Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012

2 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım kalemlerinin parasal değerleri ile temin giderleri araştırılır ve toplam yatırım sermayesi ihtiyacı belirlenir. Toplam yatırım tutarının hazırlanmasında ve gösterilmesinde Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu kullanılır.

3 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Temel Harcama Kalemleri 1) Arsa Maliyeti: Gerekli arazi kadar, işletmenin ileride ihtiyaç duyabileceği genişleme de dikkate alınarak hesaplanan arazi temin giderleridir. 2) Etüt ve Proje Giderleri: Proje fikrinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, gerekli piyasa ve talep yapısı ile teknik süreçlerin araştırılması için yapılacak harcamalardır. 3) Arazi Düzenlemesi Giderleri: Yatırımın gerçekleştirilmesi öncesinde arazinin inşaata hazır hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin maliyetleridir. 4) Bina-İnşaat Giderleri: İşletmenin her türlü bina ve inşaat (ana tesis, yardımcı tesisler, depolar, idari ve sosyal amaçlı binalar, ulaşım amaçlı inşaatlar, şantiye için kurulan geçici tesisler, vb.) çalışmalarına ait giderlerdir.

4 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Temel Harcama Kalemleri 5) Makine-Teçhizat Giderleri: İşletmenin temel üretim sürecini ilgilendiren her türlü makine-teçhizatın maliyetleridir. Yurtdışından gelen makine-teçhizatın ülkeye giriş yapacağı gümrük noktasındaki fiyatı değerlendirmede esas alınır. 6) Yardımcı İşletmeler Makine-Ekipman Giderleri: Elektrik, su tesisatları, havalandırma, yakıt ekipmanı üretim sürecinin temel ekipmanı olmayan ancak işletmenin ihtiyaç duyduğu destek makineekipmanın yatırım bedeli bu kalemde gösterilir. 7) İthalat ve Gümrükleme Giderleri: Makine-ekipmanın ithali durumunda ithalat ve gümrük işlemlerinden kaynaklanan vergiler, komisyonlar ve harçlardır.

5 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Temel Harcama Kalemleri 8) Taşıma ve Sigorta Giderleri: Makine-ekipmanın ithali durumunda ortaya çıkan yurtiçi-yurtdışı navlun ve sigorta giderleridir. 9) Montaj Giderleri: Makine fiyatları montaja dahil olduğunda gösterilmeyen, aksi takdirde gösterilen monte etme maliyetleridir. 10) İşletmeye Alma Giderleri: İşletmenin çalışmaya başlaması öncesinde deneme üretimi için geçirilecek sürede oluşan işletme maliyetleridir. 11) Lisans Giderleri: Lisans, patent ve benzeri know-how giderleridir. Kullanılacak sistem ya da teknoloji mukabilinde ödenen para olup, bir defaya mahsus olabildiği gibi tüm işletme dönemi için de tanımlanabilir. Tanımlanma biçimine göre yatırım içinde ya da işletme giderleri içinde gösterilir.

6 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Temel Harcama Kalemleri 12) Genel Giderler: Yatırım döneminde ortaya çıkan işletme giderleridir (personel, ulaşım, haberleşme, tanıtım, vb.). Ayrıca yatırım dönemindeki noter masrafları, harçlar, sigortalar da bu kalem altında gösterilir. 13) Beklenmeyen Giderler: Yatırım döneminde öngörülemeyen işler kapsamında ortaya çıkan maliyetlerdir. Örnek: Kazı alanının bir kısmında tarihi ören yeri çıkması. 14) Diğer Giderler: Diğer kalemlerde gösterilmeyen harç, fon ödemesi, vb. resmi giderler ile vergilerdir. Ayrıca yatırım dönemi finansman maliyetleri de (yatırım dönemi kredi faiz ödemeleri, vb.) bu kalem içinde gösterilir.

7 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında oluşabilecek her türlü maliyettir. Yıllık İşletme Giderleri Tablosu ile bu giderler toplulaştırılır. Sabit sermaye yatırımları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan işletme giderleri, bazen yatırım harcaması kadar büyük olabildiği için proje analiz aşamasında dikkatle incelenmelidir. İşletme sermayesi hesaplamalarında proje sahibinin dikkate alması gereken birçok faktör vardır: Girdi ve ürün piyasalarında uygulanan genel vade yapıları, ürünün üretim maliyeti, üretim ve satış modellerinin gerektirdiği girdi ve mamul stok düzeyleri, işletmenin kapasitesi, kredi bulma imkânları, vb. İşletme giderleri temelde ikiye ayrılabilir: Sabit (fixed) ve değişken (variable) maliyetler. Çeşitli işletme giderleri hem sabit hem de değişken özelliğe sahip olabilir, bu durumda işletme giderinin sabitlik/değişkenlik oranları belirlenir.

8 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ Yıllık İşletme Giderleri Tablosu

9 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ İşletme sermayesi, işletmenin faaliyet döneminde ürettiği ürün ya da hizmetin karşılığını alıncaya kadar üretim girdilerini sağlamak için bulundurması gereken finansmandır. Tahmini üretim miktarına göre işletme girdileri belirlenir, hammadde ve malzeme ihtiyaçları, stoklama düzeyleri ve bunların parasal karşılıkları hesaplanır, ayrıca diğer giderler (işçilik, enerji, bakım-onarım, pazarlama, vb.) tahmin edilir. Bu tür girdilerin belirli bir süre için yarattığı toplam nakit ihtiyacı belirlenir. İşletme giderleri içinde yer alan ancak nakdi bir gider olmayan amortisman, hesaplamalarda yıllık işletme gideri toplamı dışında bırakılır.

10 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ İşletme Sermayesi Tablosu

11 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ Projecilik açısından en önemli husus: İşletme sermayesi ihtiyacının optimum düzeyde belirlenmesi... Belirlenen işletme sermayesi beklenmeyen finansman ihtiyacı ortaya çıkarmayacak kadar yüksek Belirlenen işletme sermayesi önemli miktarda fonu atıl bırakmayacak şekilde düşük İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanı üretim devir katsayısı yöntemidir. Yatırım analizi yapılırken ilk işletme sermayesi ve tesisin ekonomik ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı işletme sermayesindeki değimler hesaba katılmalıdır.

12 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri İşletme dönemi: İşletme için gerekli girdilerin sağlanması ve fiili üretim ile başlayan projenin faydalı ömrüdür. Faydalı ömür ikiye ayrılır: Teknik ve ekonomik faydalı ömür. Projecilikte önemli olan ekonomik ömürdür. Ekonomik ömür projenin kârlı bir biçimde faaliyetlerini sürdürdüğü dönemdir. İşletme dönemi giderleri = (Belli bir dönemde proje konusu mal ve hizmetin üretilmesi, stoklanması, satılması ve işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapılan harcamalar) (Sabit kıymet alımı için kullanılan fonlar)

13 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri Brüt kâr: (İşletme gelirleri[satış hasılatı]) (İşletme Giderleri) (Amortisman) (Faizler) (Pazarlama ve satış giderleri). Projeye devlet tarafından sağlanan bir destek var ise, bu miktar brüt kârdan düşülür ve vergi matrahı ortaya çıkartılır. Ortaya çıkan matrah üzerinden kurumlar vergisi, stopaj ve diğer kesintiler hesaplanır. Vergi sonrası kâr: = (Brüt kâr) (Vergi ve kesintiler) Kârlılık hesaplamaları sırasında vergi öncesi kârdan düşülen amortisman, şirketlerin ödeyeceği vergi miktarını etkiler. Amortisman hesaplamasında uygulanan yöntemler, ödenecek vergileri etkileyerek projenin ticari kârlılığını değiştirebilir.

14 B) İŞLETME DÖNEMİ SERMAYESİ İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri Amortisman (depreciation): Uzun süre kullanılacak işletme varlıklarının (bina, makine, cihaz, demirbaş, vb.) değerden düşmesi, bir başka elde edilme maliyetinin dönemlere dağıtılmasıdır. Amortisman hesaplama yöntemleri: 1) Sabit olarak yıllara dağıtma: = Toplam sabit sermaye, projenin ekonomik ömrüne bölünerek her yıl için aynı/sabit bir amortisman değeri belirlenir. 2) Sabit olarak yıllara dağıtma ve hurda değer: = Birinci yöntemden farklı olarak, varlığın projenin ekonomik ömrü sonundaki hurda değer hesaplanır ve sermaye yatırımından düşülür. Kalan değer sabit olarak yıllara dağıtılır. 3) Hızlandırılmış amortisman: = Amortismanlar projenin ilk yıllarında fazla olarak hesaplanır ve son yıllara doğru gidildikçe düşer.

15 C) TOPLAM YATIRIM İHTİYACI Başlangıç yatırım tutarı ve işletme sermayesi ihtiyacı toplamı, proje fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli toplam finansman ihtiyacını belirler. Yatırım gerçekleştirilmesinde gerekli ilk yatırım ve işletme sermayesinin temini için; özkaynak, kredi, borç, ortaklık kurma gibi tüm potansiyel finansal kaynaklar belirlenir. Bu kaynakların tümü incelenir ve kaynak limitleri, finansman maliyetleri, ödeme yapıları, teminat ve özkaynak gerekliliği faktörlerine göre karşılaştırılır ve değerlendirilir. Toplam finansman ihtiyacı ve ve mevcut finansal kaynaklar incelendikten sonra, Yatırım Dönemi Finansman Yapısı Tablosu üzerinde bir denklik sağlanmaya çalışılır.

16 C) TOPLAM YATIRIM İHTİYACI Yatırım Dönemi Finansman Tablosu

17 C) TOPLAM YATIRIM İHTİYACI Yatırım + Üretim Dönemi Finansman Tablosu Sermaye Girişleri Özsermaye Orta ve Uzun Vadeli Borçlar Yatırım Kredisi İşletme Kredisi Kısa Vadeli Borçlar Yatırım Dönemi Üretim Dönemi Anapara Ödemeleri Yatırım Kredisi İşletme Kredisi Faiz Ödemeleri Yatırım Kredisi İşletme Kredisi Toplam Finansman

18 D) KREDİ GERİ ÖDEME HESAPLAMASI Kredi kullanımı durumunda girişimciler, nakit akış ve kârlılık tablolarında kredi ana para ve faiz ödemelerini göstermek zorundadırlar. Bu hesaplamalarda kredi tutarı, kredinin geri ödeme süresi ve faiz oranı gibi veriler kullanılır. Kredi geri ödeme dönemi -çeşitli faiz türlerine göre- ödemesiz ve ödemeli dönem olarak ikiye ayrılır. Ödemesiz dönemde, anapara ödemesi yapılmaz, ancak dönem içinde oluşan ve kredi toplamı üzerinden hesaplanan dönem faizi ödenir. Ödemeli dönemde ise hem anapara hem de faiz ödemesi yapılır. Kredi dönem faizi hesaplanırken, yıllık ya da dönemlik ödemelere göre kredinin ödenmemiş toplam borç tutarı üzerinden, geçen süreye ait faiz miktarı dikkate alınır. Kredilerde yıllık faizin yanısıra, ödemelerde ya da kredi çekilirken hesaplanan ve tahsil edilen fon türü ödemeler de bulunabildiği için, bu hesaplar dikkatle yapılmalıdır.

19 D) KREDİ GERİ ÖDEME HESAPLAMASI Kredi Geri Ödeme Tablosu

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ Mehmet KAYADELEN ODTÜ Mezunları Derneği, Enerji Komisyonu, 21 Ocak-2013, Ankara. 1 Genel Bilgiler Proje ==> Sanayi yatırım projesi Sunuşta kullanılan bazı kavramlar farklı terimlerle

Detaylı

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur:

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur: UMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 16 NIN AMACI NEDİR? Bu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı