T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite 1, 5, 6) Prof.Dr. Köksal YA DI (Ünite 2, 9) Doç.Dr. Ramazan DO AN (Ünite 3, 4) Prof.Dr. Yavuz EMEKL ER (Ünite 5, 6) Prof.Dr. M. Sait ADAK (Ünite 7, 8) Prof.Dr. Cemalettin Yaflar Ç FTÇ (Ünite 7, 8) Prof.Dr. Nazan DA ÜSTÜ (Ünite 10) Editör Prof.Dr. Köksal YA DI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe Ö r.gör.dr. Zekiye Rende Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Günnur Tuba Türksavafl Grafikerler Nihal Sürücü Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Tarla Bitkileri-I ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xiii Tarla Tar m... 2 TARLA TARIMININ TANIMI VE ZiRAAT SiSTEMLERi... 3 Kuru Ziraat Sistemi... 4 Sulu Ziraat Sistemi... 4 Nemli Ziraat Sistemi... 4 TOPRAK fileme... 5 NADAS... 6 Nadastan Beklenen Faydalar... 6 EK M NÖBET... 7 EK M... 7 Ekim Zaman... 7 Ekim Derinli i... 8 Ekim S kl... 8 Toprak... 8 Ekim Zaman... 9 klim... 9 Çeflit Ekim Yöntemleri GÜBRELEME BAKIM Ç k fl n Sa lanmas Çapa Bitkilerinde Çapalama ve Seyreltme Serin klim Tah llar nda K fla Giriflte Sapa Kalkman n Önlenmesi Zaman nda Gübreleme Yabanc Ot Savafl Sulama Zararl larla Savafl Hastal klarla Savafl HASAT Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tohumluk TOHUMLUK KAVRAMI VE ÖNEM Ekonomik Önemi TOHUMLUK ÇEfi TLER Vegatatif Tohumluk Generatif Tohumluk Tohum Yap s TOHUMLARIN YAfiAM SÜRELER TOHUMLUK YET fit R C L N ETK LEYEN FAKTÖRLER klim ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Toprak Hastal klar, Zararl ve Yararl Böcekler Bitkilerin Kendi Yetifltirilme Alanlar D fl nda Yetifltirilmesi TOHUMLUKLARDA SERT F KASYON S STEM TOHUMLUK SINIFLARI TOHUM ÜRET M Kendine Döllenen Bitkilerde Tohumluk Üretimi Yabanc Döllenen Bitkilerde Tohumluk Üretimi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Serin klim Tah llar (Genel) SER N KL M TAHILLARININ EKONOM K ÖNEM Dünya da Serin klim Tah llar n n Ekonomik Önemi Serin klim Tah llar n n Türkiye deki Önemi SER N KL M TAHILLARINDA ADAPTASYON klim stekleri S cakl k Nem Toprak stekleri SER N KL M TAHILLARININ MORFOLOJ S VE F ZYOLOJ S Serin klim Tah llar nda Tane De irmencilik Yönünden Tane SER N KL M TAHILLARININ GEL fime DEVRELER Çimlenme Nem S cakl k Oksijen Çimlenme Biyolojisi ve Fizyolojisi Ç plak Tanelerde: Kavuzlu Tanelerde: SER N KL M TAHILLARINDA KÖK S STEM Embriyonal Kökler (Primer Kökler, Çim Kökleri) Adventif Kökler (Bitki Kökleri) Kök Sistemi ve K fla, Dona Dayanma Kardefllenme Nedir? Nas l Oluflur? Kardefllenmenin Oluflu TOPRAK ÜSTÜ ORGANLARI Bitki Boyu Yaprak Karakterleri ve Dayan kl l k Çiçek ve Çiçeklenme Baflakç k Çiçek Çiçeklenme Döllenme Tanede Besin Maddeleri Birikmesi (Erme Devreleri) Tanede Dönme ve Dönmeye Etkili Faktörler... 51

5 çindekiler v SER N KL M TAHILLARININ STANDARD ZASYONU S n f ve Alts n f Faktörleri Standardizasyonun Faydalar TANE ÜRÜNLER N N DEPOLAMA VE SAKLANMASI Depolama Prensipleri Y n Kal nl Ambarlarda K z flma Havaland rma Saklama Yeri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Kaynaklar Bu day, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale BU DAYIN EKONOM K ÖNEM VE T CARET Dünyada Bu day Ekilifl, Üretim ve Verimi Tükiye de Bu day Ekilifl Üretim ve Verimleri Türkiye de Bölgelere Göre Bu day Ekilifl, Üretim ve Verimleri Bölgelere Göre Ekimi Önerilen Bu day Çeflitleri Dünya Bu day Ticareti Türkiye de Bu day Ticareti BU DAYIN KÖKEN VE YERYÜZÜNDEK DA ILIfiI BU DAYIN KL M VE TOPRAK STEKLER klim stekleri Toprak stekleri Toprak flleme Gübreleme Ekim Ekim Zaman Ekim Derinli i Ekim Metodlar Tohum Hasat Harman BU DAY HASTALIK VE ZARARLILARI Hastal klar Zararl lar ARPANIN EKONOM K ÖNEM VE T CARET Dünyada Arpa Ekilifl, Üretim ve Verimi Türkiye de Arpa Ekilifl, Üretim ve Verimi Türkiye de Bölgelere Göre Arpa Ekilifl, Üretim ve Verimleri ARPANIN KÖKEN Arpada Baflak S kl Arpa Tanesi (Birac l k Yönünden) Çeflit Ayr l klar Yönünden Arpa Tanesi ARPA KÜLTÜRÜ VE HASTALIKLARI klim stekleri Toprak stekleri Toprak flleme ÜN TE

6 vi çindekiler Gübreleme Ekim Hasat-Harman Arpa Hastal klar YULAFIN EKONOM K ÖNEM VE T CARET Dünyada Yulaf Ekilifl ve Üretimi Türkiye de Yulaf Ekilifl, Üretim ve Verimi Türkiye de Bölgelere Göre Yulaf Ekilifl, Üretim ve Verimleri Yulaf Ticareti YULAFIN KÖKEN VE TÜRK YE YULAF ÇEfi TLER YULAFIN KÜLTÜRÜ VE HASTALIKLARI klim stekleri Toprak stekleri Toprak flleme Gübreleme Ekim Nöbeti Ekim Hasat-Harman Yulaf Hastal klar ÇAVDARIN EKONOM K ÖNEM VE T CARET Dünya da Çavdar Ekilifl, Üretim ve Verimi Türkiye de Çavdar Ekilifl, Üretim ve Verimi Çavdar Ticareti ÇAVDARIN KÖKEN VE TÜRK YE ÇAVDAR ÇEfi TLER Türkiye Çavdar Çeflitleri: Kültür Çavdarlar nda Tane Rengi ÇAVDARIN KÜLTÜRÜ VE HASTALIKLARI klim stekleri Toprak stekleri Toprak flleme Gübreleme Ekim Hasat-Harman Çavdar Hastal klar TR T KALEN N EKONOM K ÖNEM Tritikalenin Dünyadaki Ekonomik Önemi Türkiyedeki Ekonomik Önemi TR T KALEN N KÖKEN VE ÇEfi TLER Türkiye Tritikale Çeflitleri TR T KALEN N KÜLTÜRÜ VE HASTALIKLARI Toprak stekleri Toprak flleme Ekim Zaman Ekim Derinli i ve Miktar Gübreleme Hastal k, Zararl lar ve Mücadele Hasat ve Harman Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar... 86

7 çindekiler vii S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar S cak klim Tah llar I (M s r ve Dar lar) MISIR (Zea mays L.) M s r n Ekonomik Önemi Taksonomisi MISIRIN MORFOLOJ S MISIRIN KÜLTÜRÜ klim ve Toprak stekleri Toprak Haz rl Ekim Ekim Zaman Ekim Yöntemi Bak m Çapalama Sulama Gübreleme Tar msal Mücadele Hasat ve Harman DARILAR (Sorghum sp., Panicum sp., Seteria sp.) Sorgum (Sorghum sp) 2n= Ekonomik Önemi Kumdar (Panicum miliaceum L.) 2n= Adaptasyonu Cindar (Seteria italica L.) 2n= Adaptasyonu Dar lar n Beslenmedeki Önemi Dar lar n Ekonomik Önemi DARILARIN KÜLTÜRÜ Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar S cak klim Tah llar II (Çeltik ve Kuflyemi) ÇELT K (Oryza L.) Çelti in Ekonomik Önemi Türkiye de Çeltik Ekilifli, Pirinç Üretimi ve Verimi Çelti in Taksonomisi ÇELT K ÇEfi TLER Çeltik Çeflitlerinin S n fland r lmas ÇELT N KÜLTÜRÜ klim ve Toprak stekleri klim istekleri Toprak Haz rl Ekim Ekim Zaman Ekim Yöntemi ÜN TE 6. ÜN TE

8 viii çindekiler Tohumluk Bak m Sulama Gübreleme Ekim Nöbeti Tar msal Mücadele Hasat ve Harman Kurutma Çelti in Pirince fllenmesi KUfiYEM (Phalaris canariensis L.) KUfiYEM N N MORFOLOJ S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Yemeklik Tane Baklagiller YEMEKL K TANE BAKLAG LLER YEMEKL K BAKLAG LLER N BESLENMEDEK ÖNEM nsan Beslenmesindeki Önemi Hayvan Beslenmesindeki Önemi YEMEKL K BAKLAG LLER N EK M NÖBET NDEK ÖNEM YEMEKL K BAKLAG LLER N EKONOM K ÖNEM Dünyadaki Ekonomik Önemi Ülkemizdeki Ekonomik Önemi Ülkemiz ve Dünya Yemeklik Baklagil thalat ve hracat FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) 2n= Kökeni, Tarihçesi ve Co rafi Da l fl Taksonomisi Phaseolus vulgaris Türünün S n fland r lmas Fasulye Standart Çeflitleri Türkiye de Tescilli Baz Fasulye Çeflitleri Morfolojisi Kök Gövde ve Yapraklar Çiçek Bakla ve Taneler Kimyasal Bileflimi Tanede Piflme klim stekleri Toprak stekleri Kültürü Toprak Haz rl Ekim Zaman ve Yöntemleri Tohumluk Gübreleme Sulama Bak m Hasat ve Harman

9 çindekiler ix BÖRÜLCE (Vigna sinensis L.) 2n= Kökeni, Tarihçesi ve Yay lma Alan, Taksonomisi Vigna Cinsinin S n fland r lmas Börülce Standart Çeflitleri Türkiye de Tescilli Baz Börülce Çeflitleri Kimyasal Bileflimi Morfolojisi Kök Gövde ve Yapraklar Çiçek Bakla ve Taneler klim stekleri Toprak stekleri Kültürü Toprak Haz rl Ekim Zaman ve Yöntemleri Gübreleme Hasat ve Harman Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yemeklik Tane Baklagiller II NOHUT (Cicer arietinum L.) 2n= Nohuttun Kökeni, Tarihçesi ve Co rafi Da l fl Taksonomisi Cicer arietinum Türünün S n fland r lmas Tescilli Baz Nohut Çeflitleri Morfolojisi Kök Gövde ve Yapraklar Çiçek Bakla ve Taneler Kimyasal Bileflimi Tanede Piflme klim stekleri Toprak stekleri Kültürü Toprak Haz rl Ekim Zaman ve Yöntemleri Tohumluk ve Ekim S kl Gübreleme Bak m Hasat ve Harman Hastal k ve Zararl lar MERC MEK (Lens culinaris Medik.) 2n= ÜN TE

10 x çindekiler Mercime in Kökeni, Tarihçesi ve Co rafi Da l fl Taksonomisi Mercime in S n fland r lmas Lens culinaris Medik. Türünün S n fland r lmas Tescil Edilmifl Baz Mercimek Çeflitleri Morfolojisi Kök Gövde ve Yapraklar Çiçek Bakla ve Taneler Kimyasal Bileflimi klim stekleri Toprak stekleri Kültürü Toprak flleme Ekim Zaman ve Yöntemleri Ekim Yöntemi Tohumluk Seçimi Gübreleme Bak m Hasat ve Harman Hastal k ve Zararl lar BAKLA (Vicia faba L.) 2n= Kökeni, Tarihçesi ve Co rafi Da l fl Taksonomisi S n fland rma Vicia faba Türünün S n fland rmas Türkiye de Tescilli Baz Bakla Çeflitleri Morfolojisi Kök Gövde ve Yapraklar Çicek Bakla ve Taneler klim stekleri Toprak stekleri Kültürü Toprak Haz rl Ekim Zaman ve Yöntemleri Gübreleme Bak m Hasat ve Harman BEZELYE (Pisum sativum L.) 2n= Kökeni, Tariçesi ve Yay lma Alan Taksonomisi Pisum Cinsinin S n fland r lmas Türkiye de Tescilli Bezelye Çeflidi Kuru Bezelye Tanesinin Kimyasal Bileflimi Morfolojisi Kök Gövde ve Yapraklar

11 çindekiler xi Çiçek Bakla ve Taneler klim stekleri Toprak stekleri Kültürü Toprak Haz rl Ekim Zaman ve Yöntemleri Gübreleme Bak m Hasat ve Harman Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Bitki Islah B TK ISLAHININ ÖNEM B TK LERDE TOZLANMA VE DÖLLENME B TK ISLAHI YÖNTEMLER Seleksiyon Islah Kombinasyon Islah Pedigri Yöntemi Bulk Yöntemi (Kar fl k Parsel Yöntemi) Hibrit Islah Mutasyon Islah Yeni Islah Yöntemleri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tar msal Biyoteknoloji B TK B YOTEKNOLOJ S VE B TK LERDE UYGULANAN B YOTEKNOLOJ K YÖNTEMLER TARIMDA B YOTEKNOLOJ KULLANIM ALANLARI TARIMDA B YOTEKNOLOJ UYGULAMALARININ OLASI DEZAVANTAJLARI B TK DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUAR ORGAN ZASYONU STER L ZASYON TEKN KLER Çal flma Alan n n Yüzey Sterilizasyonu Kullan lacak Cam Malzeme, Pens ve Bisturi gibi Aletlerin, Ekipman, Kaplar ve Besi Ortamlar n n Sterilizasyonu (Is ile Bozulabilenler, Is ile Bozulmayanlar) BES ORTAMI KOMPONENTLER B TK DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLER Kallus Kültürü ÜN TE 10. ÜN TE

12 xii çindekiler Hücre Süspansiyon Kültürü Organogenesis Somatik Embriyogenesis Meristem Kültürü ve Mikroço alt m Embriyo Kültürü Anter ve Mikrospor Kültürü Protoplast Kültürü Genetik Materyalin In vitro Muhafazas Sekonder Metabolit Üretimi GEN TRANSFER YÖNTEMLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük Dizin

13 Önsöz xiii Önsöz Türkiye'de 24.5 milyon hektar olan toplam tar m alanlar n n % 85'ini tarla bitkileri oluflturmaktad r. Temel olarak tah llar, yemeklik tane baklagil, endüstri bitkileri ve yem bitkilerinden oluflan tarla bitkilerinde üretimi yap lan bitkilere örnek olarak: tah llarda; bu day, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, m s r, çeltik, dar lar ve kufl yemi, yemeklik tane baklagillerde; fasulye, nohut, mercimek, bakla, börülce ve bezelye, yem bitkilerinde; yonca, fi, korunga, k lç ks z brom ve üçgüller, endüstri bitkilerinde ise ayçiçe i, soya, haflhafl, kolza, keten, kenevir, patates, fleker pancar, anason, flerbetçi otu verilebilir. Ülkemiz çok say da bitkinin yetifltirilmesine uygun olan ekolojisi ile tarla bitkileri üretiminde oldukça iyi bir yerdedir. Ayr ca sahip oldu umuz biyolojik zenginlik de her ülkede bulunmas mümkün olmayacak bir boyuttad r. Bu nedenle tar - m yap lan tüm bitkilerinin iyi tan n p, do ru bir flekilde kültürünün yap lmas ülkemiz aç s ndan büyük bir önem arz etmektedir. Tarla Bitkileri-I kitab içerisinde yer alan 10 ünitede tarla tar m n n genel prensipleri ile serin ve s cak iklim tah llar ve yemeklik tane baklagiller gruplar na giren bitkilerin tan t lmas ve kültürleri detayl olarak ele al nm flt r. Ayr ca kitab n zda bitki yetifltiricili inde ayr bir önemi olan tohumluk konusu ile yeni çeflitlerin gelifltirilmesi temel prensiplerinin aç kland slah ve tar msal biyoteknoloji konular ndaki bilgilere de yer verilmifltir. Kitab n zda yer alan üniteleri, ünite girifllerinde vurgulanan amaçlar dikkate alarak irdeleyiniz. Ayr ca konu anlat mlar içerisinde yer alan S ra Sizde sorular n araflt rmalar yaparak cevaplamaya çal flman z, konular kavraman z aç s ndan çok yararl olacakt r. Bu kitab n haz rlanmas nda de erli bilgilerini paylaflan ve bu yo un çal flma periyodunda emeklerini esirgemeyen tüm yazarlar m za çok teflekkür ediyor, flükranlar m sunuyorum. Ayr ca yapm fl olduklar çok de erli çal flmalar ile Tarla Bitkileri bilimine katk sa lam fl olan tüm araflt r c lara en derin sayg lar m sunuyorum. Yararl olmas dileklerimle, baflar lar dilerim. Editör Prof.Dr. Köksal YA DI

14 1TARLA B TK LER -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Tarla tar m ve ziraat sistemlerini tan mlayabilecek; Toprak iflleme yöntemlerini ve nadas aç klayabilecek, Ekim nöbeti ve ekim nöbetinin faydalar n aç klayabilecek; Ekim, ekim s kl ve ekim yöntemlerini aç klayabilecek; Tah llarda kullan lan gübreleri ve verilme zamanlar n belirleyebilecek; Bak m ifllemlerinin nas l yap lmas gerekti ini aç klayabilecek; Hasat yöntemlerini ve hasat zaman n aç klayabilecek; bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Ziraat sistemleri Toprak iflleme Nadas Ekim s kl Ekim nöbeti Gübreleme Bak m Hasat çindekiler Tarla Bitkileri-I Tarla Tar m TARLA TARIMININ TANIMI VE Z RAAT S STEMLER TOPRAK fileme NADAS EK M NÖBET EK M GÜBRELEME BAKIM HASAT

15 Tarla Tar m TARLA TARIMININ TANIMI VE ZiRAAT SiSTEMLERi Tarla tar m n n tan m na geçmeden önce tar m ve tarlan n tan mlar n yapal m. Tar m, bitki ve hayvan yetifltirilmesi, bu faaliyetler sonucunda bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi ve bunlar n ifllenip de erlendirilmesidir. Tarla, tar ma elveriflli, s n rl ve belirli bir toprak parças n ifade etmektedir. Bitkisel üretimde tarla genifl alanlar içermektedir. Tarla tar m, bölgelerin ekolojik koflullar na ve yetifltirilecek ürünün cinsine ba l olarak toprak iflleme, ekim nöbeti, ekim, gübreleme, sulama, yabanc ot mücadelesi, hasat ve harman gibi konular aç klayan bilim dal d r. Bu tan mdan da anlafl ld gibi tarla tar m, tarlaya ekilen tarla bitkilerinin yetifltirilme yöntemlerini aç klamaktad r. Tarla tar m n, genelde tek y ll k ve otsu bitkilerden oluflan tarla bitkilerinin genifl alanlarda yap lan yetifltirme faaliyetleri olarak da tan mlamak mümkündür. Tarla bitkileri, yetifltirilen bitkilerin ve elde edilen ürünlerin cinslerine göre gruplara ayr l r. Bunlar: Tah llar - Serin iklim tah llar (bu day, arpa, çavdar, yulaf, tritikale) - S cak iklim tah llar (m s r, çeltik, dar lar, kuflyemi) Yemeklik Tane Baklagiller (nohut, mercimek, fasulye, bezelye, bakla, börülce) Endüstri Bitkileri - Ya bitkileri (ayçiçe i, kolza, susam, haflhafl, pamuk, aspir, soya fasulyesi, yer f st ve di erleri) - Lif ve kauçuk bitkileri (pamuk, keten, kenevir, jüt, göksak z ve di erleri) - Niflasta ve fleker bitkileri (fleker pancar, fleker kam fl, patates) - Keyf, ilaç ve baharat bitkileri (tütün, haflhafl, anason, flerbetçiotu, hardal, vanilya ve di erleri) Yem bitkileri ve çay r mera - Yem bitkileri (yonca, adi fi, korunga, üçgül, ayr k, ve di erleri) - Çay r meralar (do al olarak yetiflen, biçilerek ve hayvanlara otlat larak de- erlendirilen alanlard r) Türkiye toplam karalar alan 77.0 milyon hektard r. Bu alan n % 31.8 i tar m arazisi, % 20.0 si cay r ve mer alar, % 21.7 si ormanlardan oluflmaktad r. Ülkemiz toplam ifllenen tar m alan n n % 84.6 s tarla, % 15.4 ü de ba -bahçe arazisidir (Çizelge 1.1).

16 4 Tarla Bitkileri-I Çizelge 1.1 Ülkemizde Tar m Yap lan Arazinin Da l m (2008 y l ) Arazi Kullan m Alanlar 1000 hektar % Toplam Tar m Alan ve Uzun Ömürlü Bitkiler Toplam fllenen Tar m Alan - Ekilen Alan Nadas Alan Sebze Alan Uzun Ömürlü Bitkiler - Meyve ve Di er Bitkiler Alan Zeytin Alan Ba Alan Tarla alanlar n n kullan lmas nda ülkenin fizik, ekonomik ve sosyal koflullar n n büyük etkisi vard r. Ya fl n miktar, mevsimlere da l fl, kullan lmaya haz r ve kontrol alt ndaki haz r su miktar tarla tar m nda uygulanmas gereken sistemleri belirleyen en önemli etkenlerin bafl nda gelir. Tarla kültüründe üç ayr sistem vard r. Bunlar; kuru ziraat, sulu ziraat ve nemli ziraat sistemidir. Bir bölgede bu ziraat sistemlerinden hangisinin uygulanabilece ini, yetifltirilecek ürüne etkili direkt olarak ya fl miktar, hava nemi, hava s cakl gibi ön planda gelen iklim faktörleri de il, hepsinden önce bunlar n yetifltirilmek istenen kültür bitkilerinin geliflme dönemlerindeki miktarlar belli eder. Kuru Ziraat Sistemi Y ll k ya fl 500 mm civar nda veya ya fl n mevsimlere da l fl düzensiz ve vejetasyon devresinde ortalama 200 mm kadar ya fl olan yerlerde sulama yap lmadan kurak araziden faydalanma yollar n gösteren metotlara kuru ziraat ad verilir. Bu sistemde amaç, ya fl sular n n hepsinin titizlikle toprakta biriktirilmesiyle kurak flartlarda uygun bitkilerden yeteri kadar ürün almakt r. Sulu Ziraat Sistemi Kuru ziraat ekolojik bölgelerinde bitkilerin büyümeleri ve ürün vermeleri için gerekli suyu, sulama suyu ile karfl layan yerlerdeki ziraat sistemidir. Sulama, do al ya fllarla karfl lanamayan ve bitki büyümesi için gereken suyun topra a verilmesidir. Sulu tar mda üretim sürekli yap lmakta ve nadas yoktur. Nemli Ziraat Sistemi Y ll k ya fl miktar n n y ll k buharlaflmadan fazla oldu u ve toprakta su oran n yüksek oldu u ekolojik alanlarda uygulanan ziraat sistemidir. Bu bölgelerin sorunu, fazla suyun ak t lmas d r. Do u Karadeniz bölgemizde yer alan baz ovalarda nemli ziraat uygulanmas gerekmektedir. Her üç ziraat sistemi de esas olarak birbirinden ayr sistemler olmay p, her üç sistemde ayn temeller üzerine kurulmufltur. Bir sistemde s k s k uygulanan bir metot, di er sistemlerde faydal olarak kullan labilir. Baz geçit bölgelerinde bunlar karfl l kl olarak birbirini tamamlar. Ülkemizde ço unlukla uygulama alan bulunan ziraat sistemi kuru ziraat sistemidir. Nitekim, Türkiye de toplam alan n yaklafl k % 40 n yar kurak alanlardan oluflmakta ve bu alanlar n da yaklafl k % 60 Orta Anadolu Bölgesinde, % 40 da Güneydo u Anadolu, Kuzey ve Bat Geçit Bölgelerin-

17 1. Ünite - Tarla Tar m 5 de bulunmaktad r. Bu bölgelerde y ll k mm civar nda ya fl al nmaktad r. Ya fl n önemli bir k sm (% 68) k fl ve ilkbahar aylar nda, geri kalan ve daha az olan k sm da (% 32) sonbahar ve yaz aylar nda kaydedilmektedir. Di er taraftan al nan toplam ya fl miktar da y llara göre önemli de ifliklikler göstermekte ve bu durum ise düzenli bir verim elde edilmesini imkans z k lmaktad r. Kuru ziraat sisteminin uyguland bölgelerde, y l içinde al nan ya fl miktar n n az ve bunun mevsimlere da l fl n n düzensiz oluflu ve ço unlukla k fl ve ilkbahar aylar nda yo- unlaflm fl olmas bu bölgelerde tah l tar m n zorunlu k lmaktad r. TOPRAK fileme Bitkilerin yetifltirilebilmesi ve yüksek bir verim alabilmek için uygun ortamlarda yaflamlar n sürdürebilmeleri sa lanmal d r. Yetifltiricilik uygulamalar n n ilki say - lan toprak iflleme ile yetifltirilecek bitkiler için iyi bir ortam haz rlamaya çal fl lmaktad r. Dolay s yla toprak ifllemeyi, bitkilerin yetiflebilmesi için topra n uygun duruma getirilmesi ve bu durumun korunmas için de iflik tar m aletleri ile ifllenmesi olay olarak tan mlamak mümkündür. Toprak ifllemenin amac, yetifltirilecek bitki, topra n yap s, topra n ifllenme zaman, ekim nöbeti ve iklim flartlar na göre de iflmektedir. Topra ifllemenin esas olarak iki amac vard r. Bunlar, üretilecek bitkinin yetiflece i yerde bulunan yabanc otlar yok etmek ve ekilecek tohuma uygun çim yata haz rlamakt r. Bunun yan nda bitki art klar, an z, gübre ile baz yabanc ot öldürücü ilaçlar n topra a gömülmesi de sa lanmaktad r. Baz yörelerimizde daha iyi bir tohum yata haz rl için an zlar yak lmaktad r. An z: Toprak yüzeyinde yer alan sap, saman gibi benzeri art klara denir. An z n yak lmas ile ne gibi olumsuzluklar ortaya ç kabilir? SIRA S ZDE SIRA S ZDE 1 Uygun toprak iflleme ile yukar daki amaçlar gerçeklefltirilirken afla da s ralanan ve toprak ifllemeden beklenen di er özelliklerin kendili inden DÜfiÜNEL M oluflmas DÜfiÜNEL M sa lan r. Toprakta su ve rüzgar erozyonunu önleyen bir yüzey SORU pürüzlülü ü oluflturulur. yerden baflka bir yere Erozyon: Toprak SORU parçac klar n n bulundu u Toprakta bitki geliflmesini k s tlay c etmen olan nemin daha fazla birikimine olanak sa lan r. götürülmesidir. D KKAT D KKAT Toprak geçirgenli i art r l r ve iyi bir yap oluflturulur. Kuru Ziraat Sisteminin uyguland alanlarda tah l tarlalar n n SIRA ifllenmesinde S ZDE flu SIRA S ZDE toprak iflleme yöntemleri uygulanmaktad r: a- Y rtarak Toprak flleme Yöntemi: Diflli t rm klar, karasaban, kültüvatörler, AMAÇLARIMIZ taban y rtan pulluklar ve benzeri gibi toprak iflleme aletleri topra y rtarak ifllerler. AMAÇLARIMIZ b- Devirerek Toprak flleme Yöntemi: Kulakl (soklu) pulluklar, diskli pulluklar, diskaro ve benzerleri gibi toprak iflleme aletleri topra K devirerek T A P ifllerler. K T A P c- Alttan Toprak flleme Yöntemi: Kazayaklar, k rlang ç kuyru u pulluklar ve benzeri gibi toprak iflleme aletleri topra alttan ifllerler. Topra n ifllenmesi hangi flekil ve yöntemle olursa olsun, özellikle kurak bölgelerde toprak yap s n bozmakta, erozyona yol açmakta ve topraktan suyun uzaklafl- TELEV ZYON TELEV ZYON mas na neden olmaktad r. Kuru ziraat bölgelerimiz için uygulanacak en elveriflli toprak ifllemesi bu zararlar azaltaca gibi verimde de önemli art fllar sa layacakt r. Günümüzde toprak ifllemenin ve bu konudaki masraflar n düflürülmesi NTERNET amac yla yürütülen araflt rmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak gelifltirilen en ye- NTERNET ni yöntem minimum toprak iflleme di er bir ifade ile en az toprak iflleme yöntemi-

18 6 Tarla Bitkileri-I dir. Mimimum toprak iflleme, bir ürünün yetifltirilmesinde uygun bir ekim, yeterli çimlenme, büyüme ve verim için gerekli olan en az toprak iflleme olarak tan mlanabilir. Tan mdan da anlafl ld gibi minimum toprak ifllemede, ekonomik bir verim elde etmek kofluluyla toprak iflleme ifllemlerinin en aza düflürülmesi amaçlanmaktad r. NADAS Nadas, topra n ifllenerek belli bir süre bofl b rak lmas d r. Nadas yap lma zaman - na ve yap lma flekline göre çeflitlere ayr labilir. Örne in; güz nadas, yar m nadas, bostan nadas, kara nadas, an zl nadas ve tam nadas. Güz Nadas : An z bozma ile bafllar. Ekim ay bafl na kadar devam eder. Bu nadas sistemi kuru ziraat sisteminde uygulanmaz. Yar m Nadas: An z bozma k fla girerken yap l r, ilkbaharda ekim yap l r. Tam Nadas: Tarlan n bir y ldan fazla bir süre içinde ifllenerek bofl b rak lmas - d r. An z bozma ile bafllar. Sonbaharda derin (25-30 cm) ve ilkbaharda ise daha az derinlikte (12-15 cm) sürülür. Kara Nadas: Nadas ifllemesi Mart ortas ile Nisan bafllar nda bafllar, Ekim ay na kadar devam eder. Kurak bölgelerde uygulan r. Bu bölgelerde hasattan sonra gölge tav yoktur. Bundan dolay an z bozma da yap lmaz. Sonbahar ifllemesi zararl olmamakla beraber faydal da de ildir. lk iflleme ilkbaharda tarla 2/3 otland ktan sonra pullukla yap l r. Daha sonra tarla otland kça ikileme ve üçleme ise yüzeysel toprak iflleme aletleri ile yap l r. An zl Nadas: An zl nadasta toprak iflleme yüzeysel toprak iflleme aletleri ile alttan yap l r. Toprak üstündeki an z kal nt lar oldu u gibi b rak l r. Kuru ziraat sisteminde ilk iflleme k fltan sonra tarlaya ilk girilebildi i zaman (Orta Anadolu da Mart sonu- Nisan bafl ) yap l r. Bundan sonra tarla otland kça ikileme, üçleme ayn aletlerle yap l r. Nadastan Beklenen Faydalar Araflt r c lar nadasla toprakta su ve besin maddesi biriktirilmesinin sa land - n belirtirler. Kuru ziraat ekolojilerinde nadas yapmakla esas olarak bitki geliflmesini s n rlayan suyun toprakta biriktirilmesine olanak sa lan r. Nadasta toprakta depo edilen su, s n n uygun oldu u s cak aylarda mikroorganizma faaliyetinin artmas na ve gerek nitrifikasyon bakterilerinin, gerekse havan n azotunu tutan azotobakterilerinin toprakta nitrat biriktirmesine olanak sa lar. Nadas devresinde, toprakta bulunan fakat bitkinin alabilece i durumda olmayan besin maddeleri de bitkinin yararlanabilece i flekle dönüflürler. Nadasta yabanc ot kontrolünün yan nda, hastal k ve zararlar n kontolüne de olanak sa lan r. Nadas çeflitlerinden kara nadas ve an zl nadas birbirleriyle karfl laflt r ld nda en uygun metodun an zl nadas oldu u görülmektedir. Kara nadasta ilk toprak ifllemesi pulluk ile yap lmaktad r. Bu durum kuru ziraat bölgelerinde tarla yüzeyinin iyice ufalanmas na, dolay s yla su ve rüzgar erozyonuna aç k bir yüzey oluflmas na neden olmaktad r. An zl nadasta ise, tarla k rlang ç kuyru u veya kazaya ad verilen toprak iflleme aletleri ile 5-8 cm derinlikte en fazla 10 cm derinlikte ifllenmektedir. Toprak alttan ifllenirken, bir yandan otlar kök bo az ndan kesilmekte, öte yandan üst toprak 3-5 cm yükseltilmektedir.

19 1. Ünite - Tarla Tar m 7 Topra devirmeksizin alttan iflleyen aletler, toprak üstündeki an z örtüsünü oldu u gibi b rak rlar. An z örtüsünün ne gibi faydalar olabilir? SIRA S ZDE Nadasta en uygun toprak iflleme zaman genç bitkilerin toprak yüzünde en çok 5-10 cm veya 3-5 yaprakl olduklar devredir. Kuru ziraat bölgelerinde DÜfiÜNEL Mtoprak ifllemeye ilkbaharda tarlaya ilk girildi i an bafllanmal d r. Ayr ca tarla 2/3 otland kça yine yüzeysel toprak iflleme aletleri ile ifllenmelidir. Toprak iflleme S ORU derinli i en fazla 10 cm civar nda olmal d r. 2 SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU EK M NÖBET Günümüzde, ifllenebilir tar m alanlar n büyük bir k sm nda az say da bitki türü ard arda yetifltirilmektedir. Böyle bir üretim sisteminde toprak verimlili i SIRA S ZDE giderek düflmekte, birim alandan al nan ürün miktar da azalmaktad r. SIRA S ZDE Bitkisel üretimde tar m alanlar ndan daha yüksek verim elde etmek için üzerinde durulan konulardan birisi de uygun ekim nöbetinin uygulanmas d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Tarla tar m içerisinde de iflik bitkilerin birbirini takip edecek flekilde ve belirli bir s ra ile ayn tarlada yetifltirilmesine ekim nöbeti denir. Münavebe K T Aveya P rotasyon K T A P olarak da adland r lan ekim nöbeti k saca, ayn tarlada arka arkaya farkl bitkilerin yetifltirilmesidir. Bir bölgede uygulanacak ekim nöbeti; iklim koflullar, arazinin toprak yap s, TELEV ZYON TELEV ZYON sulama olanaklar, yetifltirilecek bitki cinsleri, yabanc ot, hastal k ve zararl lar n görülme durumu ve ekonomik koflullar gibi hususlara göre de ifliklik gösterir. Tarla tar m yapan bir iflletmenin, karl bir üretim gerçeklefltirebilmesi için bölgesinde rahatl kla yetifltirilen ve fazla gelir getiren bitkilere öncelik NTERNET vermelidir. NTERNET Ekim nöbetinin faydalar n ise maddeler halinde flöyle s ralamak mümkündür: Erozyonu önlemek (azaltmak), Toprak canl l n derinlemesine artt rmak, Topra n de iflik katlar ndan ayn derecede faydalanmak, Hastal k ve zararl larla mücadele etmek, Topra n yap s n düzeltmek, Çeflitli ürünler yetifltirilerek ekonomik yönden fayda sa lamak. EK M D KKAT Ekim Zaman Türkiye de, özellikle kuru ziraat sisteminin uyguland alanlarda, serin iklim tah llar n n güzden ve k fll k olarak ekilmesi hem ürünü güvence alt na al r, hem de birim alandan daha yüksek verim kald rmak için mutlak gereklidir. Güzlük ekimin, daha yüksek verim sa layabilmesi için, bitkilerin 3-5 yaprakl olarak k fla girmeleri istenilen bir durumdur. Bitkilerin 3-5 yaprakl devrede k fla girebilmeleri içinde ekimin k fltan önce (sonbaharda) günlük ortalama s cakl n 5-8 C ye düfltü ü zaman yap lmas n n gerekli oldu u saptanm flt r. Bu devre Orta Anadolu da Ekim tarihleri aras na rastlar. Kuru tar m alanlar nda yeterli serin iklim tah l üretimi ve yüksek verim için k fll k ekim temel ilkedir. D KKAT

20 8 Tarla Bitkileri-I Ekim Derinli i K fll k ekimlerde tohumu çim k n uzunlu una ba l olarak derine ekmek çim köklerinin geliflimi aç s ndan önemlidir. Örne in tohum 8 cm lik bir derinli e ekilirse çim kökleri ilk yaprak fotosentez bafllay ncaya kadar cm derinli ine kadar inebilir. E er tohum 2-3 cm derinli e ekilirse çim kökleri ilk yaprak fotosenteze bafllay ncaya kadar 5-6 cm derinli e inebilmektedir. Ekim derinli ini s n rland ran en önemli etken bitkinin çim k n (coleoptyl) uzunlu udur. Uzun boylu bu day çeflitlerinde çim k n uzun, k sa boylu bu day çeflitlerinde ise çim k n k sad r. E er tohum çim k n uzunlu undan daha derine ekilirse genç bitkiler toprak yüzeyine ç kamaz ve sar k vr m denilen olay meydana gelir. Ekim derinli i artt kça çim k - n n n toprak yüzüne ç kmak için geçirece i süre artar. Bu sürenin artmas, çim köklerinin uzamas n ve topra n alt katlar na inerek alttaki nemli toprak kat ndan yararlanmas n sa lar. Çim k n s cak ortamda geliflti i zaman k sa kalmas na karfl n, so uk ortamda (5 C) geliflti inde çeflitlere göre cm ye kadar uzayabilmektedir. Çim k n düflük s cakl kta en uzun boyu ald halde, çim köklerinin s - cakl k artt kça uzunluklar artmaktad r. Ekim derinli i bitki cinsi, topra n tipi, ekim yata haz rl ve ekim zaman gibi hususlara göre de iflmekle birlikte k fll k olarak serin iklim tah llar n n 4-6 cm derinlikte ekilmesi, di er bir ifade ile ekilen tohumun üzerine 4-6 cm kal nl nda bir toprak tabakas n n gelmesi önerilmektedir. Ekim S kl Baflar l bir ekim için uygun ekim zaman, ekim derinli i ve birim alana at lacak tohum miktar büyük önem arz eder. Tohum miktar ; birim alana at lacak tohum say s (m 2 de tohum say s ), tohumun a rl (1000 tane a rl ), safiyeti ve çimlenme yetene ine (biyolojik de er) göre belirlenir. Ülkemiz tarla tar m nda tah llar, özellikle bu day önemli bir yere sahip oldu- undan ekim s kl n belirlemede etkili faktörler incelenirken bu day örnek olarak verilecektir. Tah llarda tane verimi m 2 de baflak say s na, baflakta tane say s na ve tane a rl na ba l d r. Bu üç verim ö esi aras nda ilk ikisi, ekim s kl taraf ndan önemli derecede etkilenirken, 1000 tane a rl daha çok y l n iklim koflullar na ba ml d r. Bu dayda birim alan verimi ekim s kl ile çok yak ndan iliflkilidir. Zira, ekim s kl artt kça tane verimi belli bir s n ra kadar düzgün bir art fl göstermekte, belli bir s kl ktan sonra ise düflüfl ortaya ç kmaktad r. Ekim s kl n belirlemede üzerinde durulan hususlardan toprak, ekim zaman, iklim ve çeflit büyük önem arz eder. Toprak Topra n killi, t nl, killi-t nl veya di er toprak bünye s n flar nda olmas na göre ekilecek tohum miktarlar da farkl l klar göstermektedir. T nl yap ya sahip topraklar, kardefllenme oran üzerine olumlu etkide bulunduklar ndan bu tip topraklarda ekimde m 2 de daha az tohum say s ile yetinilir. Kireçli ve kumlu topraklarda veya ilkbaharda zor s nan topraklarda çok daha fazla say da bitki gereklidir. K fl n neden oldu u kay p yüzdesi bu tip topraklarda daha önemlidir. Ayr ca bu tip topraklarda kardefllenme de daha az olmaktad r.

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı