Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülen ve dahas na 13. SAYFADA"

Transkript

1 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN Mart 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Global marka de erleri artt 500 markan n de eri 756 milyar dolar art flla 4 trilyon 367,1 milyar dolara yükselirken, Apple, 104,7 milyar dolarl k marka de eri ile 3. kez dünyan n en de erli markas oldu. HABER 6 DA Girisimci yoksa TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu: Giriflimcilik alg s de ifliyor. Art k göl mayay tuttu Huzur vaadi CHP Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, Ben huzur dolu bir Ankara vadediyorum dedi. HABER 3 TE kalk nma olmaz Türk insan son y llarda giriflimcili in önemini kavrad fakat gereklerini yerine getirmede pek de istekli görünmüyor. Nüfus art fl na ra men giriflimci say s n n o oranda artmamas konuyla ilgili kifli ve kurumlar n kafa yormas gereken bir veri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k n, Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas noktas nda bilim ve teknoloji ile giriflimcili i olmazsa olmaz olarak görüyoruz demesi giriflimin önemini ama bilim ve teknoloji ile harmanland nda daha da önemli oldu unu gösteriyor. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, geçen y l n haziran ay nda düzenlenen Giriflimcilik Konseyi Strateji Çal fltay nda giriflimcilikle ilgili önemli bir konuflma yapm flt. Hisarc kl o lu, eskiden memur olmayana k z bile vermekten çekinildi ini hat rlatarak, Çok flükür bu anlay fl de iflti dedi. Giriflimcilik alg s de ifliyor. Art k göl mayay tuttu diyen Hisarc kl o, bir uyar da bulunmufltu: Giriflimcileri potansiyel h rs z olarak görmeyin! Dursun ERKILIÇ n yaz s 7. SAYFADA Türk akl otomobil yapar HABER 12. SAYFADA Gülen ve dahas na Erdo an:vagonduk adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binat Dikey Bak fl 5. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada katlanmak Uzun bir aradan sonra Fethullah Gülen Hocaefendi nin sohbetlerinden ilk kez notlar paylafl ld. Hocaefendi sohbetinde, "Gelecekte kimin hakl, kimin haks z oldu u görülecek. O günler geldi inde siz de diyeceksiniz ki; iyi ki katlanm fl z bu s k nt lara" diyor. KURUCAN IN KÖfiES NDE Fethullah Gülen Hocaefendi, hak ve hakikatleri anlatma ad na çok daha büyük s k nt lara katlanmaya haz r oldu unu söylerken, Baflbakan Erdo an' n konuflmalar ndaki kendisiyle ilgili sözlerine de cevap veriyor. Hocaefendi'nin sohbetine kat lan Zaman gazetesinin ilahiyatç yazar Ahmet Kurucan, Gülen'in son aç klamalar na köflesinde yer verdi. Kurucan n Dahas na katlanmaya haz r m bafll kl o yaz s 13. SAYFADA Alt nda n Feridun Çelik ve Baflp nar mahallelerinde y k m Tehlike bitti! Alt nda eskiden yaflanmaz yer bilirdik Yolumuz düfltü ise ilçeye zor gelirdik Evler teneke idi adresi zor bulurduk fiimdi ilçe ad na yak flan hal al yor OLUMSUZLUKLAR H ZMET LE TERS NE ÇEVR LD Alt nda, Ankara n n yaflan rl k bak m ndan en sorunlu ilçesi iken, Veysel Tiryaki, belediye baflkan olur olmaz bafllatt hizmet hamlesi ve örnek projelerle bu olumsuz özelli i tersine çevirmeyi bildi. Bu hiç de kolay olmad elbette. Anlatay m Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Tüm gazeteci cemiyetlerine Bas n lan Kurumu deste i Bas n lan Kurumu (B K) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 195 Say l B K Kanunu'nun, Genel Kurul karar ile tüm cemiyetlere yard m yapabilme imkan sa lad n belirterek, "Bu yard mlarla Anadolu'daki cemiyetlerin kurumsallaflmas na önemli ölçüde katk sa lanacak, cemiyetlerin üyelerinin mesleki birikimlerini art rmalar na f rsat tan nacakt r" dedi. HABER 13. SAYFADA https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi lokomotifiz AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Denizli'de Özay Gönlüm Meydan 'nda halka seslenirken Bizim ülkemiz vagondu vagon, flimdi lokomotif oldu. Buna m karfl s n z? diye sordu. DAHA KARARLIYIZ Erdo an, Her zamankinden çok daha cesuruz, çok daha umutlu, çok daha güçlü, çok daha azimliyiz. Bugünlere tafl d m z Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve milletimizi bundan çok daha yükseklere tafl mak için çok daha inançl, çok daha kararl y z diye Erdo an Vatandafllar n Dik dur e ilme bu millet seninle" sloganlar üzerine Erdo an, Hiç endifle etmeyin dik duraca z, dikleflmeyece iz dedi. CHP Genel Baflkan K l çdaro lu: Ayr mc l k yok Vatandafllar aras nda ayr mc l k yapmayacaklar n söyleyen CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, "Yüzde 33 kad n kotas getirdik. lk kez CHP tarihinde 46 belediye baflkan aday m z var. Bafl aç k, bafl kapal, hepsinin benim bafl m n üzerinde yeri var" dedi. HABER 13. SAYFADA MHP Genel Baflkan Bahçeli den Tahrik uyar s Bahçeli, gençlere, tahriklere kap lmama uyar s nda bulunarak, Sand a idin, tafl ataca n z yere mührü vurun. Kime vurursan z vurun ama AKP'ye biraz te et geçin dedi. 13 TE HABER 13. SAYFADA

2 Affleck, Kongo için Kongre den destek istedi 23 Mart 2014 Pazartesi Meltem EK Z WASHINGTON - Hollywood ünlüleri, Kongo ve Alzheimer hastalar için Washington'a geldi. Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, Kongo'da yaflananlara dikkat çekmek için önce ABD D fliflleri Bakan John Kerry ile görüfltü, ard ndan Kongre'de Senato D fl liflkiler Komitesi'nde oturuma kat ld. Do u Kongo Giriflimi'nin kurucusu da olan Affleck, Kongo'daki duruma de inerek, bar fl ve istikrar n bu kadar yak n oldu u bir zamanda Kongo'daki ABD liderli inin azalmamas gerekti ini kaydetti. Affleck, geçmifl y llarda uluslararas toplumun, anlaflmalar n içindeki maddelerin uygulanmas ndan çok, anlaflma yap lmas na odaklanmas n n ac sonuçlar n n geçmifl on y llarda görüldü ünü hat rlatan Affleck, her ne kadar son zamanlarda zor u rafl larla baflar lar elde edilse de bunlar n hala k r lgan oldu una iflaret etti. Affleck, bu noktada ABD Kongresi'ne, ABD'nin Afrika bölgesi özel temsilcisi Russ Feingold'a deste in art r lmas ve Baflkan Barack Obama'n n Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Baflkan Joseph Kabila ile do rudan diyalo a girmesi gibi çeflitli öneriler sundu. Oyuncu ve komedyen Seth Rogen de alzaym r hastal na yönelik araflt rmalar n art r lmas çabalar kapsam nda ABD Kongresi'ndeydi. Senato Sa l k, nsani Hizmetler, E itim ve lgili Kurumlar Alt Komitesi'nde oturuma kat lan Roger, kay nvalidesinin alzaym r hastas olmas n n ard ndan bu hastal a tan k oldu unu hat rlatt. (AA) S NEMA: ÇETE S NEMA: KELEBEK ETK S 2 Orijinal Ad : Gridiron Gang Yönetmen : Phil Joanou Oyuncular : Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell Yap m : 2006 Suç/Spor Kilpatrick Çocuk Hapisanesinde müfettifl olarak çal flan eski profesyonel futbolcu Sean Porter, çocuk suçlular aras ndaki disiplin, kendine güven ve motivasyon eksili ini teflhis ettikten sonra bu durumu düzeltmek için ligde oynayabilecek bir futbol tak m kurulmas n önerir. Tür: Bilim Kurgu / Gerilim Yönetmen: John R. Leonetti Orijinal smi: The Butterfly Effect 2 Yap m: 2006 Oyuncular: Eric Lively, Erica Durance, Dustin Milligan Nick bir yaz l m firmas nda pazarlamac olarak çal flmaktad r. Mutlu bir iliflkisi vard r. K z arkadafl n n hamile oldu unu ö rendi i gün, k z arkadafl n n ölmesiyle, Nick'in hayat adeta alt üst olmufltur. Yaflad hayattan bir tat alamayan Nick, ifl dünyas nda da korkunç bafl a r lar ve bay lmalar ndan dolay baflar s zd r. Sizin için seçtiklerimiz Sevgilisinin ölümünden sonra ilk kez konufltu DIfi HABERLER - Glee dizisinin ünlü oyuncusu Lea Michelle ayn dizide oynayan ve geçti imiz günlerde hayat n kaybeden sevgilisi Cory Monteith ile ilgili ilk kez ki hafta önce otel odas nda ölü bulunan ünlü oyuncu Cory Monteith'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Lea Michelle erkek arkadafl n n ölümünün ard ndan ilk kez Monteith'le bafl bafla bir foto raf n Instagram'dan paylaflan Michele, foto raf n alt na flu notu düfltü: "Sevginiz ve deste inizle bu dönemi atlatmama yard m etti iniz için teflekkürler. Cory sonsuza kadar kalbimde olacak." 14 Temmuz tarihinde otel odas nda çlü bulunan Monteith'in ölüm nedeninin uyuflturucu ve eroin afl r dozu oldu u aç klanm flt.

3 ankara 3 Mart 2014 Pazartesi 3 Alt nda da tehlike bitti! Dursun ERKILIÇ Alt nda, Ankara n n yaflan rl k bak m ndan en sorunlu ilçesi iken, Veysel Tiryaki, belediye baflkan olur olmaz bafllatt hizmet hamlesi ve örnek projelerle bu olumsuz özelli i tersine çevirmeyi bildi. Bu hiç de kolay olmad elbette. YAPMAK Ç N YIKMALI Alt nda büyük bir kentsel dönüflüm alan na çevirmek, 30 binden fazla gecekonduyu y kmak; bunu yaparken vatandafl incitmemek, hatta, kazanc konusunda ikna ederek kendi evine kendisine y kt rtmak her babayi idin oldu u gibi her baflkan n da harc olmamal Kent esteti ine zarar veren harabe yap lar ortadan kald rmak için verilen mücadele zorlu bir sürecin ard ndan önemli bir aflamaya geldi. Çarp k yap laflman n önüne geçmekte kararl olan Baflkan Veysel Tiryaki, kaçak yap lar ortadan kald rmadan bunun mümkün olmad n biliyor. Bu bilinçle hareket eden Belediye ekipleri y k m çal flmalar n Feridun Çelik ve Baflp nar Mahallelerinde sürdürüyor. Belediye, bölgede daha önce yaklafl k 250 gecekondu y km flt. RAHAT NEFES ALDILAR Y k lan harabe yap lar, halk sa l n tehdit ederken, uyuflturucu madde ba ml lar n n u rak yeri olmas dolay s yla da bir güvenlik ve asayifl sorunu yarat yordu. Vatandafllar n taleplerini her zaman göz önünde bulunduran Alt nda Belediyesi, bofl b rak lan ve mahalle sakinlerinin sa l n tehdit eden 10 gecekondunun daha y k m n gerçeklefltirdi. Mahalle sakinleri, bu mekanlar n y k lmas yla rahat bir nefes ald. Alt nda Belediyesi ekiplerinin yerinde bilgilendirmesiyle, y k mlar sorunsuz gerçeklefltirildi. VEYSEL T RYAK NE DED? Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, daha modern bir görünüme kavuflmas için çal flt klar n belirtti i ilçedeki y k m faaliyetlerinin vatandafl talebiyle yap ld n söyledi. Park, okul, sosyal donat ve spor alanlar n iflgal eden kaçak yap lara taviz vermiyoruz. fieffaf, adil ve kararl mücadelemizle Alt nda l vatandafllar n güvenini kazand k. Modern bir Alt nda için vatandafl da deste ini esirgemiyor diyen Baflkan Tiryaki, Feridun Çelik ve Baflp nar Mahallelerindeki y k mlar de erlendirirken de, vatandafllardan teflekkür al yoruz dedi. Kötü bir ça r fl m yapan y k m bu kadar sempatik, vatandafl bu konuda gönüllü yapmak hiç de kolay olmamal Baflkan Tiryaki ve ekibi bunu baflarm fl. Demem o ki; Alt nda eskiden yaflanmaz yer bilirdik Yolumuz düfltü ise ilçeye zor gelirdik Evler teneke idi adresi zor bulurduk fiimdi ilçe ad na yak flan hal al yor Yavafl tan huzur CHP vaadi Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, insanlar ayr flt rmadan, ötekilefltirmeden belediye baflkanl yapaca - n, bu nedenle her görüflten insan n oyuna talip oldu unu söyledi. Birçok projenin Ankaral lara dan fl larak yap laca n bildiren Yavafl, Ben huzur dolu bir Ankara vadediyorum dedi. AK Parti Etimesgut Belediye Baflkan Aday R za Gezer : Gaziler bize emanet HABER MERKEZ - AK Parti Etimesgut Belediye Baflkan Aday R za Gezer, Gaziler ve fiehit aileleri ile kahvalt da bulufltu. Toplant ya, Gezer in yan s ra çok say da flehit ve Gazi yak n kat ld. GEZER, hem gaziler hem de flehit aileleri için yürüttü ü projeler hakk nda bilgi verdi. Baflkan aday Gezer, Etimesgut lu gaziler ve flehit yak nlar ile kahvalt da bir araya gelerek, onlar unutmad klar n gösterdi. Yap lan kahvalt da duygusal anlar yafland. Gazilerimiz ve flehit yak nlar da unutulmam fl olman n mutlulu unu yaflad. lçe de yaflayan gazilerin sorunlar n dinleyerek fikir al flveriflinde bulunan Gezer, flehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi. fiehit ve gazilerin haklar n n asla ödenemeyece ini vurgulayarak sözlerine bafllayan Gezer, Güzel vatan m z n her bir kar fl fiehit kan ile sulanm flt r ve bu topraklar bölünmez bir bütünün parças d r. Bu vatan için canlar n hiçe sayarak savaflm fl ve bu u urda gazi olan vatandafllar m z bafl m z n tac d r. Vatanseverlerimizin kanlar ile sulanan ve cesaretleriyle korunan bu flanl topraklar, bizlere onlar n emanetidir. Biz emanete sahip ç kmak ad na her türlü sözü veriyoruz. Bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmay z, kulland rtmay z. Bu bizim görevimiz, boynumuzun borcu. Bu yüzden biz de gazilerimiz ve flehit yak nlar ile bir araya geldik. fiehit aileleri ve gazilerimiz, bizler için çok k ymetlidir. Bizim k ymetimiz sözde de il, özdedir diye belirten Gezer, fiu anda yapt m z kahvalt da sizlerin büyük emekleri var. Çünkü memleketimiz için kiminiz eflinizi, kiminiz evlad n z, kiminiz de baban z flehit verdiniz. Peygamberimizin dedi i gibi sizlerin hakk n ödeyemeyiz. Vatan m z için mücadele etmifl insanlar n yak nlar olarak sizlerle her zaman birlikte olmak tek arzumuz. HABER MERKEZ Mansur Yavafl, Kanal A da yay nlanan çerçeve program nda projelerini anlatt. Yavafl, seçildi inde rozetini ç karaca n tekrarlad. Mansur Yavafl, CHP her taraftan oy isteyen bir parti konumuna geldi. Aksi halde insanlar kutuplafl yor. Toplumsal bar fl n oda oldu um için mutluyum. dedi. Seçildi inde, belediye personelinden iflten ç karmalar olaca dedikodular n n do ru olmad n vurgulayan Yavafl, Türkiye de siyaset çok kara yap l yor. Neden ç karay m. nsan evlad y m. Baflörtülüleri iflten ç karacak dedikodusu yap l yor. Siyaset yap l r ama bu kadar da kirli yap lmaz. Bunun ad siyaset de il. Beypazar nda kimi iflten ç karm fl m? Ankara da belediye iflçileri dün ve bugün aç l fla götürüldüler. Otobüslerde dedikodu ekipleri kuruldu. flçilerin görevi midir bu? mza karfl l götürülüyorlar. Belediye personelinin hiç birisi vazifeleri d fl nda bir fleye zorlanmayacak, alt n ça yaflayacaklar. Ben kimsenin ekme iyle oynamam. diye Tema Park a harcanacak 1 milyar dolar n turizm geliriyle karfl lanamayaca n belirten Yavafl, 1 milyar dolarl k tesise kaç bin kifli gelecek? En önemli itiraz m da taklitle turist gelmez. Disneyland a gidecek olsan z hangisine gidersiniz? Paris e mi, Ankara ya m? Neler yap l rd 1 milyar dolara? 400 yatakl 208 ö renci yurdu, 16 derslikli 833 okul yap l rd. 300 adet 50 yatakl hastane yap l rd. 40 bin konut yap l rd Çetin, muhtarlarla kahvalt da bulufltu HABER MERKEZ - Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, sabah kahvalt s nda ilçedeki 21 mahallenin mevcut muhtarlar ile bulufltu. Belediye çal flmalar ndan ilçedeki asayifle kadar birçok konunun konufluldu- u buluflmada Baflkan Çetin, hizmetleri anlatt, Pursaklar n geliflmesinde herkesin büyük katk s oldu unu ifade etti. Çetin: Biz her zaman muhtarlar m z n, esnaf m - z n, hemflerilerimizin yan nday z. Pursaklar birlikte flehir haline getirdik ve yine birlikte gelifltirece iz. Pursaklar da tebessüm sürecek. dedi. Mahalle muhtarlar da ilçedeki çal flmalardan memnun kald klar n belirterek Baflkan Çetin e yapm fl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür etti. Mahallelinin taleplerini Baflkan a ileten muhtarlar, yeni dönemde AK Parti nin Pursaklar Belediye Baflkan Aday olan Selçuk Çetin e baflar lar diledi. flçilerin zam sevinci HABER MERKEZ - Etimesgut Belediyesi ile Hizmet- fl Sendikas aras nda dönemini kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland. Yap lan sözleflmeye göre iflçilerin maafllar na her alt için yüzde 6 l k zam yap lacak. Maafllar 2 y lda toplam yüzde 30 a yak n oranda zamlanacak. Sendika, Ankara daki en iyi sözleflmeyi Etimesgut Belediyesi ile yapt klar n aç klad. Kent Konseyi Konferans Salonu nda düzenlenen imza törenine Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Hizmet- fl fiube Baflkan Ömer Y lmaz, Mahalli dareler Sendikas (M S) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz ve belediye iflçileri kat ld. Belediye Baflkan Enver Demirel, iflçilere birinci ve ikinci y llar n alt ayl k süreçlerinde yüzde 6 oran nda zam verdiklerini belirterek, Gönül ister ki daha çok zam verelim. Ancak her fley bütçe ve imkan meselesi. fiimdi imkanlar m z buna elverdi, bu zamm yapt k. Yapt m z zam güzel bir zamd r. nflallah önümüzdeki süreçte daha güzel sözleflmeler imzalar z. Sözleflmemiz iflçilerimiz için hay rl olsun dedi. flveren sendikas M S Genel Sekreteri Oruçöz de Baflkan Demirel in her zaman çal flan n, üreteninin yan nda oldu unu belirterek, sözleflmenin belediye ve çal flan aç s ndan çok iyi oldu unu söyledi.

4 4 3 Mart 2014 Pazartesi ANKARA Çankaya dan köylere 5 bin badem fidan HABER MERKEZ - Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Bala dan Çankaya ba land ktan sonra k r- kent kardeflli i projesi ekseninde önemli tar msal hamlelere sahne olan Karahasanl, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Çavufllu, Yayla köylerinde bu kez 5 bin badem a ac fidan da tt. Baflkan Tan k n giriflimiyle köylerin bir araya gelerek kurdu ukarahasanl, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Çavufllu, Yayla Köyleri Tar msal Kalk nma Kooperatifi ne teslim edilen fidanlar, 7 den 70 e tüm köylüleri mutlu etti. Fidan da t m töreninde köylüler ad na bir konuflma yapan Kooperatif Baflkan ve Karahasanl Mahallesi Muhtar Hüdaverdi Gedik, göreve geldi i günlerden itibaren köylerin geliflimi için çaba sarfeden, bozk r n yeflermesi için onbinlerce a ac köylerimizde toprakla buluflturan, bir araya gelmemizi sa layan kooperatif arac l yla farkl ürünler ve üretimlere yönelmemizi sa layan Baflkan Tan k ve ekibine teflekkür ediyorum, fleklinde Baflkan Bülent Tan k, köylülere da t lan 5 bin badem fidan n n çok k sa süre içerisinde büyük bir ekonomik de ere dönüflece ini söyledi i konuflmas nda flunlar kaydetti: Çankaya n n mevcut 124 mahallesinden en özel olanlar bu bölgede bulunuyor da belediye baflkan seçildikten sonra bu bölgeye gelip sakinlerini tan d ktan sonra bambaflka bir yak nl k duygusu geliflti ve bunun karfl l ks z olmad n gördüm. Akrabal k yak nl n aflacak bir dostlu u gördüm sizlerden. Kendi kardefllerimin evleri gibi evlerinizin kap lar n n bana aç k oldu unu hissettirdi iniz için sizlere müteflekkirim. Belki en iyileri yapamad k ama, belediyemizin gerçeklefltirmek istedi i belediyecilik anlay fl n n, K r Kent Kardeflle i projesinin ilk tohumlar n n at ld yer bu bölgedir. Herkesin bulundu u bölgede üreterek mutlu olmas n sa lamak için program gelifltirmeye çal flt k. Büyükflehirde yoksulluk ve iflsizlik içinde çabalayan kesimlerin çoluk çocu unun hiç olmazsa açl k çekmemesini sa layacak bir düzenin K r Kent Kardeflli i nden geçti ine inand k. Dayan flman n ana yolu k rsal kalk nmadan geçmektedir. Köylünün eme inin karfl l n alabilmesini sa layan bir düzen kurulmad takdirde kentlerin kendine güvenmesi bofla böbürlenmedir. Tar msal üretim olmad zaman betonu yiyemezsiniz, asfalt yiyemezsiniz, demiri yiyemezsiniz, dedi. Çankaya Belediyesi nin gelifltirmeye çal flt Onurlu Tokluk için K r Kent Kardeflli i projesinin olgunlaflt n dile getiren Baflkan Tan k, Postlar gelip geçici, dostlar kal c d r. Bugün burada dikece imiz badem a açlar da bu dostlu umuzun simgesi olarak büyüyecek çocuklar m za, torunlar m za meyve verecek diyerek köylülere fidan da tt. Ankara n n tar mdaki baflar s tescillendi Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) in 2013 y l bitkisel üretim verilerini aç kland. Ankara yedi üründe birincili i elinde tuttu. ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: 44 3 Mart 2014 Pazartesi Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ Memur kenti, bürokrasi flehri olarak bilinen Ankara da k rsal bölgelerdeki tar m potansiyeli de erlendirilerek önemli ölçüde tar msal üretim gerçeklefltiriliyor. TÜ K in aç klad 2013 y l bitkisel üretim verileri de Ankara n n tar msal üretimdeki baflar s n ortaya koyuyor. Bu verilere göre Ankara, yedi üründe Türkiye birincisi, alt üründe Türkiye ikincisi, befl üründe de Türkiye üçüncüsü durumunda. Ankara n n özellikle üç üründe Türkiye üretiminin yar dan fazlas n karfl lad na dikkat çeken Ankara G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Muhsin Temel, özverili bir flekilde çal flarak üreten ve bu baflar y gösteren Ankara çiftçisine teflekkür etti. Ankara n n topografik yap s itibariyle çok çeflitli ürün yelpazesine sahip bir flehir oldu una dikkat çeken l Müdürü Temel, bitkisel ya ve biyoyak t olarak kullan lan aspirin %55 i, salatalar n vazgeçilmesi aysberg marulunun % 55 i, kokusu ve tad yla baharatlar n aras nda özel yeri olan kimyon üretiminin ise %60 n n Ankara da gerçekleflti ini söyledi. Ankara Armudu, Kalecik Karas, Ankara Kavunu, Ayafl Domatesi gibi say labilecek birçok ürüne ismini vermifl Ankara n n, geçmiflten gelen bir tar m kültürüne sahip oldu unu belirten Temel, bu ürünlerin hala çok önemli miktarda üretildi ini, bunun yan nda da tüketicinin istedi i, ra bet gören ürünlerin de üretiminin gerçekleflti ini söyledi. Bu baflar lar n gerçekleflmesinde yönlendirici destekleme modelinin önemli oldu unu vurgulayan l Müdürü Temel, 2013 y l nda Ankara çiftçisine toplam 167 milyon TL destek verdiklerini kaydederek, Çiftçilerle ve sivil toplum kurulufllar yla sürekli fikir al fl verifli yap yoruz. Çiftçilere yönlendirici e itimler düzenliyoruz. Bununla birlikte hangi bölgelerde hangi ürün verimliyse o ürünün yetifltirilmesi için çiftçilerimizi yönlendiriyoruz. Belirlenen havzalarda belirlenen ürünlere prim ödemesi yaparak, bunun gerçekleflmesini sa l yoruz. Tüm bunlar n yan nda sadece üretimi de il, tüketicinin istedi i formda kaliteli ve sa l kl üretimi önemsiyoruz. Bu sayede Ankara n n ürünleri tüm Türkiye de aranan ürünler haline geldi dedi. Tar m arazisi büyüklü ü olarak Konya dan sonra ikinci büyük flehir olan Ankara, aspir, balkaba, aysberg, kavun, taze so an, kuru so an ve kimyon üretiminde Türkiye birincisi, çerezlik ayçiçe i, spanak, havuç, yeflil mercimek, viflne ve arpa üretiminde Türkiye ikincisi, dane fi, göbekli marul, sak z kaba, dane yulaf ve armut üretiminde de Türkiye üçüncüsü. Gölbafl l Ak l Atölyesi HABER MERKEZ - Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, çocuklar n geleceklerini çizebilecekleri Ak l Atölyesi projesini anlatt. Baflkanl döneminde hizmete soktu u sosyal projelerle Gölbafl n k sa sürede gelifltiren ve marka kent olma yolunda önemli ad mlar atan Baflkan Yakup Odabafl n n aç klad projelerden en çok ilgi görenlerden bir tanesi de Çocuk Merkezi - Ak l Atölyesi projesi oldu. Okul öncesi ve ilkokul ö rencilerine yönelik gelifltirilen bu projeye göre; Gölbafl Belediyesi bünyesinde çocuklar n yeteneklerini gelifltirebilecekleri ve yol haritalar n çizebilecekleri bir merkez kurulacak. Çocuklara daha iyi bir gelecek haz rlayabilmek için bu projeyi gelifltirdiklerini belirten Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, projeden bahsederken flunlar söyledi: En büyük gelece imiz ve miras m z olan çocuklar m za iyi bir gelecek haz rlayabilmek amac yla, 'Ak l Atölyesi' kuraca z. Özellikle okul öncesi ve ilkö retim ça ndaki çocuklar - m z bu merkezimizde araflt rma yapma becerisi kazanacak. Bu proje sayesinde bir yandan e itimi sevdirecek, di er yandan da velilerimizle birlikte çocuklar m za yatk nl k ve becerilerine göre iyi bir gelecek için yol haritas çizece iz. Proje ile Çocuk Merkezleri nde e itim alan çocuklar n, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiflmelerini amaçl yoruz. Gölbafl l çocuklar n geleceklerine yön verecekleri Çocuk Merkezi-Ak l Atölyeleri projesi ile çocuklar n özgüven kazanmas, sosyalleflmeleri, okullar na daha kolay uyum sa lamalar, okullar n sevmeleri ve becerilerinin fark na var p bu yönde e itim almalar sa lanacakt r. Dadafllar aç l flta bulufltu HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n, Ankara da yaflayan Erzurumlu vatandafllara hediye etti i Erzurumlular Kültür ve Dayan flma Dernek binas büyük bir coflkuyla aç ld. Aç l fla Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yan s ra Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc s Erhan Aras, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Erzurum ktisadi Sosyal Araflt rma ve Yard mlaflma Vakf (ESAV) Genel Baflkan Veysel Karani Aksungur, Yenimahalle Erzurumlular Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Soner Cengiz ve Erzurum Dernekler Federasyonu Baflkan Feridun Önal kat ld. Kültürlerini yaflatmak için Erzurumlulara dernek binas tahsis etmekten duydu u mutlulu u dile getiren Yaflar, Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdu u ça dafl, demokratik, laik cumhuriyetin gücüyle çal fl yorum, o yolda ilerliyorum. Vatandafla hizmet etmek benim görevimdir. Ben, hiç bir vatandafl m ötekilefltirmedim. Benim için Cumhurbaflkan ne ise bir ayakkab boyac s da ayn d r. Kimseye ayr muamele yapmad m, herkese kucak açt m.

5 5 YASAM-ÇEVRE 3 Mart 2014 Pazartesi Kad nlar Pazar nda SIRASI GELD KÇE smet Bora B NATLI sadece 2 sat c kald A BÜ'lü da c lar Kilimanjaro Da 'na t rmand BOLU- Abant zzet Baysal Üniversitesi (A BÜ) Da c l k ve Kaya T rman fl Toplulu u ekibi, Afrika k tas n n en yüksek noktas olan Kilimanjaro Da 'na t rmand. A BÜ'den yap lan yaz l aç klamada, Yrd. Doç. Dr. Güçlü Özen, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ö rencisi Fatih Palab y k ve Fen Edebiyat Fakültesi ö rencisi Tolga Öz'den oluflan ekibin "Üç K ta Bir Maraton" projesi kapsam nda, Afrika k tas n n en yüksek noktas olan 5 bin 895 metre yüksekli indeki Kilimanjaro Da 'na t rmand belirtildi. Kilimanjaro Milli Park 'nda haz rl klar n tamamlayan grubun, bin 800 metreden yürüyüfle bafllad vurgulanan aç klamada, ilk günün sonunda 3 bin 100 metredeki Machame Kamp 'na ulaflan ekibin, ikinci gün 5 saat süren yürüyüflün ard ndan, 3 bin 800 metrede bulunan Shira Kamp 'na vard kaydedildi. Aç klamada, da c lar n 4 bin 600 metre yüksekli indeki Lava Tower'a t rmand belirtilerek, "Kilimanjaro Da 'n n Güneydo usunda bulunan Karanga Vadisi'ne ulaflan topluluk üyeleri, üçüncü günün sonunda geceyi 3 bin 900 metre yüksekli indeki Barranco Kamp 'nda geçirdi. Ertesi gün 6 saatlik yürüyüflün ard ndan 4 bin 600 metredeki Barafu Kamp 'na varan ekip, Kilimanjaro Da 'n n en yüksek noktas olan 'Uhuru' zirvesine ulaflmay baflard " ifadesine yer verildi. (AA) KONYA- AYfiE fiensoy - Mevlana Müzesi'nin bat s nda, tarih kokan dar sokaklardan geçilerek ulafl lan, eskiden kad nlar n ba ve bahçelerinde yetifltirdikleri ürünleri satt için "Konya Kad nlar Pazar " olarak bilinen pazarda, bugünlerde sadece iki kad n pazarc gelene i sürdürüyor. Karatay ilçesinde, günümüzde Mevlana'n n k z Melike Hatun'un ad n alan as rl k çarfl, halk aras nda hala eski ad yla biliniyor. Pazara ulaflmak için Aziziye Camii güzergah n kullananlar, köy ve beldelerinde yetifltirdikleri ürünleri kald - r mlarda kurduklar tezgahlarda satmak için bekleyen kad nlar hala görebiliyor. Taze meyve ve sebze kokan pazara girildi inde ise ilerleyen yafllar na ra men günün erken saatlerinde tezgah n aç p, al c s n bekleyen iki kad n, "Buyurun abim, buyurun ablam" sözleriyle müflterilerini karfl l yor. Efliyle beraber 1985 y l nda tarihi pazarda tezgah açan 64 yafl ndaki Nazife Akkafl, o zamanlar çocuklar n okutmak için, flimdi de torunlar n n okul masraf n karfl lamak için her sabah o lunun da yard m yla tezgah n n bafl na geçiyor. Akkafl, AA muhabirine yapt aç klamada, pazarda belediye taraf ndan düzenleme yap lmadan önceki dönemde çal flmaya bafllad n söyledi. Eflini 3 y l önce kaybedince, bu ifle o luyla devam etti ini dile getiren Akkafl, çocuklar n burada kazand parayla büyütüp evlendirdi ini, flimdide ayn evde yaflad o luna destek oldu- unu ifade etti. Y llar önce tarihi pazarda, kad nlar n evlerinde yetifltirdikleri do al ürünleri, tafllar n üzerindeki basit tezgahlarda satmaya çal flt klar n anlatan Akkafl, flöyle devam etti: "Pazar m zda çok eskiden esnaf n yar s kad nd. Son 10 y lda say - m z git gide azald. Eski sat c lardan sadece iki kifli kald k. Biz de burada kalan son kad n pazarc lar olarak ömrümüz yetti ince ekmek param z kazanmaya çal fl yoruz. fiimdilerde üretici az, eskisi gibi de il. Art k ço u insan ürünlerini bahçesinde yetifltirmiyor. Pazarc lar halden ald klar ürünleri sat yor. Eskiden gençlik vard, flimdi yaflland k. Ne yapal m mecbur aln m z n terini silip, kazand m z ekme imizi helalinden yemeye çal fl yoruz. O lumla beraber sabah n erken saatlerinde gelir çad r - m z açar z, akflam dokuz gibi de kapat r z. Eflim öleli 3 y l oldu. Bugüne kadar hep eflimle beraber çal flt k. fiimdi o lumla çal fl yoruz. Okuyan torunum var. Ömrümüz yetti i kadar o lumla beraber çal flaca z." fierife Ayazo lu da günün erken saatlerinde pazar n giriflinde açt tezgahta yaklafl k 30 y ld r meyve, sebze, peynir ve ya gibi ürünleri satarak, evine ekmek götürüyor. (AA) "Il man k fl" kufllar göç ettirmedi AFYONKARAH SAR- MUSTAFA GÜN- GÖR - K fl dönemde s cakl klar n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ya fllar n az olmas nedeniyle göçmen kufllar n popülasyonunda ve tür say s nda azalma oldu u bildirildi. Do a Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlü ü Avc l k ve Yaban Hayat fiube Müdürü Turgut Civri, Karam k Gölü'nde gerçeklefltirilen kufl say m n n ard ndan AA muhabirine yapt aç klamada, bölge müdürlü ü olarak do a koruma faaliyetleri, kaçak avc l k, biyolojik çeflitlili- in korunmas, tür eylem planlar yönünde çal flmalar yapt klar n, yapm fl olduklar çal flmalar içinde do a koruma faaliyetlerinin ciddi yer tuttu unu söyledi. Do al hayat n korunmas, kufl türlerinin say lmas ve gözlenmesi ile envanterinin ç kar lmas gibi çal flmalar da yapt klar n ifade eden Civri, flöyle konufltu: "Sulak alanlar m zda 'k fl ortas su kuflu say m ' diye isimlendirilen bütün dünyada yap lan su kuflu say mlar gerçeklefltiriliyoruz. Bugüne kadar Sivil Toplum Kurulufllar (STK) taraf ndan bu kufllar n envanteri ç kar l yordu ve belli kay tlar oluflturuluyordu. Bundan sonraki çal flmalarda biz de bunu denetleyen ve koordine eden kurum olarak bu y l ilk kez STK ile birlikte ortaklafla kufl say mlar yap yoruz. Bu say lar bakanl n veri bankas nda toplayaca z. Biyolojik çeflitlili- in korunabilmesi için hangi türlerimiz var? Say lar art yor mu azal yor mu? Bu envanterlerin ortaya konulmas gerekir. Sürdürülebilir avc l k aç s nda bu önemli." Gelecek nesillere daha iyi bir do a, daha iyi yaflanacak alanlar b rakabilmek için do a koruma çal flmalar n n ve bilincinin mutlaka halka yerlefltirilmesi ile bu tür çal flmalar n yap lmas gerekti ini vurgulayan Civri, Do a Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlü ü bünyesindeki Denizli'de Ifl kl ve Ac Göl'de, Afyonkarahisar'da Karam k ve Eber göllerinde, Eskiflehir'de de Bal kdam Yaban Hayat Gelifltirme Sahas 'nda bu y l pilot olarak kufl say m yapt klar n aktard. K fl aylar n n l man ve kurak geçmesiyle bu y l göllerdeki kufl türlerinde ve say lar nda ciddi azal fl oldu unu aktaran Civri, flöyle devam etti: "Buna mevsimsel diyebiliriz. Kufllar, mevsimlere göre çeflitli bölgelere göç ederek yaflamlar n sürdürüyorlar. K fl n daha l man geçmesi nedeniyle flu anda bizim say m yapt m z sulak alanlarda çok fazla kufl yok. Göçmen kufllar n bulundu u ortamlar n, iklimlerinin ve beslenme koflullar n n onlar n istedi i flekilde olmas nedeniyle göç ihtiyac n etkiledi. So uk ve kar olsa sulak alanlarda çok daha fazla kufl olur. Geçen y llarda kar oldu u dönemde göllerde müthifl, bir kufl çeflitlili i ve say s vard. Biz o dönemde 'kufllar so- ukta açl ktan ölmesinler' diye yemleme çal flmalar yapm flt k." Kufl gözlemcisi Mustafa Erturhan da Türkiye kufl atlas üzerinde çal flmalar yapt klar n söyledi. Daha önce kufl say mlar n n yabanc lar taraf ndan yap ld n, yaklafl k 10 y ld r kufl say mlar n Türk gözlemcilerin yapmaya bafllad n belirten Erturhan, flu ifadelere yer verdi: "Binin üzerindeki kufl gözlemcisi Türkiye'nin her yerinde kufl say m yap yor. Göller bölgesindeki kufl say m n yap yoruz. Bat yar m kürenin kufl çeflitlili ini, do al yaflam ve sulak alanlar n nas l korunabilece ini bilmemiz aç s ndan bu say mlar çok önemli. Her y l bu say mlar yap l yor. fiu anda Türkiye'de toplam 472 kufl türü var. Afyonkarahisar bölgesinde 1,5 y l ve daha önceki çal flmalar m zdan elde etti imiz verilere göre 212 tür kufla rastlad k. Genel olarak Afyonkarahisar karasal iklime sahip olmas na ra men oldukça zengin kufl çeflitlili ine sahip." (AA) TESL M YET Çocuklu umuzda, aile büyüklerimizden sürekli duydu umuz bir fley vard. Yatarken dua oku, yemek yerken, yedikten sonra, yola ç karken v.s çeflitli dualar okumam z ö ütler ve ö retirlerdi. Genellikle kendimiz, anam z, babam z, ahirete intikal etmifl geçmifllerimiz için rahmet ve ma firet talep eden, kendimiz için ise hay rl ömür, sa l k, baflar helâl r z k istemeye dönük fleyler olurdu bunlar. Öyle bir al flkanl k halini ald ki bu gün bile yatarken veya bir seyahate ç karken üç kez Ayetel Kürsi okudu umda sanki her fleyden emin,kazas z belâs z sonlanacak bir ifle bafll yorum diye düflünürüm hep. Yarabbim sana s n yorum.yaln z sensin çaresizlere çare, alan sen veren sensin. Bize her fleyin hay rl s n nasip et dedi imde bir ferahl k dolar yüre ime, art k emin olurum her türlü güzellikten, her türlü hay rdan. fiimdi düflünüyorum da,bizi bu inanç seviyesine getiren bu, aile olma bilinci içinde çocuklara afl lanmak istenen fley neydi diye ve bir tek ad koyabiliyorum. TEVEKKÜL. Yani bir baflka deyiflle TESL M YET. Teslim olmak, kay ts z flarts z, fleksiz flüphesiz kendini birine, bir güce b rakmakt r. O ne güzel dosttur dedi imiz, ne güzel vekil belledi imiz Yüce Allah, teslim olunacak ve asla tereddüt yaflanmayacak en emin dayanakt r bizim için. Biz, kul olarak üzerimize düflen görevi lay k yla yapt ktan sonra tereddüt etmeden ona teslim olmaktan sadece güven duyar z. Güven duyar z ve asla flüpheye düflmeyiz. Çünkü O tek dayana m z, tek emin oldu- umuz dosttur, hamidir, koruyan kollayan, örten saklayand r. Allaha s n hasm- halimin gazab ndan derken Ziya Pafla merhum, bu s nman n, bu teslimiyetin güzelli ini ne kadar veciz bir dille anlat yor bize. Ancak teslimiyeti al flkanl k haline getirip, her konuda ve her fleye veya kifliye teslim olmak anlam nda uygulamak ise, yukar da sözünü etti imiz güvenin ve huzurun tam tersi bir durumla karfl laflt rabilir bizi. Eskilerin pek s k kulland (Ulül emre itaat) denilen yani sizi yönetenlerin emirlerine, buyruklar na itirazs z uyun sözü, Allaha teslimiyetle efl de erde görülmüflçesine dayat lan bir sözdür gibi gelir bana hep nedense. Özellikle Asr- Saadet dönemi sonras yani halifelerle slam n yönetildi i devirlerin bir k sm nda ulul emir denilen bafltaki idareciler yanl fl ta yapsa siz yine de onlara uyun diye bask yap lm fl oldu u bilinmektedir. nsanl n en erdemli hayat örneklerini sergileyen Türk aile yap s nda sayg - sevgi, inanç, hak-hukuk gözetme-helal haram ay - r m yapma, geçmifline sayg, gelece e umut besleme temel unsurlar olarak gündemdedir daima. Ancak kay ts z flarts z bir teslimiyet asla yoktur olmamas da en do ru davran fl fleklidir. slam n cma-i Ümmet, yani ço unlu- un fikrinin esas al nmas kural (hofl günümüzde slam ülkelerinde pek uyguland söylenemez ama) Türk toplumunda meflveret meclisleri fleklinde, yani dan flma, istiflare, birlikte karar verme ve uygulama suretiyle,toplumun ve ferdin yarar na olacak flekilde meseleleri çözme esas her zaman var olmufltur. Halk yönetenler halk n en ak ll s de ildirler. O yüzden yöneticilerin enaniyetlerini öne ç kart p her ne yap yorsak do rudur, hayr n zad r palavralar na sessiz kalmak haks zl k karfl s nda susan dilsiz fleytand r hadisi kutsisine ayk r bir davran fl olur flüphesiz. Halka ra men halk için parolas komünizm felsefesidir ve demokratik ülkelerin anlay fl yla ba daflt r lamaz. Ayd n bir fert sorgulay c d r, araflt r c - d r. Bilgi ça nda bilgilenmeyi amaç edinerek ülkenin ç karlar n n ne oldu unu yak ndan takip edebilen kiflidir. Ayd n bir kafa asla teslimiyetci olamaz. Allaha bile tevekkülü belli bir gayrete ba layan ve nitekim (Çölde deveni önce bir çal ya ba la sonra Allaha tevekkül et diyen aziz Peygamberimizin de (Muhtaç oldu un kudret damarlar ndaki asil kanda mevcuttur ) diyen Mustafa Kemal Atatürk ünde sözleri asla ihmal edilmemeli ve sürekli kafam za bir tokmak vurur gibi gündemde tutulmal d r. Gelece in nesli, bu günün gençlerinin bu bilinç ile meselelerine sahip ç kmalar en büyük görevleri ve vicdani sorumluluklar - d r. Oyunda oynaflta olmak yerine Fatih in stanbul u fethetti i yafltaki ve daha küçük yafltaki genç neslimizin sa lam bilgi ile sa lam kafaya sahip olmalar gerekti i aflikârd r. Yoksa yar nlar emanet etti imiz gençlerimizin geçmiflteki teslimiyetçi, mandac kafalardan bir fark kalmaz. dealini yitirmifl bir gençli e sahip milletlerin de ne milletli i ne de vatan kal r. Mehmet Akif Ersoy merhumun dedi i gibi Sahipsiz olan memleketin batmas hakt r, sen sahip ç karsan bu vatan batmayacakt r sözlerini hiç akl m zdan ç kartmayaca z ki bu millet, necip Türk milleti ebet müddet payidar kalabilsin.

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı