T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý"

Transkript

1 T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý

2 Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi Kat: 2 Etlik / ANKARA Tel: (0.312) / 113 Fax: (0.312)

3 ENGELLÝ ÇOCUKLARDA AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI Neden engelli çocuklar aðýz ve diþ saðlýðý konusunda daha fazla risk altýnda? Engelli çocuklarda aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýnýn daha sýk görülmesinin birkaç sebebi vardýr. 1-) Aðýz ve Diþ Yapýsý Bazý genetik durumlardan dolayý veya geçirilmiþ yüksek ateþ, engelli çocuklarýn diþ minelerinin etkilenmesine ve bundan dolayý da diþ çürümelerine daha yatkýn hale gelmesine sebep olabilir. Konjenital (doðuþtan) diþ eksikliði diþlerdeki þekil bozukluklarý ve diþ dizisindeki çapraþýklýk da birçok engelli çocukta sýkça görülmektedir. Ayrýca diþeti hastalýklarý (Örneðin Dawn Sendromunda) engelli çocuklarda görülebilen bir durumdur. 2-) Fiziksel Limitasyonlar Çiðneme ve yutkunma gibi iþlemler ile diþler tükürük sayesinde doðal olarak temizlenmektedir. Fakat bazen engelli çocuklarda dudak, yanak ve dil kaslarýndaki koordinasyon bozukluðundan tükürüðün bu temizleyici özelliði ortadan kalkar. Özellikle kaslarý etkileyen hastalýklara sahip çocuklar (Örneðin: Spinal kord yaralanmalarý, kas distrofisi Serebral palsy vb.) ideal diþ fýrçalamasý ve diþ ipi kullanýmý gibi koruyucu iþlemleri yapmakta zorlanabilirler. 3-) Özel Diyetler (Beslenme) Çiðneme ve yutkunma sorunu olan çocuklar çoðu zaman püre kývamýnda yumuþak ve yapýþkan gýdalarla beslenirler. Bu gýdalar diþlerin üzerine yapýþýr ve diþlerin çok daha çabuk çürümesine sebep olur. Sürekli þekerli besinlerin tüketilmesi, uyurken biberon içersine süt, meyve suyu gibi içeceklerin konulmasý diþ çürüklerinin daha sýk görülmesine sebep olur. Ayrýca bir þeyler içebilmesi için bir baþkasýnýn yardýmýna ihtiyaç duyan kiþiler normal insanlardan daha az sývý tükettikleri için sývýlarýn (özellikle suyun) yýkayýcý ve temizleyici etkisinden yeterince faydalanamazlar. 1

4 4-) Ýlaçlar Sürekli þurup formunda ilaç almak zorunda kalan bireyler, þuruplarýn içersinde bulunan þekerden dolayý diþ çürüklerine daha fazla maruz kalabilirler. Epilepsi hastalarýnýn sürekli kullandýðý ilaçlar (Dilantin) da diþetlerinde kanama veya diþetlerinde þiþme/büyüme gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Bu hastalarda konuþma, estetik problemler veya beslenme gibi sorunlar diþeti büyümesinden dolayý sýkça görülmektedir. Kas koordinasyonunun düzenlenmesi, alerjik durumlar veya sakinleþtirici amaçlý verilen sedatif ilaçlar (Barbituratlar, Antihistaminikler vb.) ise tükürük akýþýnýn azalmasýna sebep olurlar. Tükürük akýþýnýn azalmasý da çürük ve diþeti hastalýklarýnýn daha sýk görülmesine sebep olabilir. Sürekli Aspirin kullanan bireylerde ise eðer Aspirin yutulmadan önce aðýzda tutuluyorsa, oluþturacaðý asidik ortam diþ çürüklerinin baþlamasýna sebep olabilir. Bazý antibiyotikler (Örn: Tetrasiklin grubu) diþetlerin geliþim döneminde veya hamilelikte yazýlýrsa diþlerde renkleþmeler ve estetik olmayan görüntülerin oluþmasýna sebep olabilir. Engelli çocuklarda aðýz ve diþ saðlýðý bakýmýný nasýl yapmak gerekiyor? Aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýnýn baþlamadan önlenmesi özellikle çocuklarda çok önemlidir. Bu diþlerin evde her gün düzenli olarak temizlenmesi demektir. Günlük aðýz ve diþ saðlýðý bakýmý hem zevkli hem de yapýlmasý gereken bir iþlemdir. Diþ fýrçalamasý ve diþ ipi kullanýmýný sizin yapmanýz çocuðunuzun aðýz ve diþ saðlýðý açýsýndan daha doðru olacaktýr. Çocuðunuz diþ etini kendisi fýrçalayamasa bile siz diþ fýrçalamayý ve diþ ipi kullanýmýný bitirdikten sonra onun diþ fýrçasýyla oynamasýna izin verin. Eðer kendisi diþlerini fýrçalayabiliyor ise iþlemi ona uygulayarak gösterin. Elinden tutarak ilk fýrçalamasýnda ona rehberlik edin. Fakat çocuðunuz tek baþýna bu iþlemi yapamýyorsa diþ fýrçalamayý mutlaka siz yapýn. Aileler engelli çocuklarýnýn diþlerini nerede fýrçalayabilirler? Iþýðýn yeterli olduðu herhangi bir odada çocuðunuzun diþlerini fýrçalayabilirsiniz. Örneðin çocuðunuz tekerlekli sandalyede ise mutfak veya banyo diþ fýrçalamasý için ideal olabilir. Eðer çocuðunuz yatakta ise hafifçe baþýný doðrultarak diþlerini fýrçalayabilir, suyla çalkalama iþlemini bardak veya pipet yardýmýyla yaparak bir kap içersine tükürmesini saðlayabilirsiniz. Diþ fýrçalamasý için en iyi yer çocuðunuzun kendini rahat hissettiði ve sizin diþ fýrçalama iþlemini en iyi yapabileceðine inandýðýnýz yerdir. 2

5 Ailelerin iþini kolaylaþtýrabilecek özel teknikler ve pozisyonlar var mý? Çocuðunuzun diþlerini birçok pozisyonda fýrçalayabilirsiniz. Çocuðunuzun baþýnýn desteklenmesi, dilinin parmaklar yardýmýyla ekartasyonu, görüþ pozisyonunuzun ve el beceriniz diþ fýrçalamasý esnasýnda çok önemlidir. Çocuk tekerlekli sandalyede ise; Tekerlekli sandalyenin arkasýnda ayakta durun. Kolunuzu veya göðsünüzü çocuðunuzun kafasýný desteklemek için kullanýn ve diþetlerini fýrçalayýn. Yada, tekerlekli sandalyenin arkasýna oturun. Tekerlekli sandalyenin frenini kontrol ettikten sonra dizlerinize doðru sandalyeyi hafifçe yatýrýn ve diþlerini temizleyin. Tekerlekli Sandalye Tekerlekli sandalyenin arkasýnda durun. Kolunuzu veya göðsünüzü çocuðunuzun kafasýný desteklemek için kullanýn ve diþlerini fýrçalayýn. Veya tekerlekli sandalyenin arkasýna oturun. Tekerlekli sandalyenin frenlerini kontrol ettikten sonra dizlerinize doðru sandalyeyi hafifçe yatýrýn ve diþlerini temizleyin. 3

6 Oturarak, Yatarak Çocuðunuzu yere oturtun, siz de onun arkasýnda bir sandalyeye oturun. Çocuðun hafifçe baþýný dizlerinize doðru yaslamasýna izin verin. Eðer uyumsuzluk gösteriyorsa ellerini sabitlemek için bacaklarýnýzý kullanabilirsiniz. Çocuðun yatmasýna izin verin. Baþýnýn altýna bir yastýk yerleþtirin ve dizinizden ve ellerinizden destek alarak diþlerini fýrçalayýn. Yatakta Çocuðunuzu dizlerinizin üzerine yatýrýn. Ellerinizle baþýný destekleyerek diþlerini fýrçalayýn. Eðer çocuðunuz uyumsuz ve fýrçalamaya direniyorsa o zaman ikinci bir kiþinin yardýmýyla diþlerini fýrçalayabilirsiniz. Unutmayýn hangi pozisyonda fýrçalarsanýz fýrçalayýn; çocuðun kafasýnýn iyi bir sekilde desteklendiðinden emin olmalýsýnýz. 4

7 Fýrçanýn Adapte Edilmesi Fýrçayý çocuðunuzun eline geniþ yüzeyi elastik bir bantla tuttura bilirsiniz. Kavrama yeteneði az olan çocuklarda fýrçanýn tutma yerini tenis topu, bisiklet elcikleri gibi malzemelerle kaiýnlaþtýrabilirsiniz. Elini fazla kaldýramayan çocuklarda; fýrça sapýný bir cetvel veya tahta ile uzatabilirsiniz. Fýrça sapýný sýcak su altýnda bir süre tutun. Normal fýrça kullanamayan çocuklara elektrikli diþ fýrçasý önerilebilir. Eðer çocuðunuz aðzýný açmakta zorlanýyorsa tahta bir çubuðun etrafýna bez sarýlarak çocuðun bunu ýsýrmasý saðlanýr ve diþler bu þekilde fýrçalanabilir. 5

8 Aðýz Gargarasý Fluor içeren aðýz gargarasý bir bardak içersine önerilen miktarda koyulur. Yaklaþýk bir dakika (60 sn) çocuðun aðzýný bu gargara ile çalkalamasý söylenir. Bu iþlemden sonra yarým saat bir þey yenilmemesi ve içilmemesi gerekmektedir. Aðzýný çalkalamakta zorlanan çocuklarda küçük bir pamuk (kulak temizleme pamuklarý) aðýz gargarasý içerisine bandýrýlýr ve diþler üzerine direkt olarak sürülür. Diþ Fýrçalama Tekniði Diþ fýrçasýný diþlerin diþeti ile birleþtiði yere 45 derece açý ile yerleþtirin. Çok bastýrmadan yuvarlak ve ileri geri hareketlerle diþ yüzeylerini fýrçalayýn. Fýrçalamaya üst çeneden baþlayýn. Önce diþlerin yanak tarafýný, sonra damak ve çiðneme yüzeylerini fýrçalayýn. Alt diþler için de ayný iþlemleri yapýn. Tüm diþlerin fýrçalandýðýndan emin olun. 6

9 Ön diþlerin arka yüzlerini ileri geri hareketler ile fýrçalayýn. Diþ Ýpi Kullanýmý Ferah bir nefes için dil üzerinin de fýrçalanmasý gerekmektedir. Yaklaþýk cm uzunluðundaki diþ ipini koparýp orta parmaklarýnýza dolayýn. Arada 10 cm kalacak þekilde baþ parmaklarýnýzý kullanarak diþ ipini tutun. Diþ ipini diþlerin arasýna yavaþça yerleþtirin ve aþaðý yukarý hareketler yaparak ara yüzleri temizleyin. 7 Diþ ipi kullanýmýnda diþ ipi tutuculardan faydalanýlabilir.

10 PROFESYONEL DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ YAKLAÞIMLARI Düzenli Diþ Hekimi Kontrolleri Düzenli Diþ Hekimi Kontrolleri, diþ taþý temizliði ve tedavileri dental problemlerin önlenmesi çok önemlidir. Engelli, kronik hastalýðý olan veya özel ilgiye muhtaç çocuklar normal çocuklardan daha fazla diþ hekimine kontrol için getirilmelidir. Diþ Hekimi Randevusu Ýçin Öneriler * * * * * Randevular için Diþ hekimini çocuðunuzun mevcut týbbi ve diþ sorunlarý hakkýnda bilgilendirin. Randevu zamanýný çocuðunuzun kendisini rahat hissettiði saatlere göre ayarlayýn. Evden çýkmadan önce kliniði arayýp yola çýkmak üzere olduðunuzu bildirin. Randevu zamanýnda kliniðe ulaþmaya çalýþýn. Tedavi ve muayene ücretleri konusunda bilgi alýn. Klinikte Çocuðunuzun özel durumundan dolayý kendinizi bekleme salonunda rahatsýz hissetmeyin. Tüm aðýz-diþ saðlýðý hizmetlerinden yararlanmak sizin ve çocuðunuzun en doðal hakkýdýr. Hissettiklerinizi ve endiþelerinizi diþ hekimi veya yardýmcý personel ile paylaþýn. Açýk ve net olarak çocuðunuzun týbbi geçmiþi ile ilgili bilgileri verin. Anlamadýðýnýz veya aklýnýza takýlan iþlemleri çekinmeden sorun. Diþ hekiminin uyarýlarýna ve yönlendirmelerine uymaya çalýþýn. (Örn: Sizi bekleme salonunda bekletip muayene odasýnda çocuðunuzun yalnýz kalmasýný isteyebilir.) Daha önceki diþ hekimliði tecrübelerinizi mutlaka anlatýn. Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Engelli Kliniði 8

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Anket Nasýl Hazýrlanýr?

Anket Nasýl Hazýrlanýr? Anket Nasýl Hazýrlanýr? Dr. Recai Oður*, Dr. Ömer Faruk Tekbaþ** Bilimsel araþtýrmalarda kiþilerden bilgi toplamak için çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr. Bunlar arasýnda en sýk olarak kullanýlanlardan

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Kontraseptif Yöntemler ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ Cilt II

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE

ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE Dr. Celal EMÝROÐLU Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Uzmaný ARALIKLI KONTROL MUAYENELERÝ VE ÝÞ-ÝÞÇÝ UYUMU Giriþ Ýþyeri hekimi; iþyerinde saðlýða aykýrý koþullarýn tespiti, iyileþtirilmesi ve iþçi saðlýðýnýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ORTODONTİ: ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR?

ORTODONTİ: ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR? ORTODONTİ: Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek;bununla birlikte iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma,çiğneme,konuşma,gülme)

Detaylı