TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, EMLÂK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMULAŞTIRMA, İMAR, ORMAN, HARİTA FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ (Bu notlarının her hakkı saklıdır;teiaş Çevre, Emlâk ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığının izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, değiştirilemez, kullanılamaz, kopyalanamaz.) A) KAMULAŞTIRMA İŞLERİ 1) KAMULAŞTIRMANIN AMACI ve KAPSAMI Kamu hizmetlerinin ifası ve kamu yararının gerektirdiği hallerde gerekli tesislerin kurulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasındaki usul ve yöntemler 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmiştir. 2) TANIMLAR Bu Kanunda geçen; İdare : Kamu hizmeti veren kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini, Taşınmaz veya kaynağın bulunduğu yer : Taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçeyi, ifade eder. 3) KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için kanunlarla yetkili kılınan idareler, yapmakla yükümlü oldukları hizmetleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları taşınmaz ve irtifak haklarını, bedellerini nakden ve peşin olarak ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler. Ancak, Bakanlar Kurulunca kabul olunan büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, taşınmaz malikine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl genel bütçe kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle en fazla beş yıl içinde devlet borçları için ön görülen en yüksek faiz haddi uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılarak kamulaştırma yapılabilir. Teşekkülümüzce yapılan kamulaştırmalarda bedelin peşin ödenmesi gerekmekte olup, taksitlendirme yapılmamaktadır. Danıştay 6.Hukuk Dairesinin E. 1989/378 K. 1990/1553 kararı ile Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin E. 1999/326 K. 1999/2608 kararında da belirtildiği üzere kamulaştırma bedeli hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan peşin olarak malik adına yatırılması gerekir. Aksi takdirde kamulaştırma işleminin iptaline kadar varan süreçlerle karşı karşıya kalınabilir. 1

2 4) İRTİFAK HAKKI TESİSİ Enerji iletim hattı, doğal gaz boru güzergahı, su ishale hattı gibi yer altından ve üstünden geçmek suretiyle mülkiyet kullanımını tamamen ortadan kaldırmayan tesislerin yapımı için gerekli taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılması yerine irtifak hakkı şeklinde kamulaştırma yapılabileceği Kamulaştırma Kanununun 4 üncü maddesiyle hüküm altına alınmıştır. Nitekim, enerji iletim hatlarının direk yerleri dışında kalan hat geçişleri için mülkiyet kamulaştırması yapılmayıp, tellerin geçtiği alan ve bunların yatay/dikey salınım alanlarına karşılık gelen emniyet mesafeleri için TEİAŞ lehine irtifak hakkı tesis edilmektedir. 5) KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİLER Kamu yararı kararı veren ve onaylayan mercîler Kamulaştırma Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiş olup, TEİAŞ tarafından yapılmakta olan kamulaştırmalarda kamu yararı kararını TEİAŞ Yönetim Kurulu vermekte; buna ilişkin kamu yararı kararı onayı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının onayı ile tamamlanmaktadır. Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmemektedir. Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınmaktadır. Bu itibarla, yer seçimi yapılan iletim tesislerinin konumlanacağı güzergah ve/veya sahaların kamulaştırılması için gereken kamu yararı kararının alınmasından önce, bu sahaların imar planı içinde mi yoksa, dışında mı olduğunun tespit edilmesine müteakiben, imar planı dışında olan kısımları için Yönetim Kurulundan alınacak kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına onaylatılmalıdır. Alınan bu kamu yararı kararı kapsamında; ilgili İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri (İTİGM) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; gerekli tüm izinler (tarım dışı amaca tahsis, ormanlık saha izinleri, mera vasfının kaldırılarak Hazine adına tescili, sit varsa ilgili birimlerden alınması gereken izinler, gerekli olması halinde DSİ ve Karayolları ilgili ünitelerinin izinleri, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü v.b.izinleri) istihsal edilerek kamulaştırmaya başlama kararı alınmalıdır. İmar planı içerisinde yer alan kısımların kamulaştırılmasını teminen kamu yararı kararının doğması için ihtiyaç duyulan güzergah ve/veya sahanın imar planında kullanım amacına tahsisi ve tasdiki gerekmekte olup, imar planında yapılan tahsis zaten bir kamu yararı kararı olduğundan, bu sahaların kamulaştırılması için Yönetim Kurulundan sadece kamulaştırmaya başlama kararı alınması yeterli olmaktadır. 6) KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER TEİAŞ ın kamulaştırmayı fiilen gerçekleştirecek ilgili ünitesi (İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri), kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yaparak veya yaptırarak; kamulaştırılan taşınmazın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini 2

3 ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir. İlgili vergi dairesi TEİAŞ ın isteği üzerine taşınmaz ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir. TEİAŞ, kamulaştırma kararı verdikten sonra Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre, kamulaştırmanın tapu siciline şerh edilmesini kamulaştırmaya konu taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi TEİAŞ a bildirmek zorundadır. TEİAŞ tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle TEİAŞ adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir. Bu itibarla, TEİAŞ tarafından tesisine karar verilerek kamu yararı kararı veya kamulaştırmaya başlama kararı alınan tesis sahasına/güzergahına isabet eden taşınmazlardan kamulaştırılacak mülkiyet ve irtifak hakkının tespiti için öncelikle ilgili kadastro müdürlüğünün onayından geçirilmek suretiyle kamulaştırma planı hazırlanır ve bu plana göre kamulaştırma sahası içerisinde kalan taşınmazların tapu kayıt suretleri ilgili tapu sicil müdürlüğünden temin edilerek malik ve alakadarların adresleri ve ölü olup, olmadıkları harici araştırmalarla tespit edilir. Ölü oldukları tespit edilen taşınmaz maliklerinin mirasçılarını gösterir nüfus kayıtları ilgili nüfus müdürlüğünden çıkartılarak mirasçıların adresleri de tespit edilir. Haricen yapılan araştırmalarda adresleri tespit edilemeyen malik ve mirasçıların adresleri ilgili tapu sicil müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, jandarma/karakol, vergi dairesi, belediye emlak servisi, sivil savunma teşkilatı ve il/ilçe seçim kurulu gibi adres tespit edilebilecek kurum ve kuruluşlardan yazılı olarak istenerek belgelendirilir. TEİAŞ, kamulaştırmasına başladığı ve tapu bilgilerini aldığı taşınmazın tapu kaydı üzerinde meydana gelebilecek değişikliklerden haberdar olabilmesi için kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapu kayıtlarına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7 nci maddesine göre kamulaştırma şerhi verilmesini ilgili tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Kamulaştırma şerhi verilen taşınmazların kaydında herhangi bir değişikliğin vuku bulduğunun tapu sicil müdürlüğünce bildirilmesi halinde kamulaştırma işlemi değişikliğe göre ikmal edilir sayılı Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre verilen şerh, tescil işlemine başlanıldığı belgelenmediği takdirde altı ay sonra tapu müdürlüğünce resen terkin edileceğinden, kamulaştırma işleminin bu süreye dikkat edilmek suretiyle yürütülmesi gerekmektedir. Danıştay 6. Dairesinin E. 1993/3283 K. 1994/1221 kararına göre, kamu yararı kararı alınan taşınmazın tapusuna kamulaştırma şerhi, ancak kamulaştırma kararı alındıktan sonra konulabilir. Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin E. 2004/10816 K. 2005/723 kararına göre; davacı idarenin, kamulaştırma bedelinin belirlenmesini ve kamulaştırmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. Bu itibarla, davalının adresinin, 2942 sayılı Yasanın 7. maddesinde belirtilen mercilerden usulüne uygun şekilde araştırılmadığı ve davalıya usulüne uygun olarak anlaşmaya varabilmek için tebligat da yapılmadığı durumlarda, davacı idarenin bedel tespiti ve tescil talep etme hakkı doğmadığı gerekçesi karşısında bu duruma uymayacak şekilde TEİAŞ ça açılan davalar da reddedilebilecektir. 3

4 Ayrıca, Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin E. 2003/5098 K. 2003/8386 kararı uyarınca da Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre adres araştırmaları yapılmışsa da Tapu Sicil Müdürlüğünün bildirdiği adrese tebligat yapılmadan ilanen tebligat yapılmıştır. Kaldı ki Belediye Emlak Vergi Dairesinde de davacının adresi vardır. Bu adreslere tebligat çıkarılmadan yapılan ilanen tebligat geçersiz sayılmakta olup, taşınmaz maliklerinin belirlenerek adreslerinin tespiti ile usulüne uygun bildirimde bulunmak, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun temelini oluşturmaktadır. Buna göre, Teşekkülümüzce yapılacak tüm kamulaştırmalarda adres araştırmasına büyük önem vermek zorunluluğu olmakla birlikte, adresi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından araştırıldığı halde tespit edilemeyenler için ilanen çağrı yoluna başvurulmalıdır. 7)SATIN ALMA USULÜ Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesindeki amir hüküm uyarınca idarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmazlar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır. Kamulaştırma kararının alınmasından sonra TEİAŞ, Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahallî emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmazın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir. Ayrıca, TEİAŞ ilgili Grup Müdürlüğü, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu da görevlendirir. Buna göre, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedel belirtilmeksizin, taşınmaza ve kamulaştırmaya ilişkin (il,ilçe,köy,mevki,cins,yüzölçümü,kamulaştırma miktarı,irtifak hakkı miktarı gibi) bilgiler de belirtilmek üzere hazırlanacak bir pazarlığa çağrı bildirimi vasıtasıyla; kamulaştırması kararlaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin peşin ödenmek suretiyle ve pazarlıkla satın alınmak istenildiği,malikin kamulaştırmaya konu taşınmazı pazarlıkla ve anlaşarak satmak istemesi halinde bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, kendisinin veya yasal temsilcisinin TEİAŞ ilgili ünitesine başvurması gerektiği taşınmaz malikine veya mirasçılarına taahhütlü olarak bildirilir. Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi kapsamında yapılan adres araştırmaları sonucunda kuruluşlarca aynı malik için ayrı ayrı adresler bildirilmiş ise, bildirilen adreslerin tümüne pazarlığa çağrı bildirimi yapılması esastır. Pazarlığa çağrı bildirimi üzerine pazarlık yapmak üzere TEİAŞ a müracaat eden taşınmaz malikleri ile pazarlık tarihi tespit edilir ve tespit edilen tarihte kıymet takdir komisyonunca belirlenen tahmini bedel üst sınır alınmak üzere, uzlaşma komisyonu tarafından pazarlık görüşmeleri yapılır. Yapılan pazarlık sonucunda anlaşmaya varılan taşınmaz malikleri veya yasal vekilleriyle TEİAŞ uzlaşma komisyonu arasında; taşınmazın vasıflarına, kamulaştırmaya ve bedeline ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanan bir anlaşma tutanağı imza altına alınır; anlaşma sağlanamayan taşınmaz malikleri veya vekilleriyle de anlaşmazlık tutanağı tutulur ve gerekli açıklama da yapılmak suretiyle uzlaşma komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanır. 4

5 TEİAŞ, anlaşma sağlanan taşınmazın kamulaştırma bedelini kırk beş gün içinde ödemeye hazır hale getirerek taşınmaz malikini veya yasal temsilcisini tapuda ferağ vermeye yazılı olarak davet eder. Tapuda devir işleminin yapılması halinde kamulaştırma bedeli malike veya yasal temsilcisine ödenir. Bu bedel kesin kamulaştırma bedeli olup,kamulaştırmaya veya bedele karşı itiraz davası açılamaz. Anlaşma sağlanamayan veya anlaşma sağlanmasına rağmen tapuda ferağ vermeyen ve adresi tespit edilemediğinden pazarlığa çağırılamayan malikler ile mülkiyeti davalı olan taşınmazlardaki kamulaştırmalar için Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre işlem yapılarak bedel tespit ve tescil davası açılır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E. 2004/18-92 K. 2004/107 kararında 4650 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu getirilen yeni sistemde; Anılan yasanın 5 inci maddesinde sayılan mercilerce verilecek kamu yararı kararlarının 6 ncı madde uyarınca onaylanmasından sonra, 8 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde idarenin, kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu kurarak, tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, taşınmazı pazarlıkla ve anlaşarak satın alma iradesini malike bildirmesi; Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idarenin, 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmazın idare adına tescili istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesince müracaat etmesi gerekir.bu noktada, mahkemece adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit edilip, taşınmazın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar vermek, Kamulaştırma Yasasının değişik 10 uncu maddesinin amir hükmü gereğidir denilmekte olup, buna göre, 8.madde uygulanmadan ya da gerekli araştırma yapılmadan 10.madde kapsamında dava açılmamalıdır. 8) KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE TAŞINMAZIN TEİAŞ ADINA TESCİLİ Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde TEİAŞ ın kamulaştırmayı fiilen yapan ilgili İTİGM, Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesine göre topladığı bilgi ve belgelerle Kanunun 8 inci maddesi uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin ödenmesi karşılığında, TEİAŞ adına tesciline karar verilmesini ister. Mahkeme, TEİAŞ ın başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve TEİAŞ tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmazın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü TEİAŞ a da tebliğ olunur. Ayrıca, mahkemece, kamulaştırılacak taşınmazın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır. Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim, taşınmazın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkranın ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem yapar. Mahkemece yapılan duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç on gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, Kamulaştırma 5

6 Kanununun 15 inci maddesinde sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda taşınmazın değerini tespit için mahallinde keşif yapar. Yapılacak keşifte, taşınmazın bulunduğu yerin bağlı olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keşifte hazır bulunması temin edilerek, muhtarın beyanı da alınır. Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslar doğrultusunda taşınmazın değerini belirten raporlarını on beş gün içinde mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır. Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından on beş gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere Kanunun 10 uncu maddesine göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için TEİAŞ a on beş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. TEİAŞ tarafından, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda, ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmazın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır. Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır. Hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekli tedbirler alınır. Kamulaştırma Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idarî yargıda iptal davası açılması ve idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur. Bu itibarla, Kamulaştırma Kanununun satın alma usulüne ilişkin 8 inci maddesine göre yapılan pazarlık sonucunda malikleri ile anlaşma sağlanamayan veya anlaşma sağlanmasına rağmen tapu ferağı verilmeyen taşınmazlara ilişkin mevcut tüm bilgi ve belgeler bir dilekçe ekinde ilgili asliye hukuk mahkemesine sunularak kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında TEİAŞ adına tescil edilmesi amacıyla dava açılmalıdır. Davanın açılmasından sonra taşınmazların kaydı üzerinde vuku bulabilecek değişikliklerin önlenmesi için dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak belge ilgili tapu sicil müdürlüğüne aktarılarak 7 nci maddeye göre konulan şerhin, 31/b maddesindeki kesin şerhe dönüştürülmesi istenmelidir. 6

7 Yapılan adres araştırmaları sonucunda adresleri tespit edilemeyen taşınmaz malikleri için de hazırlık yapılmalı ve 7 nci madde kapsamında yapılan adres araştırmalarına ilişkin belgeler ile pazarlığa çağrı yazılarından iade gelenlerin de birer karine olarak eklenmesiyle birlikte bu hususun dava dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. Dava sonucunda mahkemece yatırılması istenen kamulaştırma badeli mahkemenin ikinci bir işarında alacaklılarına ödenmek üzere belirtilen banka şubesine süresi içerisinde yatırılarak makbuzu mahkemeye ibraz edilmeli ve bunun sonucunda alınan tescil kararları ile tapu tescil işlemleri ikmal edilmelidir. Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin E. 2004/1686 K. 2004/2447 kararına göre; 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı yasa ile değişik 8. maddesi uyarınca taraflar bedelde anlaşmış olmalarına karşın taşınmaz sahibinin ferağ vermeye yanaşmaması üzerine açılan davada tarafların dava öncesinde anlaştıkları bedelin bir hükmü bulunmadığından, 10. maddede belirtilen esaslar doğrultusunda kamulaştırma bedelinin yöntemince tespit edilmesi ve buna hükmedilmesi gerekmektedir.8.maddede tarafların uzlaştıkları bedel usuli kazanılmış hak oluşturmamaktadır. 9) KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ESASLARI Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre mahkemelerde görülecek tespit ve tescil davaları sırasında aynı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz veya kaynağın; a) Cins ve nevini, b) Yüzölçümünü, c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, d) Varsa vergi beyanını, e) Kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, f) Arazilerde, taşınmaz veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini, h) Yapılarda, resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmazın değerini tespit ederler. Taşınmazın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz. Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir. Bu itibarla TEİAŞ ilgili ünitelerince yapılacak kıymet takdirlerinde de bu maddede belirtilen tüm hususlara ait bilgi ve belgelerin edinilmesine özen gösterilmeli ve buna göre değer tespitinin yapılması gerekmektedir. 7

8 10) DAVA HAKKI Kamulaştırmaya konu taşınmazın maliki tarafından Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal ve maddî hatalara karşı da adlî yargıda düzeltim davası açılabileceği, İdarî yargıda açılan davaların öncelikle görüleceği, İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava haklarının bulunduğu, İdarelerin, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddî hatalara karşı adlî yargıda düzeltim davası açabileceği, İdare tarafından, Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmazın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunacağı ve açılan davaların sonuçlarının dava açmayanları etkilemeyeceği, Kamulaştırma Kanununun Dava Hakkı başlıklı 14 üncü maddesinde belirtilmektedir. Buna göre, kamulaştırma çalışmaları sırasında yapılan bir maddi hatanın söz konusu olması halinde; kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddi hataya karşı adli yargıda TEİAŞ ça dava açılması gerekmektedir. 11) MÜLKİYETİ DAVALI OLAN TAŞINMAZLAR Kamulaştırma Kanununun 7 nci maddesi kapsamında tapu kayıtlarının çıkarılması sırasında mülkiyeti davalı olan taşınmazların bulunması halinde yapılacak işlemler aynı Kanunun 18 inci maddesinde açıklanmaktadır. Böyle bir durumda; TEİAŞ, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmazın mülkiyeti üzerinde ihtilaf olup olmadığını, taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu idaresi, kadastro müdürlüğü ve hukuk mahkemelerinden sorarak ve mahallinde araştırma yaparak tespit etmelidir. Yapılan araştırmalar sonucunda, taşınmazın tapuda kayıtlı olmakla birlikte mahkemede mülkiyeti üzerinde ihtilaf olduğu veya kadastrosu yapılmasına rağmen kadastro mahkemesinde davalı olduğunun tespit edilmesi halinde idarece, Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanan belgelerin tamamı, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili uyuşmazlığın sonucunda belli olacak hak sahibine peşin ödenmesi karşılığında TEİAŞ adına tesciline karar verilmesi istenir. Mahkemece, taşınmaz hakkındaki mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın tüm taraflarına, Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca tebligatların ve ilanların yapılması, taşınmazın kamulaştırma bedelinin yine bu maddedeki usule göre tespit edilmesi ve bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili davanın sonucunda belli olacak hak sahibine ödenmek üzere TEİAŞ tarafından mahkemenin belirttiği bankaya 10 uncu madde uyarınca ve üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin ileride belli olacak hak sahibine ödenmesine ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece karar verilen kişinin müracaatı üzerine kamulaştırma bedelini tespit eden mahkemenin, paranın bu hak sahibine ödenmesi için bankaya yazacağı talimat üzerine para hak sahibine ödenir. 8

9 Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır. Mahkemece tespit edilen bu bedel taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırma bedelidir. Kamulaştırma Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idarî yargıda iptal davası açılması ve idarî yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idarî yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır. Kamulaştırma işlemine karşı idarî yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebligat ve ilan belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur. Dava sonucunda alınacak tescil kararıyla tapu tescil işlemleri ikmal edilir. Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin E. 2005/345 K. 2005/2793 kararına göre 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 18/3. maddesi uyarınca taşınmazın mülkiyeti üzerinde ihtilafın olması halinde, taşınmaz hakkındaki mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın tüm taraflarına aynı Kanunun 10. maddesi uyarınca tebligatların ve ilanların yapılması gerekmektedir. Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin E. 2002/5466, K. 2002/6720 kararına göre Kamulaştırma bedelinin tespiti, sadece zilyedin değil, sonradan ortaya çıkabilecek diğer hak sahiplerinin hukukunun korunması bakımından da zorunlu olup, idare ile tespit edilen zilyedin bedel konusunda uzlaşmaları, 2942 s. Kamulaştırma K. m. 18 ve 19 hükümlerinin uygulamasında söz konusu olamaz. Mahkemece kamulaştırılan taşınmazın değeri yöntemince tespit edilmeden, idarenin ve zilyedin kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşmaları yeterli görülerek hüküm kurulması hatalıdır. 12) TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARIN TESCİLİ ve ZİLYEDİN HAKLARI TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan yapı ve tesislerin konumlanacağı sahaların henüz tapulaması veya kadastrosu yapılmayan yerlere isabet etmesi halinde ne şekilde uygulama yapılacağı ise Kamulaştırma Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilmektedir. Bu itibarla TEİAŞ öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın, tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit etmelidir. TEİAŞ ilgili ünitesi tarafından yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmazın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmazın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde TEİAŞ, Kamulaştırma Kanununun 9 uncu maddesi gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir. 9

10 TEİAŞ tarafından hazırlanan ve Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında TEİAŞ adına tesciline karar verilmesi istenir. Mahkeme, taşınmazın kamulaştırma bedelini Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, TEİAŞ tarafından verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmazı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu TEİAŞ a, bu raporla birlikte TEİAŞ tarafından verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder. Ayrıca taşınmazın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmazın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir. İlanda; a) Taşınmazın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı, b) Zilyedin kimliği, c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka, d) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, belirtilir. Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için TEİAŞ a on beş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. TEİAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmazın TEİAŞ adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmesi halinde ise, mahkemece, tespit edilen kamulaştırma bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye ödenmek üzere TEİAŞ tarafından ilanda belirtilen bankada açılacak üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, taşınmazın TEİAŞ adına tesciline karar verilir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin E:2006/5243, K:2006/7526 kararına göre; daha önce, davalı idare tarafından kamulaştırılarak kamulaştırma bedeli, o zaman belirlenen zilyetlerince açılan kamulaştırma bedelinin artırılması davası sonucunda o zamanki zilyetlerine ödenen taşınmazın, daha sonra, halen malik olan davacılara ait olduğu hükmen tespit edildiğinde ve bu yerin kamulaştırma sınırları içinde kaldığının belirlendiği durumda, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19/4. maddesi uyarınca yeni malikin bedel artırım davasını açan zilyetlere karşı umumi hükümler dairesinde istihkak davası açması gerektiğinden, sorumluluğu bulunmayan idare aleyhinde yer bedelinin tahsiline ilişkin kabul kararı verilmemesi gerekmektedir. 10

11 13) İDARENİN TEK TARAFLI OLARAK KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇMESİ Kamulaştırma Kanununun dördüncü kısmının ikinci bölümü Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma başlığı altında üç maddeden ibaret olup,bunlardan 21 inci madde, idarenin kamulaştırmadan tek taraflı olarak vazgeçmesi halini açıklamaktadır. Buna göre, ihtiyaç doğurması halinde TEİAŞ, kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktu olarak takdir olunacak avukatlık ücreti TEİAŞ a yükletilecektir. 14) TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA VAZGEÇME VE DEVİR Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmazların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyetin idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulmak suretiyle ve bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçılarının, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmazını geri alabileceği;ancak, kamulaştırılan taşınmaza kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idarenin, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olması halinde, yukarıdaki hükmün uygulanmayarak Kamulaştırma Kanununun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre işlem yapılacağı, Kamulaştırma Kanununun 22 nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. 15) MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya Kamulaştırma Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmazını geri alabilmekte,ancak,doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşmektedir. Bir projenin gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz kamulaştırılmış ise,bu taşınmazların durumunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup,toplu yapılan kamulaştırmada bir parsele el atılmadığı iddiasıyla geri alma hakkının doğması mümkün bulunmamaktadır. 16) HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi için Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca mahkemece yapılan tebligatla başlamaktadır. Mülkiyetin idareye geçmesi ise mahkemece verilen tescil kararı ile olmaktadır. Mahkemece verilen tescil kararı tarihinden itibaren taşınmaz sahibinin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmazda yeni inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma hakları kalkmakta ve bundan sonra yapılanların değeri dikkate alınmamaktadır. 11

12 17) TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, TEİAŞ ın kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmazlarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarının verilmesi mümkün bulunmaktadır. Kamulaştırma bedeli yerine verilecek taşınmazın değeri, TEİAŞ ın ihale komisyonunca, yoksa bu amaçla kuracağı bir komisyonca tespit edilir. Taşınmaz bedelleri arasındaki fark taraflarca nakit olarak karşılanır. Ancak, TEİAŞ ın vereceği taşınmazın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yüz yirmisini aşamaz. 18) ACELE KAMULAŞTIRMA Kamulaştırma Kanununda acele kamulaştırma yapılmasına imkan tanıyan koşullar arasında aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak haller de yer almaktadır. Enerji tesisleri ile ilgili yatırımların acele işler kapsamında bulunduğuna dair Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek elektrik tesislerinin konumlanacağı alanların da Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi çerçevesinde acele kamulaştırmaya tâbi tutulması mümkün bulunmaktadır. TEİAŞ Genel Müdürlük Makamınca verilmiş bulunan tarihli ve 1410 sayılı OLUR uyarınca, bir iletim tesisinin kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi çerçevesinde acele kamulaştırmaya tâbi tutulup tutulmayacağına ilişkin kararın verilmesi, ilgili iletim tesis ve işletme grup müdürünün yetkisinde bulunmaktadır. Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hükmünde, acele kamulaştırma uygulanacak durumlarda, gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmazın, Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi esasları dairesinde ve 15 inci maddesi uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değerinin, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilânda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaza el konulabileceği belirtilmektedir. Madde metnindeki bu ifadelerin dışında herhangi bir açıklama yer almadığından, uygulamada yaşanan bazı sorunlarla karşılaşılmaması bakımından konunun genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ise TEİAŞ ilgili ünitesi için görevli avukat tarafından her aşamada yapılacak takiple sağlanabilmektedir sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesi uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanan ve mahkeme kanalıyla kıymetlendirmeleri yapılarak bedelleri bankaya yatırılan kamulaştırmalarda devamı işlemlerin hemen yapılmayarak, sürüncemede bırakılması halinde ileride, kamulaştırma bedeli olarak bankaya yatırılan bedelden daha yüksek maliyette bir bedelin ödenmesi gündeme gelebileceğinden, 27. madde uyarınca kamulaştırma yapılan durumlarda kamulaştırma işlemlerinin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak en kısa sürede sonuçlandırılması Teşekkülümüz yararına olacaktır. 27. maddeye göre bilirkişilerce belirlenen bedeller, 10. maddeye göre mahkemelerin belirlediği nitelikte bir kamulaştırma bedeli olmayıp, kamulaştırmayı yapan idarelerin kamulaştırmaya tabi tuttukları taşınmaza acele el koymalarının yasal gerekçesini oluşturan bir bedelden ibarettir. Bu maddeye göre açılan davalar, acele kamulaştırma nedeniyle değer tespiti ve taşınmaza el koyma istemine ilişkin olduklarından, mahkemelerce bedel konusunda verilen kararlar sadece değer tespiti niteliğinde olup, anlaşmazlığı çözümleyen nihai bir karar mahiyetinde bulunmadığı ve Kamulaştırma Kanununun 11 ve 12. maddelerine göre yapılan tespitler, kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan yerine getirildiği için; mal sahiplerinin tüm haklarının tebligat üzerine kullanılabileceği cihetle, niteliği itibarıyla 27. madde aşamasında kararın temyiz edilmesi mümkün değildir. 12

13 Ancak, bu durum, hiçbir zaman temyiz edilemez anlamına gelmemektedir. Zira, 27. madde metninde de yer aldığı gibi, Kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere denilmek ve devamında da Kanunun 10. maddesine atıfta bulunulmak suretiyle kıymet takdirinden sonraki uygulamaların varlığına işaret edilmektedir. Buna göre, yukarıda belirtildiği şekilde yapılan istem üzerine mahkemece seçilen bilirkişilerce belirlenen bedelin bankaya yatırılması sonrasında taşınmaza el konulmaktadır. Ancak, esas önemli konular bundan sonra başlamaktadır; 27. madde uyarınca bilirkişilerce tespit edilen bedel, Grup Müdürlüklerince yapılan değerlendirmeler sonucunda ( -ki burada, acele el koyma sonrasında yürütülmek üzere Teşekkülümüzün talep edeceği hukuki ve idari girişimler sırasında ihtiyaç duyulacak olan hızlı refleksi sağlamak amacıyla 27. maddeye göre gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemleri sürecinde doğru maliklerle ilişkilendirilmiş çok sağlam ve eksiksiz bir adres tespiti ile gerçek ve geçerli değeri öngören bilimsel bir bedel tespitine ihtiyaç bulunduğu, bu itibarla, 27. madde uygulamalarında da bu hususların mutlaka yerine getirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır) kabul edilebilir bulunuyorsa, Kanunun 8. maddesi uyarınca malike resmi taahhütlü bir yazıyla bildirimde bulunularak, taşınmazının anlaşma yoluyla satın alınmak istendiği belirtilir ve böylelikle, anlaşma sağlanması halinde anlaşma tutanağı tutulmak ve malikten rıza-i ferağ alınmak suretiyle tapu tescili gerçekleştirilir. Bu şekilde malike yapılan çağrı sonrasında malikle anlaşma sağlanamaması halinde anlaşmazlık tutanağı düzenlendikten sonra, veya anlaşma sağlandığı halde tapuda ferağa gelmemesi halinde en kısa sürede Kanunun 10. maddesindeki esaslara göre asliye hukuk mahkemesinde bedel tespit ve tapu tescil davası açılmalı; şayet kullanılacaksa, temyiz süreci de titizlikle takip edilerek, Teşekkülümüz lehine bir bedel farkının oluşması halinde bunun ilgilisinden tahsili konusuna ilişkin dava seyri hukuk servisi ile birlikte hareket edilmek suretiyle titizlikle takip edilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. 27. madde uyarınca bilirkişilerce tespit edilen bedelin, Grup Müdürlüklerince (27. maddeye göre gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemleri sürecinde yapılacak bilimsel bedel tespitine göre) yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygun bulunmaması halinde ise; Kanunun 8. maddesi uyarınca malike resmi taahhütlü bir yazıyla bildirimde bulunularak, taşınmazının anlaşma yoluyla satın alınmak istendiği belirtilir ve Grup Müdürlüklerince belirlenen uygun bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yapılmalı; bunun sonucunda anlaşma sağlanması halinde anlaşma tutanağı tutulmak ve 27. madde uyarınca bilirkişilerce tespit edilerek bankaya yatırılan bedel ile anlaşma sağlanan bedel arasındaki farkın Teşekkülümüze iade edilmesi temin edildikten sonra malikten rıza-i ferağ alınmak suretiyle tapu tescili gerçekleştirilmelidir. Anlaşma sağlanamaması halinde ise anlaşmazlık tutanağı düzenlendikten sonra ve en kısa sürede yukarıda belirtilen sürece ilişkin bilgilerin yanı sıra, Grup Müdürlüklerince yapılan kıymetlendirmeye ilişkin bilgiler ve karşı görüşlerimizi gerekçeleriyle destekleyen raporun da yer aldığı dava dosyası ile asliye hukuk mahkemesinde Kanunun 10. maddesine göre bedel tespit ve tapu tescil davası açılmalı; temyiz süreci de titizlikle takip edilerek, Teşekkülümüz lehine bir bedel farkının oluşması halinde bunun ilgilisinden tahsili konusuna ilişkin dava seyri hukuk servisi ile birlikte hareket edilmek suretiyle titizlikle takip edilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. Sonuç olarak; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesine göre yapılacak kamulaştırmaların, taşınmaza el koyma işleminden sonra, mutlaka ve mümkün olan en kısa 13

14 zamanda, doğru ve eksiksiz adresler ile gerçekçi kıymetlendirme bilgileriyle birlikte 8. ve 10. maddelere göre devam ettirilen bir pazarlık ve yargı süreciyle sonuçlandırılması esas olduğundan, bu yöndeki uygulamanın titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E. 2008/1494, K. 2008/3602 kararında: 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti davasında mahkemece, mahallinde keşif yapılıp bilirkişi raporu alınmadan Kamulaştırma Kanunun 27. maddesi uyarınca (daha önce) yapılan değerlendirmede belirlenen bedele hükmedilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Mahkemece, Kamulaştırma Kanununun değişik 10. maddesi uyarınca inceleme ve işlem yapılmamıştır. (Buna göre) 2942 sayılı Kanununun 27. maddesi uyarınca tespit edilen bedel kamulaştırma bedeli değildir. Tarafların uzlaşmaması ve tapuda ferağ verilmemesi halinde, idarece aynı Kanunun 10. maddesine göre açılan tespit ve tescil davasında, aynı Kanunun 15/son maddesine göre dava tarihi itibarıyla taşınmazın değeri tespit edilmelidir. Bu nedenle; bilirkişiler marifetiyle keşif yapılarak taşınmazın niteliği tespit edilip arazi ise net gelirine, arsa ise emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden acele kamulaştırma dosyasındaki verilerle yetinilerek eksik inceleme ile hüküm kurulması, Doğru görülmemiştir. denilmektedir. Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin E. 2005/287 K. 2005/750 kararına göre; 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 27. maddesine göre tespit edilip idarece davalı adına bankaya yatırılan bedel ile tespit ve tescil davası sonunda saptanıp hüküm altına alınan bedel arasındaki farkın davalı tarafça bankadan çekilmesine kadar işlemiş olan mevduat faizi ile birlikte davacı idareye geri ödenmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece arta kalan kısım için davacının dava açmakta muhtariyetine şeklinde hüküm kurulmasına gerek olmamakla birlikte bu hususun özellikle Grup Müdürlüğü avukatlarınca Mahkeme nezdinde ifade edilmesi gerekmektedir. 19) GİDERLERİN ÖDENMESİ Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca kamulaştırma bedelini tespit edecek olan mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci maddesi uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile, tapu harçları ve Kamulaştırma Kanununun gerektirdiği diğer giderler kamulaştırmayı yapan idare olması sebebiyle TEİAŞ tarafından ödenecektir. 20) BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZIN DİĞER İDAREYE DEVRİ Kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz,kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamamaktadır. Böyle durumlarda iki idare arasında yapılacak taşınmaz devrinde uyulacak hususlar Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesiyle düzenlenmiştir. Taşınmaza, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi uyarınca bedelini tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idarî dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. 14

15 Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde yazılı usule göre mahkemeye başvurarak, kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu durumda yapılacak yargılamada mahkemece, tarihli ve 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Mahkemece, 10 uncu maddede öngörülen usule göre kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek üzere belirleyeceği bir bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için alıcı idareye on beş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idare tarafından kamulaştırma bedelinin mal sahibi idare adına bankaya yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmazın alıcı idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır. Bu suretle devir alınan taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca taşınmazı geri alabilir. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir. Bu itibarla, TEİAŞ tarafından ihtiyaç duyulan sahaların herhangi bir kamu idaresine ait araziye isabet etmesi halinde yukarıda belirtilen yasal süreç dikkate alınmak koşuluyla uygulama yapılmalıdır. Aynı şekilde, başka bir kamu kurum veya kuruluşunun TEİAŞ mülkiyetindeki bir sahadan yer talep etmesi halinde de bu esaslara uyulacaktır. Ancak, talep edilen sahanın TEİAŞ ın faaliyetlerini engelleyip engellemediği ve ilerisi için ihtiyaç duyulan bir saha olup olmadığı hususlarının eksiksiz ve isabetli bir şekilde değerlendirilmesi bakımından,teiaş ın ilgili yatırımcı ve/veya işletmeci ünitesinin konu hakkındaki görüşleri mutlaka alınmalı ve buna göre hazırlanacak takrir ile Yönetim Kurulu kararına bağlanmalıdır. Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin E. 1994/10830 K. 1994/13319 kararı uyarınca Taşınmaz sahibi ile ihtiyaç sahibi tüzel kişi veya kurumlar taşınmazın devri hususunda anlaşamamış iseler, anlaşmazlık Danıştay ilgili dairesince kesin hükme bağlanır. Burada açıklanan Danıştay kararı, bir kamulaştırma kararı değil, taşınmazın kendisine devrini isteyen kamu tüzel kişisi veya kurumunun, o mala ihtiyacı olduğunun tespiti kararıdır. Yasal olarak bu karar Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinde açıklanan "kamu yararı kararı" olmayıp, mahiyeti itibariyle, taşınmazın kamu yararına kullanılmasında ihtiyaç bulunduğunun tespitine ilişkin ve sonucu itibariyle mülkiyetin devrini içerir. O halde, tarafların bedelde anlaşamamaları halinde, değerlendirme tarihinin tespitinde Danıştay Kararının tarihi dikkate alınmalıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E. 2007/5-744 K. 2007/743 kararı uyarınca Taşınmazın, kamulaştırma işlemleri tamamlanıp tescil işlemi tamamlanmadan başka bir idarece kamulaştırılmak suretiyle idare adına tescili Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesinin uygulanmasını gerektiren yeni bir olgu niteliğinde olup; görülmekte olan davanın, davalı mirasçılarına karşı devam edilmesine olanak bulunmadığından anılan taşınmaz için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesinin uygulanması gerekmektedir. DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2004/607 K. 2005/307 kararına göre; Nazım imar planını yapmak, onaylayarak uygulamak, büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilmiş görevlerden olduğuna göre, 2942 sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca, taşınmaz, kaynak 15

16 veya irtifak hakkına ihtiyacı olan ve bu nedenle devir talebinde bulunmaya yetkili kamu tüzel kişisinin, ASKİ Genel Müdürlüğü değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olması gerekmektedir. 21) YASAK İŞLER ve EYLEMLER, KESİN ŞERH Kamulaştırma Kanununun 31. maddesi yasak işler ve eylemleri belirlemektedir. Buna göre; a) Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi uyarınca oluşturulan bilirkişilerin, kendilerine mahkemece takdir edilen ücret dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları. b) Mahkemece Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra taşınmazın başkasına devir ve ferağ veya temliki. c) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adına hareket edenler tarafından kabullenilmesi. d) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının nakden veya başka bir şekilde, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden ödenmesi. e) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması. f) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması, yasak işler ve eylemler olarak belirlenmiştir. Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E. 2005/5137 K. 2005/7277 kararına göre; Kamulaştırma Kanunu'nun amaç ve kapsamından açıkça idari yargının görev alanına girdiği belirtilmeyen hususlarla ilgili uyuşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi gerekeceği anlaşılmaktadır. Kamulaştırma şerhinin silinmesine ilişkin ihtilaflarda idari yargının görevli olduğuna dair anılan kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen yerel mahkemece idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir B) ORMAN İŞLERİ : 1) HUKUKİ DAYANAK: Genel Müdürlüğümüze ait tesislerin orman sayılan alanlara rastlaması halinde, işgal edilen ormanlık alanlar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre işlem yapılmayıp, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi gereğince (özel durumlardan kaynaklanan özel süreler haricinde genellikle) 49 yıl müddetle izin ve irtifak hakkı alınmakta ve bedelleri de tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin Tahsil Edilecek Bedeller bölümündeki maddeler uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü ile TEİAŞ arasında akdedilmiş bulunan tarihli Protokol kapsamında taahhütnamelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak ödenmektedir. 2) ÖDENEN BEDELLER: Bu yerler için izin başlangıcında ilçe esasına göre taahhüt senetleri düzenlenmekte olup, düzenlenen bu taahhüt senetlerine esas olmak üzere, tesis edilecek enerji iletim hatlarının ormanlık alanda kat edeceği mesafe ve güvenlik genişliği dikkate alınarak m² cinsinden ormanlık alana isabet eden miktarları belirlenmektedir. Belirlenen bu miktarlar dikkate alınarak tesis olunan enerji iletim hattının tamamına ait güncel proje maliyet bedeli dikkate alınıp ormanlık alana isabet eden kısmı üzerinden şu bedeller ödenmektedir: 16

17 a-arazi tahsis bedeli: Ormanın değer kaybı ve arazi kullanma bedeli toplamından oluşup izne konu edilen sahaya ait olmak üzere ormanlık alana isabet eden proje maliyet bedelinin(%05 ) binde beşi oranında ödenen bedeldir. b-ağaçlandırma bedeli: İzin verilen sahanın izin bitiminde ağaçlandırılması amacıyla ödenen bedel olup, izne konu edilen sahanın m² si esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. c-bakanlık fonu (ORKÖY fonu): 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değişik ek 3.maddesine dayalı olarak kurulan Orman Köylülerini Kalkındırma Fonuna ödenen bedeldir. Anılan maddenin (c) bendi gereğince izne konu edilen sahada yapılacak tesisin ormanlık alana isabet eden proje bedelinin (% 3) yüzde üçü oranında ödenmektedir. d-ağaçlandırma Fonu: 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 9. maddesi ( g ) bendine göre alınan bedel olup, izin verilen sahada kurulacak tesisin ormanlık alana isabet eden proje bedelinin (% 2 ) yüzde ikisi oranında ödenmektedir. Bu bedellerden yalnızca arazi tahsis bedeli izin süresince her yıl ödenmekte olup, diğer bedeller, sadece bir defaya mahsus olmak üzere izin başlangıcında ödenmektedir. Bu bedel her yıl, bir önceki yıl bedelinin deflatör katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunan bedel üzerinden ödenmektedir. 3) ÖRNEK:.. ili, ilçesi hudutları dahilindeki ,62 m².lik ormanlık sahada izin-irtifak hakkı tesisi için; Hattın Toplam Proje Maliyeti : ,00 YTL Ormanlık alana isabet eden kısmının Proje Maliyet Bedeli : ,22.-YTL Ormanlık Alana isabet eden kısmın proje maliyet bedeli üzerinden hazırlanan taahhüt senedinin tarihli Protokol ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine uygun olarak hesaplanıp tanzim edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; taahhüt senedine göre ödenmesi gereken bedeller aşağıda gösterilmiştir: a) Yıllık kullanma bedeli (%0,5) : 485,87.-YTL + KDV (Her yıl) b) %3 OR-Köy Özel ödenek gel. : 2.915,20.-YTL + KDV (Bir defa) c) %2 Ağaçlandırma özel öd. gel. : 1.943,46.-YTL + KDV (Bir defa) d) Ağaçlandırma bedeli (OGM) : ,06.-YTL + KDV (Bir defa) Ayrıca, Yıllık kullanma bedelinin, izin süresi olan 49 ile çarpılması suretiyle belirlenen ,63.-YTL ana para üzerinden %07,5 oranında Damga Vergisinin de (178,56.- YTL) başlangıçta ve defaten ödenmesi gerekmektedir. Netice olarak; ilgili Orman İdaresi tarafından hazırlanan taahhüt senedi örnekleri Grup Müdürlüklerince Genel Müdürlüğe imzalanmak üzere gönderilir. Genel Müdürlükçe kontrol edilerek imzalanan taahhüt senetleri sonucunda belirtilen bedeller ilgili Grup Müdürlüğünce ilgili Orman İdaresinin banka hesap numaralarına tesis ismi ile ana para ve kdv miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ödenir; yapılan ödeme üzerine ormanlık sahanın Teşekkülümüz faaliyetinde kullanılması amacıyla orman idaresi ile grup müdürlüğü arasında teslim tesellüm tutanağı düzenlenir ve sahaya el atılır. Burada önemli olan ormanlık saha içinde tesis edilecek tesisin kapladığı gerçek alan ile yapılacak tesisin o yıl içindeki ormanlık alana isabet eden proje maliyet bedelidir. Çünkü bu kıstaslar olmadan yukarıda sıralanan bedellere ulaşmak imkansızdır. 17

18 Yukarıda belirlenen bedeller haricinde Teşekkülümüzce Orman İdaresine ayrıca bir teminat bedeli ödenmemektedir. C) İMAR İŞLERİ : 1) İMAR MEVZUATININ AMACI VE KAPSAMI İmar Kanunu, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiş olduğu için TEİAŞ tesislerinin de bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu Kanunun yanı sıra çevre, sağlık, kıyı, orman, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, belediye, gecekondu, turizm, tarım-köy, afet, özel çevre, vakıflar ve GAP mevzuatının mekana ilişkin hükümleri de tesislerimizin bağımlı olduğu diğer mevzuatı belirlemektedir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tâbi olduğundan dolayı TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek tüm yapıların İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak tesis edilmesi gerekmektedir. 2) PLAN-RUHSAT SÜRECİNDEKİ ANA AŞAMALAR TEİAŞ tarafından herhangi bir (bina ve tesis) yapı gerçekleştirilmeden önce imar mevzuatına uygunluğun sağlanması bakımından; 1. Yürürlükte bulunan bir imar planı içine isabet eden enerji iletim hatlarımız ile imar planı içinde veya dışında olsun tüm trafo merkezlerimizin yapılaşma amacına uygun bir alan tahsisinin ilgili imar planları vasıtasıyla yaptırılması ve bunun ilgili idareye (belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyelere/ belediye ve mücavir alan sınırları dışında ilgili valiliklere/ özel kanunları uyarınca plan onama merciinin başka idareler olması durumunda ise bu idarelere) onaylatılarak, yasal askı süresi sonunda kesinleştirilmesi, 2. Trafo Merkezleri için, İmar Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun (parselasyon planı) imar uygulamasının yaptırılıp, ilgili idaresine onaylatılarak,askı süresi sonunda kesinleştirilmesine müteakiben imar parseli üzerinden tapularının temin edilmesi, 3. İmar Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca ruhsata tâbi yapılar için inşaat ruhsatı alındıktan sonra; ruhsata tâbi olmayan yapılar için ise inşaata başlanacağının ilgili idareye bildirilmesi suretiyle inşaata başlanması, gerekmektedir. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu nun E. 1974/2 K. 1976/2 sayılı, tarihli kararına göre; (kamulaştırma) kanuna dayanılarak yapılacak kamulaştırmalarda, kamulaştırma konusu taşınmazlar imar planlarında belirtilmiş maksat dışında kamulaştırılamayacağından, ancak imar planları bu yolda usulü dairesinde değiştirildiği takdir de bu değişikliğe uygun kamulaştırma yapılabilecektir. 3) KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLERDE İMAR PLANI ZORUNLULUĞU Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve diğer her türlü fenni mesuliyetin bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verileceği, İmar Kanununun 18

19 26.maddesiyle hüküm altına alınmış olup bu husus, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında da hüküm altına alınmıştır. Burada genellikle karıştırılan bir durum vardır o da; bazı yapıların ruhsata tâbi olmamasının, tesislerimizin konumlandığı alanın imar planına tâbi olmadığı gibi algılanmasıdır. Oysa, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınınkinde olduğu gibi, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan yapı ve/veya tesislerin konumlanacağı alanların da yürürlükteki imar planlarında kullanım amacımıza tahsis edilmiş olması gerekmektedir. Yani, TEİAŞ tarafından inşa edilen yapı ve tesislerin inşaat ruhsatına tâbi olup olmaması, bu yapı ve tesislerin kurulu bulunduğu alan için imar planı tahsis şartını ortadan kaldırmamaktadır. Bu itibarla, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan yapı ve tesislerin konumlanacağı alanların mutlaka, imar planında kullanım amacına uygun olarak tahsis ettirilmesi ve İmar Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak ilgili idarelere onaylatılarak kesinleştirilmesi gerekmektedir. Yürürlükte mevcut bir imar planının bulunması ve bu plan içinde konumlanacak şekilde bir iletim tesisimiz (enerji iletim hattı ve/veya trafo merkezi) olması halinde, mevcut olan bu imar planında tadilat yaptırılmak ve ilgili idareye onaylatılmak suretiyle TEİAŞ kullanım amacına uygun bir tahsis ve onay sağlanmalıdır. Şayet TEİAŞ tarafından inşa edilecek tesis bir iletim hattı değil de, trafo merkezi/şalt sahası ya da sosyal tesis gibi bir yapı/tesis ise, bunların kurulacağı saha yürürlükte olan herhangi bir imar planının sınırları içerisine isabet etmese bile bu saha için, kullanım amacına uygun olarak bir mevzii imar planı yapılmalı ve bu öneri plan ilgili idareye onaylatılmalıdır. Mevcut bir imar planının sınırlarına bitişik olan sahalar için ise mevzii imar planı değil, ilave imar planı yapılması gerekmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, yapı/tesisin kurulacağı sahanın üst plan olarak herhangi bir çevre düzeni planı sınırları içerisinde yer alıp almadığının belirlenmesidir. Zira, çevre düzeni planı ilke, esas ve kararlarına aykırı imar planı yapılamadığı gibi, çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzii imar planı da yapılamamakta ve çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları, mevzii imar planı olarak değerlendirilememektedir. Ayrıca, çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı getirilen alanlarda, kentsel ve kırsal yerleşmelerde yapılacak imar planlarının; alan bütününde veya çevre düzeni planında belirlenen etaplara ve/veya çevre düzeni planı ilke ve kararlarına uygun önceliklere göre yapılması esastır. Çevre düzeni planında tarım alanı, meralık, makilik-fundalık vb. kullanım kararı getirilmiş alanlarda konut, sanayi, turizm, enerji, vb. yapılaşma amaçlı uygulama yapılamayacağından, yapı ve tesislerimiz için ihtiyaç duyulan alanlara ait imar planı tadilatlarının mutlaka ve varsa, her ölçekteki imar planında ve mevzuatta belirlenen sıralamaya göre yapılması ve ilgili idare/idarelere onaylatılması gerekmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının plan yapım yetkisini devrettiği birden fazla idareyi kapsayan planlama çalışmalarında, koordinasyon bu Bakanlığa ait olduğundan ve planlama alanı içinde yer alan idarelerin planlama sürecine katılımı, görev, yetki ve sorumlulukları ve alt ölçek plan yapımı ile ilgili esaslar, gerektiğinde protokolle belirlendiğinden; TEİAŞ yapı/tesis yerlerine ilişkin imar planlarının yapım ve onay aşamalarındaki muhataplarının hangi idare ya da idareler olduğunun belirlenmesi konusunun ve zaman içindeki mevzuat değişikliklerinin titizlikle takip edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 19

20 D) TEŞEKKÜLÜMÜZCE TESİS EDİLECEK/ETTİRİLECEK OLAN ENERJİ İLETİM TESİSLERİ: TEİAŞ Genel Müdürlüğü-Çevre, Emlâk ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı ile tüm İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kamulaştırma Servislerinin çalışmalarının kapsamında; 1-) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TEİAŞ Ana Statüsü gereğince APK Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı nca onaylanan Yatırım Programı kapsamında tesis edilecek olan enerji iletim hatları ile trafo merkezleri, 2-) Sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanmak koşuluyla 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre Kullanıcılarla imzalanan Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları çerçevesinde TEİAŞ adına tesis edilecek olan enerji iletim hatları ile trafo merkezleri, 3-) İşletmede bulunan ancak, gerek kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekse taşınmazından enerji iletim hattı geçen özel kişilerce Türk Medenî Kanunu çerçevesinde deplasman talebinde bulunulan enerji iletim hatlarından İletim Şebekeleri İşletme Bakım Dairesi Başkanlığınca da (İŞİB) kabul görerek Yönetim Kurulu Kararı alınarak protokol imzalanan enerji iletim hatları, bulunmaktadır. 1-) Yatırım Programı Kapsamında Tesis Edilecek Enerji İletim Tesisleri 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü gereğince Teşekkülümüzce Yatırım Programına alınmak suretiyle tesis edilecek enerji iletim hatları için; APK Dairesi Başkanlığınca tüm İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüklerinden de görüş almak suretiyle oluşturulan Yatırım Programı Taslağı üzerinde görüşme yapmak üzere Genel Müdürlük ilgili birimleri ile tüm İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüklerinin katılımı sonucunda Haziran ayında Yatırım Programı toplantıları düzenlenir. Yapılan bu toplantılar ve Yönetim Kurulumuzca alınan karar sonrasında hangi iletim tesisinin nereye yapılacağı hususu Teşekkülümüz açısından kesinleştirilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına onaya, oradan da Devlet Planlama Müsteşarlığına gönderilir. DPT den onaydan çıkan bir sonraki yıl Yatırım Programı kesinleşmiş olarak takriben Ağustos ayında ilgili birimlere gönderilir. Kesinleşen Yatırım Programı kapsamındaki yeni enerji iletim tesisleri ve devam eden enerji iletim tesislerinin isabet ettiği mülkiyetlerin edinimi ile ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3.maddesinin son bendi uyarınca yeterli kamulaştırma ödeneğinin temini amacıyla her yıl ilgili İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüklerinden her bir enerji iletim tesisi için yatırım programına konu yıl içinde harcanabilecek kamulaştırma ödeneğinin bildirilmesi istenir. İlgili İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüklerinin, kendi kamulaştırma hizmeti bakımından sorumlu olduğu alanda kalan enerji iletim tesislerinden her biri için ayrı ayrı 20

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU. Yürürlük Tarihi 08.11.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

KAMULAŞTIRMA KANUNU. Yürürlük Tarihi 08.11.1983 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR KAMULAŞTIRMA KANUNU Kabul Tarihi 04.11.1983 Kanun No 2942 Yürürlük Tarihi 08.11.1983 Yayın Tarihi 08.11.1983 RG Sayısı 18215 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ, KAPSAM

Detaylı

a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini, KAMULAŞTIRMA KANUNU KANUN NO: 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kabul Tarihi: 4 Kasım 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Kasım 1983 Sayı: 18215 5.t. Düstur, c.22 s. BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi: 04/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/11/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18215 BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ,

Detaylı

a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini, KAMULAŞTIRMA KANUNU KANUN NO : 2942 Kabul Tarihi : 4 Kasım 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 8 Kasım 1983 - Sayı: 18215 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001)

4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU. Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) 4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 294 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Değişiklik 4650 (2001) Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU * * *

KAMULAŞTIRMA KANUNU * * * 6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

4650 Sayılı Kanun la Değişik 2942 Sayılı

4650 Sayılı Kanun la Değişik 2942 Sayılı * 4650 Sayılı Kanun la Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma, mülkiyet hakkının kamu yararı nedeni ile sınırlandırılması ve kamu yararı amacı ile özel hukuk kişilerinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU. Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

KAMULAŞTIRMA KANUNU. Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

KAMULAŞTIRMA KANUNU * * Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

K amulaştırma Hukuku nda Acele K amulaştırma Uygulaması

K amulaştırma Hukuku nda Acele K amulaştırma Uygulaması K amulaştırma Hukuku nda Acele K amulaştırma Uygulaması Avukat Sami Saygın YAZICIOĞLU* * Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi. Avukat Sami Saygın YAZICIOĞLU Giriş Kamulaştırma Kanunu nun, 4650, 5999 ve

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU * * *

KAMULAŞTIRMA KANUNU * * * 6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ Hukuk Genel Kurulu 2015/2178 E., 2016/805 K. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ OBJEKTİF DEĞER ARTIŞ ORANI VEKALET ÜCRETİ o KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942) Geçici Madde 6 o KAMULAŞTIRMA KANUNU

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN 1. ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma Kanunu nun 27. maddesinde düzenlenen acele kamulaştırma süreci büyük,

Detaylı

Genel Hükümler. Kamulaştırmanın Oluşturulması Kamulaştırma şartları

Genel Hükümler. Kamulaştırmanın Oluşturulması Kamulaştırma şartları KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi: 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 BİRİNC İ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır. KAMULAŞTIRMA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 08.11.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18215 Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/11/1983 Sayı: 18215 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

:17/05/2007 :2007/ /55 :TEIAŞ GENEL MUDURLUGU ANKARA -vekili Av.Necat : EŞREF ÇELİK :Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

:17/05/2007 :2007/ /55 :TEIAŞ GENEL MUDURLUGU ANKARA -vekili Av.Necat : EŞREF ÇELİK :Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO 2007/5-713 KARAR NO 2007/736 YARGITAY ILAM I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :D icle Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI DAVA TÜRÜ :17/05/2007 :2007/25-2007/55

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları

HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları KTÜ - Harita Mühendisliği Bölümü HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları Prof. Dr. Bayram UZUN Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunu Başlıkları Riskli Yapıların Tespiti İtiraz ve Yıkım Süreci Anlaşma ve Yeniden Yapım Kanun ve İlgili Mevzuat 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı