YÜCE TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜCE TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR"

Transkript

1

2 YÜCE TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR Aziz Milletimiz tarafından gerçekleģtirilen ve Türkiye'yi tek bir vücut, tek bir kalp haline getiren "HAYDĠ TÜRKĠYE MEHMETÇĠKLE ELELE" kampanyasında toplanan bağıģlar, "TSK Elele Vakffnın koordinatörlüğünde amacına ulaģtı ve çok önemli bir hizmetin yolunu açtı, Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görev baģında sakatlanan veya uzvunu kaybeden gazilerimizin ruhsal ve bedensel rehabilitasyonlarının daha çağdaģ koģullarda yapılabilmesi ve bu uğurda engelli duruma düģenlerin yaģam boyu devamlı bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi' nin inģasına 1996 yılında baģlandı, KadirĢinas halkımızın değerli katkıları ile TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete açıldı. Türkiye'nin, gazilerine vefa borcu olarak armağan ettiği, ülkemizde ve bölgemizde eģi ve benzeri bulunmayan, tıbbın ve teknolojinin çağdaģ her türlü Ġmkanlarıyla donatılmıģ bu anıtsal eserin oluģturulmasında, maddi ve manevi katkı ve yardımlarda bulunan isimlerini sayamadığımız yurtiçi ve yurtdıģındaki milyonlarca hayırsever vatandaģımıza, kurum ve kuruluģlarımıza ve yürekleri gazilerimizle birlikte çarpan tüm halkımıza en derin saygı ile Ģükranlarımızı sunuyoruz. Kahraman gazilerimizin bu tesiste Ģifa bularak en kısa zamanda sağlıklı yaģamlarına dönmelerini ve en kısa sürede sosyal hayata katılmalarını diliyoruz. TSK REHABĠLĠTASYON VE BAKIM MERKEZĠ BAġKANLIĞI 1

3 TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ VİZYONU ÇeĢitli nedenlerle yetersiz ve engelli durumuna gelmiģ hastaların, sosyal yaģamlarındaki fiziki, psikolojik ve sosyal zorlukları tek baģına ve/ veya aileleri ile birlikte güven duygusu Ġçinde aģabilen bireyler haline gelmelerini sağlamaktır, Kavram olarak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden farklı, ancak bu hizmetleri tamamlayıcı hekimlik uygulamaları Ġle genel sağlık hizmetlerine bütünlük kazandırarak, TSK personeli, aileleri ve emeklileri ile kahraman gazilerimizin ve belirlenmiģ oranda vatandaģlarımızın sağlık standartlarını yükseltmek, huzur ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır. Mükemmelliyet sınırlarını zorlayan, yaratıcı ve bilimsel donanımları yüksek, rehabilitasyon ve bakım ekipleri Ġle tıbbi rehabilitasyon alanında dünyanın en iyisi ve örnek alınan öncü bir kuruluģ haline gelmektir, TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ MİSYONU Hasta merkezli tedavi sistemini geliģtirmek ve hastanın tedavi ekibinin değiģmez mensubu olmasını sağlamaktır, Ayaktan veya yatarak tedavi olan hastalara, bilimsel standartlarda hastane ve / veya ev programları hazırlamak ve uygulamaktır, Engelli kiģilerin üretken bir hayat standardına ulaģmalarını sağlayacak yardımcı teknolojiyi geliģtirmektir. Mahalli ve merkezi idarelerde, engelli haklarının korunmasına yönelik politikalar oluģturulmasına katkı sağlamaktır, Rehabilitasyon eğitimine ve araģtırmaları Ġle literatüre katkı sağlamaktır. 2

4 TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Kahraman gazilerimiz ile TSK mensuplarının ve belirlenmiģ oranlardaki sivil vatandaģlarımızın rehabilitasyonlarını ve gerekirse yaģam boyu bakımlarını sağlamak amacıyla kurulan "Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi" Ankara ili, Çankaya ilçesi, Bilkent yolu üzerindeki Lodumlu Bölgesi'nde m2'iik bir alan üzerine kurulmuģtur. Tesisin temeli, 9 Aralık 1996'da atılmıģtır. Tesisin yapımına 01 Temmuz 1997'de baģlanmıģ ve merkez 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete açılmıģtır. Merkezin yapımı, 35 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıģtır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi; 200 Yataklı Rehabilitasyon Hastanesi, 50 Yataklı Bakımevi, 50 Yataklı Hasta Misafirhanesi, MeĢguliyet ve mesleki rehabilitasyon bölümleri, Sosyal hizmet yapıları Kapalı / açık spor sahaları ve rekreasyon alanları Gazi Uyum Evi TSK Ankara Özel Bakım Merkezi ile Komutanlık ve diğer idari birimlerden oluģmaktadır. Dünyadaki benzerleri arasında en iyisi olarak planlanan bu tesis, 1999 birim fiyatları ile 61 milyon TL,' ye mal olmuģtur. Bu kaynağın önemli bir bölümü, kadirģinas halkımız tarafından baģlatılan HAYDİ TÜRKİYE MEHMETÇİKLE ELELE kampanyası ile sağlanmıģtır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nin kuruluģu, Gülhane'nin kuruluģu ile aynı tarihe rastlamaktadır yılında kurulan klinik, tıptaki ilerlemelere ayak uydurmak için önemli değiģimlere uğramıģtır yılında merkezimizin kurulması ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında eģi az bulunur imkanlara ulaģılmıģtır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi; çeģitli nedenlerle yetersiz ve engelli durumuna gelmiģ hastaların, sosyal yaģamlarındaki fiziki, psikolojik ve sosyal zorlukları güven duygusu içinde aģabilen bireyler haline gelmelerini sağlamak amacına yönelik olarak geliģimini sürdürmektedir. Her bölümde, hastaların Ġhtiyaçlarına göre özel yapılanmaya gidilmiģtir. 3

5 Hastanemizde beģ ayrı klinik bulunmaktadır: Omurilik Hasarı Beyin Hasarı Ortopedik Rehabilitasyon Romatolojik Rehabilitasyon Akut Bakım Her klinik kendi hasta grubunda karģılaģılabilecek problemlere yönelik mo- dern tıbbın son yaklaģımlarını ve geliģimlerini baģarıyla hayata geçirmektedir. REHABİLİTASYON BÖLÜM ŞEFLİĞİ NÖROLOJİK REHABİLİTASYON KLİNİĞİ 100 yatak kapasiteli, akut bakım, spinal kord (omurilik) ve beyin hasarı(inme, travmatik veya anoksik beyin hasrarı) rehabilitasyonu alt birimleri ile tüm klinik hizmetlerinin verildiği bölümdür. Bu bölüm Türkiye'de ilk defa modern anlayıģa uygun olarak spinal kord yaralan- ması, beyin hasarı birimleri Ģeklinde ayrı ayrı oluģturulmuģtur, Merkezimiz spinal kord hasarı rehabilitasyonun- da Türkiye'nin önde gelen kuruluģlarındandır. Beyin hasarına bağlı felçlerin rehabilitasyonunda Türkiye'nin örgütlenmiģ tek merkezidir. Spinal kord yaralanmalı ve beyin hasarlı hastaların fizik tedavi ve reha- bilitasyonu amacı ile gerekli egzersiz programları, el rehabilitasyonu, günlük yaģam aktivelerine yönelik fonksiyonel terapi uygulamaları, terapötik havuzda su içi egzersizleri, pslko-sosyal değerlendirme ve tedavileri, beyin hasarlı hastalarda konuģma ve yutma terapileri uygulanmaktadır, Beyin hasarı rehabilitasyonu bölüm Ģefi baģkanlığında hizmet vermekte olan konuģma ve yutma bozuklukları tedavi ünitemizde, çeģitli nedenlerle geliģmiģ beyin hasarına bağlı yutma bozukluklarının erken dönemde tanınması, bu konu- da gerekli önlemlerin alınması ve tedavilerin uygulanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle yapılan yatak baģı değerlendirmesi ve oral motor yapıların fizik muaye- nesini müteakip, çeģitli kıvamlarda hazırlanmıģ radyoopak maddelerin hastaya yutturulması sırasında radyolojik kayıtların değerlendirilmesi ile "radyolojik yutma değerlendirmesi" de yapılabilmektedir. 4

6 Beyin ve omurilik yaralanması sonrası gözlenen lokal spastislte tedavisi amacı ile "Botulinum Toksin" ya da "Fenol" gibi nöroklmyasal ajanların uygulaması EMG veya ultrasonografi rehberliğinde ve gerekirse anestezi altında tecrübeli uzmanlarca yapılmaktadır. Bununla birlikte, nöroģirurji uzmanlarınca yerleģtirilen "intratekal Baklofen Pompası" nın Ġlaç dolumları ve ilaç doz ayarları yapılabilmek- tedir. Ayrıca merkezimizde bulunan "scare pilot" -çevre kontrol sistemi- ellerini kullanamayan hastaların yaģamlarını kolaylaģtıran bir sistem olarak hizmet vermektedir. Bu sis- tem, sesle verilen komutlarla has- tanın odasındaki pek çok Ģeyi kontrol etmesini sağlamaktadır. Örneğin hasta sözle uyarı vererek, yatağının baģ ve ayak kısmını kaldırıp indirebilmekte, TV'yi ve radyoyu açıp kapatabilmekte, odanın ve baģ ucu lambasının açılıp kapatılmasını sağlamakta, hemģireyi çağırabilmektedir. Bu sistem her klinikte bir odada mev- cuttur. ORTOPEDİK REHABİLİTASYON KLİNİĞİ 100 yatak kapasiteli, romatolojik ve ortopedik rehabilitasyon alt bölümleri ile tüm klinik hizmetlerinin verildiği bölümde; ampüte hastalar, kırık sonu sakatlıklar, ortopedik bağ tamiri ameliyatları, her çeģit eklem sakatlığı ve romatoid artrit ile artroz sonu sakatlıklara sahip hastalar tedavi edilmektedir. 5

7 KAS-İSKELET SİSTEMİ GİRİŞİMSEL AĞRI ÜNİTESİ: Kas, eklem ve hareket sistemiyle iliģkili ağrı yakınmasıyla hekime baģvurmuģ, koruyucu, temel ve konvan- siyonel tedavi yöntemleri uygulanmıģ ancak fayda görememiģ hastaların değerlendirilmesi, giriģim yapılacak hedef bölgenin seçilmesi ve giriģimsel yöntemlerle tedavi edilmesi amaçlan- maktadır. Bel ve boyun fıtığı, eklem dejenerasyonu, romatizmal eklem hastalıkları ile kas, kemik, eklemi tutan tüm sistemlk ve ilerleyici hastalıkların değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve tedavisine yönelik görüntüleme ve giriģimsel tedavi yöntemleri kullanılmak- tadır. Etkinliği ve güvenirliliği uluslararası bilimsel çalıģmalarla ortaya konmuģ mevcut müdahale yöntemleri, uygula- ma yapılacak hastanın bilgilendirilmesi ve onayının alınmasını müteakip, konusunda deneyimli uluslararası sertifikasyona, bilimsel makale ve atıfa sahip uzmanlarca uygulanmaktadır. HİPERBARİK OKSİJEN ÜNİTESİ Hiperbarlk oksijen ünitesi, tedavi gören hastalarda bası yarası, dlyabetik yaralar, yumuģak doku enfeksiyonu, kırık kaynama bozukluğu Ġle bunun gibi 16 ayrı endikasyonda etkin tedavi yöntemi olarak kullanılmak üzere modern, ĠĢlevsel, etkin ve konforlu koģullarda hizmet veren bir birimdir. 6

8 POLİKLİNİKLER Merkeze baģvuran tüm hastaların kabul edilerek, muayenelerinin yapıldığı, bölümdür. Her gün saat 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında Fizik Tedavi Poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinikte muayene olan hastalar gerekil görüldüğü takdirde Ġç hastalıkları, göğüs hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, ortope- di ve travmatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Kurum hekimi tarafından da gaziler, hastane personeli ve ailesinin muayenesi yapılmaktadır.kısımda, öncelikli gazi- lerimiz olmak üzere kas ve Ġskelet sis- temi hastalıkları Ġle ilgili olarak ozon otohemoterapl yapılmaktadır. uygulaması e KÜÇÜK CERRAHİ MÜDAHALE KISMI Bu bölüm iki ameliyathane ve 6 yataklı modern bir yoğun bakım ünitesinden oluģmaktadır. Küçük cer- rahi müdahale kısmında; merkezde yatan hastaların yatak yaraları, beyin sinir cerrahisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve üroloji ile Ġlgili ameliyatlar yapılmaktadır. TANI VE TEDAVİ BÖLÜM ŞEFLİĞİ NÖROFİZYOLOJİ VE BİOFEEDBACK KISMI Sinir ve kas hastalıklarında tanı koymayı sağlayan EMG, SEP, MEP incelemelerinin yapıldığı nörofizyoloji birimidir. Biofeedback kısmında görsel ve ĠĢitsel uyarılara hastanın verdiği tepkinin değerlendirmesi ve geliģtirilmesi sağlanır. 7

9 KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜM LABORATUVARi Hastanın kemik erimesi durumunun ve kemik dokudaki kalsiyum oranının tespit edilmesinde kullanılan tanıya yönelik ölçüm cihazının kullanıldığı ünitedir. HAREKET SİSTEMİ TEST KISMI Performans Laboratuvarı: Her türlü solunum testi ile egzersiz sonrası kardiyak performans ve kas gücünün değerlendirildiği laboratuvardır. Hastalarda ortaya çıkan solunum yetersizliği değerlendirilir, tedavi son- rası geliģim gözlenir, hayat boyu takipte hastanın verilen egzersizleri evinde yapıp yapmadığı kontrol edilir. izokinetik Laboratuvarı Bel, kol, bacak kaslarının, kas gücünün bil- gisayarlı dinamometre ile ölçüldüğü laboratuvardır. izokinetik egzersiz, diğer kas egzersizlerine göre, hastaya kendini geliģtirmesi için avantaj sağlar, kas gücünün dakik ölçümüne izin verir. Hareket Analiz Laboratuvarı: YürüyüĢ paterni herhangi bir nedene bağlı olarak normalden sapan nörolojik veya ortopedik hastanın yürüyüģünün normalden ne kadar saptığını, ampütasyonlu hastanın protez sonrası yürüyüģünü ve tedavi programının etkinliğini değerlendiren yedi infrared, iki dijital kamera ve bir platformdan oluģan, bilgisayarlı 3 boyutlu yürüyüģ analizinin gerçekleģtirildiği laboratuvardır. Uygulama ile hastaların yürüyüģ bozuklukları tespit edilir ve tedavi programları planlanır. 8

10 Ayrıca laboratuvarda gluteal bölge basıncı ölçülmekte, böylelikle tekerlekli sandalyede öturan hastanın kalçalarına gelen basınç tespit edilerek, hastaya uygun minder seçiminde rehberlik edile- rek basınç yaralarının geliģim riski en aza indirilmektedir. Ayak taban basınç ölçümüyle de, ayağında rahatsızlığı olan hastanın basınç-yük haritası çıkarılmakta ve uygun cihazlarla yürüyüģünün nor- malleģmesine yardımcı olunmaktadır. EGZERSİZ KISMI Nörolojik Egzersiz Salonu: Merkezin spinal kord, beyin hasarı ve akut bakım kliniğinde yatan hastaların tedavilerinin yapıldığı salondur. Hastaların eklem hareketlerinin açıklığının sağlandığı, kasların kuvvetlendirdiği, oturma ve ayakta durma dengesinin sağlandığı daha sonra yürüyüģlerinin gerçekleģtiril- diği tedavi ünitesidir. LOKOMAT ( Robot Yardımlı Yürüme ) TEDAVĠSĠ: Lokorhat cihazı, inme ve omurilik yaralanmasına bağlı felçli hastalıklar, ortopedik problemler ve travmdtlk beyin hasarlarında kullanılmaktadır. Lokomat, hastaların vücut ağırlığını bir lift sistemi yardımıyla azaltarak her Ġki bacağa takılan robot yardımıyla yürüme hareketini yaptırır, Böylece beyne yeniden yürüme uyarıları gider ve beynin unuttuğu yürüme eyleminin yeniden hatırlatılması veya hastalık sonrası bozulan yürüme paterninin tekrardan yapılandırılması hedeflenir. 9

11 Ayrıca lokomat, beyin ve omurilik yaralanmalı hastalarda kasların güçlenmesine, dolaģımın geliģmesine, sindirim ve boģaltım sisteminin düzgün çalıģmasına da yardımcı olmaktadır, Ortopedik Egzersiz Salonu: Merkezin ampüte rehabilitasyon ve romatolojlk rehabilitasyon klinik- lerinde yatan hastaların tedavi- lerinin yapıldığı salondur, Hastaların eklem hareketlerinin açıklığının sağlandığı, kasların kuvvetlendir- diği, denge ve yürüyüģ eğitiminin verildiği tedavi ünitesidir. Ayaktan Hasta Egzersiz Salonu: Hastanenin fizik tedavi polikliniğinde muayeneye gelen ve egzersiz tedavisi uygun görülen hastaların fizyoterapistler tarafından tedavi- lerinin yapıldığı salondur. Yine bu salonda uzmanlar tarafından hastalar için ev egzersiz programları planlaması hizmeti verilmektedir, 10

12 El Egzersiz Salonu: Herhangi bir nedene bağlı olarak (kaza, hastalık, travma gibi) el fonksiyonlarını kaybeden hastalara bu fonksiyon- larını tekrar kazandırmaya yönelik tedavilerin fizyoterapist tarafından yapıldığı salondur, Salonda ince el becerilerini yapmayı sağlayan, ince el kaslarının kuvvet ve koordinas- yonunu arttırmaya yönelik pek çok modern cihaz bulunmaktadır, Pediyatrik Rehabilitasyon Egzersiz Salonu: Fiziksel özür ve rahatsızlıkları olan 0-16 yaģ grubu çocukların reha- bilitasyonlarının fizyoterapist tarafından yapıldığı salondur. Salonda çocuk hastaların egzersiz moti- vasyonlarını arttırıcı ve tedavilerini destekleyici cihaz- lar ile tedavi araçları yer almaktadır, Pediyatrik Rehabilitasyon Kısmı'nda dafiziksel, zihinsel ve geliģim geriliği olan 0-16 yaģ grubu, yatan ve ayaktan hasta- ların, tanı, tedavi ve rehabilitasyonlarına yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Birimde, tüm özür grubu çocuklara ve ailelerine yönelik psikolojik destek de verilmektedir. Ayrıca bu kısımda yatarak ya da ayak- tan tedavi gören çocuk hastaların boģ vakitlerini değerlendirdikleri bir oyun odası da mevcuttur. 11

13 MEġGULĠYET TEDAVĠSĠ VE MESLEKĠ REHABĠLĠTASYON KISMI: MeĢguliyet Tedavisi: MeĢguliyet tedavisi bölümünde, iģ uğraģı terapisi uygulanarak günlük yaģam aktivitelerinin (giyinmesoyunma, yemek yeme, kendine bakım, transfer aktiviteieri, tekerlekli sandalye kullanma) hastanın tek baģına yapabilmesi ve kendine yeterli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bölümde bulunan bir egzersiz salonu, ev Ģeklinde dizayn edilmiģ bir alan ve yine özel olarak düzenlenmiģ bir model sokak, çalıģmalar Ġçin egzersiz ve pratik alanı olarak kullanılmaktadır, Mesleki Rehabilitasyon Bölümü: Mesleki Rehabilitasyon Bölümünde amaç; hastaların tedavilerini destekle- mek, var olan fiziksel fonksiyonlarını geliģtirmek veya yeni beceriler kazandırmak, özgüvenlerini arttırmak, onları üretken, bağımsız ve topluma uyum sağlamıģ bireyler haline getirmektir. UğraĢı ve meslek edindir- meye yönelik açılan kurslarda MEB'e bağlı öğretmenler ve merkez personeli teknikerler görev almaktadır, Ayrıca meslek danıģmanı tarafından gazilere ĠĢ bulma ve iģ yaģamına uyum hizmetleri verilmektedir. 12

14 Bölümde; ağaç iģleri, ahģap boyama, biçki-dikiģ, dekoratif el sanatları,metal iģleri, örgü-dokuma, resim, metal rölyef, takı tasarım, yakma resim, ebru, fotoğrafçılık, seramik, görme engelli bilgisayar, bilgisayar web tasarımı, bilgisayar iģletmenliği, bilgisayar donanım, Ġngilizce ve açık ilköğretim ve lise kursları olmak üzere toplam 12 atölyede 17 dalda hizmet verilmektedir. HİDROTERAPİ KISMI Hastanın tedavi bölgesini rahatlatarak, egzersiz tolerasyonunu arttırmak amaçlı hizmet veren Hidroterapi tedavi ünitelerinde; girdap banyoları, galvani banyoları, zıt duģlar, kelebek banyosu, basınçlı su duģu, fin hamamı ve su altı masaj banyosu bulunmaktadır. Ortopedik ve Nörolojik Tedavi Havuzları Ortopedik ve nörolojik tedavi havuz- larında, fizyoterapistlerin gözetiminde hastaların, suyun sıcaklığı ve kaldırma kuvveti özelliklerinden faydalanılarak, kasların kuvvetlendirilmesi ve yine su içinde yapılan egzersizlerle spastik kaslarda gevģeme sağlanması hedef- lenmektedir. Ayrıca bu bölümde, oynar tabanlı havuzlar mevcuttur. Bu havuzların tabanı alçaltılıp, yükseltilerek suyun kaldırma kuvveti özelliğinden yararlanılarak ve su seviyesinde değiģiklikler yapılarak hastanın tedavisi yapılmaktadır. Havuzun dıģının camla kaplı olması hastanın hareketinin dıģarıdan gözlenmesine olanak sağlamaktadır. 13

15 ELEKTROTERAPİ: Elektroterapi, tedavi amacıyla çeģitli elektriksel ajanların uygulanmasıdır. Yatarak ve ayaktan tedavi gören hastaların, rahatsızlıklarına göre; ısı, ıģık, yüzeysel veya derin sıcaklık ajanları, manyetik alan tedavisi ve trakslyon yön- temleriyle rehabilitasyon aģamasına hazırlanmaları sağlanır. Hastanın ağrı Ģikayeti ve kas gerginliğinin giderilmesi hedeflenir. Böylece hasta, egzersiz programına daha iyi katılım sağlar. KONUŞMA TERAPİSİ: Bölümün hizmet amacı; ses, konuģma ve yutma patolojisi ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavisidir. Bu bölümde, travmatik ve nörolojik konuģma, akıcı konuģma, artlkülasyon problemleri ile yutma ve yutkunma problemlerinde ön görüģme ve tanı hizmetleri verilmektedir. Terapinin gerekli olduğu durumlarda ve uygun koģullarda, belirtilen konuģma bozuklukları Ġçin bireysel olarak hazırlanmıģ terapi programları, kiģisel ya da grup terapi programlarıyla uygulanmaktadır. ww 14

16 ORTEZ-PROTEZ KISMI: Ortez-Protez kısmı; doğuģtan veya travmaya bağlı olarak alt ve üst ekstremlte fonksiyon kayıplarının giderilmesine yönelik protezlerin ve mevcut ekstremite ve omurganın fonksiyon kayıplarının giderilmesine yönelik ortezlerin yapıldığı ve hastaya tatbik edildiği bölümlerden oluģmaktadır. Her hastaya ölçüsü alınarak, kiģiye özel, dünya standartlarındaki en son teknolojik imkanlar kullanılarak protez ve ortezler yapılmaktadır. Merkezin bünyesinde bir laboratuar olması araģtırma ve bilimsel çalıģmaların gerçekleģtirilmesine de imkan sağlamaktadır. Merkezde, protez-ortez alanındaki ugulamalar tam teģekküllü rehabilitasyon hizmetleriyle desteklenmektedir, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Ortez -Protez Laboratuvarında, dünyadaki en son geliģmeler takip edilerek, en ileri teknolojik protezler yapılmaktadır. Gazilerimiz ve ihtiyacı olan tüm hastalarımız için tasarlanarak yapılan protezlerin amacı, ihtiyaç sahiplerinin hayat standartlarını yükseltmektir. Laboratuar, kuruluģundan bu yana, sürekli kendini yenileyip, geliģtirerek bugün artık micro processor (bilgisayar) kontrollü dlzüstü ve kalça protezleri Ġle elektronik kontrollü dirsek eklemli kol protezleri ve kiģiye özel silikon protezler yapmaktadır. 15

17 2005 yılında Türkiye'de ilk defa Merkezimizde kurulan silikon laboratuvarında, kiģiye özel silikon parmak, parsiyei el, parsiyei ayak, yanıklar için yüz maskesi, greftli bölgeler için silikon ped uygulamaları hizmeti verilmektedir, 2008 yılından bu yana da "harmony system" adıyla kullanılan aktif vakum sistemli, güdük hacminin kontrol edildiği ve aynı zamanda kan dolaģımını iyileģtiren diz altı protezleri, hastalara uygulanmaktadır. Laboratuvarda, yürümenin tüm evrelerinde en yüksek güvenliğin sağlanması ön planda tutularak, eklem üzerinde konumlandırılmıģ sensörler sayesinde, kiģinin yürüyüģüne göre kendini ayarlayabilen, merdiven inme ve eğimli zeminlerde güvenli yürüyüģ sağlayan, diz üstü protez uygulamaları da gerçekleģtirilmektedir. Dünyanın ilk üç boyutlu eklem hareketlerini sağlayan hidrolik kalça ekleminden ve elektronik kontrollü diz ekleminden oluģan kalça protezleri, ihtiyacı olan hastalara yapılmaktadır, Ortez - protez laboratuvarı elektronik kontrollü dirsek eklemi ile kozmetik görünümünün yanında, dirsek hareketlerinde ahenk, hız ve güvenlikle beraber 6 kg. kadar yük taģıma özelliğine sahip protezler her parmağı birbirinden bağımsız hareket ederek, hastaya sağlam eli ile yapabileceği bir çok iģi yapma Ġmkanı sunan bionic elli protez hizmetlerini de sunmaktadır, 16

18 Oıiez protez kısmında bulunan eğitim alanı, hastaların protezleri yapıldıktan sonra ilk ayağa kaldırıldıkları ve yürüyüģ eğitimi aldıkları ünite, daha kapsamlı cihazlarla daha geniģ bir alanda, aynı anda daha çok hastaya hizmet etme Ģansına sahip geniģlikte yeni bir salonda hizmet vermeye baģlamıģtır, Egzersiz salonunda bilgisayarlı ortamda stabilometre cihazı ile denge, ayarlanabilir rampa ile hastalara inip-çıkma eğitimi verilmektedir, Üst ekstremite hastalarında protez öncesi ve sonrası eğitimi için bilgisayarlı ortamda "Myoboy" cihazı kullanılmaktadır. SPOR ALANLARI VE REKREASYON KISMI: Spor alanları bölümünde, rehabili- tasyon programını destekleyici çeģitli sportif aktiviteler ve oyunlar aracılığıyla hastaların fiziksel yeteneklerini, denge ve koordinasyonunu arttırmak, ekip içerisinde paylaģma, yardımlaģma, özveride bulunma ve mücadele ruhu kazandırmak, bedensel ve ruhsal olarak hastaları dengeli bir hale getirmek gibi hedefler doğrultusunda çalıģmalar yürütülmektedir, Gazilerden ve merkezde tedavi gören diğer hastalardan oluģan ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, tekerlekli sandalye tenis, masa tenisi, okçuluk, eskrim, hal- ter, görme engelli golbol takımı ile havalı silah atıģ takımı "Karagücü" adı altında kendi liglerinde, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmaktadırlar. Engelli atletizm, engelli oryantring ve engelli binicilik takımlarını da kurulması için alt yapı çalıģmalarına devam edilmektedir. 17

19 iki ayrı spor salonunda basketbol, masa tenisi, bilardo, fitness salonları, okçuluk, halter etkinlikleri ile dıģ spor aktlvltelerl olarak düzenlenmiģ atletizm pisti, tenis kordu, voleybol, basketbol ve futbol sahaları yer almaktadır, Gazi uyum evi bölgesinde 78 dönüm alanda ise uluslararası standartlarda Gazi Parallmplk Spor Tesislerinin inģası hedeflenmiģtir, GAZĠ PARALĠMPĠK SPOR TESĠSLERĠ PROJESĠ 18

20 LABORATUVAR BÖLÜM ŞEFLİĞİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI: Hastalardan alınan materyallerden, immünolojik, serolojik, bakteriyolojik, virolojik, parazitolojlk, mikrobiyolojik incelemeler yapılmaktadır, * BĠYOKĠMYA LABORATUVARI: Hastalardan alınan materyallerden, biyokimya testleri, tam kan, tam Ġdrar,» koagülasyon testleri, eklem sıvısı incelemesi, rutin biyokimya testleri ile hormon ve tümör markırları ile ilgili testler çalıģılmaktadır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarları 24 saat esasına göre çalıģmaktadır, ihtiyaç duyulan tüm rutin ve acil testler yapılabilmektedir. Biyokimya Laboratuarı Internai Kalite Kontrol ve GATA Biyokimya bölümünden gönderilen kontrol serumlarıyla eksternal kalite kontrol programı uygulanmaktadır. Merkezde uzun süreli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalara yönelik, koagulasyon ve nutrisyon testleri ile romatolojik testler üzerine özelleģmiģ bir yapılanma planlanmaktadır. 19

21 RADYOLOJİ: Bölümde; tüm direkt ve ilaçlı grafiler, anjiyografi, bilgisayarlı tomografi, ultra- sonografi ve renkli dopler yltrasonografi, vasküler ve non vasküler giriģimsel iģlemler yapılmaktadır, Merkezde mevcut olan PACS (Picture Archiving and Communication System) sistemi ile görüntülerin elektronik ortamda saklanması ve radyoloji bilgi sisteminden alınan bilgilerin kullanılarak otomatik olarak hastane içindeki birimlere dağıtılması sağlanmaktadır. Kullanılan bu sistemle, kağıtsız ve filmsiz bir hastane ortamı oluģturulmuģtur. Hastalar ile kullanıcıların biliģim teknolojilerinden faydalanarak daha kaliteli, sürekli ve hızlı hizmet almaları/ vermeleri gerçekleģtirilmektedir. Radyoloji bölümünde, Fizik Tedavi Uzmanı, KonuĢma Terapisti ve Radyoloji uzmanından oluģan bir konsey tarafından değerlendirilen hastalara, yutma patolojilerinin ayırıcı tanısı ve rehabilitasyonu konusunda da hizmet sunulmaktadır, ÜRODİNAMİ KISMI: Urodinami kısmı bünyesinde ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmakta, videoürodinamik ve endoskopik incelemelerin yanısıra ihtiyaç duyulan hastalara elektroejekülasyon yöntemi uygulanabilmektedir. Bölümde; Mesane fonksiyonlarının Ġncelenmesi olarak bilinen ürodinami ve ürolojik endoskopi yapılmaktadır. ÇeĢitli nedenlerle boyundan ve belden aģağısı felç olan hastaların ereksiyon ve ejekülasyon sorunları çözülmekte, GATA Tüp Bebek Ünitesi ile koordineli bir biçimde çalıģmalar yürütülerek, çocuk sahibi olmaları konusunda yardımcı olun- maya çalıģılmaktadır. 20

22 DİŞ KISMI: Birimde, hastaların diģ ile ilgili Ģikayetlerinde konsültasyon hizmeti verilmektedir, 50 YATAKLI BAKIM MERKEZİ 50 Yataklı Bakım Merkezi; gctfi ve hak sahibi diğer personelden, devamlı yatağa bağımlı olanlar ile bakacak kimsesi bulunmayan fiziksel ve biliģsel engele sahip olanlar He tıbbi tedavisini ve rehabilitasyonunu tamamlamıģ ancak ev yaģantısına tamamen hazır olmayan hastaların geçiģ dönemlerinde bakımları ya da sürekli barınmalarını mümkün kılacak biçimde düzenlenmiģtir, 50 YATAKLI HASTANE OTELİ Höstane oteli; Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavisi devam eden ancak yatması gerekmeyen ve periyodik muayeneye ğelen malûl gazilerle, tedavi gören TSK personeline, malül gazherin refakatçilerine ve merkeze kurs veya benzeri nedenlerle gelenlere hizmet vermökteifır. 21

23 MALUL GAZİLER PSİKO-SOSYAL DESTEK BİRİM AMİRLİĞİ Malul Gaziler Pslko-Sosyal Destek Biriminin amacı; TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavi gören iç güvenlik yaralısı, malul gazi ve bunların ailelerinin, kısa sürede psikolojik açıdan sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, topluma uyumlu bireyler haline getirmektir. Birimde; malül gazinin hayat tarzı, aile, ekonomik durum, mesleki geçmiģ ve yaģam koģullan incelenir ve değerlendirilir, Gazilerin hastalık veya engelllliğln yaģamlarına etkileri araģtırılır. Mesleki yöntemler vasıtası ile olumsuz etkileri ve çözüm yolları tespit edilerek destek sağlanır. 22

24 Hasta ve ailenin mevzuat çerçevesinde kanuni hakları hakkında bilgilenmeleri sağlanarak, gerekli yönlendirilmeleri yapılır, Böylece hastaların, sosyal yaģamlarındaki psikolojik ve sosyal zorlukları tek baģına ve/ veya aileleri ile birlikte güven duygusu içinde aģabilen bireyler haline gelmelerini sağlamak için gayret sarf edilir, Birimde ayrıca, gazilerin hastanede yattıkları sürece moral ve motivasyonlarını arttırmak için tiyatro, sinema, konserler, konferans, seminer, kültürel geziler, ziyaretler vs. çok sayıda ve çeģitte sosyal faaliyetler düzenlenmektedir. KÜTÜPHANE Kütüphanemiz, Merkez çalıģanlarının her türlü araģtırma ve okuma ihtiyaçlarını en modern araç ve yöntemlerle gerçek- leģtirmeyi, bilginin etkili kullanımını sağlamak için bilgi kaynakları ile kullanıcılar arasında aracılık yapmayı amaçlamıģtır. Hastane per- soneline, yayın ödünç verme, kütüphane içinde yayınları kullanma, hastanede yatan hastalara gezici kitaplık hizmeti ve görme engelli hastalar için konuģan kitaplık hizmetleri verilmektedir. Kütüphane koleksiyonunda tıp kitapları, danıģma kaynakları, edebi eser- ler, sesli kitaplar, "Braille" kitaplar, RAY'lar, günlük gazeteler ve elektronik kaynaklar (tıbbi veri tabanları) bulunmaktadır, Hastanemizde tedavi gören görme engelli kullanıcılar için 18 Eylül 2003 Gaziler günüde açılıģı yapılan "konuģan kitaplık" bölümünde kaset kitap, "Braille" kitap ve sesli Internet hizmeti sunulmaktadır. 23

25 GAZİ MÜZESİ Müzede, 1980 yılından bugüne iç güvenlik harekatında yaralanan gazilere iliģkin bilgiler ve bu harekatları somutlaģtıran eģyalar sergilenmektedir, Bu kapsamda yapılan çalıģma ile 3980 gazinin bilgileri burada toplanmıģ bulunmaktadır, Gazi bilgi ekranına aktarılan bilgilere sayısal ortamda ulaģılıp bu bilgiler yazılı olarak da alınabilmektedir. Bilgi ekranında gazi arama ve istatistik bilgiler bölümleri yer almaktadır. Adı, soyadı, memleketi, olay yeri, olay tarihi seçeneklerinden herhangi biri ile gazi araması yapılabilmektedir. Tarihe, rütbeye, memlekete, olay yerine göre genel istatistik bilgilere ulaģılabilmektedir, Gazi bilgilerinin toplandığı ve bu Ģekilde istatistik çalıģmaların bulunduğu müzede ayrıca gazi adları panolara yazılmak yoluyla da somutlaģtırılmıģtır, 3980 gazinin adı rütbe ve alfabetik sıra esas alınarak dizilmiģtir. Vitrinlerde ise gazilerin harekata iliģkin eģyaları sergilenmektedir. Gazi eģyalarından ayrıca orijinal iç güvenlik harekatı teçhizatı da sembolik olarak müzede yer almaktadır. 24

26 GAZİ UYUM EVİ Gazi Uyum Evi, gazilerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kendilerine sosyal açıdan daha fazla moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla 2004 yılında ĠnĢa edilmiģtir. Bu bağlamda, Gazi Uyum Evi TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ni tamamlayıcı bir roi üstlenmektedir, Gazi Uyum Evi, GATA Yüzüncü Yıl Orman arazisi içinde, m2'lik bir alanda kurulmuģtur. Bu alanda; m2'lik gölet, Ģelaleler, 32 adet pergole, 30 m2'iik alanlardan oluģan 75 adet hobi bahçesi, hayvanat bahçesi, çocuk bahçeleri, yürüyüģ yolları, havuzlar ve göletle bağlantılı su yolları ve kafeteryalar bulunmaktadır. 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 TSK ELELE VAKFI Türkiye'yi tek bir vücut, tek bir yürek haline getiren "Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele" kampanyası, 56 saat gibi kısa bir sürede, aziz milletimizin gönlünden kopan yardımlar bir çığ gibi büyüyerek 2,7 milyon TL ( 2,7 milyon TL / 60,8 milyon Dolar )'ye ulaģtı. Toplanan bağıģlar Gnkur.BĢk.lığına teslim edildi. Gnkur.BĢk.lığında yürütülen çalıģmalar sonucunda, bu bağıģlarla; ülke savunması ve terörle mücadele esnasında yaralanan veya uzvunu kaybeden Kahraman Gaziler için hizmet verecek modern bir Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi kurulması kararlaģtırılmıģtır. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi projesinin inģaatına fiilen 01 Temmuz 1997 tarihinde baģlanmıģ, 35 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan merkez, 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete açılmıģ ve yapılan bir protokolle 29 Mayıs 2001 tarihinde TSK' ne devredilmiģtir. TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi projesinin gerçekleģtirilmesi Ġçin 45.6 milyon TL ( ödeme tarihindeki kurlara göre 105 milyon Dolar) harcanmıģ ve projenin tüm finansmanı TSK ELELE Vakfı tarafından karģılanmıģtır. Merkezde tedavi gören Gazilerimizin hastane ortamından uzaklaģtırarak ruhsal rehabilitasyonlarına moral ve motivasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla 19 Eylül 2004 tarihine hizmete açılan Gazi Uyum Evinin tüm finansmanı TSK Elele Vakfı tarafından sağlanmıģtır. KKK.lığı sorumluluğunda Ģehit aileleri ile gazilerimize yönelik olarak Ayvalık / Balıkesir'de hizmet veren TSK Ali Çetinkaya ilk KurĢun Rehabilitasyon Merkezi'nin milli bütçeden karģılanamayan, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları da TSK ELELE Vakfı tarafından karģılanmaktadır, Vakfımızın gelir kaynağını, değerbilir halkımızın yaptığı menkul ve gayri menkul bağıģlar ile mevduat gelirleri oluģturmaktadır. Devlet destekli ve yasayla belirlenmiģ herhangi bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. TSK ELELE VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : Ziya Gökalp Cad. Ataç-2 Sok. No:43/ Kızılay/ Ankara TLF : (0312) , FAKS : (0312) BağıĢ Hesap Numaraları TC Ziraat Bankası Kızılay ġubesi IBAN: TR T.Vakıflar Bankası Merkez ġubesi IBAN: TRĠ T. Garanti Bankası Anafartalar ġubesi IBAN: TR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

TSK elele vakfı. dergisi EN BÜYÜK GAZİ MUSTAFA KEMAL. atatürk. 19 Eylül gaziler günü etkinlikleri. Engelli öğrencilerin tiyatro başarısı

TSK elele vakfı. dergisi EN BÜYÜK GAZİ MUSTAFA KEMAL. atatürk. 19 Eylül gaziler günü etkinlikleri. Engelli öğrencilerin tiyatro başarısı TSK elele vakfı ISSN: 2148-3698 Yıl:2 Sayı:5 EKİM 2014 dergisi EN BÜYÜK GAZİ MUSTAFA KEMAL atatürk 19 Eylül gaziler günü etkinlikleri Engelli öğrencilerin tiyatro başarısı Vizyonumuz Ülke Savunması ve

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, SUNUŞ sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, Öncelikle yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve gönlünüzce geçmesi dileklerimi sunarım. TSK Elele Vakfı, kurulduğu

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2. ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL CĠHAZLAR... 3 1.1. Biyomedikal Cihazlarda Teknolojik GeliĢim... 3 1.2. Biyomedikal Cihazlarda Sınıflandırma... 5 1.2.1.

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ġ.Yusuf YILDIRIM 131101140 Bölüm:

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı