RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES"

Transkript

1 Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi ÖZET Bu ara t rman n amac, ö retmen adaylar n n interneti kullanma durumlar n belirlemektir. Ara t rman n evreni D. Ü. Ziya Gökalp E itim Fakültesi ne devam eden ö rencilerden (ö retmen adaylar ndan) olu maktad r. Ara t rman n örneklemi ise, veri toplama arac n n uyguland gün derste bulunan toplam 421 ö renciden olu maktad r. Ara t rma için toplanan veriler bilgisayar ortam nda SPSS paket istatistik program kullan larak analiz edilmi tir. Veriler, % (yüzde), t-testi ve ortalamalardan yararlan larak yorumlanm t r. Ara t rma bulgular ö retmen adaylar n n; internetin ö retimde kullan m, ara t rmada kullan m, ö retimde kullan m ndan ho lanma, ileti imde kullan m ve bilgi payla m nda kullan m na yönelik tutum puanlar aras nda gözlenen fark n p<0.05 düzeyinde anlaml oldu unu göstermektedir. Yine bu ara t rman n bulgular na göre, ö retmen adaylar interneti, en fazla (%51.5) ara t rma ve ödev yapma amac yla kullanmaktad rlar. Anahtar sözcükler: nternet, nternet Kullanma, nternete Yönelik Tutum, Ö retmen Aday ABSTRACT The purpose of this investigation is to determine the internet usage status of teacher candidates. The population of the study consists of the students attending Dicle University, Ziya Gökalp Education Faculty (teacher candidates). The sample of the study, on the other hand, consists of the 421 students who were present on the day of the administration of the instrument. The data that were collected for the study have been analyzed with the SPSS statistical package and evaluated by means of percentages, averages and t-test. The findings of the study have revealed a statistically significant difference at the.05 level among the attitudes of teacher candidates towards the usage of internet in education, research, communication, and information exchange. The results have also indicated that the teacher candidates commonly use the internet for research and the preparation of assignments (51.5%) Key Words: Internet, Internet Usage, Attitudes Towards Internet, Teachers Candidates 1. G R H zla geli en teknolojiye paralel olarak, di er alanlarda oldu u gibi, e itim alan nda da de i im ve geli imin ayn h zla gerçekle tirilmesine ihtiyaç duyulmaktad r. E itim alan nda de i imin ve geli imin gerçekle mesi çok say da faktöre ba l d r. Bu faktörlerin en önemlilerinden biri ö retmendir. Ö retmenlerin e itim kurumlar nda de i imi gerçekle tirebilmeleri için her eyden önce kendilerinin de i imi kabul etmeleri ve özellikle e itim teknolojisi alan nda meydana gelen geli melerden haberdar olmalar gerekir. Alkan n (1998:47) da belirtti i gibi e itim teknolojisinden yararlanarak, e itimin genel yönetim, ö retim, de erlendirme ve benzeri tüm uzmanl k alanlar daha Bu çal ma XIII. Ulusal E itim Bilimleri Kurultay nda (6-9 Temmuz 2004 nönü Üniversitesi E itim Fakültesi, Malatya) sunulan bildiriden uyarlanm t r.

2 verimli hale getirilebilir. Bu sayede ö retmen bilgi aktarma ve tek düze hizmet i levlerinden kurtar larak ki isel etkile im için daha fazla zaman ay rabilecek duruma getirilebilir. Ö renci de yetenek ve beklentilerine uygun ö renme olanaklar na kavu abilir. Ö retim, ö renmelerin gerçekle mesi için bilginin ve ortam n düzenlenmesi olarak tan mlanabilir. Ortam denilince yaln zca ö retimin yap laca yer de il, bilginin aktar lmas nda ve (ö renen) bireylere çal malar na rehberlik edilmesinde kullan lacak yöntemler, araç-gereçler ve materyaller de kastedilmektedir (Demirel, Sefero lu ve Ya c, 2002:13-14). Cobun a göre, insanlar ö rendiklerinin %83 ünü görme, %11 ini i itme, %3.5 i koklama, %1.5 i dokunma ve %1 ini tatma duyular ile edinilen ya ant lar yoluyla ö renir (Ergin, 1995:66; ahin ve Y ld r m, 1999:14). Ö retimin çok say da duyu organ na hitap eden materyal ve etkinliklerle desteklenmesi ö renmenin daha kolay gerçekle mesini ve kal c olmas n da sa layabilecektir. Ö retimde araç-gereç kullan m n n sa layaca yararlar öyle s ralanabilir: (1) çoklu ö renme ortam sa lar, (2) ö rencilerin bireysel ihtiyaçlar n n kar lanmas na yard mc olur, (3) dikkat çeker, (4) hat rlamay kolayla t r r, (5) soyut eyleri somutla t r r, (6) zamandan tasarruf sa lar, (7) güvenli gözlem yapma imkan sa lar, (8) farkl zamanlarda birbiriyle tutarl içeri in sunulmas n sa lar, (9) tekrar tekrar kullan labilir ve (10) içeri i basitle tirerek anla lmas n kolayla t r r (Yal n, 2000:79-81; Tan ve Erdo an, 2004:94-95). Teknolojik bir ürün olan internetin çok çe itli kullan m alanlar bulunmaktad r. Bu kullan m alanlar ndan biri de e itimdir. nternet e itim alan nda farkl amaçlara hizmet edecek ekilde kullan labilir. Bunlar; ö retim, ara t rma, sosyal etkile im, ileti im, bilgiyi payla ma vb. eklinde s ralanabilir. Günümüzde internet art k bir ö retim materyali olarak kullan lmakta ve di er ö retim materyallerine göre, daha çok üstünlük sa lad belirtilmektedir. Bilgi ileti im teknolojilerinin ö renme-ö retme sürecinde kullan lmas ö rencilerin rollerini de etkilemektedir. Bilgi ileti im teknolojilerinin ö renme-ö retme ortam nda kullan lmas durumunda; ö rencilerin aktif bir rol üstlenecekleri, ders tart malar n n daha detayl olaca, ö rencilerin daha çok ba ms z özelliklere sahip olacaklar, ö retmenlerle ileti im yolunda daha çok e itlik sa lanaca ve direkt ileti im kurulaca, e itimin daha çok ö renci merkezli olmas yla ö rencilerin ö retimi yönlendirebilecekleri, ö rencilerin internete girerek daha çok bilgi toplamas yla ortaya yeni bilgiler koyabilme yeteneklerinin artaca, ö retmen ve ö renci aras nda var olan hiyerar ik yap n n bozularak daha esneklik kazanaca ( man, 1998; aktaran: Özcan ve Özcan, 2003: ) belirtilmektedir. Gürol un da belirtti i gibi bilim ve teknolojinin h zl geli imi ve bilginin h zla artmas, bir yandan e itimin görev alan n geni letirken di er yandan da e itim için hem yeni gereksinimler olu turmakta hem de yeni olanaklar sunmaktad r (Demirli ve Dikici, 2003:822). Teknolojik geli melerin bir ürünü olan internet, günümüzde bilginin yay lmas nda ve payla lmas nda önemli araçlardan biri oldu u aç kt r. Bilginin sunum çe itlili i, sunum h z, sunum kapasitesi ve benzeri olanaklar aç s ndan internetin di er araçlara oranla daha üstün oldu u bilinen bir gerçektir. Veri toplama, dinamik pencerelerin arac l ile dü üncelerin payla m ; Web tabanl verilerden ve 2

3 elektronik dergilerden literatür tarama, internetin e itim amaçl kullan m alanlar ndan baz lar d r (Ekiz, Bayam ve Ünal, 2003:665). nternet teknolojilerinin geli mesi ve yayg nla mas e itime ayr bir h z kazand rm t r ve son y llarda internet ortam nda e itim veren okullar n ve kurumlar n say lar n n artmas yla e-ö renme (elearning) hayat m za kadar girmi tir (Çall, Torkul ve Ta ba, 2003:563). Calishain, internetin insanlar n her geçen gün gittikçe artan üretilen bilgiyi saklama, payla ma ve ona kolayca ula ma istekleri sonras nda ortaya ç km bir teknoloji oldu unu ve global ba lant lar sa lamas, kullan m n n kolayl, ucuz maliyeti ve çoklu ortam olana sunmas internetin yayg nla mas n kolayla t rd n (Arslan ve Bayram, ) belirtmektedir. nternetin klasik e itim ortamlar n destekleme amac yla kullan m ekillerinden biri de Ders Web sayfalar n n olu turulmas ve internet ortam nda yay nlanmas d r (Yavuz ve Karaman, 2003:239). Callan ve Oddie, yapt klar bir çal mada web ortaml ve ka t ortaml materyalleri kar la t rm lar, ö renmeyi artt rmada önemli bir fark olu mamas na ra men ö rencileri web tabanl materyalleri daha etkili ve zevkli bulduklar n ve web tabanl materyallerin yönetim, güncelleme ve da t m bak m ndan daha ucuz ve kolay oldu unu ortaya koymu lard r (Yavuz ve Karaman, 2003:239). nternetin e itimde kullan lmas yla birlikte, geleneksel ö renci ve ö retmen kavramlar de i mi tir. Ö rencinin rolü art k sadece kendisine sunulan bilgiyi almak de il, ayn zamanda bilgiyi aray p bulmak, günlük hayatta kullan labilecek duruma getirmek ve ondan yararlanmakt r. Bu sayede, ya am boyu ö renme de daha yayg n bir ekilde gerçekle ebilir. Böylece de k sa zamanda toplumun büyük bir bölümü, ya am boyu ö renme durumuna gelebilecektir. nternet sayesinde yer kavram e itim hizmetlerinden yararlan p yararlanmamay belirleyen bir kavram olmaktan ç km t r (Karasar, 2003:348). nternetin ya am boyu ö renme arac olarak kullan lmas her eyden önce internetten yararlanma bilgi ve becerisine sahip olmay gerektirmektedir. Bu durumda denilebilir ki, bir ö renme kayna olarak internetten yararlanma, ça da bir yenilik ve gerekliliktir. Ancak herhangi bir kaynaktan yararlanmada bilgi ve beceri tek ba na belirleyici bir faktör de ildir. Kullan m bilgi ve becerisi yan nda yararlanma iste i, obje ile olumlu duyu sal özellikler içinde olma, ilgi duyma gibi özellikler de önemli birer faktör olarak kar m za ç kmaktad r. Scott ve O Sullivan internetin s n f, cinsiyet, rk ve ulus gibi farklar olmaks z n tüm insanlar n do rudan ileti im kurabilmelerine olanak veren, ya ama demokratik kat l m zenginle tiren, dünyay adeta tek bir sanal toplum haline getiren bir olgu oldu unu ileri sürmektedirler. nternetin en ay r c özelliklerinden birisi olarak kimsenin tekelinde ya da denetiminde olmay gösterilmektedir (Deryakulu ve E gi, 2001: 52). nternet, üretilen bilginin h zl bir ekilde yayg nla mas n sa lamak ve payla m n kolayla t rmak için kullan labilecek en önemli teknolojik araçlardan biridir. Bu teknolojik araçtan etkili bir ekilde yararlanmay sa lamada e itimin önemi büyüktür. E itim yoluyla interneti etkili bir ekilde kullanma düzeyini artt rmada ö retmenlerin katk s elbette büyük olacakt r. Bu durum, 3

4 ö retmenlerin interneti kullanma bilgi ve becerisi yan nda, olumlu tutuma sahip olmalar ile mümkün olabilecektir. Müfredata dayal ve ö retmen merkezli klasik ders anlat m ve laboratuar uygulamalar n n, hareketli ve karma k sistemlerin ö renciye anlat m nda yetersiz kald görülmektedir. Bu alanlarda kullan lan örnekler, metotlar ve aletler ö renciler taraf ndan yeterince incelenememekte veya test edilememekte, dolay s ile konunun kavranmas nda güçlük çekilmektedir. Yine farkl ki ilik ve alt yap dan gelen ö rencilerin, bir konuyu belirli bir zaman diliminde anlayabilme ve konuyu kavrayabilmeleri, her birinin sahip oldu u farkl anlama kabiliyetleri ve anlama h zlar ndan dolay farkl l k arz etti inden, hedeflenen seviye klasik yöntemlerle sa lanamamakta veya yetersiz kalmaktad r (Baki, 2000; Schmid, 1997 den aktaran: Ekiz, Bayam ve Ünal, 2003:666). Etkile im özelli i sayesinde internet, ö renmeye katk getirmekte ve do rudan derslerde kullan lacak hemen her konu alan na yönelik kaynak ve materyaller sa lamaktad r. Ayn ekilde resimli ve grafikli bir tasar m sa lamas nedeniyle ö renme ortamlar n n görünümü ve de erlendirme yöntemleri kökten de i tirdi i (Sünbül, 2002:171) ileri sürülmektedir. nternetin; ya am boyu e itim imkan sa lama, teknoloji ile e itimi birle tirme, kendi kendine ö renme, ö rencilerin geri bildirimlerini kolayca yapabilmeleri, tüm bireylerin e itimden e it yararlanmas n n sa lanmas, e itim materyalinin uygunlu u ve do rulu unun sürekli olarak gözden geçirilip gerekli de i ikliklerin k sa sürede yap lmas na imkan verme, teknolojik imkanlar sayesinde zengin i itsel ve görsel tasar mlar n e itimi çekici hale getirmesi ve ö renmeyi artt rmas, bilgi ve birikimlerin h zl bir ekilde elde edilmesi ile çal anlar n h zl de i en i dünyas na uyumunu art rmas ve geleneksel e itim uygulamalar ndaki aksakl klar giderici yeni seçenekler yarat lmas n sa lamas (Albayrak, Tonguç ve Pa açl, 2003:637) ve ki iler aras ndaki mesafe, ya, cinsiyet, rk, kültür vb. gibi gerçek dünyada önemli olabilecek pek çok özelli i de ortadan kald r lmas (Aslan, 2000:50) gibi çok say da yarar yan nda baz s n rl l klar da oldu u belirtilmektedir. Her eyden önce internetin; yüzyüze etkile im ortam ve olanaklar n n tam olarak elde edilememesi, ö renme sürecinde kar la lan ö renme güçlüklerinin an nda çözülememesi, kendi kendine çal ma al kanl olmayan ve bu yetene i geli tirmemi bireyler için planlama zorlu u, çal an bireylerin kendilerine ay racaklar vakitte ders çal ma zorunlulu u, ö renci say s ndaki fazlal k nedeni ile ileti imdeki yetersizlikler (Albayrak, Tonguç ve Pa açl, 2003:638) gibi s n rl l klar oldu u ve kullan c lar n sosyal ya amlar nda hem olumlu hem de olumsuz etkiler olu turma özelli ine sahip oldu u ve gerçek dünyadan farkl bir ortamda yani sanal dünyada, insanlar aras ili kilerin de i ti i (Aslan, 2000:50) gibi s n rl l klar na da i aret edilmektedir. nternet üzerinden ula lan bilginin do rulu u ve geçerlili ini test etmek önemli bir sorundur. Yani internet ortam nda mevcut olan bilginin do ruluk, geçerlik, i e yararl k, güncellik, nesnellik, sorumluluk, bilimsellik gibi ölçütler aç s ndan test edilmeye ihtiyac vard r. Buna ra men her alanda yayg n bir ekilde kullan lmas internetin, ça da ya am n ayr lmaz bir parças haline geldi i 4

5 söylenebilir. Bu nedenle ö retmen adaylar n n, teknolojik bir araç olan internete yönelik tutumlar ve interneti kullanma amaçlar n belirleme önemli görülmü tür. Ara t rman n Amac Bu ara t rma ile; (1) ö retmen adaylar n n interneti kullanma durumlar na göre internete yönelik tutumlar ve (2) ö retmen adaylar n n bran lar na göre interneti kullanma amaçlar n belirlemeye çal lmaktad r. 2. YÖNTEM Ara t rma, ö retim y l nda, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi ne devam eden toplam 421 ö renci (ö retmen aday ) üzerinde gerçekle tirilmi tir. Veri toplama arac n n uyguland gün derste bulunan bütün ö renciler ara t rma kapsam na al nm t r. Veri Toplama Arac ve Uygulanmas Veri toplama arac olarak Tav anc l ve Keser (2002) taraf ndan " nternet Kullan m na Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçe inin Geli tirilmesi" amac yla geli tirilen ölçek kullan lm t r. Tav anc l ve Keser (2002) taraf ndan geli tirilen tutum ölçe inde 7 olumsuz ve 26 olumlu olmak üzere toplam 31 madde ve 6 boyut yer almaktad r. Ölçe in orijinal formunun Cronbach Alpha iç tutarl l k kat say s : 0.89 olarak hesaplanm t r. Verilerin Analizi Bilgisayar ortam nda SPSS 11.0 program ndan yararlan larak veriler çözümlenmi tir. Verilerin çözümlenmesinde t-testi ve yüzde (%) kullan lm t r. Anlaml l k düzeyi.05 olarak al nm t r. Veri toplama arac n n orijinal formunda yer alan ifadeler için "tamamen kat l r m (5)", kat l r m (4), "karars z m (3)", "kat lmam (2)" ve "hiç kat lmam (1)" dereceleri kullan lm t r. Aritmetik ortalamalar yorumlan rken, aras ndaki ortalama de erlerin "hiç kat lmam", aras nda bulunanlar n "kat lmam", aras ndakilerin "karars z m", aras ndakilerin "kat l r m" ve aras ndakilerin ise tamamen kat l r m derecede de er ta d kabul edilmi tir. Düzeylerin yer ald bu aral klar, seçeneklere verilen en dü ük de er olan 1 ile en yüksek de er olan 5 aras ndaki seri geni li inin seçenek (düzey) say s na bölünmesi ile elde edilmi tir. 3. BULGULAR Bu bölümde ö retmen adaylar n n internet kullanma durumlar na göre internete yönelik tutumlar ile interneti kullanma amaçlar na ili kin bulgulara yer verilmi tir. 5

6 3.1. nternete Yönelik Tutum Bu ara t rman n temel amaçlar ndan biri ö retmen adaylar n n interneti kullanma durumlar na göre internetin çe itli kullan m alanlar na yönelik tutumlar aras nda anlaml fark olup olmad n belirlemektir. Bu amaçla yap lan analizler Tablo 1 de sunulmu tur. Ö retimde Kullan m Ara t rmada Kullan m Tablo 1 Ö retmen Adaylar n n nterneti Kullanma Durumlar na Göre nternete li kin Sosyal Etkile imde Kullan m Ö r. Kullan m ndan Ho lanma leti imde Kullan m Bilgi Payla m nda Kullan m Bütün Ortalama, Standart Sapma ve t-testi Sonuçlar N Ortalama SS Sonuç nternet Kullanan nterneti Kullanmayan nternet Kullanan nterneti Kullanmayan nternet Kullanan nterneti Kullanmayan nternet Kullanan nterneti Kullanmayan nternet Kullanan nterneti Kullanmayan nternet Kullanan nterneti Kullanmayan nternet Kullanan nterneti Kullanmayan t = 4.62 p < t = 4.06 P < t = 0.05 P > 0.05 t = 3.32 P < t = 5.33 P < t = 2.19 P < 0.05 t = 4.33 P < Tablo 1 incelendi inde ö retmen adaylar n n interneti kullanma durumlar na göre; internetin ö retimde kullan m, ara t rmada kullan m, ö retimde kullan m ndan ho lanma ve ileti imde kullan m na yönelik tutumlar aras nda gözlenen fark n p<0.001 düzeyinde ve bilgi payla m nda kullan m na yönelik tutum puanlar aras nda gözlenen fark n ise p<0.05 düzeyinde anlaml oldu u görülmektedir. Ö retmen adaylar n n interneti kullanma durumlar na göre, interneti sosyal etkile imde kullanmaya yönelik tutum puanlar aras nda gözlenen fark n ise p>0.05 düzeyinde anlaml olmad görülmektedir. Tablo 1 deki bulgular incelendi inde bütün boyutlarda interneti kullanan ö retmen adaylar n n internete yönelik tutumlar n n daha yüksek oldu u görülmektedir. Yine ayn tablodaki bulgulara göre, bütün ö retmen adaylar n n (interneti kullanan ve kullanmayan dahil); internetin ö retimde ve ara t rmada kullan m na yönelik tutum puanlar en yüksek ve kat l r m düzeyinde saptanm t r. nternetin ö retimde kullan m ndan ho lanma ve bilgi payla m nda kullan m nda ise interneti kullanan ö retmen adaylar n n tutumlar kat l r m düzeyinde iken kullanmayanlar n 6

7 tutumlar ise karars z m düzeyindedir. nterneti kullanan ve kullanmayan ö retmen adaylar n n, internetin ileti imde ve sosyal etkile imde kullan m na yönelik tutumlar n n da karars z m düzeyinde oldu u görülmektedir nterneti Kullanma Amac Bu ara t rman n di er bir amac ise, ö retmen adaylar n n bran lar na göre, interneti kullanma amaçlar n n farkl olup olmad Tablo 2 de yer almaktad r. Bran lar n belirlemektir. Ara t rman n bu amac na yönelik elde edilen bulgular Tablo 2 Ö retmen Adaylar n n Bran lar na Göre nterneti Kullanma Amaçlar Ara t rma ve Ödev Yapma leti im Alan ndaki Yenilikleri zleme Di er Toplam N % N % N % N % N % Fen Bil. Ö ret.* Matematik Ö r Sosyal Bil. Ö r S n f Ö ret Resim Ö ret ngilizce Ö ret Beden E itimi Türkçe Ö ret Toplam * Fen Bilimleri Ö retmenli i Alanlar (Biyoloji, Fizik, Kimya) Tablo 2 incelendi inde ö retmen adaylar n n %51.5 i interneti ara t rma ve ödev yapma, %21.0 i ileti im, %11.8 i alan ndaki yenilikleri izleme ve %15.7 si ise di er bir nedenden dolay kulland klar görülmektedir. Ara t rma ve ödev yapmak amac yla interneti en fazla kullanan ngilizce (%85.1), ikinci s rada ise Resim ö retmenli ine (%81.3) devam eden ö retmen adaylar gelmektedir. Beden E itimi ve Spor ö retmenli ine (%26.7) devam eden ö retmen adaylar ara t rma ve ödev yapmak amac yla interneti en az kullanan gruptur. Fen Bilimleri ö retmenli i (%40.4) ve Beden E itimi ve Spor ö retmenli ine (%33.3) devam eden ö retmen adaylar n n, ileti im amac yla interneti en fazla kulland klar Tablo 2 deki bulgulardan anla lmaktad r. Alan ndaki yenilikleri izlemek amac yla; beden e itimi ve spor ö retmenli ine devam eden ö retmen adaylar n n %23.3, resim ö retmenli ine devam edenlerin %18.8, s n f ö retmenli ine devam edenlerin ise %14.3 ü 7

8 taraf ndan internet kullan lmaktad r. Alan ndaki yenilikleri izlemek amac yla internet en az ngilizce (%6.4), Türkçe (%7.4) ve Matematik (%7.5) ö retmenli ine devam eden ö retmen adaylar taraf ndan kullan lmaktad r. 4. SONUÇ VE TARTI MA Ö retmen adaylar n n; internete yönelik tutumlar ile interneti kullanma amaçlar n belirlemeyi amaçlayan bu ara t rmada elde edilen baz önemli bulgular öyle özetlenebilir: Ö retmen adaylar n n internet kullanma durumlar na göre, internetin sosyal etkile imde kullan m na yönelik tutumlar d nda, di er bütün kullan m alanlar na yönelik tutum puanlar aras nda gözlenen fark istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur. Ara t rma bulgular incelendi inde; ö retmen adaylar n n en fazla interneti ö retimde (4.05) ve ara t rmada kullan m (4.02) boyutlar na yönelik tutumlar n n yüksek oldu u görülmektedir (Tablo 1). Bu sonuç, ö retmen adaylar n n interneti kullanma amac na ili kin bulgular taraf ndan da desteklenmektedir. Ö retmen adaylar n n interneti en fazla (%51.%) ara t rma ve ödev yapma amac yla kulland klar saptanm t r (Tablo 2). levsel kuramlara göre, birey kendi ihtiyaçlar na uygun objelere olumlu tutum geli tirir. Bireyin tutumunu de i tirmek için de onun ihtiyaçlar n n ne oldu unu belirlemek gerekir. Bu görü e göre, bireyin bir objeye yönelik tutumlar olumlu ise o obje onun ihtiyaçlar n kar l yor demektir (Erden, 1995: 100). Ö retmen adaylar n n internetin ö retimde kullan m ve ara t rmada kullan m na yönelik tutumlar n n yüksek olmas ve yine ara t rma ve ödev yapma amac yla interneti kullanmalar interneti ö renme için bir ihtiyaç ve araç olarak alg lad klar söylenebilir. Ara t rmada elde edilen bu sonuç, internetin ö renme amac yla kullan lmas n yayg nla t rma ve ya am boyu ö renmeyi sa lama aç s ndan önemli bir bulgu olarak kabul edilebilir. Bu durumda ö retmen adaylar n n, internetin e itim amaçl olarak çe itli alanlarda kulland klar ya da kullanmaya taraftar olduklar söylenebilir. Ara t rmada ula lan di er önemli bir sonuç ise, ö retmen adaylar n n internetin sosyal etkile imde ve ileti imde kullan m na yönelik tutumlar n n karars z m düzeyinde oldu u bulgusudur. Bunun nedenlerinden biri, ö retmen adaylar n n interneti sosyal etkile im ve ileti imde kullan m, yüz yüze ve birincil derecede ileti imde bulunma eklinde alg lam olabilme olas l d r. Mevcut durumu ile internet böyle bir olanak sa lamad ndan ö retmen adaylar n n bu kullan m alanlar na yönelik tutumlar tam olarak ekillenmemi olabilir. Bu durumda ö retmen adaylar n n internetin yüz yüze ve birinci derecede ileti imden ibaret olmad konusunda bilgilendirilmelerine ihtiyaçlar oldu u görülmektedir. Bu durumda, ö retmen adaylar n n internete yönelik tutumlar n n daha yüksek düzeye ç kar lmas ve farkl kullan m alanlar konusunda bilinçlendirilmeleri gerekti i söylenebilir. Ö retmen adaylar n n, interneti bir e itim arac olarak kullanmalar n yayg nla t rmak için öncelikle; yeni geli me ve ara t rma bulgular n içeren ve ayn zamanda literatür taramaya olanak sa layan sanal kütüphane görevi gören bilimsel olarak haz rlanm ve ö rencilerin hizmetine sunulan çok say da Türkçe E itim sitesine ihtiyaç vard r. 8

9 KAYNAKLAR Alkan, Cevat (1998). E itim Teknolojisi. Ankara: An Yay nc l k. Arslan, Ahmet ve Servet Bayram (2003). Web Ortam nda Bilgiye Ula mada Arama Motorlar n n etkin Kullan lmas, Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:ii, pp Albayrak, Mehmet, Güray Tonguç ve Dilek Pa açl (2003). Kamu Kurumlar nda Yeni Bir Hizmet çi E itim Modeli: E-E itim. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:i, pp Çall, smail, Orhan Torkul ve Nevzat Ta ba (2003). nternet Destekli Ö retimde Kullan lmak Üzere Web-Eri imli Veri Taban Yönetim Sistemleri le Ölçme ve De erlendirme Sistemi Tasar m. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:i, pp Demirel, Özcan, Sadi Sefero lu, ve Esed Ya c (2002). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: PegemA Yay nc l k. Demirel, Cihad ve Abdullah Dikici (2003). Ö retimde Web Tabanl Uygulamalar n Ö renci Ba ar s na Etkisi. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:ii, pp Deryakulu, Deniz ve Necmi E gi (2001). nternet Kafelerinin Ortam ve Kullan c Profili-E itimde nternet Kullan m na li kin Kullan c Görü leri. E itim Ara t rmalar, say :5, ss Ekiz, Hüseyin, Yavuz Bayam ve Hüseyin Ünal (2003). Mant k Devreleri Dersine Yönelik nternet Destekli Uzaktan E itim Uygulamas. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:ii, pp Erden, M. (1995). "Ö retmen Adaylar n n Ö retmenlik Sertifikas Derslerine Yönelik Tutumlar." Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, s. 11, Ankara. Ergin, akif (1995). Ö retim Teknolojisi- leti im. Ankara: PegemA Yay nc l k. nan, Aslan (2000). nternet El Kitab. Ankara: Sistem Yay nc l k. Karasar, ahin (2003). E itimde Yeni leti im Teknolojileri- nternet ve Sanal Yüksek Ö retim. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:i, pp Özcan, Kenan ve Ozan Özcan (2003). Okul Yöneticisi Adaylar n n Bilgi Okur yazarl na nternetin Katk s. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:ii, pp Sünbül, Murat vd. (2002). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme (editör: Rauf Y ld z). Konya: Mikro Yay nlar. ahin, Tu ba Yanpar ve Soner Y ld r m (1999). Ö retim teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: An Yay nc l k. 9

10 Tan, eref ve Alaattin Erdo an (2004). Ö retimi Planlama ve De erlendirme. Ankara: PegemA Yay nlar. Tav anc l, Ezel ve Hafize Keser (2002). nternet Kullan m na Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçe inin Geli tirilmesi. E itim Bilimleri ve Uygulama, say :1, ss U ur, Yavuz ve Selçuk Karaman (2003). Ders Web Sayfalar n n Olu turulmas ve Yönetimi çin Bir Yaz l m. Third International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:i, pp Yal n, Halil brahim (2000). Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme. Ankara: Nobel Yay nlar. 10

11 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANMA DURUMLARI The Internet Usage of Teachers Candidates

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANMA DURUMLARI The Internet Usage of Teachers Candidates XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANMA DURUMLARI The Internet Usage of Teachers Candidates Yrd. Doç.

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip,

Kendi kendini kontrol edebilen, zamanı iyi yöneten, yalnız çalışmaktan hoşlanan, Bilgisayar kullanama yeterliliklerine sahip, ÖĞRETİM TASARIMI Web tabanlı öğretim ortamlarının iki önemli unsuru Horton (2001) tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunlardan ilki ideal öğrenci, ikincisi ise ideal eğitimdir. Bu iki unsur arasındaki ilişkinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU

LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 441-446 LİSE FİZİK I DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİĞİ VE HEDEF YAŞ DÜZEYİNE UYGUNLUĞU Ahmet TEKBIYIK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI. Türkay TÜRKOĞLU 1

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI. Türkay TÜRKOĞLU 1 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖRGÜN ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMI Türkay TÜRKOĞLU 1 ÖZET Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme hayatın her alanında

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları

Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Uluslararası Pazarlama (LOJ 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Pazarlama LOJ 214 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı