SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES"

Transkript

1 SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr. Gülüan Özgün BAIBÜYÜK* 1 Yrd. Doç.Dr. hsan HUBBEZOLU** 2 Özet Bu çalımanın amacı, ilköretim çaındaki çocukların aız salıı durumu ve alıkanlıklarının belirlenmesi ve bunun bazı sosyoekonomik özelliklerle ilikisini saptamaktır. Aratırma Sivas il merkezi sınırları içinde bulunan; Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim okullarına devam etmekte olan 800 kız ve 800 erkek olmak üzere toplamda 1600 örenciye uygulanmı; rastgele örneklem yöntemiyle veriler 20 Mart Mart 2006 tarihleri arasında toplanmıtır Verilerimiz bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistiksel analizlerinin deerlendirilmesi SPSS 13.0 programında yapılmıtır.. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmı, p< 0.05 deerleri anlamlı kabul edilmitir. Örencilerin 1050 sinde (%65,6) en az bir di çürüü bulunurken, 340 ında (%21,3) di taı saptanmıtır. Örneklemimizdeki örencilerin 750 sinde (%46,9) di fırçalama alıkanlıı yok iken, dilerini düzenli fırçalayanların oranı 171 dir (%10,7). Anahtar Sözcükler: Aız Salıı, Di Çürüü, Di Fırçalama, Sosyoekonomik, Antropoloji. Abstract The aim of this study is to determine oral health condition and habits of children at the age of primary education and also determine the relation of this with some socioeconomic features. 1 * Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas. 2 ** Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, 58140, Sivas.

2 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 60 The research is applied to at total 1600 students as 800 girls and 800 boys who still go on Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman and Sirer primary schools which are found in the borders of Sivas province centre. The data with the method of sampling at random were collected between the dates of 20 March March After our data were transferred to the computer, the evaluation of analysises was made at SPSS 13.0 software. Ki-kare test was used at the analysis of data, p<0.05 values were accepted meaningful. While it was found at least a tooth decay at 1050 (%65.6) of the students, it was determined calculus at 340 (%21.3) of these students. At the 750 of the students who were examined, there is no habit of tooth brushing and the proportion of the students, who brush their teeth regular, is 171. Key Words: Oral Health, Dental Caries, Tooth Brushing, Socioeconomic, Anthropology. GR VE AMAÇ Dünya üzerinde sosyal, ekonomik ve genetik yönden birbirinden oldukça farklı corafyalarda ve çeitli iklim özelliklerinde yaayan çok sayıda topluluk bulunmaktadır. Toplumları oluturan bireylerin fiziksel ve antropolojik özelliklerinin zaman içerisinde gösterdikleri deiiminin incelenmesi, toplumu oluturan bireylerin salık durumlarının örenilmesi, toplumun fiziksel performansının saptanması, fiziksel ve ruhsal açıdan salıklı bir toplum olumasında büyük önem taır. Farklı toplumlardaki bireylerin bedensel yapılarındaki farklılıklar incelenirken, büyüme ve gelime süreci ile süreç içerisinde vücut bileiminde meydana gelen deiimlerden yararlanılır. Ülkemizde büyüme ve gelime aratırmaları, daha çok klinik gereksinimlere cevap almak üzere, dı ülkelerde ortaya atılmı tehis yöntemlerinde kullanılan normların, ülkemiz populasyonu için de geçerli olup olmadıklarını aratırmakla balamıtır (Gürsoy, 1991). Ülkemizdeki kız ve erkek çocuklarının fiziksel büyümelerini deerlendirmek, genel büyüme özelliklerini ortaya koymak amacıyla bazı antropometrik çalımalar yapılmıtır. Ancak bireylerin büyüme ve gelimeye balı olarak ba ve yüz yapılarındaki deimelerinin longitidunal çalımalarla incelenmemi olması büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır (Duyar, 1998). Antropoloji biliminde, evrim, genetik ve çevresel koullara balı olarak dilerde ortaya çıkan varyasyonlar farklı ırk, toplum ve etnik gruplarda incelenmitir. Di patolojisiyle sosyoekonomik yapı, genetik örüntü, metabolizma bozuklukları, besin türleri, besin hazırlama ekilleri, enfoksiyonel hastalıklar ve

3 61 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan aız hijyeni arasında çok yakın iliki bulunmaktadır (Memikolu ve Göen, 1997). Di ve dii çevreleyen dokuların besinlerle dorudan temasından dolayı çene ve dilerde gözlenen lezyonların sıklıı ve etiolojisi ile beslenme alıkanlıı ve yaam biçimi arasında ilikiler belirlenebilmektedir. Toplumların besin hazırlama teknikleri, besin türleri ve nitelii; aız salıı, genel salıkları, beslenme alıkanlıkları ve yaam biçimleri gibi biyokültürel özelliklerinin belirlenmesine de olanak salamaktadır (Özbek, 1997; Erdal, 2000). Bir ülkenin kalkınmılık düzeyinin belirlenmesinde o ülkedeki salıklı insan gücünün önemli rolü vardır. Salıklı insan gücü ise çocukluktan balayarak salıının bilincinde olan, salıını koruyan ve salıı bozulduunda fark eden bireylerin yetitirilmesi ile olanaklıdır. Ülkemiz nüfusunun önemli bir oranını (%37.6) oluturan okul çaı çocukları toplumun salık düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir yere sahiptir. Çocuun, aile ortamında kazanmaya baladıı salıkla ilgili yanlı yada eksik davranıları okulda verilecek salık eitimi ile düzeltilebilir (Yaramı ve ark, 2005). Çocuklara okulda verilecek aız-di salıı eitimleri ile doru alıkanlıklar kazandırılarak, dilerinin tedavi edilmesinin önemi anlatılarak di çürüklerinin en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle aız- di salıına ilikin bilgi düzeylerinin ve uygulamaların belirlenmesi önemlidir (Altun ve ark, 2005). Günümüzde antropometrik ölçümler bireylerin beslenme ve salık durumları, koruyucu di hekimlii çalımaları ise aız- di salıı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Her ya grubu ve cinsiyet üzerinde sosyoekonomik düzey gibi çevresel özelliklerin etkisi deerlendirilip, aynı yörede ve ülkemizin deiik yöre ve bölgelerinde yapılmı aynı konudaki aratırmalarla karılatırma yapılarak; aız di salıının önemi vurgulanmaktadır (Sert ve ark, 2003). Bu çalıma Sivas il merkezinde bulunan be ilköretim okulunda öretim gören örencilerin aız salıı durumu ve alıkanlıklarını belirlemek ve di çürüü ile fırçalama alıkanlıının, ailenin sosyoekonomik durumuyla ilikisini saptamak ve aileleri aız di salıı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılmıtır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı özellikteki bu aratırmada, Sivas il merkezinde bulunan 5 ilköretim okulu ekonomik düzeylerine göre tabakalanma, küme örneklem yöntemi ile Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim okullarına devam etmekte olan 1.,2., 3., 4., 5, 6., 7. ve 8. sınıf örencisi her sınıftan 100 kız ve 100 erkek olmak üzere toplam 1600 örenci çalımaya dahil edilmitir.

4 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 62 Verilerin toplanmasında, aratırmacılar tarafından hazırlanan, ön uygulama yapılarak geçerlilii kontrol edilmi olan anket formu kullanılmıtır. Ayrıca aratırmacılar tarafından çürük di tespit muayenesi ile örencilerin ayrıntılı olarak çürük di sayıları, eksik di sayıları ve dolgu sayıları belirlenmitir. Veriler bilgisayar ortamında deerlendirilmitir. Verilerin analizinde kikare testi kullanılmı, p< 0.05 deerleri anlamlı kabul edilmitir. BULGULAR Çalımaya alınan Sivas il merkezinde bulunan 5 ilköretim okulu ekonomik düzeylerine göre tabakalanma, küme örneklem yöntemi ile Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim okullarına devam etmekte olan 1.,2., 3., 4., 5, 6., 7. ve 8. sınıf örencisi her okuldan 100 kız ve 100 erkek olmak üzere toplam 1600 örenci çalımaya dahil edilmitir (Tablo I). Muayene edilen örencilerin 800 ü (%50) erkek, 800 ü (%50) kızdır. Tablo I de muayene edilen örencilerin ya ve cinsiyet daılımı görülmektedir. Cinsiyet Ya Erkek n Kız n Toplam Tablo I- Aratırmaya Katılan Örencilerin Ya ve Cinsiyet Daılımı

5 63 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Örencilerin anne ve babalarının örenim durumları deerlendirildiinde, annelerin %4,4 ü okur-yazar deil, %34,3 ü ilkokul ve %22 si üniversite mezunu olarak saptanmı iken; babaların %0.2 si okur-yazar deil, %18,5 i ilkokul ve %34,5 i üniversite mezunudur. Tablo II de muayene edilen örencilerin anne ve babalarının çalıma alanları görülmektedir. Annelerin %74 ü ev hanımı, %20.2 si nitelikli ücretli iken %1.6 sı niteliksiz ücretlidir. Babaların %24.8 i niteliksiz ücretli, %28,2 si serbest meslek sahibi, % 37.6 sı nitelikli ücretli ve % 4,2 si emeklidir. Çalıma Alanı Anne Baba n % n % Niteliksiz ücretli Serbest Nitelikli ücretli Emekli Ev Hanımı Örenci Vefat siz Çiftçi Toplam Tablo II- Aratırmaya Katılan Örencilerin Anne ve Babalarının Çalıma Alanları Muayene edilen örencilerden 472 sinin (%29,5) bir kardei, 118 inin (%7,5) 5 veya üzeri sayıda kardei varken, 91 inin (%5,7) hiç kardei yoktur. Ortalama karde sayısı 2,24±1,44 olarak bulunmutur.

6 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 64 Tablo III de muayene edilen örencilerin di fırçası kullanma alıkanlıı ile çürük di varlıı arasındaki iliki görülmektedir. Muayene edilen örencilerden 750 sinin (%46.9) di fırçası kullanma alıkanlıı yoktur ve 1050 sinin (%77.7) en az bir dii çürüktür. Di fırçası kullanma alıkanlıı ile çürük di olmaması arasında anlamlı bir iliki saptanmıtır (²=5,682, p<0.05). Dilerini düzensiz fırçalayan 385 (%24.1) örencide en az bir di çürüü bulunurken, dilerini düzenli fırçalayan 171 (%10.7) örencide en az bir di çürüü saptanmıtır (p<0.05). Di Fırçalama Alıkanlıı Di Çürüü Var Yok Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Fırçalamayanlar Düzensiz Fırçalayanlar Düzenli Fırçalayanlar Toplam X 2 eim = 5.682, p< 0.05 Tablo III- Aratırmaya Katılan Örencilerin Di Fırçası Kullanma Alıkanlıkları ve Di Çürüü Varlıı Arasındaki liki Çalımamızdaki örencilerin aız ve di salıı konusundaki verileri Tablo IV te sunulmutur. Bu sonuçlara göre çocukların büyük bir çounluunda dieti çekilmesi bulunmamasına ramen; erkek çocukların 183 ünde (%29,6), kızların 157 sinde (%24.41) di taı saptanmıtır. Örneklemimizin %1 inde protez kullanan ve ortodontik tedavi gören çocuklara rastlanılmıtır. Sigara içme alıkanlıı ise 8. sınıf örencisi olan sadece 4 erkek çocukta saptanmıtır.

7 65 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Erkekler Kızlar Var Yok Var Yok Dieti Çekilmesi Di Taı Protez Ortodontik Tedavi Sigara çme Alıkanlıı Tablo IV - Aratırmaya Katılan Örencilerin Aız ve Di Salıı Tablo V te anne ve babaların örenim durumu ile örencinin di fırçası kullanma alıkanlıı arasındaki iliki görülmektedir. Okur-yazar olmayan annelerin oranı sadece %4.4 iken, çocuklarının %0.6 sı dilerini düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Örneklemimizdeki en büyük grup olan ilkokul mezunu annelerin oranı %34,3 iken, çocuklarının %18.3 ü dilerini fırçalamama alıkanlıına, sadece %5.1 i düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Yüksekokul mezunu olan annelerin oranı %22.1 iken çocuklarının %9.8 i dilerini fırçalamama alıkanlıına, %2.3 ü düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Örneklemimizdeki babaların ilkokul mezunu olma oranı %18.5 iken, çocuklarının

8 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 66 %9.9 u dilerini fırçalamama alıkanlıına, sadece %2.3 ü düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Yüksekokul mezunu olan babaların oranı %34.5 iken çocuklarının %15.6 sı dilerini fırçalamama alıkanlıına, %3.6 sıda düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Annenin Örenim Durumu Okur Yazar Deil Di Fırçası Kullanma Alıkanlıı Fırçalamayanlar Düzensiz Fırçala Düzenli Fırçalayanlar Sayı % Sayı % Sayı % Okur Yazar lkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Vefat Toplam , , X 2 eim = , p< Babanın Örenim Durumu Okur Yazar Deil Di Fırçası Kullanma Alıkanlıı Fırçalamayanlar Düzensiz Fırçala Düzenli Fırçalayanlar Sayı % Sayı % Sayı % Okur Yazar lkokul Ortaokul

9 67 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Lise Yüksekokul Vefat Toplam X 2 eim = , p< Tablo V- Aratırmaya Katılan Örencilerin Anne ve Babalarının Eitim Durumu ile Di Fırçası Kullanma Alıkanlıı Arasındaki liki Di taı ve di çürüü bulunmayan salıklı bireylerin sayısı 402 (%25.1) iken; hem di taı hem di çürüü bulunan çocukların sayısı ise 192 (%12.0) olarak saptanmıtır. Ayrıca çocukların büyük bir çounluunda ise 1050 (%65.6) en az bir di çürüüne rastlanılmıtır. Di Çürüü Di Taı Var Yok Sayı % Sayı % Var Yok Toplam X 2 eim = , p< 0.05 Tablo VI- Aratırmaya Katılan Örencilerin Di Taı ve Di Çürüü Durumu Arasındaki liki Tablo VII de örencilerin sınıflara göre di çürüü görülme oranına bakılmıtır. 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda di çürüü görülme oranı yaklaık üç kat fazla iken; 5. sınıfta bu oran yaklaık iki katı olarak gözlenmitir. 6., 7. ve 8. sınıflarda ise sınıf mevcudunun yarısında di çürüüne rastlanılmıtır.

10 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 68 Örencilerin Sınıfı Di Çürüü Var Yok Sayı % Sayı % Toplam X 2 eim = , p< 0.05 Tablo VII: Aratırmaya Katılan Örencilerin Sınıflara Göre Di Çürüü Durumu Sınıflara göre di taı görülme oranlarına ise Tablo VIII de bakacak olursak 1. sınıf örencilerinde sadece 18 kiide (%1.1) di taı görülürken, bu oran periyodik olarak artı göstererek 8. sınıfta 87 kiide (%5.4) olarak saptanmıtır. Di Taı Örencilerin Sınıfı Var Yok Sayı % Sayı %

11 69 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Toplam X 2 eim = , p< 0.05 Tablo VIII: Aratırmaya Katılan Örencilerin Sınıflara Göre Di Taı Durumu TARTIMA Ülkemizde, aız salıını belirlemeye yönelik olarak yapılan epidemiolojik çalımaların sonuçları deerlendirildiinde, gerek di, gerekse di eti salıına verilen önemin az olduu ve di çürüü ile di eti hastalıklarına balı di kayıplarının çok düzeyde olduu görülmektedir (Altun ve ark, 2005). Örneklemimize alınan okullardan Karıyaka lköretim Okulu düük, Alparslan lköretim okulu orta, Cumhuriyet, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim Okulları ise üst sosyoekonomik düzeyi temsil eden; 800 kız ve 800 erkek olmak üzere toplamda 1600 örenciyi kapsamaktadır. Di fırçalamanın çürük riskini anlamlı olarak azalttıı bilinen bir gerçektir (Altun ve ark, 2005).Örneklemimizi oluturan Sivas il merkezi örencilerinden toplamda 1600 bireyinin 750 si (%46.9) di fırçalama alıkanlıı yok iken; sadece 239 kiide (%14.9) düzenli di fırçalama alıkanlıı tespit edilmitir. Aydın ve arkadalarının çalımasında (2004) di fırçası kullanma alıkanlıı %42.1 olarak bulunurken, Kırcalıolu ve arkadalarının çalımasında (1991) ise bu oran %32.5 tir. Çalıma sonuçlarımızda gözlenen farklı di fırçalama oranı, düzenli ve düzensiz di fırçalama olarak iki kategoride deerlendirmemizden dolayıdır. Bu çalımada en sık rastlanan patoloji %65.6 oranı ile di çürükleridir. Aynı patoloji Toksöz ve arkadalarının (1991) yaptıı çalımada %73.4, Aydın ve arkadalarının yaptıı çalımada (2004) %77.7, Bayık ın çalımasında (1991) 80.4, Çalıkan ve arkadalarının çalımasında %67.1 ve Çivi ve arkadalarının çalımasında (2002) %62.0 olarak bulunmutur. Di çürükleri pek çok çalımada bizim çalımamızda olduu gibi yüksek oranda saptanmıtır.

12 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 70 Çalımamızın sonuçlarına göre özellikle 1., 2., 3. ve 4., sınıflarda di çürüü görülme sıklıının çok yüksek olduu belirlenmitir. Bunun da aız- di salıı eitiminin küçük yalardan itibaren bireye kazandırılmamasından kaynaklandıını söyleyebiliriz. Ayrıca bu alıkanlıın edinilmesinde ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin etkili olduu yapılan çalımalarla da öne sürülmektedir (Altun ve ark, 2005). Aratırmamızda di taı görülme oranı periyodik olarak 1. sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar artı eilimi göstermitir. Bu durumda anne babanın beslenme konusundaki bilgi düzeyleri, çocukların atıtırma sıklıı ve ne tip bir diyetle beslendikleri, çocukların nasıl yönlendirildikleri ve aız hijyeni ile ilgili bilgileri, doru fırçalama konusundaki motivasyonlarının yeterli olup olmadıı, periyodik hekim kontrolüne verdikleri önem, kendilerinin aız hijyeni ile ilgili bireysel davranıları kazanıp kazanmamasına balı olarak deiim gösterdiini düünmekteyiz. SONUÇ VE ÖNERLER Ülkemizde özellikle ilköretim aamasından itibaren çocukların aız- di salıı açısından bir eitim politikası içerisine dahil edilerek; sistemli olarak bireylere küçük yalardan itibaren aız salıı ile ilgili gerekli eitimlerin verilmesi, ayrıca koruyucu salık programlarının aktif halde uygulanmasının da kaçınılmaz olduu bir gerçektir. Ayrıca çocukların büyüme- geliim dönemlerindeki eitimlerinde ailesinin ve öretmenlerinin etkili olduu düünülerek; büyüklere yönelik halk salıı programlarının düzenlenmesi de önerilebilir. Özellikle ilköretim çaından itibaren çocukların belirli periyotlarla hekim kontrolüne gitmesi ve di çürüünü önlemek amacıyla koruyucu di hekimlii tedavilerinin uygulanması toplumun salıklı insan gücünü yetitirmek açısından önemlidir.

13 71 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan KAYNAKÇA Altun C, Güven G, Baak F, Akbulut E, Altı-Onbir Ya Grubu Çocukların Aız- Di Salıı Yönünden Deerlendirilmesi, Gülhane Tıp Dergsi, 47: , Aydın N, rgil E, Akı N, Pala K, Nilüfer Halk Salıı Eitim Aratırma Bölgesinde Dört lköretim Okulundaki Örencilerin Salık Durumlarının Deerlendirilmesi, Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1): 1-6, Bayık A, Okul Salıı Hemirelii Çalımaları Kapsamında lkokul Çaı Çocuklarında Büyüme gelime ve Salık Sorunlarının ncelenmesi, II. Halk Salıı Günleri Çocuk Salıı Bildiri Özetleri Kitabı, 56, Bursa, Çivi S, Koruk, Konya li 4 no lu Salık Ocaı Bölgesindeki lköretim Okulu Birinci Sınıf Örencilerinin Genel Salık Düzeyleri, VIII. Halk salıı Kongresi Bildiri Kitabı, 585, Diyarbakır, Duyar, Ergenlik Çaındaki Çocuklarda Yüz ve Alt Çene Büyümesi, Türk Ortodonti Dergisi, 11 (1), Ankara, Erdal Y S, Antandros nsanlarında Aız Salıı, Türk Arkeoloji ve Etnorafya Dergisi, Sayı:1, Ankara, 2000, Gürsoy N, Büyüme- Geliim ve Ortodonti, Büyüme- Geliim Ve Ortodonti Simpozyumu, Aralık Kırcalıolu N, Yazıcıolu B, lkokul Örencilerinde Aız Di Salıı Tarama Çalıması, II. Halk Salıı Günleri Çocuk Salıı Bildiri Özetleri Kitabı, 63, Bursa, Memikolu U, Göen H, Paleoantropoloji ve Ortodonti, Türk Ortodonti Dergisi, 10 (3), Ankara, 1997, Özbek M, Çayönü Tarım Toplumunda Di Salıı, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XXXI, Ankara, Sert S, Özçelik C, Tunca Y M, ahinkesen G, Çeitli Ya Gruplarında Yapılan Endodontik Tedavilerin Dilere Göre Daılımı, Gülhane Tıp Dergisi, 45 (3), 2003, Toksöz P, Atakul F, Asken A, Okul Çaı Çocuklarında Beslenme Alıkanlıkları Ve Bunun Di Salıı Üzerine Etkisi, II. Halk Salıı Günleri Çocuk Salıı Bildiri Özetleri Kitabı, 47, Bursa, Yaramı N, Karata N, Ekti F, Aslanta D, Nevehir l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Salıı Durumu Ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi, Sted, Cilt:14, Sayı:12, 2005.

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents Elementary Education Online, 7(2), 485-495, 2008. lköretim Online, 7(2), 485-495, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

Araştırma. Gülser KILINÇ 1, Hakan KOCA 1, Hülya ELLİDOKUZ 2 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 1, (NİSAN) 2013, 25-31

Araştırma. Gülser KILINÇ 1, Hakan KOCA 1, Hülya ELLİDOKUZ 2 2013 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 27, SAYI 1, (NİSAN) 2013, 25-31 Araştırma 3-4 Yaş Grubu Çocukların Ağız Sağlık Durumlarının İki Yıllık Takibi THE ORAL TREATMENTS CLINICAL FOLLOW-UP FOR 2 YEARS ON THE 3-4 YEARS OLD CHILDREN AT DOKUZ EYLUL UNİVERSITY'S KINDERGARDEN Gülser

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

Malatya İlindeki 7-14 Yaş Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi

Malatya İlindeki 7-14 Yaş Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 212; 2: 19-24. Orijinal Araştırma Makalesi Malatya İlindeki 7-14 Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi Evaluation of Oral-Dental Health Status

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı