TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Birim Görev Tanımları"

Transkript

1 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 111: Birimi Birimin Temel Görevi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın temel görevi; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile ilgili 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 33. Maddesi gereğince aşağıdaki görev sorumlulukları yerine getirmektir. Yetki: Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ilgili Kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili kanun, yönetmelik vb. düzenlemeler, Taşınır Mal Yönetmeliği ile Kurum yönetimi tarafından rilen yetkiler ile aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. Görev : Ünirsitemizin araştırma/geliştirme, eğitim öğretim faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan basılı elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, Kurumun bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, Sağlanan bilgi kaynaklarını belirli bir düzen standart içinde tanzim ederek kullanıma sunmak, Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümü personeli üzerinde eğitim denetim görevini yapmak, İç kontrol çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Kullanıcıların en doğru güncel bilgiye ulaşmaları için gerekli eğitim, tanıtım yararlandırma faaliyetlerinde bulunmak, Elektronik tabanlı bilgi hizmeti sunmak, Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphanede kullanımını sağlamak, Basılı ya da elektronik ortamda, yayın kataloğu, bibliyografya, tez kataloğu vb. yayınlar hazırlamak, Kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak, Bilimsel, kültürel sosyal etkinliklerde bulunmak, Kurum yönetimi tarafından rilen diğer görevleri yerine getirmek. Birimi Birimin Temel Görevi Şube Müdürlüğü Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak; bilgi belge yönetimi kuralları çerçesinde standartlara uygun bir şekilde, etkili rimli hizmetler rebilmek için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme denetleme faaliyetlerini yürütmek.

2 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 112: Birimi Birimin Temel Görevi Kütüphanenin iş akışını hizmet ünitelerini belirleyen iç yönergeyi yönergede ihtiyaç duyulduğunda yapılması gereken değişiklikleri belirlemek uygulamak, Koleksiyona dahil edilen yayınların raflara yerleştirmesi işini organize etmek, koleksiyonun bakımı korunması ile ilgili önlemleri almak, Okuma salonları, depo, ödünç rme bölümü arasında yerleştirme faydalandırma hizmetlerinin düzenli sürekli olarak yapılmasını sağlamak, Daire Başkanlığının bilgisi dahilin de Kütüphane personeli arasında iş bölümünü yapmak gerektiğinde yeniden düzenleyerek Daire Başkanlığının oluruna sunmak, Ünirsitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek araştırmalara yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal kültürel ihtiyaçlarını desteklemek üzere basılı elektronik yayınların satın alınması, abonelik, bağış değişim yoluyla sağlanması için çalışmalar yapmak. Kütüphanede yürütülmekte olan okuyucu bilgi hizmetleri, idari hizmetler ile teknik hizmetlerin denetimini yapmak Daire Başkanlığına bilgi rmek, Ünirsite Yayın Komisyonu tarafından basılmasına onay rilen yayınlar için ISBN bandrol işlemleri yapmak, gerekli yazışmaları yürütmek, İç denetim çalışmalarının devamını sağlamak, denetimini yapmak Daire Başkanlığına bilgi rmek, Araştırma-Planlama Koordinasyon çalışmalarının takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından rilecek olan diğer iş işlemleri yürütmek. Teknik Hizmetler Birimi Teknik hizmetler birimi, bütün kütüphane materyallerinin (kitaplar, süreli yayınlar, elektronik yayınlar, görsel-işitsel materyaller vb.) seçiminden kullanıcıya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlemlerin tamamını bilgi belge yönetimi alanında çıkan yeni yaklaşım teknolojileri kullanarak yerine getirir. Kataloglama sınıflama hizmetlerini yürütmek, Koleksiyon geliştirme sağlama hizmetlerini yürütmek, Birim kütüphaneleri ile uyum koordinasyonu sağlamak, Elektronik Kaynak Hizmetlerini yürütmek, Bilgi Teknolojileri web hizmetlerini yürütmek, Destek hizmetleri. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Kataloglama Sınıflama Hizmetleri Basılı elektronik kitapların kataloglama sınıflama işlemlerini yürütmek, CD eki olan kaynakların, varsa CD, DVD vb. eklerinin çoğaltım işlemlerini yürütmek, Süreli yayınların kataloglama sınıflama işlemlerini yürütmek, Görsel işitsel materyallerin Ünirsitemizde yapılan yüksek lisans doktora tezlerinin kataloglama sınıflama işlemlerini yürütmek, Kataloglama Sınıflama konusunda yeni yaklaşımları standartları takip etmek uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek, Katalog kayıtlarının doğruluğu, güncelliği erişilebilirliğini takip ederek varsa hataları düzeltmek, Kayıp kitap işlemlerini yürütmek, Kitap sırtı işlemleri; kaşe, günlik, etiket, barkod işlemlerini yapmak,

3 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 113: Koleksiyona yeni kazandırılan kitapların listelerini hazırlamak, Gerektiğinde koleksiyon ile ilgili istatistik, rapor vb. çalışmalar hazırlamak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Koleksiyon Geliştirme Sağlama Hizmetleri Koleksiyon geliştirme politikası belirleyerek koleksiyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek, Koleksiyonun, Ünirsitenin eğitim öğretim araştırma amaçları doğrultusunda dengeli bir biçimde dağılımı için çalışmalar yürütmek, Birimlerin basılı elektronik yayın isteklerini toplamak. Toplanan tüm isteklerin koleksiyon kontrolünü piyasa araştırmasını yapmak, Sipariş listeleri hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek, İhale aşamalarını yürütmek takibini yapmak, İhale ya doğrudan temin ile sağlanan kitapların liste kontrolünü yapmak, Kütüphaneye yapılan kitap bağışlarını değerlendirmek, koleksiyon geliştirme politikası çerçesinde seçimini yapmak, Kütüphanenin bağış kitap politikasını belirleme yönünde çalışmalar yürütmek, Koleksiyona dahil edilmeyen bağış yayınların birim kütüphanelerinde ya başka kütüphanelerde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek, Gerektiğinde koleksiyonun genel durumunu gösterir istatistikler, raporlar vb. çalışmalar hazırlamak, Ünirsitemizde yapılan yüksek lisans doktora tezlerinin Tez Teslim İlkeleri doğrultusunda kütüphaneye sağlanması iş işlemlerini yürütmek. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Birim Kütüphaneleri Destek Hizmetleri Birim kütüphaneleri ile uyum koordinasyonu sağlamak, Birim kütüphanelerine ihtiyaç duyulduğunda teknik destek sağlamak, Birim kütüphanelerinin otomasyon programı ile ilgili isteklerini karşılamak, sorunları çözmek, Birim kütüphanelerinde görevli personele hizmet içi eğitimler rmek, Merkez Kampüse uzak ilçelerde bulunan Ünirsitemiz Fakülte Yüksek Okullarından gelen kütüphane oluşturma isteklerini incelemek, değerlendirmek rapor hazırlayarak üst yönetime sunmak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Elektronik Kaynaklar Ünirsitemiz eğitim, öğretim araştırma ihtiyaçları doğrultusunda e-kaynak koleksiyonu oluşturmak, Birimlerin e-kaynak isteklerini toplamak, değerlendirmek raporlayarak Kütüphane Danışma Kurulunun onayına sunmak, Kütüphane Danışma Kurulunda aboneliği onaylanan e-kaynaklar için İlgili firmalarla iletişime geçerek abonelik işlemlerini yapmak. Kaynakları erişime açmak, Kütüphane Danışma Kurulunda aboneliği iptal edilen e-kaynakları ilgili firmalara bildirmek,

4 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 114: Dönem dönem çeşitli ri tabanlarını Ünirsitemiz bünyesinde deneme erişimine açmak, duyuru takibini yapmak, kullanım istatistiklerini almak, Kullanıcıların e-kaynaklara erişim konusunda yaşadıkları sıkıntı sorunları çözmek. Abone olunan e-kaynaklar konusunda ilgili firmalarla sürekli iletişim halinde olmak, birimlerden gelen dilek, şikayet önerileri firmalara iletmek, Abone olunan e-kaynakların kullanım istatistiklerini almak, değerlendirmek raporlar hazırlayarak Kütüphane Danışma Kuruluna sunmak, E-Kaynaklar konusunda yeni yaklaşım uygulamaları takip etmek, Yüksek abonelik ücretlerinin kütüphane bütçelerine getirdiği yükü hafifletmek Ünirsitemizin ürettiği bilimsel çıktılara kolay erişimi sağlamak üzere Açık Erişim çalışmaları yürütmek, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Bilgi Teknolojileri Web Hizmetleri Birimi Birimin Temel Görevleri Bilgi Belge Yönetimi/Kütüphanecilik alanında çıkan yeni teknolojileri takip etmek, uygulamaya dönük çalışmalar yürütmek, RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisinin kütüphanemizde kullanımıyla ilgili olarak firma ile iletişime geçmek (bakım, onarım, teknik destek, yenileme vs.) Kütüphane otomasyon programı ile ilgili uygulama, yenileme, kurulum eğitim çalışmalarını yürütmek, Otomasyon programı ile ilgili olası sorunları ilgili firma yetkililerine iletmek, Kütüphanenin web sayfasının tasarım, düzen yenileme çalışmalarını yürütmek, Web sayfasında, kütüphane hizmetleri ile ilgili duyuruları yürütmek, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane hizmetlerini yerine getirmek. Destek Hizmetleri Teknik Hizmetler biriminde ihtiyaç duyulan temizlik, günlik servis işlerini yürütmek, Kataloglama sınıflaması yapılan kitapların sırt, kaşe, günlik bandı, etiket, barkod işlemlerini yapmak, Satın alma ya bağış yoluyla kütüphaneye gelen yayınların taşınmasına kontrolünün yapılmasına yardımcı olmak, Daire Başkanı, Şube Müdürünü birim çalışanlarının rdiği diğer kütüphane İdari Hizmetler İdari Hizmetler birimi; Daire Başkanlığının tüm yazışmalarını, personel özlük, tahakkuk taşınır işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Araştırma Planlama Koordinasyon, Basım-Yayım Destek hizmetlerinin yürütmek.

5 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 115: Yazı İşleri. Personel özlük işleri. Tahakkuk işlemleri. Taşınır İşlemleri. Araştırma Planlama Koordinasyon. Basın-Yayım Hizmetleri. Destek hizmetleri. Yazı İşleri Birime gelen- giden tüm evraklarla ilgili kayıtları tutmak dosyalama işlemlerini yürütmektir. Başkanlığın her türlü yazışma dosyalama işlerini yürütmek, Personelin fazla mesai çizelgelerini düzenlemek, rapor, izin, vb. işlemlerini yapmak dosyalamak, Gelen yazıları, Daire Başkanlığındaki ilgili birim personele havale ederek EBYS üzerinde takibini yapmak, standart dosya planına göre dosyalayıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak, Daire Başkanlığının yazışmalarını, Resmi Yazışma Kurallarına uygun olarak yapmak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Personel özlük işleri Personel özlük dosyalarının tutulması, tüm özlük hizmetlerinin takibini yapmak. Yurtiçi-yurtdışı geçici görev yollukları ile yurtiçi sürekli görev yolluklarının yolluk bildirimlerini, harcama talimatlarını ödeme emri belgelerini hazırlamak, tüm ödeme emri evraklarını tahakkuk işlemi bittikten sonra teslim tutanağı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na teslim etmek dosyalayıp arşivlemek, Personele ait SGK emekli kesenek tutarlarının sistem üzerinden aktarma işlemlerinin yapılıp bildirgesinin alınması. Personelin; izin, rapor, terfi vb. işlemlerinin takibini yapmak. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Tahakkuk işlemleri Temel görevi Daire Başkanlığının tüm satın alma ödeme ile personel maaş işlemlerini yürütmek. Başkanlığımız personellerinin aylık maaşını hesaplamak, Başkanlığın ödeneklerini kontrol etmek, ödeneklerin serbest bırakılması ek ödenek ile ilgili talepleri bildirmek, ödeme emri belgesinin eklerinin hazırlanarak ön mali kontrolü için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim etmek, Okuyucular üzerindeki kitapların gecikmesi sonucunda ceza ücretinin alınıp, makbuz kesilmesi muhasebe defterine işlenmesi, bankaya yatırılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi, Veritabanı ödemeleri için gerekli evrakların hazırlanıp ödeme emri belgesi

6 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 116: hazırlamak, Posta ücretleri ile telefon abonelik kullanım giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak, Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan tüketime yönelik mal hizmet alımlarını (Kırtasiye, temizlik, periyodik yayın alımı, resmi posta pulu vb.) yapmak, İhale ile ilgili evrakların hazırlanması, ihaleye çıkılması ödeme işlemlerinin yapılması Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Temel görevi Temel görevi Taşınır işlemleri Kamu maliyesinin en ekonomik şekilde kullanımının sağlanabilmesi için harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene kabulü yapılanları cins niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen kullanıma rilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. Muayene kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma rilmesini önlemek. Taşınırların giriş çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ile cetlleri düzenlemek taşınır yönetim hesap cetllerini tutmak Tüketime ya kullanıma rilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, Ambarda çalınma ya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol ederek sayımlarını yapmak Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, koruyarak kullanım yerlerine teslimini sağlamak, 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas usullere göre kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge cetlleri düzenleyerek bu hususlarda hesap rme sorumluluğu çerçesinde harcama yetkilisine karşı sorumluluğu yerine getirmek. Daire Başkanlığımızca temin edilen taşınırların muayene kabul işlemlerini yürütmek, Taşınır İşlem Fişlerini (TİF) düzenlemek, zimmet işlemlerinin yerine getirilmesini arşivlenmesini sağlamak. Daire Başkanlığımızca kullanılan taşınırların ambardaki giriş-çıkış sevkini sağlamak, günlik önlemi almak, numaralandırma arşivleme yapmak. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Araştırma Planlama Koordinasyon Kütüphanenin gelecekte yer alacağı pozisyon için süreç belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Araştırma-Planlama Koordinasyon çalışmaları; sürekli iyileştirme kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi performans gözlemleme raporlama faaliyetlerinin düzenli bir şekilde hazırlanması işlerini kapsar. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamaya yönelik çalışmalar yapmak Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek,

7 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 117: Temel görevi Temel görevi Belli dönemler halinde stratejik planlarda yer alan performans göstergelerine göre raporlama çalışmaları yapmak yönetime sunmak, Bütçenin; misyon, vizyon stratejik amaçlar doğrultusunda harcanması ile ilgili çalışmalar yapmak rapor hazırlamak, İdarenin belli dönemlere ait faaliyet brifing raporlarını hazırlamak, TÜİK İstatistikleri Yatırım-Proje-İzleme Değerlendirme Raporlarını hazırlamak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Destek Hizmetleri Her gün rutin olarak yapılan temizlik işlerini belirlenmiş yöntem araç, gereç malzeme kullanarak yapmak Birimin günlük temizlik, günlik servis işlerinin yapılması, Daire Başkanı, Şube Müdürünün birim çalışanlarının rdiği diğer görevleri yerine getirmek. Basım Yayın Hizmetleri Ünirsitemiz Yayın Komisyonunun sekreteryasını yapmak. Fakültelerden gelen kitap basım talepleri ile ilgili Yayın Komisyonunu toplamak toplantı tutanağını tutmak Yayın Komisyonunca basımına karar rilen kitapları Yönetim Kuruluna sunmak, Basımına karar rilen kitaplar için ISBN (International Standart Book Number) numarası almak, Basımı yapılan kitaplara bandrol almak, Basım sonrası işlemlerin tamamlandığını ISBN ajansına elektronik yazılı olarak bildirmek, Ünirsiteler Yayın Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Ünirsitemiz tarafından basılan kitapların birer örneklerini ilgili kurumlara resmi yazıyla göndermek. Birimi Birimin Temel Görevi Okuyucu Bilgi Hizmetleri Okuyucu bilgi hizmetleri; kullanıcıların bilgi kaynaklarından en etkin hızlı bir şekilde yararlanabilmeleri amacıyla yürütülen iş, işlem hizmetleri ifade etmektedir. Danışma, eğitim, tanıtım hizmetleri, Ödünç rme hizmetleri, Kütüphaneler arası işbirliği hizmetleri, Süreli yayın hizmetleri, Görsel işitsel materyal hizmetleri, Engelsiz kütüphane hizmetleri, Raf yönlendirme hizmetleri, Fotokopi çıktı hizmetleri, Destek hizmetleri. Danışma, Eğitim, Tanıtım Hizmetleri

8 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 118: Danışma, Eğitim Tanıtım Hizmetleri, okuyucu kullanıcıların kütüphaneyi koleksiyonu daha etkin kullanabilmeleri için bilgi gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü basılı, elektronik, görsel işitsel kaynak bu kaynakların kullanımlarına ilişkin interaktif, telefon e posta yoluyla rehberliğin sağlandığı kütüphane hizmetidir. Kütüphanemizde sağlanan mevcut hizmetlerin tanıtımı, Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda eğitim programları, E-posta ya telefon yoluyla gelen sorulara yönelik rilen danışma hizmetleri, Katalog tarama kütüphane web sayfamızın kullanımına yönelik bilgi hizmetleri, Elektronik kaynakların kullanımına yönelik kullanıcılardan gelen talep üzerine ri tabanı firma temsilcileri tarafından yine istekler doğrultusunda kütüphaneciler tarafından sağlanan bilgi hizmetlerini, Kullanıcılardan gelen talepleri daha etkin hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla kütüphanecilerin katıldıkları mesleki eğitime yönelik seminer, sempozyum vb. etkinlikleri, Kullanıcılar için hazırlanan broşür, kütüphane kullanım kılavuzları vb. çalışmaları, Etkinliklerimiz hakkında kullanıcılarımızı haberdar etmek amacıyla, tanıtım faaliyetlerini kapsayan periyodik olarak yayınlanan haber bülteni vb. çalışmaları, Kurum içi kurum dışından gelen kütüphane koleksiyonu ilgilendiren materyallerin(broşür, afiş vb.) kullanıcıya sunulmak üzere gerekli panolara asılarak tanıtımının gerçekleştirilmesi, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Ödünç Verme Hizmeti Akademik, öğrenci idari olmak üzere ünirsite mensuplarının eğitimöğretim, araştırma, bilimsel faaliyet kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kütüphane koleksiyonundan belli kurallar süre karşılığında ödünç rerek yararlanmalarını sağlamak amacıyla kısa uzun süreli olmak üzere sunulan hizmettir. Üye kaydı işlemleri ile birlikte kullanıcıları üyelikleri hakkında bilgilendirme, Uzun süreli ya kısa süreli ödünç rme işlemleri, Reser kaynaklarından yararlandırma işlemleri, Süre uzatımı, Ayırtma işlemleri, İade işlemleri, Üyelik iptali ilişik kesme işlemleri, Koleksiyona dahil edilen yayınlardan bir kısmının yeni gelen rafında sergilenmesi bunun düzenli aralıklarla değiştirilmek üzere takibinin yapılması işlemleri. Kayıp ya da hasar görmüş materyaller için yönlendirme işlemleri, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane

9 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 119: Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmeti Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kaynakların belli kurallar çerçesinde diğer ünirsite kütüphanelerinden sağlanması merkez kütüphanemiz koleksiyonunda bulunan kaynakların başka kurum kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda istekte bulunan akademik personel, doktora yüksek lisans öğrencilerine rilmek üzere elektronik basılı materyallerin sağlanması hizmetini kapsar. Bu hizmetten nasıl faydalanacakları hakkında kullanıcılara danışma hizmeti (telefon, mail) rilerek otomasyon sistemi üzerinden istek yapabilmeleri için kullanıcıların bilgilendirilmesi, Kullanıcıların en etkin hızlı bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla eğitim kılavuzları hazırlayarak web sayfası üzerinden yayınlanması, İstekte bulunulan kaynakların kütüphanemiz tarafından kullanılan Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) Türkiye Belge Sağlama Sistemi(TÜBESS)üzerinden sağlayıcı kütüphaneden istekte bulunmak üzere materyal girişlerinin yapılması takibi, İstekte bulunulan materyal bilgilerinin okuyucuya bildirilmesi sağlayıcı kurumun ödünç rme politikası kapsamında kaynaklarının günce altına alınması amacıyla gelen materyallerin kullanıcıya tutanak karşılığında ödünç rilmesi, Daha rimli kaliteli bir hizmet rebilmek adına kütüphanemizde bu işlem için kullanılan ANKOS üzerinden erişilebilen Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) Türkiye Belge Sağlama Sistemi(TÜBESS) yetkilileri tarafından yıllık düzenlenen eğitim programlarına katılmak, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Süreli Yayınlar Koleksiyon geliştirme dermeye yeni yayınlar kazandırma amacıyla kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda, kullanıcıların akademik çalışmalarına destek olacak yerli yabancı süreli yayınların abone olunarak ya da bağış yoluyla sağlanması, kayıt altına alınması, takibi kullanıcı hizmetine sunulmasını ifade eder. Her yıl eğitim-öğretim yılı başında bölümlere abone olunacak süreli yayınlar için istek formlarının gönderilmesi, Gelen süreli yayın isteklerinin kütüphane danışma kurulu tarafından değerlendirilerek aboneliğine karar rilmesi, Abone olunan yerli yabancı süreli yayınların kayıt altına alınması, Kütüphaneye gönderilen yerli ya yabancı süreli yayınların takip edilerek, varsa eksik sayıları ile ilgili işlemlerin yapılması,

10 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1110: Süreli yayınların en etkin şekilde okuyucuya sunulması, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Görsel İşitsel Materyaller Kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla kütüphane dermesine kazandırılan CD-ROM, DVD, VCD, CD (kitap eki), mikroform, kaset vb. formatlarındaki kitap dışı materyallerden oluşan bunların kullanımı için gerekli araç gereçlerin sağlanmasıyla sunulan hizmetlerdir. Kullanıcıların istekleri çerçesinde kullanıcı profili göz önünde tutularak CD-ROM, DVD, VCD, CD (kitap eki), mikroform, kaset vb. formatlardaki kitap dışı materyallerin kütüphane koleksiyonuna dahil edilmek üzere sağlanması, Kitap dışı materyallerin kayıt altına alınarak uygun yer koşullarda tutulması, Materyallerin kullanıcılara sunularak maksimum düzeyde kullanımlarını sağlamak amacıyla rilen iş işlemleri kapsamaktadır. Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Engelsiz Kütüphane Kütüphane binası koleksiyonunun engelli kullanıcılara da hizmet recek şekilde tasarlanmasıyla ilgili iş işlemleri kapsamaktadır. Yürüme engelli kullanıcılara yönelik bina girişlerine basamaksız eğimli giriş alanları sağlama, Kütüphane koleksiyonunun kullanıcıların engel durumuna göre geliştirilmesine yönelik materyal sağlayarak gerekli kayıt işlemlerinin yapılması kullanıcıların bu hizmetten ne şekilde yararlanabilecekleri konusundaki eğitim bilgi hizmetleri, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Raf Yönlendirme Hizmetleri Raf yönlendirme hizmetleri; kullanıcıların kütüphane kaynaklarına daha kolay bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla yürütülen hizmetleri ifade eder. Kullanıcıya ödünç rilen ödünç süresinin dolması ile birlikte iadesi yapılan materyallerin LC sınıflama sistemine göre doğru düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesi, Teknik işlemleri tamamlanan kitapların raflara yerleştirilmesi, Raflara yerleştirilen kitapların düzeninin periyodik olarak takip edilmesi,

11 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1111: Gelen kullanıcıların aradıkları kaynakların hangi raflarda olduklarına dair gerekli yönlendirmelerin yapılması, Okuyucu salonlarının düzeni masa üstünde bırakılan kitapların toplanarak LC sınıflama sistemine göre doğru düzgün olarak raflardaki yerlerine yerleştirilmesi, Yıpranmış ya da zarar görmüş kitapların tespiti yapılarak gerekli işlemlerin yapılması için ciltleme ya da baskı merkezine yönlendirilmesi, Kayıp ya da yerinde bulunamayan materyallerle ilgili iş işlemlerin takibi yapmak yönlendirme hizmetlerini, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Fotokopi Çıktı Hizmeti 5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kullanıcıların kütüphane koleksiyonundan yararlanmaları amacıyla kaynakların en fazla %10 u olmak üzere belli bir bölüm ya sayfasının fotokopi çıktı yoluyla çoğaltılması işleminin gerçekleştirildiği okuyucu hizmetidir. Kullanıcıların yararlanmak istedikleri kaynakların fotokopi ya çıktı yoluyla çoğaltılarak yararlanmalarını sağlamak, Ünirsite mensubu olmayan, kütüphane koleksiyonundan yararlanmak isteyen dış kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kaynakların fotokopi yoluyla çoğaltılması hizmetlerini, Daire Başkanı Şube Müdürünün rdiği diğer kütüphane Destek Hizmetleri Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyet göstermek amacıyla destek ren yardımcı hizmet birimini ifade eder. Satın alma bağış yoluyla kütüphaneye gelen kaynakların teknik işlemlerinin yapılmasının ardından raflara LC sınıflama sistemine göre yerleştirilmesi, İadesi yapılan materyallerin LC sınıflama sistemine göre raftaki yerlerine yerleştirilmesi, Okuyucu salonlarının düzeni masa üstünde bırakılan kitapların toplanarak raflara yerleştirilmesi, Kütüphane kullanıcılarına bina içerisinde yönlendirme yapılması, Fotokopi çıktı hizmetlerinde kullanıcılara yardımcı olunması, Kütüphane hizmetlerini tanıtıcı her türlü materyalin, broşürün, afişin ilgili yerlere dağıtımı duyurulmak üzere panolara asılması, Ödünç rilen iadesi alınan materyallerin manyetik bantlarınındolum-boşaltım işlemlerinin yapılması, Kütüphaneler arası işbirliği hizmeti kapsamında sağlayıcı kütüphaneye gönderilmek üzere hazırlanan kargoların ihtiyaç duyulması halinde

12 Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı 1112: gönderim işlemleri, Birimin günlük temizlik servis işlerinin yapılması, Katalog taraması yapılan bilgisayarların bakımı, onarımı takibi hizmetleri, Günlik görevlisi çalışanları tarafından kütüphane giriş çıkışlarında her türlü günlik hizmetinin sağlanması, Okuyucu bilgi hizmetleri biriminin ana hedefi olan kullanıcıların bilgi kaynaklarından en etkin hızlı bir şekilde yararlanabilmeleri amacına yönelik yürütülen iş, işlem hizmetlere ihtiyaç duyulan her alanda destek olunması, Daire Başkanı, Şube Müdürü birim çalışanlarının rdiği diğer kütüphane Hazırlayan Ad-Soyad : Orhan TAFRALI Unvanı : Şube Müdürü Tarih : İmza : Onaylayan Ad- Soyad..: Nagihan KAYNAK Unvanı...: Daire Başkanı. Tarih : İmza.: İmza :

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dicle Üniversitesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir. T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönerge, Piri Reis

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

E.4.2.3. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı... 10 E.4.2.4. İdari Personelin Eğitim durumu... 10 E.4.2.5.

E.4.2.3. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı... 10 E.4.2.4. İdari Personelin Eğitim durumu... 10 E.4.2.5. İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3. Değerler... 1 B. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 2 D. YETKİ, GÖREV

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER... 1 A.1. Misyon... 1 A.2. Vizyon... 1 A.3.

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı