Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülen ve dahas na 13. SAYFADA"

Transkript

1 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN Mart 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr Global marka de erleri artt 500 markan n de eri 756 milyar dolar art flla 4 trilyon 367,1 milyar dolara yükselirken, Apple, 104,7 milyar dolarl k marka de eri ile 3. kez dünyan n en de erli markas oldu. HABER 6 DA Girisimci yoksa TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu: Giriflimcilik alg s de ifliyor. Art k göl mayay tuttu Huzur vaadi CHP Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, Ben huzur dolu bir Ankara vadediyorum dedi. HABER 3 TE kalk nma olmaz Türk insan son y llarda giriflimcili in önemini kavrad fakat gereklerini yerine getirmede pek de istekli görünmüyor. Nüfus art fl na ra men giriflimci say s n n o oranda artmamas konuyla ilgili kifli ve kurumlar n kafa yormas gereken bir veri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k n, Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas noktas nda bilim ve teknoloji ile giriflimcili i olmazsa olmaz olarak görüyoruz demesi giriflimin önemini ama bilim ve teknoloji ile harmanland nda daha da önemli oldu unu gösteriyor. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, geçen y l n haziran ay nda düzenlenen Giriflimcilik Konseyi Strateji Çal fltay nda giriflimcilikle ilgili önemli bir konuflma yapm flt. Hisarc kl o lu, eskiden memur olmayana k z bile vermekten çekinildi ini hat rlatarak, Çok flükür bu anlay fl de iflti dedi. Giriflimcilik alg s de ifliyor. Art k göl mayay tuttu diyen Hisarc kl o, bir uyar da bulunmufltu: Giriflimcileri potansiyel h rs z olarak görmeyin! Dursun ERKILIÇ n yaz s 7. SAYFADA Türk akl otomobil yapar HABER 12. SAYFADA Gülen ve dahas na Erdo an:vagonduk adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki BELDE ye götürelim Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binat Dikey Bak fl 5. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada katlanmak Uzun bir aradan sonra Fethullah Gülen Hocaefendi nin sohbetlerinden ilk kez notlar paylafl ld. Hocaefendi sohbetinde, "Gelecekte kimin hakl, kimin haks z oldu u görülecek. O günler geldi inde siz de diyeceksiniz ki; iyi ki katlanm fl z bu s k nt lara" diyor. KURUCAN IN KÖfiES NDE Fethullah Gülen Hocaefendi, hak ve hakikatleri anlatma ad na çok daha büyük s k nt lara katlanmaya haz r oldu unu söylerken, Baflbakan Erdo an' n konuflmalar ndaki kendisiyle ilgili sözlerine de cevap veriyor. Hocaefendi'nin sohbetine kat lan Zaman gazetesinin ilahiyatç yazar Ahmet Kurucan, Gülen'in son aç klamalar na köflesinde yer verdi. Kurucan n Dahas na katlanmaya haz r m bafll kl o yaz s 13. SAYFADA Alt nda n Feridun Çelik ve Baflp nar mahallelerinde y k m Tehlike bitti! Alt nda eskiden yaflanmaz yer bilirdik Yolumuz düfltü ise ilçeye zor gelirdik Evler teneke idi adresi zor bulurduk fiimdi ilçe ad na yak flan hal al yor OLUMSUZLUKLAR H ZMET LE TERS NE ÇEVR LD Alt nda, Ankara n n yaflan rl k bak m ndan en sorunlu ilçesi iken, Veysel Tiryaki, belediye baflkan olur olmaz bafllatt hizmet hamlesi ve örnek projelerle bu olumsuz özelli i tersine çevirmeyi bildi. Bu hiç de kolay olmad elbette. Anlatay m Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Tüm gazeteci cemiyetlerine Bas n lan Kurumu deste i Bas n lan Kurumu (B K) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 195 Say l B K Kanunu'nun, Genel Kurul karar ile tüm cemiyetlere yard m yapabilme imkan sa lad n belirterek, "Bu yard mlarla Anadolu'daki cemiyetlerin kurumsallaflmas na önemli ölçüde katk sa lanacak, cemiyetlerin üyelerinin mesleki birikimlerini art rmalar na f rsat tan nacakt r" dedi. HABER 13. SAYFADA https://www.facebook.com/belde.gazetesi Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi lokomotifiz AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Denizli'de Özay Gönlüm Meydan 'nda halka seslenirken Bizim ülkemiz vagondu vagon, flimdi lokomotif oldu. Buna m karfl s n z? diye sordu. DAHA KARARLIYIZ Erdo an, Her zamankinden çok daha cesuruz, çok daha umutlu, çok daha güçlü, çok daha azimliyiz. Bugünlere tafl d m z Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve milletimizi bundan çok daha yükseklere tafl mak için çok daha inançl, çok daha kararl y z diye Erdo an Vatandafllar n Dik dur e ilme bu millet seninle" sloganlar üzerine Erdo an, Hiç endifle etmeyin dik duraca z, dikleflmeyece iz dedi. CHP Genel Baflkan K l çdaro lu: Ayr mc l k yok Vatandafllar aras nda ayr mc l k yapmayacaklar n söyleyen CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, "Yüzde 33 kad n kotas getirdik. lk kez CHP tarihinde 46 belediye baflkan aday m z var. Bafl aç k, bafl kapal, hepsinin benim bafl m n üzerinde yeri var" dedi. HABER 13. SAYFADA MHP Genel Baflkan Bahçeli den Tahrik uyar s Bahçeli, gençlere, tahriklere kap lmama uyar s nda bulunarak, Sand a idin, tafl ataca n z yere mührü vurun. Kime vurursan z vurun ama AKP'ye biraz te et geçin dedi. 13 TE HABER 13. SAYFADA

2 Affleck, Kongo için Kongre den destek istedi 23 Mart 2014 Pazartesi Meltem EK Z WASHINGTON - Hollywood ünlüleri, Kongo ve Alzheimer hastalar için Washington'a geldi. Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, Kongo'da yaflananlara dikkat çekmek için önce ABD D fliflleri Bakan John Kerry ile görüfltü, ard ndan Kongre'de Senato D fl liflkiler Komitesi'nde oturuma kat ld. Do u Kongo Giriflimi'nin kurucusu da olan Affleck, Kongo'daki duruma de inerek, bar fl ve istikrar n bu kadar yak n oldu u bir zamanda Kongo'daki ABD liderli inin azalmamas gerekti ini kaydetti. Affleck, geçmifl y llarda uluslararas toplumun, anlaflmalar n içindeki maddelerin uygulanmas ndan çok, anlaflma yap lmas na odaklanmas n n ac sonuçlar n n geçmifl on y llarda görüldü ünü hat rlatan Affleck, her ne kadar son zamanlarda zor u rafl larla baflar lar elde edilse de bunlar n hala k r lgan oldu una iflaret etti. Affleck, bu noktada ABD Kongresi'ne, ABD'nin Afrika bölgesi özel temsilcisi Russ Feingold'a deste in art r lmas ve Baflkan Barack Obama'n n Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Baflkan Joseph Kabila ile do rudan diyalo a girmesi gibi çeflitli öneriler sundu. Oyuncu ve komedyen Seth Rogen de alzaym r hastal na yönelik araflt rmalar n art r lmas çabalar kapsam nda ABD Kongresi'ndeydi. Senato Sa l k, nsani Hizmetler, E itim ve lgili Kurumlar Alt Komitesi'nde oturuma kat lan Roger, kay nvalidesinin alzaym r hastas olmas n n ard ndan bu hastal a tan k oldu unu hat rlatt. (AA) S NEMA: ÇETE S NEMA: KELEBEK ETK S 2 Orijinal Ad : Gridiron Gang Yönetmen : Phil Joanou Oyuncular : Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell Yap m : 2006 Suç/Spor Kilpatrick Çocuk Hapisanesinde müfettifl olarak çal flan eski profesyonel futbolcu Sean Porter, çocuk suçlular aras ndaki disiplin, kendine güven ve motivasyon eksili ini teflhis ettikten sonra bu durumu düzeltmek için ligde oynayabilecek bir futbol tak m kurulmas n önerir. Tür: Bilim Kurgu / Gerilim Yönetmen: John R. Leonetti Orijinal smi: The Butterfly Effect 2 Yap m: 2006 Oyuncular: Eric Lively, Erica Durance, Dustin Milligan Nick bir yaz l m firmas nda pazarlamac olarak çal flmaktad r. Mutlu bir iliflkisi vard r. K z arkadafl n n hamile oldu unu ö rendi i gün, k z arkadafl n n ölmesiyle, Nick'in hayat adeta alt üst olmufltur. Yaflad hayattan bir tat alamayan Nick, ifl dünyas nda da korkunç bafl a r lar ve bay lmalar ndan dolay baflar s zd r. Sizin için seçtiklerimiz Sevgilisinin ölümünden sonra ilk kez konufltu DIfi HABERLER - Glee dizisinin ünlü oyuncusu Lea Michelle ayn dizide oynayan ve geçti imiz günlerde hayat n kaybeden sevgilisi Cory Monteith ile ilgili ilk kez ki hafta önce otel odas nda ölü bulunan ünlü oyuncu Cory Monteith'in kendisi gibi oyuncu sevgilisi Lea Michelle erkek arkadafl n n ölümünün ard ndan ilk kez Monteith'le bafl bafla bir foto raf n Instagram'dan paylaflan Michele, foto raf n alt na flu notu düfltü: "Sevginiz ve deste inizle bu dönemi atlatmama yard m etti iniz için teflekkürler. Cory sonsuza kadar kalbimde olacak." 14 Temmuz tarihinde otel odas nda çlü bulunan Monteith'in ölüm nedeninin uyuflturucu ve eroin afl r dozu oldu u aç klanm flt.

3 ankara 3 Mart 2014 Pazartesi 3 Alt nda da tehlike bitti! Dursun ERKILIÇ Alt nda, Ankara n n yaflan rl k bak m ndan en sorunlu ilçesi iken, Veysel Tiryaki, belediye baflkan olur olmaz bafllatt hizmet hamlesi ve örnek projelerle bu olumsuz özelli i tersine çevirmeyi bildi. Bu hiç de kolay olmad elbette. YAPMAK Ç N YIKMALI Alt nda büyük bir kentsel dönüflüm alan na çevirmek, 30 binden fazla gecekonduyu y kmak; bunu yaparken vatandafl incitmemek, hatta, kazanc konusunda ikna ederek kendi evine kendisine y kt rtmak her babayi idin oldu u gibi her baflkan n da harc olmamal Kent esteti ine zarar veren harabe yap lar ortadan kald rmak için verilen mücadele zorlu bir sürecin ard ndan önemli bir aflamaya geldi. Çarp k yap laflman n önüne geçmekte kararl olan Baflkan Veysel Tiryaki, kaçak yap lar ortadan kald rmadan bunun mümkün olmad n biliyor. Bu bilinçle hareket eden Belediye ekipleri y k m çal flmalar n Feridun Çelik ve Baflp nar Mahallelerinde sürdürüyor. Belediye, bölgede daha önce yaklafl k 250 gecekondu y km flt. RAHAT NEFES ALDILAR Y k lan harabe yap lar, halk sa l n tehdit ederken, uyuflturucu madde ba ml lar n n u rak yeri olmas dolay s yla da bir güvenlik ve asayifl sorunu yarat yordu. Vatandafllar n taleplerini her zaman göz önünde bulunduran Alt nda Belediyesi, bofl b rak lan ve mahalle sakinlerinin sa l n tehdit eden 10 gecekondunun daha y k m n gerçeklefltirdi. Mahalle sakinleri, bu mekanlar n y k lmas yla rahat bir nefes ald. Alt nda Belediyesi ekiplerinin yerinde bilgilendirmesiyle, y k mlar sorunsuz gerçeklefltirildi. VEYSEL T RYAK NE DED? Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, daha modern bir görünüme kavuflmas için çal flt klar n belirtti i ilçedeki y k m faaliyetlerinin vatandafl talebiyle yap ld n söyledi. Park, okul, sosyal donat ve spor alanlar n iflgal eden kaçak yap lara taviz vermiyoruz. fieffaf, adil ve kararl mücadelemizle Alt nda l vatandafllar n güvenini kazand k. Modern bir Alt nda için vatandafl da deste ini esirgemiyor diyen Baflkan Tiryaki, Feridun Çelik ve Baflp nar Mahallelerindeki y k mlar de erlendirirken de, vatandafllardan teflekkür al yoruz dedi. Kötü bir ça r fl m yapan y k m bu kadar sempatik, vatandafl bu konuda gönüllü yapmak hiç de kolay olmamal Baflkan Tiryaki ve ekibi bunu baflarm fl. Demem o ki; Alt nda eskiden yaflanmaz yer bilirdik Yolumuz düfltü ise ilçeye zor gelirdik Evler teneke idi adresi zor bulurduk fiimdi ilçe ad na yak flan hal al yor Yavafl tan huzur CHP vaadi Büyükflehir Belediye Baflkan aday Mansur Yavafl, insanlar ayr flt rmadan, ötekilefltirmeden belediye baflkanl yapaca - n, bu nedenle her görüflten insan n oyuna talip oldu unu söyledi. Birçok projenin Ankaral lara dan fl larak yap laca n bildiren Yavafl, Ben huzur dolu bir Ankara vadediyorum dedi. AK Parti Etimesgut Belediye Baflkan Aday R za Gezer : Gaziler bize emanet HABER MERKEZ - AK Parti Etimesgut Belediye Baflkan Aday R za Gezer, Gaziler ve fiehit aileleri ile kahvalt da bulufltu. Toplant ya, Gezer in yan s ra çok say da flehit ve Gazi yak n kat ld. GEZER, hem gaziler hem de flehit aileleri için yürüttü ü projeler hakk nda bilgi verdi. Baflkan aday Gezer, Etimesgut lu gaziler ve flehit yak nlar ile kahvalt da bir araya gelerek, onlar unutmad klar n gösterdi. Yap lan kahvalt da duygusal anlar yafland. Gazilerimiz ve flehit yak nlar da unutulmam fl olman n mutlulu unu yaflad. lçe de yaflayan gazilerin sorunlar n dinleyerek fikir al flveriflinde bulunan Gezer, flehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi. fiehit ve gazilerin haklar n n asla ödenemeyece ini vurgulayarak sözlerine bafllayan Gezer, Güzel vatan m z n her bir kar fl fiehit kan ile sulanm flt r ve bu topraklar bölünmez bir bütünün parças d r. Bu vatan için canlar n hiçe sayarak savaflm fl ve bu u urda gazi olan vatandafllar m z bafl m z n tac d r. Vatanseverlerimizin kanlar ile sulanan ve cesaretleriyle korunan bu flanl topraklar, bizlere onlar n emanetidir. Biz emanete sahip ç kmak ad na her türlü sözü veriyoruz. Bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmay z, kulland rtmay z. Bu bizim görevimiz, boynumuzun borcu. Bu yüzden biz de gazilerimiz ve flehit yak nlar ile bir araya geldik. fiehit aileleri ve gazilerimiz, bizler için çok k ymetlidir. Bizim k ymetimiz sözde de il, özdedir diye belirten Gezer, fiu anda yapt m z kahvalt da sizlerin büyük emekleri var. Çünkü memleketimiz için kiminiz eflinizi, kiminiz evlad n z, kiminiz de baban z flehit verdiniz. Peygamberimizin dedi i gibi sizlerin hakk n ödeyemeyiz. Vatan m z için mücadele etmifl insanlar n yak nlar olarak sizlerle her zaman birlikte olmak tek arzumuz. HABER MERKEZ Mansur Yavafl, Kanal A da yay nlanan çerçeve program nda projelerini anlatt. Yavafl, seçildi inde rozetini ç karaca n tekrarlad. Mansur Yavafl, CHP her taraftan oy isteyen bir parti konumuna geldi. Aksi halde insanlar kutuplafl yor. Toplumsal bar fl n oda oldu um için mutluyum. dedi. Seçildi inde, belediye personelinden iflten ç karmalar olaca dedikodular n n do ru olmad n vurgulayan Yavafl, Türkiye de siyaset çok kara yap l yor. Neden ç karay m. nsan evlad y m. Baflörtülüleri iflten ç karacak dedikodusu yap l yor. Siyaset yap l r ama bu kadar da kirli yap lmaz. Bunun ad siyaset de il. Beypazar nda kimi iflten ç karm fl m? Ankara da belediye iflçileri dün ve bugün aç l fla götürüldüler. Otobüslerde dedikodu ekipleri kuruldu. flçilerin görevi midir bu? mza karfl l götürülüyorlar. Belediye personelinin hiç birisi vazifeleri d fl nda bir fleye zorlanmayacak, alt n ça yaflayacaklar. Ben kimsenin ekme iyle oynamam. diye Tema Park a harcanacak 1 milyar dolar n turizm geliriyle karfl lanamayaca n belirten Yavafl, 1 milyar dolarl k tesise kaç bin kifli gelecek? En önemli itiraz m da taklitle turist gelmez. Disneyland a gidecek olsan z hangisine gidersiniz? Paris e mi, Ankara ya m? Neler yap l rd 1 milyar dolara? 400 yatakl 208 ö renci yurdu, 16 derslikli 833 okul yap l rd. 300 adet 50 yatakl hastane yap l rd. 40 bin konut yap l rd Çetin, muhtarlarla kahvalt da bulufltu HABER MERKEZ - Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, sabah kahvalt s nda ilçedeki 21 mahallenin mevcut muhtarlar ile bulufltu. Belediye çal flmalar ndan ilçedeki asayifle kadar birçok konunun konufluldu- u buluflmada Baflkan Çetin, hizmetleri anlatt, Pursaklar n geliflmesinde herkesin büyük katk s oldu unu ifade etti. Çetin: Biz her zaman muhtarlar m z n, esnaf m - z n, hemflerilerimizin yan nday z. Pursaklar birlikte flehir haline getirdik ve yine birlikte gelifltirece iz. Pursaklar da tebessüm sürecek. dedi. Mahalle muhtarlar da ilçedeki çal flmalardan memnun kald klar n belirterek Baflkan Çetin e yapm fl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür etti. Mahallelinin taleplerini Baflkan a ileten muhtarlar, yeni dönemde AK Parti nin Pursaklar Belediye Baflkan Aday olan Selçuk Çetin e baflar lar diledi. flçilerin zam sevinci HABER MERKEZ - Etimesgut Belediyesi ile Hizmet- fl Sendikas aras nda dönemini kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland. Yap lan sözleflmeye göre iflçilerin maafllar na her alt için yüzde 6 l k zam yap lacak. Maafllar 2 y lda toplam yüzde 30 a yak n oranda zamlanacak. Sendika, Ankara daki en iyi sözleflmeyi Etimesgut Belediyesi ile yapt klar n aç klad. Kent Konseyi Konferans Salonu nda düzenlenen imza törenine Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Hizmet- fl fiube Baflkan Ömer Y lmaz, Mahalli dareler Sendikas (M S) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz ve belediye iflçileri kat ld. Belediye Baflkan Enver Demirel, iflçilere birinci ve ikinci y llar n alt ayl k süreçlerinde yüzde 6 oran nda zam verdiklerini belirterek, Gönül ister ki daha çok zam verelim. Ancak her fley bütçe ve imkan meselesi. fiimdi imkanlar m z buna elverdi, bu zamm yapt k. Yapt m z zam güzel bir zamd r. nflallah önümüzdeki süreçte daha güzel sözleflmeler imzalar z. Sözleflmemiz iflçilerimiz için hay rl olsun dedi. flveren sendikas M S Genel Sekreteri Oruçöz de Baflkan Demirel in her zaman çal flan n, üreteninin yan nda oldu unu belirterek, sözleflmenin belediye ve çal flan aç s ndan çok iyi oldu unu söyledi.

4 4 3 Mart 2014 Pazartesi ANKARA Çankaya dan köylere 5 bin badem fidan HABER MERKEZ - Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Bala dan Çankaya ba land ktan sonra k r- kent kardeflli i projesi ekseninde önemli tar msal hamlelere sahne olan Karahasanl, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Çavufllu, Yayla köylerinde bu kez 5 bin badem a ac fidan da tt. Baflkan Tan k n giriflimiyle köylerin bir araya gelerek kurdu ukarahasanl, Akarlar, Evciler, Kömürcü, Tohumlar, Çavufllu, Yayla Köyleri Tar msal Kalk nma Kooperatifi ne teslim edilen fidanlar, 7 den 70 e tüm köylüleri mutlu etti. Fidan da t m töreninde köylüler ad na bir konuflma yapan Kooperatif Baflkan ve Karahasanl Mahallesi Muhtar Hüdaverdi Gedik, göreve geldi i günlerden itibaren köylerin geliflimi için çaba sarfeden, bozk r n yeflermesi için onbinlerce a ac köylerimizde toprakla buluflturan, bir araya gelmemizi sa layan kooperatif arac l yla farkl ürünler ve üretimlere yönelmemizi sa layan Baflkan Tan k ve ekibine teflekkür ediyorum, fleklinde Baflkan Bülent Tan k, köylülere da t lan 5 bin badem fidan n n çok k sa süre içerisinde büyük bir ekonomik de ere dönüflece ini söyledi i konuflmas nda flunlar kaydetti: Çankaya n n mevcut 124 mahallesinden en özel olanlar bu bölgede bulunuyor da belediye baflkan seçildikten sonra bu bölgeye gelip sakinlerini tan d ktan sonra bambaflka bir yak nl k duygusu geliflti ve bunun karfl l ks z olmad n gördüm. Akrabal k yak nl n aflacak bir dostlu u gördüm sizlerden. Kendi kardefllerimin evleri gibi evlerinizin kap lar n n bana aç k oldu unu hissettirdi iniz için sizlere müteflekkirim. Belki en iyileri yapamad k ama, belediyemizin gerçeklefltirmek istedi i belediyecilik anlay fl n n, K r Kent Kardeflle i projesinin ilk tohumlar n n at ld yer bu bölgedir. Herkesin bulundu u bölgede üreterek mutlu olmas n sa lamak için program gelifltirmeye çal flt k. Büyükflehirde yoksulluk ve iflsizlik içinde çabalayan kesimlerin çoluk çocu unun hiç olmazsa açl k çekmemesini sa layacak bir düzenin K r Kent Kardeflli i nden geçti ine inand k. Dayan flman n ana yolu k rsal kalk nmadan geçmektedir. Köylünün eme inin karfl l n alabilmesini sa layan bir düzen kurulmad takdirde kentlerin kendine güvenmesi bofla böbürlenmedir. Tar msal üretim olmad zaman betonu yiyemezsiniz, asfalt yiyemezsiniz, demiri yiyemezsiniz, dedi. Çankaya Belediyesi nin gelifltirmeye çal flt Onurlu Tokluk için K r Kent Kardeflli i projesinin olgunlaflt n dile getiren Baflkan Tan k, Postlar gelip geçici, dostlar kal c d r. Bugün burada dikece imiz badem a açlar da bu dostlu umuzun simgesi olarak büyüyecek çocuklar m za, torunlar m za meyve verecek diyerek köylülere fidan da tt. Ankara n n tar mdaki baflar s tescillendi Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) in 2013 y l bitkisel üretim verilerini aç kland. Ankara yedi üründe birincili i elinde tuttu. ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: 44 3 Mart 2014 Pazartesi Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ Memur kenti, bürokrasi flehri olarak bilinen Ankara da k rsal bölgelerdeki tar m potansiyeli de erlendirilerek önemli ölçüde tar msal üretim gerçeklefltiriliyor. TÜ K in aç klad 2013 y l bitkisel üretim verileri de Ankara n n tar msal üretimdeki baflar s n ortaya koyuyor. Bu verilere göre Ankara, yedi üründe Türkiye birincisi, alt üründe Türkiye ikincisi, befl üründe de Türkiye üçüncüsü durumunda. Ankara n n özellikle üç üründe Türkiye üretiminin yar dan fazlas n karfl lad na dikkat çeken Ankara G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Muhsin Temel, özverili bir flekilde çal flarak üreten ve bu baflar y gösteren Ankara çiftçisine teflekkür etti. Ankara n n topografik yap s itibariyle çok çeflitli ürün yelpazesine sahip bir flehir oldu una dikkat çeken l Müdürü Temel, bitkisel ya ve biyoyak t olarak kullan lan aspirin %55 i, salatalar n vazgeçilmesi aysberg marulunun % 55 i, kokusu ve tad yla baharatlar n aras nda özel yeri olan kimyon üretiminin ise %60 n n Ankara da gerçekleflti ini söyledi. Ankara Armudu, Kalecik Karas, Ankara Kavunu, Ayafl Domatesi gibi say labilecek birçok ürüne ismini vermifl Ankara n n, geçmiflten gelen bir tar m kültürüne sahip oldu unu belirten Temel, bu ürünlerin hala çok önemli miktarda üretildi ini, bunun yan nda da tüketicinin istedi i, ra bet gören ürünlerin de üretiminin gerçekleflti ini söyledi. Bu baflar lar n gerçekleflmesinde yönlendirici destekleme modelinin önemli oldu unu vurgulayan l Müdürü Temel, 2013 y l nda Ankara çiftçisine toplam 167 milyon TL destek verdiklerini kaydederek, Çiftçilerle ve sivil toplum kurulufllar yla sürekli fikir al fl verifli yap yoruz. Çiftçilere yönlendirici e itimler düzenliyoruz. Bununla birlikte hangi bölgelerde hangi ürün verimliyse o ürünün yetifltirilmesi için çiftçilerimizi yönlendiriyoruz. Belirlenen havzalarda belirlenen ürünlere prim ödemesi yaparak, bunun gerçekleflmesini sa l yoruz. Tüm bunlar n yan nda sadece üretimi de il, tüketicinin istedi i formda kaliteli ve sa l kl üretimi önemsiyoruz. Bu sayede Ankara n n ürünleri tüm Türkiye de aranan ürünler haline geldi dedi. Tar m arazisi büyüklü ü olarak Konya dan sonra ikinci büyük flehir olan Ankara, aspir, balkaba, aysberg, kavun, taze so an, kuru so an ve kimyon üretiminde Türkiye birincisi, çerezlik ayçiçe i, spanak, havuç, yeflil mercimek, viflne ve arpa üretiminde Türkiye ikincisi, dane fi, göbekli marul, sak z kaba, dane yulaf ve armut üretiminde de Türkiye üçüncüsü. Gölbafl l Ak l Atölyesi HABER MERKEZ - Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, çocuklar n geleceklerini çizebilecekleri Ak l Atölyesi projesini anlatt. Baflkanl döneminde hizmete soktu u sosyal projelerle Gölbafl n k sa sürede gelifltiren ve marka kent olma yolunda önemli ad mlar atan Baflkan Yakup Odabafl n n aç klad projelerden en çok ilgi görenlerden bir tanesi de Çocuk Merkezi - Ak l Atölyesi projesi oldu. Okul öncesi ve ilkokul ö rencilerine yönelik gelifltirilen bu projeye göre; Gölbafl Belediyesi bünyesinde çocuklar n yeteneklerini gelifltirebilecekleri ve yol haritalar n çizebilecekleri bir merkez kurulacak. Çocuklara daha iyi bir gelecek haz rlayabilmek için bu projeyi gelifltirdiklerini belirten Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, projeden bahsederken flunlar söyledi: En büyük gelece imiz ve miras m z olan çocuklar m za iyi bir gelecek haz rlayabilmek amac yla, 'Ak l Atölyesi' kuraca z. Özellikle okul öncesi ve ilkö retim ça ndaki çocuklar - m z bu merkezimizde araflt rma yapma becerisi kazanacak. Bu proje sayesinde bir yandan e itimi sevdirecek, di er yandan da velilerimizle birlikte çocuklar m za yatk nl k ve becerilerine göre iyi bir gelecek için yol haritas çizece iz. Proje ile Çocuk Merkezleri nde e itim alan çocuklar n, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetiflmelerini amaçl yoruz. Gölbafl l çocuklar n geleceklerine yön verecekleri Çocuk Merkezi-Ak l Atölyeleri projesi ile çocuklar n özgüven kazanmas, sosyalleflmeleri, okullar na daha kolay uyum sa lamalar, okullar n sevmeleri ve becerilerinin fark na var p bu yönde e itim almalar sa lanacakt r. Dadafllar aç l flta bulufltu HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n, Ankara da yaflayan Erzurumlu vatandafllara hediye etti i Erzurumlular Kültür ve Dayan flma Dernek binas büyük bir coflkuyla aç ld. Aç l fla Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yan s ra Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc s Erhan Aras, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Erzurum ktisadi Sosyal Araflt rma ve Yard mlaflma Vakf (ESAV) Genel Baflkan Veysel Karani Aksungur, Yenimahalle Erzurumlular Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Soner Cengiz ve Erzurum Dernekler Federasyonu Baflkan Feridun Önal kat ld. Kültürlerini yaflatmak için Erzurumlulara dernek binas tahsis etmekten duydu u mutlulu u dile getiren Yaflar, Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdu u ça dafl, demokratik, laik cumhuriyetin gücüyle çal fl yorum, o yolda ilerliyorum. Vatandafla hizmet etmek benim görevimdir. Ben, hiç bir vatandafl m ötekilefltirmedim. Benim için Cumhurbaflkan ne ise bir ayakkab boyac s da ayn d r. Kimseye ayr muamele yapmad m, herkese kucak açt m.

5 5 YASAM-ÇEVRE 3 Mart 2014 Pazartesi Kad nlar Pazar nda SIRASI GELD KÇE smet Bora B NATLI sadece 2 sat c kald A BÜ'lü da c lar Kilimanjaro Da 'na t rmand BOLU- Abant zzet Baysal Üniversitesi (A BÜ) Da c l k ve Kaya T rman fl Toplulu u ekibi, Afrika k tas n n en yüksek noktas olan Kilimanjaro Da 'na t rmand. A BÜ'den yap lan yaz l aç klamada, Yrd. Doç. Dr. Güçlü Özen, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ö rencisi Fatih Palab y k ve Fen Edebiyat Fakültesi ö rencisi Tolga Öz'den oluflan ekibin "Üç K ta Bir Maraton" projesi kapsam nda, Afrika k tas n n en yüksek noktas olan 5 bin 895 metre yüksekli indeki Kilimanjaro Da 'na t rmand belirtildi. Kilimanjaro Milli Park 'nda haz rl klar n tamamlayan grubun, bin 800 metreden yürüyüfle bafllad vurgulanan aç klamada, ilk günün sonunda 3 bin 100 metredeki Machame Kamp 'na ulaflan ekibin, ikinci gün 5 saat süren yürüyüflün ard ndan, 3 bin 800 metrede bulunan Shira Kamp 'na vard kaydedildi. Aç klamada, da c lar n 4 bin 600 metre yüksekli indeki Lava Tower'a t rmand belirtilerek, "Kilimanjaro Da 'n n Güneydo usunda bulunan Karanga Vadisi'ne ulaflan topluluk üyeleri, üçüncü günün sonunda geceyi 3 bin 900 metre yüksekli indeki Barranco Kamp 'nda geçirdi. Ertesi gün 6 saatlik yürüyüflün ard ndan 4 bin 600 metredeki Barafu Kamp 'na varan ekip, Kilimanjaro Da 'n n en yüksek noktas olan 'Uhuru' zirvesine ulaflmay baflard " ifadesine yer verildi. (AA) KONYA- AYfiE fiensoy - Mevlana Müzesi'nin bat s nda, tarih kokan dar sokaklardan geçilerek ulafl lan, eskiden kad nlar n ba ve bahçelerinde yetifltirdikleri ürünleri satt için "Konya Kad nlar Pazar " olarak bilinen pazarda, bugünlerde sadece iki kad n pazarc gelene i sürdürüyor. Karatay ilçesinde, günümüzde Mevlana'n n k z Melike Hatun'un ad n alan as rl k çarfl, halk aras nda hala eski ad yla biliniyor. Pazara ulaflmak için Aziziye Camii güzergah n kullananlar, köy ve beldelerinde yetifltirdikleri ürünleri kald - r mlarda kurduklar tezgahlarda satmak için bekleyen kad nlar hala görebiliyor. Taze meyve ve sebze kokan pazara girildi inde ise ilerleyen yafllar na ra men günün erken saatlerinde tezgah n aç p, al c s n bekleyen iki kad n, "Buyurun abim, buyurun ablam" sözleriyle müflterilerini karfl l yor. Efliyle beraber 1985 y l nda tarihi pazarda tezgah açan 64 yafl ndaki Nazife Akkafl, o zamanlar çocuklar n okutmak için, flimdi de torunlar n n okul masraf n karfl lamak için her sabah o lunun da yard m yla tezgah n n bafl na geçiyor. Akkafl, AA muhabirine yapt aç klamada, pazarda belediye taraf ndan düzenleme yap lmadan önceki dönemde çal flmaya bafllad n söyledi. Eflini 3 y l önce kaybedince, bu ifle o luyla devam etti ini dile getiren Akkafl, çocuklar n burada kazand parayla büyütüp evlendirdi ini, flimdide ayn evde yaflad o luna destek oldu- unu ifade etti. Y llar önce tarihi pazarda, kad nlar n evlerinde yetifltirdikleri do al ürünleri, tafllar n üzerindeki basit tezgahlarda satmaya çal flt klar n anlatan Akkafl, flöyle devam etti: "Pazar m zda çok eskiden esnaf n yar s kad nd. Son 10 y lda say - m z git gide azald. Eski sat c lardan sadece iki kifli kald k. Biz de burada kalan son kad n pazarc lar olarak ömrümüz yetti ince ekmek param z kazanmaya çal fl yoruz. fiimdilerde üretici az, eskisi gibi de il. Art k ço u insan ürünlerini bahçesinde yetifltirmiyor. Pazarc lar halden ald klar ürünleri sat yor. Eskiden gençlik vard, flimdi yaflland k. Ne yapal m mecbur aln m z n terini silip, kazand m z ekme imizi helalinden yemeye çal fl yoruz. O lumla beraber sabah n erken saatlerinde gelir çad r - m z açar z, akflam dokuz gibi de kapat r z. Eflim öleli 3 y l oldu. Bugüne kadar hep eflimle beraber çal flt k. fiimdi o lumla çal fl yoruz. Okuyan torunum var. Ömrümüz yetti i kadar o lumla beraber çal flaca z." fierife Ayazo lu da günün erken saatlerinde pazar n giriflinde açt tezgahta yaklafl k 30 y ld r meyve, sebze, peynir ve ya gibi ürünleri satarak, evine ekmek götürüyor. (AA) "Il man k fl" kufllar göç ettirmedi AFYONKARAH SAR- MUSTAFA GÜN- GÖR - K fl dönemde s cakl klar n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ya fllar n az olmas nedeniyle göçmen kufllar n popülasyonunda ve tür say s nda azalma oldu u bildirildi. Do a Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlü ü Avc l k ve Yaban Hayat fiube Müdürü Turgut Civri, Karam k Gölü'nde gerçeklefltirilen kufl say m n n ard ndan AA muhabirine yapt aç klamada, bölge müdürlü ü olarak do a koruma faaliyetleri, kaçak avc l k, biyolojik çeflitlili- in korunmas, tür eylem planlar yönünde çal flmalar yapt klar n, yapm fl olduklar çal flmalar içinde do a koruma faaliyetlerinin ciddi yer tuttu unu söyledi. Do al hayat n korunmas, kufl türlerinin say lmas ve gözlenmesi ile envanterinin ç kar lmas gibi çal flmalar da yapt klar n ifade eden Civri, flöyle konufltu: "Sulak alanlar m zda 'k fl ortas su kuflu say m ' diye isimlendirilen bütün dünyada yap lan su kuflu say mlar gerçeklefltiriliyoruz. Bugüne kadar Sivil Toplum Kurulufllar (STK) taraf ndan bu kufllar n envanteri ç kar l yordu ve belli kay tlar oluflturuluyordu. Bundan sonraki çal flmalarda biz de bunu denetleyen ve koordine eden kurum olarak bu y l ilk kez STK ile birlikte ortaklafla kufl say mlar yap yoruz. Bu say lar bakanl n veri bankas nda toplayaca z. Biyolojik çeflitlili- in korunabilmesi için hangi türlerimiz var? Say lar art yor mu azal yor mu? Bu envanterlerin ortaya konulmas gerekir. Sürdürülebilir avc l k aç s nda bu önemli." Gelecek nesillere daha iyi bir do a, daha iyi yaflanacak alanlar b rakabilmek için do a koruma çal flmalar n n ve bilincinin mutlaka halka yerlefltirilmesi ile bu tür çal flmalar n yap lmas gerekti ini vurgulayan Civri, Do a Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlü ü bünyesindeki Denizli'de Ifl kl ve Ac Göl'de, Afyonkarahisar'da Karam k ve Eber göllerinde, Eskiflehir'de de Bal kdam Yaban Hayat Gelifltirme Sahas 'nda bu y l pilot olarak kufl say m yapt klar n aktard. K fl aylar n n l man ve kurak geçmesiyle bu y l göllerdeki kufl türlerinde ve say lar nda ciddi azal fl oldu unu aktaran Civri, flöyle devam etti: "Buna mevsimsel diyebiliriz. Kufllar, mevsimlere göre çeflitli bölgelere göç ederek yaflamlar n sürdürüyorlar. K fl n daha l man geçmesi nedeniyle flu anda bizim say m yapt m z sulak alanlarda çok fazla kufl yok. Göçmen kufllar n bulundu u ortamlar n, iklimlerinin ve beslenme koflullar n n onlar n istedi i flekilde olmas nedeniyle göç ihtiyac n etkiledi. So uk ve kar olsa sulak alanlarda çok daha fazla kufl olur. Geçen y llarda kar oldu u dönemde göllerde müthifl, bir kufl çeflitlili i ve say s vard. Biz o dönemde 'kufllar so- ukta açl ktan ölmesinler' diye yemleme çal flmalar yapm flt k." Kufl gözlemcisi Mustafa Erturhan da Türkiye kufl atlas üzerinde çal flmalar yapt klar n söyledi. Daha önce kufl say mlar n n yabanc lar taraf ndan yap ld n, yaklafl k 10 y ld r kufl say mlar n Türk gözlemcilerin yapmaya bafllad n belirten Erturhan, flu ifadelere yer verdi: "Binin üzerindeki kufl gözlemcisi Türkiye'nin her yerinde kufl say m yap yor. Göller bölgesindeki kufl say m n yap yoruz. Bat yar m kürenin kufl çeflitlili ini, do al yaflam ve sulak alanlar n nas l korunabilece ini bilmemiz aç s ndan bu say mlar çok önemli. Her y l bu say mlar yap l yor. fiu anda Türkiye'de toplam 472 kufl türü var. Afyonkarahisar bölgesinde 1,5 y l ve daha önceki çal flmalar m zdan elde etti imiz verilere göre 212 tür kufla rastlad k. Genel olarak Afyonkarahisar karasal iklime sahip olmas na ra men oldukça zengin kufl çeflitlili ine sahip." (AA) TESL M YET Çocuklu umuzda, aile büyüklerimizden sürekli duydu umuz bir fley vard. Yatarken dua oku, yemek yerken, yedikten sonra, yola ç karken v.s çeflitli dualar okumam z ö ütler ve ö retirlerdi. Genellikle kendimiz, anam z, babam z, ahirete intikal etmifl geçmifllerimiz için rahmet ve ma firet talep eden, kendimiz için ise hay rl ömür, sa l k, baflar helâl r z k istemeye dönük fleyler olurdu bunlar. Öyle bir al flkanl k halini ald ki bu gün bile yatarken veya bir seyahate ç karken üç kez Ayetel Kürsi okudu umda sanki her fleyden emin,kazas z belâs z sonlanacak bir ifle bafll yorum diye düflünürüm hep. Yarabbim sana s n yorum.yaln z sensin çaresizlere çare, alan sen veren sensin. Bize her fleyin hay rl s n nasip et dedi imde bir ferahl k dolar yüre ime, art k emin olurum her türlü güzellikten, her türlü hay rdan. fiimdi düflünüyorum da,bizi bu inanç seviyesine getiren bu, aile olma bilinci içinde çocuklara afl lanmak istenen fley neydi diye ve bir tek ad koyabiliyorum. TEVEKKÜL. Yani bir baflka deyiflle TESL M YET. Teslim olmak, kay ts z flarts z, fleksiz flüphesiz kendini birine, bir güce b rakmakt r. O ne güzel dosttur dedi imiz, ne güzel vekil belledi imiz Yüce Allah, teslim olunacak ve asla tereddüt yaflanmayacak en emin dayanakt r bizim için. Biz, kul olarak üzerimize düflen görevi lay k yla yapt ktan sonra tereddüt etmeden ona teslim olmaktan sadece güven duyar z. Güven duyar z ve asla flüpheye düflmeyiz. Çünkü O tek dayana m z, tek emin oldu- umuz dosttur, hamidir, koruyan kollayan, örten saklayand r. Allaha s n hasm- halimin gazab ndan derken Ziya Pafla merhum, bu s nman n, bu teslimiyetin güzelli ini ne kadar veciz bir dille anlat yor bize. Ancak teslimiyeti al flkanl k haline getirip, her konuda ve her fleye veya kifliye teslim olmak anlam nda uygulamak ise, yukar da sözünü etti imiz güvenin ve huzurun tam tersi bir durumla karfl laflt rabilir bizi. Eskilerin pek s k kulland (Ulül emre itaat) denilen yani sizi yönetenlerin emirlerine, buyruklar na itirazs z uyun sözü, Allaha teslimiyetle efl de erde görülmüflçesine dayat lan bir sözdür gibi gelir bana hep nedense. Özellikle Asr- Saadet dönemi sonras yani halifelerle slam n yönetildi i devirlerin bir k sm nda ulul emir denilen bafltaki idareciler yanl fl ta yapsa siz yine de onlara uyun diye bask yap lm fl oldu u bilinmektedir. nsanl n en erdemli hayat örneklerini sergileyen Türk aile yap s nda sayg - sevgi, inanç, hak-hukuk gözetme-helal haram ay - r m yapma, geçmifline sayg, gelece e umut besleme temel unsurlar olarak gündemdedir daima. Ancak kay ts z flarts z bir teslimiyet asla yoktur olmamas da en do ru davran fl fleklidir. slam n cma-i Ümmet, yani ço unlu- un fikrinin esas al nmas kural (hofl günümüzde slam ülkelerinde pek uyguland söylenemez ama) Türk toplumunda meflveret meclisleri fleklinde, yani dan flma, istiflare, birlikte karar verme ve uygulama suretiyle,toplumun ve ferdin yarar na olacak flekilde meseleleri çözme esas her zaman var olmufltur. Halk yönetenler halk n en ak ll s de ildirler. O yüzden yöneticilerin enaniyetlerini öne ç kart p her ne yap yorsak do rudur, hayr n zad r palavralar na sessiz kalmak haks zl k karfl s nda susan dilsiz fleytand r hadisi kutsisine ayk r bir davran fl olur flüphesiz. Halka ra men halk için parolas komünizm felsefesidir ve demokratik ülkelerin anlay fl yla ba daflt r lamaz. Ayd n bir fert sorgulay c d r, araflt r c - d r. Bilgi ça nda bilgilenmeyi amaç edinerek ülkenin ç karlar n n ne oldu unu yak ndan takip edebilen kiflidir. Ayd n bir kafa asla teslimiyetci olamaz. Allaha bile tevekkülü belli bir gayrete ba layan ve nitekim (Çölde deveni önce bir çal ya ba la sonra Allaha tevekkül et diyen aziz Peygamberimizin de (Muhtaç oldu un kudret damarlar ndaki asil kanda mevcuttur ) diyen Mustafa Kemal Atatürk ünde sözleri asla ihmal edilmemeli ve sürekli kafam za bir tokmak vurur gibi gündemde tutulmal d r. Gelece in nesli, bu günün gençlerinin bu bilinç ile meselelerine sahip ç kmalar en büyük görevleri ve vicdani sorumluluklar - d r. Oyunda oynaflta olmak yerine Fatih in stanbul u fethetti i yafltaki ve daha küçük yafltaki genç neslimizin sa lam bilgi ile sa lam kafaya sahip olmalar gerekti i aflikârd r. Yoksa yar nlar emanet etti imiz gençlerimizin geçmiflteki teslimiyetçi, mandac kafalardan bir fark kalmaz. dealini yitirmifl bir gençli e sahip milletlerin de ne milletli i ne de vatan kal r. Mehmet Akif Ersoy merhumun dedi i gibi Sahipsiz olan memleketin batmas hakt r, sen sahip ç karsan bu vatan batmayacakt r sözlerini hiç akl m zdan ç kartmayaca z ki bu millet, necip Türk milleti ebet müddet payidar kalabilsin.

6 6 3 kince ele nur ya d! BURSA - HALUK YÜKSEL - Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve döviz kurlar ndaki art fllar n ard ndan zamlanan 2014 model otomobillerin sat fl düflerken, "ikinci el otomobil"lere yönelik talep geri döndü. Bayilerin 2013 model y l na ait stoklar n eritmek için uygulad cazip indirim kampanyalar nedeniyle ocak ay boyunca s f r otomobil sat n almay tercih eden tüketiciler, 2014 model araçlardaki ciddi fiyat art fllar karfl s nda, solu u "ikinci el otomobil" galerilerinde almaya bafllad. Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Baflkan Rasim Hazar, AA muhabirine yapt aç klamada, kullan lm fl otomobil pazar n n, son y llarda hiç görülmemifl bir hareketlilik yaflad n söyledi. Hazar, stoklardaki 2013 model araçlar elden ç karmak için uygulamaya konulan cazip kampanyalar yüzünden, ocak ay boyunca talebi bayilere kapt rd klar n vurgulayarak, flubat ay ndan itibaren her fleyin keskin bir flekilde de iflti ini, s f r otomobillere olan talebin, ÖTV zamm ve döviz kurlar ndaki art fl sayesinde "ikinci el otomobil"lere yöneldi ini ifade etti. Bursa Oto-Koop'u gün öncesine kadar, günde kiflinin ziyaret etti ini an msatan Hazar, "Onlar da al c de il bak c yd, seyrediyor, çekirdek çitleyip gidiyorlard. fiimdi günde kifli geliyor, hem de al c olarak geliyorlar. Aylard r satamad m z say da arac, günde satt k" dedi. Hazar, ikinci el otomobillerdeki talep art fl nda havalar n erken s nmas n n da etkili oldu unu ifade ederek, "Biz piyasadaki hareketlili i ilkbaharda bekliyorduk. Onun için haz rl klar m z da nisan, may s ve haziran aylar na yönelik yap yorduk. Ama k fl ortas nda yaz yafl yoruz, ilkbahar aylar - n n talebi de flimdiden kendini gösterdi. flin özü flu; s f r otomobillerdeki zam nedeniyle, tüketicilerin talebi ikinci el oto galerilerine kayd. Havalar n s cak olmas - n n da etkisiyle, talep bekledi imizden daha fazla oldu. Son gündür müflterinin talebine uygun satacak araç bulam yoruz" diye kinci el otomobil galerilerinin, aylard r hatta y llard r yaflad durgunlu un da etkisiyle elinde önemli miktarda otomobil stoku oldu unu, ancak bunun bir k sm - n n son iki haftada sat ld n belirterek, flunlar kaydetti: " kinci el fiyatlar hala k fl uykusunda ama eldeki stoklar eridi- inde, bitti inde durum de iflecek. Çünkü, sat lan araçlar n yerine temin edece imiz otomobilleri biz de zaml alaca z, dolay s yla oluflacak fark fiyatlara kaç n lmaz flekilde yans t lacak. Kullan lm fl otomobil alacak olan tüketiciler, ellerini çabuk tutsunlar. Elimizdeki stoklar bitti inde, yerine getirece imiz ikinci el araçlar 2-3 bin lira zaml olacak. Önümüzdeki bir ay içinde eski stoklar n elden ç kaca n tahmin ediyorum, bu nedenle tüketicilerin bu f rsat de erlendirmelerini öneriyorum." (AA) Global 500'deki markalar n de eri 756 milyar dolar artt STANBUL - MURAT B R NC - Brand Finance Global 500 araflt rmas na göre listede yer alan 500 markan n de eri 756 milyar dolar art flla 4 trilyon 367,1 milyar dolara yükselirken, Apple, 104,7 milyar dolarl k marka de eri ile 3. kez dünyan n en de erli markas oldu.aa muhabirinin uluslararas marka de erlendirme kuruluflu Brand Finance'in 2014 y l Global 500 araflt rmas ndan derledi i bilgilere göre, Apple bu y l 104,7 milyar dolarl k marka de eri ile 3. kez dünyan n en de erli markas oldu. Bu y l marka de erini geçen y la göre yüzde 19,9 oran nda art rarak bir y lda marka de erini 17,4 milyar daha yükselten Apple, en yak n takipçisine 25,9 milyar dolar fark att. En de erli marka s ralamas nda Samsung 78,8 milyar dolarl k marka de eri ile Apple' n ard ndan ikinci s rada yer ald. Bu markay 68,6 milyar dolarla Google, 62,8 milyar dolarla Microsoft, 53,5 milyar dolarla Verizon ve 52,5 milyar dolarla General Electric izledi. Brand Finance'in Global 500 listesinde en de erli 20 marka incelendi inde, ABD'nin 11, Almanya'n n 3, ngiltere'nin 2, Hollanda'n n, Güney Kore'nin, Hong Kong'un ve Japonya'n n birer markas bulunuyor. Bu y l en de erli 20 markan n de eri geçen y la göre yüzde 25,6 oran nda artarak 716,4 milyar dolardan 900,1 milyar dolara yükseldi. Brand Finance'in Global 500 araflt rmas na göre en de erli 500 flirketin marka de eri bu y l 2013 y l na göre yüzde 20,9 oran nda artarak 3 trilyon 611,7 milyon dolardan 4 trilyon 367,1 milyar dolara yükseldi. En de erli 500 marka listesinde de 189 markas ile en fazla markaya sahip ülke ABD olurken, ABD'li markalar n de eri bu y l geçen y la göre yüzde 18,2 oran nda artarak 1 trilyon 614,6 milyar dolardan 1 trilyon 908,6 milyar dolara ulaflt. Japonya 42 markas ve 376,7 milyar dolarl k marka de eri ile ABD'nin ard ndan ikinci s rada yer al rken, Japonya'y 32 marka ve 324 milyar dolarl k marka de eri ile Almanya, 37 marka ve 266 milyar dolarl k marka de eri ile Fransa izledi. Bu y l marka de erini 2013 y l na göre en fazla art ran ülke ise yüzde 159,5 ile Avusturya olurken, bu ülkeyi 146,7 ile fiili, yüzde 142,4 ile Suudi Arabistan takip etti. Ayn dönemde marka de eri en fazla düflen ülke yüzde 56,2 ile Meksika oldu. Meksika'y yüzde 36,9 ile Brezilya, yüzde 21,5 ile Singapur ve yüzde 12,1 ile Hindistan takip etti. Brand Finance Global 500 listesinde yer alan markalar n sektörlere göre da l m incelendi- inde ise bankac l k sektörünün, 71 marka ve 633,1 milyar dolarl k marka de eriyle listenin ilk s ras nda yer ald görüldü. Bankac l k sektörüne bu y l 7 yeni marka dahil olurken, sektör markalar n n de eri geçen y - la göre 51,7 milyar dolar art fl gösterdi. Mart 2014 Pazartesi EKONOMI S f r otomobillere zam, talebi ikinci el e kayd rd. ÖTV ve döviz kurlar ndaki art fllar n ard ndan zamlanan 2014 model otomobillerin sat fl düflerken, tüketicilerin talebi ikinci el otomobil lere yöneldi. Bankac l k sektörünü 44 marka ve 615,8 milyar dolarl k marka de eri ile teknoloji sektörü izledi. Bu sektörü 47 marka ve 500,1 milyar dolarl k marka de eri ile teknoloji, 50 marka ve 408,9 milyar dolarl k marka de eri ile perakende sektörü takip etti. Konuyla ilgili AA muhabirine de erlendirmede bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem lgüner, Brand Finance Global 500 listesine Türkiye'den hiçbir markan n giremedi i belirterek, "Ülkemizin en önemli sorunu de er yaratamamakt r. Hem kamu sektörünün hem de özel sektörün bu konuya gereken önemi verip, özeni göstermesi halinde, sektörlerimiz sadece say sal de il, de er baz nda da geliflecek ve bu olumlu geliflmenin sonuçlar mutlaka d fl ticaret tablomuza yans yacakt r" dedi. (AA) Ortak ifl için üçüncü ülke aray fl nday z ANKARA - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Biz üçüncü ülkelerde ortak ifl yapmak istiyoruz. Türkiye'nin müteahhitlik sektörü çok geliflmifl, bu, Katar' n finansman gücü ile bir araya gelirse bütün dünyada özellikle de bölgemizde birçok altyap projesine beraber imza atabiliriz" dedi. Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplant s 'n n kapan fl, JW Marriott Otel'de yap ld. fiimflek, imza töreninin ard ndan yapt konuflmada, Katar', Dünya Kupas na ev sahipli i yapacak ilk Müslüman ülke olmas dolay s yla tebrik etti. Katar' n baflar lar ndan gurur duyduklar n belirten fiimflek, "Türkiye olarak Dünya Kupas haz rl klar sürecinde Katar'a her türlü deste i vermeye haz r oldu umuzu belirtmek isterim" dedi. fiimflek, ifl birli i platformlar n n ticaret hacmini art rma potansiyeli oldu unun alt n çizerek, Türkiye'nin 2023 hedeflerini an msatt. Türkiye'nin Katar'la özel iliflkileri oldu una dikkati çeken fiimflek, "Katar'la Türkiye aras ndaki siyasi iliflkiler mükemmel denilecek düzeydedir. Ancak ticaret ve yat r mlarda katedilecek çok mesafe var" diye fiimflek, Katar' n baflar hikayesinin petrol ve do- algazla aç klanamayaca n n da alt n çizerek, "Katar' n baflar s do al kaynaklar n çok çok ötesinde esas itibariyle iyi yönetimin bir baflar s d r" de erlendirmesinde bulundu. fiimflek, Türkiye'nin Orta Do u ve Körfez bölgesine önem verdi ini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde Serbest Ticaret Anlaflmas (STA) tekrar canland r lmas noktas nda Katar' n de erli katk lar olacakt r. 2009'dan bu yana yavafllam fl süreci tekrar h zland rma imkan m z olacakt r. slam flbirli i Teflkilat bünyesinde sonuçland r lm fl olan Tercihli Ticaret Anlaflmas n n tam olarak hayata geçirilememifl olmas bizim için üzücüdür. Katar'la da bu konuda iflbirli i yap p, süreci h zland raca z" ifadelerini kulland. Serbest ticaretten korkmamak gerekti ini anlatan fiimflek, rekabetin oldu u ortamda yenilikçilik ve verimlilik olaca na iflaret etti. (AA) 100 ö renciye Rusya'da nükleer e itimi f rsat ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin 2011 y l ndan bu yana Rusya'ya ö renci gönderdi ini ve flu anda 190 ö rencinin nükleer mühendislik e itimi ald n söyledi. TÜ, ODTÜ, Y ld z Teknik, Hacettepe, Gazi ve Ankara gibi birçok üniversiteden ö rencilerin Rusya'da e itimlerine devam etti ini anlatan Y ld z, bu ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n belirtti. S nav baflvurular n n Akkuyu NGS Elektrik Üretim flirketinin internet sitesi üzerinden yap labilece ini ifade eden Y ld z, s nav için Türkiye'deki üniversitelerin, Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri'nin fizik veya matematik derslerinin okutuldu u bölümlerin 1, 2, 3. ve 4. s n f ndaki ö rencilerin baflvurabilece ini bildirdi. Yaz l ve sözlü s navlardan sonra bu e itimi almaya hak kazanan ö rencilerin 1 y l haz rl k ve 4 y l lisans e itimi, 2 y ll k da yüksek lisans e itimi alabileceklerini anlatan Y ld z, yüksek lisans e itimi almayacak olanlar n 6 ay - 2 y l aras nda Rusya'daki nükleer santrallerde uygulama staj göreceklerini kaydetti. Y ld z, e itimlerini baflar yla tamamlayanlar n Akkuyu'daki nükleer santralde görev alabileceklerini söyledi. Ö rencilerin ayl k 500 dolarl k burs, konaklama, e itim materyallerinin masraflar ve sigortalar n proje flirketi taraf ndan karfl lanaca n ifade eden Y ld z, bu ö rencilerle Rusya'ya giden toplam ö renci say s n n 290'a ç kaca n ve önümüzdeki y llarda bunun 600'e tamamlanaca n kaydetti. Y ld z, "Türkiye'de nükleer güç santralleriyle ilgili kültürün ve insan m z n bu iflle alakal yap s n n oluflmas na, mühendislerinin tamamlanmas na katk koymufl olaca z. Nükleer güç santrallerinin yerli katk s n n art r lmas nda ayn yaklafl m hedefliyoruz" diye Rosatom flirketiyle yapt klar görüflmeler do rultusunda Türkiye'de en az 2 üniversitede nükleer e itimi verilmesini amaçlad klar n dile getiren Y ld z, böylece ö rencilerin 6-7 y l Rusya'da ö renim görmesinin yan s ra 3 y l Türkiye'de, 4 y l Rusya'da gibi farkl seçenekleri de hayata geçireceklerini ifade etti. (AA)

7 7 EKONOMI 3 Mart 2014 Pazartesi Giriflimci yoksa kalk nma olmaz Devam eder mi? Dursun ERKILIÇ- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k n, Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas noktas nda bilim ve teknoloji ile giriflimcili i olmazsa olmaz olarak görüyoruz demesi giriflimin önemini ama bilim ve teknoloji ile harmanland nda daha da önemli oldu unu gösteriyor. G R fi MC L N VE BAfiARININ ÖNEML SIRLARI EY nin (Ernst&Young) bu y l dünya üzerinde 27 inci, Türkiye'de ise Hürriyet Gazetesi ifl birli i, CNN Türk ve Endeavor' n katk lar yla 9'uncusunu düzenledi i Y l n Giriflimcisi ödül töreninde bir konuflma yapan Ifl k, hiçbir baflar - n n tesadüf olmad n, bugün baflar y yakalam fl bütün ekonomilerin hikayelerinin alt nda disiplinli ve çok çal flman n oldu unu söyledi, ki, Su ürünlerimize Dubai güzergah ZM R- Son y llarda gösterdi i ihracat art fl yla dikkati çeken Türk su ürünlerinin, Ortado u pazar na Dubai üzerinden girece i bildirildi. Su Ürünleri Tan t m Grubu'dan yap lan yaz l aç klamada, Dubai'de 23 fiubat'ta bafllayan ve dünyan n en büyük g da fuar özelli i tafl yan "Gulfood Fuar "na kat l m organizasyonu düzenlendi i belirtildi. Bu y l dördüncü kez kat l m gerçeklefltirilen Dubai'deki fuar n, Ortado u pazar n n buluflma noktas oldu u kaydedildi. Aç klamada görüfllerine yer verilen Su Ürünleri Tan t m Grubu Baflkan Melih flliel, Türkiye'den 110 g da firmas n n kat ld fuar n, Türk su ürünleri için önemli bir tan t m arac oldu unu belirtti. Fuarda, 90 ülkeden 4 binin üzerinde kat l mc n n yer ald n ifade eden flliel, Ortado u, Afrika ve Asya baflta olmak üzere yaklafl k 80 bin kiflinin ziyaret etti ini bildirdi. Melih flliel,flöyle devam etti: "Dünya'n n dört bir yan ndan gelen ziyaretçiler Türk su ürünlerini tan ma imkan buldu. Ürünlerin pazar aray fl için uygun ortam, yabanc nüfus yo unlukta oldu u Birleflmifl Arap Emirlikleri'nde levrek, çipura, alabal k ve orkinosun market raflar nda ve restoranlarda kolayl kla bulunabiliyor. Fuar genellikle ithalatç lar, zincir ma aza ve restoran temsilcileri, bunun yan nda iflleme ve paketleme teknolojileri alan nda çal flan, g da zincirinde yer alan firma temsilcilerinin ziyaret etti i görüldü." Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç Birlikleri Sektör Kurulu Baflkan Sinan K z ltan da Birleflik Arap Emirlikleri'ne su ürünleri ihracat n n sürekli art fl gösterdi ine de indi. Türk su ürünleri ihracat nda BAE pay n n yüzde 0,66'dan yüzde 0,88'e yükseldi ine dikkati çeken K z ltan, "2012 y l nda Birleflik Arap Emirlikleri'ne su ürünleri ihracat m z 3 milyon 51 bin dolar iken, 2013 y l nda bu rakam yüzde 63'lük art flla 4 milyon 980 bin dolara yükseldi. hracat m zdaki bu art fl tetikleyen faktörlerin bafl nda tan t m faaliyetlerinin etkisi büyüktür" ifadelerine yer verdi. (AA) bu bir giriflimin baflar ya ulaflmas için olmazsa olmaz bir durum. Ve Bakan Ifl k n da dedi i gibi: Baflar için sadece parlak fikir ve cesaret yetmiyor. Ayn zamanda do ru ve stratejik ad mlar n at lmas gerekiyor. Giriflimcili in desteklenmesi çok önemli. çocuklar m za okul öncesinden bafllamak üzere giriflimcilik ruhunu afl layal m görüflündeki akan Ifl k konuyla ilgile olarak; Fikri olan n art k devlet yan ndad r. Her noktada, fikirden ürüne, üründen pazarlamaya, pazarlamadan sat fla kadar her aflamada çok büyük oranda hibe olmak üzere destekliyoruz. Zaman zaman bürokrasiden kaynaklanan s k nt lar n giderilmesi konusunda da ciddi emek veriyoruz. Giriflimcimize önemli destekler veriyoruz. Dedi ve bu deste- in nas l n anlatt : Giriflimcimizin projesi kabul edilince, bu proje bitene kadar hakedifllerini yap yor, bizler de TÜB TAK, KOSGEB ve Bakanl k olarak farkl kurumlar olarak inceliyor ve s k nt görmüyorsak ödemesini yap yoruz. Kredi Garanti Fonu ile TÜB TAK ve KOSGEB olarak anlaflmaya vard k. Art k avans olarak destekleyece iz. Paray peflin verece iz. Kredi Garanti Fonu kredisini garantileyecek. Ondan sonra paray ihtiyaç duydukça alacak ve harcayacak. Proje bitince hesaplaflaca z. Bunu bu noktaya kadar getirdik. ÖNEML B R TESP T Bakan n flu sözleri de dikkate al nmal : Facebook, WhatsApp' yaklafl k 19 milyar dolara sat n alm fl. Bir yaz l m. Milyarlarca dolar sermaye yat r larak elde edilmifl bir gelir de il. Çok kompleks bir yaz l m da de il. 50 tane giriflimci 19 milyar dolarl k bir de er üretti. Biz de Türkiye'de 19 milyar dolar de er üreten giriflimcileri ar yoruz... Bizde bir laf vard r, 'Çocu un hasta olmas na üzülmüyorum da huyu de ifliyor'. Her kriz dönemi de bizim giriflimcilik ruhumuza darbe vuruyor. G R fi MC HIRSIZ DE LD R TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, geçen y l n haziran ay nda Bolu Abant ta düzenlenen Giriflimcilik Konseyi Strateji Çal fltay nda STANBUL- Amerika Birleflik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanl, telafi edici vergi soruflturmas n n ön sonucunda Türk çelik sektörünün devlet teflviki almad konusunda karara vard.çelik hracatç lar Birli i'nden yap lan aç klamada, ABD Ticaret Bakanl 'n n Türkiye ve Meksika menfleli "Demir ve Alafl ms z Çelikten Filmaflin ve Çubuklar" ithalat na karfl 4 Eylül 2013 tarihinde bir anti-damping ve telafi edici vergi soruflturmas bafllatt hat rlat ld. 19 fiubat'ta al nan resmi yaz da ABD Ticaret Bakanl 'n n sübvansiyonla ilgili soruflturman n ön sonuçlar n aç klad ve örneklemeye konu olan firmalar için sübvansiyon oranlar n "de minimis" (önemsiz) buldu u belirtilen aç klamada, bu karara göre Türk çelik sektörünün herhangi bir önlem olmadan pazara giriflinin devam edebilece i kaydedildi. Çelik hracatç lar Birli i Baflkan Nam k Ekinci, aç klamada yer alan de erlendirmesinde, Avrupa Kömür Çelik Toplulu u (AKÇT) anlaflmas nedeniyle Türk çelik Türk insan son y llarda giriflimcili in önemini kavrad fakat gereklerini yerine getirmede pek de istekli görünmüyor. Nüfus art fl na ra men giriflimci say s n n o oranda artmamas konuyla ilgili kifli ve kurumlar n kafa yormas gereken bir veri giriflimcilikle ilgili önemli bir konuflma yapm flt. Hisarc kl o lu, eskiden memur olmayana k z bile vermekten çekinildi ini hat rlatarak, Çok flükür bu anlay fl de iflti. Giriflimcilik alg s de ifliyor. Art k göl mayay tuttu dedi i konuflmas nda, bir uyar da bulunmufltu: Giriflimcileri potansiyel h rs z olarak görmeyin! Giriflimcilik neden desteklenmeli? Hisarc kl - o lu anlats n: Yar n çocuklar n za ifl imkan olsun istiyorsan z giriflimcili in desteklenmesi laz m. fl yapma kolayl n sa lamada destek olmal y z. Giriflimciyi potansiyel h rs z olarak görmemek laz m. Çok flükür bu anlay fl de ifliyor dedi. Türkiye de özellikle TÜB TAK n bütçesinin art - r lmas gibi müthifl destekler oldu unu söyleyen TOBB Baflkan, art k hocalar n da sanayiye gitti ini ve giriflimcili e soyundu una vurgu yapt. Bizde petrol yok do algaz yok ama giriflimci ruhumuz var. Bunu gelifltirebilirsek bizi kimse tutamaz. Bu konuflmada vurgulanan öz, Hisarc kl o lu nun önceki y l n bafl nda, ocak ay nda, Ankara Protokol Gezisi çerçevesinde kendisini ziyarete gelen Yeditepe Üniversitesi Uluslararas liflkiler Kulübü ö rencilerine söyledi i sözleri hat rlatt. Gençlere giriflimcili e heveslenin tavsiyesinde bulunan Hisarc kl o lu, özellikle genç ve kad n giriflimci say s n n art r lmas konusuna büyük önem verdiklerini kaydetmiflti. Çok önemli bir gerçe in alt n da çizen TOBB Baflkan, giriflimci olmak için paran n flart olmad n hat rlatm fl, Facebook ve Twitter örneklerini vermiflti. Türk çelik sektörünün ABD ye girifli sürecek sektörü olarak devlet teflviklerinden yararlanma haklar olmad n ve yüzde 100'ü özellefltirilmifl bir sektör olduklar n defalarca ifade etmelerine ra men bu soruflturman n aç lmas n flaflk nl kla karfl lad klar n ifade etti. fiikayette bulunan ABD'li bir k s m çelik sektörü mensuplar n n, Türk çelik sektörüne kesinlikle teflvik verilmedi ini bilmesine ra men kendi iç piyasa sat fl fiyatlar n yükseltmek amac yla buna baflvurduklar n anlatan Ekinci, "Ayr ca bu amaçla flikayette bulunarak, hem kendi Bakanl klar n n, hem Türk üreticilerin hem de taraf olan Türk devletinin vaktini ve yo un emeklerini alm fl olmalar n üzüntüyle karfl l yoruz. Öte yandan ABD Ticaret Bakanl 'na kendilerine yak flan bir biçimde adil karar vermifl olmalar ndan ötürü teflekkürlerimizi iletiyoruz. Temennimiz iki ülke aras ndaki ticaretin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallar n n d fl ndaki engellere tak lmadan serbestçe devam etmesidir" yorumunu yapt. (AA) ANKARA- ngiltere'nin Avrupa Birli i (AB) Bakan David Lidington, Türk ve ngiliz flirketlerinin birlikte çal flarak gelecek nesiller için enerji güvenli i ve refah infla edilebilece ini belirterek, " ngiltere hükümeti, Avro bölgesindeki durumunun kötü oldu u bir dönemde istikrarl büyüme sa layan Türkiye'yi, Avrupa'n n tek yükselen ekonomisi olarak görmektedir" dedi. ngiltere'nin enerji sektöründe önde gelen kurum ve organizasyonundan uzmanlardan oluflan bir heyetle Ankara'y ziyaret eden Lidington, ngiltere Ticaret ve Yat r m Kurumu (UKTI) taraf ndan, nükleer enerji sektöründeki tecrübeleri paylaflmak için Hilton Otel'de düzenlenen "Business is GREAT" nükleer enerji konferans nda Türkiye'nin enerji konusunda önemli ölçüde d fla ba ml oldu unu hat rlatan Lidington, Türkiye'nin enerji ihtiyac ndaki art fl oran n küresel ortalaman n üç kat daha fazla oldu unu, bunun da tüm OECD ülkelerininkinden yüksek oldu unu söyledi. Türkiye'nin enerjiyle ilgili teknoloji ve kaynaklar çeflitlendirmeye çal flt na da de inen Lidington, Türkiye'nin özel sektör enerji yat r m konusunda 120 milyar dolara ihtiyaç duyaca na iflaret etti. Lidington, bu ölçüde bir yat r m n gelifltirilmesi konusunda ngiltere'nin ihtiyaç duyulan teknik uzmanl a sahip oldu unu anlatt.sivil nükleer enerji endüstrisi gelifltirmek için nelere ihtiyaç duyulduklar n iyi bildiklerini belirten Lidington, sivil nükleer endüstri için gerekli bilim adam, mühendis ve di er çal flanlar n e itilmesi için ngiliz ve Türk üniversiteleri aras nda iliflkinin flimdiden tesis edildi ini ifade etti. Nükleer tedarik zinciri gelifltirilmesi konusundaki deneyimlerini de Türkiye ile paylaflt klar n vurgulayan Lidington, tedarik zincirine kat lan flirketleri, uluslararas alanda rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duyulan standartlar ve düzenlemeler konusunda da bilgilendirdiklerini dile getirdi. Nükleer güvenlik konusunda araflt rma ve gelifltirme programlar yürüttüklerine de iflaret eden Lidington, hem nükleer reaktörlerin ömürlerinin uzat lmas hem de yeni nesil nükleer reaktör teknolojisi gelifltirmek konusunda çal flmalar n sürdü ünü kaydetti. ngiltere'nin nükleer enerjiyle ilgili finans, sigorta ve yasal dan flmanl k hizmetleri konusunda da öncü oldu unu aktaran Lidington, radyoaktif at klar n yönetilmesi konusunda da ciddi bir uzmanl k birikimlerinin bulundu una, bu konuda öncü teknolojiye sahip ülkelerden biri olduklar na dikkati çekti. ki ülke aras nda sivil nükleer sektörde yap labilecek çok ifl oldu unun alt n çizen Lidington, "Türk ve ngiliz flirketleri birlikte çal flarak gelecek nesiller için enerji güvenli i ve refah infla edilebilir" diye Konuflmas nda iki ülke iliflkilerine de de inen Lidington, Türkiye'nin ngiltere için de erli ve güvenilir bir dost, uzun soluklu bir stratejik ortak oldu unu dile getirdi. Lidington, " ngiltere hükümeti, Avro bölgesindeki durumunun kötü oldu u bir dönemde istikrarl büyüme sa layan Türkiye'yi Avrupa'n n tek yükselen ekonomisi olarak görmektedir" ifadesini kulland. Son dönemde iki ülke aras ndaki ticari iliflkilerin geliflti ini belirten Lidington, Ocak-Kas m 2013'te ngiltere'nin Türkiye'ye ihracat nda bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 9 art fl yafland n, Türkiye'nin ngiltere'ye ihracat n n ise yüzde 5'lik art flla 5,47 milyar pounda ulaflt n dile getirdi. ngiltere'nin Türkiye'de yat r m yapan en büyük ikinci yat r mc oldu unu an msatan Lidington, aralar nda Vodafone gibi tan nm fl pek çok ünlü flirketin de bulundu u 2400'ün üzerinde ngiliz flirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdi ine iflaret etti. Buna karfl l k Türk flirketlerinin de ngiltere'de oldukça popüler oldu unu söyleyen Lidington, " ngiltere'de her befl evden birinde Beko çamafl r makinas var. Beko ngiltere'de yat r m ve üretim yapmak konusunda stratejik bir tercih yapt. Ald klar bu ticari riskin karfl l n görmelerinden mutlu oldum" de erlendirmesini yapt. ngiltere'nin tüm sektörlerde faaliyet gösterecek Türk flirketlerine vaad edecek çok fleyi oldu unu kaydeden Lidington, ngiltere'nin hem Avrupa hem de dünyaya aç lma konusunda Türk flirketlerinin atlama tahtas olabilece ine dikkati çekti. " ngiltere'de rekabetçi vergi rejimi var ve flirket vergileri 2015'te yüzde 20'ye ulaflana kadar düflmeye devam edecek" diyen Lidington, ifl seyahatleriyle ilgili özel vize düzenlemeleri oldu unu da hat rlatt. Lidington, ülkesinin çok dilli ve oldukça yetenekli bir nüfusa sahip oldu unu da ifade etti. (AA)

8 8 3 Mart 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN stanbul Tiyatro Festivali nde 42 eser izleyici ile buluflacak STANBUL (AA) - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan 9 May s - 5 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek 19. stanbul Tiyatro Festivali'nin program aç kland. Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuflan KSV Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl, oyun, dans, performans ve etkinliklerden oluflan zengin bir program n tiyatroseverlere sunuldu u festivalde, bu y l yurtd fl ndan 7, Türkiye'den 35 olmak üzere, toplam 42 eserin izleyici ile buluflaca n söyledi. Renkli bir seçkinin festivalde yer almas ndan dolay memnuniyetini dile getiren Eczac bafl, flunlar kaydetti: " stanbul Tiyatro Festivali'nin Türkiye'nin kültür sanat hayat nda öncü rolünü sürdürebilmesi ad na, atölye ve e itim programlar m zla da tiyatronun gelece ine katk da bulunmaya devam edece iz. As l önceli imiz ise 2 y lda bir düzenledi imiz ve stanbul'un tiyatro hayat na taze bir soluk getirdi ine inand m z festivalimizi her y l gerçeklefltirebilmek. Bu konudaki çal flmalar m z sürdürüyoruz." Etkinlikte, festival kapsam nda bu y l ilk kez verilen Onur Ödülü y llar aras nda festivalin direktörlü ünü yürüten Prof. Dr. Dikmen Gürün'e verildi. Ödülün kendisini onurland rd n ve duyguland rd n dile getiren Gürün'e ödülünü, KSV Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Eczac bafl verdi. Anadolu'da Selçuklu Belgeseli tan t ld ANKARA(A.A) Davuto lu, toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada, Selçuklu'nun tarih çal flmalar yapanlar için ola anüstü hazine oldu unu belirterek, " ster tarih yöntemi, ister birikimi, isterseniz göçler ve bu göçlerin ortaya ç kard kültürel harman aç s ndan bak n, insanl k tarihinin belki de en çarp c alanlar ndan biri Selçuklu'dur. Bunu Konyal olarak söylemiyorum. Selçuklu kadar çok k sa sürede farkl medeniyet havzalar na harmanlanm fl ikinci bir tarihi olgu yoktur" diye Selçuklu'nun hem yerleflik hem de hareketli kültürüne dikkati çeken Davuto lu,"alparslan hem alp hem arsland r. Tipik bir Turan hareketli kültür ismidir. O ul hem Melik hem de fiah't r yani yerleflik kültürün özelli ini tafl r. Arada bir de Nizamülmülk vard r ki bu hareketlilik içinde kadim yerleflik sentezi ortaya ç kar r. Bir hareketli toplulu un bir yürüyüflte 3 yerleflik kültürü harmanlad baflka bir örnek yoktur. Bu, siyasal bir harman de ildir, bu kültürel ve iktisadi bir harmand r" ifadesini kulland. Davuto lu, konuflmas n flöyle sürdürdü: "Selçuklu dönemini anlamayan bizim kültürel kimli imizi kesinlikle anlayamaz. Selçuklu dönemini anlamayan Anadolu'daki o birikimin, flehir kültürünün, mimarisinin kökenlerini ve Osmanl 'ya geçerken ran'dan, Mezopotamya'dan al nan izlerin Roma kültürüyle birleflip nas l mimari esteti e dönüfltü ünü anlamaz." Cumhuriyetin kültürel D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, "Selçuklu dönemini anlamayan bizim kültürel kimli imizi kesinlikle anlayamaz" dedi. kimli ini anlamak için önce Selçuklu'yu anlamak gerekti ini belirten Davuto lu, "Tarih bilincinin oluflmas aç s ndan 11. ve 13. yüzy l anlamad m z zaman kültürel gelene imiz içinde ilmi kurumlar m z, külliye, t bbiye gelene ini, ne tasavvufi ekollerin do ufl flartlar n ve bugüne kadar gelen o manevi kültürü ne iktisadi pazar anlay fl m z ne de devlet gelene imizi anlamak mümkün de ildir" de erlendirmesinde bulundu. TRT Genel Müdürü brahim fiahin ise yönetmenli ini ve metin yazarl n Hadi fienol'un üstlendi i belgeselin önemine de inerek, "Anadolu'da Selçuklu asl nda TRT'nin çok öncelerde de inmesi gereken bir konu. Selçuklu dönemini sa l kl anlatamazsak Osmanl 'y özümseyemez ve anlayamay z. Anadolu'da Selçuklu belgeselini otuzar dakika iki bölüm yapt k, bu belgeselimiz 4 dilli. TRT HD kanal m zdan belgeseli ngilizce veya Türkçeden herhangi biriyle izleyebilirsiniz" fleklinde Belgeselin 8 ayl k çal flma sonuncunda haz rland n ifade eden fiahin, flunlar kaydetti: "Selçuklular n önem verdi i 3 husus var. nsan, imar ve iman. Bu üçlemeyle yola ç km fl. Selçuklular n akabinde Osmanl 600 y l boyunca bu yap üzerine bina edilmifl ve sa l kl olarak günümüze kadar gelmifl. Bu belgesel için 20 ilde çekim yap ld. Önümüzdeki dönemde '20 l Selçuklular' diye bir çal flmay inflallah huzurlar n za getirece iz." Konya Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir Akyürek de Selçuklular ile çal flma yap lacaksa en büyük deste i Konya'n n vermesi gerekti ine dikkati çekerek, flunlar dile getirdi: "Selçuklu ile yap lacak çal flmalarda Konya'n n katk s mutlaka bulunmal d r. stikbal köklerdedir. Köksüzleflirseniz, köklerini bilmezseniz, köklerinize sahip ç kmazsan z gelece i kuramazs n z, oluflturamazs n z, gelecekte kaybedersiniz. Selçuklu flehirleri kültürüne sahip ç kt oranda de er, güç kazan yor. Anadolu'nun yeniden inflas nda tarihine ve kültürüne sahip ç kan Selçuklu flehirlerinin yeniden yükselifli bafllad." SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Sezai Uzun dan: Gözleri düfl dü sevdan n Kitaplar, de iflik kanallardan bana ulaflmaya devam ediyor. Bu kitaplardan biri, Sezai Uzun imzal 128 sayfal k Gözleri Düfl dü Sevdan n fliir kitab. fiair, yazar, araflt rmac ve editör Aysel Al arac l yla bana ulaflt bu kitap. Merkezi Ankara da bulunan, Y ld zlar Yay nc l k yay nlar aras nda Günyüzü gören masamdaki kitap Sezai Uzun (Umut Gül) imzal yeni fliirlerle flekillenmifl. Önsöz niteli inde 3. sayfada yeralan Sezai Uzun cümlelerinden: Ben; hiç türküyü yar m b - rakmad m. Dudaklar m sustu unda gözlerim, gözlerim kapand nda yüre im hayk rd. Can m, yüre im. Can m n özü. Sende susma.. Yüre in söylesin türkülerimizi.. Serbest ve hecevezni tarz nda, türleriyle kaleme al nan ve kitab n sayfalar na aktar lan fliirleri var Sezai Uzun un (Umut Gül ün). Topra a akan su gibi, bafll kl fliir, kitab n 36 ve 37. sayfalar nda yeral yor. Bu fliirden bir bölüm alal m: Nas l titriyorsa gece, Kavufltu unda gün fl na, flte öyle bir halde, Tutundum ellerine, Suskunken dillerim, Türküler sald m gö e, Kayan y ld zlar n eflli inde, Gözlerim düfltü avuçlar ma.. Sezai Uzun, fliirlerindeki anlat m tutarl l ve zenginli iyle dikkat çekiyor. Kitab n arka kapa ndaki baba-k z görüntüsü, sevgi büyüklü ü, Seni seviyorum diye hayk r fl, göklerden yeryüzüne inen duygu zenginli i ve tutarl l içinde kaleme al nm fl m sralardan olufluyor. Bir Liderin Do uflu: Recep Tayyip Erdo an kitab n n tan t m Bosna da yap ld T.C MAMAK BELED YE BAfiKANLI INDAN HALE LANI Belediyemiz s n rlar içerisinde Peyami Sefa mahallesi park içerisinde bulunan 1. adet kafeterya binas fiafaktepe Mahallesi bulunan 1. adet Dü ün Salonu ve 1. adet Krefl binas ile General Zeki Do an Mahallesinde bulunan 1. adet krefl binas 2886 Say l Devlet hale Kanunun 45 ci maddesi gere ince Aç k Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir 1-Söz konusu Dü ün salonu, kafeterya binas ile krefl binalar n n halesi 11/03/2014 tarihinde Sal günü saat da Mamak caddesi üzerinde bulunan Belediye hizmet binas içerisindeki Encümen toplant salonunda yap lacakt r. 2- hale edilecek ifle ait hale flartnameleri bedel karfl l nda Emlak ve stimlak Müdürlü ü kira iflleri fiefli inden al naca gibi ayn Müdürlükte bedelsiz olarak görülebilir. ( haleye Kat labilmek için flartname al nmas zorunludur) hale ile ilgili ayr nt l bilgi ayn müdürlükte al nabilir di er hususlar kira sözleflmesi içerisinde düzenlenecektir. 3- haleye kat lacak tüzel kifli ve kurulufllar Ticaret Odas ndan veya ba l bulunduklar ilgili dernek kurulufllar ndan alacaklar üyelik belgesini veya faaliyet belgesini imza sirkülerini (Noterden) geçici teminat makbuzunu, flah slar ise 2 adet nüfus cüzdan sureti, 2 adet kamet ah belgesi, geçici teminat makbuzunu, Ortak ihaleye girecekler ise bu belgelerin yan s ra Ortakl k belgesini de yanlar nda bulundurmak zorundad r. 4- haleye kat lacaklar geçici teminat bedeli ve flartname bedelini hale günü en geç saat a kadar Belediyemiz veznelerine yat rmak zorundad rlar. MEVK : SÜRES : C NS : 1 YILLIK G. HA. HA. MUH.BED. : TEM NAT: TAR. SAAT 1-Peyami Sefa Mah. 3. y l Kafeterya bina 3.000,00-TL 90,00-TL 11/03/ ,00 2-fiafaktepe Mah. 10.Y l Dü ün Salonu ,00-TL 1.800,00.-TL 11/03/ fiafaktepe Mah. 10.y l Krefl binas ,00-TL 630,00-TL 11/03/ ,10 4-G.Zeki do an Mah. 3.y l Krefl binas ,00-TL 360,00-TL 11/03/ ,15 LAN OLUNUR. BASIN-2268(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar B HAÇ/BUJ M (AA) - Bosna Hersek'in kuzeybat s ndaki Bihaç ve Bujim flehirlerinde, Hüseyin Besli ve Ömer Özbay' n kaleme ald Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n siyasi yolcu unu anlatan ''Bir Liderin Do uflu: Recep Tayyip Erdo an'' kitab n n Boflnakça bas m n n tan t m yap ld. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derne i ile Bujim ve Bihaç belediyelerinin organizasyonuyla düzenlenen etkinli in ilki, savafl döneminde halk n n gerçeklefltirdi i kahramanal klarla bilinen yapt Bujim kentinde yap ld. Bujim Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinli e Belediye Baflkan Agan Buniç, Una Sana Kantonu'ndan çeflitli partilerin milletvekilleri ve çok say da vatandafl kat ld. Kitab n Boflnakça bas m n yapan Dobra Knjiga Yay nevi Müdürü zedin fiikalo, Baflbakan Erdo an' n sadece Türkiye'nin de il, tüm Müslümanlar n lideri oldu unu belirterek, Baflbakan Erdo an' n izledi i politikalar neticesinde güçlenen Türkiye'nin Boflnaklar için son derece büyük bir öneme sahip oldu unu ifade etti. Saraybosna Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Reco Çaufleviç de tek bafl na ''liderin do uflu'' ifadesinin dahi, bir liderin liderlik özellikleriyle do du unu vurgulad n kaydetti. Çaufleviç, '' nsana ait bu özellik, onun do umu ile birlikte gelir. fiunu söyleye bilirim ki bugün Bosna Hersek'teki sorun da insanlar n lider olmak istemelerinden, ancak bu de erin kendilerinde bulunmamas ndan kaynaklan yor. Allah, böyle bir lideri Türk halk na nasip etti'' diye

9 3 Mart 2014 Pazartesi 9 Emperyalist Bat ve di er Haçl Dünyas, ta Tanzimat tan beri, yak n zamanda da Amerika, etnik yap, din, mezhep, co rafi farkl l k, hayat tarz farkl l gibi özellikleri tahrik ederek önce Osmanl millet birli ini, flimdi de Türk millet birli ini parçalamak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu ba lamda Büyük Orta Do u Projesi kapsam nda hem srail e yard mc, koruyucu ve destekçi olmak üzere, hem bu co rafyay kolayca sömürebilmek, hem de bu bölgeyi Hristiyanlaflt rmak için Büyük Kürdistan kurma çal flmalar devam ediyor. Kürdistan kurma projesi, Kürt kavminden olan insanlar n kendi iradeleriyle ba ms z projeleri de il, tamamen emperyalist Bat n n projesidir. Bu projeyi gerçeklefltirebilmek için de Haçl -Siyon ittifak, eskiden beri baz Kürtleri kand rarak siyasi teflkilatlar ve eflk ya örgütleri kurdurmufl ve Türk devletini u raflt rm flt r. Son eflk ya örgütü PKK da Kürtlerin de il, emperyalist Haçl - Siyon cephenin menfaati için faaliyet gösteren cinayet, gasp, uyuflturucu ticareti yapan bir örgüttür. PKK yönetim kadrosunun ve ideolojisinin Müslümanl kla da Kürtlükle de alakas yoktur. PKK, Ermeni rkç s ASALA terör örgütünün bir devam d r. PKK ile mücadele etmesi gerekenlerin öncelikle Müslüman Kürtler olmas gerekir. Müslüman Kürtlerin, PKK n n kendileri için en büyük düflman oldu unun bilincine varmas gerekir. Yak n zamanda emperyalist Bat dünyas, Türkiye yi zay flatmak, etkisizlefltirmek, bölüp parçalamak ve Türksüzlefltirmek için önce Ermeni rkç s ASALA terör örgütünü ç kar p kulland. Bütün Türk milleti, ASALA terör örgütüne karfl tam bir birlik içinde mukavemet edince bu flebekenin ifle yaramad n ; tam tersine geri tepti ini anlay nca, bu sefer ASALA y devre d fl b rak p yerine PKK y kurup üzerimize sald lar. Hedefleri de Kürtlerin deste ini PKK n n arkas na alarak amaçlar na kolayca ulaflmak. Bugünlerde d flardan Haçl -Siyon TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin BAfiLIYA BAfi E D RMEK, D ZL YE D Z ÇÖKTÜRMEK-1 emperyalizminin, içerden de onlar n yerli iflbirlikçilerinin büyük siyaset, para ve bas n deste iyle PKK eflk ya örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin resmi muhatab haline getirildi ve müzakere masas na oturtuldu. Bu durum, Türk devletinin oyun kurucu, ba ms z milli irade sahibi, güçlü ve ülkesine hâkim bir devlet olma vasf n kendi eliyle kaybetmesi demektir. Çünkü emperyalizmin dayatmas yla hâkimiyet alan n yani egemenli ini eflk ya örgütüyle paylaflmaya haz r oldu unu beyan etmek, büyük bir zaaf alametidir. Ba ms z Türk Devleti, d flardan emperyalist devletlerin oyunca olan terör örgütleriyle pazarl k masas na oturamaz, onlara hiçbir flekilde taviz veremez. Yap lacak sadece iki fley vard r: Eline silah al p isyan eden terör örgütü ya kay ts z flarts z vazgeçer ve teslim olur, ya da Devlet onu tamamen yok eder. Masa bafl nda oturup pazarl k yapmak demek, devlet olma vasf n kendi eliyle yok etmek, emperyalist devletlerin belirledi i çerçevede kalarak onlara teslim olmak ve esir olmak demektir. Türk devlet felsefesinde ve gelene inde ba ms z milli iradenin kurumsal flekli olan devletin vatana ve millete mutlak hâkimiyeti temel ilkedir. Türk devleti, yabanc emperyalist devletlerin, kifli ve kurumlar n ya da baflka türlü odaklar n yönlendirmesine, talimat na, do rudan ya da dolayl yönetimine aç k olmad gibi, içerden de isyan eden unsurlara karfl müsamahal da de ildir. Devlet demek, baflka devletler ya da odaklar karfl s nda hür ve ba ms z oldu u gibi, içerde de mutlak hâkimiyetini sa lam fl kurum demektir. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Halide Edip Ad var ald bat tarz e itimle mistisizme ve mevlevili e olan ilgisini bilgisini birlefltirmifl do u bat sentezi olmufl; çok lezzetli bir harmand ; Onun hayat nda; ac ekfli tatl biraradayd ; O bir Dünya mutfa yd... Her makamdan ses veren bir Kad nd ; kimi zaman yumuflak ve sevimli bir çocuk türküsü, bazen mevlevi bir ses tonuyla bat müzi i kar fl m muazzam bir ses, zaman zaman ise siyahlar içinde küskün hüzzam bir flark... ddial bir kad n olan Halide Edip Ad var 17 yafl nda dönemin en zeki adam olan matematik dehas 40 yafl ndaki Salih Zeki ile evlendi. Afl k oldu u kocas ndan 2 çocuk Dünya'ya getirdi. Salih Zeki yazd klar yüzünden can güvenli ini sa lamak aç s ndan M s r'a giden kar s n n üzerine bir kuma getirince 2 çocuklu olmas na karfl n kocas n boflad... Sert bir yap s vard, erkeklere emreden, hazmetmesi zordu ama hayranl k uyand r rd ve ayn zamanda inan lmaz difli bir kad nd. lk kocas ndan ayr ld dönemde yazd romanlardan birisindeki kad n kahraman sevdi iyle nikahs z yaflarken, di erinde bir baflka kahraman Handan ise cinselli ini anlat yordu. Bu iki roman; yaflad dönem için çok ileriydi ve Halide Edip Ad var' n boflad kocas Salih Zeki'den intikam almak için kendisini bu kitaplarda anlatt iddia edildi. Boflanmadan YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Halide Edip Ad var-1 k sa bir zaman sonra 2. efli Dr. Adnan Ad var'la evlenen Halide Edip Ad var ilk evlilik nedeninin aflk, 2. evlilik nedeninin ise ba l l k oldu unu söylemifltir... stanbul'un iflgalini protesto için düzenlenen Sultanahmet Mitingine kat lan; konuflmas ile kahraman haline gelen, Halide Edip Ad var yapt do açlama konuflmada anlatmak istediklerini ' nsanlar n kardeflli ini ve bar fl n ifade eden slamiyet ebedidir. Bat l inançlar ve dar görüfller slamiyeti de il, Allah'dan gelen gerçek slamiyet. Ben bugün onun en yüksek noktas n ifade etmeye mecburum. Türkiye, benim zulme u ram fl milletim de ebedidir. O, öteki milletlerde olan kusur ve faziletlere sahip olmakla beraber, hiçbir maddi kuvvetin yok edemeyece i manevi bir kudrete de sahiptir. Ben bugün onun zirvesini anlatmal, insanl n kardeflli ini ifade eden ruhunu verme e çal flmal y m' olarak özetlemifltir. Yine bu konuflmada ilk O'nun taraf ndan sarf edilen 'Milletler dostumuz, hükümetler düflman m zd r' cümlesi vecize haline gelmifltir... Sultanahmet Mitinginden sonra ngilizler taraf ndan Halide Edip Ad var için de yakalama ve idam emri ç km flt r; O ise 'harp etmek eskiden erkek ifliydi flimdi insanca bir ifl' diyerek, çocuklar n b rak p sivil olarak cepheye gitmeye karar vermifltir... (Devam Edecek) ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Gümüfl renginde olan, gümüfl gibi parlak beyaz renk. Bir nota. 2. Gece yap lan sinema ya da tiyatro gösterisi. Bir fleyin niteliklerini övme. 3. Yaz m. Dingil. 4. Bilgiçlik taslama. 5. Çok gerekli. nce perde ya da örtü. 6. Ege denizinde bir Yunan adas. Taneli bir meyve. 7. Atefl. Bir konuda direnme, ayak direme. Kuzu sesi. 8. Otomobil sözcü ünün k saltmas. Ölüm cezas. 9. Anma. Ayd n ilinin bir ilçesi. 10. Safl sersemlik derecesine varan kimse. Anlak. 11. Öküz yemli i. Evin bir bölümü. 12. Bir say. Posta sürücüsü. 13. Yön, yan, do rultu. Fas n plaka iflareti. 14. Eti lezzetli, pullu bir bal k. Herhangi bir kas kümesinin irade d fl hareketi. 15. Arabistan da bir kent. 16. stanbul un eski adlar ndan biri. Bayram. 17. Oyuncunun yapt. Faiz, ürem. 18. Güzel sanat. Hava bas nc birimi. 19. Eflek yavrusu. Bir müzik türü. 20. Bir parçan n canl çal naca n anlatan müzik terimi. Evrensel al c kan grubu. Yukar dan afla ya: 1. Un, et ve bamya ile yap lan bir Arap yeme i. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, karo, dineri. Küçük ve de ersiz bitki. Alay, istihza. 2. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. Sentetik bir uyuflturucu madde. Fazla bön, enayi. Mesele. 4. Metal ya da tahtadan yap lm fl fleritlerden oluflan bir tür pencere kapama düzeni. Mihrak. Kum fal. Lityumun simgesi. 4. Çizgilerin, yüzeylerin birbirlerine rastlad klar ve kesifltikleri yer. Güzellik, hoflluk. Optik kayd rma. 5. Soru sözü. Yurdumuzun güneyinde bir da s ras. Alakok. Olumsuzluk anlatan önek. 6. Bir renk. Arapçada su. Hülasa. Sürgün, ishal. 7. Bina y k nt s. Parça, lokma. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Rutubet. Kobalt n simgesi. 8. Burçlardan biri. Bir yere süsleme amac yla verilen düzen. Tellürün simgesi. Kal n ve kaba kumafl. 9. Eski M s r da bir tanr. Uzaklaflma. sim. Bir nota. Üye. 10. Töre bilimi, ahlak bilimi. Bir tür iskambil oyunu. lgili.

10 10 3 Mart 2014 Pazartesi SAGLIK Saç dökülmesi ciddi hastal klar n belirtisi olabilir Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji Bölümü nden Uz. Dr. Hande Ulusal, saç dökülmesinin ciddi hastal klar n belirtisi olabilece- ini söyledi. Ulusal, 2 afl aflk n saç dökülmesinin önemsenmesi gerekti ini belirtti. Bafl dönmesi 63 hastal n belirtisi STANBUL - Bafl ve boyun cerrah Prof. Dr. Kamran Barin, iç kulak iltihab ndan beyin tümörüne, migrenden beyin kanamas na, felce kadar 63 hastal n bafl dönmesine neden oldu unu iflaret etti. Barin, 2-3 gün, belirli aral klarla bafl dönmesi görülmesi halinde mutlaka doktora gidilmeli. uyar s yapt. Ear Teknik, Si-Ser ile Danimarkal Otometrics taraf ndan tertip edilen Denge Semineri nde Kamran Barin, flu aç klamalarda bulundu: Tüm dünyada doktora baflvuran hastalar n ilk 3 flikâyetinden biri bafl dönmesidir. Araflt rmalara göre dünyan n yüzde 24 ü bafl dönmesinden dertli. Bafl dönmesinin yüzde 50 si iç kulak problemlerinden, yüzde 20 si nörololik problemlerden yüzde 30 u ise kan, metobolizma bozukluklar ndan ileri geliyor. ç kulak iltihab sorunlar nda bafl dönmesine s k rastlan yor. Yafll lar bu sorun ile daha çok karfl karfl ya kal - yor. Bu durumda yaralanmalar olabiliyor. Bafl dönmesi gençlerde de hayatlar n etkiliyor. Kendi kendine de geçebilir ama mutlaka bir kontrolden geçilerek, deneylerinin yap lmas gerekiyor. Bu ciddi bir durumdur. ç kulak rahats zl nedeniyle görülen bafl dönmesinin yaklafl k yüzde 90 nda cerrahi operasyon gerekmedi- ini, rahats zl n ilaç tedavisi ve fizyoterapi ile tedavi edildi ini anlatan Barin, Bafl dönmesi yer yer kendi kendine geçebiliyor. Ama yer yer ciddi hastal klar n uyar s da olabiliyor. Tedavi edilmezse damarlarda t kan kl a ve felce neden olabiliyor. Onun için 2-3 gün süre ile belirli aral klarla görülen bafl dönmelerinde mutlaka bir hekime baflvurulmal d r. ifadelerini kulland. Ear Teknik Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Emin Agac da Bafl dönmesi sorunu duyma akusti i ve odyoloji projesine ek olarak taraf m zdan sosyal sorumluluk dâhilinde teflvik edilen bir projedir. dedi. Si-Ser Yönetim Kurulu Baflkan Mahfuz Agaç ise halk n hayat n kolay k lan veya sorunlara çare üreten her projeye katk sunmay vaat etti. T bbi uyuflmazl klarda hastalar n dava açmas kolaylafl yor ZM R -Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hasan Petek, hastalarla özel hastaneler ve ba ms z doktorlar aras ndaki davalar n Tüketici Kanunu kapsam na al nd n bildirdi. T bbi uyuflmazl k durumunda STANBUL -Uz. Dr. Hande Ulusal, saç dökülmesi ve sebeplerine iliflkin bilgi verdi. Ulusal, Saçl deride ortalama 100 bin adet saç bulunmakta ve eriflkinlerde y kanma ve taramaya ba l olarak günde ortalama adet saç teli dökülebilmektedir. Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruziyet, genetik yatk nl k, sistemik hastal klar, k l geliflimi bozukluklar, ilaçlar, psikolojik stres ve saçl deri hastal klar na ba l olarak ortaya ç kabilmektedir. Sa l kl bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir. Y lda 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ay aflmas ise baz ciddi hastal klar n habercisi olabilece i gibi uzman yard - m al nmas n gerektirebilir. Saç dökülmesi genellikle tetikleyici faktörden 3-4 ay sonra bafllamakta ve bu faktörler tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir. ifadelerini kulland. Tiroid bezinin az çal flmas yani hipotiroidi durumunda yayg n saç kayb ya da vücut k llar nda kay p görülebilmektedir. diyen Ulusal, Tiroid hormonu tedavisi sonras ortalama 8 haftada saçlar normal haline dönmeye bafllamaktad r. Uzun süreli hipotiroidide kal c kök kayb geliflmekte olup tiroid ESK fieh R -Türkiye de estetik olmak isteyen yüzde oran nda belli bir yafl üstünün, özellikle çocuklar ya da torunlar istedi i ve onlara kendilerini be endirmek için b çak alt na yatt bildirilerek, ebeveynlerin, büyük anne ve büyük babalar n, kendi isteklerinden çok, çocuklar - n n be enisini kazanmak için çözümü estetik olmakta buldu u belirtildi. Estetik Plastik Cerrahi Uzman Op. Dr. Bülent Cihantimur, bir programa kat lmak için geldi i Eskiflehir de AA muhabirine yapt aç klamada, bugüne kadar 10 binin üzerinde kifliye estetik operasyon gerçeklefltirdi ini ve en çok karfl laflt sorunun bu operasyonlar n kaç yafl nda yap lmas yla ilgili oldu unu söyledi Yüzdeki estetik bozukluklar n kiflilerin psikolojilerini etkiledi i için herhangi bir yafl k s tlamas n n olmad na dikkati çeken Cihantimur, Gençler özellikle burun ve kulak esteti i için bize baflvuruyor. Burun esteti inde anatomik yafl, k zlarda 16, erkeklerde de 17. Ancak kiflilerin tüketici hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine baflvurulaca- n, dava aç lmas n n kolaylafl p daha h zl karar verilece ini söyledi. Özel sa l k kurulufllar n, muayenehanesinde hizmet veren ba- bezinin çok çal flmas yani hipertiroidizm ise saç dökülmesi sebebi olabilmektedir. fleklinde Do um sonras özellikle 1-4. aydan itibaren hormonal de iflimlere ba l olarak saç dökülmesi bafllayaca n ve genellikle 6 aydan k sa sürece ini kaydeden Ulusal, flunlar söyledi: Kad n hastalarda özellikle saçlar n ön bölgelerinde seyrelme, akne, adet düzensizli i, tüylenmede art fl gibi problemler oldu unda cinsiyet hormonlar n n düzeyini kontrol etmek gerekmektedir. Diffüz yani tüm saçl psikolojilerini etkileyecek bir durum söz konusuysa ve kifli kendisini operasyona haz r hissediyorsa bu ameliyatlar 15 yafl nda da 85 yafl nda da yap labilir diye D fl görünüme verilen önemin 20. yüzy lda daha da artt n vurgulayan Cihantimur, ms z doktorlar ve hastalar yak ndan ilgilendiren yeni bir dönemin bafllayaca n aç klayan Petek, t bbi müdahalelerden kaynaklanan uyuflmazl klar n, 2013 Kas m ay nda Resmî Gazete de yay mlanan 6502 Say l Tüketicinin Korunmas deriyi kapsayan saç kayb ndan yak nan kad nlar n %70 inde demir eksikli i saptanmaktad r. Kans zl k olmadan sadece demir depolar n n azalmas bile saç dökülmesine neden olabilmektedir. Ulusal, çinko, biotin, B12 vitamini, folik asit eksikli i ve D vitamini eksikli inin de saç dökülmesine neden olaca- n kaydetti, S k diyetlere bafllad ktan yaklafl k 1-6 ay sonras nda saç dökülmesi oluflabilmektedir. Vücuttaki protein depolar n n azalmas, k l hücrelerinde yetersiz protein üretimine ve k l kayb na yol açmaktad r. Yüksek ateflli hastal klar veya geçirilen cerrahi müdahalelerden 2-5 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir. ifadelerini kulland. Baz tansiyon ilaçlar, kolesterol düflürücü ilaçlar, tiroid hormonunu düflürücü ilaçlar, do um kontrol haplar, psikiyatride kullan lan baz ilaçlar, A vitamini ve türevi baz ilaçlar n da saç dökülmesine neden olabilece ine dikkat çeken Ulasal, Saç kayb - n n kendisi de stres düzeyini art rabilmekte ve bir k s r döngüye neden olabilmektedir. Uzun süren saç dökülmesi durumunda altta yatan farkl hastal klar n olabilece i göz önünde bulundurulmal ve mutlaka bir uzmana baflvurulmal d r. dedi. Çocuklar be ensin diye estetik oluyorlar kiflilerin mesle ine göre, estetik istenen bölgenin de de iflebildi ini anlatt. Özellikle son iki y lda kendisine estetik konusunda baflvuranlar üzerinde yapt bir analizi paylaflan Cihantimur, flunlar kaydetti: Türkiye de estetik olmak isteyen yüzde oran nda belli bir yafl üstü, özellikle çocuklar ya da torunlar istedi i ve onlara kendilerini be endirmek için b çak alt na yat - yor. Bu kifliler, çocuklar ya da torunlar n n baba niye saç n yok, anne burnun niye böyle, anneanne sen neden k r fl k r fls n gibi sorular üzerine bize geliyorlar. Ebeveynler, büyük anne ve büyük babalar, kendi isteklerinden çok, çocuklar n n be enisini kazanmak için çözümü estetik olmakta buluyorlar. Özellikle yafllanan cildin yenilenmesi konusunda çal flmalar oldu unu dile getiren Cihantimur, bu konuda baflvurular n daha çok 35 yafl üstü kifliler oldu unu ifade ederek, flöyle devam etti: Estetik konusunda bilinen en büyük yanl fl, cilt yaflland ktan sonra operasyon için baflvurulmas d r. Nas l ki meyve sebze tazeyken, tazeli- i, görünümü derin dondurucuda korunabiliyorsa, bizim yapt m zda öyle bir ifl. Bir kifli, genç ve güzelken bize gelirse onun daha uzun süre öyle kalmas n sa layabiliriz ancak geç kal n rsa geri getirmek zor oluyor. Kiflilerde 25 yafl nda yafllanma bafll yor. Baz dokular, kemikler dahil erimeye bafll yor. O andan itibaren yafllanan, eksilenlerin yerine bir fleyler yapabilirsek, cildin yafllanmas n geciktirmifl olursunuz. (AA) Hakk nda Kanun kapsam na al nd - na dikkat çekti. Bu uyuflmazl klar n kanunun yürürlü e girece i 28 May s 2014'ten itibaren asliye hukuk mahkemeleri yerine tüketici mahkemelerinde görülece ini dile getirdi.(cha) Kan tedarik sistemi güçlendirildi ANKARA (CHA) S a l k Bakanl ile Türk K z lay taraf ndan iki y l önce bafllat lan, 'Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi' projesi tamamland. Bakanl k, kan temin zincirinin güçlendirilmesi, kan ve kan ürünlerinin kalite güvencesinin sa lanmas için Güvenli Kan, Sa l kl Türkiye slogan ile 27 fiubat 2012 de projeye start vermiflti. Bugün, Sa l k Bakanl merkez binas nda yap lan de erlendirme toplant s yla söz konusu proje tamamland. Toplant ya Sa l k Bakanl Müsteflar Yard mc s Uzman Dr. Zafer Çukurova, Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. rfan fiencan, Türk K z lay yetkilileri ile projede görev alan uzmanlar kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan Müsteflar Yard mc s Çukurova, Sa l k Bakanl olarak toplumun bütün kesimlerine kaliteli, adil ve eriflilebilir sa l k hizmeti sunmay prensip edindiklerini vurgulad. Bu do rultuda kan tedarik sisteminin bilimsel geliflmeler ve uluslararas standartlara uygun bir flekilde yürütülmesi için bu projeyi gelifltirdiklerini ifade etti. Kan tedarik sistemi ile ilgili düzenlemeleri, AB kriterlerinin kapsam nda güncellendi ini söyleyen Çukurova flunlar kaydetti: Güvenli kan tedariki ve izlenebilirli i baflta olmak üzere, teknik alt yap, personel ve uygulamalara yönelik düzenlemelerin güncellenmesi ve varsa aksayan yönlerin tespiti amac yla 27 fiubat 2012 ve 26 fiubat 2014 tarihleri aras nda AB destekli Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi uyguland. Kan ve kan bileflenleri tedarikinden sorumlu kurulufl Türk K - z lay da projenin efl yararlan c s oldu. Kan izlenebilirli i, ürün standartlar, kalite güvencesi, idari teknik personele yönelik kapasite gelifltirme faaliyetleri ve klinisyenlere yönelik e itim programlar düzenledi inin bilgisini veren Çukurova, Kan Hizmet Birimleri için Ulusal Standartlar, Kan Hizmet Birimlerinde Toplam Kalite Yönetimi Rehberi, Ulusal Hemovijilans Rehberi ve Kan n Uygun Klinik Kullan m Rehberi haz rland dedi. Mevcut Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi nin de güncellendi ini belirten Çukurova, Ulusal Kan ve Kan Bileflenleri Haz rlama, Kullan m ve Kalite Güvencesi Rehberi nin oluflturuldu unu aç klad. Kan hizmet birimleri ile ulusal otorite aras nda düzenli bilgi ak fl n sa layacak Kan Hizmet Birimleri Bilgi Yönetim Sistemi ad alt nda web tabanl bir otomasyon sisteminin kurulaca n ifade eden Çukurova, bu yöndeki çal flmalar n devam etti ini belirtti.(cha) "Çocu unuza davran fl modeli olun" ORDU (CHA) Ç ocuklar n yafl dönem özelliklerinin bilinmesi gerekti ini belirten Uzman Psikolog Zahit Dilcio lu, çocuklar küçümsememek gerekti- ini, bizim için küçük olan bir fleyin onlar için çok büyük ve önemli olabilece ini vurgulad. Fatsa Özel Dolunay Koleji, düzenledi- i konferans ile Uzman Psikolog Zahit Dilcio lu nu ö renci velileriyle buluflturdu. Fatsa Kültür Saray Salonu'nda gerçekleflen konferansa Dolunay Koleji velileri yo un ilgi gösterdi. Konferans veren Dilcio lu, dinleyicilere, baflar da aile faktörünü anlatt. Konferansta anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Dilcio lu, Öncelikle çocuklarda hangi davran fl görmek istiyorsan z, o davran fl n modeli olun. dedi. (CHA)

11 11 DIS HABERLER 3 Mart 2014 Pazartesi Yücel TANOL Ertu rul flehitleri denizin alt nda an ld KUfi MOTO - Türk-Japon dostlu unun milad n teflkil eden Osmanl f rkateyni Ertu rul un batt k y lara ilk kez bir Türk yetkili dalarak denizin alt nda Türk bayra açt. Türkiye nin Tokyo Büyükelçisi Serdar K l ç ve f rkateynin batt ilçe Kuflimoto - nun Belediye Baflkan Katsumasa Taflima, Kuflimoto k y lar na dal fl gerçeklefltirerek, bir ilke imza att. Uzun zamand r yap lmas planlanan etkinlik gününün bugün olarak belirlenmesine ra men, hava muhalefeti nedeniyle dal fl iki yetkilinin e itimlerinin tamamlanmas n n ard ndan dün gerçeklefltirildi. ki yetkiliye dal fl s ras nda Ertu rul F rkateyni Projesi Baflkan Tufan Turanl ve ayn zamanda e itmenleri iki profesyonel dalg ç efllik ederken, denizin dibine Dostluk plaketi ile Türk ve Japon bayraklar indirildi. Denizin 12 metre alt nda iki yetkilinin Türk ve Japon bayraklar n açmas, renkli görüntüler olufltururken, bu anlamda bir ilk de gerçekleflmifl oldu. Türkiye nin Tokyo Büyükelçisi K l ç, dal fl n ard ndan Ertu rul fiehitlerinin manevi huzurunda bulunmaktan ötürü duydu u memnuniyeti dile getirerek, önceden hep karada defnedilmifl flehitleri ziyaret ettiklerini, bu sefer de denizde kaybolmufl ve hala bulunamayan flehitlerin manevi huzurunda bulunma imkan bulduklar n söyledi. Tokyo da her ülkenin dönemsel olarak de iflen büyükelçileri oldu unu belirten K l ç, Kuflimoto da 500 ün üzerinde ebedi büyükelçimiz var dedi Bizim bu dostlu u daha da ilerletmemiz için onlara bir vicdan borcumuz var diyen K l ç, bu faaliyetin de vicdan borcun bir nevi ödenmesi mahiyetinde oldu unu kaydetti. K l ç, dal fl s ras nda Türk ve Japon dostlu u ad na düzenlenmifl bir plaket indirdiklerini belirterek, suyun alt nda Türk ve Japon bayraklar n açt klar n söyledi. (AA) NSA, Almanya y hala dinliyor ABD Ulusal Güvenlik Ajans n n (NSA) Almanya da çiflleri Bakan Thomas de Maiziere in de aralar nda bulundu u 320 kiflinin telefonlar n dinlemeye devam etti i öne sürüldü. BERL N - ABD Ulusal Güvenlik Ajans n n (NSA) Almanya da çiflleri Bakan Thomas de Maiziere in de aralar nda bulundu u 320 kiflinin telefonlar n dinlemeye devam etti i öne sürüldü. Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Baflbakan Angela Merkel in cep telefonunun NSA taraf ndan dinlendi inin geçen y l ekim ay nda ortaya ç kmas yla iliflkilerde büyük bir kriz yaflanmas na ra men Amerikan istihbarat gizli dinleme faaliyetlerine devam ediyor. Gazete, ABD Baflkan Barack Obama n n verdi i taahhüdün ard ndan Merkel in cep telefonunun art k dinlenmedi ini ancak aralar nda Merkel e en yak n siyasetçilerden olan çiflleri Bakan Maiziere in de bulundu u birçok üst düzey yetkilinin telefonlar n n NSA taraf ndan dinlenmeye devam etti ini iddia etti. Bild am Sonntag gazetesi haberinde NSA dan üst düzey bir yetkilinin, fiansölyenin iletifliminin do rudan izlenmesine son verilmesinin ard ndan hiçbir flekilde bir bilgi kayb yaflanmamas talimat ald k fleklindeki sözlerine yer verdi. MERKEL E EN YAKIN BAKANLARDAN Haberde, Baflbakan Merkel in önemli kararlar almadan önce kendisi için en önemli bakanlardan olan Maiziere e telefonda dan flt belirtilirken, bu nedenle NSA taraf ndan hedef al nd kaydedildi. Eski Savunma Bakan olan Thomas de Maiziere in ad n n geçen y l NATO Genel Sekreterli i için de geçmifl olmas nedeniyle telefonlar n n dinlenmifl olabilece i öne sürüldü. Gazeteye konuflan NSA yetkilisi, Maiziere in telefonlar n n dinlendi ini kabul ederken, Bizim için gerçekten de güvenilir bir ortak olup olmad n ö renmek istiyorduk ifadesini kulland. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, gazetenin yöneltti i sorular üzerine yapt aç klamada, ABD yönetimi flunu aç kça belirtmifltir. ABD, di er ülkelerin de baflvurdu u yöntemlerle istihbarat bilgisi toplamaktad r dedi. Hayden, NSA in dinleme faaliyetleri konusunda bir soruya yan t verirken, Di er ülkelerin istihbarat servisleri gibi bizim istihbarat kurumlar m z da hükümetlerin niyetleri konusunda dünya çap nda bilgi toplamaya devam ederken, s rf bizim istihbarat kurumlar m z çok daha etkili çal flt için özür dilemeyece iz fleklinde Gazetenin haberinde, Almanya da NSA taraf ndan yaln zca çiflleri Bakan Thomas de Maiziere in telefonlar n n dinlenilmedi i, ayr ca Almanya da siyaset ve ekonomi dünyas ndan üst düzey 320 yetkilinin listede oldu u yaz ld. Haberde, NSA n n Almanya da gizli dinleme operasyonlar n 1998 y l ndan bu yana sürdü ü ve Almanya da flu an NSA için çal flan 297 kiflinin bulundu u kaydedildi. (AA) Hocal kurbanlar Hollanda da an ld LAHEY - Azerbaycan n Hocal kentinde 1992 y l nda Ermeniler taraf ndan öldürülenler Hollanda da an ld. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derne i taraf ndan Lahey deki Hocal Soyk r m An t önünde düzenlenen anma program na aralar nda çok say da siyasetçinin de bulundu u Türk ve Azerilerden oluflan kalabal k bir grup kat ld. ki dakikal k sayg duruflu ve Kuran- Kerim okunmas yla bafllayan programda daha sonra Hocal da öldürülen çocuklar n isimlerinin yaz l oldu u beyaz balonlar uçurularak an ta karanfiller b rak ld. Anma program nda yap lan konuflmalarda, Hocal da hayat n kaybedenler rahmetle an l rken, katliam yapanlar lanetlendi. Bundan 22 y l önce yaflanan katliam dünya kamuoyuna duyurmak için ellerinden geleni yapt klar n belirten Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derne i Baflkan lhan Aflk n, birçok ülkenin bu olay soyk r m olarak tan d n, bu say n n daha da artmas için çal flt klar n söyledi. Bu kapsamda konunun Hollanda da genifl bir flekilde gündeme gelmesi için çal flmalar oldu unu kaydeden Aflk n, Bosna Hersek, Pakistan, Macaristan, Meksika gibi ülkeler bu katliam soyk r m olarak kabul etti. Biz Hollanda da da böylesi bir karar n al nmas için çabal yoruz. Konunun Hollanda parlamentosu gündemine tafl nmas için mücadele veriyoruz. Bunun içi bir imza kampanyas bafllat las n planl yoruz. Burada siyasi partilerde görev alan temsilcilerimize de büyük görev düflüyor dedi. Aflk n, Hocal da öldürülen masum insanlar n feryatlar n n duyurulmas n n ayn zamanda dünyan n farkl bölgelerinde yaflayan ma dur topluluklar n seslerinin duyulmas na da yard mc olaca n dile getirdi. (AA) Alman muhbirden NSU cinayetleri konusunda çarp c iddia BERL N (AA) - Almanya da y llar nda iç istihbarat için muhbirlik yapan Michael von Dolsperg, sekizi Türk 10 kifliyi öldüren Neonazi terör hücresi NSU hakk nda çarp c iddialarda bulundu. Der Spiegel dergisine konuflan Dolsperg, 1998 y l nda NSU üyeleri Uwe Mundlos, Uwe Böhnhartd ve Beate Zschaepe nin saklanacak yer arad klar n ö rendi ini ve iç istihbarat konumundaki Anayasay Koruma Teflkilat na iletti ini, ancak onlarla irtibata geçme konusunda kendisine olumsuz yan t verildi ini aç klad l y llar n sonunda afl r sa c çevreleri daha yak ndan izlemek için iç istihbarat teflkilat n n iste iyle dergi ç kard n ve fliir akflamlar düzenledi ini anlatan Dolsperg, bu flekilde tan flt Andre Kapke nin 1998 y l nda kendisine, üç arkadafl n n gizlenmesine yard mc olup olamayaca n sordu unu aktard. Düflünmek için süre istedim ve muhbirlerden sorumlu olan yetkili Alex i arad m diyen Dolsperg, kendisini telefonla arayan Alex in olumsuz yan t verdi ini aç klad. 39 yafl ndaki Tarif kod adl eski muhbir, üçlünün kendisi sayesinde yakalanmas durumunda deflifre olabilece i endiflesiyle, Anayasay Koruma Teflkilat n n kendisine olumsuz yan t verdi ini düflündü ünü kaydetti. Der Spiegel dergisi, Dolsperg in o dönem verdi i istihbarat n de erlendirilmesi durumunda, NSU BULMACANIN ÇÖZÜMÜ üyeleri Uwe Mundlos, Uwe Böhnhartd ve Beate Zschaepe nin 1998 y l nda yakalanabilece ini ve cinayetlerin önlenmifl olaca n yazd. Neonazi zanl lar Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zchaepe, 1998 y l nda patlay c yapma flüphesiyle Jena kentinde haklar nda bafllat lan soruflturma üzerine izlerini kaybettirmifl, bu tarihten sonra polisten kaçarak sahte kimliklerle yaflamaya bafllam flt. Zanl lar n NSU terör örgütünü kurduklar, sekizi Türk 10 kiflinin öldürüldü ü cinayetleri iflledikleri ise 2011 y l kas m ay nda ortaya ç kar labilmiflti. Polis ve istihbarat taraf ndan 1990 lar n sonundan bu yana flüpheli olarak görülen zanl lar n y llar boyunca yakalanamamalar ve cinayetlerin arkas nda Neonazilerin oldu unun ancak 2011 y l nda ortaya ç kar labilmesi, Alman kamuoyunda büyük tart flmalara yol açm flt. Eski istihbarat muhbiri Dolsperg in Der Spiegel dergisine yapt aç klamalar, iç istihbarat konumundaki Anayasay Koruma Teflkilat taraf ndan do rulanmad. Alman haber ajans DPA ya aç klamalarda bulunan Anayasay Koruma Teflkilat sözcüsü, o dönem muhbir olan Dolsperg ten yeralt na çekilen afl r sa c üç flüpheli hakk nda bilgi istendi ini ancak kendisinden bu yönde herhangi bir bilgi al nmad n, eldeki dosyalar ve çal flanlar n ifadelerinin de bunu do rulad n öne sürdü A R J A N T E R R E S U A R E N A A T M L A A A K S D U K A L A L I K E L Z E M Z A R S S A M N A R O D N A T M E R O T O D A M Y A D S Ö K E A V A L Z Z E K A A K E R E O D A O N T A T A R L T A R A F M A K E F A L T K S M E D N E A A S T A N E A D R O L N E M A A A R Z T B A R K U L U N C A Z A N M A T O A B

12 12 3 Mart 2014 Pazartesi HABER BRAH M ARKLAN TÜRK AKLI otomobil yapar ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "bu ülkenin birikimi yok, bir fleyden anlamay z" iddialar n n gerçek d fl oldu unu belirterek, "(Türk akl otomobil yapamaz) diye bir fley yok, yapar" dedi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araflt rmalar Vakf (SETA) taraf ndan düzenlenen "Yeni Ekonomi: Ar-Ge ve novasyon" Paneli'nde konuflan Ifl k, Ar-Ge ve inovasyonun toplumda sihirli kelime haline geldi ini söyledi. Toplumun tüm kesimlerinde Ar-Ge ve inovasyon konusunda fark ndal k olufltu unu, bunun Türkiye aç s ndan kazanç oldu unu ifade eden Ifl k, "Çünkü bir konuda fark ndal k oluflmazsa o konuyla ilgili içerik çal flmas na geçmek çok zorlafl yor" diye Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon çal flmalar nda geç kald na dikkati çeken Ifl k, 27 May s darbesinin yap ld dönemde Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin 560 dolar, ayn dönemde darbe yap lan Güney Kore'de ise kifli bafl na düflen milli gelirin 200 dolar oldu unu anlatt. Türkiye'de kifli bafl na düflen milli gelirin, söz konusu dönemde Güney Kore'ye göre yaklafl k 3 kat fazla oldu unu ifade eden Ifl k, flunlar söyledi: "Bugün Türkiye'de kifli bafl na milli gelir, yak nda büyümeyle birlikte aç klan r, 11 bin dolar civar nda olacak. Güney Kore'de kifli bafl na düflen milli gelir ise 35 bin dolar. Ne oldu da Güney Kore, Türkiye'nin üçtebiri düzeyinde milli gelire sahipken flu anda 3 kat n geçen bir milli gelire sahip oldu. Asl nda yar n do ru kurgulamak için bu soruya do ru cevap vermek zorunday z. Türkiye'de ne oldu? Maalesef Türkiye'nin belki jeopolitik konumu veya baflka sebeplerle kendi içinde yapt hamleler sürekli kesintiye u rad veya u rat ld." BES'te genç say s art yor ANKARA (AA) Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yafl 34'e kadar olan kat l mc lar n say s, geçen y la göre 376 bin artarak 1 milyon 751 bine yükseldi. Türkiye, geliflmekte olan ülkeler aras nda en düflük tasarruf oran na sahip ülkelerin bafl nda geliyor. Hükümetin, düflük tasarruf oran n art rmak amac yla yapt çal flmalardan biri de BES oldu. BES'te 1 Ocak 2013'ten itibaren yat r lan katk pay oran nda yüzde 25 devlet deste i verilmesinin ard ndan sistemdeki kat l mc say s da h zla artt. AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derledi i bilgilere göre, sistemdeki kat l mc say s 7 fiubat 2014 itibariyle 4 milyon 264 bini aflt. Sistemdeki kat l mc lar n toplam fon tutar ise 25,5 milyar seviyesini buldu. BES'te yafl 34'e kadar olan kat l mc lar n say s ndaki art fl ise dikkati çekiyor. Yafl 34'e kadar olan kat l mc lar n say s geçen y l 1 milyon 375 bin kifli iken, bu y l 1 milyon 751 bine yükseldi. Bu rakam n 273 binini 25 yafl alt, 1 milyon 478 binini yafl grubu aras ndaki kat l mc lar oluflturdu. Sistemde yafl aras ndaki kat l mc lar n n say s 1 milyon 443 bin, yafl aras ndaki kat l mc lar n say s 847 bin olarak gerçekleflti. "Bu ülkenin birikimi yok, biz bir fleyden anlamay z" iddialar n n gerçek d fl oldu unu dile getiren Ifl k, flöyle konufltu: "Türk kafas bunlar basmaz, Türk akl bu ifle çal flmaz, asla do ru olmayan laflard r y l nda devrim otomobilini yapm fl bu ülke. Hem de 2 tane yapm fl, hadi birine benzin koymay unuttuk, ikincisiyle dönemin devlet baflkan Cemal Gürsel, tören alan n selamlam fl, An tkabir etraf nda tur atm fl, arama çal fl yor benzini de var. Sonra araba garaja çekilmifl ve belgesel yap lana kadar unutulmufl. 'Türk akl otomobil yapamaz' diye bir fley yok, yapar. Peki neden yapmam fl z. Güney Kore baflar öyküsünü yazm fl da biz yapamam fl z. Biz, uzun y llar enflasyonist ekonominin cenderesinden ç kamam fl z. 2002'den sonra bu fleyi ortadan kald rd k. Enflasyon, Türkiye'de art k ekonomik davran fl biçimi olmaktan ç kt." Türkiye'de büyük flirketlerin lisansl üretimi yeterli gördü ünü ifade eden Ifl k, flöyle devam etti: "Türkiye'nin 1928'den beri otomobil üretimi var. Yabanc marka lisans yla üretim yap l yor. Biz kendi markam z üretme noktas nda bir gayretin içine girmemifliz. Dünyada en kaliteli ANKARA- Türk Silahl Kuvvetleri nde çal flan sivil memurlar n sendikalara üye olabilmelerinin önünü açan Anayasa Mahkemesi, emniyet müdürlüklerinde emniyet hizmetleri s n f d fl nda kalan memurlar n da sendikalara üye olabilece i yönünde karar verdi. Anayasa Mahkemesi nin 29 Ocak 2014 tarihinde verdi i karar n ard ndan emniyet müdürlüklerinde görev yapan sivil memurlar temsilen bir heyet, Büro Bankac l k ve Sigortac l k Hizmet Kolunda genel yetkili sendika olan Büro Memur-Sen i ziyaret etti. Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan ile bir araya gelen sivil memurlar, haklar n n savunulmas için sendikaya üye oldular. Büro Memur-Sen e üye olan memurlara teflekkür eden Genel Baflkan Yusuf Yazgan, emniyet müdürlüklerinde çal flan memurlar n haklar n kazanmak için mücadele vereceklerini söyledi. Emniyetteki sivil memurlar n Büro Memur-Sen i tercih etmekle do ru karar verdiklerini belirten Yusuf Yazgan, bunu flu ana kadar sendika olarak elde ettikleri kazan mlara ba lad. araçlar n üretildi i ülkelerden biri Türkiye. Ciddi bir kültürümüz var ama kendi markam z oluflturamam fl z. Türkiye 2002'de 36 milyar dolar ile ald ihracat 152 milyar dolara getirdi. Bu, önemli oranda sistem gelifltirmekle, ürün gelifltirmekle, verimlili i art rmakla elde edilen bir baflar." Verilen desteklerin ülkeye dönüflünü belirlemek, etki de erlendirmesini yapabilmek amac yla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlü ünde bir daire baflkanl n kurulaca n ifade eden Ifl k, "Etki De erlenme Daire Baflkanl olarak verdi imiz her deste in etki de erlendirmesini yapaca z. Bana göre Ar-Ge'de bizim en önemli eksi imiz Ar-Ge bütçesinin veya desteklerinin ülkeye dönüflünü orta ve uzun vadede takip etmemek veya el yordam yla bu iflleri götürmek. Bunun kamu içinde sistematik olarak takibini Ar-Ge ekosisteminin sa l aç s ndan olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Bununla ilgili ilk ad m at yoruz" diye Ifl k, Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin geliflmesi aç s ndan kamu, üniversite, sanayi iflbirli inin çok önemli oldu unu belirtti. Ar-Ge merkezlerinin performans endekslerini ilk kez Emniyet in sivilleri de Büro Memur-Sen dedi Yazgan, Memuriyete geçen uzman erbafllara terfi hakk, 4/C lilerin sendikalara üye olma hakk, banka promosyonlar n n kamu çal flanlar na ödenmesi, kurumlarda servis hizmeti sa lanmas, görevde yükselme ve unvan de iflikli i s nav na flartlar tutan herkesin girebilmesi gibi birçok kazan m elde ettik. Elde etti imiz kazan mlar ve kimseyi ötekilefltirmeden yapt m z sendikac l k sayesinde hizmet kolumuzda genel yetkili sendika olduk. Emniyet müdürlüklerinde emniyet hizmetleri s n f d fl nda kalan yard mc hizmetler, genel idari hizmetler ve di er s n flarda yer alan memurlar m z da etkili ve yetkili sendikam z tercih etti. En k sa süre içerisinde bu memurlar m z n sorunlar n belirleyece iz ve çözümü için ç kartt klar n bildiren Ifl k, flunlar kaydetti: "4 Mart'ta Kocaeli'de Ar-Ge merkezleri performans endekslerini aç klayaca z. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluflunun temsilcilerini davet ettik. Türkiye'deki ilk 500 flirketinden sadece 68'inin Ar- Ge merkezi var. Bu bizim daha ne kadar yol almam z gerekti ini gösteriyor. Bir sonraki aflama olarak da ikinci 500'deki flirketlerimizin Ar-Ge'ye yönelik çal flmalar n destekleme noktas nda onlar özendirece iz." TÜB TAK, KOSGEB ve Bakanl k olarak bu sene verilecek do rudan deste in 1 milyar 576 milyon lira oldu unu belirten Ifl k, "Arzu ederim ki yetmesin bu para. Ama nitelikli proje olsun. Di er kurumlar n yapt desteklerle bu rakam daha da yükseliyor" dedi. Kamu, üniversite, sanayi iflbirli ini sa lama noktas nda ciddi çal flmalar ve desteklerinin oldu unu anlatan Ifl k, flöyle devam etti: "Üniversite ö retim elemanlar n n özlük haklar nda iyilefltirme yapan çal flma Maliye Bakanl nda son aflamaya geldi, üniversite hocalar na performans bazl ilave destek sa lamak, üniversitelerin döner sermayelerinin hem hocay çal flt racak hem de üniversiteyi sanayiyle çok daha fazla iflbirli ine zorlayacak flekilde yeniden yap land rmak istiyoruz. Yapmaya çal flt m z 'kazan, kazan, kazan' öyle bir fley yapal m ki hem üniversite hocas kazans n hem üniversitenin döner sermayesi kazans n hem de bundan dolay sanayi kazans n bunlar n toplam ndan da ülke kazans n. Böyle bir kurgunun üzerinde çal fl yoruz. Baz ad mlar at ld." Ifl k, Türkiye'nin ihracat n art racak Ar-Ge ve inovasyon çal flmalar n sonuna kadar destekleyeceklerini kaydetti. mücadele verece iz. Yapaca m z çal flmalarla emniyetteki sivil memurlar m z n özlük ve sosyal haklar nda somut kazan mlara imza ataca z dedi. Sivil memurlar ad na konuflan Cemal Üstün ise, Büro Memur- Sen de olmaktan mutlu olduklar n ifade etti. Biriken sorunlar n n Büro Memur-Sen taraf ndan çözüme kavuflturulaca n kaydeden Üstün, Büro Memur-Sen in bizler için do ru adres oldu una inan yoruz. Çünkü uzun zamand r Büro Memur-Sen i takip ediyoruz ve yapt çal flmalar sayesinde kamu çal flanlar için çok say da kazan m elde etti ini biliyoruz. Bizim de al nacak çok hakk m z, çözüme kavuflturulmas gereken sorunlar m z var. Bunlardan en önemlileri görevde yükselme s nav n n aç lmas, çal flma saatlerinin düzenlenmesi, denge tazminat ve yan ödemelerin verilmesi, ceza disiplin tüzü ünün devlet memurlar kanununa göre uyarlanmas. Bu haklar m z n al nmas ve sorunlar m z n çözüme kavuflturulmas için bizleri en iyi savunaca na inand m z Büro Memur-Sen çat s alt nda yer al yoruz diye Bekir Ödemifl ten Z YARETLER DSP Çankaya Belediye Baflkan Aday Bekir Ödemifl Ziraat Mühendisleri Odas n ziyaret ederek Genel Sekreter Kamil Bayram ile görüfltü. ANKARA- DSP Çankaya Belediye Baflkan Aday Bekir Ödemifl Ziraat Mühendisleri Odas n ziyaret etti. Genel Sekreter Kamil Bayram ile görüflen Bekir Ödemifl, 6360 say l Büyükflehir yasas, 30 Büyükflehirde il s n r n n devam n Belediye s n r olarak belirledi. Bu flu anlama geliyor diyerek flöyle konufltu: Tüm k rsal kesimler Belediye ye dahil oldu. Bu yasa köylerin tüzel kifliliklerini kald r p mahalle yapt. fiimdi bizlere yeni bir görev düflüyor, oda: Stratejik plan ve yat r m bütçelerimizi haz rlarken bunlar dikkate almam z. Projelerimizle k rla kent aras ndaki geliflmifllik fark n en aza indirgememiz gerekiyor. Bunlar Türkiye nin gelece i aç s ndan çok önem teflkil ediyor. THD Z YARET DSP Çankaya Belediye Baflkan aday Bekir Ödemifl, Tüketici Haklar Derne i'ni de (THD) ziyaret ederek Dernek Baflkan Turhan Çakar ve Baflkan Yard mc s Ergün K l ç ile görüfltü. Ödemifl, "Daha önceki belediye baflkanl m döneminde Tüketici Haklar Derne i ile ulusal düzeyde bilgi toplant lar yapt k. Çankaya Belediye Baflkan oldu um takdirde ayn çal flmalar ifl birli i ile gerçeklefltirece iz" dedi. Ödemifl, "Günümüz ekonomik politikalar halk m z sermaye karfl s nda güçsüz ve etkisiz k lm flt r. Tabiri yerindeyse tek kale maç yap lmaktad r. Ne ac ki bu maçta as l taraf olan halk m z yoktur. Halk m z sahada ancak örgütlü iflbirli i içerisinde güçlü k lar z" diye Bekir Ödemifl, THD Baflkan Çakar ve Yard mc s K l ç ziyaretinde Tüketici Haklar Derne i bizim en büyük referans m z olacakt r" dedi.

13 13 HABER 3 Mart 2014 Pazartesi Erdo an: Vagonduk LOKOMOT F olduk DEN ZL - AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Denizli'de Özay Gönlüm Meydan 'nda halka seslenirken, "Pensilvanya'da ki bir zat var, 17 Aral k komplosunun fikir babas o, kasetler, montajlar oradan ç k yor" dedi. Erdo an, "Her zamankinden çok daha cesuruz, çok daha umutlu, çok daha güçlü, çok daha azimliyiz. Bugünlere tafl d m z Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve milletimizi bundan çok daha yükseklere tafl mak için çok daha inançl, çok daha kararl y z" diye Vatandafllar n "Dik dur e ilme bu millet seninle" sloganlar üzerine Erdo an, "Hiç endifle etmeyin dik duraca z, dikleflmeyece iz" dedi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 May s 1919'da düflman Ege'yi iflgal ederken Denizli'de halk toplad - n ve "Korkmay n z, meyus olmay n z, bu livayi hamd n alt nda toplan n z ve mücadeleye haz rlan n z" dedi ini anlatan Erdo an, Denizli'nin ümitsiz olmad - n, korkmad n, yi itli iyle cesaretiyle fedakarl - yla istiklalini ve hürriyetini bir destan olarak yazd - n söyledi. Bu ülkede çok zd rap çektiklerini, k zlar baflörtülü olarak okullara gönderemediklerini ama flimdi gönderebildiklerini vurgulayan Erdo an, "Onlara flunu deyin; 'Sen gidebiliyor muydun?' Devlet dairelerine bizim k zlar m z baflörtülü olarak giremiyordu. Ama flimdi giriyor. Bizim ülkemiz vagondu vagon, flimdi lokomotif oldu. Buna m karfl s n z? Bu ülkede siz okullar açt n z, dershaneler açt n z, üniversiteler açt n z. Bunlar hep bu iktidar sayesinde yapmad n z m be. Elinize dilinize dursun. 'E er imkan n z varsa kurun partinizi ç - k n meydana' deyin. Türkiye'den kaçan efendiniz de gelsin, o da partinin bafl na geçsin, siyaseti böyle yap n" diye (AA) K l çdaro lu: Ayr mc l k yok YALOVA - CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, "Yüzde 33 kad n kotas getirdik. lk kez CHP tarihinde 46 belediye baflkan aday m z var. Bafl aç k, bafl kapal, hepsinin benim bafl m n üzerinde yeri var" dedi. Partisinin, Cumhuriyet Meydan 'nda düzenlenen mitinginde konuflan K l çdaro lu, Çanakkale'de yatan flehitlerin, güzel bir ülke b rakmak için mücadele etti ini söyledi. Vatandafllar aras nda ayr m yapmayaca n, onlar bölmeyece ini belirten K l çdaro lu, flöyle konufltu: "Cumhuriyet'i, demokrasiyi, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale'yi, flehitlerimizi savunuyorum. Bu topraklarda yaflayan kim olursa olsun, benim bafl m n üstünde yeri var. Hiçbir ayr m yapm yorum ve yapmayaca- m da. Görüyorsunuz, CHP olarak büyük çabalar harcad k. Yüzde 33 kad n kotas getirdik. lk kez CHP tarihinde 46 belediye baflkan aday m z var. Bafl aç k, bafl kapal, hepsinin benim bafl m n üzerinde yeri var. Ayr mc l k yapmayaca z, herkesi kucaklayaca z, oy versin vermesin herkese sayg duyaca z. Bizim belediye baflkan adaylar m z da öyle. Seçildikleri andan itibaren kendisine oy versin vermesin hiçbir ayr m yapmadan bütün vatandafllar kucaklayacaklar. Onlarla beraber olacak, onlar n sorunlar n çözecekler. Çünkü biz baflka bir partiyiz. Biz, Türkiye'yi kuran partiyiz. Biz, devleti kuran, demokrasiyi getiren, kad n-erkek eflitli ini, hukukun üstünlü ünü savunan, kul hakk yememeyi fliar edinen, herkesin inanc na, kimli ine sayg gösteren, h rs zlardan hesap sormaya ahdetmifl bir partiyiz, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz." (AA) Bahçeli den tahrik uyar s BALIKES R - MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, gençlere, tahriklere kap lmama uyar s nda bulunarak, "Sand a gidin, tafl ataca n z yere mührü vurun. Kime vurursan z vurun ama AKP'ye biraz te et geçin" dedi. Bahçeli, Bal kesir Belediyesi taraf ndan yeniden düzenlenen Kuvayi Milliye Caddesi'nin aç l fl töreninde yapt konuflmada, yerel seçimlerin, geçmifl dönemlerde yap lanlar kadar önemli oldu unu ancak onlardan fazla farkl anlamlar yüklendi ini bildirdi. MHP lilere tahriklere kap lmamas n söyleyen ve bu seçimlerin ard ndan cumhurbaflkanl ile milletvekilli i genel seçimlerinin yap laca n ifade eden Bahçeli, 30 Mart'tan itibaren Türkiye'nin gelece ini belirleyecek seçim sürecine girilece ini belirtti. Bahçeli, Türkiye'nin 2002 y l n n kas m ay ndan bu yana AK Parti taraf ndan yönetildi ini dile getirerek, bu süreçte çok farkl uygulamalar yap ld n söyledi. (AA) Hocaefendi ve dahas na katlanmak Uzun bir aradan sonra Fethullah Gülen Hocaefendi nin sohbetlerinden ilk kez notlar paylafl ld. Hocaefendi sohbetinde, "Gelecekte kimin hakl, kimin haks z oldu u görülecek. O günler geldi inde siz de diyeceksiniz ki; iyi ki katlanm fl z bu s k nt lara" diyor. Fethullah Gülen Hocaefendi, hak ve hakikatleri anlatma ad na çok daha büyük s k nt lara katlanmaya haz r oldu unu söylerken, Baflbakan Erdo an' n 'alim müsveddesi' yak flt rmas na, "Önemsememek laz m. Herkes kendi karakterinin gere ine göre amel eder" diye cevap veriyor. Hocaefendi'nin sohbetine kat lan Zaman gazetesinin ilahiyatç yazar Ahmet Kurucan, Gülen'in son aç klamalar na köflesinde yer verdi. flte "Dahas na katlanmaya haz r m" bafll kl o yaz s : fiimdi size dakikal k sohbetin en sonuna götürecek ve tekrar bafla dönece im. Hani baz filmler vard r, senarist olmad n z, o filmi daha önce hiç izlemedi iniz halde sonucu tahmin edersiniz ya; ben de sohbetin böyle bir sonla bitece ini tahmin ettim. Gözyafl ile bitecek dedim içimden. Gidiflat onu gösteriyordu. Mant kî hiçbir bofllu un olmad, akla gelmesi muhtemel sorulara cevaplar n verildi i, sorularla muhtevan n derinlefltirilmeye çal - fl ld ve hepsinden önemlisi his ve heyecan n yavafl yavafl zirve yapt bu sohbetin gözyafllar ile bitece ini tahmin etmek bu türlü sohbet meclislerine âflina olan insanlar için zor olmasa gerekti. Hepinizin hissiyat na tercüman olma manas nda diyorum ki diye son cümlelerine bafllad ve cennet dedi. Sonra cennetin bütün güzelliklerini tarif ve tavsif etti. Kur an ayetleri, Hz. Peygamber in (sas) beyanlar ile temellendirilebilirdi bu tarif ve tavsifler... Ard ndan; flte, böylesi bir cennete girmek mi yoksa flu katland n z s - k nt lar n, yaflad n z daralmalar n onlarca kat na katlanarak insanl a hak ve hakikati anlatmak m? Bu u urda yapt n z hizmetlere hiçbir fley olmam fl gibi devam etmek mi? Gür sesle birisinin ikincisi dedi ini duyduk hep birlikte. Sesin geldi i yere kafas n çevirip tasdik makam nda bafl n sallad ve son cümleyi söyledi: Sizin hissiyat n - z benim hissiyat mdan daha dûn görmüyorum ama kendi nam ma söyleyeyim; flu s k nt l halime ra men bunlar n çok daha fazlas na katlanmaya haz r m. Kopacakt zaten salon, bu cümleler kopman n Bas n lan Kurumu (B K) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, 195 Say l B K Kanunu'nun, Genel Kurul karar ile tüm cemiyetlere yard m yapabilme imkan sa lad n belirterek, "Bu yard mlarla Anadolu'daki cemiyetlerinkurumsallaflmas na önemli ölçüde katk sa lanacak, cemiyetlerin üyelerinin mesleki birikimlerini art rmalar na f rsat tan nacakt r" dedi. Arslan, Anadolu'daki gazeteciler cemiyet ve derneklerine kurumca yap lan yard mlar ve B K Genel Kurulu'nda gazeteciler cemiyetlerinin temsili konusunda yapt aç klamada, " ki y l önce yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kabulü sonucu yap lan de ifliklikle, stanbul, Ankara, zmir ile kamu yarar na faaliyet gösteren gazeteciler cemiyetlerinin d fl nda kurumun flubesi bulunan illerdeki en fazla sar bas n kartl üye ile bas n sigortal üye bulunan cemiyetlere yard ma baflland. B K'in Anadolu'ya aç lma stratejisi çerçevesinde geçti imiz günlerde yap lan genel kurulda Çanakkale ve Tokat'ta da flube aç lmas na karar verildi ve B K'in flube say s 38'e yükseltildi" ifadelerini kulland. ki y l önceki genel kurulda, B K'in bas n derneklerine yard m fonundan yüzde 20'lik k sm n kurum flubesi bulunan yerlerdeki cemiyetlere ayr ld n ifade eden Arslan, flöyle devam etti: "Bu genel kurulda 1 milyon 700 bin liral k rakam n gazeteciler cemiyetlerine yard m olarak verilmesi kararlaflt r ld. Bu rakam n mevcut düzenlemeye göre yüzde 80'ini stanbul'daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara'daki Gazeteciler Cemiyeti, zmir Gazeteciler Cemiyeti, kamu yarar na hizmet veren gazeteciler cemiyetleri ve yüzde 20'sini de di er tüm flubelerde bulunan cemiyetler alacak. Her ne kadar 50 y l sonra Anadolu'daki cemiyetlerin yard m alabilmesinin önü aç lm flsa da geldi imiz noktada büyük bir adaletsizlik ve yanl fll n oldu unu tespit etmemiz gerekmektedir. Yüzde 20'lik k sm n 31 ile da t laca düflünülürse, bu yard mlardan beklenen faydan n gerçekleflme oran son derece düflük olacakt r. Önümüzdeki May s genel kurulunda bu da l m n yeniden belirlenmesi ve ister kurum flubesi bulunsun, ister kurum flubesi bulunmas n tüm illerdeki hak eden bafllang c n teflkil etti. Hocaefendi a laya a laya odas na girerken, salonda gözyafllar Sahibine do ru yola ç k yordu. Geriye döneyim flimdi; sohbet Alvarl Efe Hazretleri nin Periflan m bugün cânâ periflan olmayan bilmez. Cevahir kadrini cevher fürûflân olmayan bilmez. dizeleri ile bafllad. nsan n böyle ahvâl karfl - s nda periflan olmas biraz iman n n seviyesi, biraz insanl n n derinli- i, biraz su-i ak bet endiflesi, biraz hüsn-ü ak betin neler vaat etti ini bilmekle olur. Sûfiler gerçek insanî de erleri üns billah a ba lam fllar. Zirve seviyesinde bunu temsil eden peygamberler de insanlar üns billah a gelmiyorlar diye ölüp ölüp dirilmifller. S ras yla evliya, asfiya, mukarrabîn. Zilliyet plan nda bu insanlar duymufl ayn s k nt lar. Burada durdu, çoklar m z n bildi i nice isimler sayd. mam Rabbani den fieyh Sibgatullah a, Abdulkadir Geylani den Muhammed Küfrevi ye kadar birçok isim. Sonra cümlelerini flöyle sürdürdü: Büyük insan yetimi bir nesiliz biz. Görmedik böyle insanlar Defalarca dedi im gibi denge insan. Sözün tam buras nda, Mutlak manada bunlar tezkiyede bulunmak Allah a karfl ayr bir sayg s zl kt r ama büyük insanlar bunlar bilebildi imiz kadar yla. dedi. Benim burada dikkatimi çeken fley iman ve üns billah münasebeti oldu. fiuara ve Kehf surelerinde hemen hemen ayn mealde iki ayetle anlat lan bu hakikati biz hep muhataplar n n iman etmesi olarak anl - yorduk. Daha do rusu ben öyle anl yordum. Dolay s yla Efendimiz in (sas) iman etmeyenler ekseninde böylesi bir s k nt içine girdi ini ve Kur an n, fiimdi, bu söze inanmazlarsa, demek sen onlar n ard na düflüp nerdeyse kendini helak edeceksin. ayetiyle onu tebcil ve takdir etti ini düflünüyordum. Do ru, bu anlamada bir problem yok ama üns billah dedi inizde ötesini de görüyorsunuz; o da iman edenlerin imanda seviye kat etmemeleri de ayn ölçüde olmasa bile Efendimiz i (sas) dilgîr etmifl. Bir anahtar hüviyetinde olan bu yaklafl m merkeze al rsan z, bunu destekleyecek onlarca, yüzlerce hadise bulmak mümkün Efendimiz in (sas) hayat nda. Tafsilat müstakil bir yaz konusu olan bu hususu flimdilik bir kenara b rak p sohbete dönelim. Tahmin edece iniz gibi sözün bundan sonraki ak fl nda baflta peygamberler olmak üzere günümüze kadar uzayan büyüklerin din-iman u runda çektikleri s k nt lar anlatt. Oldukça uzun süren bu bölümden sonra dedi ki: Onlar n çektikleri ile bizimkiler mukayese bile edilmez. Biz maddi sebepler plan nda yap lmas gerekli olan fleyleri hiç ihmal etmeden yap p vazifemize devam etmeliyiz. Gelecekte kimin hakl, kimin haks z oldu u görülecek. O günler geldi inde siz de diyeceksiniz ki; iyi ki katlanm fl z bu s k nt lara. E er bunlara katlanmasayd k hizmet muzaaf veya mük ap olarak katlanmayacakt. Önemli bir cümle bu. Kehanet de il, dünden hareketle bugünü, bugünden hareketle yar n görmenin ifadesi. Allah a, O nun sonsuz lütuf ve ihsanlar na halis bir iman ve itminan n göstergesi. Art k siyasî literatürümüze de giren cümleyle abdestinden ve namaz ndan emin oluflun tezahürü. Nitekim devam nda söyledi i flu cümleler bu yorumlara hakl l k kazand r yor: Verdi i fleyler verece i fleylerin teminat d r; en inand r c referans - d r. Biraz önce söyledi im o büyük kametlere nispetle zahmetsiz, meflakkatsiz yapt m z hizmetlere azmimizi, cehdimizi katlay p devam edece iz. Üstad n aktard gibi gemiler sizin arzunuza, isteklerinize göre seyretmez. Birisinin hat rlatmas ile flahsen tekrar ndan benim utand m sahte veli, yalanc peygamber, âlim müsveddesi gibi sözler devreye girdi. Cümleyi bitirmesine imkân vermedi. Önemsememek laz m. Herkes kendi karakterinin gere ine göre amel eder. Çevre görmüyor mu? Hepsini bir anda göremeyebilirler. Ama zamanla görecekler. Acele etmeyin Dua vakti geldi, abdest tazeleyecek olanlar tazelesin. dedi ama kimse yerinden ayr lmad. Bir mahzuniyet çökmüfltü herkesin üzerine. Hakaret kelimesinin hafif kald son sözlerin hat rlat lmas ayr bir havan n esmesine sebebiyet verdi her nedense. Huzurun insiba na boyanm fl simalar, meltem misali esen rüzgârdan istifade eden gönüller bu mahzun ortamda teselli ve tesliye bab nda bir fleyler demek istiyordu. Fakat mehabetin araya koydu u mesafeyi, huzurda bulunman n laz m- gayr- müfâr k olan sayg n n efli ini afl p kimse de bir fley diyemedi. Hocaefendi gibi mütecessis bir insan n bunu görmemesi, duymamas, hissetmemesi mümkün de ildi. Bana sorarsan z; gördü, duydu ve hissetti ki yaz n n bafllang c nda söyledi im Hepinizin hissiyat na tercüman olma manas nda diyorum ki cümleleri ile yeniden söze bafllad. Gerisini biliyorsunuz. Farkl yd bugün buras. Fark fark etmek için fark makam nda olmaya gerek yoktu. Hele hele Faruk olmaya hiç ihtiyaç yoktu. Allah a flükür, tasavvuf erbab n n dedi i gibi Cem den sükût, fark - ta sübût noktas n yakalam fl, cemâl ile celâl i bir bilip kemâl in mazhariyetine ermifl bir mürflid-i kâmil vard ve onun gönüllere akan beyanlar muvakkaten de olsa muhataplar n oralara ç kar yordu. Hamd O na, minnet O na, flükran O na (cc). Tüm gazeteci cemiyetlerine Bas n lan Kurumu deste i cemiyetlerin yard m almas yönünde çal flmalar m z yo unlaflt raca z." B K Genel Kurulu'nun Türkiye'nin yetifltirdi i de erli insanlardan olufltu unu ve kurulun en do ru yolu tespit edece ine inanc n n tam oldu unu anlatan Arslan, yeni düzenleme ile yard m fonundaki yüzde 50'lik pay n eflit olarak da t labilece i, kalan yüzde 50'nin ise sar bas n kartl ve bas n sigortal lar n ikametgahlar belgelenmek sureti ile üye say s na göre belirlenebilece ini de erlendirdiklerini vurgulad. Halen icra-iflas ilanlar ve üniversite personel ilanlar ndan al nan komisyonlar baflta olmak üzere pek çok ilan yolu ile B K gelirlerine 81 ilin katk sa lad n aktaran Arslan, flunlar kaydetti: "195 Say l B K Kanunu, genel kurul karar ile tüm cemiyetlere yard m yapabilme imkan sa lamaktad r. Bu yard mlarla Anadolu'daki cemiyetlerin kurumsallaflmas na önemli ölçüde katk sa lanacak, cemiyetlerinüyelerinin mesleki birikimlerini art rmalar na f rsat tan nacakt r. B K Genel Kurulu'na stanbul, Ankara ve zmir Cemiyetleri'nin do rudan üye göndermesi tart flmaya aç k bir konu. Bizler 2 bini aflk n gazete sahibinin oylar ile seçilerek genel kurula geliyoruz. Buna paralel olarak di er gazete sahipleri temsilcileri de kendi tiraj aral klar ndaki gazete sahiplerince seçilerek genel kurula geliyor. Cemiyetlerin gönderdi iüyelerin de seçilerek gelmesinin temsilde adalet ve demokratik kültür aç s ndan vazgeçilmez oldu unu vurguluyoruz. B K Kanunu'nda yap lmas düflünülen de ifliklikte bu hususun mutlaka hayata geçirilmesi gerekti ini hat rlat yoruz." (AA)

14 14 3 Mart 2014 Pazartesi fienol GÜNÜÇ Chedjou UEFA'n n en iyi 11'inde ANKARA - UEFA fiampiyonlar Ligi'nde ikinci tur karfl laflmalar n n ard ndan belirlenen haftan n en iyi 11'inde Galatasaray'dan Aurelien Chedjou da yer ald. UEFA'n n internet sitesinde yer alan s ralamada, Galatasaray' n Türk Telekom Arena'da 1-1 berabere kald maçta fileleri havaland ran Kamerunlu defans oyuncusu Aurelien Chedjou en iyi 11'in içinde kendisine yer bulurken, Chelsea'den hiçbir oyuncunun seçilmemesi dikkat çekti. En iyi 11'in içinde sar k rm z l lar n d fl nda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'den iki, Barcelona, Real Madrid, Paris-Saint Germain ve Olympiakos'dan ise bir oyuncu yer ald. UEFA'n n fiampiyonlar Ligi'nde oynanan tüm ikinci tur maçlar na göre belirledi i ilk 11'de flu isimler yer ald : Thibaut Courtois (Atletico Madrid), Daniel Alves (Barcelona), Miranda (Atletico Madrid), Aurelien Chedjou (Galatasaray), Phillip Lahm (Bayern Münih), Marco Reus (Borussia Dortmund), Toni Kroos (Bayern Münih), Alejandro Dominguez (Olympiakos), Gareth Bale (Real Madrid), Zlatan brahimoviç (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) Didier Drogba'dan Chelsea'ye gözda Galatasaray' n y ld z golcüsü Didier Drogba, Chelsea'yi eleyeceklerine inand n söyledi. Roberto Carlos'un büyük hayali ANKARA - ngiliz bas n na konuflan Fildiflili futbolcu, fiampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma mücadelesinde Chelsea ile berabere kald klar maçta iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Güzel bir sonuç ve üstü tura ç kmak için flans m z var. kinci maç bekliyorum" dedi. Chelsea'yi evinde eleyeceklerine inand n söyleyen Drogba, ngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da forma giyen Frans z futbolcu Nicolas Anelka, lig maç nda "Nazi selam " verdi i gerekçesiyle 5 maç oynamama ve 80 bin sterlin para cezas na çarpt r ld. "1-1 uçu aç k bir sonuç ve orada zorlu bir maç oynanacak. Chelsea'ye büyük bir sürpriz yapmak istiyoruz" fleklinde Chelsea'yle bafla bafl mücadele edecek güce sahip olduklar n söyleyen Galatasarayl y ld z, "Buna inanmasam zaten evimde oturur, Stamford Bridge'e kadar yolculuk yapma zahmetine girmem" de erlendirmesinde bulundu. fiampiyonlar Ligi dahil birçok kupa kald rd eski tak m na karfl oynamaktan heyecan duydu unu belirten Fildiflili y ld z, "Stamford Bridge'e ç kt mda neler hissedece imi flimdiden tahmin edemiyorum. Tek bildi im hala oynamam z gereken bir maç daha var" ifadesini kulland. Anelka'ya "Nazi selam " nedeniyle 5 maç ceza LONDRA - Geçen y l Aral k ay nda West Ham United ile oynanan maçta att gol sonras Nazi selam na benzetilen hareketi nedeniyle bas n n yo un elefltirisine maruz kalan ve hakk nda ngiltere Futbol Federasyonu (FA) taraf ndan soruflturma bafllat lan 34 yafl ndaki Anelka, 5 maç oynamama cezas ald. Fenerbahçe'de sezonunda forma giyen Anelka'n n lig maç ndaki hareketinin ard ndan West Bromwich ile sponsorluk sözleflmesi bulunan "Zoopla" isimli flirket, Frans z futbolcunun oynat lmaya devam edilmesi nedeniyle sözleflme yenilemeyeceklerini aç klam flt. Anelka'n n ceza almas na neden olan hareket, ilk kez Frans z komedyen Dieudonne taraf ndan 2005'te sahne flovunda yap lm fl, Nazi selam na çok benzetildi i gerekçesiyle gündeme gelmiflti. Sol elin, sa omzun üzerine konulmas yla yap lan ve "quenelle" ad verilen hareket Yahudi karfl t Frans zlar taraf ndan kullan l yor. (AA) S VAS - Spor Toto Süper Lig tak mlar ndan Sivasspor'un Brezilyal teknik direktörü Roberto Carlos, bir dönem formas n giydi i spanyol ekibi Real Madrid'i çal flt rmak istedi i yönündeki haberlere iliflkin, "Önümüzdeki 10 sene içerisinde daha fazla fleyler ö rendikçe, deneyim elde ettikçe, bir gün Real Madrid neden olmas n" dedi. Ligde pazar günü sahas nda Elaz spor ile yapaca maç n haz rl klar n kulüp tesislerinde gerçeklefltirdi i antrenmanla sürdüren Sivasspor'da, teknik direktör Carlos, idman öncesinde bas n mensuplar n n sorular - n yan tlad. Bir bas n mensubunun "Bas nda, 'Roberto Carlos, 10 y l içerisinde Real Madrid'in bafl nda yer almak istiyor' fleklinde haberler yer ald, bunu nas l de erlendiriyorsunuz?" fleklindeki sorusu üzerine Carlos, bu konuda kendisine "Direkt çal flmak ister misin?" fleklinde soru yöneltildi ini belirterek, "Ama ben bunun için henüz haz r olmad m, daha ö renmem gereken çok fley oldu unu, daha çok tecrübelenmem gerekti ini söyledim. Bu yüzden belki de önümüzdeki 10 sene içerisinde daha fazla fleyler ö rendikçe, deneyim elde ettikçe, bir gün Real Madrid neden olmas n" diye Ligde geçen hafta Kas mpafla karfl s nda ald klar 6-2'lik ma lubiyeti unutarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Carlos, "Bizim gibi bir tak m zaten hiçbir zaman bafl n öne e emez. Her zaman bafl m z dik bir flekilde galibiyetlere devam etmek için elimizden geleni yapaca z. Hep beraber galibiyetlere yeniden devam edece iz" dedi. Carlos, ö retmenleriyle kulüp tesislerine gelen Cumhuriyet Üniversitesi Vakf Özel Recai Toydemir Anadolu Lisesi ö rencilerinin, antrenman öncesinde kendisine ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunmas n n mutluluk verici oldu unu söyledi. Sivasspor'u seven insanlar n bu flekilde kendilerine destek vermesinin güzel bir davran fl oldu unu vurgulayan Carlos, kulüp tesislerinin kap s n n taraftara her zaman aç k oldu unu belirterek, "Bu tür ziyaretler baflar m zda her zaman destek olmufltur. yi ve kötü zaman m zda insanlar n yan m zda olmalar n bilmemiz, insanlar n bize destek oldu unu bilmemiz her zaman bize çok büyük destek oluyor" fleklinde (AA)

15 SPOR 3 Mart 2014 Pazartesi 15 Avrupa'ya yaylada HAZIRLANIYORLAR Tarihinde ilk kez Avrupa Challenge Kupas 'nda mücadele eden Bayanlar Hentbol Süper Ligi ekibi Ardeflen Gençlik ve Spor Kulübü, sahas nda sveç'in H 65 Höör tak m ile yapaca çeyrek final maç n n haz rl klar n Ayder Yaylas nda sürdürüyor. R ZE - Rize'nin Çaml hemflin ilçesine ba l, 1400 rak ml dünyaca ünlü Ayder Yaylas nda, antrenör Hüsnü Kemal Durak yönetiminde, günde çift idmanla haz rl klar n sürdüren Ardeflen Gençlik ve Spor Kulübü oyuncular, zaman zaman karl kapl alanda ve ya mur alt nda zor do a koflullar ile mücadele etmek zorunda kal yor. Sporcular, bu a r koflullar n n ard ndan antrenman n yorgunlu unu kapl caya girerek atmaya çal fl yor. Antrenör Hüsnü Kemal Durak, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupa Challenge Kupas 'nda 4. turda S rbistan' n ZRK Naisa Nis tak m n eleyerek çeyrek finale yükselme baflar s gösterdiklerini hat rlatt. Avrupa kupalar nda yeni olmalar nedeniyle zihinsel haz rl n çok önemli oldu unu ifade eden Durak, "Ayder'de çal flmam z n nedeni lig psikolojisinden uzaklafl p zihinsel bir temizlik yapmak, fiziksel ve mental olarak haz rlanmak. En önemli amac m z fizik ve kondisyon. Enerji yüklerken, sporcular m zda gücü elde etmeye bafll yoruz" dedi. Ayder'de haz rlanmalar n n psikolojik olarak kendilerini rahatlatt n ifade eden Durak, "Gürültüden uzak, tak m n birlik ve bütünlü ünü pekifltiriyoruz. Çok iyi bir atmosferde 1400 rak mda dirençli bir çal flma yap yoruz. Kondisyon ihtiyac m z gideriyoruz. Sesin olmad, do an n güzelli i ile pekiflti i bir ortamda gücümüzü art rmak için çal fl yoruz. Bunu da sa lad k. Art k taktik a rl kl haz rl klar m za bafllayaca z" diye Rakipleri H 65 Höör'ün 4. turda eledikleri S rbistan temsilcisinden daha farkl Terim gerçekten mükemmel bir teknik direktör STANBUL - Befliktafl' n zlandal eski futbolcusu Eyjolfur Gjafar Sverrisson, 2016 Avrupa Futbol fiampiyonas elemelerinde A Grubu'nda efllefltikleri Türk Milli Tak m ile zorlu maçlar oynayacaklar n söyledi. Sverrisson, AA muhabirine aç klamalarda bulunurken, 2016 Avrupa fiampiyonas elemelerinde Türkiye ile ayn gruptan bulunmalar ndan dolay çok mutlu oldu unu söyledi. zlanda Ümit Milli Tak m 'n n teknik direktörlü ünü yapan Sverrisson, "Benim için çok ilginç bir eflleflme. Bu eflleflme gerçekten çok hofluma gitti. Befliktafl'ta 19 y l önce forma giymifltim. stanbul'da güzel günlerim geçti. fiimdi yeniden o eski günlerim akl ma geliyor. Türkiye'ye çok uzun dönem yolum düflmemiflti. Bu maç izlemek için gelece im. Stattaki atmosferin nas l olaca n tahmin edebiliyorum" diye Türkiye ile yapacaklar maçlar n kendileri için zorlu olaca n söyleyen Sverrisson, flu ifadeleri kulland : " zlanda tak m çok genç ve yeni. Ancak her geçen gün kendisini gelifltiriyor. Türkiye eflleflmelerde favori gözüküyor ama zlanda'n n da yükselen bir form grafi i var. Biz küçük bir ada ülkesiyiz. zlandal futbolcular n Türk taraftarlar n coflkusu karfl s nda etkilenece ini düflünüyorum. Çünkü bu kadar kalabal a al fl k de iliz." Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye'de oynad dönemde birçok kez karfl laflt n aktaran Sverrisson, tecrübeli teknik adama övgüde bulundu. "Fatih Terim gerçekten mükemmel bir teknik direktör. Ayn zamanda karakter olarak da örnek bir insan" diyen zlandal eski futbolcu, "Avrupa'da en be endi im hocalar aras nda yer al yor. zlanda milli formas yla Türkiye'ye karfl da oynam flt m. Ali Sami Yen Stad 'nda 5-0 yenildi imiz maç dün gibi hat rl yorum. Fatih Terim o maçta Türkiye'nin hocas yd " fleklinde Sverrisson, A Grubu'nda yer alan tak mlar n flanslar n da de erlendirirken, "Bence A Grubu'nu Hollanda ilk s rada bitirebilir. Türkiye'nin ikinci tamamlayaca n, zlanda'n n da üçüncü olaca n tahmin ediyorum. Çek Cumhuriyeti de dördüncü bitirebilir. Burada üçüncü tak mlar play-off oynayaca için zlanda'n n ciddi bir üçüncülük mücadelesine girece ini düflünüyorum" diyerek sözlerini tamamlad. (AA) özelliklere sahip oldu unu kaydeden Durak, "Çabuk oynayan dayan kl l iyi olan bir ekip. Milli tak mlarda oynayan ekol olmufl bir tak ma karfl oynayaca z. Seyircimizin önünde oynayaca m z maçta avantaj sa lay p rövanfl maç nda tur atlamak istiyoruz. Zor ama imkans z de il. Bunu bilerek mücadele edece iz" ifadelerini kulland. Cuma gününe kadar tak m n eksikliklerini gidereceklerini vurgulayan Durak, yeni bir baflar y daha camiaya yaflatmak istediklerini sözlerine ekledi. Tak m kaptan Perihan Topalo lu, 4. turda seyircilerinin deste i ile S rbistan temsilcisini elediklerini, çeyrek finalde de baflar y tekrarlayabileceklerini söyledi. Ayder'de zor bir haz rl k kamp na girdiklerini ifade eden Perihan, "Fiziksel ve mental olarak haz rlanmak için Ayder Yaylas 'n tercih ettik. Zor olaca n biliyoruz ama yar finale ç kmak istiyoruz. Taraftarlar, Ardeflen bunu hak ediyor. Onlar n deste i bizim kazanma gücümüzü art r yor. lk maç n saham zda olmas n avantaja dönüfltürmek istiyoruz. Rakibimiz S rbistan temsilcisine göre daha h zl ve oyun düzeninden kopmuyor. Ayder'de haz rlanmam z n katk s görece imize inan yorum. Çok zorlu bir maç olacak. Bu turu geçmeyi baflar rsak finale kalaca m za inan yorum. Hedefimiz bu seyirciye final mutlulu u yaflatmak" dedi. Topalo lu, maç n 2 Mart Pazar günü Ardeflen MYO Salonu'nda saat 16.00'da bafllayaca n, taraftarlar n kendilerine destek olmaya beklediklerini sözlerine ekledi. Gözde Sons rma dan itiraflar STANBUL - Vak fbank Bayan Voleybol Tak m Kaptan Gözde Sons rma, 73 maçl k galibiyet serisinin ard ndan ald klar Fenerbahçe yenilgisini adeta bir "tokat" olarak de erlendirdi. Sürekli kazanmaktan ve hiç kaybetmemekten olumsuz etkilendiklerini itiraf eden kaptan Gözde, "Hep kazanman n asl nda kötü bir yan var diyemem ama Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra anlad m ki biz kazan rken eksiklerimizi görememifliz. Kaybetmenin en güzel taraf, nerede hata yapt - n z size göstermesi" diye Fenerbahçe maç ndan sonra ortaya ç kan eksik taraflar n düzeltmek için çal flmaya devam ettiklerini söyleyen tecrübeli oyuncu, flunlar söyledi: "Biz üst üste 73 maç kazand k. 74. maça kadar her karfl laflmaya tam konsantre olduk. Fenerbahçe maç na konsantre olup ç kmad m z için kaybettik. O gün motivasyon aç s ndan da çok eksik hissettik. Fenerbahçe de o gün yüzde 100'ünü vererek oynad. Kendilerini tekrar tebrik etmek laz m. Biz yapmam z gereken hiçbir fleyi yapamad k daha do rusu onlar bize yapt rtmad. Kocaman bir helal olsun Fenerbahçe'ye. Bazen, 'art k daha ne yapabilirim, ne baflarabilirim ki?' dedi im oluyor. Sonuçta kazanmad k baflar, kald rmad k kupa b rakmad k. Bu durum benim kiflisel performans m bazen olumsuz etkiliyor. 73 maçl k galibiyet serisi, dünya flampiyonlu u, dürüst olmak gerekirse motivasyonumu düflürdü ama Fenerbahçe maç bir tokat gibi geldi bana. Bir kere daha Avrupa flampiyonu olman n hiçbir kötü yan yok bence. Umar m, Fenerbahçe ma lubiyeti ders olur da bir kere daha Avrupa flampiyonu oluruz inflallah. " Kazand klar tüm kupalara, yaflad klar tüm flampiyonluklara ve k rd klar tüm rekorlara ra men Fenerbahçe, Galatasaray ve Befliktafl'tan camia olarak daha büyük olmad klar n söyleyen Gözde Sons rma, Türkiye'nin en önemli bu üç kulübünün y llard r her branflta baflar yla yar flt n, voleybolda dahi olsa bu kulüplerden daha büyük olarak gösterilmelerini do ru bulmad n ifade etti. Rekortmen ve flampiyonlar flampiyonu bir tak m n kaptan ve parças olman n kendisini fazlas yla gururland rd n belirten Gözde Sons rma, kendisi için dünyada voleybol oynayabilece i Vak fbank'tan daha büyük bir tak m olmad n savunarak, flöyle konufltu: "Voleybolda dünya rekorlar k ran, tarihe geçen bir tak m olmak ve bu tak m n kaptanl n yapmaktan kendim ve arkadafllar m ad na büyük gurur duyuyorum. 15 y ld r Vak fbank'ta oynuyorum, bu kulübe 1999 y l nda geldim, 13 yafl ndayd m. Hedefim her zaman bu tak mda kaptan olabilmekti. Kaptan olup, kupalar kazanman n hayalini kurard m ama inan n, bu kadar büyük bir baflar yakalayabilece imizi akl mdan bile geçirmemifltim. Bu saatten sonra kendi ad - ma ancak bu baflar lara devam etmek ve gelifltirmek için çal flabilirim. Voleybol oynayabilece im, dünyada Vak fbank'tan daha büyük bir kulüp yok. Gençken talya'da oynaman n hayalini kurard m. O y llarda talya'da voleybol üst düzeydeydi fakat flimdi olabilece im en iyi yerdeyim, dolay s yla gitmek ile ilgili bir hedefim yok. Yaln zca milli tak m baz nda hedeflerim var. Yafl m elverir de beni milli tak ma ça r rlarsa, bu hedeflerimi gerçeklefltirmek isterim." (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B3 Mart 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU Kimi zaman bir gölge, kimi zaman ele geçirilmifl küçük bir figür, kimi zaman ise büyüklü küçüklü, tahtas yla ipiyle hayat verilen ve "canl m cans z m " dedirten oyuncular yla insanl a sihirli bir dünya sunan kukla tiyatrosu perdelerini, bu y l alan nda Avrupa'n n en büyük sahnesi zmir'de açacak. ZM R - UFUK KIRABALI - Uluslararas zmir Kukla Günleri, dünyadaki örneklerine k yasla çok genç bir etkinlik olmas na karfl n 8. y l nda, hem kat lan topluluk hem oyun ve gösteri hem de ulaflmas planlanan izleyici say s yla alan nda Avrupa'n n en büyük festivali olarak dikkati çekiyor. nsanl k tarihiyle baflat bir geçmifle sahip oldu u kabul edilen ve sahne sanatlar ndan plastik sanatlara, günümüzde ise teknolojik imkanlara kadar bir çok unsuru bünyesinde eriterek insanlara sihirli dünyalar sunan kukla tiyatrosunun en seçkin topluluklar n a rlayacak etkinlik, 6-23 Mart tarihleri aras nda yap lacak. Uluslararas zmir Kukla Günleri Festival Direktörü Selçuk Dinçer, AA'ya yapt aç klamada, bu y l 8. kez izleyiciyle buluflacak etkinli in, Türkiye'de çok yayg n bir sanat dal olmamas na ra men 8 y l gibi k sa bir sürede dünyada hat r say l r bir konuma eriflti ini ifade etti. Festivalin, Rusya'da 2 y lda bir düzenlenen etkinlikle birlikte Avrupa'n n en büyük iki organizasyonundan biri oldu unu ve bu y l Rusya'daki festivalin ara y l olmas nedeniyle k tan n en büyük etkinli i konumunda oldu unu dile getiren Dinçer, flunlar söyledi: "Uluslararas zmir Kukla Günleri'ne bu y l, 20 ülkeden 40 zmir kuklalarla "sihirli dünyaya" dönüflecek kukla tiyatrosu grubu kat l yor. Toplamda oynanacak oyun say s 42. Bu oyunlar, zmir'in hemen hemen her semtinde ve biri Selçuk ilçesinde biri de Marmaris'te olmak üzere toplam 27 salonda, toplam 147 kez sergilenecek. Toplamda da 60 binin üzerinde seyirci bekliyoruz." Dinçer, Türkiye'de yayg n sahne örnekleri bulunmamas nedeniyle "kukla gösterilerinin çocuklar için oldu u" alg s n zaman içinde aflmay baflard klar festivalde, bu y l da her yafl grubuna hitap eden eden çok zengin bir programa sahip olduklar n belirtti. Bunlar aras nda Rusya'dan Vologda Bölgesel Kukla Tiyatrosunca sahnelenen "Carmen" adl gösterimin çok özel bir yere sahip oldu unu ifade eden Dinçer, "Bütün Avrupa'da 1-1,5 y ld r bütün festivallerin programlar na katmak için u raflt klar Carmen zmir'de izleyiciyle buluflacak. Bildi imiz Carmen operas, kuklalarla sözsüz bir oyun olarak oynan yor. Müthifl bir gösteri ve yetiflkinlere yönelik festivalin kaç r lmaz etkinliklerinden biri" diye Dinçer, Uluslararas zmir Kukla Günleri ile kentin, çok büyük prodüksiyonlar olmas nedeniyle dünyada da say l örnekleri bulunan Türkiye'nin ilk "mekana özgü tiyatro" uygulamas na sahne olaca n dile getirdi. Belli bir mekan n, sanatç ya anlatt hikayenin yans mas ndan ortaya ç kan eser olarak tarif edilebilecek bu özel gösterimin, bu alanda dünyan n en yetkin iki ismi olan srailli Adam Yakin ve ABD'li sanatç Sarah Brown'un yönetmenli inde sahnelenece ini belirten Dinçer, bu esere zmir'in tarihi yap lar ndan havagaz fabrikas n n mekan olaca n kaydetti. (AA) Toz bezini sanata dönüfltürüyor ZM R - HAL L fiah N - Y llarca stilist ve modelist olarak geçimini sa layan Sevil Yalç nduran, emekli olduktan sonra meslek bilgisini resim yetene iyle buluflturarak kumaflla tablolar yapmaya bafllad. 83 yafl ndaki Yalç nduran resim yapmak için boya ve f rça yerine, toz bezi, eskimifl bir yast k k l f ya da gömlekten kesti i kumafl parçalar n, makas ve c mb z kullan yor. Hayat arkadafl n kaybettikten sonra stanbul'dan k zlar n n yaflad zmir'e tafl nan Yalç nduran, kald Narl dere'deki huzurevinde resim sanat na farkl bir teknik kazand rd. Yalç nd ran, AA muhabirine yapt aç klamada, ziraat mühendisi babas n n yapt ya l boya tablolar aras nda büyüdü ünü, lisede resim e itimi ald n anlatt. Y llarca stilist ve modelist olarak çal flt n belirten Yalç nduran, emekli olduktan sonra resme daha fazla zaman ay rma f rsat bulabildi ini söyledi. Yalç nduran, mesle i gere i makas ve kumafllara hakim oldu una dikkati çekerek, aras n n iyi oldu u kumafllarla resmi buluflturmaya karar verdi ini aktard. Kumaflla tablo yapmak için uzun y llar emek verdi ini dile getiren 83 yafl ndaki ressam, kumaflla yap lm fl 60 civar nda resmi oldu unu, bunlar zmir ve Manisa'da açt sergilerle be eniye sundu unu kaydetti. B R Ç ÇEK Ç N 70 PARÇA KUMAfi Yalç nd ran, resimlerinde çizim veya baflka yerden kesilmifl bir obje bulunmad n vurgulayarak, her objeyi parçalarca kumafltan, boya kullanmadan kendisinin oluflturdu unu ifade etti. Bir çiçe i resmetmek için ortalama 70 parça kumafl kulland n söyleyen Yalç nd ran, "Objeleri kumaflla yap yorum. Bir tablo s ras nda kulland m parçalar sayd m, bin olunca saymay b rakt m. Guinness Rekorlar Kitab 'na müracaat etmek istedim ama elimden tutan yok" diye Resim için f rça ve boya yerine makaslar, kumafl parçalar, parçalar yerlefltirmek için de c mb z kulland na iflaret eden Yalç nduran, eski yast k k l f, toz bezi, gömlek ya da etek gibi k yafetlerin kumafllar n tablolar nda de erlendirdi ini kaydetti. Yalç nduran, sergilerine gelenlerin inanmakta zorlanmas üzerine bir kaç örne i çerçeveletmeden sergiye götürdü ünü ve isteyenlerin dokunmalar n sa lad n belirterek, "Hiçbirini satm yorum, çünkü baflka bir örne i bir kere daha yap lm yor. Ben de yapam yorum" dedi. -"Ö RENMEK SABIR ST YOR" Sevil Yalç nduran, odas nda hurçlar içeresinde küçük, büyük parçalar halinde binlerce kumafl oldu unu aktararak, arad n kolay bulabilmek için hurçlar n üzerine notlar yazd n söyledi. Yapt iflin zorlu unu vurgulayan Yalç nduran, sözlerini flöyle tamamlad : "Tekni i ö renmek isteyen var da sabreden ç kmad. Çok sab r isteyen bir ifl. Kumafllar tek tek 'hangisi daha iyi duracak' diye deniyorsunuz. Ifl, derinli i kumaflla vermek için u rafl yorsunuz. Bir kursa 15 kifli geldi, bir saat sonra 5 kifli gitti, 10 kifli kald. Bir saat daha sonra kimse kalmad." (AA) Ödüllü usta ç rak bulam yor TOKAT - RECEP B LEK - EKBER TÜRKO LU - "Türkiye'nin 2010 Y l Yaflayan nsan Hazineleri" aras nda yer alan ve mesle ini gelecek kuflaklara aktarmak isteyen Tokatl kaval ustas Yaflar Güç, ç rak bulamamaktan yak n yor. Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) somut olmayan kültürel miras çal flmalar kapsam nda Kültür ve Turizm Bakanl Araflt rma ve E itim Genel Müdürlü ünce belirlenen "Türkiye'nin 2010 Y l Yaflayan nsan Hazineleri" aras nda bulunan ve bu çerçevede ödül alan kaval ustas Güç, baba mesle ini, Tokat' n Niksar ilçesinde sürdürüyor. 50. Y l Mahallesi Kavalc Sokak'taki 3 katl evinin alt nda bulunan atölyesinde hem kaval üreten hem de kaval çalan 46 yafl ndaki Güç, baflar l çal flmalar neticesinde ald birçok ödül ve teflekkür belgesini de atölyesinde sergiliyor. Ödüllü usta Güç, ç rak bulamamaktan yak n yor. Güç, AA muhabirine yapt aç klamada, mesle i, babas Hasan Hüseyin Güç'ten ö rendi ini belirterek, "Nefesli halk çalg lar yap m ustas y m. Bu, baba mesle im. Bu sanat n, köyüm Erikbelen ve ailemizde 74 y ll k bir kültürü var" dedi. lkokulu bitirdikten sonra babas n n kendisine "Sen bu ifli yapacaks n" dedi ini dile getiren Güç, "Ben, mesle e babam n yan nda, 11 yafl nda bafllad m. Babam n zorlamas yla bu mesle e bafllad m. 34 y ld r bu sanat n içerisindeyim. En iyi flekilde yapmaya çal fl yorum. Biz 4 kardefliz, iki k z, iki o lan. En küçükleri benim. Ben, iflimi severek, benimseyerek yap yorum, her zaman da baflar l olmaya çal fl yorum. Teknoloji geliflti, insanlar eskisi kadar kavala merak duymuyor. Kavalc l k mesle ini ö retecek ç rak bulam yorum. Ç rak bulamazsam ben öldükten sonra bu sanat bitecek" diye (AA) Foto raf n Dili

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı