*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506"

Transkript

1 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir - 12 Eylül karanl ndan hesap soral m - YDG 4. Yaz Çal flmas örgütlendi - Dersim festivalinden izlenimler

2 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA

3 3 Merhabalar, SUNU Bu say m zda gecikmeyle de olsa yine birlikteyiz. Gecikmeden kaynakl okurlar m zdan özür diliyoruz. Bu say m zda YDG nin 4. Yaz Çal flmas n n genifl bir de erlendirmesine yer veriyoruz. Önceki y llarda Malatya, Hopa ve Erzincan da üretim eksenli örgütlenen yaz çal flmalar bu sene Mersin de kitle çal flmas - na a rl k verilerek gerçeklefltirildi. Halk m zla ba kurma, halktan ö renme ve politikalar m z tafl ma aç s ndan oldukça önemli olan bu çal flmalar ayn zamanda örgütlü-devrimci yaflam anlamada ve hayata geçirmede de oldukça önemli deneyimler kazanmam za neden olmaktad r. Bu nedenle çal flmadan ç kar lan ders ve deneyimlerin kavranmas n n öneminin büyük oldu u inanc nday z. Dergimizde ayr ca Dersim de, stanbul da ve zmir de YDG olarak kat ld m z ve kitle çal flmas yapt m z festivallerden de haber ve gözlemlere yer veriyoruz. 12 Eylül 1980 darbesinin 28. y l nda yine darbe tart flmalar n izliyoruz. Halk demokrasinin ancak devrimle gelece i ülkemizde demokratik haklar için verilen mücadele oldukça önemli bir yerde durmaktad r. Ancak kamuoyundaki tart flmalarda kimi çevrelerin darbe korkusunu abart l flekilde öne ç kartarak AKP hükümetinin neo-liberal politikalar n destekleyen görüfllerine de dikkat etmeliyiz. Dergimizde 12 Eylül ü ve etkilerini anlatan yaz n n bu tart flmalar n arka plan n anlamak aç s ndan önemli oldu unu düflünüyoruz. Bu say m zda Özgür Okul ve Ufuk köflelerine yer veremedik. Ancak Denge Ciwane köflesi için uzun bir yaz y yay nl yoruz. Kürt gençli inin brahim yoldafl incelemesinin ve anlamas n n önemi üzerinde duran yaz n n ilgiyle okunmas n n ve tart fl lmas n n yararl olaca n düflünüyoruz. Yeni okul döneminde tüm ö renci arkadafllar m - za mücadelelerinde baflar lar diliyoruz. yenidemokratgenclik.blogspot.com Ç D E K L E N R - syan her tarafa yay Dersim Festivali izlenimler Forum Denge Ciwane Komünist Ustalardan ö renelim YDG 4. Yaz Çal flmas Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Haluk Zorusevmez Göçmen Genç Kafkaslardaki geliflmeler Eylül Erdal Eren Komünist Ustalardan ö renelim Satranç Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) FAKS: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. 75/2, B 366 Topkap / stanbul Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR KARTAL: STASYON CAD. DÖRTLER APT. NO: 4/2 KARTAL, TELEFAKS: (0216) Cep: ANKARA: SIHHIYE MH. SÜLEYMAN SIRRI SK. NO: 19/7 ÇANKAYA TEL: (0312) Cep: ZM R: 856 SOKAK, NO:48/203 KEMERALTI KONAK, TEL: (0232) Cep: MALATYA: DABAKHANE MAH., TURGUT TEMELL CAD., BARIfi fi HANI. NO: 3 NO: 94 TEL: (0422) Cep: ERZ NCAN: ORDU CAD. ORDU fihani KAT:3 TEL: (0 446) CEP: BURSA: SELÇUK HATUN MAH. ÜNLÜ CAD. SÖNMEZ fi SARAYI KAT: 2 NO: 185 HEYKEL, TEL: (0224) Cep: MERS N: S L FKE CAD. ÇAVDARO LU fihani KAT: 3 NO: 118 MERS N CEP: AVRUPA MERKEZ BÜRO: WESELER STR AS-DRUCK DUISBURG-ALMANYA TEL: FAKS: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fiubesi Euro Hesab : TL Hesab :

4 4 Yeni Demokrat Gençlik Aç lan okullar ve derinleflen sorunlar Son senelerde bas nda ÖSS sonras büyük baflar haberlerinin yayg nlaflt n görüyoruz. Her sene milyonlarca ö rencinin kâbusu olan ÖSS yi kazanman n (düz liseler mezun vermedi i için bu sene kat l m görece daha az olmas na ra men) her sene daha da zorlaflt ortadad r. Yüz binlerce ö rencinin girdi i ÖSS de 4 senelik bir yüksekö retim program na yerleflen ö renci say s n n oldukça s n rl olmas ve dahas s nav sisteminin önemli adaletsizlikleri içinde bar nd rmas, ÖSS nin neden kâbus oldu unu aç klamaktad r. Bu adaletsiz s nav sonucunda bir sektör olarak oluflan Özel Dershane, Özel Lise gibi kurumlardan yard m almadan s nav kazanman n ne kadar zor oldu u bilinmekle birlikte, ÖSS, bölgeler aras ndaki ayr - m n gün yüzüne ç kt önemli örneklerden birisidir. Türkiye Kürdistan ndan s nav kazanman n daha da zor olmas, emekçi aile yap s na sahip olanlar n ÖSS yi kazanmas n n büyük baflar olarak kabul edilmesi, eflitsizli in, adaletsizli in, ayr mc l n kan tlar - d r. Bu sene de ÖSS de büyük baflar haberlerini, ruh dünyam zda yarat lmak istenen hüzün ve gurur eflli inde okuduk. Gurur yaflad k, çünkü Batman da babas - n n yan nda çayc l k yapan ve dershaneye gitmeden Ege Üniversitesi T p Fakültesini kazanan Yusuf Atlam, Malatya da Sosyal Hizmetler Müdürlü ü yurdunda kalan ve Kocaeli Mühendislik Fakültesini kazanan Furkan Karaca, Hakkari de tek koluyla s nava giren ve Hacettepe T p Fakültesini kazanan rfan Töreci olamaz denileni baflarm fl, kazanma oran n n çok düflük oldu u bir bölgeden üniversiteyi kazanm fl mucizevi ö rencilerdir. Hüzün yaflad k çünkü bu çok flansl ö renciler fakirdiler. Onlar kay tlar n ancak flefkatli birilerinin destekleriyle yapabileceklerdir. Büyük puntolarla Do u da yaflayan..., olanaks zl klar içinde..., büyük baflar... fleklinde gazete manfletlerine tafl nan haberler, ÖSS yi kazanmak için baz olanaklara sahip olunmas gerekti inin itiraf d r. Sadece ülkenin farkl co rafyalar nda olman n bile s nav kazanmada avantaj-dezavantaj yaratt n n, farkl bir dili anadil olanlar n s nav kazanmas n n mucize oldu unun, yoksullu- un okuman n önündeki en büyük engel oldu unun ön kabulüdür. F rsat eflitli i olarak sunulan n büyük bir kand rmaca oldu unun ayan beyan ortaya ç kmas d r. Milyonlarca genci ilgilendiren ÖSS de ne f rsat eflitli i vard r ne de bu s nava haz rlan rken herkesin ayn olanaklar. Bu engeli aflarak üniversiteyi kazananlar da e er emekçi ailelerden geliyorsa astronomik harç paralar n ödemekle-ödeyememek aras nda gidip gelmekte, bar nma-g da gibi çok çeflitli sorunlarla bafl etmek zorunda kalmakta ve hiç bir resmi kurumu yan bafl nda görememektedir. Bu baflar tablolar n n sunulmas ayn zamanda biz halk gençli inin üniversite okuma hayallerine elveda dememiz, var olan durumu kabullenmemiz ifllevine de sahiptir. Bizler bunu kabullenmiyor, eflit, paras z, demokratik, anadilde e itim mücadelemizi ve söz ve karar hakk talebimizi sürdürüyoruz. Elbette üniversiteye giriflte bölümlere uygun olarak belirli k staslar belirlenmelidir. Ancak bu k staslar içinde ö rencinin ailesinin maddi durumu, parasal gücü kesinlikle olmamal d r. Çünkü bunun hiç bir bölümle, bilimsel çal flma ile ilgisi bulunmamaktad r. Bizler kaderimize raz olmakla ve aram zdan ç kan baz flansl arkadafllar m z için sevinip maddi sorun yaflamadan okullar n bitirmeleri için dua etmekle yetinmeyece iz. En temel hakk m z olan e itim hakk m z için mücadele edece iz. Yoksul de ilsen her fley mümkün Yap lan araflt rmalar, büyük desteklerle üniversite kazanan ve sonradan okullar ndan ilifli i kesilen (at lan) ö rencilerin % 80 inin maddi olanaks zl klar yüzünden bu sonuçla karfl laflt n göstermektedir. Her kademesinde büyük zorluklar n, yar fl n, adaletsizli in yafland Ö renci Seçme S nav, sonuçlar yla ve sonradan unutulan hikayeleriyle de ac kl bir filmi an msatmaktad r. Tüm badireleri atlatanlar ise iflsizli in bekledi- i, bir türlü bitmeyen bir filmi...

5 Yeni Demokrat Gençlik 5 Yeni ö renim y l, sadece üniversitelerde de il, e itimin her kademesinde ayn sorunlarla ve art k gelenekselleflen, kan ksanan görüntülerle bafllad. Masraflar n ö renci bafl na milyarlarla ölçüldü ü bu dönemde ö retmen, derslik yetersizliklerinin de eklenmesiyle sorun boyutlanmaktad r. Kay t s ras nda ve sonras nda istenen zorunlu ba fllar da uzun y llard r bir türlü çözülmek istenmeyen sorunlard r. Bu sene de gazetelerde kay t paras n ödeyemedi i için okulda temizlik yapmak zorunda kalan emekçilerin haberlerini okumaktay z. Ülkemizde iyi bir e itim ve iyi bir sa l k hizmeti alman n koflullar vard r. Ancak bunlara ulaflmak zordur. En önemli koflul yoksul olmamakt r. Hastaland nda devlet hastanelerine gidip saatlerce kuyrukta bekleyebilir ard ndan 1 y l sonras na randevu al p evine gönderilebilirsin veya gidip bir özel hastaneye paras n ödedi in takdirde an nda bak ma al nabilirsin. Devlet okullar nda kalabal k s n flarda, türlü imkans zl klar içinde, derse girecek ö retmenin olup olmad n n dahi net olmad s - n flarda niteliksiz bir e itim alabilirsin, tabii üniversiteyi unutmak flart yla yada özel bir okulda, küçük s n flarda, çeflitli ders materyallerinin aras nda e itim görebilirsin, üniversiteyi kazanmay garanti alt na alabilirsin. Aç kt r ki ülkemizde e itimin tek sorunu onun ticarileflmesi de ildir. Anadilde e itim de yak c bir gündem maddesidir. Ülkemizde milyonlarca Kürt gencinin ve çeflitli milliyetlerden halk gençli inin kendi anadillerinde e itim görmesi, dillerini konuflmalar bile yasaklanmakta, bask ile susturulmakta, zorla Türkçe ö retilerek asimilasyon politikalar na ara verilmemektedir. lkokuldan üniversiteye kadar rkç, flovenist, anti-bilimsel, yalanlarla dolu bir e itim sunularak bu köhne düzene uyum sa layabilen genç kuflaklar yetifltirilmek istenmektedir. Bu nedenle özellikle T. Kürdistan nda okullar n aç lmas yla birlikte anadilde e itim talebiyle yap lan eylemler oldukça önemlidir ve desteklenmelidir. Emekçilerin öfkesi bast r lamayacak Okul döneminin aç lmas ve k fl n yaklaflmas yla birlikte artan masraflar ve yaflam n her alan nda ya mur gibi ya an zamlar adaletsizliklerle bo uflan halk n sorunlar na yenilerini eklemekte, ekonomik kriz emekçi halk n daha fazla sömürülmesiyle afl lmaya çal fl lmaktad r. stanbul Ticaret Odas n n yapt araflt rmada imalat sanayindeki en büyük 500 firman n son 3 y lda kârlar n artt rmas nda en büyük pay n iflçilerin daha yo un flekilde sömürülmesi oldu unu ortaya koyan veriler sunmufltur. Uzun saatler, düflük ücretle ve büyük oranda kay t d fl çal flan iflçilerin s rt ndan sefa sürenleri önümüzdeki dönemde büyük kabuslar beklemektedir. Emekçilerin öfkeleri çeflitli vesilelerle kendisini göstermektedir. F nd k al m fiyatlar n n düflüklü ü sonucunda Sakarya da AKP teflkilat n ve ayn zamanda Fiskobirlik baflkan AKP ilçe baflkan n n iflyerini basan üreticilerin öfkesi medyada genifl yer buldu. Hükümetin tefeci-tüccar tak m yla iflbirli i içinde aç klad al m fiyat f nd ktan bekledikleri gelirle yaflamlar n sürdüren, çocuklar n okutan f nd k üreticilerini daha fazla yoksullaflt r p onlar tüccarlar n azg n sömürüsüne terk ederken bu düzenin halk karfl t yüzünü ve hangi s n f ve kesimlere hizmet etti ini bizlere bir kez daha göstermektedir. Bu gerçeklik içinde ise egemen s n flar hem kendi içlerindeki dalafllarla u raflmakta hem de yeni sald r lar n haz rl n yapmaktad r. Son dönemlerde medyada s kça yer almaya bafllayan AKP nin yolsuzluk olaylar, Baflbakan Erdo an la Do an Grubunun birbirlerini karfl l kl suçlamalar ve aç ktan yapt klar flantajlar ve kirli pazarl klar ile derinleflmekte, düzenin pislikleri iyice ortaya serilmekte, mevcut düzenin bafltan afla ya rüflvete, ya maya ve soyguna dayand n daha net olarak göstermektedir. Bununla birlikte özellikle Kürt Ulusal Sorunu konusunda tam bir mutabakatla hareket edilmekte, devletin ordusundan bürokrasisine, siyasal partilerinden tarikatlar na tüm gerici faflist kurum ve kurulufllar çeflitli yöntemlerle Kürt ulusunun hakl talep ve mücadelelerini bast rmak için sald r ya haz rlanmaktad r. Bunun en önemli aya ise yerel seçimler olacakt r. Ne olursa olsun yerel seçimlerde DTP li belediyelerin yerine DTP karfl s nda varl k gösterebilen AKP nin kazanmas devlet aç s ndan oldukça önemlidir. Bu nedenle Yeni Genelkurmay Baflkan Baflbu un D.bak r ziyaretinde verdi i mesajlar ve bilhassa gençli i hedef almas hem yerel seçimlerde hem de gerilla mücadelesi karfl s nda yeni sald r lara haz rland klar n göstermektedir. Bu sistemin bize sundu u yaflamda güzel bir gelecek görünememektedir. Bizim s rt m zdan saltanat sürenlerle ortak ç karlar m z n olmas mümkün de ildir. Bu nedenle ortak hareket etmek, örgütlenmek ve haklar - m z ve gelece imiz için mücadele etmek oldukça önemlidir.

6 6 Yeni Demokrat Gençlik 8. Munzur Kültür ve Do a Festivalindeydik... Geçti imiz ay Dersim de yap lan 8. Munzur Kültür ve Do a Festivali ne bizler de YDG liler olarak kat ld k. Festivalin ilk günü, di er illerden gelen yoldafllar m zla buluflup sohbetler ettikten sonra festival süresi boyunca yapaca m z faaliyetin program n oluflturmak için bir araya geldik. Festival süresince düzenli ve verimli bir faaliyet yürütmek için yapt m z program sonucunda, Dersim merkezde ve Mazgirt, Pertek, Ovac k ve Hozat ilçelerinde yap lacak etkiliklere kat lacak gruplar oluflturduk, ajitasyoncular belirledik. Görev da l mlar n yapt ktan sonra Dersim merkezde sesli ajitasyonla yay n da t m m z yapt k. Daha sonra akflam saatlerinde stadyumda yap lan etkinli e tüm YDG liler olarak yay nlar m z n da t m n yapmak için kat ld k. Statta insanlar n bize karfl s cak yaklafl mlar ve ilgileri bizdeki coflkuyu daha da artt rd. Da t mlar m z coflkulu bir flekilde yapt ktan sonra hep birlikte konser alan na girerek Munzur da barajlara hay r!, Dersim onurdur, onuruna sahip ç k!, Dersim de koruculu a hay r sloganlar n att k. Yapt m z program çerçevesinde festivalin 2. günü bir grup Mazgirt, bir grup Pertek, bir grup da Dersim merkezde yap lan etkinliklere kat ld. Mazgirt te esnafa yay n da t m yapt ktan sonra ev ziyaretlerinde bulunduk, sohbetler ettik. Bize karfl yo un ilgi gösteren Mazgirt halk - n n sahiplenici, faaliyetimizi destekleyici tav rlar ve yap - lan s cak sohbetlerin bizde b rakt olumlu etkiyle oradan ayr ld k. Pertek te esnafa yapt m z yay n da t m s ras nda sivil polislerin esnaf korkutmak amac yla dükkan kap - lar n n önünde beklemeleri, bizden sonra yay nlar m z sahiplenen insanlar tehdit etmeleri de faflizmin bizden ne kadar korktu unun bir göstergesi olarak yine karfl m za ç kt. Yine Pertek te sesli ajitasyonla yay n da t m yaparken, polis müdahale ederek faaliyetimizi engellemeye çal flt. Bask - lara ra men bizler etkinlik sonuna kadar da t mlar m za devam ettik. Festivalin 3. gününde PfiTA n n (Partizan fiehit Ve Tutsak Aileleri) Hozat a ba l Ç rl (Zmex) köyünde TKP/ML flehidi Fevzi Koç un mezar bafl nda yapt anmaya bizler de YDG liler olarak kat ld k. Fevzi Koç un ailesinin de kat ld - ve yaklafl k 100 kiflinin bulundu u anmada Partizanlar n onurlu mücadeleleri anlat ld. Anma sloganlarla ve marfllarla sona erdi. Oradan devrime olan inanc m z ve mücadeleye duydu umuz azmimizle Hozat ta yap lacak etkinliklere kat lmak amac yla ayr ld k. Ö len saatlerinde, Hozat a gelen herkesin ilk u rak yeri olan çay bahçesinde yapt m z yay n da t m ndan sonra Hozat merkezinde etkinliklerin yap laca alana gittik. Burada oluflturdu umuz gruplarla mahallelere giderek ev ziyaretlerinde bulunduk. nsanlar n bizi s cak karfl lamas, sorunlar n bizlerle paylaflmalar ve bizleri sisteme karfl bir alternatif olarak görmeleri, mücadelemizi sahiplenmeleri, bizde olumlu etki yaratt. Onlarla Dersim de yaflanan sorunlara iliflkin yapt m z sohbetlerde de faflizmin bask c yüzünü, devrimci-demokrat insanlara tahammülünün olmad n bir kez daha görmüfl olduk. Yine Hozat ta etkinliklere kat larak halaylar çeken, marfllar söyleyen, sloganlar n hayk ran YDG lilere Hozat ta yaflayan halk n ilgisi oldukça coflku vericiydi. Festivalin son gününde Ovac k ta yap lan etkinliklere de kat larak yayg n yay n da t m yapt k ve ev ziyaretlerinde bulunduk. 4 gün süren festival boyunca yo un bir faaliyet süreci geçirdi imiz Dersim den, bizi ba r na basan Dersim halk - na bir dahaki festivalde buluflmak üzere verdi imiz sözlerle, faaliyet süresince edindi imiz olumlu deneyim ve izlenimlerle ayr ld k. Çukurova dan bir YDG li

7 Yeni Demokrat Gençlik 7 Dersim Festivalinden gözlemler stanbul YDG olarak kat ld m z ve bu sene 8.si düzenlenen Munzur Do a ve Kültür Festivali nde Dersim halk n n coflkusuyla coflkuland k ve kitle faaliyetinin önemini daha da kavrad k. lk gün di er illerden gelen yoldafllarla bir toplant al p çal flma ekiplerini belirleyip Partizanc arkadafllarla birlikte gazete da t m na ç kt k. Da t m s ras nda Dersim halk n n sorunlar na yönelik yap lan sesli ajitasyon halk taraf ndan ilgi gördü. Akflam statta da t m esnas nda kenarda gözleme yapan kad nlar n bizim Partizan flapkalar m z görünce domane ma (bizim çocuklar) diyerek aya a kalk p bizi alk fllamalar ve konser s ras nda flamalarla çim alanda dolafl rken halk n bizleri alk fllamas yla Dersim halk n n bizleri ne kadar sahiplendi ini gördük. Dersim de halk taraf ndan coflkulu bir flekilde karfl lanmam z festivalin di er günlerinde daha motiveli çal flmam z sa lad. kinci gün üçe ayr lan gruplardan Pertek e giden grup flehit mezarlar n n yap lmas na yard mc oldu. Pertek merkezde kitlesel yap lan da t m esnas nda polisin bask lar bizlere geri ad m att rmad, aksine sistemin korkular n n daha da gün yüzüne ç kmas na neden oldu. Ve polisin halk üzerinde uygulad bask ya ra men, evlerinde gazete alamayan halk daha sonradan stand m za gelip gazetemizi ald lar. Ayr - ca burada birçok gençle tan fl p sohbet etme imkân bulduk. Mazgirt e giden grup ise orada çok s cak karfl land ve köylüler arkadafllar m z biz köylülerin aras nda baz sorunlar var, siz Partizanc s n z, bize bu sorunlar n çözümünde yard mc olun diye ça rd lar. Merkez de kalan grup da PfiTA n n kampanyas olan bilinmeyen flehit mezarlar n n bulunmas ve yap lmayan mezarlar n yap lmas için esnafa ba fl amaçl giden PfiTA l yoldafllara yard mc oldu. Üçüncü gün hep beraber Hozat a giderken su içmek için durdu umuz yerde halay çektik. Hozat n Z mex (Çay rl ) köyündeki Fevzi Koç un mezar bafl nda PfiTA n n yapt anmaya biz de kat ld k. Sonra tekrar otobüslere binip festival alan na gittik. Hozat belediye baflkan n n bizi konukseverce karfl lamas n n ard ndan kahvalt m z yap p da t ma ç kt k. Da t m esnas nda baz teyzeler bizlere nerede kald n z, gözümüz yollarda kald dediler. Anmaya gitti imizi ve bu nedenle geç kald m z söyledi imizde ise neden bizim haberimiz olmad, biz de gelirdik deyip bizi tüm s cakl klar yla kucaklad lar. Mahallelere da t ma ç kt m zda her çald m z kap bizi büyük bir s cakl k ve özlemle karfl lad. Sürekli bir fleyler ikram edip bizi evlerine davet ettiler. Bu sene daha kitlesel oluflumuz onlar n da hofluna gitti ve bu memnuniyetlerini dile getirip onlara sürekli gitmemizi talep ettiler. Akflam konser alan nda da tek s ra halinde elimizdeki gazeteleri kald rarak da t mlara ç kmam z kitlenin dikkatini üzerimize çekti. Ayr ca yoldafllarla beraber çekti imiz halaya halk da kat ld ve halay sonunda Dersim le ilgili att m z sloganlara coflkuyla efllik ettiler. Düflman n dikkatini üzerimize daha fazla yo unlaflt rmamak için flama açmad m z konser Emekçi nin türküleriyle son buldu. Son gün Mersin e köy çal flmas na gidecek yoldafllar d - fl ndakilerle Ovac k taki programa kat ld k. lk olarak Cemevi nin aç l fl na kat l p Gözeler e gittik. Yine tek s ra halinde ve kitlesel bir flekilde ellerimizde gazetelerimizle da t ma ç kt k. Burada da halk n alk fllar yla karfl land k. Orada Dersim yerelinden genç bir kad n Bak o lum bunlar Partizanc, biz de Partizanc y z diyerek o luna bizleri gösterdi. Akflam üzeri Ovac k Merkezdeki da t m esnas nda 94 te köyleri yak ld için merkeze tafl nan yafll bir amca ve teyze bir yoldafl m z tutarak Sen bizim yan m zda kal, Partizanc lar bizim çocu umuzdur, sen de bizim çocu umuz ol diyerek bizleri çok s cak karfl lad lar. Gün boyu s ca n alt nda tarlada çal flt ktan sonra evlerine yorgun dönmelerine ra men onlar n kap lar n çald m zda bizleri s cac k bir gülümsemeyle ve dingin bir halde karfl - lamalar, ayn zamanda tüm yoksulluklar na ra men bizleri evlerine davet edip ellerinde ne var ne yok sofraya koymalar bizleri çok mutlu etti. Zaman nda Dersim de yarat lan de erlerin hâlâ korundu unu görmek, do ru yolda oldu umuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Ayr ca herkesin kolektif ve örgütlü bir flekilde hareket etmesinin hem faydas n kendi içimizde gördük hem de kitlelerin daha fazla sahiplenmesi aç s ndan önemini anlad k. Dersim festivalinin ard ndan tüm yoldafllar alanlar na daha coflkulu ve motive olmufl bir flekilde döndüler. stanbul dan bir YDG li

8 8 Yeni Demokrat Gençlik Polisin son ata ; kay t stand nda aile boyu ajanl k teklifi! Ajanlaflt rma sald r s, faflizmin her daim baflvurdu u teslim alma yöntemlerinden biri olmay sürdürüyor. Özellikle de ö rencilere dönük ajanlaflt rma çabalar, son y llarda ilk ve orta ö retim ö rencilerini de yo un olarak kapsam fl bulunuyor. Bundan birkaç ay önce Diyarbak r baflta olmak üzere, Kürt illerindeki ortaö retim ö rencilerine dönük, aç k biçimde gerçeklefltirilen ajanlaflt rma giriflimlerine flahit olmufltuk. Üniversiteler ise, y llard r ajanlaflt rma sald r lar n n bafll ca hedefi olagelmifltir. Yetkilerinin art r lmas yla birlikte her türden faaliyeti için rahat bir ortama kavuflan polisin, son bir y l içinde say s z yarg s z infaz n alt na imza atmas da bilinmektedir ki bu rahat ortam sayesindedir. Üniversitelerdeki çal flma ortamlar son rektörlük atamalar yla birlikte daha da elveriflli hale gelen polisin son icraat ise, üniversitelerdeki kay t masalar nda aç kça ajanlaflt rma faaliyeti yürütmesi olarak karfl m za ç km fl bulunuyor. Yandaki foto rafta görülen üniversite kay t stand n n bafl ndaki de bir sivil polis ve kendisi Sivas Terörle Mücadele fiube Müdürlü ü nde görevli. Ö rencilerin, özellikle de ilerici-devrimci ö rencilerin oldukça yak ndan tan d bu polis, bir yandan emniyet müdürlü ünün ç kard bir broflürün da t m n yap yor, di er yandan ise ö rencilere ve de ailelerine ajanl k teklifinde bulunuyor. Polisin bu alçakça faaliyeti ise, öncelikli olarak ö rencilerin bar nma vb. sorunlar n çözme gibi bir yükümlülü ü bulunan üniversitenin yeni yönetimi taraf ndan engellenmek bir yana, foto rafta da görüldü ü üzere, üniversitenin olanaklar sunularak teflvik edilmekte. Polisin, üniversite yönetiminin iflbirli i ile giriflti i bu son sald r ilerici-devrimci ö rencilerin tepkisini çekmekte gecikmedi. Da t lan broflürde, bu kesimlerin aç kça hedef gösterilmesi ise öfkeyi daha da büyüttü. Broflür, benzerleri gibi, yine bolca Atatürk ten vecizeler içeriyor ve böylelikle de rkç -milliyetçi duygular bir kez daha körükleniyor. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta oldu unuz terbiye ve irfan ile insanl k ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en k ymetli timsali olacaks n z sözleriyle bafllayan broflür, devam nda ailelere ö ütler vermeyi de ihmal etmeyerek, ailelerden, okulla s k diyalog kurmalar, arkadafllar yla olan iliflkilerinin kontrol edilmesi, çocuklar n n okudu u kitap, dergi ve gazetelerin, gittikleri dernek, lokal, kahvehane, kültür ve sanat merkezleriyle dinledi i radyo, izledi i televizyon programlar ve girdikleri internet sitelerinin takibi isteniyor. Broflürde ayr ca terör örgütlerince yürekleri kin ve nefretle doldurularak, robotlaflm fl kitleler haline getirilmek istenen gençlere sahip ç k larak, terör örgütlerine hiçbir zaman f rsat verilmemesi telkin ediliyor. Devam nda ise sizleri da larda eli silahl ya da cezaevlerinde görmek istemiyoruz. Biz, sizleri gelecekte ülkenin kalk nmas nda ve yönetiminde yer alan, dünya bilim literatürüne ad n alt n harflerle yazd ran birer bilim adam olarak görmek istiyoruz. Kendi gelece iniz için ülkenin gelece ine sahip ç k n. Bu halinizle yeryüzünde nefretin de il, sevginin temsilcisi olun denilerek, ö rencilerin ve velilerin, ilerici-devrimci kesimlerden uzak durmas sa lanmaya çal fl l yor. Bu çaba en somut olarak da, terör örgütlerinin kirli emellerini gerçeklefltirmede kulland en önemli kaynaklardan birinin özellikle yafl grubu oldu u, güvenlik güçlerinin aral ks z operasyonlar yla büyük darbeler yiyen, eleman kazanmak için yapt çal flmalarda istedikleri sonuca ulaflamayan terör örgütlerinin, özellikle lise ve üniversite ça ndaki gençleri saflar na çekmek suretiyle yeniden toparlanma çabas nda olduklar ifadelerinde d fla vuruyor. Böylelikle, ilerici-devrimci-yurtsever güçler, dolays z bir biçimde terörist ilan edilerek, bunlara karfl korku yarat lmaya çal fl l yor. Faflizmin bu sald r lar ndan devrimci bas n da nasibini al - yor. Bundan hareketle de, broflürde yasal olarak ç kan devrimci kitaplar, gazeteler ve dergiler aç k adres verilerek, hedef gösteriliyor ve bunlara karfl dikkatli olunmas ça r s

9 Yeni Demokrat Gençlik 9 yap l yor. Ancak devrimci bas na dönük bu yaklafl m n yeni olmad bilinmektedir. Çünkü çok say da ö renci devrimci bas - n okumas nedeniyle örgüt yay n bulundurmak gibi suçlamalarla defalarca gözalt na al nm fl, hatta tutuklanm flt r. Bunun örnekleri bu y l Sivas ta s kça yaflanm fl ve gerek yurtsever gerekse devrimci ö rencilere dönük say s z operasyonlar düzenlenerek, çok say da ö renci 1 May s a, Newroz a, SSGSS eylemlerine kat lmak suçlar yla tutuklanm fllard r. Sözde ö rencileri koruma ad alt nda bafllat lan bu giriflimin sahipleri bizlere asl nda flunu demeye çal flmaktalar: Burjuva-feodal ideolojinin-kültürün etkisine girin, devrimci bas n de il, egemen s n flar n güdümündeki, sahibinin sesi bas n okuyun. Hak aramaktan vazgeçin ve bizim saflar - m za, halk n haklar n arayan devrimcileri katledenlerin, onlara karfl her yöntemle sald ranlar n saflar na kat l n asalaklafl n, yozlafl n.. Biz de, bizleri sözde cezaevlerinde görmek istemeyen, sözde koruyan faflizmin temsilcilerine diyoruz ki; E er 1 May s a, Newroz a ve de SSGSS gibi hakl ve meflru eylemlere kat lmak, Paras z, özgür-ba ms z-bilimsel üniversiteler ve de e itimde f rsat eflitli i istemek, Kürt halk na dönük imha inkar-asimilasyonlara dur demek, Yozlaflt rma-çetelefltirme politikalar na karfl ç kmak suçsa, biz bu suçlar ifllemeye devam edece iz. Hepsinden önemlisi de; faflizme ajanl k etmektense, diz çökerek yaflamaktansa, mücadele ederek, çat flarak, onurlu ve bafl dik ölmeyi ye lemeyi sürdürece iz! Sivas YDG Zorunlu din dersine hay r! 30 A ustos Cumartesi saat 15 te zmir e ba l Torbal ilçesinde faaliyet yürüten Alevi Bektafli Kültür ve Dayan flma Derne i, zorunlu din derslerinin kald r lmas için bas n aç klamas yapt. Belediye binas önünde toplanan kitle dernek baflkan Engin Türkdo an n bas n metnini okumas yla eyleme bafllad. Bas n metninde; din derslerinin zorunlu uygulanmas n n bir insan haklar ihlali oldu u belirtildi. Asimilasyon arac olarak görülen din derslerinin A HM ce ayk r görülüp kald r lmas yönünde karara ba land, bunun üzerine baflbakanl a baflvuru yap ld söylendi. Fakat hükümetin kay ts z kalmas sonucunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ne tekrar bir baflvuru yap lm flt r denildi. Ayr - ca din kültürü dersinin 12 Eylül darbe hukukunun bir sonucu oldu u ve darbecilerin yarg lanmas gerekti i belirtildi. Talep olarak din derslerinin müfredat n n de- ifltirilmesi, ça dafl ve bilimsel hale getirilip, Alevi inanc ndan da bahsedilmesi istendi. Aç klama s ras nda Zorunlu din dersleri kald r ls n, Irkç faflist e itime son ve Yaflas n halklar n kardeflli i sloganlar at ld. Bas n aç klamas n n ard ndan 20 dakika oturma eylemi yap ld ve eylem sona erdirildi. Torbal dan bir YDG okuru Amed de bar fl miting A ustos Pazar günü stasyon Meydan nda Türkiye Bar fl çin Bulufluyor, Kürt Sorununa Demokratik Çözüm mitingi gerçeklefltirildi. Türkiye Bar fl Meclisi taraf ndan efl zamanl olarak stanbul ve Adana da yap lan mitinglerin bir di eri de Amed de on binlerce insan n beyazlar kuflanarak kat lmas yla gerçeklefltirildi. Mitingde baflta Osman Baydemir, Ahmet Türk, flair Hicri zgören olmak üzere birçok konuflmac kat larak, bar fl vurgusunu öne ç karan konuflmalar yapt - lar. Coflkulu sloganlar eflli inde akflam karanl nda miting sonland r ld. Hem miting yerinde hem de Amed in birçok merkezi noktas nda polislerin tehditkar varl kendini oldukça hissettiriyordu. Yo un polis ablukas nda yap lan miting alan n n ortas na mobese kameralar yerlefltirildi i daha sonras nda ö renildi. Mitinge çevre illerden de kat l m oldu. D flar dan gelen arabalar n birço u durdurularak kimlik kontrolleri yap ld. Bu tutumdan da anlafl laca gibi devletin bar fl mitingine bile tahammülü bulunmamaktad r. Amed YDG

10 10 Yeni Demokrat Gençlik f rum Rektör seçimleri ve düzenin gerçekli i Emperyalizmin yüksekö renim üzerindeki plan n n ne oldu unu dergimizde defalarca anlatmaya çal flm flt k. Yüksek ö renimin uzak olmayan bir zaman içerisinde giderek pahal laflaca aflikar durumda. Bu nedenle yeni rektörler önlerindeki bu süreç için haz rlanmaya bafllad lar bile. Yeni kadro emperyalist e itim politikalar na h z verirken yar nki hedefimiz de bu sürecin teflhirine h z vermek olmal d r. lan önceden malum olan rektör atamalar klasik bir Cumhurbaflkan -YÖK paslaflmas sonras ola an haliyle gerçekleflti. YÖK Baflkanl ile bafllayan kadro de iflikli inin bir devam niteli inde olan bu süreç rektör atamalar yla bir ad m daha ilerleyerek boyutlanm fl oldu. Tozu dumana katanlarla, mutlu ve mesut olanlar aras ndaki rollerin yer de iflti i bir seçim, daha do rusu seçme dönemi geride kalm fl oldu. Her seçim sonras demokrasi, özgürlük, bilim gibi evrensel de erler üzerinden atanmamas n elefltiren rektör adaylar n n bir k sm (özellikle bürokratik Kemalist kadro) geçen senelerdeki rollerini can düflmanlar yla de ifl tokufl ediveriyorlard. On y llard r hukuksuzluk üzerine kurulmufl YÖK sistemi üzerinden hak iddia etme gafletinde dahi bulunabiliyorlard. Yani bu sefer kardefl çocuklar ndan olan Ahmet de il Mehmet m z kç l k yap yordu. Tek fark bu. Rektörlük koltu una oturamayanlar n, veryans n edenlerin bugüne kadar üzerlerinde e reti duran demokrasinin d sine haiz olamayan tutumlar bu konuda daha da gün yüzüne ç km fl oluyordu. Ard m za bakt m zda ise görüntünün demokrasicilik oyunu oldu u, bu her iki kli in karfl - laflt klar tüm ç kar mevzilerinde bu oyunun tekrar takrar oynand na bir kez daha flahit olduk. Eski rektörlerin son salvosu da kendilerine yak fl r türdendi. En ac kl olan n ise rektörlük koltu una elveda diyenlerin son sözlerinin hiç bir bilimsel hedefi öngörmemesi, artlar nda b rakabildikleri iki laf n sadece laiklik ve cumhuriyetin temel de erleri nin ötesine geçememesi, (ne yaz k ki) bilimin yüzy l n en önemli deneyi olarak yorumlad, sviçre nin CERN kentinde yap lacak olan çarp flma deneyinin evrenin gizine fl k tutmas n bekledi imiz flu günlerde, 21. yy Türkiye üniversitelerinin resminin ne kadar hazin ve utanç verici oldu uydu. Bilim tarihi ülkemizi ne yaz k ki bu flekilde kay t ediyordu. Rektör olabilmek için profesörlerin can att ülkemizdeki (yeni kurulan 23 üniversite için 671 profesör baflvurdu) bu vakay yorumlaman n tek bir izah olabilir. Statü, ayr cal klar, ekstralar bir yana, rektör olman n piyango vurmakla efl de er olmas, rektörlerin küçük birer servete sahip olmas bak n nas l mümkün oluyor: Rektörler, döner sermaye gelirine saat 14 den sonra katk koymalar halinde ise bir ayda alacaklar ayl k (ek gösterge dahil), ödenek (gelifltirme ödene i hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatlar hariç) toplam n n on kat na kadar pay alabiliyor. Döner sermayeye katk koymayan rektörler ise 4 kat döner serma-

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor

Adalet. Medya polisin bu pisli ini gizledi. Adalet. Adalet. 82 kifli sahte belgelerle tutukland! Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Efsane Grup Yorum, Devrimci Sanatç l Ö retiyor Adalet Ekmek ve Tecrite Karfl Direnifl 4. y l n tamaml yor Haftal k Dergi / Say : 126 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde

Adalet. Adalet Ç I K. AKP konuk lar n öldürüyor! Adalet. 10. Ölüm Orucu Ekibi açl n 84. gününde Türkülerin susmad halaylar n durmad yürüyüflün 19. albümü Ç I K Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 93 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net 10.

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir!

HALK GERÇE. Katilimiz Sel De il. AKP dir! ÖZGÜRLÜK. Güler Zere ye. Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Katilimiz Sel De il HALK GERÇE AKP dir! Afetleri Katliama Dönüfltüren Sömürü, Ya ma, Talan Düzenidir! Ba ms zl k, Demokrasi, Sosyalizmden Yana Olanlar n Sesi POL S JANDARMA TERÖRÜYLE fikencelerle HAP SHANELERDEN

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da.

3 ÖLÜM! 122 ÖLÜM! TECRİT Hücreleri. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da. Biz ölmeye haz r z, taleplerimizi iletemeyeceksek bizi de öldürün! Guantanamo da 3 ÖLÜM! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 57 18 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com ISSN 13005-7944

Detaylı

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK

GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK www.yuruyus.com GÜLER ZERE YE ÖZGÜRLÜK uttb BAfiKANI: T bbi olarak kanser oldu u kesinleflen bir kiflinin tedavisinin engellenmesi, taammüden adam öldürmek say l r. u NSAN HAKLARI SÖZLEfiMES : Devletin

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı