SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES"

Transkript

1 SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr. Gülüan Özgün BAIBÜYÜK* 1 Yrd. Doç.Dr. hsan HUBBEZOLU** 2 Özet Bu çalımanın amacı, ilköretim çaındaki çocukların aız salıı durumu ve alıkanlıklarının belirlenmesi ve bunun bazı sosyoekonomik özelliklerle ilikisini saptamaktır. Aratırma Sivas il merkezi sınırları içinde bulunan; Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim okullarına devam etmekte olan 800 kız ve 800 erkek olmak üzere toplamda 1600 örenciye uygulanmı; rastgele örneklem yöntemiyle veriler 20 Mart Mart 2006 tarihleri arasında toplanmıtır Verilerimiz bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistiksel analizlerinin deerlendirilmesi SPSS 13.0 programında yapılmıtır.. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmı, p< 0.05 deerleri anlamlı kabul edilmitir. Örencilerin 1050 sinde (%65,6) en az bir di çürüü bulunurken, 340 ında (%21,3) di taı saptanmıtır. Örneklemimizdeki örencilerin 750 sinde (%46,9) di fırçalama alıkanlıı yok iken, dilerini düzenli fırçalayanların oranı 171 dir (%10,7). Anahtar Sözcükler: Aız Salıı, Di Çürüü, Di Fırçalama, Sosyoekonomik, Antropoloji. Abstract The aim of this study is to determine oral health condition and habits of children at the age of primary education and also determine the relation of this with some socioeconomic features. 1 * Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas. 2 ** Cumhuriyet Üniversitesi, Di Hekimlii Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, 58140, Sivas.

2 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 60 The research is applied to at total 1600 students as 800 girls and 800 boys who still go on Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman and Sirer primary schools which are found in the borders of Sivas province centre. The data with the method of sampling at random were collected between the dates of 20 March March After our data were transferred to the computer, the evaluation of analysises was made at SPSS 13.0 software. Ki-kare test was used at the analysis of data, p<0.05 values were accepted meaningful. While it was found at least a tooth decay at 1050 (%65.6) of the students, it was determined calculus at 340 (%21.3) of these students. At the 750 of the students who were examined, there is no habit of tooth brushing and the proportion of the students, who brush their teeth regular, is 171. Key Words: Oral Health, Dental Caries, Tooth Brushing, Socioeconomic, Anthropology. GR VE AMAÇ Dünya üzerinde sosyal, ekonomik ve genetik yönden birbirinden oldukça farklı corafyalarda ve çeitli iklim özelliklerinde yaayan çok sayıda topluluk bulunmaktadır. Toplumları oluturan bireylerin fiziksel ve antropolojik özelliklerinin zaman içerisinde gösterdikleri deiiminin incelenmesi, toplumu oluturan bireylerin salık durumlarının örenilmesi, toplumun fiziksel performansının saptanması, fiziksel ve ruhsal açıdan salıklı bir toplum olumasında büyük önem taır. Farklı toplumlardaki bireylerin bedensel yapılarındaki farklılıklar incelenirken, büyüme ve gelime süreci ile süreç içerisinde vücut bileiminde meydana gelen deiimlerden yararlanılır. Ülkemizde büyüme ve gelime aratırmaları, daha çok klinik gereksinimlere cevap almak üzere, dı ülkelerde ortaya atılmı tehis yöntemlerinde kullanılan normların, ülkemiz populasyonu için de geçerli olup olmadıklarını aratırmakla balamıtır (Gürsoy, 1991). Ülkemizdeki kız ve erkek çocuklarının fiziksel büyümelerini deerlendirmek, genel büyüme özelliklerini ortaya koymak amacıyla bazı antropometrik çalımalar yapılmıtır. Ancak bireylerin büyüme ve gelimeye balı olarak ba ve yüz yapılarındaki deimelerinin longitidunal çalımalarla incelenmemi olması büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır (Duyar, 1998). Antropoloji biliminde, evrim, genetik ve çevresel koullara balı olarak dilerde ortaya çıkan varyasyonlar farklı ırk, toplum ve etnik gruplarda incelenmitir. Di patolojisiyle sosyoekonomik yapı, genetik örüntü, metabolizma bozuklukları, besin türleri, besin hazırlama ekilleri, enfoksiyonel hastalıklar ve

3 61 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan aız hijyeni arasında çok yakın iliki bulunmaktadır (Memikolu ve Göen, 1997). Di ve dii çevreleyen dokuların besinlerle dorudan temasından dolayı çene ve dilerde gözlenen lezyonların sıklıı ve etiolojisi ile beslenme alıkanlıı ve yaam biçimi arasında ilikiler belirlenebilmektedir. Toplumların besin hazırlama teknikleri, besin türleri ve nitelii; aız salıı, genel salıkları, beslenme alıkanlıkları ve yaam biçimleri gibi biyokültürel özelliklerinin belirlenmesine de olanak salamaktadır (Özbek, 1997; Erdal, 2000). Bir ülkenin kalkınmılık düzeyinin belirlenmesinde o ülkedeki salıklı insan gücünün önemli rolü vardır. Salıklı insan gücü ise çocukluktan balayarak salıının bilincinde olan, salıını koruyan ve salıı bozulduunda fark eden bireylerin yetitirilmesi ile olanaklıdır. Ülkemiz nüfusunun önemli bir oranını (%37.6) oluturan okul çaı çocukları toplumun salık düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir yere sahiptir. Çocuun, aile ortamında kazanmaya baladıı salıkla ilgili yanlı yada eksik davranıları okulda verilecek salık eitimi ile düzeltilebilir (Yaramı ve ark, 2005). Çocuklara okulda verilecek aız-di salıı eitimleri ile doru alıkanlıklar kazandırılarak, dilerinin tedavi edilmesinin önemi anlatılarak di çürüklerinin en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle aız- di salıına ilikin bilgi düzeylerinin ve uygulamaların belirlenmesi önemlidir (Altun ve ark, 2005). Günümüzde antropometrik ölçümler bireylerin beslenme ve salık durumları, koruyucu di hekimlii çalımaları ise aız- di salıı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Her ya grubu ve cinsiyet üzerinde sosyoekonomik düzey gibi çevresel özelliklerin etkisi deerlendirilip, aynı yörede ve ülkemizin deiik yöre ve bölgelerinde yapılmı aynı konudaki aratırmalarla karılatırma yapılarak; aız di salıının önemi vurgulanmaktadır (Sert ve ark, 2003). Bu çalıma Sivas il merkezinde bulunan be ilköretim okulunda öretim gören örencilerin aız salıı durumu ve alıkanlıklarını belirlemek ve di çürüü ile fırçalama alıkanlıının, ailenin sosyoekonomik durumuyla ilikisini saptamak ve aileleri aız di salıı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yapılmıtır. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı özellikteki bu aratırmada, Sivas il merkezinde bulunan 5 ilköretim okulu ekonomik düzeylerine göre tabakalanma, küme örneklem yöntemi ile Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim okullarına devam etmekte olan 1.,2., 3., 4., 5, 6., 7. ve 8. sınıf örencisi her sınıftan 100 kız ve 100 erkek olmak üzere toplam 1600 örenci çalımaya dahil edilmitir.

4 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 62 Verilerin toplanmasında, aratırmacılar tarafından hazırlanan, ön uygulama yapılarak geçerlilii kontrol edilmi olan anket formu kullanılmıtır. Ayrıca aratırmacılar tarafından çürük di tespit muayenesi ile örencilerin ayrıntılı olarak çürük di sayıları, eksik di sayıları ve dolgu sayıları belirlenmitir. Veriler bilgisayar ortamında deerlendirilmitir. Verilerin analizinde kikare testi kullanılmı, p< 0.05 deerleri anlamlı kabul edilmitir. BULGULAR Çalımaya alınan Sivas il merkezinde bulunan 5 ilköretim okulu ekonomik düzeylerine göre tabakalanma, küme örneklem yöntemi ile Alparslan, Cumhuriyet, Karıyaka, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim okullarına devam etmekte olan 1.,2., 3., 4., 5, 6., 7. ve 8. sınıf örencisi her okuldan 100 kız ve 100 erkek olmak üzere toplam 1600 örenci çalımaya dahil edilmitir (Tablo I). Muayene edilen örencilerin 800 ü (%50) erkek, 800 ü (%50) kızdır. Tablo I de muayene edilen örencilerin ya ve cinsiyet daılımı görülmektedir. Cinsiyet Ya Erkek n Kız n Toplam Tablo I- Aratırmaya Katılan Örencilerin Ya ve Cinsiyet Daılımı

5 63 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Örencilerin anne ve babalarının örenim durumları deerlendirildiinde, annelerin %4,4 ü okur-yazar deil, %34,3 ü ilkokul ve %22 si üniversite mezunu olarak saptanmı iken; babaların %0.2 si okur-yazar deil, %18,5 i ilkokul ve %34,5 i üniversite mezunudur. Tablo II de muayene edilen örencilerin anne ve babalarının çalıma alanları görülmektedir. Annelerin %74 ü ev hanımı, %20.2 si nitelikli ücretli iken %1.6 sı niteliksiz ücretlidir. Babaların %24.8 i niteliksiz ücretli, %28,2 si serbest meslek sahibi, % 37.6 sı nitelikli ücretli ve % 4,2 si emeklidir. Çalıma Alanı Anne Baba n % n % Niteliksiz ücretli Serbest Nitelikli ücretli Emekli Ev Hanımı Örenci Vefat siz Çiftçi Toplam Tablo II- Aratırmaya Katılan Örencilerin Anne ve Babalarının Çalıma Alanları Muayene edilen örencilerden 472 sinin (%29,5) bir kardei, 118 inin (%7,5) 5 veya üzeri sayıda kardei varken, 91 inin (%5,7) hiç kardei yoktur. Ortalama karde sayısı 2,24±1,44 olarak bulunmutur.

6 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 64 Tablo III de muayene edilen örencilerin di fırçası kullanma alıkanlıı ile çürük di varlıı arasındaki iliki görülmektedir. Muayene edilen örencilerden 750 sinin (%46.9) di fırçası kullanma alıkanlıı yoktur ve 1050 sinin (%77.7) en az bir dii çürüktür. Di fırçası kullanma alıkanlıı ile çürük di olmaması arasında anlamlı bir iliki saptanmıtır (²=5,682, p<0.05). Dilerini düzensiz fırçalayan 385 (%24.1) örencide en az bir di çürüü bulunurken, dilerini düzenli fırçalayan 171 (%10.7) örencide en az bir di çürüü saptanmıtır (p<0.05). Di Fırçalama Alıkanlıı Di Çürüü Var Yok Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Fırçalamayanlar Düzensiz Fırçalayanlar Düzenli Fırçalayanlar Toplam X 2 eim = 5.682, p< 0.05 Tablo III- Aratırmaya Katılan Örencilerin Di Fırçası Kullanma Alıkanlıkları ve Di Çürüü Varlıı Arasındaki liki Çalımamızdaki örencilerin aız ve di salıı konusundaki verileri Tablo IV te sunulmutur. Bu sonuçlara göre çocukların büyük bir çounluunda dieti çekilmesi bulunmamasına ramen; erkek çocukların 183 ünde (%29,6), kızların 157 sinde (%24.41) di taı saptanmıtır. Örneklemimizin %1 inde protez kullanan ve ortodontik tedavi gören çocuklara rastlanılmıtır. Sigara içme alıkanlıı ise 8. sınıf örencisi olan sadece 4 erkek çocukta saptanmıtır.

7 65 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Erkekler Kızlar Var Yok Var Yok Dieti Çekilmesi Di Taı Protez Ortodontik Tedavi Sigara çme Alıkanlıı Tablo IV - Aratırmaya Katılan Örencilerin Aız ve Di Salıı Tablo V te anne ve babaların örenim durumu ile örencinin di fırçası kullanma alıkanlıı arasındaki iliki görülmektedir. Okur-yazar olmayan annelerin oranı sadece %4.4 iken, çocuklarının %0.6 sı dilerini düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Örneklemimizdeki en büyük grup olan ilkokul mezunu annelerin oranı %34,3 iken, çocuklarının %18.3 ü dilerini fırçalamama alıkanlıına, sadece %5.1 i düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Yüksekokul mezunu olan annelerin oranı %22.1 iken çocuklarının %9.8 i dilerini fırçalamama alıkanlıına, %2.3 ü düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Örneklemimizdeki babaların ilkokul mezunu olma oranı %18.5 iken, çocuklarının

8 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 66 %9.9 u dilerini fırçalamama alıkanlıına, sadece %2.3 ü düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Yüksekokul mezunu olan babaların oranı %34.5 iken çocuklarının %15.6 sı dilerini fırçalamama alıkanlıına, %3.6 sıda düzenli fırçalama alıkanlıına sahiptir. Annenin Örenim Durumu Okur Yazar Deil Di Fırçası Kullanma Alıkanlıı Fırçalamayanlar Düzensiz Fırçala Düzenli Fırçalayanlar Sayı % Sayı % Sayı % Okur Yazar lkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Vefat Toplam , , X 2 eim = , p< Babanın Örenim Durumu Okur Yazar Deil Di Fırçası Kullanma Alıkanlıı Fırçalamayanlar Düzensiz Fırçala Düzenli Fırçalayanlar Sayı % Sayı % Sayı % Okur Yazar lkokul Ortaokul

9 67 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Lise Yüksekokul Vefat Toplam X 2 eim = , p< Tablo V- Aratırmaya Katılan Örencilerin Anne ve Babalarının Eitim Durumu ile Di Fırçası Kullanma Alıkanlıı Arasındaki liki Di taı ve di çürüü bulunmayan salıklı bireylerin sayısı 402 (%25.1) iken; hem di taı hem di çürüü bulunan çocukların sayısı ise 192 (%12.0) olarak saptanmıtır. Ayrıca çocukların büyük bir çounluunda ise 1050 (%65.6) en az bir di çürüüne rastlanılmıtır. Di Çürüü Di Taı Var Yok Sayı % Sayı % Var Yok Toplam X 2 eim = , p< 0.05 Tablo VI- Aratırmaya Katılan Örencilerin Di Taı ve Di Çürüü Durumu Arasındaki liki Tablo VII de örencilerin sınıflara göre di çürüü görülme oranına bakılmıtır. 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda di çürüü görülme oranı yaklaık üç kat fazla iken; 5. sınıfta bu oran yaklaık iki katı olarak gözlenmitir. 6., 7. ve 8. sınıflarda ise sınıf mevcudunun yarısında di çürüüne rastlanılmıtır.

10 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 68 Örencilerin Sınıfı Di Çürüü Var Yok Sayı % Sayı % Toplam X 2 eim = , p< 0.05 Tablo VII: Aratırmaya Katılan Örencilerin Sınıflara Göre Di Çürüü Durumu Sınıflara göre di taı görülme oranlarına ise Tablo VIII de bakacak olursak 1. sınıf örencilerinde sadece 18 kiide (%1.1) di taı görülürken, bu oran periyodik olarak artı göstererek 8. sınıfta 87 kiide (%5.4) olarak saptanmıtır. Di Taı Örencilerin Sınıfı Var Yok Sayı % Sayı %

11 69 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan Toplam X 2 eim = , p< 0.05 Tablo VIII: Aratırmaya Katılan Örencilerin Sınıflara Göre Di Taı Durumu TARTIMA Ülkemizde, aız salıını belirlemeye yönelik olarak yapılan epidemiolojik çalımaların sonuçları deerlendirildiinde, gerek di, gerekse di eti salıına verilen önemin az olduu ve di çürüü ile di eti hastalıklarına balı di kayıplarının çok düzeyde olduu görülmektedir (Altun ve ark, 2005). Örneklemimize alınan okullardan Karıyaka lköretim Okulu düük, Alparslan lköretim okulu orta, Cumhuriyet, Özel Mahir Sevim Özduman ve Sirer lköretim Okulları ise üst sosyoekonomik düzeyi temsil eden; 800 kız ve 800 erkek olmak üzere toplamda 1600 örenciyi kapsamaktadır. Di fırçalamanın çürük riskini anlamlı olarak azalttıı bilinen bir gerçektir (Altun ve ark, 2005).Örneklemimizi oluturan Sivas il merkezi örencilerinden toplamda 1600 bireyinin 750 si (%46.9) di fırçalama alıkanlıı yok iken; sadece 239 kiide (%14.9) düzenli di fırçalama alıkanlıı tespit edilmitir. Aydın ve arkadalarının çalımasında (2004) di fırçası kullanma alıkanlıı %42.1 olarak bulunurken, Kırcalıolu ve arkadalarının çalımasında (1991) ise bu oran %32.5 tir. Çalıma sonuçlarımızda gözlenen farklı di fırçalama oranı, düzenli ve düzensiz di fırçalama olarak iki kategoride deerlendirmemizden dolayıdır. Bu çalımada en sık rastlanan patoloji %65.6 oranı ile di çürükleridir. Aynı patoloji Toksöz ve arkadalarının (1991) yaptıı çalımada %73.4, Aydın ve arkadalarının yaptıı çalımada (2004) %77.7, Bayık ın çalımasında (1991) 80.4, Çalıkan ve arkadalarının çalımasında %67.1 ve Çivi ve arkadalarının çalımasında (2002) %62.0 olarak bulunmutur. Di çürükleri pek çok çalımada bizim çalımamızda olduu gibi yüksek oranda saptanmıtır.

12 Sivas l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Di Salıı Durumu ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi 70 Çalımamızın sonuçlarına göre özellikle 1., 2., 3. ve 4., sınıflarda di çürüü görülme sıklıının çok yüksek olduu belirlenmitir. Bunun da aız- di salıı eitiminin küçük yalardan itibaren bireye kazandırılmamasından kaynaklandıını söyleyebiliriz. Ayrıca bu alıkanlıın edinilmesinde ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin etkili olduu yapılan çalımalarla da öne sürülmektedir (Altun ve ark, 2005). Aratırmamızda di taı görülme oranı periyodik olarak 1. sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar artı eilimi göstermitir. Bu durumda anne babanın beslenme konusundaki bilgi düzeyleri, çocukların atıtırma sıklıı ve ne tip bir diyetle beslendikleri, çocukların nasıl yönlendirildikleri ve aız hijyeni ile ilgili bilgileri, doru fırçalama konusundaki motivasyonlarının yeterli olup olmadıı, periyodik hekim kontrolüne verdikleri önem, kendilerinin aız hijyeni ile ilgili bireysel davranıları kazanıp kazanmamasına balı olarak deiim gösterdiini düünmekteyiz. SONUÇ VE ÖNERLER Ülkemizde özellikle ilköretim aamasından itibaren çocukların aız- di salıı açısından bir eitim politikası içerisine dahil edilerek; sistemli olarak bireylere küçük yalardan itibaren aız salıı ile ilgili gerekli eitimlerin verilmesi, ayrıca koruyucu salık programlarının aktif halde uygulanmasının da kaçınılmaz olduu bir gerçektir. Ayrıca çocukların büyüme- geliim dönemlerindeki eitimlerinde ailesinin ve öretmenlerinin etkili olduu düünülerek; büyüklere yönelik halk salıı programlarının düzenlenmesi de önerilebilir. Özellikle ilköretim çaından itibaren çocukların belirli periyotlarla hekim kontrolüne gitmesi ve di çürüünü önlemek amacıyla koruyucu di hekimlii tedavilerinin uygulanması toplumun salıklı insan gücünü yetitirmek açısından önemlidir.

13 71 BAIBÜYÜK, Gülüan Özgün HUBBEZOLU, hsan KAYNAKÇA Altun C, Güven G, Baak F, Akbulut E, Altı-Onbir Ya Grubu Çocukların Aız- Di Salıı Yönünden Deerlendirilmesi, Gülhane Tıp Dergsi, 47: , Aydın N, rgil E, Akı N, Pala K, Nilüfer Halk Salıı Eitim Aratırma Bölgesinde Dört lköretim Okulundaki Örencilerin Salık Durumlarının Deerlendirilmesi, Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1): 1-6, Bayık A, Okul Salıı Hemirelii Çalımaları Kapsamında lkokul Çaı Çocuklarında Büyüme gelime ve Salık Sorunlarının ncelenmesi, II. Halk Salıı Günleri Çocuk Salıı Bildiri Özetleri Kitabı, 56, Bursa, Çivi S, Koruk, Konya li 4 no lu Salık Ocaı Bölgesindeki lköretim Okulu Birinci Sınıf Örencilerinin Genel Salık Düzeyleri, VIII. Halk salıı Kongresi Bildiri Kitabı, 585, Diyarbakır, Duyar, Ergenlik Çaındaki Çocuklarda Yüz ve Alt Çene Büyümesi, Türk Ortodonti Dergisi, 11 (1), Ankara, Erdal Y S, Antandros nsanlarında Aız Salıı, Türk Arkeoloji ve Etnorafya Dergisi, Sayı:1, Ankara, 2000, Gürsoy N, Büyüme- Geliim ve Ortodonti, Büyüme- Geliim Ve Ortodonti Simpozyumu, Aralık Kırcalıolu N, Yazıcıolu B, lkokul Örencilerinde Aız Di Salıı Tarama Çalıması, II. Halk Salıı Günleri Çocuk Salıı Bildiri Özetleri Kitabı, 63, Bursa, Memikolu U, Göen H, Paleoantropoloji ve Ortodonti, Türk Ortodonti Dergisi, 10 (3), Ankara, 1997, Özbek M, Çayönü Tarım Toplumunda Di Salıı, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XXXI, Ankara, Sert S, Özçelik C, Tunca Y M, ahinkesen G, Çeitli Ya Gruplarında Yapılan Endodontik Tedavilerin Dilere Göre Daılımı, Gülhane Tıp Dergisi, 45 (3), 2003, Toksöz P, Atakul F, Asken A, Okul Çaı Çocuklarında Beslenme Alıkanlıkları Ve Bunun Di Salıı Üzerine Etkisi, II. Halk Salıı Günleri Çocuk Salıı Bildiri Özetleri Kitabı, 47, Bursa, Yaramı N, Karata N, Ekti F, Aslanta D, Nevehir l Merkezinde Bulunan lköretim Çaındaki Çocukların Aız Salıı Durumu Ve Alıkanlıklarının Belirlenmesi, Sted, Cilt:14, Sayı:12, 2005.

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII YÖNÜNDEN DEERLENDRLMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SIVAS Yrd.Doç.Dr.&hsan HUBBEZO5LU * Yrd.Doç.Dr.Gülüan

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

lköretim Okullarındaki Öretmenlerde Sigara çme Durumu

lköretim Okullarındaki Öretmenlerde Sigara çme Durumu Demirel ve ark. Aile Hekimlii ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH. lköretim Okullarındaki Öretmenlerde Sigara çme Durumu SMOKING AMONG THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS Dr.Yeltekin DEMREL, a Dr.Aydın TOKTAMI,

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER *

SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER * SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER * Yrd. Doç. Dr. Nalan YT *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Sevgi MR Ahmet KESKNOLU Nee ÖZKAYIN Özmert ÖZDEMR

Sevgi MR Ahmet KESKNOLU Nee ÖZKAYIN Özmert ÖZDEMR Aratırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 44 (1) : 29-33, 2005 LKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATK DRAR YOLU ENFEKSYONU VE HPERTANSYON PREVALANSI ASYMPTOMATIC URINARY TRACT INFECTION AND HYPERENSION PREVALENCE

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Selçuk GÜMÜ 1 ve Yılmaz TÜRK 1 Özet Ülkemizde ormancılık operasyonları fidanlık ileri, aaçlandırma ve erozyon kontrol

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES

ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES Ege Tıp Dergisi 43(2) : 95-99, 2004 ÖRENCLERN CLT KANSER RSKLERNN VE GÜNE IINLARINDAN KORUNMAYA YÖNELK UYGULAMALARININ DEERLENDRLMES EVALUATING THE SKIN CANCER RISKS AND SUN-PROTECTION PRACTICES OF STUDENTS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

haline gelmitir (Dicigil, 2007: 92). Tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de obezite yaygınlıının arttıı bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37).

haline gelmitir (Dicigil, 2007: 92). Tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de obezite yaygınlıının arttıı bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37). Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇOCUKLUK ÇAI OBEZTESNN

Detaylı

Arş.Gör., Konya Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Arş.Gör., Konya Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Konya, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi -25- Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Çocukların Ağız Bakım Alışkanlıklarının Karşılaştırılması Comparing The Dental Health Habits of the Students

Detaylı

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KENTSEL ALANLARA GÖÇ EDEN KIRSAL NÜFUSUN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Malatya İlindeki 7-14 Yaş Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi

Malatya İlindeki 7-14 Yaş Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 212; 2: 19-24. Orijinal Araştırma Makalesi Malatya İlindeki 7-14 Arası Çocukların Ağız-Diş Sağlığının Değerlendirilmesi Evaluation of Oral-Dental Health Status

Detaylı

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇANAKKALE MERKEZNDEK 65 YA VE ÜZER YALILARIN

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı