ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin görev tanımlarını ve fonksiyonel görev dağılımını belirlemek, birim teşkilat şemalarını ortaya koymak, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar geliştirmek, iç kontrol sisteminin işleyişini sağlamak, hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; tarih ve 53 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve Başkanlık Makamı oluru ile tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a)alt birim amiri : Birim amirine bağlı alt birimlerin amirlerini, b)alt birim : Birime bağlı müşavirlik, müdürlük, şeflik ve benzeri alt birimleri, c)belediye : Eskişehir Büyükşehir Belediyesini, ç)birim Amiri : Harcama biriminin en üst düzey yöneticisini, d)birim : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Birimleri, e)birim : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında yer alan harcama birimlerini, f)daire Başkanlığı : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını, g)encümen : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümenini, ğ)harcama birimi : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen birimleri, h)meclis : Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisini, ı)müdürlük : Bağlı Şube Müdürlüklerini, i)üst Yönetici : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanını, j)üst Yönetim : Üst Yönetici, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını, k)ybs : Yönetim Bilgi Sistemini, l)yönerge : Bu Yönergeyi, ifade eder. Sayfa 1 / 8

2 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Misyonu Madde 4- (1) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nin faaliyetlerine bilgi ve teknolojiyi kullanarak yardımcı ve destek olmak, hizmetlerini elektronik ortama taşımak, ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini uluslararası standartlarda sağlamak, hızlı, sürdürülebilir, erişilebilir ve kaliteli bilişim hizmeti sunmak, diğer bilgi işlem hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, istatistikî veri derleme çalışmaları yürütmek. İKİNCİ BÖLÜM Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Görevleri Teşkilat Yapısı MADDE 5- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aşağıda sıralanan: a) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, b) İstatistik Şube Müdürlüğü, c) Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü nden oluşur. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nin tarih ve 15/195 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü aktif olarak faaliyet göstermemektedir. Teşkilat Şeması MADDE 6- (1) Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasına göre ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerini gösteren teşkilat şeması Yönerge ekinde yer almaktadır. (Ek-1) (2) Teşkilat şemalarında, Üst Yönetici onayı ve Meclis kararı gerektirmeyen değişiklikler birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından şemaya işlenmesi sağlanarak, personele yazıyla duyurulur. Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu MADDE 7-(1) Geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel ile personelin asli olarak yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosunda yer almaktadır. (Ek-2) (2) Fonksiyonel görev dağılımı tablolarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Görev dağılımı tablolarında olan değişikliklerin, en geç bir iş günü içerisinde ilgili alt birim amiri tarafından tablolara işlenmesi ve personele duyurulması sağlanır. Sayfa 2 / 8

3 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Görevleri MADDE 8-(1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Belediyemiz hizmet binası ve dış birimleri arasında kurulu bulunan bilgi işlem sisteminin işletimini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek. b) Bilgi teknolojileri projeleri ile ilgili olarak Belediyemiz birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. c) Bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin düzenlemeler yapmak, gerekli hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak. ç) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliştirmek ve uygulamak. d) Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediyemiz bünyesinde uygulanması konusunda görüş ve önerilerde bulunmak. e) E-devlet uygulamaları kapsamında, kurumlarla işbirliği çalışmaları yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak. f) E-belediye, YBS kapsamında oluşturulacak entegrasyon kapsamında gerekli çalışmaları gerçekleştirmek. g) Belediyemiz veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek. ğ) Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek. h) Belediye içi ve dışı verileri toplamak, yönetimsel analiz ve istatistikleri oluşturmak. ı) Üst yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları Donanım Hizmetlerinin Yürütülmesi MADDE 9 (1) Belediyemizde, dış birimlerde ve mahalle muhtarlıklarında kullanımda olan bilgisayar ve donanımların teknik bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi işlemlerinin yürütülmesi. a) Bilgisayar donanımlarının ve çevre ünitelerinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak. b) Birimlere alınan yeni bilgisayar donanımlarını ve çevre ünitelerini kurmak, verilerin yedekleme işlemlerini yapmak, c) Belediye ve bağlı birimlerinde kullanılmakta olan yazıcıların toner dolumlarını yaptırmak. ç) Donanım taleplerini değerlendirerek, ihtiyaçları belirlemek. d) Donanımsal çözümlerde danışmanlık yapmak. Sayfa 3 / 8

4 Yazılım Geliştirme, Destek ve Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi MADDE 10 (1) Belediyemizde kullanılan yazılımların sorunsuz bir şekilde en az insan hatası ve en az dış müdahele ile çalışmasını ve gelen talepler doğrultusunda geliştirilmesini sağlamak. İhtiyaç duyulan özel uygulamaların geliştirilmesi ve teminini sağlamak. a) Kent Bilgi Sistemleri yazılım desteği hizmetini vermek. b) Birimlerden gelen yazılım taleplerini karşılamak. c) YBS nin güncellenmesi ve yeni taleplerin değerlendirilerek yazılımların entegre edilmesini sağlamak. ç) Gelir tarifelerinin Kent Bilgi Sistemine girişini yapmak. d) Yazılımların lisanslarının alınması ve güncel tutulmasını sağlamak. e) Yazılım gerektiren sorunların çözümünde danışmanlık yapmak. f) İhtiyaç duyulan özel uygulamaları geliştirmek. Sistem Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi MADDE 11 (1) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan sunucu bilgisayarların kurulum, bakım ve kontrol işlerinin yürütülmesi. a) Sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetimlerini yapmak. b )Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesini yapmak. c) DNS, DHCP, FTP, WINS servislerinin tasarım ve yönetimini yapmak. ç) Veri depolama ağlarının (NAS) tasarımı ve yönetimini yapmak. d) Antivirus ve antispam sistemlerinin tasarım ve yönetimini yapmak. e) Sunucuların ve Kent Bilgi Sisteminin yedeklerini almak. f) Dosya paylaşımı ve yazıcı sistemlerinin tasarımı ve yönetimini yapmak. g) Sistemlerin performans analizi ve istatistiksel verilerini toplamak. ğ) Kullanıcı ve sistemlerin kullanım politikalarını belirlemek. h) Merkezi yama uygulama sistemlerinin tasarımı ve yönetimini yapmak. ı) Aylık web ve mail server bakımları ve log dosyası temizlik hizmetlerini yapmak. i) Haftalık virüs taramasını yapmak. j) Sunucuların bakım sözleşmelerini yapmak. k) Kent Bilgi Sistemi programlarının bakım sözleşmelerini yapmak. l) Diğer kullanılan lisanslı yazılımların bakım sözleşmelerini yapmak. Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi MADDE 12 (1) Belediyemiz network alt yapısının sürekliliğinin sağlanması, gerekli olduğu durumlarda yenilerinin eklenilmesi, iç ve dış tüm tehditlere karşı gerekli önlemlerin alınması için yapılan çalışmaların yürütülmesi. a) Network alt yapısındaki ağ cihazlarını yapılandırmak. Sayfa 4 / 8

5 b) Ağ cihazlarının bakım, onarım ve kurulumunu yapmak. c) Fiber Optik network altyapısının kontrolünü yapmak. ç) IP adres bloklarının dağıtımını ve IP adres planlamasını yapmak. d) Ağ performansının ve durumunun sürekli monitör edilmesi, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğini sağlamak. e) Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı Belediyemizin korunması amacıyla gerekli önlemleri almak alınmasını sağlamak. f) İnternet bağlantı hizmeti ve Sanal Özel Ağ (VPN) hizmeti vermek. g) Proxy hizmetini vermek. ğ) Yerel network içi ve yeni kurulacak network alt yapılarında kablolamaları yapmak, bakım ve onarım işlerini yürütmek. Web Siteleri İle İlgili Yapılan Hizmetlerin Yürütülmesi MADDE 13 (1) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan işler. a) Linux ve Windows Web servislerinin tasarım ve yönetimini yapmak. b) Belediyemiz web sayfalarının güncellemelerini yapmak. c) Üst Yönetici ya da Belediyemiz birimlerinden talep gelmesi halinde yeni web sitelerinin tasarımını yapmak. Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi MADDE 14 (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Dairesi Başkanlığımız personelinin bilişim teknolojileri ile ilgili seminer, kurs ve eğitimlere katılımlarını ve Belediyemiz personellerinin bilişim teknolojilerinden daha yüksek bir fayda sağlayabilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak. a) Bireysel ya da toplu halde Kent Bilgi Sistemi eğitimleri vermek. b) Temel bilgisayar eğitimi vermek. c) Muhtarlık Bilgi Sistemi eğitimlerini vermek. Diğer Görevlerin Yürütülmesi MADDE 15-(1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. a) Meclis toplantıları için slayt gösterimi hazırlamak ve mecliste sunumunu sağlamak. b) Resmi ve özel günlerde şehir süsleme ve ışıklandırılması işlerini yapmak. c) Resmi ve özel günlerde ses düzeni kurmak. Sayfa 5 / 8

6 ç) Santral sistemi ve telefonlarının arıza bakım ve onarımlarını yapmak. d) Elektrik arızalarını gidermek, gerektiğinde yeni elektrik tesisatı işlerini yapmak. e) Belediye Merkez binasındaki klimaların yazlık ve kışlık bakımlarını yapmak. f) Güç kaynağı ve jeneratörlerin periyodik bakım ve kontrollerini yapmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İstatistik Şube Müdürlüğünün Fonksiyonları İstatistiki Veri Derleme Çalışmalarının Yapılması MADDE 16 (1) Belediyemiz hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla şehrimizle ilgili tüm istatistiki verilerin derleme çalışmalarının yapılması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların alınmasından oluşan, yılda en az bir kez gerçekleşen faaliyetler bütünüdür. a) Veri tablolarını hazırlamak. b) Araştırma konusuna ilişkin verilerin ilgili birim ve kurumlardan talep edilmesine yönelik çalışmaları yürütmek. c) Verilerin düzeltilmesi, kalitesinin değerlendirilmesi ve işlenmesi işlemlerini yürütmek. ç) Sunuma yönelik tabloları oluşturmak. d) Verileri arşivlemek. "Eskişehir İstatistikleri" Kitabının Güncel Verilerle Hazırlanması MADDE 17 (1) Eskişehir İli, Mahalli İdareler, Belediyemiz iş ve işlemleri ile ilgili istatistiki verilerin bir araya toplanarak, istatistiksel araştırma tekniklerine uygun biçimde tablolar ve grafiklerle destekli ana başlık ve alt başlıklar altında güvenilir, aydınlatıcı bir rehber olacak şekilde bitirilen yıla ait verilerin kaynak haline getirilmesi faaliyetidir. a) Verilerin derlenmesi, kalitesinin değerlendirilmesi ve işlenmesi işlemlerini yürütmek. b) Eskişehir İstatistikleri yayınını hazırlamak. Belediyemiz Birimlerinden Gelen Talepler Doğrultusunda Anketlerin Hazırlanması, Teknik Olarak Analizlerinin Yapılması Ve Grafiklerle Özetlenmesi MADDE 18 (1) Talepler doğrultusunda ilgili verileri toplamak, anket ve istatistikî araştırma teknikleri ile analiz işlemlerini yürütmek. a) Anket sorularını hazırlamak. b) Anket sorularının istatistiksel olarak analizini yapmak. c) Analiz sonuçlarını teknik olarak değerlendirmek. Sayfa 6 / 8

7 Diğer Görevlerin Yürütülmesi MADDE 19 (1) Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Görevin Devir ve Teslimi MADDE 20 (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a) Üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı birim amirinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve devir ile ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı (Ek-3) birim amirine verir. (2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Hassas Görevlerin Belirlenmesi MADDE 21 (1) Yönergede, yer alan tüm iş ve işlemlerden, ilgili düzenlemeler doğrultusunda, riskli ya da zorluk değeri yüksek olduğu tespit edilenler hassas görevler olarak belirlenerek Hassas Görevler Listesine kaydedilir. (Ek-4) (2) Hassas görevler, sorumluları tarafından her yıl gözden geçirilir ve gerekli görülürse güncellenir. (3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin olarak ilgili düzenlemeler doğrultusunda prosedürler hazırlanır ve tüm personele duyurulur. Görevler Ayrılığı MADDE 22 (1) Görevler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, Yönergede yer alan tüm iş ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir. (2) Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamaması durumunda birim amirleri, bahsi geçen ilkenin tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan riskleri ilgili düzenlemeler doğrultusunda tespit ederek gerekli önlemleri alırlar. Tereddütlerin Giderilmesi MADDE 23 (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Üst Yönetici yetkilidir. girer. Yürürlük MADDE 24 -(1) Bu Yönerge Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe Sayfa 7 / 8

8 Yürütme MADDE 25 (1) Bu Yönerge hükümlerini Üst Yönetici yürütür. Ekler : Ek-1 : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teşkilat Şeması Ek-2/1 : Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-2/2 : İstatistik Şube Müdürlüğü Fonksiyonel Görev Dağılım Tablosu Ek-3 : Görev Devir ve Teslim Tutanağı Ek-4 : Hassas Görevler Listesi Sayfa 8 / 8

9 EK-1 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FONKSİYONEL TEŞKİLAT ŞEMASI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKAN V. Arzu ÇELİK BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜR V. Memur Bilal Tayfun (Bilgisayar Mühendisi) (Elek. Elekt. Mühendisi) Hilal YILMAZ (Bilgisayar Programcısı) İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRÜ Arzu ÇELİK Memur (İstatistikçi) (İstatistikçi) İşçi Necdet ÖZCAN Kasım Tolga Cem TARAZAN Fatih İNCE

10 EK: 2/1 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Bilgisayar donanımlarının ve çevre ünitelerinin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak Fatih İNCE Hilal YILMAZ Birimlere alınan yeni bilgisayar donanımlarını ve çevre ünitelerini kurmak, verilerin yedekleme işlemlerini yapmak Fatih İNCE Hilal YILMAZ Donanım Hizmetlerinin Yürütülmesi Şube Müdür V. Belediye ve bağlı birimlerinde kullanılmakta olan yazıcıların toner dolumlarını yaptırmak Hilal YILMAZ Fatih İNCE Donanım taleplerini değerlendirerek, ihtiyaçları belirlemek Donanımsal çözümlerde danışmanlık yapmak. Kent Bilgi Sistemleri yazılım desteği hizmetini vermek Birimlerden gelen yazılım taleplerini karşılamak YBS nin güncellenmesi ve yeni taleplerin değerlendirilerek yazılımların entegre edilmesini sağlamak Yazılım Geliştirme, Destek ve Planlama Hizmetlerinin Yürütülmesi Şube Müdür V. Gelir Tarifelerinin Kent Bilgi Sistemine girişini yapmak Yazılımların lisanslarının alınması ve güncel tutulmasını sağlamak Yazılım gerektiren sorunların çözümünde danışmanlık yapmak İhtiyaç duyulan özel uygulamaları geliştirmek

11 Sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetimlerini yapmak Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesini yapmak DNS, DHCP, FTP, WINS servislerinin tasarım ve yönetimini yapmak Veri depolama ağlarının (NAS) tasarımı ve yönetimini yapmak Antivirus ve antispam sistemlerinin tasarım ve yönetimini yapmak Sunucuların ve Kent Bilgi Sistemi nin yedeklerini almak Dosya paylaşımı ve yazıcı sistemlerinin tasarımı ve yönetimini yapmak Sistem Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Şube Müdür V. Sistemlerin performans analizi ve istatistiksel verilerini toplamak Kullanıcı ve sistemlerin kullanım politikalarını belirlemek Merkezi yama uygulama sistemlerinin tasarımı ve yönetimini yapmak Aylık web ve mail server bakımları ve log dosyası temizlik hizmetlerini yapmak Haftalık virüs taramasını yapmak Sunucuların bakım sözleşmelerini yapmak Kent Bilgi Sistemi programlarının bakım sözleşmelerini yapmak Diğer kullanılan lisanslı yazılımların bakım sözleşmelerini yapmak

12 Network alt yapısındaki ağ cihazlarını yapılandırmak. Ağ cihazlarının bakım, onarım ve kurulumunu yapmak Fiber Optik network altyapısının kontrolünü yapmak Necdet ÖZCAN IP adres bloklarının dağıtımını ve IP adres planlamasını yapmak Ağ Hizmetleri Planlama ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Şube Müdür V. Ağ performansının ve durumunun sürekli monitör edilmesi, LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğini sağlamak Dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı Belediyemizin korunması amacıyla gerekli önlemleri almak alınmasını sağlamak. İnternet bağlantı hizmeti ve Sanal Özel Ağ (VPN) hizmeti vermek Proxy hizmetini vermek Yerel network içi ve yeni kurulacak network alt yapılarında kablolamaları yapmak, bakım ve onarım işlerini yürütmek Necdet ÖZCAN Linux ve Windows Web servislerinin tasarım ve yönetimini yapmak Web Siteleri İle İlgili Yapılan Hizmetlerin Yürütülmesi Şube Müdür V. Belediyemiz web sayfalarının güncellemelerini yapmak. Üst Yönetici ya da Belediyemiz birimlerinden talep gelmesi halinde yeni web sitelerinin tasarımını yapmak. Bireysel ya da toplu halde Kent Bilgi Sistemi eğitimleri vermek Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi Şube Müdür V. Temel Bilgisayar Eğitimi vermek Muhtarlık Bilgi Sistemi eğitimlerini vermek Fatih İNCE Hilal YILMAZ

13 Meclis toplantıları için slayt gösterimi hazırlamak ve mecliste sunumunu sağlamak Resmi ve özel günlerde şehir süsleme ve ışıklandırılması işlerini yapmak Necdet ÖZCAN Cem TARAZAN Resmi ve özel günlerde ses düzeni kurmak Necdet ÖZCAN Cem TARAZAN Diğer Görevlerin yürütülmesi Şube Müdür V. Santral sistemi ve telefonlarının arıza bakım ve onarımlarını yapmak Necdet ÖZCAN Cem TARAZAN Elektrik arızalarını gidermek, gerektiğinde yeni elektrik tesisatı işlerini yapmak Necdet ÖZCAN Cem TARAZAN Belediye Merkez binasındaki klimaların yazlık ve kışlık bakımlarını yapmak Necdet ÖZCAN Cem TARAZAN Güç kaynağı ve jeneratörlerin periyodik bakım ve kontrollerini yapmak Necdet ÖZCAN Cem TARAZAN Hazırlayan 13/04/2015 Bilgi İşlem Şube Müdür V. İmza Onaylayan 13/04/2015 Arzu ÇELİK Bilgi İşlem Dairesi Başkan V. İmza

14 EK: 2/2 İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FONKSİYONEL GÖREV DAĞILIM TABLOSU Fonksiyon Adı Birim Sorumlusu Yedek Birim Sorumlusu İş ve İşlemler Görevli Yedek Görevli Veri tablolarını hazırlamak Araştırma konusuna ilişkin verilerin ilgili birim ve/veya kurum/kuruluşlardan talep edilmesine yönelik çalışmaları yürütmek İstatistiki veri derleme çalışmalarının yapılması Arzu ÇELİK GünerALTINEL Verilerin düzeltilmesi, kalitesinin değerlendirilmesi ve işlenmesi işlemlerini yürütmek Sunuma yönelik tabloları oluşturmak Verileri arşivlemek "Eskişehir İstatistikleri" kitabının güncel verilerle hazırlanması Arzu ÇELİK GünerALTINEL Verilerin derlenmesi, kalitesinin değerlendirilmesi ve işlenmesi işlemlerini yürütmek Eskişehir İstatistikleri yayınını hazırlamak Belediyemiz Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda anketlerin hazırlanması, teknik olarak analizlerinin yapılması ve grafiklerle özetlenmesi Arzu ÇELİK GünerALTINEL Anket sorularını hazırlamak. Anket sorularının istatistiksel olarak analizini yapmak Analiz sonuçlarını teknik olarak değerlendirmek Diğer görevlerin yürütülmesi Arzu ÇELİK GünerALTINEL Daire Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek. Hazırlayan 13/04/2015 İstatistikçi İmza Onaylayan 13/04/2015 Arzu ÇELİK Bilgi İşlem Dairesi Başkan V. İmza

15 Ek- 3 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI Sıra No Malzemenin/Dokümanın Adı Ait Olduğu Yıllar Adedi Açıklamalar - Düşünceler Birimin Adı DEVREDEN DEVİR- TESLİM TARİHİ Birimin Adı DEVRALAN Adı Soyadı Adı Soyadı Yetkilinin Unvanı İmzası Mühür Yetkilinin Unvanı İmzası Mühür

16 Ek-4 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hassas Görevler Listesi Hassas Görevler Sorumlu Personel Sorumlu Alt Birim Görevin Hassas Olma Nedeni

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon Amaç ve Kapsam Madde 1-(1)Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü nün

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı