Ataköy United. Allah Vergisi. Müfettiş İdman Gücü. Takım Sorumlusu Cevdet ATA. Takım Sorumlusu Murat GÜRSOY. Takım Sorumlusu Ertan GÜVENDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ataköy United. Allah Vergisi. Müfettiş İdman Gücü. Takım Sorumlusu Cevdet ATA. Takım Sorumlusu Murat GÜRSOY. Takım Sorumlusu Ertan GÜVENDİ"

Transkript

1 Verg Müfett ler Derne stanbul ubes taraf ndan 2013 Eylül ay nda Hal Saha Futbol Turnavas düzenlenm olup, meslekta lar m z n yo un lg s ve çek mel maçlarla geçen turnuvam z sonunda amp yon olan Ataköy Un ted'a amp yonluk kupas ve madalyalar, 2. olan Allah Verg s ve 3.olan Müfett dman Gücü tak mlar na da y ne madalyalar takd m ed lm ayr ca kupa ve madalya tören nden sonra hal sahada turnuvaya kat lan tüm meslekta lar m za kokteyl düzenlenm t r. (Bu organ zasyonda eme geçen 2011 Promosyon Mehmet Serhan ÖZKAN a te ekkür eder z.) Ataköy United Takım Sorumlusu Cevdet ATA Allah Vergisi Müfettiş İdman Gücü Takım Sorumlusu Murat GÜRSOY Takım Sorumlusu Ertan GÜVENDİ 29

2 30

3 Takım Sorumlusu : Aytekin YALMAN Vergi İdman Yurdu Takım Sorumlusu : Enes DELİBAŞ Bomonti 2013 Takım Sorumlusu : İhsan YILDIRIM 2bina6 Takım Sorumlusu : Kadir ÇELİK FC Ataköy City Takım Sorumlusu : Güven ALTAY Goodfellas Takım Sorumlusu :Ayhan BÖLÜKBAŞI Konusu Kalmayan Karşılıklar Takım Sorumlusu : Halil AKBULUT Marmara Spor 31

4 Takım Sorumlusu : Emrah ÇELİK 5/1-e Takım Sorumlusu : Ümit EROL Geçici 67 Takım Sorumlusu : Uğur AKBAŞ Lokomotif Bomonti Takım Sorumlusu : Mustafa AKKAYA Mefhum-u Muhalif Takım Sorumlusu : İlhami BEY Nankatsu Takım Sorumlusu : Erhan ÖRNEK Sömestre 32

5 2- TTK, Ba ms z Denet m ve Verg Konulu Panel Verg Müfett ler Derne stanbul ubes taraf ndan Panel Ba kanl n Dr. Mahf E lmez' n yürüttü ü, Prof. Dr. Ünal Tek nalp, Prof. Dr. Vel ye Yanl, Dr. Veys Sev ve Seda Akku 'un panel st olarak yer ald Türk T caret Kanununun Verg Hukuku ve Denet m Alan nda Get rd Yen l kler" konulu panel tar h nde Grand Cevah r Hotel'de gerçekle t r lm t r. 33

6 Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce gelenekselle en ftar organ zasyonumuz, yo un b r kat l mla tar h nde Samatya Devel Restaurant'da gerçekle t r lm t r. 34

7 35

8 4-2. Promosyon Verg Müfett Yard mc lar Tan ma Kahvalt s Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce stanbul'da görev yapmaya ba layan 2. promosyon Verg Müfett Yard mc s meslekta lar m za 28 Eylül 2013 tar h nde Florya Devel Restaurant' ta tan ma kahvalt s toplant s düzenled k. 36

9 Promosyon Yeterl l k S nav Kahvalt s Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce yeterl l k s nav nda ba ar l olup, Verg Müfett olarak atanan meslekta lar m z ç n 18 May s 2013 tar h nde Fenerbahçe Belvü Asur Restaurantta kahvalt düzenled k. Verg Müfett olarak atanan 2009 promosyon meslekta lar m za ba ar lar d ler z. 37

10 / N san Do a Tat l Köyü Verg Müfett ler Derne stanbul ubes taraf ndan dernek üyeler m z n a leler le b rl kte yararlanmalar amac yla le Do a Tat l Köyü'nde tar hler nde konaklamal hafta sonu tat l program düzenled k. 38

11 Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce dernek üyeler m z n a leler le b rl kte yararlanmalar amac yla tar h nde rehber e l nde tar h ve kültürel yerler n tan t ld Fener-Balat gez s düzenled k. 39

12 8- stanbul'dan Tay n Ç kan Üyeler m z ç n Düzenled m z Yemek Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce stanbul'dan tay n olan derne m z üyes meslekta lar m z ç n tar h nde Samatya Devel Restaurant'da yemek düzenled k. 40

13 41

14 9-2010/1 Promosyon Verg Müfett ler Yeterl l k Yeme Verg Müfett ler Derne stanbul ubes olarak yeterl l k s nav nda ba ar l olarak Verg Müfett olarak atanan 2010/1 dönem meslekta lar m z ç n Galatasaray Adas 'nda tar h nde ak am yeme düzenled k. Verg Müfett olarak atanan meslekta lar m za, meslek hayatlar nda ba ar lar d ler z. 42

15 /2 Promosyon Verg Müfett ler Yeterl l k Yeme Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce yeterl l k s nav nda ba ar l olup Verg Müfett olarak atanan 2010/2 dönem meslekta lar m z ç n Galatasaray Adas 'nda tar h nde ak am yeme organ ze ed lm t r. Verg Müfett olarak atanan meslekta lar m za, meslek hayatlar nda ba ar lar d ler z. 43

16 11-3. Promosyon Verg Müfett Yard mc lar Tan ma Yeme Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce stanbul' da göreve ba layan 3. promosyon Verg Müfett Yard mc s meslekta lar m z ç n tar h nde Samatya Devel Restaurant' ta tan ma yeme düzenled k. 44

17 12- Yunan stan- Makedonya Gez s Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce, üyeler m z ve yak nlar n n kat lab ld, 30 May s - 3 Haz ran 2014 tar hler aras nda Yunan stan-makedonya gez s düzenled k /May s Do a Tat l Köyü Gez s Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce, dernek üyeler m z ve a leler n n kat ld, le Do a Tat l Köyü organ zasyonu May s 2014 tar hler aras nda düzenled k. 45

18 ftar Yeme Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce, tar h nde Samatya Devel Restaurant' ta ftar yeme organ zasyonu düzenled k. 46

19 Hal Saha Futbol Turnuvas Verg Müfett ler Derne stanbul ubes taraf ndan Eylül-Ek m 2014 aras nda Hal Saha Futbol Turnuvas düzenlenm olup, meslekta lar m z n yo un lg s ve çek mel maçlarla geçen turnuvam z sonunda amp yon olan Allah Verg s tak m na amp yonluk kupas ve madalyalar, 2. olan Ataköy Un ted ve 3. olan 1299 Bo az ç tak mlar na da y ne madalyalar takd m ed lm t r. (Bu organ zasyonda eme geçen 2011 Promosyon Mehmet Serhan ÖZKAN a te ekkür eder z.) Allah Vergisi Ataköy United-Seba Boğaziçi 47

20 Goodfellas 2bina6 Lokomotif Bomonti -Allah Vergisi Altay The Marmara City Şehzadeler Seba Amasra- Safranbolu Gez s Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce, üyeler m z ve yak nlar n n kat lab ld tar hler aras nda Amasra-Safranbolu gez s düzenled k. 48

21 Promosyon Verg Müfett ler Yeterl l k Yeme Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce yeterl l k s nav nda ba ar l olup Verg Müfett olarak atanan 2011 dönem meslekta lar m z ç n Galatasaray Adas 'nda tar h nde ak am yeme düzenled k. Verg Müfett olarak atanan 2011 promosyon meslekta lar m za ba ar lar d ler z. 49

22 C. UBEM Z N KURUMSALLA MASI ÇALI MALARI 1- Dernek Üye Yönet m Program Verg Müfett ler Derne stanbul ubem zce üyeler m z n kay tlar n n daha sa l kl ve güvenl b r ortamda bulundurulmas ve üyeler m zle lg l ayr nt l raporlamalar n yap lab lmes amac yla Üye Yönet m Program al nm t r. Bu sayede daha önce Excel format nda tutulan b lg ler bu programda tutulmaya ba lanm t r. 2- Muhasebe Program ubem z n gel r ve g derler n n düzenl tak p ed leb lmes ve raporlanab lmes amac yla üye yönet m program na entegre muhasebe program al nm t r. 50

23 3- Toplu SMS ve E-Posta Uygulamas ubem zce üyeler m zle h zl let m kurab lmek amac yla toplu SMS ve toplu E-Posta uygulamas ba lat lm t r. Her k uygulama da üye yönet m program na entegre olarak çal maktad r. Bu sayede toplu SMS ve E-Posta'lar farkl kategor lere ayr lm üyelere özel gönder leb lmekted r. (Mesle e g r tar h kategor s, Hang Grup Ba kanl nda çal t kategor s, vb..) 4- Personel Say s n n Artt r lmas Verg Müfett ler Derne stanbul ubem z n üye say s her geçen gün artmaktad r. Üye say m z n artmas neden yle faal yetler m z n üyeler m ze daha h zl sunulab lmes eks kl kler n n daha çabuk çözümleneb lmes amac yla personel say s nda art yap lm t r. Ayr ca personel n daha ver ml çal ab lmes amac yla planlamas na g d lm t r. 51

24 5- nternet S tes Verg Müfett ler Derne stanbul ubem z n 1200 den fazla üyes n n olmas ve meslek örgütler aras nda etk n b r s v l toplum kurulu u olms na ra men web sayfas n n olmamas b r eks kl kt. Bu eks kl e b naen nternet sayfas çal malar yap larak stanbul.org.tr nternet s tes faal hale get r lm t r.

25 ÜYE G R BEYANNAMES Adı Soyadı : T.C.Kimlik No. : Öğrenim Durumu : Fotoğraf (Üniversite/Fakülte/Bölüm) : Mesleğe Giriş Tarihi : Medeni Dururmu : Doğum Tarihi/Yeri : Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl : Kan Grubu : Kurum Sicil No : İletişim Bilgileri Cep Telefonu : İş Telefonu : Vergi Müfettişleri Derneğinin ana tüzüğünü okudum. Tüzükte yazılı aidat ücretleri, talep edilen diğer mali yükümlülükler ile Tüzükte yazılı diğer yükümlülüklerimi yerine getireceğimi, Tüzükte belirtilen aidatımın ve diğer akçeli taahhütlerimin aylık ücretimden kesilmesine rıza gösterdiğimi, Derneğin ilkeleri için çalışacağımı beyan eder, üyelik kaydımın yapılmasını arz ederim.

26

27 VERG MÜFETT LER DERNE STANBUL UBES 15. DÖNEM YÖNET M KURULU ( ) İSTANBUL 2015

28

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2011-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir.

SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. SAKARYA ÜN VERS TES YÜKSEKÖ RET M KANUN TASLA I HAKKINDAK GÖRÜ LER Üniversitemiz, taslak hakk nda genel olarak olumlu dü ünmektedir. Yasan n anlam yitirmi hükümlerden temizlenerek ayr nt ya girmeden 21.

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1

Ç NDEK LER. B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar. Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 Ç NDEK LER B R NC BÖLÜM Mükellefiyet ve stisnalar Madde 1-... 1 MADDEN N AÇIKLAMASI VE YORUMU... 1 I- VERG N N KONUSU... 1 II-KA IT TANIMI VE DAMGA VERG S NDE KA IDIN ÖNEM... 2 III-DAMGA VERG S NDE VERG

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı