rakan stiklal fiairi Mehmet Akif Ersoy u flükranla anarak bitirdi. Savafl n miras bar fl AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Tan t m ve Medya Baflkan Edibe Sözen de programda yapt konuflmada, Çanakkale Savafl nda çarp - flanlar n çeflitli milletlerden oluflan bir insanl k ordusu oldu unu söyledi. Bu savafl bizlere b rak lm fl bir insanl k miras ve bar fl n manifestosudur diyen Sözen, 93. y l nda Genel Merkezi nde bir araya geldi. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

14 Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an, AK PARTi Tan t m ve Medya Baflkan Edibe Sözen ve Çanakkale flehitlerinin torunlar, flehitlikleri ziyaret etti. Çanakkale flehitlerini anmaya Türkiye nin partisi AK PAR- Ti çat s alt nda bafllad klar - n ifade etti. Dostlu a ve bar fla ça r Çanakkale Savafl nda çarp - flan ngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandal askerlerin yak nlar da söz alarak duygular n dile getirdiler. Dostluk ve bar fl mesaj veren asker yak nlar, Türkiye de olmaktan duyduklar mutlulu u anlatarak, kendilerine gösterilen misafirperverli e teflekkür ettiler. Yeni Zelandal bir komutan n yak n olan Jane Pierard ise konuflmas na Türkçe bafllayarak herkesi duyguland rd. DAVETL LERE, ÇANAKKALE SAVAfiI NDAK ASKERLERE AKfiAM YEME OLARAK VER LEN EKMEK VE ÜZÜM HOfiAFI KRAM ED LD. Çanakkale menüsü ekmek ve üzüm hoflaf Programda Dur Yolcu ve K nal Kuzular dizilerinin ekiplerince haz rlanan özel gösteri sergilendi. Gösterinin ard ndan BARIfi ELÇ LER ne plaket veren Emine Erdo an, AK PARTi Genel Merkezi fuayesinde gerçeklefltirilen Çanakkale fiehitlerini Anma Sergisi nin de aç l fl n yapt. Emine Erdo an ve di er davetlilere serginin aç l fl nda Çanakkale Savafl nda askerlere akflam yeme i olarak verilen ekmek ve üzüm hoflaf ikram edildi. Genel Merkez deki programa, baz bakan ve milletvekili eflleri ile aralar nda 12 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

15 Çanakkale fiehitli i ne Baflbakan Erdo an n efli Emine Erdo an ve BARIfi ELÇ LER birer zeytin fidan dikti. Çanakkale Savafl na kat lm fl ülkelerin diplomatlar n n da bulundu u davetliler kat ld. U runa savafl lan topraklarda Mehmetçik ile Anzaklar n torunlar el ele Emine Erdo an, Devlet Bakan Nimet Çubukçu, AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Edibe Sözen, baz bakan ve milletvekili eflleri ile Çanakkale Savafl na kat lan ülkeleri temsil eden BARIfi ELÇ LER etkinlik program kapsam nda Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyas güzergah ndan geçerek Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park ndaki fiehitler Abidesi ni ziyaret ettiler. Bar fl için zeytin dal fiehitlik yak n ndaki alana gelen Emine Erdo an ve BARIfi ELÇ LER birer zeytin fidan dikti. AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Sözen, fidanlar n dikilifli s ras nda Bar fl ad na, savafllar n bitmesi, bar fl n daim olmas ad na zeytin fidanlar dikiyoruz. Yabanc askerlerin yak nlar n n, Dünyan n bar fla do ru gitmesi için birlikte hareket edelim teklifleri oldu. Do rusu ben de düflünüyorum. nflallah bunu kurumsallaflt rabilirsek, dünya bar fl için katk m z olabilirse, ne mutlu bize dedi. AK PARTi nin BARIfi ELÇ LER program kapsam nda TRT nin ÇANAKKALE ZAFER N N 93. YILINDA AK PARTi GENEL MERKEZ NDE DÜZENLENEN BARIfi ELÇ LER PROGRAMINA KATILAN KADIN DAVETL LERE BARIfiIN S MGES OLARAK AY YILDIZLI BAKIR B R B LEZ K HED YE ED LD. Çanakkale Savafl n konu alan Dur Yolcu dizisinin galas, Kolin Otel de Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve efli Emine Erdo an n kat l m ile yap ld. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

16 Terörizme karfl iflbirli i ve dayan flma içinde olmal y z BAfiBAKAN ERDO AN, AB ÜYES ÜLKELER N BÜYÜKELÇ LER YLE B R ARAYA GELD TOPLANTIDA, AVRUPA YA ÖNEML MESAJLAR VERD : TERÖR ZME KARfiI TÜRK YE N N GÖSTERD fib RL ANLAYIfiINI, AVRUPA DA SERG LEMEL D R. AB YE TAM ÜYEL K HEDEF YLE ÇIKTI IMIZ BU YOLDA BAfiKA B R SEÇENE TARTIfiMAMIZ MÜMKÜN DE LD R. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, 29 fiubat Cuma günü Baflbakanl k Resmi Konutunda büyükelçilere verdi- i yemekte bir konuflma yapt. AB üyeli i her zaman önceli imiz oldu Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB ye üyelik hedefinin Hükümet için her zaman öncelikli bir konu oldu unu ve olmaya devam edece ini bildirdi. Baflbakan Erdo an, AB nin, bölgesel ve küresel bir aktör haline gelerek daha etkin ve s n rlar n aflan bir rol üstlenmesinde Türkiye nin yapaca katk lar n büyük önem tafl d na iflaret ederek, Türkiye nin AB kat l m sürecine yönelik yo un bir gündeme sahip oldu unu söyledi. Bir imtiyaz veya ayr cal k istemiyoruz Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AB üyeli i ile ilgili flöyle konufltu: Türkiye nin tam üyelikle neticelenecek Avrupa yolculu u Türk halk n n temel bir tercihi, önemli bir seçimidir. Tam üyelik hede- 14 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

17 fiyle ç kt m z bu yolda baflka bir seçene i tart flmam z mümkün de ildir. Türkiye hakk ndaki tart flmalarda; Türkiye nin potansiyelinin, üstünlüklerinin veya eksikliklerinin adil ve objektif bir biçimde de erlendirilmesi gerekti ine inan yoruz. Türkiye, bir imtiyaz veya ayr cal k istemiyor. Türkiye, AB nin taahhütlerine ba l kalmas n ve hak etti i adil muameleyi görmek istiyor maddeyi gündemden düflürece iz Bu amaçla AB uyum sürecindeki pek çok alan kapsayan ve daha özgürlükçü bir yap ya sahip olacak anayasa haz rl klar na baflland n bildiren Baflbakan Erdo an, anayasa tasla na kamuoyu, sivil toplum örgütleri ve sosyal taraflar n da görüfl ve önerileri al - narak son halinin verilece ini belirtti. Baflbakan Erdo an, Türk Ceza Kanunu nun 301. maddesi ile ilgili olarak da Yeniden yaz m çal flmalar n Adalet Bakanl m z olgunlaflt rm fl durumda. Bu konuyu Türkiye-AB iliflkilerinin gündeminden en k sa zamanda düflürece iz dedi. K br s sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunmal Baflbakan Erdo an, K br s la ilgili BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun un soruna kapsaml çözüm bulunmas na yönelik inisiyatif almas n Türkiye nin samimi bir flekilde arzu etti ini kaydetti. Bu çabalara aktif katk da bulunmaya haz - r z. Güney K br s Rum Yönetimi Lideri nin K br s sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunmas yönünde irade sergilemesini bekliyoruz fleklinde konufltu. Avrupal dostlar m z n farkl gözle bakmalar bizi incitti stanbul ve Ankara da gerçekleflen terörist sald r lar n, Madrid ve Londra da meydana gelen sald r lardan hiçbir fark bulunmad n vurgulayan Baflbakan Erdo an, Ancak, sald r lar n failleri ile bunlar n gerisindeki terör örgütlerine Avrupal dostlar m - z n farkl gözle bakmalar, Türk halk n fazlas yla incitmifltir diye konufltu. Büyükelçilere, elindeki bir belgeyi göstererek Belçika da yürütülen Sputnik Operasyonu na da de inen Baflbakan Erdo- an, Bu operasyon, ne yaz k ki Türkiye deki Med TV arac - l yla uyuflturucu ve silah kaçakç l ndan elde etti i kara paray çeflitli yollarla Belçika da aklama operasyonudur. Bu para 50 milyon avrodur ve bunun yan nda külliyetli miktarda de erli tafllar vard r. fiu anda bu paran n terör örgütüne hangi yollarla verilece inin hesaplar yap l yor dedi. Yarg ba ms zd r Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Belçika Büyükelçisi dostum gücenmesin, çünkü ben ona seslenmiyorum, Belçika n n yarg s na sesleniyorum, burada hep bizim karfl - m za ç kar lan fley fludur: Yarg ba ms zd r. Türkiye de terör örgütlerine karfl yarg bir karar verdi i zaman, Avrupal dostlar m z kap m zdan hiç ayr lm yorlar. Yeniden yarg lans n, yeniden yarg lanmal, flu olmal bu olmal... Kardeflim, yarg ba ms zd r bize niye geliyorsunuz? Yarg karar n vermifltir. Tekrar yarg karar n verecektir ama orada rahat durmayan bu dostlar, acaba kendi ülkelerinde bu teröristlere karfl niçin ayn mekanizmalar zorlam yorlar. Gerekirse niçin gerekli olan yasal düzenlemeleri yapm yorlar? Ben diyorum ki; iflte e er terörizmle uluslararas bir dayan flma içinde mücadele vereceksek, kusura bakmay n bu mücadele böyle olmaz. Bu, bir bumerang gibi döner bir gün de bunlara destek verenleri vurur ve vuracakt r. Çünkü bu samimi bir yaklafl m de il. Terörizme karfl dayan flma içinde olmal y z Bu terör örgütünün yan nda baflka bir terör örgütüyle ilgili de Belçika, Hollanda ve Almanya da ayn durumun yafland n belirten Baflbakan Erdo an, bunlar INTERPOL arac l yla arand halde yarg lamalar n n uzun uzad ya gitti ini kiminin de zaman afl m na uydurulup oradan kurtar ld n ifade etti. Bunlar olacak fleyler de il diyen Baflbakan Erdo an, Buralarda çok daha farkl bir flekilde yöntem uygulamal y z, dayan flma içerisinde olmay z ki bu terörizme karfl hep birlikte netice alal m. Aksi takdirde netice almam z zorlaflacakt r diye konufltu. Uluslararas düzlemde Avrupal dostlar n Türkiye den bekledi i iflbirli- ini azami ölçüde gösterdi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, ayn iflbirli i anlay fl ve yaklafl m n n da Avrupal dostlardan beklendi ini bildirdi. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

18 AB KOM SYONU BAfiKANI BARROSO TÜRK YE'DE Ortak hedefimiz Türkiye nin tam üyeli idir AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso, TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. T ÜRK YE'YE RESM B R Z YARETTE BU- LUNAN AB KOM S- YONU BAfiKANI BARRO- SO, TBMM GENEL KURU- LU'NA H TAP ETT. TÜRK - YE'N N AB'YE ÜYEL K SÜ- REC LE LG L ÖNEML MESAJLAR VEREN BAROS- SO, ORTAK HEDEF M Z TIPKI D ER ÜYE ÜLKE- LERDE OLDU U G B TÜR- K YE'N N DE AB'YE Efi T HAK VE SORUMLULUK- LARLA TAM ÜYE OLMASI- DIR DED. A B Komisyonu Baflkan Jose Manuel Durao Barroso ve AB'nin Genifllemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn, resmi bir ziyaret için 10 Nisan'da Ankara'ya geldi. Barroso, An tkabir i ziyareti ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüflmesinin ard ndan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan Baflbakanl k Merkez bina'da resmi bir törenle karfl land. Baflbakan Erdo an ve AB Komisyonu Baflkan Barroso yapt klar görüflmenin ard ndan ortak bas n toplant - s düzenlediler. Baflbakan Erdo an: Üyelikten baflka alternatifimiz yok Ziyaretin Türkiye'nin Avrupa Birli i'ne kat l m sürecine verdi i önemi göstermesi bak - m ndan ayr bir anlam tafl d - n belirterek sözlerine bafllayan Baflbakan Erdo an, Komisyonun bugüne kadar oldu- u gibi bu günden sonra da ülkemizin AB'ye üyelik sürecine yönelik deste ini sürdürece inden bir kuflkumuz bulunmad n bu vesileyle ifade etmek istiyorum dedi. Görüflmede Türkiye'nin üyelik hedefini ele ald klar n belir- 16 Türkiye Bülteni Mart-Nisan 2008

19 ten Baflbakan Erdo an, Önümüzdeki döneme yönelik olarak AB ile yürüttü ümüz müzakere sürecinin ortak hedefinin üyelik oldu u ve bu konuda da bizim baflka bir alternatif kabul etmeyece imizi her zaman ifade etti imiz gibi yine de erlendirdik dedi. Barroso: Ortak sorumluluklar m z var Sözlerine Türkiye'de olmaktan memnuniyetini dile getirerek bafllayan Barroso, Türkiye'nin AB üyeli inin hem Türkiye'nin hem de AB'nin hedefi oldu unu belirti. Türkiye'yi reformlar n devam için cesaretlendirmek amac yla Ankara'ya geldiklerini belirten Barroso, AB'nin Türkiye için önemli oldu unu ifade etti. Türkiye'nin üyelik sürecinde tutarl bir ilerleme kaydetti ini belirten Barroso, Türkiye'nin ve AB'nin bu süreçte ortak sorumluluklara sahip oldu unu söyledi. AB Komisyonu ad na bir güven mesaj paylaflmak istedi ini belirten Barroso, Ortak gelece imize karfl çok büyük bir güven duymaktay z diye konufltu. Baflbakan Erdo an ile görüflmesinde, K br s konusunun da gündeme geldi ini belirten Barroso, Lokmac kap s n n aç lmas n n çözüm yönünde at lacak ad mlar içinde önemine dikkat çekti. Barroso TBMM Genel Kurulu'na hitap etti TBMM Genel Kurulu'na hitap eden Barroso, Türkiye ile Avrupa aras ndaki iliflkilerin tarihinin çok eskiye ve birbirine ba l l k iliflkisine dayand na dikkat çekerek, bu iliflkilerin kültürel ve karfl l kl oldu unu söyledi. Müzakerelerin 2005'ten bu yana baflar l bir flekilde sürdü ünü belirten Barroso, Türkiye'nin AB mevzuat n kabul etmek ve adapte etmede gösterdi i çabalardan çok etkilendi ini ifade etti. 6 fas lda müzakerelerin aç ld n belirten Barroso, daha fazla fas llar n aç lmas yla bu y l içerisinde çok ciddi geliflmelerin kaydedilece ine inand n söyledi. Barroso konuflmas nda flu mesajlar verdi: Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet oldu unu göstererek, Avrupa'ya gayet iyi entegre olmufl, bask n bir flekilde Müslüman bir ülke olarak, özellikle dünya üzerindeki kökten dinci e ilimlere çok güçlü bir alternatif sunmaktad r. Türkiye, görüyoruz ki medeniyetler ile dinler aras ndaki diyalogun gelifltirilmesi aç - s ndan çok önemli bir de er tafl maktad r. TBMM Genel Kurulu'ndaki konuflmas nda Türkiye'nin AB ile olan iliflkilerinde ekonominin ayr bir önem tafl d - n dile getiren Barroso, Yap lan bu kadar etkileyici reformlar da Türkiye'nin dönüflümüne katk da bulunarak, yabanc yat r mc lar için Türkiye'yi çok cazip hale getirmektedir diye konufltu. Barroso, Türkiye'nin reformlar tam anlam yla yerine getirdi i zaman bütün üye ülkelerin onaylamas ve Türkiye'nin de imzalamas yla üyelik anlaflmas n n yürürlü e girece ini vurgulad. Barroso: PKK, terör örgütüdür Barroso, TBMM Genel Kurulu'na hitaben yapt konuflmada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinden, teröre kadar pek çok konuya yer verdi. AB Komisyonu Baflkan Barroso, Türkiye ile beraber, teröre karfl mücadelesinde yan yana duruyoruz. PKK Kongragel, herhangi bir flüphe olmaks - z n terör örgütüdür ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaktad r. Bu konuda herhangi bir yanl fl anlafl lma yoktur. Bizler teröre karfl ortak mücadelemize devam etmeliyiz dedi. Baflbakan Erdo an: 2005'te iliflkiler farkl bir boyut kazand AB Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso onuruna Baflbakanl k Resmi Konutu'nda akflam yeme i veren Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, 3 Ekim 2005'te Türkiye-AB iliflkilerinin farkl bir boyut kazand n belirtti. Türkiye'nin AB üyeli inin dünyaya bir hoflgörü mesaj verece ini söyleyen Baflbakan Erdo an, kültürel farkl l klar n ortak de erler temelinde bir arada yaflayabilece ini aç kça ortaya koyaca n belirtti. Barroso da, ortak hedeflerinin t pk di er üye devletlerin durumunda oldu u gibi, Türkiye'nin de AB'ye eflit hak ve sorumluluklarla tam üye olmas oldu unu ifade etti. Resmi Konut'taki yeme e D - fliflleri Bakan ve AB Baflmüzakerecisi Ali Babacan ve AB Genifllemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn de kat ld. Barroso, ziyaretine Ankara'n n ard ndan stanbul'daki temaslar ile devam etti. Türkiye Bülteni Mart-Nisan

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı