TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i"

Transkript

1 SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

2 B E N A N K A R A Y I M Günefl bir baflka do ar da lar mdan Bir baflka batar gün ufuklar mdan Baharla gelen bir müjdeye benzer ad m Ya mur bir baflka ya ar semalar mdan Bir anaya benzer topraklar m. Ben Ankaray m Tarihten hikayeler anlatan sokaklar m var Eteklerimde diz çökmüfl su gibi akar zaman Anadolu nun ba r nda bir ç nar hâlâ kök salar Bir masala benzer yaflad klar m Ezan sesleri minarelerimden yükselirken Dilimde mutlu günlerin na meleri var Ben Ankaray m Türkiye nin kalbi benim Hayat ba m, damarlar m, caddelerim, sokaklar m Birer inci gibidir Boy boy a açlar m Yeflile bezenmifl meydanlar m Bir sevda türküsü gibidir. Ben nazl bir gelinim Süsleyin beni süsleyebildi iniz kadar Sevebildi iniz kadar sevin beni Çünkü ben Ankaray m. A. fican HALK EKMEK A.fi. Ad na Sahibi Ali LKBAHAR Genel Müdür Yaz flleri Müdürü Sadettin AYAZ Genel Müdür Yard mc s G MAT Bitifli i Macunköy No: 13 ANKARA Tel: (0.312) ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FAR KASI A.fi. Editöryal Yap m, Tasar m & Bask Televizyon Tan t m Tasar m Yay nc l k Halkla liflkiler Ltd fiti. Tel : (312) Fax : (312) HALK EKMEK, say : 7,

3

4 AL LKBAHAR HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. GENEL MÜDÜRÜ Ülkemizin içinde bulundu- u ekonomik darbo az, her kesimden insan m z alabildi ine etkiliyor. Televizyonlarda, gazetelerde DEMEK bu olumsuz tablonun resmini görüyoruz. Radyolarda içimizi karartan haberler dinliyoruz. Tan m n yapamad m z bir zemine do ru kay yor Türkiye. Küçük esnaf n kepenk kapatmas na ald rm yoruz. Büyük firmalar n iflaslar ilgilendirmiyor bizi. nsanlar n feryatlar na kulaklar m z kapat yoruz, biraz daha kemerlerinizi s k n diyoruz, az kald, biraz daha sabredin diyoruz, biraz daha sabredin. Milletin tahammül gücünün dahi kalmad n göremiyoruz. nsan gelece i görebilmeli, sonra da gerekli ad mlar atabilmeli. nsan yarat lan bütün varl klar sevebilmeli, sonra da onlara gerekli sayg y hizmetleriyle gösterebilmeli. Gelece i görmek istiyorsan z bugüne bakman z yeterli asl nda. Bugün yapt klar n z gelecek için yapacaklar - n z n aynas. Bugün gelece inizi yans t yor çünkü. Siz gelece i düflünüyorsan z vars n z, milletinizin, vatan - n z n gelece i sizleri ilgilendiriyorsa, bugününüz dünden daha güzel olmal. nsan ne için yaflar ki zaten, insanl k diye tan m n yapt m z davran fllar bedenle bir bütünü oluflturmuyor mu? Bütün olarak kalabilmek ne güzel! Dile getirirken dahi rahats zl k duydu umuz bir sürü olumsuzlu a ra men Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan m z. Melih GÖKÇEK in inançl, azimli ve isabetli kararlar yla hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor. Halk Ekmek de dinamik yap s yla kab na s m - yor, s n rlar n zorluyor, gün geçtikçe hizmet a n geniflletiyor. Dergimizin bu say s nda da görece iniz gibi Halk Ekmek birçok at l m hiçbir mali yard m almadan kendi özkaynaklar n kullanarak gerçeklefltiriyor. Halk Ekmek in bugünlere gelmesini sa layan halk m - za flükranlar m z sunuyoruz. HALK EKMEK Y H ZMET VE YEN L K

5 Halk Ekmek ten sa l k TIBB 4 HALK EKMEK, say : 7, 2001

6 Hayat n ilk birkaç ay içerisinde fenilketonüri hastal olan bebekleri sa l kl bebeklerden ay ran özellikler farkedilmeyebilir. Ancak tedavi edilemeyen fenilketonürili çocuklarda aylardan sonra zekadaki gerileme hizmeti belirgin hale gelir. EKMEK HALK EKMEK, say : 7,

7 Fenilketonüri nedir? F enilketonüri nedir? Fenilketonüri kal tsal bir metabolik hastal kt r. Bu hastal kla do an çocuklar proteinli g dalarda bulunan fenilalanin isimli bir amino asiti metabolize edemezler. Sonuçta kanda ve di er vücut s v lar nda artm fl olan fenilalanin ve onun art klar çocu- un geliflmekte olan beyninde hasar yapar ve ileri derecede zihinsel özürlü olmas na ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya ç kmas na neden olur. Hayat n ilk birkaç ay içerisinde fenilketonüri hastal olan bebekleri sa l kl bebeklerden ay ran özellikler farkedilmeyebilir. Ancak tedavi edilemeyen fenilketonürili çocuklarda aylardan sonra zekadaki gerileme belirgin hale gelir. Akranlar ndan farkl olarak oturma, yürüme ve konuflma gibi becerileri kazanamazlar. Beyin geliflimleri normal olmad ndan bafllar da küçük kal r. Baz fenilketonürili çocuklar n saç ve gözleri anne ve babalar nkine göre daha aç k renkte olabilir. Fenilketonüri hastal kal t mla geçer Fenilktonüri kal tsal bir hastal kt r. Fenilketonürili çocu un anne ve babas nda fenilalanin hidroksilaz enzimi yap m nda sorumlu biri normal di eri bozuk iki gen vard r. Anne ve babas ndan bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastal ile do maktad r. Anne ve baba tafl y c oldu unda her çocu un fenilketonürili olma olas l % 25 gibi yüksek de erlere ulafl r. Ülkemizde fenilketönüri s kl Fenilketonüri Amerika da ve birçok Avrupa ülkesinde her yenido anda bir görülmesine karfl ülkemizde yenido andan birinde görülmektedir. Türkiye fenilketonüri hastal n n en s k görüldü ü ülkelerden biridir. Her y l ülkemizde çocuk bu hastal kla do maktad r. 6 HALK EKMEK, say : 7, 2001

8 teflhis için bir damla kan hayat kurtar r Fenilketonüri hastal yenido an döneminde tan mlanabilir Fenilketonüri hastal yenido an döneminde bebe in topu undan al nan bir damla kan n incelenmesi ile teflhis edilebilir. Bu nedenle fenilketonüri hastal ile do an bebe in beyni etkilenmeden erken olarak tan mlanmas ve diyet tedavisine al nmas çok önemlidir ve di er geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de yenido anlar kapsayan fenilketonüri taramas uygulanmaktad r.

9 Hacettepe Üniversitesi G da Mühendisli i Bölümü ve METVAK iflbirli i ile ülkemizdeki hastalar n ekonomik ve kolay ulaflabilecekleri t bbi ekme in üretimi proteini düflürülmüfl özel bir un kar fl m ndan yap lmaktad r. Bu ürün tekni ine uygun bir teknolojide Ankara Büyükflehir Belediyesi HALK EKMEK FABR KASI taraf ndan üretilmektedir. Fenilketonüri tedavi edile Erken teflhis edildi inde fenilkonüri tedavi edilebilen bir hastal kt r. Tedavide genel ilke g da ile al nan fenilalanin miktar n azaltarak kan fenilalanin düzeyini normal s n rlar için tutmakt r. Diyet tedavisi için fenilalanini çok azalt lm fl veya fenilalanin içermeyen özel ve ilaç niteli indeki mamalar n ve protein içeri i azalt lm fl un, ekmek, makarna gibi ürünlerin kullan lmas gerekir. Fenilketonüri hastal özel olarak üretilmifl düflük proteinli diyet ürünleri ile uygun bir flekilde tedavi edilirse hastan n normal zekaya kavuflmas mümkündür. 8 HALK EKMEK, say : 7, 2001

10 Fenilketonürinin yan s ra di er baz kal tsal metabolik hastal klar n (MSUD, üre siklusu enzim defektleri, çeflitli organik asidemiler gibi) diyet tedavisinde de proteini azalt lm fl t bbi ürünlerin kullan lmas esast r. Bu hastal klarda da diyetteki proteinin azalt lmas ile kal tsal enzim eksikli inin neden oldu u hasar giderilebilir. Bu hastal klar n yan s ra protein k s tlamas gerektiren kronik böbrek yetmezli i ve çölyak gibi di er baz hastal klarda da hekim tavsiyesi ve diyet uzman n n gözetiminde bu ürünler kullan labilir. Günümüzde teknolojik olanaklar n kullan lmas ile belirtilen hastal klar n tedavisi için esas olan protein azalt lm fl g dalar n haz rlanmas mümkün olmufltur. Bununla birlikte birbirleriyle etkileflime girerek güçlü, esnek bir hamur yap s oluflturan ve hamurun bilir mi? gaz tutma kapasitesini artt ran bu day unundaki gluten proteinleri çok azalt ld ndan yukar da bahsedilen hastal klar n tedavisi için uygun t bbi ürünlerin haz rlanmas özel teknoloji gerektirir ve dünyada s n rl olarak, çok yüksek maaliyetle üretilmektedir. Hacettepe Üniversitesi G da Mühendisli i Bölümü ile METVAK (Fenilketonüri ve di er Kal tsal Metabolik Hastal klar Vakf ) iflbirli i ile ülkemizdeki hastalar n ekonomik ve kolay ulaflabilecekleri bu t bbi ekme in üretimi proteini düflürülmüfl özel bir un Erken teflhis edildi inde fenilketonüri tedavi edilebilen bir hastal kt r. kar fl m ndan yap lmaktad r. Bu ürün tekni ine uygun bir teknolojide Ankara Büyükflehir Belediyesi HALK EKMEK FABR KASI taraf ndan üretilmektedir. Çeflitli hububatlardan elde edilen unlar n yap - sal olarak % 70 i niflastad r. Ticari niflastalar n protein düzeyleri ise % 0.5 in alt ndad r ve bu unlardaki fenilalanin düzeyi 5 g/100 g. protein düzeyinde kald nda an lan hastalar taraf ndan tolere edilebilmektedir. Niflasta ve su kar - fl m ndan haz rlanan hamur yar s v halde oldu undan ekmek yap m na elveriflli durumda de ildir. Bu nedenle surfektant olarak gliserol monostearat,stabilizör olarak bitkisel gamlar (xanthan gum, CMC, guar gum vb) ile polisakkaritlerin kar fl m nda yer almas gerekir. Bu ekmekler glutenin yerini alarak ekme in olas teknolojik kusurlar n düzelterek, normal bu day ekme ine flekilsel ve lezzet aç s ndan benzer bir ekmek üretiminin gerçekleflmesini sa larlar. Glutensiz ekme in bilefliminde yer alanlar s ras yla; niflasta, bitkisel gamlar (Xanthan gum, karragenan guar, vs), maya, su, fleker ve kabartma tozu temel kalemlerinden oluflmaktad r. Bu amaçla ekmek üretiminde kullan lan surfektant ve stabilizörlerin de ayr - ca toplam protein ve fenilalanin de erleri ölçülerek en düflük de er tafl yanlar n üretimde kullan lmas na dikkat edilmifltir. Ayr - ca ekmek üretimi s ras nda kullan lan hammadde, katk maddelerinin miktar incelenmifl, son ürün olan ekmeklerin de toplam protein ve fenilalanin ölçümleri yap larak ad geçen hastal klar n tedavisinde tüketime uygunluklar saptanm flt r. Ancak piflirme s cakl, yüzey k zarmas n sa lamak üzere kullan lan kar fl mlar (protein içermeyen) ve hamur fermentasyon süresi normal ekmekten farkl olup üretim bu konuda yap lan araflt rmalar sonucu ulafl lan normlarda gerçeklefltirilmektedir. T bbi Ekmek Halk Ekmek Fabrikas n n modern tesislerinde, hijyenik ortamda, el de meden üretilmektedir. HALK EKMEK, say : 7,

11 Üniversitelerle yerel yönetimlerin iflbirli ine iyi bir örnek TIBBİ EKMEK Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih GÖKÇEK Üniversitelerin prati e indirgemek istedi i ve yerel yönetimin yard m na ihtiyaç duyduklar her konuda iflbirli ine haz r z. Hacettepe Üniversitesi METVAK, Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas Anonim fiirketi Tesislerinde gerçeklefltirilen, Fenilketonüri ve Di er Metobolik Hastal klar için T bbi Ekme in tan t m dolay s yla bir program düzenlendi. Toplant ya kat lanlar Halk Ekmek Tesislerini gezerek incelemelerde bulundular. Halk Ekmek Fabrikas Ankara da günde 1 milyon 200 bin ekmek üretiyor. Fabrikam z gezmenizi çok arzu ederim. fiu anda Türkiye nin teknolojik aç dan üst seviyede bulunan bir fabrikas. Türkiye de efli yok. Üretmifl oldu umuz ekme in kalitesi de piyasada sat n al nan ekmeklerle muyakayese edildi i zaman, kat kat mükemmel. Ama buna özellikle çocuk geliflimi, halk sa l dahil olmak üzere bir tak m katk maddelerinin rahatl kla kat labilece ini ifade ediyorlar. Ben ilim adam de ilim, bilgi verildi i için söylüyorum. Örne in iyot kat lsa çok mükemmel olur diyorlar. Biz bu tür iflbirliklerine her zaman haz r z. Hacettepe Üniversitesi nin de- erli bilim adamlar, han mefendiler, özellikle bu tip konularda bizim önümüzü açarlarsa bize göstermifl olduklar yolda halk m za daha sa l kl ekmek üretme noktas nda haz r z. Bundan kesinlikle kaç nmay z. Bugün üretilen ekmeklerin pek ço unun katk maddelerinin kanserojen etkisi oldu u iddia ediliyor. Bu tip iddialar da bilim adamlar ele almak suretiyle bize yön gösterebilirler. Çünkü biz bu tür katk maddelerinden hep kaç yoruz. Ama di er fabrikalarda kullan lmas n n yasaklanmas da sizlerin önerileri ve biz yerel yönetimlerin vas tas yla yap labilir. Ben böyle bir hizmetten dolay eme i geçen tüm bilim adamlar na, Halk Ekmek Fabrikas yöneticilerine, çal flanlar na teflekkürlerimi, flükranlar m sunuyorum.yerel yönetimler olarak bir kez daha söylüyorum. Sadece bu konuda de il, üniversitelerin prati e indirgemek istedi i ve yerel yönetimin yard m na ihtiyaç duyduklar her konuda iflbirli ine haz r z. 10 HALK EKMEK, say : 7, 2001

12 Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç Alp ÖZGEN Biz sokakta bu hizmetten faydalanamayan insan m za bu hizmeti götürmek Bu s rt s rta verdi imiz bir konudur. Ürünümüzü burada görüyorsunuz. nan yorum ki bu sadece burada kalmayacakt r. Bu ülkemizde bir örnek olacakt r. Bizim üniversitemiz için de örnek olacakt r. Hacettepe Üniversitesi sadece dört duvar içerisinde bilim ö reten de il, toplumu e iten, zorunday z. topluma e itim götüren, sokaktaki insan için, vatan için her türlü hizmeti veren bir kurum olacakt r. Biz sokakta bu hizmetten faydalanamayan insan m za bu hizmeti götürmek zorunday z. Bu ülkemize olan bir borcumuzdur. Ve bu iflbirli ine Hacettepe Üniversitesi her zaman vard r. Ben bu projeye katk da bulunan bilim adamlar na ve bu projenin topluma ulaflmas na destek veren yerel yönetimlere bir kere daha huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Arad m z deste i Halk Ekmek te bulduk. Bizlere arad m z destek Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek ten geldi ve hastalar m z n be enerek yedikleri T bbi Ekmek üretilmeye baflland. Son teknolojiyi kullanarak çok sa l kl üretim yapt n bizzat gözledi imiz Ankara Halk Ekmek Fabrikas n n üretti i t bbi ekmek, hastalar m z için çok düflük düzeyde proteinler içerdikleri için bir k s m hastal klar n tedavisinde kullan labilmektedir. Böylece yola ç karken amaçlad m zdan daha fazla say da hastaya hizmet verebilece imiz için mutluyuz. Bugün sizlerle paylaflt m z olay, bir üniversitenin di er sektörlerle iflbirli i neticesinde nerelere ulaflabilinece- inin güzel bir örne idir. Prof. Dr. mran ÖZALP Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi ve METVAK Baflkan HALK EKMEK, say : 7,

13 Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. lbilge SALDAMLI Her sorunu omuz omuza çözece iz. Bugün Halk Ekmek Fabrikas na devretti imiz formülasyonda proteinin neredeyse normal bir unda, yüzde 11 lerden 0.4 lere, 0.3 lere kadar düflürülmüfl oldu unu gördük. Yani bu m s r niflastas. Yap dan ayr lm fl proteinin ekmek yap m nda üstlendi i ifllevleri üstlenen birtak m bitkisel gam ve petkinler ki bunlar da ayr ayr tahlil edilmifl, analizler yap lm flt r. Hiçbiri de protein içermemektedir. Ya da az miktarda içerenler seçilmifltir. Limon pektinleri, t pk normal ekmekte kulland m z fleker, tuz, maya gibi katk lar, emülgatör tafl yanlar, C vitamini, kabartma tozu ve s v bitkisel ya lar kullan lm flt r. Bu formülasyonu Halk Ekme e devretmemiz, yanl fl anlafl lmas n, art k onlar yaln z b rakmak de il, bundan sonra onlarla daha fazla omuz omuza, yenilerini daha yenilerini birlikte üretmek f rsat yaratmak durumunda olaca z. Arkadafllar m zla her sorunu omuz omuza çözece- imizi bilmelerini isterim. Ankara Vali Yard mc s Mustafa ÖZER 12 HALK EKMEK, say : 7, 2001 De erli hocalar m zla belediyemizin iflbirli i ile gerçeklefltirilen, T bbi Ekmek üretimi ile ilgili olarak çal flmalar bu safhaya getiren, baflta Büyükflehir Belediyemiz ve de- erli hocam z mran Han m olmak üzere teflekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum.

14 Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas A.fi. Genel Müdürü Ali LKBAHAR Bu üretim ilim camias ile sanayi sektörünü bir araya getiren anlaml bir çal flmad r. Kendi olanaklar m zla; Hacettepe Üniversitesi METVAK, Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas Anonim fiirketi Tesislerimizde gerçeklefltirdi imiz, Fenilketonüri ve Di er Metobolik Hastal klar için T bbi Ekmek in tan t m dolay s yla düzenlenen programa teflriflerinizden dolay teflekkür ediyor, hepinize hoflgeldiniz diyorum... K ymetli hocalar m z n çal flmas sonucu oluflan ilmi verilerle Halk Ekmek Sanayi tesislerinin buluflmas ile insan m za önemli hizmetler sunulmas aflamas nda, di er sanayii kurulufllar için örnek olaca kanaatindeyim. Geliflen modern ülkelerde ilim ile teknik sanayi birbirini tamamlamakta ve insanlara ufuk açmakta, fl k olmaktad r. Bu üretim ilim camias ile sanayi sektörünü bir araya getiren anlaml bir çal flmad r. Bu çal flmada eme i geçen herkese ayr ayr teflekkür ediyorum. Bu çal flma sonucu sa l na kavuflan her çocuk sizlere teflekkür ederken insanlar n s hhatine kavuflmas ndan da hepimiz mutlu olaca z. Daha faydal ve verimli çal flmalar temennisi ile yavrular - m za flifalar, eme i geçen say n Baflkan ma, Say n Rektörüme, fedakar hocalar ma, daha do rusu katk s olan herkese flükranlar m ve sayg lar m sunuyorum. HALK EKMEK, say : 7,

15 G ünde 1 milyon 200 bin ekmek Yeni tünel f r nlar hizmete girdi En son teknoloji ile H donat lan fabrikam zda alk Ekmek Fabrikas n n kapasitesini ekmek üretimi el oldukça büyük miktarda artt racak de meden hijyenik olan ek tünel f r nlar hizmete girdi. ortamda Günde 1 Milyon 200 bin kapasite ile ekmek üretebilecek bir teknolojide imal edilen Tünel F r nlar hem gerçeklefltirilmektedir. halk m za daha iyi tan tmak hem de hizmete girmek üzere aç l fl n yapmak için bir tören düzenlendi. 14 HALK EKMEK, say : 7, 2001

16 Ali LKBAHAR: Bütün yat r mlar kendi öz kayna m zdan Törenin aç l fl nda bir konuflma yapan Halk Ekmek Fabrikas Genel Müdürü Ali lkbahar, Halk Ekmek in k sa süre içerisinde gerçeklefltirdi i at l mlardan bahsetti. lkbahar konuflmas nda Halk Ekmek in bütün yat r mlar n kendi öz kaynaklar yla yapt - n vurgulayarak, fabrikan n en son teknoloji ile donat ld n, ekmek üretiminin de el de meden, hijyenik ortamda gerçeklefltirildi ini söyledi. Almanya-Hollanda ve Türkiye iflbirli i ile gerçeklefltirilen Tünel F r nlar hakk nda da genifl bilgi veren lkbahar, yat r mlar n n ve at l mlar n n devam edece- ini vurgulad konuflmas n n sonunda çal flmalar nda yard mlar n esirgemeyen Büyükflehir Belediyesi Baflkan Melih Gökçek e teflekkür etti ve Bizim için son derece önemli bir günde bizleri yaln z b - rakmad n z için sizlere çok teflekkür ediyorum. Halk Ekmek i tercih edip, bizlere sahip ç kt n zdan dolay da hepinize flükranlar m sunuyorum. dedi. HALK EKMEK, say : 7,

17 Melih GÖKÇEK Türkiye de Sosyal Patlama olmuyorsa bunun nedeni Fazilet Partili yerel yönetimlerdir. Oldukça kalabal k bir toplulu un da ilgi ile izledi i aç l flta Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Melih Gökçek de bir konuflma yapt. Büyükflehir ve Halk Ekmek çal flanlar ad na kat lanlara teflekkür ederek konuflmas na bafllayan Gökçek, ifl bafl na geldikleri zaman günde 200 bin ekmek üreten Halk Ekmek Fabrikas n n bugün 1 milyon 200 bin ekmek üretebildi- ini söyledi ve icap ederse bunun daha da artt r labilme imkanlar n n da oldu unu belirtti. E er bugün Türkiye de sosyal patlama olmuyorsa bunun nedeninin hükumetlerin icraatlar n n de il, özellikle baflta Ankara ve stanbullu Fazilet Partili Belediyeler in yapm fl oldu u icraatlar oldu unu söyleyen Gökçek, konuflmas na flöyle devam etti: Sadece ekmekte de il, uygulad - m z tüm sosyal projeleri göz önüne ald m zda her sene devletin asgari ücretliye vermifl oldu- u 4 ila 5 maafl tutar nda bu belediyeler vatandafla destekte bulunmaktad r. Yapm fl oldu u g da, odun kömür yard mlar yla yani yakacak yard mlar yla, onun haricinde çocuklar n üst bafllar yla ilgili yap lm fl yard mlar yla, ücretsiz olarak gecekondularda yap lan sa l k taramalar nda vatandafla tedavileriyle, yafll lar m - z ücretsiz olarak otobüse bindirmeleriyle, yapm fl oldu umuz sübvanseyle vatandafla sa lam fl oldu u katk lar, özellikle dar gelirliye sa lam fl olduklar katk lar ortadad r. Dar Gelirli Sosyal Patlama çerisinde Düflündü ümüz zaman bunlar üst üste koydu umuzda dar gelirlinin bugün sosyal patlama içerisinde oldu unu görürüz. Halk m n duymas önemli. Zaten bir çok sefer halkla bu manada medya karfl karfl ya gelirse halk kazan yor ve yine halk kazanacak, buna inan yorum. Onun için halk bu manada bilinçlendirmeyi, bilmediklerini onlara aktarmay bir görev biliyorum. Burada huzurunuzda baflta Halk Ekmek Fabrikas Genel Müdürü Ali lkbahar olmak üzere Halk Ekmek Fabrikas nda çal flan tüm personel arkadafllar ma en afla dan en yukar ya kadar hepinizin huzurunda flükranlar m sunuyorum. Çal flana helal olsun onlar ödüllendirmek de elbette bizim elimizde. Deprem bölgesine ilk ulaflan bizim kuruluflumuz. Deprem s ras nda ekmek götürdü o bölgeye. Deprem olduktan birkaç saat sonra oradaki halk m z ekmeklerini yediler. Bu da buradaki organizasyonun baflar s. Tabii bunu Ego yla Büyükflehir in iflbirli i birlikte yapt - lar. fiimdi de iflik giriflimleri var. Halk Ekmek Fabrikas n n gezici f r n var adet/gün kapasiteli mobil ekmek fabrikam z var. Allah göstermesin her türlü felakete bir anda koflup yerinde hizmet verebilece imiz servisimiz var. Bizlerden duay eksik etmeyin. Hepinize sayg ve selamlar sunuyorum. Allah a emanet olun. 16 HALK EKMEK, say : 7, 2001

18 Ali Bey, bize yük olmadan kendi kaynaklar n zla yapt n z bu yat r m için sizi tebrik ederim... Recai KUTAN Bu yeni tesisin aç l fl n özellikle dar gelirli vatandafllar m z aç s ndan anlaml ve hay rl buluyorum. Sa olun Baflkan m.. Size ve Ankaral lara lay k olmaya çal fl yoruz.. Genel Baflkanlar olarak övünerek ifade ediyorum. Belediyelerimiz katrilyonlarca liral k yat - r mlar yap yorlar ve Allah a flükür bunlar hakk nda en küçük bir itham, bir dedikodu ortaya ç kmad. Böylesine dürüst ve gayretli çal flma içerisinde belediyelerimiz. Onun için bu yönüyle belediyelerimizi, bu arada Melih Gökçek i yürekten tebrik ediyorum. Biz depremden hemen sonra bölgeye gittik. Bir yanda fevkalade üzücü manzaralar, di er yanda da vatandafllar m za ekmek ikram eden Ankara Büyükflehir Belediyesi. Nereye gittiysek dualar ald k. Hükümetle ilgili kurumlardan hiçbiri gelmemiflti ama ekmek bize ulaflt, dediler. Ankara da Halk Ekmek, Ankaral vatandafllar - m za en iyi hizmeti veriyor, hem de Allah bir daha göstermesin, böylesine felaket anlar nda en baflta vatandafl m za ulaflan Halk Ekmek tir. Bu itibarla bu yeni tesisin aç l fl n özellikle dar gelirli vatandafllar m z aç s ndan anlaml ve hay rl buluyorum. Melih Gökçek ve Ali lkbahar kardeflim baflta olmak üzere bütün Halk Ekmek çal flanlar n ve yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum. fiimdi Söyleyebilirim. Halk Ekmek Çal flanlar na birer maafl ikramiye veriyorum. Hay rl olsun Benim de Halk Ekmek Çal flanlar na bir sürprizim var. Bas n a z okuma yap yor, biraz yaklafl.

19 F FIRIN YEN LEME Ç ÇALIfiMALARI Ekmek üretimine 1982 y l nda bafllayan Fabrikam z 17 y ld r aral ks z olarak üretime devam etmektedir. 4 hat olarak kurulan fabrikam z daha sonraki ilavelerle 8 hatta ç km fl ve son olarak 1997 y l nda 2 adet yeni hat sat n al - narak10 hatta ulafl lm flt r. Bu güne kadar teknik ekiplerimiz bu hatlar n modernizasyonu ve teklonojiye uyarlama çal flmalar n yapm fl ve yapmaya da devam etmektedir. 2 yeni hat haricindeki di er 8 hat yaklafl k 14 y ld r günde 16 saat, 6 y ld r da günde 24 saat çal flmaktad r. Bu güne kadar teknik ekiplerimiz bu hatlar n modernizasyonu ve teklonojiye uyarlama çal flmalar n yapm fl ve yapmaya da devam etmektedir. Ancak uzun süredir kullan lan bu hatlar geliflen teknolojiye göre eski kalm fl oldu undan yap lan modernizasyon çal flmalar tam manas yla istenilen neticeyi vermemektedir. Bu nedenle, Fabrikam z Yönetim Kurulu mevcut makinalar n modernizasyonu için inceleme ve araflt rma yapmak üzere teknik kurul oluflturulmas na karar vermifltir. Bu kararla oluflturulan teknik kurulun yapm fl oldu u inceleme ve araflt rmalar neticesinde flu sonuca var lm flt r: Makinalar n eski olmas ndan dolay iflçilik, zaman, kapasite, kalite ve ekonomik kay p oldukça artm flt r. Bir hatt n ayl k ortalama bak m masraf 1998 y l için TL olup ayr ca s k s k ar zalanmalar neticesinde üretimde de aksakl klar meydana gelmektedir. Üretim miktar m z n yüksek olmas ndan dolay küçük bir gramaj hatas, dozajlama hatas, manuel ya lama ve unlama gibi nedenlerle toplam imalat miktar göz önüne al nd nda 1998 hesaplar na göre y ll k ortalama ( kiyüzmilyon) TL. kay p söz konusu olmaktad r. Örne in kesme-tartma makinlar n n eski teknoloji olmas nedeniyle gramaj ayar tutturulamamas, her hamuru ortalama 3 gr. fazla kesmesi, y lda yaklafl k adet ekmek kayb na sebep olmaktad r. Ayn flekilde unlama sisteminin yenilenmesi durumunda y lda yaklafl k çuval un kazan m söz konusu olacakt r. Yine makinalar n veriminin oldukça düflmesi nedeniyle geriye dönen hamur ve fireye ayr lan ekmek say s oldukça yüksek olmaktad r. Makinalar n yenilenmesi durumunda bu günkü üretilen ekmek daha k sa sürede üretilece inden zaman, iflçilik giderleri, yak t giderleri, makina amortismanlar yönünden oldukça yüksek kazan mlar elde edilecektir. Gerek fabrikam za yeni kurulan hatlar n bir y ld r izlenmesi ve gerekse yurt içi ve yurt d fl ndaki fabrikalarda yap lan incelemeler sonucunda kurulan yeni hatlardaki makina aksamlar n n di erine göre daha avantajl oldu- u gözlenmifltir. Bu avantajlar flöyle s ralayabiliriz; 18 HALK EKMEK, say : 7, 2001

20 F FIRIN YEN LEME Ç ÇALIfiMALARI Kesilen hamurun çift taraftan yönlendirilmesinden dolay iki hamur aras ndaki masafenin 40 cm kadar olmas ile ara dinlendirme bölümünde de çiftleme yapmamas. Kesme Tartma Makinalar WP HATON marka kesme-tartma makinalar, (Fabrikam za 1998 y l nda yeni kurulan hatlarda kullan lan) bir kesmetartma makinas nda olmas gereken tüm özelliklere sahiptir. Bu özellikler flunlard r; Yüksek güvenlik emniyet sistemlerine sahip olmas dolay s yla ifl kazalar na engel olmas. Makinan n tüm aksamlar n n Türk G da Kodeksine uygun paslanmaz çelikten yap lm fl olmas. 6 gözlü olan bu makinalar n çift taraftan 3 er hamur göndermesi nedeniyle düflük devirde çal flmas ve y pranman n azalt lm fl olmas Hamur kesme bölümlerinin aras nda 15 mm olmas nedeniyle hamurlar n kesildikten sonra ayr lmalar daha rahat oldu undan çiftleme yapmamas, Pistonlar ile hamur kesme bölümleri çok güzel bir flekilde dizayn edildi inden piston ve bölmeler aras ndan hamur s zmas n n olmamas ve dolay s yla gramaj ayar n n düzgün olmas. Yerli ve yabanc di er kesme-tartma makinalar nda olmayan b - cak s y rma sistemi ile hamurlar n bölmelerden bantlar n üzerine düzgün bir vaziyette düflmesi, sa a sola itilmesi ile hamurlar n y pranmas n ve oluflturdu u gaz n kaçmas n önlemesi. Ya lama pompalar n n dizayn n n mükemmel olmas, ya laman n 25 mm pompa a zlar ile 12 ayr noktaya mesafe farkl l na ra men eflit ve yavafl bir flekilde bas nc n n çok rahat ve hassas bir flekilde ayarlamas ve ya sarfiyat n n az olmas. Kapaklara yerlefltirilen sivifller nedeniyle elektrik emniyetinin en üst düzeyde olmas. Ayr ca kullan lan elektrik malzemeleri dünyan n en iyilerinden olan S MENS marka olup güvenilir bir elektirik donan m na sahip olmas. Di er makinalarda göremedi imiz Termal Role ile afl r hamur yüklenmesinin önlenmifl olmas. Avrupa da kabul görmüfl EEC, CE gibi standartlara sahip olmas. HALK EKMEK, say : 7,

21 Konik Yuvarlama Makinalar Yeni hatlara kurulan konik yuvarlamalar n teflon kaplamalar di er markalara göre çok iyi oldu undan hamur tutmamakta ve hamur zaiyat minimum noktada olmaktad r. Ayr ca verilen balans ayar çok iyi oldu undan hamuru istenilen özellikte yuvarlamaktad r. Mikser ve Kazanlar Yeni hatlar için al nan mikserler çift kademeli çal flarak hamuru y pratmamakta, elastikiyet kazand rmakta ve istenilen k - vamda hamur elde edilmektedir. Dolay s yla ekmek kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Kurulan yeni hatlar n üretim kapasitesi günlük olup, eskilerine göre y ll k adet ekmek daha fazla olacakt r. Bu makinalar n fabrikam zda 1 senedir kullan l yor olmas, makinalar üzerinde her türlü inceleme yapma imkan sa lam flt r. Ayr ca di er fabrikalarda yap lan incelemelerde fabrikam zda kullan lan makinalar n karfl laflt rma imkan elde edilmifltir. Bu yenileme çal flmalar nda 1997 y l nda al m na karar verilen ayn tip ve model makinalar n fabrikam za kurulmas uygun mütalaa edilmektedir. Teknik kurulun varm fl oldu u bu sonuç ve hatlar n kendini k sa sürede amorti edebilmesi yönetim kurulumuz taraf ndan göz önüne al nm fl ve k sa sürede fabrikam za montesi gerçeklefltirilmifltir. Otomatik Yükleme ve fiekil Verme Makinalar Fabrikam za 1998 de kurulan iki hatta otomatik yükleme ve flekil verme makinalar Gostol-Garpon marka olup 1 senelik çal flmas esnas nda di erlerine göre baz üstün özelliklere sahip oldu u gözlenmifltir. Bu özellikleri flöyle s ralayabiliriz; fiekil verme ve otomatik yükleme bantlar çift s ra hamur alma özelli ine sahiptir. Bu nedenle makinalar düflük devirde çal flmakta ve y pranmas azalmaktad r. Ayr ca düflük devirde çal flt ndan hamurlar sarsmadan ve fleklini bozmadan nihai tünel band na b rakmaktad r. De iflik yerlerine konulan desteklerle otomatik yükleme ve flekil bantlar n n gerginli i korunmakta ve sa a sola kaymas engellenmektedir. Böylece hamurun flekli bozulmamaktad r. Yerlefltirilen pnömatik sayesinde otomatik yükleme ve flekil verme band üzerine ayn anda b rak lmakta ve hamurun flekli ve özelli i bozulmamaktad r. Sistem çift beslemeli olmas ndan dolay tek taraf ar zalansa bile di er taraftan üretime devam edilebilmektedir. 20 HALK EKMEK, say : 7, 2001

22 HAMURLARIN KES LMES VE TARTILMASI Günümüzde ekmek ve di er mamul hamurlar n n kesiminin elle yani insan gücü ile yap lmas n n yan s ra genelde ekmekçilik endüstrisinde tamam yla makinalar yoluyla yap lmaktad r. Piyasada kullan lan Kesme-Tartma Makinalar yla hem zamandan hem de elemandan tasarruf sa lanm fl olur. Hamur kesme ve tartma makinalar volimetrik prensibe göre çal flt klar için fermantasyon süresine ve hamur s cakl na ba l olarak, çal flma ifllemleri s ras nda hamur a rl kaynakl problemler olabilmektedir. Bu nedenle hamurdan gaz üretimi kesme ifllemi s ras nda da devam etti i için sürekli 5-10 dakikada bir hamur a rl k kontrolü yap lmal d r. Kesme-tartma makinalar nda hamur gluteni bas nç etkisi ile zarar görebilmekte, bu da ekmeklerde az da olsa hacim kayb na yol açabilmektedir. Ortalama kesme h z vurufl/dakika olup, h z fazla ise ald darbelenme sonucu hamuru y rtmakta, zedelenmektedir. H z yavafl ise hamur afl r ezilmeye, s k flt rmaya maruz kalmakta, sonuçta gluten zarar görmektedir. Bu nedenle genç hamurlarda kesme h z 16 dan fazla, yafll hamurda 12 den yukar olmamal d r. Bütün hamurlarda, kesme süresi birinci parti için ortalama dakika olmal - d r. Kesilecek hamurun ekmek a rl na göre gramaj n n tesbit edilmesi için afla- da gösterilmifl olan formülden yararlan labilir. A x B X= C X: Hamur gramaj A: Ekmek kuru madde miktar (%) B: Ekmek gramaj C: Hamurda kuru madde miktar (%) 100 Kg. Un+60 Kg. Su+3 Kg. Maya+2Kg. Tuz=165Kg. Hamurdaki kuru madde ve su miktar - n n hesab nda, un ve hamura kat lan su miktar dikkate al nmaktad r. Un ortalama % 14 su içersin. Buna göre hamurun % su içerdi i hesaplan rsa: 165 kg. hamur 74 kg. su içerir. 100 kg. hamur W 100 x 74 W= =%45 su 165 O halde, 100kg. hamur 55 kg. kuru madde içermektedir. Ekmekteki su miktar da ortalama %37 olup, hesapla veya tayinle tesbit edilmektedir. Ör : 280 g. ekmek yap lacaksa : W: Hamur gramaj A: Ekmek kuru maddesi %=63 B: Ekmek gramaj =280 C: Hamurdaki kuru madde miktar =55 A x B W= C 63 x 280 W= =320,7 g. 55 hamur kesilmelidir ki ekmek elde edilebilsin. Bu ekmek hamurundan ekmek elde edilmesi s ras nda meydana gelen % nem kayb ise; 280 x 100 = = yani %12.7 dir. Yukar daki k saca ifade edilmifl olan ekmek hesaplar, f r n s cakl ve piflirme sürelerine göre de ifliklikler gösterebilir. Bu nedenle her zaman hamur kesimlerinde, fire de göz önüne al narak ekmek üretimi yap lmas nda fayda vard r. HALK EKMEK, say : 7,

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı