BİLECİK İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELİN KADRO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLECİK İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELİN KADRO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE"

Transkript

1 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN PERSONELİN KADRO UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1-AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, işlerin verimli, kaliteli ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak üzere; Bilecik İl Özel İdaresinde 4857 Sayılı İş Kanunu na tabi sürekli işçi kadrosunda çalışan personelin kadro unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 2-KAPSAM Bu Yönetmelik Bilecik İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe Özel İdarelerinde, sürekli işçi kadrosunda 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olarak görev yapan tüm işçileri kapsar. 3-YASAL DAYANAK Bu Yönetmelik, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 7. maddesinin (b) ve 10. maddesinin (k) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 4-TANIMLAR Bu Yönetmelikte geçen; Kanun : 4857 Sayılı İş Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nu, Sözleşme : İdaremiz adına TÜHİS ile Yol-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesini, Vali : Bilecik Valisini, İdare : Bilecik İl Özel İdaresini, Sendikalar : Taraf Sendikalar, Pozisyon : İdaremiz adına TÜHİS ile Yol-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde belirtilen pozisyonları. Kadro unvanı : İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekindeki Özel İdareler Sürekli İşçi Kadro Kütüğündeki kadroları. İşveren : İl Özel İdaresi temsil veya temsilcilerini 5-EKLER a)ek 1 Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen İşçi Kadro Derece ve Sınav Türü b)ek 2 İşçi Kadroları Genel ve Özel Şartları c)ek 3 Bilecik İl Özel İdaresi Sürekli İşçi İmtihan Sirküleri d)ek 4 Pozisyon Görev Tanımlamaları 1

2 6-GENEL ESASLAR İKİNCİ BÖLÜM İdaremizde 4857 Sayılı İş Kanunu na tabi sürekli işçi kadrosunda çalışan işçi personelin mevcut kadro unvanından başka kadroya geçişinde aşağıdaki usul ve esaslar dikkate alınacaktır Kadrolar arası geçişler, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ilimizin (B3) grubunda yer aldığı İl Özel idareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin eki Özel İdareler Sürekli İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen kadro unvanlarında yapılacaktır İşveren, hizmetin gereğine göre kadro unvan değişikliğine ihtiyaç duyması halinde Özel İdareler Sürekli İşçi Kadro Kütüğünde belirtilen kadrolar için sınav açar Bilecik İl Özel İdaresi işçi kadro unvan değişikliği sınavları, iki işveren bir sendika temsilcisinden oluşan Sınav Komisyonunca yapılır. İşveren temsilcilerinden birisi komisyona başkanlık eder. Bu kurul sınavların usulüne uygun olarak yapılmasını temin eder, sınav sorularını hazırlar ve sonuçlarını değerlendirir Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulle yapılacağı, sınav açılan görevin unvanı, boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi sınav komisyonunca, sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilir Kadro Unvan değişikliği sınavına son sicil notu 60 (atmış) ve üzeri olanlar girebilir Sınav tarihinden 3 iş günü evveline kadar başvuru yapılabilir. Başvurular sınav komisyonunca incelenip hizmetin gereğine göre sınava katılması uygun görülen personelin isimleri ilan edilir. Hizmetin gereğine göre Sınav komisyonunca müracaatı uygun görülmeyenler sınava katılamazlar Kadro unvan değişikliği sınavını kazanıp, ataması yapılanlardan atandığı görevi yapamayacağı anlaşılanlar idarece uygun görülecek başka kadrolara atanırlar. Ayrıca, daha önce üst unvanlı kadrolarda olanlardan o kadronun gerektirdiği niteliklerden herhangi birini kaybetmesi durumunda İşyeri işbirliği Kurulunun kararına göre idarece uygun görülecek kadroya atanırlar Kadro Unvan Değişikliği Sınavına Bilecik İl Özel İdaresinde en az 3 yıl daimi statülü çalışanlar katılır Kadro Unvan Değişikliği Sınav sonuçları sınav kurulunca sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir ve sınavı kazanan işçilerin atama ve intibak işlemleri toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre idarece en kısa sürede yapılır Kadro Unvan değişikliği sınavını ilgililere duyurmak üzere (EK:3) de şekli gösterilen İmtihan Sirküleri hazırlanır. Bu sirküleri İnsan Kaynakları birimleri düzenler. Bu sirkülerden birer örnek sınav gününden en az (15) gün önce işyeri ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir. Bu sirkülerden bir örnek de bilgi için sendikaya ve ilgili şubesine gönderilir Sınavlar 3 şekilde yapılır. 1.Yazılı 2. Sözlü, 3.Tatbiki Unvanlar için uygulanacak sınav şekli (Ek:1) de gösterilmiştir. 2

3 6.12-Yazılı Sınav sorularına ait zarf komisyon başkanı tarafından sınava katılanların önünde açılır ve sorular dağıtılır. Sınavda uygulanacak hususlar ve süresi belirtilir. Komisyon sınavın başlayış ve bitiş saatini, katılanların miktarını, kopya yapılıp yapılmadığını, sınavını terk edenleri belirten bir tutanak hazırlayarak imzalar ve ilan tahtasında ilan eder Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi Sınav Komisyonu tarafından yapılır. 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan sınavda başarılı olmuş sayılır. Notlandırma tamamlanınca sınav kağıdı Komisyon Başkanınca personel ünitesine verilir. Kazananlar arasında değerlendirmeye girebilmek için diğer sınav çeşitlerinden de 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir Sürekli İşçi Kadroları Genel ve Özel Şartları Ek :2 de belirtilen belgelerin tamamı mutlak surette belgelendirilir. Belge ibraz etmeyenler imtihanı kazansalar dahi unvan değişikliği yapılmaz Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sınav komisyonunca değerlendirilecektir Adli ve İdari Soruşturma veyahut sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar birim farkı gözetilmeksizin daha alt unvanlara kazanılmış-müktesep yevmiyesi ile atanabilirler Trafik Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi, operatör belgesi iptal edilenler ile bir yıldan fazla asli görevini yapamayanlar başka unvanlı işçi kadrolarına müktesep yevmiyesi ile atanabilirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SON HÜKÜMLER 7- YÜRÜRLÜK Bu Yönerge, İl Genel Meclisinin kabulü ve 3011 sayılı Kanun gereğince mahallinde yapılacak ilandan sonra yürürlüğe girer. 8- YÜRÜTME Bu Yönerge Usul ve Esasları Bilecik Valisi tarafından yürütülür. 3

4 EK - 1 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİ KADRO DERECE VE SINAV TÜRÜ SIRA NO SÜREKLİ İŞÇİ UNVAN KODU SÜREKLİ İŞÇİ KADRO UNVANI DERECESİ AŞÇI 4/14 SINAV TÜRÜ Y.T OPERATÖR (İş Makanıları Opr./B) 6/16 Y.T ŞOFÖR 6/16 I-İş Makineleri Sürücü Operatörü(Şoför) 6/16 Y.S.T. Y.S.T II-Sürücü Operatörü (Şoför) 6/16 Y.S.T USTABAŞI (Atölye Ustabaşı) 8/16 Y.T USTA 7/16 I-Atölye Ustası 7/16 Y.T I-İnşaat Ustası(SıhhıTes.Ust.) 7/15 Y.T. 4

5 EK:3 BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İMTİHAN SİRKÜLERİ Müdürlüğü veya Servisi Kayıt No Dosya No 1)İhtiyaç Gösteren Yer : 2)Pozisyonun Adı : 3)Pozisyonun Derecesi : 4)Alınacak Personel Adedi : 5)Sınav Yeri ve Çeşidi : 6)Müracaat Edilecek Yer : 7)Sınav Tarihi : 8)Sınav Saati : 9)En son Müracaat Tarihi : 10)Adayda Aranan Nitelik : Tespit edilen nitelikte olmayan adaylar kazansalar bile sınavları atanma sırasında hükümsüz sayılır. Sınavda başarı gösterenler hakkında yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır. İmza 5

6 POZİSYON GÖREV TANIMLAMALARI EK-4 1- AŞÇI Görevleri 1- Malzemenin Seçimi ve Yemek Hazırlıkları : Amirlerince düzenlenerek kendilerine verilen listeye göre her gün pişirilecek yemekler için gerekli malzemenin satın alınmasını sağlar ve mutfağa tesliminde hazır bulunur. Yemek yiyecek personel sayısını dikkate alarak günlük çalışma saatlerine ve saptanan yemek zamanına göre yemekleri hazır bulundurur. 2- Dağıtım ve Servis Yapar: Yemek dağıtımı ve servisini (Bu işle görevli personel yok ise) kendisi yapar. Yada yardımcılarına yaptırır. 3- Artan Yemekleri Saklar: Herhangi bir sebeple tamamı tüketilmeyen, artan yemekleri kapalı, serin, sağlık şartları tam ve uygun olan yerlerde saklar. 4- Temizlik İşlerini Yapar: Yemeklerin hazırlanmasında kullanılan et, yaş ve kuru sebze vb.nin gereği gibi ayıklanmasına, mutfağın ve mutfak gereçleri ile burada çalışanlarının temizliklerini sürekli kontrol eder. Bu amaçla personelin ve yemekhanenin sağlık kurallarına uygun olarak önlemini alır. 5- Mutfak Malzemelerinin Gözetimi ve Sağlık Koşullarına Uyar: Mutfak ve yemekhanede kullanılan her türlü araç ve gerecin iyi kullanılmasına, bunların kırılmamasına ve kaybolmamasına dikkat eder. Mutfağın, yemekhanenin ve yemeklerin sağlık şartlarına uygun olması konusunda ilgili amirler yada işyeri sağlık personeline yapılan önerilere uyar ve uyulmasını sağlar. 6

7 2-OPERATÖR İŞ MAKİNALARI OPERATÖRÜ (B-BÜYÜK / K-KÜÇÜK) Görevleri a) İŞ MAKİNASI OPARATÖRÜ (Büyük) 1- Ekskavatör, Dozer vb.nin Ağır İş Makinelerinin Sevk ve İdare Eder : Amirinden alacağı emirler doğrultusunda Ekskavatör, Dozer, Greyder ve Yükleyici makinelerini her türlü şartta sevk ve idare eder. Makinelerin devamlı işbirliğini sağlar. 2- Makinelerin Arıza Tespitine Yardımcı Olur ve Kazalara Karşı İşgüvenliği Tedbirlerini Alır : Arıza teşhislerine yardımcı olur. Periyodik bakım ve onarımını yapar veya yaptırır. Kazalara karşı her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır ve uyar. b) İŞ MAKİNASI OPARATÖRÜ (Küçük) 1- Traktör (K), Konkasör (K) vb. İş Makinelerini Sevk ve İdare Eder: Amirinden alacağı talimatlar doğrultusunda Traktör (küçük), Konkasör (küçük), Yol Silindiri, Kompresör vb. küçük iş makinelerini her türlü şartta sevk ve idare eder. Makinelerin devamlı işbirliğini sağlar. 2- Makinelerin Arıza tespitine Yardımcı Olur ve Kazalara Karşı İşgüvenliği Tedbirlerini Alır. Arıza teşhislerine yardımcı olur. Periyodik bakım ve onarımını yapar veya yaptırır. Kazalara karşı her türlü iş güvenliği tedbirlerini alır ve uyar. 7

8 3- ŞOFÖR I-İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (ŞÖFÖR) Görevleri 1-Treyler Kullanır : Ağır vasıta ehliyetli personel tarafından treyler ve kendisine verilen en az 14 tonluk ve onun üzerindeki ağırlıkla, 1 ile 2 römorklu treyler çekicisinin yüklü veya yüksüz olarak trafikle ilgili tüzük, kural ve yasalara uygun biçimde kullanır. 2-Yükün Yerleştirilmesine Nezaret Eder : Yükleme sırasında treylerin taşıyabileceği yük kapasitesini bilir ve yanlış bir yerleştirmeyi önler. 3-Taşıma Esnasında Güvenlik Tedbirlerini Alır : Makine, akaryakıt vb. gibi ağır taşımalarda götürdüğü yükü her hangi bit zarara uğratmadan her türlü güvenlik önlemlerini alarak ve iyi bir işletmeciliğin gerektiği biçimde taşır. Taşıma yaparken treylerin ön ve arkasında sürekli olarak Tehlikeli ve Uzun Araçtır. Uyarısını bulundurur, göze çarpan yerlerine kırmızı renkli bez işaretler asar ve her türlü ışıklı uyarıcı işaretleri çalışır durumda bulundurur. Gerektiğinde öncü araç verilmesini ister. 4- İş Makinelerinin Bakımı ve Temizliğini Yapar : İş makinelerinin günlük, haftalık, aylık bakımlarını ve mevsimlik yağ değişimlerini bakım talimatlarına göre yapar ve kontrol kartına işler. İş makinesinin demirbaş alet, takım ve avadanlıklarını korur, temizlik yapar. Nakliye sırasında taşıdığı malzemeyi koruma altına alır. Malzemenin yükleme ve boşalmasına bizzat nezaret eder. 8

9 3- ŞOFÖR II- SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (ŞOFÖR) Görevleri 1- Aracını Trafik Kurallarına Uygun Olarak Kullanır : Aracını amirlerinin vereceği talimatlar doğrultusunda istenilen güzergahlarda Trafik kanun ve tüzüklerine uygun olarak kullanır. 2- Aracın Periyodik Bakımını Yapar: Kullandığı aracın günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık bakımlarını aracın özel talimat ve bakım talimatına uygun bir şekilde yapar veya yapılmasını sağlar. Her an işe hazır durumda ve temiz olarak bulundurur. 3- Aracın Akaryakıt İkmalini Yapar: Aracın akaryakıt ikmalini zamanında yapar ve işe hazır bulundurur. Mazotla çalışan araçlarda akaryakıt ikmalini akşamdan yaparak sabahları suyunu alır. Lastik düzenini kontrol eder. 4- Çalışma Esnasında Trafik Kurallarına Uyar: Gerek yolda aracını kullanırken, gerekse yoldaki çalışmalarda aracının park etme, durdurma ve çalıştırma sırasında gerekli önlemleri alır ve trafik kurallarına uyar. 5- Aracındaki Arızaları Giderir veya Giderilmesini Sağlar: Aracında meydana gelen veya gelebilecek arızaları zamanında ilgililere bildirir Özel beceri gerektirmeyen küçük arızaları kendisi giderir, gideremediği arızaları ilgililere haber vererek giderilmesini sağlar, arıza revizyon gerektiren hallerde tüm bilgileri iş emrine yazdırır. 6- Trafik Kazası Durumunda Gerekli Tedbirleri Alır: Aracın kaza yapması durumunda: a-trafik güvenliğini ve akışını bozmayacak şekilde kazanın olduğu yerde aracını durdurur. b-yaralanma durumunda derhal ilk yardım yapar. Gerekirse yaralıları en yakın sağlık kurumuna götürülmesini sağlar. c-kaza durumunu en yakın Trafik polisine ve ilgili amirine bildirir. 7- Taşıyacağı Yükü Aracın Kapasitesine Göre Yükler : Kendisine verilen her türlü malzeme ve yükün aracın kapasitesine uygun şekilde yüklenmesini sağlar, gerekli önlemleri alır ve taşır, personel taşıma işlerinde aracına istiap haddine göre yolcu alır. Can güvenliğini göz önünde bulundurur ve trafik kurallarına uygun şekilde aracını kullanır. 8- Yol Bakım Hizmetlerinde Ekip Başlık Görevini Üstlenir : Yol bakım işlerinde ekip başlık görevini üstlenir ve bu çalışmalarda işyeri yetkililerince verilen talimatlara göre yapılacak yol bakım çalışmalarında can ve mal güvenliği açısından trafik güvenliğini sağlar. 9- Gerektiğinde Kullandığı Araca Römork Takar : Kullandığı araca gücü oranında her türlü çekilir tip makineleri ( kamp treyler, akaryakıt, su tankı bakım distribütörü vb.) istenilen yere götürür, getirir. 10- Kullandığı Alet ve Avadanlıkların Bakım ve Temizliğini Yapar : Kullandığı araçla ilgili olarak kendisine teslim edilen her türlü demirbaş, alet ve avadanlığı korur, temizlik ve bakımını yapar. Amirlerinin, görevi ile verdikleri diğer işleri yapar. 9

10 4-USTABAŞI (ATÖLYE USTABAŞI) Görevleri 1- Ön Hazırlık: İş emirleri ve iş dağıtım fişleri düzenleyerek onarım yada revizyon işleri için Atölye Mühendisince postasına gönderilen makine yada araçları işyerine aldırır. Yapılacak işlerin ayrıntılarını saptar, elemanlarına gerekli açıklamaları yapar ve önerilerde bulunur. Makine ve araçların onarım için sökülmesi sırasında ilgili postanın başında bulunur ve iş emrinde belirlenen arızaların olup olmadığı yada başka aksaklık bulunup bulunmadığını kontrol eder. 2- Malzeme Temini ve Dağıtımını Yapar : Çalışmalar için gerekli olan yedek parça, makine aksamı, malzeme vb. kalitesini ve miktarına ilişkin ustaların düzenleyeceği istek fişlerini inceler, uygun görmesi halinde imzalayarak Atölye Formenine verir. Ambardan alınan yada piyasadan satın alınarak sağlanan malzemeyi ustalara dağıtır. 3- İş Düzenini Sağlar: Postaların belirli zamanlarda işbaşı ve paydos yapmasını, elemanların verimli bir tempoyla çalışmasını izler, gerektiğinde çalışanlara katılır ve işin önemli bölümlerini personele anlatır ve gösterir. Postalar arasındaki koordinasyonu sağlar. 4- İlk Muayene ve Kontrolünü Yapar: Onarım ve revizyon çalışmalarının ilgili ustalarca bildirilen makine ve araçların ilk muayene ve kontrolünü onlarla birlikte yapar, onlara gördüğü eksikliklerle yanlış tutumları açıklar gösterir; bunların giderilmesi için talimatlar verir. 5- Son Kontrolünü Yapar : Makinelerin muayene ve kontrol sonunda işin kesin olarak tamamlandığı sonucuna varılması halinde durumu Atölye Formenine bildirir ve gerekli işlemin yapılmasını sağlar. 6- Güvenlik Önlemleri Alır, Temizlik İşlemlerini Yaptırır: Atölye içinde alınan her türlü güvenlik önlemleri ile temizlik ve düzenleme kurallarının emrindeki personele de uygulanmasını sağlar. Çalışmalar sırasındaki kullanılan alet, edevat, avadanlık, aygıt, makine vb.nin dikkatle saklanmasını ve yönteminde kullanılmasını gösterir. 10

11 5-USTA I-ATÖLYE USTASI Görevleri 1- Hazırlık İşlerini Yürütür İstek Fişlerini Düzenler Ustabaşına Yardımcı Olur : Ustabaşının verdiği işleri, teknik kurallara uygunluk olarak yapar. Yapacağı işler için gerekli malzeme, yedek parça, avadanlık vb.nin istek fişini doldurur ve Ustabaşına verir. Onarılacak yada revizyona alınacak makine ve araçların sökülme ve hazırlık işlerini Ustabaşının gözetimi altında yapar. İş emrinde belirtilen arızalardan başka, arızaların bulunmasın halinde durumu Ustabaşına iletir. 2-Güvenlik Önlemleri Alır ve Uyulmasını Sağlar : Çalışmalar sırasında iş, işçi ve işyeri güvenliği ile ilgili önlemlere uyar ve yardımcılarıyla çıraklarında buna uymasını kontrol eder ve sağlar. 3- Temizlik İşlerine Nezaret Eder : Kullanılmak üzere kendisine teslim edilen alet, aygıt, avadanlık vb.ni iyi ve yerinde kullanır, zarara uğratmaz, işlerin bitiminde iyice temizler veya temizlenmesini sağlar. Yardımcılarının kıyafetlerindeki temizliğine de özen gösterir. 4- İşçilik Kartlarını Kontrol Eder : Günlük işçilik kartlarının doldurulması konusunda yardımcısına talimat verir. Her iş günü sonunda bunları kontrol eder, Ustabaşına verir. Atölye Mühendisinin gerekli görmesi halinde Atölye dışında da çalışır. 5-Onarılan Araçların İlk Muayenesini Yapar Aksaklıkları Saptar : Bitirilen işlerin ilk muayene ve kontrolünü Ustabaşı ile birlikte yapar. Onarım ve revizyon için sökülen makine ve araçlarındaki hataların bilgisizlik yada fabrikasyon hata olup olmadığını araştırır ve Atölye Formenine bilgi verir. 6- İş Kazalarına Karşı Tüm Önlemleri Alır : Atölyedeki her bölümün ustabaşı( Kaporta, boya, elektrik, şase, torna, çarkhane, motor vb.) kendi bölümünde olabilecek herhangi bir iş kazasına karşı tün önlemleri alır ve Atölye Ustabaşının bulunmadığı zamanlarda işleri onun adına yürütür. 7- Hafif Şasi Postası : Otomobil ve kamyon gibi araçlarla lastik tekerlekli traktörlerin debriyaj dahil( motor, elektrik donanımı, radyatör, döşeme, kaynak, kaporta ve boya işleri hariç) bütün öteki kısımlarının onarım ve revizyonlarını yapar. 8- Ağır Şasi Postası : Yol yapım işlerinde kullanılan ağır makinelerle ağır kamyon ve traktörlerin debriyaj dahil (motor, elektrik donanımı, radyatör, döşeme, kaynak, kaporta ve boya işleri hariç) bütün öteki kısımlarının onarım ve revizyonlarını yapar. 9- Motor Postası : Benzin ve dizel motorları, hava kompresörleri ve su pompalarının onarım ve revizyonlarını yapar. 11

12 10- Elektrik postası : Her türlü motorlu aracın bütün elektrik düzeninin jeneratörlerle motorlarının ve gerektiğinde atölye binaları ile öteki tesislerin elektrik tesisatının onarım ve revizyonlarını yapar. yapar. 11- Çarkhane Postası : Her türlü tesviye, torna, freze, taşlama ve delme işleriyle hava tabancaları ve krikoların onarımlarını 12- Demir-Kaynak Postası : Araçlarda, yol-köprü, tesis yapımı işlerinde elektrik ya da oksijenle her türlü kaynak işleriyle soğuk ve sıcak demir işlerini, saçtan ve tenekeden yapılacak her şeyin kaynak ya da perçin işlerini, radyatör onarımlarını yapar. 13- Kaporta ve Boya Postası : Motorlu, motorsuz her türlü araçların karoserlerinde meydana gelen eziklik, eğrilik ve çatlakların düzeltilerek eski haline getirilmesi ve yine eski rengine boyanması, gerektiğinde yazılı yada şekilli trafik işaret levhaların boyanması işlerini yapar. 14- Marangoz Postası : Her türlü araçların ağaç ve tahta kısımlarında eskimiş ya da kırılmış olanlarının yerine yenilerinin takılması, atölye binalarıyla bürolarına ve gerektiğinde öteki tesislerin her türlü doğrama ve marangozluk işleri ile ambalaj sandıklarının hazırlanması, araç döşemeleri, branda örtüleriyle ilgili işler yapar. 12

13 5-USTA II-SIHHİ TESİSAT USTASI Görevleri Köy ve bağlılarının, Askeri Garnizonların, İdaremizce bakım onarımları yapılan Kamu Kurumları ile İdaremize ait tesis ve binaların içme suyu, kanalizasyon, sulama suyu, tesisat ve kalorifer tesislerinin sıhhi tesisat ikmalinde ve/veya mevcut tesislerin sıhhi tesisat bakım onarım gibi çalışmalarında ihtiyaç malzemelerin belirlenmesi, ayarlanması, mantoj, demontaji döşeme vb. gibi hizmetlerin yapılmasıdır. 13

14 İŞÇİ KADROLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 14

15 ÖZEL İDARELER SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜ ÖZEL İDARELER SÜREKLİ İŞÇİ KADRO KÜTÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ SÜREKLİ İŞÇİ KADRO UNVANI UNVAN KODU USTABAŞI USTA İŞÇİ 1160 AŞÇI OPERATÖR YAĞCI ŞOFÖR 15

16 AŞÇI (4-14) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar Lise İlköğretim İlkokul DENEYİM İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve İlköğretimi bitirenler : 3 işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi İlkokulu bitirenler : 4 Rakamlar: yıl) Kamu ve Özel Kuruluşlarda aşçılık yapmış olanlar : T YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi).. YAŞ Yaş tavanı 35 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E:T ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları KURS Görmesi gerekli kurs İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine uygun sağlık raporuna Sahip olmak. (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) T ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler Temiz ve titiz olmak SINAV TÜRÜ (Y.T) 16

17 OPERATÖR İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ(B-Büyük / K-Küçük) (6-16) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi Lise İlköğretim İlkokul (Teşkilatta çalışanlar için) DENEYİM İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve İş Makineleri Operatörü (Büyük) Yardımcılığında: 2 işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi İş Makineleri Operatörü (Küçük) İlköğretimi bitirenler:2 Rakamlar: yıl) İş Makineleri Operatörü (Küçük) İlkokulu bitirenler: 3 YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi). YAŞ Yaş tavanı 30 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları Ağır ve Tehlikeli işlerde ve Arazide çalışabilmek (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) KURS Görmesi gerekli kurs ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler SINAV TÜRÜ Temel Eğitim Kursu Kullanacağı araçla ilgili : T (G) sınıfı sürücü belgesi olmak : Z (Y.S.T) 17

18 ŞOFÖR I-İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (ŞOFÖRÜ) (6-16) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar DENEYİM İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi Rakamlar: yıl) Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi Lise İlköğretim İlkokul (Teşkilatta çalışanlar için).. YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi) YAŞ Yaş tavanı 30 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları Ağır ve Tehlikeli işlerde ve Arazide çalışabilmek (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) KURS Görmesi gerekli kurs Kullanacağı araçla ilgili Temel Eğitim Kursu :T ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler (E) sınıfı sürücü belgesi olmak : Z SINAV TÜRÜ (Y.S.T) 18

19 ŞOFÖR II- SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ(ŞOFÖR) (6-16) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi Lise İlköğretim İlkokul (Teşkilatta çalışanlar için) DENEYİM İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi ve Lise:1 işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi İlköğretimi bitirenler : 2 Rakamlar: yıl) İlkokulu bitirenler : 4 YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi). YAŞ Yaş tavanı 30 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları Arazide çalışabilmek (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) KURS Görmesi gerekli kurs Kullanacağı araçla ilgili Temel Eğitim Kursu :T ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler SINAV TÜRÜ (E) sınıfı sürücü belgesi olmak : Z (Y.S.T) 19

20 USTABAŞI (ATELYE USTABAŞI) (8-16) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi Lise İlköğretim İlkokul (Teşkilatta çalışanlar için) DENEYİM Atelye Ustalığında: İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi : 2 işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi Liseyi bitirenler : 3 Rakamlar: yıl) İlköğretimi bitirenler : 5 İlkokulu bitirenler : 6 YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi). YAŞ Yaş tavanı 35 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları KURS Görmesi gerekli kurs ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler Ağır ve Tehlikeli işlerde ve Arazide çalışabilmek (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) Herhangi bir Motor, Şasi Kursu, Kaynak Makinası Kullanma Bakım Kursu veya Oto Elektrik Kursu : T (E) sınıfı sürücü belgesi olmak : T SINAV TÜRÜ (Y.T) 20

21 USTA (ATÖLYE USTASI) (7-16) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi Lise İlköğretim (Teşkilatta çalışanlar için) İlkokul (Teşkilatta çalışanlar için) DENEYİM İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesini işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi bitirenler : 2 Rakamlar: yıl) Liseyi bitirenler : 3 İlköğretimi bitirenler : 4 İlkokulu bitirenler : 5 YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi). YAŞ Yaş tavanı 30 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları Ağır ve Tehlikeli işlerde ve Arazide çalışabilmek (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) KURS Görmesi gerekli kurs ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler Herhangi bir Motor, Şasi Kursu, Kaynak Makinası Kullanma Bakım Kursu veya Oto Elektrik Kursu : T (E) sınıfı sürücü belgesi olmak:t SINAV TÜRÜ (Y.T) 21

22 USTA İNŞAAT USTASI (7-16) ÖĞRENİM Bitirmiş olması gereken okul ya da (önceliklerine göre) okullar Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Lisesi (İnşaat Bölümü T.) Lise İlköğretim İlkokul DENEYİM İlgili bir işte çalışmış olmak (Öğrenimine ve Teknik Lise ve/veya Endüstri Meslek Liseyi bitirenler:2 işin türüne göre gerekli görülen çalışma süresi Liseyi bitirenler : 3 Rakamlar: yıl) İlköğretimi bitirenler : 4 İlkokulu bitirenler : 5 YABANCI DİL Geçerli bir yabancı dil bilmek (Gerekli olan dilin adı ve bilgi düzeyi). YAŞ Yaş tavanı 30 Teşkilatta çalışanlar için Yaş şartı aranmaz. CİNSİYET (E:Erkek K:Kadın) E ASKERLİK Askerliğini yapmış olmak + SAĞLIK Genel Sağlık ötesinde aranan özel sağlık Koşulları Ağır ve Tehlikeli işlerde ve Arazide çalışabilmek (Tam teşekküllü hastaneden alınacak Heyet raporu) KURS Görmesi gerekli kurs ÖTEKİLER Gerekli yardımcı nitelikler SINAV TÜRÜ.... (Y.T) 22

23 İŞÇİ POZİSYON NİTELİĞİNDE YER ALAN KISALTMALARIN AÇILIMI Y Yazılı S Sözlü T + E Tatbiki Mutlaka olmalı Erkek olmak T Tercih Z Zorunlu 23

24 T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi DÖNEMİ : 5 GÜNDEM NO 13 TOPLANTI : 4 KARAR NO 2013/67 BİRLEŞİM : 5 TOPLANTI TARİHİ 05/04/2013 OTURUM : 1 TOPLANTI SAATİ 10:30 TOPLANTI YERİ KONU : : İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi Toplantı Salonu BAŞKAN : H. Hüseyin ÇELİK ÜYELER : 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGENİN HAZIRLANMASI. Kemal ÜNVER(izinli), Hikmet TURHAN, Halit GÖLCAN, Nail DAĞLI, Erol DUĞAN, İsmail Zeki UYANIK, Hüseyin ELMAS, Nuri ARSLAN, Turgay YILMAZ, Hüseyin ÖTEYAKA, Osman GÜNDÜZ, İbrahim POLAT, Hayati KABA, Nazmi CEYHAN, Hüseyin ÜNAL, Ertuğrul TORUN, İbrahim GÖGERCİN, Tuğrul ÜNSAL, Osman VAROLU İl Genel Meclisinin tarih ve 2013/051 sayılı kararı ile Araştırma ve Geliştirme komisyonuna havale edilen; İdaremiz bünyesindeki kadroların boşalması nedeniyle norm kadro sayısına düşünceye kadar mevcut kadro unvanlarının korunması hakkı saklı kalmak kaydıyla, İl Genel Meclisinin kararına göre kadro unvan değişikliklerinin yapılabilmesi için yeniden hazırlanan ekteki "Bilecik İl Özel İdaresinde 4857 sayılı İş Kanununa Göre Çalışan İşçi Personelin Kadro ve Unvan Değişikliğinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin yürürlüğe konulması gerektiğinden, konunun 5302 sayılı Kanunun 13'ncü maddesine göre görüşülüp karar verilmek üzere görüşülmesi talebi hakkında komisyondan gelen 2 nolu raporların okunması üzerine; Komisyon raporu doğrultusunda İlimiz İl Özel İdaresi adına Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası(TÜHİS) ile Türkiye Yol İş Sendikası arasında tarihlerinde geçerli olmak üzere işletme düzeyinde III. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince İdaremizde ve bağlı iş yerlerinde daimi işçi kadrolarıyla, geçici veya mevsimlik işçi çalıştırılmak üzere, teşkilattan ve hariçten alınacak elemanlarda aranacak vasıfları tespit etmek amacıyla İdaremizde halen Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmış Pozisyon Nitelik Yönetmeliği yürürlükte bulunmaktadır. Özel İdaremizin görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetler ile yatırımların Kanunlarda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için, insan gücünün temininde tüm birimlerdeki problem ve engelleri mümkün olduğu kadar çabuk çözmek, hizmetlerin daha rasyonel olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere, Toplu İş Sözleşmesinin hükümleri doğrultusunda değişen şartlar da dikkate alınarak 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin daimi kadroya atanmalarında ve daimi işçilerin kadro ve unvan değişikliklerinde esas alınacak İşçi Pozisyon Nitelik Yönetmeliğinin güncellenmiş olarak yeniden hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. İdaremiz bünyesindeki kadroların boşalması nedeniyle norm kadro sayısına düşünceye kadar mevcut kadro unvanlarının korunması hakkı saklı kalmak kaydıyla, İl Genel Meclisinin kararına göre kadro unvan değişikliklerinin yapılabilmesi için yeniden hazırlanan ekteki "Bilecik İl Özel İdaresinde 4857 sayılı İş Kanununa Göre Çalışan İşçi Personelin Kadro ve Unvan Değişikliğinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin uygun olacağına; tarihli 4 üncü birleşiminde işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi. H. Hüseyin ÇELİK Meclis Başkanı Hüseyin ÜNAL Katip Üye 24 Hüseyin ÖTEYAKA Katip Üye

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı