TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR"

Transkript

1

2

3 TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde görenler oldu. ABD yi uluslararasý anlaþmalara aykýrý hareketten mahkum edenler, ABD nin bunu neden yaptýðýný henüz anlamýþ deðiller. En fazla ileri gidenler, olanlarý Amerikan yönetimine gelen yeni muhafazakarlar ýn izlediði sertlik yanlýsý politikalarýna baðladý. Gerçek durum ise ortaya konamadý. Uluslararasý anlaþmalara taraf olanlar, ABD yi bu anlaþmalara uymaya çaðýrýyorlar. Bu yolla Amerika üzerinde bir baský yaratacaklarýný düþünüyorlar. Fakat, tüm yoðunluðuna raðmen diplomasi hiçbir iþe yaramadý. Uluslararasý diplomasi, bir anlamda çöktü. Amerika ya bir tepki de, baþka bir temelde, anti-kapitalist hareketten geldi. Dünya ABD ye karþý ayaða kaldýrýldý. Yapýlanlarýn hiçbiri Amerika yý durduramadý. ABD bildiðini yaptý. Emperyalist saldýrganlýðýn nedenini, emperyalist-kapitalist sistemde ve bugünkü durumunda aramak gerekir. Kaybetmiþ ve çökmekte olan bir sistemin, yaþamýný uzatmak için göze almayacaðý ve yapmayacaðý þey yoktur. ABD yi 11 Eylül ü yapmaya ve 3. Dünya Savaþý ný baþlatmasýna götüren, ayný nedendir. Kapitalistlerin çýkarlarý söz konusuysa, bu, her þeyin üstündedir. Ne hukuku, yasayý ne de uluslararasý baskýyý bir engel olarak tanýrlar. Kar için her engeli aþarlar. O çýkarlar eðer tehlikedeyse, o zaman, dünyaya yapmayacaklarý kötülük yoktur. Çünkü, artýk söz konusu olan toplumsal sistemdir. Dizginlenemez saldýrganlýk yalnýzca ABD ye özgü deðil, emperyalizmin yapýsýnda var. Tekeller her alanda egemenlik kurmak, herkese boyun eðdirmek ister. Bu nedenle geliþme eðilimine, baský ve saldýrganlýk eðilimi eþlik eder. ABD nin BM yi hiçe saymasý ve uluslararasý hukuku tanýmamasýnýn nedeni, tüm bu politik vb. sözleþmelerin, bugünkü gereksinimini karþýlayamamasýdýr. Yasalar, e- konomik çýkarlarýnýn önünde engeldir. Kapitalist ekonomi tek bir yasa tanýr: Ekonomik rekabet yasasý. Ulusal ya da uluslararasý yasalarý, hukuk ve anlaþmalarý, eðer rekabete -tekeller arasý rekabet- hizmet ediyorsa, tanýmaya hazýrdýr. Her emperyalist grup, hükümetlerarasý anlaþmalarý kendi durumunu güçlendirmek için etkilemeye çalýþýr. Bu alanda da bir savaþ sürüp gider. Devletler sisteminin hali hazýrdaki varlýðý, emperyalist tekellerin -uluslar üstü olan- gücüne ve genel konumuna denk düþmüyor. Uluslararasý politik iliþkiler, emperyalist tekellerle baðýmlý ülkelerin dünkü güç iliþkilerine denk düþüyordu. Uluslararasý tekeller, bu zaman içinde daha da güçlendiler. Kendi dýþlarýndaki dünya üzerindeki egemenlikleri arttý. Politik iliþkiler (politik düzen) ise bu durumun gerisinde kaldý. Bu yönüyle tekellerin serbest hareket etmesi önünde engeldirler. Mevcut engellerin kaldýrýlmasý için her uluslararasý tekel grubu ve devleti, uluslararasý politik düzeni, bugünkü durumlarýna uyarlamak amacýyla büyük bir baský yapýyor. Yeni düzenleme ise zaman alacaktýr. Emperyalist güçlerin ise bu kadar beklemeye tahammülleri yok. Bu yüzden, uluslararasý politik düzeni yýkýp geçiyorlar. Uluslararasý tekellerle (ve emperyalist uluslarla) baðýmlý uluslarýn iliþkileri de yeniden þekilleniyor. Varolan politik iliþkiler, baðýmlýlýðýn önceki dönemine uygun düþüyordu. Emperyalizmin baðýmlý ülkelerdeki ekonomik ilhaký, zaman içinde derinleþti. Bugün tamamlanma süreci yaþanýyor. Politik deðiþikliklerden önce, ekonomik planda emperyalist tekeller bir dizi kararý dikte ettirdi. Bir çok uluslararasý ticari platform ve anlaþma, bu amaçla gerçekleþtirildi. Baðýmlý ülkelerin politik yapýlarý, ekonomik plandaki yeni duruma uyarlanýyor. Baðýmlý ülkelerde buna karþý bir direnme olmadýðý gibi, olanlar ise çok sert askeri müdahaleye, iþgal ve ekonomik ablukaya uðruyor. BM üyesi olmak, hiçbir devleti güvenceye almýyor. Sonuç olarak, baðýmlý ülkelerde emperyalizmin egemenliði ve diktasý daha açýk olarak kendini belli ediyor. Bir dönem sermayenin büyümesinde rol oynayan yasalar (iç ya da uluslararasý yasalar) daha sonra, sermayenin önünde engel olabilir. Bu durumda, sermaye, bu yasalarý ya da politikayý kendi eliyle tasfiye eder. Politik düzen, yeni ekonomik düzene uygun hale getirilir. Bir süreden beri emperyalist güçlerin tüm dünyada yapmaya çalýþtýðý da budur. Uluslararasý politik iliþki düzeni, dev tekellerin çýkarlarýna göre yeniden biçimlendiriliyor. Tony Blair iktidara gelir gelmez, düzenlediði uluslararasý bir toplantýda kendini yönetemeyen ülkelere müdahale hakký ný savundu. Öneri çok açýk olduðu ve tepki toplayacaðý için kabul görmedi. Fakat Ýngiltere nin yaklaþýmý, tüm emperyalist uluslarca paylaþýlýyor. Yalnýzca bu niyet ve amaçlarýný baþka biçim ve örtülerle dile getiriyorlar. Yeni-sömürgelerin ekonomik ilhakýný savaþ, iþgal vb. askeri yollarla hýzlandýrma hedefleniyor. Ýngiltere nin ABD nin yanýnda iþgallere katýlmasý, amacýna ulaþmak için fazla beklemediðini gösteriyor. Tekeller bununla yetinmiyor; onlar tüm yeryüzünü istiyorlar. Asya nýn, Afrika nýn ve Latin Amerika nýn topraðýný, sularýný ve ormanlarýný denetimleri altýna almak amacýyla bazý adýmlar attýlar. Sözde doðal hayatý koruma adý altýnda, insanlarýn kendi doðal hayat ý üzerindeki yaþama hakký ellerinden alýnýyor. Gerekçe çok basit: Doðal hayat alanlarý tüm insanlýða aittir. Bu alanlarýn tüm insanlýk için korunmasý gerekir. Oysa ki kapitalizmin doðasý, doðal hayat la ne kadar zýt ve uzlaþmaz! Doðal hayat ýn tüm insanlýk için korunacaðý ve kullanýlacaðý durum, ancak insanlarýn ortaklaþa mülkiyeti ve ortaklaþa denetimiyle olanaklýdýr. Tekeller, emek-sermaye iliþkisine de el atarak, yeniden düzenlemek istiyor. Ýþçilerin ekonomik yaþamýný en alt sýnýra düþürmek için, elindeki güçten yararlanýyor. Yüksek olan ve iyice artan iþsizlik ona yardýmcý oluyor. Dünkü güç iliþkilerinin ürünü olan, emeðin elindeki tüm ekonomik a- raçlarý, bir bir gasp ediyor. Kapitalist saldýrý topyekündür ve dünya çapýndadýr. Saldýrýnýn sonuç vermesi için, emek hareketinin örgütlülüðü baský altýnda tutuluyor. Tüm yapýlanlarýn amacý, emek-sermaye iliþkisini, emeðin aleyhine yeniden biçimlendirmektir. Tekeller genel olarak dünyaya bugünkü güç durumlarýna göre þekil vermek istiyor. Tüm sorun, tekellerin yeni yöneliminin hangi sonuçlar yaratacaðýdýr. Öz olarak söylemek gerekirse, tekellerin bu yeni yönelimi, insanlýk için derin bir yýkým getirecektir. Hiç kimse de bu yýkým karþýsýnda sessiz kalmayacak. Süreklilik kazanmýþ o- lan emekçi kitle ayaklanmalarýnýn, git gide geniþlik, yoðunluk ve þiddet eðilimi göstereceði açýktýr. C.DAÐLI 3

4 EZÝLEN ULUSUN DEVRÝMCÝ SINIF Kürdistan proletaryasýnýn, kendi dilini konuþan bir partiye ihtiyacý var. Ama, proletarya saflarýnda ulusal düþünceyi yaymak için deðil, ulusal-sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinde Kürt halkýna öncülük edebilmek için. Proletarya kendini asla -ister ezen, isterse ezilen ulus konumunda olsun- ulusal hedeflerle sýnýrlandýrmamalýdýr. Onun hedefi, sýnýfsýz toplumu kurmaktýr. Fakat kendi ulusunu ezilen konumdan kurtarmadan bu hedefe ilerleyemez. Sosyalizme, oradan da sýnýfsýz toplum olan komünizme, politik demokrasi dýþýnda baþka bir yoldan varýlamaz. Bugün, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda, en yoðun en sert politik sorunlardan biri, ezilen ulusun ve ilhak edilmiþ bir ülkenin varlýðýdýr. Ulusal sorunun devrimci yollardan çözümü, proletaryanýn omuzlarýndaki en önemli tarihi görevlerden biridir. Kürdistan da komünist bir çalýþma i- çin, ezilen ulusun dilini konuþan ve adýnda Kürdistan kelimesi geçen bir partinin nedenli bir zorunluluk olduðu, tartýþýlmaz. Kürt halký, komünist hareketin her düzeyde, kendi özlemlerini savunup sahiplendiðini görmek istiyor. Bu istek, komünist hareketi geri çeken deðil, tam tersine onu destekleyen, zenginleþtiren, etki alanýný büyüten bir istek, özlemdir. Kýsacasý, komünist bilinç ve örgütlenmenin e- zilen ulusun yoksul yýðýnlarý içinde kök salmasýnýn ön koþuludur. Kürdistan da Komünist Hareketin Kökleri Saðlamdýr Ýlhak edilen ülkede proletaryanýn bir sýnýf partisini gündeme getiren esas koþul, kapitalizmin e- gemenliðidir. Orada kapitalizm, feodalizmi çözerek, süreç içinde kalýntý düzeyine geriletti. Bu tarihi 4 PARTÝSÝ Kürdistan proletaryasýnýn, kendi dilini konuþan bir partiye ihtiyacý var. Ama, proletarya saflarýnda ulusal düþünceyi yaymak için deðil, ulusal-sýnýfsal kurtuluþ mücadelesinde Kürt halkýna öncülük edebilmek için. Proletarya kendini asla -ister ezen, isterse ezilen ulus konumunda olsun- ulusal hedeflerle sýnýrlandýrmamalýdýr. Onun hedefi, sýnýfsýz toplumu kurmaktýr. Fakat kendi ulusunu ezilen konumdan kurtarmadan bu hedefe ilerleyemez. geliþim, proletaryayý ortaya çýkartýp güçlendirmekle kalmadý, mülk sahibi küçük köylülük ve yoksul emekçiler üzerinde yýkýcý etkiler de yarattý. 60 lý yýllardan itibaren yoksul köylülerin büyük mitinglerine tanýk oluyoruz. Bu mitinglere, iþçi sýnýfý a- dýna, TÝP öncülük etmiþti. Kürdistan ýn yoksul emekçi sýnýflarý, çok erken bir dönemde, devrimci ve proleter hareketin eksenine dahil oldu. Proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin doðum yeri de ilhak edilmiþ ülkedir. Bu durum, Leninist Parti nin Kürdistan daki etkileri ve köklerini açýklar. 70 li yýllarýn ortalarýnda bu kadrolar, Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakký (UKTH) ilkesinin tüm politik ve pratik sorunlarýný netleþtirip formüle etmekle kalmadýlar, özellikle Antep ve Malatya da yoðunlaþan proleter hareket üzerinde belirleyici etkide ve öncülükte bulundular. Bu yýllarda yoðunlaþan e- konomik ve siyasi mücadele, nihayet enternasyonal karakterli birleþik partide en yüksek ifadesini buldu. Bu birleþik parti içinde, Kürdistan proletaryasýnýn kendi partisi de bulunuyordu. Uluslararasý komünist hareketin ortaya çýkartýp sýnavdan geçirdiði bu deneyim, yaþadýðýmýz topraklarda da hayat buldu. Ta ki 90 lý yýllara dek. Ulusal-sýnýfsal kurtuluþ programý ve iþçi sýnýfýnýn Kürt halký üzerindeki etkisi, 90 lý yýllara deðin o denli büyüktü ki, Ulusal Kurtuluþ Hareketi (UKH) bile çýkýþýnda, bir iþçi partisi ismini kullanmak zorunda kaldý. 90 lý yýllar, iki önemli geliþme yüzünden, Kürdistan da proleter hareketin gerilemesine tanýk oldu. Birincisi, sosyalist bloðun daðýlýþý, ikincisi, ABD nin Körfez Savaþý yla ayaklanan Güney Kürt halkýnýn, Kürt ulusal sorununu dünya gündemine sokmasýydý. Bu iki geliþme, ulusal-sýnýfsal kurtuluþ zeminini geçici olarak zayýflatýrken, ulusal kurtuluþçuluðu ön plana çýkardý. K.Kürdistan proletaryasý da bu güçlü rüzgardan etkilendi. Enternasyonal tipteki birleþik parti i- çindeki, Kürdistan Komünist Partisi de bu ulusalcý rüzgardan güçlü þekilde etkilendi. KKP kadrolarý etkisinde kaldýklarý ulusalcý düþünce ve yaklaþýmlarý birleþik parti saflarýna taþýmayý denediler. Ancak orada Leninist kadrolarýn direnciyle karþýlaþýnca uygun aný beklemeye baþladýlar. Leninist kadrolar reformist merkezden ayrýþýnca kendini ulusal kurtuluþçu rüzgarlara kaptýran KKP de, ayrýlýðýný ilan etti. Kürdistan proletaryasýnýn komünist partisi, ulusal kurtuluþçuluða dümen kýrmakla kalmadý, reformizmin desteði de oldu. Devrimden ve ulusal-sýnýfsal kurtuluþtan vazgeçen bu parti, küçük-burjuvalarca yönlendirilen Ulusal Kurtuluþ Hareketi nin kanatlarý altýna girdi. Bu, devrimci proletaryanýn Kürdistan da politik olarak intiharý demekti; nitekim, 90 lý yýllarýn tümü boyunca Kürdistan proletaryasý, kendi ulusunun mülk sahibi sýnýflarýndan baðýmsýz bir çizgi izleyemedi. Yaþadýðýmýz bu yýllar, Kürdistan proletaryasýna þunu kanýtladý: Politik baðýmsýzlýðýný koruyamayan proletarya, bir hiçtir, devrimciliðini de koruyamaz. Enternasyonal birleþik partiden, birleþik devrim perspektifinden ayrýlan Kürdistan proletaryasýnýn partisi, zaman içinde kendi

5 kendini tasfiye etti. Devrim ve iktidar iddiasýný kaybeden her parti için kaçýnýlmaz bir son. Geldiðimiz aþamada, ulusal sorunun küçük-burjuva politik çözümlerinin gerçek sýnýf içeriði belirginleþtikçe, burjuva sýnýfla iþbirliði arayýþlarý açýktan dile gelmeye baþladý; bu durumda Kürdistan proletaryasýnýn UKH nin kanatlarý altýnda daha fazla durmasý beklenmemelidir. Yalnýzca proletarya mý? Yoksul kýr ve kent emekçileri de, bu iþbirliði arayýþlarýnýn kendileri için hiçbir gelecek vaat etmediðini daha rahat görebiliyorlar. Öyleyse þunu rahatlýkla ön görebiliriz: Kürdistan proletaryasýnýn baðýmsýz sýnýf tavrý, yalnýzca sýnýfýn en ileri unsurlarýný deðil, yoksul, yarý proleter yýðýnlarý da kapsayýp etkileyecek tarihsel bir çýkýþa ön ayak olabilir. Ancak emekçi halk, küçükburjuva politik zeminin çýkýþsýzlýðýný görüyor olsa da, proletaryanýn bu konudaki pratik politik hareketini görmeden, nasýl bir kýyaslama yapma þansýna sahip olabilir ki? Salt söylemde deðil, eylemde de gerçek bir hareketlilik yaratmadan, geniþ Kürt emekçi yýðýnlarýn kýyaslayarak öðrenmelerini -ki öðrenmelerinin baþka yolu yoktur- nasýl saðlayabiliriz? Kürdistan proletaryasý, böylesi bir gerçek hareketin ilk adýmýnýn, kendi komünist partisini kurmak olduðunun farkýnda. Kürdistan Proletaryasýnýn Büyük Destek Güçleri Ýlhak edilmiþ topraklarda, çalýþan iþçilerin, özellikle sanayi alanýnda çalýþan proletaryanýn nüfusa oranla az oluþu, orada toplumsal devrimin öncülüðünü baþka sýnýflara devretmek için bir gerekçe olamaz. Leninistler soruna böyle bakýyor. Kürdistan proletaryasý, öncülüðü ele geçirmek için, kendi fiziki gücünden çok daha fazla olanaga sahiptir. Onun en büyük destek gücü Türkiye iþçi sýnýfý olacaktýr. Ýstanbul, Ýzmir, Adana gibi belli baþlý sanayi merkezlerinde, Türk ve Kürt iþçiler ayný saflarda sermaye sýnýfýna karþý mücadele veriyorlar. Her iki ulustan proleterleri kaynaþtýran ekonomik entegrasyon, Kürdistan proletaryasýnýn sýnýf hareketinde, bugüne kadar kendi rolünü oynadý. Bundan sonra da oynayacak. Enternasyonal tipteki komünist birleþik partinin, Kürt halký üzerinde yarattýðý etki de, Kürdistan proletaryasýnýn en önemli desteði olacaktýr. Birleþik parti, sadece söylemiyle deðil, eylemiyle de Kürt halkýna hak ettiði güveni vermiþtir. Kürt halký, Leninistler dýþýnda her grubu Türk Solu olarak görür. Bu bile, yaratýlan güven iliþkisinin saðlamlýðýna yeterli delildir. Kürdistan da, nüfusun ezici çoðunluðunu iþsizler, mevsimlik tarým iþçileri ve yoksul kýr ve kent emekçilerinden oluþan yarý-proleter kitleler temsil ediyor. Böyle bir güç karþýsýnda mülk sahibi sýnýflar, a- zýnlýkta kalýyor. Bu yarý-proleter çoðunluk, 70 li ve 80 li yýllarda, Kürdistan proletaryasýnýn baðýmsýz sýnýf partisinin de en büyük destekçilerini oluþturmuþtu. Öyleyse proletarya, kendisine en yakýn toplumsal katman olan bu yarý-proleter ezici çoðunluðu etkileyip, küçük-burjuva ulusal kurtuluþçuluðun devrime yönelmesini saðlayan bir etki yaratabilecektir. Bu topraklarda ve tüm dünyada yükselen sosyalizm eðilimi, ulusal-sýnýfsal kurtuluþ için yeniden uygun ve verimli zeminler yaratýyor. 90 lý yýllarda esen rüzgar dindi. Þimdi hava, sosyalizmden ve devrimden yana esiyor. Devrim, bütün dünyada olgunlaþýyor. Bu koþullarýn olgunlaþmasý, halklarý ve tüm ezilen yýðýnlarý, daha köklü, daha radikal çözümlere, programlara, eylemlere doðru adeta arkadan i- teliyor. Proletaryanýn baðýmsýz sýnýf politikasý ve eylemi için koþullar, hiçbir yerde ve hiçbir zaman bu kadar uygun olmamýþtý. Kürdistan proletaryasý, enternasyonalist birleþik parti içinde, kendi partisini yaratma deneyimini geçmiþte baþarýlý biçimde uygulamýþtý. Geçmiþin ayný þekilde tekrarý mümkün deðil. Ýki nedenden ötürü. Birincisi; dünyanýn deðiþen koþullarýdýr. Artýk tarihi dönem olarak yeni bir evreye girmiþ bulunmaktayýz. Bu bize yeni görevler, yeni sorumluluklar yüklüyor. Leninistler bu görevleri, yeni ve daha üst bir i- deolojik-politik düzey yakalayarak, netleþtirdiler. Ýkincisi, küçük-burjuva zeminde de olsa UKH, Kürt halkýna bir çok devrimci, birikim ve deðer kazandýrdý. Bu birikim ve deðerler yok sayýlamaz. Proletarya, Kürdistan proletaryasý, iþe giriþirken, bu devrimci deðerleri de sahiplenip, onu toplumsal devrimin zaferine taþýyacak güç olduðunu Kürt halkýna göstermelidir. Öyleyse, ortaya çýkacak olan birleþik yapý, eskinin bir tekrarý deðil, daha üst düzeyde bir birlik olacaktýr. Ulusal temelde yaratýlan tüm devrimci deðerlerin komünist deðerlerle sentezlenmesiyle oluþan bir üst düzeyde yeniden yaratýlan bir hareket. Görev zor ve büyük emek istiyor. A- ma bir o kadar da muazzam bir sýçramanýn umudunu vaat ediyor. SAVAÞA SAVAÞA KAZANACAÐIZ Merhaba, ben bir kamu kurumunda çalýþan Eðitim-Sen üyesi memur emekçisiyim. Kapitalist sistem, ancak kâr miktarýný artýrarak yani sermaye birikimini sürekli olarak yeniden üreterek varlýðýný sürdürebilir. Bu nedenle içinde bulunduðu dönemin þartlarýna göre burjuva sýnýfýnýn istekleri doðrultusunda dönüþümler gerçekleþir. Kamu Personel Reformu da bunlardan birisidir. Kamu Personel Reformu yasasý ile birlikte kamu emekçileri (patronlarýn istediði þekilde) esnek çalýþma koþullarýnda çalýþtýrýlmakla kalmayarak kendi ürettikleri ve diðer kamu kuruluþlarýnýn ürettiði hizmetin müþterisi durumuna geleceklerdir. Bu yasa ile emekçilerin çalýþma koþullarý dayanýlmaz hale gelecektir. Çünkü; 1- Bu yasa ile emekçiler sendikasýzlaþtýrýlacaklardýr, 2- Ýþ güvencesi olmayacak; patronlar istediði zaman iþçi ve memur alýp çýkarabilecektir, 3- Emekçinin görev tanýmý olmayacak, patronun verdiði bütün görevlere itiraz hakký olmayacaktýr, 4- Çalýþma koþullarý ve saatler patronun belirlediði þekilde deðiþtirilebilecek, yani esnek olabilecektir, 5- Bunlar için performans deðerlendirmesi yapýlacak, performansý düþük olanlar ile sistemi reddedenler iþten atýlabilecek, taþeronlaþma sistemi ile iþçi ve memur istihdam edilecektir. Bunun gibi birçok madde ile birlikte kamu emekçileri düþük ücretli, iþ güvencesinden yoksun, iþ yükünün aðýrlaþmýþ ve yoðunlaþmýþ þartlarýnda çalýþmak zorunda kalacaklardýr. Þimdiye kadar iþçi ve emekçiler tarafýndan yapýlan hak arama mücadeleleri; kapitalist sistemin kurallarý içerisinde yapýlmaya çalýþýlmýþtýr. Bu mücadeleler gerçek çözüm olmamakla birlikte,onlara doðru olanýn bu olduðu söylendiði için yapýlmýþtýr. Oysa doðru denileni yapmakla, doðru olaný yapmak farklý þeylerdir. Doðru ve gerçek olan, can çekiþen kapitalizmin yerini sosyalizmin alacaðý ve Ýktidar Dýþýnda Her Þey Hiç Bir Þeydir sloganýnýn ne kadar yerinde olduðudur. Ýþte bu politik bilinci halkýmýza taþýyarak Savaþa Savaþa Kazanacaðýmýzý, bunun ancak devrimci pratikle olacaðýný ve mutlaka kazanacaðýmýzý belirterek herkesi devrim ve sosyalizm için savaþmaya çaðýrýyorum. Eskiþehir den Bir Emekçi 5

6 Büyük Gecekondu Savaþlarý Baþladý Sürecek 6 Büyük gecekondu savaþlarý baþladý. Aydos halký, aylarca süren kararlý direniþini, binlerce çevik kuvveti, panzeri gaz bombalarýyla barikatlara yüklenen devlet güçlerini bozguna uðratarak isyana dönüþtürdü. Þimdilik yýkým ertelendi, fakat bu bile yýkýmý bekleyen diðer gecekondu mahallelerine örnek oldu. Armutlu þimdiden ayakta. Gülsuyu mevzilerini kazýyor. Gazi ve yýkým tehdidi altýndaki tüm diðer gecekondu mahalleleri, yeryüzünde yaþanacak bir yer, soluyacak bir havayý bile yasaklayan bu görülmemiþ zulmün kavga çaðrýsýna en sert cevabý vermeye hazýrlanýyor. Yoksullarýn kaybedecekleri bir þey kalmadý. Daha ne kadar dayanabilirlerdi, bunca aþaðýlanmaya, aldatýlmaya, hakarete Savaþ baþladý, sertleþerek sürecek. Alibeyköy de tahliye kanallarýný kapatarak, mahalleyi sular altýnda býraktýlar. Bunu bahane gösterip, halký önce bezdirip, sonra yýkým yaptýlar. Kýþýn baþýnda onlarca aile sefaletin, periþanlýðýn kollarýna býrakýldý. Aydos ta ise bahane olarak gösterilen ilkokul yalanýna kimse inanmadý. Herkes biliyordu ki mahallenin hemen yaný baþýnda yükselen villalarda yaþamaya hazýrlanan burjuvalar, onlarý, Aydos emekçilerini hemen burunlarýnýn dibinde istemiyordu. Manzarasý bozulan villalarýn fiyatlarý düþüyor satýlamýyordu. Ýstanbul öylesine büyük ve boðucu bir kent halini aldý ki, burjuvalar, açýk havaya sahip yerlerde barýnmak için, kent kenarlarýndaki arazilere doðru kaymaya baþladý. Yani servet, yoksulluðu kentin sýnýrlarý dýþýna doðru atýyor. Bu yýkýmlar, tesadüf deðildi, geçici bir olgu deðildir. Tekelci sermaye için zorunludur, kaçýnýlmazdýr. Bu kaderden, kent i- çindeki ve sýnýrlarýndaki tüm emekçi mahalleleri kaçýnamaz. Öyleyse, þimdiden söyleyebiliriz: metropol kentlerin tutuþturucu maddelerini sýkýþtýrýp, patlamayý kaçýnýlmaz kýlan kent savaþlarýnýn eþiðindeyiz. Gecekondu Yýkýmlarýnýn Ekonomisi: Ýþgalci Sefalet Gecekondu yýkýmlarý, alýþýlageldik ekonomik sorunlar ya da politik sorunlarýndan ayrý olarak, servet ve sefalet arasýndaki keskin çeliþkiyi, mülkiyet haklarý üzerine tüm geleneksel düþüncenin son kýrýntýsýný da yok etmeye yol veren, derin bir içeriðe sahiptir. Bu derin içerik, onun ekonomik nedenlerinden kaynaklanýyor. Ýstanbul, Ýzmir, Ankara gibi kentler, burjuvazinin servetinin yoðunlaþtýðý kent merkezleridir. Servet yoðunlaþtýkça, sefalet de o denli çarpýcý biçimde kendini ifade ediyor. Bu kentlerin, büyük plazalar, iþ ve ticaret merkezleri, modern gökdelenler, geniþ caddeler, lüks araba kalabalýðý yanýnda, en sefil koþullarda yaþamýný sürdürmeye çalýþan gecekondularla dolu olmasý bir tesadüf deðildir. Servet birikimi hýzlandýkça, emekçilerin kent dýþýna atýlmasý da hýzlanýr. Burjuvalar artan servetlerine baðlý olarak, daha büyük alýþveriþ ve eðlence merkezleri, modern ve büyük çalýþma mekanlarý, lüks arabalarý için geniþ yollar ve otoparklarý inþa etmeye giriþir. Kentlerde burjuvalarýn nüfusa oranlarý azaldýkça yaþam alanlarý geniþler. Artan yoksulluk, arazi ve ev sahipleri olan mutlu azýnlýk için, en deðerli kazanç kapýsý halini alýr. Toplumun bir parçasý, yeryüzünde oturma izni için, ötekinden haraç alýr. Arazi ve ev sahipliði, ne denli yaygýn bir olgu olursa olsun, tekelci bir etkiye sahiptir. Arazi ve ev mülkiyetinin geniþ bir kesim elinde toplanýp toplanmamasý burada önemli deðildir. Ne kadar yaygýn olursa olsun görünmez sýnýr uçlarýyla, ya da emlakçýlar gibi asalak ara baðlantýlarla, ev ve arazi sahipleri, bir tekelci gibi davranýr. Kentin herhangi bir bölgesinde, kiralarýn ne kadar olacaðýna bu tekelci baðlar karar verir. Rekabet yoktur bu alanda. Olamaz da. Ev ya da arazi, domates deðil ki kýsa zamanda çürüsün, makine deðil ki kullanýlmadýkça paslansýn. Tersine, durdukça deðerini arttýran bir spekülasyon araçlarýdýr bunlar. Kiralar a- zami üst sýnýrda tutulur. Fiyatý talep deðil, arz belirler. Yoksul emekçi kýþý sokakta geçirecek deðil ya, kendi boðazýndan, çocuðunun sütünden kýsýp, kirayý denkleþtirmekten baþka çaresi yoktur. Yoksulluðun en ezici, en aþaðýlayýcý yanlarýndan biridir kiracý olmak. Servetin yoðunlaþmasý kira fiyatlarýný yükselttikçe, sonunda yoksul emekçi yýðýnlara ya kentin en dýþýna sürülmek düþer, ya da kentin orta yerinde evsiz oradan oraya atýlmak Servetin en yoðun olduðu ABD de on milyondan fazla insanýn sokaklarda, metrolarda, otoparklarda yaþýyor olmasý, bir tesadüf deðildir.

7 Tekellerin Arsa-Emlak Oyunlarý Türkiye de tekelci kapitalizm, servet birikiminde yeni bir aþamaya ve bununla birlikte yeni bir birikim modeline girdi. Emperyalizme baðýmlýlýk temelinde geniþleyen modern sanayi, baðýmsýz küçük üreticiyi yýkýma uðrattý ve onu giderek tekelci üretimin taþeronu haline getirdi. Þimdi modern sanayi temelinde yaratýlan tekelci egemenlik, paranýn ve servetin gücüyle, toplumsal yapýnýn tümünü, onun soluk alma gözeneklerini týkayarak, teslim alma, kendine baðýmlý hale getirme yoluna gidiyor. Tekellerin yönlendirdiði para, her kapý aralýðýndan sýzýyor, her sokaða, her köþe baþýna hakim oluyor ve orada kendi konumlarýný kabul ettiriyor. Ýç borçlanma ve yüksek faiz veren devletten beslenerek ilk adýmýný atan bu spekülatif sermayenin þiþmesine dayalý yeni birikim, i- kinci büyük spekülasyon aracýna el atýyor: Konut ve arazi. ABD ve Ýngiltere nin en zengin burjuvalarýnýn emlak spekülatörleri olmalarý tesadüf deðil. Bu alan, borsalarýn ve faiz oranlarýnýn vaat ettiðinden çok daha büyük spekülatif kazanç barýndýrýyor. Hiçbir iþe yaramayan kayalýk bir boþ arazi bile, basit ve ucuz imar oyunlarýyla bir anda on kat, yüz kat pahalýya satýlabiliyor. Uzanlar ýn satýþa çýkarýlan mal varlýklarý arasýnda koca bir kenti içine alacak denli büyük, ama bomboþ arazi parçalarý dikkat çekiyordu. En büyük holdingler, tüm büyük servet sahipleri, þimdiden bu yeni spekülasyon aracýna saldýrmýþ durumda. Hükümet tümüyle bu yeni duruma uygun yasal adýmlar atýyor. Geçen yýl, hazine arazilerinin ve ormanlýk alanlarýn özel kiþilere satýþýný hýzlandýran yasalar çýktý. O günden bu yana, yalnýzca yabancý sermayenin kocaman bir il büyüklüðünde arazileri satýn aldýklarý gazetelere yansýmýþtý. Ýþbirlikçi tekelcilerin ise nerelerden ve hangi büyüklükteki hazine arazilerini satýn aldýklarý ise hiç bilinmiyor. Hükümet burada durmadý, TCK ile yeni bir adým attý ve gecekondu yapýmýna aðýr cezalar getirdi. Ardý ardýna atýlan bu iki adýmýn, AB üyeliðinin müzakere edileceði günlere denk gelmesi ise tesadüf deðil. Çünkü bu müzakerelerin ilk gündemi, tarýmsal nüfusun en az on milyon azaltýlmasý olacak. Kentlere yýðýlacak yeni milyonlar, ü- zerinde yaþayabilecekleri, tek bir toprak parçasý bulamayacaklar. Korkunç raddeye varan evsizlik, servet sahipleri için arazi ve kiralarýn akýldýþý düzeylere çýkartýlmasý için bir fýrsat olacak. Arazi ve konut spekülasyonu, bankalar ve sigorta þirketlerinin de temel kazanç kapýsýdýr. Verilen her büyük kredinin karþýlýðýnda araziler ve evler ipotek edilir. Bu nedenle, örneðin Ýstanbul un burjuvalarý, ucuza mal ettikleri ve çoðunu boþ tuttuklarý bir çok eve sahiptir. Konut bolluðu içinde, yoksullar konut kýtlýðý çeker. Burjuva, kredi karþýlýðý evini ipotek gösterir ve böylece boþ tutulan hiçbir iþe yaramayan evler, araziler bile burjuvalar için kredi kapýsýdýr. Bankalarda, elde tuttuklarý ipotek kaðýtlarý, çoðalýp, muazzam düzeylere yükseldikçe, en üst düzeyden iliþkileri (hükümetler, belediyeler) vasýtasýyla, ipotek kaðýtlarýný, kazançlý spekülatif paraya çevirme imkanlarýný kullanýrlar. Elden ele geçen ipotekler, sigorta þirketlerinin servete dönüþtürdükleri mal varlýklarý haline gelirler. Bugüne dek arazi üzerindeki devlet hazinesi tekeli ve yaygýn gecekondulaþma, sigortacýlýk sektörünün geliþiminin önünde engel olmuþtu. Þimdi gündeme gelen gecekondu yýkýmlarý, servet biriktirmenin bu yeni modelinin önünde duran engelleri kaldýrmayý a- maçlýyor. Devasa boyutlara varan Ýstanbul þehrinin, burjuvalar ve finans çevreleri için en deðerli sayýlan bölgelerinde kurulu e- mekçi mahalleler, Alibeyköy, Gülsuyu, Armutlu, Aydos vb. ilk hedefler haline geldi. Sermaye elini çabuk tutmaya bakýyor. Bu a- landa muazzam spekülasyon kazancý, tekellere göz kýrpýyor. Ayrýca emekçi mahallelerinde, her bir katýn üzerinde göðe doðru yükselen demir demetleri, AB müzakereleriyle birlikte kentlere hücum edecek milyonlarca emekçinin önemli bir kýsmýný karþýlamaya hazýrlanýyordu. Göðe uzanan bu demirler, yeni yeni katlarýn habercisiydi. Oysa tekeller, muazzam kazanca çevirecekleri bu büyük göçün yaratacaðý yoksulluktan sadece kendisi yararlanmayý istiyor. Baþka türlü, arazi ve emlak spekülasyonuna dayanan birikimini hayata geçiremez. Sübapta Kývýlcým Çakarsa Bugüne dek gecekondu yapýlaþmasý, kapitalizme özgü klasik iþçi mahallelerinden farklý, özgün taraflar barýndýrmýþtý. Bir fabrika merkezinin yakýnlarýnda kurulan iþçi mahallelerinden farklý olarak, boþ hazine arazilerine kaçak kurulan, kente yeni göçen kýrsal nüfusun, bir çok geleneksel dayanýþma unsurlarýný barýndýran; bu anlamýyla akrabalýk ve hemþericilik üzerinden bir yoksullarýn dayanýþmasý nýn özgün profilini veren gecekondular, hem bir kývýlcým, hem de toplumsal isyanýn emniyet sübabý oldular. IMF ve DB yaþanan bunca derin yoksulluða raðmen, toplumsal patlama olmamasýný, söz konusu dayanýþmaya baðlamýþtý. Sosyal a- raþtýrmacýlar da, gecekondu mahallelerinde ifadesini bulan bu dayanýþmanýn, genel bir ayaklanmayý erteleyen etkisini vurguluyorlar. Fakat bu mekanlar, ayný zamanda, sýnýf çeliþkilerinin en yoðun, en derin, en sert yaþandýðý yerler oldu. Gecekondu mahalleleri devrimin ve devrimcinin de toplumsal köklerini oluþturdu. Herkes için bilinen bir örnektir. Ümraniye kurulduðu yýllarda, devrimci yapýlarýn kölesi durumuna gelmiþti. Zamanla arazilerin deðerlerinin artmasý, gecekondularýn yerine apartmanlarý yükseltti. Ümraniye halkýnýn önemli bir bölümü, mülk sahibi oldu ve gericileþti. Neyse ki artýk sermayenin ayný tarzda hareket etme imkaný yok. Ne Aydos halkýna ne de Gülsuyu halkýna, Ümraniye de yaptýðý gibi davranamaz. Servet birikimine baltayý vuramaz. Bugüne kadar sübap görevini de gören gecekondu dayanýþmasýný yýkmak zorunda kalmasý, tekelci egemenliðin kaçýnamadýðý bir adýmdýr. Tekelci egemenlik, kendi yolunda ilerledikçe, toplumsal dokuyu, yani e- mekçileri geleneksel olana baðlayan ne varsa, onu parçalamak zorunda kalýyor. Sýra, þimdi bu önemli sübapta Ve bunu öylesine açýktan, yýkýcý, hakaret edercesine yapýyor ki, emekçiler için artýk, özel mülkiyet kutsallýðý önünde duracak bir engel kalmadý. Bakýn Aydos halkýna, geliþen bu eðilimi göreceksiniz. Aydos halký, tepeden kendilerine bakan villalara saldýrdý. Çünkü biliyorlar ki, o villalar orada durduðu sürece, kendilerine yaþam hakký tanýnmayacaktýr. Armutlu, Gülsuyu ve Gazi de yýkým tehdidi altýnda yaþayanlar da harekete geçtiðinde, ayný geliþmeler yaþanacaktýr. Peki ya, henüz yýkýmý dillendirilmeyen Okmeydaný, Kuþtepe, Kaðýthane deki emekçi mahalleler, daha ne kadar yüksek gökdelenlerin, plazalarýn gölgesine yaþamaya devam edebilir? Sýra onlara da gelecek. Ve sýrasý gelen halk, yaný baþýnda dikilen servet abideleri ayakta durduðu sürece ve kendileri sermayenin bu mabedlerini yýkmadýklarý sürece, yaþama hakkýný kaybedeceklerini bilince çýkaracaklar. Gecekondu savaþlarý, anti-kapitalist bir bilince ve harekete yataklýk ediyor. Bu sefer kývýlcým, sübabýn kendisinde patlýyor. Üstelik þiddet dýþýnda baþka bir dili olmayan bir mücadele bu. Elbet bizim de günümüz gelecek diyenlere, iþte gün bu gündür. Ýstanbul u çepeçevre saran, sermayenin sinir merkezlerine doðru sokulan, askeri alanlarý kuþatan emekçi mahalleler, sermayenin iktidarýný tehdit eden bir ayaklanmanýn kaldýracý halini alýyor. Bu ayaklanmaya öncülük e- decek bir parti, sadece yýkýmý durdurma mücadelesi deðil, sermayeye karþý ayaklanma çaðrýsý yapan bir parti, barikatlarýn arkasýndaki bir parti, burjuva karargahlarýn yanýna dek sokulan emekçi mahalleleri, mülkün korunmasý için deðil, yaþama hakký için, ayaklanmanýn bu saðlam kalelerini korumak için mücadele vermelidir. 7

8 Farklý Yerlerde Bulunup Ayný Hedefi Görebilmek Londra da onbinlerce insanýn katýldýðý Avrupa Sosyal Forumu (ASF) gerçekleþtirildi. Dünyanýn dört bir yanýndan gelen katýlýmcýlardan biri de, Kübalý Aleida Guevara ydý. Foruma katýlan konuþmacýlar i- çinde en fazla ilgi toplayanlardan ve sözleri sýk sýk alkýþlarla kesilenlerden biri olduðunu basýndan öðreniyoruz. Yine basýndan okuduðumuza göre, Aleida, emperyalizme karþý mücadele eden Irak halkýnýn zafere ulaþacaðýna, Küba nýn saldýrý tehdidi altýnda olduðundan sosyalizmin tek seçenek olduðuna kadar bir dizi önemli konuya deðiniyor ve konuþmasýný þöyle bitiriyor: Che yi anladýðýnýzý söylüyorsunuz. Haydi ispatlayýn o zaman; zafere kadar savaþýn. Bu çaðrý adeta onun tüm konuþmasýnýn özeti. Çaðrý, birkaç önemli þeyi gösteriyor. Gösterdiði ilk þey, tüm dünyada e- mekle-sermaye arasýnda süren sýnýf mücadelesinin olgunluk düzeyinin, ülkeden ülkeye farklý olsa da ayný nitelikte olduðudur. Farklý ülkelerden gelen eylemcilere tek bir çaðrýda bulunmuþ olmasý, daha çok da, bu çaðrýnýn Leninistlerin çaðrýlarýyla çakýþmasý bunu gösteriyor. Aleida Guevara nýn çaðrýsý, Leninist basýný takip edenlerin hiç de yabancý olmadýklarý bir çaðrý. Bilindiði gibi, Zafere Kadar Devrim, Ya Devrim Ya Ölüm vb. gibi þiarlar, Leninistler tarafýndan ýsrarla öne çýkarýlmaktadýr. Farklý coðrafyalarda yaþayan komünistlerin hem þiarlarda, hem de pratik politikanýn temel þiarlarýnda böylesine 8 ortaklaþmalarý; bütün dünyada süren sýnýf mücadelesinin niteliksel olarak ne kadar aynýlaþtýðýnýn göstergesidir. Çünkü þiarlar, sýnýf mücadelesinin somut tahliline dayanýr. Niteliksel olarak ayný olan koþullarýn bilimsel tahlilini yapan kim o- lursa olsun, ayný sonuçlara ulaþýr. Üstelik bu aynýlaþmanýn, deðil bir komünist enternasyonal, komünist partiler arasýnda ciddi bir düþünce paylaþýmýnýn dahi olmadýðý koþullar altýnda gerçekleþtiði unutulmamalýdýr. Çünkü bu, yaþanan bu durumun ne kadar belirginleþtiðini gösteriyor. Bu çaðrýnýn gösterdiði ikinci þey ise, sýnýf mücadelesinin tüm dünyada ulaþtýðý niteliksel düzeyin, Kübalý komünistler tarafýndan nasýl tanýmlandýðýdýr. Çaðrý, mevzilerinizi koruyun teslim olmayýn direnin yeni mevziler kazanarak ilerleyin vb. demiyor. Peki ne diyor? Zafere kadar savaþýn. E- mekçi sýnýflarýn savaþýnýn iktidar olana kadar süreceði açýk olduðuna göre, zafere kadar savaþýn çaðrýsýnýn baþlýca anlamý, emekçi sýnýflarý iktidar için savaþmaya çaðýrmasýdýr. Elbette komünistler, iktidar bilincini emekçi sýnýflara ve proletaryaya taþýmayý her zaman için görev edinmiþtir. Ama bilinç taþýmak baþka bir þeydir; kitleleri bu amaç için doðrudan savaþa çaðýrmak baþka bir þeydir. Bu çaðrý, iktidar sorununu a- jitasyon-propaganda konusu olarak deðil, pratik politika konusu olarak ortaya koymaktadýr. Ýktidar sorununun pratik politika konusu olmasý ise, ancak devrimci durumun oluþtuðu ve sýnýf mücadelelerinin iç savaþa evrildiði koþullarda mümkündür. Kübalý komünistler, dünya emekçilerine, zafere kadar savaþýn demekle ve bunu öyleyse gösterin vurgusuyla birlikte yapmakla bir dünya devriminin olgunlaþtýðýný, küresel iç savaþýn yaþandýðýný ilan ediyorlar. Çaðrýnýn üçüncü olarak iþaret ettiði þey ise, gerekleri pratik mücadeleye uygulanmayan hiçbir þeyin kavranýldýðýnýn söylenmeyeceði ve bu durumda olanlarýn kitleler nezdinde açýða çýkarýlmasý gerektiðidir. Che yi anladýðýnýzý söylüyorsunuz, hadi ispatlayýn o zaman zafere kadar savaþýn demek bu anlama geliyor. Bu bilinen doðrunun, tam da bu tarihsel dönemde küresel iç savaþ tespitinin yapýldýðý dönemde hadi ispatlayýn vurgusuyla keskin bir þekilde hatýrlatýlmasý önemlidir. Çünkü, kavranmadan söylenen (aslýnda tekrarlanan) teorik tespitlerin, pratik politika alanýna uygulanmasýnýn olanaðý yoktur. Bu ise, yapýlan tespitlerin emekçi sýnýflarýn devrimci dönüþümünü saðlamadaki etkinliðini o- lumsuz etkiler. Günümüzde tam da böyle bir tehlikenin olmasý, bu hatýrlatmanýn

9 tesadüfen yapýlmadýðýný gösteriyor. Küçük-burjuva sosyalist hareket, komünistlerin ortaya koymasý ve burjuvazinin itirazýndan sonra dahi olsa, kendi tespitleriymiþ gibi göstererek kapitalizmin çöküþünden bolca bahsetmekte ve bu sayede emekçi sýnýflar nezdinde kaybettiði ideolojik-politik güvenirliði kazanmaya çalýþmaktadýr. Özellikle de yaþadýðýmýz topraklarda son 15 yýlda tüm ideolojik-politik iflasý ortaya çýkan küçük-burjuva hareket- bu konuda tam bir taklitçilik içinde olmalarý bir yana, taklit ettikleri deðerlendirmeleri kabalaþtýrarak, basitleþtirerek kendi olaðan pratik politikalarýna uyarlamaktalar. Tehlikeli olan budur. Yaptýklarý, emekçi sýnýflarýn devrimci dönüþümünü saðlayýcý bu belirlemeleri etkisizleþtirmeye hizmet etmektedir. Bundan dolayý, Kübalý komünistlerin hatýrlattýðý biçimde davranmak zorunluluktur. Þöyle denmelidir: kapitalizmin çöktüðünü görüyorsunuz demek. Haydi ispatlayýn o zaman. Onyýllardýr pratik politikanýza yön veren direniþ, mevzi koruma vb. anlayýþlarý bir kenara atýn. Devrimci durum ve iç savaþýn gereklerini yerine getirin. Ve gördüðünüzü söylediðiniz yeni döneme uygun bir politika anlayýþý benimseyin. Emekçi sýnýflarý zafere kadar savaþa çaðýrýn. Londra da Kübalý komünistlerin konuþmasý göstermiþtir ki, komünist enternasyonal olmamasýna raðmen, komünistler dünyayý yorumlama, pratik politikaya aktarma ve saptýrmalara karþý mücadelede ortaklaþmaktadýr. Bu, dünyada mayalanan komünist devrimin baþarýsýnýn en önemli güvencesidir Ýzmir de Filistin Halkýyla Dayanýþma Etkinliði Merhaba, sevgili Mücadele Birliði emekçileri ve okurlarý. Bizler, Ýzmir in bir iþçi-emekçi semtinde, emperyalist-kapitalist sisteme ve katil-siyonist Ýsrail devletine karþý taþlarý, molotoflarý, silahlarý, yürekleri ve cesaretleriyle savaþan, mücadele eden ve tüm dünya iþçi-emekçilerine savaþçý ruhuyla örnek teþkil eden Filistin halkýyla dayanýþmak amacýyla bir etkinlik düzenledik. Bizler, dergi okurlarýmýzla birlikte, ev ortamýnda bir araya geldik. Ýlk önce, siyonist Ýsrail devletinin nasýl kurulduðunu, bu uydu devletin Filistin halkýna karþý nasýl katliamlar iþlediðini bir yoldaþýmýz anlattý. Daha sonra yoldaþ, Filistin halkýnýn bu iþgale ve katliama karþý nasýl savaþtýðýný, I.ve II. Ýntifada nýn nasýl gerçekleþtiðini, Filistinli mültecilerin þu anki yaþam koþullarýný, dünyadan iþçi ve emekçi halklarýn, Filistin halkýyla dayanýþma amacýyla yaptýklarý eylemlerinden bahsetti. Bundan hemen sonra yoldaþlarýn kendi çabalarýyla hazýrladýklarý Filistin halkýyla ilgili CD yi hep birlikte izledik. CD de, siyonist Ýsrail in yaptýðý yýkýmlar, katliamlar, dünya halklarýnýn buna karþý Filistin halkýyla dayanýþma amacýyla yaptýðý devrimci kitle eylemleri, Filistin halkýnýn devrimci kitle eylemleri, 7 sinden 70 ine, çocuk generallerden yaþlý ama yürekleri genç analara kadar taþlarla, sopalarla, molotoflarla yapýlan eylemler, Filistinli gerillalarýn çatýþýrken çekilen fotoðraflarý ve Filistin le ilgili, bir þairin yazdýðý þiir vardý. CD gösteriminden sonra iki genç yoldaþýmýz bize þiirler okudu, sonra da Filistin üzerine genel bir sohbet gerçekleþtirdik. Yapýlan sohbet ve þiirlerden sonra, Remzi AYDIN yoldaþ için hazýrlanan ve üzerinde Ölüm Orucu eylemini temsil eden kýzýl bant ve kolektifin ambleminin bulunduðu Ölüm Orucu Sürüyor, Sürecek Zafere Kadar, Remzi Aydýn Yalnýz Deðildir sloganlarýnýn yazýlý olduðu bir pankart açýldý. Büyük emek sarf edilerek Remzi yoldaþ için hazýrlanýp etkinliðin sonunda açýlan pankart, etkinliðimize katýlanlar tarafýndan büyük bir beðeni topladý. Pankartý hazýrlayanlarýn eline, yüreðine, bilincine saðlýk. Yiðit Filistin halkýnýn mücadelesi mücadelemizdir. SAVRA SAVRA HATTA NASR! YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! Ýzmir den Leninistler 9

10 KÜBA SÝ DOLAR NO! Ancak diyalektik düþünme yeteneðinden yoksun olanlar, Küba yý dünyadan kopuk, baðýmsýz bir adacýk olarak düþünebilir. Küba ya sosyalist demeye bir türlü dili varmayanlar, buna gerekçe olarak Küba nýn dýþ dünya ile ticaret yapmasýný, a- lýþveriþlerde dolarýn yaygýn kullanýmýný vb gösteriyorlardý. Tarihi, süreçlerle deðil de kiþilerin anlýk eylemleriyle açýklayanlar i- çin, Küba nýn son aldýðý karar bir deðer i- fade eder mi bilemiyoruz ama bunun sosyalizm karþýtý olmayan herkesi çok sevindireceðini biliyoruz. Küba Devlet Baþkaný Fidel Castro, 25 Ekim tarihinde yaptýðý bir açýklama ile, artýk hiçbir iþlemde dolar kullanmayacaðýný bildirdi. Küba da 1993 yýlý öncesine kadar dolar kullanýlmýyordu zaten. Tüm alýþveriþ iþlemlerinde ulusal para kullanýlýyordu. El altýndan dolar kullanýmý yasaktý ve cezalandýrýlýyordu. Sosyalist dünya sisteminin daðýlmasý Küba yý zor durumda býraktý. Dýþ ticaretini daha çok Sovyetler birliði ve Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile yapan Küba, özellikle 1995 yýlýndan sonra buralardan ucuz hammadde ithal edemedi. Küba Devlet Baþkaný Fidel Castro, o yýllarda Yolumuz Marx, Engels ve Lenin in yoludur diyerek yaptýklarý 5. Kongre de yaptýðý konuþmada, özellikle Gorbaçov döneminden sonra karþý karþýya kaldýklarý güçlükleri en çarpýcý cümlelerle dile getiriyordu. Bir yandan süren ABD ambargosu, bir yandan eskiden sosyalist ülkelerden ithal ettikleri ürünleri (ki petrol ve buðday bunlarýn baþýnda geliyordu) alamamalarý, Kübalý larý inanýlmaz derece zor durumda 10 býrakmýþtý. Arabalarýmýza koyacak yakýtýmýz olmadýðý için a- rabalarýmýz çalýþmýyor diyordu Fidel. Buna bir de ABD nin çýkardýðý Helms Burton yasasý eklenmiþti. ABD, bu yasayla Küba ile ticari iliþkiye giren tüm þirketlerle iliþkisini keseceðini ve onlarla bir daha ticari iliþkiye girmeyeceðini açýklýyordu. 43 yýl boyunca süren ABD ambargosu, Küba ya 80 milyar dolara mal olmuþtu; bu yeni yasa da her þeyin üstüne tuz biber ekiyordu. Küba, tam anlamýyla kuþatma altýndaydý. Bu koþullar altýnda Küba nýn sosyalizmde ýsrar etmesi, insanlýða yaptýðý en büyük katký oldu. Gerekirse bu adayý batýrýrýz, ama yine ABD ye teslim etmeyiz diyen Kübalý komünistlerin onurlu sesi, tüm dünyada devrim için savaþanlarýn yüreðini ayaða kaldýrdý. Devrim için savaþanlarýn düþlerine bundan daha güzel bir katký düþünülemezdi. Yeri gelmiþken belirtelim. BM Genel Kurulu, kýsa bir süre önce, büyük bir çoðunlukla ABD nin Küba ya uyguladýðý ambargoyu kaldýrma yönünde karar verdi. Artýk Birleþmiþ Milletler kararlarýný hiçe sayan ABD nin buna tepkisinin ne olacaðýný henüz bilmiyoruz. Ama Küba nýn u- luslararasý alanda elde ettiði diplomatik zaferin ABD yi müthiþ derecede rahatsýz ettiðini anlamak için kahin olmaya gerek yok. Küba nýn dolarla alýþveriþi yasaklamasý da, ABD nin planlarýný bozan bir geliþmedir. ABD, dolarizasyon sayesinde (yani piyasada dolar dolaþýmýnýn giderek yaygýnlýk kazanmasý ve tüm alýþveriþlerin dolarla yapýlmasý ile) Küba daki sosyalist sistemi içten içe kemireceðini düþünüyor olmalýydý. Kuþatma altýnda olan Küba nýn günden güne bu virüse karþý bünyesinin zayýf düþeceðini ve en nihayetinde her tarafý örümcek aðý gibi kaplamýþ olan dolarizasyon sayesinde buradaki sosyalist sistemi yýkacaðýnýn hesaplarýný yapýyor olmalýydý. Ancak, evdeki hesap çarþýya uymadý. Küba, dolarla alýþveriþi yasakladý. 8 Kasým dan itibaren, Küba da tüm alýþveriþlerde ulusal para Peso kullanýlacak. Bir de deðeri 1 dolara eþit olan konvertibýl (deðiþtirilebilir) Peso kullanýlacak. Ellerinde dolar olan herkes, hýzlý bir þekilde bu dolarlarý Konvertibýl Peso ile deðiþtirebilecekler. Küba devleti bu þekilde piyasada hala dolaþýmda olan dolarýn tümünü çekmeyi, piyasayý giderek dolardan temizlemeyi düþünüyor. Fidel in kürsüde konuþma yaptýktan hemen sonra yerine giderken düþmesine sevinenler, Fidel in iyileþtikten sonra ilk iþ olarak dolarý yasaklamasýyla soðuk bir duþ aldýlar. Þimdi ABD muhtemelen bu karardan hiç etkilenmediðini göstermeye çalýþacaktýr. Onlar, onlarca ABD baþkanýnýn gelip geçiþine tanýklýk etmiþ, dünyanýn en uzun süre iktidarda kalmayý baþarmýþ devlet baþkanýna ve onun temsil ettiði ülkeye karþý, güya kayýtsýzmýþ gibi davranarak diplomasi yaptýklarýný sanýyorlar ama Küba nýn dolarý yasaklamasýnýn, sosyalizmde ne kadar ýsrarcý olduklarýný gösterdiðini de pekala biliyorlar. Onlarý ve diðer emperyalistleri asýl korkutan da budur: Küba nýn kararlýlýðý ile tüm dünya devrimcilerinin düþlerine katký sunmaya devam etmesi.

11 BEYAZIT TA YÖK PROTESTOSU 12 Eylül Askeri Faþist Diktatörlüðü, faþizmi kurumsallaþtýrýrken, üniversiteleri de ihmal etmemiþti. Üniversite kapýlarýný e- mekçi halk çocuklarýna kapatmak için her türlü önlemi almýþlardý. Bunlarýn baþýnda Yüksek Öðrenim Kurumu (YÖK) nun kurulmasý geliyordu. YÖK, yýllarca üniversitelerde tekellerin açýk terörist diktatörlüðünü perçinlemek ve tekelci kapitalist sistemin kendini yeniden üretmesi için hizmet verdi! Her yýl, YÖK ün kuruluþ yýldönümü olan 6 Kasým da, devrimci öðrenciler çeþitli eylemlerle YÖK ü protesto ediyorlar. E- mekçi halk çocuklarý, her yýl 6 Kasým da burjuvazinin rahatýný bozuyor, uykularýný kaçýrýyorlar. Her yýl 6 Kasým da bir öðrenci ayaklanmasý yaþanýyor. Geçen yýl olduðu gibi, bu yýl da 6 Kasým günü Laleli eski tramvay duraðýnda pankartlarýyla, bayraklarýyla bir araya gelen yaklaþýk 600 kiþi, yolu trafiðe kapatarak sloganlar eþliðinde Beyazýt Meydaný na doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþ sýrasýnda Beyazýt Faþizme Mezar Olacak, YÖK Kalkacak, Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleþecek sloganlarý atýldý. Siyah bereleri, kýzýl bayraklarý ve Devrimci Öðrenci Birliði pankartýyla DÖB lüler YÖK ün bir sistem sorunu olduðunu anlatan ve emekçi halký sisteme karþý savaþmaya çaðýran sloganlar attýlar. Ayrýca Ölüm Orucunun sürdüðünü her yerde dile getiren DÖB lüler, bu eylemde de Remzi Aydýn ýn yalnýz olmadýðýný, Ölüm Orucunun zafere kadar süreceðini, halkýn Ölüm Orucunu ve devrimci tutsaklarý sahiplenmesi gerektiðini belirttiler. Meydana giren kitle, basýn açýklamasý okumak üzere kortejler halinde yerleþti. Basýn açýklamasýnýn okunduðu esnada polis kitleye gaz bombalarý ve coplarla müdahale etti. Yoðun gaz bombasýnýn kullanýldýðý eylemde çevredeki halk ve esnaflarda etkilendi. Ara sokaklara daðýlan kitle ile polis arasýnda sýk sýk çatýþmalar çýktý. DÖB lülerinde aralarýnda bulunduðu bir grup, Reþat Nuri Sahnesi yanýnda park halinde duran bir polis otosunu taþladý. Polis otosunun camlarý kýrýlýrken bir polis de baþýndan yaralandý. Yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Polisler grubu daðýtabilmek için havaya ateþ açtý. Grup, ara sokaklara girerek kayboldu. Çok sayýda öðrencinin yaralandýðý eylemde gözaltýna alýnanlar TMÞ ye götürüldü. 11

12 YENÝ EVRE YENÝ E- KÝM LERÝN YÜZYILI Çok deðil, 15 yýl gibi, toplumlarýn tarihinde sözü edilmeye deðmez bir zaman öncesinde, burjuva ideologlarý, yazarlarý, çizerleri ve her türden çanak yalayýcýlarý kapitalizmin ebedi bir toplumsal sistem olduðunu, tarihin sonu palavrasýyla birlikte, davul-zurna eþliðinde ilan ediyorlardý. 15 yýl öncesinde Sovyetler Birliði daðýlmýþ, Doðu Avrupa ülkelerinde iktidarlar birer birer karþý devrimcilerin ellerine geçmiþti. Zafer sarhoþluðu içindeki dünya burjuvazisi, onyýllardýr süren korkunun biriktirdiði kini kusuyordu. Çünkü yanýbaþýndaki sosyalist ülkeler ona hergün içinde uzanacaðý boþ mezarlarý hatýrlatýp duruyordu. Ýþte nihayet karþý devrimci rüzgarlar esmeye baþlamýþ, biraz olsun soluklanabilmiþti. Sözkonusu dönemde soldan pek çok çevre de zafer sarhoþluðu ve kinle güçlendirilmiþ bu karþý devrimci rüzgarlar ö- nünde diz çökmüþtü. Geleceðin sosyalizme ait olduðuna dair güven yerini kapitalizmin yenilmezliði inancýna býraktý. Sol çevrelerden kimisi görüþlerini gözden geçirmeye, Ekim Devrimi ni mahkum etmeye, kapitalizmin dayanýklýlýðý konusunda teoriler üretmeye çalýþýrken, kimisi de kendini tümden tasfiye ederek burjuva kampa katýlmaya karar vermiþti. 80 li yýllarýn sonlarý ile 90 lý yýllarýn baþlarýnýn dünya komünist hareketi için zor bir dönem olduðu tartýþma götürmez. Zorluk, proletarya hareketinin kendisinden deðil, þu veya bu þekilde kendini sosyalizmle iliþkilendirmiþ küçük burjuva politik akýmlarýn yaþadýklarý bunalýmdan kaynaklandý. Onlar, kendi bunalýmlarýný komünist hareketin bunalýmý olarak öne sürdüler ve devrimci proletaryayý bu karýþýklýðý düzeltme iþiyle uðraþmak zorunda býraktýlar. Her zor dönem gibi, sözünü ettiðimiz yýllar da, düþüncede, teoride, iradede saðlamlýðýn, kararlýlýðýn, cesaretin sýnandýðý 12 yýllar oldu. Düþüncede sýð, teoride son derece zayýf, ilkede tutarsýz olan dünyadaki tüm politik akýmlar, kendilerinden bekleneceði gibi, irade, kararlýlýk ve cesaret yoksunluðuyla karekterize olmuþ bir tavýr sergilediler. Dünyadaki tüm politik akýmlarý etkisi altýna alan bu atmosferden Türkiye ve K.Kürdistan daki politik akýmlarýn etkilendiklerini, Türkiye ve K.Kürdistan ýn bu konuda istisna oluþturmadýðýný ayrýca belirtmeye gerek yok. Hatta denilebilirki, bu karþý devrimci rüzgar en çok da Türkiye ve K.Kürdistan daki politik akýmlarý etkisi altýna aldý. Öyle ki, ABD nin sýçramalý bir çöküþ sürecinde olduðunu artýk körlerin dahi gördüðü günümüzde, onun yenilmezliði üzerine politika yapan biçareler bizim topraklarýmýzda bulunabiliyor. Kapitalizmin Sýçramalý Çöküþü ve Sosyalizmin Sýçramalý Yükseliþi Yaþadýðýmýz topraklarda, burjuva karþý-devrimci rüzgara, bu rüzgarýn en güçlü olduðu dönemden baþlayarak, kararlýlýk ve cesaretle direnen sadece Leninist Parti oldu. Teoride ve politikada devrimci marksizme dayanan Leninist Parti, bu en güç dönemde, yaþanan sürecin geçici bir durum olduðunu; tarihsel olarak üstün bir toplumsal sistem olan sosyalizmin kapitalizmin yerini almaya devam e- deceðini; zaferin ve geleceðin komünizme ait olduðunu ilan etti. Daðýlan sosyalizm deðil, sosyalizmin sadece bir biçimiydi. Fakat, tarihin ileriye doðru hareketini hiçbir güç durduramazdý. Proletarya ve diðer emekçi sýnýflar, eriþmiþ bulunduklarý yaþam ve uygarlýk düzeyinden geriye düþüþü kabullenmeyecek ve bu dönemin þokunu atlatýr atlatmaz ileriye doðru atýlacaklardý. Tarihin çarklarýný geriye döndürmek mümkün deðildi. Lenin in ilan ettiði Emperyalizmin çöküþ ve proleter devrimler çaðý sürüyordu. Fakat Lenin in bu son derece önemli ve tüm çaða ýþýk tutan belirlemesi de, rutin, son derece düzenli iþleyen bir sürecin ifadesi olarak anlaþýlmamalý. Böyle bir anlama, Lenin in düþüncesinin olabilecek en sýð biçimde ele alýnýþý olur. Lenin i Emperyalizmin çöküþ ve proleter devrimler çaðý belirlemesi, düzgün iþleyen, evrimci tarzda ilerleyen bir sürecin ifadesi olarak ele alýnýrsa kapitalizmin ve o- nun tekelci aþamasý olan emperyalizmin tüm tarihsel geliþmesi tüm varlýk koþullarý anlaþýlmamýþ olur. Lenin in bu belirlemeyi yaptýðý dönemden bu yana neredeyse doksan yýl geçti ve bu doksan yýl içinde hepsi de kapitalizmin yýkým koþullarýný olgunlaþtýran, hýzlandýran sayýsýz geliþme oldu. Bu sayýsýz geliþmelerin kapitalizmin yýkýmý üzerindeki etkileri ve sonuçlarý hesaba katýlmadan emperyalistkapitalist sistemin günümüzdeki ve gelecekteki durumu anlaþýlamaz. Engels in aktaracaðýmýz sözleri sorunun ele alýnýþ biçimi açýsýndan son derece öðreticidir. Marksist öðretinin canlý ö- zü olan diyalektik düþünme yöntemini bir an olsun ihmal etmeyen Engels, kapitalizmin belirli bir dönemdeki durumunu tahlil ederken onu kendi geliþimi içinde ve süreç halinde ele alarak geliþmelerin etki ve sonuçlarýný hesaba katmanýn parlak bir örneðini veriyor. Ýþte Engels in ders niteliðindeki sözleri: son büyük genel bunalýmdan beri burada büyük bir deðiþiklik olmuþtur. Daha önceki on yýllýk döngüleriyle devresel süreçlerin had biçimi, yerini -çeþitli sanayi ülkelerinde çeþitli zamanlarda yer alan- iþlerde nispeten kýsa ve hafif bir i- yileþme ve nispeten uzun ve kararsýz depresyon arasýnda deðiþen, daha kronik ve daha uzun süreli biçimlere býrakmýþ görünmektedir. Ama bu, belki de, yalnýzca döngülerin sürelerinin uzamasý sorunudur. Dünya ticaretinin ilk yýllarýnda, arasýnda, bu döngülerin yak-

13 laþýk beþ yýl sürdüðü gösterilebilir; 1847 ile 1867 arasýnda,döngü açýkca on yýldýr; þimdi, acaba bu güne deðin eþi görülmemiþ yeni bir dünya bunalýmýnýn hazýrlýk aþamasýnda mý bulunuyoruz? Pek çok þey bu yöne iþaret ediyor. Son 1867 genel bunalýmýndan beri, bir çok derin deðiþiklik olmuþtur. Ulaþtýrma ve iletiþim araçlarýndaki dev geniþleme -okyanuslardaki þilepler, demiryollarý, telgraf, Süveyþ Kanalý- gerçek bir dünya piyasasýný bir olgu haline getirmiþtir. ( ) Þu halde eski bunalýmlarýn yenilenmesine karþý iþleyen her etmen, kendi içerisinde, gelecekteki çok daha güçlü bir bunalýmýn tohumlarýný taþýmaktadýr. Engels in bu sözlerinin üzerinden yüzyirmibeþ, Lenin in çaða iliþkin belirlemesinin üzerinden doksan yýlý aþkýn bir zaman geçti. Bu uzun zaman içinde, baþta ulaþým ve iletiþim olmak üzere teknolojinin her alanýnda dev ilerlemeler oldu. Ýnsanlýðýn kaydettiði dev ilerlemeler tarihsel bir toplumsal sistem olarak kapitalizmin aþýlmasý için gereken koþullarý fazlasýyla olgunlaþtýrdý. Sýð düþünce sahiplerinin sandýðýnýn aksine iletiþim, ulaþým, teknik ve sanayi alanýndaki geliþmeler kapitalizmi rahatlatýp ömrünü uzatmaz ama onun yýkým koþullarýný hazýrlar ve olgunlaþtýrýr. Çünkü sanayinin teknik temeli her zaman devrimcidir. Bu nedenle, bu alanlardaki dev ilerlemeler sonucu kapitalizm günümüzde artýk sýçramalý çöküþ sürecine girmiþtir. Bu günü dünden ayýran en önemli noktalardan biri bu sýçramalý çöküþ sürecidir. Bu, insanlýk tarihinde bir YENÝ EVRE dir. Kapitalist Ülke Ekonomilerinin Karþýlýklý Baðýmlýlýðý Arttý Lenin, çaða damgasýný vuracak olguyu henüz embriyon halindeyken görüp a- çýða çýkarmýþtýr. Lenin in 1900 lü yýllarýn baþlarýnda yaptýðý belirleme emperyalistkapitalist sistemin hemen çökeceði ve yerini bütün dünyada sosyalizmin alacaðý anlamýnda deðildi. Belirleme sadece çaðýn özelliðine ve geliþmenin yönüne iliþkindi. Artýk insanlýk, bir toplumsal sistem olan kapitalizmi aþma noktasýna gelmiþti. Yarým kalan bir giriþim olarak 1871 Paris Komünü nü saymazsak, Ekim Devrimi yle birlikte insanlýk, tarihinde ilk defa kapitalist üretim biçiminin ötesine adým atýyor ve ondan daha üstün bir ü- retim biçimini örgütlemeye giriþiyordu. Kapitalist zincirin ilk halkasý 1917 Ekim Devrimi yle kopmuþtu. Ekim Devrimi nden hemen sonra Almanya ve Macaristan da sosyalist devrimlerin, Bulgaristan da anti-faþist halk ayaklanmasýnýn patlak vermesi, bir ülkedeki devrimin baþka ülkelerdeki devrimleri nasýl tetikleyeceðinin örneði oldu.ortaya çýktýðý tarihsel koþullar nedeniyle Paris Komünü nün böyle bir þansý ya yoktu ya da yok denecek kadar az idi. Çünkü kapitalizm böyle bir etkileme için henüz yeterince olgunlaþmamýþtý, kapitalist ülkelerin ekonomileri birbirlerine yeterince yakýnlaþmamýþtý. Kapitalizmin olgunlaþtýðý ve emperyalist aþamaya ulaþtýðý dönemde patlak veren Ekim Devrimi ise baþka ülkelerin devrimlerini etkileme koþullarýna sahipti artýk.bu koþullarý saðlayan bizzat kapitalist geliþmenin kendisi olmuþtur. Kapitalizmi kendinden önceki üretim biçimlerinden ayýran temel özelliklerden birisi, onun ekonominin çeþitli dallarý a- rasýnda karþýlýklý baðýmlýlýk yaratmasýdýr. Kapitalizmin tekelci aþamasý olan emperyalizm, ekonominin çeþitli dallarý arasýndaki karþýlýklý baðýmlýlýðý, bütün kapitalist ülke ekonomilerinin birbirine baðýmlýlýðý düzeyine taþýr. Gercekte bu süreç daha eskilere dayanýr. Engels, daha 1880 li yýllarda ulaþým ve iletiþimdeki geliþmelerin dünya pazarýný bir olgu haline getirdiðini yazýyor. Kapitalist ülke ekonomilerinin karþýlýklý baðýmlýlýðý daha o yýllarda baþlar. Ancak bu, gerçek anlam ve önemini daha sonraki onyýllarda bulacaktýr. Bu karþýlýklý baðýmlýlýk, emperyalistlerin bu baðýmlýlýktan asýl yararlanan taraf olmalarý gerçeðinden bagýmsýzdýr. Baþka bir ifadeyle, emperyalist ülkelerin bu karþýlýklý baðýmlýlýktan yararlanan taraf olmalarý, onlarýn ekonomilerinin de öteki ülkelerin ekonomilerine baðýmlý olduðu gerçeðini deðiþtirmez. Ulaþým, iletiþim teknolojisindeki dev ilerlemeler, dünya ticaretinin hýz ve kapsam olarak en ileri düzeye gelmiþ olmasý, sermayenin dolaþým hýzý üzerinde iletiþim teknolojisinin büyük etkisi vb.vb. kapitalist uluslarý, kapitalist ülke ekonomilerini birbirine öylesine baðladý ki, hepsini, deyim uygunsa, bir bulamaç haline getirdi. Kapitalist uluslarýn neredeyse bir bulamaç halinde birleþtirilmiþ olmalarý dünya tarihi açýsýndan son derece önemli bir geliþmedir. Bir yerde patlak veren bir bunalýmýn domino taþý örneði diðer tüm ülkeleri etkisi altýna almasý; üstelik bunu bir-iki hafta gibi kýsa bir süre içinde yapmasý, kapitalist uluslarýn bu sýký karþýlýklý baðýmlýlýðýnýn sonucudur. Günümüzde her saat bunun örneklerine rastlamak mümkün. Ama 1997 de Endenozya da patlak veren bunalýmýn bir virüs gibi önce Rusya, ardýndan Türkiye, Arjantin ve diðer Latin Amerika ülkelerini peþpeþe etkisi altýna almasý, arkasýndan ABD ve Avrupa ülkelerine sýçrayarak bütün emperyalist-kapitalist sistemi sarsmasý tipik bir örnek oluþturdu. Artýk herhangi bir kapitalist ülkede patlak verecek bir borsa krizinin, banka ya da þirket iflaslarýnýn, sanayi bunalýmýnýn vs. tüm ülkeleri etkisi altýna alacaðýný kimse tartýþmýyor bile. Kapitalizmin Eþitsiz Geliþme Yasasý Geçerliliðini Koruyor Bütün bu geliþmelerin tarihsel önemi þurda yatýyor: Herhangi bir kapitalist ülkede patlak verecek bir devrim geçmiþte olduðundan çok daha kýsa bir süre içinde öteki ülkeleri etkisi altýna alacak; kapitalist ülke ekonomilerini ve bütün sistemlerini bunalýma sokarak kitlelerin devrimci ayaklanmalarýna yol açacaktýr. Emperyalist-kapitalist zincir yine en zayýf halkadan kýrýlacak. Kapitalizm var olduðu müddetce eþitsiz geliþme yasasý da varlýðýný sürdürecektir ve bu nedenle devrimin önce bir ya da birkaç ülkede patlak vermesi kaçýnýlmazdýr. Yani devrim, önce çeliþkilerin üstüste bindiði, yýðýldýðý, keskinleþtiði, çatýþmalarýn yoðunlaþtýðý, burjuvazinin güçten düþtüðü bir ya da birkaç ülkede patlak verecek. Fakat, bu günün geçmiþten farký, bir yerde patlak verecek devrimin çok kýsa bir süre içinde öteki ülkelere sýçrayacak ya da en azýndan diðerlerini etkisi altýna alacak olmasýdýr. Kapitalizmin tüm geliþmesi, bunun için gerekli nesnel kosullarý hazýrlamýþtýr Ekim Devrimi, dünyanýn altýda birini emperyalist-kapitalist zincirden kurtarmýþtý de ortaya çýkan Halk Devrimleri, bu rakamý daha yukarý çekti ve dünyanýn üçte birini kapitalizmden kurtardý. Daha sonralarý bunlara Çin, Küba, Vietnam, Kore Halk Cumhuriyeti eklendi. Emperyalist-kapitalist sistemin sýçramalý çöküþ sürecinde, dünya kapitalist uluslarýnýn birbirlerine bu kadar baðlandýklarý; dünya tarihinin bu kadar hýzlandýðý bir dönemde bir ülkede patlak verecek bir devrimin emperyalist-kapitalist sistemde büyük çöküþe yol açacaðýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Yeni Evre yeni Ekimlerin yüzyýlý o- lacaktýr. 13

14 Zindanlarý Yýkacak, ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! Remzi Aydýn Ölüm Orucu Eyleminin 504. Gününde Remzi AYDIN bulunduðu Bayrampaþa Özel Tip cezaevinde insanlýðýn en büyük savaþlarýnda birini veriyor. O, Fidel Castro nun Devrim için savaþmayana komünist denmez her gün, her saat doðrulayarak bu adý hakkettiðini gösteriyor. Remzi yoldaþ sýnýflar mücadelesinin bu önemli aþamasýnda yüklendiði tarihsel misyonu onurla, gururla taþýyor. O, bir Leninistin yaþamda ulaþabileceði en ileri noktaya ulaþmýþ bulunuyor; ama durmuyor Remzi yoldaþ, sürekli kendini yenilemeye, geliþtirmeye devam ediyor. Sürekli okuyor, yazýyor, düþünüyor. Yaþamýný kolektif için devrim için yavaþ yavaþ feda ediyor. O büyük zaferi bir gün mutlaka kazanacaðýmýza inanýyor. Bizler daima seninle birlikteyiz Remzi yoldaþ: Daima, zafere kadar. DEVRÝMLER YÜZYILININ ÇIÐLIÐI Ýnsanýn çýðlýðý Remzi yoldaþ. Açlýðýn çýðlýðý, Yoksulluðun çýðlýðý, devrimler yüzyýlýnýn çýðlýðý Remzi yoldaþ. Hiç tereddütsüz yürüyor koca bir yükü taþýrken geleceðe. Sendelemeden, duraksamadan, yürekte ve bilinçte Týpký Sibelimizin, Aysunumuzun, Muratýmýzýn yaptýðý gibi daima ve baðlýlýkla. Bizler bugün hepimiz birer Remzi AYDIN ýz. Yüreðimizin atýþlarý ayný, sýcaklýðý ayný, insanlýk için beslediðimiz her þey ayný. Yani bir bütün halinde Remzi AYDIN ýz. Ölüm Orucu nun 400 lü günlerindeydi Remzi AYDIN. Biz, kendi çabalarýmýzla hazýrladýðýmýz 600 e yakýn, Ölüm Orucu ile ilgili kuþlamalarýmýzý iþçi ve emekçi semtlerinde yaptýk. Þablonla hazýrladýðýmýz Ölüm Orucu Sürüyor, Remzi AYDIN Ölüm Orucu Eyleminin 400 lü Günlerinde, Ö- lüm Orucu Sürüyor pullamalarýmýzý direklere ve duvarlara yapýþtýrdýk. Duvarlara Her Þey Emeðin Olacak þeklinde yazýlamalar yapýldý. Bütün coþku ve baðlýlýðýmýzla, daima ZÝNDANLARI YIKACAK, ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! Ýzmir den Leninistler NOT: Elimize posta yoluyla ulaþan yazýyý ha- Hiç Bir Baskýya Boyun Eðmeyeceðiz Devrimci Dayanýþmayý Yükseltelim! 1Nisan 2004 tarihinde Ekmek ve Adalet dergisi, Gençlik Gelecektir dergisi, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneði, Ýdil Kültür Merkezi, TA- YAD, Tavýr Dergisi, Anadolunun Sesi Radyosu, Halkýn Hukuk Bürosu çalýþanlarýnýn da aralarýnda bulunduðu 82 kiþi bir gecede terörist ilan edilip tutuklanmýþtý. 1 Nisan dan sonra ev baskýnlarý, gözaltýlar, tutuklamalar süre geldi. 8 aydýr disketten a- dýn çýktý gerekçesi ile tutuklananlarýn 5 Kasým günü Ýstanbul ACM (Aðýr Ceza Mahkemesi) de karar duruþmasý görüldü. 5 Kasým günü sabahýn erken saatlerinde tutuklulara destek olmak ve 1 Nisan komplosunu protesto etmek amaçlý basýn a- çýklamasý yapmak isteyen Haklar ve Özgürlükler Cephesi nden grup, ACM önünde buluþtu. Adalet Ýstiyoruz yazýlý bir pankart açýlan eyleme Irakta Savaþa Hayýr Koordinasyonu ve Mücadele Birliði yazýlý pankart ve Ekmek ve Adalet Yalnýz Deðildir, Sosyalist Basýn Susturulamaz dövizleriyle bir grup Mücadele Birliði o- kuru da destek verdi. Tutuklularýn bulunduðu ring aracýnýn gelmesiyle birlikte kitle Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest Býrakýlsýn, Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Komplolarý Boþa Çýkaracaðýz sloganlarý attý. TAYAD üyesi Fatma Karaoðlan operasyonla ilgili bir basýn açýklamasý okudu. Okunan açýklamadan sonra tutuklu aileleri duruþmayý izlemek üzere i- çeriye girmeye çalýþtýlar. Ancak polisin giriþe yýðýnak yapmasýndan kaynaklý ailelerle polis arasýnda bir gerginlik yaþandý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine kitle Baskýlar Bizi Yýldýramaz sloganý attý ve oturma eylemi baþlattý. Polis gaz maskesi taktý ve kitlenin üzerine doðru yürümeye baþladý. Bu arada kitlenin içerisinden polis taþlandý. Ancak olay büyümeden yatýþtýrýldý. Yol araç trafiðine açýldý ama her araç geçiþinden sonra kitle ile polis karþýlýklý konumlandýlar. Bekleyiþ sýrasýnda polis ile kitle arasýnda sýk sýk gerginlikler yaþandý. Aileler, gerginliði polisin yarattýðýný, kendilerinin her zamanki bekleme yerinde durduðunda bir sorun yaþanmadýðýný, polisin bu sefer ailelerin orada beklemesine izin vermemesi üzerine yolun kapandýðýný söylediler. Bunun üzerine dýþarýda bekleyenler yeniden eski bekleme yerlerine a- lýndýlar. Mahkeme önündeki kitle, Yaþasýn Devrimci Dayanýþma, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur sloganlarýyla ve marþlarla, akþamüzeri sularýna kadar kararlý bir þekilde mahkemenin sonlanmasýný bekledi. 42 kiþinin yargýlandýðý mahkemede 19 kiþi tahliye edilirken, 23 tutuklunun ise duruþmasý 11 Þubat a ertelendi.r 14

15 1 Mayýs Mahallesi nden Ýþçi Okurumuzun Mektubu Dolayýsýyla: ÝÞTEN AYRILMALAR ve KOMÝTELER ÜZERÝNE Kýsacasý, kapitalizm koþullarýnda tüm fabrika ve diðer iþyerlerinde çalýþma þartlarý birbirinden aðýr, berbat ve beterdir. Kapitalizm varlýðýný sürdürdükçe, bu aðýr çalýþma koþullarý, deðiþmeyecek, daha da kötüleþecektir. Bu nedenle kapitalizm koþullarý altýnda insancýl çalýþma þartlarýna sahip bir iþ aramak, iþçiler açýsýndan umutsuz bir arayýþtýr. Boþunadýr. Ýþçiler, kapitalizm koþullarýnda iyi þartlara sahip bir iþ arayarak enerjilerini boþuna harcamak yerine, güçlerini, tüm insanlýk dýþý sonuçlarýyla birlikte; iþçimizin dediði gibi; patronlarýn dünyasýný, yani, kapitalizmi yýkmaya yönlendirmelidir. Mücadele Birliði nde yayýnlanan iþçi-okur mektuplarýnda, iþçilerimiz sýk sýk çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý, saðlýksýzlýðý, u- zun çalýþma saatleri, kendilerine yöneltilen hakaretler, düþük ücretler vb nedenlerle patrona tavýr koyup, iþten ayrýlmayý bir mücadele yöntemi gibi baþvurduklarýný aktarýyorlar. 1 Mayýs Mahallesi nden bir iþçi okurun Y.E.Mücadele Birliði nin 25. sayýsýnda yayýnlanan mektubu bunlardan biri. Ýþçimiz mektubunda daha önce 900 kiþiyle birlikte çalýþtýðý tekstil atölyesinin çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðýný aktardýktan sonra: biz de iþçiler olarak patronun bu kadar baskýsýna ve sömürüsüne karþý 50 kiþi iþten çýktýk, iþi býrakýnca hayatýmda bir þey deðiþmediðinin farkýna vardým þeklinde, baþvurduklarý mücadele yöntemini ve bu yöntemin sonucunu anlatmýþ. Ýþçimizin zindana benzeterek (çok yerinde bir benzetme) bahsettiði çalýþma koþullarý, aþaðý yukarý tüm fabrika ve atölyelerde aynýdýr. Hepsinde aðýr, saðlýksýz, uzun çalýþma saatleri ve buna bedel olarak, iþçilere verilen kýrýntý düzeyindeki sefalet ücretidir. Ýþçiler tüm fabrika atölye, madenler vb. iþyerlerinde patronlarýn kar hýrsýný tatmin etmek için, genç yaþta ömürlerini tüketirler. Çalýþma sýrasýnda, iþçilere yöneltilen hakaret, küfür, kimi zaman dayak gibi aþaðýlayýcý, o- nur kýrýcý davranýþlar da cabasý. Ayrýca tehlikeli iþlerde, can güvenliði açýsýndan zorunlu takým alet edevatlarý saðlanmadýðý için, her gün onlarca iþçi iþ kazasý adý altýnda cinayete kurban giderler. Patronlar bu cinayetleri daha fazla kar uðruna iþ güvenliði için gerekli takým alet edevatý almayarak iþlerler. Örneðin, geçtiðimiz aylarda Tuzla Tersanesi nde iþ güvenliði için gerekli alet edevat verilmediðinden, bir iþçi gemiden denize düþerek hayatýný kaybediyor. Denizde ölen iþçinin cesedini arama çalýþmasý sýrasýnda dalgýçlar, altý ay önce gemiden denize düþerek hayatýný kaybetmiþ baþka bir iþçinin çürüyen cesediyle karþýlaþýyorlar. Patronlar 6 ay önce iþ kazasý cinayetine kurban giden iþçinin cesedini arayýp çýkarma zahmetine bile girmiyorlar. Tuzla Tersanesi nde iþ kazasý adý altýnda her ay ortalama 5-10 iþçi katlediliyor. Kýsacasý, kapitalizm koþullarýnda tüm fabrika ve diðer iþyerlerinde çalýþma þartlarý birbirinden aðýr, berbat ve beterdir. Kapitalizm varlýðýný sürdürdükçe, bu aðýr çalýþma koþullarý, deðiþmeyecek, daha da kötüleþecektir. Bu nedenle kapitalizm koþullarý altýnda insancýl çalýþma þartlarýna sahip bir iþ aramak, iþçiler açýsýndan umutsuz bir arayýþtýr. Boþunadýr. Ýþçiler, kapitalizm koþullarýnda iyi þartlara sahip bir iþ arayarak enerjilerini boþuna harcamak yerine, güçlerini, tüm insanlýk dýþý sonuçlarýyla birlikte; iþçimizin dediði gibi; patronlarýn dünyasýný, yani, kapitalizmi yýkmaya yönlendirmelidir. Diðer yandan iþten çýkma, iþçi sýnýfý açýsýndan bir mücadele yöntemi deðildir, olmamýþtýr da. Ýþçi sýnýfý tarihinde, böyle bir mücadele yöntemi yoktur. Tersine, iþçi sýnýfý, tarihi boyunca iþten çýkarýlmaya karþý hep mücadele etmiþtir. Ýþçiler iþten ayrýldýklarýnda býrakýn daha iyi þartlara sahip bir iþ bulmayý, iþsiz kalabileceklerini bilirler. Hele milyonlarca iþsizin bulunduðu günümüz koþullarýnda, iþçiler bunun çok daha farkýndadýr. Bu nedenle iþçiler, iþten ayrýlmanýn sonuçsuz kalacaðýný ve kendilerine zarar vereceðini bilirler ve böyle bir eylem biçimini benimsemezler. Ýþçilerin iþten ayrýlmasýnýn patronlar açýsýndan sonucunu deðerlendirirsek, boþalan her iþçinin yerine almaya hazýr kitlesel iþsizlerin bulunmasý nedeniyle, patronlar çok rahatlýkla kýsa sürede boþalan her iþçinin yerini doldururlar. Ýþçimizin bahsettiði o a- tölyedeki 900 iþçinin hepsi iþten ayrýlsaydý bile, patron çok rahat bu 900 iþçinin yerini iþsizlerden takviye ederdi. Sonuç olarak iþten ayrýlmayla, iþçiler patronlardan hiçbir kazaným elde edemezler. Kapitalizm koþullarýnda patronlar sömürecek iþçi bulmakta sýkýntý çekmezler. Ýþçilerin iþten ayrýlmasýnýn patron üzerinde hiç- 15

16 bir yaptýrým gücü yoktur. Bir iþyerinde iþçilerin çalýþma þartlarý ne kadar aðýr, sömürü ne kadar yüksek ve ücretleri ne kadar düþükse, o iþ yerinde iþçilerin eyleme geçme eðilimi o kadar büyüktür. Böyle bir iþyerinde bulunmak, bizim için iþçileri örgütlemek ve harekete geçirmek açýsýndan önemli bir fýrsattýr. Ýþçimizin bahsettiði 900 kiþinin çalýþtýðý tekstil atölyesindeki çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý ve sömürünün yüksekliði, bize söz konusu 900 iþçiyi örgütlemek ve harekete geçirmek fýrsatýnýn yüksekliðini gösterir. Ýþçimizin bu iþyerinden elli iþçiyle birlikte ayrýlmasý, 900 iþçinin, içerden örgütlenmenin ve harekete geçirmenin fýrsatýný kaçýrdýðýmýz anlamýna gelir. Þimdi o tekstil atölyesindeki iþçilerle bað kurmak, örgütlemek ve harekete geçirmek için çok daha fazla zaman ve enerji harcamak gerekecek. Bu yönüyle bu tür iþyerlerinden ayrýlmak yarar deðil zarar getirir. Ýþçimiz de iþi býrakýnca hayatýmda bir þey deðiþmediðinin farkýna vardým diyerek, bunu yaþadýðý deneyimden öðrenmiþ. Ýþçimizin bahsettiði aðýr baský ve sömürünün bulunduðu a- tölyede, öncelikle, faþist güvenlik görevlilerine ve patronun diðer uþaklarýna hissettirmeden, en güvenilir iþçilerden iþyeri komiteleri kurarak iþe baþlanmalý. Bu komiteler aracýlýðýyla, iþçilerin diðer bölümlerini örgütleme ve harekete hazýr hale getirmeye giriþilmeli. Ýþçi komitelerini yalnýzca ayaklanma ve iktidar organlarý olduðu ve sadece bu iþlevi gördüðü yanýlsamasýna düþmemek gerekir. Ýþçi komiteleri, ayný zamanda günün mücadele araçlarýdýr. Yani, bugün iþçilerin önüne koyduðu ekonomik ve politik mücadele görevlerini de yerine getirmek durumundadýrlar. Ýþçi komiteleri, bulunduklarý iþyerlerinde, ücretlerin artýrýlmasý, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve bazý sosyal haklarýn kazanýlmasý gibi, ekonomik mücadelede de, militanca iþçilere öncülük etmeli ve yönlendirmelidir. Ama iþçi komiteleri, ekonomik mücadeleyle iktidar mücadelesi arasýndaki baðý kurmayý kesinlikle ihmal etmemelidir. Örneðin bir iþ yerinde komiteler ücretlerin arttýrýlmasý talebiyle iþçileri greve geçirdi diyelim. Bu grev sýrasýnda komiteler, iþçileri, kapitalizm varoldukça her türlü ekonomik ve politik kazanýmýn geçici olduðu, en iyi çalýþma koþullarýnda dahi sermaye sahiplerinin kendilerini sömürdüðü, bunun yanýnda elde ettikleri kazanýmlarýn yarýn, kapitalistler tarafýndan bin bir yolla tekrar ellerinden alacaðýný vb. þeklinde uyarmalý. Sömürüden ancak, kapitalizmi yýkarak, sosyalizmi kurarak kurtulabileceklerini, bunun için de, siyasi iktidarýn genel ayaklanmayla ele geçirilmesi gerektiði ve bugünden genel ayaklanmaya pratik olarak hazýrlanmanýn zorunlu olduðu bilincini vermelidir. Komiteler, ekonomik taleple de olsa her iþçi eylemini genel ayaklanmaya bir hazýrlýk, onun küçük bir provasý olduðu bilinciyle hareket etmelidir. Ýþçi sýnýfý ve diðer kitleler, ancak bu tür küçük provalarla iktidarý fethedeceði genel ayaklanmaya hazýrlanabilir. Devrimci durum odur ki, hangi derin politik nedenlerin ya da tahmin edilemeyecek kadar kýsýtlý ekonomik-güncel olaylarýn genel bir ayaklanmanýn patlamasýný gündeme getireceðini þimdiden bilemeyiz. Ama görevimiz en kýsýtlý ekonomik nedenlerle bile olsa, ortaya çýkan bir mücadelenin genel bir ayaklanmanýn kývýlcýmý olabileceði bilinciyle hareket etmek ve bu bilince uygun araçlarla geniþ yýðýnlarý örgütleyebilmektir. Eðer biz bugün kýsýtlý ekonomik nedenlerle ortaya çýkan bir harekete öncülük etmeyip bir kenara býrakýrsak, genel harekete dönüþebilecek bir kývýlcýmý da elden kaçýrmýþ oluruz. Bu nedenle bizler, en küçük e- konomik taleplerle yapýlan eylemlerin bile güçlü bir ateþleyici o- labileceðini bilerek hareket etmek zorundayýz. Ýnsanlarýn her gün artan ihtiyaçlarýnýn, en temel gereksinimlerinin kapitalist sistemde karþýlanamayacaðýný, bu nedenle yýðýnlarla sistem arasýnda ortaya çýkan her çeliþkiden devrim için yararlanmayý bilmek gerektiðini bir an olsun unutmamalýyýz. Bu bilinçle hareket edersek, ekonomik mücadele ve iktidar mücadelesi arasýndaki baðý kurmuþ ve iþçilerle kurduðumuz baðlarla onlarý iktidarý fethetmeye yönlendirebiliriz. Ýþ Kazalarý Kader Deðildir Merhaba arkadaþlar, Ben plastik fabrikasýnda terlik üretiminde çalýþan bir iþçiyim. Sigortasýz ve günde 12 saat çalýþýyorum. Benim çalýþtýðým fabrikanýn ilerisinde, ayný sektörde, benimle ayný iþi yapan bir arkadaþýmýzýn baþýna gelen bir olayý anlatacaðým. Arkadaþýmýz bizimle ayný þartlarda çalýþmaktaydý. Yine her zamanki gibi fabrikada çalýþýrken, bir iþ kazasý yaþýyor ve kolu makinanýn arasýnda kalarak kopuyor. Arkadaþýmýz gerekli tedaviyi gördükten sonra bile çalýþamaz duruma geliyor. Bunun üzerine yasal yollardan hakkýný aramaya baþlýyor. Tabii bu arada fabrika sahipleri de boþ durmuyorlar. Ziyaretlerde ve maddi yardýmlarda bulunarak, hukuki yollara baþvurmaktan vazgeçirmeye çalýþýyorlar arkadaþýmýzý. Fakat arkadaþýmýz, çevresinden de gördüðü destekle, yasal yollardan hakkýný aramaya devam etti. Bu süreç içerisinde, 16 patronlar arkadaþýmýza protez bir kol takarak çalýþmalara devam etmesini istiyorlar. Bunun yaný sýra çalýþýrken aldýðý ücreti vermeye devam etmektedirler. Bir-iki ay bu böyle sürüyor ama arkadaþýmýz yasal yollardan haklarýný kazanýyor ve emeklilik hakkýný alýyor. Bu arkadaþýmýz haklarýný aldý belki, fakat kim bilir o- nun gibi kaç iþçi haklarýný alamamýþtýr. Kim bilir bunun gibi kaç arkadaþýmýz bilinçli olmadýðý için, kimseden saðlýklý bilgi ve bilinç alamadýðý için haklarýný savunamýyor. Neden bütün iþçiler bilinçlenip kendi haklarýný aramasýn? Çevremizde olanlara duyarlý olup, iþçileri bilinçlendirerek baþka kollarýn kopmasýna engel olalým ve hep birlikte sorunlarýmýzý ve çözüm yollarýný paylaþarak bir adým daha atalým. DÝK li Bir Ýþçi/Antep

17 ÖZELLEÞTÝRMENÝN FRENÝ PATLADI: KAPÝTALÝZMÝN SALDIRILARI ARTIYOR AKP hükümetinin SSK nýn (Sosyal Sigortalar Kurumu) Saðlýk Bakanlýðý na devrine iliþkin aldýðý karar, SSK iþçi ve emekçilerinin yoðun tepkisini alýyor. Bunun bir sonraki adýmýnýn saðlýk hizmetlerinin tümüyle özelleþtirilmesi olacaðýný bilen saðlýk iþçi ve emekçileri sürekli eylem halindeler. Hükümetin çýkardýðý Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Yerel Yönetimler Yasasý ile, saðlýk kurumlarýnýn yerel yönetimlere devrini yasalaþtýrmasý sonucu atýlan bu adýmlarýn arkasý da gelecektir. Devlet, kendi cephesinden iþçi ve emekçilere bir savaþ açmýþ durumdadýr. Emperyalizmin ekonomik ilhak politikalarýnýn en son sýnýrýna dayandýrýlmasý anlamýna geliyor bu. Emekçiler, SSK sahip çýkýlmasý gereken kritik bir eþiktir diyorlar. Kapitalizm tarafýndan her gün her saat yaþamýn dýþýna atýlan iþçi ve emekçiler, bir yandan açlýk ve iþsizlikle boðuþurken, þimdi bir de saðlýk sorunlarýnýn çözümsüzlüðüyle karþý karþýya kalacaklar. Zaten bir kangren halini almýþ olan hastaneler sorunu, bundan sonra sancýsýný daha güçlü hissettirecektir. Hasta adam Türkiye, bir daha yataktan kalkmamak üzere kendisini emperyalist operatörlerin eline býrakýyor. Hükümet, Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasýna geçerek, ücretleri asgari ücretin 1/3 ünden az olanlara ücretsiz saðlýk hizmeti vereceðini söylüyor. Bu ilk bakýþta iþçi ve emekçilerin yararýna bir uygulamaymýþ gibi görünüyor; ama bunun hiç de öyle olmadýðý, taþý hafif kaldýrýnca altýnda yatan yýlanýn görüldüðü anlaþýlýyor. Her þeyden önce bu yeni uygulama ile Yeþil Kart ortadan kalkýyor. Bugün milyonlarca insanýn yararlandýðý Yeþil Kart ýn kaldýrýlmasý, parasýz saðlýk hizmeti alan milyonlarca insan i- çin saðlýk hizmetinin yeniden paralý hale gelmesi anlamýna geliyor. Siyasi iktidar kaþýkla verdiðini kepçeyle geri alýyor. Kaldý ki, asgari ücretin 1/3 ünden az ücret almak demek ayda 100 milyon civarýnda ücret almak demektir. Asgari ücreti açlýk sýnýrýnýn çok altýnda olan bir ülkede böyle bir uygulama, pratikte hiçbir uygulama alanýna sahip olamaz. Yani devlet görünürde bir hak bahþediyor, ama pratikte hiç bir þey vermezken, varolan haklarý da geri alýyor. Kamu reformu adý altýnda sunulan tüm tasarýlarýn aslýnda IMF-TC koalisyonunun ekonomik ilhak programýnýn adým adým uygulamasý olduðu anlaþýlýyor. Siyasi iktidar, saðlýk alanýnda giriþtiði özelleþtirmeye karþý geliþecek tepkiyi SSK a- çýklarýný kapatacaðýz yalanýyla engellemeye çalýþýyor. SSK nýn kimlerin elinde bir arpalýk haline geldiði, buralardan kimlerin yemlendiði bilinmeyen þeyler deðil. En baþta siyasi iktidarlar bu arpalýklardan besleniyorlar. Þu anda olan biten ise bu tür kurumlarýn Engels in kolektif kapitalist dediði devletten bireysel kapitalistlere devri. Asýl olarak tekelci kapitalizm þimdi yüzünü göstermeye baþlýyor. Sermayenin acýmasýz yasalarý, esas olarak þimdi bütün dizginlerinden boþanýrcasýna kendisini hissettirecek, iþçi ve emekçilerin mücadele ettikleri kazanýmlarý birer ikiþer elerinden alýnacak SSK nýn yaklaþýk 55 bin çalýþaný bu yeni uygulama ile birlikte sözleþmeli personel statüsüne geçirilecekler. Bunun anlamý, kapý dýþýna atýlmak üzere eþikte bekletilecekler. SSK nýn önce Saðlýk Bakanlýðý na devri, ardýndan da özelleþtirilmesi ile yüzbinlerce iþçi iþsiz kalacak. SSK Halkýndýr, Satýlamaz Sloganý Üzerine Ýnsanlarýn iþten atýldýklarý, yaþamdan kovulduklarý koþullarda sloganlar üzerinde durmak bazýlarýna biçimsel gelebilir ama sloganlar son tahlilde bir soyutlamayý ifade eder ve iþçi ve emekçilere bilinç taþýr. Onlara hedef gösterir. SSK Halkýndýr Satýlamaz sloganý, iþçilere bir hedef göstermediði gibi, yanlýþ bir bilinç de taþýmaktadýr. SSK hiçbir zaman halkýn olmamýþtýr. O, her zaman, kolektif kapitalist devletindi. SSK dan halka düþen, yýllar boyunca çalýþýp para ödemek ve elde etmesi gereken sosyal korumayý dahi elde edememek, hastane kapýlarýnda sürünmekti. Onlarýn ödediði para ile, devletin arpalýklarýnda birileri beslenirken, yýllardýr diþinden týrnaðýndan artýrarak SSK lý olabilenlerin ortada kalmasýydý. Bazý anlayýþlar SSK nýn ö- zelleþtirilmesini, sosyal devlet in tasfiyesi olarak görüyorlar. Halbuki, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda bir sosyal devlet ten bahsetmek devletin sýnýf karakterinden hiç bir þey anlamamak demektir. Sosyal devlet, daha çok, yurttaþlarýna sosyal güvenlik saðlamýþ devlet olarak algýlanýyor. Daha kýsa ve öz söylemek gerekirse, yurttaþlarýna bakmakla yükümlü devlet. Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda, devletin yurttaþlarýna nasýl baktýðýný bilmeyen yok! Tüm sýnýflý toplumlarda olduðu gibi, bizim ülkemizde de devlet, egemen sýnýfýn baský aygýtýdýr. Ezilen ve sömürülen sýnýflarý, zorla baský altýnda tutmak için, özel olarak örgütlenmiþ bir aygýttýr. Dolayýsýyla sýnýflý toplumlarda hiçbir zaman sosyal bir devlet olmamýþtýr ve olmayacaktýr da. Toplumu düþünen, toplumun ihtiyaçlarýna göre üreten, kendisini buna göre örgütlemiþ olan sadece ve sadece sosyalist devlettir. Bu nedenle, kullanýlan sloganlara dikkat etmek gerekiyor. SSK Halkýndýr Satýlamaz sloganý, ilk baþta kulaða hoþ gelse, insanýn ruhunu okþasa da, içerik olarak çarpýk bir bilinci gösteriyor. Özelleþtirmelere karþý mücadele, bu bilinçle verilemez. Eðer böyle yapýlmaya çalýþýlýrsa, baþbakanýn attýðý yeme Türk-Ýþ Baþkaný Salih Kýlýç gibi yakalanmak iþten bile deðildir. Baþbakan, madem öyle, SSK yý siz alýn, siz yönetin diyor, Salih Kýlýç da hemen kollarý sývýyor. Hangi iþçiden hangi aidat ile SSK nýn hisselerine talip olacaklar bilinmez, ama onun tavrýndan en azýndan bu güne kadar, bizim denilen SSK nýn kimsenin deðil ama kolektif kapitalist devletin olduðu açýða çýkmýþ oluyor. SSK larýn satýlmasýna iliþkin eylemler ise, her yerde yaygýnlýk gösteriyor. Bir çok ilde ve ilçede hastaneler önünde eylemler oldu. Ýþçiler daha güçlü eyleme hazýrlanýyorlar. 20 Kasým da Ankara da yapýlacak büyük mitingin hazýrlýklarýna þimdiden baþlandý. Ýþçiler, emekçiler, kritik bir eþikte bulunduðumuzu söylüyorlar. Ya emperyalizmin ilhak politikasý hayat bulacak ve milyonlarca insan yýkýma uðrayacak, iþsiz kalacak ya da iþçi ve emekçiler, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak sloganý ile iktidar için mücadele edecekler ve kendi devletlerini kuracaklar.r ANTEP EMEK PLATFORMU NDAN EYLEM! SSK nýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi gündemde. Antep E- mek Platformu da bu devri protesto etmek için 2 Kasým 04 tarihinde bir basýn açýklamasý düzenledi. Bizler de Mücadele Birliði okurlarý olarak, Bütün Ýktidar Emeðin Olacak, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði yazýlý dövizlerimizle katýldýk. 12:30 da Büyükþehir Belediyesi önünden 300 kiþilik bir kitleyle sloganlar atarak SSK Hastanesi nin bahçesine doðru yürümeye baþladýk. SSK Hastanesi nin bahçesinde okunan basýn metninden sonra, çözümün emeðin iktidarýnda olduðunu anlatmak için Bütün Ýktidar Emeðin Olacak sloganýný attýk. Daha sonra DÝSK in SSK Hastanesi nin bahçesine kurduðu çadýrý ziyaret ederek destek sunduk. Y.E. Mücadele Birliði/Antep 17

18 HACI HÜSREV DE FAÞÝST SALDIRI: Çetelere Karþý Mücadele Sisteme Karþý Mücadeleden Ayrý Düþünülemez 18 Tekellerin oluþmasýyla birlikte türeyen faþist kurumlar, dernekler, partiler ve bunun yanýnda çete, mafya gibi faþist güruhlar, kapitalist sistemin en gerici, baskýcý, kanlýkatliamlý yüzünü yansýtýyor. Mafya ve çeteler, özellikle devlet tarafýndan beslenip yönlendiriliyorlar. Bunlar, sistem içerisinde var o- lup sistemin artýðý iþleri yaparlar. Bunlarýn yaný sýra, emekçi mahallerinde yozlaþmayý örgütlerler. Devlet, iç savaþta sistemin yok oluþunu uzatabilmek için, lümpen proleterler arasýnda kendisine kitle tabaný bulmaya çalýþýr. Kapitalizm, ucuz emek gücü saðlayabilmek için her dönem hazýrda bir iþsiz ordusu tutar. Türkiye de ise iþsiz ordusu her geçen gün büyümektedir. Özellikle Kürdistan dan iþ bulma umudu ile Türkiye nin metropol þehirlerine gelenlerle birlikte, bu ordu daha da büyümektedir. Bir kýsmý iþ bulup, kapitalistler tarafýndan ucuz e- mek gücü olarak sömürülürken, devlet iþsiz kalan kýsmý kendisine karþý muhalefet durumuna düþürmemek için, mahallerde örgütlenen uyuþturucu, hýrsýzlýk, kapkaç çetelerine iter. Onlarý kendi eliyle besler. Ýþsizlerin toplumsal olaylar ile ilgilenmesinin önüne geçmeye çalýþýr. Lümpen proletarya, iç savaþta, devlet tarafýndan kapitalizmin yaratmýþ olduðu her türlü yozluða itilen, üretimden kopuk olan kesimdir. Son süreçte gündeme gelen Hacý Hüsrev Mahallesi ndeki o- laylar ise, devletin emekçi semtlerindeki çeteleþmeyi nasýl örgütlediðini daha net olarak ortaya seriyor. Uzun zamandýr bu mahallede örgütlü olan çeteler, uyuþturucu alým-satýmý, hýrsýzlýk, kapkaççýlýk ve fuhuþu polis yönlendirmesiyle mahalleye yaymýþlardýr. 30 Ekim tarihinde bir kiþinin ölümü, iki kiþinin de aðýr yaralanmasýyla sonuçlanan olayý, o gün mahallede bulunan bir dostumuzdan dinleyelim. 30 Ekim de, öldürülen Hacý Ahmet Mahallesi Çevre Koruma Derneði üyesi Hikmet Bahçe nin evinin önünde, çete üyeleri çaldýklarý çantayý paylaþýyorlar. Hikmet Bahçe de derneðe gitmek üzere e- vinden çýktýðýnda onlarla karþýlaþýyor ve onlara burada bu iþi yapmamalarýný söylüyor, bu tür iþlerin kötü olduðunu söylüyor. Aralarýnda tartýþma çýkýyor. Hikmet Bahçe bunlarý kovalýyor ve derneðe gidiyor. Aradan yarým saat geçtikten sonra çete üyeleri tekrar derneðe geliyor ve küfürler savurmaya baþlýyor. Dernekten çýkan gençler de onlarý kovalýyor, yakalayabildiklerini dövüyorlar. Geriye kalanlar ara sokaklara kaçýyorlar. Bunlar beþ-on dakika sonra 3 kiþi geri geliyorlar derneðe. Yine küfür etmeye baþlýyorlar, biz çalarýz biz yaparýz gibisinden konuþmaya baþlýyorlar. Tekrar kavga baþlýyor. Önde duran çete üyesini dernektekiler dövmeye baþlýyor, arkadan bir kiþi koþarak geliyor ve 5 el ateþ ediyor, üç kiþi vuruluyor. Hikmet Bahçe baþýndan ve gövdesinden yara alýyor. Hastaneye kaldýrýlýrken yolda yaþamýný yitiriyor. Diðerleri de aðýr yaralanýyor, þu anda hala hastanedeler. Bu olaydan sonra tüm mahalle sokaða dökülüyor. Kaçanlarýn sýðýndýðý evlere gidiyorlar, bir kiþiyi yakalýyorlar. Mahallede oturan bir çok çete üyesi, uyuþturucu sattýklarý evlerini boþaltýyor. Mahalle halký toplam 7 çete evini ateþe verdi. Olay yerine gelen polisler, aralarýnda benim aðabeyimin de bulunduðu birkaç kiþiyi gözaltýna alýyorlar ama karakola götürmüyorlar. Araç içerisinde dövüp býrakýyorlar. Abimin sýrtýnda hep yara izleri vardý. Olay yerine polisin 1-2 ekip otosuyla gelerek olayý örtbas etme isteði görülerek ve çetelerden aldýklarý rüþvetler için, halk polislere öfke duyarak panzerleri ve polisleri taþladý. Polisler gaz bombasý kullandýlar. Ama insanlarý daðýtamadýlar. Mahalle halký yaklaþýk 600 kiþi; kimse evine gitmedi. Sabaha kadar sokakta bu olayý protesto ettiler. Bu insanlarla daha önceden de bir çok kez sorunlar yaþadýk. Polis bu o- laylara göz yumuyor. Onlardan haraç alýyor. Baþka bir arkadaþ da; Ben Hacý Hüsrev de oturuyorum dediðin zaman bu çeteler yüzünden insanlar size ön yargýyla davranýyorlar. Polisler hýrsýzlara, uyuþturucu satanlara ayrý bir muamele, bunlara karþý çýkanlara ise daha farklý bir muamele uyguluyor. Polisler mahallede çetenin tetikçiliðini yapýyorlar. Uyuþturucunun olmadýðý mahalleye uyuþturucu sokuyor, uyuþturucunun olduðu mahallelerde ise býrakýn düzene muhalefeti, uyuþturucuya muhalefet o- lanlarýn varlýðýný bile sindiremiyor. Ýþleri yok etmek. Bu ülkede çetelere karþý gelmek, uyuþturucuya karþý gelmek suç mu? Kýsaca þunu söyleyebiliriz ki; geliþemeyen bir sistem çürümeye mahkum Evet geliþemeyen bir sistem çürümeye mahkumdur. Týpký bugünkü kapitalist sistem gibi. Çeteler faþizmin kitle tabaný, toplumun kalýntýlarýdýr. Sistemin dýþýnda bir mafya, çete olamaz. Kimse bu tür çetelere karþý mücadeleyi, onlarý her gün yeniden ve yeniden üreten kapitalist sistemden ayrý düþünmemelidir. Ýnsanlarýn çetelere karþý olan tavrý esasýnda bu düzene, kapitalist sisteme karþý bir tavýrdýr. Bu konuda devrimcilere düþen görev ise, çetelere karþý taviz göstermeden, onlarýn emekçi semtlerinde örgütlenmelerinin önünü kesmek, sistemin, ömrünü uzatabilmek için onlarý maþa olarak kullandýðýný anlatmaktýr. Bunlarýn anlatýldýðý halde devrimcileri ciddiye almazlýk ederlerse, o zaman devrimci þiddete baþ vurmak ve onlarý emekçi semtlerinden söküp atmaktýr.

19 DEVRÝMÝN AYAK SESLERÝ DÜNYAYI SARSIYOR Volkswagen Ýþçileri Eylemde Ýþçi ve emekçilerin tüm dünyada durmak bilmeyen eylemleri, baþta emperyalist-kapitalist merkezler olmak üzere dünyayý sarsmaya devam ediyor. Yerküreyi kaplayan iþçi eylemleri, grevleri, ayaklanmalarý, kapitalist sistemi tam kalbinden vurmaya devam ediyor. Hollanda da Ýkinci Grev Hollanda da metal iþçileri, 27 Ekim de iþ býraktý. Metal sektöründe çalýþan 150 fabrika ve iþletmede 18 bin iþçi 24 saat iþ býraktý. Ýþçi sendikalarýnýn hükümetle sosyal güvenlik konusundaki görüþmelerinin anlaþmazlýkla sonuçlanmasý sonucu, üç büyük sendika federasyonu, bütün sektörlerde grev kararý almýþtý. Bu karar sonucu ilk grev, 14 Ekim de ulaþým sektöründe olmuþtu ve Hollanda da yaþam durmuþtu. Hemen ardýndan gerçekleþen bu metal grevi de, son 15 yýlýn bu alandaki en büyük grevi oldu. En son 26 Ekim e yapýlan görüþmenin de olumsuz sonuçlanmasý nedeniyle, fabrikalar ertesi sabah grev listeleri oluþturdular ve sabah saatlerinde onbinler bu listelerde yerlerini aldýlar. Alblasserdam da bulunan 2 metal fabrikasý, bir gün önceden greve baþladýlar. Öðleden sonra da Almera-Odeonveld de tüm metal iþçileri bir araya gelerek bir miting düzenlediler. Almanya Volkswagen de (VW) Anlaþma Yapýlmadý 28 Ekim de yapýlan 5. tur Toplu Ýþ Sözleþmeleri öncesinde VW iþçileri, iþi durdurdular. VW patronlarý bu görüþmede, tasarruf planýný uygulayacaklarýný, 30 bin iþçiyi iþten çýkaracaklarýný ve geri adým atmayacaklarýný açýkladý. Bunun üzerine Wolfsburg da 30 binden fazla iþçi, Kessel de 6 bin iþçi eylem yaptý.. Sendikalarýn TÝS konusunda daha tutarlý olmalarýný talep eden iþçiler, büyük bir de miting düzenlediler. VW de 6. turda yapýlan görüþmelerde de sonuç çýkmamasý üzerine iþçiler, 1 Kasým da da uyarý grevine çýktýlar. 6 ayrý VW iþletmesinde 15 binden fazla iþçi üretimi durdurarak uyarý grevine baþladý. Braunschweigh, Salzgitter, Kassel, Emden, Hannover ve Wolfsburg da iþçiler iþi durdurdu. Eylemler sýrasýnda VW iþçileri, Opel iþçilerinin mücadelesini destekleyen dövizler taþýdýlar. 2 Kasým günü de gene Hannover ve Wolfsburg iþletmeleri uyarý grevi yaptýlar ve 6 bin kiþi ile protesto eylemleri yaptýlar. VW nin iþçileri eylemdeyken, cumhurbaþkaný Köhler de anlaþma yapýlmasý yönünde çaðrýda bulundu. Ýþçiler bu görüþmelerde %2 zam, iþ güvenliði ve Ücret Çerçeve Anlaþmasý nýn yerine getirilmesini ve iyi bir emeklilik talep ediyorlar. VW iþçilerinin toplu iþ sözleþmesi, IG Metal ve Volkswagen yönetimi arasýnda 3 Kasým da imzalandý. VW nin iþçi haklarýna saldýrý maddeleriyle dolu anlaþma, bir iki ufak deðiþiklikle uygulamaya girdi ve 28 ay süresince 203 bin 19

20 iþçinin haklarýný gasp etmek için en büyük araç olacak. Bu sözleþmeden memnun kalan IG Metal Sendikasý, sorunu büyümeden çözdüðüne inanýyor. Esnek çalýþmanýn yer aldýðý, iþten çýkarmalarýn gerçekleþeceði ve ücretlerin düþürüldüðü TÝS, 28 ay boyunca yürürlükte kalacak. Ýngiltere de Savaþ Karþýtý Eylemler Ýngiltere nin baþkenti Londra da 2 Kasým günü Ýngiliz emekçiler iþgal karþýtý eylem yaptý. Bush un terörist olarak tanýmlandýðý pankartlarýn açýldýðý eylem, 100 bini aþkýn kiþinin katýlýmýyla Trafalgar Meydaný nda yapýldý. Emekçiler, Irak Savaþý nýn savaþ suçu olduðunu ve yalanlar üzerine temellendirildiðini söylediler. Ýþgal karþýtý bu eylemler, Ýran, ABD ve Avusturya baþta olmak ü- Hollanda da Grev... zere çeþitli Avrupa ülkelerinde de yapýldý. Bu eylemlere onbinlerce kiþi katýldý. r Y.E.Mücadele Birliði Okurlarý ve Çalýþanlarý; Dergiyi yayýnlamak kadar daðýtýmýnýn da ne derece önemli olduðunu biliyoruz ve yaptýðýmýz iþin öneminin bilincindeyiz. Bu bilinçle, her sayýda emekçi semtlerinde yapýlan dergi satýþlarýnda karþýlaþtýðým ilginç olaylarý sizlerle paylaþmaya devam etmek istiyorum. Bayramtepe semtinde, bizden dördüncü defa dergi alan bir baba, bizi akþam yemeðine ve sohbete davet etti. Daha önce Kürt olduðu için ulusal harekete katýldýðýný, ancak uzun zamandýr örgütlenmeden uzak kaldýðýný söyledi. Ve bu zaman dilimi içinde artýk bizim dergiyi okuduðunu söyledi. Ve belli ki, çok dikkatli okuyup sorgulamýþ. Bence de artýk tek baþýmýza deðil, Türk halkýyla birleþik devrim yapmalýyýz. Yani Mücadele Birliði nde de yazýldýðý gibi, amaç sýnýflarý ortadan kaldýrmak, sömürüsüz bir toplum yaratmak olmalýdýr dedi. Ben, artýk bu orak-çekiç-yýldýzýn bizi zafere götüreceðine ve devrime öncülük edeceðine inanýyorum. Çünkü yazdýklarýnýn hepsini mantýklý buluyorum. Ezilen halklarý savunmasý ve ö- ne sürdüðü politikalarýyla sizin kolektifi doðru buluyorum yoldaþ diye devam etti. Ve bize, Yoldaþ sözcüðünün ne kadar ciddi bir sözcük olduðunu söyledi. Þimdi de Ýkitelli semtinde dergi daðýtýmýnda yaptýðýmýz bir sohbeti size aktarýyorum. Ýlk kez dergi vereceðimizi sandýðýmýz genç bir esnafa girdik. Genç arkadaþ, dergimizi önceden hep alýp okuduðunu, ama anlamadýðýný söyledi. Ne kadarý iþçinin diliyle yazýlmýþ diye sordu. Biz de ona, dergiye yazý yazabileceðini söyledik. Genç arkadaþ: Benim yazmam ne kazandýracak? Ýnsanlar çok cahil. En azýndan ben bir takým þeyleri görebiliyorum ama bu da yetmiyor ki ben iþsiz bir insaným, her gün Bayramtepe den Ýkitelli ye gelebilmek için iki araba deðiþtiriyorum. Tam 6 aydýr iþ bulamýyorum. Ve meclistekiler, bizi daha çok sömürebilmek için paranýn deðerini düþürme kararý alýyor. Çoðu insanýmýz bunun farkýnda deðil. Ancak kendi ellerimizle yýkarak deðiþtirebiliriz bu düzeni. Dergiyi okuduk ama, dergi okumakla deðiþtiremedik. Bunun üzerine biz de, dergi nasýl olsaydý iþçilerin daha çok ilgisini çekerdi diye sorduk. Bence siz deðil biz yazmalýyýz. Biz yazamýyorsak, siz, bizimle konuþtuklarýnýzý yazmalý, dergide kendimizi bulacaðýmýz yazýlar yaratmalýsýnýz. O zaman derginizi gönül rahatlýðýyla alýp okuyacaðým. Ýþte o zaman benim de devrime katacaðým þeyler olabilir. 20 Ancak Kendi Ellerimizle Yýkarak Deðiþtirebiliriz Bu Düzeni Bir Mücadele Birliði Daðýtýmcýsý

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU 1 Yeni Evre Kitaplığı Kitabın Adı: Marks Engels Komünist Parti Manifestosu Yayına Hazırlayan:Yeni Dönem Yayıncılık Birinci Basım: Mart 2015 Yeni Dönem Yayıncılık

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı