SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI"

Transkript

1 SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ

2 ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15 Kültür Varlýðý Nedir? I.Grup Yapý Nedir? II.Grup Yapý Nedir? Tabiat Varlýðý Nedir? Sit Alaný Nedir? Koruma Alaný Nedir? NEDEN KORUYORUZ? 16 KORUNACAK TAÞINMAZLARIN DEÐERLERÝ NELERDÝR? Kültürel Deðerler Çaðdaþ Sosyo-Ekonomik Deðerler 17 T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ Son Yasal Düzenlemelerde Kültür ve Tabiat Varlýklarýnýn Korunmasý ve Yerel Yönetimler Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý/3035 Derleyenler Emre Madran - Nimet Özgönül Yayýma Hazýrlayan Esin Soydemir Grafik Tasarým Harman Þaner Çakmak Baský DÖSÝMM MATBAASI ISBN YEREL YÖNETÝMLERÝN KORUMA ALANINDAKÝ GÖREV VE YETKÝLERÝ NELERDÝR? 21 Büyükþehir Belediyeleri Belediyeler Ýl Özel Ýdareleri BELEDÝYELER BÜNYESÝNDE KORUMA, UYGULAMA VE DENETÝM BÜROLARI (KUDEB) NASIL KURULUR? GÖREV VE YETKÝLERÝ NELERDÝR? 23 Yasal Dayanak KUDEB Hangi Organa Baðlý Olarak Çalýþýr? KUDEB Nasýl Kurulur? KUDEB'in Görevleri Nelerdir? KUDEB Nasýl Çalýþýr? Tadilat ve Tamirata Ýliþkin Hususlar Koruma Bölge Kurullarýnca Onaylanmýþ Rölöve- Restorasyon Projelerine Aykýrý Uygulamalara Ýliþkin Hususlar Koruma Amaçlý Ýmar Planlarýnýn Uygulanmasýna Ýliþkin Hususlar Depreme Maruz Kalan Tescilli Taþýnmaz Kültür Varlýklarý Ýle Ýlgili Hususlar KUDEB'de Görev Yapacak Kiþilerin Niteliði Nedir? ÝL ÖZEL ÝDARELERÝ BÜNYESÝNDE PROJE BÜROLARI NASIL KURULUR? GÖREV VE YETKÝLERÝ NELERDÝR? 28 Proje Bürolarý Nasýl Kurulur? Proje Bürolarýnýn Görev ve Yetkileri Nelerdir? Proje Bürolarýnda Görev Yapacak Kiþilerin Niteliði Nedir?

3 ÝL ÖZEL ÝDARELERÝ BÜNYESÝNDE EÐÝTÝM BÝRÝMLERÝ NASIL KURULUR? GÖREV VE YETKÝLERÝ NELERDÝR? 29 Eðitim Birimleri Nasýl Kurulur? Eðitim Birimlerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir? Eðitim Birimlerinde Görev Yapacak Kiþilerin Niteliði Nedir? KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU ÝLE KORUMA BÖLGE KURULLARI 30 Bu Kurumlar Ne Amaçla Kurulmuþtur? Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulu Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurullarý Koruma Bölge Kurullarýnýn Çalýþma Düzeni Nedir? Koruma Bölge Kurulu Kararlarýna Nasýl Ýtiraz Edilir? TAÞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SÝT ALANLARININ KORUNMASI VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN GEREKLÝ PROJELER VE PLANLAR NELERDÝR? 34 Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri Belgeleme Araþtýrma Deðerlendirme Koruma/Onarým Uygulama Projeleri Koruma Amaçlý Ýmar Planý Koruma Amaçlý Ýmar Planý Nedir? Koruma Amaçlý Ýmar Planý Hangi Bilgileri Ýçerir? Koruma Amaçlý Ýmar Planýnýn Yapým ve Onarým Süreçleri Nasýl Çalýþýr? Koruma Amaçlý Ýmar Planý Nasýl Deðiþir? Koruma Amaçlý Ýmar Planýný Kim Yapar? Kentsel Yenileme Projeleri. Kentsel Koruma ve Yenileme Programlarýnýn Kapsamý Nedir?. Ne Amaçlanmaktadýr?. Hangi Ýdareler Bu Programý Uygulayabilir?. Yenileme ve Koruma Alanlarý Nasýl Belirlenir?. Uygulama Esaslarý Nedir?. Kamulaþtýrma Nasýl Yapýlýr?. Hazineye Ait Taþýnmazlar Nasýl Devredilir?. Yenileme Programlarýnda Hangi Parasal Kaynaklar Kullanýlýr?. Yenileme Alanlarýndaki Kamu Kurum ve Kuruluþlarýna Ait Taþýnmazlardan Nasýl Yararlanýlýr? SÝT ALANLARINDA YENÝ YAPILAÞMA VE TESCÝLLÝ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA ÝLÝÞKÝN ÇEÞÝTLÝ HUSUSLAR 48 Projelerde Nasýl Deðiþiklik Yapýlýr? Projelerin Ýnceleme Süreci Nedir? Parseller Nasýl Ayrýþtýrýlýr ve Birleþtirilir? Yýkýlma Tehlikesi Bulunan Yapýlar Ýçin Hangi Esaslar Uygulanýr? Yok Olan Tescilli Taþýnmaz Kültür Varlýðý Yapýlar Ýçin Hangi Esaslar Uygulanýr? Depreme Maruz Kalan Yapýlar Ýçin Hangi Esaslar Uygulanýr? Sit Ýlanýndan Önce Ýnþaatýna Baþlanan Ruhsatlý Yapýlarla Ýlgili Hangi Ýþlemler Yapýlýr? ONARIM UYGULAMALARI SÜRECÝ Bakým ve Basit Onarým Nedir? Esaslý Onarým Nedir? KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI HÝZMETLERÝNDE UYGULANACAK ÝHALE USUL VE ESASLARI Giriþ Hangi Hizmetler KÝK Dýþýndadýr? Temel Ýlkeler Nelerdir? Þartnameler Nasýl Hazýrlanýr? Ýhaleye Katýlacaklarda Hangi Yeterlik Koþullarý Aranýr? Yaklaþýk Maliyet Nasýl Belirlenir? Yaklaþýk Maliyetin Belirlenememesi Halinde Ne Yapýlýr? Ýhale Komisyonu Kimlerden Oluþur? Ýhale Usulleri Nelerdir? Doðrudan Temin Yöntemi Nedir? Ýþ Miktarýnda Artma ve Eksilme Olursa Hangi Yöntem Uygulanýr? PLAN VE PROJE MÜELLÝFLERÝNÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ ÝLE YEREL YÖNETÝMLER ÝLE OLAN ÝLÝÞKÝLERÝ NELERDÝR? 61 ÇEÞÝTLÝ YASAL DÜZENLEMELERLE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YAPILAN KATKILAR 63 Özel Hukuka Tâbi Özel ve Tüzel Kiþilerin Mülkiyetinde Bulunan Taþýnmaz Kültür Varlýklarý Ýçin Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tarafýndan Yapýlan Yardým. Amacý Nedir?. Kimlere Yardým Yapýlýr?. Yardýmýn Türleri Nelerdir?. Katkýnýn Parasal Kaynaðý Nedir? Belediyelerin Koruma Alanýnda Hizmet Vermesi Ýçin Oluþturulan Taþýnmaz Kültür Varlýklarýnýn Korunmasýna Katký Payý. Katký Payýnýn Amacý Nedir?. Ne Oranda Tahsil Edilir?. Nasýl Tahsil Edilir?. Nereye Yatýrýlýr? 50 55

4 . Kullanýmdaki Ölçüt ve Oranlar Nelerdir?. Ne Zaman ve Kime Baþvurulur?. Hangi Konularda Katký Payý Ýstenebilir?. Baþvuruda Hangi Belge ve Bilgiler Gereklidir?. Hangi Projelere Öncelik Tanýnmaktadýr?. Baþvurular Ne Zaman ve Nasýl Deðerlendirilir?. Belediyelere Ödemeler Nasýl Yapýlýr?. Katký Payýndan Ýkinci Kez Nasýl Yararlanýlýr? TAKAS VE HAK AKTARIMI 76 Kesin Ýnþaat Yasaðý Getirilen Korunmasý Gerekli Taþýnmaz Kültür ve Tabiat Varlýklarýnýn Bulunduðu Sit Alanlarýndaki Taþýnmaz Mallarýn Hazineye Ait Taþýnmaz Mallar ile Deðiþtirilmesi. Takastan Kim Yararlanýr?. Takasa Konu Olacak Taþýnmazýn Niteliði Ne Olmalýdýr?. Takas Sürecinde Hangi Ýþlemler Yapýlýr?. Hangi Alanlar Takasa Konu Olamaz?. Takasa Konu Olacak Alanlar Nasýl Seçilir?. Süreç Nasýl Tamamlanýr? Koruma Amaçlý Ýmar Plânlarýyla Kesin Yapýlanma Yasaðý Getirilen Sit Alanlarýnda Bulunan Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kiþilerinin Mülkiyetindeki Taþýnmazlarýn Belediye ve Ýl Özel Ýdaresine Ait Taþýnmazlarla Takas Edilmesi (2863/17/C). Bu Yöntemden Hangi Taþýnmazlar Yararlanýr?. Hangi Kurumlar Yetkilidir?. Yapý Hakkýnýn Ne Kadarý Aktarýlýr?. Yapý Hakký Kýsýtlanmýþ Mülkiyette Malikin Sorumluluklarý Nedir?. Rayiç Bedel Nasýl Saptanýr?. Yerel Yönetimlerin Hak Aktarýmýndaki Yetkileri Nelerdir?. Ortak Program Yürütülebilir mi? BAÐIÞIKLIKLAR 81 KÜLTÜREL YATIRIMLARIN TEÞVÝKÝ 83 Kültür Yatýrýmlarý ve Giriþimlerini Teþvik Kanunu. Kanunun Amacý Nedir?. Teþvikler Hangi Konularda Verilir?. Ne Tür Teþvikler Verilir? Bazý Kanunlarda ve 178 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun. Kanunun Amacý Nedir?. Hangi Kurum ve Kuruluþlarýn Yapacaðý Etkinliklere Yapýlacak Katkýlarda Vergi Ýndirimi Saðlanýr?. Hangi Alanlarda Vergi Ýndirimleri Saðlanmaktadýr? ÖNSÖZ Türkiye, dünyanýn en eski yerleþim yerlerinden biri olmasý itibariyle topraklarýnda farklý uygarlýklara ait çok sayýda kültürel varlýk barýndýrmaktadýr. Bakanlýðýmýz, bu tarihi ve kültürel eserlerin çaðdaþ örneklerinin topluma sunulmasý ve gelecek kuþaklara taþýnmasý yönünde önemli bir misyona sahiptir. Ülkemizde kültür varlýklarýnýn korunmasý konusu mevzuat açýsýndan eski tarihlere dayalý olmakla birlikte bu anlayýþýn toplumun geniþ kesimine yayýlmasý noktasýnda öteden beri birtakým zorluklar yaþanmýþtýr. Ancak, geliþen iletiþim teknolojilerinin de olumlu etkileri sonucunda günümüzde kültürel mirasýn korunmasý konusunda halkýn önemli ölçüde bilinçlendiði görülmektedir. Bakanlýðýmýz, topluma bu konuda yardýmcý olmak amacýyla son bir yýlda çok önemli mevzuat deðiþiklikleri gerçekleþtirmiþtir. Söz konusu mevzuat deðiþikliklerinin geniþ kitlelere anlatýlmasý suretiyle ülkemizin kültürel mirasýnýn korunmasý, kollanmasý, kullanýlmasý ve gelecek kuþaklara taþýnmasý yönünde toplumsal bir seferberlik baþlatmayý amaçlýyor ve 2005 yýlýný bu açýdan bir milat kabul ediyoruz. Gerek resmi kurumlarýn gerekse halkýn getirilmiþ bulunan yeni mevzuat kolaylýklarýndan istifade edebilmelerinin saðlanmasýný amaçlayan bu el kitabý, Doç. Dr. Emre Madran, Dr. Nimet Özgönül ve TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile birlikte hazýrlanmýþtýr. Toplumun beklentilerine cevap vermesini umduðumuz bu kitabýn Türkiye'deki tarihi eserlerin çaðdaþ bir anlayýþla korunmasýna ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýna katkýda bulunmasý temennisi ile hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Atilla Koç Kültür ve Turizm Bakaný 7

5 Tarihi, kültürel ve mimari deðerler açýsýndan oldukça zengin bir coðrafya üzerinde bulunan ülkemizde, kültürel deðerlerimizin korunmasý, geliþtirilmesi, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý konularýnda giderek yoðunlaþan bir çaba görülmektedir. Bu çabalarýn artarak devam etmesi, bu coðrafyada yaþayan herkesin ortak sorumluluðudur. Bu sorumluluklarýn yerine getirilmesinde öncelikle yapýlmasý gereken; koruma ve yaþatmaya yönelik kaynaklarýn artýrýlmasý, yeni kaynaklarýn süratle harekete geçirilmesi ve buna baðlý olarak, ülkemizdeki koruma bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda toplumun çeþitli kesimlerini kapsayacak, katýlýmcý modellerin, yeni projelerin hayata geçirilmesini zorunlu kýlmaktadýr. Günümüzde koruma kavramý, artýk pasif bir kavram olmaktan çýkmýþ, kullanarak koruma ilkesi ile birlikte ele alýnan aktif bir kavram haline gelmiþtir. Yeni çýkan yasalarla da oluþturulmaya çalýþýlan korumadaki dinamik yapýlanma ülkemizde kültürel varlýklarýn korunmasý konusunda devletin, yerel yönetimlerin ve meslek odalarýnýn, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin ortak aklý hakim kýlacak, katýlýmcý, çalýþma ortamlarý oluþturmalarý açýsýndan son derece önemlidir. TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, gerek kuruluþ amaçlarý gerekse Baþkent Ankara'nýn tarihsel ve mimari kimliðinin korunmasý ve deðerlendirilmesi süreçlerinde duyduðu sorumluluk gereði tarihi, kültürel ve mimari deðerlerin korunmasý, belgelenmesi, arþivlenmesi ve kent kültürü oluþturulmasý konularýnda önemli çalýþmalar yapmaktadýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn katkýlarý ile hazýrlanan bu kitap, ülkemizde Koruma Bilinci nin geliþtirilmesi yaygýnlaþtýrýlmasý ve özellikle 5226 sayýlý yasanýn koruma alanýnda getirdiði deðiþiklikleri, yeni olanaklarý, kurumlarýn rollerini ve uygulamanýn nasýl yapýlacaðýný anlatmasý ve özellikle yerel yönetimlere yol göstermesi açýsýndan önemli bir iþlevi yerine getirecektir. Bu kitabýn hazýrlanmasýný öneren Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Sn. Prof. Dr. Mustafa Ýsen'e, kitabýn hazýrlanmasýný üstlenen ve emek veren Doç.Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet Özgönül'e, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu adýna sonsuz teþekkürler. H. Ali Ulusoy TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný 8 9

6 SUNUÞ Ülkemizin kültürel ve doðal mirasýn korunmasýna iliþkin oldukça köklü ve yerleþmiþ bir deneyimi vardýr. Çok deðiþik kültürlerin oluþturduðu zengin bir mirasýn korunmasý, deðerlendirilmesi ve çaðdaþ yaþam koþullarýna uyarlanarak korunmalarý her þeyden önce yasal bir alt yapý gerektirir. Kültürel miras ile ilgili ilk yasal düzenlemeler Osmanlý Ýmparatorluðunun son yüzyýlýnda çýkartýlan Asar-ý Atika Nizamnameleri (Eski Eserler Tüzükleri) (AAN) dýr. Ýlki 1869 yýlýnda çýkartýlan AAN, sadece arkeolojik kanýlara iliþkin hükümler içermekteydi. Bu belge daha sonra 1874 ve 1884 tarihli nizamnamelerle yenilenmiþ ve geniþletilmiþtir. Ancak, taþýnmaz kültür varlýklarýnýn korunmasý ve onarýlmasýna iliþkin döneminin gerektirdiði ayrýntýlý hükümler içeren ilk belge 4. AAN olarak 1906 yýlýnda yürürlüðe girmiþtir. Bu nizamname 1973 yýlýna deðin 67 yýl eski eserler ve koruma konusunda neredeyse tek belge olarak kullanýlmýþtýr. Her ne kadar 1951 yýlýnda çýkan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anýtlar Kurulunun Kuruluþ Kanunu ile 1956 yýlýnda çýkan Ýmar Yasasý korumayla ilgili hükümler içermekteyse de, Cumhuriyetin ilk koruma yasasý 1973 yýlýna çýkan 1710 sayýlý Eski Eserler Kanunudur yýlýnda 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu çýkmýþ ve 1710 sayýlý kanun tümüyle yürürlükten kaldýrýlmýþtýr sayýlý yasada da 1987 yýlýnda çýkan 3386 ve 2004 yýlýnda çýkan 5226 sayýlý kanunlarla önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Özellikle son yýllarda çýkan deðiþik nitelikteki yasal düzenlemelerle 5226 sayýlý yasanýn getirdiði çok önemli yenilikler, yerel yönetimlere bu konuda yeni sorumluluklar vermekte ve yeni yetkilerle donatmaktadýr. Bu husus korumanýn giderek yerelleþmesini, hizmetlerin daha çabuk ve etkin verilebilmesini ve koruma olgusunun baþta kültür ve tabiat varlýðý 10 11

7 malikleri olmak üzere tüm toplum tarafýndan benimsenmesini saðlamayý öngörür ve doðru bir politikanýn göstergesidir. Bilindiði gibi, ülkemizdeki kültür varlýklarýný korunmasýnda Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarý son derece önemli bir rol oynamaktadýr. Bu nedenle mevcut ilke kararlarýnýn yapýlan son yasal deðiþikliklerle uyum saðlamasý için ele alýnmasý ve gerekli yeni düzenlemelerin yapýlmasý gerekmektedir. Mevzuattaki son düzenlemelerin özellikle yerel yönetimlerle ilgili bölümlerinin ayýklanmasý, belli baþlýklar altýnda toplanmasýný amaçlayan bu derleme Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Sn. Prof. Dr. Mustafa Ýsen'in talep ve teþviki ile gerçekleþmiþ, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Ali Ulusoy da gerekli alt yapýyý saðlayarak katkýda bulunmuþtur. Kendilerine teþekkürlerimizi sunuyor, bu yapýtýn yerel yönetimlere bir el kitabý olarak hizmet vereceðini umuyoruz. Emre Madran - Nimet Özgönül Temmuz 2005, Ankara KANUNLAR ÝLGÝLÝ KANUN VE YÖNETMELÝKLER KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU Kanun No. 2863, Kabul Tarihi: 21/07/1983 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983, Sayýsý: BAZI KANUNLARDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5035, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KANUNU Kanun No. 5197, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Gazete Sayýsý: BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ KANUNU Kanun No. 5216, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: ÖZEL GELÝR VE ÖZEL ÖDENEKLERÝN DÜZENLENMESÝ ÝLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5217, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GÝRÝÞÝMLERÝNÝ TEÞVÝK KANUNU Kanun No. 5225, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ÝLE ÇEÞÝTLÝ KANUNLARDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5226, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5228, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: BELEDÝYE KANUNU Kanun No. 5393, Kabul Tarihi: Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý:

8 NEYÝ KORUYORUZ? YÖNETMELÝKLER Bu derlemede, bazý yönetmelik metinleri ayrýntýlý olarak kullanýlmýþ ve kendilerine bir çok yerde referans verilmiþtir. Bu yönetmelikler ve kýsaltmalarý aþaðýda verilmektedir: KORUNMASI GEREKLÝ TAÞINMAZ KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ TESPÝT VE TESCÝLÝ HAKKINDA YÖNETMELÝK (TTY) KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KORUMA BÖLGE KURULLARI ÇALIÞMALARI ÝLE KORUMA YÜKSEK KURULUNA YAPILACAK ÝTÝRAZLARA DAÝR YÖNETMELÝK (KK) Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: TAÞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AÝT KATKI PAYINA DAÝR YÖNETMELÝK Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: KORUNMASI GEREKLÝ TAÞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETÝMÝNE DAÝR YÖNETMELÝK (YED) Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: KORUMA, UYGULAMA VE DENETÝM BÜROLARI, PROJE BÜROLARI ÝLE EÐÝTÝM BÝRÝMLERÝNÝN KURULU Þ, ÝZÝN, ÇALIÞMA USUL VE ESASLARINA DAÝR YÖNETMELÝK Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: (KB) KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKÝ KÜLTÜR VARLIKLARININ RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTÝTÜSYON PROJELERÝ, SOKAK SAÐLIKLAÞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERÝ VE BUNLARIN UYGULAMALARI ÝLE DEÐERLENDÝRME, MUHAFAZA, NAKÝL ÝÞLERÝ VE KAZI ÇALIÞMALARINA ÝLÝÞKÝN MAL VE HÝZMET ALIMLARINA DAÝR YÖNETMELÝK (ÝY) Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: KESÝN ÝNÞAAT YASAÐI GETÝRÝLEN KORUNMASI GEREKLÝ TAÞINMAZ KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ BULUNDUÐU SÝT ALANLARINDAKÝ TAÞINMAZ MALLARIN HAZÝNEYE AÝT TAÞINMAZ MALLAR ÝLE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK (TY) TAÞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAÐLANMASINA DAÝR YÖNETMELÝK (YY) Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: , Sayýsý: TANIMLAR Kültür Varlýðý Nedir? "Kültür varlýklar ý"; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaþama konu olmuþ bilimsel ve kültürel açýdan özgün deðer taþýyan yer üstünde, yer altýnda veya su altýndaki bütün taþýnýr ve taþýnmaz varlýklardýr. I. Grup Yapý Nedir? Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karþýlayan, yapýldýklarý dönemin mimari ve sanat anlayýþýný yansýtan, simgesel, aný, anýtsal, izlenim gibi deðerleriyle korunmasý gereken yapýlar, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararý uyarýnca I. Grup yapý sayýlmaktadýr. Bir diðer deyiþle Cami, Han, Hamam, Kilise, Tapýnak vb. anýtsal nitelikli ve tüm toplum tarafýndan kullanýlan yapýlar bu grupta yer almaktadýr. II. Grup Yapý Nedir? Kent ve çevre kimliðine katkýda bulunan ve yöresel yaþam biçimini yansýtan korunmasý gerekli yapýlar yine Yüksek Kurulun ilke kararý uyarýnca II. Grup yapý sayýlýrlar. Bir diðer deyiþle çoðunlukla özel mülkiyette bulunan geleneksel konutlar, dükkanlar vb. küçük ölçekli yapýlar bu grupta yer almaktadýr. Tabiat Varlýðý Nedir? Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmalarý veya özellikleri ve güzellikleri bakýmýndan korunmasý gerekli, yer üstünde, yer altýnda veya su altýnda bulunan deðerlerdir. Sit Alaný Nedir? "Sit"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin ürünü olup, yaþadýklarý devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, kültür varlýklarýnýn yoðun olarak bulunduðu sosyal yaþama konu olmuþ veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiði yerler ve tespiti yapýlmýþ tabiat özellikleri ile korunmasý gerekli alandýr. Koruma Alaný Nedir? Taþýnmaz kültür ve tabiat varlýklarýnýn muhafazalarý veya tarihi çevre içinde korunmalarýnda etkinlik taþýyan korunmasý zorunlu olan alanlardýr. Kimi durumlarda, bir tek yapýnýn ya da doða parçasýnýn kendisinin korunmasý yeterli olmayabilir. Yapýnýn ya da doðal oluþumun çevresindeki eylemler, deðiþimler ve geliþimler o yapý ya da doðal oluþumu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle korunmasý gerekli kültür ve tabiat varlýklarýnýn çevresinde bir tampon bölge ya da geçiþ bölgesi olarak tanýmlanabilecek bir alan oluþturulmakta ve bu alan içerisindeki inþai ve fizikî müdahaleler denetim altýnda tutulmaktadýr

9 NEDEN KORUYORUZ? KORUNACAK TAÞINMAZLARIN DEÐERLERÝ NELERDÝR? Bir taþýnmazýn kültür varlýðý olarak tanýmlanabilmesi ve korumayla ilgili yasal düzenlemeler kapsamýna alýnabilmesi için belli deðerler taþýmasý ve bu deðerlerin ona belli nitelikler kazandýrmasý gerekmektedir. Deðiþik kaynaklarda, deðiþik sýnýflamalar altýnda verilen bu deðerler iki ana baþlýkta toparlanabilir. Bunlardan birincisi kültür varlýðýnýn kendi yapýsýndan, özelliklerinden kaynaklanan tasarým, malzeme kullanýmý ve iþçilik ve de içinde bulunduðu alan kendi deðerlerinin kaynaðýný oluþturur. Geçmiþin dönemsel deðiþimlerini de taþýyan bu kaynaklarýn yaþanmýþlýklarý da geçmiþin sosyal, kültürel yapýsýnýn verileri olduðu için içsel deðerlerin bir bölümünü oluþtururlar. Bugün bu kaynaklara günün yaklaþýmýyla baþkalarý tarafýndan atfedilen deðerler ise dýþsal deðerler olarak tanýmlanabilir. Bu deðerlerin bir ya da birkaçý bir araya gelerek, o taþýnmazýn korunmasýný ve uygulamayý etkilerler. Bir taþýnmazýn kültür varlýðý niteliði kazanmasý için bazý deðerlere sahip olmasý gerekmektedir. Bir diðer deyiþle bazý taþýnmazlarýn 2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Yasasý ve ilgili diðer mevzuat hükümlerine baðlý olarak korunmasý için, diðer taþýnmazlarda olmayan ve bu grup taþýnmazlara özgü bazý nitelikleri olmasý gerekmektedir. Uluslararasý ve ulusal düzeyde bu konuda deðiþik deðer gruplamalarý yapýlmýþ, bu gruplarda belirtilen deðerlerden bir ya da bir kaçýna sahip olmak, korunmasý gerekli kültür varlýðý statüsü kazanmanýn koþullarý olarak belirlenmiþtir. Yürürlükteki mevzuatýmýzda bir taþýnmazýn hangi deðerleri taþýmasý gerektiði þu þekilde belirlenmiþtir: Yapýlacak tespitlerde, kültür ve tabiat varlýklarýnýn tarih, sanat, bölge ve diðer özellikleri dikkate alýnýr. (2863/7) Taþýnmaz kültür ve tabiat varlýklarýndan korunmasý gereklilerinin tespitinde... taþýnmazýn sanat deðeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik deðerler kapsamý içinde; strüktürel, dekoratif, yapýsal durum, malzeme, yapým teknolojisi, þekil bakýmýndan özellik arzetmesi. (TTY/4) Ancak bu tanýmlar yeterince ayrýntýlý olmadýðý için, aþaðýda taþýnmaz kültür varlýklarýnýn taþýdýðý deðerlere iliþkin ayrýntýlý açýklamalar yapýlmýþtýr: A. KÜLTÜREL DEÐERLER A.1. TANIM DEÐERÝ Tarihsel Deðer Bu deðer iki deðiþik biçimde tanýmlanabilir. Bunlardan ilki, o yapý ya da yapý grubunun o yerleþmenin tarihindeki bir olayla, bir deðiþimle ilgisinden kaynaklanýr. O kentin ya da ülkenin yaþamýnda önemi olan bir olaya ev sahipliði yapmak, geçmiþte kalmýþ ve toplumda iz býrakmýþ bir etkinlikle beraber anýlmak o taþýnmaza tarih boyutu güçlü bir deðer katacaktýr. Tarihi deðerin diðer boyutu eski olmakla ilgilidir. Bir diðer deyiþle bir kültür varlýðýnýn yaþý arttýkça deðeri de çoðalmaktadýr. Ülkemiz içinde bulunduðu coðrafi konum nedeniyle bir çok uygarlýðýn ürün verdiði bir yerdir. Tarih öncesi çaðlardan günümüze deðin bir çok uygarlýk kendi yaþam biçimleri, anlayýþlarý ve iliþkileri doðrultusunda mimari ve sanat deðeri üstün yapýtlar üretmiþler, bu yapýtlar ve onlarýn bir araya gelerek oluþturduklarý yerleþmeler, insanlýk tarihinin kesintisiz olarak izlenebildiði bir coðrafya yaratmýþlardýr

10 Aný Deðeri Her toplumun geçmiþteki olaylarla ilgili anýlarý vardýr. Bu anýlar kimi hallerde bir yapýyla özdeþleþir. Örneðin, bir kiþinin doðup büyüdüðü yapý o kiþi için önemli bir deðer taþýyabilir. Bazý yapý ya da yapý gruplarý da tarihteki bir olayýn canlý tanýklarý olduðu için o yöre ya da tüm ülke halký tarafýndan o olaylarla birlikte anýlýrlar. Mitolojik Deðer Bu deðer, o yörede yaþayanlarýn, bir yapý ya da alaný bir efsaneye, bir söylentiye baðlamalarý ile oluþur. Anadolu'nun birçok noktasýnda bir hikayeye bir söylenceye baðlanan alanlar ve yapýlar bulunmaktadýr. A.2. ARTÝSTÝK VE TEKNÝK DEÐER Bu baþlýk, kültür varlýðýnýn tasarýmýndaki anlayýþý, teknik, yapýsal ve süsleme özelliklerini, dönemin ulaþtýðý düzeyi ve o dönem iþçiliðinin kalitesini kapsar. Özgünlük Deðeri Eðer bir yapý ya da kapý, pencere vb. mimari öðeler, yapýldýðý dönemin mimari anlayýþýný, süsleme anlayýþýný, yapý malzemesinin kullaným biçimini, bir diðer deyiþle tüm niteliklerini günümüze deðin bozulmadan ve deðiþmeden sürdürmüþse, özgün bir yapý olarak tanýmlanmaktadýr. Özgünlüðün artmasý halinde, o yapýyý ve temsil ettiði dönemi tanýmamýz ve gerekli bilgileri edinmemiz de giderek kolaylaþacaktýr. Bu deðer, bu nedenle, belge ve tarihi deðerle de iliþkilidir. Özgünlük deðerine iliþkin olarak yapýlan araþtýrma ve deðerlendirmelerde, ilk tasarýmýn günümüze ne ölçüde gelebildiði belirlenmeye çalýþýlýr. Bir yapý ya da yapý elemaný deðiþik nedenlere baðlý olarak bazý bölümlerini yitirmiþ ya da bazý niteliksiz müdahaleler ile o bölüm yeterince anlaþýlamýyorsa, bugüne deðin sürebilme/kalabilme olarak tanýmlanabilecek bir baþka deðerlendirmenin yapýlmasý gerekmektedir. Bu araþtýrmada deðiþik konularý açýklamak amacýyla kullanýlan birçok örneðin bugüne deðin ilk yapýldýðý dönemdeki bütünlüðünü koruduðunu söylemek olasý deðildir. A.3. ENDERLÝK DEÐERÝ Az bulunan, örneði az olan hemen her þey daha deðerlidir. Yapýlar ve sit alanlarý için de bu böyledir. Örneði azalan ya da döneminde belirli özellikleriyle tek olarak yapýlan yapýlar daha deðerli olmaktadýr. Teklik Deðeri Bu deðer, yapýnýn türü, mimari üslubu, yapýldýðý dönem, tasarýmcýsý ve içinde bulunduðu bölge gibi deðiþik belirleyicilere baðlý olarak oluþur. Bu belirleyicilerden birden fazlasýnýn bir araya gelmesi, örneðin ayný dönemde ayný tasarýmcý tarafýndan inþa edilmiþ ve ayný tasarým ilkelerine baðlý kalýnarak yapýlmýþ yapý grubu olmasý halinde deðer daha da artacaktýr. Çokluk Deðeri Çevre ölçeðinde bir kavram olan çokluk deðeri, belli bir yapý türünün tanýmlanmýþ bir alanda, coðrafi bölgede ya da ülkedeki sayýsý ile ilgilidir. Bu deðerin teklik ve enderlik deðeri ile çeliþtiði düþünülebilir. Bir kültür varlýðýnýn sayýca az olmasý ona bir deðer katmaktadýr ve bu az bulunurluktan kaynaklanmaktadýr. Ayný þekilde çok rastlanan bir kültür varlýðý türü ya da yapým tekniði bu kez, o bölgenin ya da tarihsel dönemin tipik ve baþat öðesi olarak ayrý bir önem ve deðer kazanmaktadýr. Çokluk deðerinin sayýsal karþýlýðýnýn tanýmlanamayacaðý düþünülmektedir. Ancak bir alanda ya da zaman diliminde, diðer yapý türü ve/veya elemanlarla karþýlaþtýrýldýðýnda çoðunlukta olan yapý türü ve/ veya elemanlara çokluk deðeri verilmesi düþünülebilir. Homojenlik Deðeri Avrupa Mimari Mirasýnýn Korunmasý Sözleþmesinde, bir alanýn korunmasý için gerekli ölçütler arasýnda da yer alan homojen olma kavramý, o alan içerisindeki yapý, parsel, sokak, meydan vb. ölçeklerdeki deðerlerin eþit sayý ve nitelikte daðýlmýþ olmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Örneðin kentsel sit alanýnda bulunan geleneksel konutlarýn her sokakta, her yapý adasýnda olabildiðince eþit sayýda ve (eðer süreklilik gösteremiyorsa) eþit aralýklarla konumlanmýþ olmasý, o kentsel sit alanýnýn homojenliðinin bir göstergesidir. A.4. GELENEKSEL DEÐER Yapýyý oluþturan toplumun yerleþmiþ gelenekleri, yaþam biçimleri ve inanýþlarý ile ilgili bir deðerdir. Bu gelenekler ve yaþam biçimleri en doðru anlatýmlarýný konut, cami, medrese, han vb yapýlarda bulduklarý için, mimarlýk ürünleri geleneðin þahitleri olarak bu deðeri taþýrlar. Örneðin birçok eski konutta bulunan seki ve sedirler, geleneksel günlük yaþamda kullanýlan elemanlar olmalarý bakýmýndan ve belli bir dönemin yaþam biçimini yansýttýklarý için deðer taþýrlar. Bu deðer doðal olarak, belge ve özgünlük deðerleriyle de yakýndan iliþkilidir. A.5. BELGE DEÐERÝ Bu deðer, diðer tüm deðerlerle iliþkilidir. Çünkü her yapý ya da yapýnýn avlusunda yer alan ocak, tandýr evi, kuyu vb. elemanlar, yapýldýklarý dönemin yapý sanatý, o yapýda yaþayanlarýn nitelikleri ve yaþam biçimini anlamamýza yarayan en önemli belgelerdir. Bu yapýlarýn bir araya gelerek oluþturduklarý kentsel sit alanlarý da, yine oluþtuklarý dönemin þehirleþme anlayýþýný, yürütülen ticari etkinliklerin niteliði ve bunlarýn iþlevsel daðýlýmýný, komþuluk iliþkileri gibi birçok bilgiyi bize anlatabilmektedir. Bu belgelerin yitirilmesi, kent kimliðinin yitirilmesi ile eþdeðerdir

11 B. ÇAÐDAÞ SOSYO-EKONOMÝK DEÐERLER B.1. ÝÞLEVSEL DEÐER Bu deðer, ekonomik deðerle yakýndan ilgilidir. Yapý ya da alanýn özgün iþlevinin devamý öngörülebildiði gibi, yeni bir kullanýma uyarlanmasý da düþünülebilir. Kimi yapýlar bugün özgün iþlevlerini yitirmiþ olarak görülebilir. Örneðin, ülkemizin yeni eðitim sisteminde, Osmanlý döneminin eðitim kurumlarý olan medreselerin artýk yeri yoktur. Bu baðlamda iþlevsel deðerleri yoktur. Ancak günümüzde birçok Selçuklu ve Osmanlý dönemi medresesi kamu yararýna kullanýlmak üzere, sosyal ve kültürel iþlevlerle yeniden kullanýlmýþlardýr. Böylece hem toplumun bir gereksinmesi karþýlanmakta, hem de bir kültür varlýðý iþlevsel deðeri nedeniyle kullanýlarak korunmaktadýr. Süreklilik Deðeri: Bu deðer o kültür varlýðýnýn kullanýmýnýn sürmesi ve kendisine çaðdaþ toplumda bir yer bulmasýyla ilgilidir. Böylece yapýnýn kullanýlarak korunmasý temel ilkesinin gereði yerine gelecek, yapý günümüzün bir etkinliðine hizmet vererek ve böylece geçmiþimiz için bir gelecek olarak tanýmlanan önemli bir koruma söyleminin gereði yerine gelmiþ olacaktýr. Özellikle özgün iþlevini günümüzde de sürdürebilen yapýlar süreklilik deðerinin önemli temsilcileri olmaktadýr. B.2. EKONOMÝK DEÐER Yeryüzündeki her toprak parçasýnýn bir ekonomik deðeri vardýr. Bu toprak parçasý insan eliyle düzenlenmiþ, yaþamýn belli gereksinmelerini karþýlayacak hale gelmiþse saðladýðý olanaklar çerçevesinde deðeri giderek artar. Bu gereksinmeler, bir tasarým ve yapým süreci sonunda oluþan bir yapý ya da yapý grubu tarafýndan karþýlanýyorsa, o topraðýn deðeri de bu oranda artmaktadýr. Ekonomik deðer sadece parasal karþýlýðý olan, ölçülebilir bir deðer olarak anlaþýlmamalýdýr. Yapýnýn, kültür varlýðý olmasýndan ya da koruma eylemine konu olmasýndan kaynaklanan deðer de bu baðlamda düþünülmelidir. B.3. EÐÝTÝM DEÐERÝ Yapýlar ve onlarýn bir araya gelerek oluþturduklarý kentsel, kýrsal ve arkeolojik alanlar, yaþamýn mekana yansýmasý olarak kabul edildiðinde, bu yapý ve alanlar, deðiþik dönemlerde yaþayan topluluklar ve onlarýn sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaþamlarýyla ilgili olarak en somut bilgileri veren somut birer kaynak olmaktadýrlar. Bu baðlamda öðretici bir deðerleri vardýr. Günümüzde genel olarak kültürel turizm baþlýðý altýnda toplanan hareketlerin de kökeninde geçmiþi öðrenme, bilgilenme ve merak giderme isteði bulunduðu için, kültürel varlýklar bu istekleri karþýlayan somut odak elemanlarý olmaktadýrlar. BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYELERÝ Büyükþehir Belediyeleri Doðal ve Kültürel Deðerlerin Korunmasý ve Onarýmýndan Sorumludur. Bu sorumluluk þu hususlarý kapsar: a) Kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlamak, b) Bu amaçla bakým ve onarýmýný yapmak, c) Korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa etmekle yükümlü ve sorumludurlar. (5216/7/o) Büyükþehir belediyeleri bu görev ve sorumluluklarýný yerine getirirken Ýlçe, ilk kademe belediyeleri ile baðlý kuruluþlara yapacaklarý yardýmlar ve ortak projeler (5216/24/c) Her türlü alt yapý, yapým, onarým ve bakýmý (5216/24/d) Kamu yararý görülen konularda yurt içi ve yurt dýþý kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapýlan ortak hizmetler ve diðer projeler (5216/24/n) için harcamalar yapabilirler. Taþýnmaz kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý ve deðerlendirilmesine iliþkin harcamalar da bu kapsamda yer almaktadýr. Büyükþehir Belediyeleri, Bünyelerinde Kültür Varlýklarý ile Ýlgili Ýþlemleri ve Uygulamalarý Yürütmek Üzere Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarý Kurarlar. (2863/10; ayrýntý için bkz. KUDEB Nasýl Kurulur? Görev ve Yetkileri Nedir?) BELEDÝYELER Belediyeler Bünyelerinde Kültür Varlýklarý ile Ýlgili Ýþlemleri ve Uygulamalarý Yürütmek Üzere Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarý Kurarlar. (2863/10; ayrýntý için bkz. KUDEB Nasýl Kurulur? Görev ve Yetkileri Nedir?) ÝL ÖZEL ÝDARELERÝ YEREL YÖNETÝMLERÝN KORUMA ALANINDAKÝ TEMEL GÖREV VE YETKÝLERÝ NELERDÝR? Ýl Özel Ýdareleri Kültür ve Turizme Yönelik Hizmet Vermekle Sorumludur. Ýl özel idareleri, kanunlarla baþka bir kamu kurum ve kuruluþuna verilmeyen mahallî müþterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar, gerekli kararlarý alýr, uygular ve denetler. (5197/6) Bu görevler arasýnda belediye sýnýrlarý dýþýnda olmak koþulu ile kültür ve turizme yönelik (5197/6/b) hususlar da yer almaktadýr

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli,

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli, Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý, Sisli bir Ankara gününde perdeyi araladýðýmýzda dýþarýnýn hiç te iç açýcý olmayan görünümüyle karþýlaþýyoruz. Bir türlü düþmeyen enflasyon, batan bankalar, inip çýkan borsa,

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı