Bu makale Kasım 2006 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 218 numaralı sayısında yayımlanmıģtır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu makale Kasım 2006 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 218 numaralı sayısında yayımlanmıģtır."

Transkript

1 Bu makale Kasım 2006 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 218 numaralı sayısında yayımlanmıģtır. YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDĠLEN GELĠRLERĠN VE GENEL ANLAMDA YATIRIM FONLARININ VERGĠLENDĠRĠLMESĠ M. AYKUT KELECĠOĞLU Gelirler BaĢkontrolörü 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. maddesine göre halktan katılma belgeleri karģılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü iģletmek amacıyla kurulan mal varlığına yatırım fonu adı verilir. Tüzel kiģiliği olmayan yatırım fonları anılan kanunun 32. maddesine göre kanun kapsamında faaliyette bulunabilecek sermaye piyasası kurumları arasında sayılmıģtır. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) uygulamasında, kanunun 2. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenleme ve denetimine tabi fonların sermaye Ģirketi sayılması nedeniyle, yatırım fonları sermaye Ģirketi sayılmaktadırlar. Sermaye Ģirketi sayılması nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi olan yatırım fonları, sermaye piyasalarını teģvik etmek amacıyla getirilen düzenlemelerin birçoğundan yararlanmaktadırlar. Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uygulamasında ise, yatırım fonu katılma belgeleri sahiplerinin bu belgelerden elde ettikleri kâr payları ve/veya bu belgeleri elden çıkarmaları dolayısıyla sağladıkları gelirler bağlamında vergilendirme söz konusudur. ÇalıĢmamızda özellikle 5520 sayılı KVK, 5527 sayılı GVK da DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun, GVK nın geçici 67. maddesi ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında karmaģık hale gelen yatırım fonlarının ve söz konusu fonlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini, sistematik bir yaklaģımla ve vergilendirmedeki tarihsel süreci de kapsayacak Ģekilde açıklamaya çalıģacağız. 1. GELĠR VERGĠSĠ MÜKELLEFLERĠNĠN YATIRIM FONLARINDAN ELDE ETTĠKLERĠ GELĠRLERĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ 1.1. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERĠNDEN ELDE EDĠLEN KÂR PAYLARININ VERGĠLENDĠRĠLMESĠ GENEL HÜKÜMLER Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kâr paylarının nasıl vergilendirileceği irdelenirken, öncelikle ana yapı aktarılmaya çalıģılacaktır. Çünkü özellikle son dönemlerde yatırım fonu katılma belgelerine ait kâr paylarının da dahil olduğu menkul sermaye iratlarının önemli bölümünde geçici maddelerle tanınan istisnalar ve tevkifat uygulamasındaki farklılıklar vergilendirilme sürecinin anlaģılabilmesini güçleģtirmektedir. GVK nın menkul sermaye iradı baģlıklı 75. maddesine göre Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları menkul 1

2 sermaye iradı sayılmaktadır. GVK nın 22. maddesine göre, yatırım fonu katılma belgesi kâr paylarının yarısı benzer nitelikteki menkul sermaye iratlarında olduğu gibi gelir vergisinden istisna edilmiģtir. Vergi istisnası dıģında kalan kısım için bu gelirleri elde edenlerce beyanname verilip verilmeyeceği GVK nın 86. maddesinde yer alan koģulların bulunup bulunmadığına bağlıdır. Bilindiği üzere söz konusu maddede, kazanç ve iratların istisna haddinin içinde kalan kısımları ile tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiģ menkul sermaye iratlarından GVK nın 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aģmayan kısmı için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiģtir. Dolayısıyla yatırım fonu katılma belgesi kâr paylarının yarısı her hâlükârda beyannameye dahil edilmeyecek, kalan kısmı için tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiģ menkul sermaye iradı olması sebebiyle belirli haddi geçmesi durumunda beyannameye ithal edilecektir. Yukarıda belirtilen hükümler aģağıda açıklanacak olan geçici maddelerle tanınan istisna ve yine geçici maddelerle belirlenen tevkifat düzenlemeleri gereği, yukarıda belirtildiği gibi uygulanmamaktadır. Ancak söz konusu hükümlerin yürürlük süreleri dolduğunda ve akabinde benzer bir düzenleme yapılmadığında vergileme bu Ģekliyle yapılacaktır. GENEL OLARAK YATIRIM FONLARI GVK M. 94 E GÖRE GELĠR VERGĠSĠ KESĠNTĠSĠNE TABĠDĠR. GVK M. 22 YE GÖRE KÂR PAYLARININ YARISI ĠSTĠSNADIR. GVK NUN 86. MADDESĠNDEKĠ KOġULLARI SAĞLIYORSA BEYANNAME ĠLE BEYAN EDĠLECEKTĠR ÖZEL HÜKÜMLER TARĠHĠNE KADAR YÜRÜRLÜKTE OLAN UYGULAMA Bahsettiğimiz istisna düzenlemelerinin ilkini GVK nın geç. 55. maddesi oluģturmaktadır tarihleri arasında yürürlükte bulunan uygulamaya göre bu tarihler arasında menkul kıymetler yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları veya bu fonların katılma belgelerinin Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında alım satımından elde edilen kazançlar için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Görüleceği üzere yatırım fonu katılma belgesi kâr payı Ģayet menkul kıymet yatırım fonuna ait ise bir önceki bölümde yapılan açıklamalar dikkate alınmaksızın, bu gelirlerin beyan edilmemesi durumuyla karģılaģılmaktadır. ġayet menkul kıymet yatırım fonu dıģında, örneğin gayrimenkul yatırım fonu veya borsa yatırım fonu gibi bir yatırım fonu mevcutsa ve bu fonun kâr payı varsa vergileme önceki bölümde açıklanan Ģekliyle yapılmaktaydı. Ayrıca tarihine kadar yürürlükte bulunan GVK nın 76. maddesinde yer alan indirim uygulamasına göre, menkul kıymet yatırım fonları, risk sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları kâr paylarının söz konusu madde gereğince belirlenen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmı bu iratların beyanı sırasında indirim oranı olarak dikkate alınıyordu. 2

3 E KADAR YATIRIM GVK M. 94 E GÖRE GELĠR VERGĠSĠ TEVKĠFATINA TABĠDĠR. GEÇ.M 55 E GÖRE MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI KÂR PAYLARI TARĠHLERĠ ARASINDA GELĠR VERGĠSĠNDEN ĠSTĠSNA EDĠLMĠġTĠR. DOLAYISIYLA BEYANNAME ĠLE BEYAN EDĠLMEYECEKTĠR. DĠĞER YATIRIM FONLARI KÂR PAYLARI ĠNDĠRĠM ORANI (M. 76/2) VE M.22 HÜKÜMLERĠ UYGULANDIKTAN SONRA 86. MADDEDEKĠ KOġULLARIN VARLIĞI HALĠNDE BEYAN EDĠLECEKTĠR TARĠHLERĠ ARASINDA GEÇERLĠ OLAN UYGULAMA Yatırım fonu katılma belgeleri kâr paylarının vergilendirilmesi tarihinden sonra daha da karmaģık bir hal almıģtır tarihinde yürürlüğe giren GVK nın geçici 67. maddesi yatırım fonlarının da arasında bulunduğu menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde köklü değiģiklikler yapmıģtır. Maddeyle yapılan düzenlemeyle çeģitli finansal araçlardan elde edilen getirilerin aynı düzeyde kaynakta vergilenmesi, ticari faaliyetlere dahil olmayan gelirler için kaynakta yapılan bu vergilemenin nihai vergileme olması amaçlanmıģtır. Geçici 67. maddeyle getirilen temel ilkelerden birisi, tevkifat gerçekleģtirilirken mükellefin gerçek veya tüzel kiģi olması, mükellefin tam veya dar mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının dikkate alınmayacak olmasıdır. Bu Ģekliyle stopaj elde edene göre farklılaģtırılmamaktadır tarihleri arasında yürürlükte bulunan düzenlemeye göre (geçici 67. maddenin 1 numaralı fıkrasının 6. paragrafı), borsa yatırım fonları hariç menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iadesinde gelir vergisi kesintisi yapılmayacak, aynı maddenin 8 numaralı bendine göre de menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu noktada kanun lafzında yer alan yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesi kavramının açıklanması gerekmektedir. Çünkü geçici 67. maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi mevzuatında bulunmayan bu kavram, anılan madde ile vergi mevzuatında yerini almıģtır. Katılma belgesi sahipleri belgelerini fon içtüzüklerinde belirlenen esaslara göre fona iade etmek suretiyle her an paraya çevirebilirler. Ayrıca, içtüzüğünde hüküm bulunmak Ģartıyla fon kurucusunun talebi ve Borsa nın uygun görmesi üzerine menkul kıymet niteliği verilen fonların katılma belgeleri Borsa da iģlem görebilir. Borsada iģlem görmeyen katılma 1 Erdem ATEġAĞAOĞLU, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Bakımından Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Legal Yayıncılık, Ġstanbul: 2006, s

4 belgelerinin, aracılık amacıyla Borsa dıģında alım satımı, fon içtüzüklerinde bulunması kaydıyla mümkündür. 2 hüküm Yatırım fonları genel olarak sermaye Ģirketi kabul edilmekte ve fon bünyesinde ortaya çıkan kazancın ortaklara dağıtılması sermaye Ģirketleri için belirlenen usul ve esaslardan farklılık arz etmektedir. Yatırım fonu katılma belgelerinin kuruculara (fona) satıģı yoluyla elde edilen gelirler, fon bünyesinde oluģan gelirin ortaklara dağıtılması anlamına gelir ve fon bünyesinde ortaya çıkan kazancın dağıtımı bu Ģekilde gerçekleģtirilir. 3 Yatırım fonları esas olarak kâr payı dağıtmamaktadırlar. Katılma belgelerinin değerleri günlük olarak tespit edilip ilan edilmektedir. Katılımcı katılma belgesini elden çıkardığında alıģ bedeli ile satıģ bedeli arasındaki fark kâr payı olarak kabul edilmektedir. 4 Yatırım fonu katılma belgelerinin kuruculara (fona) iade edilmesi suretiyle elde edilen gelir, kâr payı mahiyetinde olup, menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. Diğer yandan yatırım fonu katılma belgelerinin kurucular (fon) dıģındaki kiģi veya kurumlara satılmasından elde edilen kazançlar ise GVK nın mükerrer 80. maddesi gereğince diğer kazanç ve irat olarak gelir vergisine tabi olacaktır. 5 Bu bağlamda geçici 67. maddede geçen yatırım fonu katılma belgesinin fona iadesi ibaresinden anlaģılması gereken, önceki uygulamada olduğu gibi yatırım fonu katılma belgeleri karģılığında elde edilen kâr payıdır. ĠĢte bu kâr payları Ģayet menkul kıymet yatırım fonlarına ait ise geçici 67. madde kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi olmayacağı gibi, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile hiçbir Ģekilde beyan edilmeyecektir. Ancak menkul kıymet yatırım fonu haricindeki diğer yatırım fonu mevcut ise (Örn. Borsa yatırım fonu, gayrimenkul ve risk sermayesi yatırım fonu) bu fonlardan elde edilen kâr payları için GVK nın geçici 67. maddesi uyarınca % 15 oranında tevkifat yapılacaktır. Tevkifat yapılan bu gelirler için yine geçici 67. maddede yer alan özel hüküm gereği (7 numaralı fıkra) yıllık beyanname verilmeyecek, yapılacak olan tevkifat bu gelirler üzerinden alınan nihai vergi olacaktır TARĠHLERĠ ARASINDA MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDĠLEN KÂR PAYLARI GEÇ.M. 67 KAPSAMINDA TEVKĠFATA TABĠ DEĞĠLDĠR. GEÇ. M. 67 YE GÖRE YILLIK BEYANNAME VERĠLMEYECEKTĠR. BORSA YATIRIM FONLARI, GAYRĠMENKUL VE RĠSK SERMAYESĠ YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERĠNDEN ELDE EDĠLEN KÂR PAYLARI GEÇ M. 67 YE GÖRE TEVKĠFATA TABĠDĠR. (% 15) GEÇ M. 67 YE GÖRE TEVKĠFATA TABĠ OLMASINDAN DOLAYI YILLIK BEYANNAME VERĠLMEYECEKTĠR. (TEVKĠFAT NĠHAĠ VERGĠ OLACAKTIR) TARĠHĠNDEN SONRAKĠ UYGULAMA 2 Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, ĠMKB Yayınları, 15. Basım, Ġstanbul:Ağustos 2000, s Erdoğan SAĞLAM, Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Elde Edilen Kâr Payları ile Bunların Katılma Belgesi ve Hisse Senetlerinin Alım-Satımından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi, YaklaĢım Mart 2000, Cem TEKĠN- Emre KARTALOĞLU, Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi, YaklaĢım Yayıncılık Mart 2006, s. 357, 4 Serbülent BAYRAK- Mustafa TAN, Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilme Esasları, Sirküler Rapor, Turmob Yayınları, Sayı:2006-2, Ankara:ġubat 2006, s TEKĠN-KARTALOĞLU, a.g.e, s

5 Menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde köklü değiģiklik yapan GVK nın geçici 67. maddesinde tarihinde 5527 Sayılı Kanunla revizyona gidilmiģ, yapılan revizyona paralel olarak da 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu yayımlanmıģtır 6. Yapılan değiģiklik uyarınca yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirler için stopaj yapılmaması uygulamasına son verilmiģtir. Bir baģka ifadeyle tarihinden itibaren menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin fona iade edilmesinden dolayı elde edilen gelirler üzerinden stopaj yapılacaktır. Ancak, 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince geçici 67. maddede belirtilen % 15 lik genel stopaj oranı söz konusu gelirler için % 10 a indirilmiģtir. Dolayısıyla, tarihinden itibaren geçici 67. maddede yapılan değiģiklik gereği, yatırım fonu katılma belgeleri (menkul, gayri menkul ve risk sermayesi yatırım fonları katılma belgeleri) kâr payları stopaja tabi olacak ve stopaj oranı % 10 olarak dikkate alınacaktır. Geçici 67. maddenin 7 numaralı bendine göre bu gelirler tevkifata tabi olduğundan gerçek kiģiler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle verilecek beyannameye bu gelirler dahil edilmeyecektir. Geçici 67. madde gereğince menkul kıymet yatırım fonları kâr paylarının stopaja tabi olmasının önemli bir istisnası bulunmaktadır. Söz konusu istisna geçici 67. maddede yapılan düzenleme gereği ve bu maddenin 5527 sayılı kanunla değiģik 17. fıkrasının Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetkiye istinaden bu geliri elde edenlerde kendini göstermektedir. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre dar mükellef gerçek kiģiler geçici 67. maddenin 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarında yer alan gelirleri elde etmiģlerse, bu gelirler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. Bir baģka anlatımla tam mükellef gerçek kiģilerin yatırım fonu katılma belgelerinden elde ettikleri kâr payları % 10 oranında stopaja tabi iken, dar mükellef gerçek kiģiler için herhangi bir vergileme söz konusu değildir.(tevkifat oranı % 0 dır.) Bu durumda söz konusu uygulama ile geç. 67. madde ile getirilen stopajın elde edene göre farklılaģtırılmaması ilkesine ters düģüldüğünü söylemek yanlıģ olmayacaktır. Geç. 67. maddede 5527 sayılı kanunla yapılan değiģiklik sonrası, borsa yatırım fonları hariç ibaresi madde metninden çıkarıldığı için, menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinden elde edilen gelirlerin yanı sıra borsa yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesi de % 10 oranında stopaja tabidir. Söz konusu stopaj anılan gelirin nihai vergisi niteliğindedir TARĠHĠNDEN SONRA MENKUL KIYMET, BORSA, GAYRĠMENKUL VE RĠSK SERMAYESĠ YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDĠLEN KÂR PAYLARI GEÇ.M. 67 KAPSAMINDA % 10 ORANINDA TEVKĠFATA TABĠDĠR. (DAR MÜKELLEF GERÇEK KĠġĠLER TARAFINDAN ELDE EDĠLENLER HARĠÇ) GEÇ. M. 67 YE GÖRE YILLIK BEYANNAME VERĠLMEYECEKTĠR. STOPAJ NĠHAĠ VERGĠ NĠTELĠĞĠNDEDĠR YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERĠNĠN ALIM SATIMINDAN ELDE EDĠLEN KAZANÇLARIN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ Gelir Vergisi mükellefleri açısından yatırım fonlarından elde edilen gelirler sadece söz konusu fonların katılma belgelerinden elde edilen kâr payından (yatırım fonu katılma 6 Söz konusu karar tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. 5

6 belgesinin kuruculara -fona- iade edilmesi suretiyle elde edilen gelir) ibaret değildir. Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satımından elde edilen kazançlar da (yatırım fonu katılma belgelerinin kurucular -fon- dıģındaki kiģi veya kurumlara satılmasından elde edilen kazançlar) bulunmaktadır ve bunlar vergilendirilmektedir ÖNCESĠ VERGĠLEME GVK nın mük. 80. maddesine göre, menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması değer artıģ kazancı olarak kabul edildiğinden, yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artıģ kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. 7 Geçici 67. maddenin yürürlüğe girdiği tarihine kadar, yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için herhangi bir tevkifat uygulaması söz konusu olmamıģtır. Geçici 67. madde ile birlikte, söz konusu belgelerin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar (iģlemin banka veya aracı kurum vasıtasıyla gerçekleģtirilmesi Ģartıyla) % 15 oranında stopaj yapılacaktır. Yatırım fonu katılma belgesi kâr payında olduğu gibi, tevkifata tabi olan bu gelirler için geç. 67. madde hükmü gereği, beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye ithal edilmeyecektir. Bu uygulama yatırım fonunun türü ne olursa olsun geçerlidir TARĠHĠNDEN ÖNCE YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERĠNĠN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR GVK MÜK. M.80 E GÖRE DEĞER ARTIġ KAZANCI OLARAK KABUL EDĠLĠR. GEÇ. M. 67 YE GÖRE DAN SONRA % 15 STOPAJA TABĠDĠR. YILLIK BEYANNAME VERĠLMEYECEKTĠR. STOPAJ NĠHAĠ VERGĠ NĠTELĠĞĠNDEDĠR SONRASI VERGĠLEME Yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların tarihinden sonra vergilendirilmesinde yukarıdaki prensip ana hatlarıyla korunmuģtur. Ancak geçici 67. maddede 5527 sayılı kanunla yapılan değiģiklik sonrasında yukarıdaki düzenlemeye istisnai bir hüküm getirilmiģtir. Buna göre, sürekli olarak portföyünün en az % 51 i ĠMKB de iģlem gören hisse senetlerinden oluģan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında tevkifat söz konusu olmayacaktır (Uygulama tarihinde yürürlüğe girmiģtir). Bu nitelikteki yatırım fonu katılma belgelerinin dıģındaki katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın yürürlüğe girdiği tarih olan tarihinden itibaren % 10 oranında tevkifat yapılacaktır tarihleri arasında elde edilen menkul kıymet yatırım fonları katılma belgelerinin ĠMKB da alım satımından elde edilen kazançlar geç m. 55 e göre gelir vergisinden istisnadır. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 6

7 Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kâr paylarında olduğu gibi, bu belgelerin elden çıkarılmasında, bu iģlemi gerçekleģtirenler dar mükellef gerçek kiģi konumunda iseler, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tevkifat yapılmayacaktır TARĠHĠNDEN SONRA YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERĠNĠN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR GVK MÜK. M.80 E GÖRE DEĞER ARTIġ KAZANCI OLARAK KABUL EDĠLĠR. GEÇ. M. 67 YE GÖRE DAN SONRA % 10 STOPAJA TABĠDĠR. YILLIK BEYANNAME VERĠLMEYECEKTĠR. STOPAJ NĠHAĠ VERGĠ NĠTELĠĞĠNDEDĠR. DAR MÜKELLEFLERĠN ELDE ETTĞĠ BU NĠTELĠKTEKĠ GELĠRLER ĠLE SÜREKLĠ OLARAK PORTFÖYÜNÜN EN AZ % 51 Ġ ĠMKB DA ĠġLEM GÖREN HĠSSE SENETLERĠNDEN OLUġAN YATIRIM FONLARININ BĠR YILDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN KATILMA BELGELERĠNĠN ELDEN ÇIKARILMASINDAN ELDE EDĠLEN GELĠRLER ĠÇĠN GEÇ. M.67 YE GÖRE TEVKĠFAT SÖZ KONUSU DEĞĠLDĠR. 2. KURUMLAR VERGĠSĠ MÜKELLEFLERĠNĠN YATIRIM ORTAKLIĞINDAN ELDE ETTĠĞĠ GELĠRLERĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ 2.1. YATIRIM ORTAKLIĞI HĠSSE SENETLERĠNDEN ELDE EDĠLEN KÂR PAYLARININ VERGĠLENDĠRĠLMESĠ Bu gelirlerin geç. 67. maddeye göre tevkifata tabi olup olmadığını saptamak için tarihsel süreçte ikili bir ayırıma gitmek gerekmektedir sayılı Kanunla geç. 67. maddede yapılan değiģiklik öncesinde tıpkı gelir vergisi mükellefleri gibi menkul kıymet yatırım fonu (borsa yatırım fonu hariç) katılma belgeleri kâr payları için herhangi bir tevkifat söz konusu değildi. Tevkifat menkul kıymet yatırım fonu dıģındaki yatırım fonlarının katılma belgelerinin kâr payları için geçerliydi sayılı kanunla geç. 67. maddede yapılan değiģiklik sonrasında tarihinden itibaren dar mükellef kurumlar hariç, kurumlar tarafından yatırım fonu katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinden elde edilen kazançlar (kâr payı) için % 10 oranında tevkifat yapılacaktır sayılı KVK nun geçici 1. maddesi gereğince GVK nun geçici 67. maddesi uyarınca yapılan vergi kesintileri 5520 sayılı KVK nun 34. maddesi hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kurum kazancına dahil katılma belgeleri kâr payları, 5520 Sayılı KVK nın 5. maddesinin 1/a fıkrası gereğince iģtirak kazancı istisnasından yararlanamaz YATIRIM FONU KATILMA BELGELERĠNĠN ALIM SATIMINDAN ELDE EDĠLEN KAZANÇLARIN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ Gelir vergisi mükellefleri gibi kurumlar vergisi mükelleflerince yatırım fonlarının fon dıģındaki kiģi ve kuruluģlara satılması durumunda tarihine kadar geçici madde 7

8 67 ye göre % 15 oranında, bu tarihten sonra ise % 10 oranında tevkifat yapılacaktır. Tevkif edilen vergiler kurum kazancından mahsup edilecektir. Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kâr paylarında olduğu gibi, bu belgelerin elden çıkarılmasında, bu iģlemi gerçekleģtirenler dar mükellef kurum konumunda iseler, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tevkifat yapılmayacaktır. Ayrıca, yine gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi sürekli olarak portföyünün en az % 51 i ĠMKB de iģlem gören hisse senetlerinden oluģan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında tevkifat söz konusu olmayacaktır. 3. YATIRIM FONLARININ KURUM KAZANÇLARININ VERGĠLENDĠRĠLMESĠ 3.1. KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNU KARġISINDAKĠ DURUMU Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. maddesine göre tüzel kiģiliği olmayan yatırım fonları 5520 Sayılı KVK nın 2. maddesindeki özel düzenleme gereği sermaye Ģirketi sayılmakta ve dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefi kabul edilmektedirler. Yatırım fonlarının kurumlar vergisi mükellefi olmasına ve fon bünyesinde elde edilen kazançların kurumlar vergisine tabi olmasına karģın, KVK nın 5. maddesi yatırım fonlarının bir kısım kazançlarını bu vergiden istisna etmiģtir. Söz konusu maddeye göre, - menkul kıymet yatırım fonlarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları, - portföyü Türkiye de kurulu borsalarda iģlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonlarının portföy iģletmeciliğinden doğan kazançları, - giriģim sermayesi yatırım fonlarının kazançları, - gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları, - emeklilik yatırım fonlarının kazançları, - konut finansman fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları, kurumlar vergisinden istisnadır. Görüleceği üzere sadece menkul kıymet yatırım fonları ile altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonlarının portföy iģletmeciliği kazançları kurumlar vergisinden istisna edilirken, diğer yatırım fonlarının portföy iģletmeciliği kazançları dahil tüm kazançları bu verginin konusu dıģına çıkarılmıģtır YATIRIM FONLARININ KURUM KAZANÇLARININ GELĠR VERGĠSĠ KESĠNTĠSĠ KARġISINDAKĠ DURUMU TARĠHĠNE KADAR 5281 Sayılı Kanunla GVK na eklenen geç. 67. madde öncesinde yatırım fonlarının kazançları üzerinden gelir vergisi kesintisi GVK nın 94/6-a maddesine göre yapılmaktaydı. Buna göre, 8

9 - borsa yatırım fonları hariç portföyünün en az % 25 i hisse senetlerinden oluģan menkul kıymetler yatırım fonlarının (A tipi yatırım fonu) portföy iģletmeciliği kazançları, - risk sermayesi yatırım fonlarının kazançları, - gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları, üzerinden % 0 oranında, B tipi yatırım fonu olarak adlandırılan portföyünün % 25 inden fazla hisse senedi bulunan menkul kıymet yatırım fonlarının portföy iģletmeciliği kazançlarından % 10 oranında tevkifat yapılmaktaydı TARĠHĠNDEN SONRA /10731 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ÖNCESĠ UYGULAMA tarihine kadar yürürlükte bulunan GVK nın geçici 67. maddesine göre borsa yatırım fonları hariç 8 menkul kıymet yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilmiģ portföy kazançları dağıtılsın dağıtılmasın % 15 tevkifata tabi olup, bu kazançlar üzerinden ayrıca GVK nın 94. maddesine göre tevkifat yapılmayacaktır. Görüleceği üzere geç. 67. maddenin getirdiği en büyük yenilik, menkul kıymet yatırım fonlarının A tipi veya B tipi olup olmadığına bakılmaksızın tamamı için, portföy kazançlarını % 15 oranında stopaja tabi tutulmasıdır. Konuya menkul kıymet yatırım fonu özelinde bakacak olursak, tarihinden sonra menkul kıymet yatırım fonu kâr payları stopaja tabi değilken, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy iģletmeciliği kazançlarının stopaja tabi olması dolayısıyla kurum bünyesinde vergileme yapılmıģtır /10731 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI SONRASI UYGULAMA GVK nın geç. 67. maddesine eklenen ve Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine iliģkin 17. fıkra hükmü uyarınca yürürlüğe giren 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı mevcut sistemde yine değiģiklik yapmıģtır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı na göre; - Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) portföy iģletmeciliği kazançları üzerinden; % 0 a. Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için b. Diğer yatırım fonları için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0 oranında tevkifat yapılacaktır. Ayrıca; 8 Geç. 67. maddede 5527 sayılı kanunla yapılan ve tarihinden itibaren geçerli olan değiģikliğe göre; menkul kıymet yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) kurumlar vergisinden istisna edilmiģ portföy kazançları dağıtılsın dağıtılmasın % 15 oranında gelir vergisi kesintisine tabi tutulmuģtur. Ancak oran 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiģtirilmiģ olup, ayrıntılı açıklamalara bir sonraki alt baģlıkta yer verilmiģtir. 9

10 - Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) Geçici 67. maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranları; a. Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0 b. Yukarıdakiler dıģında kalanlar 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0 olarak belirlenmiģtir. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonrası çıkan sonuç Ģudur. Yatırım fonlarının türü ne olursa olsun tarihinden sonra portföy iģletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı sıfıra indirilmek suretiyle, kurumlar vergisi mükellefi olan yatırım fonlarının üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde indirilmiģtir. (Bu sisteme geçilirken de bir geçiģ süreci uygulanmıģ, gelir vergisi tevkifatı önce % 15 den %10 a, sonra % 0 a indirilmiģtir.) Ancak bu noktada bir konuya da özellikle dikkat edilmesi gerekir sayılı KVK nın 15. maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre KVK nın 5. maddesinin 1/d fıkrasında yazılı kazançlardan (emeklilik yatırım fonları hariç) tarihinden itibaren % 15 stopaj yapılması gerekmektedir. Ancak 5520 sayılı kanunun geçici 1. maddesine göre GVK nun geçici 67. maddesi uyarınca tevkifat yapılan kazanç ve iratlar üzerinden tevkifat yapılmayacağı hükme bağlandığından, menkul kıymet yatırım fonları ( borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) için geçici 67. maddenin yürürlük süresinin sonuna kadar 5520 sayılı KVK nın 15. maddesi uygulanmayacaktır. Belirtilen fonların dıģındaki yatırım fonlarının (giriģim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu) kazançları için geçici 67. madde gereğince tevkifat yapılmayacağından KVK nın 15. maddesi gereğince % 15 oranında tevkifat yapılacaktır. Bakanlar Kurulu Kararının kurumlar vergisi mükelleflerine gelir vergisi tevkifatı anlamında tanıdığı avantaj bununla da sınırlı değildir. Borsa yatırım fonları, konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil menkul kıymet yatırım fonlarının Geçici 67. maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen menkul kıymet alım satım kazancı, itfa geliri, dönemsel getiriler, ödünç iģlemlerden sağlanan gelirler ile mevduat ve repo gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı da tarihinden sonra % 0 a indirilmiģtir. (Bu sisteme geçilirken de bir geçiģ süreci uygulanmıģ, gelir vergisi tevkifatı önce % 15 den %10 a, sonra % 0 a indirilmiģtir) 10

Bu makale Ocak 2007 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 220 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Ocak 2007 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 220 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Ocak 2007 tarihinde Vergi Sorunları Dergisi nin 220 numaralı sayısında yayımlanmıştır. YATIRIM ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VE GENEL ANLAMDA YATIRIM ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2016 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI

YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI I. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİLEME ESASLARI A- Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurumlar Vergisi Uygulaması 1) Kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ

İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIKLARININ 2003-2004 VE 2005 YILLARINDA PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARI GERÇEK KİŞİ HİSSEDARLARA DAĞITILMASI HALİNDE GELİR

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 269 (6 Aralık 2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14272

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME İki hafta önce yayınlanan yazımızda varlık kiralama şirketleri ve vergi avantajları üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 33 İST, 17/02/2004 ÖZET: Kar Paylarının Vergilendirilmesi ve Beyanı Bilindiği üzere; 4842 sayılı kanunla Kar payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, kar payına kaynak teşkil

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05

SĐRKÜLER RAPOR 2007-05 DMF SĐSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETĐM DANIŞMANLIK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 1994 YILINDA KAMU MENKUL KIYMETLERİNDEN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLEME REJİMİ İbrahim ÖZDEMİR * (YAKLAŞIM/ARALIK-1994) I. GiRiŞ 30 Aralık 1993 Tarih ve 21804 Sayılı Resmi

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

YATIRIM FONLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ, VERGİLEME REJİMİ VE YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

YATIRIM FONLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ, VERGİLEME REJİMİ VE YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ YATIRIM FONLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ, VERGİLEME REJİMİ VE YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı Kaynak: Lebib

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Gelir si Kanunu

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 245 2017 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-57)

SİRKÜLER RAPOR (2010-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 )

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2010 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

Gayrimenkule dayalı yeni bir yatırım aracı; Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkule dayalı yeni bir yatırım aracı; Gayrimenkul Yatırım Fonları Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2013 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014 KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun 86. Maddesinde yıl içinde elde edilen gelirlerin hangi

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER Ersin URAK* 31 I-GİRİŞ İnşaat sektörü yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından; edilen tarafından (3) elde edilen (1 yıldan fazla

Detaylı