YÖNETMEL K. Mehmet Akif ErsoyÜniversitesinden: MEHMETAK F ERSOY ÜN VERS TES MERMERVE DO AL TA TEKNOLOJ LER UYGULAMAVE ARA TIRMA MERKEZ YÖNETMEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMEL K. Mehmet Akif ErsoyÜniversitesinden: MEHMETAK F ERSOY ÜN VERS TES MERMERVE DO AL TA TEKNOLOJ LER UYGULAMAVE ARA TIRMA MERKEZ YÖNETMEL"

Transkript

1 3 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Say : Mehmet Akif ErsoyÜniversitesinden: YÖNETMEL K MEHMETAK F ERSOY ÜN VERS TES MERMERVE DO AL TA TEKNOLOJ LER UYGULAMAVE ARA TIRMA MERKEZ YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Mehmet Akif ErsoyÜniversitesineba l olarakkurulan,mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Mermer vedo al Ta Teknolojileri Uygulamave Ara t rma Merkezinin yönetim, çal ma usul ve esaslar n düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif ErsoyÜniversitesineba l olarakkurulan,mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mermer vedo al Ta Teknolojileri Uygulamave Ara t rma Merkezinin amac na, faaliyetalanlar na, yönetimorganlar na, yönetimorganlar n ngörevlerineveçal ma eklineili kin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve2547 say l Yüksekö retimkanununun 7nci maddesinin birinci f kras n n(d)bendinin (2)numaral alt bendiile14 üncü maddesinedayan larak haz rlanm t r. Tan mlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliktegeçen; a) Merkez: Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Mermer vedo al Ta Teknolojileri Uygulamave Ara t rma Merkezini, b) Müdür: Merkezin Müdürünü, c) Müdür yard mc lar : Merkezin Müdür yard mc lar n, ç) MerkezYönetimKurulu: Merkezin YönetimKurulunu, d) Rektör: Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Rektörünü, e) Üniversite: Mehmet Akif ErsoyÜniversitesini, ifadeeder.

2 K NC BÖLÜM Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar Merkezinamac MADDE 5 (1)Merkezin amaçlar unlard r: a) Burdurilindebulunan veihracattaönemli pay olan mermer vedo al ta rezervinin verimli bir ekilde i lenmesinivekullan lmas n sa layacakbilimsel, teknolojikçal malar yürütmek. b) Burdurilimermer vedo al ta sektörünün talep etti iveçözümbulunmas n istedi ikonulardadestek sa lamak ve çözüm önerileri geli tirmek. c) Mermer vedo al ta teknolojileri konusundayap lacaktümbilimsel ve AR-GE çal malar nadestekolmak. ç) Bölgenin mermer vedo al ta sektörünün ihtiyaç duydu uverekabet gücünü art racakkonulardaprojeler geli tirmek. d) Üniversite-sanayi i birli ini gerçekle tirmek ve geli tirmek. e) Toplum aç s ndan bilimsel bilginin eri ebilirli ini art rmak. Merkezinfaaliyet alanlar MADDE 6 (1)Merkez, 5incimaddedebelirtilen amaçlar gerçekle tirmeküzere a a bulunur: daki faaliyetlerde a) Üniversite-sanayi i birli içerçevesindebilimsel veteknikçal malar yapmak, Mühendislik-Mimarl k Fakültesi içinde yap lacak tüm akademik çal malara destek sa lamak. b) ÜniversiteninMühendislik-Mimarl k Fakültesi vedi er Teknik Bilimler MeslekYüksekokullar nda bulunanilgiliprogramlardakonuyaili kin olarak yap lacakprojelerde, yürütülecekolan lisans velisansüstü çal malara akademikdesteksa lamak. Mermer vedo al ta sektörü ileilgiliolaraktürkiye nin vebölgenin ihtiyac olandeneyveara t rmalardabilimsel veteknikdesteksa lamakvedi er üniversiteler vebilimsel kurulu larlaortak çal malar yapmak. c) Üniversitebünyesindeyer alan bölüm, programvedi er ara t rma merkezlerine, konuylailgilibilimsel amaçl desteksa lamak; bölümveprogramlarauygulanan e itim-ö retimprogramlar n n, sanayininihtiyaçlar do rultusunda geli tirilmesini sa layacak çal malar yapmak. ç) Sektörün talebiüzerinegününko ullar nauygun olabilecekprogramlar önererek, uygulamaboyutunda özellikledetayocakara t rmalar veblokverimi, i letme sahas ndaki yap sal kontrollerin detayara t rmas, mermer ve do al ta ocak i letmecili i, mermerlerin kesilebilirli ivekesme parametreleri, parlat labilirli i,yüzeypürüzlülü ü, fabrikadizayn veuygun ko ullarda i letilebilirli i, finans,pazarlama, piyasaara t rmas çal malar yapmak. d) Üniversitedehalenyürütülmekteolan yerbilimleri ileilgili faaliyetlere, mermer vedo al ta konusunda dinamizmkazand rmak, mermer vedo al ta sektöründeara t rma, i letme, i leme (fabrika), finansman d -içticaret vepazarlama konusundafarkl bir uygulama boyutunun getirilmesinivemermer sektörünün ihtiyaç duydu ubilimsel ve teknolojik geli meleri sa lamak. e) Teknolojikbilgi birikimlerini; makale, kitap, dergi eklindeyay mlamak yadapanel, çal tay, sempozyum, sergi ve fuar eklindeetkinliklerleilgili sektörlereaktarmak. f) Mermer sektöründeözellikleat kveart klar nde erlendirilmesi konusunda, fakülte-yüksekokul-sanayi

3 aras ndadeneysel (pilot) vesanayiölçe indeüretime yöneliközel programlar uygulamakvebunlar yat r ma yönlendirerek i sahas ve ekonomik de er kazanmalar n sa lamak. g) Konuylailgili projelerin yan s ra, çal maalanlar için gerekli olan bina, laboratuvar vefiziki alt yap imkânlar n n art r l p,geli tirilmelerini sa lamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin YönetimOrganlar ve Görevleri Merkezinyönetimorganlar MADDE 7 (1)Merkezin yönetimorganlar unlard r: a) Müdür vemüdür yard mc lar. b) YönetimKurulu. Müdür ve müdür yard mc lar MADDE 8 (1)Müdür; Üniversitebünyesindealan ndauzmanla m veyaçal m ö retimelemanlar aras ndan Rektör taraf ndanüç y lsüreyle görevlendirilir. Görevsüresi bitenmüdür,yeniden ayn usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayr lan Müdürünyerine, kalan süreyi tamamlamaküzereayn usulleyeniden görevlendirmeyap l r. (2) Müdür, çal malar ndakendisineyard mc olmaküzere, YönetimKurulu üyeleri aras ndan ikiki iyi Müdür yard mc s olarakgörevlendirmek üzererektörünonay nasunar. Görevsüresibiten Müdüryard mc lar, yeniden ayn usullegörevlendirilebilirler. Görevsüresi bitmeden ayr lan Müdüryard mc s yerine, kalan süreyi tamamlamaküzere ayn usulle yeniden görevlendirme yap l r. (3) Müdürün kat lamad toplant lara, görevlendirece i Müdüryard mc s kat l rve Müdürlü ealt ayakadar vekâlet edebilir. (4) Müdür yard mc lar n ngörevsüresi en çoküç y ld r. Müdür, gerekligördü ühâllerdeyard mc lar n n de i tirilmesini teklifedebilir. (5) Müdürün görevi sona erdi i zaman yard mc lar n n da görevi sona erer. Müdürüngörevleri MADDE 9 (1)Müdürün görevleri unlard r: a) Merkezi temsil etmek. b) Müdür yard mc lar aras ndagörevpayla m yapmakve yap lan i leridenetleyerek merkezi amaçlar do rultusundayönetmek. c) YönetimKurulunutoplant yaça rmak, gündemi haz rlamakve bu kurullar nba kan olaraktoplant lar yönetmek. ç) YönetimKurulunun ald kararlar uygulamak. d) Yönetim Kurulunca haz rlanan bütçeyi Rektörlü e sunmak.

4 e) Merkezin y ll kfaaliyet raporunu vebirsonraki y laaitçal ma program n düzenlemek veyönetim Kurulunun görü ünü ald ktan sonra Rektörün onay na sunmak. f) Personel ihtiyac n belirlemek ve Rektörlü e sunmak. Müdüryard mc lar n ngörevleri MADDE 10 (1)Müdür yard mc lar n ngörevleri unlard r: a) Merkez yönetiminde müdüre yard mc olmak ve müdür taraf ndan verilen görevleri yürütmek. b) Genel koordinasyonu ve yürütmeyi sa lamak. Yönetimkurulu MADDE 11 (1)YönetimKurulu; Müdür,Müdür yard mc lar ile mermer vedo al ta teknolojileri konusundayay nveçal malar bulunan Üniversite ö retimelemanlar aras ndan Rektör taraf ndangörevlendirilecek üçüyeolmaküzeretoplamalt ki iden olu ur. YönetimKuruluüyelerinin görevsüresiüç y lolup, süresi bitenüyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresidolmadan ayr lan veyaalt aydan fazlagörevlendirmesebebiyletoplant lara kat lamayacakolan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiylerektör taraf ndan yeni üye görevlendirilir. YönetimKurulu salt ço unluklatoplan rvekararlar oyçoklu uileal n r. (2) YönetimKurulu, Müdürünça r s üzerineen az y ldabir defasalt ço unluklatoplan rvekararlar oy çoklu u ile al n r. (3) Müdür, YönetimKurulunundaba kan d r. Müdürün yoklu undabu görevi, Müdürevekâlet eden Müdür yard mc s yürütür. Yönetimkurulunungörevleri MADDE 12 (1)YönetimKurulunun görevleri unlard r: a) Merkezin çal malar ylailgili konulardakarar almak. b) Merkezin çal maalan ileilgili ki i, kurumvekurulu larlailgili i birli iesaslar n belirlemek. c) Y ll kfaaliyet raporunu inceleyip onaylamakvebir sonraki y laait çal maprogram n düzenlemek. ç) Merkezdeki çal malar netikvebilimsel kurallara, ilgili mevzuatavebu Yönetmeli euygun olarak, daha iyi veverimli ekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri vekararlar almak. d) Bir sonraki takvim y l içindeyap lacakher türlübilimsel, e itsel veuygulamal toplant vefaaliyetleri belirlemek. e) Müdürün önerece i di er konular görü üp karara ba lamak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çe itli ve Son Hükümler Personel ihtiyac MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknikveidari personel ihtiyac Müdürünönerisiüzerine,2547 say l

5 Yüksekö retimkanununun13üncü maddesinegörerektör taraf ndan görevlendirilen personel taraf ndankar lan r. Harcama yetkilisi MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektörbu yetkisini uygun gördü üölçüde Müdüre devredebilir. Yönetmelikte hükümbulunmayan haller MADDE 15 (1)Yönetmeliktehükümbulunmayan hallerde; ilgilidi er mevzuat hükümleri ile Senato kararlar uygulan r. Yürürlük MADDE 16 (1)Bu Yönetmelik yay m tarihindeyürürlü egirer. Yürütme MADDE 17 (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Rektörü yürütür.

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah B RLE K DEVLETLER HUKUK S STEM : Kisa Bir Tan t m Federal Adliye Merkezi Geçm i i: Birle ik Devletler Anayasas Federal bir hükumet sistemi kurar. Anayasa, Federal (Milli) hükumete özel baz güçler verir.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı