YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI: S Y NIN BH I NIN MÝF HI, MÞ V R V ÞÛ RÂ DIR 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝY D, 18 YD 30 BÝN ÖLÜ HÜKÜM Fren-gaz tartýþmasý ubaþ ba kan Yar dým cý sý li Ba ba can Sis li vi raj da ga za ba sa ma yýz der ken, ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, ür ki ye ge re kir se fre ne ba sa cak. ma ga za bas ma sý ge rek ti ði yer de de ga za ba sa cak. O to mo bil þo fö rü ö nem li. ðer sü rü cü gü ven lik li, i le ri tek nik sü rüþ e ði ti mi al mýþ sa so run ol maz diye konuþtu.nha be ri say fa 10 da K PRÝ KONGRSÝN Barzani de katýlacak uk Par ti nin 30 y lül ta ri hin de ya pý la cak o lan 4. O la ðan Bü yük Kon gre si ne yurt i çi ve yurt dý þýn dan çok sa yý da is min ka týl ma sý bek le ni yor. Bun la rýn a ra sýn da þu an da Ro ma da o lan Me sud Bar za ni nin de bu lun du ðu doð ru lan dý. nha be ri say fa 8 de BM ve rap Birliði Suriye Özel emsilcisi Ýbrahimi: ''Suriye'de çatýþmalar yoðunlaþýyor ve ülke giderek büyüyen gýda kriziyle karþý karþýya.'' FOOÐRF: KN GÖLÜN DÖNN ÜLKDKÝ ÞÝDD OLYLRIND ÖLNLRÝN GÜNLÜK ORL- M SYISI 200 DYNIRKN, 1.5 MÝLYON KÝÞÝ ÇLIK HLÝKSÝYL KRÞI KRÞIY ÇIÞM V BOMBLRL ÞHÝRLR HRBY DÖNDÜ usu ri ye'de de vam e den ve iç sa vaþ bo yu tu na u laþ tý ðý BM ta ra fýn dan da i fa de e di len ça týþ ma lar 18. a yý ný ge ri de bý ra kýr ken, þid det o lay la rýn da ö len le rin sa yý sý gün de or ta la ma 200'e da yan dý. Kan gö lü ne dö nen ül ke de 2 bin 500'ü ço cuk, 30 bin den faz la ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Çatýþma ve bombardýmanlar sebebiyle harabeye dönen birçok þehirde altyapý tahrip oldu. BSO BÞKNI YORGNCILR: erör, yatýrým ve üretime engel u ge Böl ge si Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný n der Yor gan cý lar, son gün ler de ar tan te rör o lay la rý na dik ka ti çe ke rek, e rör bit me dik çe biz sa na yi ci ler o la rak ya tý rým ve ü re ti me kon san tre o la mý yo ruz de di. nha be ri say fa 9 da DP LÝDRÝ GÜLKÝN UYSL: ürkiye iyi idare edilmiyor u8 D ÜNÝVRSÝLRD k yerleþtirme yarýn baþlýyor u ÖSYM, 2012-ÖSYS so nuç la rý na gö re, 27 y lül-1 kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da ek yer leþ tir me ya pa cak.nha be ri say fa 3 te GIDY MUHÇ OLNLR BÝRKÇ YD BÞ K RI ude vam e den kriz se be biy le son bir kaç ay da ül ke de gý da yar dý mý na muh taç o lan la rýn sa yý sý nýn BÞ kat art tý ðý ný bil di ren Dün ya Gý da Prog ra mý, 1,5 mil yon in sa nýn aç lýk la kar þý kar þý ya ol du ðu nu a çýk la dý. Ku ru luþ tan ya pý lan a çýk la ma da, ça týþ ma ve bom bar dý man lar se be biy le yar dý ma muh taç in san la rýn ya rý sý na da hi u la þý la ma dý ðý be lir til di. nha be ri say fa 7 de CNZ BUGÜN UÇKL NKR'Y, SONR KIRÞHÝR' GÖÜRÜLCK Ne þet r taþ ve fat et ti uýz mir de ön ce ki haf ta has ta ne ye kal dý rý lan ürk halk mü zi ði bes te ci si, söz ya za rý, yo rum cu su ve boz kýr te ze ne si o la rak ad lan dý rý lan Ne þet r taþ, te da vi gör dü ðü has ta ne de ve fat et ti. nha be ri say fa 4 te Ki raz a ða cý çi çek aç tý u3 Sigara, ameliyat baþarýsýný etkiliyor u13 Kuzey Kafkasya da kara filme eriþim engellendi nha be ri say fa 7 de 1 KÝM D ÇILCK Meclisin ilk iþi tezkere ubaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent rýnç, Ku zey I rak'a sý nýr ö te si ha re kat yet ki si i çin BMM den tek rar yet ki is ten di ði ni be lir te rek, 17 kim 2012'' den i ti ba ren 1 yýl da ha u za týl ma sý na i liþ kin tez ke re, Ba kan lar Ku ru lun ca im za la nýp BMM ye gön de ril di. U mu yo rum, 1 kim de BMM ya sa ma gö re vi ne baþ la dý ðýn da ön ce lik li o la rak tez ke re yi gö rüþ müþ o la cak de di. n 8 de SINIRDKÝ ÇIÞMLR SONRSI kçakale de okullar açýldý u Su ri ye nin Rak ka ken ti ne bað lý el b yad il çe sin de ya þa nan ça týþ ma lar ne de niy le e ði tim ve öð re ti me kýs men a ra ve ri len k ça ka le il çe sin de ki tüm o kul lar da e ði tim ve öð re ti me baþ lan dý.n 3 te ÜCCR BÝR SHBÎ: HZ. OSMN u16 ISSN MSCÝD-Ý NBVÝ GNÝÞLÝLÝYOR u7

2 2 26 Y LÜL 2012 ÇRÞMB Y L HÝ K  Y Biz si zi yer yü zün de yer leþ ti rip o ra da si zin i çin ge çim va sý ta la rý ya rat týk. Siz i se pek az þük re - di yor su nuz. H D Ý S Kýyamet Günü bir nida edici þöyle seslenir: Kim llah'tan baþkalarý için amel iþlediyse mükâfatýný ondan istesin. 'raf Sûresi: 10 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 459 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýslâma sarýldýkça ilerledik, uzaklaþtýkça vahþete düþtük Hakikat-i Ýslâmiyetin kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i Ýslâm temeddün edip terakkî ettiðini tarih gösteriyor. Ve ehl-i Ýslâmýn hakikat-i Ýslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuþ ettiklerini, vahþete ve tedennîye düþtüklerini ve hercümerc içinde belâlara, maðlûbiyetlere düþtüklerini tarih gösteriyor. Ye sin bur nu nun rað mý na o la rak ben dün ya ya i þit ti re cek de re ce de ka na at-i kat i yem le de rim: Ýs tik bal, yal nýz ve yal nýz Ýs lâ mi ye tin o la cak. Ve hâ kim, ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye o la cak. Öy ley se, þim di ki ka der-i Ý lâ hî ve kýs - me ti mi ze ra zý ol ma lý yýz ki, bi ze par lak bir is tik - bal, ec ne bî le re mü þev veþ bir mâ zi düþ müþ. Bu dâ vâ ma çok bür han lar dan ders al mý þým. Þim di o bür han lar dan mu kad de mat lý bir bu çuk bür ha ný zik re de ce ðim. O bür ha nýn mu kad de ma tý na baþ lý yo ruz: Ýþ te, Ýs lâ mi ye tin ha kâ i ki hem mâ nen, hem mad de ten te rak kî et me ye ka bil ve mü kem mel bir is ti da dý var. Bi rin ci ci het o lan mâ nen te rak ki i se: Bi li niz, ha ki kî vu ku â tý kay de den ta rih, ha ki ka te en doð ru þa hit tir. Ýþ te, ta rih bi ze gös te ri yor. Hat tâ, Rus u mað lûp e den Ja pon Baþ ku man da ný - nýn Ýs lâ mi ye tin hak ka ni ye ti ne þe ha de ti de þu dur ki: Ha ki kat-i Ýs lâ mi ye tin kuv ve ti nis pe tin de, Müs - lü man lar o kuv ve te gö re ha re ket et me le ri de re - ce sin de ehl-i Ýs lâm te med dün e dip te rak kî et ti ði - ni ta rih gös te ri yor. Ve ehl-i Ýs lâ mýn ha ki kat-i Ýs - lâ mi ye de za a fi ye ti de re ce sin de te vah huþ et tik le - ri ni, vah þe te ve te den nî ye düþ tük le ri ni ve her cü - merc i çin de be lâ la ra, mað lû bi yet le re düþ tük le ri ni ta rih gös te ri yor. Sa ir din ler i se bi lâ kis tir. Ya ni, sa lâ bet ve ta as sup la rý nýn za a fi ye ti nis be tin de te - med dün ve te rak ki et tik le ri gi bi, din le ri ne sa lâ bet ve ta as sup la rý nýn kuv ve ti de re ce sin de de te den nî ve ih ti lâl le re ma ruz kal dýk la rý ný ta rih gös te ri yor. Þim di ye ka dar za man böy le geç miþ. Hem sr-ý Sa a det ten þim di ye ka dar hiç bir ta rih bi ze gös ter mi yor ki, bir Müs lü ma nýn mu ha ke me-i ak li ye i le ve de lil-i ya ki nî i le ve Ýs lâ mi ye te ter cih et - mek le, es ki ve ye ni ay rý bir di ne gir di ði ni ta rih gös - ter mi yor. vâ mýn de lil siz, tak li dî bir sû ret te baþ ka di ne gir me si nin bu me se le de e hem mi ye ti yok. Din - siz ol mak da baþ ka me se le dir. Hal bu ki, bü tün din - le rin et bâ la rý i se hat ta en zi ya de di ni ne ta as sup gös te ren Ýn gi liz le rin ve es ki Rus la rýn mu ha ke me-i ak li ye i le Ýs lâ mi ye te da hil ol duk la rý ný ve gün den gü - ne, ba zý za man ta kým ta kým, kat î bür han i le Ýs lâ mi - (H ÞÝ Y) ye te gir dik le ri ni ta rih ler bi ze bil di ri yor lar. ðer biz ah lâk-ý Ýs lâ mi ye nin ve ha ka ik-i i ma - ni ye nin ke mâ lâ tý ný ef â li miz le iz har et sek, sa ir din le rin tâ bi le ri, el bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi ye te gi re cek ler; bel ki kü re-i ar zýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs lâ mi ye te de hâ let e de cek ler. H ÞÝ Y: Ýþ te, bu mez kûr dâ vâ ya bir de lil þu dur ki: Ý ki deh þet li harb-i u mu mî nin ve þid det li bir is tib dad-ý mut la kýn zu hu ruy la be ra ber, bu dâ vâ ya kýrk beþ se ne son ra þi ma lin Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya gi bi kü çük dev - let le ri Kur ân ý mek tep le rin de ders ver mek ve ka bul et - mek ve ko mü nist li ðe, din siz li ðe kar þý set ol mak i çin ka bul et me le ri; ve Ýn gi li zin mü him ha tip le ri nin bir kýs mý Kur ân ý Ýn gi li ze ka bul et tir me ye ta raf tar çýk ma la rý; ve kü re-i ar zýn þim di ki en bü yük dev le ti me ri ka nýn bü - tün kuv ve tiy le din ha ki kat le ri ne ta raf tar çýk ma sý ve Ýs - lâ mi yet le s ya ve f ri ka nýn sa a det ve sü kû net ve mu - sa lâ ha bu la ca ðý na ka rar ver me si ve ye ni do ðan Ýs lâm dev let le ri ni ok þa ma sý ve teþ vik et me si ve on lar la it ti fa - ka ça lýþ ma sý, kýrk beþ se ne ev vel o lan bu müd de a yý is - pat e di yor, kuv vet li bir þa hit o lur. Hut be-i Þa mi ye, s LÛ G Ç: ye s: Ü mit siz lik. mü þev veþ: Ka rý þýk. bür han: De lil. te med dün: Me de nî leþ - me, ge liþ me, i ler le me. te vah huþ: Vah þi leþ me, me de ni yet ten u zak laþ ma. te den nî: Ge ri le me, al - çal ma. mu ha ke me-i ak li ye: kýl la i yi ce dü þün me, hü - küm ver me. de lil-i ya ki nî: Çok kuv - vet li de lil. et bâ: â bi o lan lar, u - yan lar. öz Sul ta ný Hz. Mev lâ nâ, Hay van a ðýz dan, S in san ku lak tan bes le nir di yor. ðýz dan a lý - nan gý da lar be de ni bes le di ði gi bi, ku lak tan a lý nan gý da lar, ya ni gü zel söz ler de in sa nýn ru hu nu bes ler. O nun i çin Mü zik ru hun gý da sý dýr de nil miþ tir. ma nef se ve he ve se hi tap e den ses ler ve söz ler ger çek mü zik ol ma dý ðý i çin, ru hu bes le mez, bel ki nef sin he ve sâ tý ný bes ler. Ru hu bes - le yen, duy gu la rý in ki þaf et ti ren, kal bin haz al dý ðý ve hu - zur duy du ðu ses ler i se, ger çek mu sý kî dir. Siv ri si ne ðin tan ta na sý, bal a rý sý nýn dem de me si, cýr cýr bö ce ði nin se si, su la rýn þý rýl tý sý ve gök gü rül tü sü gi bi ses ler, Ce nâb-ý Hakk ýn bi rer â ye ti ol du ðun dan Ý lâ hî ses ler ve gü zel söz - ler dir. Bu ses ler ve söz ler, ku lak tan bes len mek is te yen - ler i çin en gü zel ve en le ziz gý da lar dýr. Ku lak tan bes len mek i çin be den ku la ðý nýn ya ný sý ra, kalp ku la ðý ný da aç mak ge re kir. Din le nen sö zü i þit mek yet mez, duy mak da lâ zým dýr. Ka fa ku la ðýn dan kalp ku la ðý na in me - yen söz, i þi ti lir a ma du yul maz. Du yul ma yan söz i se, gü rül - tü kir li li ðin den baþ ka bir i þe ya ra maz. Din le mek ve duy - sa mi_ce be ma il.com ÝLK ÝNSN o lan Haz ret-i  dem i (as), ken - di sin den son ra ge le cek in san la ra ilk pey - gam ber o la rak ta yin e den Ce nâb-ý Hak, son pey gam ber o lan Haz ret-i Mu ham med e (asm) ka dar ge len bü tün üm met le re ve ka - vim le re pey gam ber gön de re rek on la rý hak ka ve doð ru ya dâ vet et ti. Yüz yir mi dört bin den faz la o lan bu pey gam ber ler, teb lið va zi fe le ri - ni en gü zel bir tarz da ye ri ne ge tir di ler. Son pey gam ber o lan Haz ret-i Mu ham med (asm) i le pey gam ber gön de ril me si so na er di. On dan son ra pey gam ber lik dâ vâ sýn da bu lu - nan lar, ya lan cý pey gam ber dam ga sý ye di ler. Kâ i na týn fen di si (asm) ken disin den son - ra ge le cek üm me ti ne þu müj de yi ver di: Mu hak kak l lah bu üm me te her yüz se ne ba þýn da di ni ni ye ni le yen bir mü ced did gön - de rir. ( bu Da vud, Me lâ him: 1) Ýs tik ba le a - it ver di ði bü tün ha ber le ri mu ci ze o la rak ay - nen çý kan Sev gi li Pey gam be ri mi zi (asm) sý - ra sýy la, 1- Ö mer bin b dü la ziz, 2- Ý mam-ý Þa fi î, 3- Ý mam-ý þ a rî, 4- bu Ha mid el Ýs - fe ra nî, 5- Ý mam-ý Ga za lî, 6- Fah red din-i Ra - zî, 7- Ce lâ led din-i Ru mî, 8- Zey ned din-i Râ ki, 9- Ce lâ led din-i Sü yu tî, 10- Ý mam-ý Rab ba nî, 11- Þah Ve li yul lah Deh le vî, 12- Mev lâ nâ Ha lid-i Bað da dî Haz ret le ri gi bi mü ced did ler tas dik et ti. Muh yid din-i ra bî On i kin ci mü ced did den son ra ge len, Meh - diy yet va zi fe siy le mu vaz zaf o lan son mü - ced did dir. tes bi tiy le ke râ met kâ râ ne bir ih - bar da bu lun muþ tur. Bu dü rus-u Kur â ni ye nin da i re si i çin de o lan lar, al lâ me ve müç te hid ler de ol sa lar, va zi fe le ri, yal nýz ya zý lan þu Söz le rin þerh le ri Ýnsan kulaktan beslenir ve i zah la rý ve ya tan zim le ri dir. Çün kü çok e ma re ler le an la mý þýz ki, bu u lûm-u i ma ni - ye de ki fet va va zi fe siy le tav zif e dil mi þiz. - ðer bi ri da i re miz i çin de, nef sin e na ni yet-i il mi ye den al dý ðý bir his i le þerh ve i zah ha - ri cin de bir þey yaz sa, so ðuk bir mu a ra za ve ya na kýs bir tak lit çi lik hük mü ne ge çer. (Mek tû bât, s. 725) di yen ve te lif et ti ði Nur Ri sa le le riy le mil yon lar ca in sa nýn i ma ný nýn kur tul ma sý na ve tak lit ten tah kik mer te be si - ne yük sel me si ne ve si le o lan Be di üz za man Haz ret le ri, ka de rin sev kiy le in san la rýn hi - da ye ti ne ve si le ol mak la va zi fe li ol du ðu nu a çýk ça i fa de e di yor. ðer Meh di a ce le e dip gel se, baþ göz üs tü ne, he men gel me li. Zi ra gü zel bir ze min mü hey ya ve mü meh het (ha zýr) ol du, zan net ti ði niz gi bi çir kin de ðil - dir. (Mü nâ za rât s. 30) i fa de le riy le, Mü nâ - za rât ýn te lif ta ri hi 1910 da ve son ra ki za - man lar da Ýs lâm a ley hi ne ge li þen ma ne vî kýþ la rýn ve fýr tý na la rýn, Meh di nin gel me si i - çin tam za ma ný ol du ðu nun al tý ný çi zi yor. Bu za man þahs-ý ma ne vî za ma ný ol du ðu i çin, böy le bü yük ha ki kat ler, fâ ni ve â ciz ve su kut e de bi lir þah si yet le re bi na e dil mez. (Sik ke-i as dik-i Gay bî s. 20) di yen Be di üz - za man Haz ret le ri, þa hýs ye ri ne þahs-ý ma ne - vî yi ö ne çý ka rý yor. ksi halde, hiç bir þe ye â - let ol ma yan Nur da ki ih lâ sýn ze de le ne ce ði ni, ge niþ halk kit le le ri ya nýn da ha ki kat le rin kuv - ve ti nin bir de re ce nok san la þa ca ðý ný na za ra ve ri yor. Ri sa le-i Nur mes le ði nin di ya net, si - ya set, ci had ve sal ta nat â lem le ri ni i çi ne a lan ve Mü nâ za rât, Di van-ý Harb-i Ör fî, Hut be-i Þâ mi ye ve mir dað Lâ hi ka la rý gi bi e ser ler de pren sip le ri i zah e di len ve þahs-ý ma ne vî ta - ra fýn dan ic ra sý ta mam la na bi le cek me se le le - ri, bir þah sýn ger çek leþ ti re ce ði ni id di â et me - Nur Risaleleriyle milyonlarca insanýn imanýnýn kurtulmasýna vesile olan Bediüzzaman Hazretleri, kaderin sevkiyle insanlarýn hidayetine vesile olmakla vazifeli olduðunu açýkça ifade etmekle beraber, Bu zaman þahs-ý manevî zamaný olduðu için, böyle büyük hakikatler, fâni ve âciz ve sukut edebilir þahsiyetlere bina edilmez diyerek de þahýs yerine þahs-ý manevîyi öne çýkarýyor. nin, ehl-i si ya se ti ev ha ma ve bir ký sým ho ca - la rý i ti ra za sevk e de ce ði ni söy le yip Bel ki Mü ced did dir, o nun piþ da rý dýr de ni le bi lir di ye rek, bu ko nu nun faz la me dar-ý ba his e - dil me me si ni is ti yor. O tuz üç â ye tin i þa re tiy le Kur ân ci he tiy le mak bu li ye ti tas dik o lu nan, Haz ret-i Ý mam-ý li nin (r.a.) Cel ce lu ti ye ve r cu ze ka si de le - rin de, â hir za man da ki din siz lik ce re yan la rý na kar þý kah ra man ca mü ca de le e de ce ði müj de ve ri len ve se kiz yüz se ne ö te sin den Gavs-ý zam Þeyh Gey lâ nî (k.s.) ta ra fýn dan teb þir e di len Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur Kül li ya - tý nýn kim ol du ðu ve na sýl hiz met ver di ði bi - lin mek te dir. Ýs lâm dec ca lý ný teþ his e de rek, Süf yan ko mi te si nin bid a kâ râ ne re ji mi nin Ýs lâm a ley hin de ki tah ri bi ni, Kur ân-ý Ke - rim in mu ci ze kâr ma ne vî ký lý cýy la ta mir e - mak i çin i þit me yol la rý ný a çýk ve te miz tut mak ge re kir. Boþ söz ler kal be gi den yol la rý tý kar, duy ma yý en gel ler. Mev lâ nâ Ha zet le ri söz le ri ne din le di ye baþ lar. Kur ân ý din le, l lah ýn Re su lü nü (asm) din le, kâ i na tý din le, ney i din ler ken ne yi din le di ði nin far kýn da ol di yor. Kur ân â yet le ri Ý lâ hî bir li san la ko nuþ tu ðu gi bi, kâ i na tý da ko nuþ tu ru yor. Gök yü zü ih ti þa mýy la, yer yü zü in ti za - mýy la, çi çek ler le tâ fet le riy le, mey ve ler lez zet le riy le ko nu - þu yor lar. Su la rýn se si, rüz gâr la rýn ne fe si, yýl dýz la rýn ý þýl tý sý, yap rak la rýn fý sýl tý sý da O Ce mîl-i Zî þân ýn bi rer ke li me le ri - dir, hoþ bir mû sý kî si dir. Kâ i na tý na ðâ mâ týy la rak sa ge ti - ren, ha kâ i kýn es ra rý ný ih ti za za ve ren mû sý ka-i Ý lâ hi ye hiç dur mu yor. Mü te ma di yen güm güm e der. (Mü nâ za rât) Bu gü zel söz le ri ve Ý lâ hî mû sý kî yi i þi ten, du yan ve bu Ý lâ - hî ik ram sof ra sýn da do yan Be di üz za man Haz ret le ri, bu ses le ri bi ze ter cü me e de rek Söz ler a dý al týn da tak dim et - miþ tir. Bu Söz ler, Kur ân ýn ve kâ i na týn ko nuþ ma la rý ol - du ðu i çin çok gü zel dir. Ku lak tan bes len mek is te yen le re en gü zel gý da, en le ziz ta am dýr. kýl, kalp, ruh, sýr ve sa ir duy gu la rý e be diy - yen do yu ra cak bu Söz ler e her in sa nýn ih ti ya cý var dýr. Bu söz - ler le bes le nen le rin ak lý ve ru hu in ki þaf e der, kal bi ve gön lü hu - zur bu lur. Her tür lü ma ne vî has ta lýk tan kur tu lur. Mah rum o lan lar i se, mâ nen za a fi yet ge - çi rir, ak lý nur suz, vic da ný zi ya - sýz, ru hu tâ kat siz ka lýr. Be de ni mi zi bes le me ye ver - di ði miz ö nem ka dar, ru hu mu - zu bes le me ye de ö nem ver - sek, hem be de ni miz, hem ru - hu muz her za man sað lýk lý o - la cak týr. Da mak ta dý mýz ve mi de miz i çin en gü zel ve en le ziz gý da la rý ter cih e de riz. Mâ ne vî lâ ti fe le ri mi zi bes le - mek i çin de en gü zel söz le re ih ti ya cý mýz var dýr. n gü zel söz ler i se, gü zel le rin sö zü - dür. Öy ley se, Gü zel den ge len Söz ler i din le me li, ru hu mu zu ve kal bi mi zi gü zel ce bes le me li yiz. - ðýz dan bes len di ði miz gi bi, ku lak tan da bes le ne rek eþ ref-i mah lû kat ol du - ðu mu zu gös ter me li yiz. Mü ced did ler sil si le si ve Be di üz za man den Be di üz za man ve e ser le ri ni kü çült me ye kim se nin gü cü yet mez. Geç ti ði miz Cu ma gü nü a dý ma gön de ri - len bir kar go yu aç tým. Ý çin den lüks kâ ðý da ba sýl mýþ pa ha lý bir ki tap çýk tý ve a dý Nur - cu luk i di. Hay ret ve ta ac cüp le baþ tan so na ka dar o ku dum. Be di üz za man ve Nur a le - be le ri hak kýn da say gý lý bir dil kul la nýl mýþ tý. n cak, Be di üz za man Haz ret le ri nin sa de ce bü yük bir Ýs lâm â li mi ol du ðu nu ve ge çen as rýn mü ced di di sý fa tý ta þý dý ðý ný, Sey yid ler nes lin den ol ma dý ðý ný Üs ta dýn i fa de le riy le is pat la ma ya ça lý þý yor ve sa kal sýz o lu þuy la Meh di yet le a lâ ka sý ol ma dý ðý ný u zun u za dý - ya an lat ma ya gay ret e di yor du. Ki ta býn baþ ta ra fýn da da el li kü sur ya þýn da ki bir a da - mýn, be yaz el bi se ler i çin de, yan la rý in ce ve sey rek, çe ne sin de u zun, gür ve si yah sa ka - lýy la, dört cep he den çe kil miþ dört fo toð ra fý bu lu nu yor du. Ha dis-i þe rif le rin bir kýs - mýn da Meh diy le a lâ ka lý i zah la ra uy gun a - dam be nim den mek is te ni yor du. Za ten sö züy le de a çýk ça bu nu söy lü yor du. Hâl - bu ki ki þi nin ken di ni sâ lih gör me si ve bil - me si, gu rur a lâ me ti dir ve sâ lih ol ma dý ðý - nýn de lil dir. (Mek tu bat, 3. Mek tub) Cen net mi sâl bah çe le rin or ta sýn da, et ra - fýn da sos ye te ço cuk la rýy la bir lik te lüks vil lâ - lar da ya þa yan bu þah sýn hâ li ne a cý ya rak ba - ka kal dým. Mus ta fa Ke mal hak kýn da o nu gök le re çý ka ran ve toz kon dur ma yan on i ki ki ta bý ol du ðu nu ar ka say fa lar da rek lâm e den bu ki þi nin, ah ri bi ni ta mir e de ce ði Ýs lâm dec ca lý kim a ca ba? di ye de dü þün me den e - de me dim! Bu din kar de þi mi zin e ser le ri ve sâ ir ça lýþ - ma la rý, bel ki Nur la rýn i za hý ve þer hi o la rak dü þü nü le bi lir. Yap tý ðý hiz met le ri teb rik de e di lir. n cak in sa nýn a ya ðý ye re bas ma lý. e - va zu, mah vi yet ve terk-i e na ni yet bu za man - da ehl-i Ýs lâm a ve ehl-i hiz me te lâ zým ve el - zem dir. Zor la ma te vil ler le ha ki kat de ðiþ - mez. Her kes sý ný rý ný i yi bil me li dir.

3 Y H BR 26 Y LÜL 2012 ÇRÞMB 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul el: (0212) (So rum lu) Re cep BOZ DÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LR n ka ra em sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met K R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. el: Mus ta fa GÖK MN (0212) N K R M SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n K R el: (312) , , Fax: Spor di tö rü Ko or di na tö rü Re cep Þ CI rol DO YU RN 36 L MN Y M SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, h len, el: Me sut ÇO BN , Fax: KKC M SÝL CÝ LÝ ÐÝ: v ni Ya yýn Ko or di na tö rü Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ D BK fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: Ye ni s ya Mat - b dul lah R ÇIK BÞ bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: dem Z ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KU LU LR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ YÜZ N MZ V KÝ L RÝ Hic rî: 10 Zilkade 1433 Ru mî: 13 ylül 1428 Ýl ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di k þam Yat sý Üniversite için ek þans ÖSYM NÝN ÇIK L M SI N GÖ R, DY LR K YR LÞ ÝR M R CÝH L RÝ NÝ 27 Y LÜL-1 KÝM 2012 RÝH L RÝ R SIN D Y P CK. ÖSYM, 2012-ÖSYS so nuç la rý na gö re ek yer leþ tir me ya pý la ca ðý ný bil dir di. day lar, ek yer leþ tir me ter cih le ri ni 27 y lül-1 kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pa cak. ÖSYM nin in ter net si te sin de yer a lan du yu ru ya gö re, öð re tim yý lý i çin mer ke zi yer leþ tir me de boþ ka lan, yer leþ ti ri len a day la rýn ka yýt yap týr ma ma sý dolayýsýyla bo þa lan ve 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten jan la rý Ký la vu zu ya yým lan dýk tan son ra a çý lan yük se köð re tim prog ram la rý nýn kon ten jan la rý na 2012-ÖSYS so nuç la rý na gö re ÖSYM ta ra fýn dan ek yer leþ tir me ya pý la cak. day lar, 2012-ÖSYS k Yer leþ tir me ter cih le ri ni, 27 y lül-1 kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da baþ vu ru mer kez le ri a ra cý lý ðýy la (Baþ vu ru Mer kez le ri, res mî iþ gü nü ve res mî iþ sa at le ri a ra sýn da baþ vu ru a la cak lar dýr) ve ya in ter net ü ze rin den bi rey sel o la rak ya pa cak lar ÖSYS mer ke zi ilk yer leþ tir me de ter cih iþ le mi ya pý la bi len bütün Or ta öð re tim Ku ru mu (O ku lu) Mü dür lük le ri ve ÖSYM Sý nav Mer ke zi Yö ne ti ci lik le ri ÖSYS de Baþ vu ru Mer ke zi o la rak gö rev ya pa cak. Baþ vu ru sü re si u za týl ma ya cak. day lar, ter cih le ri ni Baþ vu ru Mer ke zi a ra cý lý ðýy la yap týk la rýn da ö de ye cek le ri 3 li ra tu ta rýn da ki hiz met üc re ti dý þýn da baþ ka bir üc ret ö de me ye cek ler. Pos ta i le ÖSYM ye gön de ri len ter cih form la rý iþ le me a lýn ma ya cak. KI L VUZ D D ÐÝ ÞÝK LÝK O L BÝ LÝR, DY LR KÝP M LÝ K yer leþ tir me ku ral la rý na i liþ kin bil gi le rin 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý - na k Yer leþ tir me Ký la vu zu nda yer a la - ca ðý i fa de e di len du yu ru da, baþ vu ru ya - pa cak a day la rýn ký la vu zu dik kat le in ce le - me le ri is ten di. Ký la vuz i le ter cih for mu na ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þa bi le ce ði be lir ti len du yu - ru da, ký la vuz da ðý tým ve sa tý þý nýn ya pýl - ma ya ca ðý vur gu lan dý. Du yu ru da, þun lar kay de dil di: 2012-ÖSYS k Yer leþ tir me Ký la vu zu nun kon ten jan tab lo la rý, prog ram þartla rý ve di ðer tab lo la rý y lül 2012 ta rih - le rin de ÖSYM nin in ter net ad re sin den ya yým la na cak týr. Ký la vuz a day la ra ön bil gi a ma cýy la ya yým la na cak - týr. er cih iþ lem le - ri nin baþ la ya ca ðý 27 y lül 2012 ta ri - hi ne ka dar zo run lu hal ler de ký la vuz da de ði þik lik ya pý la bi le cek tir. day la - rýn ter cih le ri ni yap ma dan ön ce 27 y lül 2012 ta ri hin de ÖSYM nin in ter - net ad re sin den gün cel le ne rek ya yým la - na cak ký la vu zu dik kat le in ce le me le ri ge - rek mek te dir. Ký la vuz ba sý lý o la rak da ðý - týl ma ya ca ðýn dan a day la rýn ÖSYM den ya pý lan du yu ru la rý ta kip et me le ri ya rar - la rý na o la cak týr. k yer leþ tir me iþ lem le - ri, 2012 Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu, 2012-ÖSYS Yük se köð re tim Prog ram la rý ve Kon ten - jan la rý Ký la vu zu i le 2012-ÖSYS Yük sek - öð re tim Prog ram la rý na k Yer leþ tir me Ký la vu zun da be lir ti len e sas la ra gö re ya - pý la cak týr. n ka ra / a a i le ler par ça lan ma sýn, ço cuk lar að la ma sýn PRÇLNMIÞ a i le le rin ço cuk la rý nýn ya þa dý ðý sý kýn tý la ra dik kat çek mek is te yen po lis me mu ru, Kaz Dað la rý nda 45 ki lo met re yü rü yüp i le ler Par ça lan ma sýn Ço cuk lar ð la ma sýn pan kar tý aç tý. Bur sa m ni yet Mü dür lü ðü Ço cuk Þu be Mü dür lü ðü nde gö rev li 18 yýl lýk po lis me mu ru Ýs ma il op çu oð lu, bu gü ne ka dar þu be ye ge len su ça ka rýþ mýþ, mað dur ve mað du re yak la þýk 500 ço cuk la gö rüþ tü. Ço cuk la rýn 450 si nin bo þan mýþ a i le ço cuk la rý ol du ðu nu gö ren op çu oð lu, par ça lan mýþ a i le le rin ve ge le nek sel ürk a i le ya pý sýy la ör tüþ me yen çift le rin ço cuk la rý nýn su ça da ha ça buk sü rük len di ði ni söy le di. So ru na dik kat çek mek i çin i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin e mek tup yaz dý ðý ný an la tan op çu oð lu, yýl lýk iz ni i çin git ti ði mem le ke ti Ça nak ka le de 22, 23, 24 ðus tos ta bir yü rü yüþ dü zen le dik le ri ni i fa de et ti. op lu mun bu ço cuk la ra sa hip çýk ma sý ný is te yen op çu oð lu, so ru nun çö zü mü nok ta sýn da ku ru la cak ye ni bir bi ri min bo - þan mak ü ze re o lan a i le ler le gö rüþ me ya pý la bi le ce ði ni söy le di. op çu oð lu, ev le ne cek ki þi le re ev li lik ön ce si be lir li ko nu lar da se mi ner, kon fe rans va sý ta sýy la bil gi len dir me ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ça nak ka le nin Bay ra miç il çe sin de li se öð ren ci si oð lu Mü ca hid op çu oð lu, Boz ca a da Ca mii Ý mam Ha ti bi b dur rah man Ku zey ve ü ni ver si te öð ren ci si Gök han Yýl dýz i le yaz ma me si re a la nýn dan baþ la yan, Kaz da ðý zir ve yi ta ki ben Ba lý ke sir in d re mit il çe si k çay bel de sin de son bu lan 45 ki lo met re lik i le ler Par ça lan ma sýn Ço cuk lar ð la ma sýn i sim li tabiat yü rü yü þü ger çek leþ tir di ði ni kay det ti. op çu oð lu, Kaz da ðý zir ve de ve k çay bel de si ne ka dar de vam e den yol da el le rin de i le ler Par ça lan ma sýn Ço cuk lar ð la ma sýn ve i le ler Par ça la nýr, Ço cuk lar Su ça Sü rük le nir þek lin de pan kart aç tý ðý ný, yol dan ge çen a raç sü rü cü le ri nin de klak son ça la rak ken di le ri ne des tek ver di ði ne dik kat çek ti. Bur sa / ci han Hakkâri Valiliði, okullarýn zamanýnda açýldýðýný, ancak ilk hafta olmasý dolayýsýyla devamýn düþük olduðunu kaydetti. FO O: CÝHN Hak kâ ri Va li li ði nden O kul a çýk la ma sý HKKÂRÝ Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, o - kul la rýn a çýl ma dý ðý id di a sý na i liþ kin, y lül 2012 Pa zar te si gü nü i ti ba riy le il mer ke - zin de yüz de 80, Yük se ko va dý þýn da - ki il çe ler de i se or ta la ma yüz de 50 nin ü ze rin de de va mýn sað lan dý ðý gö rül müþ tür de nil di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da Hak kâ ri de o kul la rýn a çýl ma dý ðý na da ir bir ta kým ha ber ve yo rum la rýn yer al dý ðý be lir til di. Ýd di a lar ü ze ri ne ya pý lan in ce le me de, il de ki o kul la rýn za ma nýn da a çýl dý ðý, an cak ilk haf ta ol ma sý dolayýsýyla ge çen yýl ol du ðu gi bi de va mýn dü þük ol du ðu kay de di len a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: 24 y lül 2012 Pa zar te si gü nü i ti ba riy le il mer ke zin de yüz de 80, Yük se ko va dý þýn da ki il çe - ler de or ta la ma yüz de 50 nin ü ze rin de de va mýn sað lan dý ðý gö rül müþ tür. Ö zel lik le Yük se ko va il - Hakkâri Mil lî ði tim Mü dü rü Se na Ya kut çe miz de e ði ti mi ak sa tý cý yön de ba zý ör güt sel ey - lem ler ol sa da öð ren ci le ri mi zin ve ve li le ri mi zin ço cuk la rý nýn ge le ce ði ni men fi yön de et ki le ye cek bu ça ba la ra i ti bar et me - me le ri i çin mil lî e ði tim teþ ki lâ tý mýz ve di ðer il gi li ler ce ge rek li ça lýþ ma lar ya pýl - mak ta dýr. Bu doð rul tu da öð ret men ek si ði o lan ba zý köy le ri mi ze ve kil öð - ret men gö rev len dir me si hýz la ya pýl - mak ta dýr. Hak kâ ri li ler e ði tim öð re ti min de ðe - ri ni lâ yý kýy la bil mek te o lup, yan lýþ tel - kin ve mes net siz ha ber ve yo rum la ra i - ti bar et me ye cek id rak, þu ur ve ol gun lu ða sa hip - tir. Ö te yan dan Mil lî ði tim Mü dü rü Se na Ya - kut, ba sýn men sup la rýy la Cum hu ri yet Ýl köð re tim O ku lu nu gez di. Sý nýf la ra gi re rek öð ren ci ler le soh bet e den Ya kut, bin 873 öð ren ci si o lan o kul - da ön ce ki gün i ti ba riy le 202 öð ren ci nin e ði ti me de vam et me di ði ni söy le di. Hak kâ ri / a a Çanakkale Lapseki'de sonbaharda çiçek açan kiraz aðacý, görenleri þaþýrttý. FO OÐ RF: Ki raz a ða cý çi çek aç tý LPSKÝ il çe si ne bað lý Ye ni ce köy de, çi çek a çan ki raz a ða cý, gö ren le ri þa þýrt tý. Ýl çe de mey ve ü re ti ci li ði ya pan h met Bi ga lý (38), ki raz a ða cý nýn çi çek aç tý ðý ný duy du ðun da bu - na i na na ma dý ðý ný ve rap O va sý mev kii ne ge le rek a ða cý in ce le di ði ni söy le di. i le ce u zun yýl lar dýr mey ve ci lik yap týk la rý ný i fa de e den Bi ga lý, Bu mev sim de ki raz a ða cý nýn çi çek aç tý - ðý ný de de le ri miz den bi le duy ma dýk de di. Bir çok ü re ti ci nin çi çek a çan a ða cý gör mek i çin kö ye gel di ði ni i fa de e den Bi ga lý, Bu mev sim de a çan ki raz ne o lur bi le mem. Çi çek le rin a - ra sýn da kü çük kü çük mey ve ler de var, a ma ki raz ya par mý bi le mi yo rum di ye ko nuþ tu. Lap se ki Zi ra at O da sý Baþ ka ný Sa dýk Öz dem de Ye ni ce köy de ki raz a ða cý nýn çi çek aç tý ðý ný duy du ðu nu, an cak gör me di ði ni söy le di. Son gün ler de ter mo met re le rin mev sim nor - mal le ri nin ü ze ri ni gös ter di ði ne dik kat çe ken Öz dem, ö zel lik le i le sa at le ri a ra - sýn da ha va sý cak lýk la rý nýn ol duk ça yük sek ol du ðu nu kay det ti. Öz dem, ðaç gün bo yu ha va sý cak lý ðý ný a lý yor ve faz la rüz gâr al mý yor sa tek rar çi çek a ça bi lir. Hat ta bel ki bir sü re ha va lar bu þe kil de de vam e der se tam ol ma sa da ki raz bi le ya par, a ma faz la bü yüt mez. y rý ca a ðaç ta has ta lýk ve ya yan lýþ güb re le me ya pýl mýþ o la bi lir. y lül a yýn da ki raz a ða cý - nýn çi çek aç ma sý na a çýk ça sý ben de þa þýr dým þek lin de ko nuþ tu. Ça nak kale / a a ir ti ni as ya.com.tr Ye ni a na ya sa çýk maz da Ye ni a na ya sa i þi git tik çe sar pa sa rý yor. Mec lis te ki par ti le rin tem sil ci le rin den o lu þan uz laþ ma ko mis yo nu iþ ba þý yap týk tan son ra ka mu o yu na a çýk la nan tak vi me gö re, bu yý lýn so nun da ya zým i þi ta mam la na cak tý. ma yýl so nu na üç ay gi bi bir za ma nýn kal dý ðý bu gün i ti ba rýy la, pek ye ti þe cek gi bi gö rün mü yor. y ný za man da ko mis yo na da baþ kan lýk e den Mec lis Baþ ka ný Çi çek in ge çen ay ki bir a çýk la ma sýn da Ça lýþ ma lar bi raz ak sa ya rak gi di yor, plan la dý ðý mý zýn bi raz ge ri sin de kal dýk de me si (Hür ri yet, ), kay gý la rý ik rar ve te yid e di yor. n cak ak sa ma ve rö tar Çi çek in söy le di ði gi bi bi raz de ðil, çok faz la. Ki, bu be yan la rýn ü ze rin den neredeyse 40 gün geç ti ve ge cik me nin da ha da u za ma sý dý þýn da de ði þen bir þey yok. Ko mis yon, ço ðu nu uz la þa ma yýp ih ti ra zî ka yýt lar ko ya rak er te le di ði te mel hak ve öz gür lük ler le il gi li mad de le ri hâ lâ ta mam la ya bil miþ de ðil. Çi çek n zo ru bu mad de ler, on lar hal le di lin ce di ðer ký sým lar da ha ça buk ve ko lay ya pý lýr de miþ, an cak gi di þat hiç de öy le gös ter mi yor. Ýk ti dar par ti si yö ne ti ci le ri nin na ya sa de ðiþ me se de... söy le mi ni kul lan ma ya baþ la ma la rý, bu nun o ce nah ta ki i þa ret le ri o la rak gö rül me li. Oy sa i ki yýl ön ce 12 y lül de mi ni a na ya sa pa ke ti i çin ya pý lan re fe ran dum sü re cin de ve son ra sýn da hal ka ve ri len söz ler çok da ha fark lýy dý. O pa ke te ve ri len yüz de 58 ka bul o yu nun ki iç le rin de Yet mez, a ma e vet ge rek çe siy le ve ri len ler bü yük ye kûn teþ kil e di yor du a na ya sa yý da ta ma men ye ni le me nin yo lu nu aç tý ðý i fa de e di li yor ve ka mu o yun da bu nok ta da o lu þan bek len ti her ve si ley le ha týr la tý lýp vur gu la ný yor du. Hat tâ re fe ran du mun ar dýn dan CHP He men bir ko mis yon ku rup ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na baþ la ya lým ve se çi me ka dar me sa fe a la lým tek li fi yap mýþ, a ma KP Ha yýr, þu an ki gün de mi miz bu de ðil, ye ni a na ya sa ya se çim den son ra yo ðun la þa ca ðýz di ye rek red ce va bý ver miþ ti. So nuç ta ik ti dar par ti si nin de di ði ol du. Ve 12 Ha zi ran se çi mi ya pýl dý. Ye ni Meclis te þek kül et ti. Sonra a na ya sa uz laþ ma ko mis yo nu ku rul du. Bu ko mis yon, e pey ce bir sü re di ðer par ti ler den, SK lar dan, ü ni ver si te ler den, ka mu o yun dan... gö rüþ ve tek lif bek le di. Geç en Ma yýs ta da ya zým ça lýþ ma la rý baþ la dý. ma ge li nen nok ta da, de di ði miz gi bi, faz la bir yol a lý na bil miþ de ðil. (Ki bu hu su sa üç ay ön ce sin den i ti ba ren ta rih li na ya sa ne â lem de? ve ta rih li Ye ni a na ya sa da gi di þat ya zý la rý mýz la dik kat çek me ye ça lýþ mýþ týk.) Çi çek ilk baþ lar da Ye ni a na ya sa yý bir yýl i çin de yap týk yap týk; ak si hal de yi ne ka lýr di yor du. Gös ter di ði en ö nem li ge rek çe de, son ra ki yýl lar da peþ pe þe ge le cek o lan se çim ler di. Ön ce ye rel se çim ler, ar dýn dan ilk kez hal kýn oy la rýy la ger çek le þe cek o lan cum hur baþ ka ný se çi mi, son ra da ge nel se çim ler... Yö ne ti ci le rin ken di le ri ni se çi me en deks le di ði ve gün de min de o na gö re þe kil len di ði bir or tam da a na ya say la kim uð ra þýr? Ni te kim ye rel se çim le rin 2014 Mart ýn dan 2013 kim i ne a lýn ma sý nýn söz ko nu su ol du ðu bir nok ta ya gel dik bi le. Bu du ru mun gün dem ü ze rin de ki et ki si ni ya kýn da his set me ye baþ la rýz. Za ten a ðýr ak sak gi den ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný i yi ce ar kap la na i ten bir di ðer ö nem li ge liþ me, te rör de ki týr ma nýþ ol du. Ge rek ye ni den hýz ve ri len te rör o pe ras yon la rý, ge rek þid det le nen te rör sal dý rý la rý ve þe hit ha ber le ri, gün de min ö nü ne geç ti. Çi çek in te rö re kar þý mil lî mu ta ba kat çað rý sý i se par ti ler den des tek bul mak bir ya na, e leþ ti ri al dý; hat tâ r do ðan bi le Keþ ke par ti ler le gö rü þe rek yap say dý di yerek si tem et ti. Bu du rum, te rö re kar þý or tak ta výr çað rý sý bi le so nuç suz ka lan Mec lis Baþ ka ný nýn, a na ya sa sü re ci ni o lum lu ne ti ce ye u laþ týr ma nok ta sýn da et ki li o la bil me ih ti ma li nin de a zal dý ðý ný gös ter di. Böy le o lun ca, ye ni a na ya sa nýn yi ne baþ ka bir ba ha ra kal dý ðý gö rü þü gi de rek güç le ni yor. Gi di þat, 12 Ha zi ran tab lo su i çin yap tý ðý mýz Ye ni a na ya sa i çin ko lay laþ tý rý cý bir ni te lik arz et ti ði ni söy le mek zor yo ru mu nu ( ) doð ru lu yor. Ýnþaallah yanýlýrýz, ama durum iç açýcý deðil.

4 4 Y KÜLÜR SN 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB SOL DN S Ð 1. Kü çük is pir to o ca ðý. - Di - nî i nan cý olm ayan. 2. Ka dýn sý dav ra nýþ lar ser - gi le yen er kek. - Gi re sun yö re sin de þal va ra ve - ri len ad. 3. Os man lý dö ne min de rüt be si yar - bay i le tuð ge ne ral a ra sýn da bu lu nan ve a sýl gö - re vi a lay ko mu tan lý ðý o lan üst su bay. - Ki lo am - pe rin ký sa sý. 4. Rus Ka zak la rýn baþ bu ðu na ve - ri len un van. - Mi de nin ar ka sýn da, di yaf ra mýn al týn da, sol böb re ðin üs tün de, yas sý, u zun ca, ak yu var ü re ten ve yýp ran mýþ al yu var la rý top la - yan, da mar lý, gev þek bir do ku dan o luþ muþ or - gan. 5. (ersi) Basit deniz taþýtý. - a ze le me, ye ni ha le ge tir me. 6. (er si) Kar fýr tý na sý. - He - ki min has ta ne de ki has ta la rý do la þýp yok la ma sý. 7. Ü re tim de bir mal el de e di lin ce ye de ðin har ca nan de ðer le rin top la mý. - Bir ya pým e ki. 8. Ba þý na gel di ði sý fat la rýn üs tün de re ce de ol - du ðu nu gös te ren ke li me. - Hel yu mun sim ge si. - Mi lâ dî tak vim de o nun cu ay. 9. Çöp ku tu su - na a tý lan her þey. - Gü ney f ri ka'nýn mil let ler a ra sý tra fik i þa re ti. - Ki mi yö re le ri miz de a ða. 10. Va sýf sýz iþ çi. - Ý man e den, i nan mýþ. YU K RI DN Þ ÐI Y 1. r zin can'ýn bir il çe si Çok par lak ve ba kým lý yü ze sa hip kim se. - Þan, þöh ret. 3. Res mî iþ ler de yol yön tem, yol yor dam. - el lü rü sim ge le yen harf ler. 4. Ce ma a te na maz kýl dý ran kim se. - Buð day, ar - pa, mý sýr, yu laf, çav dar, pi rinç vb. ha sat e di len ü rün ler i le to hum la rý nýn ge nel a dý, hu bu bat. 5. Bir ba yan a dý. - Bir yü zey de tür lü se bep ler do la yý sýy la o lu þan fark lý renk. 6. Ge le nek sel, a det ge re ði. 7. Ki mi yö re le ri miz de bir u zak lýk ni - da sý. - Bir erkek adý. 8. Þi i rin sa týr la rýn dan her bi ri, mýs ra. - Lâh za. 9. Bir hiz - met ya da ü rü nün bi rin ci sý nýf ol du ðu nu i fa de i çin kul la ný lan bir halk i fa de si. 10. de bi yat ta, ya zý da ve ya söz de ba ya ðý söz ve de yim bu lun ma ma sý du ru mu. - Da mar la rý mýz da ki sý vý. 11. U zak lýk be lir tir bir ni - da. -Hz. Ýs ma il'in (as) pey - gam ber o la rak gön de ril di ði bir ka vim. 12. s ki den sev - gi, say gý du yu lan kim se le re ö zel o la rak ha zýr lan mýþ bir çe þit o tu rak. - Ýs lâ mýn i na - nç e sas la rý ný be nim se mek. B U L M C Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMCNIN CVBI P B Ý R O L N K Ý N M P D D C F N I L K D N Ý N R O L R K N M O O B O K L F R Ý K Ç O K K Ý F L D L K S L M V Yal nýz lýk rýh tý mýn da ki ha yat lar Ýn sa ný de li e den bu dün ya da mey da na ge len hay hu yun or ta sýn da, in san la rýn dert le ri ni iç le ri ne göm dü ðü an lar, yal nýz lý ða þi i rin a dan dý ðý an lar dýr. Söz ge li mi, ð la rým, fa kat söy le ye mem cin sin - den ni ce duy gu tü ne lin de mah sur kal dýk kim bi - lir Bu ba kým dan, Þey hü lis lâm Yah ya nýn Ci hân - da â þýk-ý meh cûr san ma ra hat o lur/ne ler çe ker bu gö nül, söy le sem þi kâ yet o lur þek lin de ki bey tin, Ne ler çe ker bu gö nül, söy le sem þi kâ yet o lur mýs - ra sý ný her o ku yu þum da, fark lý duy gu rüz gâr la rý i le dal ga la nýr yü re ðim. Bu be yit, gü nü müz in sa ný i çin baþ lý ba þý na ser lev ha o la bi le cek bir be yit. Bu be yit, i çi miz de bi rik ti rip de söy le ye me di ði miz, söy le nen - le re i ra de siz bir þe kil de gö nül ya ra sý yla ka fa sal la - dý ðý mýz, yal nýz lý ðý mýz, al da nýþ la rý mýz ve da hi bir tür lü an la ta ma dýk la rý mý zýn en nâ zik i fa de le rin den bi ri si dir. Da ha doð ru su, nað me ler tah týn da e ri yen gö nül ya ðý dýr. Bu dü þün ce ler i çin de in san, Meh met  kif in, ð la rým, að la ta mam; his se de rim, söy le ye mem / Di li yok kal bi min; âh, on dan ne ka dar bî zâ rým/ mýs ra la rý ný di li ve kal bi yet ti ðin ce tek rar la mak is - ter. Çün kü kalp ten çý ka ný an la ta ma yan bir dil ve bu di li an la mak is te me yen bir yý ðýn zi hin mey da - nýn da ya þý yo ruz. Her çe ki len â hý ge rek siz sýz lan - ma lar o la rak gö ren me ka nik ve da hi mad de ci bir an la yýþ hü küm sür mek te. Ve in san lar bu an la yýþ dön gü sü nün yal nýz lýk o da la rýn da hap sol mak ta dýr. i pik, Or han Ve li nin, yal nýz lýk þi i rin de, Bil mez ler yal nýz ya þa ma yan lar/na sýl kor ku ve rir ses siz lik in - sa na/ýn san na sýl ko nu þur ken di siy le/na sýl ko þar ay na la ra/ Bir ca na has ret/bil mez ler þek lin de i fa de et ti ði iç ses siz li ðin ver di ði sý kýn tý yý ya þa mak ta lar. Söz Or han Ve li den a çýl mýþ ken, mo ro ro man ti - co tar zýn da yaz mýþ ol du ðu n la ta mý yo rum þi i - ri nin de bu tür den bir þi ir ol du ðu nu be lir te lim. ð la sam se si mi du yar mý sý nýz/mýs ra la rým da/ Do - ku na bi lir mi si niz/göz yaþ la rý ma, el le ri niz le bö lü - mün de bir in sa nýn iç li iç li, kim se ye du yur ma dan ya da du yur mak is te me den dök tü ðü göz yaþ la rý ný mýs ra la ra di zi li þe kil de ha yal et me mek el de de ðil. Çün kü ni ha ye tin de her þey, þâ i rin, Bir yer var, bi - li yo rum/ Her þe yi söy le mek müm kün/ pey ce yak laþ mý þým, du yu yo rum/n la ta mý yo rum þek lin - de i fa de et ti ði hâl le rin ek sik siz o la rak di le dö kü le - me yi þin de dü ðüm le ni yor. Ve gün ge lir Dü ðüm le nen, ar týk da ya nýl maz bir hâl a lýr. Ya is yan dep re þir, ya hut ça re siz li ðin gir da bý. n ge lir, Fa ruk Nâ fiz ta dýn da, Ne ya zýk, hük mü nü ze yýl lar ca ver dim de ðer/bir ge niþ ne fes bi le borç lu de ðil ken si ze/bir gün lük ö mür bi le, e - be di yet ne ge zer/ li niz de de ðil ken, baþ eð mi þim ne ni ze? mýs ra la rý dö kü lür dil den. r týk mýs ra lar a teþ o lup, ya kar ol muþ tur in sa noð lu nu. Kim bi lir, Ca hit Sýt ký da dev re ye gi rer ve ð la rým ha tý ra gel - dik çe gü lüþ tük le ri miz mýs ra sýy la ya þan ma mýþ ha - ya týn or ta ye rin de i na dý na du rur bel ki. Þöy le bir dü þü nün. Kaç ke re kal bi niz den ge çen - le ri zih ni niz tut tu da sa de ce yal nýz lý ðý nýz da di li niz - den dö kül dü ça re siz lik dü þün ce si. Kaç kez ta ma - men dü þün ce le ri ni zin e se ri o lan bir dün ya yý ha yal e dip de ze va le mah kûm et me ye zor lan dý nýz? Ya - hut kaç ki þi nin göz le rin den hüz nü o ku du ðu nuz hâl de, zo ra ki gü lüþ le ri ne þâ hit ol du nuz? Si zi bil mem; a ma ben iz le me ye ko yul du ðum her in san tab lo sun da böy le si ö te ki leþ ti ril miþ, da ha doð - ru su þi ir leþ ti ril miþ yal nýz lý ða mah kûm e dil miþ ni ce ha yat lar gö rü yo rum. De niz ke na rýn da, bank lar da, gü ver cin le rin ya ný ba þýn da, kö þe baþ la rýn da ve ben - ze ri yer ler de ba þý ö ne e ðik, bir þe kil de ken di sin den u - zak laþ tý rýl mýþ ha yat la rý an be an gör mek te yim. ÜR KÝ Y Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nin (GC) dü zen le di ði Ba bý a li Gün le ri nin 5. si y lül ta rih le ri a ra sýn da Gül ha ne Par - ký nda ya pý la cak. Fa a li yet sü re sin ce, ga ze te ler, der gi ler, ya yý nev - le ri, in ter net si te le ri, rad yo lar ve a jans lar he def kit le le riy le bir a - ra ya bu lu þa cak. Ba bý a li gün le ri bo yun ca pa nel ler le bir lik te, þi ir din le ti le ri, kon ser ler, ser gi ler ve im za gü nü gi bi çe þit li fa a li yet ler de ger çek leþ ti ri le cek. GC Bur han Fe lek Kon fe rans Sa lo nu nda pa nel ler le baþ la ya cak fa a li yet ay ný ak þam bo ðaz ge zi si i le de vam e de cek. G Z CÝ LÝK N R Y GÝ DÝ YOR? Gül ha ne Par ký, ür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi - ye ti Bur han Fe lek Kon fe rans Sa lo nu ve Ba sýn Mü ze si nde ger çek leþ ti ri le cek fa a li yet ler, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da rad yo ve tv le rin can lý ya yýn la rýy la med ya ve hal ký bir leþ ti re cek. Fa a li yet ler de ay rý ca yer a lan pa nel ler de bir - bi rin den ö nem li ko nu lar, de ne yim li ga ze te ci le rin ka tý lý mýy la ger - çek le þe cek. Pa nel ler de Uz man Ha ber ci lik, Ga ze te Ça lý þan la rý Ne Ka dar Öz gür?, v ren sel Kül tür Pers pek ti fin de Mu ha fa za kâr Sa nat, Genç le rin Gö zün den Med ya, ür ki ye O lim pi yat la ra Ha zýr mý? gi bi bir bi rin den ö nem li ko nu baþ lýk la rý yer a la cak. 4 SR GÝ S N S VR LR L BU LU Þ CK y rý ca fa a li yet bo yun ca ür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi ye ti ve Rum Va kýf la rý Des tek le me Der - ne ði Ýs tan bul Ba sýn a ri hin de ( ) Rum Ya yýn cý ve Ga ze te ci ler Ser gi si, y dýn Do ðan Vak fý Dün ya Çi zer le rin den Med ya ya Ba kýþ Ka ri ka tür Ser gi si, Ý Om ni büs ten Met ro bü se Fo toð raf Ser gi si, Jü li de Bur gu - cu nun Ýk lim ler Re sim Ser gi si de GC nin Ba sýn Mü ze si nde iz le yi ci ler le bu lu þa cak. ÝM Z GÜN L RÝN D KÝM LR VR? Gül ha ne Par ký nda dü zen le ne cek im za gün le rin de i se Na il Gü - re li, Ne dim Þe ner, Ba rýþ Peh li van, Ba rýþ er koð lu, De niz Ba noð lu, Ön der Ba lýk çý, min Ka ra ca, Hik met l týn kay nak, Or han Ko loð - lu, Na zýr Þen türk, Nu rul lah Can, Os man Þen kul gi bi de ðer li i sim - ler yer a la cak. Ýs tan bul / ci han Fo toð ra fýn an lat tý ðý Bir fo toð raf: De niz ke na rýn da gü neþ le nen in - san lar ve al tý a da mýn yük len di ði kap ka ra bir ta but. O lay ga ze te le re kü çük bir sü tun da, þu baþ lýk la yan sý yor: Ö lü mü ne al dý rýþ bi le et me di ler. Ýs veç li tu rist Bod rum da bo ðu la rak can ver miþ. y ný plaj da de ni ze gi ren ler can sýz be de nin et ra fýn da hiç bir þey ol ma mýþ gi bi yüz me ye, gü neþ len me ye de vam et miþ. Ha be ri o ku yun ca zih nim den pek çok psi ko-sos - yal ku ra mýn ön cü le ri tes bit le riy le se lâm ve rip geç ti. n cak ka lýp lar ü ze rin den de ðer len dir me ler ya pa rak in san lý ða da ir tah lil ler de bu lun mak ye ri ne da ha ba - sit bir cüm le üs tün gel di hep si nin ye ri ne: Doð ru su in san çok za lim, çok ca hil dir. Bu â yet, ken di ni ve Rab bi ni bil mek le mü kel lef tu - tu lan in sa nýn ta bi a tý ný müt hiþ bir þe kil de ta ným lar - ken e ma ne ti yük le nen ne fis sa hi bi nin as lýn da bu yük le niþ te sa de ce ken di siy le sý nýr lý kal ma dý ðý ný da ha týr la tý yor. Zi ra in san, ya pý sý i ti ba riy le baþ ka la rý ve çev re siy le de il gi li. Sos yal li ði ni biz zat bu na borç lu. l lah ýn ha - li fe si o lu þu o na çok ça so rum lu luk lar yük lü yor. Fa - kat bu gü nün in sa ný va zi fe le rin den ya ha ber siz kal - ma yý ya hut on la rý red det me yi se çi yor. Hem de i nat - çý bir vur dum duy maz lýk la. Oy sa me su li yet duy gu su dur bi ze in san lý ðý mý zý ha týr la tan, vic da ný mý zý ha re ke te ge çi ren, göð sü müz - de ki i ma ný ka vi leþ ti ren. Ý man in sa ný in san e der, bel ki in sa ný sul tan e der. sö zü ne bir de bu nok ta dan bak ma lý. Ýn san ol ma - nýn ha ki kî ma na sý na o dak lan ma lý. Zan ne de rim bu yüz den (za yýf i man) can sýz bir be den da hi ib ret ol mak tan çýk mýþ, ma na sýz bir hal al mýþ in san lý ðýn gö zün de. Ha be rin bi ze an lat mak is te di ði ga yet a çýk: r týk ne ya zýk ki hiç bir þey bi zi es ki si ka dar et ki le mi yor! His - len dir mi yor! Duy gu la rý mý zý ha re ke te ge çi re mi yor! Her þey o ka dar sý ra dan ve bir o ka dar ba ya ðý. Ne þid det ha ber le ri, ne de zu lüm ler, iþ ken ce ler ru hu mu zu sar sa bi li yor Mer ha met, a cý ma ve yar dým laþ may la ö rü lü ah lâ kî de ðer le ri miz kan kay be di yor. de ta kör, sa ðýr ve dil siz bir mec nu na dön mü þüz de kay bet tik le ri mi zin ar dýn dan að la ya ný mýz yok. Di li miz de bir ya þa mak týr tut tu ru yo ruz ýs rar la. Lâ kin na sýl bir ya þa mak? Yok sul, ser se fil; duy gu la rýn dan a rýn mýþ mo dern dün ya nýn te lâþ sýz düþ kün le ri. Þim di ler de ha li mi zi en i yi ö zet le yen cüm le bu. Ken di ken di miz le he sap laþ ma nýn vak ti sa ný rým ge çi yor bi le. Me su li yet i ma na da ya nan bir duy gu dur. di yen Mus ta fa Kut lu ya ka týl ma mak müm kün mü Babýali Günleri baþlýyor U sul a la nýn da ki en es ki e ser Mý sýr da bu lun du MI SIR'IN en ö nem li di nî o to ri te si z her Ü ni ver si - te si nin kü tüp ha ne sin de bin yýl lýk yaz ma e ser bu - lun du ðu bil di ril di. z her ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, a raþ týr ma cý bu be kir bin b dul lah Sa da vi nin, z her kü tüp ha ne si nin Þam lý lar Re - va ký a dý ve ri len bö lü mün de çok na dir bir yaz ma e ser bul du ðu be lir til di. çýk la ma da, e se rin a dý nýn ve mü el li fi nin bel li ol ma dý ðý an cak Sa da vi nin, yap tý ðý in ce le me den son ra yaz ma e se rin u sul (me - to do lo ji) â lim le rin den Mu ham med bin Hu yiz Min dad el-ma li ki ve ya bu be kir bin ay yib el- Ba kýl la ni ye a it o la bi le ce ði ih ti ma li ü ze rin de dur - du ðu i fa de e dil di. se rin, z her Þey hi h med et- ay yib e su nul du ðu ve ki tap ü ze rin de Sa da vi nin, Ba kýl la ni ye a it u sul ki tap la rýn dan ör nek ler ge tir di - ði ne i þa ret e di len a çýk la ma da, ya pý lan il mi tar týþ - ma ve kri tik ler den son ra ay yib in, ki ta býn Hic ri 390 yý lýn da ve fat e den ehl-i sün net â li mi bu be kir l-ba kýl la ni ye a it ol du ðu so nu cu na var dý ðý i fa de e dil di. çýk la ma da, yaz ma e se rin þu a na ka dar dün ya kü tüp ha ne le rin de bu lu nan en es ki u sul ki - ta bý ol du ðu i fa de e dil di. Ka hi re / a a Dünya da ürkçe ye olan ilgi artýyor ürkmenistan daki Uluslararasý Kitap Fuarý na katýlan Yayýmcý Meslek Birlikleri Federasyonu Baþkaný ve Zambak Yayýn Grubu Genel Müdürü Bayram Murat, ürkiye ye ve ürkçeye karþý dünya ülkelerinin ilgisinin bariz bir þekilde arttýðýný söyledi. Zambak Yayýnlarý, bu yýl 7 ncisi düzenlenen Uluslararasý þkabat Kitap Fuarý nda ürkiye yi temsil ediyor. þkabat Kitap Fuarý, geçtiðimiz günlerde ziyaretçilere kapýlarýný açtý. Bugün sona erecek fuara, ürkmen vatandaþlarý büyük ilgi gösterdi. þkabat / cihan an pý nar de bi yat Fes ti va li nin te ma sý kor ku N des tek çi li ði ni Veh bi Koç Vak fý nýn üst len di ði, v ru pa Bir li ði Kül tür Prog ra mý ve Li te ra tu re c - cross Fron ti ers ýn stra te jik part ner li ðin de dü zen le - nen 4. Ýs tan bul an pý nar de bi yat Fes ti va li (Ý - F), 1-6 kim de Ýs tan bul, n ka ra, Ýz mir ve Ha - tay da o kur lar la bu lu þa cak. Ko nuy la il gi li ya pý lan a - çýk la ma ya gö re, bu yýl 21 fark lý ül ke den 79 ya za rýn ka tý lý mýy la ger çek le þe cek fes ti val, te ma tik ya zar o - ku ma la rý ve söy le þi ler, in te rak tif e de bi yat pro je le ri, kap sam lý bir Pro fes yo nel Bu luþ ma lar Fel lows hip Prog ra mý, ço cuk e de bi ya tý fa a li yet le ri ve e de bi yat par ti le ri i le ta kip çi le ri ne bir e de bi yat de ne yi mi ya þa - ta cak. Ye tiþ kin le re yö ne lik 53 fa a li yet ve öð ren ci ler le o kul lar da ki 39 fa a li yet le her yaþ ta e de bi yat se ver i çin bü yük bir e de bi yat þö le ni o la cak fes ti va lin bu yýl ki te ma sý Þe hir ve Kor ku o la rak be lir len di. Söy le þi - ler de kor ku, e de bi bir tür, bir kip, bir ro man kah ra - ma ný, bir mo ti vas yon o la rak en ge niþ an la mýy la e le a lý na cak, ya zar lar kor ku kav ra mý nýn e de bi yat ta ki kar þý lý ðý nýn ya ný sý ra bi rey sel kor ku la ra ve i fa de si ni gü nü mü zün top lum sal ve si ya sal ka rý þýk lýk la rýn da bu lan or tak kor ku la ra da de ði ne cek. Ýs tan bul / a a ÜRK Halk Mü zi ði sa nat çý sý, bes te ci ve söz ya za rý Ne þet r taþ, Ýz mir de te - da vi gör dü ðü has ta ne de dün sa bah ve - fat et ti. ürk Halk Mü zi ði Sa nat çý sý ve Söz Ya za rý Ne þet r taþ, BMM nin Üs tün Hiz met Ö dü lü ver di ði b dal mü zik ge le ne ði nin en bü yük tem sil ci - le rin den di. Kýr þe hir in Çi çek dað il çe - sin de do ðan ve Kýr þe hir in b dal la - rý ndan o lan r taþ, ke man ve bað la - ma çal ma yý 5-6 yaþ la rýn da öð ren di. n ne si nin ve fa týn dan son ra Or ta na do lu ürk men/b dal Mü zi ði ge le ne ði nin bi li nen en güç lü tem - sil ci le rin den bi ri ve en bü yük boz - lak us ta sý ba ba sý Mu har rem r taþ i le yö re de ki dü ðün ler de saz ça lýp, tür kü söy le me ye baþ la yan r taþ ýn et ki len di ði tek ki þi ba ba sý Mu har - rem r taþ ol du. r taþ, 14 ya þýn da Ýs tan bul a gi de rek ba ba sý na a it Ne den Ga rip Ga rip Ö ter sin Bül - bül tür kü sü nün a dý ný ver di ði ilk pla ðý ný çý kar dý. Çok be ðe ni len bu pla ðý, di ðer plak, ka set ve kon ser ler ta kip et ti. Ýzmir / aa He pi miz bu dev le tin sa nat çý sý yýz ÝSNBUL'D 2 yýl ya þa yan r taþ, da ha son ra n ka ra ya yer - leþ ti. Ga zi no lar da ça lý þan o zan, sað lýk so run la rý dolayýsýyla 1979 da l man ya ya git mek zo run da kal dý. Ço cuk la rý nýn e ði ti - mi ve sa nat sal ça lýþ ma la rýn dan do la yý 23 yýl l man ya da ka lan bü yük o zan, 2000 yý lýn da Ýs tan bul da ver di ði kon - ser le ür ki ye de ki sah ne ha ya tý na ge ri dön dü. Ýz mir e yer le þen Boz ký rýn te ze ne si, Sü ley man De mi rel in cum hur baþ kan lý ðý dö ne min de ken di si ne su nu - lan Dev let Sa nat çý sý un va ný ný, He pi miz bu dev le tin sa nat çý sý yýz, ay rý ca bir dev let sa nat çý sý sý fa tý ba na ay rým cý lýk ge li - yor di ye rek ka bul et me di. O za - na, 2006 yý lýn da BMM ta ra - fýn dan Üs tün Hiz met Ö dü lü ve ril di. Bir leþ miþ Mil let ler - ði tim, Bi lim ve Kül tür Ör gü tü U NS CO da 2010 yý lýn da r - taþ ý Ya þa yan Ýn san Ha zi ne si o la rak i lân et ti. ürküler yetim kaldý Neþet rtaþ Yýl lar ön ce Kýr þe hir li Ma hal li Sa nat çý o la rak bi li nen Ne þet r taþ, tür kü le ri, saz ça lý þý, sa zý nýn göð sü nü a de ta dar bu ka gi bi kul la ný þý i le bü yük be ðe ni top la dý. Her yaþ tan din le ye ne u la þan r taþ, sa mi mî ha liy le de gö nül ler de taht kur du. r taþ ýn çok sa yý da ki tür kü sü Ba rýþ Man ço, Cem Ka ra ca, Sel da Bað can, Ze ki Mü ren baþ ta ol mak ü ze re pek çok ün lü i sim ta ra fýn dan da ses len di ril di. 69 ya þýn da ki r taþ ý te da vi si sü re - sin ce e þi Sey han, ço cuk la rý Dö ne, Ca nan ve Hü se yin r taþ yal nýz bý rak ma dý. Çok sa yý da ün lü o nun tür kü le ri ni ses len dir di

5 Y 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB MKL 5 Sünnetin mânâ âleminde parlaklýðý (0 505) Kon ya dan Re cep l bay rak: 11. Lem a da Ý - mam-ý Rab bâ nî nin sün net gö rü þü nü a - çýk lar mý sý nýz? Ý MM-I RB B NÎ HK SÖY LÜ YOR Be di üz za man Mir ka tü s-sün ne ti ve ir ya ku Ma ra zý l-bid a is mi ni ver di ði On Bi rin ci Lem a da Ý mam-ý Rab bâ nî nin sün ne tin ö ne mi i le il gi li, ken di si nin de tas dik et ti ði bir sö zü nü nak le di yor. Ý mam o sö zün de þöy le di yor: Ben seyr-i ru ha nî de kat -ý me râ tib e der ken, ta ba kat-ý ev li ya i çin de en par lak, en haþ met li, en le ta fet li, en em ni yet li; Sün net-i Se ni ye ye it ti bâ ý, e sas-ý ta ri kat it ti - Huzur Sokaðý So ka ðý hu zu ra ka vuþ tu ran as rýn sul ta ný i di. Ön ce Ü ze yir Þen ler ða be yi miz hu zu ra ka vuþ muþ i di. Son ra bu, kar de þi Þu le Ha ný ma si ra yet et ti. Bi zim genç lik yýl la rý mýz i di Þu le Ha ný mýn hu zu ra ka vuþ ma sý sâ ir in san la rýn da hu zu ru na yan sý dý. Ri sa le-i Nur dan yan sý yan ý þýk et ra fý ay dýn lat mýþ tý. Ü ze yir ða bey yýl lar ca Nu run sev da lý sý ol muþ tu. Be di üz za man Haz ret le ri i le de fa lar ca gö rüþ müþ, mer hum Zü be yir Gün dü zalp ve has er kân lar a ra sýn da ye ri ni al mýþ tý. Þu le Ha ným Nur la rý i yi an la mýþ ve bu nu kon fe rans ve se mi ner ler i le ül ke nin her ta ra fý na yay gýn laþ týr mýþ i di. Bir gün Zü be yir ða bey bir ve si le i le Þu le ha ný ma: Ha ný me fen di, Üs ta dý mýz bu mâ nâ da bir ha ný mýn nur la ra hiz met e de ce ði ni be yan et miþ ti, siz o na mu ha tap ol du nuz, si zi teb rik e di yo rum di ye rek il ti fat ta bu lun muþ. Bu ve si ley le il ve il çe ler de ki Nur a le be le ri bu se mi ner ve kon fe rans la rýn ve ril me sin de ak tif rol al mýþ lar dýr. Hu zur So ka ðý bir ro man dýr. Bu ro man sa ye sin de bir çok genç ha ya tý na i yi bir yön ver miþ tir. Bu ki tap hâ lâ gün ce lli ði ni ko ru mak ta dýr. Bir te le viz yon ka na lýn da di zi ha li ne ge ti ril miþ tir. r dýn dan tar týþ ma la rý da be ra be rin de ge tir di. O ku yu cu nun bil di ði Hu zur So ka ðý i le di zi de ki ka rak ter ler çok fark lý dýr. Bu nu Meb ru re Þen ler Ha ným da dik kat le re sun du ge çen haf ta ki lif i lâ ve sin de ki ya zý sýn da. (Ye ni s ya, ) Ben de, tv de ki i ki bö lü mü nü iz le dim. Bi lâl in ve di ðer ka rak ter le rin ta výr ve ha re ket le ri ro man dan ol duk ça fark lý. Da ha kaç bö lüm oy na ya cak bi le mi yo rum? ma in þal lah da ha faz la a ma cýn dan sap maz? Bu tip di zi le re bu mil le tin ih ti ya cý var. Me se le nin ol duk ça ra hat la dý ðý bir za man da hâ lâ Be di üz za man ýn ha ya tý di zi ha li ne ge ti ri le me di. Bu bü yük bir nok san lýk týr. Ýs lâm Ya þar Be yin a ký cý bir üs lûp i le yaz dý ðý Be di üz za man Beþ le me si ro ma ný mü kem mel bir kay nak týr. Üs tad hak kýn da ya zý lan na di de bir e ser dir. Bun dan fay da la ný la bi lir. Hu zur So ka ðý nýn a na kay na ðý Ri sa le-i Nur dur. Da ha bir çok ke si min bu ha ki kat le re u laþ ma sý i çin her meþ rû ze mi ni kul lan mak ge re kir. Bu mil le tin sa hip ol du ðu ve in san lý ðýn sa hip o la ca ðý de ðer li kay nak bu dur. Bu nun an la þýl ma sý i çin ne ka dar ça ba sar fe dil se az dýr. Hür dam fil mi i yi bir çý kýþ i di. l lah ýn Sa dýk Ku lu yi ne ay ný þey di. Mer hum Yü cel Çak mak lý i le bir ve si ley le ve fa týn dan ön ce gö rüþ tü ðü müz de söy le di ði Ha ya tým da en ö nem li mak sa dým, Üs ta dý o tuz Ra ma zan di zi si hâ lin de di zi ye al mak týr sö zü hâ lâ ku lak la rým da. Hu zur So ka ðý nýn kay na ðý Nur lar dýr. Ve Nur lar git tik çe par la mak ta dýr ve par la ya cak týr in þal lah. haz e den le ri gör düm. Hat ta o ta ba ka nýn â mî ev li ya la rý, sa ir ta ba ka týn has ve li le rin den da ha muh te þem gö rü nü yor du. Bu sö zü nak let tik ten son ra Be di üz za man di yor ki: vet, Mü ced did-i lf-i Sâ ni Ý mam-ý Rab ba nî (ra) hak söy lü yor. Sün net-i Se ni ye yi e sas tu tan, Ha bi bul lah ýn zýl li al týn da ma kam-ý mah bu bi ye te maz har dýr. 1 sa sen bu na kil Ý mam-ý Rab ba ni nin ak lý nýn gö rü þü de ðil; kal bi nin keþ fi dir ve mü þa he de si dir. Böy le mu hak kik-i ev li ya da kal bin keþ fi, ak lýn gö rü þün den da ha kes kin dir ve da ha ger çek çi dir. SÜN N Ý L BÝD R SIN D KÝ FRK Ý mam-ý Rab bâ nî bi ze sün net i le bid at a ra sýn da ki bü yük far ký ha týr la tý yor. Sün net te vah yin nu ru ve fey zi var dýr, müh rü ve im za sý var dýr, em ri ve ci lâ sý var dýr, ý þý ðý ve bo ya sý var dýr. Sün net, vah yin il ti fat-ý þa ha ne si dir. Bid at te i se va hiy den hiç bir iz ve e ser yok tur. Bid at ka ran lýk týr. Bid at nur suz dur. Bid at te vah yin bo ya sý yok tur. Bid at-ý ha se ne de dik le ri bid a týn ma sum cin sin de de nur ve fe yiz yok tur. Bid at-ý ha se ne, bid a te gö re vah ye sa de ce bir göm lek da ha ya kýn dýr. Yok sa vahy-i mahz de ðil dir. Ya ni vah yin ken di si de ðil dir. RÝ K Â DÂ BI VH Y Y KI RI OL M S D Ke zâ Ý mam-ý Rab ba ni nin i fa de et ti ði gi bi, ba zý ta ri kat lar da ba zý a dap, er kân, u sul ve ku ral lar var dýr. Bun la rýn bir kýs mý sün net ten a lýn mýþ de ðil dir. Bun lar mü ri din ne fis ter bi ye si i çin ve ya mer te be kat et me si i çin ta ri kat er ba bý ta ra fýn dan or ta ya kon muþ ku ral lar dýr. Me se lâ þey hin e te ði ni öp mek, zi kir es na sýn da se ma a kalk mak, def çal mak, bir e li yu ka rý ya bir el a þa ðý ya a çýk tu tup a yak ta dön mek, ne fis ter bi ye si i çin bir çi le dö ne mi ih das et mek, gu ru ru nu kýr mak i çin u sûl o la rak mü ri di çe þit li e mir ler le im ti han et mek gi bi ni ce ta ri kat a da bý ve er kâ ný var dýr ki, bun lar el bet te vah ye ay ký rý ku ral lar de ðil dir. Fa kat vah yin dü pe düz ken di si de de ðil dir. l bet te bu yol i le, vah yin de he de fin de bu lu nan ke mâ lâ ta u laþ mak müm kün ol muþ tur. Ya ni as lýn da bu yol i þe de ya ra mýþ týr. Çün kü te mel de ha ram un sur lar ta þý mý yor. Fa kat böy le vah ye do la yý sýy la da ya nan bir a dap en par lak bir yol da ol sa, Sün net-i Se niy ye i le mâ nâ â le min de ya rý þa mý yor. O nun en bü yük ve li si, sün net-i se ni ye yi e sas a lan la rýn en kü çük ve li si i le boy öl çü þe mi yor. Çün kü bun da doð ru dan va hiy sýr rý var dýr. Ö te ki sin de i se va hiy sýr rý bi re bir de ðil; do la yý sýy la var dýr. Ý mam-ý Rab ba ni nin de di ði bu ol sa ge rek tir. Dip not: 1- Lem a lar, s. 55. Saltanat biterken Bediüzzaman nkara'da (3) Si ya sî ve in zi ba tî de ðil, u zun vâ de li il mî mü ca he de Be di üz za man Sa id Nur sî n ka ra'dan ay rýl mak ü ze re tre ne bin mek i çin is tas yo na gel di ðin de, ye ðe ni b dur rah man da ya nýn day dý. y rý ca, is tas yon da e kâ bir den ba zý a dam lar da var dý. Mec lis'te kâ tip lik ya pan b dur rah man, ka fa sý ný kur ca la yan pek mü him bir su â li Üs ta dý da o lan am ca sý na yö nel ti yor: "y a mu ca! Se nin bu ha li ne bir tür lü a kýl sýr er di re me dim. Sen den baþ ka hiç kim se ye ya pýl ma yan o par lak tek lif le ri ne den ka bul et me din? Muh te rem a mu cam, a ca ba zih ni mi meþ gul e den bu müþ ki li hal let me ye cek ler mi?" Hi kâ ye nin de va mý ný, yi ne biz zat ken di sin den din le di ði miz Hak ký Ya vuz türk ða bey den din le ye lim: "Hz. Üs tad, ye ðe ni b dur rah man'a o ra da di yor ki: 'Bak ev lâ dým. Ba zý ri vâ yet ler de ha ber ve ri len â hir za man da ge le cek ve din i mü bin i Ýs lâ ma dar be vu ra cak deh þet li a dam(lar)ýn kim ol du ðu nu ya kî nen gör düm. Bü tün a lâ met le ri yüz le rin de, göz le rin de, e fal le rin de o ku dum. Böy le le riy le ça lý þa mam.' "Bu a çýk la ma ü ze ri ne, b dur rah man bir den ce lâl le ni yor ve be lin de ki ka ma sý na dav ra na rak, am ca sýn dan e mir bek ler ce si ne di yor: 'De mek ki öy le ha... Ma dem öy le, muh te rem a mu ca siz ba na i zin ve rin, he men gi dip o nu bu ra da han çe rim le öl dü re yim.' "n cak, Üs tad Be di üz za man o nun böy le bir te þeb büs te bu lun ma sý na mü sa a de et mi yor, ma ni o lu yor ve o na þu ha ki kat li ri vâ yet le ri ha týr la tý yor: 'Bak ev lâ dým, yi ne ri vâ yet ler de var ki, o nun za ma ný na ye tiþ ti ði niz de, o na kar þý kuv vet le ve si ya set le mu ka be le et me yin' di ye tav si ye e di li yor. Çün kü, bu ci he tiy le o ga lip tir, ya ni da ha kuv vet li dir. Hem, e ðer ha ber ve ri len þa hýs o a dam i se, za ten sen o nu öl dü re mez sin. Zi ra, eþ hâs ý â hir za man öl dü rül mek ten mah fuz dur. Her bi ri ken di va zi fe si ni ya pa cak týr. Ýþ te bu se bep ve hik me te bi na en, ben de on lar la ça lýþ ma yýp ça týþ ma ya rak Van'a git me yi ve u zun vâ de li bir il mî mü ca he de i çi ne gir me yi ter cih e di yo rum." (9) * * * Mer hum Hak ký Ya vuz türk'ün an lat mýþ ol du ðu bu ha tý ra yý, ev fik De mi roð lu baþ ta ol mak ü ze re, "Son þa hit ler"den da ha baþ ka kim se ler de nak le di yor. 1920'de iþ gal al týn da ki Ýs tan bul'da "Hu tu vât ý Sit te" i sim li bro þü rün ne þir ve da ðý tý mýn da hiz met e den, 1923'de i se n ka ra'da me mur o la rak bu lu nan ev fik De mi roð lu, ha tý ra la rýn da bil has sa Üs tad Be di üz za man'ýn n ka ra'da ki va zi ye ti ve ni - çin n ka ra'dan ay rýl mak is te di ði ni da ha baþ ka bo yut la rýy la da an la tý yor. (10) Be di üz za man Sa id Nur sî'nin n ka ra'dan ay rýl ma ge rek çe si nin bir baþ ka þa hi di i se, mir dað'da o nu zi ya ret e dip sür gün se be bi ni so ran jan dar ma Ha san r gen'dir. Hatýrarsýnda, sormuþ olduðu soruya Üstad Bediüzzaman'ýn þu þekilde cevap verdiðini beyan ediyor: "Kar da þým Ha san. Za fer den son ra M. Ke mal Pa þa, ba na bir köþk ve çift lik ver mek is te di, ben ka bul et me dim. l lah i çin har bet tim, be nim va zi fem bu ra ya ka dar dý. Ben çift lik al mak i çin ça lýþ ma dým. Ben l lah rý za sý i çin har bet tim. Hiç bir þey is te mi yo rum, her þey mil le tin ol sun, de dim. "Da ha son ra yi ne, M. Ke mal Pa þa, 'Ben ba zý ye ni lik ler ya pa ca ðým, bu ye ni lik le ri nkara'daki bdurrahman'ýn oðlu Be di üz za man di yor ki: n ka ra da rül fü nu - nun da Nu ra e hem mi yet li hiz met e den ve Kas ta mo nu da mek tep genç le rin den en ev - vel Nur la ra gi ren ve n ka ra'da ki b dur rah - man'ýn oð lu Vah det'i hi ma ye ve mu ha fa za - ya ça lý þan raç lý b dul lah'ýn mek tu bu... (mirdað Lâhikasý, s. 236) ya par ken si zin yar dým la rý ný za ih ti ya cým var dýr' de di. "Ýç ki iç mek, a çýk gez mek gi bi ba zý me se le le ri ha fif let mek is ti yo rum.' "Ben de ken di si ne Kur'ân'dan bir â yet o ku ya rak Kur'ân ý Ke ri min bir â ye ti nin, bir hük mü nün de ðil, bir har fi nin bi le de ðiþ ti ri le me ye ce ði ni söy le dim. Ken di si de rap ça yý ve Kur'ân ý Ke ri mi i yi bi li yor du. O da ba na o ku du. 'Ben bun la rý bi li yo rum' de yin ce, ben de ' ma Kur'ân'a do kun ma, Ýs lâ mi ye te i liþ me, Fen ve sa na ta da ir ye ni lik ler yap. ma Kur'ân'ý de ðiþ tir me ye kalk ma' de dim. "Bu nun ü ze ri ne M. Ke mal Pa þa çok hid det len di. Ba na hi ta ben, 'Ha ya tý nýn so nu na ka dar ya þa, an cak sür gün o la rak ya þa ya cak sýn' de di. "Ýþ te Oð lum Ha san, be nim sür gün se be bim bu dur." (11) Be yan nâ me ve a bi at Ri sâ le si Sa id Nur sî, n ka ra'da bu lun du ðu za man zar fýn da, a bi at Ri sâ le si i sim li e se ri ni rap ça o la rak, mil let ve kil le ri ne hi ta ben yaz dý ðý 10 mad de lik bir Be yan nâ me yi de ürk çe o la rak neþ ret ti. a bi at Ri sâ le si, Ye ni Gün Mat ba a sýn da, Be yan nâ me i se rab zon Me bu su li Þük rü Be yin an Mat ba a sýn da ba sýl dý. O za man ki n ka ra gün le ri ne da ir bir ha tý ra yý da, biz zat Üs tad Be di üz za man'ýn i fa de le rin den nak le de rek ko nu yu ta mam la ya lým. Be di üz za man Haz ret le ri, 23. Lem'a o la rak Ri sâ le i Nur Kül li ya tý i çin de yer a lan a bi at Ri sâ le si i sim li e se ri nin ba þýn da, yu ka rý da bah si ni et ti ði miz fýr tý na lý n ka ra se ya ha tin den þu þe kil de söz e di yor: "1338'de ( ) n ka ra'ya git tim. Ýs lâm Or du su nun Yu nan'a ga le be sin den neþ'e a lan ehl i i ma nýn kuv vet li ef kâ rý i çin de, ga yet müt hiþ bir zýn dý ka fik ri, i çi ne gir mek ve boz mak ve ze hir len dir mek i çin des sâ sâ ne ça lýþ tý ðý ný gör düm. 'y vah' de dim. 'Bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na i li þe cek!'...ma at te es süf, o din siz lik fik ri hem in ki þaf et ti, hem kuv vet bul du." a bi at Ri sâ le si i sim li bu e se rin he men ba þýn da ki bir "Ha þi ye"de i se, ay nen þu i za hat var: "Bu ri sâ le nin se be bi te li fi, ga yet mü te ca vi zâ ne ve ga yet çir kin bir tarz la, ha ka ik i i ma ni ye yi tez yif e dip, bo zul muþ ak lý ye tiþ me di ði þe ye hu ra fe de yip, din siz li ði ta bi a ta bað la ya rak, Kur'ân'a hü cum e dil me si dir." (12)... Dip not lar 9 La tif Sa li hoð lu, Ye ni s ya, 15 O cak Son Þa hit ler 1, s Son Þa hit ler, I I/ Lem'a lar, Ye ni s ya Neþ ri yat, 1994, s RÝHÝN ÝÇÝNDN lur han Cel kan fer sa dog ni as ya.com.tr Hatalarýmýzdan ötürü özür dileyelim der es ki le ri miz. Ýn san ha ta ya pan bir var lýk týr. Fa kat ha ta ya pý yor ol ma sý, o - Ha ta sýz kul ol maz nun bu ha ta la rýy la in san la rý üz me si ne, kýr ma sý na sebep ol ma ma lý dýr. Ha ta sý ný fark et me li ve he men ar dýn dan ge rek li tav rý gös ter me li dir: Ö zür di le ye rek. Pey gam ber fen di miz (asm) ne gü zel bu yur muþ: Her in san ha ta e der. Ha ta iþ le yen le rin en ha yýr lý sý tev be e den ler dir. Ö zür di le mek, bir a ciz lik gös ter ge si ya da za yýf lýk de ðil dir. am ter si i yi, ah lâk lý bir in san ol du ðu nun i þa re ti dir. vet, in sa nýz, ki mi za man çev re miz de ki le ri is te me den ü zü yor, ký rý yo ruz. He men son ra sýn da i se yan lýþ yap tý ðý mý zýn far ký na va rý yo ruz. Ýn san la rýn ba zý sý sa de ce ha ta nýn far ký na var mak la ka lý yor. Gu ru ra ka pý lý yor; ö zür di le mek nef si ne a ðýr ge li yor. Ne fis ve þey tan da za ten bu nu is ti yor. Þey ta nýn ba ca ðý ný kýr mak, nef si mi zin diz gin le ri ni e le al mak is ti yor sak, ku sur ve ha ta la rý mý zý i ti raf i le baþ la ya bi li riz. Sý kýn tý lý bir â ný mýz da öf ke mi ze hâ kim o la ma ya rak e þi mi zi mi kýr dýk, si ni ri mi zi on dan mý çý kar dýk? O na gi dip, as lýn da baþ ka sebep ler den do la yý si nir li ol du ðu mu zu an la ta bi li riz. Ha ta lý ol du ðu mu zu i fa de e dip, ken di sin den he lâl lik is te me li yiz. Kü çük bir he di ye i le bu öz rü mü zün kalp te bý rak tý ðý tor tu ve iz le ri de si le bi li riz. s lýn da bu vic da nen de bi zi ra hat la ta cak týr. Kin tut mak, öf ke duy mak, nef ret et mek ya þa dý ðý mýz ha ya týn i lâ cý de ðil dir. Bu duy gu lar la ha re ket e den ler mut lu o la maz. Çün kü mut lu lu ðun be ka sý i çin ge rek li o lan un sur lar men fî duy gu lar de ðil dir. f fet mek, an la yýþ gös ter mek, ö zür di le mek tir. þinizi cezalandýrmayýn Ko ca la rýy la prob lem ya þa yan ba zý ka dýn lar iç buh ran la rý ný yi ne ko ca la rý na çe þit li ce za lar ve re rek çý kar ma ya ça lý þýr. Me se lâ ba zý ka dýn lar sü rek li a lýþve riþ ya par. Yük sek meb lâð lý ü rün ler se çer, tâ ki ko ca sý ö de mek te zor lan sýn. Ba zý ka dýn lar, te miz lik ya par ken bol bol i lâç, su tü ke tir. Ba zý ka dýn lar da hýr sý ný ço cuk la rýn dan çý ka rýr, sü rek li on la rý a zar lar, dö ver. Ba zý sý ko ca sý nýn a i le si i le i le ti þi mi ko pa rýr. Hiç bi riy le gö rüþ mez, ne e vi ne dâ vet e der, ne mi sa fir li ðe gi der. Ba zý sý da e þi ne kah val tý ha zýr la ma ya rak, i þi ne u ður la ma ya rak in ti kam a lýr. Ka dýn lar, ce za lan dýr ma yön te mi uy gu la dýk la rý nýn far kýn da de ðil dir as lýn da. Bi le bi le yap maz lar. Duy gu la rý nýn dý þa vu ru mu dur bu þe kil de ger çek le þen. Fa kat ce za lan dýr ma yön te mi, ta raf lar a ra sýn da ki prob lem le rin çö zül me si ne de ðil, bü yü me si ne yar dým cý o lur. Çün kü ve ri len on ca ce za yý, er kek, ce za o la rak al gý la maz. Ka rý sý nýn ra hat sýz lý ðý na, ya hut huy suz lu ðu na vu rur. Ha ta lý dav ra ný þý her ne i se de vam e der. Ka dýn da her han gi bir so nuç a la ma mak tan, se si ni du yu ra ma mak tan hu zur suz o la rak ha ya tý na de vam e der. Ka dýn la rýn en çok ký rýl dýk la rý nok ta, eþ le ri nin ken di le ri ne fi zik sel þid det uy gu la ma sý dýr. Pek çok a i le ta ný yo rum. r kek ev li li ðin ilk yýl la rýn da ka rý sý ný dö vü yor her tür lü ba ha ney le. Za man la da yak at mak tan vaz ge çi yor. Fa kat sa de ce vaz geç ti ðiy le ka lý yor. Ne bir ö zür, ne bir he lâl lik di li yor. Ne va kit da yak mev zu u a çýl sa ko nu yu de ðiþ ti ri yor. San ki hiç ya þan ma mýþ ça sý na... Her ya þa nan gi bi bu da yak o la yý da ka dýn la rýn yü re ðin de de rin ya ra lar mey da na ge tir ir. Bir þe kil de o yü re ðin o na rýl ma sý ge re ki yor. Lâ kin er kek bu ta mi re bir tür lü ya naþ mý yor, ya na þa mý yor. Nef si ne a ðýr ge liyor bel ki n cak Mah ke me-i Küb ra da he sap ver me si da ha mý ko lay o la cak? Kul hak kýn dan yar gý la nýr ken, kim se nin þe fa a tin den fay da la na ma ya cak. Çün kü ha dis-i þe rif te Pey gam be ri miz (asm) þöy le bu yu rur: l lah, kul hak ký ha riç her gü na hý af fe der. Kul hak ký na gir mek ten kor ka lým, ö zür di le mek ten kork ma ya lým. Misilleme kavgayý büyütür Ne fis le ri ne ye nik dü þen ler, gayr-i meþ rû i liþ ki le re gi re bi li yor lar. Ba zen ye ni bir ma ce ra a ra yý þý, ba zen eþ ler a ra sýn da pay la þý mýn a zal ma sý dýr bu tas vip e di le mez du rum la rý or ta ya çý ka ran. Sa da ka tin ze de len me si, fark lý bir mec ra ya yö ne li yor: Mi sil le me yap mak. Ýn sa nýn ta bi a týn da öç al mak duy gu su da var. Bu, al dat ma þek lin de te za hür e der se, ta mir e dil me ye ça lý þý lan i liþ ki le ri bü tün bü tün sar sar, ze de ler. v li li ði ta ma men kop ma nok ta sý na ge ti re bi lir. maç her ne ka dar ken di le ri ni eþ le ri ne hâ lâ is te ne bi lir, be ðe ni le bi lir ol du ðunu gös ter mek, o nu kýs kan dýr mak ol sa da bu ha re ket, o lum suz so nuç lar do ðu ra cak týr. Çün kü bir ba ta ða sap lan mak týr gayr-i meþ rû mi sil le me. l dat ma hi kâ ye le rin de en can ya ký cý nok ta yý i se ço cuk lar ya þar. n ne ba ba la rý nýn sa da kat siz lik ör ne ði ta þý dýk la rý ný gö ren ço cuk lar dan bi ri ay ný fi i li iþ ler ken, di ðe ri çev re si ne kar þý gü ven siz bir tu tum ser gi ler. Bi ri ya pý lan ha ta yý nor mal kar þý lar ken, di ðe ri nor ma lin ö te sin de al gý la ya rak ken di si ne o lum suz bir dün ya i ma jý çi zer. Böy le ce ba þý bo zuk ve prob lem li ço cuk lar top lu ma dâ hil o lur. Düþ man lýk ve öç al ma duy gu la rý ný e þi ni ze kar þý de ðil, mec ra la rý na yön len dir me li si niz. Ýþ te bu nun muh te þem me to du: dâ vet et mek is ter sen, kal bin de ki a dâ ve te a dâ vet et, o nun ref i ne ça lýþ. (Mek tû bât, s. 447)

6 6 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB YUR HBR Y HBRLR Kah ra man ma raþ ta tren yo lun da pat la ma n KH R MN M RÞ IN Pa zar cýk il çe sin de, yük tre ni nin ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da ray lar da ha sar o luþ tu. Va li Þük rü Ko ca te pe, yap tý ðý a çýk la ma da, Nar lý dan ha re ket e den se fer sa yý lý yük tre ni nin Pa zar cýk il çe si ü nel mev ki in de ge çi þi sý ra sýn da pat la ma mey da na gel di ði ni be lirt ti. Pat la ma da can kay bý ol ma dý ðý ný ak ta ran Ko ca te pe, l lah a çok þü kür ya ra la nan kim se ol ma dý. ren de de ha sar yok. Sa de ce tren ra yýn da ha fif ha sar o luþ tu. Pat la ma ne de niy le 1 met re de rin li ðin de, 2 met re ça pýn da çu kur o luþ tu. O la yýn ar dýn dan gü ven lik güç le ri nin böl ge ye ha re ket et ti ði ni i fa de e den Ko ca te pe þu bil gi le ri ver di: Gü ven lik güç le ri miz i kin ci bir tu za ða kar þý tem kin li ha re ket et ti. Pat la ma nýn çok ya ký nýn da bir kab lo fark e di lin ce der hal ke sil di. Ý kin ci tu zak, pat la ma dan son an da ön len di. Va li Ko ca te pe, gü ven lik güç le ri nin böl ge de ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü nü kay det ti. Patlama nedeniyle kapanan demir yolu yapýlan onarýmýn ardýndan ulaþýma açýldý. CDD yetkililerinden verilen bilgiye göre, patlamanýn ardýndan tren rayýnda oluþan hasar, ekiplerin çalýþmasý sonucu onarýldý. Yapýlan çalýþmanýn ardýndan demir yolu ulaþýma açýldý. Kah ra man ma raþ / a a 105 ka çak göç men ya ka lan dý n N L Y NIN Ke mer il çe sin de jan dar ma e kip le rin ce 2 kam yon ve bir o to mo bil i çin de 105 ka çak göç men ya ka lan dý. lý nan bil gi ye gö re, bir ih ba rý de ðer len di ren Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, Ke mer il çe sin de kon voy ha lin de gi den 1 kam yon ve 2 o to mo bi li dur dur du. Kam yo nun ka sa sýn da ve o to mo bil de Myan mar, Fi lis tin, Ý ran ve f ga nis tan uy ruk lu 60 er kek, 28 ço cuk ve 17 ka dýn ka çak göç men ol du ðu be lir len di. Göz lem al tý na a lý nan ve bat ta ni ye i le yi ye cek te min e di len göç men ler, ko nak la ma la rý i çin Ke mer Spor Sa lo nu na gö tü rül dü. Kam yon ve o to mo bil de göç men le re eþ lik e den ve sa hil de tek ne de bek le yen i sim le ri he nüz be lir le ne me yen 12 ki þi de Göç men ka çak çý lý ðý suç la ma sýy la gö zal tý na a lýn dý. Zan lý la rýn pa ra al dý ðý göç men le ri Ý tal ya ya gö tür me yi ta ah hüt et tik le ri id di a e dil di. n tal ya / a a Ve ri ci si ça lý nan rad yo, ya yý na a ra ver di n S KR Y NIN da pa za rý il çe sin de ye rel rad yo, ve ri ci si nin ça lýn ma sý ne de niy le 4 gün dür ya yýn ya pa mý yor. Ser di van il çe sin de rad yo, te le viz yon ve tel siz ve ri ci le ri nin bu lun du ðu Ký ran te pe de ki Rad yo y lül e a it ve ri ci, 4 gün ön ce kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce ça lýn dý. 20 bin li ra de ðe rin de ki ve ri ci nin ça lýn ma sý dolayýsýyla ya yý na a ra ve ren rad yo yet ki li le ri, hýr sýz lý ðýn ay dýn la týl ma sý i çin Sa kar ya m ni yet Mü dür lü ðü ne mü ra ca at et ti. Rad yo y lül Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Yah ya Ba kýr, 4 gün ön ce ya yý nýn ke sil di ði ni be lir te rek, du ru mu öð ren mek i çin Ký ran te pe ye git ti ðin de ve ri ci nin bu lun du ðu ku lü be nin zin ci ri nin ke sil di ði ni ve ci ha zýn ça lýn dý ðý ný fark et ti ði ni söy le di. Hýr sýz lý ðýn pro fes yo nel ce ya pýl dý ðý ný i fa de e den Ba kýr, Bu, ö zel bir ci haz, se ri nu ma ra sý var, bi ze ka yýt lý ol du ðu nu BK bi li yor. Ko nu yu il gi li tek nik ser vis le re ak tar dýk. Ci ha zýn bi ze a it ol du ðu, fa tu ra la rý nýn biz de ol du ðu, kaç yý lýn dan be ri bi zim kul lan dý ðý mýz bel li. Kaç kez tek nik ser vi se gi rip çýk tý ðý da bel li. Bir ön ce ci ha zý mý zýn bu lun ma sý ný is ti yo ruz de di. Ve ri ci nin pi ya sa de ðe ri nin 20 bin li ra ci va rýn da ol du ðu nu an la tan Ba kýr, mes lek taþ la rý ný rad yo ve ri ci le ri nin ça lý na bil me si ih ti ma li ne kar þý u yar dý. Ba kýr, hýr sýz lýk dolayýsýyla mað dur ol duk la rý ný belirterek, Þu an hiç bir þey yok. Rek lâm da yok, ya yý ný mýz dur muþ du rum da i fa de le ri ni kul lan dý. Sa kar ya / a a Üst geçitler çeltik kurutma sahasý oldu n ÜRKÝY'NÝN çeltik ambarý dirne de üreticiler, çeltiði yaya geçiþinin az olduðu otobanlardaki üst geçitlerde kurutuyor. Bazý üreticiler, hasadýn ardýndan çeltiði makinede kurutmayý tercih ederken, maliyetleri azaltmak isteyen kimi üreticiler de asfalta sererek kurumasýný saðlýyor. dirneli çeltik üreticisi Mustafa Sarvan, ürünü kurutmak için otoyol üst geçidini tercih ettiðini söyledi. 20 kilometre yol katederek buraya geldiðini anlatan Sarvan, Kurutma maliyetleri fazla olduðundan mecburen bu yöntemi seçiyoruz. Yetiþtirdiðimiz çeltiði asfaltta kurutuyoruz. Geçen yýl çalýþmalar nedeniyle -5 karayolu trafiðe kapalý olunca bütün üreticiler orada kuruttu. Bu yýl da buraya geldik. Yaya geçiþi az olduðu için burayý tercih ettik dedi. Çeltik kurutmanýn zahmetli bir iþ olduðuna dikkati çeken Sarvan, Ürünü 2 günde kurutuyoruz. Kurutma makinesini tercih etseydik yaklaþýk bin 500 liraya mal olurdu diye konuþtu. dirne / a a M Otoyolu'nda limon yüklü týr devrildi n DÜZ C'D M O to yo lu nda li mon yük lü týr dev ril di. Ýs tan bul yö nü ne gi den li Sim sar i da re sin de ki 31 F 5848 pla ka lý li mon yük lü týr, Kü çük Me len mev ki sin de sü rü cü sü nün di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet me si so nu cu dev ril di. Yak la þýk 100 met re sü rük le ne rek kar þý þe ri de ge çen tý rýn sü rü cü sü ka za yý ya ra al ma dan at lat tý. O to yo la sa çý lan li mon lar ne de niy le, n ka ra yö nü ne u la þým bir sü re tek þe rit ten sað lan dý. Ka ra yol la rý e kip le ri nin te miz lik ça lýþ ma sý nýn ar dýn dan u la þým nor ma le dön dü.düz ce / a a De niz le re hep sýr tý mý zý dön dük FOOÐRF SNÇISI HSÝN CYLN, ÜRKÝY'NÝN ÜÇ RFI DNÝZLRL ÇVRÝLÝ OLMSIN RÐMN, OPLUMUN DNÝZLR HP SIRINI DÖNDÜÐÜNÜ DÝL GÝRDÝ. ÜB K IN des te ðin de r dem li il çe sin de ger çek leþ ti ri len De ni zi mi ta ný yo rum ve ko ru yo rum faaliyeti kap sa mýn da, il köð re tim öð ren ci le ri ne de niz bi lin ci ni a þý la ya cak bil gi ler ak ta rý lý yor. U BÝ K ýn des te ðiy le Or ta Do ðu ek nik Ü ni ver si te si (OD Ü) De niz Bi lim le ri ns ti tü sü, Mer sin Ü ni ver si te si ve Mer sin Ýl Mil lî ði tim Mü dür lü ðü ta ra fýn dan öð ren ci le re yö ne lik dü zen le nen pro je kap sa mýn da 5 gün sü re cek uy gu la ma lý e ði tim baþ la dý. Fo toð raf sa nat çý sý ah sin Cey lan, ür ki ye nin üç ta ra fý de niz ler le çev ri li ol ma sý na rað men, top lu mun de niz le re hep sýr tý ný dön dü ðü nü di le ge ti re rek, Ço cuk la rý mý za kü çük ken de niz le ri mi zi, de niz ler de ki can lý la rý ve e ko sis te mi kü çük kü çük bil gi ler le ta nýt mak ge re kir. Biz ler de de niz ler de ki can lý ya þa mýn ko run ma sý na yö ne lik bil gi ler ak tar mak ü ze re bu ra da yýz di ye ko nuþ tu. OD Ü De niz Bi lim le ri ns ti tü - sü Mü dü rü Prof. Dr. h met Ký deyþ, ens ti tü nün r dem li yer leþ ke sin de ki a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ ma da, ço cuk la ra de niz le il gi li e ði tim le ri ver me ye yýl lar ön ce baþ la mýþ ol ma yý ar zu la dýk la rý ný, an cak he nüz hiçbir þey i çin geç ol ma dý ðý ný söy le di. Ba zý can lý tür le ri nin yok ol ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya kal dý ðý ný i fa de e den Ký deyþ, de niz kay nak la rý nýn sür dü rü le bi lir þe kil de kul la nýl ma sý ve ko run ma sý i çin ü zer le ri ne dü þen so rum lu lu ðu ye ri ne ge ti re rek de niz le rin ko run ma sý na kat ký sað la mak is te dik le ri ni be lirt ti. ÖÐRNCÝLR DLIÞIN SIRLRI KRILCK Pro je kap sa mýn da top lam 100 öð ren ci ye de niz le rin ko run ma sý na yö ne lik e ði tim ve re cek le ri ni an la tan Ký deyþ, e ði ti me ilk o la rak Li mon lu Or ta o ku lun dan öð ren ci le rin ka týl dý ðý ný, öð ren ci le re ön ce ku ru mu ta nýt týk la rý ný, ar dýn dan da de niz bi lim le ri ko nu sun da bil gi ler ak tar dýk la rý ný vur gu la dý. Öð ren ci le re ay rý ca su al tý fo toð raf çý lý ðý ve da lýþ la rýn na sýl ya pýl dý ðý ný ko nu nun uz man la rýn dan dün ya ser best da lýþ þam pi yo nu Þa hi ka r cü men ve R su al tý fo toð raf sa nat çý sý ah sin Cey lan ta ra fýn dan ak ta rý la ca ðý na dik ka ti çe ken Ký deyþ, pro je nin ço cuk lar a çý sýn dan ö nem li kat ký lar sað la ya ca ðý ný bil dir di. Da lýþ þam pi yo nu Þa hi ka r cü men i se, pro je kap sa mýn da öð ren ci le re da lý þýn sýr la rý ný ve gi zem le ri ni ak ta ra ca ðý ný, ço cuk la ra de niz le rin ne den ko run ma sý ge rek ti ði ve a lýn ma sý ge re ken tedbir le ri an la ta ca ðý ný kay det ti. Mer sin / a a Ha yýr se ver ler den Ký zý la y a des tek BOY DK Gru bu þir ket le rin den HS Kab lo ta ra fýn dan Kay se ri de yap tý rý la rak ürk Ký zý la yý na ba ðýþ la nan 62 ya tak lý Müj gan Boy dak Kýz Öð ren ci vi, tö ren le a çýl dý. Mer kez Ko ca si nan il çe si Ör ne kev ler Ma hal le si nde ki öð ren ci e vi nin a çý lýþ tö re ni ne, Va li Þe rif Yýl maz, ürk Ký zý la yý Ge nel Baþ ka ný h met Lüt fi kar, Kay se ri Sa na yi O da sý Baþ ka ný ve Boy dak Gru bu Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Mus ta fa Boy dak i le e þi Müj gan Boy dak ve dâ vet li ler ka týl dý. kar, tö ren de, ürk Ký zý la yý o la rak ha yýr hal ka la rý na bir ye ni si ni da ha ek le dik le ri ni, ba ðýþ çý la rýn gü ve ni ne la yýk ol ma nýn da gu ru ru nu ya þa dýk la rý ný vur gu la dý. Dün ya ça pýn da ki yar dým ku ru lu þu Ký zý lay ýn, ba ðýþ çý la rý nýn gü ve ni ne maz har ol ma yý ö nem se di ði ni be lir ten kar, Van dep re mi nin ol du ðu gün he nüz kam pan ya mý zý aç ma dan, hiç kim se ye yar dým is te ði mi zi be lirt me den, o sa bah ürk Ký zý la yý nýn ban ka he sap la rý na 10 mil yon ürk li ra sý ya tý rýl dý. Bu, bin ler ce in san la rýn yol la dý ðý pa ra lar dan o lu þan ra kam dý. Böy le bir ra ka mýn ta lep e dil me den ya tý rýl ma sý de mek, o nu gön de ren in san la rýn ba ðý þýn ad re si o la rak Ký zý lay ý gör dü ðü nü, Ký zý lay a i nan dý ðý ný ve gü ven di ði ni res me den bir o lay dý de di. ür ki ye nin her böl ge sin de ha yýr se ver le rin kat ký sýy la yap tý rý lan yer le re rast la dýk la rý na i þa ret e den kar, Ha yýr se ver le ri miz, Van dep re min de mil le ti mi zin ha mi yet per ver li ði ni bir kez da ha gös ter di di ye ko nuþ tu. ürk Ký zý la yý nýn e ði ti me de ö nem ver di ði ne de ði nen kar, muh te lif þe hir ler de öð ren ci ev le ri nin bu lun du ðu nu, öð ren ci e vi kon sep ti ne ku rum la rý nýn ön a yak ol du ðu nu söy le di. Kay se ri / a a uz la ya 57. ca mi UZ L Mi mar Si nan Ma hal le si, va tan daþ la rýn gi ri þi mi ve uz la Be le di ye si nin des te ði i le ye ni bir ca mi ye ve Kur ân kur su na ka vu þu yor. Mi mar Si nan Ma hal le si Mu ham med Meh di Ca mii ve Kur ân Kur su nun te me li, duâ lar ve sa lâ vat lar eþ li ðin de a týl dý. Kur ân-ý Ke rim o ku na rak baþ la yan te mel at ma tö re ni ne uz la Be le di ye Baþ ka ný Dr. Þa di Ya zý cý ve h li beyt  lim le ri Der ne ði (h la- Der) Ge nel Baþ ka ný Ha san Ka na at lý nýn ya ný sý ra, çok sa yý da i lim a da mý ve va tan daþ lar ka týl dý. Kur ân kur su bö lü mü nün de bu lu na ca ðý bil di ri len ca mi nin der nek baþ ka ný Ha cý Mur ta za, a çý lýþ ko nuþ ma sýn da ö nem li bir hiz me ti ger çek leþ ti re cek ol mak tan duy du ðu mem nu ni ye ti i fa de e de rek l lah ýn e vi ni in þa e den le re l lah da Cen net te köþk ler in þa e der an la yý þýy la gi riþ ti ði miz bu hiz me ti bi ze na sip e den Ce nâb-ý l lah a þü kür ler e di yor ve her sý kýn tý mýz da bi ze bü yük des tek ve ren sa yýn Be le di ye Baþ ka ný mýz Dr. Þa di Ya zý cý Bey e ce ma a ti miz ve ho ca la rý mýz a dý na te þek kür e di yo rum þek lin de ko nuþ tu. e mel at ma tö re ni ne ka tý la rak bir ko nuþ ma ya pan h la-der Ge nel Baþ ka ný Ha san Ka na at lý da, Biz ler bu þe ref li di nin men sup la rý ve bu þe ref li Pey gam - ber in (asm) üm me ti o la rak, bir li ði mi zi be ra ber li ði mi zi per çin le me ye ve di ni mi zi öð re nip ya þa ya ca ðý mýz i ba det ha ne le ri in þa et me ye gay ret sarf e di yo ruz. a rih, her de vir de Ýs lâm üm me ti ni tak dir le ka yýt al tý na al mýþ, öv güy le söz et miþ tir. Biz ler de bu i nanç de ðer le ri miz le, ge le ce ði mi ze ü mit le ba ký yo ruz di ye ko nuþ tu. Ca mi ve Kur ân Kur su nun te mel at ma tö re nin de ko nu þan uz la Be le di ye Baþ ka ný Dr. Þa di Ya zý cý da, top lum la rýn ma ne vî ih ti yaç la rý na dik kat çek ti ði ko nuþ ma sýn da, mad dî aç lý ðý do yur mak her za man müm kün dür. n cak bun dan da ha da ö nem li si, ma ne vî aç lý ðý mý zý do yu ra cak ça lýþ ma lar yap mak týr de di. Ya pý lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan kur ban ke sil di ve ca mi nin te me li, du a lar ve sa lâ vat lar eþ li ðin de a týl dý. Ýs tan bul / Ye ni s ya Is par ta Mev li di ne gi di yo ruz, siz le ri de bek li yo ruz Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin 23 Mart 1960 ta ri hin de ve fat et me sin den son ra, 60 lý yýl la rýn i kin ci ya rý sýn da (60 Ýh ti lâ li nin ký lý cý te pe miz de sal lan ma sý na rað men) ce ma at o la rak a lý nan bir ka rar la, Üs ta dýn en çok kal dý ðý men zil ler den Van ve Is par ta i le ve fat et ti ði Ur fa da mev lid ler ya pýl ma ya baþ lan dý. Mak sad, hem baþ ta Pey gam be ri miz (asm) ol mak ü ze re, bü tün geç miþ en bi ya, ev li ya, þü he da vs. i le Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin ru hu na du â lar e dip, on la rýn yâd e dil me siy di. ma ta biî bu nun ya nýn da, Nur a le be le ri nin bir a ra ya ge le rek müf ri ta ne ir ti ba týn, mu hab bet fe da i si ol ma nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge ti rip, kay naþ ma nýn, mu hab be tin te za hür le ri ni gös ter mek de var dý. Za ten mev lid ya pý lan ca mi le rin i çin de din le yen ler ol du ðu gi bi, ca mi av lu sun da da ha faz la bir ce ma at bir bi riy le soh bet e dip, hem hâl o lur lar. Ba zen bu mev lid le re gö tür dü ðü müz, hiz met le ri miz le ye ni ta ný þan þa hýs la rýn, bu mu hab bet hal ka sý ný gör dük ten son ra, böy le hal ler le ilk de fa kar þý laþ týk la rýn dan ve sa ha bi le rin ken di a ra la rýn da ya þa dýk la rý mi sâl bir u huv vet ve mu hab bet ha va sý ný te nef füs et tik le rin den, ce ma a ti mi ze sým sý ký sa rýl dýk la rý ný da gör mü þüz dür. Ýþ te bu mev lid ler den biz ilk de fa, 1974 se ne sin de ya pý lan Ur fa Mev li di ne git tik; bu nun la a lâ ka lý geç miþ ya zý la rý mýz da çok bah set tik. On dan son ra da, Ur fa, Van mev lid le ri ne de vam e dip, 12 y lül 1980 ih ti lâ lin den 19 gün ön ce ya pý lan Is par ta Mev li di ne iþ ti rak et tik. a biî bu mev lid le re, o za man ki ce ma a ti miz aþk la, þevk le iþ ti rak e di yor du. Mem le ke tin en üc ra kö þe le rin den kal kýp ge li yor du. Her ha in ih ti lâl de bir neb ze in ký ta a uð ra sa da, ce ma at, býk ma dan u san ma dan yi ne mev lid le re de vam e de gel miþ tir. Za man la de ði þen þart la ra gö re, do ðu ve ba tý da ki her ke sin ko lay bir bu luþ ma mer ke zi o la rak n ka ra Ko ca te pe Ca mi i nde, 1990 da mev lid baþ la týl dý. Çok gü zel de vam e dip, a de ta sem bol le þen bu mev lid, çe þit le mah fil ler ce sa bo te e di le rek 1999 se ne sin de son bul muþ, o gün bu gün dür de ya pý lan her mü ra ca at ge ri çev ri le rek, n ka ra Ko ca te pe Ca mi i nde ya pý lan mev lid le re bir tür lü i zin a lý na ma mýþ týr. Hay di, geç miþ hü kü met ler ney se de, din dar bil di ði miz bu hü kü me tin on se ne lik ic ra a tý i çin de de ma a le sef, Ko ca te pe Mev lid le ri ne mü sa a de çýk ma mýþ týr. Ney se ba ka lým, ha yýr lý sý... Ýn þa al lah Ko ca te pe Mev lid le ri ne i zin ve ri le ce ði gü nü bek le ye lim. Bu a ra da ta biî ce ma at boþ du ra maz dý. r týk mev lid i çin sem bol leþ miþ vi la yet le rin dý þýn da ba zý vi la yet le ri miz de de mev lid o kun ma ya baþ lan dý. Bun lar dan en gü ze li de, bi zim 2009 se ne sin de Bur sa U lu Ca mi i nde yap tý ðý mýz mev lid ol du. Biz, müm kün ol duk ça bu mev lid le re git me ye ça lý þý yo ruz. Ge çen se ne Is par ta Mev li di ne git miþ tik. Bu se ne de Is par ta Mev li di nin i lân ve dâ ve ti ga ze te miz Ye ni s ya da ya pýl ma ya baþ la yýn ca Gi de ce ðiz in þa al lah de dik ve Bur sa da ki ar ka daþ la rý mýz la da ko nuþ tuk. Her hal de, en az bir kaç o to büs le Bur sa o la rak bu mev li de iþ ti rak e de ce ðiz. a biî bu a ra da ba zý es ki ar ka daþ la rý mý zý, Is par ta Mev li di ne git me le ri i çin teþ vik e di yo ruz. Has sa ten es ki ve he ye can lý o Nur cu lar ol mak ü ze re, her ke si a ma her ke si, 30 y lül Pa zar gü nü ya pý la cak o lan Is par ta Mev li di ne bek li yo ruz. Mu hab bet i çin, it ti had ve ir ti bat i çin bek li yo ruz. De dik ya, biz gi de ce ðiz, a ma her ke sin de bu mev li de iþ ti rak et me si ni bek li yo ruz. ZÝY Muhterem aðabeyimiz Hikmet Çetiner'in kayýnvalidesi, Hacer Çetiner'in annesi Cemile Yetiþenoðlu Hanýmefendinin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bozyaka - ÝZMÝR el: 0(232)

7 Y DÜNY 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB 7 Ku zey Kaf kas ya da ka ra fil me e ri þim en gel len di HZ. MU HM MD (asm) ha ka ret i çe ren fil me, Ku zey Kaf kas ya cum hu ri yet le rin - den tep ki ler yük sel me ye baþ la dý. Rus - ya ya bað lý Ku zey Kaf kas ya cum hu ri yet - le rin den Da ðýs tan, Çe çe nis tan ve Ka bar - dey-bal kar da Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil me e ri þim en gel len di. Çe çe nis tan hü kü me ti ba sýn mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma da, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren film den bö lüm le ri ya yýn la dý ðý ge rek çe siy le Çe çe nis tan sav - cý lý ðý ta ra fýn dan Yo u tu be a e ri þim ya sa ðý ge ti ril di ði bil di ril di. Ben zer bir uy gu la ma Da ðýs tan ve Ka bar dey-bal kar da da ger çek - leþ ti. Da ðýs tan da, ö zel lik le gü ven lik or gan - la rýn dan ge len ta lep ü ze ri ne, da let Ba kan - lý ðý ta ra fýn dan ül ke de in ter net e ri þi mi sað la - yan bütün fir ma la rýn Yo u tu be a e ri þi mi dur dur du ðu a çýk lan dý. Ka bar dey-bal kar hü kü me ti ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da i - se sav cý lýk ta ra fýn dan Yo u tu be e ri þi min dur du rul du ðu bil di ril di. Moskova / a a DÝN DMLRINDN PKÝ RUS Y D KÝ Müs lü man din a dam la rý da da ha ön ce fil me tep ki gös ter miþ ler di. Mos ko va Müf tü - sü l bir Krga nov, Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret i çe ren fil min a þa ðý la ma a ma cý ta þý dý ðý ný be lir tir - ken, i nanç lý in san la rýn bu tür pro vo kas yon la ra a let ol ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt miþ ti. Rus ya Müf tü ler Kon se yi Baþ kan Yar dým cý sý Rus han b bi a sov i se Söz ko nu su film sa de ce po li tik a maç lar pe þin de o lan ca hil bir yö net me nin ken di dü þün ce le ri ni yan - sý tý yor de ðer len dir me sin de bu lun muþ tu. Obama, Va li Rom ney baþ ka bir sa va þa baþ la ma mýz ge rek ti ði ni söy lü yor sa, öy le söy le sin de di. FO OÐRF: O ba ma dan, Rom ney e ka pý gi bi dýþ po li ti ka ce va bý BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ra ki bi Cum hu ri - yet çi baþ kan a da yý Mitt Rom ney nin, müt te fik - ler le ve ay ný za man da düþ man lar la yü rü tü len dýþ po li ti ka yý za yýf o la rak ni te len dir me si ne cevap ver di. O ba ma, CBS te le viz yo nu nun 60 Mi nu tes prog ra mýn da ya yýn la na cak söy le þi sin - de, Rom ney in, Was hing ton yö ne ti mi nin, Su ri - ye de ki ve dün ya nýn baþ ka bir ye rin de ki kar ga þa - yý e le al ma bi çi mi ne yö ne lik e leþ ti ri si ne ver di ði ya nýt ta, Va li Rom ney baþ ka bir sa va þa baþ la ma - mýz ge rek ti ði ni söy lü yor sa, öy le söy le sin de di. y ný prog ra ma ko nuk o lan Mitt Rom ney, dýþ po li ti ka e leþ ti ri si ne Su ri ye nin ya ný sý ra Ýs ra il i da hil e de rek, O ba ma nýn, BM Ge nel Ku ru lu nda Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu i le gö rü - þe me ye cek ol ma sý ný, Bütün Or ta do ðu ya bir bi - çim de dost la rý mýz dan u zak laþ tý ðý mýz me sa jý ný gön de ren bir ha ta o la rak de ðer len dir di. Ö te yan dan O ba ma, po li ti ka la rý ný, nük le er si - lâh ge liþ ti re ce ðin den en di þe e di len Ý ran a as ke rî güç kul lan ma yö nün de de ðiþ tir me le ri i çin Ne - tan ya hu dan her han gi bir bas ký his se dip his set - me di ði ne i liþ kin so ru yu, U lu sal gü ven lik ka rar - la rý mý za ge lin di ðin de, his set ti ðim tek bas ký sa - de ce me ri kan hal ký i çin doð ru o la ný yap mak - týr. Ve dý þa rý dan ge len her tür lü se si duy maz dan ge le ce ðim cevabý ver di. Be yaz Sa ray, O ba ma i le Ne tan ya hu ay ný an da New York ta ol ma ya cak - la rýn dan i ki li a ra sýn da bir gö rüþ me a yar la ma nýn im kân sýz ol du ðu nu a çýk la mýþ tý. Was hing ton / a a Suriye'deki þiddet olaylarý dolayýsýyla yiyecek sýkýntýsý çeken halk ekmek fýrýnlarýnýn önünde uzun kuyruklar oluþturuyor. Suriye'deki her geçen gün þiddeti artan çatýþmalardan en çok sivil halk etkileniyor. çlýk sýkýntýsýnýn iyice hissedildiði bölgelerde halk, yiyecek bulmak için baþka bölgelere göç etmek zorunda kalýyor. FO OÐ RF: Suriye de, 1,5 milyon kiþi açlýkla karþý karþýya DÜNY GID PROGRMI SURÝY'D DVM DN KRÝZ DOLYISIYL 1,5 MÝLYON ÝNSNIN ÇLIKL KRÞI KRÞIY OLDUÐUNU BÝLDÝRDÝ. DÜN Y Gý da Prog ra mý Su ri ye de de vam e den kriz dolayýsýyla 1,5 mil yon in sa nýn aç lýk la kar þý kar þý ya ol du ðu nu bil dir di. Su ri ye de de vam e den kriz 18 in ci a yý ný ge ri de bý ra kýr ken, þid det o lay la rýn da ço ðu ka dýn ve ço cuk ol mak ü ze re gün de or ta - la ma ö len le rin sa yý sý 200 e da yan dý. Yö - ne ti me bað lý or du ta ra fýn dan sa vaþ u çak - la rý, tank ve ha van to pu i le ger çek leþ ti ri - len bom bar dý man dolayýsýyla bir çok þe - hir de alt ya pý nýn i se bü yük öl çü de tah rip ol du. Kan gö lü ne dö nen ül ke de 2 bin 500 ü ço cuk 30 bin den faz la ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Dün ya Gý da Prog ra mý ül ke de ki sý kýn tý la ra dik kat çe ke rek, son bir kaç ay da Su ri ye de gý da yar dý mý na muh taç o lan la - rýn sa yý sý nýn 5 kat art tý ðý ný bil dir di. Ku ru - luþ tan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke de ki ça týþ - ma lar ve bom bar dý man dolayýsýyla yar dý - ma muh taç in san la rýn ya rý sý na da hi u la - þa ma dýk la rý ný ak tar dý. Su ri ye de ki aç lýk teh li ke si i le kar þý kar þý ya o lan hal ka yar - dým i çin 60 mil yon do la ra ih ti yaç duy - duk la rý ný be lir ten yet ki li ler, da ha faz la ba - ðýþ ya pýl ma sý ný is te di. GI D FÝ Y L RI YÜK S LÝ YOR Dün ya Gý da Prog ra mý ha len Hu mus ta Su ri ye Ký zý la yý a ra cý lý ðýy la 220 bin ki þi ye gý da yar dý mý ya pý yor. Ön ce lik ev le ri ni terk e de rek ca mi, ki li se, o kul gi bi ka mu bi na la rý i le ak ra ba la rý nýn ya ný na yer leþ miþ in san la ra ve ri li yor. Ö zel lik le ça týþ ma la rýn de vam et ti ði böl ge ler de gý da fi yat la rý nýn i - ki ka tý na yük sel di ði Su ri ye de tüp gaz sý - kýn tý sý da ya þa ný yor. Humus / ci han LZKÝY'D SFL B YIR Bu cak ürk le ri Der ne ði Baþ ka ný Meh met Fet tah Çift çi, Laz ki ye nin Ba yýr-bu cak böl ge sin de se fa let ya þa ný yor de di. Su ri ye de ki iç ka rý þýk lý ðýn ve sa va þýn her ge çen gün þid - de ti ni art týr dý ðý ný ve o ra da ya þa yan ürk men le rin bü yük sý kýn tý lar ya þa dý ðý ný i fa de e den Çift çi, þun la rý kay det ti: Su ri ye or du su sal dý rý la rý ný Laz ki ye böl ge sin de art týr dý. Bu ra da Yay - la da ðý il çe siy le Laz ki ye a ra sýn da bu lu nan 36 köy ve 2 bel de de ürk men ler ya þý yor. Bu köy - le re a tý lan bom ba la rýn ses le ri ni Yay la da ðý il çe sin den de duy mak müm kün. Can la rý ný kur tar - ma yý ba þa ran lar ür ki ye ye ka çý yor. n cak o ra da ka lan lar aç lýk ve sal gýn has ta lýk teh di diy le kar þý kar þý ya. Ký sa ca sý Laz ki ye nin Ba yýr-bu cak böl ge sin de se fa let ya þa ný yor. Hatay / aa SD'IN ÇOK SYID SUBYI ÖLDÜ SU RÝ Y D mu ha lif ler i le Su ri ye or du su a ra sýn da ya þa nan ça týþ ma lar da sad a bað lý ni za mî or du dan çok sa yý da su bay öl dü, Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) Ha lep in ba zý ma hal le le ri ni e le ge - çir di. Ö SO ya bað lý h fad-ý Re sul (Pey gam ber o run la rý) u ga yý, Þam da Fi lis tin li mül te ci le rin ya þa dý ðý Yer muk Ma hal le si nde bu lu nan as ke rî is tih ba rat bi na sý ný bom ba la dýk la rý ný, pat la ma - da 10 un ü ze rin de su ba yýn öl dü rül dü ðü nü du yur du. Þam Ha ber ðý Mu ha bi ri Hamd Mu re vid, Su ri ye-ýs ra il sý ný rýn da ki Go lan te pe le ri nin Ku nay tra i lin de Ö SO ve Su ri ye Or du su a ra sýn da þid - det li ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý, Ö SO nun Ku nay tra nýn Ha mi di ye ve Hur ri ye bel de le ri ni e le ge çir - di ði ni, bir çok Su ri ye as ke ri nin a ðýr si lâh la rýy la e le ge çi ril di ði ni bil dir di. Þam / aa Çin-Ja pon ya a ra sýn da gö rüþ me ler baþ la dý n P KÝN ve ok yo a ra sýn da u zun za man dýr ger gin li ðe ne den o lan Di a o yü a da la - rý nýn e ge men li ði ko nu sun da mü za ke re ler Çin in baþ þehri Pe kin de baþ la dý. Çin ve Ja - pon ya Dý þiþ le ri Ba kan Yar - dým cý la rý Cang Cý cün ve Çý - ka o Ka va i nin dün bir gö rüþ - me yap tý ðý ve ih ti laf lý a da la ra i liþ kin ta raf la rýn ken di res mi tu tum la rý ný bir bir le ri ne i le - te rek, fi kir a lýþ ve ri þin de bu - lun du ðu bil di ril di. Gö rüþ - me de, Pe kin yö ne ti mi nin Ja - pon ya ya da la rýn ha ki mi - ye ti nin an tik çað lar dan bu ya na Çin e a it ol du ðu ger çe - ði nin ta ri hî ve hu kuk sal da - ya nak la rý ný an lat tý ðý bil di ril - di. Çin Dý þiþ le ri Ba kan Yar - dým cý sý Cang ýn Ja pon mev - ki da þý na, ok yo yö ne ti mi - nin ser gi le di ði tek ta raf lý tav - rýn i ki ül ke i liþ ki le ri ne cid dî o ran da za rar ver di ði ni söy - le di ði ve ok yo hü kü me ti ne ek ta raf lý ta výr ve ey lem - ler den u zak du ra rak di ya log ve mü za ke re or ta mýn da so - ru nun çö zü mü a dý na ü ze ri - ne dü þe ni yap ma sý yö nün de çað rý da bu lun du ðu ak ta rýl dý. Pe kin ve ok yo a ra sýn da ki ger gin lik, Çin De ni zi nde ki ih ti laf lý in san sýz a da la rýn bir bö lü mü nün, ok yo hü kü - me tin ce Ja pon bir a i le den sa týn al dý ðý ný du yur ma sý ü - ze ri ne art mýþ tý. Pekin / aa Ý ran, or ta men zil li fü ze de ne di n Ý RN, or ta men zil li fü ze de ne di ði ni a çýk la dý. Dev rim Mu ha fýz la rý ndan ya pý lan a - çýk la ma da, a er-2 ti pi fü ze - le rin ön ce ki gün ba þa rýy la de nen di ði bil di ril di. çýk la - ma da, a er-2 ti pi fü ze le rin Ra ad i sim li ha va sa vun ma sis te mi nin par ça sý ol du ðu kay de dil di. Bu a ra da Fars ha ber a jan sý, Pa zar gü nü de fü ze de ne me le ri nin ya pýl dý - ðý ný du yur du. Dev rim Mu - ha fýz la rý ko mu tan la rýn dan uð ge ne ral mir li Ha cý - za de, haf ta so nu, Ýs ra il in ül - ke si ne sal dýr ma sý du ru mun - da Ü çün cü Dün ya Sa va þý çý ka bi le ce ði u ya rý sýn da bu - lun muþ tu. ahran / aa Ýs tim lak e di len yer ler i çin 6.5 mil yar do lar ci va rýn da bir ö de me ya pý la ca k. Mes cid-i Ne be vi ge niþ le ti li yor M DÝ N D bu lu nan Mes cid-i Ne be vi nin et ra fý, 2 mil - yon dan faz la Müs lü ma nýn ay ný an da i ba det e de bi le ce ði ge niþ li ðe sa hip o la cak. Mek ke de geç ti ði miz yýl Kâ be nin ge niþ let me ça lýþ ma la rý nýn ilk te me li ni bir tö ren le a tan Kral b dul lah, Me di ne de Haz re ti Mu ham med in (asm) Rav - za-i Mu tah ha ra de ni len kab ri nin bu lun du ðu Mes cid-i Ne be vi nin ge niþ let me ça lýþ ma la rý i çin ilk ça lýþ ma yý tö ren - le baþ lat tý. Fas ta yaz ta ti lin de bu lu nan ve ön ce ki ge ce Me - di ne ye ge len Kral b dul lah Mes cid-i Ne be vi nin ge niþ le til - me si i çin dü zen le nen tö ren de sem bo lik o la rak ilk ta þý ye ri - ne koy du yý lý na ka dar sür me si bek le nen ve 3 a þa ma lý o la rak uy gu la na cak ge niþ let me pro je si nin ilk a þa ma sýn da 800 bin ki þi lik bir ge niþ let me ger çek leþ ti ri le cek. Ý kin ci ve ü - çün cü a þa ma lar da ya pý la cak ge niþ let mey le bir lik te bu ra - kam 2 mil yo nu a þa cak. Ça lýþ ma lar da Mes cid-i Ne be vi et - ra fýn da ki ba zý böl ge ler yý ký la cak. Bu yý kým lar da va tan daþ - lar dan is tim lak e di len yer ler i çin i se 6.5 mil yar do lar ci va - rýn da bir ö de me nin ya pý la ca ðý kay de dil di. Cidde / aa Ö lü ye say gý sýz lýk ya pan BD as ker le ri yar gý la na cak F G NÝS N D ge çen yýl a li ban la ra a it ol du ðu sa ný - lan üç ce se din ü ze ri ne id ra rý ný ya pan i ki me ri ka lý de niz pi ya de si, as ke rî mah ke me de yar gý la na cak. BD Sa vun - ma Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, yýl ba þýn da ö lü ye say gý sýz lýk yap týk la rý ný gös te ren vi de o gö rün tü le ri or ta ya çý kan i ki as ke rin, as ke rî mah ke me ye çý ka rý la ca ðý be lir til - di. Sa vun ma Ba kan lý ðý, kes kin ni þan cý bir li ðin de gö rev ya pan as ker le ri, as ke rî ya sa la rý ih lâl et mek le suç lu yor, sa - nýk la rýn kur ban lar la poz ver di ði ne dik ka ti çe ki yor. Or - du, ge çen ay, o la ya ka rý þan üç as ke re di sip lin ce za sý ver - miþ ti. O lay em muz 2011 de f ga nis tan ýn gü ne yin de ki Hel mand vi la ye tin de mey da na gel miþ ti. O cak a yýn da in - ter net te ya yým la nan gö rün tü de, dört me ri kan as ke ri, a li ban mi li ta ný ol duk la rý sa ný lan, kan lar i çe ri sin de ki üç f gan ýn ce se di nin ü ze ri ne id ra rý ný yap tý ðý gö rü lü yor du. Bir as ker de o la yý kay de di yor du. Was hing ton / a a

8 8 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB H BR Y Yük sek ha ki me 5 yýl ha pis is ten di YM ye baþvurunun bedeli: 172,5 lira ca ni as ya.com.tr Ko nu þa rak çöz Her dar be ve a ra dö nem ler de ol du ðu gi bi 28 Þu bat (1997) sü re cin de de mil le ti miz a ðýr be del ler ö de di. ra dan yýl lar geç ti ði i çin ka mu o yu u nut muþ o la bi lir, a ma bu be del le ri çe ken le rin çek tik le ri sý kýn tý la rý u nut ma sý müm kün de ðil. Ne ler çe kil di ði ni ký sa ca ha týr la mak ge re kir se, en baþ ta si ya se tin ve si ya set çi nin ha re ket a la ný sý nýr lan dý. O gü nün ba zý pa þa la rý, mil le tin seç ti ði baþ ba ka na can lý ya yýn da ha ka ret ler yað dýr dý. Üs te lik bu ya pý lan lar o gü nün þart la rý i çin de ya pa nýn ya nýn da kâr kal dý. Si ya set çi nin ha re ket a la ný sý nýr lan dý da mil le tin ki ge niþ le di mi? Ne ge zer! Mil le tin seç ti ði ve ter cih et ti ði hiç bir þe yin kýy met-i har bi ye si kal ma dý. Mil let i mam-ha ti bi seç ti, on lar ka pat ma ya ça lýþ tý. Mil let ço cu ðu na Kur ân öð ret mek is te di on lar bu nu en gel le di. Mil let ti ca re te a týl dý, na do lu ser ma ye si or ta ya çýk tý; bun lar ser ma ye yi bi le renk le re a yýr dý. Vel hâ sýl, mil let ne de diy se ter si ni yap tý lar ve bu nun i çin de zor kul lan mak tan da hi ge ri dur ma dý lar. Ba zý la rý, i ki de bir ba þör tü sü ya sa ðý, Kur ân öð ren me ve i mam ha tip li se le riy le il gi li ya þa nan la rý ha týr lat ma mýz dan mem nun kal ma ya bi lir. Ol du bir ke re, u nu ta lým di yen ler o la bi lir. n cak ib ret ve ders al mak i çin o gün ya þa nan la rýn u nu tul ma ma sý, ak si ne bi lin me si, ha týr lan ma sý ve ha týr la týl ma sý lâ zým. Dü þü nün ki il köð re ti mi bi tir me yen le rin yaz ta ti lin de ca mi le re git me si ve bu ra da Kur ân öð ren me si ya sak i di! vet, bu ha di se ler ta rih ön ce si ya da 1950 ön ce sin de ki tek par ti dev rin de de ðil, 1997 den son ra ya þan dý. (l bet te, tek par ti dev rin de çok da ha kat mer li ya sak la rýn ol du ðu nu, Kur ân o ku yan la rýn hap se a týl dý ðý ný u nut muþ de ði liz.) y ný þe kil de i mam ha tip li se le rin de o ku yan la rýn ye ter li pu an la rý al ma sý na rað men is te dik le ri ü ni ver si te ye gir me le ri de ya sak lan mýþ tý! vet, bü tün so ru la rý doð ru ce vap lan dý ran ÝHL me zun la rý bi le is te dik le ri ü ni ver si te ye gi re mi yor du ve bu nu o gü nün þart la rýn da pek çok de mok rat des tek li yor du! He men i fa de e de lim ki, i mam ha tip li se le ri nin pek çok ha ta sý, yan lý þý ve ek sik li ði o la bi lir. ma bu nun ça re si o ha ta la rý, yan lýþ la rý ve ek sik li ði or ta dan kal dýr ma ya ça lýþ mak de ðil mi? Bu nu yap ma yýp, Ço cu ðum di ni ni, di ya ne ti ni, ma ne vî de ðer le ri ni öð ren sin dü þün ce siy le ço cuk la rý ný bu o kul la ra gön de ren ve li le ri ce za lan dýr mak ki min hak ký ve had di o la bi lir? Þu nu da i fa de e de lim ki a sýl çö züm, bü tün o kul lar da, öð ren ci ler ve ve li le ri is te me si du ru mun da is te dik le ri ka dar din e ði ti mi ver mek ge re kir. Ya ni, bir li se me zu nu ar zu e di yor sa ba zý mes le kî ders ler ha riç, i mam ha tip ler de o ku tu lan ka dar din e ði ti mi a la bil me li. Din e ði ti mi nok ta sýn da ki ih ti yaç bu þe kil de kar þý la nýr sa, o kul ter cih le ri de ay dýn la rý kor ku tan þe kil den çý ka bi lir. Ma a le sef, 28 Þu bat sü re cin de i þ a dam la rý da i yi im ti han ve re me miþ ti. Bu na rað men Ü SÝ D Baþ ka ný Ü mit Boy ner, 28 Þu bat ý des tek le me dik de miþ. (Ye ni Þa fak, 24 y lül 2012) Bu be ya ný, 28 Þu bat ý des tek le me mek is ter dik, des tek le ye rek i yi et me dik, keþ ke des tek le me sey dik þek lin de an la ya bi li riz. Çün kü o sü reç te a çýk ça Biz bu sü re ci des tek li yo ruz de me miþ ol sa lar bi le, yap týk la rý i le o sü re ce des tek ol muþ lar dýr. Bir de fa, ür ki ye gi bi bir ül ke de yýl lar ca ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la na bi li yor sa ve hat ta bir mil let ve ki li sýrf ba þý ör tü lü di ye BMM den al kýþ lar la a tý lý yor sa ve Ü SÝ D gi bi bir der nek bun la rýn kar þý sýn da (di ye lim ki des tek le mi yor) su su yor sa o nun bu sü reç te ka ba ha ti ol maz mý? ma ma dem ki bu gün Ne 5 li çe te nin i çin de ol duk, ne 28 Þu bat ý des tek le dik di yor, o hal de bu be ya ný Bun dan son ra 28 Þu bat la ra des tek ol ma yýz þek lin de ka bul e de bi li riz. Ü SÝ D Baþ ka ný Ü mit Boy ner, De mok ra si ko nuþ ma re ji mi dir. (...) ür ki ye ne ka dar çok ko nu þur sa, ne ka dar çok pay la þýr sa ku tup laþ ma lar a za lýr, kar þý lýk lý di ya log ze min le ri ço ða lýr da de miþ. Hak lý, her me se le mi zi ko nu þa rak ve in san ca çö ze bil me li yiz BRÝK Muhterem aðabeyimiz fdal raçýkbaþ ýn kýzý uba Hanýmefendi ile Murat Uygun Beyefendinin; Nesliþah ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç çifti tebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. bdullah - Zerrin raçýkbaþ YR GI D rüþ vet id di a la rý na i liþ kin dâ vâ da Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Meh met k mek çi, es ki Yar gý tay 6. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Ha san r do ðan ýn rüþ vet al mak su çun dan 5 yýl 4 ay dan 18 yý la ka dar ha pis ce za sýy la ce za lan dý rýl ma sý ný is te di. Rüþ vet al dý ðý id di a e di len es ki Yar gý tay 6. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný Ha san r do ðan i le bu dâ vây la bir leþ ti ri len ve rüþ vet ver mek le suç la nan 15 sa ný ðýn yar gý lan ma sý na Yü ce Di van da de vam e dil di. Du ruþ ma ya Ha san r do ðan i le di ðer sa nýk lar Nec det Ok çu, Ya vuz Çay, Hü se yin Uy sal, Mu rat Yal çýn taþ, Sü ley man Bal cý, b dul lah Peh li van, Re sul Dal ký ran, Ýl han Bal cý, Ça mur li Ko puz, Ba ki Be dir, b dul lah Çý nar, Ýl han Par se ker, Mu rat k baþ ve Or kun Os man Bil gi var i le a vu kat la rý ka týl dý. Du ruþ ma da, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Meh met k mek çi, e sas hak kýn da ki mü ta lâ a sý ný a çýk la dý. k mek çi, rüþ vet al dýk la rý id di a e di len, sa nýk lar Çý nar, Par se ker, Bil gi var, Çay, Bal cý ve Meclis tezkere ile iþbaþý yapacak BÞBKN YRDIMCISI BÜLN RINÇ, SINIR ÖSÝ HRKÂ YKÝSÝ ÝÇÝN BMM'DN KRR YKÝ ÝSNDÝÐÝNÝ ÇIKLDI. BÞ B KN Yar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent rýnç, sý nýr ö te si o pe ras yon i çin 17 kim de so na e re cek o lan yet ki tez ke re si nin sü re si nin u za týl ma sý i çin Mec lis Baþ kan lý ðý na baþ vu ru la ca ðý ný a çýk la dý. rýnç, Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, SK un sur la rý nýn I rak ýn, PKK te rö rist le ri nin yu va lan dýk la rý ku zey böl ge siy le mü ca vir a lan la ra gön de ril me si ne i liþ kin, BMM ta ra fýn dan ve ri len i zin sü re si nin, 17 kim 2012 ta ri hin den i ti ba ren 1 yýl da ha u za týl ma sý na i liþ kin tez ke re, Ba kan lar Ku ru lun ca im za la nýp BMM ye gön de ril di de di. rýnç, 1 kim de BMM nin ya sa ma gö re vi ne baþ la dý ðýn da ön ce lik li o - Sav cý da ka ra ra i ti raz et ti ÝS N BUL Cum hu ri yet Sav cý sý Hü se yin Kap lan, Ýs tan bul 10. ðýr Ce za Mah ke me si ne, Bal yoz Pla ný dâ vâ sýn da ve ri len ka ra rý tem yiz e de ce ði ni be lir ten sü re tu tum di lek çe si sun du. Ýs tan bul 10. ðýr Ce za Mah ke me si nde du ruþ ma sav cý sý o la rak gö rev ya pan Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Hü se yin Kap lan, 21 y lül Cu ma gü nü, ka ra rý a çýk la nan Bal yoz Pla ný da va sý kap sa mýn da, dâ vâ yý tem yiz e de ce ði ni be lir ten sü re tu tum di lek çe si ni, mah ke me he ye ti ne sun du. Ki mi sa nýk a vu kat la rý nýn ar dýn dan, sav cý Kap lan da, bu di lek çey le bir lik te, mah ke me he ye ti ta ra fýn dan ge rek çe li ka ra rýn ya zýl ma sý son ra sý ve ri len ka ra ra i ti raz e de cek. Sav cý Kap lan, dâ vâ ya i liþ kin ver di ði mü ta la a da, dâ vâ nýn bü tün sa nýk la rý nýn dar be ye te þeb büs et mek su çun dan 15 i le 20 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis le ce za lan dý rýl ma sý ný is te miþ ti. Mah ke me i se 21 y lül Cu ma gü nü ver di ði ka rar la, 36 ki þi nin be ra a ti ne hük met miþ ti. BÝR SNIÐ DH UUKLM Ö te yan dan, hak kýn da ya ka la ma em ri bu lu nan sa nýk lar a ra sýn da bu lu nan e mek li l bay Ök keþ lp Ký rýk ka nat da, Ýs tan bul 10. ðýr Ce za Mah ke me si nde çýk tý ðý du ruþ ma da, kim lik tes pi ti nin ya pýl ma sý ve bu ka ra rýn yü zü ne o kun ma sý nýn ar dýn dan tu tuk la na rak ce za e vi ne gön de ril di. Ýs tan bul / a a Ser kan ýð lý oð lu nun ke sin ve i nan dý rý cý de lil bu lun ma dý ðýn dan be ra at le ri ne ka rar ve ril me si ni is te di. k mek çi, sa nýk Ha san r do ðan ýn rüþ vet al ma su çu nun sü bu ta er di ði ni be lir te rek, r do ðan ýn ürk Ce za Ka nu nu nun (CK) rüþ vet su çu nu dü zen le yen 252. mad de si nin 1. fýk ra sý ge re ðin de 4 yýl dan 12 yý la ka dar ha pis ta lep et ti. r do ðan ýn yar gý men su bu ol ma sý ne de niy le ce za nýn ar tý rýl ma sý ný ön gö ren 7. fýk ra sý ge re ðin ce 5 yýl 4 ay dan 18 yý la ka dar ha pis ce za sýy la ce za lan dý rýl ma sý is ten di. Baþ sav cý ve ki li k mek çi, di ðer sa nýk lar Ok çu, Uy sal, Yal çýn taþ, Bal cý, Peh li van, Dal ký ran, Ko puz, Be dir, k baþ ýn rüþ vet ver me su çu nu iþ le dik le ri nin sü bu ta er di ði ni i fa de e de rek, bu sa nýk la rýn ay rý ay rý CK nýn 252/1 mad de si u ya rýn ca 4 yýl dan 12 yý la ka dar ha pis le ce za lan dý rýl ma la rý ný ta lep et ti. Sa nýk lar, e sas hak kýn da ki sa vun ma la rý ný yap mak ü ze re sü re is te di. Du ruþ ma 13 Ka sým Sa lý gü nü ne bý ra kýl dý. nkara / a a Baþbakan Yardýmcýsý Bülent rýnç, 1 kim'de BMM'nin yasama görevine baþladýðýnda öncelikli olarak tezkereyi görüþmüþ olacaðýný umduðunu söyledi. la rak tez ke re yi gö rüþ müþ o la ca ðý ný um du ðu nu söy le di. Ýç ve dýþ ge liþ me ler i le gü ven lik ko nu su nun e le a lýn dý ðý ný di le ge ti ren rýnç, te rör ör gü tü li der le ri nin Os lo va ri gö rüþ me le rin ye ni den baþ la ma sý i çin ha zýr ol duk la rý ný a çýk la dýk la rý nýn be lir til me si ü ze ri ne, o ki þi nin kim ol du ðu nu sor du ve Zü be yir y dar ce va bý ný al dý. Bu ko nu da ki gö rü þü so ru lan rýnç, CHP Söz cü sü Ha luk Koç un ko nu yu bir se ne son ra tek rar gün de me ge tir di ði ni ha týr lat tý. Bu nun gün de mi de ðiþ tir mek i çin kul la ný lan bir ma ni ve la ol du ðu nu vur gu la yan rýnç, þun la rý kay det ti: Ýs ter MÝ ol sun is ter dev le te bað lý her han gi bir is tih ba rat ser vi si ol sun gö - re vi, bu tür ör güt ler le mü ca de le et me nin yön te mi ni ken di yön tem le riy le bir a ra ya ge tir mek su re tiy le kar þý la ya bil mek tir. On la rý, (Gö rüþ me ler) gö re vi bu iþ o lan ör güt le re bý rak ma mýz ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Sa ný yo rum ki Ha luk Koç un or ta ya at tý ðý bu ko nu kim se ta ra fýn dan sa hip le nil me di ve K Par ti a ley hi ne kul la ný la bi le cek ma ter yal ha li ne gel me di. rýnç, Bal yoz Pla ný Da va sý ka ra rý nýn so rul ma sý ü ze ri ne de ko nu nun hü kü met ve Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sý i le hiç bir i liþ ki si ol ma dý ðý ný söy le di. Bü lent rýnç, Su ri ye li sý ðýn ma cý lar la il gi li o la rak i se Sý ðýn ma cý sa yý sý nýn 80 bi nin üs tü ne çýk mýþ ol ma sý o la ða nüs tü, bek len me yen bir ha di se de ðil dir. üm ha zýr lýk la rý mýz var dýr de di. nkara / a a SK dan Bal yoz a çýk la ma sý G NL KUR MY Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Bal yoz Pla ný dâ vâ sý ka ra rý na i liþ kin, Yýl lar ca bir lik te gö rev yap tý ðý mýz si lâh ar ka daþ la rý mý zýn ve de ðer li a i le le ri nin ya þa dýk la rý ü zün tü yü de rin den his set mek te ve pay laþ mak ta yýz i fa de le ri ne yer ve ril di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ki a çýk la ma da, ka mu o yun da Bal yoz Dâ vâ sý o la rak i sim len di ri len dâ vâ da Ýs tan bul 10. ðýr Ce za Mah ke me si nce 324 mu vaz zaf ve e mek li SK per so ne li hak kýn da mah ku mi yet ka ra rý ve ril di ði ha týr la týl dý. çýk la ma da, þun lar kay de dil di: ür ki ye Cum hu ri ye ti nin be ka sý, hu kuk dev le ti ol ma nýn er dem li li ði ve yü ce mil le ti mi ze kar þý o lan so rum lu lu ðu muz dik ka te a lý na rak, SK men sup la rý hak kýn da baþ la tý lan so ruþ tur ma ve ko vuþ tur ma lar ya kýn dan ta kip e dil mek le bir lik te sa býr, me ta net, so ðuk kan lý lýk ve ak lý se lim le ha re ket e di le rek yan lýþ an la þýl ma lar dan da i ma ka çý nýl mýþ týr. Yýl lar ca bir lik te gö rev yap tý ðý mýz si lâh ar ka daþ la rý mý zýn ve de ðer li a i le le ri nin ya þa dýk la rý ü zün tü yü de rin den his set mek te ve pay laþ mak ta yýz. SK o la rak, bu gü ne ka dar ol du ðu gi bi bun dan son ra da, hu ku kun üs tün lü ðü ne say gý nýn ge re ði o la rak, a dil yar gý lan ma il ke si çer çe ve sin de, söz ko nu su yar gý la ma nýn hak ka ni ye te uy gun, ke sin bir hü küm le ne ti ce le ne ce ði ne i nan mak ta yýz. nkara / a a N Y S Mah ke me si ne ya pý la cak bi rey sel baþ vu ru lar da 172,5 li ra baþ vur ma har cý ö de ne cek. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn Harç lar Ka nu nu Ge nel eb li ði Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. eb li ðe gö re, na ya sa Mah ke me si nin Ku ru luþ ve Yar gý la ma U sul le ri Hak kýn da Ka nu nun 75 in ci mad de si i le Harç lar Ka nu nu na bað lý (1) sa yý lý ta ri fe nin ) Mah ke me harç la rý bö lü mü nün I- Baþ vur ma har cý mad de si ne ek le nen 4 ün cü fýk ra i le na ya sa Mah ke me si ne ya pý la cak o lan bi rey sel baþ vu ru lar harç kap sa mý na a lýn dý. Söz ko nu su fýk ra, na ya sa Mah ke me si ne ya pý la cak bi rey sel baþ vu ru lar da 172,5 li ra baþ vur ma har cý ö den me si ni hük me bað lý yor. Bu a ra da, bi rey sel baþ vu ru la rýn doð ru dan ya da mah ke me ler ve ya yurt dý þý tem sil ci lik ler va sý ta sýy la ya pý la bi le ce ði, baþ vu ru nun di ðer yol lar la ka bu lü ne i liþ kin u sul ve e sas la rýn il gi li iç tü zük le dü zen le ne ce ði hük me bað lan dý. y rý ca, 12 em muz 2012 ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la nan na ya sa Mah ke me si Ýç tü zü ðü nde bi rey sel baþ vu ru la rýn mah ke me ye þah sen ya pý la bi le ce ði gi bi di ðer mah ke me ler ya da yurt dý þý tem sil ci lik ler va sý ta sýy la da ya pý la bi le ce ði be lir til di ði ha týr la týl dý. Ö te yan dan, bi rey sel baþ vu ru har cý nýn baþ vu ru dan ön ce baþ vu ru ya pý la bi le cek yer ler den bi ri ne mak buz kar þý lý ðý ö den me si ge re ki yor. Baþ vu ru har cý, Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý i le an laþ ma lý ban ka lar a ra cý lý ðýy la da ö de ne bi li yor. nkara / a a ür ki ye, i yi idare edilmiyor nd MOK R Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, ür ki ye nin i yi i da re e dil me di ði ni, va tan daþ la rýn da mut suz ol du ðu nu söy le di. Uy sal, Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de, DP li Be le di ye Baþ ka ný Ka sým Ka ra han ý zi ya re tin de Mil lî Mu ta ba kat Çað rý sý yap tý. Uy sal, þun la rý kay det ti: ür ki ye i yi i da re e dil mi yor ve ne ya zýk ki va tan daþ la rý mýz mut suz. Ýk ti da rýn iç ve dýþ po li ti ka da ki ba þa rý sýz lý ðý, ül ke yi yan gýn ye ri ne çe vir di. Þe hit ce na ze le ri te le viz yon lar da, ga ze te ler de ar týk ru tin bir ha ber ha li ne gel miþ tir. Kom þu ül ke le ri mi zin ta ma mý i le kav ga lý ha le gel dik. Bun la ra dur di ye cek zih ni yet, De mok rat Par ti zih ni ye ti ve mis yo nu dur. Gü nü müz ür ki ye si nin so rum lu bir mu ha le fe te ih ti ya cý var dýr. ür ki ye nin si ya si ge le ne ðin de im za sý o lan bir par ti nin el bet te söy le ye cek bir sö zü var dýr. ðer ha la bu gün de mok ra si tar tý þý lý yor sa, hal kýn öz gür lük a dý na, a da let a dý na bir ta kým sý kýn tý la rý var sa, her ke sin hu ku kun dan e min ol du ðu bir ür ki ye o lun ca ya ka dar, bu da va, bu mis yon, bu so rum lu luk de vam e de cek. Kü tah ya / Ye ni s ya Bar za ni, KP kon gre si ne ka tý la cak nkp NÝN bu ay so nun da n ka ra da dü zen le ye ce ði kon gre ye I rak Böl ge sel Kürt Yö ne ti mi Baþ ka ný Me sud Bar za ni de ka tý la cak. KP nin 30 y lül ta ri hin de ya pý la cak o lan 4. O la ðan Bü yük Kon gre si ne yurt i çi ve yurt dý þýn dan çok sa yý da i sim ka týl ma sý bek le ni yor. Bun la rýn a ra sýn da þu an da Ro ma da bu lu nan Me sud Bar za ni nin de ka tý la ca ðý doð ru lan dý. Geç ti ði miz yýl r bil de ya pý lan KDP Kon gre si ne ür ki ye den es ki Mil lî ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, KP li ve kil ler ka týl mýþ tý. Bu ne den le Bar za ni nin bu yýl ya pý la cak KP kon gre si ne biz zat ka tý la ca ðý i fa de e dil di. Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si, s ki l man ya Baþ ba ka ný Ger hard Schrö der in de a ra la rýn da bu lun du ðu, yurt dý þýn dan 100 e ya kýn dev let a da mý ve si ya set çi nin kon gre de ha zýr bu lu na ca ðý i fa de e di li yor. rbil / cihan m ni yet: ta ma lar ru tin nm NÝ Y Ge nel Mü dür lü ðü (GM), Baþ ba kan lýk Ko ru ma Da i re si Baþ kan lý ðý nda ger çek le þen a ta ma la rýn, ba zý per so ne lin ter fi le ri ve ya þark hiz met le ri dolayýsýyla ya pý lan ru tin uy gu la ma ol du ðu nu bil dir di. GM nin in ter net say fa sýn da yer a lan ba sýn a çýk la ma sýn da, med ya da son gün ler de yer a lan ha ber ler de Baþ ba kan lýk Ko ru ma Da i re si Baþ kan lý ðý nda ki gö rev de ði þik lik le ri ne fark lý an lam lar yük len me ye ça lý þýl dý ðý nýn göz len di ði be lir til di. Söz ko nu su a ta ma la rýn, ba zý per so ne lin rüt be ter fi le ri ve ya þark hiz met le ri dolayýsýyla ya pý lan ru tin uy gu la ma ol du ðu vur gu la nan a çýk la ma da, ko ru ma e ki bi nin tü müy le de ðiþ ti ril me si gi bi bir du ru mun da as la söz ko nu su ol ma dý ðý kay de dil di. çýk la ma da, gö rev de ði þik lik le riy le il gi li ka mu o yu na çar pý tý la rak ak ta rý lan, spe kü las yo na da ya lý yo rum ve id di a la rýn ger çek dý þý ol du ðu bil di ril di. nkara / a a Ký lýç da roð lu na kýz dý, CHP den is ti fa et ti nh Y IN mer kez il çe n tak ya ya bað lý Ye þil pý nar Be le di ye Baþ ka ný Ma lik Ký lýç, CHP den is ti fa et ti ði ni bil dir di. Ký lýç, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, is ti fa sý na, pa zar gü nü Ha tay da bu lu nan CHP Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu nun, prog ra mýn da ol ma sý na rað men Ye þil pý nar Be le di ye si hiz met bi na sý nýn a çý lýþ tö re ni ne ka týl ma ma sý ný ge rek çe gös ter di. Ge nel Baþ kan Ký lýç da roð lu nun, a çý lýþ tö re ni i çin bek le yen 15 bin ci va rýn da ki in sa ný, a çý lý þa ka týl ma ya rak üz dü ðü nü be lir ten Ký lýç, a çýk la ma sýn da þun la rý kay det ti: Ye þil pý nar Be le di ye si nin hiz met bi na sý nýn a çý lý þý Ge nel Baþ ka ný mýz Ke mal Ký lýç da roð lu ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le cek ti. Bu prog ram ge nel mer kez ta ra fýn dan o nay lan mýþ tý. Bu nun ü ze ri ne 15 bin in san ge nel baþ ka ný kar þý la mak i çin sa at ler ce bek le miþ an cak ge nel baþ ka ný mýz a çý lý þa gel me ye rek bü tün bu in san la rý mý zý üz müþ tür. Ký lýç da roð lu nun a çý lý þa gel me me si i çin o da sý na gi ren mil let ve kil le ri ta ra fýn dan yön len di ril di ði ni id di a e den Ký lýç, dü zen le nen ör güt top lan tý sý nýn sa bo te e dil di ði ni, Ký lýç da roð lu nun a çý lý þa gel me si nin en gel len di ði ni i le ri sür dü. Ký lýç, a çýk la ma sýn da, Ken di hal ký ný hi çe sa yan bu ki þi le rin bu lun du ðu ze min de si ya set yap mak tan hi cap du yu yo rum. Ken di me ve hal ký ma duy du ðum say gý dan do la yý ha ya tý mý a da dý ðým par tim den is ti fa e di yo rum i fa de si ni kul lan dý. Hatay / a a

9 Y 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB H BR 9 k sik te þeb büs ve ek sik yar gý la ma H BR LR s ke rî bir mü da ha le i çin ön ce lik le ül ke nin ka os ve kar ga þa or ta mý na çe ki le rek o raj, su ga, çar þaf ve sa kal kod lu ey lem plân la rý nýn ha zýr lan dý ðý Bal yoz ha re kât plâ ný nýn ce za al ma sý, fev ka lâ de müs bet bir ge liþ me. Ger çi ür ki ye de da ha ön ce de dar be te þeb büs le ri ce zâ lan dý rýl mýþ. 27 Ma yýs Dev ri mi ni iz le yen 22 Þu bat 1962 ve 21 Ma yýs 1963 dar be te þeb büs çü le ri Harp O ku lu Ko mu ta ný l bay a lat y de mir, Bin ba þý Fet hi Gür can, Yar bay Os man De niz ve üs teð men rol Din çer tu tuk la na rak yar gý la ma so nu cun da i dam ce za sý na çarp tý rýl mýþ lar. y de mir ve Gür can ih ti lâ le te þeb büs ten i dam e dil miþ, 1500 su bay ve as ke rî öð ren ci or du dan a týl mýþ tý. 21 ay dýr sü ren üç id di a nâ me li, 250 si tu tuk lu 365 sa nýk lý dar be te þeb bü sü dâ vâ sýn da sa nýk lar dan 34 ü be ra at e der ken 330 sa ný ða 13 i le 20 a ra sýn da ha pis ce za sý nýn ve ril me si; tu tuk suz 69 sa nýk hak kýn da ya ka lan ma em ri çý ka rýl ma sý, sa nýk 12 ge ne ra lin 18 yýl ce za al ma sý; ür ki ye de de mok ra si ye kas te den ve dar be ye or tam ha zýr la yan la rýn ce zâ lan dý rýl ma la rý; bu den li ge niþ bo yut ta bir dar be te þeb bü sü nün yar gý lan ma sý da, dar be le rin so ruþ tu rul ma sý e rö rist ler un ce li de IR yak tý nun C LÝ D te rö rist ler, dur dur duk la rý bir IR ý a te þe ver di. di ni len bil gi ye gö re, un ce li-r zin can ka ra yo lu nun 15. ki lo met re sin de bir grup te rö rist, yo lu ke se rek a raç la rý dur dur du. Kö mür yük lü IR ý a te þe ve ren te rö rist ler, sü rü cü yü ser best bý rak tý. O la yýn ar dýn dan, un ce li m ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler, un ce li-r zin can ka ra yo lun da yo ðun gü ven lik ön le mi al dý. un ce li / a a Mezarlýkta u çak sa var mer mi si ko va ný bu lun du nhs DL Me zar lý ðý ya ký nýn da 1 u çak sa var mer mi si ko va ný i le 3 a det G-3 pi ya de tü fe ði ko va ný bu lun du. Has dal Me zar lý ðý ya ký nýn da u çak sa var mer mi si ko va ný ve tü fek mer mi si ko van la rý gö ren va tan daþ lar gü ven lik güç le ri ne ha ber ver di. O lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, 1 u çak sa var mer mi si ko va ný i le 3 a det G-3 pi ya de tü fe ði ko va ný ný mu ha fa za al tý na al dý. Mer mi ko van la rý nýn kim ta ra fýn dan bý ra kýl dý ðý nýn a raþ tý rýl dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul / a a U çak lar da in ter net kul la ný la bi le cek cev ni as ya.com.tr nu ÇK LR D in ter net kul la ný mý nýn ö nü a çýl dý. Ha va yo lu þir ket le ri, Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü nden (SHGM) ge rek li i zin le ri al dýk tan son ra u çak la rýn da in ter net hiz me ti ve re bi le cek. Bil gi ek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru lu, ba zý ha va yo lu þir ket le ri ne a it ha va ta þýt la rýn da de ne me a ma cýy la su nul mak ta o lan in ter net hiz met le ri nin ti ca rî o la rak su nu mu na yö ne lik ku ru ma i le ti len ta lep le ri de ðer len dir di. Bil gi ek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu nun (BK) in ter net si te sin de yer a lan ku rul ka ra rý na gö re, ha va yo lu þir ket le ri, SHGM den ge rek li i zin le ri al mak þar týy la, ha va ta þýt la rýn da in ter net hiz me ti ver mek is te yen in ter net ser vis sað la yý cý lar (ÝSS) a ra cý lý ðýy la yol cu la rý na in ter net hiz me ti su na bi le cek. Ha va ta þýt la rýn da in ter net hiz me ti ve re cek ÝSS le rin, BK ta ra fýn dan yet ki len di ril miþ ol ma la rý ge re ke cek. n ka ra / a a Da nýþ tay Ge nel Ku ru lu, Sa dak ka ra rý ný ip tal et ti nsýýr Ba ðým sýz Be le di ye Baþ ka ný Se lim Sa dak ýn vu ka tý Beh zat Bi li ci, Da nýþ tay Ý da rî Dâ vâ Da i re le ri Ge nel Ku ru lu nun Da nýþ tay 8. Da i re si nin Sa dak hak kýn da ver di ði gö rev den a lýn ma ka ra rý ný ip tal et ti ði ni bil dir di. Bi ni ci yap tý ðý a çýk la ma da, Da nýþ tay Ý da rî Dâ vâ Da i re ler Ge nel Ku ru lu nun Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Da nýþ tay 8. Da i re si nin Si irt Ba ðým sýz Be le di ye Baþ ka ný Se lim Sa dak hak kýn da e rör le Mü ca de le Ka nu nu nun 7. Mad de si nin 2. fýk ra sý hü küm le ri ne gö re ba sýn yo luy la te rör ör gü tü pro pa gan da sý yap ma su çu nu iþ le di ði ge rek çe siy le ver di ði gö rev den a lýn ma ka ra rý na ya pý lan i ti ra zý gö rüþ tü ðü nü be lirt ti. Bi ni ci, Ku rul un bu ka ra rý ip tal et ti ði ni söy le di. Bi ni ci, Ge nel Ku rul un, Da nýþ tay 8. Da i re si nin ka ra rý ný gö rü þe rek ip tal et ti ði ni ve ka ra rýn ge rek çe si nin da ha son ra a çýk la na ca ðý ný i fa de et ti. Si irt / a a ve yar gý lan ma sý ba ký mýn dan cid dî bir mer ha le. Mec lis Baþ ka ný Çi çek in i fâ de siy le ür ki ye nin dar be ler den a rýn ma sý, de mok ra tik or ta mýn darp e di ci or tam lar dan a rýn dý rýl ma sý ba ký mýn dan ö nem li bir a þa ma. ür ki ye nin çok par ti li si ya sî ha ya tý dar be sü reç le riy le do lu. Bu nun i çin dir ki sa de ce bu gün kü hü kû me ti de vir me yi he def le yen dar be te þeb büs le ri nin ve dar be ye or tam ha zýr lan ma sý nýn yar gý lan ma sýy la ka lýn ma ma sý; 27 Ma yýs tan 12 y lül e, 12 Mart tan 28 Þu bat a de mok ra si yi tah rip e den, si lâh zo ruy la se çil miþ meþ ru hü kû met le ri a la þa ðý e dip mil let i râ de si nin tem sil ci si Mec lis in ka pý sý na ki lit vu ran, si ya sî par ti le ri ka pa tan, yüz bin ler ce va tan da þý mað dur e de rek hak ve öz gür lük ih lâl le rin de bu lu nan bü tün dar be le rin, muh tý ra la rýn, post mo dern dar be le rin de yar gý lan ma sý ve bu yar gý la ma la rýn da so nu ca u laþ tý rýl ma sý ge re ki yor SS N V U SÛL DN BOZ M S BP L RÝ n cak Bal yoz dâ vâ sýn da ki ka ra rýn Yar gý tay ve son ra ki a þa ma lar da e sas tan ve ya u sûl den boz ma se be bi teþ kil e de bi le ce ði þim di den ses len di ri len hu sus la rýn bu lun ma sý, da ha baþ tan ký rýl ma nok ta la rý ný teþ kil e di yor. vu kat la rýn du ruþ ma la ra gir me me si gi bi sa vun ma yý ek sik bý ra kan ve yar gý la ma da sa vun ma hak ký nýn tam kul la nýl ma dý ðý id - di a la rý ný güç len di ren u sûl so run la rý, pe þi nen ek sik yar gý la ma is tif ham la rý na yol a çý yor, ka ra rý tar týþ ma lý ha le ge ti ri yor. Bu nun i çin dir ki hu kuk çu lar, â dil yar gý lan ma nýn te mel un sur la rý nýn ba þýn da ge len sa vun ma hak ký nýn ek sik kal ma ma sý a dý na ne ya pý lýp e di lip a vu kat la rýn ve sa nýk la rýn du ruþ ma la ra ka týl ma sý nýn sað lan ma sý ge rek ti ði ni be lir ti yor lar. Dar be ha zýr lý ðý se mi ne ri ne ka týl ma yan la ra, hat ta o ta rih te yurt dý þýn da ve baþ ka gö rev ler de o lan la ra, sýrf gý yap la rýn da ad la rý geç ti ði i çin ce za ve ril me si ben ze ri hu sus lar da, Yar gý tay ve na ya sa Mah ke me si a þa ma la rýn da ka ra rýn bo zul ma sý na se be bi yet ve re bi le cek se bep ler a ra sýn da sa yý lý yor. Di ðer yan dan ka rar da mev zu ba his dar be te þeb bü sü nde e mir ve ren le e mir a lan lar ýn ay ný ve bir bi ri ne ya kýn mik tar lar da ce za al ma la rý, hu kuk çu lar ca â dil yar gý la ma il ke si ne ha lel ge ti re cek ha ta lar o la rak yo rum la ný yor. Ve ka ra rýn ge rek iç hu kuk saf ha la rýn da, ge rek se v ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nde ( ÝHM) bo zul ma sý na sebep o la bi le cek pü rüz ler o la rak mü ta lâ a e di li yor. Â DÝL YR GI L M Y H LL Ge nel kur may es ki Baþ ka ný Hil mi Öz kök ün, Bal yoz ce za la rý hak kýn da, Yar gý tay a þa ma sý ný kuv vet le vur gu la yýp as ker lik te ki e mir-ko mu ta zin ci ri yle as ke rin e mir al dý ðýn da sor gu la ma yýp ye ri ne ge tir di ði ni na za ra ve re rek, Ben rüt be le re gö re da ha ka de me li, da ha yay gýn bir da ðý lým o la bi lir di ye dü þü nü yor dum. Dâ vâ da yüz ba þý, bin ba þý, al bay var. Bun la rýn so rum lu lu ðu i le e mir ve ren le rin ki ay ný dü þü nül me me li i fa de si ni kul lan ma sý da (Ra di kal, Sa bah, Mil li yet, ), son dö nem de dar be le rin ve dar be ci le rin yar gý la ma sý nýn ilk ör ne ði o lan Bal yoz yar gý lan ma sý nýn a ký be ti ne da ir en di þe le ri hak lý ký lý yor. Yi ne Bu ra da hâ kim le rin vic da nî ka na at le ri ne gö re ka rar ver me le ri çok ö nem li de yip â dil yar gý la ma dan bah set me si, a biî Yar gý tay a þa ma sý çok ö nem li. Bu a þa ma da ka rar bo zu la bi lir. Sa vun ma hak ký tam kul la ný la ma dý, ba zý ö nem li ta nýk lar din len me di, id di a na me de mad di ha ta lar var gi bi i ti raz lar söz ko nu su ol du. Bel ki bun lar Yar gý tay a þa ma sýn da dik ka te a lý nýr ve bu ge rek çey le bo zu la bi lir di ye ko nuþ ma sý, bu nun bir di ðer te yi di. Doð ru su, mah ke me nin, ver di ði ka ra rý bü tün i kaz la ra rað men hük mün da ha son ra ki saf ha lar da bo zul ma sý na ge rek çe teþ kil e de bi le cek a çýk lar la mu al lel bý rak týr ma sý dü þün dü rü cü. Oy sa ür ki ye de dar be ler le he sap la þý la cak sa, dar be ci ler yar gý la na cak sa, ön ce lik le e sas tan ve u sûl den bu tarz yan lýþ la ra mey dan ve ril me me si ge rek. Zi ra dar be ye ek sik te þeb büs ce za la rý nýn ek sik yar gý la ma dan a ka me te uð ra ma sý, ±tam te þeb büs le ne ti ce ye u laþ mýþ dar be le rin ve dar be ci le rin yar gý lan ma sý ný da a ka me te uð ra týr erör, yatýrýma engel R N RÖR O LY L RI N DÝK K Ý Ç KN B SO BÞ K NI N - DR YOR GN CI LR, RÖR BÝ M DÝK Ç BÝZ S N YÝ CÝ LR O L - RK Y I RIM V Ü R Ý M KON SN R O L MI YO RUZ D DÝ. G Böl ge si Sa na yi O da sý (B SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný n der Yor gan cý lar, son gün ler de ar tan te rör o lay la rý na dik ka ti çe ke rek, e rör bit me dik çe biz sa na yi ci ler o la rak ya tý rým ve ü re ti me kon san tre o la mý yo ruz de di. B SO ey lül a yý o la ðan mec lis top lan tý sý ger çek leþ ti ril di. op lan tý da bir ko nuþ ma ya pan Yor gan cý lar, sa na yi ci le rin gö re vi nin ü ret mek, ki þi ba þý ge li ri art týr mak ve is tih dam sað la mak ol du ðu nu i fa de et ti. r tan te rör o lay la rý na de ði nen Yor gan cý lar, bir lik be ra ber lik sað lan ma dan, va tan gü ven li ði ol ma dan ki þi ba þý na dü þen ge li rin hiç bir ö ne mi nin ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Yor gan cý lar, Her gün bir þe hit ha be ri a lý yo ruz. Bi ri nin ce na ze si ni kal dýr ma dan ak þam ha ber le rin de ay rý bir þe hit ha be ri da ha a lý yo ruz. Bu ko nu mut la ka çö zül me li. Mec lis te bu lu nan tüm par ti le rin bu so ru nu çöz me ça lýþ ma la rý na baþ la ma sý en bü yük ar zu muz. e rör bit me dik çe biz sa na yi ci ler o la rak ya tý rým ve ü re ti me kon san tre o la mý yo ruz di ye ko nuþ tu. B nin borç kri zi i çe ri sin de ol du ðu nu ve if las e den ül ke le rin ür ki ye i le ti ca re ti nin ge ri le di ði ni di le ge ti ren Yor gan cý lar, Or ta do ðu da da ka os or ta mý ol du ðu nu söy le di. Yor gan cý lar, 2013 yý lý nýn ki lit ül ke si nin BD o la ca ðý ný be lir te rek, BD se çim le ri nin bü tün dün ya yý et ki le di ði ni be lirt ti. ür ki ye e ko no mi si nin te rör, kü re sel ge liþ me ler ve dýþ po li ti ka üç ge nin de sý kýþ tý ðý gö rü þü nü ak ta ran Yor gan cý lar, þöy le de vam et ti: Ö nü müz de ki yýl ül ke de se çim o la cak. Mev cut kü re sel kri zin se çim e ko no mi le ri i le na sýl bir yo la gi re ce ði ni hep bir lik te gö re ce ðiz. Söz ko nu su ül ke le rin ih ra ca tý ür ki ye ih ra ca tý nýn yüz de 43,5 i ni, it ha la tý nýn i se yüz de 44,4 ü nü teþ kil et mek te dir. Bu da se çim le rin ne den ö nem li ol du ðu nu a çýk ça gös ter mek te dir. Bu nun i çin ön ce lik le se çim e ko no mi si as la uy gu lan ma ma lý dýr. Ý kin ci si iç pi ya sa yý ha re ke te ge çi ri ci ön lem ler a lýn ma lý dýr. Ü çün cü sü hem enf las yo na hem de iç pi ya sa ya za rar ve re cek ver gi zam mý uy gu la ma sý na ge çil me me li dir. Ýz mir / a a e ke li oð lu: ek nik i liþ ki le ri miz de vam e di yor V RU P Bir li ði (B) U yum Ko mis yo nu Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met e ke li oð lu, ek nik se vi ye de B i le o lan i liþ ki le ri miz bü tün gü cüy le de vam e di yor de di. BMM i le B ta ra fýn dan Par la men to lar ra sý De ði þim ve Di ya log Pro je si kap sa mýn da or tak la þa dü zen le nen Kül tür ler ra sý Di ya log Fo ru mu Þan lý ur fa Hil ton Gar den Inn O tel de baþ la dý. B U yum Ko mis yo nu Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met e ke li oð lu, fo ru mun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ür ki ye i le B a ra sýn da ki i liþ ki le rin da ha i yi nok ta la ra ta þý na bil me si i çin el le rin den ge len gay re ti gös ter dik le ri ni be lirt ti. Prof. Dr. e ke li oð lu, ür ki ye i le B nin son dö nem de ki i liþ ki le ri ne de de ðin di ði ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: B i le i liþ ki le ri miz de bu gün ler de bir so - ðuk luk gö zü kü yor. Bu her ne ka dar böy le i se de þun dan her kes e min o la bi lir ki tek nik se vi ye de böy le bir so ðuk luk, du rak la ma ve ge ri ka lýþ söz ko nu su de ðil. ek nik se vi ye de B i le o lan i liþ ki le ri miz bü tün gü cüy le de vam e di yor. Ya ni B stan dart la rý ný ya ka la ma nok ta sýn da ür ki ye nin ne yap ma sý ge re ki yor sa bun lar, tek nik se vi ye de yü rü yor. Her gün bin ler ce in san bu iþ le meþ gul o lu yor, on lar ca ar ka da þý mýz her gün Brük sel e gi dip, ge li yor ve ya B i le il gi li ça lýþ ma la ra ka tý lý yor. Çün kü biz þu nu söy lü yo ruz; B i le o lan i liþ ki le ri miz de ki so ðuk luk, ür ki ye nin her han gi bir ek sik li ðin den do la yý de ðil, bü tü nüy le si ya si se bep ler den dir. Do la yý sýy la bu si ya sî se bep le rin a þýl ma sý baþ ka bir iþ tir. B i le i liþ ki le ri miz de stan dart la rý ya ka la mak i çin ya pý la cak ça lýþ ma lar ay rý bir iþ tir. Kýb rýs ko nu sun da da B ül ke le ri nin yar dý mý ný bek le dik le ri ni vur gu la yan e ke li oð lu, ko nu nun bir an ön ce çö zü me ka vuþ ma sý i çin bütün ta raf la rýn ça lýþ ma i çe ri sin de ol du ðu nu söy le di. HGDUS: B'NÝN ÜRKÝY'Y ÝHÝYCI VR Ma ca ris tan-ür ki ye Dost luk Gru bu Baþ ka ný a mas He ge dus i se fo ru mu dün ya da ki bir çok me de ni ye te be þik lik e den Þan lý ur fa ve Mar din de ger çek leþ tir dik le ri ni söy le di. ür ki ye ye, B sü re cin de des tek ver dik le ri ni ak ta ran He ge dus, B ül ke le ri a çý sýn dan ür ki ye nin cid di bir güç o luþ tur du ðu nu vur gu la dý. a mas He ge dus, B ye ih ti ya cý o lan ür ki ye de ðil dir, B nin ür ki ye ye ih ti ya cý var dýr de di. Þan lý ur fa / a a 6 il de KCK ya 35 gözaltý nmr SÝN mer kez li top lam 6 il de eþ za man lý dü zen le nen KCK o pe ras yo nun da 35 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Mer sin m ni yet Mü dür lü ðü e rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, dün sa bah sa at le rin de da ha ön ce den be lir le nen ad res le re bas kýn dü zen le di. O pe ras yon kap sa mýn da Ýn san Hak la rý Der ne ði (ÝHD) Mer sin Þu be si nde de a ra ma ya pýl dý ve þu be baþ ka ný li an rý ver di gö zal tý na a lýn dý. Bu a ra da, da na ve Di yar ba kýr ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 5 il de da ha eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di ði bil di ril di. O pe ras yon lar da top lam 35 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ve bu sa yý nýn ar ta bi le ce ði kay de dil di. Gö zal tý na a lý nan zan lý la rýn, Mer sin ve ba zý bü yük þe hir ler de SK nýn te rör ör gü tü ne yö ne lik dü zen le di ði o pe ras yon la rý pro tes to et mek a dý al týn da pro vo kas yo nel ey lem ha zýr lý ðýn da ol duk la rý bil di ril di. Po lis e kip le ri nin gö zal tý na al dý ðý zan lý lar a ra sýn da, BDP li yö ne ti ci ler de bu lu nu yor. BDP Mer sin Ýl Baþ ka ný Mu sa Ku lu nun ya ný sý ra es ki il baþ ka ný Ci han Yýl maz i le BDP Mer sin Ýl þ Baþ ka ný y nur þan da gö zal tý na a lý nan zan lý lar a ra sýn da yer a lý yor. Mer sin / a a k ça ka le'de bütün o kul lar a çýl dý nsu RÝY NÝN Rak ka þehri ne bað lý el b yad il çe sin de ya þa nan ça týþ ma lar se be biy le e ði tim ve öð re ti me kýs men a ra ve ri len k ça ka le il çe sin de ki tüm o kul lar da e ði tim ve öð re ti me baþ lan dý. Mil lî ði tim Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ür ki ye sý ný rýn da ki el b yad il çe sin de Öz gür Su ri ye Or du su i le Beþ þar sad eabað lý güç ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar ve se ken kur þun lar dan ba zý la rý nýn, yer le þim yer le ri ne i sa bet et me si dolayýsýyla ge çen haf ta 3 gün o kul lar da e ði ti me a ra ve ri len k ça ka le de, böl ge de du ru mun kýs men sa kin leþ me si ü ze ri ne o kul la rýn bü yük kýs mýn da ön ce ki gün ders ba þý ya pýl mýþ tý. Dün i se il çe de ki tüm o kul lar da e ði tim ve öð re ti me baþ lan dý. Me sa i nin baþ la ma sýy la bir lik te o kul la ra gi den öð ren ci ler ders ba þý yap tý. Sý ný ra ya kýn ba zý o kul lar da öð ren ci le rin ka tý lý mý nýn az ol du ðu gö rül dü. Su ri ye nin sý nýr böl ge sin de bir kaç gün den bu ya na de vam ça týþ ma lar da k ça ka le de ba zý ev le re ve o kul la ra kur þun i sa bet et miþ, bu sebeple ge çen haf ta 3 gün, dün de sý ný ra ya kýn o kul lar ve a na o kul la rýn da e ði ti me a ra ve ril miþ ti. Þan lý ur fa / a a k dað, sal gýn has ta lýk id di a sý ný ya lan la dý nsð LIK Ba ka ný Re cep k dað, Su ri ye li sý ðýn ma cý la rýn kal dý ðý kamp lar da sal gýn has ta lýk ol du ðu id di a la rý nýn ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný bil dir di. k dað, Yýl dý rým Be ya zýt Ü ni ver si te si ýp Fa kül te si nin e ði tim yý lý na baþ la ma sý do la yý sýy la dü zen le nen tö re nin çý ký þýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ba kan k dað, Su ri ye li sý ðýn ma cý la rýn kal dý ðý kamp lar da ko le ra ve ti fo gi bi sal gýn has ta lýk la rýn baþ la dý ðý na yö ne lik id di a la rýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Bi ze mi sa fir o lan Su ri ye den ge len de ðer li kar deþ le ri mi zin sað lýk ba kým la rý en gü zel bi çim de ya pý lý yor. Bu na i ti na e di yo ruz ve böy le bah se dil di ði gi bi bir sal gýn du ru mu fi lan ke sin lik le yok. Böy le bir þey gör müþ de ði liz de di. Ü ni ver si te ler de ki öð re tim ü ye le ri nin mu a ye ne le rin den fark a lýn ma sý na i liþ kin uy gu la ma nýn ye ni den ge ti ri lip ge ti ril me ye ce ði so ru su na da k dað, Öð re tim ü ye le ri nin geç miþ te ö zel mu a ye ne a dý al týn da al dý ðý üc ret le re ben zer bir uy gu la ma yý da hiç dü þün mü yo ruz ce va bý ný ver di. Va tan da þýn ö de di ði kat ký pay la rýy la il gi li fark lý ça lýþ ma la rýn ya pý la bi le ce ði ni be lir ten k dað, ge le cek te de ba zý fark lý lýk la rýn o lu þa bi le ce ði ni, an cak hiç bir za man es ki du rum la ra ge ri dö nül me ye ce ði ni kay det ti. n ka ra / a a ür ki ye ye ge len tu rist sa yý sý ge çen yý lý geç ti nyil B ÞIN DN bu ya na dü þüþ gös te ren ür ki ye ye ge len ya ban cý zi ya ret çi sa yý sý nýn a ðus tos a yýn da sað la nan yüz de 10 a ya kýn ar týþ la dur du ðu bil di ril di. k de niz u ris tik O tel ci ler ve Ýþ let me ci ler Bir li ði nden (K OB), ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, yý lýn ilk 8 a yý so nun da ya ban cý zi ya ret çi sa yý sý nýn 21 mil yon 765 bin ki þi ye u laþ tý ðý, ür ki ye ye ge çen yý lýn ay ný dö ne min de i se 21 mil yon 701 ki þi nin gel di ði vur gu lan dý. Yýl ba þýn dan bu ya na ya ban cý zi ya ret çi sa yý sýn da dü þüþ e ði li mi nin ðus tos a yýn da sað la nan yüz de 10 a ya kýn ar týþ la dur du ðu na dik kat çe ki len a çýk la ma da, ge çen yýl l man ve Rus pa zar la rýn da bir ön ce ki yý la gö re yüz de 10 do la yýn da bü yü me ya ka la yan ür ki ye nin bu yý lýn 8 ay lýk dö ne min de l man ya da yüz de 5 do la yýn da bü yü ye rek 3,3 mil yon ban dý na çýk tý ðý, ge ri le me si du ran Rus ya pa za rýn da da yüz de 1 e ya kýn ar týþ la 2,6 mil yo na yak la þýl dý ðý i fa de e dil di. n tal ya / a a Mus ta fa Koç, ðar ý zi ya ret et ti nsu SUR LUK dâ vâ sýn da al dý ðý 2 yýl lýk ha pis ce za sý ný y dýn ýn Ye ni pa zar il çe sin de ki K-1 i pi Ka pa lý Ce za e vi nde çe ken Meh met ðar, i þa dam la rý ta ra fýn dan zi ya ret e dil di. Ce za e vi ne ge len Koç Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Koç, mo da ta sa rým cý sý Ser dar Can dar i le i þ a da mý bi din Ser dar Cüm büþ, ðar ý zi ya ret et ti. Yak la þýk 40 da ki ka ce za e vin de ka lan zi ya ret çi ler, a çýk la ma da bu lun ma dan a raç la rý na bi ne rek ce za e vin den ay rýl dý lar. y dýn / a a

10 KONOMÝ YLÜL 2012 ÇRÞMB Y HBRLR ürk- rap or tak lý ha va yo lu ge li yor ÜRK- RP or tak lý ðýy la ha ya ta ge çi ri len ve ö nü müz de ki gün - ler de iþ a dam la rý na an la tý la cak o lan Bur sa Ha va yol la rý nýn 2013 yý lý nýn yaz ay la rýn da se fer le re baþ la ya ca ðý bil di ril di. Bursa Valisi Þahabettin Har put, Me ri nos Par ký nda ki Gö nül Dost la rý ye mek e - vin de, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep l te pe, Bur sa i ca ret ve Sa na yi O da sý (BSO) Baþ ka ný Ce lal Sön mez, MÜ SÝ D Bur sa Þu be si Baþ ka ný Ha san Çep ni i le dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ye ni bir ha va yo lu þir ke ti nin þe hir i çin bü yük ka za ným ol du ðu nu be lir tti. Vali Har put, þöy le konuþ tu: ürk- rap or tak lý ðýy la ku ru - lan þir ket i çin Cid de baþ ta ol mak ü ze re rap böl ge le ri ve Bal kan - lar ön plan da o la cak. Bur sa Ha va yol la rý nýn a sýl his se le ri, ür ki ye ta ra fýn da o la cak. Ka lan ke si mi i se rap ta ra fýn da bu lu na cak. Bur sa Ha va yo lu, Ye ni þe hir il çe sin den ya ni Bur sa Ha va a la ný ndan u la þý mý sað la ya cak." Bur sa / a a DO LR DÜN 1,7940 ÖN C KÝ GÜN 1,7995 p S R B S P Ý Y S U RO L IN C. L I NI DÜN 2,3200 ÖN C KÝ GÜN 2,3255 p DÜN 101,80 ÖN C KÝ GÜN 101,64 p DÜN 701 ÖN C KÝ GÜN 684 p Mar ma ra da pa la mut be re ke ti nmr M R D bol mik tar da çýk ma sý do la yý sýy la pa la mu dun top tan ta ne fi ya tý, 2,5 li ra ya ka dar düþ tü. Ban dýr ma i ca ret O da sý Baþ ka ný ve bir ba lýk çý lýk fir ma sý nýn sa hi bi Os man Ko ca man, yap tý ðý a çýk la ma da, bu yýl ta ri hî bir pa la mut çu luk se zo nu ya þa na ca ðý ný söy le di. Ko ca man, þöy le ko nuþ tu: Se zo nun ba þýn da ol ma mý za rað men bu gün kü gö rün tü ler, yi ne 2005 yý lýn da ki gi bi ta ri hî bir pa la mut çu lu ða im za a ta ca ðýz gi bi du ru yor. Zan ne di yo rum ürk hal ký na çok u cuz çok e ko no mik fi yat lar da pa la mut ye dir me yi ba þa rý yo ruz. Þu an da za ten fi yat la rý mýz çok ge ri le di. Sü rüm ya pý yo ruz. 3 gün ön ce çif ti 9-10 li ra o lan top tan pa la mut la rýn ta ne si 2,5 li ra ya ka dar düþ tü. Bu, pa la mu dun ki lo fi ya tý ný 5 li ra ya ge ti rir. Bu gün ta vu ðun ki lo su nun 7-8, kýr mý zý e tin i se li ra a ra sýn da ol du ðu nu be lir ten Ko ca man, Böy le bir or tam da pa la mut gi bi pro te i ni bol, zen gin ka li te li bir gý da nýn ki lo su nun 5-6 li ra la ra sa týl ma sý ö nem li dir. Hal kýn bu dö nem de bol ba lýk tü ket me si ni ö ne ri yo ruz de di. Ba lý ke sir / a a v ru pa ya a ra cý sýz zeytin ih ra catý hazýrlýðý nmr M R BÝR LÝK Baþ ka ný Hi da met sa, 10 yýl lýk dis tri bü tö rün söz leþ me si ni ye ni le me ye rek, v ru pa ya ih ra ca tý Mar ma ra bir lik o la rak biz zat ya pa cak la rý ný be lir te rek v ru pa nýn be lir li yer le rin de o luþ tu ru la cak o lan bü ro lar da ken di per so ne li miz le ih ra cat ya pa rak, yak la þýk 9 mil yon L ka zanç el de e de ce ðiz i fa de si ni kul lan dý. sa, Mu dan ya 150 Sa yý lý Zey tin a rým Ko o pe ra ti fi Baþ ka ný Þev ket Ka ra göz ve Ko o pe ra tif ü ye le ri ni zi ya re tin de yap tý ðý a çýk la ma da, 7 kim de ger çek leþ ti re cek le ri ge nel ku rul da a la cak la rý ra di kal ka rar lar la bir li ði han tal ya pý sýn dan, di na mik bir ha le ge ti re cek le ri ni söy le di. sa, Mar ma ra bir lik in r-ge ça lýþ ma la rýy la pi ya sa da re ka bet e der ha le gel di ði ni an la ta rak, þun la rý ak tar dý: 10 yýl lýk dis tri bü tö rün söz leþ me si ni ye ni le me ye rek, v ru pa ya ih ra ca tý Mar ma ra bir lik o la rak biz ya pa ca ðýz. v ru pa nýn be lir li yer le rin de o luþ tu ru la cak o lan bü ro lar da ken di per so ne li miz le ih ra cat ya pa rak, yak la þýk 9 mil yon L ka zanç el de e de ce ðiz. Geç miþ dö nem ler den ka lan ver gi bor cu mu zun Baþ ba ka ný mý zýn da yar dým la rýy la le hi mi ze so nuç lan ma sýy la 19 mil yon L gi bi bir ka zan cý mýz ol du. U nu tul ma ma lý ki bir li ði miz el de et ti ði ka zanç lar la a yak ta ka lan bir ku rum dur. Bir li ði miz ka zan dý ðý sü re ce var lý ðý ný sür dü re bi lir ve ü re ti ci nin der di ne ça re o la bi lir. Bur sa / a a. C. KDZ. RÐLÝ 1. ÝCR MÜDÜRLÜÐÜ (ÞINMZIN ÇIK RIRM ÝLNI) Dosya No: 2009/1002 al. 1- aþýnmazýn apý Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu: Zonguldak ili, reðli ilçesi, Süleymanlar Mah. Kadýtarlasý Mevkiinde kain, 298 da, 478 Parselde kayýtlý taþýnmazýn borçlu Melek Özýþýk'a isabet eden 12/120 hissesi Gayrimenkul ilçenin Süleymanlar Mahallesinde Kadýtarlasý mevkiisindedir. Çevresinde özel ve sosyal konutlar bulunmaktadýr. Belediye sýnýrlarý içerisinde kalýp imarý vardýr. Bina þehir merkezine yaklaþýk olarak m. Mesafededir. Gayrimenkul 2.645,07 m 2 alana sahip ve tapu kayýtlarýna göre cinsi rsa olarak görünmektedir. rsanýn üzeri boþtur. aþýnmazýn imar durumu incelendiðinde Ýmar paftasýna göre bir kýsým serbest bölgede ayrýk nizam 5 kat (-5) % 40 kullaným alanlýdýr. Muhammen Bedeli : ,96 L Satýþ saati : 14:30-14:40 rasý 2-aþýnmazýn apu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu: Zonguldak Ýli, reðli ilçesi, Süleymanlar Mah. Kadýtarlasý Mevkiinde kain 298 da, 479 Parselde kayýtlý taþýnmazýn borçlu Melek Özýþýk'a isabet eden 12/120 hissesi Gayrimenkul ilçenin Süleymanlar Mahallesinde Kadýtarlasý mevkiisindedir. Çevresinde özel ve sosyal konutlar bulunmaktadýr. Belediye sýnýrlarý içerisinde kalýp imarý vardýr. Bina þehir merkezine yaklaþýk olarak m. Mesafededir. Gayrimenkul m 2 alana sahip ve tapu kayýtlarýna göre cinsi arsa olarak görünmektedir. rsanýn üzeri boþtur. aþýnmazýn imar durumu incelendiðinde Ýmar paftasýna göre bir kýsým serbest bölgede ayrýk nizam 5 kat (-5) % 40 kullaným alanlýdýr. Muhammen Bedeli : ,03 L Satýþ Saati : 14:50-15:00 rasý Satýþ Þartlarý 1- Birinci açýk artýrma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Kdz. reð li 1. Ýc ra Mü dür lü ðü Ka le mi ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tahmin e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Kdz. reð li 1. Ýc - ra Mü dür lü ðü Ka le mi ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý - ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- rtýrmaya iþtirak edecek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de ürk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. a pu a lým harcý, damga vergisi ile K.D.V. alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki Ý ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. ko no mi de fren-gaz tar týþ ma sý KONOMÝ BKNI ZFR ÇÐLYN, ''ÜRKÝY, GRKÝRS FRN BSCK. M GZ BSMSI GRKÝÐÝ YRD D GZ BSCK'' DDÝ. KO NO MÝ B K NI Z FR ÇÐ L YN: OR GLÝR UZÐIN DÜÞÜLMMLÝ Çað la yan, ül ke nin son yýl lar da ki bü yü me per for man sý na de ði ne rek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: 2012 nin ilk 6 ay lýk bü yü me or ta la ma sý yüz de 3,1... Or ta va de li prog ram he de fi yüz de 4 o la rak tesbit e dil di. Þim di ür ki ye i - çin kü çük gi bi gö zü ken bu bü yü me o ra ný as lýn da tüm dün ya ya ders ve rir, ör nek o lur ni te lik te. ma ür ki ye, bü - yü mek, ge liþ mek zo run da o lan bir ül ke. Za man za man ür ki ye yi v ro Böl ge si i le v ru pa i le mu ka ye se e de ce - ðiz. ür ki ye ar týk bü yü me yi ih ra ca týy la, dýþ ti ca re tiy le ya par ha le gel di. ür ki ye e ko no mi si ni bü yü me ko nu sun - da v ru pa i le mu ka ye se et mek ye ri ne, bu nok ta da ge liþ mek te o lan ül ke ler le de ðer len di ril me si ge rek ti ði ne i na - ný yo rum. ür ki ye, as la or ta ge lir tu za ðý na düþ me me li dir. Bu nok ta da ür ki ye nin gi de cek çok yo lu var. Þu an da geç miþ te kay bet miþ ol du ðu muz za man la ö deþ me dö ne min de yiz. Ý kin ci ya kýt ta ÖV mu a fi ye ti DO ÐL GZ L ça lý þan e lek trik san tral le ri nin i kin cil ya kýt a lým la rý nýn Ö zel ü ke tim Ver gi si nden (ÖV) mu af tu tul ma sý ný ön gö ren ka nun ta sa rý sý BMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ö zel ü ke tim Ver gi si Ka nu nu nda De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun a sa rý sý i le do ðal - gaz la ça lý þan e lek trik san tral le rin de ke sin ti ve ya ký sýn tý ya gi dil me si ha lin de, bu san tral le rin ner ji ve a biî Kay nak lar Ba kan lý ðý ta li ma týy la i kin cil ya kýt la e lek trik ü ret me le ri du ru mun da kul lan dýk la rý i kin cil ya kýt a lým la rý nýn Ö zel ü ke tim Ver gi si nden mu af tu tul ma sý ve e lek trik e ner ji si ta ri fe le ri nin a þa ðý ya çe kil me si a maç la ný yor. n ka ra / a a. C. GBZ 4. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN (KMULÞIRM ÝLNI) SS NO: 2012/198 sas. Davacý ÝÞ Genel Müdürlüðü 4. Ýletim esis ve Ýþlet me Grup Mü dür lü ðü ve ki li ta - ra fýn dan a çýl mýþ o lan be del tes pi ti da va sýn da; þa ðý da ya zý lý ta þýn maz la rýn Ka mu laþ týr - ma Ka nu nu Hü küm le ri ne gö re Ý Þ Ge nel Mü dür lü ðü 4. Ý le tim e sis ve Ýþ let me Grup Mü dür lü ðü le hi ne ka mu laþ tý rýl dý ðýn dan il gi li ta þýn maz la rýn da i mi ir ti fak be de li nin tes - pi ti i le tes ci li ne ka rar ve ril me si da va sý a çýl mýþ týr. ÝLÝ : KOCLÝ ÝLÇSÝ : GBZ KÖYÜ : KVÝRN MVKÝÝ: KÖY CÝVRI Dosya No Malik dý ve Soyadý da No Pafta Parsel No Kamulaþtýrýlan Vasfý No lan 2012/198 YÞ DURMZ ,14 m 2 RL CMÝL RSOY HSN LYIK 1- ebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemini Ýdari Yargýda iptal veya dli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceklerdir. 2- Husumet ÝÞ Genel Müdürlüðü 4. Ýletim esis ve Ýþletme Grup Müdürlüðü'ne yöneltilecektir. 3- Kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný veya yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli hak sahibi adýna. C. Ziraat Bankasý Gebze Þubesine yatýrýlacaktýr. 5- Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri, Keyfiyet 2942 sayýlý yasanýn (Deðiþik 4650) 10. maddesi uyarýnca duyurulur. 13/09/ B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.. C. SKRY 3. ÝCR MÜDÜRLÜÐÜ (ÞINIRIN ÇIK RIRM ÝLNI) Dosya No: 2012/276 al. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü 14:30-14:40 saatleri arasýnda Dr. Selahattin Zaim Bulvarý vrenköy mevkii N: 335 Sa kar ya ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de i kin ci ar týr ma nýn gü nü 14:30-14:40 sa at le ri a ra sýn da Dr. Se la hat tin Za im Bul va rý v ren köy mev ki i N: 335 Sa - kar ya ad re sin de ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be - de lin % 20'si o ra nýn da ürk Li ra sý pe þin pa ra ya da eþ de ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o - la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i remize buþvurmalarý ilan olunur S.No Bedeli dedi Cinsi ,00 L 1 det 54 ZZ 056 plaka sayýlý 2012 model ford marka. transit connect tipli siyah renkli CB55294 motor seri no'lu NMOGXXPGCB55294 þasi seri no'lu vasýta. oplam : ,00 L B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, ür ki ye ge re kir se fre ne ba sa cak, ta biî ki kýr mý zý ý þýk ta du ra cak, sa rý ý þýk gör dü ðün de mut la ka a ya ðý ný fren pe da lý na gö tü rüp za man za man dur ma sý i çin ted bi ri a la cak. ma ga za bas ma sý ge rek ti ði yer de de ga za ba sa cak de di. Çað la yan, 3. Ýs tan bul Fi nans Zir ve si nin i kin ci gü nün de yap tý ðý ko nuþ ma da, ür ki ye nin si ya sî is tik rar, ar ka sýn dan e ko no mik is tik ra rý ya ka la dý ðý ný, gü nü müz de ül ke geç ti ði miz 10 yýl da dün ya ya ör nek o la cak ge liþ me kay det tiy se bu nun i ti ci gü cü, a nah ta rý nýn ö zel sek tör ol du ðu nu söy le di. Dün ya da cid dî bir kriz dö ne min den ge çil di ði ne de ði nen Çað la yan, v ru pa, bil has sa v ro Böl ge si i nat çý bir kriz le kar þý kar þý ya. Gö nül is ter di ki v ru pa da güç lü li der ler ol say dý, güç lü li der ler bu nu ay lar ca, yýl lar ca ko nuþ mak ye ri ne he men ra di kal ka rar la rý, ted bir le ri al sa lar dý þek lin de ko nuþ tu. Bir ül ke nin bat ma sý nýn he men bir den bi re o la ma ya ca ðý ný be lir ten Çað la yan, ül ke le rin þu an da i çin de bu lun du ðu kri zin yýl lar ca ya pý lan ih mal le rin, B nin al ma sý ge re ken dö nem de ted bir al ma ma sý nýn or ta ya çý kar dý ðý so nuç lar ol du ðu nu i fa de et ti. Kri zin hâ lâ hý zý ný ar tý ra rak de vam et tir di ði nin al tý ný çi zen Çað la yan, kri zin þid de ti ni 2013 yý lýn da da de vam et tir me sin den en di þe duy du ðu nu söy le di. IMF nin dün ya bü yü me siy le il gi li ÝN Þ Mal ze me si Sa na yi ci le ri Der ne ði nin (ÝM SD) y lül a yý in þa at sek tö rü de ðer len dir me ra po ru na gö re, 2008 kri zi son ra sýn da 2009 yý lýn da ya þa dý ðý ek si li bü yü me ra kam la rý son ra sýn da in þa at sek tö rün de yüz de 0,4 bü yü ye rek, ilk kez sý fý ra ya kýn bir bü yü me kay de dil di. Bu nun la bir lik te son ay lar da ge len ve ri ler gay ri men ku le yö ne li min art ma ya baþ la dý ðý ný gös te ri yor. Bu sebep le yý lýn 3. ve 4. çey re ði ne i liþ kin ra kam la rýn in þa at sek tö rü a çý sýn dan da ha i yi bir tab lo or ta ya koy ma sý bek le ni yor. ÝM SD ýn ya yýn la dý ðý ür ki ye nin ilk de tay lý ay lýk in þa at sek tö rü de ðer len dir me ra po run da in þa at mal ze me si sek tö rü ne i liþ kin bü yü me ve ya pý i zin le ri da ta la rý e le a lýn dý. Ra po ra gö re, 2008 kri zi son ra sýn da he def le ri ni re vi ze e de rek kü çült tü ðü nü kay de den Çað la yan, bun da ö zel lik le l man ya, Ýn gil te re, Fran sa gi bi e ko no mi ler de ü çün cü ve dör dün cü çey rek bü yü me le rin de ya þa na cak kü çül me le rin et ki li ol du ðu nu kay det ti. SÜRKLÝ YÐIN FRND OLURS RB ÝLRLYMZ Ýh ti yat lý ol ma nýn ö ne mi ne de dik ka ti çe ken Çað la yan, þöy le de vam et ti: l bet te ih ti yat lý o la cak sý nýz. Sü rek li a ya ðýn fren de ol du ðu a ra ba nýn i ler le me si müm kün mü? Ken di si ne ö nem li bir he def koy muþ, bu he de fi de ya ka la mak i çin her yýl or ta la ma yüz de 6 ci va rýn da bü yü me si ge re ken, bel li bir ki lo met rey le her yýl bir yol ka tet me si ge re ken a ra bay la sü rek li a ya ðý ný zý fre ne ba sar sa nýz ol sa ol sa an cak or ta lý ðý ba la ta ko ku su na sa rar sý nýz. ed bir li ol mak, a ra ba yý ça lýþ týr ma mak la eþ an la ma gel mi yor. O to mo bil þo fö rü ö nem li. ðer sü rü cü gü ven lik li, i le ri tek nik sü rüþ e ði ti mi al mýþ sa so run ol maz. ür ki ye, ge re kir se fre ne ba sa cak, ta biî ki kýr mý zý ý þýk ta du ra cak, sa rý ý þýk gör dü ðün de mut la ka a ya ðý ný fren pe da lý na gö tü rüp za man za man dur ma sý i çin ted bi ri a la cak. ma ga za bas ma sý ge rek ti ði yer de de ga za ba sa cak. ür ki ye nin cid dî bi çim de sür dü rü le bi lir bü yü me ye ih ti ya cý var. Ýs tan bul / a a Ýn þa at sa na yi ci le ri, yý lýn i kin ci ya rý sýn dan u mut lu 2009 yý lýn da ya þa dý ðý ek si li bü yü me ra kam la rý son ra sýn da in þa at sek tö rün de ilk kez sý fý ra ya kýn bir bü yü me kay de dil di. Bu yýl i kin ci çey rek te yüz de 0,4 lük bü yü me kay de den in þa at sek tö rü, yüz de 2,9 luk ür ki ye nin ge nel bü yü me ra ka mý nýn da al týn da kal dý. Bi rey le rin har ca ma ve ya tý rým yap ma e ði li mi nin yý lýn 2. çey re ðin de za yýf sey ret me si de in þa at sek tö rü nün güç kay bet me sin de et ki li ol du. Bu nun la bir lik te son ay lar da ge len ve ri ler dolayýsýyla gay ri men ku le yö ne li min art ma ya baþ la dý ðý ný gös te ri yor. Bu ne den le yý lýn 3. ve 4. çey re ði ne i liþ kin ra kam la rýn in þa at sek tö rü a çý sýn dan da ha i yi bir tab lo or ta ya koy ma sý bek le ni yor. Ýs tan bul / a a. C. GBZ 4. SLÝY HUKUK MHKMSÝNDN (KMULÞIRM ÝLNI) SS NO: 2012/224 sas. Davacý ÝÞ Genel Müdürlüðü 4. Ýletim esis ve Ýþletme Grup Mü dür lü ðü ve ki li ta - ra fýn dan a çýl mýþ o lan be del tes pi ti da va sýn da; þa ðý da ya zý lý ta þýn maz la rýn Ka mu laþ týr - ma Ka nu nu Hü küm le ri ne gö re Ý Þ Ge nel Mü dür lü ðü 4. Ý le tim e sis ve Ýþ let me Grup Mü dür lü ðü le hi ne ka mu laþ tý rýl dý ðýn dan il gi li ta þýn maz la rýn da i mi ir ti fak be de li nin tes - pi ti i le tes ci li ne ka rar ve ril me si da va sý a çýl mýþ týr. ÝLÝ : KOCLÝ ÝLÇSÝ : GBZ KÖYÜ : CUMKÖY MVKÝÝ: KÖYKRÞISI Dosya No Malik dý ve Soyadý da No Pafta Parsel No Kamulaþtýrýlan Vasfý No lan 2012/224 NSRÝN ÇLÝK ,71 m 2 RL MÝN ÇLÝK SMR OPCU NCÝ OPCU 1- ebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemini Ýdari Yargýda iptal veya dli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceklerdir. 2- Husumet ÝS Genel Müdürlüðü 4. Ýletim esis ve Ýþletme Grup Müdürlüðü'ne yöneltilecektir. 3- Kamu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý Ý da ri Yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn, da va aç týk la rý ný ve ya yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de, ka mu - laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli hak sahibi adýna.c. Ziraat Bankasý Gebze Þubesine yatýrýlacaktýr. 5- Konuya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri i lan ta ri hin - den i ti ba ren mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri, Key fi yet 2942 sa yý lý ya sa nýn (De ði þik 4650) 10. mad de si u ya rýn ca du yu ru lur. 13/09/ B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

11 Y 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB MDY POLÝÝK 11 BL YOZ V V RU P ÝLK kez bu ül ke de as ker dar be ci ler si vil bir mah ke me de dar be ci lik ten mah kûm ol du lar. Hu kuk ve de mok ra si ta ri hi miz i çin bü yük bir dö nüm nok ta sý bu. ma ül ke de bü yük bir de mok ra si dö ne me ci dö nül dü di yen bir ha va yok, bir bu ruk luk var her kes te. Her tür lü si vil ik ti da ra kar þý el al týn da dar be ci bir or du bu lun sun di yen u lu sal cý la rý söy le mi yo rum, on lar dar be ci li ðin ye di ði her to kat ta ka ra lar bað lý yor lar za ten. On lar i çin en mü kem mel ül ke, or du nun ik ti da rýn da Kürt le rin, din dar la rýn, sol cu la rýn sü rek li e zil di ði bir ül ke. Me se le miz on lar de ðil. Ge nel de bir tat sýz lýk his se di li yor. Her kes Bal yoz un bir dar be ha zýr lý ðý ol du ðu nu bi li yor, ka nýt lar la oy nan dý di yen ler bi le Bal yoz un ku ral la ra ve e mir le re uy gun bir as ke rî ma nev ra ol du ðu nu söy le mi yor, teyp le re kay de di len ko nuþ ma lar, ha ki ki i sim ler le ha zýr la nan tu tuk la na cak lar lis te si, plan lar, hü kü met a ley hin de ki nu tuk lar bir dar be gi ri þi miy le kar þý kar þý ya ol du ðu mu zu gös te ri yor. Pe ki, ni ye te dir gin bir ha vay la kar þý kar þý ya yýz? Dar be ci ler hap se a týl dý a ma as ke rî ve sa ye tin ye ri ne de mok ra tik bir dü zen ku rul ma dý, ay ný çar pýk sis te min ba þý na si vil ler geç ti sa de ce, as ke rî ve sa yet dü ze ni bü tün ya sa la rý ve bas ký me ka niz ma la rýy la taþ gi bi du ru yor ye rin de. Sa ný rým kuþ ku lu ve te dir gin ik li mi ya ra tan da bu. ðer as ke rî ve sa yet ge ri le til dik ten, dar be ci - Bal yoz ka rar la rý ne i fa de e di yor? BL YOZ da va sý so nuç lan dý. 5-7 Mart 2003 ta ri hin de Ýs tan bul da ki Bi rin ci Or du ka rar ga hýn da dü zen le nen bir Plan Se mi ne ri nde, se çim le ge len hü kü me te kar þý na kýs (ya ni so nuç lan dý rý la ma yan) dar be gi ri þi min de bu lun duk la rý id di a sýy la yar gý la nan, 250 si tu tuk lu 365 ge ne ral, a mi ral ve ö te ki üst rüt be li su ba yýn ço ðu yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la rý na çarp tý rýl dý lar. Mah ke me tu tuk lu luk la rýn de va mý na, tu tuk suz yar gý la nan la rýn bir kýs mý nýn da tu tuk lan ma la rý na ka rar ver di. Ne var ki yar gý la ma so na er miþ de ðil. Da va, bun dan son ra Yar gý tay a gi de cek; da ha son ra na ya sa Mah ke me si ne ve son ra v ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne de gi de bi lir. Bu ka rar ba na ne i fa de e di yor? Þöy le sý ra la ya bi li rim: Bal yoz id di a na me sin de or ta ya ko nan dar be gi ri þi mi nin ger çek li ði ko nu sun da hiç kuþ kum ol ma dý. ür ki ye de ni ce ba þa rý lý ve ba þa rý sýz dar be gi ri þim le ri ne, dar be teh dit le ri ne ta nýk lýk e den bir ku þa ðýn men su bu yum. Kim se ne be ni, ne de ür ki ye nin e zi ci ço ðun lu ðu nu Bal yoz id di a na me si nin uy dur ma ol du ðu na i nan dý ra maz. Da va da or ta ya ko nan de lil le rin ye te rin ce güç lü ol du ðu na kuþ kum yok. Ka ra rýn de mok ra si ü ze rin de ki as ke ri ve sa ye tin ge ri de kal ma sý na kat ký da bu lu na ca ðý na; bun dan böy le dar be tez gah la ma ya kal ký þan lar i çin cay dý rý cý o la ca ðý na i na ný yo rum. Da va da ce za a lan çok sa yý da su ba yýn a i le le ri nin ve gi ri þim de so rum lu luk la rý ol ma dý ðý na i na nan su bay la rýn duy du ðu ü zün tü ye du yar sýz kal mak müm kün de ðil. ma gi ri þim e ðer ba þa rý lý ol say dý, mu hak kak ki 12 y lül as ke ri dar be si nin mil yon lar ca in san i çin yol aç tý ðý dra mýn bir ben ze ri ya þa na cak tý. Ma dal yo nun bir yü zün de bun lar var. Ý kin ci yü zün de i se þun lar: Sa vun ma a vu kat la rý, leh te ki de lil le rin id di a na me ye da hil e dil me di ði ni, yar gý la ma da de lil de ðer len dir me a þa ma sý nýn at lan dý ðý ný, sa vun ma hak ký nýn en gel len di ði ni i le ri sü rü yor lar. Hak sýz lýk lar var sa, mut la ka dü zel til me li; üst mah ke me ler de dü zel til me si im ka ný da mev cut. Plan Se mi ne ri ne ka tý lan 50 do la yýn da su bay ya nýn da, ka týl ma yan la rýn, yurt dý þýn da bu lu nan la rýn da ce za al ma la rý; ce za la rýn ka nun da gös te ri len üst sý nýr ü ze rin den ve ril me si, tem yiz sü re cin de dü zel ti le bi le cek yan lýþ lar o la rak gö rü nü yor. Plan Se mi ne ri sý ra sýn da Ge nel kur may Baþ ka ný o lan ve dar be gi ri þim le ri ni ön le di ði bi li nen Org. Hil mi Öz kök ün ka rar lar la il gi li o la rak söy le dik le ri çok ko nu yu ö zet li yor: ler ya ka lan dýk tan son ra ür ki ye v ru pa Bir li ði yo lun da ki ma ce ra sý na es ki hý zýy la de vam et sey di, 12 y lül ün kan lý iz le ri ka zýn say dý, na ya sa ve ya sa lar de ðiþ sey di, öz gür lük ler ge niþ le til sey di, her ýrk tan ve din den va tan daþ lar a ra sýn da e þit lik sað lan say dý, ger çek bir hu kuk ve de mok ra si sis te mi yer leþ ti ril sey di, Bal yoz da va sý nýn so nuç la rý böy le kar þý lan maz dý. Bir dö ne min bi ti þi gü ven li bir se vinç le se lam la nýr dý. ma bir dö nem bit me di, o bas ký cý dö nem ye ni e fen di le riy le de vam e di yor. Bu da, Bal yoz da va sý ný in san la rýn as ke rî ve sa ye te kar þý de mok ra si nin za fe ri o la rak de ðil, ay ný sis te min yö ne ti mi ni e le ge çir mek i çin çar pý þan i ki güç ten bi ri nin za fe ri o la rak gör me si ne yol a çý yor. Bu da kuþ ku la rý art tý rý yor. De mok ra si ve hu kuk i çin de ðil de ken di si ya si ik ba li i çin dö vüþ müþ gi bi gö rü nen si vil si ya set çi le rin hi le yap tý ðý id di a la rý top lum ta ra fýn dan kes kin bir gü ven le ge ri ye püs kür tül mü yor. Ne ya zýk ki böy le ü mit li bir or tam sað la na ma dý. Ül ke de ki her ham le, as ke rî ve sa ye tin sa hip li ði i çin ve ri len dö vü þün bir par ça sý o la rak al gý lan ma ya baþ la dý. Bu al gý nýn de rin leþ me si, KP li in san la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ge niþ bir ke si min ne o lu yor so ru su nu git tik çe ar tan bir en di þey le sor ma sý bü tün ül ke yi ze hir le yen bir gü ven kir li li ði o luþ tu ru yor. Öç al ma söz ko nu su de ðil dir... Cay dý rý cý ö zel lik le ri o la cak týr... Ge rek ür ki ye ve dün ya da ki de ði þi mi an la mak a çý sýn dan, ge rek se a dil yar gý la ma a çý sýn dan ders ler çý ka rý la cak týr. (Mil li yet, 23 y lül 2012) Mah kum o lan la rýn (en a zýn dan ço ðu nun) bir suç iþ le me dik le ri ne; as ke ri o kul lar da ken di le ri ne a þý la nan Ke ma list i de o lo ji nin, a na ya sa ve ya sa lar la ken di le ri ne ve ri len Cum hu ri ye ti ko ru ma ve kol la ma gö re vi nin ge re ði ni ye ri ne ge tir dik le ri ne i nan dýk la rý mu hak kak. Bu a çý dan hak lý ol ma dýk la rý, ne ya zýk ki, söy le ne mez. Ge rek as ke ri o kul lar da su bay la ra a þý la nan, ge rek se a na ya sa ve ya sa la ra ha kim o lan il ke ve de ðer ler, se çim le ge len hü kü met le re mut lak say gý yý te sis et me dik çe, as ke ri ve sa ye tin alt ya pý sý or ta dan kalk maz. Gerek askerî okullarda subaylara aþýlanan, gerekse anayasa ve yasalara hakim olan ilke ve deðerler, seçimle gelen hükümetlere mutlak saygýyý tesis etmedikçe, askerî vesayetin altyapýsý ortadan kalkmaz. Ne ya zýk ki 12 y lül a na ya sa sý ve ya sa la rý, bü tü nüy le de ðil a ma bü yük öl çü de ye rin de du ru yor. SK tam bir ka pa lý ku tu. op lu mun as ke ri o kul lar da ve ri len e ði ti min de mok ra tik bir top lu mun ge rek le ri ne u yup uy ma dý ðý hak kýn da bir fik ri yok. vet, su bay la rýn ço ðu nun as ke re yük le nen si ya si ro lün or du nun say gýn lý ðý ný a þýn dýr dý ðý ný ve pro fes yo nel gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me si ne en gel ol du ðu nu gi de rek da ha i yi kav ra dý ðý ný tah min e di yo ruz. Dar be gi ri þim le ri nin ba þa rý lý o la ma ma sýn da bi rin ci a mil de her hal de (ya da u ma rýz) bu dur. Ö te yan dan u nu tul ma ma lý ki, as ke ri ve sa ye tin son bul ma sý nýn bir te mel gü ven ce si as ker le rin si vil o to ri te ye bað lý lý ðý ný sað la yan il ke ve de ðer le rin ya sa la ra ve zi hin le re yer leþ me si i se, ö te ki te mel gü ven ce si se çim le ge len hü kü me tin yurt taþ la rýn ki þi o la rak ya da et nik ve din sel grup lar o la rak te mel hak ve öz gür lük le ri ne tam o la rak say gý gös ter me si. Þa hin l pay, Za man, demokratik bir düzen Darbeciler hapse atýldý, ama askerî vesayetin yerine kurulmadý, ayný çarpýk sistemin baþýna siviller geçti sadece. Ýk ti dar i se bu nu de ðiþ tir me ye de ðil tam ak si ne ko yu laþ týr ma ya yol a ça cak ko nuþ ma lar la ger gin li ði art tý rý yor. op lum da KP ye kar þý kuþ ku lu bir ha va nýn doð ma sý KP yö ne ti min de de bun lar bi ze düþ man kuþ ku su nu art tý rý yor, top lum bir bi ri ni düþ man o la rak gö ren i ki u ca doð ru çe ki li yor. KP li le rin du ru mu da ha i yi gö re bil me si i çin sa ný rým re fe ran dum dan ön ce ki gün le ri bir ha týr la ma sý ge re ki yor, top lum da ki ü mit li ha va yý, ge le ce ðe gü ve ni, dü ze nin de ði þe ce ði ne o lan i nan cý ha týr lar lar sa, bu gün KP ye yö ne lik bu kuþ ku lu yak la þý mýn düþ man lýk tan de ðil KP nin faz la sýy la sta tü ko cu dav ran ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný da bel ki kav rar lar. Þu ger çe ði hep bir lik te ka bul et me miz ge rek ben ce, biz bir top lum o la rak Kürt üy le ürk üy le ze hir len di ði miz çar pýk bir e ði tim den geç tik, bu e ði tim ken di i çin den de ði þim ci bir zih ni yet ve kad ro çý kar ta mý yor, geç mi - ÜR KÝ Y, si ya si ha ya tý, de mok ra si si ve hu kuk dev le ti as ke ri dar be ler le han çer len miþ ve de ta ri fi im kan sýz a cý lar ya þa mýþ bir ül ke dir. ür ki ye, e li si lah lý güç o lan dar be ci ler ta ra fýn dan hu kuk dev le ti kat le di le rek baþ ba ka ný ve ba kan la rý a sýl mýþ bir ül ke dir. ür ki ye, yýl lar yý lý dev let i çin de dev let kur muþ as ke ri ve sa yet ta ra fýn dan ken di hal ký na iþ ken ce e dil miþ, gen ce cik ço cuk la rý i da ma gön de ril miþ, bin ler ce gen cin ha ya tý ka rar týl mýþ bir ül ke dir. Ký sa ca sý, ür ki ye nin ta ri hi kan lý dar be le rin ve a cý la rýn ta ri hi dir. De mok ra si ta ri hi mi zin 50 yýl lýk sü re si i çin de dört fi i li dar be nin ve sa yý sýz dar be te þeb bü sü nün ger çek leþ miþ ol ma sý a cý ol du ðu ka dar da ür kü tü cü dür. «««ür ki ye bu gün, si ya si ha ya tý na pran ga vu ran ve sa ye ti bi ti re rek, dar be ci lik an la yý þý ný ber ta raf et me mü ca de le si ve ri yor. O la ða nüs tü bir si ya si i ra de ba þa rý sýy la dar be ci le ri yar gý lý yor, dar be te þeb bü sün de bu lu nan la rý mah kum e di yor. Ýþ te bu yüz den, ta ri hi bir ka rar la so nuç la nan Bal yoz da va sý, ürk de mok ra si si i çin bir dö nüm nok ta sý na i þa ret et mek te dir. Bun dan son ra, dar be ye te þeb büs et me yi dü þü nen her as ker, bu ta ri hi ka ra rý mut la ka ha týr la ya cak týr. ma yet mez... U nut ma ya lým ki, Bal yoz dar be pla ný 2003 yý lýn da ka le me a lýn mýþ týr. y rý ca, u zan tý la rý da 2007, 2008 ve 2010 a ka dar de vam et miþ tir. Ya ni, da ha dü ne ka dar ür ki ye böy le bir ül key di. Ni te kim, mah kum o lan ge ne ral le rin he men ta ma mý suç suz ol duk la rý ný id di a et mek te dir ler. Çün kü on lar, yap týk la rý plan la rýn suç ol du ðu na i nan mý yor lar. ür ki ye nin ger çek sa hip le ri ol duk la rý na i nan dýk la rý i çin, re ji min teh li ke de ol du ðu na i nan dýk la rýn da si ya se te mü da ha le et me yi, ül ke ye ni za mat ver me yi ya sal bir hak o la rak gö rü yor lar. Kuv vet le muh te mel dir ki, bu gün mah kum o lan bir pa þa ya sor sa nýz, son de re ce do ðal bir þe kil de s ke ri Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si nin ken di le ri ne ver di ði yet ki yi kul lan dýk la rý ný söy le ye cek tir. Ýþ te bu yüz den Bal yoz yet mez. vet, bu gün güç lü bir si ya si i ra de var, de mok ra tik hu kuk dev le ti i çin de iþ le yen bir yar gý var. s ker de de mok - þi miz de ör nek a la ca ðý mýz de mok ra si mü ca de le le ri yok. Bu ra da her kes ik ti da rý e le ge çi rip di ðer le ri ni ez mek ü ze re bi çim len miþ bir dü þün ce ve i nanç ya pý sý na sa hip. KP kad ro la rý da bu çar pýk lý ðýn dý þýn da de ðil. KP ik ti da rý nýn ilk yýl la rý i le bu gü nü ký yas la yýp da a ra da ki fark ne re den kay nak la ný yor, o öz gür lük çü ve de mok rat par ti ne den þim di bas ký cý bir sta tü ko par ti si ol du di ye sor du ðu muz da, be nim gö re bil di ðim ka da rýy la tek bir ce vap la kar þý la þý yo ruz. v ru pa Bir li ði. KP, ik ti da rý nýn ilk dö nem le rin de v ru pa Bir li ði nin kri ter le ri ni ka bul et miþ ti, v ru pa nýn de mok ra tik mü ca de le sin den el de e di len tec rü be le re uy gun bi çim de i ler le miþ ti, bü yük bir se vinç, i nanç, gü ven ya rat mýþ tý. v ren sel bir par ti gi bi ham le ler yap mýþ tý. Ýk ti da rý ný sað lam laþ týr dý ðý ný dü þün dü ðü an dan i ti ba ren sa de ce v ru pa Bir li ði nden de ðil, çok da ha va hi mi, v ru pa Bir li ði nin kri ter le rin den u zak laþ tý, ye rel leþ ti, sta tü ko cu laþ tý ve sta tü ko nun ba þý na geç mek i çin mü ca de le e den bir par ti ye dö nüþ tü. v ru pa dan kop tu ðu an dan i ti ba ren de baþ ka tür lü o la maz dý za ten, el de ki kad ro lar ve ze hir len miþ zi hin ler baþ ka bir ik lim ya ra ta maz dý. Bal yoz a gös te ri len tep ki le re bir de bu a çý dan ba kar sak sa ný rým te mel bir so ru nu da da ha net gö re bi le ce ðiz. h met l tan a raf, mad Haj jaj / Ür dün Bal yoz yet mez, 35. mad de he men ra tik te a mül le re say gý lý. ma, ya rýn i çin bun la rýn hiç bi ri nin ga ran ti si yok. Do la yý sýy la, 35. mad de nin a ci len de ðiþ ti ril me si ge re ki yor. «««U nut ma ya lým ki, 1960 dar be si ni ya pan dar be ci ler, ken di ge nel kur may baþ kan la rý ný i da ma mah kum et miþ ler dir. Bi lin di ði gi bi, Rüþ tü r del hun Pa þa, ge nel kur may baþ ka ný i ken ih ti lal yö ne ti mi ta ra fýn dan a par to par bir haf ta i çin de e mek li ye sev ke dil miþ, ar dýn dan da tüm De mok rat Par ti li ler gi bi Yas sý a da ya sevk e dil miþ ti. Ým ra lý ya yüz ba þý r do ðan r gun ku man da sýn da ki su bay ve er le rin mu ha fa za sýn da el le ri ar ka dan ke lep çe li o la rak gö tü rül müþ tü. Yas sý a da ya o la ða nüs tü þart lar i çin de gö tü rü len r del hun Pa þa nýn, tüm rüt be le ri sö kül müþ ve ko nu mu er sta tü sü ne in di ril miþ tir te, 2006 da, 2007 de ve 2008 de bile yönetime el koymayý amaçlayanlara fýrsat tanýyan yasalar deðiþmeden gelecekten tümden emin olamayýz. Ma a le sef, ürk or du su nu yö ne ten ler, as ke ri li se yýl la rýn dan baþ la ya rak tam bir dar be ru hu i le ye tiþ tik le ri i çin dar be yi hak o la rak gö ren bir ge le ne ðe sa hip tir ler. Hiç kuþ ku yok ki, fýr sat bul duk la rý ilk an da o ka dim dar be ci ge le ne ðe dön mek ten çe kin me ye cek ler dir. vet, ür ki ye de þart lar de ðiþ miþ tir, ve sa yet dö nem le ri nin so nu gel miþ tir. ma bir ger çek var ki, 2003 te, 2006 da, 2007 de ve 2008 de bi le yö ne ti me el koy ma yý a maç la yan la ra fýr sat ta ný yan ya sa lar de ðiþ me den ge le cek ten tüm den e min o la ma yýz. Meh met O cak tan Star, sya ho o.com Ha ya ta küs mek K üs mek le rin bel ki de bü yü tül müþ hâ li dir, ha ya ta küs mek. Ko nu nun cid dî a þa ma sý dýr. Ýn san, ha ya ta kü se cek bo yu ta gel miþ se, çok küs mek ler ya þa mýþ, e ner ji si a zal mýþ de mek tir. Böy le bir gi di þin so nu, ar týk ya þa mak tan býk mak týr. Ha yat sah ne sin den çe kil mek tir. Bu hâl bir mü mi nin i çi ne düþ me ye ce ði bir hal dir. l lah a ha ki kî kul o lan bir mü min, böy le bir sü kût ha li ne ken di ni bý ra ký ver mez. Ü mi di ni kes mez. Ha ya ta küs mez. vet, mü min bi lir ki, ba þý na ge len her ha di se de ka de rin bir hük mü var dýr. Ken di nef si nin bir pa yý var dýr. Mu ha ta bý nýn nef si nin de pa yý ný a yý rýr. Za ten böy le ba kýn ca, o ki þi de bi raz da hak lý lýk var sa, o nu da ba ðýþ lar ve küs lük ten, kýr gýn lýk tan, dar gýn lýk tan kur tu lur. ol ga kar de þim, küs mek ya zý la rý ü ze ri ne bir ma il i let ti. Ma il de, küs mek i þi nin çok öy le yü zey sel ol ma dý ðý na dik kat le ri çe ki yor. Kü çük kü çük küs mek ler bü yü ye rek, öy le bir za man ge lip ko ca man bir duy gu yo ðun lu ðu na u la þýr ki, ar týk üs te sin den ge li ne me ye cek, güç ye ti ri le me ye cek bir po tan si ye le u la þýr cüm le le ri ne yer ve ri yor. Ha ki ka ten de ol ga kar de þi mi zin mek tu bun da ge çen bi rey sel bo zul ma nýn top lum sal et ki le ri gün lük ha yat ta çok ça kar þý la þý lan bir du rum dur. O nun i çin de bi ri sin de mey da na ge len bir küs kün lük, boþ ver de ni le cek bir du rum de ðil dir. Çün kü boþ ve ri len me se le, küs kün lük ya þa yan ki þi de ol du ðu gi bi o nun çev re sin de de bir ta kým yý kým lar mey da na ge ti re bi lir. i le de, a part man da, kom þu da, iþ ye rin de, ma hal le de ya ni sü rek li kar þý laþ ma zo run lu lu ðu bu lu nan me kân lar da bi ri le ri nin bi ri le ri ne küs ol ma sý, her an ba sit bir et ken le pat la ya bi le cek, za rar ve re bi le cek bir po tan si yel prob lem var de mek tir. a biî en bü yük ve bal ler den bi ri si de, bu gi di þa tý gör dü ðü hal de, hoþ ge çin mek ba ha ne siy le, boþ ver an la yý þý i çin de o lan mü min in sa nýn du ru mu dur. Mü te ca viz din si ze ya pýl ma sý ge re ken bu dav ra nýþ, el bet te mü min kar de þe ser gi len mez. Böy le bir du rum var sa, bu o mü min ku lun kal bin de mu hab be tin ol ma dý ðý nýn, a da ve tin ön plan da ol du ðu nun bir gös ter ge si dir. Oy sa mü min, mü min kar deþ le ri a ra sýn da bir prob lem gör müþ se, o nu müm kün se, e liy le, di liy le or ta dan kal dýr ma lý ve ya or ta dan kalk ma sý i çin ge rek li a dým la rý ka rar lý lýk la a ta bil me li dir. Hiç de ðil se böy le bir prob lem du ru mun da, kal biy le buðz e de rek, o çir kin va zi ye te ta výr ko ya rak, o çir kin du rum la a ra sý na me sa fe ko ya rak, ta raf ol ma dý ðý ný, ra zý ol ma dý ðý ný his set tir me si ge re ke cek tir. ««Küs mek le il gi li ya zý la rý mýz pek çok il gi li si ne u laþ tý. Pek ço ðun dan da bi ze ge ri dö nü þüm ler gel di. Ma il ler den þu an la þý lý yor ki, küs lük i çe ri sin de o lan bir ki þi nin ra hat ol ma sý, hu zur lu ol ma sý müm kün de ðil dir. Ne ka dar küs lük var sa, o ka dar ra hat sýz lýk var de mek tir. Ya ni her an gök gür le me si gi bi bir du rum o lu þa bi lir. Her an ka ra bu lut lar, or ta mý ya þan maz ha le ge ti re bi lir. Ýþ te kýy met li ol ga kar de þi min ma i lin de ay ný dert ten bah se di li yor: Hak lý sýn a bi, küs mek, ve rim li li ði çok a za in di ri yor, in san bi ri si ne kü sün ce san ki o ki þiy le be ra ber ha ya ta da kü sü yor. Me se lâ iþ ar ka da þý na kü sen bi ri si ne ga tif o la rak et ki le nip ay ný bi na da o tur du ðu kom þu su na da kü sü yor, o ra dan a i le i çi ne sýç ra yýp, e þi ne, ço luk ço cu ðu na da kü sü yor. ka bin de ha ya ta kü sü yor, i çe ka pa nýk bir hal a lý yor, di ya log a za lý yor, mu hab bet ko pu yor, ha ke za ha yat bi ti yor... Ka le mi ne sað lýk, yü re ði ne sað lýk a bi. Se lâm ve du â i le. ««vet, ger çek ten de ol ga kar de þi mi zin de i fa de et ti ði gi bi, bir bi riy le i le ti þi mi ol ma yan, mu hab be ti ol ma yan, bir lik ve be ra ber lik ru hu ta þý ma yan in san lar dan güç lü hiz met ler bek le mek, ken di le ri ne cid dî fay da lar bek le mek an lam sýz dýr. Hiç bir küs mek, o ra da kal mý yor. Bir bu la þý cý has ta lýk gi bi, sa ðý na so lu na bu la þý yor. Ken di ne kü sen; e þi ne, ço cuk la rý na kü sen, ak ra ba la rý na kü sen, kom þu la rý na kü sen, ar ka daþ la rý na kü sen bir in san ar týk küs mek has ta lý ðý kap mýþ de mek tir. Küs mek böy le bir in san da yat kýn lýk o luþ tur muþ de mek tir. Bu ma ne vî has ta lý ða der hal, bü yü me den mü da ha le et mek lâ zým dýr. Yok sa, en son ha yat tan küs me ye ka dar ko nu bü yür ve ha ya tý ve ha yat ta ki le ri i çi ne a lýp bo ðar. Bu i se, tam bir yý kým hâ li dir. Ha ya ta ve ha yat ta ki le re küs mek, Ya ra tý cý nýn san at e ser le ri ne, mah lû ka tý na ken di ni ka pat mak týr, on dan ge le cek me saj la rý o ku ma mak de mek tir. Bir de küs mek ler bü yü yün ce ve ar týn ca ü mit siz lik ler, ka ram sar lýk lar da ken di ni gös ter me ye baþ la ya cak týr. Kü sen bir in san, i man ko nu sun da da za yýf la yan bir in san dýr. Ý ma ný güç lü o lan bir mü mi nin küs mek gi bi bir dü þü þe ken di ni bý ra ký ver me si ol maz. Küs me nin i çin de l lah ýn rah me tin den ü mi di ni kes mek de var dýr. Di nin i zin ver me di ði öl çü ler de küs lük ler ya þa yan in san, ne fis ve þey ta nýn et ki siy le i ma ný za yýf la ya rak, din den her ge çen gün u zak la þý yor de mek tir. Küs mek, nef se ye nik düþ mek ol du ðu i çin, tek rar o nef sin rað mý na a dým at mak çok da ko lay ol mu yor. O nun i çin ba sit ba sit se bep ler yü zün den on yýl lar dýr bir bi ri ne küs o lan in san la rýn var lý ðý o ka dar da u zak de ðil. Ken di miz de, ak ra ba la rý mýz da, kom þu la rý mýz da bu tür den a tý la cak o ka dar çok a dým lar var ki. Ýþ bü yü me den, bir küs mek i yi ce bes len me den, bu ba lon i yi ce þiþ me den so nuç lan dýr mak tam da güç lü i man ta þý yan la rýn i þi dir. Bu da ço ðu za man dý þa rý dan bi ri si dir. O za man, hay din ne bek li yor su nuz, bir küs hi kâ ye si var sa ya kýn la rý mýz da, he men o ra dan baþ la ma lý i þe. Küs mek ne ka dar çir kin bir duy gu bo zul ma sý i se, küs le rin ba rýþ ma sý ve ya ba rýþ tý rýl ma sý da bir o ka dar gü zel, et ki li, an lam lý bir fa a li yet tir. Siz sa de ce gü zel bir ni yet i le a dým a týn, ne ti ce yi halk e de cek o lan l lah týr. Ya ni in san hiç de ðil se, öm rün de bir ta ne küs ba rýþ týr ma lý dýr. Bu nun a pay rý bir ta dý var dýr. Ve bir in sa nýn böy le bir sý kýn tý sý ný gi der mek ha li, ken di sý kýn tý sý nýn da gi de ril me si an la mý ta þýr. vet, ni yet ha yýr, a ki bet ha yýr.

12 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB 12 Ý LN Y Dosya No: 2012/66 LÝM. Örnek No: 27 Satýlmasýna Karar verilen aþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: apu Kaydý: 1. Ýstanbul ili, Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 104 ada, 12 parsel sayýlý 347,83 m 2 miktarýndaki arsanýn üzerine inþa edilecek olan kat irtifaklý kargir apartmanýn Zemin kat (5)no.lu baðýmsýz bölüm dairenin kat irtifakýna ayrýlan 24/348 arsa payýnýn tamamý dosya borçlusu adýna kayýtlý taþýnmaz. 2. Ýstanbul ili, Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 153 ada, 18 parsel sayýlý 231 m 2 miktarýndaki arsanýn üzerine inþa edilecek olan kat irtifaklý kargir apartmanýn zemin kat (2) no.lu baðýmsýz bölüm dükkânýn kat irtifakýna ayrýlan 45/23 1 arsa payýnýn tamamý dosya borçlusu adýna kayýtlý taþýnmaz. 3. Ýstanbul Ýli, Gaziosmanpaþa Ýlçesi, Kü çük köy, 16 paf ta, par sel sa yý lý m 2 mik ta rýn da ki ar sa nýn ü ze ri ne in þa e di le cek o lan kat ir ti fak lý kar gir a part ma nýn ü - çün cü kat (16)no.lu ba ðým sýz bö lüm da i re nin kat ir ti fa ký na ay rý lan 32/708 ar sa pa yý nýn ta ma mý dos ya borç lu su a dý na ka yýt lý taþýnmaz. Ýmar Durumu: 1. Sultangazi Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðünün 10/01/2012 tarih ve sayýlý yazýlarýna göre Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 104 ada, 12 parsel 04/06/1996 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli, Sultançiftliði imar planýnda Bitiþik nizam 4 katlý (H: m) Konut alanýnda kaldýðý belirtilmiþtir. 2. Sultangazi Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðünün 13/01/2012 tarih ve sayýlý yazýlarýna göre; Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 153 ada, 18 parsel 4/6/1996 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Sultançiftliði imar planýnda bitiþik nizam 6 katlý (H: m) icaret+konut alanýnda kalmakta olduðu belirtilmiþtir. 3. Gaziosmanpaþa Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün 10/01/2012 tarih ve /531 sayýlý yazýlarýna göre; Gaziosmanpaþa Ýlçesi, Küçükköy, 16 pafta, parsel 07/08/2006 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli M Güneyi Revizyon Uygulama imar planýnda Bitiþik nizam 4 katlý (H: m) Konut alanýnda kalmakta olduðu belirtilmiþtir. aþýnmazýn Hali Hazýr durumu: 1. Söz konusu Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 104 ada, 12 parsel, 140 Sokak no 26 kapý sayýlý yer olduðu anla þýl mýþ týr. Par se lin ü ze rin de B..K sis - tem de in þa e dil miþ bod rum kat, ze min kat, üç nor mal kat lý bir bi na ol du ðu an la þýl mýþ týr. Bi na nýn cep he si kap la ma lý ol du ðu, de mir doð ra ma gi riþ ka pý sý nýn ol du ðu, bi na da e lek - trik, su ve do ðal gaz te si sa tý nýn bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. Borç lu ya a it da i re nin ze min kat (5) no.lu ba ðým sýz bö lüm da i re ol du ðu, sa lon, i ki o da, hol, mut fak, ban yo ve wc'den i ba - ret da i re nin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re doð ra ma la rý pvc, iç doð ra ma la rý ah þap, ýs lak ze min le ri se ra mik ol du ðu, ban yo ve wc'de du var la rýn se ra mik kap lý ol du ðu, mut fak ta do lap la rýn ol du ðu o da dö þe me le ri nin la mi nat ol du ðu, da i re nin ha len Zik ri e miz ta ra - fýn dan kul la nýl mak ta o lup top la m net kul la ným a la ný nýn 70 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr. 2. Söz konusu Sultangazi Ýl çe si, tý þa la ný, 153 a da, 18 par sel, ta türk Bul va rý no 24 ka pý sa yý lý yer ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ü ze rin de B..K.sis tem le in þa e dil miþ bod - rum kat, ze min kat, beþ nor mal katlý bir bi na ol du ðu an la þýl mýþ týr. Bi na nýn cep he si se - ra mik kap la ma lý ol du ðu, de mir doð ra ma gi riþ ka pý sý nýn ol du ðu, bi na da e lek trik, su ve do ðal gaz te si sa tý nýn bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. Borç lu ya a it dük kâ ný nýn ze min kat (2) no.lu ba ðým sýz bö lüm dük kân ol du ðu, ha len kah ve ha ne o la rak kul la nýl dý ðý, ön kýs mýn - da sun dur ma lý a çýk kýs mý ol du ðu, doð ra ma la rý demir ve að ke penk li, dö þe me le ri se ra - mik kap la ma lý, du var la rý sý va lý, ba da na lý, i çin de wc ve çay o ca ðý bö lüm le ri ol du ðu, top - lam net kul la ným a la ný nýn 200 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ týr. 3. Söz konusu Gaziosman pa þa Ýl çe si, Kü çük köy, 16 paf ta, par sel, 1058 So kak No 28 ka pý sa yý lý yer ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ü ze rin de B..K. sis tem le in þa e dil - miþ bod rum kat, ze min kat, üç nor mal ka tlý bir bi na ol du ðu an la þýl mýþ týr. Bi na nýn cep - he si bo ya lý ol du ðu, de mir doð ra ma gi riþ ka pý sý nýn ol du ðu, bi na da e lek trik, su ve do ðal - gaz te si sa tý nýn bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. Borç lu ya a it da i re nin Ü çün cü kat (16) no.lu ba - ðým sýz bö lüm da i re ol du ðu, bi na i çin den no 12 o la rak nu ma ra al mýþ ol du ðu, ke þif es na - sýn da ka pa lý o lup bi na sa kin le ri nin be yan la rý ve em sal da i re ö zel lik le ri ne gö re, sa lon, i ki o da, hol, mut fak, ban yo ve wc'den i ba ret da i re nin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma lý, iç doð ra ma la rý ah þap, ýs lak ze min le ri se ra mik ol du ðu, ban yo ve wc'de du - var la rýn se ra mik kap lý ol du ðu, mut fak ta do lap la rýn ol du ðu, top lam net kul la ným a la ný - nýn 85 m 2 ol du ðu an la þýl mý þtýr. KDÝR DÝLN KIYM: 1. Sultanga zi Ý I çe si, tý þa la ný, 104 a da, 12 par se lin ta pu bil - gi le ri i mar du ru mu, ha li ha zýr du ru mu, bi na in þa at ve mal ze me ka li te si, yýp ran ma pay la rý, a lý þa gel miþ em lak a lým sa tým ku ral la rý, emsal çev re em lak de ðer le ri gö zö nü ne a lýn dý ðýn da; Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 104 ada, 12 parsel, zemin kat (5)no.lu baðýmsýz bölüm dairenin toplam deðerinin L. olabileceði kanaatine varýlmýþtýr. Birinci Satýþ günü : 05/11/2012 tarihinde saat: arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 15/11/2012 tarihinde saat arasýnda 2. Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 153 ada, 18 parselin tapu bilgileri, imar durumu, halihazýr durumu, inþaat iþçilik ve malzeme kalitesi, yýpranma paylarý, alýþagelmiþ emlak alým satým kurullarý, emsal çevre emlak deðerleri gözönüne alýndýðýnda; Sultangazi Ýlçesi, týþalaný, 153 ada, 18 parsel zemin kat (2)no.lu baðýmsýz bölüm dükkânýn toplam deðerinin L. olabileceði kanaatine varýlmýþtýr. Birinci Satýþ Günü : 05/11/2012 tarihinde saat : arasýnda. Ýkinci Satýþ Günü : 15/11/2012 tarihinde saat : arasýnda. 3. Gaziosmanpaþa Ýlçesi, Küçük köy, 16 paf ta, par se lin ta pu bil gi le ri, i mar du ru - mu, ha li ha zýr du ru mu, in þa at iþ çi lik ve mal ze me ka li te si, yýp ran ma pay la rý, a lý þa gel miþ em lak a lým sa tým ku ral la rý, em sal çev re em lak de ðer le ri gö zö nü ne a lýn dý ðýn da; Kü çük köy, 16 paf ta, par sel, ü çün cü kat (16)no.lu ba ðým sýz bö lüm da i re nin top - lam de ðe ri nin L.o la bi le ce ði ka na a ti ne va rýl mýþ týr. Birinci Satýþ Günü : 05/11/2012 tarihinde saat : arasýnda Ýkinci Satýþ Günü : 15/11/2012 tarihinde saat: arasýnda dliye sarayý k Hizmet Binasý 1.Ýcra Müdürlüðü Kalemi Gaziosmanpaþa/ Ýstanbul adresinde taþýnmazlarýn ihalesi açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- çýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrma tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla yukarýda yazýlý yer ve gün saatlar arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ Pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ tan mü te vel lit bin de 4.95 i ha le dam ga res mi % 1 ve ya de ði þin o ran lar da KDV i le ½ ta pu harç ve mas - raf la rý a lý cý ya L. i çin yüz de 2 a þan ký sým i çin yüz de 1 tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15)gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la ca kýr. 4- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve kefil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. dlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la - rý ba þ ka ca bi gi al mak is te yen le rin Ga zi os man pa þa 1. Mü dür lü ðü nün 2012/66 a li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 14/09/2012 * (*) Ýl gi liler tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek no: B: C. GZÝOSMNPÞ 1. ÝCR MÜDÜRLÜÐÜ (GYRÝMNKULÜN ÇIK RIRM ÝLÂNI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DOSY NO: 2011/622 sas. Mahkememizce verilen 06/06/2012 tarihli 2011/622 sas, 2012/729 Karar sayýlý ilamý ile; Muamele merkezleri; YNÝ MH. SÜRYYPÞ CD. NO. 15/1 PNDÝK -ÝSNBUL olan Ýstanbul i ca ret Si cil Me mur lu ðu nun si cil nu ma ra lý, BUR Y PI MÜ HN DÝS - LÝK P ZR L M ÝN Þ H HÜ S N YÝ V Ý C R LÝ MÝ D ÞÝR K Ý'nin, ve Ýstanbul icaret Sicil Memurluðunun sicil numaralý, Y. S. F. ÝNÞ- HHÜ MÜHNDÝSLÝK MÝZLÝK V ÖZL GÜVNLÝK HÝZMLRÝ SNYÝ V ÝCR LD. ÞÝ'nin, a- ÝÝK.'nun 179/a ve 179/b maddeleri uyarýnca ÝFLSININ 06/06/2012 RÝHÝNDN ÝÝBRN BÝR YIL SÜR ÝL RLNMSÝN, b- dý geçen þirketlere müþtereken ÝÝK.'nýn 179/a maddesi 2. bendi: uyarýnca UÐUR GÜRSOY'un KYYlM olarak görevinin devamýna karar verilmiþtir. ÝÝK. 179 ve 166 maddeleri uyarýnca ilanen teblið olunur. 05/07/ B: C. KDIKÖY 4. SLÝY ÝCR MHKMSÝ (ÝFLS RLNMSÝ DVSI ÝLNI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Dosya No: sas. Örnek No: 27 Borçluya ait ve bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydýnda cinsi, evsafý, kýymeti ile önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; Ýstanbul ili, Fatih ilçesi Nesliþah (Karagümrük) Mahallesi, Vatan Caddesinde tapuda 2586 ada 1 parsel sayýlý 551,00 m 2 miktarlý "bodrum zemin yedi normal bir teras katlý üç daireli kargir apartman" nitelikli kat müikiyetli bulunan halihazýrda mlak Bloklarýnda 305/ 8795 arsa paylý 74 dýþ kapý numaralý 3 Blok 3.kat 12 baðýmsýz bölüm ve 12 iç kapý numaralý daire nitelikli 9 nolu depo eklentili taþýnmazýn tamamý Ýstanbul 10. icra Müdürlüðü kaleminde açýk arttýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. Ýrtifak () :M BYN- NMD (SRI RNKL BLÝRLNMÝÞ KISIMD) BU PRSL LYHÝN BLDÝY LHÝN KNL GÇÝRÝLMK SURÝYL ÝRÝFK HKKI SÝSÝ KURULUDUR. (24/10/1973 tarih ve 7665 YVMÝY ÝL 1- ÝÝK 127. MD GÖR SIÞ ÝLNININ BLÝÐÝ; dresleri tapuda kayýtlý olmayan (Mübrez tapu kaydýnda belirtilen) alakadarlara takip borçlularýna gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2- ÝMR DURUMU Fatih Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih 5232 sayýlý yazýsýnda; Fatih ilçesi, Karagümrük mahallesi, 463 pafta, 2586 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli tarihli Fatih koruma amaçlý uygulama imar planýnda 3. derece koruma bölgesinde h: mt irtifada konut alanýnda kaldýðý, Fatih ilçesi 1/1000 ölçekli koruma amaçlý uygulama imar planlarý ile ilgili Danýþtay 6. Dairesinin 2010/6413 sayýlý kararý ile de yürütmenin durdurulmasý kararý alýndýðý bildirilmiþtir. 3-ÞINMZIN HLÝ HZIR DURUMU ve VSFI; Söz konusu taþýnmaz, Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Ne sliþah (Ka ra güm rük) Ma hal le si, Va - tan Cad de sin de ta pu da 2586 a da 1 par sel sa yý lý 551,00 m 2 mik tar lý "bod rum ze min ye di nor mal bir te ras kat lý üç da i re li kar gir a part man" ni te lik li kat mü i ki ye tl i bu lu nan ha li ha - zýr da m lak Blok la rýn da 305/ 8795 ar sa pay lý 74 dýþ ka pý nu ma ra lý 3 Blok 3.kat 12 ba - ðým sýz bö lüm ve 12 iç ka pý nu ma ra lý da i re ni te lik li 9 no lu de po ek len ti li ta þýn ma zýn ta - ma mý dýr. Ye rin de ya pý lan in ce le me de da va ko nu su ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na nýn 2 Bod rum kat+ze min kat+7 nor mal kat + e ras kat lý B..K tarz da 2.Sý nýf mal ze me ve iþ - çi lik ka li te siyle in þa e dil di ði, tak ri bi 38 yýl lýk öm re sa hip ol du ðu, ay rýk ni zam da bah çe li, a çýk o to park a la ný bu lun du ðu gö rül müþ tür. aþýnmazýn bulunduðu alan çevresinde diðer parseller üzerinde de kurulu mlak Bankasý Bloklarýnýn 1-2. B1-B2, C1-C2 D1- D2-D3, , F1-F2-F3, G1-G2, H1-H2-H3 ayrýk nizamdaki bloklarý ve bahçeleri bulunmaktadýr. aþýnmazýn bulunduðu binanýn bodrum katýnda depolar, kazan dairesi, sýðýnak v.b mekanlar, zemin ve diðer her katýnda 4'er adet daire bulunup, bina yer döþemesi dökme mozaik, dýþ kapýsý demir doðramalý 2 adet asansörü ile yangýn merdiveni mevcut olup Kýymet takdirine konu 3 blok 3.kat 12 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ve ha li ha zýr da 12 iç ka pý nu ma ra lý da i re nin, Sa lon bö lü mün den di ðer o da la rý na u la þýl dý ðý Sa lon+3 ya tak o da sý +ban yo + a çýk mut fak +bal kon ma hal le rin den i ba ret sa lon ve o da - la rýn yer dö þe me si la mi ne par ke du var la rý sý va lý bo ya lý, ta va ný kar ton pi yer li, ýs lak ha cim dö þe me si se ra mik kap la ma, sa lon la ir ti bat lý a çýk mut fakta yer ve du var lar se ra mik kap la ma, do lap la rý mdf, ban yo da yer ve du var lar se ra mik kap la ma la va bo su klo ze ti kü - ve ti i le her tür lü sýh hi te si sat ar ma tür le ri mev cut, pen ce re le ri pvc doð ra ma lý iç ka pý lar me ri kan ka pý dýþ ka pý sý çe lik o lup tak ri bi brüt 140 m 2 a la na sa hip ol du ðu da i re ler de e - lek trik, su te si sa tý i le mer ke zi sis tem do ðal gaz te si sa tý nýn ve sý cak su kul la ný mý i çin se do ðal gaz þof be ni nin bu lun du ðu ve da i re nin i çe ri si nin ta dil e di lip ba kým lý ol du ðu gö rül - müþ tür. Sa týþa ko nu ta þýn maz ka ra- ya ya u la þý mý na mü sa it alt ve üst ya pý sý ta mam - lan mýþ tüm ka mu hiz met le rin den ya rar la na bi lir. Va tan Cad de si ne cep he li çev re de rað - bet gö ren mer ke zi bir mev ki i de yer al mak ta o lup çev re sin de a lýþ ve riþ mer kez le ri, o kul, ü ni ver si te has ta ne le ri ka mu bi na la rý v.b do na tý a lan la rý bu lun mak ta dýr. 4- KDÝR DÝLN DÐR: aþýnmazýn tamamýna 360,000,00 L ( Üç Yüz ltmýþ Bin ürk Lirasý) kýymet takdir edilmiþtir. 5- SIÞ ÞRLRI: ÝHLNÝN YPILCÐI YR, GÜN ve S: 1. Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde günü saat 11:30'dan 11:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde günü saat 11:30'dan 11:40 saatleri arasýnda SIÞ ÞRLRI a- Birinci satýþ yukarýda tayin edilen gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re - tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý lar var sa a - la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na - cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le, yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da rüç - han lý a la cak la rýn a la cak la rý ný tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa - ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si lazýmdýr. b- rtýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn, (muhammen deðerin % 20'siyle sýnýrlý olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (Yabancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 508 SK'un 1. maddesine göre "döviz teminat olarak kabul edilemeyeceðinden nakit ürk parasý alýnacaktýr) veya bu miktar kadar Milli bir bankanýn ÞRSIZ- SÜRSÝZ ve KSÝN MÝN MKUBU'nu vermeleri lazýmdýr. c- Satýþ peþin para ile ya pý la cak týr. lý cý ya ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma - sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rýlýr. (md. 134/4) el la li ye res mi, Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes - ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na - lar da, tar la bi na han o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir) tah li ye ve tem sil gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ m lak ver gi si ce za la rý ve fe ri le ri i le tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. d- Ýhaleye iþtirak edenlerin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði, Sa tý la cak ta þýn ma zýn a pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK md.684, 862), ta þýn ma zýn ek len - ti le ri nin (MK md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK md. 879), ta þýn ma zýn bir leþ ti ril - me si du ru mu nun (MK md. 859) Ý ÝK 128. md. Gö re a þýn ma zýn mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti - fa hak ký MK md 794 o tur ma hak ký MK md 823 üst hak ký MK md 834 kay nak hak ký MK md. 837, ir ti fak hak la rý MK md 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK md. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra aldýðý kabul edilir. e- Uygulamada rehin bedelinin ödemesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK md. mredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; taþýnmaz üzerinde haciz ipotek satýþ vaadi vesair haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde, ÝÝK md. 100, 151 ve sayýlý S.S. Kurumu K.Md Bað-Kur K yasasý md sayýlý KDV Kanunun 55. mme lacaðýnýn ahsili Hakkýndaki Kanun md. 21 K 766, 789, 777/2, 796/1, ÝÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151, madde le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi ka yet ve i ti raz da va hak la - rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. f- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa dair o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký lýr. g- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10 gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. h- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Ýc ra Da i re sin de a çýk o lup, teb li gat pul mas ra fý ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir nüshasý gönderilebilir. i- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ, i çe ri ði ni ve þart la rý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. j- Satýþ ilaný il gi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad - res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la - ný nýn Ý L NN B LÝ G ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (d re si ta pu da ka yýt lý ol ma - yan a la ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) (Ý ÝK.126) Ýs tan bul 10. ic ra (a þýn maz Sa týþ) Mü dür. B: C. ÝSNBUL 10.(ÞINMZ SIÞ) ÝCR MÜDÜRLÜÐÜNDN (GYRÝMNKULÜN ÇIK RIRM ÝLNI) Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. SS NO: 2012/ DURUÞM GÜNÜ : 04/12/2012 Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar ZYNP SIRLI -MÝN GÜNDÜZ - NR GÜNYDIN - MÝN GÜNYDIN - NZK DÝNÇ -MLK ZMN - MÝN SKLI-KRÝM GÜNYDIN-SVGÝ GÜNYDIN-NBÝY RZÝOÐLU-NCMÝY GÜNYDIN -SNÝY UZUN - GÜNR BOSN -DURSUNLÝ SOFUOÐLU - SBRÝ OÐUZ -RÞÝ GÜNYDIN - FVZÝ GÜNYDIN -MLK SRI - MRYM Þ - SLÝH GÜNYDIN -SNÝY SYR - MKSU GÜNYDIN - GÜLNY GÜNYDIN - MUSF GÜNYDIN -NZH OKUR -BDULKDÝR GÜNYDIN -ÝBRHÝM GÜNYDIN - MHMUR KÝNS -SLÝH OÐUZ - MHM GÜNYDIN -RUKÝY KÇURY - ÝFK GÜNYDIN -SVÝM CÝVLK - RUÞN BYRKR -DURSUN GÜNYDIN - YURDNUR ORCN - SBH GÜNYDIN - KMÝL GÜNYDIN - MUSF GÜNYDIN -RCP GÜNYDIN - HÝC KSKÝN - NURN SRI - HÜLY GÜNYDIN -FM ZR GÜNYDIN - RUSM GÜNYDIN - MUHRRM GÜNYDIN -NZÝR ÇKIR - HM GÜNYDIN -MHM OÐUZ - SMÝH KÖS - MUSF GÜNYDIN - ZÝY GÜNYDIN - SVÝL KSKÝN - FM GÜNYDIN - YN GÜNYDIN - KML GÜNYDIN - MÝN ORLK -KDÝR GÜNYDIN - MKPUL OÐUZ - FÝLÝZ RSLN -ML KÇMR -LYL KÇURY - SRPÝL ÞLMBR - RUKÝY KSR - DM GÜNYDIN -NURY KUR - FM FHOÐLU -HM OÐUZ - MRL FIRIL - MÝN GÜNÞ - NURÝY KILIÇ - YL GÜNYDIN - HÝC OÐUZ - ONURCN GÜNYDIN - LH NS GÜNYDIN - SD ÖZDMÝR - FM KR -ZHR DLL -MHM SLÝH BYRKR - RUKÝY KUÞ -MÝN GÜNYDIN - MHM GÜNYDIN -NURÝN GÜNYDIN- YL SRI - FM HVUZ -ÝLYS ZMN - FM SRI - SÝY L -COÞKUN KÖS - YÞR SRIHSN -MLÝH L - VSÝL ÞÝMÞK - MMÝÞ ZMN - DURSUNLÝ L - HVV KONKÇI - HÝC SRKY - HMÝ KÖS - ZFR L - NMIK KML L -GÜNGÖR KÖS - YUSUF KÖS - YÞR ZMN -MUSF L - MÝN KÖS -KUBÝLY L -HM YHN L - MUSF ZMN -ÝBRHÝM L - MUSF L - NCÝY GÜRKN - SLVÝY (Maksut kýzý), NZH L, MHM SRI (Maksut oðlu)- ZHR SRIHSN - MÝN L - NCÝY GÜRKN - YÞR SRIHSN - HMDÝY Þ - HM YHN L - ÝBRHÝM L - SÝY L - MHM MÝN SRIHSN - HMDÝY YILMZ - LÝ OSMN SRIHSN -ZHR SMR - MUSF L -NMIK KML L - FM L - KUBÝLY L -MSU SRI- HSN- SLÝH L- RUÞN Þ NZH KÇLÝ -HM Þ -SBH BYDMÝR -HÜSYÝN Þ - ZKÝ Þ - MHM Þ -HSN Þ -MÝN Þ - ÝBRHÝM Þ -MUHMM Þ -CML Þ- GÜNGÖR ÝSMÝL -RN ÝSMÝL - NURSN NLMIÞ - ÝL ÝSMÝL -NURCN GÜR - HDÝC RSLN - YÞR L - ZYNP CNR -HM Þ - ÞÜKRN ÞNR - ÝFK KNCÝ - ÝBRHÝM L - ZHR SMR - MHM ÝSMÝL - HSN ÝSMÝLOÐLU - HÝC ÇOLK - NRÝMN ÝSMÝL -ZLÝH BÝLGÝN - FRH ÝSMÝL - MKBUL BNOZ - NBÝY ÇOLK - YNUR RKUN - ÝNCÝ KR -YN YZICI- HÝC YHYOÐLU - MHM HMDÝ YHYOÐLU -HVV YLN -YR BÝLGÝN - MÝN YHYOÐLU GÖKDMÝR - SÝY L - LÝ RIZ YHYOÐLU - LÝ ÝSMÝL - SONR RZÝOÐLU - MUHMM L -NZÝR YHYOÐLU - MHM MÝN SRIHSN - NGÝN ÝSMÝL - ULVÝY ÖZÜRK - KÖKSL ÝSMÝL - MNKÞ SOL - MLK YIL- MZ -SÜLYMN L -HM YHYOÐLU -SBRÝ ÝSMÝL - NDÝM ÝSMÝL - ÝSMÝL HKKI YHYOÐLU - HDÝC BLCI -HÜSYÝN CHÝ ÝSMÝL - SLÝH Þ - FÝK ÝSMÝL - ZÝZ ÝSMÝL - NÝHY ÖZDMÝR -SLHÝN ÝSMÝL - HM YHN L -HMDÝY Þ - HMDÝ ÝSMÝL -SBHÝN GÜNYDIN - RZÝN KR - FM YILMZ - CNR ÝSMÝL -HMDÝY YILMZ - RUKÝY ÝSMÝL -YÞ GÜR - ÝSMÝL YÞR ÝSMÝL - YUSUF ZÝY Þ -ÞMSÝN ÝSMÝL -NMIK KML L - ZYNP GÜNYDIN - BDULLH L -HM ÝSMÝL -MHM Þ - PMB KNCÝ -HÝC GÜMÜÞLR - FM ÝSMÝL -NZH CN - NURN DNÝZLÝ - KUBÝLY L - MDNÝ Þ - MUSF L -MÝN YILMZ - LÝ OSMN SRI- HSN -MUSF Þ -YNUR PHLÝVN -FM ÝSMÝLOÐLU - YHY YHYOÐLU -NCÝY GÜRKN - FM BÝLGÝN - YÞR SRIHSN - RÝF YIL- MZ - MUZFFR ÝSMÝL - MHM ÝSMÝL -YKUP OKUN -MUKDDS KILIÇ - ZHR SRIHSN -HMDÝY YHYOÐLU -YÞ KRL -SNÝY (MSU KIZI), ÝLV ÝSMÝL, MUSF ÝSMÝL, MUSF YHYOÐLU, SLÝH L, KDÝR ÝSMÝL SYFULLH ÝSMÝL, MHM NZÝM YHYOÐLU, aley hi ne mah ke me mi ze a çý lan Ka mu laþ týr ma da va sý nýn ya pý lan ten si bi sý ra sýn da ve ri len a ra ka rar ge re ðin ce, Da va ko nu su Ri ze Ý li Ça ye li Ýl çe si Sa bun cu lar ma hal le si 296 par sel, 305 par sel, 1400 a da 4 par sel, 311 par sel ve Ri ze i li Ça ye li il çe si Ýn ce sýrt kö yü 18 sa yý lý par sel ler de bu lu - nan ta þýn maz la rýn 2942 sa yý lý Ka mu laþ týr ma ka nu nun 8.mad de si ge re ðin ce ka mu laþ - týr ma sý i çin 12/06/2012 ta ri hin de Mah ke me mi ze da va aç mýþ týr. Yu ka rý da bil di ri len ta þýn maz ü ze rin de hak sa hi bi ol du ðu nu id di a e den tüm hak sa - hip le ri nin ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me le ri, hak sa hip le ri nin bu i lan dan i ti ba ren bir ay i çin de i ti raz et me me le ri ha lin de ka mu laþ týr ma be de li nin da - valýlar ZYNP SIRLI - MÝN GÜNDÜZ - NR GÜNYDIN - MÝN GÜNYDIN - NZK DÝNÇ - MLK ZMN - MÝN SKLI - KRÝM GÜNYDIN - SVGÝ GÜNYDIN - NBÝY RZÝOÐLU - NCMÝY GÜNYDIN -SNÝY UZUN -GÜNR BOSN - DURSUNLÝ SOFUOÐLU - SBRÝ OÐUZ -RÞÝ GÜNYDIN -FVZÝ GÜNYDIN - MLK SRI - MRYM Þ - SLÝH GÜNYDIN -SNÝY SYR - MKSU GÜNYDIN - GÜLNY GÜNYDIN - MUSF GÜNYDIN -NZH OKUR - BDULKDÝR GÜNYDIN -ÝBRHÝM GÜNYDIN -MHMUR KÝNS -SLÝH OÐUZ - MHM GÜNYDIN -RUKÝY KÇURY -ÝFK GÜNYDIN - SVÝM CÝVLK - RUÞN BYRKR -DURSUN GÜNYDIN - YURDNUR ORCN - SB- H GÜNYDIN - KMÝL GÜNYDIN -MUSF GÜNYDIN - RCP GÜNYDIN - HÝC KSKÝN - NURN SRI -HÜLY GÜNYDIN -FM ZR GÜNYDIN - RUSM GÜNYDIN -MUHRRM GÜNYDIN - NZÝR ÇKIR - HM GÜNYDIN -MHM OÐUZ - SMÝH KÖS -MUSF GÜNYDIN - ZÝY GÜNYDIN - SVÝL KSKÝN -FM GÜNYDIN - YN GÜNYDIN - KML GÜNYDIN - MÝN OR- LK - KDÝR GÜNYDIN - MKPUL OÐUZ - FÝLÝZ RSLN -ML KÇMR - LYL KÇURY - SRPÝL ÞLMBR - RUKÝY KSR - DM GÜNYDIN - NURY KUR - FM FHOÐLU -HM OÐUZ - MRL FIRIL - MÝN GÜNÞ - NURÝY KILIÇ - YL GÜNYDIN - HÝC OÐUZ - ONURCN GÜNYDIN - LH NS GÜNYDIN - SD ÖZDMÝR - FM KR -ZHR DLL - MHM SLÝH BYRKR - RUKÝY KUÞ -MÝN GÜNYDIN - MHM GÜNYDIN - NURÝN GÜNYDIN- YL SRI - FM HVUZ -ÝLYS ZMN - FM SRI - SÝY L -COÞKUN KÖS - YÞR SRIHSN -MLÝH L - VSÝL ÞÝMÞK - MMÝÞ ZMN - DURSUNLÝ L - HVV KONKÇI - HÝC SRKY - HMÝ KÖS - ZFR L -NMIK KML L -GÜNGÖR KÖS - YUSUF KÖS - YÞR ZMN -MUSF L - MÝN KÖS -KUBÝLY L -HM YHN L - MUSF ZMN -ÝBRHÝM L - MUSF L - NCÝY GÜRKN - SLVÝY (Maksut kýzý), NZH L, MHM SRI (Maksut oðlu)- ZHR SRIHSN - MÝN L - NCÝY GÜRKN - YÞR SRIHSN -HMDÝY Þ - HM YHN L - ÝBRHÝM L - SÝY L -MHM MÝN SRIHSN - HMDÝY YILMZ - LÝ OSMN SRIHSN -ZHR SMR - MUSF L -NMIK KML L - FM L - KUBÝLY L -MSU SRIHSN- SLÝH L- RUÞN Þ- NZH KÇLÝ - HM Þ -SBH BYDMÝR -HÜSYÝN Þ - ZKÝ Þ - MHM Þ - HSN Þ -MÝN Þ - ÝBRHÝM Þ -MUHMM Þ -CML Þ- GÜNGÖR ÝSMÝL -RN ÝSMÝL - NURSN NLMIÞ - ÝL ÝSMÝL -NURCN GÜR - HDÝC RSLN - YÞR L - ZYNP CNR -HM Þ - ÞÜKRN ÞNR - ÝFK KNCÝ - ÝBRHÝM L - ZHR SMR - MHM ÝSMÝL - HSN ÝSMÝLOÐLU - HÝC ÇOLK - NRÝMN ÝSMÝL -ZLÝH BÝLGÝN - FRH ÝSMÝL - MKBUL BNOZ - NBÝY ÇOLK - YNUR RKUN - ÝNCÝ KR -YN YZICI- HÝC YHYOÐLU - MHM HMDÝ YHYOÐLU -HVV YLN -YR BÝLGÝN - MÝN YHYOÐLU GÖKDMÝR - SÝY L - LÝ RIZ YHYOÐLU - LÝ ÝSMÝL - SONR RZÝOÐLU - MUHMM L -NZÝR YHYOÐLU - MHM MÝN SRI- HSN -NGÝN ÝSMÝL - ULVÝY ÖZÜRK - KÖKSL ÝSMÝL - MNKÞ SOL - MLK YILMZ -SÜLYMN L -HM YHYOÐLU -SBRÝ ÝSMÝL - NDÝM ÝSMÝL - ÝSMÝL HKKI YHYOÐLU - HDÝC BLCI -HÜSYÝN CHÝ ÝSMÝL - SLÝH Þ - FÝK ÝSMÝL - ZÝZ ÝSMÝL - NÝHY ÖZDMÝR -SLHÝN ÝSMÝL - HM YHN L -HMDÝY Þ - HMDÝ ÝSMÝL -SBHÝN GÜNYDIN - RZÝN KR - FM YILMZ - CNR ÝSMÝL -HMDÝY YILMZ - RUKÝY ÝSMÝL -YÞ GÜR -ÝSMÝL YÞR ÝSMÝL - YUSUF ZÝY Þ -ÞMSÝN ÝSMÝL -NMIK KML L -ZYNP GÜNYDIN - BDULLH L -HM ÝSMÝL -MHM Þ - PMB KNCÝ -HÝC GÜMÜÞLR - FM ÝSMÝL -NZH CN - NURN DNÝZLÝ -KUBÝLY L - MDNÝ Þ - MUSF L -MÝN YILMZ - LÝ OSMN SRIHSN -MUSF Þ -YNUR PHLÝVN -FM ÝSMÝLOÐLU - YHY YHYOÐLU -NCÝY GÜRKN - FM BÝLGÝN - YÞR SRIHSN - RÝF YIL- MZ - MUZFFR ÝSMÝL - MHM ÝSMÝL -YKUP OKUN -MUKDDS KILIÇ - ZHR SRIHSN -HMDÝY YHYOÐLU -YÞ KRL -SNÝY (MSU KIZI), ÝLV ÝSMÝL, MUSF ÝSMÝL, MUSF YHYOÐLU, SLÝH L, KDÝR ÝSMÝL SYFULLH ÝSMÝL, MHM NZÝM YHYOÐLU'na ödeneceði, 2942 sayýlý Kamulaþtýrma kanununun 19. maddesi gereðince ilanen teblið olunur. 18/09/ B: C. ÇYLÝ SLÝY HUKUK MHKMSÝ ÝLN Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

13 Y 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB Ý L SÐ LIK 13 ya se ni as ya.com.tr Mar ket te yim. la ca ðým ü rün le ri se pe te ak ta rýr ken za man za man il gi mi çe ken le ri de in ce li yo rum. Pek çok ü rü nün ken di ül ke miz de ra hat lýk la ü re ti le bi le cek ken it hal e dil me si þa þýr tý cý. Vaz geç tim e lek tro nik eþ ya lar dan ki mi re çel ler, hat ta bis kü vi ler bi le it hal. li niz de ki pa ke tin al tý ný çe vi ri ver di ði niz de dün ya nýn u zak bir kö þe sin den gel di ði ni fark e dip gayr-i ih ti yâ rî a a! di yor su nuz Ve in san lar bun la rý de ðe ri nin çok da ha faz la sý ný ö de ye rek a la bi li yor lar. Oy sa ki, cen net gi bi ül ke miz de seb ze nin, mey ve nin en gü ze li ye ti þi yor. Söz ge li mi re çel yap mak dün ya nýn en ko lay ve ke yif li iþ le rin den bi ri. Ya rým ki lo luk bir ka va noz re çel yap ma nýz ya rým sa a ti ni zi bi le al maz! ma se pet le re a tý lan ka va noz lar ha zýr, hat ta it hal al ma nýn çok da ha ca zip gel di ði ni gös te ri yor. ta la rý mýz Ha zý ra dað lar da yan maz! sö zü nü bo þu na mý söy le di ler a ca ba? Ü R KN OL MK Ça ðý mý zýn ö zel lik le rin den bi ri de in san la rýn ü ret ti ðin den çok da ha faz la sý ný tü ke tir ha le gel me si. Med ya nýn da et ki siy le ih ti yaç ol ma yan eþ ya lar, a de ta ih ti yaç gi biy miþ çe si ne su nu lun ca in sa nýn fýt ra týn da za ten var o lan sa hip ol ma mey li ka bar mak ta ve sý nýr ta ný ma mak ta. Ba tý top lum la rýn da a lýþ ve riþ has ta lý ðý o la rak ta ným la nan psi ko lo jik bir ra hat sýz lýk þim di ler de kli nik ler de te da vi lýþveriþ hikâyeleri e dil me ye ça lý þýl mak ta. Bu ki þi le rin e vin de ay ný eþ ya nýn fark lý renk le rin den bir kaç ta ne si bu lun du ðu hal de, u nut tu ðu ya da ih ti yaç ol du ðu zan nýy la al ma ya de vam et mek te. Nor mal bir hâl ol ma dý ðýn dan ay nen mad de ba ðým lý lý ðý gi bi, a lýþ ve riþ has ta lý ðý da te da vi e dil mek te. lin de pa ra ol ma dý ðýn day sa ban ka lar dan a lý nan kre di ler yar dý ma koþ mak ta! Ö de ne me yen kre di ler se mad dî ma ne vî bir kriz or ta mý o luþ tu rup, sos yal ya pý mý zý sars mak ta. S N-Ý C R-ZÝ R Be di üz za man Haz ret le ri On do ku zun cu Lem a o lan Ýk ti sat Ri sa le si nde bu kriz or ta mý ný þöy le ta ným lý yor: Ýk ti sat sýz lýk yü zün den müs teh lik ler [tü ke ti ci ler] ço ða lýr; müs tah sil ler [ü re ti ci ler] a za lýr. Her kes gö zü nü hü kü met ka pý sý na di ker. O va kit ha yat-ý iç ti mâ i ye nin me da rý o lan san at, ti ca ret, zi ra at te na kus e der. O mil let de te den ni e dip su kut e der. Fa kir dü þer. vet, tü ke ti ci le rin art ma sý, ü re ti ci le rin a zal ma sý san at, ti ca ret ve zi ra at i za yýf lat mak ta ve her kes dev let ten des tek bek le mek te. Gü nü müz de dev let me mu ru o la bil mek i çin ne çi le ler çe kil di ði he pi mi zin ma lû mu. KPSS sý nav la rýn da ya þa nan tab lo lar bu ta le bin yo ðun lu ðu nu göz ler ö nü ne se ri yor. Be ri yan da san at çý, es naf ve çift çi i se zor du rum da. Bir çok a i le e ko no mik sý kýn tý lar yü zün den da ðýl mak ta ya da ge çim sý kýn tý sý a i le i çi þid de tin baþ lý ca se bep le rin den bi ri ol mak ta. Y P BÝ L CK L RÝ MÝZ Þüp he siz ça lý þýp, ü ret ken ol ma ya gay ret gös ter me miz ge rek. Bu ko nu da ka dýn la ra dü þen va zi fe bü yük. Ýs raf et me den e li miz de ki ni ka na at ve ik ti sat la kul lan ma ya ça lýþ mak, de ðil ev de, dün ya da ki e ko no mik kri ze bi le bir kat ký dýr. bar tý yok! Bi raz mut fak, di kiþ, ör gü bil gi si i yi dir. Ha ya tý mý zý ko lay laþ tý rýr. Bu iþ le ri da ha i yi bi len ar ka daþ la rý mýz dan püf nok ta la rý ný so rup, öð ren mek se a yýp de ðil. U nut ma ya lým l lah is raf e den le ri sev mez! Giz li þe ker kor ku su ya þý yor sa nýz test yap tý rýn DO RUK Sað lýk Gru bu Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. r sin Dur muþ, giz li þe ker has ta lý ðý nýn a ðýz ku ru lu ðu, bol su iç me, sýk id ra ra çýk ma, ki lo kay bý ve be lir gin hal siz lik þek lin de ken di ni gös ter di ði ni söy le di. Dur muþ, giz li þe ker be lir ti le ri bu lu nan ki þi le ri, gli koz yük le me tes ti yap týr ma la rý ko nu sun da u yar dý. ç lýk kan þe ke ri nin 105 mg/dl nin ü ze rin de çýk ma sý nýn giz li þe ker be lir ti si ol du ðu nu kay de den Dr. r sin Dur muþ, test so nu cun da el de e di len ve ri le re gö re dok to run ve re ce ði te da vi ve di yet le has ta lý ðýn ön le ne bi le ce ði ni i fa de et ti. ç lýk kan þe ke ri öl çü müy le an la þý la ma yan, an cak yük le me tes tiy le be lir le nen di ya be ti, giz li (la tent) di ya bet o la rak ta ným la yan Dur muþ, ðer sýk id rar yo lu en fek si yo nu ge çi ri yor ve te da vi ye rað men þi kâ yet ler dü zel mi yor sa, vü cu du nuz da sýk sýk ya ra lar ve man tar en fek si yo nu o lu þu yor sa, Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. r sin Dur muþ. ya ra la rýn i yi leþ me sin de ge cik me, ye mek son ra sý hal siz lik, aç ken ter le me, baþ að rý sý, çar pýn tý, ha fý za, kon san tras yon kay bý ya þa ný yor ve bu sý ra da a þý rý tat lý ye me is te ði du yu lu yor sa giz li di ya bet o la bi lir si niz de di. Giz li di ya be tin yet miþ beþ gram lýk gli koz yük le me tes tiy le an la þý la bi le ce ði ni vur gu la yan Dr. r sin Dur muþ, þun la rý söy le di. ç lýk kan þe ke ri öl çü müy le di ya bet de ðer le ri nor mal ya da dü þük çý ka bi lir. n cak giz li þe ker be lir ti le ri gös te ren ki þi le rin mut la ka yük le me tes ti yap týr ma la rý ge re kir. Giz li di ya bet o lup ol ma dý ðý bu þe kil de be lir le nir. est ne ti ce sin de kan þe ke ri 200 mi lig ra mýn ü ze rin dey se di ya bet var dýr. ðer kan þe ke ri de ðer le ri 140 mi lig ra mýn ü ze rin dey se bo zul muþ þe ker kon tro lü var dýr ve bu ki þi ler i le ri de di ya bet o la bi lir ler. Bur sa / ci han Ço cu ðum ha ta yap maz de me yin ÜS KÜ DR Ü NÝ VR SÝ SÝ ÖÐ R ÝM Ü Y SÝ PROF.DR. NS RÝN DÝL BZ, ÇO CU - ÐUM H YP MZ DÝ YN Ý L LR B DL Ö DÜ YOR D DÝ. ÜS KÜ DR Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof.Dr. Nes rin Dil baz, Ço cu ðum ha ta yap maz di yen a i le ler be del ö dü yor de di. ür ki ye ve Dün ya ço cuk la rý, ha ta la rý ný sor gu la ma yan, yan lýþ lar dan hep kar þý ta ra fý so rum lu tu tan bir an la yýþ la ye ti þi yor. Bu da ben mer kez ci ço cuk la rýn ye tiþ me si ne ne den o lu yor di yen Dil baz, ha ta la rý ný ka bul et me yen, yan lýþ la rý nýn far kýn da ol ma yan ço cuk la rýn ye tiþ ti ril di ði ne dik kat çe ki ti. Be bek doð du ðu an dan i ti ba ren il kel ben li ði nin dev re ye gir di ði ni i fa de e den Prof. Dr. Dil baz, ilk dö nem ler de haz il ke siy le ha re ket e den be be ðin her ke si em rin de is te di ði ni, bir sü re son ra çev re nin far ký na va ran be bek te ge li þen e go nun, üst ben lik ve vic da ný o luþ tur du ðu na vur gu yap tý. Ço cu ðun böy le ce top lu mun ne le ri doð ru ne le ri yan lýþ ka bul et tik le ri ni al gý la dý ðý ný kay de den Dil baz, Ço cuk ye tiþ ti rir ken doð ru ve yan lýþ la rý e be veyn le rin on la ra gös ter me si ge re ki yor de di. ÇO CU Ð PÝÞ MN LIK DUY GU SU V RÝL M LÝ Ge li þim de e be vey nin ta ký na ca ðý tu tu mun ö nem li ol du ðu na dik kat çe ken Dil baz söz le ri ne þöy le de vam et ti: u tar sýz tu tum la rýn ço cu ðun ge li þi mi ni o lum suz et ki li yor. Bu ra da e be vey nin ta ký na ca ðý tu tum çok ö nem li. Ya pý lan her ha ta kar þý sýn da e be veyn ay ný tep ki yi ver me li. u tum lar tu tar lý ol ma lý ak si hal de ço cuk ne yin doð ru ne yin yan lýþ ol du ðu nu öð re ne mez. Ço cuk suç lu luk duy gu su nu ya þa ma lý. Piþ man lýk duy gu su nu his set me li. Ço cu ða yan lýþ yap tý ðý ný söy le mek o na za rar ver mez. ðer ha ta lar söy len mez se ço cuk be nim yap týk la rým hep doð ru der ve ben mer kez ci bü yür. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram ÇO CUK L R Ö ZÜR DÝ L M YÝ ÖÐ R M LÝ YÝZ Ge li þim de ö zür di le me yi bil me nin de ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Dil baz: op lum o la rak ma a le sef ö zür di le me yi bil mi yo ruz. Ö zür di le - me ö zür lü yüz. Yap tý ðý mýz yan lý þý fark et ti ði miz de kar þý mýz da ki ni üz dü ðü mü zü, kýr dý ðý mý zý fark e de rek ya pý lan dav ra ný þý mý zýn ha ta lý ol - du ðu nu o ki þi ye söy le me li yiz. Ö zür di le me yi bil me li yiz. Be nim ço cu ðum çok a kýl lý, be nim ço cu ðum ha ta yap maz. n la yý þý ö zür di le - mek ten a ciz ne sil ler ye tiþ ti ri yor de di. Ka yýt sýz þart sýz be nim ço cu ðum hak lý di ye rek yo la çýk ma mak ge re kir di yen Dil baz söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Bu du rum ge le cek te kar þý sý na çý ka cak o lum suz o lay lar da bu ba na a it, ha ta yý ben de ðil kar þým da ki yap tý dü þün ce si ne ka - pýl ma sý na ne den o lur. Su çu ken din de hiç bir za man a ra maz. Do la yý sýy la bu nun en bü yük be de li ni de yi ne bü yük ler o la rak e be veyn ler ö - der. Bu al gý ge le cek te ki þi lik bo zuk lu ðu na bi le ne den o la bi lir. Yan lýþ kar þý sýn da ço cuk ö zür di le me yi öð ren me li. Me me kan se ri nde u mut ve ri ci ge liþ me BÝ LÝM DM L RI, me me kan se riy le il gi li bü yük bir ge ne tik çö züm le me yi ta mam la dýk la rý ný, kan se rin 4 a na sý ný fý ný bul duk la rý ný bil dir di. Ge ne tik a raþ týr ma la rý nýn so nu cun da bu sý nýf la rýn bi ri nin te da vi sin de yu mur ta lýk kan se rin de kul la ný lan i lâç la rýn et ki li o la bi le ce ði be lir ten bi li m a dam la rý, ça lýþ ma la rý nýn has ta lý ðýn da ha et kin te da vi si ne ön cü lük et me si ni bek le dik le ri ni söy le di. Na tu re der gi si nin in ter net si te sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya ka tý lan Was hing ton Ü ni ver si te si ýp Fa kül te si ça lý þa ný Dr. Matt hew l lis, a raþ týr ma la rýy la me me kan se ri nin 4 bü - yük alt ti pi nin ge ne tik o ri ji ni ni an la mak i çin bü yük bir a dým at týk la rý ný be lir te rek, bun dan son ra tü mör le rin ge ne tik pro fi li te me lin de han gi i lâç la rýn has ta lar i çin en i yi si ol du ðu nu a raþ tý ra bi le cek le ri ni kay det ti. Bi li m a dam la rý ça lýþ ma la rý nýn, vü cut ta kan se rin ne re de or ta ya çýk tý ðý na o dak lan mak tan zi ya de tü mör le rin bi yo lo jik ay rýn tý la rýy la il gi li ol du ðu nu i fa de e de rek, bun dan son ra ya pý la bi le cek ba zý a raþ týr ma la rýn da ha i yi i lâç te da vi si ko nu sun da kan se rin ge ne tik za yýf lýk la rý ný or ta ya çý ka ra bi le ce ði ni vur gu la dý. Uz man lar a raþ týr ma la rýn da, a na mo li le re bak mak i çin 825 has ta dan a lý nan me me kan se ri tü mö rü nün DN a na li zi ni yap tý ve bu yol la has ta lý ðýn 4 a na sý ný fa ay rýl dý ðý ný bul du. l lis, bu sý nýf lar dan bi ri nin yu mur ta lýk kan se riy le ben zer lik ve ya kýn bi yo lo jik ge liþ me ler gös ter di ði ni vur gu la ya rak, i ki kan ser tü rü nün di ðer me me kan se ri alt tür le ri ne gö re ge ne tik o la rak bir bir le ri ne da ha çok ben ze di ði ni söy le di. l lis, i ki kan ser tü rü nün te da vi si nin ay ný yön tem ler le ya pý lýp ya pý la ma ya ca ðý nýn a raþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni, böy le bir o la sý lý ðýn müm kün o la bi le ce ði ni kay det ti. New York / a a Si ga ra, a me li yat ba þa rý sý ný dü þü rü yor nýz MÝR Kâ tip Çe le bi ta türk ði tim ve raþ týr ma Has ta ne si Ku lak Bu run Bo ðaz ði tim So rum lu su Doç. Dr. Ka zým Ö nal, si ga ra nýn a me li yat ba þa rý sý ný ve ya ra i yi leþ me si ni o lum suz et ki le di ði ni, pan su man sa yý sý ný ve sü re si ni u zat tý ðý ný, bu se bep ler den do la yý hem has ta nýn hem de dev le tin faz la har ca ma yap tý ðý ný bi lim sel a raþ týr ma lar la ka nýt la dýk la rý ný söy le di. Yap týk la rý i ki bi lim sel ça lýþ ma da, or ta ku lak il ti ha bý dolayýsýyla a me li yat et tik le ri has ta lar da si ga ra nýn ba þa rý yý 11 kat dü þür dü ðü nü is pat et tik le ri ni be lir ten Ö nal, Si ga ra i çen va tan daþ la rý mý zýn or ta ku lak a me li yat la rý ba þa rý sýz geç mek te, ya ni bir yer de bu has ta lar boþ ye re a me li yat ol mak ta ve risk al mak ta dýr de di. Si ga ra nýn ku lak a me li yat la rýn da il ti hap sü re ci ni art týr dý ðý ný be lir ten Doç. Dr. Ö nal, da mar la rý tý ka ya rak ok si jen ta þý ma ka pa si te si ni a zalt tý ðý ný, do la yý sýy la bes len me yi bo za rak ba þa rý yý dü þür dü ðü nü söy le di. Ça lýþ ma sý nýn o ri ji nal a raþ týr ma ka te go ri sin de bi lim sel o la rak dün ya ca say gýn der gi ler de ya yým lan dý ðý ný i fa de e de rek, Vü cu du muz da ki bü tün sis tem le ri o lum suz et ki le yen si ga ra, öm rü mü zü de or ta la ma 18 yýl ký salt mak ta dýr þek lin de ko nuþ tu. Ýz mir / ci han n do met ri o zis az bi li nen bir ra hat sýz lýk nýs N BUL Me di pol Has ta ne si Ka dýn Has ta lýk la rý ve Do ðum Uz ma ný Prof. Dr. C. Gür kan Zor lu, son yýl lar da sýk gün de me ge len n do met ri o zis in ra him i çi ni dö þe yen ya pý nýn rah min dý þýn da yer leþ me si o la rak ta ným lan dý ðý ný söy le di. Zor lu, s lýn da hep var ken, az bi li nip da ha az cid di ye a lý ný yor du. ek no lo ji nin ge liþ me si ve pa ra le lin de ki ge liþ me ler has ta lý ðý da ha i yi an la þý la bi lir ve da ha er ken ta ný na bi lir ha le sok tu de di. Ha ta lý ðýn her bi rey de ay ný þe kil de gö rül me di ði ni be lir ten Zor lu, þöy le de vam et ti: Ki mi sin de çok az, ki mi sin de þid det li o la bi lir ve bý rak tý ðý iz ler ve ya o luþ tur du ðu de ði þik lik ler fark lý o la bi lir. Bu nun so nu cun da da has ta dan has ta ya o lu þan so run lar da de ðiþ mek te dir. Bi rey le rin ce vap var yas yon la rý ve al gý la ma e þik le ri ne de bað lý o la rak ki þi den ki þi ye o lu þan bu has ta lýk fark lý dü zey de bul gu lar ver mek te dir. Ya ni çok ha fif dü zey de has ta lý ðý o lan ki þi de çok þid det li so run lar o lur ken çok a ðýr ya pý þýk lýk la rý o lan, ya ni i le ri dü zey has ta lý ðý o lan ki þi ler de hiç bul gu ol ma ya bi li yor. Nor mal po lik li nik te gö rü len has ta la rýn yüz de 1 i la 5 in de n do met ri o zis dü þün dü re cek bul gu la ra rast lan dý ðý ný i fa de e den Zor lu, ðer has ta lar bi rin cil ve ya i kin cil ký sýr lýk so ru nu ya þý yor lar sa bu o ran yüz de le ri bu lu yor. Pel vik að rý de di ði miz, bel ve ka sýk að rý sý o lan has ta lar da ö zel lik le a þa ðý ya vu ran að rý sý o lan ka dýn la rýn üç te bi rin de n do met ri o zi se rast la ný la bi li yor. Ya pý lan o pe ras yon la rýn i çin de te sa dü fen yüz de10-15 va ka da rast la nýr ken, en do met ri o zis þüp he siy le ya pý lan a me li yat lar top lam a me li yat la rýn ner dey se dört te bi ri ni o luþ tu ru yor di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni s ya

14 14 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB SPOR Y Sofuoðlu: 3 defa Dünya Þampiyonu olup, rekor kýrdým MOOSÝKL spo run da ür ki ye'nin en ö nem li is mi o lan Ke nan So fu oð lu, Dün ya Su pers port Þam pi yon lu ðu za fe ri ni med ya men sup la rýy la BÞBKN BRÝK Ý KNN So fu oð lu, top lan tý ön ce si Baþ ba kan Re cep ay yip r do ðan'ýn ken di si ni a ra ya rak teb rik et ti ði ni di le ge tir di. Baþ ba kan r do ðan i le ge çen di ya log i le il gi li bil gi ve ren þam pi - yon mo to sik let çi, ''Sa kat lý ðý mýn o lup ol ma dý - ðý ný sor du. Öð ren ci mi sor du. Þam pi yo na lar - da se zon ka pan dý, on dan bah set ti. Be ni o - nur lan dý ran Baþ ba ka ný mý zýn spor la bu ka dar il gi li ol ma sý dýr. Ye ti þen ço cuk lar dan bi le ha - be ri var. Baþ ba ka ný mýz ve fe de ras yon baþ ka - ný mýz böy le il gi len dik çe e lim den gel di ði ka - dar sa de ce ken dim i çin de ðil, di ðer spor cu lar i çin de kat ký ve re ce ðim. Baþ ba ka ný mý zýn bu ka dar bi lin me yen spor ol ma sý na rað men bil - gi li ol ma sý be ni þa þýr tý yor. Ye ti þen o yun cu lar - dan bi le ha be ri var'' i fa de le ri ni kul lan dý. F.Bahçe taraftarý takýma sahip çýkýyor araftarlar, sezona iyi bir baþlangýç yapamayan takýmlarýna destek için, 27 ylül Perþembe günü büyük bir katýlýmla Samandýra esisleri'ne gitmeyi plânlýyor. F NR BH Ç LÝ ta raf tar lar, se zo nu na i yi bir baþ lan gýç ya pa ma yan sa rý-la ci vert li e ki be des tek ver mek i çin bü yük bir or ga ni zas yon plan la dý. a raf tar o lu þu mu ''12 Nu ma ra''nýn sos yal med ya ü ze rin den yap tý ðý çað rý da, ta raf tar la rýn 27 y lül Per þem be gü nü ak þam an tren ma ný ön ce si Sa man dý ra'da ki Fe ner bah çe Can Bar tu e sis le ri'nde top lan ma la rý is ten di. Ya pý lan çað rý lar da, ''a ký mý mý za bir kez da ha sa hip çýk tý ðý mý zý, gü cü müz le on la ra güç ver me ye gel di ði mi zi gös ter mek i çin per þem be gü nü 17.30'da Sa man dý ra'da bu lu þa lým. Bak la va ve çi çek gö tür me ye git mi yo ruz, ta ký mý mý zý a ya ða kal dýr ma - pay laþ tý. So fu oð lu, ür ki ye Mo to sik let Fe de ras yo nu (MF) Baþ ka ný Be kir Yu nus U çar i le bir lik te Po lat Re na is san ce Bosp ho rus'da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, u zun bir se zo nu þam pi yon luk la ta mam la ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dý ðý ný söy le di. Bu se zon ya þa dý ðý sý kýn tý la rýn geç miþ dö nem le re gö re da ha faz la ol du ðu nu an la tan Ke nan So fu oð lu, þöy le ko nuþ tu: ''n zo ru ol du ðu nu söy le ye mem. n zo ru 2010 yý lýn day dý. ma bu se ne ya þa dý ðým sý kýn tý di ðer le ri ne na za ran da ha faz lay dý. 3 ta ne a me li yat ge çir mem ge re ki yor du. Di zim den ya þa dý ðým sa kat lýk ö zel lik le cu ma gü nü yap tý ðým an tren man lar da zor luk lar ya þa tý yor du. Cu mar te si bi raz da ha i yiy di. ma fi nal ya rý þýn dan ön ce þam pi yon lu ðu ga ran ti le dim. Por te kiz'e gi der ken a ma cý mýz ya rý þý ka zan mak de ðil di. Pu an top la yýp þam pi yon ol mak ö nem liy di. van ta jý kay bet sey dim fi nal ya rý þýn da stres faz la o lur du. Stres ha ta ya ne den o la bi li yor.'' Mo tor spor la rýn zor yan la rýn dan bi ri nin hýz dan do la yý ya pý lan ha ta lar ol du ðu nu belirten ba þa rý lý mo to sik let çi, ''U zun se zo nu þam pi yon bi tir mek be ni mut lu et ti. y rý ca bu be nim ü çün cü ya gi di yo ruz'' i fa de le ri kul la nýl dý. K.PÞ BÝLLRÝ SIÞ Sü per Lig'in 6. haf ta sýn da ya pý la cak Ka sým pa þa-fe ner bah çe ma çý nýn bi let le ri sa tý þa çýk tý. Ka sým pa þa i le Fe ner bah çe a ra sýn da 29 y lül Cu mar te si gü nü Re cep ay yip r do ðan Sta dý'nda oy na na cak ve sa at 19.00'da baþ la ya cak kar þý laþ ma nýn bi let le ri, Bi le tix i le stat gi þe sin den te min e di le bi le cek. Bi let ler 40, 80 ve 120 li ra o la rak üç ay rý ka te go ri de sa tý la cak. y rý ca ku lü bün se zon luk kom bi ne sa týþ la rý da de vam e der ken, ma ra ton ka pa lý tri bün i çin 500 li ra, ma ra ton a çýk ve ka le ar ka sý ka pa lý tri bün i çin de 150 li ra fi yat be lir len di ði bil di ril di. Þampiyon motosikletçimiz Kenan Sofuoðlu Portekiz dönüþünde havaalanýnda coþkulu bir kalabalýk tarafýndan karþýlandý. dün ya þam pi yon lu ðum. Dün ya Su pers port'da ben den ön ce üç kez þam pi yon o lan yok. Ý ki kez þam pi yon o lan i ki spor cu var. Ben üç kez þam pi yon ol dum ve bu re kor þu an da ben de'' di ye ko nuþ tu. Ye ni se zon he def le riy le il gi li bil gi de ve ren Ke nan So fu oð lu, bir yýl da ha Su pers port'ta ya rý þa ca ðý ný söy le di. Ka wa sa ki ta ký mýy la gö rüþ tü ðü nü ve i ki haf ta i çin de bu an laþ ma yý im za la ya cak la rý na dik ka ti çe ken So fu oð lu, ''Bir yýl da ha Su pers port, da ha son ra baþ ka plan la rým var'' de di. Bu yýl ki dün ya þam pi yon lu ðun da fe de ras yo nun da bü yük kat ký sý ol du ðu nu kay de den Ke nan So fu oð lu, ''Ka wa sa ki i le ya rý þý yo rum. a ký mý ma bü yük des tek ver di ler. Ý yi e kip ma ný o lan ta kým la þam pi yon ol mak da ha ko lay dý. Fe de ras yo nun bü yük des te ði var dý. Ö nü müz de ki yýl i çin gö rüþ me ler baþ la dý'' þek lin de ko nuþ tu. Sofuoðlu, toplantýya katýlýmlarýndan dolayý gazetecilere teþekkürlerini belirterek, ürkiyede sadece futbol var zannediyordum. Hepinize bu basýn toplantýsýna geldiðiniz ve bu spora deðer verdiðiniz için teþekkür ederim" dedi. Bursaspor bilet fiyatlarýný indirdi BURSSPOR Ku lü bü, bi let fi yat la rýn da in di ri me git ti. Ku lü bün in ter net si te sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ta ký mýn ay rýl maz bir par ça sý ve spor tif ba þa rý la rýn te mel har cý o lan ta raf ta rýn ta lep le ri ve ku lü bün e ko no mik ya pý sý na uy gun þe kil de, bi let fi yat la rý ko nu sun da ye ni den bir dü zen le me ya pýl dý ðý be lir til di se zo nu i çin kom bi ne kart sa týn a lan ta raf tar la rýn, bi let fi yat la rýn da ki ye ni dü zen le me den do la yý mað dur ol ma ma la rý i çin de ça lýþ ma ya pýl dý ðý be lir tildi. e ni as ya.com.tr F.Bahçe ile rabzon mutlaka barýþmalý Fe ner bah çe i le rab zons por a ra sýn da ki ger gin lik a zal mý yor, ak si ne da ha çok a lev le ni yor yý lý nýn 3 em muz'un dan bu ya na sü re ge len "þi ke so ruþ tur ma sý" son ra sýn da i ki ku lüp a ra sýn da ki o lum suz a çýk la ma lar me de ni i liþ ki le ri ta ma men ko par mýþ tý. Fe ner bah çe Baþ ka ný ziz Yýl dý rým'ýn, "Bir da ha rab zon'da ki maç la ra git mem" a çýk la ma sý nýn ar dýn dan rab zons por Baþ ka ný Sad ri Þe ner de Ýs tan bul'da ki maç la rý boy kot et me ye baþ la dý. n cak Ka dý köy'de ki son der bi de ki gö rün tü be ni da ha çok üz dü. Maç baþ la ma dan ön ce y kut Ko ca man ve Þe nol Gü neþ bir bir le ri ne ba þa rý lar di le di. Fo to-mu ha bir le ri ne kýz gýn bir yüz i fa de si i le ver dik le ri fo toð raf bu ger gin li ðin ö nü müz de ki gün ler de de de vam e de ce ði ni gös ter di. Sahadaki futbolcularda da durum aynýydý. Kimse kimseye tebessüm bile etmedi. Bu gerginliðin sürekli gündemde tutulmasý ürk fut bo lu na sü rek li za rar ve ri yor. Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren'e bü yük gö rev dü þü yor. Ül ke mi zin bu i ki gü zi de ku lü bü nün yet ki li le ri ni bi ra ra ya ge ti re rek, a ra la rýn da ki ger gin li ðin so na er me si ni mut la ka sað la ma lý dýr. FNRBHÇ UMU VRMÝYOR Fe ner bah çe'de iþ ler i yi git mi yor. Hem v ru pa'da, hem de Sü per Lig'de is te ni len so nuç lar bir tür lü a lý na mý yor. y kut Ko ca man da ça re siz lik i çin de kýv ra ný yor. Ya pý lan e leþ ti ri le re ku lak ar ka sý et mi yor. Ya pý cý e leþ ti ri ler den ders a la rak, doð ru bir kad ro i le sa ha ya çýk mak is ti yor. Bu na rað men yüz gül dü re cek so nuç lar a la mý yor. Yabancý ye ni trans fer le rin sa kat ol ma sý ise onun plan la rý ný alt üst et ti. Son rab zons por ma çýn da bý ra kýn ga li bi ye ti, bir pu an bi le ra ki bin be ce rik siz for ve ti Ol can'ýn he di ye si ol du. Ka çýr dý ðý po zis yon la rý gol ya pa bil sey di Fe ner bah çe fark lý bir skor la so yun ma o da sý na dö ne cek ti. y kut ho ca ve o yun cu la rý þu an da mo ral men çök müþ du rum da. Sa ha da i yi ni yet le ya pý lan bir mü ca de le var a ma bu yet mi yor. ri bün de ki se yir ci bu ta kým dan ba þa rý bek li yor. Gel me yin ce on lar da ký zý yor, o lum suz te za hü rat lar ya pý yor lar. y kut ho ca ve o yun cu la rý nýn ö nün de çok ö nem li i ki maç var. Ön ce Ka sým pa þa, ar ka sýn dan U F sý na vý na çý ka cak. Bu i ki maç ta a lý na cak so nuç lar ö zel lik le y kut ho ca nýn ge le ce ði a çý sýn dan çok ö nem li o la cak. Ýþitme ngelliler Genç Millî akýmý vrupa Þampiyonasý'nda 17 madalya kazandý ÝÞÝ M n gel li ler Genç Mil li a ký mý, Po lon ya'da dü zen le nen v ru pa Þam pi yo na sý'nda büyük bir baþarý göstererek 8'i al týn top lam 17 ma dal yay la i kin ci ol du. ür ki ye, Po lon ya'nýn Bydgoszcz ken tin de 2122 y lül ta rih le rin de dü zen le nen Ý þit me n gel li ler v ru pa Genç ler t le tizm Þam pi yo na sý'nda, 8 al týn, 4 gü müþ ve 5 bronz ol mak ü ze re top lam 17 ma dal yay la Rus ya'nýn ar dýn dan i kin ci sý ra da yer al dý. Spor Ba ka ný Su at Ký lýç nkara'daki spor komplekslerindeki çalýþmalarý yerinde gördü. Bakandan habersiz teftiþ GNÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren n ka ra'da ba zý spor te sis le ri ne ha ber siz gi de rek, in ce le me ve de net le me ler de bu lun du. Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç'a de ne tim le rin de, Ba kan Yar dým cý sý Yu suf e kin, Müs te þar Yar dým cý sý s lan Ka ran fil, Spor Ge nel Mü dü rü Meh met Bay kan ve ba sýn men sup la rý eþ lik et ti. Ba kan Ký lýç'ýn ilk du ra ðý ya pý lan Çan ka ya il çe si Yýl dý zev ler Ma hal le si'nde ki ür ki ye Hent bol Fe de ras yo nu Spor Komp lek si ol du. Bu ra da ya pý lan ça lýþ ma la rý ye rin de in ce le ye rek il gi li ler den bil gi a lan Ba kan Ký lýç, Fe de ras - ORDUSPOR Kulübü Basýn Sözcüsü Levent Yýldýrým, Galatasaray maçýnýn zor olacaðýný ancak kazanmak istediklerini bildirdi. Yýldýrým, yaptýðý yazýlý açýklamada, takým olarak Cuma günü oynayacaklarý Galatasaray maçý öncesi hazýrlýklarýný yon Baþ ka ný Bi lal yü boð lu'na ye ni ya pý lan te sis te ki ek sik le rin ký sa za man da gi de ril me si ko nu sun da ta li mat ver di. Ký lýç, te sis te ki e lek trik pa no su ve pro to kol tri bü nün de ki ek sik lik le rin gi de ril me si ni ve ko nu nun mü te ah hit fir ma ya ko nu nun i le til me si ni is te di. Da ha son ra te sis te ya pý mý de vam e den kamp mer ke zi ni ge zen Ba kan Ký lýç, ar dýn dan r ya man'da bu lu nan O lim pi yat Ha zýr lýk Mer ke zi'ne geç ti. 1.5 yýl dýr ya pý mý sü ren te sis te ki ek sik le re si nir le nen Ký lýç, ö zel lik le te si sin çev re dü zen le me si ve te miz li ði ko nu sun da ki ye ter siz lik le re sert tep ki gös ter di. ORDUSPOR'U G.SRY HYCNI SRDI sürdürdüklerini belirtti. Galatasaray'ý yenecek güçte olduklarýný ifade eden Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Galatasaray maçý zor olacak ama kazanmak istiyoruz. eknik direktörümüz Hector Cuper de bu maç için her türlü önlemi alýyor. "

15 Y SPOR 26 YLÜL 2012 ÇRÞMB 15 Likya Ultra Maratonu start aldý ÜR KÝ Y'D dü zen le nen ilk Ul tra Ma ra ton ol ma ö zel li ði ne sa hip Lik ya Yo - lu Ul tra Ma ra to nu, bu yýl ü çün cü kez y lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da Fet hi ye de ko þu lu yor. Her spor cu nun bir der nek i çin koþ tu ðu ma ra ton da, Ko - þan dam la kap lý Mil li spor cu Ke mal Öz de mir, Ço cuk lar Gül sün Di ye Der - ne ði a dý na ko þu yor. Dün - ya dan ve ür ki ye den ta - nýn mýþ spor cu la rý a ðýr la - yan ve her gün 40 ki lo - met re lik bir e ta býn ko þu la - ca ðý ma ra ton, 30 y lül'de n tal ya'nýn Ke mer Ýl çe si e ki ro va Bel de si'nde ki ta ri hi Pha se lis n tik Ken - ti'nde so na e re cek. Ko þu - cu lar, yi ye ce ki çe cek ve eþ ya la rý ný ya rýþ bo yun ca ken di sýrt çan ta la rýn da ta þý ya cak Pe kin Pa ra lim pik O lim pi yat o yun la rýn da ya - rý þan tek ürk at let o la rak ür ki ye yi ba þa rýy la tem sil e den Ke mal Öz de mir, 2006 Hol lan da Dün ya Þam pi yo na sý nda, ma ra - ton da lýn da al týn cý ol muþ ve 2007 de Çek Cum hu ri - ye ti nde 5000 met re de bi rin ci lik el de et miþ ti. rabzon'un kalesi kapalý Bor do-ma vi li ler, bu se zon lig ve v ru pa'da oy na dý ðý 7 karþýlaþmada ka le sin de sa de ce 2 gol gör dü. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karþýsýnda Ýstanbul'da 3 maç sonra yenilmeyerek, puan alma baþarýsýný gösterdi. SÜPR Lig'de dep las man da Fe ner bah çe i - le gol süz be ra be re ka lan rab zons por'da de fans gü ven ve ri yor. Bor do-ma vi li ler, bu se zon lig ve v ru pa'da oy na dý ðý 7 maç ta ka le sin de sa de ce 2 gol gö re rek maç ba þý na 0.28 gol or ta la ma sýy la kar þý laþ ma la rý ný oy - na dý. rab zons por, lig de ilk 5 haf ta so - nun da Fe ner bah çe i le bir lik te en az gol yi - yen e kip ol du. Lig de ilk 5 maç ta 2 ga li bi - yet, 2 be ra ber lik ve 1 mað lu bi yet a la rak 8 pu an top la yan bor do-ma vi li ler, li gin ilk haf ta sýn da ki Kar de mir Ka ra büks por ve ü - çün cü haf ta da ki Ga zi an teps por maç la rýn - da bi rer gol ye di. U F v ru pa Li gi playoff tu run da Ma ca ris tan'ýn Vi de o ton ta ký - mý i le ilk maç ta sa ha sýn da 0-0 be ra be re ka lan Ka ra de niz e ki bi, dep las man da da nor mal sü re si gol süz bi ten kar þý laþ ma nýn ar dýn dan pe nal tý a týþ la rý so nu cu e len miþ ti. 3 MÇ SON R PU N L Y RIL DI rab zons por, lig de Fe ner bah çe kar þý sýn - da Ýs tan bul'da 3 maç son ra pu an al dý. Lig de en son se zo nun da Ka dý köy'de 1-1 be ra be re ka la rak Fe ner bah çe'yi þam pi - yon luk tan e den bor do-ma vi li ler, bu maç - tan son ra ra ki biy le oy na dý ðý 3 ma çý da kay - bet ti. rab zons por, 3 maç son ra ra ki biy le 0-0 be ra be re ka la rak, Ýs tan bul'da pu an al dý. GÜNÞ: 3 PUNI HKÝK rab zons por ek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ, Fe ner bah çe önünde 3 pu a ný ken - di le ri nin hak et ti ði ni söy le di. Gü neþ, 3 em muz'dan bu ya na ge çen sü reç te ki ger gin li ðin sa ha da ol ma dý ðý ný be lir te rek, ''Ý ki ta kým da fa ir play i çin de oy na ma ya ça - lýþ tý. Ka dýn la rýn da o la ða nüs tü des te ði renk ge tir di. Sa de ce sa ha ze mi ni bo zuk tu'' de di. O yu nun kon tro lü ba ký mýn dan i yi oy na dýk la rý ný vur gu la yan Gü neþ, þöy le de - vam et ti: ''Ýlk ya rý da sa vun ma dan çý kar ken top ka yýp la rý dý þýn da ba þa rý lý ol duk. Ma çý ka zan mak i çin po zis yon lar bul duk, a ma de ðer len di re me dik. Hak et ti ði miz 3 pu a ný þans sýz lý ðý mýz ne de niy le a la ma dýk, 2 pu an kay bet tik. Fe ner bah çe'nin, haf ta i çin de oy - na dý ðý i çin, i kin ci ya rý da düþ me si ni bek li - yor duk, bu da ol du. Gol bul sak fark da o - la bi lir di. Son da ki ka da lex'in ol ma yan fa - u lüy le gol ye sey dik, bel ki de mað lup o la - cak týk. Da ha ön ce kay bet ti ði miz 5 pu a nýn ya nýn da bu gün de 2 pu an kay bet tik. U - ma rým bun la rý te la fi e de riz.'' Þe nol Gü neþ, ye ni trans fer Jan ko'nun ken di le riy le faz la id man þan sý bu la ma dý ðý ný, tam ha zýr ol - ma dý ðý i çin de bu o yun cu yu son da ki ka - lar da o yu na al dý ðý ný söy le di. ÝSNBUL'D 3 PUNI KÇIRDI: Lig de ilk 4 haf ta da 2 ga li bi yet, 1 be ra ber lik ve 1 ye nil giy - le 7 pu an top la yan bor do-ma vi li ler, bu be ra ber lik le 5. haf ta so nun da pu a ný ný 8'e çý kar dý. Fe ner bah çe kar þý sýn da ö zel lik le son da ki ka lar da ya ka la dý ðý po zis yon la rý de ðer len di re me - yen rab zons por, Ýs tan bul'dan 3 pu an la ay rýl ma fýr sa tý ný da ka çýr dý. FOOÐRF:. ÜRKÝY KUPSI'ND BUGÜN Orhangazispor-Ýstanbul Büyükþehir Belediye: Volkan labaþ Ýstanbulspor-Kasýmpaþa: Onur Karabaþ nkaragücü-iðdýr Üniversitesi: mre Malok Ümraniyespor-Kayseri rciyesspor: Özer Özden Çorum Belediyespor-dana Demirspor: bdulkadir Bitigen Samsunspor-Sivas 4 ylül Belediyespor: li Þükrü Beldüz Patnos Gençlikspor-Kartalspor: Ýbrahim Halil Ýleri orku Konyaspor-Kýrýkhanspor: Sarperbarýþ Saka khisar Belediyespor-ydýnspor 1923: Özgür Sepin Kardemir Karabükspor-Gümüþhanespor: dnan Güngördü MPntalyaspor-Menemen Belediyespor: rbay ldemir Gaziantepspor-mrespor: rcan Hellaç Gaziantep Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen spor etkinliðinde ba þa rý lý o lan spor cu la ra sür priz fýs týk ve bak la va gi bi yö re sel tat lar dan o lu þan he di ye ler ve ril di. G.ntep'te spor þenliði GZÝNP Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 7. n - tep Fýs týk ve Kül tür Sa nat fes ti va li kap sa mýn da ya pý lan üç ka ta go ri - den o lu þan So kak Bas ket bo lu Þam - pi yo na sý ve Dart ve Boc ce ya rýþ ma - la rý i le bir bi rin den gü zel or ga ni zas - yon lar dü zen le di. Geç le ri spo ra teþ vik et mek a ma cýy la ya pý lan bas - ket bol þam pi yo na sýn da 178 ta kým - dan tam 712 spor cu po ta ö nün de bir hay li ter dö küp ku pa ha ya li i le mü ca de le et ti Hay ri ü tün cü ler Par ký'nda ger çek leþ ti ri len et kin lik - te er kek ler de mü ca de le e den Ö zel mi ne Na ký boð lu Or ta o ku lu, sü - per mi nik ler ve mi nik ler ka te go ri - le rin de il þam pi yo nu o la rak i ki ku - pa bir den ka zan dý lar. Bas ket bol þam pi yo na sýn da de re - ce ye gi ren ta kým la ra ö dül le ri Ga zi - an tep Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ ka - ný sým Gü zel bey a dý na ge nel sek - re ter yar dým cý la rý ta ra fýn dan ve ril - di Dart þam pi yo na sý ve Boc ce ya - rýþ ma la rýn dan i se he def ler 12 den vu ru lur ken ba þa rý lý o lan spor cu la ra sür priz fýs týk ve bak la va gi bi yö re sel tat lar dan o lu þan he di ye ler ve ril di. Bu a ra da fes ti val de bü yük bir öz ve - ri i le et kin li ðin ha ta sýz geç me si ni sað la yýp ör nek bir e kip ru hu o luþ - tu ran Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le - di ye si Kül tür ve Sos yal Da i re Baþ - ka ný Se ma Ma ran goz i se Ga zi an tep ta ný tý mý a çý sýn dan çok ö nem li o lan bir fes ti va li da ha bi tir me nin mut lu - lu ðu i çin de ol duk la rý ný be lirt ti. rzurum'a 300 körling sporcusu geliyor ÜRKÝY Buz Pa te ni Fe de ras yo - nu nun ev sa hip li ðin de ger çek leþ ti - ri le cek o lan v ru pa Kör ling Þam pi - yo na sý C Klas ma ný ve Mix mü sa ba - ka la rý ön ce sin de bir a çýk la ma ya pan Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Mu rat kýn, 30 y lül10 kim ta rih le rin de r zu - rum Kör ling re na'da dü zen le ne - cek o lan þam pi yo na i çin 27 ül ke den 30 ta kým, 300 spor cu i le an tre nör ve i da re ci ler le top lam 450 ki þi nin r zu rum'a ge le ce ði ni be lirt ti. kýn, ür ki ye nin ilk ve tek kör ling sa lo - nu o lan Mil li Pi yan go Kör ling re - na nýn tri bün le ri nin dol ma sý te - men ni sin de bu lun du. HFNIN GÖRÜNÜÞÜ G.Saray zirvede puan farkýný açýyor Sü per Lig'de 5. haf ta yý Ga la ta sa ray li der o la rak bi tir di. Ga la ta sa ray, sa ha sýn da ko nuk et ti ði k - hi sar Be le di yes por'u 3-0 yen di. Sa rý-kýr mý zý lý lar, 28. da ki ka da Bu rak Yýl maz ve 35. da ki ka da Ser can Yýl dý rým'ýn at tý ðý gol ler le ilk ya rý yý 2-0 ön de ta mam - la dý. Ga la ta sa ray, 58. da ki ka da yi ne Bu rak'ýn at tý ðý gol le 3 pu a na 3 gol le u la þýr ken, pu a ný ný 13'e çý kar dý ve bu haf ta yý da li der geç ti. Be þik taþ, dep las man da Ga zi an teps por'a 3-2 ye nil di. Si yah-be yaz lý la rýn gol le - ri ni 15. da ki ka da Ol cay ve 67. da ki ka da l me i da a tar - ken, Ga zi an teps por'a ga li bi ye ti ge ti ren gol ler i se 49. da ki ka da So sa, 76. da ki ka da pe nal tý dan Cenk ve da ki ka da Or han'dan gel di. Fe ner bah çe i le rab zons por a ra sýn da ki derbi 0-0 so na er di. Ýs tan bul'da oy na nan ve sa rý-la ci vert li le rin ce za sý ne de niy le sa de ce ka dýn ve ço cuk la ra a çýk o - lan maç ta i ki ta kým da bir çok gol po zis yo nu ya ka la - dý. a kým lar gir dik le ri po zis yon lar da go le u la þa ma - yýn ca her i ki e kip de maç tan bi rer pu an la ay rýl dý. Bu so nuç la Fe ner bah çe 9 pu an ve a ve raj la 3, rab zons - por i se 8 pu an ve a ve raj la 7. sý ra da yer a la rak 5. haf ta yý ta mam la dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por, sa ha sýn da ko - nuk et ti ði Or dus por i le 1-1 be ra be re kal dý. v sa hi bi ta ký mýn go lü nü 60. da ki ka da We bo a tar ken, Or dus - por'a be ra ber li ði ge ti ren go lü 62. da ki ka da Stan cu kay det ti. Kay se ris por, sa ha sýn da s ki þe hirs por'u 7 ve 35. da ki ka lar da Bo bo, 86. da ki ka da da Mo uc - he'nin at tý ðý gol ler le 3-2 yen di. s ki þe hirs por'un gol le ri i se 45. da ki ka da Ne ca ti ve 64. da ki ka da el - lo'dan gel di. Mer sin Ýd man yur du i le Genç ler bir li ði, Ku lu sic ve Nob re'nin kar þý lýk lý gol le riy le haf ta yý 1 pu an la ta mam lar ken, Kar de mir Ka ra büks por, sa ha - sýn da Me di cal Park n tal yas por'u da ki ka da h met'in at tý ðý gol le 1-0 yen di. Si vass por, sa ha sýn da a ðýr la dý ðý Ka sým pa þa'yý 45. da ki - ka da a tif'in at tý ðý gol le ye ne rek haf ta yý 3 pu an la ka pa - týr ken, Sa ni ca Bo ru la zýðs por i le Bur sas por 1-1 be ra be re kal dý. Sa ni ca Bo ru la zýðs por, 44. da ki ka da Gök han'ýn at - tý ðý gol le ö ne ge çer ken, Bur sas por ra ki bi ne 54. da ki ka da Pin to'nun pe nal tý dan kay det ti ði gol le kar þý lýk ver di. Sü - per Lig'de 5. haf ta, ya rýn ya pý la cak Fe ner bah çe-rab - zons por ma çýy la ta mam la na cak. Sü per Lig'in 5. haf ta - sýn da 21 gol a tý lýr ken, 5 ma çý ev sa hi bi ta kým lar ka zan dý, 4 mü sa ba ka be ra ber lik le so nuç lan dý. OPLU SONUÇLR Ga zi an teps por-be þik taþ ( 3-2 ) Ýs tan bul Bü yük þe hir Bld.-Or dus por ( 1-1 ) Kay se ris por-s ki þe hirs por ( 3-2 ) Mer sin Ýd man yur du-genç ler bir li ði ( 1-1 ) Kar de mir Ka ra büks por-m.p.n tal yas por ( 1-0 ) Si vass por-ka sým pa þa ( 1-0 ) Sa ni ca Bo ru la zýðs por-bur sas por ( 1-1 ) Ga la ta sa ray-k hi sar Be le di yes por ( 3-0 ) Fe ner bah çe-rab zons por ( 0-0 ) GOL KRLLIÐI LÝG D KÝ gol kral lý ðý ya rýþ ma sýn da Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di yes por lu We bo ve Ga la ta sa ray lý U mut Bu - lut, at týk la rý 5 gol le ilk sý ra da yer al dý. Bu fut bol cu la rý 4 gol le Ka sým pa þa lý Uc he ve 3'er gol le de s ki þe hirs - por lu Ka ma ra ve Bur sas por lu Pin to ta kip et ti. HFNIN KRMSI For nez zi (Or dus por), Gök han Gö nül (Fe ner bah çe), Bam ba (rab zons por), Cem Can (Genç ler bir li ði), Ha - mit l týn top (Ga la ta sa ray), h met Ýl han (Ka ra bük), So sa (Ga zi an tep), Bo bo (Kay se ri), Bu rak (Ga la ta sa - ray), Nob re (Mer sin), Or han Gül le (Ga zi an tep). HFNIN FUBOLCUSU Bobo (Kayserispor) HFNIN HKMÝ Yunus Yýldýrým ( GZÝNPSPOR - BÞÝKÞ ) HFNIN KIMI Gaziantepspor 6. HFNIN PROGRMI 28 y lül Cu ma: Or dus por - Ga la ta sa ray, 29 y lül Cu mar te si: Bur sas por - Ga zi an teps por, k hi sar Be le di yes por - Kar de mir D. Ç Ka ra büks - por, Ka sým pa þa - Fe ner bah çe. 30 y lül Pa zar: Genç ler bir li ði - Kay se ris por, s ki þe hirs por - Ýs tan bul BBSK, Me di cal Park n tal ya - SB la zýðs - po, rab zons por - Mer sin Ýd man Yur du. 1 kim Pa - zar te si: Be þik taþ - Si vass por. PUN DURUMU KIM LR O G B M Y v P 1. G L S RY K SIM P Þ F NR BH Ç OR DUS POR B ÞÝK Þ ÝS N BUL BBSK RB ZONS POR SÝ VSS POR BUR SS POR S KÝ Þ HÝR GNÇ LR BÝR LÝ ÐÝ MP N L Y G ZÝ N P K HÝ SR BLD KY S RÝS POR K.K R BÜK M. Ý. YUR DU S.B. L ZIÐ

16 lek trik li o to mo bil le dün ya tu ru at tý lar FRN SIZ i ki mü hen dis, yüz de 100 e lek trik li bir o to mo bil li dün ya nýn çev re si ni do laþ tý. Ý ki mü hen dis, 17 ül ke yi ge ze rek, 25 bin ki lo met re yol ka tet ti. Stras bo urg dan yo la çý kan i ki mü hen di sin, dün ya tu ru, 8 ay sür dü. Mü hen dis ler, elektrikli o to mo bi lin a kü sü nü 250 kez dol du ra rak, dün ya tu ru nu ta mam la ma yý ba þar an ilk ekip oldu. Paris / aa Ü MÝ VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS ÝK BL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN D N YÜK SK GÜR S DÂ ÝS LÂMIN S DÂ SI O L CK IR Y26 YLÜL 2012 ÇRÞMB HBRLR Siyer raþtýrmalarý Merkezi'nin Kayseri'de gerçekleþtirdiði "Müslüman üccar Hazreti Osman" baþlýklý programa Kayserililer yoðun ilgi gösterdi. Programda Hz. Osman'ýn ticarî yönü ve güzel ahlâký anlatýldý. üccar bir Sahabî: Hz. Osman SÝYR RÞIRMLRI MRKZÝ'NÝN BÞLIÐI 81 ÝL, 81 SHBÎ PROJSÝ KPSMIND MÜSLÜMN ÜCCR HZ. OSMN BÞLIKLI PROGRM KYSRÝ D GRÇKLÞÝRÝLDÝ. Ýsmail Karadað, oðluna böbreðini verebilmek için 30 kilo zayýfladý. 3 ay da 30 ki lo za yýf la dý, oð lu na böbreðini ver di n N L Y D böb re ði ni ve re bil me si i çin za yýf la ma sý ge re ken ba ba, 3 ay da 30 ki lo ver di. Da ha son ra ba ba dan a lý nan böb rek, oð lu na nak le dil di. Kon ya da ya þa yan Ýs ma il-feh mi ye Ka ra dað çif ti nin 14 ya þýn da ki gör me en gel li o ðul la rý Ü mit Ka ra dað a, 8 ay ön ce hal siz lik þi kâ ye tiy le git tik le ri Sel çuk Ü ni ver si te si ýp Fa kül te si Has ta ne si nde böb rek yet mez li ði teþ hi si ko nul du. Ba ba Ka ra dað, oð lu nun di ya li ze gir me me si i çin böb re ði ni ve re bi le ce ði ni bil dir di. i le, na kil iþ lem le ri i çin k de niz Ü ni ver si te si Has ta ne si Prof. Dr. un cer Kar pu zoð lu Or gan Nak li ns ti tü sü ne baþ vur du. Bu ra da ya pý lan tet kik ler de ba ba Ka ra dað a 134 ki lo ol ma sý dolayýsýyla ve ri ci o la ma ya ca ðý ný, böb re ði ni ve re bil me si i çin za yýf la ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Oð lu na böb re ði ni ver mek i çin za yýf la ma ya ka rar ve ren Ba ba Ka ra dað, di ye tis yen gö ze ti min de 3 ay da 30 ki lo ve re rek 104 ki lo ya düþ tü. Ba þa rý lý ge çen nak lin ar dýn dan sað lý ðý na ka vu þan Gör me n gel li ler Ýl köð re tim O ku lu 8. sý nýf öð ren ci si Ü mit Ka ra dað, ken di si ni çok i yi his set ti ði ni, ba ba sý ný çok sev di ði ni an la ttý. ntalya / aa SÝYR raþ týr ma la rý Mer ke zi nin baþ lat tý ðý 81 Ýl 81 Sa ha bî pro je si bütün hý zý i le de vam e di yor. Pro je nin 19. prog ra mý bü yük bir coþ ku ve he ye can i le Müs lü man üc car Hz. Os man baþ lý ðýn da Kay se ri de ya pýl dý. Ý lim ve Hik met Vak fý nýn ev sa hip li ði ni yap tý ðý prog ram, Kay se ri Ö zel Ýl Ý da re Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la yan prog ram, se lâm la ma ko nuþ ma sý ve pro je nin ta ný tým fil mi nin iz len me siy le de vam et ti. r dýn dan Mu ham med min Yýl dý rým Ho ca kür sü ye dâ vet e dil di. Mu ham med min Yýl dý rým söz le ri ne ne den Kay se ri de Hz. Os man ýn an la tý la ca ðý na dik kat çe ke rek baþ la dý. Yýl dý rým de di ki: Kay se ri li ler bu mem le ke tin me da rý if ti ha rý o la rak ger çek ten ti ca ret ko nu sun da ka bi li ye ti o lan in san lar dýr. i ca rî an lam da ka bi li - ye ti o lan in san la ra sr-ý Sa a det ten bir tüc car an la ta lým de dik. Bun dan do la yý da Hz. Os man ý seç tik. O ger çek ten, o dün ya nýn en i de al tüc car la rýn dan bi riy di. O nun ti ca re tin den hem l lah, hem Re su lü, hem de mü' min ler ra zý i di. Böy le o lun ca da de dik ki, Kay se ri de Hz. Os man der sek; o nun þah sý nýn ü ze rin den i de al bir ti ca ret a da mý na da ir çok þey ler du yar, bu ha ki kat ler le de ha ya tý mý za ye ni den bir a yar ve rir, ba zý þey le rin mu ha se be si ni ya pa rak ken di mi zi to par la ya bi li riz. Yýl dý rým, da ha son ra Ýs lâm ýn ti ca rî sa ha ya ge tir di ði il ke ve me saj lar dan bah set ti. i ca re ti çok i yi bi len Mek ke ve Me di ne a ha li si ne, bu a lan da söz söy le me nin ko lay ol ma dý ðý ný, a ma söy le nen her sö zün o in san lar da i ti raz gör me den ka bul e dil di ði nin al tý ný çiz di. Kayseri / Yeni sya MÜSLÜMN ÜCCR NSIL OLMLI? Hz. Os man ýn ha ya tý na da ir ba zý tab lo la rý pay la þan Yýl dý rým, o nun na sýl bir ti ca rî de ha ol du ðu nu ör nek ler le an lat - tý. Rû me ku yu su nu sa týn al ma sý, Me di ne çar þý sý nýn te si sin de oy na dý ðý ak tif ro lü, e bûk Gaz ve si sý ra sýn da yap tý ðý o bü yük in fa ký, Hz. bû Be kir dö ne min de at tý ðý o bü yük a dý mý, din le yen le ri a de ta ken din den ge çir di. Söz le ri nin so - nun da Hz. Os man ýn Müs lü man tüc car na sýl o lur so ru su na ver di ði ce va bý beþ mad de de ö zet le yen Yýl dý rým, o beþ mad de de çok ö nem li nok ta la ra dik kat çek ti. O beþ mad de þun lar dan o lu þu yor du: 1- Cen net kar þý lý ðýn da in fak sö zü nü duy du ðun da, az ya da çok e li ni ce bi ne at ki, Müs lü man bir tüc car o la bi le sin. 2- Yap tý ðýn iþ, Ýs lâ mî bir hiz met, ha yýr lý bir ey lem, tak dir gö ren bir a mel ol sa bi le is raf et me ki, Müs lü man bir tüc car o la bi le sin. 3- Hu du dul la ha/ l lah ýn sý nýr la rý na ve Hu ku kul la ha/l lah ýn hu ku ku na ri a yet et ki, Müs lü man bir tüc - car o la bi le sin. 4- Is ka tý ný, ha yýr la rý ný ve in fa ký ný va ris le ri ne bý rak ma yýp, ken di el le rin le ver ki, Müs lü man bir tüc car o la bi le sin. 5- Kü çük he sap la rýn, bi ter kor ku su nun, kor kak a dým la rýn sa hi bi ol ma ki, Müs lü man bir tüc car o la bi le sin. Söz le ri ni Hz. Os man ýn na sýl þe hit e dil di ði ni an la ta rak bi ti ren Yýl dý rým, o nun 82 yýl lýk u zun ve be re ket li ha ya tý nýn ö ne mi ne dik kat çe ke rek son lan dýr dý. Si yer raþ týr ma la rý Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re pro je nin 20. prog ra mý 20 y lül 2012 de Nið de de, 21. prog ra mý i se 22 y lül 2012 de k sa ray da ger çek leþ ti ri le cek. Yunus balýðýnýn doðum âný kameralarca görüntülendi. Yu nu sun do ðum âný böy le gö rün tü len di n BD NÝN Ha wa ii e ya le tin de, sýð su lar da ki yu nu sun bü yü le yi ci do ðum a ný, bir su al tý ka me ra ma ný ta ra fýn dan sa ni ye sa ni ye kay de dil di. n der bir þe kil de ka me ra la ra yan sý yan o lay, 17 y lül de Hil ton Wa i ko lo a Kö yü nde ki yu nus a raþ týr ma böl ge si Dolp hin Qu est te ger çek leþ ti. 12 ya þýn da ki an ne yu nus Ke o, da ki ka lar ca do ðum yap mak i çin ça ba la dý. Çev re sin de ki 50 ka dar gö rev li nin a ra sýn da yü zen ba lýk, bir sü re son ra do ðu mu yap ma yý ba þar dý. Do ðan di þi yav ru nun yü ze ye çý kýp ilk ne fe si ni al dýk tan son ra an ne siy le be ra ber yüz me ye baþ la ma sý eþ siz gü zel lik te gö rün tü ler o luþ tur du. Dolp hin Qu est yet ki li si Ju li e Roc ho-le vi ne, yav ru yu nu su göz lem le me yi sür dür dük le ri ni, sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu an cak ilk 30 gü nün ha yat ta kal ma sý a çý sýn dan kri tik ol du ðu nu söy le di. Honolulu / cihan Hubble eleskobu, þaþýrtýcý görüntüler elde etti. Hubb le te les ko bu, net gö rün tü el de et ti M RÝ KN Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (N S) ve v ru pa U zay jan sý na ( S) a it Hubb le u zay te les ko bu, NGC 4634 ga lak si si nin bü tü nü nün net bir gö rün tü sü nü el de et me yi ba þar dý. N - S da ki bi li m a dam la rý, NGC 4634 ün te les kop ta ra fýn dan çe ki len yu var lak gö rün tü sü nün, ya ký nýn da ki ga lak si ler le a ra sýn da ki sü rek li et ki le þim ne de niy le ha fif ya muk gö zük tü ðü nü ve hat la rý nýn toz þe rit le ri ve par lak ne bu la lar la be lir gin leþ ti ði ni a çýk la dý. Uz man lar, bu gaz bu lut la rý nýn Sa man yo lu nda ki O ri on Ne bu la sý na ben zer þe kil de, ya vaþ ya vaþ yýl dýz la rýn et ra fý ný sar dý ðý ný gö rün tü ler de yer a lan bütün ga lak si çev re si ne ya yýl mýþ du rum da ki par lak ip lik si þe kil le rin, yýl dýz lar dan çý kan ý þý ðýn u zay da ki toz bu lut la rýn ca en gel len me si so nu cu o luþ tu ðu nu be lirt ti. nkara / aa Se çim ler de hi le ar týk ta rih o la cak! BÝ LÝM a dam la rý, se çim ler de hi le ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný or ta ya ko yan bir for mül ge liþ tir di. Vi ya na Ü ni ver si te si ýp Fa kül te si bi lim a dam la rýn dan Ste fan hur ner ve Pe ter Kli mek ta ra fýn dan ge liþ ti ri len for mül le il gi li a raþ týr ma so nu cu, me ri kan Bi lim ka de mi si nin der gi si PNS ta ya yým lan dý. Bi lim a dam la rý ta ra fýn dan ge liþ ti ri len a na liz yön te mi i çin se çim böl ge le ri ne a it ay rýn tý lý ve ri le re ih ti yaç du yu lu yor. Bi lim a dam la rý, se çim hi le le ri ni i ki ye a yý rý yor. Bal lot Stuf fing de ni len iþ lem de kul la ný lan oy sa yý sý seç men sa yý sý ný a þý yor ve bütün oy lar ay ný par ti ye gi di yor. x tre me Fra ud de ni len iþ lem de i se oy ver me iþ lem le ri nin ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan san dýk lar da ki bütün oy lar de ðiþ ti ri li yor. Viyana / aa Bereketli sezonun neticesinden vatandaþ da nasiplendi. 8 ton be da va ham si da ðý týl dý n BUR S Os man ga zi Be le di ye si ta ra fýn dan 8 ton be da va ham si da ðý týl dý. Be le di ye nin an laþ tý ðý bir ba lýk çý lýk fir ma sý ta ra fýn dan bir kam yo net le Fo ma ra Mey da ný na ge ti ri len ba lýk lar, bu ra da Baþ kan Mus ta fa Dün dar ýn da ka tý lý mýy la va tan daþ la ra da ðý týl dý. Po þet ler i çe ri sin de da ðý tý lan ham si le re va tan daþ yo ðun il gi gös ter di. Dün dar bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Bur sa da ba lýk se zo nu nun be re ket li geç me si dolayýsýyla va tan daþ la ra 8 ton üc ret siz ham si da ðýt týk la rý ný söy le di. Bir fir ma yet ki li si i se de niz ler de tek ne le re ko nan ko ta sý ný rý nýn bu se zon uy gu lan ma ma sý dolayýsýyla ba lýk çý tek ne le ri nin do lu o la rak ký yý ya dön dü ðü, bu se bep le ba lýk çý la rýn du rum dan mem nun ol duk la rý ný i fa de et ti. Bursa / aa sker arkadaþlarý 31 yýl sonra buluþtu n SKRLÝKLRÝNÝ 1981 yý lýn da, 1961/1 ter tip o la rak Ga zi an tep 5. Zýrh lý u ga yý 6. Bö lük te ya pan 55 ar ka daþ, 31 yýl son ra Bur sa nýn Or han ga zi il çe sin de bu luþ tu. s ker ar ka daþ la rý nýn ilk bu luþ ma sý ge çen yýl Ok tay k de niz in or ga ni zas yo nuy la Ýs tan bul da ger çek leþ ti. 5 ay bo yun ca in ter net te ar ka daþ la rý ný a ra yan k de niz, u la þa bil dik le riy le bir a ra ya gel di. Bir yýl son ra ya ye ni den ran de vu la þan ter tip ler, di ðer ar ka daþ la rý na da u laþ ma ya ça lýþ tý. Ýn ter net ten ve muh tar lýk lar dan fay da la nan as ker ar ka daþ la rý, 55 ki þiy le Or han ga zi de i kin ci bu luþ ma sý ný ger çek leþ tir di. Müs lüm Bek taþ ev sa hip li ðin de bir a ra ya ge len as ker ar ka daþ la rý, 31 yýl son ra has ret gi der di. Bö lük ast su bay la rý h met Yýl dýz ýn da eþ lik et ti ði bu luþ ma ya, dö ne min bö lük ko mu ta ný e mek li Ký dem li Yüz ba þý Mus ta fa Pe ker, bir ya ký ný nýn dü ðün prog ra mý dolayýsýyla ka tý la ma dý. s ker le riy le bir lik te o la ma mak tan ü zün tü duy du ðu nu an la tan Pe ker, Ge le cek yýl mut la ka ka tý la ca ðým de di. Bursa / aa

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 ARALIK 2011 SALI / 75 Kr www.ye ni as ya.com. 550 TUTUKLU DH HÜRRTN KVUÞTU fýlýstýn de ýkýncý tahlýye sevýncý H B R S F 7'D BÇG eni sya yý da fiþlemiþ / 9 da BÞ VKT NSNI RINDIRIOR naaz, hayatin ýlk hedefýdýr H B R S F 16 D GR ÇK TN H BR V RiR IL:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı