BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 BAYEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticaret Sicil No : Tescil Tarihi : tarih ve 5543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Kuruluş ve Kurucular Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na göre bir Anonim Şirket kurmuşlardır. 1. Ruhi Balcı İnönü Caddesi İntaş Sitesi B-Blok No:8/ , Sahrayıcedit - İstanbul 2. Levent Yılmaz İnönü Caddesi Yıldız Sokak No:18/5 Kozyatağı İstanbul 3. Mete Mustafa Çıtır Hasan Bedrettin Sokak No:1/4 Gül Apt. Suadiye İstanbul 4. Seda Bozkan Halkalı Caddesi Tahsin Bey Apt. No:43/11 Yeşilköy İstanbul 5. Bilge Ertoğlu Eminali Paşa Caddesi No:113 D:10 Bostancı İstanbul Ünvan Madde 2 Şirketin ünvanı Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği Anonim Şirketi dir. Bu esas sözleşmede kısaca Şirket olarak ifade edilmiştir. Amaç ve Konu Madde 3. Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: a) İnsan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili olarak ağız ve diş sağlığı konularında cerrahi müdahale, protez, periodontoloji, pedodonti, implant uygulamaları, tıbbi tedavi ve benzeri tedavilerin yapılması; b) Türkiye deki tıbbi faaliyetlerin ve özellikle diş hekimliği ve diş sağlığının gelişmiş ülke standartlarına çıkarılması ve gelişmelerin ülkemizde de uygulanabilmesi maksadıyla gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek, projeler ve hizmetler geliştirmek, teknoloji transferini sağlamak ve bunları uygulamak, bu konularda organizasyonlar tertip etmek ve yöneticilik hizmeti vermek gerek görüldüğünde eğitim merkezleri kurmak; c) Diş ve halk sağlığı bulaşıcı hastalıkların bağışıklığın sağlanması bakımından her türlü tıbbi mamül, yarı mamül, ilaç, aşı araç ve gereçlerin, tıbbi mevzuata uygun olarak üretilmesi, ithalatı, ihracatı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda doktor, diş hekimi ve uzman elemanlar yetiştirmek ve çalıştırmak; d) Diş, halk ve çevre sağlığı konularıyla ilgili olarak, araştırma, geliştirme merkezleri, dispanser, klinik ve hastaneler ile diş protez laboratuvarları kurmak ve buralarda standartlara uygun faaliyetlerde bulunmak, yeni gelişmeler ve teknolojileri tanıtmak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışı geziler, seminerler, konferanslar, paneller,

2 sempozyumlar düzenlemek, başkaları tarafından düzenlenen bu konulardaki faaliyetlere katılmak ve aracılık etmek; e) Şirket konularıyla ilgili olarak menkul ve gayrimenkul edinmek, menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotekler tesis etmek ve gerektiğinde mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkulleri satabilmek. f) İş konularıyla ilgili olarak satış yeri, büro, mağaza, depo, teşhir yeri, şube gibi yerler açmak, işletmek, kiraya vermek, devir almak, devretmek. g) İş konularıyla ilgili tesisler açmak, işletmek, bunun için her çeşit makine, techizat, yedek parça, hammadde üretmek, satmak, satın almak, ithal ve ihraç etmek, pazarlamasını yapmak. h) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak. i) Şirketin herhangi bir işi ile alakalı, lüzumlu ve faydalı her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, makine ve techizat ile bunlara müteallik ayni hakları satın almak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı almak. j) Şirketin iştigal konularıyla ilgili ve alakalı olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak için sözleşmeler yapmak. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek, şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyesini teminat altına almak ve ayrıca şirketin alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak, şirket lehine alınmış ipotekleri fek etmek. Yukarıda sözü edilen işlerden başka şirket için yararlı ve gerekli görülebilecek işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul un onayından sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Merkez ve Şubeler Madde 4 Şirketin merkezi İstanbul ili Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi No: 7A Kat : 3 Beşiktaş - İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirketin internet adresinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Merkez değişikliği esas sözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Süre Madde 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi (Ellibin) TL dır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari değerde olan adet hisseye ayrılmıştır.yönetim Kurulu pay senetlerini muhtelif kupür halinde ihraç etmeye, mevcut kupürleri değiştirmeye yetkilidir. Payların Devri Madde 7 Yönetim Kurulu kararı ile pay senedi bastırılmasına karar verilirse pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. Pay senetlerinin ve pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmühaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

3 Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine Yönetim Kurulu onay vermeyebilir; meğerki, devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde, şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, şirket veya pay sahipleri ya da şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından satın alınabilir. Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir. Devralanın ödeme yeterliliğinin şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, yönetim kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile yönetim kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır. Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur. Şirketin pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya halka açılmasını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir. Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez. Bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı pay senetlerinin devri nama yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin hükümlere tabidir. Şirket Türk Ticaret Kanununun 379. ve devamı maddeleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir. Türk Ticaret Kanunu nun diğer hükümlerinde yazılı istisnalar saklıdır Borçlanma Senetleri ve Alma Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması Madde 8 Şirket, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her türlü borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. Çıkarılan tahvil ve diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılmaz Yönetim Kurulu ve Görev Süresi Madde 9 Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilen en az beş üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulu boşalan yer için yeniden seçim yapar. Türk Ticaret Kanununun 363. madde hükmü mahfuzdur.

4 Yönetim Kurulunun Görevi Madde 10 Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmenin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Türk Ticaret Kanununda ve bu esas sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda da vekalet edecek en az bir başkan vekili seçer. Başkan ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kurulu na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanının, onun olmadığı zamanlarda başkan vekilinin davetiyle toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya başkan vekili, yönetim kurulu üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir. Gündemin tespiti Yönetim Başkanı tarafından yerine getirilir. Ancak Yönetim kurulu karan ile de gündem belirlenebilir. Toplantılar Şirket merkezinde veya işletmelerin bulunduğu şehirlerde yapılabilir. Ancak, Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Şirket in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Kararlar Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve ret olarak kullanılır. Ret oyu veren kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanabilir ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti Madde 12 Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Yetki Devri Madde 13 Türk Ticaret Kanununun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun 367. maddesine göre Genel Müdürlüğe devredebilir. Temsil ve İlzam Madde 14 Şirket in temsili ve Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket i bağlayabilmesi için, Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamaz. Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu nca kaldırılıncaya kadar geçerli olur. Denetçiler ve görevleri Madde 15. Genel Kurul, gerek hissedarlar ve gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Şirket Genel Kurulu nca seçilecek denetçiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket internet sitesinde ilan edilir. Denetleme hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Şirket in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Denetçilere ücret ödenip ödenmemesi, ödenecek ise bunun miktarı Genel Kurul ca belirlenir. Genel Kurul Madde 16 Şirket in genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan toplantı, Şirket in hesap yılının sonundan itibaren 3 ay içerisinde, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve Türk Ticaret Kanunu nun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde yapılır. Genel kurul toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre yönetilir. Toplantı yeri Madde 17 Genel Kurul yönetim merkezinin binasında, yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir ilde toplanır. Toplantıya Davet ve Gündem Madde 18 Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu nda gösterilen şekil ve surette yapılır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Genel kurul toplantıya, toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek Şirket in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve

6 toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önceden ilan edilir. Genel Kurul toplantılarının Türk Ticaret Kanunu nun 416. Maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz yapılması her zaman mümkündür. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay senetlerini veya pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri depo etmesi şartına bağlanamaz. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Türk Ticaret Kanunu nun 416. ve 438. maddeleri saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz. Toplantı ve Karar Nisabı Madde 19 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında gerek toplantı gerekse kararların geçerliliği için gerekli çoğunluklar Türk Ticaret Kanunu nun ilgili madde hükümlerine tabidir. Varsa murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Oy Hakkı Madde 20 Şirkette, her 1 Türk Lirası itibari değer, bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunun 434. maddesi uyarınca sahip oldukları payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak oy kullanırlar. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur. Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Madde 21 Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur. Şirkete Ait İlanlar Madde 22 Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket in internet sitesinde yapılır. Şirket in internet sitesi hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılması ve tasfiye ile ilgili ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 198. madde hükmü saklıdır. Senelik Raporlar Madde 23 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Türk Ticaret Kanununun 437. madde hükümleri saklıdır. Hesap Yılı Madde 24 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

7 Karın Dağıtımı ve Yedek Akçe Madde 25 Şirket te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden ödenmesi veya ayrılması gerekli her türlü gider, amortismanlar, gerekli görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin dağıtılabilir kârını oluşturur. Bu suretle meydana gelmiş olan dağıtılabilir kâr aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayırılır ve dağıtılır. a)öncelikle ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar- her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b)kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir. c)kalan kârdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır. d)şirket, kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. e)bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci temettü olarak dağıtılması genel kurulun takdirindedir. f)türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca ikinci temettü olarak kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile bu esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez. Kar Dağıtım Tarihi Madde 26 Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu nun 512. maddesi hükmü saklıdır. İnfisah ve Tasfiye Madde 27 Şirket, bu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Kanuni Hükümler Madde 28 Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmede geçen Türk Ticaret Kanunu aksi belirtilmedikçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu dur

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri, ikametgâhları yazılı kurucular

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Bursa; Nisan 2013 ..ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Kuruluş: Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak idare olunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur: 1- Enver Adakan,

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1 ESAS SÖZLEŞME Sayfa 1 KURULUŞ Madde 1 ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda belirtilen kurucular tarafından, Bankacılık Kanunu na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek

Detaylı

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BOLUM BANKANIN KURULUŞU, AMACI, FAALİYET KONUSU KURULUŞ Madde 1 Bakanlar Kurulu'nun 10 Ekim 1991 tarih ve 21017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Eylül

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Aşağıda adları, unvanları, vergi daireleri ve numaraları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı