Tayfun TURGAY* YENİ ÜRÜNE YÖNELİK PAZARLAMA. STRATEJiLERİ GİRİŞ. Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı: 14, 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tayfun TURGAY* YENİ ÜRÜNE YÖNELİK PAZARLAMA. STRATEJiLERİ GİRİŞ. Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı: 14, 1994"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 5, Sayı: 14, 1994 YENİ ÜRÜNE YÖNELİK PAZARLAMA STRATEJiLERİ Tayfun TURGAY* GİRİŞ Bilindiği gibi firmaların en başta gelen gayelerinden biri karlılık olmaktadır. Firmalar gerek kar edebilmek, gerekse mevcut karlarını arttırabilmek için iki önemli faktör üzerine titizlikle eğilirler. Bunlardan birincisi satışlarının stabil yani istikrarlı olması, ikincisi ise satışlarının giderek artma eğilimi göstermesidir. Bu her iki faktörün düzensiz bir biçimde işlemesi, firmaların üretim maliyetlerini hayli etkiler. Dolayısıyla karlılık oranlarında sapmalar meydane getirir. Bu nedenle firmalar, gerek satışlarını stabil bir seviyede tutmak, gerekse bu seviyeyi zamanla ve düzenli olarak yükseltmek için, piyasa ile yakın ilişkiler kurup, piyasanın dinamik yapısına uygun pazarlama politikaları tesbit etmek zorunluluğundadırlar. Firmaların tesbit edeceği politikalar, pazarlamanın tanımından hareketle, mevcut ve üretilmesi düşünülen yeni ürünler olmak üzere iki ayrı yönde realize edilir. Mevcut ürünler için stratejik açıdan önemli olan, pazarlama faktörlerindeki uyurnun yakından takibi ile sapmaların hertaraf edilmesi, yeni ürünler için ise, bu faktörlere ait optimalitenin nasıl tayin ve tanzim edileceğinin tesbit edilmesidir. Tabii ki zaman faktörünün de alternatif politikaların seçimi üzerindeki önemi büyüktür. Çünkü; gerek mevcut, gerekse planlanan yeni ürünler, yapıları itibarıyle zaman devrelerine göre değişik özellikler gösterebilecekleri gibi, piyasa dinamiğinin de zamanla ürünlerin özelliklerinde bazı değişmelere neden olabileceği bir ger- *Prof". Dr.. Doğu Akdeniz Üniversitesi, işletme ve Ekonomi Fakültesi, Yönetim Bilimleri Bölümü.

2 28 Tayfun TURGAY çektir. Bu nedenle, yeni ürüne yönelik pazarlama stratejisinin tesbitindeki temel faktörleri incelemeden önce, pazarlama politikasında zaman kavramının önemini belirtmekte yarar olduğu kanısındayız. 1. PAZARLAMA POLİTİKASINDA ZAMAN KAVRAMI Gerek sınai, gerekse ticari faaliyette bulunan bütün firmalar, faaliyetleri ile ilgili politika ve aksiyonları bakımından birçok problemlerle karşılaşmakta ve bu problemleri belirli zaman periodları içinde aşmaya çalışmaktadırlar. Kimi zaman günlük problemlerle uğraşan firmalar, kimi zaman da uzun vadeli problemelerle karşılaşabilmektedirler. Böylelikle firmalar için çözüm bekleyen problem, temelde iki ana kategoride toplanmaktadır. Bunlardan birincisini kısa vadede karşılaşılan problemler teşkil ederken, ikincisini uzun vadede çözüm bekleyen problemler oluşturmaktadır.' Firmalara burada düşen en büyük görev, her iki vade içinde vuku bulabilecek problemleri çok iyi tahmin, tesbit ve analiz edip, hedeflerini ona göre tayin etmek olacaktır. Her ne kadar bazı firmalar, John Maynard Keynes'in "Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız" sözünden hareketle, bütün enerjilerini kısa vade faaliyetlerine teksif etmeye önem vermiş olsalar dahi, kısa vade içinde alınacak tedbir ve çareler paliyatif olmaktan öteye gidemeyecek, dolayısıyla uzun vadede karşılaşılacak olan problemlere yenilerini ekleyecektir. O halde kısa vade, uzun vadeden ayrı tutulamayacağı gibi, kısa vadede yapılabilecek hatalar, uzun vadede geriye dönülemeyecek problemierin meydana gelmesine de sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla firmaların her türlü faaliyetlerinde olduğu gibi, pazarlama faaliyetlerinde de belirli zaman periodlarında hedeflerini çok iyi tayin etmeleri gerekecektir. Ekonomistler genellikle mevsimlik dalgalanmaları çok kısa vade (very short-run), 2 yıla kadar olan zaman devresini kısa vade (short-run), 2 yıl ile I O yıl arası zaman devresini uzun vade (vety long-run) olarak gruplaştırmakta 1 tahmin ve analizlerini bu zaman devrelerine göre yaparak, politika ve stratejilerini tayin ve tespit etmektedirler. Pratikliği ve geleneksel uygulanış biçimi açısından pazarlama politikalarının tesbiti de bu zaman devreleri içinde tercih ve mütalaa edilmektedir. 1 Nemmers. E. Esser. Managerial Economics; Text and Cases, Wiley Ine. 1967

3 Ekonomik Yaklaşım 29 Yukarıda anılan dönemlerde tatbik edilmesi düşünülen pazarlama politikalarına ışık tutması açısından, firmanın bulunduğu seviyenin çok iyi belirlenmesi lazımdır. Bu seviye aşağıdaki noktaların izahıyla mümkündür. 1. Firmanın üretim, pazarlama, yönetim, araştırma, finansman ve kaynaklar hakkında sahip olduğu bilgilerin yeterlilik derecesi, 2. Firmanın hedefi, neler yaptığı ve yapmayı düşündüğü ile hakkında düşünülenler gibi bilgileri ihtiva eden tarihi gelişimi ve bu gelişimin somut verileri, 3. Firmanın içinde bulunduğu rekabet şartları ve piyasanın yapısı, 4. Tüketici veya müşterilerin ihtiyaçları, problemleri, istek ve imkanları ile beklediklerinin neler olduğu ve bunların daima değişebilir bir karakter arzedebileceğinin bilinmesidir. Firmalar belirli zaman periodlarını kapsayan pazarlama politikalarının ana çizgilerini çizmeden önce, mutlaka yukarıda zikredilen hususlan açıklığa kavuşturmalı ve kendi hakkında yeterli enformasyona sahip olmalıdır. Aksi taktirde isterse kısa, isterse uzun vadeye yönelik olarak tesbit edilecek olan politikalar sıhhatsiz ve saptırıcı olurlar. Çok kısa vade, kısa vade içinde, çok uzun vade ise, uzun vade içinde mütalaa edildiğinde; pazarlama politikalarının zaman faktörüne göre tesbit ve tayinleri iki devre içinde incelenebilir. 1.1 KISA VADE PAZARLAMA POLİTİKASI Kısa vadeli pazarlama politikası, genellikle firmaların elindeki mevcut ürünlere yönelik olmaktadır. Mevcut ürünlerin satışlarında bir dalgalanma veya gerileme olduğu takdirde, firmalar ürünlerin tüketicilerle olan ilişkilerini tekrar gözden geçirip gerek fiyat, gerek dağıtım kanalları, gerekse sürüm ve tanıtma politikalarında bir değişiklik veya yenilik yapmak mecburiyetindedirler. Bu da, kısa dönemde uygulanacak olan piyasa testleri ile mümkündür. Ayrıca kısa vadeli pazarlama politikarında, mevcut ürünün fiziki görünümünün yeniden düzenlenmesi de söz konusu olmaktadır. Mevcut mallarda kısa vadeli politikaların tesbiti, esasta üç ana hedefi vurgulamaktadır. 1. Mevcut piyasa hissesini veya potansiyel talebi stabil bir seviyede tutmak, Bunlar;

4 30 1 Tayfun TURGAY 2. Azalan piyasa hissesini veya potansiyel talebi arttırmak, 3. Mevcut mal için yeni piyasa veya potansiyel talep bulmakdır, Gerçekte üçüncü husus, yeni piyasa için yeni mal kavramına da girmektedir. Kısa vadeli pazarlama politikası, yeni ürün açısından tüketimi mevsimlik veya hayat devresi kısa ürünler için geçerli olmaktadır. Bunun için en güzel örnek, muhakkak ki modaya tabi ürünlerdir. 1.2 UZUN V ADE PAZARLAMA POLİTİKASI Uzun vade içine giren pazarlama politikası, genellikle firma tarafından pazarianan yeni ürünler üzerine olmaktadır. Uzun vadeli politika kurulurken iki önemli nokta üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi, piyasa yapısı ile tüketici davranışlarındaki değişmeler, ikincisi ise teknolojideki yeniliklerio gelişmesidir. Dolayısıyla yeni ürün için; / 1. Değişmeyen teknoloji mevcutsa, piyasada ürüne yeni kullanım imkanları aramak, 2. Gelişen teknoloji mevcutsa, ürünün piyasa hissesini geliştirmek, 3. Yeni bir teknoloji mevcutsa, piyasada ürün için, hem yeni piyasa hissesi ve hem de kullanım imkanları bulmak, uzun vadeli pazarlama politikası açısından önemli olmaktadır. Bu durumda piyasaya arzedilmesi düşünülen yeni bir ürünün niteliği, fiyatı, sürümü ve dağıtımı ile ilgili hazırlanacak olan politika, piyasadan toplanacak önveriler ve yapılacak olan testierin sıhhatliliği ile güç kazanmaktadır. Tabii ki bu da zaman almakta ve maliyetleri arttırmakta, dolayısıyla ürünün hayat devresini uzatıcı mahiyette uzun vadeli politika için tercih nedeni olmaktadır. Gerçekte hayat devresi uzun mevcut ürünler için de, uzun vadeli pazarlama politikası geçerli olmaktadır. 2. STRATEJiNİN TESBiTiNDEKi TEMEL FAKTÖRLER Firmaların yeni ürüne yönelik global pazarlama stratejisi, üst kademe yönetiminin nihai kararına kadar, belirli bir zaman süreci içinde ve satbalar

5 Ekonomik Yaklaşım 31 halinde, firma içi ilgili seksiyonların iş bölümüyle gerçekleştirilen alt stratejilerin bütünü olmaktadır. Pazarlama stratejisi kurulurken, zaman faktörü ile maliyet faktörü yarışmaktadır. Dolayısıyla organizasyon içindeki konuyla ilgili ihtisası olan ve de doğrudan konunun içinde bulunan seksiyonlar, yoğun bir iş bölümüne gitmek zorundadırlar. Ayrıca sağlam bir strateji, sağlam doneler üzerindeki verimli faaliyetlere bağlıdır. Genellikle yeni üri.üıle ilgili alt stratejiler, pazarlama seksiyonunun koordinasyonu altında finansman, araştırma ve geliştirme ile mühendislik ve imalat seksiyonlarının katkısıyla gerçekleştirilir. Daha sonra bu alt stratejiler pazarlama seksiyonunca derlenerek, yeni ürünün global stratejisi elde edilir. Tabii ki çizilen stratejinin tatbiki için, üst kademe yönetiminin kararı ve onayı gereklidir. Yeni ürüne yönelik strateji, nihai şekline ulaşana kadar, birçok analitik safhalardan geçer. Fakat yeni ürünle ilgili bir strateji oluşturulmadan önce tabii olarak ortaya yeni bir ürün fikrinin atılması gerekir. Bu fikirlere esas olan pek çok kaynak mevcuttur. Fikirler şahsen yönetici veya iş sahiplerinin geçmişteki tecrübe ve basiretierinden kaynaklanabileceği gibi, bazı filtre bilgilerin mevcut bulunabileceği iş çevrelerinden de gelebilir. Bunlar; - Pazarlama araştırması sayesinde piyasadan toplanan bilgilerden, -Dağıtım kanalları ve aracıları gibi satış ünitelerinden, -Ticaret ve Sanayi Odalan Milli Prodüktivite Merkezi, D.İ.E. ve D.P.T. gibi resmi ve yarı resmi kuruluşlar ile araştırma büroları ve reklam acentaları gibi özel kuruluşlar ve bu kuruluşlara ait yayımlar ve istatistiklerden, - Rakip firmalar ve yabancı ülkelere ait kaynaklardan toplanan yeni fikirler birden fazlaysa, bunların ayıklanıp en geçerli olan fikir sadece bir tane ise, bu fikrin geçerlilik oranının ne olacağının titizlikle araştınlıp ıncelenmesi gerekir. İşte, nihai stratejinin tesbitine karar verilmeden önce, ürün üzerine yapılacak en önemli çalışma, bu araştırma ve ineelenme safhasinda yoğunlaşır. Hatta ortaya atılan yeni ürün fikrinde eksik yönler var ise bunlar geliştirilir. Bundan dolayı bu safhaya araştırma ve geliştirme safhası denilmektedir. Gerçekte de bu safha pazarlama çalışmalarının bel kemiğini

6 32 Tayfun TURGAY teşkil eder. Bu safhada ilk aşama olarak; - Ürünün mevcut mevzuat yönünden geçerliliği, -Endüstriyel tasarım durumu, - Satışla ilgili toplanan ilk bilgilerin analizi, - Motivasyon araştırması yapılır. Bundan sonra elde edilen model mahiyetindeki bulgu üzerinde; -Yöneticilerin ve tüketkilerin reaksiyonu ölçülerek, - Piyasa karakterinin tahmini yapılır. Piyasa karakteri, genellikle rekabet şartlan ve rakipierin davranışları ile potansiyel pazar ve imalat için kolaylıklar getirebilecek diğer ürünlerin gözden geçirilmesiyle tahmin edilir. Bunların yanısıra ürünle ilgili sair firma içi analizler yapılarak, dar bir analitik model geliştirilmeye çalışılır. Muhakkak ki bu analizler de, tahmin esasına dayanılarak realize edilir. Burada; -- - Yeni veya ilave bir yatırımı gerektiriyorsayatırım maliyetleri, - Reklam, dağıtım kanalları ve imalat maliyetleri tahminleri, - Kar noktası, iç verim vs. gibi di ğer finansal analizler yapılır. Sonuçta kuramsal fiyat çizelgesi bulunarak bu araştırma ve geliştirme satbasında yer alan bilgilerle üst kademe yönetimin kararına sunulur. Üst yönetim olumlu karar verdiği taktirde, prototip imalatına gidilerek, ürün için en geçerli stratejinin tesbitini gerektiren piyasa testleri yapılır. Bu tersler neticesinde yeni ürünün piyasaya girişinde gerekli olan alt stratejiler ile bunlardan oluşan global strateji tesbit edilir. Yeni ürün ile ilgili alt stratejiler dört grupta toplanır. Bunlar ürünün yapısıyla, fiyatıyla, dağıtım kanallarıyla ve sürümüyle ilgili stratejilerdir. Pazarlama biliminde bu dört faktörün karışırnma pazarlama karışımı denilmekte ve global strateji de bu dört faktörün optimal karışımıyla elde edilmektedir. Bu alt stratejilerde dikkatle ele alınması gereken noktalar şunlarıdır. 3. ÜRÜNÜN ÖZELLİGİYLE İLGİLİ STRATEJiLER Ürünün y"apısal özelliğiyle ilgili en önemli strateji, teknik kullanım imkanıdır. Burada öncelikle nikai kullanım amacının tarifi yapılmalıdır. Yani ürünün doğrudan tüketiciye veya sanayiye hitap ettiği bilinmelidir. Daha sonra da ürünün teknik yapısıyla ilgili strateji tayin edilmelidir. Bu stateji de ele alınacak noktalar;

7 Ekonomik Yaklaşım 33 - Sağlık ve çevre kirliliğine aykırı olmaması, - Ulusal ve ferdi ekonomi açısından hayat devresi ile orantılı olarak dayanıklı ve uzun örnürlü olması, -Kaliteli ve kullanım kolaylığına sahip bulunrnasıdır. - Ürünün yapısal özelliğiyle ilgili tesbit edilmesi gereken diğer bir strateji ise şeklidir. Burada ürünün cezbedici dış görünümünün yanısıra, ağırlık ve boyutları gibi kullanım açısında kolaylık getirebilecek stratejik problemler halledilrnelidir. Ürünü pazarlamada en önemli diğer iki stratejik özellik ise ambalaj ve rnarkadır. Marka üzerinde oluşturulacak bir stratejide kritik nokta isminin kolay hatırlanınası ve telaffuzu, fonksiyonunu ifade edebilmesi, kulağa hoş gelmesi ve bir kaliteyi vurgulayabilrnesidir. Ambalaj veya diğer ismiyle paketierne stratejisi ele alındığında, üç önemli noktanın göz önünde bulundurulması gerekir. 1. Pazarlama Açısından Önemi: burada ürünün paketierne stratejisi satıcı ve tüketici açısından ele alınmalıdır. Satıcı açısından önemi ürünün; yerleştirme, kolay fiyat yazabilrne, kolayca taşıyabilrne, hırsızlık v~s. 'ye karşı konulabilir olmasıdır. Tüketici açısından ise ürünün; ölçüsü, şekli; yerleştirilmesi, paketinin kolay açılması veya kapanrnası, taşınması gibi kul~ lanırn kolaylığı, içindekinin görünmesi, tarifesinin okunrnası, fiyatının görünürlüğü, kolayca atıiabilmesi veya başka ihtiyaçlar için kullanılabilmesi ve estetik gibi özelliklere sahip olmasıdır. 2. Ürün Açısından Önemi: en önemli stratejik faktör, ürünün korunması olmaktadır. Yani kritik nokta, ürünün tesbit edilen dayanıklılığı ve hayat devresinin optimal olmasıdır. Ürünün yapısına göre ısıya, ışığa ve sair kirnyevi ve fiziki reaksiyonlara karşı olduğu gibi kirletme ve kirlenmeye karşı da ko~ runrnası gerekecektir. 3. Ekonomik Açıdan Önemi: Günümüzde ekonominin önemi çok büyük olup her alandaki stratejilerin kilit noktasını oluşturmaktadır. Ambalaj sor- \ ununda da ekonominin önemi büyüktür. Yeni bir ürünün, gerek pazarlarna, gerekse ürün açısından ambalajlama stratejisi çizilirken, tüketici, satıcı ve ürünün korunması açısından ek rnaliyete sebebiyet verici ve de ürünün fiyatını rakiplerine oranla bir üst seviyeye çıkarrnayıcı nitelikte olması gerekmektedir.

8 34 Tayfun TURGAY 4. ÜRÜNÜN DAGITIM KANALLARIYLA İLGİLİ STRATEJi Yeni ürünle ilgili dağıtım kanalları stratejisi kurulurken iki önemli noktanın açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunlar; kanalın tipi ile aracıların sayısıdır. 1. Dağıtım Kanalının Tipi: Firmanın daha önce bir ticari faaliyeti mevcut olup, bu faaliyetlerine ilişkin dağıtım kanalları varsa ve yeni ürün, bu dağıtım kanalına uygun bir özellik gösteriyorsa, yeni bir kanal stratejisine geçilmeye bilir. Veya yeni ürünün piyasaya sunulması için belirli bir periyoda şamil olmak üzere, özel bir kanal stratejisi kullanılıp sonra tekrar eski sisteme dönülebilir. Bu özel strateji, yeni ürünün takdimi için yetiştirilmiş mütehassıs satıcı grubunun belirli bir period içindeki faaliyeti şeklinde olabilir. Fakat herşeyden önce kanal tipine yönelik stratejinin tesbiti için bazı konuların çok iyi incelenmesi ve tanımlanması gerekir. Bunlar; yeni ürünün analizi, piyasanın tabiatı, mukayese edilebilir mallar için mevcut kanalların gözden geçirilmesi, uygulanabilir her kanalın karlılık, maliyet ve satış imkanlarının tesbiti, kanal yönünden piyasa araştırması yapılması, dağıtım kanallarının yetki ve görevlerinin tarifi gibi konuları kapsamaktadır. Bütün bu incelemelerin neticesinde firmalar, taptancı veiveya perakendeci ünitelerin tip ve özellikleri üzerinde optimal bir karara varabilmektedirler. 2. Aracilann Sayısı: Dağıtım kanalları stratejisinin diğer önemli bir hususu da aracı sayısının optimalitesidir. Sayısal açıdan genellikle üç çeşit dağıtım mevcuttur. Bunlar; a) Yoğun dağıtım: Satışların maksimum miktarda sergilenmesidir. Burada ana hedef, devamlı mal ikmaliyle piyasa hissesini arttırmaktır. Tabii ki bu hedefe ulaşmak için yoğun tanıtma faaliyetleri gerekmektedir. b) Seçimli dağıtım: Gaye, satış maliyetlerini minimize edebilmek için malın özelliğine göre dağıtım kanalları kullanmaktır. Ayrıca malın özelliğine uymayan dağıtım kanalı tiplerinden başka, az miktarda satışı olan, kifayetli kredisi buiunmayan, ana firmanın satış programına ters düşen, iadeyi itiyat haline getiren aracıların tasfiyesi de kanalların sınırını daraltıcı kriterler olmaktadır. c) Yaygın dağıtım: Ülkenin bütün coğrafi alanlarına yayılan bir dağıtım sistemidir. Burada iki sistem mevcuttur. Birincisi yaygın satış sistemi olup,

9 Ekonomik Yaklaşım 35 bölgesel distribütörlük ve bayilik anlaşmaları şeklinde yürütülür. İkincisi ise yaygın anlaşma sistemi olup, bölgelerde sadece o firmanın malını yükümlü olacak distribütörlük ve bayilik sistemini kapsar. satınakla 5. ÜRÜNÜN SÜRÜMÜYLE İLGİLİ STRATEJi Yeni bir ürün piyasaya sürülürken, ana gaye tüketicinin bu ürüne karşı reaksiyonunu veya direnmesini asgariye indirmekdir. Yani burada yapılması gereken, tüketici davranışlarındaki değişmeleri asgari bir seviyeye indirmektir. Bu reaksiyon ve direnişierin tüketicinin yanısıra dağıtım kanalları tarafından da gelebileceği unutulmamalıdır. Risk ve belirsizlik faktörleri, sürüm stratejisinde önemli bir rol oynar. Yani yapılacak olan reklam ve tanıtma faaliyetleri sonucunda, satışların ne kadar artacağı veya satışların belli bir seviyeye kadar artması için sürüm faaliyetlerine ne kadar finasman ayrılacağı kesin çizgilerle tahmin edilemez. Bu Tisk ve belirsizlik faktörünü minimize edebilmek için "firmaların mutlaka satış hedeflerini önceden tesbit, planlama, bütçeleme ve zamanlama faaliyetlerinde bulunmaları gerekir. Firmaların karlılıklarını optiıiıal seviyede tutabilmeleri için satış hedeflerini stabilite ve büyüme açısından ele almaları gerekir. Sürümle ilgili planlamalarını yaparken de, bu iki hedefi düşünerek, yaygın veya örgün bir politikanın ana çizgileri tesbit edilmelidir. Bütçelernede maliyetierin karlılığa olan katkısının ölçümü önem kazanırken, zamanlamada reklam ve tanıtma faaliyetlerinin seri ve yoğun mu yoksa yavaş yavaş ve sürekli mi olacağı, stratejinin esasını teşkil etmektedir. Firmaların sürüm stratejilerini kurarlarken, en ince ayrıntıya kadar araştırıp gözden geçirmeleri gerekir. Aksi taktirde yapılacak en küçük bir hata yeni ürünün piyasada bazı reaksiyonlada karşılanmasınaneden olur. 6. ÜRÜNÜN FİYATIYLA İLGİLİ STRATEJi Bir ürün üzerine tatbik edilen fiyatın iki temel etkisi mevcuttur. Bunlardan birincisi, satılması düşünülen ürünün miktarını etkilemesi, ikincisi ise satılması düşüoülen ürün üzerinden kazanılacak gelir miktarını etkilemesidir.

10 36 Tayfun TURGAY Dolayısıyla yeni bir ürün için uygulanacak fiyat stratejisi rekabet açısından çok iyi bir kararı gerektirir. Uzun vadede rekabet açısından fiyat stratejisinin önemi, kısa vade kadar önemli olmayabilir. Çünkü fiyat mekanizması, rekabet piyasasında seriliği ve şartlara göre esnekliği gerekli kılar. Şayet firmanın geçmişte tecrübesi yoksa, fiyat stratejisinin tesbitinde üç önemli noktayı göz önünde tutmalıdır. Bunlar; - Fiyatın mutlaka kamuoyu tarafından kabul edilebilir olması, - Rekabet şartlarının mevcudiyetinde istenilen piyasa hissesinin elde edilmesine yardımcı olması, - Mutlaka kar sağlayabilir olmasıdır. Gerek yüksek, gerekse düşük bir fiyatın tatbikinde strateji iki yaklaşımda düşünülmelidir. 1. Birinci Yaklaşım: Burada seçim iki karakter üzerine oluşur. Bunlardan birincisi fırsat fiyatı, ikincisi ise sızma fiyatıdır. Fırsat fiyatı genellikle piyasada boşluğu bulunan bir hizmeti veya bir talebi doldurmayı amaçlayan yeni ürünler için tatbik edilir. Burada ürünün piyasaya yeni girdiği devrede yoğun bir sürüm faaliyetiyle birlikte, seri ve yüksek fiyat uygulaması esastır. İlerideki devrelerde fiyatlar düşürülebllir. Bu strateji, özellikle talepteki mevcut boşluktan dolayı fiyatların satış miktarını ctkilemeyeceği, yani talebin az elastik olduğu hallerde geçerlidir. Fırsat fiyatı stratejisinin uygulanması sonucu, bazı ürünler için piyasanın kaymağı toplanırken, bazı ürünler için de talebin uygulanan fiyata karşı nasıl bir tepki göstereceği ölçülür. Yüksek fiyatla piyasaya giren ürüne karşı tüketici olumlu bir eğilim gösteriyor ise fiyat daha da arttırılabilir. Aksi taktirde fiyat düşürülür. Böylelikle bu strateji sayesinde düşük fiyatla yapılacak hatadansa, yüksek fiyatla yapılan hata, firmanın karlılığı açısından daha olumlu bir sonuç doğurur. Sızma fiyatında durum daha değişiktir. Bu fiyat stratejisi, genellikle talebin elastik olduğu yeni ürünlere uygulanır. Rakip ürünlerin piyasadaki miktarlarında mevcut en ufak bir değişıneye karşı fiyatlar çok duyarlı olacağından, sızma fiyatı rakip ürünlerin piyasaya girmesine çok yakın olduğu zamanlar ile, tüketicilerin kendilerini emniyete alma açısından ürüne bir an evvel sahip olma arzusu bulunduğu vakit uygulanabilir. Sızma fiyatının diğer bir adı da dalgalı veya esnek fiyattır.

11 .+ Ekonomik Yaklaşım ikinci Yaklaşım:: Bu yaklaşımda uygulanacak strateji, yeni ürünün yapısına ve özelliğine göre bir fiyat tesbiti olmaktadır. Burada önemli olan işletme analizleri ve ekonomik etüdler sayesinde oluşturulan fiyattır. Yapılan etüd ve analizler birkaç önemli nokta üzerinde toplanır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, talep tahmini ve bu tahmine göre yapılan değişik seviyelerdeki fiyat analizleridir. İkincisi imalat ve satış maliyetlerinin tahmini ve analizleri, üçüncüsü ise pazarlama hedeflerinin tesbitiyle, sürüm ve dağıtım kanalları stratejisinin, fiyat üzerindeki etkilerinin analizidir. Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri neticesinde tesbit edilen prototip ürün ile ilgili alt stratejilerin de ikmalinden sonra, yeni ürünün bütünü üzerinde global politika meydana gelmiş olur. Bundan sonra firmanın yapacağı tesbit ettiği politikaya uygun olarak yeni ürünü ticari aktiviteye fiilen sokması olmaktadır. Firmalar, ürünler piyasaya girdikten sonra izleme ve araştırma faaliyetlerini devam ettirmek mecburiyetindedirler. Çünkü, piyasalar zaman dinamiği içinde bazı yapısal değişiklikler ve dalgalanmalar gösterebilirler. Bu nedenle piyasalarda olabilecek değişmelere ürünün tekrar adapte olabilmesi için, önceden hazırlanmış olan stratejilerde bazı değişiklik ve düzenlemeler, gerekebilir. SONUÇ VE ÖNERiLER Bilişim çağına geçiş olarak nitelediğimiz şu günlerde, teknolojilerin süratle gelişme ve değişmesi, hayli karmaşık olan Yeni Ürün Yönetimi kavramını da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle günümüz firmaları serbest ve katı rekabet kuralları uyarınca, yönetimden üretime tüm faaliyetleri kapsayacak yapısal değişimin mutlak dinamiğine uymak zorundadırlar. Dolayısıyla bir ürünün piyasa şartlarına uyarlanması için araştırma- geliştirmeden satış aşamasına kadar böylesi yönetsel kararlar almada etkin yeni bir organizasyonu da oluşturması gereklidir. Günümüz firmaları için artık vazgeçilmez bir konum teşkil etmeye başlayan yeni ürün yönetiminin yeni bir bilimsel disiplin olarak da dikkate alınması gerekmektedir.

12 38 Tayfun TURGAY KAYNAKÇA Amodio W., Systems Development, McGraw- Hill, Chourdry S., Project Management, Tata McGraw-Hill, Dess G.G., Strategic Management, Tata McGraw- Hill, Kinnear, Taylor, Marketing Research, McGraw- Hill, I 987. Kroenke D., Hatch R., Business Information Systems, McGraw- Hill, Moore W.L., Pessimier E.A., Product Planning And Management, McGraw-Hill Nemmers E. Esser, Managedal Ecomomics; Text and Cases, Wiley Ine Ole Nord, Growth Ofa New Product, M.l.T. Press, Cambridge, Mass., Pessimier E.A., New Product Decisions; An Analytical Approach, McGraw-Hill, 1966.

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 06 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Pazarlama Planı Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 3 Pazarlama İşletme amaçlarını gerçekleştirmek,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

2008 Yılı Finansal Sonuçları

2008 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2008 Yılı Finansal Sonuçları 2008... Zor piyasa koşullarına rağmen ciroda artış Tüm pazarlarda korunan veya artan pazar payları Kar marjları üzerinde olumsuz etki yaratan gelişmeler Hammadde

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık

Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık HAKKIMIZDA İFE İstanbul Finans Enstitüsü Kasım 2010 yılında tescil edilerek İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ünvanı ile kurulmuştur.

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI 12 NİSAN 2016 ELAZIĞ Erol ÖZTÜRK Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Hava Planları Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele Projesi 4. İletişim Platformu Toplantısı 8 Ekim

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

16. TEKİLLİK KURALI YAKUP BAROUH M.A.

16. TEKİLLİK KURALI YAKUP BAROUH M.A. 16. TEKİLLİK KURALI Her durum için, başarıyı getirecek sadece bir tane hamle söz konusudur. Tarih, pazarlamada başarılı olmanın yolunun tek bir cesur hamleden geçtiğini göstermiştir. Başarılı generaller

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 Ön Koşul Dersleri BBA 201, BBA 261, BBA 343 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Ülgen&Mirze Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı