ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de"

Transkript

1 ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: Türk ve Kürt derneklerinden Brown a tepki: BAfiBAKANIN GÖÇMEN AÇIKLAMASI AYRIMCI ngiltere de seçimlerin temel tart flma konular ndan bir olan göçmen sorunu Baflbakan Gordon Brown un geçen hafta yapt aç klama ile yeniden alevlendi. Brown aç klamas nda ülkeye uyum sa lamayacak göçmenlerin bu ülkeye gelmemesi gerekti ini söyleyerek, özellikle e itimsiz göçmenlere kap - y kapatacaklar n vurgulad. Brown un göçmenlerle ilgili aç klamalar n Telgraf için de erlendiren Türk ve Kürt derneklerin yöneticileri Baflbakan n yapt kalifiye-kalifiye olmayan ayr m n n d fllay c ve sorunun çözümüne yard m etmekten uzak oldu unda birlefliyor. Devam sayfa 4 te Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z flçi Partisi Enfield manifestosunu aç klad sayfa 6 da Mustafa Topkaya: Newroz özgürlük ve zulme karfl direnifl bayram d r sayfa 9 da Li Brukselê bi hezaran kes mefliyan R.27 Telgraf Gazetesi 4 yafl nda sayfa 10 da IDMC halk müzi i ziyafeti verecek sayfa 24 de En tatl ac art k Haringey de sayfa 21 de NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Bond k z bir Hintli Amerikan Güzeli/American Beauty, Hayallerin Peflinde/Revulutionary Road ve Uzaklara Gidelim/Away We Go gibi filmlerin Oscarl ismi Sam Mendes in yönetmesi planlanan son Bond filminin k z belli oldu. Bu isim Danny Boyle un yönetti i Milyoner/Slumdog Millionaire filminin baflrol oyuncusu Freida Pinto... Böylece James Bond karakterini canland - ran Daniel Craig in karfl s ndaki Bond k z ilk kez bir Hintli olacak. Bond k z olman n ayr cal klar düflünülürse bu güzel oyuncu için bulunmaz bir nimet say l r. Filmdeki mekânlar Afganistan a benzedi i için filmin Hindistan da çekilece i tahmin ediliyor. Pinto daha önce You Will Meet a Tall Dark adl son Woody Allen filminde de rol alm flt. L Oreal reklam kampanyalar n n da yüzü olan Pinto nun Bollywood un en çok kazanan oyuncusu oldu u kulaktan kula a dolaflmaya bafllad bile. Walter Scott' n da favorileri ayn Zaman n n üretken skoçyal tarihî roman yazar ve flairi Sir Walter Scott ad na, bu y l ilk kez verilmeye bafllayan Walter Scott Ödülleri nin adaylar aç kland. Tarihî kitaplara verilen ödüllerin aday listesinde, geçen y lki Booker Ödülleri adaylar ndan üçü bulunuyor. Robert Harris in antik Roma y anlatt kitab Lustrum, Simon Mawer in savafl öncesi Çekoslovakya y anlatt The Glass Room ve Booker n da galibi olan Hilary Mantel in VIII. Henry ye farkl bir aç dan bakt Wolf Hall adaylar aras nda. Aday olan di- er yazarlar ise Adam Thorpe, Sarah Dunant, Iain Pears ve Adam Foulds. Kazanan, 19 haziranda Borders Kitap Festivali kapsam nda, Scott n Melrose yak nlar ndaki evinde aç klanacak ve 25 bin sterlinlik ödülün sahibi olacak. Ata Demirer Gülmek Yasak la Londra da güldürecek... Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile buluflacak. Daha önce Ferhat Göçer, Volkan Konak ve 72.Ko ufl isimli tiyatro oyununu Londra l larla buluflturan Divaa Prodüksiyon ve Turkish Times & Radyo 90 organizasyonu ile, uzun bir aradan sonra Londra ya gelecek olan Ata Demirer in showu, Wood Green de yer alan Dominion Centre da yap lacak. K sa bir süre önce vizyona giren Eyvah eyvah filmi ile gündemde olan Ata Demirer, yeni gösterisi ile Londra daki sevenleri ile bulufluyor. Türkiye mizah n n en popüler isimlerinden birisi olan komedyen, Gülmek yasak isimli son stand-up show u ile ilk kez Londra da sahneleyecek. Daha önce Ferhat Göçer, Volkan Konak ve 72.Ko ufl isimli tiyatro oyununu Londra l larla buluflturan Divaa Prodüksiyon ve Turkish Times & Radyo 90 organizasyonu ile, uzun bir aradan sonra Londra ya gelecek olan Ata Demirer in showu, Wood Green de yer alan Dominion Centre da yap lacak. LONDRA LI SANAT VE E LENCE SEVERLER N KATILACA I EN BÜYÜK ORGAN ZASYON- LARDAN B R 2000 kiflilik bir kapasiteye sahip salon, Lon- Ata Demirer in Gülmek Yasak isimli son stand-up show u ilk kez Londra da sahnelencek. dra l sanat ve e lence severlerin kat laca en büyük organizasyonlardan birisine de sahne olacak. Esprilerinin yan s ra flark lar ve sahne performans ile de büyük be eni toplayan Ata Demirer in Londra gösterisi 8 May s Cumartesi günü gerçeklefltirilecek Editor YEN OYUN LK KEZ LONDRA DA SAHNELEN YOR 38 yafl nda olan Ata Demirer, 20 y l aflk n süredir çeflitli tiyatro ve filmlerde rol al yor. Son olarak senaryosunu kendi yazd ve baflrolünü Demet Akba ile paylaflt Eyvah eyvah isimli filmi ile gündemde olan Demirer, film : Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter : Haca Cheko ve dizi çal flmalar nedeni ile ara verdi i stand up gösterilerine de yeniden bafll yor. Gülmek yasak adl yeni oyunu ile ilk kez Londra da sahne alacak olan usta komedyen, buran n ard ndan genifl bir Avrupa turnesine ç kmay planl yor. TÜRK YE VE AVRUPA DA M LYONLARCA ZLEY C S VAR Ata Demirer, yeni oyunu ile mizah severlerin uzun süredir eksikli ini duyduklar bir ihtiyaca da cevap vermifl olacak. Bilindi i gibi Cem Y lmaz ve Beyaz gibi stand up ç lar uzun süredir gösterilerine ara vermifl durumdalar. Demirer, Türkiye ve Avrupa da milyonlarca izleyicisi olan gösterilere yeniden start veren ilk komedyen olacak. Daha önce sahneledi i "Tek Kiflilik Dev Kadro" adl stand up gösterisi ile 1000 den fazla kez sevenleri ile buluflan komedyen, günlük hayat ve geliflmelerden derledi i özgün tiplemelerle yine be eni toplayacak. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by : Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Ted Hughes Ödülü Oswald'a Hayat n bahç vanl k yaparak geçiren flair Alice Oswald, ngiliz flair Ted Hughes an s na bu y l ilk kez verilen ödülün sahibi oldu. Oswald ödülle birlikte 5 bin sterlin de kazand. Carol Ann Duffy nin sponsorlu unu üstlendi i ve bu y l ilk kez verilen Ted Hughes fiiir Ödülü nü Otlar ve Vahfli Çiçekler/Weeds and Wild Flowers adl kitab yla Alice Oswald kazand. Duffy ye göre yaz m stili Hughes a benzeyen ve bir do a flairi olan Oswald, 5 bin sterlinlik ödülün de sahibi oldu. Oswald kitab nda, karakterleri bitki ve çiçek isimleri kullanarak anlatm flt. Oswald n fliir kitab nda aralara Jessica Greenman in çizimleri de serpifltirilmiflti. fiair, Andrew Motion ve Jackie Kay gibi isimleri geride b rakarak ödüle uzand. Byron ve Shelley iki canavard ' Cambridge mezunu bir yazar aday, Britanyal flairler Lord Byron ile Shelley nin ailesini tan yan biri taraf ndan kaleme al nm fl bir elyazmas buldu. Bu metinde, Byron ve Percy Bysshe Shelley, yalanc, hain ve zalim canavarlar olarak tan mlan yor. Tarihçilerin yorumu ise, bu metnin harika bir keflif oldu u yönünde... Elyazmalar, New York Halk Kütüphanesi nde ilk kitab için araflt rma yapan Daisy Hay taraf ndan bulundu. Defterin sahibi ise Mary Shelley nin y llar aras nda yaflam fl olan üvey kardefli Claire Clairmont. 19. yüzy ldan kalma an defteri, Clairmont hayata küsmüfl yafll bir kad nken yaz lm fl ve defterde Byron ve Shelleyler den hem kendi, hem de di er insanlar n hayatlar n mahveden, özgür aflk ve fleytanî tutkunun esiri olmufl insanlar olarak bahsediliyor.

3 sayfa 3 Kurds for Green kuruluyor ngiltere de yaflayan Kürtlerin siyasi partilerde kurumsallaflmalar sürüyor. flçi Partisi ve Muhafazakâr Parti de kurulan oluflumlara flimdi Yeflil Parti için 12 Nisan da kurulacak Kurds for Green ekleniyor. Londra da yaflayan Kürt toplumunda bu y l yerel ve genel seçimlerin de yaklaflmas yla siyasi partilerle kurumsal çal flmalar devam ediyor. Y l n bafl nda kurulan Kurds for Labour ve ard ndan Muhafazakâr Parti meclis adaylar ve üyelerinin öncülük etti i Kurds for Conservative oluflumundan sonra, önümüzdeki hafta da Kurds for Green kurulacak. Oluflumun öncülü ünü belediye meclis üyesi adaylar Hatice Günefl (Crofton Park), Dilan Kurt (Barnet, Millhill East), Dilem Kurt (Barnet, Millhill East) ve Murat Gürses (Brunswick Park) yap yor. GEN fi KATILIM BEKLEN YOR 12 Nisan Pazartesi akflam Kurds For Green in kuruluflunun duyurusu çerçevesinde bir yemek organize edilecek. Green Party nin üst düzey yetkililerinin kat laca yemekte ayr - ca Avrupa Parlamentosu Yefliller Milletvekli Jean Lambert ana konuflmac olarak yer alacak. Yeflil Parti nin milletvekili ve belediye adaylar da yemekte haz r bulunacak. Türkiyeli toplumdan ifladamlar, dernek yöneticileri ve di er toplumun Green Party yetkilileri Noel Lynch, Hatice Günefl ve Jules Lyle Troia Restourant'ta bir araya geldi. önde gelen isimlerinin de kat - laca yemekli toplant Waterloo da bulunan Troia Restaurant ta gerçekleflecek. Bu toplant yla ilgili Troia Restaurant ta bir araya gelen Yeflil Parti Londra Federasyonu koordinatörü Noel Lynch, Westminster Belediye Meclis aday Jules Lyle ile Crofton Park belediye meclis aday Hatice Günefl, Kurds for Green in kurulufl çal flmalar ile ilgili bilgi al flveriflinde bulundu. LG KURUMSALLAfiIYOR Noel Lynch, Kurds for Green in kurulacak olmas n n kendileri aç s ndan memnuniyet verici oldu unu ifade ederek Partimize yönelik Kürtlerin her zaman bir ilgi ve sempatisi vard. fiimdi bu ilgi kurumsallafl yor ve gençlerin bizzat kat l mlar yla da gelifliyor dedi. Hatice Günefl de, ngiltere de yaflayan Kürtlerin Yeflil Parti ye olan ilgisinin zamanla artmaya devam edece ini ifade ederek bu kuruluflla birlikte bunun ön ad mlar n atm fl olaca z dedi.

4 sayfa 4 Baflbakan Gordon Brown, önceki hafta hükümetin göçmen politikas yla ilgili bir bas n toplant s düzenledi ve bu tart flmal konu hakk ndaki vaatlerini aç klad. Toplumda ülkeye olan göçün yaratt kayg lar anlad n belirten Brown, konuflmas nda göçmenlerin karfl laflt klar güçlüklere ve ülkeye katk lar na da vurgu yapt. Göçün tarih boyunca insanl n bir gerçe i oldu unu söyleyen Brown, buna verdi i örnekler aras nda 60 l y llarda yaflanan Türkiye den Almanya ya olan kitlesel göçü de gösterdi. Baz marjinal siyasi partilerin göç konusunu suistimal ettiklerini belirten Brown n en çok tart flma yaratan ifadeleri ise ngiltere nin bundan sonra yapaca n söyledi i uygulamalar hakk nda oldu. Brown, ülkenin daha fazla kalifiye olmayan göçmene ihtiyaç duymad n, bu nedenle bundan sonra da kalifiye olmayanlar n ülkeye girifline izin verilmeyece i vaadinde bulundu. Brown un göçle ilgili aç klamalar n Telgraf için de erlendiren Türkiyeli derneklerin yöneticileri ise Baflbakan n yapt - kalifiye-kalifiye olmayan ayr m n n d fllay c ve sorunun çözümüne yard m etmekten uzak oldu unda birlefliyor. Türk ve Kürt derneklerinden Brown a tepki: Baflbakan n göçmen aç klamas ayr mc ngiltere de seçimlerin temel tart flma konular ndan bir olan göçmen sorunu Baflbakan Gordon Brown un geçen hafta yapt aç klama ile yeniden alevlendi. Brown aç klamas nda ülkeye uyum sa lamayacak göçmenlerin bu ülkeye gelmemesi gerekti ini söyleyerek, özellikle e itimsiz göçmenlere kap y kapatacaklar n vurgulad. Brown un konuflmas na Türkiyeli derneklerden tepki geldi: nsanlar e itimli-e itimsiz veya yetenekli yeteneksiz diye ay rmak ayr mc l k. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi K br s Türk Dernekleri Konseyi baflkan Akmen S tk TOPKAYA: NSANA NSAN OLARAK BAKILMALI Halkevi baflkan Mustafa Topkaya, Brown un aç klamalar - n n bir yasal düzenlemeye dönüflmesini beklemedi ini, daha çok bir politik manevra oldu- u görüflünde. Topkaya ya göre özellikle Muhafazakâr seçmenden oy almak için Brown bu aç klamalar yapma gere ini duydu, ancak reel politikada bunun geçerli olmas zor. Topkaya, flöyle yorumluyor: Bir yandan bir seçim aç klamas olarak görmek gerekiyor. Fakat bir yandan da özellikle ekonomik krizden sonra ülke kap lar n üçüncü dünya ülkelerine aç k tutmayacaklar n, ülkenin iflsizlikle dolmas na izin vermeyeceklerini göstermeye çal fl - yorlar. Ancak gene de biz insana insan olarak bak lmas gerekti ine inan yoruz. nsanlar n e itimsiz olmalar veya kalifiye olmamalar onlar n kendi suçu de ildir. Bunun çok çeflitli nedenleri vard r. Bu tart flmalar n da insanlar n temel haklar dik- ngiltere Türk Dernekleri Baflkan fiener Sa lam Halkevi baflkan Mustafa Topkaya kate al narak yürütülmesi gerekiyor. SA LAM: VASIFSIZ NSANLARA NE OLACAK? ngiltere Türk Dernekleri Baflkan fiener Sa lam, Brown un ayr m n n yanl fl oldu unu ifade ederek insan vas fl veya vas fs z, insand r vurgusunu yap yor. Sa lam n yorumu flöyle: Bizim böyle bir ayr ma gönlümüz raz olamaz ve karfl oluruz. Bu durumda vas fs z insanlara ne olacak? Kald ki, bizim gibi toplumlar bu ülkeye büyük girdiler sa lam flt r. Ancak böylesi bir ayr m yapmak sonunda bizim toplumumuzu da olumsuz etkileyecektir. nsanlar neye göre kalifiye veya de il diye ay rabilirler ki. Onlara göre kalifiye olmayacak bir çok insan bu ülkeye çok büyük katk lar sa lam flt r Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin SITKI: SORUN AB POL T KASINDAN KAYNAKLANIYOR K br s Türk Dernekleri Konseyi baflkan Akmen S tk, Brown un aç klamas n mant kl bulmad n belirtiyor. S tk flöyle yorumluyor: Brown un aç klamas pek mant kl de il çünkü ngiltere eninde sonunda AB üyesi ülkelerin insanlar n almak zorunda. Di er ülkelere ise kap lar zaten kapal yd. Bu tart flmalar AB üyesi ülkelerden gelen yo- un göçlerin sonunda oluyor. Kap lar n z 40 ülkeye sonuna kadar açarsan z sonuç böyle oluyor haliyle. Öte yandan AB üyesi olmayan ülkelerin e itimli insanlar na da yerleflim veya çal flma izni vermiyorlar ki. Bu politikalarla birlikte bizim insanlar m z n gelifli daha da zor olacak. Ayr ca insanlar n yetene i, kalifiye olup olmad n neye göre belirleyecekler, bu da ayr ca aç klanmas gereken bir nokta. SEZG N: UCUZ figücü POL T KASI Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin Hackney Göçmen Forumu baflkan Ali R za Aksoy de Brown un aç klamalar n do ru bulmuyor. Sezgin, bu yaklafl m n savafllardan, insani krizlerin yafland bölgelerden kaçan insanlar n flartlar n görmezden geldi ini, bu insanlar n flartlar n yok sayd n vurguluyor. Sezgin in yorumu flöyle: Bu söylemin kendisi çok da yeni de il asl nda. Avrupa Birli i ülkelerinin ucuz iflgücü sa lama politikalar n n bir örne i bu da. Ucuz iflgücü yeterlili i d fl nda bir hususu dikkate alm yor. Ancak e itimli göçmen de var e itimsiz de. Bu gösteriyor ki, bundan sonra daha iyi bir hayat için buraya gelecek insanlar n flartlar dikkate al nmayacak. AKSOY: BU YAKLAfiIM IRKÇILI A GÖTÜRÜR Hackney Göçmen Forumu baflkan Ali R za Aksoy ise, Brown un yaklafl m n n ayr mc l k oldu unu, bunun rkç l a kadar gidebilece i yorumunda bulunuyor. Aksoy un de erlendirmesi flöyle: Hiç kimse ülkesini gönüllü olarak terk etmez. nsanlar savafllar, felaketler sonras nda mecburen terk ediyorlar. Bu yaklafl m göçün görünmez duvarlar n yükselten bir tutum. O zaman canlar tehlikede olan insanlara nas l bir çözüm sunacaklar? Ayr ca, insanlar az geliflmifl, çok geliflmifl diye ay rmak insanc l bir tutum de ildir. Bu onlar ad m ad m rkç l a götürür. Bu politika az geliflmifl tüm ülkeleri olumsuz etkileyecek. Çünkü bu asl nda beyin göçünü öne ç kar yor. Daha önce tan mlamadan yapt klar beyin göçünü flimdi aç k aç k dile getiriyorlar. Geri kalm fl ülkelere de sizin yetenekli insanlar n z alaca z, sizin de geri kalman z devam edecek diyorlar.

5 sayfa 5

6 sayfa 6 flçi Partisi Enfield manifestosunu aç klad flçi Partisi, Enfield Belediyesi için haz rlad manifestosunu aç klad. Parti, yeni ifl alanlar için 2.1 milyon Poundluk maddi yard m yap lmas, vergi oranlar n n düflürülmesi, yafll lar için bak m evleri, gençler için gençlik merkezleri gibi vaatlerde bulundu. flçi Partisi Enfield ofisi, ilçeyle ilgili projelerini içeren manifestosunu aç klad. Geçen hafta Çarflamba günü Enfield milletvekili Andy Love un Fore Street teki seçim bürosunda bir araya gelen parti yetkilileri, sekiz y ll k Muhafazakar Parti yönetiminin yerine geçmeleri durumunda yapacaklar projeleri anlatt. Toplant ya Enfield parti lideri Jeff Rodin, Southgate milletvekili aday Bambos Charalambous, Enfield belediye meclis üyesi adaylar Ali Bak r (Haselbury), Andrew Stafford (Edmonton Green), Achilleus Georgious (Bowes), Del Goddard (Palmers Green), Chris Deacon (Jubilee), miltvekili Andy Love un efli Ruth Love ve parti delegesi Osman Tango nun aralar nda bulundu- u isimler kat ld. 15 y ld r Enfield de belediye meclis üyeli i yapan Charalambous, kendi seçim bölgesi Southgate den milletvekili adayl n koydu. Muhafazakar Parti den Tottenham milletvekili aday Andrew Charalambous la yaln zca soyad benzerli i olan Charalambous, Telgraf n seçim çal flmalar ve projeleriyle ilgili sorular n yan tlad. Türk ve Kürt toplumlar beni 15 y ld r tan yor, çal flmalar m biliyorlar diyen Charalambous, Bu nedenle seçim çal flmalar ma da destek veriyorlar. Bu ortakl m z n gelecekte de sürece ine eminim vurgusu yap yor. YOKSULLUK VE fis ZL K VURGUSU Partilerinin manifestosunu Southgate milletvekili aday Charalambous ile birlikte aç klayan parti ilçe lideri Rodin, Enfield in son sekiz y lda Londra da yoksulluk ve iflsizli in en yükseldi i yerlerden biri haline geldi ine dikkat çekti. Enfield in flu anda Londra n n en kalk nm fl ve huzurlu ilçeleri aras nda olmas gerekirdi diyen Rodin, bunun yerine ilçede özellikle iflsizlik, eflitsizlik ve bebek ölüm oran n n en yüksek noktalara vard n görüyoruz ifadelerini kulland. fiç PART S N N VAATLER Parti, yerine getirme vaadinde bulundu u projelerini flöyle aç klad : * Bölgedeki iflyerlerine hibe deste- i sa lanarak ve iflsizli in düflürülmesi için yeni ifl alanlar yarat lacak. SORUNLARIMIZ BENZER Charalambous, sözlerine flöyle devam ediyor: Ben K br sl Rum toplumdan gelme bir siyasetçiyim ve bizim toplumumuzla Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumunun yaflad klar sorunlar n bu ülkede benzer oldu unu düflünüyorum. Bu toplumlar m z kendi ifllerini ayakta tutmaya çal fl yor ve bunun için de kamu deste ine ihtiyaçlar var. Muhafazakârlar sekiz y ld r Enfield de sorunlar n çözümünden çok büyümesine yol açt lar. Bu bak mdan bizim yapaca- m z çal flmalar n önemi daha da art yor. Ben de bu amaçla Parlamento da toplumlar m z n sorunlar na çözüm bulmak için çal flaca m. * Ayr lacak olan 2.l milyon Poundluk bütçeden ilçedeki her semte her y l 100 er bin Poundluk maddi kaynak sa lanacak. Ve bu paran n bölgedeki toplumun kendi ihtiyaçlar na göre harcanmas sa lanacak. * Her sene 20 ye yak n çocuk afl - r h zdan kaynakl trafik kazalar ndan ölüyor. Okul çevrelerinde araçlar n yapt h z 20mph e düflürülecek. * Yafll lar için bak m evleri, gençler için gençlik merkezleri art r lacak. * Bir geri dönüflüm merkezinin aç lmas yla çöpler geri dönüflüme u rat lacak. * Özellikle etnik toplumlar n yaflad semtlerdeki kapat lm fl kütüphaneler aç lacak. * ki y l boyunca iflyerlerinin belediye vergilerinde hiçbir art fl yap lmayacak, oldu u yerde durdurulacak ve yeni iyilefltirme çal flmalar yap lacak. Zor durumdaki iflyerlerine müfettifller gönderilerek vergilerinin düflürülmesi sa lanacak. * Gelir seviyesi düflük insanlar n çok pahal ücretleri olan spor merkezlerinden yararlanmalar sa lanacak. * Yafll lar n al flverifl merkezlerinin park servisinden ücretsiz yararlanmas sa lanacak. * Sokaklarda sahipsiz hayvanlar denetim ve koruma alt na al nacak. SEÇMEN KÜTÜKLER NE KAYIT ÇA RISI Toplant da bulunan Enfield Belediyesi Meclis üyesi aday Ali Bak r ise Türkiyeli ve K br sl topluma seçim bürolar na kaydolma ça r s yapt. Bak r, Seçim kütüklerine kayd n yapt rmam fl binlerce Türk, Kürt ve K br sl Türk insan m z var. Bu insanlar - m z n en geç 20 Nisan a kadar kay tlar n yapt rmalar gerekiyor dedi. Charalambous: Yoksullu a karfl mücadele edece im Hamza Aktan Telgraf Gazetesi flçi Partisi nin Enfield için haz rlad manifestostoda bölgenin kalk nmas için önemli projeler yer al yor. flçi Partisi Enfield-Southgate milletvekili aday Bambos Charalambous, seçilmesi durumunda mücadele edece i esas sorunlar n yoksulluk ve eflitsizlik olaca n söyledi. flçi Partisi Enfield-Southgate milletvekili aday Bambos Charalambous YOKSULLUK VE Efi TS ZL K VURGUSU Milletvekili aday Charalambous, seçilmesi durumunda çözümü için çal flaca sorunlar flöyle özetliyor: lk olarak yoksulluk ve eflitsizliklere karfl mücadele edece im. Sadece Enfield içinde de il ülke ve uluslar aras alanda bu çabam olacak. nsanlar m z n kendi bölgelerinde kendilerini güvende olmalar n sa layacak çal flmalara odaklanaca z. Suç oranlar n n azalt lmas, gençlerin suça kar flmas n n önüne geçmek, e itimde daha verimli sonuçlar almak, kamu hizmetlerinin yerinde kullan lmas gibi sorunlar önceliklerimiz olacak.

7 sayfa 7 Saatçiler ngiltere yi bir daha de ifltirebilecek mi? ngiltere, seçimlerin yaklaflt flu günlerde Muhafazakâr Parti nin imdad na yetiflen bir reklâm ajans n konufluyor: Saatchi&Saatchi firmas. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Muhafazakâr Partililer M&C Saatchi firmas n n haz rlad sloganlar o kadar be endi ki, aç klad klar n n ertesi günü seçim araçlar n n üzerindeki bu bilboardlarla Londra turu yapt lar. ngiltere, seçimlerin yaklaflt flu günlerde iki büyük parti flçi Partisi ile Muhafazakâr Parti kadar bir baflka aktörü, bir reklâm ajans n konufluyor. Bu, sadece ngiltere nin de il yak n dünya tarihinin de önemli bir figürü haline gelecek Margaret Thatcher siyaset sahnesine bir baflbakan olarak tafl mada kilit rol oynam fl, daha sonra Thatcher n halefi John Major a da ayn koltu u kazand rmada etkili olmufl bir flirket: smi Türkçe den gelme, Saatchi&Saatchi firmas da, flçi Partisi iktidar n devirmeye çal flan Muhafazakâr Parti ye en çok bu reklâm firmas n n uzun bir iflsiz kuyru unun üzerinde yazan flçiler/ flçi Partisi çal flm yor (Labour isn t working) slogan yard m etmiflti. Ayn flirketin 1992 de John Major için haz rlad bir bomban n üzerine yaz l flçi Partisi vergilerinin bomba etkisi slogan n n Major n koltu unu korumas na yard mc oldu u da art k bir tarihi veri. fiimdi ayn flirketin bir devam olan M&C Saathci (ismini sahipleri Maurice ile Charles kardefllerden al - yor), ngiltere de yeniden sahnede ve yine 13 y ll k flçi Partisi iktidar - n devirecek en önemli aktörlerden biri haline gelmesi söz konusu. LK KAMPANYA TUTMAYINCA Bu flirketi uzun bir aradan sonra yeniden ngiltere tarihinde etkili k lmas muhtemel geliflmeler Muhafazakâr Parti nin Sonbahar aylar ndan bu yana yürüttü ü seçim kampanyas n n tutmamas yla bafllad. Parti, uzun bir süredir Fransa merkezli Euro RSCG firmas yla çal fl - yordu. Ancak bu firman n partinin baflkan David Cameron öne ç kararak üretti i bir hayli naif sloganlar uzun bir süredir internet sitelerinde espri malzemesi yap l yordu. Ayn kampanya, Muhafazakârlar n seçimlerde aç k ara önde gitmesine ra men gerilemesinin sebebi olarak bile gösterilmeye ve gazetelerde eski meflhur slogana gönderme yapan Kampanya çal flm yor bafll kl haberler ç kmaya bafllay nca, parti tarihi müttefiki Saatchi yi tekrar göreve ça rd. BORCUMUZU K YE KATLADIM, OYLAR BANA Günlerdir Saatchi nin bu defa hangi fikirle gelece i merak ediliyordu ki, Muhafazakârlar geçen hafta, yeni sloganlar n aç klad. Yeni kampanyada bu defa merkezde rakip parti lideri baflbakan Gordon Brown ve ona atfedilmifl sözler var. Haz rlanan bilboardlarda Brown a koca puntolu harflerle Ulusal borcu ikiye katlad m, bana oy ver, Fakir ve zengin aras ndaki mesafeyi art rd m, bana oy ver, 80 bin suçluyu erken sal verdim, bana oy ver gibi istihzas bol sözler ettiriliyor ve alt nda küçük harflerle Ya da de iflim için oy kullan, Muhafazakârlar seç deniliyor. SEÇ M ARAÇLARININ ÜZER NDEK B LBOARDLARLA LONDRA TURU YAPTILAR Muhafazakâr Parti bu sloganlar o kadar be endi ki, aç klad klar n n ertesi günü seçim araçlar n n üzerindeki bu bilboardlarla Londra turu yapt lar. fiimdi ayn bilboard ve posterler ülkenin her taraf na as l - yor. 6Tutmas yüksek ihtimalli görünen bu sloganlar, Muhafazakârlar n flçi Partisi yle olan fark n yeniden açar ve bu süreç bir buçuk ay sonra 13 y ll k iktidar n de iflmesiyle sonuçlan rsa, Muhafazakâr Parti kadar M&C Saatchi firmas da yeniden tarihi bir zafer kazanm fl olacak. Seçim kampanyas na henüz ciddi bir flekilde bafllamam fl flçi Partisi nin ise yeni bir Saatchi ma duriyetini nas l bir espriyle engellemeye çal flaca na dairse henüz bir iflaret yok.

8 sayfa 8

9 sayfa 9 Mustafa Topkaya: Newroz özgürlük ve zulme karfl direnifl bayram d r Hackney Belediyesi Newroz bayram n verdi i bir resepsiyonla kutlad. Newroz resepsiyonuna aralar nda Belediye Baflkan Jules Pipe, Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer, Milletvekili Diane Abbott, Milletvekili ve ayn zamanda Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier'in de bulundu u çok say da konuk kat ld. Hackney Belediye binas nda geleneksel olarak yap lan Newroz resepsiyonuna aralar nda Belediye Baflkan Jules Pipe, Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer, Kuzey Hackney ve Stoke Newington Milletvekili Diane Abbott, Güney Hackney ve Shoreditch Milletvekili ve ayn zamanda Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier'in de bulundu u çok say da meclis üyesi ve belediye yetkilisi kat ld. Hackney Belediyesi nde gerçekleflen Newroz resepsiyonuna yabanc konuklar n yan s ra Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya, Halkevi yönetim kurulu üyesi Nafiz Bostanc, KNK Londra temsilcisi Akif Rizgar Wan ile yo un davetli toplulu u kat ld. Hackney Belediye Meclis üyesi Gülay çöz ile Kürt kurumlar taraf ndan düzenlenen resepsiyona belediye meclis üyeleri Deniz O uzkanl ile Feryal Demirci de kat ld. P PE: KÜRT VE TÜRKLER BÖLGEN N EN ÖNEML SOSYAL VE EKONOM K D NAM KLER Hackney Belediyesi nin tarihi belediye saray nda gerçekleflen ve yaklafl k 3 saat süren resepsiyonda davetlilere geleneksel yemek ve içecek servisi yap ld. Belediye Baflkan Jules Pipe davette yapt konuflmada, Hackney' n ülkenin en kozmopolit belediyelerinden birisi oldu unu belirterek, bu tür kutlamalarla bölgenin kültürel zenginlikleri ve farkl l klar n yans tmaktan mutluluk duydu unu söyledi. Hackney'de yaflayan Kürt ve Türk göçmenlerin bölgenin en önemli sosyal ve ekonomik dinamikleri aras nda oldu unu kaydeden Pipe, bölgede yaflayan Türkiyeli göçmenlere belediye olarak her türlü deste i vermeye haz r olduklar n ifade etti. Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier, Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer, Milletvekili Diane Abbott, Hackney Belediye Meclis üyeleri Gülay çöz ve Deniz O uzkanl, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya. TOPKAYA: KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK TALEPLER NE DESTEK OLUNMALI Davette söz alan Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ise yapt konuflmada, Hackney' n ngiltere'ye göç eden Kürtlerin en yo un yaflad bölgelerin bafl nda geldi ine dikkat çekerek, belediyenin Kürtler için büyük önem tafl yan Newroz bayram n kutlamaya yönelik etkinli inin oldukça sevindirici oldu unu dile getirdi. Topkaya Newroz'un özgürlük ve zülme karfl direniflin bayram oldu unu belirtti i konuflmas nda Kürt halk n n özgürlük taleplerine destek olunmas ça r s nda bulundu. Hackney Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer ise konuflmas nda Türkiye'den göçün 1970'li y llardan bafllad n hat rlatt. Bu süre içerisinde Londra'da ve Hackney'de yaflayan göçmenlerin daha yerleflik hale geldi ini belirten Ünlüer, Kürt ve Türk toplumlar n n Hackney'in sosyal, kültürel ve siyasal hayat nda her geçen gün daha fazla yer almaya bafllad klar n görmekten mutluluk duydu- unu dile getirdi. Hackney belediyesinde gerçekleflen geleneksel Newroz resepsiyonu milletvekili Diane Abbott, Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier ve Roj Kad n Derne i nden Özlem J Murray'in konuflmalar n n ard ndan sona erdi.

10 sayfa 10 Telgraf Gazetesi 4 yafl nda Telgraf Gazetesi elinizdeki 208. say s yla birlikte 4 yafl na girdi. Evrensel bas n yay n ilkelerinden taviz vermeden yay n n sürdüren gazetemize bugüne kadar verdikleri destekten dolay de erli okuyucular m za ve ilanlar yla bize güç katan reklam müflterilerimize yürekten teflekkür ediyoruz. Gazeteniz Telgraf elinizdeki 208. say s yla birlikte 4 yafl na girdi. Ç k fl say m zda gazetemizin çerçevesini belirleyen temel niteli in bilgi ve deneyim paylafl m olaca n ifade ederek, ngiltere de yaflayan toplumlar m - z n bütün sorunlar n, çözüm önerileriyle birlikte, sayfalar m - za tafl yaca m z belirtmifltik. Aradan geçen dört y ll k süre içerisinde sayfalar m za tafl d m z yerel ve güncel haberlerin k sa bir dökümünü yapmaya kalkt - n zda bu amac m z ne ölçüde gerçeklefltirdi imizi sizler de göreceksiniz. Düflünen, üreten ve yaflama aktif bir özne olarak kat lan her insana sayfalar n büyük bir olgunlukla aç k tutan Telgraf gazetesi, dört y ll k yay n süresi içerisinde çok özel ve tematik olarak birbirinden oldukça farkl haberlere imza att. TOPLUM YARARINI GÖZETEN YAYIN Telgraf Gazetesi bu anlam yla habercili in sadece edilgen bir gündem yans tma olay olmad - n, toplumun önemli kurulufl ve aktörleriyle gerçeklefltirdi i mülakatlarla, gazetecili in ayn zamanda kamu yarar na etkin bir gündem oluflturma faaliyeti oldu u gerçe ini temel bir ilke olarak benimsedi. Yay n dünyas na ad m att m z günden beri yerel bir gazete olarak evrensel bas n ilkelerinden taviz vermeme konusunda kararl bir duruflu benimsedik. Toplum ç kar ile kifli hak ve özgürlükleri, tarafs z ve do ru haber ile özel yaflam n mahremiyetine sayg ilkeleri aras ndaki hassas dengeyi gözeten bir gazete kimli ini ön planda tutman n, okuyucu taraf ndan cömertçe ödüllendirildi ine tan k oldu umuzu ifade etmeliyiz. Bundan dolay öncelikle siz de erli okuyucular m za yürekten teflekkür etmek istiyoruz. Gazetemize reklamlar yla mali anlamda güç katan bütün firma, kifli ve kurulufllara ilgi ve güvenlerinden dolay ayr ca teflekkür etmeyi unutmuyoruz tabiki. Paylaflarak ço alma dile iyle. Nice y llara...

11 sayfa 11

12 sayfa 12 Alevi çocuklar na cemevinde din e itimi önerisi... Alevi aç l m n n koordinasyonunu yürüten Devlet Bakan Faruk Çelik, Alevi çocuklar n din e itimini cemevlerinde almas önerisini gündeme getirdi. Devlet Bakan Faruk Çelik, Alevi aç l m konusunda gelinen çal flmalara yönelik yeni de- erlendirmelerde bulundu. Bakan Çelik, Alevili in ders kitaplar nda nas l anlat laca ve cemevlerinin yasal statüsünün belirlenmesi için gelecek hafta iki teknik komisyonun çal flmalara bafllayaca n aç klad. Devlet Bakan yeni ö retim y l nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeri inin de yenilenece ini, din e itiminin iste e ba l hale getirilece ini söyledi. Bakan Çelik, din e itiminin din kültürü dersinden farkl oldu unu ve iste e ba l olmas gerekti ine dikkat çekti. Çelik, Aileler dinlerini ö renmek için çocuklar n istedikleri yere gönderir. Aleviler de çocuklar n cemevlerine gönderebilir. Burada çocuklar inançlar n n ritüellerini ö renir. Neye inan yorsan onun e itimini almal s n dedi. Çelik, yeni ö retim y l nda din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplar nda Alevilik ile ilgili yenilenmifl bölümlerin yer alabilece ini de aç klad. Alevilikle ilgili bölümlerle bakanl kta oluflturulan teknik komisyonun çal flt n söyleyen Çelik, "Din kültürü dersinde Alevilik de anlat lacak, Hanefi ve fiaifilik de" dedi. Dalston da bulunan AKM ve Cemevi binas nda Pazar günleri saat saatleri aras yap lacak olan foto raf kursu 11 Nisan Pazar günü bafll yor. Temel foto rafç l k, dijital foto rafç l k, fl k, kadraj, objektif, makina gibi teknik konular n yan s ra, foto raf n günlük hayatta etkin kullan m ve meslek olarak foto raf dersleri verilecek. Kurs sonunda kat l mc lara sertifika verilecek ve ö rencilerin çal flmalar Cemevi nde sergilenecek. Foto rafla ilgilenip bu güne kadar f rsat bulamayanlar, yeteneklerini gelifltirmek isteyenler ve meslek olarak foto rafç l düflünenler kay t yapt rarak AKM ve Cemevi nde bafllayan kurslara kat labilirler. Telefon ile kay t yapt rmak ve daha fazla bilgi almak için, ve numaral telefonlardan bilgi al nabilir. AKM VE CEMEV 17. OLA AN GENEL KURUL ÇA RISI 4 Nisan Pazar günü Cemevi nde yap lan üye toplant s nda 700 üyenin kat l m ile 18 Nisan Pazar günü Ola an Genel Kurul a gitme karar alm fl bulunmaktay z. 17. Ola an Genel Kurulumuza tüm üyelerimiz ve halk m z davetlidir. Tarih: 18 Nisan Pazar günü Saat: Yer: Hackney Ocean Adres: 270 Mare Street, Hackney, London, E8 1HE AKM ve Cemevi yeni Web sayfas : NG LTERE ALEV KÜLTÜR MERKEZ VE CEMEV Cemevi nde foto raf kursu bafll yor... Gazeteci ve foto raf sanatç s Mustafa Çetinkaya, ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi nde foto raf dersleri verecek.

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de

SEÇ M YARIfiINDA YEN GENÇ ADAYLAR. Seçimler yaklafl rken Kürt ve Türk Belediye meclis üyesi adaylar n n say s da art yor Devam sayfa 7 de 12 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 196 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Diyarbak rspor, ngiltere Premier Ligi'nin en iyi tak mlar ndan Tottenham'la görüflmeler

Detaylı

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de

Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de NSAN SES N N BÜYÜLÜ B R ENSTRUMAN OLDU UNA NANIYORUM Londra da yaflayan opera flark c s Aygül Erce ile yapt m z ropörtaj sayfa 20 de 28 Nisan / Nisan 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 159 Tel: 020 8341 2021

Detaylı

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te

LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD. Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te LONDRA DA SRA L SALDIRILARI PROTESTO ED LD Londra daki protesto yürüyüflüne 50 bin kifli kat ld devam sayfa 4 te 6 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 143 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET

HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET HÜKÜMETTEN BANKALAR Ç N K NC DESTEK PAKET Hükümet kredi kanallar n açmak ve emlak piyasas n hareketlendirmeyi hedefliyor devam sayfa 9 da 20 Ocak / Çile 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 145 Tel: 020 8341

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı