*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir - 12 Eylül karanl ndan hesap soral m - YDG 4. Yaz Çal flmas örgütlendi - Dersim festivalinden izlenimler

2 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA

3 3 Merhabalar, SUNU Bu say m zda gecikmeyle de olsa yine birlikteyiz. Gecikmeden kaynakl okurlar m zdan özür diliyoruz. Bu say m zda YDG nin 4. Yaz Çal flmas n n genifl bir de erlendirmesine yer veriyoruz. Önceki y llarda Malatya, Hopa ve Erzincan da üretim eksenli örgütlenen yaz çal flmalar bu sene Mersin de kitle çal flmas - na a rl k verilerek gerçeklefltirildi. Halk m zla ba kurma, halktan ö renme ve politikalar m z tafl ma aç s ndan oldukça önemli olan bu çal flmalar ayn zamanda örgütlü-devrimci yaflam anlamada ve hayata geçirmede de oldukça önemli deneyimler kazanmam za neden olmaktad r. Bu nedenle çal flmadan ç kar lan ders ve deneyimlerin kavranmas n n öneminin büyük oldu u inanc nday z. Dergimizde ayr ca Dersim de, stanbul da ve zmir de YDG olarak kat ld m z ve kitle çal flmas yapt m z festivallerden de haber ve gözlemlere yer veriyoruz. 12 Eylül 1980 darbesinin 28. y l nda yine darbe tart flmalar n izliyoruz. Halk demokrasinin ancak devrimle gelece i ülkemizde demokratik haklar için verilen mücadele oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Ancak kamuoyundaki tart flmalarda kimi çevrelerin darbe korkusunu abart l flekilde öne ç kartarak AKP hükümetinin neo-liberal politikalar n destekleyen görüfllerine de dikkat etmeliyiz. Dergimizde 12 Eylül ü ve etkilerini anlatan yaz n n bu tart flmalar n arka plan n anlamak aç s ndan önemli oldu unu düflünüyoruz. Bu say m zda Özgür Okul ve Ufuk köflelerine yer veremedik. Ancak Denge Ciwane köflesi için uzun bir yaz y yay nl yoruz. Kürt gençli inin brahim yoldafl incelemesinin ve anlamas n n önemi üzerinde duran yaz n n ilgiyle okunmas n n ve tart fl lmas n n yararl olaca n düflünüyoruz. Yeni okul döneminde tüm ö renci arkadafllar m - za mücadelelerinde baflar lar diliyoruz. yenidemokratgenclik.blogspot.com Ç D E K L E N R - syan her tarafa yay Dersim Festivali izlenimler Forum Denge Ciwane Komünist Ustalardan ö renelim YDG 4. Yaz Çal flmas Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Haluk Zorusevmez Göçmen Genç Kafkaslardaki geliflmeler Eylül Erdal Eren Komünist Ustalardan ö renelim Satranç Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. 75/2, B 366 Topkap / stanbul Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: SIHHIYE MH. SÜLEYMAN SIRRI SK. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAH., TURGUT TEMELL CAD., BARIfi fi HANI. NO: 3 NO: 94 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Aç lan okullar ve derinleflen sorunlar Son senelerde bas nda ÖSS sonras büyük baflar haberlerinin yayg nlaflt n görüyoruz. Her sene milyonlarca ö rencinin kâbusu olan ÖSS yi kazanman n (düz liseler mezun vermedi i için bu sene kat l m görece daha az olmas na ra men) her sene daha da zorlaflt ortadad r. Yüz binlerce ö rencinin girdi i ÖSS de 4 senelik bir yüksekö retim program na yerleflen ö renci say s n n oldukça s n rl olmas ve dahas s nav sisteminin önemli adaletsizlikleri içinde bar nd rmas, ÖSS nin neden kâbus oldu unu aç klamaktad r. Bu adaletsiz s nav sonucunda bir sektör olarak oluflan Özel Dershane, Özel Lise gibi kurumlardan yard m almadan s nav kazanman n ne kadar zor oldu u bilinmekle birlikte, ÖSS, bölgeler aras ndaki ayr - m n gün yüzüne ç kt önemli örneklerden birisidir. Türkiye Kürdistan ndan s nav kazanman n daha da zor olmas, emekçi aile yap s na sahip olanlar n ÖSS yi kazanmas n n büyük baflar olarak kabul edilmesi, eflitsizli in, adaletsizli in, ayr mc l n kan tlar - d r. Bu sene de ÖSS de büyük baflar haberlerini, ruh dünyam zda yarat lmak istenen hüzün ve gurur eflli inde okuduk. Gurur yaflad k, çünkü Batman da babas - n n yan nda çayc l k yapan ve dershaneye gitmeden Ege Üniversitesi T p Fakültesini kazanan Yusuf Atlam, Malatya da Sosyal Hizmetler Müdürlü ü yurdunda kalan ve Kocaeli Mühendislik Fakültesini kazanan Furkan Karaca, Hakkari de tek koluyla s nava giren ve Hacettepe T p Fakültesini kazanan rfan Töreci olamaz denileni baflarm fl, kazanma oran n n çok düflük oldu u bir bölgeden üniversiteyi kazanm fl mucizevi ö rencilerdir. Hüzün yaflad k çünkü bu çok flansl ö renciler fakirdiler. Onlar kay tlar n ancak flefkatli birilerinin destekleriyle yapabileceklerdir. Büyük puntolarla Do u da yaflayan..., olanaks zl klar içinde..., büyük baflar... fleklinde gazete manfletlerine tafl nan haberler, ÖSS yi kazanmak için baz olanaklara sahip olunmas gerekti inin itiraf d r. Sadece ülkenin farkl co rafyalar nda olman n bile s nav kazanmada avantaj-dezavantaj yaratt n n, farkl bir dili anadil olanlar n s nav kazanmas n n mucize oldu unun, yoksullu- un okuman n önündeki en büyük engel oldu unun ön kabulüdür. F rsat eflitli i olarak sunulan n büyük bir kand rmaca oldu unun ayan beyan ortaya ç kmas d r. Milyonlarca genci ilgilendiren ÖSS de ne f rsat eflitli i vard r ne de bu s nava haz rlan rken herkesin ayn olanaklar. Bu engeli aflarak üniversiteyi kazananlar da e er emekçi ailelerden geliyorsa astronomik harç paralar n ödemekle-ödeyememek aras nda gidip gelmekte, bar nma-g da gibi çok çeflitli sorunlarla bafl etmek zorunda kalmakta ve hiç bir resmi kurumu yan bafl nda görememektedir. Bu baflar tablolar n n sunulmas ayn zamanda biz halk gençli inin üniversite okuma hayallerine elveda dememiz, var olan durumu kabullenmemiz ifllevine de sahiptir. Bizler bunu kabullenmiyor, eflit, paras z, demokratik, anadilde e itim mücadelemizi ve söz ve karar hakk talebimizi sürdürüyoruz. Elbette üniversiteye giriflte bölümlere uygun olarak belirli k staslar belirlenmelidir. Ancak bu k staslar içinde ö rencinin ailesinin maddi durumu, parasal gücü kesinlikle olmamal d r. Çünkü bunun hiç bir bölümle, bilimsel çal flma ile ilgisi bulunmamaktad r. Bizler kaderimize raz olmakla ve aram zdan ç kan baz flansl arkadafllar m z için sevinip maddi sorun yaflamadan okullar n bitirmeleri için dua etmekle yetinmeyece iz. En temel hakk m z olan e itim hakk m z için mücadele edece iz. Yoksul de ilsen her fley mümkün Yap lan araflt rmalar, büyük desteklerle üniversite kazanan ve sonradan okullar ndan ilifli i kesilen (at lan) ö rencilerin % 80 inin maddi olanaks zl klar yüzünden bu sonuçla karfl laflt n göstermektedir. Her kademesinde büyük zorluklar n, yar fl n, adaletsizli in yafland Ö renci Seçme S nav, sonuçlar yla ve sonradan unutulan hikayeleriyle de ac kl bir filmi an msatmaktad r. Tüm badireleri atlatanlar ise iflsizli in bekledi- i, bir türlü bitmeyen bir filmi...

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Yeni ö renim y l, sadece üniversitelerde de il, e itimin her kademesinde ayn sorunlarla ve art k gelenekselleflen, kan ksanan görüntülerle bafllad. Masraflar n ö renci bafl na milyarlarla ölçüldü ü bu dönemde ö retmen, derslik yetersizliklerinin de eklenmesiyle sorun boyutlanmaktad r. Kay t s ras nda ve sonras nda istenen zorunlu ba fllar da uzun y llard r bir türlü çözülmek istenmeyen sorunlard r. Bu sene de gazetelerde kay t paras n ödeyemedi i için okulda temizlik yapmak zorunda kalan emekçilerin haberlerini okumaktay z. Ülkemizde iyi bir e itim ve iyi bir sa l k hizmeti alman n koflullar vard r. Ancak bunlara ulaflmak zordur. En önemli koflul yoksul olmamakt r. Hastaland nda devlet hastanelerine gidip saatlerce kuyrukta bekleyebilir ard ndan 1 y l sonras na randevu al p evine gönderilebilirsin veya gidip bir özel hastaneye paras n ödedi in takdirde an nda bak ma al nabilirsin. Devlet okullar nda kalabal k s n flarda, türlü imkans zl klar içinde, derse girecek ö retmenin olup olmad n n dahi net olmad s - n flarda niteliksiz bir e itim alabilirsin, tabii üniversiteyi unutmak flart yla yada özel bir okulda, küçük s n flarda, çeflitli ders materyallerinin aras nda e itim görebilirsin, üniversiteyi kazanmay garanti alt na alabilirsin. Aç kt r ki ülkemizde e itimin tek sorunu onun ticarileflmesi de ildir. Anadilde e itim de yak c bir gündem maddesidir. Ülkemizde milyonlarca Kürt gencinin ve çeflitli milliyetlerden halk gençli inin kendi anadillerinde e itim görmesi, dillerini konuflmalar bile yasaklanmakta, bask ile susturulmakta, zorla Türkçe ö retilerek asimilasyon politikalar na ara verilmemektedir. lkokuldan üniversiteye kadar rkç, flovenist, anti-bilimsel, yalanlarla dolu bir e itim sunularak bu köhne düzene uyum sa layabilen genç kuflaklar yetifltirilmek istenmektedir. Bu nedenle özellikle T. Kürdistan nda okullar n aç lmas yla birlikte anadilde e itim talebiyle yap lan eylemler oldukça önemlidir ve desteklenmelidir. Emekçilerin öfkesi bast r lamayacak Okul döneminin aç lmas ve k fl n yaklaflmas yla birlikte artan masraflar ve yaflam n her alan nda ya mur gibi ya an zamlar adaletsizliklerle bo uflan halk n sorunlar na yenilerini eklemekte, ekonomik kriz emekçi halk n daha fazla sömürülmesiyle afl lmaya çal fl lmaktad r. stanbul Ticaret Odas n n yapt araflt rmada imalat sanayindeki en büyük 500 firman n son 3 y lda kârlar n artt rmas nda en büyük pay n iflçilerin daha yo un flekilde sömürülmesi oldu unu ortaya koyan veriler sunmufltur. Uzun saatler, düflük ücretle ve büyük oranda kay t d fl çal flan iflçilerin s rt ndan sefa sürenleri önümüzdeki dönemde büyük kabuslar beklemektedir. Emekçilerin öfkeleri çeflitli vesilelerle kendisini göstermektedir. F nd k al m fiyatlar n n düflüklü ü sonucunda Sakarya da AKP teflkilat n ve ayn zamanda Fiskobirlik baflkan AKP ilçe baflkan n n iflyerini basan üreticilerin öfkesi medyada genifl yer buldu. Hükümetin tefeci-tüccar tak m yla iflbirli i içinde aç klad al m fiyat f nd ktan bekledikleri gelirle yaflamlar n sürdüren, çocuklar n okutan f nd k üreticilerini daha fazla yoksullaflt r p onlar tüccarlar n azg n sömürüsüne terk ederken bu düzenin halk karfl t yüzünü ve hangi s n f ve kesimlere hizmet etti ini bizlere bir kez daha göstermektedir. Bu gerçeklik içinde ise egemen s n flar hem kendi içlerindeki dalafllarla u raflmakta hem de yeni sald r lar n haz rl n yapmaktad r. Son dönemlerde medyada s kça yer almaya bafllayan AKP nin yolsuzluk olaylar, Baflbakan Erdo an la Do an Grubunun birbirlerini karfl l kl suçlamalar ve aç ktan yapt klar flantajlar ve kirli pazarl klar ile derinleflmekte, düzenin pislikleri iyice ortaya serilmekte, mevcut düzenin bafltan afla ya rüflvete, ya maya ve soyguna dayand n daha net olarak göstermektedir. Bununla birlikte özellikle Kürt Ulusal Sorunu konusunda tam bir mutabakatla hareket edilmekte, devletin ordusundan bürokrasisine, siyasal partilerinden tarikatlar na tüm gerici faflist kurum ve kurulufllar çeflitli yöntemlerle Kürt ulusunun hakl talep ve mücadelelerini bast rmak için sald r ya haz rlanmaktad r. Bunun en önemli aya ise yerel seçimler olacakt r. Ne olursa olsun yerel seçimlerde DTP li belediyelerin yerine DTP karfl s nda varl k gösterebilen AKP nin kazanmas devlet aç s ndan oldukça önemlidir. Bu nedenle Yeni Genelkurmay Baflkan Baflbu un D.bak r ziyaretinde verdi i mesajlar ve bilhassa gençli i hedef almas hem yerel seçimlerde hem de gerilla mücadelesi karfl s nda yeni sald r lara haz rland klar n göstermektedir. Bu sistemin bize sundu u yaflamda güzel bir gelecek görünememektedir. Bizim s rt m zdan saltanat sürenlerle ortak ç karlar m z n olmas mümkün de ildir. Bu nedenle ortak hareket etmek, örgütlenmek ve haklar - m z ve gelece imiz için mücadele etmek oldukça önemlidir.

6 6 Yeni Demokrat Gençlik 8. Munzur Kültür ve Do a Festivalindeydik... Geçti imiz ay Dersim de yap lan 8. Munzur Kültür ve Do a Festivali ne bizler de YDG liler olarak kat ld k. Festivalin ilk günü, di er illerden gelen yoldafllar m zla buluflup sohbetler ettikten sonra festival süresi boyunca yapaca m z faaliyetin program n oluflturmak için bir araya geldik. Festival süresince düzenli ve verimli bir faaliyet yürütmek için yapt m z program sonucunda, Dersim merkezde ve Mazgirt, Pertek, Ovac k ve Hozat ilçelerinde yap lacak etkiliklere kat lacak gruplar oluflturduk, ajitasyoncular belirledik. Görev da l mlar n yapt ktan sonra Dersim merkezde sesli ajitasyonla yay n da t m m z yapt k. Daha sonra akflam saatlerinde stadyumda yap lan etkinli e tüm YDG liler olarak yay nlar m z n da t m n yapmak için kat ld k. Statta insanlar n bize karfl s cak yaklafl mlar ve ilgileri bizdeki coflkuyu daha da artt rd. Da t mlar m z coflkulu bir flekilde yapt ktan sonra hep birlikte konser alan na girerek Munzur da barajlara hay r!, Dersim onurdur, onuruna sahip ç k!, Dersim de koruculu a hay r sloganlar n att k. Yapt m z program çerçevesinde festivalin 2. günü bir grup Mazgirt, bir grup Pertek, bir grup da Dersim merkezde yap lan etkinliklere kat ld. Mazgirt te esnafa yay n da t m yapt ktan sonra ev ziyaretlerinde bulunduk, sohbetler ettik. Bize karfl yo un ilgi gösteren Mazgirt halk - n n sahiplenici, faaliyetimizi destekleyici tav rlar ve yap - lan s cak sohbetlerin bizde b rakt olumlu etkiyle oradan ayr ld k. Pertek te esnafa yapt m z yay n da t m s ras nda sivil polislerin esnaf korkutmak amac yla dükkan kap - lar n n önünde beklemeleri, bizden sonra yay nlar m z sahiplenen insanlar tehdit etmeleri de faflizmin bizden ne kadar korktu unun bir göstergesi olarak yine karfl m za ç kt. Yine Pertek te sesli ajitasyonla yay n da t m yaparken, polis müdahale ederek faaliyetimizi engellemeye çal flt. Bask - lara ra men bizler etkinlik sonuna kadar da t mlar m za devam ettik. Festivalin 3. gününde PfiTA n n (Partizan fiehit Ve Tutsak Aileleri) Hozat a ba l Ç rl (Zmex) köyünde TKP/ML flehidi Fevzi Koç un mezar bafl nda yapt anmaya bizler de YDG liler olarak kat ld k. Fevzi Koç un ailesinin de kat ld - ve yaklafl k 100 kiflinin bulundu u anmada Partizanlar n onurlu mücadeleleri anlat ld. Anma sloganlarla ve marfllarla sona erdi. Oradan devrime olan inanc m z ve mücadeleye duydu umuz azmimizle Hozat ta yap lacak etkinliklere kat lmak amac yla ayr ld k. Ö len saatlerinde, Hozat a gelen herkesin ilk u rak yeri olan çay bahçesinde yapt m z yay n da t m ndan sonra Hozat merkezinde etkinliklerin yap laca alana gittik. Burada oluflturdu umuz gruplarla mahallelere giderek ev ziyaretlerinde bulunduk. nsanlar n bizi s cak karfl lamas, sorunlar n bizlerle paylaflmalar ve bizleri sisteme karfl bir alternatif olarak görmeleri, mücadelemizi sahiplenmeleri, bizde olumlu etki yaratt. Onlarla Dersim de yaflanan sorunlara iliflkin yapt m z sohbetlerde de faflizmin bask c yüzünü, devrimci-demokrat insanlara tahammülünün olmad n bir kez daha görmüfl olduk. Yine Hozat ta etkinliklere kat larak halaylar çeken, marfllar söyleyen, sloganlar n hayk ran YDG lilere Hozat ta yaflayan halk n ilgisi oldukça coflku vericiydi. Festivalin son gününde Ovac k ta yap lan etkinliklere de kat larak yayg n yay n da t m yapt k ve ev ziyaretlerinde bulunduk. 4 gün süren festival boyunca yo un bir faaliyet süreci geçirdi imiz Dersim den, bizi ba r na basan Dersim halk - na bir dahaki festivalde buluflmak üzere verdi imiz sözlerle, faaliyet süresince edindi imiz olumlu deneyim ve izlenimlerle ayr ld k. Çukurova dan bir YDG li

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 Dersim Festivalinden gözlemler stanbul YDG olarak kat ld m z ve bu sene 8.si düzenlenen Munzur Do a ve Kültür Festivali nde Dersim halk n n coflkusuyla coflkuland k ve kitle faaliyetinin önemini daha da kavrad k. lk gün di er illerden gelen yoldafllarla bir toplant al p çal flma ekiplerini belirleyip Partizanc arkadafllarla birlikte gazete da t m na ç kt k. Da t m s ras nda Dersim halk n n sorunlar na yönelik yap lan sesli ajitasyon halk taraf ndan ilgi gördü. Akflam statta da t m esnas nda kenarda gözleme yapan kad nlar n bizim Partizan flapkalar m z görünce domane ma (bizim çocuklar) diyerek aya a kalk p bizi alk fllamalar ve konser s ras nda flamalarla çim alanda dolafl rken halk n bizleri alk fllamas yla Dersim halk n n bizleri ne kadar sahiplendi ini gördük. Dersim de halk taraf ndan coflkulu bir flekilde karfl lanmam z festivalin di er günlerinde daha motiveli çal flmam z sa lad. kinci gün üçe ayr lan gruplardan Pertek e giden grup flehit mezarlar n n yap lmas na yard mc oldu. Pertek merkezde kitlesel yap lan da t m esnas nda polisin bask lar bizlere geri ad m att rmad, aksine sistemin korkular n n daha da gün yüzüne ç kmas na neden oldu. Ve polisin halk üzerinde uygulad bask ya ra men, evlerinde gazete alamayan halk daha sonradan stand m za gelip gazetemizi ald lar. Ayr - ca burada birçok gençle tan fl p sohbet etme imkân bulduk. Mazgirt e giden grup ise orada çok s cak karfl land ve köylüler arkadafllar m z biz köylülerin aras nda baz sorunlar var, siz Partizanc s n z, bize bu sorunlar n çözümünde yard mc olun diye ça rd lar. Merkez de kalan grup da PfiTA n n kampanyas olan bilinmeyen flehit mezarlar n n bulunmas ve yap lmayan mezarlar n yap lmas için esnafa ba fl amaçl giden PfiTA l yoldafllara yard mc oldu. Üçüncü gün hep beraber Hozat a giderken su içmek için durdu umuz yerde halay çektik. Hozat n Z mex (Çay rl ) köyündeki Fevzi Koç un mezar bafl nda PfiTA n n yapt anmaya biz de kat ld k. Sonra tekrar otobüslere binip festival alan na gittik. Hozat belediye baflkan n n bizi konukseverce karfl lamas n n ard ndan kahvalt m z yap p da t ma ç kt k. Da t m esnas nda baz teyzeler bizlere nerede kald n z, gözümüz yollarda kald dediler. Anmaya gitti imizi ve bu nedenle geç kald m z söyledi imizde ise neden bizim haberimiz olmad, biz de gelirdik deyip bizi tüm s cakl klar yla kucaklad lar. Mahallelere da t ma ç kt m zda her çald m z kap bizi büyük bir s cakl k ve özlemle karfl lad. Sürekli bir fleyler ikram edip bizi evlerine davet ettiler. Bu sene daha kitlesel oluflumuz onlar n da hofluna gitti ve bu memnuniyetlerini dile getirip onlara sürekli gitmemizi talep ettiler. Akflam konser alan nda da tek s ra halinde elimizdeki gazeteleri kald rarak da t mlara ç kmam z kitlenin dikkatini üzerimize çekti. Ayr ca yoldafllarla beraber çekti imiz halaya halk da kat ld ve halay sonunda Dersim le ilgili att m z sloganlara coflkuyla efllik ettiler. Düflman n dikkatini üzerimize daha fazla yo unlaflt rmamak için flama açmad m z konser Emekçi nin türküleriyle son buldu. Son gün Mersin e köy çal flmas na gidecek yoldafllar d - fl ndakilerle Ovac k taki programa kat ld k. lk olarak Cemevi nin aç l fl na kat l p Gözeler e gittik. Yine tek s ra halinde ve kitlesel bir flekilde ellerimizde gazetelerimizle da t ma ç kt k. Burada da halk n alk fllar yla karfl land k. Orada Dersim yerelinden genç bir kad n Bak o lum bunlar Partizanc, biz de Partizanc y z diyerek o luna bizleri gösterdi. Akflam üzeri Ovac k Merkezdeki da t m esnas nda 94 te köyleri yak ld için merkeze tafl nan yafll bir amca ve teyze bir yoldafl m z tutarak Sen bizim yan m zda kal, Partizanc lar bizim çocu umuzdur, sen de bizim çocu umuz ol diyerek bizleri çok s cak karfl lad lar. Gün boyu s ca n alt nda tarlada çal flt ktan sonra evlerine yorgun dönmelerine ra men onlar n kap lar n çald m zda bizleri s cac k bir gülümsemeyle ve dingin bir halde karfl - lamalar, ayn zamanda tüm yoksulluklar na ra men bizleri evlerine davet edip ellerinde ne var ne yok sofraya koymalar bizleri çok mutlu etti. Zaman nda Dersim de yarat lan de erlerin hâlâ korundu unu görmek, do ru yolda oldu umuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Ayr ca herkesin kolektif ve örgütlü bir flekilde hareket etmesinin hem faydas n kendi içimizde gördük hem de kitlelerin daha fazla sahiplenmesi aç s ndan önemini anlad k. Dersim festivalinin ard ndan tüm yoldafllar alanlar na daha coflkulu ve motive olmufl bir flekilde döndüler. stanbul dan bir YDG li

8 8 Yeni Demokrat Gençlik Polisin son ata ; kay t stand nda aile boyu ajanl k teklifi! Ajanlaflt rma sald r s, faflizmin her daim baflvurdu u teslim alma yöntemlerinden biri olmay sürdürüyor. Özellikle de ö rencilere dönük ajanlaflt rma çabalar, son y llarda ilk ve orta ö retim ö rencilerini de yo un olarak kapsam fl bulunuyor. Bundan birkaç ay önce Diyarbak r baflta olmak üzere, Kürt illerindeki ortaö retim ö rencilerine dönük, aç k biçimde gerçeklefltirilen ajanlaflt rma giriflimlerine flahit olmufltuk. Üniversiteler ise, y llard r ajanlaflt rma sald r lar n n bafll ca hedefi olagelmifltir. Yetkilerinin art r lmas yla birlikte her türden faaliyeti için rahat bir ortama kavuflan polisin, son bir y l içinde say s z yarg s z infaz n alt na imza atmas da bilinmektedir ki bu rahat ortam sayesindedir. Üniversitelerdeki çal flma ortamlar son rektörlük atamalar yla birlikte daha da elveriflli hale gelen polisin son icraat ise, üniversitelerdeki kay t masalar nda aç kça ajanlaflt rma faaliyeti yürütmesi olarak karfl m za ç km fl bulunuyor. Yandaki foto rafta görülen üniversite kay t stand n n bafl ndaki de bir sivil polis ve kendisi Sivas Terörle Mücadele fiube Müdürlü ü nde görevli. Ö rencilerin, özellikle de ilerici-devrimci ö rencilerin oldukça yak ndan tan d bu polis, bir yandan emniyet müdürlü ünün ç kard bir broflürün da t m n yap yor, di er yandan ise ö rencilere ve de ailelerine ajanl k teklifinde bulunuyor. Polisin bu alçakça faaliyeti ise, öncelikli olarak ö rencilerin bar nma vb. sorunlar n çözme gibi bir yükümlülü ü bulunan üniversitenin yeni yönetimi taraf ndan engellenmek bir yana, foto rafta da görüldü ü üzere, üniversitenin olanaklar sunularak teflvik edilmekte. Polisin, üniversite yönetiminin iflbirli i ile giriflti i bu son sald r ilerici-devrimci ö rencilerin tepkisini çekmekte gecikmedi. Da t lan broflürde, bu kesimlerin aç kça hedef gösterilmesi ise öfkeyi daha da büyüttü. Broflür, benzerleri gibi, yine bolca Atatürk ten vecizeler içeriyor ve böylelikle de rkç -milliyetçi duygular bir kez daha körükleniyor. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu unuz terbiye ve irfan ile insanl k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k ymetli timsali olacaks n z sözleriyle bafllayan broflür, devam nda ailelere ö ütler vermeyi de ihmal etmeyerek, ailelerden, okulla s k diyalog kurmalar, arkadafllar yla olan iliflkilerinin kontrol edilmesi, çocuklar n n okudu u kitap, dergi ve gazetelerin, gittikleri dernek, lokal, kahvehane, kültür ve sanat merkezleriyle dinledi i radyo, izledi i televizyon programlar ve girdikleri internet sitelerinin takibi isteniyor. Broflürde ayr ca terör örgütlerince yürekleri kin ve nefretle doldurularak, robotlaflm fl kitleler haline getirilmek istenen gençlere sahip ç k larak, terör örgütlerine hiçbir zaman f rsat verilmemesi telkin ediliyor. Devam nda ise sizleri da larda eli silahl ya da cezaevlerinde görmek istemiyoruz. Biz, sizleri gelecekte ülkenin kalk nmas nda ve yönetiminde yer alan, dünya bilim literatürüne ad n alt n harflerle yazd ran birer bilim adam olarak görmek istiyoruz. Kendi gelece iniz için ülkenin gelece ine sahip ç k n. Bu halinizle yeryüzünde nefretin de il, sevginin temsilcisi olun denilerek, ö rencilerin ve velilerin, ilerici-devrimci kesimlerden uzak durmas sa lanmaya çal fl l yor. Bu çaba en somut olarak da, terör örgütlerinin kirli emellerini gerçeklefltirmede kulland en önemli kaynaklardan birinin özellikle yafl grubu oldu u, güvenlik güçlerinin aral ks z operasyonlar yla büyük darbeler yiyen, eleman kazanmak için yapt çal flmalarda istedikleri sonuca ulaflamayan terör örgütlerinin, özellikle lise ve üniversite ça ndaki gençleri saflar na çekmek suretiyle yeniden toparlanma çabas nda olduklar ifadelerinde d fla vuruyor. Böylelikle, ilerici-devrimci-yurtsever güçler, dolays z bir biçimde terörist ilan edilerek, bunlara karfl korku yarat lmaya çal fl l yor. Faflizmin bu sald r lar ndan devrimci bas n da nasibini al - yor. Bundan hareketle de, broflürde yasal olarak ç kan devrimci kitaplar, gazeteler ve dergiler aç k adres verilerek, hedef gösteriliyor ve bunlara karfl dikkatli olunmas ça r s

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 yap l yor. Ancak devrimci bas na dönük bu yaklafl m n yeni olmad bilinmektedir. Çünkü çok say da ö renci devrimci bas - n okumas nedeniyle örgüt yay n bulundurmak gibi suçlamalarla defalarca gözalt na al nm fl, hatta tutuklanm flt r. Bunun örnekleri bu y l Sivas ta s kça yaflanm fl ve gerek yurtsever gerekse devrimci ö rencilere dönük say s z operasyonlar düzenlenerek, çok say da ö renci 1 May s a, Newroz a, SSGSS eylemlerine kat lmak suçlar yla tutuklanm fllard r. Sözde ö rencileri koruma ad alt nda bafllat lan bu giriflimin sahipleri bizlere asl nda flunu demeye çal flmaktalar: Burjuva-feodal ideolojinin-kültürün etkisine girin, devrimci bas n de il, egemen s n flar n güdümündeki, sahibinin sesi bas n okuyun. Hak aramaktan vazgeçin ve bizim saflar - m za, halk n haklar n arayan devrimcileri katledenlerin, onlara karfl her yöntemle sald ranlar n saflar na kat l n asalaklafl n, yozlafl n.. Biz de, bizleri sözde cezaevlerinde görmek istemeyen, sözde koruyan faflizmin temsilcilerine diyoruz ki; E er 1 May s a, Newroz a ve de SSGSS gibi hakl ve meflru eylemlere kat lmak, Paras z, özgür-ba ms z-bilimsel üniversiteler ve de e itimde f rsat eflitli i istemek, Kürt halk na dönük imha inkar-asimilasyonlara dur demek, Yozlaflt rma-çetelefltirme politikalar na karfl ç kmak suçsa, biz bu suçlar ifllemeye devam edece iz. Hepsinden önemlisi de; faflizme ajanl k etmektense, diz çökerek yaflamaktansa, mücadele ederek, çat flarak, onurlu ve bafl dik ölmeyi ye lemeyi sürdürece iz! Sivas YDG Zorunlu din dersine hay r! 30 A ustos Cumartesi saat 15 te zmir e ba l Torbal ilçesinde faaliyet yürüten Alevi Bektafli Kültür ve Dayan flma Derne i, zorunlu din derslerinin kald r lmas için bas n aç klamas yapt. Belediye binas önünde toplanan kitle dernek baflkan Engin Türkdo an n bas n metnini okumas yla eyleme bafllad. Bas n metninde; din derslerinin zorunlu uygulanmas n n bir insan haklar ihlali oldu u belirtildi. Asimilasyon arac olarak görülen din derslerinin A HM ce ayk r görülüp kald r lmas yönünde karara ba land, bunun üzerine baflbakanl a baflvuru yap ld söylendi. Fakat hükümetin kay ts z kalmas sonucunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ne tekrar bir baflvuru yap lm flt r denildi. Ayr - ca din kültürü dersinin 12 Eylül darbe hukukunun bir sonucu oldu u ve darbecilerin yarg lanmas gerekti i belirtildi. Talep olarak din derslerinin müfredat n n de- ifltirilmesi, ça dafl ve bilimsel hale getirilip, Alevi inanc ndan da bahsedilmesi istendi. Aç klama s ras nda Zorunlu din dersleri kald r ls n, Irkç faflist e itime son ve Yaflas n halklar n kardeflli i sloganlar at ld. Bas n aç klamas n n ard ndan 20 dakika oturma eylemi yap ld ve eylem sona erdirildi. Torbal dan bir YDG okuru Amed de bar fl miting A ustos Pazar günü stasyon Meydan nda Türkiye Bar fl çin Bulufluyor, Kürt Sorununa Demokratik Çözüm mitingi gerçeklefltirildi. Türkiye Bar fl Meclisi taraf ndan efl zamanl olarak stanbul ve Adana da yap lan mitinglerin bir di eri de Amed de on binlerce insan n beyazlar kuflanarak kat lmas yla gerçeklefltirildi. Mitingde baflta Osman Baydemir, Ahmet Türk, flair Hicri zgören olmak üzere birçok konuflmac kat larak, bar fl vurgusunu öne ç karan konuflmalar yapt - lar. Coflkulu sloganlar eflli inde akflam karanl nda miting sonland r ld. Hem miting yerinde hem de Amed in birçok merkezi noktas nda polislerin tehditkar varl kendini oldukça hissettiriyordu. Yo un polis ablukas nda yap lan miting alan n n ortas na mobese kameralar yerlefltirildi i daha sonras nda ö renildi. Mitinge çevre illerden de kat l m oldu. D flar dan gelen arabalar n birço u durdurularak kimlik kontrolleri yap ld. Bu tutumdan da anlafl laca gibi devletin bar fl mitingine bile tahammülü bulunmamaktad r. Amed YDG

10 10 Yeni Demokrat Gençlik f rum Rektör seçimleri ve düzenin gerçekli i Emperyalizmin yüksekö renim üzerindeki plan n n ne oldu unu dergimizde defalarca anlatmaya çal flm flt k. Yüksek ö renimin uzak olmayan bir zaman içerisinde giderek pahal laflaca aflikar durumda. Bu nedenle yeni rektörler önlerindeki bu süreç için haz rlanmaya bafllad lar bile. Yeni kadro emperyalist e itim politikalar na h z verirken yar nki hedefimiz de bu sürecin teflhirine h z vermek olmal d r. lan önceden malum olan rektör atamalar klasik bir Cumhurbaflkan -YÖK paslaflmas sonras ola an haliyle gerçekleflti. YÖK Baflkanl ile bafllayan kadro de iflikli inin bir devam niteli inde olan bu süreç rektör atamalar yla bir ad m daha ilerleyerek boyutlanm fl oldu. Tozu dumana katanlarla, mutlu ve mesut olanlar aras ndaki rollerin yer de iflti i bir seçim, daha do rusu seçme dönemi geride kalm fl oldu. Her seçim sonras demokrasi, özgürlük, bilim gibi evrensel de erler üzerinden atanmamas n elefltiren rektör adaylar n n bir k sm (özellikle bürokratik Kemalist kadro) geçen senelerdeki rollerini can düflmanlar yla de ifl tokufl ediveriyorlard. On y llard r hukuksuzluk üzerine kurulmufl YÖK sistemi üzerinden hak iddia etme gafletinde dahi bulunabiliyorlard. Yani bu sefer kardefl çocuklar ndan olan Ahmet de il Mehmet m z kç l k yap yordu. Tek fark bu. Rektörlük koltu una oturamayanlar n, veryans n edenlerin bugüne kadar üzerlerinde e reti duran demokrasinin d sine haiz olamayan tutumlar bu konuda daha da gün yüzüne ç km fl oluyordu. Ard m za bakt m zda ise görüntünün demokrasicilik oyunu oldu u, bu her iki kli in karfl - laflt klar tüm ç kar mevzilerinde bu oyunun tekrar takrar oynand na bir kez daha flahit olduk. Eski rektörlerin son salvosu da kendilerine yak fl r türdendi. En ac kl olan n ise rektörlük koltu una elveda diyenlerin son sözlerinin hiç bir bilimsel hedefi öngörmemesi, artlar nda b rakabildikleri iki laf n sadece laiklik ve cumhuriyetin temel de erleri nin ötesine geçememesi, (ne yaz k ki) bilimin yüzy l n en önemli deneyi olarak yorumlad, sviçre nin CERN kentinde yap lacak olan çarp flma deneyinin evrenin gizine fl k tutmas n bekledi imiz flu günlerde, 21. yy Türkiye üniversitelerinin resminin ne kadar hazin ve utanç verici oldu uydu. Bilim tarihi ülkemizi ne yaz k ki bu flekilde kay t ediyordu. Rektör olabilmek için profesörlerin can att ülkemizdeki (yeni kurulan 23 üniversite için 671 profesör baflvurdu) bu vakay yorumlaman n tek bir izah olabilir. Statü, ayr cal klar, ekstralar bir yana, rektör olman n piyango vurmakla efl de er olmas, rektörlerin küçük birer servete sahip olmas bak n nas l mümkün oluyor: Rektörler, döner sermaye gelirine saat 14 den sonra katk koymalar halinde ise bir ayda alacaklar ayl k (ek gösterge dahil), ödenek (gelifltirme ödene i hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatlar hariç) toplam n n on kat na kadar pay alabiliyor. Döner sermayeye katk koymayan rektörler ise 4 kat döner serma-

11 Yeni Demokrat Gençlik 11 mektedir! Yeni rektörlerin önündeki görevinin Bologna Süreci nin Türkiye formülasyonunu ifade eden Strateji Raporu nu uygulamak oldu u C. Baflkan Abdullah Gül taraf ndan flöyle savunuluyordu: Üniversitelerimizin kendi aralar nda oldu u gibi dünyan n sayg n üniversiteleriyle de bilimsel çal flmada bir rekabet ve yar fl içerisine girmeleri büyük önem tafl maktad r. Bu ba lamda Avrupa Birli i ile müzakere sürecinde Yüksekö retim Kurulu taraf ndan haz rlanan ve gelece e dönük projeksiyonlar sunan Strateji Belgesi ni önemsiyorum, üniversitelerimizin Strateji Belgesi ne uygun olarak yüksekö retim alan nda Avrupa Birli i standartlar n n yakalanmas, bilimsel seviyenin yükseltilmesi ve araflt rma-gelifltirme alan nda dünya ile yar flacak bir düzeye ulafl lmas amac yla daha fazla çaba göstermeleri gerekti ini düflünüyorum. (Yenisafak ) Emperyalizmin yüksekö renim üzerindeki plan n n ne Her seçim sonras demokrasi, özgürlük, bilim gibi evrensel de erler üzerinden atanmamas n elefltiren rektör adaylar n n bir k sm (özellikle bürokratik Kemalist kadro) geçen senelerdeki rollerini can düflmanlar yla de ifl tokufl ediveriyorlard. ye alma hakk na sahip. (Radikal, ) Türkiye demokrasinin flahikalar ndan geriye A. N. Sezer in sadece 1 oy alabilen rektör aday n Kastamonu Üniversitesi ne, 4 oy alabileneni ise Yozgat Bozok Üniversitesi ne atamas kald. Bu utanç resmini ise söze gerek b rakmayan flu sat rlara yer vererek devam edelim. Yeni fiafak yazarlar ndan Taha K vanç tarihli köflesinde C. Arcayürek in Geri Gidifle zin Yok adl kitab n referans alarak aktar yor. Arcayürek, (67.s): Oktay Ekfli telefon etti. Samsun da 19 May s Üniversitesi ne 1. gelen ismi de il, Naci Gürses in atanmas n istedi. (..) SD (Süleyman Demirel)- (Önüme bir sayfal k yaz koydu. fiöyle bir göz att m: Üniversite rektör adaylar için baz notlar. 19 May s Üniversitesi ndeki 1. ve 2 incileri ayn derecede olumlu ve baflar l diye gösteriyordu yaz.) Bana bunu M T verdi. Ama Oktay n söylediklerini not edeyim., (s. 72): Ö leden sonra Oktay Ekfli arad. stanbul a dönmüfl (12 Temmuz 1996). Anlatt : YÖK te rektör atamalar üzerinde liste yap l rken, YÖK baflkan Kemal Gürüz d flar ç k p gelmifl ve Cumhurbaflkan, Naci Gürses i listeye koymay n diyor demifl. Rezalet oldu. Galiba Necdet Seçkinöz ün marifeti. Tam bir saray entrikas. M T in ve bir tak m sözcü pozisyonundaki yazarlar n dahi rektör seçimleriyle nas l alakadar olduklar aç kça görülürken di er yandan her defas nda ö rencileri yok saymak, onlar ad na karar vermek ve üstüne de f rsat n buldu unda gençlik üzerinde nutuklar atmay becerebilmek çevrecili in olmasa da pespayeli in daniskas olmay hak et- oldu unu dergimizde defalarca anlatmaya çal flm flt k. Yüksek ö renimin uzak olmayan bir zaman içerisinde giderek pahal laflaca aflikar durumda. Bu nedenle yeni rektörler önlerindeki bu süreç için haz rlanmaya bafllad lar bile. Yeni kadro emperyalist e itim politikalar na h z verirken yar nki hedefimiz de bu sürecin teflhirine h z vermek olmal d r. Özellikle yeni dönemin bafllayaca flu günlerde kitle faaliyetinde daha kararl ve srarc olmal, bu politikalar bofla ç - karmaya çal flmal y z. Tutuklu un, cesaretsizli in, tükenmiflli in üretimsizli i ve yozlaflmay besledi ini fark nda olarak kitle çal flmas n n önemini bir kez daha vurgulamal y z.

12 12 Festivallerden... Gülsuyu Mahallesi Festivali A ustos tarihlerinde Y k mlara, yozlaflmaya ve yoksullu a karfl mahallemize sahip ç kal m. Gücümüz birli imizdir! fliar yla bu sene 2.si düzenlenen Gülsuyu festivaline YDG liler olarak kat ld k. lk gün Gülensu Son Duraktan festival alan na yap lan yürüyüflle bafllayan festival, Yoksulluk ve yozlaflma konulu panelle devam etti. Aç l fl konuflmas ndan sonra PSAKD Ümraniye fiubesi nin Semah Ekibi nin ard ndan Tuna Bozyi it, Grup Umut Ya muru, Koma Sarya ve misafir sanatç Meyman n n sahne almas yla etkinlik sona erdi. kinci gün Ergenekon, kontrgerilla ve devlet gerçe i konulu panelle festival bafllad. dil Tiyatro Atölyesi Yoksulluk bafla bela adl bir tiyatro ve Tiyatro Gerçek de y k mlar ve yozlaflmayla ilgili bir oyun sergilediler. Grup klim, Grup Munzur ve Grup Yorum Korosunun seslendirdi i marfllarla festival coflkulu bir flekilde sona erdi. Yeni Demokrat Gençlik 1 May s Mahallesi Festivali 2 Eylül 1977 tarihinde can bedeliyle kurulan 1 May s Mahallesi nin kuruluflunun 31. y l vesilesiyle bu sene 6.s gerçeklefltirilen festivaleydg liler olarak kat l m sa lad k A ustos tarihlerinde gerçeklefltirilen festivalin ilk günü F tipleri, tecrit ve DTP de adalet nas l iflliyor? konulu panelle bafllad. 1 May s Mahallesi Semah Ekibi nin gösterisinin ard ndan Nilüfer Sar tafl, Grup May s, K smet Y ld z, Aynur Haflhafl ve Erdal Bayrako lu sahne ald lar. kinci gün Ergenekon, DTP ve DTP nin kapat lmas konulu panel verildi. Panelin ard ndan 2 Eylül 1977 den adl bir sinevizyon gösterimi yap ld. Büyük ilgi toplayan gösterimden sonra Onur Olgun ve Meyman, Hasan Sa lam, Koma Çiya ve Grup Munzur un sahne almas yla ikinci gün program sona erdi. Son gün 71 devrimci ç k fl ve tarihsel miras konulu panelle bafllad. Akflam ise Özcan Türe, Grup Vardiya ve fiaho Bedo nun sahne almas yla festival sona erdi. stanbul YDG Hasta tutsaklar serbest b rak ls n HD stanbul fiubesi Cezaevi Komisyonu taraf ndan düzenlenen bas n aç klamas na biz de YDG liler olarak kat ld k. Aç klamada Tecrit zulmüne dayal F tipi infaz rejiminin, tutuklu ve hükümlülerin bedensel ve ruhsal sa l n tehdit etti i, kal c hastal klara neden oldu u, ölüme varan sonuçlar do urdu u her gün yeni verilerle bir kez daha do rulan yor. Bunlar engellemek bir yana, her geçen gün hasta tutuklu ve hükümlülerin say s na bir yenisi daha ekleniyor. En büyük açmaz sorunun cezaevi idareleri, hükümet ve devlet yetkilileri taraf ndan görmezden gelinmesidir. Bugüne kadar yetkililerin ilgisiz ve duyars zl klar sonucu da birçok tutuklu ve hükümlü de yaflam n yitirmifltir denildi. Ayr ca aç klamada Polat yit in ölümcül hastal - na ra men tahliye edilmedi i için içeride yaflam n yitirmesine de de inildi. Hapishanede tutulmamas gerekti i yönünde doktor raporlar olup da Adalet Bakanl taraf ndan srarla tahliye edilmeyen, en kutsal hak olan yaflam hakk n n görmezden gelinerek ölüme terk edilen 48 tutuklu ve hükümlünün ölüme terk edilmesinin alt çizilmifl ve hasta tutsaklar serbest b rak ls n slogan yla aç klama sona erdirilmifltir. stanbul YDG ÖSS ye hay r! 7 Haziran da Kad köy de yap lan ÖSS karfl t mitingin devam niteli inde ve ÖSS yerlefltirme sonuçlar n n ard ndan sistemin emekçi çocuklar n görmezden gelmesini teflhir etmek amaçl 16 A ustos Cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde bir bas n aç klamas yapt k. ÖSS elemeye devam ediyor. Kazananlar da kaybedenler de de iflmedi ortak pankart yla kat ld m z aç klamada Yaflas n özerk, anadilde e itim ve ÖSS duvar n y kaca z yazan dövizlerimizi açt k. Yeni Demokrat Gençlik, Anadolu da Yaflam Kooperatifi, Devrimci Liseliler, EHP Geçli i, Genç-Sen, LGP, Özgür Lise nin aralar nda bulundu u örgütlerin düzenledi i aç klamada: ÖSS yerlefltirme sonuçlar n n aç klanmas yla birlikte her sene 9 milyar dolar aktar - lan ÖSS nin bir kez daha toplumun tüm kesimlerinin gündemine girdi- ini, elemeci merkezi s nav sistemlerinin sorunlar n ve ÖSS nin bu nedenle yarat tahribat n tart fl lmas gerekti ini, s nav n çok aç k olan adaletsiz ve eflitliksiz yönünün has ralt edildi ini söyledik. Kötü lise e itiminin yan nda, gerekli dershane ve özel ders masraflar n karfl layamayan lise ö rencilerinin ve evin geçimine katk da bulunmak zorunda olan ö rencilerin, ÖSYM nin listelerinde en son s ralar terk etmeyen meslek liseleri ö rencilerinin kaybedenler aras nda oldu unun, savafl koflullar na ve asimilasyon politikalar na direnen Kürt illerinin de her sene oldu u gibi bu senenin de kaybedenleri aras nda oldu unun, daha s nava giremeden elenen, ç rak olarak atölyeleri dolduran, e itim hakk n daha bafltan kaybetmifl iflçilerin de elemeye dayal bu sistemin ma durlar, kaybedenleri oldu unun alt n çizdik. stanbul YDG

13 Yeni Demokrat Gençlik 13 B R KUM ÇUVALI = ÜÇ NSAN Tersanelerde yaflananlardan sonra egemenlerin ve temsilcilerinin söylemleri ve yapt klar pervas zca de erlendirmeler Türkiye de insan hayat n n ne kadar ucuz oldu unu gösterir niteliktedir. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik; a r çal flma koflullar n n oldu u, fazla mesai, denetimsizlik, esnek çal flt rma gibi sorunlar n had safhada yafland ve ifl güvenli inin esamesinin bile okunmad tersanelerde, iflçilerin kum çuval olarak kullan ld ve üç iflçinin yaflam n yitirdi i olayla ilgili flunlar söylemifltir: Tuzla dan belli say da tersaneler kalkmal veya Tuzla kapat lmal d r (!)... fiimdi helikopterle geldim, yukar dan bakt n zda keflmekeflli i görüyorsunuz. Soruna yukar dan bakarak de erlendirme yapan bir anlay fl n, yaflanan ifl cinayetlerine yönelik olas çözümlerinin bu çerçevede ele al naca da aç k de il mi? Nitekim geçmiflte yaflanan iflçi ölümlerinin nedenini iflçilerin e itimsiz olufluna ba layan ve çözüm olarak da iflçilerin e itimini bafllatt klar n söyleyen Faruk Çelik; üç iflçinin yaflam - n yitirdi i kazada, filikaya kum çuval yerine insan konmas na neredeyse hiç de inmemifl, büyük bir aymazl kla Az önce bir iflçiye maske takmas konusunda ben ikaz ettim diyerek yine iflçilerin e itimsizli inden dem vurmufltur. Gisan Tersanesi nin patronu Mehmet Oyar ise kazadan sonra yapt aç klamada Filikan n denemesi yap lmasayd gemi 19 kifliyle yüzecekti. Bu gemi denizde f rt naya yakalansayd o zaman filikaya binen 19 kiflinin hepsi ölürdü diyerek patronlar n insan hayat na verdikleri de eri yans tm fl oldu. Öyle ya 19 kiflinin hayat na karfl l k 3 kiflinin ölümünün ne önemi var? Afl r kâr h rs yla 5 tersane olmas gereken yerde 46 tersane infla ettiren, düflük ücretle sa l ks z koflullarda çal flan yüzlerce iflçinin hayat n kaybetmesine veya sakat kalmas na neden olan patronlar aç s ndan, insana ve insan hayat na verilen de er bu. Bu cinayetleri iflleyenlere herhangi bir yapt r m n olmayaca da hepimizce malum. Keza geçmifle dönüp bakt m zda görülüyor ki son iki y lda on bir davada hiçbir tersane yöneticisi tutuklanmad. Tersane patron ve yöneticilerinin bir k sm - n n cezalar ertelenirken bir k sm da para cezalar yla kurtulmufltur. Yaflanan son olaydan sonraysa kazan n yafland iflyeri ifl koflullar düzeltildi i takdirde geri aç lmas kofluluyla kapat lm flt r. Tuzla da yaflanan bu son olayla beraber sermayenin kirli yüzü bir kez daha aç a ç km flt r. Tüm hareket alanlar m zda yaflananlar n teflhirini yaparak var olan öfkeyi büyütelim. Amed den bir YDG li OKU OKUYAB L RSEN!!! Okullar n aç ld yeni bir dönemin içerisindeyiz. Dönemin bafllamas yla birlikte; herkes için yeni sorumluluklar, sorunlar ortaya ç kmaktad r. Geçimini asgari ücretle sa layan çok nüfuslu bir ailede, bu sorunlar üst safhalara ulafl - yor. Devlet okulu ad alt nda, dönem giderleri için bir ayl k maafl karfl l olan mebla lar n zorunlu olarak istenmesi; bunun yan nda ö renci ihtiyaçlar yla birlikte, emekçi aileler, geçimi için kullan lacak olan tüm gelirini okullara dökmektedir. Özellikle T. Kürdistan nda, hem sosyal hem de ekonomik bask lar bu sorunlar n daha s k yafland n gösteriyor. Ayn zamanda kendini kurtarmak amac yla, var yla yo uyla çal fl p Hacettepe Üniversitesini kazanan bir çoban, eme inin karfl l nda okula girmeye hak kazand ama devam gelecek mi tart fl l r Peki di erlerine ne olacak? Onlar da kendi geleceklerini kendileri haz rlamak istiyorlar, fakat söz, yetki, karar sahibi olmadan bunu ne kadar sa layabilecekler? Bu kadar bask n n üzerine bir de ÖSS (Ö renci Sömürü S nav ) ile, ö rencileri hem maddi hem de manevi olarak sömürmelerinin yan s ra atlar yar flt r r gibi hayatlar n de- ifltirecek olan üç saatlik bir s nava tabi tutuyorlar. S nav sonucunda üniversiteye girmek için yine ayr bir sömürü sistemi oluflturulmaktad r ve bu üniversite bitene kadar da devam etmektedir. Peki, sonuçta ne oldu? Koskoca bir diplomal iflsiz ordusu olufltu. Sistemi dayatanlar ç karlar için her fleyi gözetip, bütün s n rlar zorlayarak istedikleri her fleyi al yorlar; fakat gençli in sonunu hiç düflünmüyorlar. Bir YDG li

14 14 Yeni Demokrat Gençlik Den gê Ci wanê Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir Ne var ki, önemli bir kesim Kaypakkaya y büyük bir suskunlukla geçifltirmektedir. Geçifltirmeyenlerin de önemli bir kesimi Kaypakkaya y öznel de erlendirmektedir. Elbette bunun anlafl l r nedenleri bulunmaktad r. Söz konusu Kaypakkaya olunca büyük bir dikkatle de erlendirilmelidir, ne de olsa reformizmin, sistem içi mücadeleyi savunanlar n Kaypakkaya da bulabilece i en ufak bir aç k dahi yoktur. Kaypakkaya düzen içi mücadeleyi savunanlar aç s ndan çok yak c bir atefltir. Bunun için de bu ateflin tutulmamas ya da bu ateflin söndürülme çabalar anlafl l rd r. 68 hareketinin k rk nc y l olmas vesilesiyle dönemin devrimci önderleri ilerici, devrimci, demokrat kesim taraf ndan tekrar tekrar de erlendiriliyor. Bu de erlendirmelerin baz lar gerçekleri çarp tma üzerine kuruluyken, baz lar da, o dönemin devrimci önderlerine gereken de- eri verme üzerine kuruludur. 68 in devrimci önderlerinin de erlendirilmesi, kitlelerde yaflanan huzursuzlukla birlikte de- erlendirildi inde gerçekten de anlaml d r. Gereken dersleri ç karmak, kitlelerin mücadelesini daha ileri bir noktaya tafl mak bak m ndan önemlidir. Bu yüzden de 68 in devrimci önderlerinin nesnel de erlendirilmesi gereklidir. 68 in devrimci önderlerinden olan Kaypakkaya aç s ndan da bu geçerlidir. Ne var ki, önemli bir kesim Kaypakkaya y büyük bir suskunlukla geçifltirmektedir. Geçifltirmeyenlerin de önemli bir kesimi Kaypakkaya y öznel de erlendirmektedir. Elbette bunun anlafl l r nedenleri bulunmaktad r. Söz konusu Kaypakkaya olunca büyük bir dikkatle de erlendirilmelidir, ne de olsa reformizmin, sistem içi mücadeleyi savunanlar n Kaypakkaya da bulabilece i en ufak bir aç k dahi yoktur. Kaypakkaya düzen içi mücadeleyi savunanlar aç s ndan çok yak c bir atefltir. Bunun için de bu ateflin tutulmamas ya da bu ateflin söndürülme çabalar anlafl l rd r. Bu yaz da da Kaypakkaya n n bir de erlendirilmesini yapaca z. Ancak Kaypakkaya y biz Kürt gençli inin gözünden de erlendirece iz. Kaypakkaya n n düflüncelerini bu gözle yeniden okumak, bizim için onun anlam n kavramak önemlidir. Zira Kürt gençli i aç s ndan Kaypakkaya yeterince de erlendirilmemifltir. Kürt gençli i olarak Kaypakkaya y çok fazla tan d - m z söylenemez. Bunun çeflitli nedenleri de bulunmaktad r. En baflta egemen sistem Kaypakkaya n n isminin geçmesini adeta yasaklam flt r. Deniz Gezmifl ya da Mahir Çayan n ismi bir flekilde, görüflleri çarp t larak da olsa sistemin sansüründen geçmifltir. Bir flekilde Kürt gençli- i olarak onlar n ad n duymufluzdur. Ancak Kaypakkaya aç s ndan böylesi bir durum yoktur. Kürt gençli inin Kaypakkaya ismine bir aflinal varsa o da Proletarya Partisi nin bölgedeki faaliyetlerinden ve Kürt Ulusal Hareketi nden dolay d r. Ancak Kaypakkaya y Kürt Ulusal Hareketi de Kürt gençli ine yeterince anlatmam flt r. Kürt Ulusal Hareketi her ne kadar Kaypakkaya y ele alan yaz lar yay nlam flsa da, Kaypakkaya y Kürt gençli ine tan tm flsa da, onun görüfllerini objektif aktarmam flt r. Kaypakkaya n n bizim aç m zdan tan nmamas na bir nedeni olarak da ard llar n n bo yu biz Kürt gençli ine

15 Yeni Demokrat Gençlik 15 aktarmaktaki yetersizlikleri de vurgulanabilir. Türkiye devrimci hareketinin büyük ço unlu u aç - s ndan Kürt gençli i çok fazla anlafl lmam flt r. Anlafl lmad m z için de bize yönelik yaklafl mlarda önemli bir ön yarg n n olufltu u da bir gerçektir. Milli birlik ilkesi, devletin milletiyle birli i ilkesi, bizim kendi irademiz d fl nda Türk say lmam z n bizde yaratt öfkenin anlafl labilmesi aç s ndan biraz empati yap lmas n n bu sorunlar n çözümünde yararl olaca aç kt r. lkokula bafllamadan evde ö rendi in anadilinle okulda ö rendi in dil bambaflka. Sana yabanc olan bir dille daha küçük yaflta karfl lafl yorsun. flin kötüsü okulda kendi dilini konuflmana kesinlikle izin yok. Kürtçe konufltu unda ö retmeninden yiyece in cezan n, daya n haddi hesab yok. Sistemin egemen anlay fl yla karfl laflmam z daha çocuklukta bafll yor. Dünyay anlamland ramayacak yafl m zda, sistemin anlay fl n n zoruyla, hem de fiziki zoruyla daha o günden karfl lafl yoruz. Daha öncesini ise hiçbir flekilde söylemiyorum. Eli silahl, resmi üniformal larla bir flekilde karfl laflman, aileni ya da sevdi in bir yak n n döve döve götürmeleri, yaflad n evi yaflanmayacak hale getirmeleri, daha bir gün öncesinde senin yafl - t nda olan çocuk arkadafllar nla oynad n köyünün gözlerinin önünde yak lmas bizlerin bilincinde unutulmaz an lar, hem de kötü an lar b rakm flt r. Bütün bunlar n toplam nda sisteme karfl bir bak fl n n daha çocuk denilebilecek yaflta oluflmaya bafllad n söylemek abart l bir yaklafl m olmayacakt r. Hem de bu bak fl hiç dostane de il hatta büyük bir öfke olarak kendisini gösteriyor. O yafltan itibaren anl yorsun ki sana sistem s rf Kürt oldu un için bask yap yor. Kürt olan n d fllanmas, d fllanman n da ötesinde aç k fliddet ve zorun uygulanmas, bizlerde de bir karfl duruflu aç a ç kar yor. Ulusal soruna Marksist yaklafl m Ancak, ilk baflta anlam veremedi in bir nokta s rf Kürt oldu un için neden bunlar yaflamak zorunda kald n oluyor. flte Kaypakkaya n n önemi de belki de burada aç a ç k yor. Belki Kaypakkaya, Kürt halk ndan bahseden ilk kifli olmayabilir. Hatta Kaypakkaya Kürt ulusal sorununa de inen ilk kifli de olmayabilir. Ancak Kaypakkaya n n önemi Kürt ulusal sorununda do ru ilkeleri, bir Marksist olarak ifade eden ilk kifli olmas d r. Ve bu anlam yla Kaypakkaya n n görüfllerinin canl l sürmektedir. Yaflam Kaypakkaya y eskitememifltir. Kaypakkaya n n komünist bir ideolojiyi benimsemesi, onunla bütünleflmesi onu kendi kufla n n devrimci önderlerinden ay ran en önemli etkendir. Denilebilir ki, 68 in devrimci önderleri de komünist ideolojiden etkilenmifltir. Ancak onunla etle t rnak gibi bütünleflme söz konusu olmam flt r. Kaypakkaya sadece 68 in devrimci önderleriyle aras na net mesafe koymam flt r. Hakim millet flovenizmini inceden inceye savunan Mihri Belli, Do an Avc o lu, lhan Selçuk gibi o dönemin küçük ve orta burjuva ayd nlar n n da ipli ini pazara ç karm flt r. Bugün Türk emekçilerinin ezilmedi ini iddia etmek do ru bir belirleme olmayacakt r. Türk emekçileri de bu sistem taraf ndan eziliyor. Ancak Kürt gençli i ve Kürt emekçisi de bu sistem taraf ndan eziliyor. Hem s n fsal bir ezilmeyle, bask yla hem de milli bask yla karfl lafl yoruz. Ve Kürt oldu un için karfl laflt n bask yukar da da vurgulad m z gibi büyük bir öfke aç a ç kar yor. O bask yla mücadele etme iste iyle yan p tutufluyorsun. Ancak e er komünist partisi ya da onun çeflitli örgütlenmeleriyle tan flma olana n yoksa, onlar n mücadelesinden, politikalar ndan haberin yoksa, bu bask ya karfl mücadele eden herhangi bir örgüt içerisinde faaliyet yürütmeye bafll yorsun. Bunda yanl fl olan bir durum yoktur. Gayet mant kl bir durumdur. Milli bask ya karfl mücadele ça r s yapan, ona karfl aktif mücadele yürüten, seninle ilgi-

16 16 Yeni Demokrat Gençlik lenenler s n rl ysa -bugün aç s ndan neredeyse Kürt Ulusal Hareketi dir- sen de bu s n rl tercihlerden birisini yap yorsun. Ancak Kaypakkaya y tan d nda Kürt Ulusal Sorununa yaklafl m yla, sundu u çözümleriyle karfl laflt - nda tercih seçeneklerin fazlalafl yor. Irkç l k sistemin genlerinde var Kaypakkaya egemen sistem anlay fl n n rkç l - a dayand n çarp t lmayacak bir flekilde aç klam flt r. Bugün birçok yerde milliyetçili e, rkç l a karfl yaz lar yay nlanmaktad r. Elbette bu yaz lar Türk rkç l - na yöneldi i için de erli ve anlaml d r. Ancak ortada bir yanl fll k var. Türkiye de rkç l 3-5 kifli savunmuyor. Irkç l k Türkiye de egemen s n f n ideolojisinin temelinde yer almaktad r. Kaypakkaya n n dilinden söylersek, Irkç l n dayand sosyal s n flar ve zümreler vard r Irkç l a karfl yürütülecek mücadele, her fleyden önce bu s n f ve zümrelere karfl mücadeledir. Kaypakkaya y Kürt gençlerinin gözünde de erli k lan önemli bir neden rkç l a-flovenizme karfl mücadeledir. Irkç l n dayand s n flara karfl mücadelesidir. Ancak Kaypakkaya sadece kendisini bununla s n rlamam flt r. Irkç l dayanak yapan egemen s n flar n Türk ulusundan emekçi insanlar n bilincini de zehirledi ini ifade etmifltir. Türk ulusundan emekçi insanlar n bilincinin zehirlenmesinin, Kürt ulusundan emekçi insanlarda, Türk olana karfl bir güvensizli i aç a ç kard - n vurgulam flt r. E er karfl l kl bir güven oluflacaksa, Kaypakkaya soyut bir flekilde egemen s n flar protesto etmekle kendini s n rlamam fl, Türk ulusundan emekçi insanlar n bilinçlerindeki flovenizm silinip at lmadan, Türk ve Kürt uluslar ndan halk m z n karfl l kl güvenlerini sa lanamayaca n vurgulam flt r. Kaypakkaya n n söyledikleri nettir: Türk iflçileri ve emekçileri üzerinde, bu milliyetçili in de izleri silinmeden çeflitli milliyetlere mensup iflçiler ve emekçiler aras nda, karfl l kl güven, birlik ve dayan flma sa lanamaz der. Kaypakkaya rkç l n dayand sosyal s n f ve zümrelerin sadece Türk ulusunda de il ayn zamanda Kürt ulusunda da bulundu unu vurgulam flt r. Kaypakkaya n n bu sorunda çözümü Türk milliyetçili ine, Türk flovenizmine karfl Kürt milliyetçili i olmam fl, aksine temel görev olarak milliyetine bak lmaks z n emekçi kitleler içerisinde demokratizmin ve dünya iflçi hareketinin uluslararas kültürünü yaymay koymufltur. Bu nokta önemlidir. Halk kitlelerinin, egemen s n flar na karfl mücadelesinde e er zafer kazanmak gibi bir hedefi varsa, o mücadele her türlü milliyetçilikten ar nmal d r. Milliyetçilik ilkesi, halk kitlelerinin ortak mücadelesinin önündeki en büyük engeldir. Halk kitlelerinin birbirlerine karfl t kamplarda örgütlenmesine yol açar. Bunda flüphesiz ç kar olan burjuvazi olacakt r. Burjuvazi aras ndaki pazara hakim olma kavgas halk kitlelerini ilgilendirmemelidir. Ancak burjuvazi de flunun fark ndad r ki, halk kitlelerini kendi arkas na yedekleyemezse, pazara hakim olmas imkans zd r. Dünya üzerinden onlarca haks z savafl geçmifl, iki tane büyük savafl yaflanm flt r (emperyalist paylafl m savafl-

17 Yeni Demokrat Gençlik 17 Bugün Kürt ulusu gayet hakl nedenleri olan bir mücadele yürütüyor. Kürt halk bu mücadeleye büyük bir özveriyle kat l yor, mücadelenin çeflitli s k nt lar na metanetle katlan yor. Binlerce evlad n bu mücadelede flehit vermesine ra men, onurundan, kimli inden taviz vermiyor. lar ) ama hiçbir savafl halks z olmam flt r. Sorunlar ayn, ancak dilleri farkl olanlar dillerinin farkl l n kullananlar n arkas nda yer al p, sorunlar ayn olanlar karfl lar na alm flt r. Kaypakkaya n n da önemi burada aç a ç k yor. Kaypakkaya bu konuda net bir flekilde flöyle söylüyor: Marksist-Leninist hareket, iflçi s n - f n n ve di er emekçilerin belli bir devlette, birleflik örgütlerde, siyasi sendikal, kooperatif, e itsel vb örgütlerde kaynaflt - r lmas n savunur. Belki Kürt arkadafllar m z Kaypakkaya n n bu belirlemesine karfl ç kacakt r. Ancak sakin bir flekilde yaklafl ld nda, bilimsel bir düflünce yap s na sahip olundu unda Kaypakkaya n n hakl oldu u aç a ç kacakt r. Bugün Kürt ulusu gayet hakl nedenleri olan bir mücadele yürütüyor. Kürt halk bu mücadeleye büyük bir özveriyle kat l yor, mücadelenin çeflitli s k nt lar na metanetle katlan yor. Binlerce evlad n bu mücadelede flehit vermesine ra men, onurundan, kimli inden taviz vermiyor. Gerçekten de ödenen bedellere, ortaya konan özveriye, iradeye sayg duymamak elde de il. Ama hiçbir mücadele yoktur ki zaferi hedeflemesin. Zaferin yolu egemen s n flar n alt edilmesinden geçiyorsa, o zaman egemen s n flar n ezdi i tüm halk n birleflmesi ortak mücadeleyi yürütmesi asloland r. Bu olmadan mücadele zaferle sonuçlanmayacakt r. Ortak mücadele özgünlüklerin reddi de ildir Kaypakkaya n n emekçi halk n ortak örgütlerde kaynaflmas n savunmas yanl fl yorumlanmamal d r. bo en baflta Kürt ulusunun demokratik taleplerine büyük bir sayg duyar ve bu talepleri kullanma hakk n savunur. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakk n olanca gücüyle o dönem savunmufltur. Kendi kaderini tayin hakk n n ayr bir devlet kurma hakk oldu unu çok net bir flekilde vurgulam flt r. Bu nokta bizim aç m zdan önemli. Kendi kaderimizi tayin etme hakk ortak mücadelenin olmazsa olmaz ilkesidir. Emekçi halk n karfl l kl güveninden bahsettik, Türk ulusundan emekçi halka, Türk ulusundan devrimcilere güven besleyebilmemiz aç s ndan kendi kaderimizi kendimizin tayin etme hakk m z çok net bir flekilde vurgulanmal, programlarda ifade edilmelidir. Ortak mücadeleyi hedefliyorsak, ortak düflmana karfl onu alt etme mücadelesini savunuyorsak, kendi kaderini tayin ilkesinin savunulmas olmazsa olmazd r. Kaypakkaya y bu gözle okuyan her Kürt genci de görecektir ki, Kaypakkaya bu konuda çok net ifadeler vard r. Kaypakkaya n n bu konudaki görüflleri uluslar n kendi kaderini tayin hakk n soyut bir flekilde, formülasyon düzeyinde savunmas de ildir. Kaypakkaya n n emekçileri ortak örgütlerde örgütlenmesini savunmas, hiçbir flekilde Kürt ulusuna yönelik haks zl klara karfl somut mücadele yürütülmemesi de ildir. Aksine Kürt ulusuna yönelik her haks zl a karfl mücadele yürütmeyi kendi örgütünün önüne görev olarak da koymufltur. Kaypakkaya, Stalin den yapt al nt larda bu konuda ne düflündü ü ifade etmifltir. Seçme Yaz lar da flöyle

18 18 Yeni Demokrat Gençlik yazar: Bilinçli proletaryan n denenmifl olan kendi bayra vard r ve onun, burjuvazinin bayra alt nda safa girmesinin gere i olmaz. Bundan, proletaryan n, milliyetlerin ezilmesi politikas na karfl savaflmamas gerekti i sonucu asla ç kar lmamal d r. Kaypakkaya n n Kürt Ulusal Hareketi ne yaklafl m da çok nettir. Kendi zaman nda Kürt ulusunun hareketi çok güçlü de ildir. Bugünkü özneler o dönem aç s ndan ele al nd nda partileflmemifl, oluflum haline daha gelmemiflti. Ancak o dönem aç s ndan Kürt ulusunun farkl hareketleri de bulunmaktayd. Kaypakkaya y di erlerinden ay ran önemli bir etken de Kürt ulusunun mücadelesinin Türk ulusunun tekelinde olan ayr bir devlet kurma hakk na vs karfl genel bir demokratik muhteva tafl d d r. Ve Kaypakkaya kay ts z, flarts z bu genel muhtevay desteklemifltir. Ve bunu güçlü bir Kürt hareketinin olmad dönemlerde aç a vurmufltur. Bugün aç s ndan birçok hareket Kürt ulusunun demokratik taleplerini desteklemekte, onlara yönelik sald r lara karfl tav r tak nabilmektedir. Elbette bunlar n hepsi yeni demokrasi mücadelesi aç s ndan çok de erlidir. Ancak Kaypakkaya n n de eri bu mücadelenin ete kemi e bürünmedi i dönemlerde bunu çok net bir flekilde aç a vurmas d r. Hatta Kaypakkaya çok net bir flekilde Ezilen ulusun milli hareketi, bir yönüyle de hâkim ulusun milli bask politikas na yöneldi i içindir ki, çeflitli milliyetlere mensup iflçiler ve emekçiler aras nda birli in sa lanmas na, ezilen ulusun iflçilerinin ve emekçilerinin manevi güçlerinin serbestçe geliflmesine ve bunu engelleyen kösteklerin kald r lmas na hizmet eder diyerek Kürt ulusunun hareketini bir yönüyle halk n birli ine hizmet etti ini vurgulam flt r. Kemalizmle olan ba lar önyarg lar destekliyor Kürt Ulusal Hareketi nin demokratik muhtevas n n kay ts z flarts z desteklenmesine ne yaz k ki yeterince önem verilmemektedir. Türkiye deki birçok hareket Türk flovenizminden kurtulamad, Kemalizmle ba lar n tam kopartamad için Kürt Ulusal Hareketi ne yönelik önyarg lar da beraberinde tafl maktad r. Elbette bunda Kürt Ulusal Hareketi nin yapt yanl fllar da vard r. Ancak esas neden Kürt Ulusal Hareketi de ildir. Kemalizmle ba lar n kopart lamamas, Kürt Ulusal Hareketi nin ilerici yönlerinin görülmemesi, ona karfl di er siyasetlere nazaran daha d fllay c yaklafl lmas, dayan flmalar n yeterli gösterilmemesi, dayan flma taleplerine an nda reaksiyon gösterilmemesi vs gibi durumlar düflündü ümüzde Kaypakkaya n n önemi daha fazla aç a ç kmaktad r. Bugün T. Kürdistan nda ve Kürt nüfusunun yo un olarak bulundu u bölgelerde Kürt Ulusal Hareketi önemli bir güçtür. Her Kürt gencinin ilk bildi i örgüt do- all nda Kürt Ulusal Hareketi dir. Büyük oranda Kürt gençleri bu harekete sempati beslemektedir. Çünkü devlet bask s na karfl aktif mücadele yürüten olarak onu görmektedir. Bu anlam yla Kürt Ulusal Hareketi ne yaklafl m bir bak ma Kürt ulusunun ulusal haklar na yaklafl m meselesidir. Kaypakkaya da Türk flovenizminin en ufak bir etkisi yoktur. Hatta Lenin den yapt flu al nt bak fl aç s n net bir flekilde göstermektedir: E er ezilen ulusun burjuvazisi, ezen burjuvaziye karfl savafl rsa, biz, her zaman ve her durumda, herkesten daha kararl olarak bu savafltan yanay z. Çünkü biz zulmün en amans z ve en tutarl düflmanlar y z. Bugün aç s ndan Kürt Ulusal Hareketi nin egemen s - n flara karfl mücadelesi ortadad r. Egemen s n flar n gündemini iflgal etmesi, ona yönelik tasfiye planlar n yaflama geçirmeye çal flmas, aslan pay n ona ay rmas bofluna de ildir. Çünkü Türk egemen s n flar na bugün aç s ndan yeterince zarar vermektedir. Türk egemen s n flar n n bafl n yeterince a r tmaktad r. Buna ra men bugünün ilerici hareketleri bu durumda ne yapmaktad r? Mücadelenin hakl l n savunanlar ne kadard r. Büyük oranda sessizlikle geçifltirilmeye çal fl lmaktad r? Hatta TKP gibi örgütler aç ktan karfl durufl sergilemektedir. Sistemin

19 Yeni Demokrat Gençlik 19 yapt katliamlar, operasyonlar karfl s nda insani duygular dahi hissetmeyenler, protesto etmek için bir fley yapmayanlar objektif olarak egemen s n flar n yan nda yer al yorlar. Bu durum sessizlikle geçifltirilebilecek bir durum de ildir. Bu anlam yla sessizlikle geçifltirenler bizim güvenimizi kazanamayacaklard r. Tabii bugün Kürt Ulusal Hareketi nin yan nda yer alanlar, onun kitleselli i karfl s nda secde edenler de vard r. Bugün bunlar n yan nda yer almas Kürt Ulusal Hareketi nin bar fl politikas na sahip olmas ndan kaynakl d r. Yürütülen gerilla savafl n sahiplenmemeleri, mu lak ifadelerle geçifltirmeleri de gözden rak tutulmamal d r. Sessizlikle geçifltirenlerin bir k sm Ulusal Hareketin bar fl politikalar na karfl oldu unu ifade etmektedir. Ancak hareketin savaflt dönemlerdeki politikalar da ortadad r. Bu yüzden böylesi ifadeler inand r c olmaktan uzakt r. Bizce de bar fl politikas do ru bir politika de ildir. Ancak hareketin savundu u demokratik talepler bugün aç s ndan biçim de ifltirse de öz itibar yla demokratik muhtevay korumaktad r. Kaypakkaya y bu gözle okumak gerçekten önemlidir. Kald ki öylesi hareketlerin demokratik taleplerini desteklememenin hiçbir anlam da yoktur. Bu demokratik talepler Kürt halk için çok önemlidir. Kürt halk egemen s n flar n milli ve s n fsal bask s sonucu Kürt burjuvazisine oranla daha çok ac çekmektedir. Bunun için de harekete kat l m, srar Kürt burjuvazisine göre çok daha ileri boyuttad r. Demokratik talepleri kay ts z flarts z savunmak Aç kt r ki demokratik taleplere uzakl k asl nda Kürt halk na uzakl kt r. Demokratik talepleri savunmamak, onun mücadelesini vermemek devrimci bir tutum da de- ildir. Egemen sistemin faflist oldu u bir ülkede demokratik haklar mücadelesinin anlam n bilmemektir. Elbette bugün aç s ndan Kürt Ulusal Hareketi Kürt halk n n tüm ac lar n çözmeyecektir. Kürt halk milli bask n n yan nda s n fsal bask ya da maruz kalmaktad r ve Kürt Ulusal Hareketi birinci tür bask ya karfl ç karken, ikinci tür bask y sessizlikle geçirmekte, ulusal haklar sonras na ertelemektedir. Bunun anlam asl nda s n fsal bask ya karfl gelmedikleridir. Gelmesi de eflyan n do as na ayk r - d r. flte Kaypakkaya n n önemi bu iki tür bask ya da karfl gelmesidir. Kaypakkaya n n çeflitli milliyetlerden Türkiye halk n n kurtuluflu aç s ndan gerilla mücadelesini bafllatt bölgenin de T. Kürdistan olmas onun uzak görüfllülü ünün kan t - d r. Bugün aç s ndan devrimci öznelerin büyük oranda T. Kürdistan nda oldu unu belirtmeye ihtiyaç dahi bulunmamaktad r. Geliflen gerilla hareketi, demokratik mücadelenin kitleselli i bu bölgelerde daha yo undur. Bu anlam yla da Kaypakkaya y kavramak önemlidir. Bugün aç s ndan yeni demokrasi mücadelesi geliflecekse ancak bizim kat l m m zla olacakt r. Sonland r rken tekrar pahas na belirtmek gerekir ki, Kaypakkaya tüm ihtiflam yla sadece Türk emekçilerinin, gençlerin mücadelesine yol göstermemektedir, belki daha fazla, daha acil olarak biz Kürt gençli ine yol göstermektedir. Bugün aç s ndan Kaypakkaya n n görüfllerini okumam fl, onunla tan flmam fl her Kürt genci büyük bir fley kaybetmifltir. Kaypakkaya n n düflünsel yap s Kürt gençli inin sorunlara temel ilkelerini, çözüm yollar n göstermesi aç s ndan önemlidir. Kürt gençli i sorunlar n çözümünü büyük oranda Kaypakkaya da bulacakt r.

20 20 Yeni Demokrat Gençlik Rüflvet ve düzen Sistemin gelenekleri, kendi iç iflleyifli afla lara, yerellere indikçe daha bariz ve somut flekilde karfl m za ç kmaktad r. Taflra dedi imiz küçük kent ve kasabalardaki belediyelerde, il meclislerinde ya ma, talan ve soygun hiç tatil olmamaktad r. AKP Genel Baflkan Yard mc s ve Sakarya milletvekili fiaban Diflli hakk nda CHP nin ortaya ç kard rüflvet belgesi A ustos ay nda ülke gündeminde öne ç kan konular aras ndayd. Silivri de bir arsan n imar durumunu de ifltirme karfl l nda 1 milyon dolarl k ifl takibi ücreti talep eden Diflli iddialara inan l r cevaplar veremedi i için AKP yönetiminden istifa etmek zorunda kald. Konu üzerine medyada ç kan yaz larda AKP nin yolsuzluklara göz yummas ndan CHP nin muhalefetini bu flekilde sürdürmesi gerekti i üzerine çeflitli yorumlara da s kça rastlad k. Oysaki bu laflar n hiçbir anlam yoktur. Rüflvet, yolsuzluk gibi kavramlar bu düzenin kuruluflundan bu yana oldukça geçerli olan, yayg n flekilde baflvurulan ve düzenin ya mac, soyguncu karakterinin sonucu olan gerçeklerdir. Dolay s yla Diflli nin, suçlanmas na flafl rmas veya kendisini özel bir savunma ihtiyac duymamas hiç de flafl rt c de ildir. Halk m z da çok iyi bilmektedir ki, ülkemizde zenginlik al nteri ile kazan lan bir olgu de ildir. Alavere dalavere ile bir flekilde yolunu bulan, hat r say l r koltuklarda tan d - hemflerisi olan, hiçbir cimrili e baflvurmadan elde edece i rant paylaflmaktan gocunmayan birçok kiflinin bir anda zenginlik basama nda büyük s çramalar sa lad n ve bir anda sayg n, sözü geçen zatlar aras na kar flt n herkes bilmekte, görmektedir. Dolay s yla düzenin kurallar na uyan ve al flverifl merkezi için bir sermaye grubunun ifline arac - l k eden ve lüzumsuz bürokratik engelleri aflmak için emek harcayan Diflli nin hakk n istemesi kadar do al ne olabilir ki? Bu düzen yukar dan afla ya kadar böyledir. Düzenin sahipleri veya bir baflka ad yla egemen s n flar da devlet mekanizmas n efendileri emperyalistler için seferber etmiyorlar m? Büyük emperyalist tekellerin ülkemizin kaynaklar n ya malamas, halk m z sömürmesi için her türlü düzenlemeyi yerine getirmiyorlar m? Aman yabanc sermaye kaçmas n diyerek ortal velveleye verenler, ba ml olduklar n n talep etti i arac l hakk yla yerine getirmek için halk m z n üzerinde her türlü iflkenceyi, zulmü uygulam yor mu? Büyük bir aflkla ba l olduklar emperyalist efendilerini k rmamak için Çankaya daki bahçesinden bile fedakarl k edece ini ilan eden eski cumhurbaflkan Demirel in icraatlar bu düzenin zaten ya maya, sömürüye dayal oldu- unu göstermiyor mu? Zaten düzene komprador niteli ini kazand ran da bu de il mi? En yukar dan afla ya do ru indikçe kalabal k ve derin bürokrasinin a nda, meclisin koridorlar nda, bakan koltuklar nda yer edinenlerin tüm ülke çap nda ya may ve soygunu sürdürmesi, yak nlar n, tan d klar n görmesi flafl rtmamal d r. Bu, temeline kadar çürümüfl olan sistemin gerçekli idir. Bu koltuklar, mevkiler hay r için iflgal edilmemektedir. Bu büyük rantlar gözün kafl n karal na vurularak da t lmamaktad r. Her fleyin karfl l vard r. Sen beni göreceksin ki ben de seni göreyim, iflimi bileyim anlay fl hakim olan hükümdür. Gerisi yaland r. Bu nedenle AKP li belediyeler, bakanl klar, bürokrasi halk m z sömürerek ve ezerek elde ettikleri rant paylaflt rmaya yetiflememektedir. Bu nedenle fiaban Diflli, üzerine gidildi i için flafl rmakta, suçlu olmad n iddia etmektedir. Hiçbir arkadafl da aç ktan suçlu oldu unu ifade edemez, son sözü adalete b rakmakla yetinir. Çünkü bir kere Diflli ay p bir ifl yapmam fl, 80 y ll k devlet gelene ine uygun hareket etmifltir. Sözünü tutmufl, yapt protokole sad k kalm fl, pay n talep etmifltir. Aç kt r ki ya Diflli suçsuzdur ya da bu düzen tamamen suç üzerine kuruludur.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı