TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBB EKMEK. Halk Ekmek ten sa l k hizmeti. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi. Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i"

Transkript

1 SAYI: 7 MART 2001 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. Yeni Tünel F r nlar Hizmete Girdi Hacettepe Üniversitesi ile ifl birli i Halk Ekmek ten sa l k hizmeti TIBB EKMEK

2 B E N A N K A R A Y I M Günefl bir baflka do ar da lar mdan Bir baflka batar gün ufuklar mdan Baharla gelen bir müjdeye benzer ad m Ya mur bir baflka ya ar semalar mdan Bir anaya benzer topraklar m. Ben Ankaray m Tarihten hikayeler anlatan sokaklar m var Eteklerimde diz çökmüfl su gibi akar zaman Anadolu nun ba r nda bir ç nar hâlâ kök salar Bir masala benzer yaflad klar m Ezan sesleri minarelerimden yükselirken Dilimde mutlu günlerin na meleri var Ben Ankaray m Türkiye nin kalbi benim Hayat ba m, damarlar m, caddelerim, sokaklar m Birer inci gibidir Boy boy a açlar m Yeflile bezenmifl meydanlar m Bir sevda türküsü gibidir. Ben nazl bir gelinim Süsleyin beni süsleyebildi iniz kadar Sevebildi iniz kadar sevin beni Çünkü ben Ankaray m. A. fican HALK EKMEK A.fi. Ad na Sahibi Ali LKBAHAR Genel Müdür Yaz flleri Müdürü Sadettin AYAZ Genel Müdür Yard mc s G MAT Bitifli i Macunköy No: 13 ANKARA Tel: (0.312) ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ANKARA HALK EKMEK VE UN FAR KASI A.fi. Editöryal Yap m, Tasar m & Bask Televizyon Tan t m Tasar m Yay nc l k Halkla liflkiler Ltd fiti. Tel : (312) Fax : (312) HALK EKMEK, say : 7,

3

4 AL LKBAHAR HALK EKMEK VE UN FABR KASI A.fi. GENEL MÜDÜRÜ Ülkemizin içinde bulundu- u ekonomik darbo az, her kesimden insan m z alabildi ine etkiliyor. Televizyonlarda, gazetelerde DEMEK bu olumsuz tablonun resmini görüyoruz. Radyolarda içimizi karartan haberler dinliyoruz. Tan m n yapamad m z bir zemine do ru kay yor Türkiye. Küçük esnaf n kepenk kapatmas na ald rm yoruz. Büyük firmalar n iflaslar ilgilendirmiyor bizi. nsanlar n feryatlar na kulaklar m z kapat yoruz, biraz daha kemerlerinizi s k n diyoruz, az kald, biraz daha sabredin diyoruz, biraz daha sabredin. Milletin tahammül gücünün dahi kalmad n göremiyoruz. nsan gelece i görebilmeli, sonra da gerekli ad mlar atabilmeli. nsan yarat lan bütün varl klar sevebilmeli, sonra da onlara gerekli sayg y hizmetleriyle gösterebilmeli. Gelece i görmek istiyorsan z bugüne bakman z yeterli asl nda. Bugün yapt klar n z gelecek için yapacaklar - n z n aynas. Bugün gelece inizi yans t yor çünkü. Siz gelece i düflünüyorsan z vars n z, milletinizin, vatan - n z n gelece i sizleri ilgilendiriyorsa, bugününüz dünden daha güzel olmal. nsan ne için yaflar ki zaten, insanl k diye tan m n yapt m z davran fllar bedenle bir bütünü oluflturmuyor mu? Bütün olarak kalabilmek ne güzel! Dile getirirken dahi rahats zl k duydu umuz bir sürü olumsuzlu a ra men Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan m z. Melih GÖKÇEK in inançl, azimli ve isabetli kararlar yla hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor. Halk Ekmek de dinamik yap s yla kab na s m - yor, s n rlar n zorluyor, gün geçtikçe hizmet a n geniflletiyor. Dergimizin bu say s nda da görece iniz gibi Halk Ekmek birçok at l m hiçbir mali yard m almadan kendi özkaynaklar n kullanarak gerçeklefltiriyor. Halk Ekmek in bugünlere gelmesini sa layan halk m - za flükranlar m z sunuyoruz. HALK EKMEK Y H ZMET VE YEN L K

5 Halk Ekmek ten sa l k TIBB 4 HALK EKMEK, say : 7, 2001

6 Hayat n ilk birkaç ay içerisinde fenilketonüri hastal olan bebekleri sa l kl bebeklerden ay ran özellikler farkedilmeyebilir. Ancak tedavi edilemeyen fenilketonürili çocuklarda aylardan sonra zekadaki gerileme hizmeti belirgin hale gelir. EKMEK HALK EKMEK, say : 7,

7 Fenilketonüri nedir? F enilketonüri nedir? Fenilketonüri kal tsal bir metabolik hastal kt r. Bu hastal kla do an çocuklar proteinli g dalarda bulunan fenilalanin isimli bir amino asiti metabolize edemezler. Sonuçta kanda ve di er vücut s v lar nda artm fl olan fenilalanin ve onun art klar çocu- un geliflmekte olan beyninde hasar yapar ve ileri derecede zihinsel özürlü olmas na ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya ç kmas na neden olur. Hayat n ilk birkaç ay içerisinde fenilketonüri hastal olan bebekleri sa l kl bebeklerden ay ran özellikler farkedilmeyebilir. Ancak tedavi edilemeyen fenilketonürili çocuklarda aylardan sonra zekadaki gerileme belirgin hale gelir. Akranlar ndan farkl olarak oturma, yürüme ve konuflma gibi becerileri kazanamazlar. Beyin geliflimleri normal olmad ndan bafllar da küçük kal r. Baz fenilketonürili çocuklar n saç ve gözleri anne ve babalar nkine göre daha aç k renkte olabilir. Fenilketonüri hastal kal t mla geçer Fenilktonüri kal tsal bir hastal kt r. Fenilketonürili çocu un anne ve babas nda fenilalanin hidroksilaz enzimi yap m nda sorumlu biri normal di eri bozuk iki gen vard r. Anne ve babas ndan bozuk genleri alan bir çocuk fenilketonüri hastal ile do maktad r. Anne ve baba tafl y c oldu unda her çocu un fenilketonürili olma olas l % 25 gibi yüksek de erlere ulafl r. Ülkemizde fenilketönüri s kl Fenilketonüri Amerika da ve birçok Avrupa ülkesinde her yenido anda bir görülmesine karfl ülkemizde yenido andan birinde görülmektedir. Türkiye fenilketonüri hastal n n en s k görüldü ü ülkelerden biridir. Her y l ülkemizde çocuk bu hastal kla do maktad r. 6 HALK EKMEK, say : 7, 2001

8 teflhis için bir damla kan hayat kurtar r Fenilketonüri hastal yenido an döneminde tan mlanabilir Fenilketonüri hastal yenido an döneminde bebe in topu undan al nan bir damla kan n incelenmesi ile teflhis edilebilir. Bu nedenle fenilketonüri hastal ile do an bebe in beyni etkilenmeden erken olarak tan mlanmas ve diyet tedavisine al nmas çok önemlidir ve di er geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de yenido anlar kapsayan fenilketonüri taramas uygulanmaktad r.

9 Hacettepe Üniversitesi G da Mühendisli i Bölümü ve METVAK iflbirli i ile ülkemizdeki hastalar n ekonomik ve kolay ulaflabilecekleri t bbi ekme in üretimi proteini düflürülmüfl özel bir un kar fl m ndan yap lmaktad r. Bu ürün tekni ine uygun bir teknolojide Ankara Büyükflehir Belediyesi HALK EKMEK FABR KASI taraf ndan üretilmektedir. Fenilketonüri tedavi edile Erken teflhis edildi inde fenilkonüri tedavi edilebilen bir hastal kt r. Tedavide genel ilke g da ile al nan fenilalanin miktar n azaltarak kan fenilalanin düzeyini normal s n rlar için tutmakt r. Diyet tedavisi için fenilalanini çok azalt lm fl veya fenilalanin içermeyen özel ve ilaç niteli indeki mamalar n ve protein içeri i azalt lm fl un, ekmek, makarna gibi ürünlerin kullan lmas gerekir. Fenilketonüri hastal özel olarak üretilmifl düflük proteinli diyet ürünleri ile uygun bir flekilde tedavi edilirse hastan n normal zekaya kavuflmas mümkündür. 8 HALK EKMEK, say : 7, 2001

10 Fenilketonürinin yan s ra di er baz kal tsal metabolik hastal klar n (MSUD, üre siklusu enzim defektleri, çeflitli organik asidemiler gibi) diyet tedavisinde de proteini azalt lm fl t bbi ürünlerin kullan lmas esast r. Bu hastal klarda da diyetteki proteinin azalt lmas ile kal tsal enzim eksikli inin neden oldu u hasar giderilebilir. Bu hastal klar n yan s ra protein k s tlamas gerektiren kronik böbrek yetmezli i ve çölyak gibi di er baz hastal klarda da hekim tavsiyesi ve diyet uzman n n gözetiminde bu ürünler kullan labilir. Günümüzde teknolojik olanaklar n kullan lmas ile belirtilen hastal klar n tedavisi için esas olan protein azalt lm fl g dalar n haz rlanmas mümkün olmufltur. Bununla birlikte birbirleriyle etkileflime girerek güçlü, esnek bir hamur yap s oluflturan ve hamurun bilir mi? gaz tutma kapasitesini artt ran bu day unundaki gluten proteinleri çok azalt ld ndan yukar da bahsedilen hastal klar n tedavisi için uygun t bbi ürünlerin haz rlanmas özel teknoloji gerektirir ve dünyada s n rl olarak, çok yüksek maaliyetle üretilmektedir. Hacettepe Üniversitesi G da Mühendisli i Bölümü ile METVAK (Fenilketonüri ve di er Kal tsal Metabolik Hastal klar Vakf ) iflbirli i ile ülkemizdeki hastalar n ekonomik ve kolay ulaflabilecekleri bu t bbi ekme in üretimi proteini düflürülmüfl özel bir un Erken teflhis edildi inde fenilketonüri tedavi edilebilen bir hastal kt r. kar fl m ndan yap lmaktad r. Bu ürün tekni ine uygun bir teknolojide Ankara Büyükflehir Belediyesi HALK EKMEK FABR KASI taraf ndan üretilmektedir. Çeflitli hububatlardan elde edilen unlar n yap - sal olarak % 70 i niflastad r. Ticari niflastalar n protein düzeyleri ise % 0.5 in alt ndad r ve bu unlardaki fenilalanin düzeyi 5 g/100 g. protein düzeyinde kald nda an lan hastalar taraf ndan tolere edilebilmektedir. Niflasta ve su kar - fl m ndan haz rlanan hamur yar s v halde oldu undan ekmek yap m na elveriflli durumda de ildir. Bu nedenle surfektant olarak gliserol monostearat,stabilizör olarak bitkisel gamlar (xanthan gum, CMC, guar gum vb) ile polisakkaritlerin kar fl m nda yer almas gerekir. Bu ekmekler glutenin yerini alarak ekme in olas teknolojik kusurlar n düzelterek, normal bu day ekme ine flekilsel ve lezzet aç s ndan benzer bir ekmek üretiminin gerçekleflmesini sa larlar. Glutensiz ekme in bilefliminde yer alanlar s ras yla; niflasta, bitkisel gamlar (Xanthan gum, karragenan guar, vs), maya, su, fleker ve kabartma tozu temel kalemlerinden oluflmaktad r. Bu amaçla ekmek üretiminde kullan lan surfektant ve stabilizörlerin de ayr - ca toplam protein ve fenilalanin de erleri ölçülerek en düflük de er tafl yanlar n üretimde kullan lmas na dikkat edilmifltir. Ayr - ca ekmek üretimi s ras nda kullan lan hammadde, katk maddelerinin miktar incelenmifl, son ürün olan ekmeklerin de toplam protein ve fenilalanin ölçümleri yap larak ad geçen hastal klar n tedavisinde tüketime uygunluklar saptanm flt r. Ancak piflirme s cakl, yüzey k zarmas n sa lamak üzere kullan lan kar fl mlar (protein içermeyen) ve hamur fermentasyon süresi normal ekmekten farkl olup üretim bu konuda yap lan araflt rmalar sonucu ulafl lan normlarda gerçeklefltirilmektedir. T bbi Ekmek Halk Ekmek Fabrikas n n modern tesislerinde, hijyenik ortamda, el de meden üretilmektedir. HALK EKMEK, say : 7,

11 Üniversitelerle yerel yönetimlerin iflbirli ine iyi bir örnek TIBBİ EKMEK Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih GÖKÇEK Üniversitelerin prati e indirgemek istedi i ve yerel yönetimin yard m na ihtiyaç duyduklar her konuda iflbirli ine haz r z. Hacettepe Üniversitesi METVAK, Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas Anonim fiirketi Tesislerinde gerçeklefltirilen, Fenilketonüri ve Di er Metobolik Hastal klar için T bbi Ekme in tan t m dolay s yla bir program düzenlendi. Toplant ya kat lanlar Halk Ekmek Tesislerini gezerek incelemelerde bulundular. Halk Ekmek Fabrikas Ankara da günde 1 milyon 200 bin ekmek üretiyor. Fabrikam z gezmenizi çok arzu ederim. fiu anda Türkiye nin teknolojik aç dan üst seviyede bulunan bir fabrikas. Türkiye de efli yok. Üretmifl oldu umuz ekme in kalitesi de piyasada sat n al nan ekmeklerle muyakayese edildi i zaman, kat kat mükemmel. Ama buna özellikle çocuk geliflimi, halk sa l dahil olmak üzere bir tak m katk maddelerinin rahatl kla kat labilece ini ifade ediyorlar. Ben ilim adam de ilim, bilgi verildi i için söylüyorum. Örne in iyot kat lsa çok mükemmel olur diyorlar. Biz bu tür iflbirliklerine her zaman haz r z. Hacettepe Üniversitesi nin de- erli bilim adamlar, han mefendiler, özellikle bu tip konularda bizim önümüzü açarlarsa bize göstermifl olduklar yolda halk m za daha sa l kl ekmek üretme noktas nda haz r z. Bundan kesinlikle kaç nmay z. Bugün üretilen ekmeklerin pek ço unun katk maddelerinin kanserojen etkisi oldu u iddia ediliyor. Bu tip iddialar da bilim adamlar ele almak suretiyle bize yön gösterebilirler. Çünkü biz bu tür katk maddelerinden hep kaç yoruz. Ama di er fabrikalarda kullan lmas n n yasaklanmas da sizlerin önerileri ve biz yerel yönetimlerin vas tas yla yap labilir. Ben böyle bir hizmetten dolay eme i geçen tüm bilim adamlar na, Halk Ekmek Fabrikas yöneticilerine, çal flanlar na teflekkürlerimi, flükranlar m sunuyorum.yerel yönetimler olarak bir kez daha söylüyorum. Sadece bu konuda de il, üniversitelerin prati e indirgemek istedi i ve yerel yönetimin yard m na ihtiyaç duyduklar her konuda iflbirli ine haz r z. 10 HALK EKMEK, say : 7, 2001

12 Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunç Alp ÖZGEN Biz sokakta bu hizmetten faydalanamayan insan m za bu hizmeti götürmek Bu s rt s rta verdi imiz bir konudur. Ürünümüzü burada görüyorsunuz. nan yorum ki bu sadece burada kalmayacakt r. Bu ülkemizde bir örnek olacakt r. Bizim üniversitemiz için de örnek olacakt r. Hacettepe Üniversitesi sadece dört duvar içerisinde bilim ö reten de il, toplumu e iten, zorunday z. topluma e itim götüren, sokaktaki insan için, vatan için her türlü hizmeti veren bir kurum olacakt r. Biz sokakta bu hizmetten faydalanamayan insan m za bu hizmeti götürmek zorunday z. Bu ülkemize olan bir borcumuzdur. Ve bu iflbirli ine Hacettepe Üniversitesi her zaman vard r. Ben bu projeye katk da bulunan bilim adamlar na ve bu projenin topluma ulaflmas na destek veren yerel yönetimlere bir kere daha huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Arad m z deste i Halk Ekmek te bulduk. Bizlere arad m z destek Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek ten geldi ve hastalar m z n be enerek yedikleri T bbi Ekmek üretilmeye baflland. Son teknolojiyi kullanarak çok sa l kl üretim yapt n bizzat gözledi imiz Ankara Halk Ekmek Fabrikas n n üretti i t bbi ekmek, hastalar m z için çok düflük düzeyde proteinler içerdikleri için bir k s m hastal klar n tedavisinde kullan labilmektedir. Böylece yola ç karken amaçlad m zdan daha fazla say da hastaya hizmet verebilece imiz için mutluyuz. Bugün sizlerle paylaflt m z olay, bir üniversitenin di er sektörlerle iflbirli i neticesinde nerelere ulaflabilinece- inin güzel bir örne idir. Prof. Dr. mran ÖZALP Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi ve METVAK Baflkan HALK EKMEK, say : 7,

13 Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. lbilge SALDAMLI Her sorunu omuz omuza çözece iz. Bugün Halk Ekmek Fabrikas na devretti imiz formülasyonda proteinin neredeyse normal bir unda, yüzde 11 lerden 0.4 lere, 0.3 lere kadar düflürülmüfl oldu unu gördük. Yani bu m s r niflastas. Yap dan ayr lm fl proteinin ekmek yap m nda üstlendi i ifllevleri üstlenen birtak m bitkisel gam ve petkinler ki bunlar da ayr ayr tahlil edilmifl, analizler yap lm flt r. Hiçbiri de protein içermemektedir. Ya da az miktarda içerenler seçilmifltir. Limon pektinleri, t pk normal ekmekte kulland m z fleker, tuz, maya gibi katk lar, emülgatör tafl yanlar, C vitamini, kabartma tozu ve s v bitkisel ya lar kullan lm flt r. Bu formülasyonu Halk Ekme e devretmemiz, yanl fl anlafl lmas n, art k onlar yaln z b rakmak de il, bundan sonra onlarla daha fazla omuz omuza, yenilerini daha yenilerini birlikte üretmek f rsat yaratmak durumunda olaca z. Arkadafllar m zla her sorunu omuz omuza çözece- imizi bilmelerini isterim. Ankara Vali Yard mc s Mustafa ÖZER 12 HALK EKMEK, say : 7, 2001 De erli hocalar m zla belediyemizin iflbirli i ile gerçeklefltirilen, T bbi Ekmek üretimi ile ilgili olarak çal flmalar bu safhaya getiren, baflta Büyükflehir Belediyemiz ve de- erli hocam z mran Han m olmak üzere teflekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum.

14 Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas A.fi. Genel Müdürü Ali LKBAHAR Bu üretim ilim camias ile sanayi sektörünü bir araya getiren anlaml bir çal flmad r. Kendi olanaklar m zla; Hacettepe Üniversitesi METVAK, Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikas Anonim fiirketi Tesislerimizde gerçeklefltirdi imiz, Fenilketonüri ve Di er Metobolik Hastal klar için T bbi Ekmek in tan t m dolay s yla düzenlenen programa teflriflerinizden dolay teflekkür ediyor, hepinize hoflgeldiniz diyorum... K ymetli hocalar m z n çal flmas sonucu oluflan ilmi verilerle Halk Ekmek Sanayi tesislerinin buluflmas ile insan m za önemli hizmetler sunulmas aflamas nda, di er sanayii kurulufllar için örnek olaca kanaatindeyim. Geliflen modern ülkelerde ilim ile teknik sanayi birbirini tamamlamakta ve insanlara ufuk açmakta, fl k olmaktad r. Bu üretim ilim camias ile sanayi sektörünü bir araya getiren anlaml bir çal flmad r. Bu çal flmada eme i geçen herkese ayr ayr teflekkür ediyorum. Bu çal flma sonucu sa l na kavuflan her çocuk sizlere teflekkür ederken insanlar n s hhatine kavuflmas ndan da hepimiz mutlu olaca z. Daha faydal ve verimli çal flmalar temennisi ile yavrular - m za flifalar, eme i geçen say n Baflkan ma, Say n Rektörüme, fedakar hocalar ma, daha do rusu katk s olan herkese flükranlar m ve sayg lar m sunuyorum. HALK EKMEK, say : 7,

15 G ünde 1 milyon 200 bin ekmek Yeni tünel f r nlar hizmete girdi En son teknoloji ile H donat lan fabrikam zda alk Ekmek Fabrikas n n kapasitesini ekmek üretimi el oldukça büyük miktarda artt racak de meden hijyenik olan ek tünel f r nlar hizmete girdi. ortamda Günde 1 Milyon 200 bin kapasite ile ekmek üretebilecek bir teknolojide imal edilen Tünel F r nlar hem gerçeklefltirilmektedir. halk m za daha iyi tan tmak hem de hizmete girmek üzere aç l fl n yapmak için bir tören düzenlendi. 14 HALK EKMEK, say : 7, 2001

16 Ali LKBAHAR: Bütün yat r mlar kendi öz kayna m zdan Törenin aç l fl nda bir konuflma yapan Halk Ekmek Fabrikas Genel Müdürü Ali lkbahar, Halk Ekmek in k sa süre içerisinde gerçeklefltirdi i at l mlardan bahsetti. lkbahar konuflmas nda Halk Ekmek in bütün yat r mlar n kendi öz kaynaklar yla yapt - n vurgulayarak, fabrikan n en son teknoloji ile donat ld n, ekmek üretiminin de el de meden, hijyenik ortamda gerçeklefltirildi ini söyledi. Almanya-Hollanda ve Türkiye iflbirli i ile gerçeklefltirilen Tünel F r nlar hakk nda da genifl bilgi veren lkbahar, yat r mlar n n ve at l mlar n n devam edece- ini vurgulad konuflmas n n sonunda çal flmalar nda yard mlar n esirgemeyen Büyükflehir Belediyesi Baflkan Melih Gökçek e teflekkür etti ve Bizim için son derece önemli bir günde bizleri yaln z b - rakmad n z için sizlere çok teflekkür ediyorum. Halk Ekmek i tercih edip, bizlere sahip ç kt n zdan dolay da hepinize flükranlar m sunuyorum. dedi. HALK EKMEK, say : 7,

17 Melih GÖKÇEK Türkiye de Sosyal Patlama olmuyorsa bunun nedeni Fazilet Partili yerel yönetimlerdir. Oldukça kalabal k bir toplulu un da ilgi ile izledi i aç l flta Ankara Büyükflehir Belediyesi Baflkan Melih Gökçek de bir konuflma yapt. Büyükflehir ve Halk Ekmek çal flanlar ad na kat lanlara teflekkür ederek konuflmas na bafllayan Gökçek, ifl bafl na geldikleri zaman günde 200 bin ekmek üreten Halk Ekmek Fabrikas n n bugün 1 milyon 200 bin ekmek üretebildi- ini söyledi ve icap ederse bunun daha da artt r labilme imkanlar n n da oldu unu belirtti. E er bugün Türkiye de sosyal patlama olmuyorsa bunun nedeninin hükumetlerin icraatlar n n de il, özellikle baflta Ankara ve stanbullu Fazilet Partili Belediyeler in yapm fl oldu u icraatlar oldu unu söyleyen Gökçek, konuflmas na flöyle devam etti: Sadece ekmekte de il, uygulad - m z tüm sosyal projeleri göz önüne ald m zda her sene devletin asgari ücretliye vermifl oldu- u 4 ila 5 maafl tutar nda bu belediyeler vatandafla destekte bulunmaktad r. Yapm fl oldu u g da, odun kömür yard mlar yla yani yakacak yard mlar yla, onun haricinde çocuklar n üst bafllar yla ilgili yap lm fl yard mlar yla, ücretsiz olarak gecekondularda yap lan sa l k taramalar nda vatandafla tedavileriyle, yafll lar m - z ücretsiz olarak otobüse bindirmeleriyle, yapm fl oldu umuz sübvanseyle vatandafla sa lam fl oldu u katk lar, özellikle dar gelirliye sa lam fl olduklar katk lar ortadad r. Dar Gelirli Sosyal Patlama çerisinde Düflündü ümüz zaman bunlar üst üste koydu umuzda dar gelirlinin bugün sosyal patlama içerisinde oldu unu görürüz. Halk m n duymas önemli. Zaten bir çok sefer halkla bu manada medya karfl karfl ya gelirse halk kazan yor ve yine halk kazanacak, buna inan yorum. Onun için halk bu manada bilinçlendirmeyi, bilmediklerini onlara aktarmay bir görev biliyorum. Burada huzurunuzda baflta Halk Ekmek Fabrikas Genel Müdürü Ali lkbahar olmak üzere Halk Ekmek Fabrikas nda çal flan tüm personel arkadafllar ma en afla dan en yukar ya kadar hepinizin huzurunda flükranlar m sunuyorum. Çal flana helal olsun onlar ödüllendirmek de elbette bizim elimizde. Deprem bölgesine ilk ulaflan bizim kuruluflumuz. Deprem s ras nda ekmek götürdü o bölgeye. Deprem olduktan birkaç saat sonra oradaki halk m z ekmeklerini yediler. Bu da buradaki organizasyonun baflar s. Tabii bunu Ego yla Büyükflehir in iflbirli i birlikte yapt - lar. fiimdi de iflik giriflimleri var. Halk Ekmek Fabrikas n n gezici f r n var adet/gün kapasiteli mobil ekmek fabrikam z var. Allah göstermesin her türlü felakete bir anda koflup yerinde hizmet verebilece imiz servisimiz var. Bizlerden duay eksik etmeyin. Hepinize sayg ve selamlar sunuyorum. Allah a emanet olun. 16 HALK EKMEK, say : 7, 2001

18 Ali Bey, bize yük olmadan kendi kaynaklar n zla yapt n z bu yat r m için sizi tebrik ederim... Recai KUTAN Bu yeni tesisin aç l fl n özellikle dar gelirli vatandafllar m z aç s ndan anlaml ve hay rl buluyorum. Sa olun Baflkan m.. Size ve Ankaral lara lay k olmaya çal fl yoruz.. Genel Baflkanlar olarak övünerek ifade ediyorum. Belediyelerimiz katrilyonlarca liral k yat - r mlar yap yorlar ve Allah a flükür bunlar hakk nda en küçük bir itham, bir dedikodu ortaya ç kmad. Böylesine dürüst ve gayretli çal flma içerisinde belediyelerimiz. Onun için bu yönüyle belediyelerimizi, bu arada Melih Gökçek i yürekten tebrik ediyorum. Biz depremden hemen sonra bölgeye gittik. Bir yanda fevkalade üzücü manzaralar, di er yanda da vatandafllar m za ekmek ikram eden Ankara Büyükflehir Belediyesi. Nereye gittiysek dualar ald k. Hükümetle ilgili kurumlardan hiçbiri gelmemiflti ama ekmek bize ulaflt, dediler. Ankara da Halk Ekmek, Ankaral vatandafllar - m za en iyi hizmeti veriyor, hem de Allah bir daha göstermesin, böylesine felaket anlar nda en baflta vatandafl m za ulaflan Halk Ekmek tir. Bu itibarla bu yeni tesisin aç l fl n özellikle dar gelirli vatandafllar m z aç s ndan anlaml ve hay rl buluyorum. Melih Gökçek ve Ali lkbahar kardeflim baflta olmak üzere bütün Halk Ekmek çal flanlar n ve yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum. fiimdi Söyleyebilirim. Halk Ekmek Çal flanlar na birer maafl ikramiye veriyorum. Hay rl olsun Benim de Halk Ekmek Çal flanlar na bir sürprizim var. Bas n a z okuma yap yor, biraz yaklafl.

19 F FIRIN YEN LEME Ç ÇALIfiMALARI Ekmek üretimine 1982 y l nda bafllayan Fabrikam z 17 y ld r aral ks z olarak üretime devam etmektedir. 4 hat olarak kurulan fabrikam z daha sonraki ilavelerle 8 hatta ç km fl ve son olarak 1997 y l nda 2 adet yeni hat sat n al - narak10 hatta ulafl lm flt r. Bu güne kadar teknik ekiplerimiz bu hatlar n modernizasyonu ve teklonojiye uyarlama çal flmalar n yapm fl ve yapmaya da devam etmektedir. 2 yeni hat haricindeki di er 8 hat yaklafl k 14 y ld r günde 16 saat, 6 y ld r da günde 24 saat çal flmaktad r. Bu güne kadar teknik ekiplerimiz bu hatlar n modernizasyonu ve teklonojiye uyarlama çal flmalar n yapm fl ve yapmaya da devam etmektedir. Ancak uzun süredir kullan lan bu hatlar geliflen teknolojiye göre eski kalm fl oldu undan yap lan modernizasyon çal flmalar tam manas yla istenilen neticeyi vermemektedir. Bu nedenle, Fabrikam z Yönetim Kurulu mevcut makinalar n modernizasyonu için inceleme ve araflt rma yapmak üzere teknik kurul oluflturulmas na karar vermifltir. Bu kararla oluflturulan teknik kurulun yapm fl oldu u inceleme ve araflt rmalar neticesinde flu sonuca var lm flt r: Makinalar n eski olmas ndan dolay iflçilik, zaman, kapasite, kalite ve ekonomik kay p oldukça artm flt r. Bir hatt n ayl k ortalama bak m masraf 1998 y l için TL olup ayr ca s k s k ar zalanmalar neticesinde üretimde de aksakl klar meydana gelmektedir. Üretim miktar m z n yüksek olmas ndan dolay küçük bir gramaj hatas, dozajlama hatas, manuel ya lama ve unlama gibi nedenlerle toplam imalat miktar göz önüne al nd nda 1998 hesaplar na göre y ll k ortalama ( kiyüzmilyon) TL. kay p söz konusu olmaktad r. Örne in kesme-tartma makinlar n n eski teknoloji olmas nedeniyle gramaj ayar tutturulamamas, her hamuru ortalama 3 gr. fazla kesmesi, y lda yaklafl k adet ekmek kayb na sebep olmaktad r. Ayn flekilde unlama sisteminin yenilenmesi durumunda y lda yaklafl k çuval un kazan m söz konusu olacakt r. Yine makinalar n veriminin oldukça düflmesi nedeniyle geriye dönen hamur ve fireye ayr lan ekmek say s oldukça yüksek olmaktad r. Makinalar n yenilenmesi durumunda bu günkü üretilen ekmek daha k sa sürede üretilece inden zaman, iflçilik giderleri, yak t giderleri, makina amortismanlar yönünden oldukça yüksek kazan mlar elde edilecektir. Gerek fabrikam za yeni kurulan hatlar n bir y ld r izlenmesi ve gerekse yurt içi ve yurt d fl ndaki fabrikalarda yap lan incelemeler sonucunda kurulan yeni hatlardaki makina aksamlar n n di erine göre daha avantajl oldu- u gözlenmifltir. Bu avantajlar flöyle s ralayabiliriz; 18 HALK EKMEK, say : 7, 2001

20 F FIRIN YEN LEME Ç ÇALIfiMALARI Kesilen hamurun çift taraftan yönlendirilmesinden dolay iki hamur aras ndaki masafenin 40 cm kadar olmas ile ara dinlendirme bölümünde de çiftleme yapmamas. Kesme Tartma Makinalar WP HATON marka kesme-tartma makinalar, (Fabrikam za 1998 y l nda yeni kurulan hatlarda kullan lan) bir kesmetartma makinas nda olmas gereken tüm özelliklere sahiptir. Bu özellikler flunlard r; Yüksek güvenlik emniyet sistemlerine sahip olmas dolay s yla ifl kazalar na engel olmas. Makinan n tüm aksamlar n n Türk G da Kodeksine uygun paslanmaz çelikten yap lm fl olmas. 6 gözlü olan bu makinalar n çift taraftan 3 er hamur göndermesi nedeniyle düflük devirde çal flmas ve y pranman n azalt lm fl olmas Hamur kesme bölümlerinin aras nda 15 mm olmas nedeniyle hamurlar n kesildikten sonra ayr lmalar daha rahat oldu undan çiftleme yapmamas, Pistonlar ile hamur kesme bölümleri çok güzel bir flekilde dizayn edildi inden piston ve bölmeler aras ndan hamur s zmas n n olmamas ve dolay s yla gramaj ayar n n düzgün olmas. Yerli ve yabanc di er kesme-tartma makinalar nda olmayan b - cak s y rma sistemi ile hamurlar n bölmelerden bantlar n üzerine düzgün bir vaziyette düflmesi, sa a sola itilmesi ile hamurlar n y pranmas n ve oluflturdu u gaz n kaçmas n önlemesi. Ya lama pompalar n n dizayn n n mükemmel olmas, ya laman n 25 mm pompa a zlar ile 12 ayr noktaya mesafe farkl l na ra men eflit ve yavafl bir flekilde bas nc n n çok rahat ve hassas bir flekilde ayarlamas ve ya sarfiyat n n az olmas. Kapaklara yerlefltirilen sivifller nedeniyle elektrik emniyetinin en üst düzeyde olmas. Ayr ca kullan lan elektrik malzemeleri dünyan n en iyilerinden olan S MENS marka olup güvenilir bir elektirik donan m na sahip olmas. Di er makinalarda göremedi imiz Termal Role ile afl r hamur yüklenmesinin önlenmifl olmas. Avrupa da kabul görmüfl EEC, CE gibi standartlara sahip olmas. HALK EKMEK, say : 7,

21 Konik Yuvarlama Makinalar Yeni hatlara kurulan konik yuvarlamalar n teflon kaplamalar di er markalara göre çok iyi oldu undan hamur tutmamakta ve hamur zaiyat minimum noktada olmaktad r. Ayr ca verilen balans ayar çok iyi oldu undan hamuru istenilen özellikte yuvarlamaktad r. Mikser ve Kazanlar Yeni hatlar için al nan mikserler çift kademeli çal flarak hamuru y pratmamakta, elastikiyet kazand rmakta ve istenilen k - vamda hamur elde edilmektedir. Dolay s yla ekmek kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Kurulan yeni hatlar n üretim kapasitesi günlük olup, eskilerine göre y ll k adet ekmek daha fazla olacakt r. Bu makinalar n fabrikam zda 1 senedir kullan l yor olmas, makinalar üzerinde her türlü inceleme yapma imkan sa lam flt r. Ayr ca di er fabrikalarda yap lan incelemelerde fabrikam zda kullan lan makinalar n karfl laflt rma imkan elde edilmifltir. Bu yenileme çal flmalar nda 1997 y l nda al m na karar verilen ayn tip ve model makinalar n fabrikam za kurulmas uygun mütalaa edilmektedir. Teknik kurulun varm fl oldu u bu sonuç ve hatlar n kendini k sa sürede amorti edebilmesi yönetim kurulumuz taraf ndan göz önüne al nm fl ve k sa sürede fabrikam za montesi gerçeklefltirilmifltir. Otomatik Yükleme ve fiekil Verme Makinalar Fabrikam za 1998 de kurulan iki hatta otomatik yükleme ve flekil verme makinalar Gostol-Garpon marka olup 1 senelik çal flmas esnas nda di erlerine göre baz üstün özelliklere sahip oldu u gözlenmifltir. Bu özellikleri flöyle s ralayabiliriz; fiekil verme ve otomatik yükleme bantlar çift s ra hamur alma özelli ine sahiptir. Bu nedenle makinalar düflük devirde çal flmakta ve y pranmas azalmaktad r. Ayr ca düflük devirde çal flt ndan hamurlar sarsmadan ve fleklini bozmadan nihai tünel band na b rakmaktad r. De iflik yerlerine konulan desteklerle otomatik yükleme ve flekil bantlar n n gerginli i korunmakta ve sa a sola kaymas engellenmektedir. Böylece hamurun flekli bozulmamaktad r. Yerlefltirilen pnömatik sayesinde otomatik yükleme ve flekil verme band üzerine ayn anda b rak lmakta ve hamurun flekli ve özelli i bozulmamaktad r. Sistem çift beslemeli olmas ndan dolay tek taraf ar zalansa bile di er taraftan üretime devam edilebilmektedir. 20 HALK EKMEK, say : 7, 2001

22 HAMURLARIN KES LMES VE TARTILMASI Günümüzde ekmek ve di er mamul hamurlar n n kesiminin elle yani insan gücü ile yap lmas n n yan s ra genelde ekmekçilik endüstrisinde tamam yla makinalar yoluyla yap lmaktad r. Piyasada kullan lan Kesme-Tartma Makinalar yla hem zamandan hem de elemandan tasarruf sa lanm fl olur. Hamur kesme ve tartma makinalar volimetrik prensibe göre çal flt klar için fermantasyon süresine ve hamur s cakl na ba l olarak, çal flma ifllemleri s ras nda hamur a rl kaynakl problemler olabilmektedir. Bu nedenle hamurdan gaz üretimi kesme ifllemi s ras nda da devam etti i için sürekli 5-10 dakikada bir hamur a rl k kontrolü yap lmal d r. Kesme-tartma makinalar nda hamur gluteni bas nç etkisi ile zarar görebilmekte, bu da ekmeklerde az da olsa hacim kayb na yol açabilmektedir. Ortalama kesme h z vurufl/dakika olup, h z fazla ise ald darbelenme sonucu hamuru y rtmakta, zedelenmektedir. H z yavafl ise hamur afl r ezilmeye, s k flt rmaya maruz kalmakta, sonuçta gluten zarar görmektedir. Bu nedenle genç hamurlarda kesme h z 16 dan fazla, yafll hamurda 12 den yukar olmamal d r. Bütün hamurlarda, kesme süresi birinci parti için ortalama dakika olmal - d r. Kesilecek hamurun ekmek a rl na göre gramaj n n tesbit edilmesi için afla- da gösterilmifl olan formülden yararlan labilir. A x B X= C X: Hamur gramaj A: Ekmek kuru madde miktar (%) B: Ekmek gramaj C: Hamurda kuru madde miktar (%) 100 Kg. Un+60 Kg. Su+3 Kg. Maya+2Kg. Tuz=165Kg. Hamurdaki kuru madde ve su miktar - n n hesab nda, un ve hamura kat lan su miktar dikkate al nmaktad r. Un ortalama % 14 su içersin. Buna göre hamurun % su içerdi i hesaplan rsa: 165 kg. hamur 74 kg. su içerir. 100 kg. hamur W 100 x 74 W= =%45 su 165 O halde, 100kg. hamur 55 kg. kuru madde içermektedir. Ekmekteki su miktar da ortalama %37 olup, hesapla veya tayinle tesbit edilmektedir. Ör : 280 g. ekmek yap lacaksa : W: Hamur gramaj A: Ekmek kuru maddesi %=63 B: Ekmek gramaj =280 C: Hamurdaki kuru madde miktar =55 A x B W= C 63 x 280 W= =320,7 g. 55 hamur kesilmelidir ki ekmek elde edilebilsin. Bu ekmek hamurundan ekmek elde edilmesi s ras nda meydana gelen % nem kayb ise; 280 x 100 = = yani %12.7 dir. Yukar daki k saca ifade edilmifl olan ekmek hesaplar, f r n s cakl ve piflirme sürelerine göre de ifliklikler gösterebilir. Bu nedenle her zaman hamur kesimlerinde, fire de göz önüne al narak ekmek üretimi yap lmas nda fayda vard r. HALK EKMEK, say : 7,

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı