ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de"

Transkript

1 ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: Türk ve Kürt derneklerinden Brown a tepki: BAfiBAKANIN GÖÇMEN AÇIKLAMASI AYRIMCI ngiltere de seçimlerin temel tart flma konular ndan bir olan göçmen sorunu Baflbakan Gordon Brown un geçen hafta yapt aç klama ile yeniden alevlendi. Brown aç klamas nda ülkeye uyum sa lamayacak göçmenlerin bu ülkeye gelmemesi gerekti ini söyleyerek, özellikle e itimsiz göçmenlere kap - y kapatacaklar n vurgulad. Brown un göçmenlerle ilgili aç klamalar n Telgraf için de erlendiren Türk ve Kürt derneklerin yöneticileri Baflbakan n yapt kalifiye-kalifiye olmayan ayr m n n d fllay c ve sorunun çözümüne yard m etmekten uzak oldu unda birlefliyor. Devam sayfa 4 te Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z flçi Partisi Enfield manifestosunu aç klad sayfa 6 da Mustafa Topkaya: Newroz özgürlük ve zulme karfl direnifl bayram d r sayfa 9 da Li Brukselê bi hezaran kes mefliyan R.27 Telgraf Gazetesi 4 yafl nda sayfa 10 da IDMC halk müzi i ziyafeti verecek sayfa 24 de En tatl ac art k Haringey de sayfa 21 de NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Bond k z bir Hintli Amerikan Güzeli/American Beauty, Hayallerin Peflinde/Revulutionary Road ve Uzaklara Gidelim/Away We Go gibi filmlerin Oscarl ismi Sam Mendes in yönetmesi planlanan son Bond filminin k z belli oldu. Bu isim Danny Boyle un yönetti i Milyoner/Slumdog Millionaire filminin baflrol oyuncusu Freida Pinto... Böylece James Bond karakterini canland - ran Daniel Craig in karfl s ndaki Bond k z ilk kez bir Hintli olacak. Bond k z olman n ayr cal klar düflünülürse bu güzel oyuncu için bulunmaz bir nimet say l r. Filmdeki mekânlar Afganistan a benzedi i için filmin Hindistan da çekilece i tahmin ediliyor. Pinto daha önce You Will Meet a Tall Dark adl son Woody Allen filminde de rol alm flt. L Oreal reklam kampanyalar n n da yüzü olan Pinto nun Bollywood un en çok kazanan oyuncusu oldu u kulaktan kula a dolaflmaya bafllad bile. Walter Scott' n da favorileri ayn Zaman n n üretken skoçyal tarihî roman yazar ve flairi Sir Walter Scott ad na, bu y l ilk kez verilmeye bafllayan Walter Scott Ödülleri nin adaylar aç kland. Tarihî kitaplara verilen ödüllerin aday listesinde, geçen y lki Booker Ödülleri adaylar ndan üçü bulunuyor. Robert Harris in antik Roma y anlatt kitab Lustrum, Simon Mawer in savafl öncesi Çekoslovakya y anlatt The Glass Room ve Booker n da galibi olan Hilary Mantel in VIII. Henry ye farkl bir aç dan bakt Wolf Hall adaylar aras nda. Aday olan di- er yazarlar ise Adam Thorpe, Sarah Dunant, Iain Pears ve Adam Foulds. Kazanan, 19 haziranda Borders Kitap Festivali kapsam nda, Scott n Melrose yak nlar ndaki evinde aç klanacak ve 25 bin sterlinlik ödülün sahibi olacak. Ata Demirer Gülmek Yasak la Londra da güldürecek... Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile buluflacak. Daha önce Ferhat Göçer, Volkan Konak ve 72.Ko ufl isimli tiyatro oyununu Londra l larla buluflturan Divaa Prodüksiyon ve Turkish Times & Radyo 90 organizasyonu ile, uzun bir aradan sonra Londra ya gelecek olan Ata Demirer in showu, Wood Green de yer alan Dominion Centre da yap lacak. K sa bir süre önce vizyona giren Eyvah eyvah filmi ile gündemde olan Ata Demirer, yeni gösterisi ile Londra daki sevenleri ile bulufluyor. Türkiye mizah n n en popüler isimlerinden birisi olan komedyen, Gülmek yasak isimli son stand-up show u ile ilk kez Londra da sahneleyecek. Daha önce Ferhat Göçer, Volkan Konak ve 72.Ko ufl isimli tiyatro oyununu Londra l larla buluflturan Divaa Prodüksiyon ve Turkish Times & Radyo 90 organizasyonu ile, uzun bir aradan sonra Londra ya gelecek olan Ata Demirer in showu, Wood Green de yer alan Dominion Centre da yap lacak. LONDRA LI SANAT VE E LENCE SEVERLER N KATILACA I EN BÜYÜK ORGAN ZASYON- LARDAN B R 2000 kiflilik bir kapasiteye sahip salon, Lon- Ata Demirer in Gülmek Yasak isimli son stand-up show u ilk kez Londra da sahnelencek. dra l sanat ve e lence severlerin kat laca en büyük organizasyonlardan birisine de sahne olacak. Esprilerinin yan s ra flark lar ve sahne performans ile de büyük be eni toplayan Ata Demirer in Londra gösterisi 8 May s Cumartesi günü gerçeklefltirilecek Editor YEN OYUN LK KEZ LONDRA DA SAHNELEN YOR 38 yafl nda olan Ata Demirer, 20 y l aflk n süredir çeflitli tiyatro ve filmlerde rol al yor. Son olarak senaryosunu kendi yazd ve baflrolünü Demet Akba ile paylaflt Eyvah eyvah isimli filmi ile gündemde olan Demirer, film : Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter : Haca Cheko ve dizi çal flmalar nedeni ile ara verdi i stand up gösterilerine de yeniden bafll yor. Gülmek yasak adl yeni oyunu ile ilk kez Londra da sahne alacak olan usta komedyen, buran n ard ndan genifl bir Avrupa turnesine ç kmay planl yor. TÜRK YE VE AVRUPA DA M LYONLARCA ZLEY C S VAR Ata Demirer, yeni oyunu ile mizah severlerin uzun süredir eksikli ini duyduklar bir ihtiyaca da cevap vermifl olacak. Bilindi i gibi Cem Y lmaz ve Beyaz gibi stand up ç lar uzun süredir gösterilerine ara vermifl durumdalar. Demirer, Türkiye ve Avrupa da milyonlarca izleyicisi olan gösterilere yeniden start veren ilk komedyen olacak. Daha önce sahneledi i "Tek Kiflilik Dev Kadro" adl stand up gösterisi ile 1000 den fazla kez sevenleri ile buluflan komedyen, günlük hayat ve geliflmelerden derledi i özgün tiplemelerle yine be eni toplayacak. Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by : Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Ted Hughes Ödülü Oswald'a Hayat n bahç vanl k yaparak geçiren flair Alice Oswald, ngiliz flair Ted Hughes an s na bu y l ilk kez verilen ödülün sahibi oldu. Oswald ödülle birlikte 5 bin sterlin de kazand. Carol Ann Duffy nin sponsorlu unu üstlendi i ve bu y l ilk kez verilen Ted Hughes fiiir Ödülü nü Otlar ve Vahfli Çiçekler/Weeds and Wild Flowers adl kitab yla Alice Oswald kazand. Duffy ye göre yaz m stili Hughes a benzeyen ve bir do a flairi olan Oswald, 5 bin sterlinlik ödülün de sahibi oldu. Oswald kitab nda, karakterleri bitki ve çiçek isimleri kullanarak anlatm flt. Oswald n fliir kitab nda aralara Jessica Greenman in çizimleri de serpifltirilmiflti. fiair, Andrew Motion ve Jackie Kay gibi isimleri geride b rakarak ödüle uzand. Byron ve Shelley iki canavard ' Cambridge mezunu bir yazar aday, Britanyal flairler Lord Byron ile Shelley nin ailesini tan yan biri taraf ndan kaleme al nm fl bir elyazmas buldu. Bu metinde, Byron ve Percy Bysshe Shelley, yalanc, hain ve zalim canavarlar olarak tan mlan yor. Tarihçilerin yorumu ise, bu metnin harika bir keflif oldu u yönünde... Elyazmalar, New York Halk Kütüphanesi nde ilk kitab için araflt rma yapan Daisy Hay taraf ndan bulundu. Defterin sahibi ise Mary Shelley nin y llar aras nda yaflam fl olan üvey kardefli Claire Clairmont. 19. yüzy ldan kalma an defteri, Clairmont hayata küsmüfl yafll bir kad nken yaz lm fl ve defterde Byron ve Shelleyler den hem kendi, hem de di er insanlar n hayatlar n mahveden, özgür aflk ve fleytanî tutkunun esiri olmufl insanlar olarak bahsediliyor.

3 sayfa 3 Kurds for Green kuruluyor ngiltere de yaflayan Kürtlerin siyasi partilerde kurumsallaflmalar sürüyor. flçi Partisi ve Muhafazakâr Parti de kurulan oluflumlara flimdi Yeflil Parti için 12 Nisan da kurulacak Kurds for Green ekleniyor. Londra da yaflayan Kürt toplumunda bu y l yerel ve genel seçimlerin de yaklaflmas yla siyasi partilerle kurumsal çal flmalar devam ediyor. Y l n bafl nda kurulan Kurds for Labour ve ard ndan Muhafazakâr Parti meclis adaylar ve üyelerinin öncülük etti i Kurds for Conservative oluflumundan sonra, önümüzdeki hafta da Kurds for Green kurulacak. Oluflumun öncülü ünü belediye meclis üyesi adaylar Hatice Günefl (Crofton Park), Dilan Kurt (Barnet, Millhill East), Dilem Kurt (Barnet, Millhill East) ve Murat Gürses (Brunswick Park) yap yor. GEN fi KATILIM BEKLEN YOR 12 Nisan Pazartesi akflam Kurds For Green in kuruluflunun duyurusu çerçevesinde bir yemek organize edilecek. Green Party nin üst düzey yetkililerinin kat laca yemekte ayr - ca Avrupa Parlamentosu Yefliller Milletvekli Jean Lambert ana konuflmac olarak yer alacak. Yeflil Parti nin milletvekili ve belediye adaylar da yemekte haz r bulunacak. Türkiyeli toplumdan ifladamlar, dernek yöneticileri ve di er toplumun Green Party yetkilileri Noel Lynch, Hatice Günefl ve Jules Lyle Troia Restourant'ta bir araya geldi. önde gelen isimlerinin de kat - laca yemekli toplant Waterloo da bulunan Troia Restaurant ta gerçekleflecek. Bu toplant yla ilgili Troia Restaurant ta bir araya gelen Yeflil Parti Londra Federasyonu koordinatörü Noel Lynch, Westminster Belediye Meclis aday Jules Lyle ile Crofton Park belediye meclis aday Hatice Günefl, Kurds for Green in kurulufl çal flmalar ile ilgili bilgi al flveriflinde bulundu. LG KURUMSALLAfiIYOR Noel Lynch, Kurds for Green in kurulacak olmas n n kendileri aç s ndan memnuniyet verici oldu unu ifade ederek Partimize yönelik Kürtlerin her zaman bir ilgi ve sempatisi vard. fiimdi bu ilgi kurumsallafl yor ve gençlerin bizzat kat l mlar yla da gelifliyor dedi. Hatice Günefl de, ngiltere de yaflayan Kürtlerin Yeflil Parti ye olan ilgisinin zamanla artmaya devam edece ini ifade ederek bu kuruluflla birlikte bunun ön ad mlar n atm fl olaca z dedi.

4 sayfa 4 Baflbakan Gordon Brown, önceki hafta hükümetin göçmen politikas yla ilgili bir bas n toplant s düzenledi ve bu tart flmal konu hakk ndaki vaatlerini aç klad. Toplumda ülkeye olan göçün yaratt kayg lar anlad n belirten Brown, konuflmas nda göçmenlerin karfl laflt klar güçlüklere ve ülkeye katk lar na da vurgu yapt. Göçün tarih boyunca insanl n bir gerçe i oldu unu söyleyen Brown, buna verdi i örnekler aras nda 60 l y llarda yaflanan Türkiye den Almanya ya olan kitlesel göçü de gösterdi. Baz marjinal siyasi partilerin göç konusunu suistimal ettiklerini belirten Brown n en çok tart flma yaratan ifadeleri ise ngiltere nin bundan sonra yapaca n söyledi i uygulamalar hakk nda oldu. Brown, ülkenin daha fazla kalifiye olmayan göçmene ihtiyaç duymad n, bu nedenle bundan sonra da kalifiye olmayanlar n ülkeye girifline izin verilmeyece i vaadinde bulundu. Brown un göçle ilgili aç klamalar n Telgraf için de erlendiren Türkiyeli derneklerin yöneticileri ise Baflbakan n yapt - kalifiye-kalifiye olmayan ayr m n n d fllay c ve sorunun çözümüne yard m etmekten uzak oldu unda birlefliyor. Türk ve Kürt derneklerinden Brown a tepki: Baflbakan n göçmen aç klamas ayr mc ngiltere de seçimlerin temel tart flma konular ndan bir olan göçmen sorunu Baflbakan Gordon Brown un geçen hafta yapt aç klama ile yeniden alevlendi. Brown aç klamas nda ülkeye uyum sa lamayacak göçmenlerin bu ülkeye gelmemesi gerekti ini söyleyerek, özellikle e itimsiz göçmenlere kap y kapatacaklar n vurgulad. Brown un konuflmas na Türkiyeli derneklerden tepki geldi: nsanlar e itimli-e itimsiz veya yetenekli yeteneksiz diye ay rmak ayr mc l k. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi K br s Türk Dernekleri Konseyi baflkan Akmen S tk TOPKAYA: NSANA NSAN OLARAK BAKILMALI Halkevi baflkan Mustafa Topkaya, Brown un aç klamalar - n n bir yasal düzenlemeye dönüflmesini beklemedi ini, daha çok bir politik manevra oldu- u görüflünde. Topkaya ya göre özellikle Muhafazakâr seçmenden oy almak için Brown bu aç klamalar yapma gere ini duydu, ancak reel politikada bunun geçerli olmas zor. Topkaya, flöyle yorumluyor: Bir yandan bir seçim aç klamas olarak görmek gerekiyor. Fakat bir yandan da özellikle ekonomik krizden sonra ülke kap lar n üçüncü dünya ülkelerine aç k tutmayacaklar n, ülkenin iflsizlikle dolmas na izin vermeyeceklerini göstermeye çal fl - yorlar. Ancak gene de biz insana insan olarak bak lmas gerekti ine inan yoruz. nsanlar n e itimsiz olmalar veya kalifiye olmamalar onlar n kendi suçu de ildir. Bunun çok çeflitli nedenleri vard r. Bu tart flmalar n da insanlar n temel haklar dik- ngiltere Türk Dernekleri Baflkan fiener Sa lam Halkevi baflkan Mustafa Topkaya kate al narak yürütülmesi gerekiyor. SA LAM: VASIFSIZ NSANLARA NE OLACAK? ngiltere Türk Dernekleri Baflkan fiener Sa lam, Brown un ayr m n n yanl fl oldu unu ifade ederek insan vas fl veya vas fs z, insand r vurgusunu yap yor. Sa lam n yorumu flöyle: Bizim böyle bir ayr ma gönlümüz raz olamaz ve karfl oluruz. Bu durumda vas fs z insanlara ne olacak? Kald ki, bizim gibi toplumlar bu ülkeye büyük girdiler sa lam flt r. Ancak böylesi bir ayr m yapmak sonunda bizim toplumumuzu da olumsuz etkileyecektir. nsanlar neye göre kalifiye veya de il diye ay rabilirler ki. Onlara göre kalifiye olmayacak bir çok insan bu ülkeye çok büyük katk lar sa lam flt r Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin SITKI: SORUN AB POL T KASINDAN KAYNAKLANIYOR K br s Türk Dernekleri Konseyi baflkan Akmen S tk, Brown un aç klamas n mant kl bulmad n belirtiyor. S tk flöyle yorumluyor: Brown un aç klamas pek mant kl de il çünkü ngiltere eninde sonunda AB üyesi ülkelerin insanlar n almak zorunda. Di er ülkelere ise kap lar zaten kapal yd. Bu tart flmalar AB üyesi ülkelerden gelen yo- un göçlerin sonunda oluyor. Kap lar n z 40 ülkeye sonuna kadar açarsan z sonuç böyle oluyor haliyle. Öte yandan AB üyesi olmayan ülkelerin e itimli insanlar na da yerleflim veya çal flma izni vermiyorlar ki. Bu politikalarla birlikte bizim insanlar m z n gelifli daha da zor olacak. Ayr ca insanlar n yetene i, kalifiye olup olmad n neye göre belirleyecekler, bu da ayr ca aç klanmas gereken bir nokta. SEZG N: UCUZ figücü POL T KASI Day-Mer baflkan Ahmet Sezgin Hackney Göçmen Forumu baflkan Ali R za Aksoy de Brown un aç klamalar n do ru bulmuyor. Sezgin, bu yaklafl m n savafllardan, insani krizlerin yafland bölgelerden kaçan insanlar n flartlar n görmezden geldi ini, bu insanlar n flartlar n yok sayd n vurguluyor. Sezgin in yorumu flöyle: Bu söylemin kendisi çok da yeni de il asl nda. Avrupa Birli i ülkelerinin ucuz iflgücü sa lama politikalar n n bir örne i bu da. Ucuz iflgücü yeterlili i d fl nda bir hususu dikkate alm yor. Ancak e itimli göçmen de var e itimsiz de. Bu gösteriyor ki, bundan sonra daha iyi bir hayat için buraya gelecek insanlar n flartlar dikkate al nmayacak. AKSOY: BU YAKLAfiIM IRKÇILI A GÖTÜRÜR Hackney Göçmen Forumu baflkan Ali R za Aksoy ise, Brown un yaklafl m n n ayr mc l k oldu unu, bunun rkç l a kadar gidebilece i yorumunda bulunuyor. Aksoy un de erlendirmesi flöyle: Hiç kimse ülkesini gönüllü olarak terk etmez. nsanlar savafllar, felaketler sonras nda mecburen terk ediyorlar. Bu yaklafl m göçün görünmez duvarlar n yükselten bir tutum. O zaman canlar tehlikede olan insanlara nas l bir çözüm sunacaklar? Ayr ca, insanlar az geliflmifl, çok geliflmifl diye ay rmak insanc l bir tutum de ildir. Bu onlar ad m ad m rkç l a götürür. Bu politika az geliflmifl tüm ülkeleri olumsuz etkileyecek. Çünkü bu asl nda beyin göçünü öne ç kar yor. Daha önce tan mlamadan yapt klar beyin göçünü flimdi aç k aç k dile getiriyorlar. Geri kalm fl ülkelere de sizin yetenekli insanlar n z alaca z, sizin de geri kalman z devam edecek diyorlar.

5 sayfa 5

6 sayfa 6 flçi Partisi Enfield manifestosunu aç klad flçi Partisi, Enfield Belediyesi için haz rlad manifestosunu aç klad. Parti, yeni ifl alanlar için 2.1 milyon Poundluk maddi yard m yap lmas, vergi oranlar n n düflürülmesi, yafll lar için bak m evleri, gençler için gençlik merkezleri gibi vaatlerde bulundu. flçi Partisi Enfield ofisi, ilçeyle ilgili projelerini içeren manifestosunu aç klad. Geçen hafta Çarflamba günü Enfield milletvekili Andy Love un Fore Street teki seçim bürosunda bir araya gelen parti yetkilileri, sekiz y ll k Muhafazakar Parti yönetiminin yerine geçmeleri durumunda yapacaklar projeleri anlatt. Toplant ya Enfield parti lideri Jeff Rodin, Southgate milletvekili aday Bambos Charalambous, Enfield belediye meclis üyesi adaylar Ali Bak r (Haselbury), Andrew Stafford (Edmonton Green), Achilleus Georgious (Bowes), Del Goddard (Palmers Green), Chris Deacon (Jubilee), miltvekili Andy Love un efli Ruth Love ve parti delegesi Osman Tango nun aralar nda bulundu- u isimler kat ld. 15 y ld r Enfield de belediye meclis üyeli i yapan Charalambous, kendi seçim bölgesi Southgate den milletvekili adayl n koydu. Muhafazakar Parti den Tottenham milletvekili aday Andrew Charalambous la yaln zca soyad benzerli i olan Charalambous, Telgraf n seçim çal flmalar ve projeleriyle ilgili sorular n yan tlad. Türk ve Kürt toplumlar beni 15 y ld r tan yor, çal flmalar m biliyorlar diyen Charalambous, Bu nedenle seçim çal flmalar ma da destek veriyorlar. Bu ortakl m z n gelecekte de sürece ine eminim vurgusu yap yor. YOKSULLUK VE fis ZL K VURGUSU Partilerinin manifestosunu Southgate milletvekili aday Charalambous ile birlikte aç klayan parti ilçe lideri Rodin, Enfield in son sekiz y lda Londra da yoksulluk ve iflsizli in en yükseldi i yerlerden biri haline geldi ine dikkat çekti. Enfield in flu anda Londra n n en kalk nm fl ve huzurlu ilçeleri aras nda olmas gerekirdi diyen Rodin, bunun yerine ilçede özellikle iflsizlik, eflitsizlik ve bebek ölüm oran n n en yüksek noktalara vard n görüyoruz ifadelerini kulland. fiç PART S N N VAATLER Parti, yerine getirme vaadinde bulundu u projelerini flöyle aç klad : * Bölgedeki iflyerlerine hibe deste- i sa lanarak ve iflsizli in düflürülmesi için yeni ifl alanlar yarat lacak. SORUNLARIMIZ BENZER Charalambous, sözlerine flöyle devam ediyor: Ben K br sl Rum toplumdan gelme bir siyasetçiyim ve bizim toplumumuzla Kürt, Türk ve K br sl Türk toplumunun yaflad klar sorunlar n bu ülkede benzer oldu unu düflünüyorum. Bu toplumlar m z kendi ifllerini ayakta tutmaya çal fl yor ve bunun için de kamu deste ine ihtiyaçlar var. Muhafazakârlar sekiz y ld r Enfield de sorunlar n çözümünden çok büyümesine yol açt lar. Bu bak mdan bizim yapaca- m z çal flmalar n önemi daha da art yor. Ben de bu amaçla Parlamento da toplumlar m z n sorunlar na çözüm bulmak için çal flaca m. * Ayr lacak olan 2.l milyon Poundluk bütçeden ilçedeki her semte her y l 100 er bin Poundluk maddi kaynak sa lanacak. Ve bu paran n bölgedeki toplumun kendi ihtiyaçlar na göre harcanmas sa lanacak. * Her sene 20 ye yak n çocuk afl - r h zdan kaynakl trafik kazalar ndan ölüyor. Okul çevrelerinde araçlar n yapt h z 20mph e düflürülecek. * Yafll lar için bak m evleri, gençler için gençlik merkezleri art r lacak. * Bir geri dönüflüm merkezinin aç lmas yla çöpler geri dönüflüme u rat lacak. * Özellikle etnik toplumlar n yaflad semtlerdeki kapat lm fl kütüphaneler aç lacak. * ki y l boyunca iflyerlerinin belediye vergilerinde hiçbir art fl yap lmayacak, oldu u yerde durdurulacak ve yeni iyilefltirme çal flmalar yap lacak. Zor durumdaki iflyerlerine müfettifller gönderilerek vergilerinin düflürülmesi sa lanacak. * Gelir seviyesi düflük insanlar n çok pahal ücretleri olan spor merkezlerinden yararlanmalar sa lanacak. * Yafll lar n al flverifl merkezlerinin park servisinden ücretsiz yararlanmas sa lanacak. * Sokaklarda sahipsiz hayvanlar denetim ve koruma alt na al nacak. SEÇMEN KÜTÜKLER NE KAYIT ÇA RISI Toplant da bulunan Enfield Belediyesi Meclis üyesi aday Ali Bak r ise Türkiyeli ve K br sl topluma seçim bürolar na kaydolma ça r s yapt. Bak r, Seçim kütüklerine kayd n yapt rmam fl binlerce Türk, Kürt ve K br sl Türk insan m z var. Bu insanlar - m z n en geç 20 Nisan a kadar kay tlar n yapt rmalar gerekiyor dedi. Charalambous: Yoksullu a karfl mücadele edece im Hamza Aktan Telgraf Gazetesi flçi Partisi nin Enfield için haz rlad manifestostoda bölgenin kalk nmas için önemli projeler yer al yor. flçi Partisi Enfield-Southgate milletvekili aday Bambos Charalambous, seçilmesi durumunda mücadele edece i esas sorunlar n yoksulluk ve eflitsizlik olaca n söyledi. flçi Partisi Enfield-Southgate milletvekili aday Bambos Charalambous YOKSULLUK VE Efi TS ZL K VURGUSU Milletvekili aday Charalambous, seçilmesi durumunda çözümü için çal flaca sorunlar flöyle özetliyor: lk olarak yoksulluk ve eflitsizliklere karfl mücadele edece im. Sadece Enfield içinde de il ülke ve uluslar aras alanda bu çabam olacak. nsanlar m z n kendi bölgelerinde kendilerini güvende olmalar n sa layacak çal flmalara odaklanaca z. Suç oranlar n n azalt lmas, gençlerin suça kar flmas n n önüne geçmek, e itimde daha verimli sonuçlar almak, kamu hizmetlerinin yerinde kullan lmas gibi sorunlar önceliklerimiz olacak.

7 sayfa 7 Saatçiler ngiltere yi bir daha de ifltirebilecek mi? ngiltere, seçimlerin yaklaflt flu günlerde Muhafazakâr Parti nin imdad na yetiflen bir reklâm ajans n konufluyor: Saatchi&Saatchi firmas. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Muhafazakâr Partililer M&C Saatchi firmas n n haz rlad sloganlar o kadar be endi ki, aç klad klar n n ertesi günü seçim araçlar n n üzerindeki bu bilboardlarla Londra turu yapt lar. ngiltere, seçimlerin yaklaflt flu günlerde iki büyük parti flçi Partisi ile Muhafazakâr Parti kadar bir baflka aktörü, bir reklâm ajans n konufluyor. Bu, sadece ngiltere nin de il yak n dünya tarihinin de önemli bir figürü haline gelecek Margaret Thatcher siyaset sahnesine bir baflbakan olarak tafl mada kilit rol oynam fl, daha sonra Thatcher n halefi John Major a da ayn koltu u kazand rmada etkili olmufl bir flirket: smi Türkçe den gelme, Saatchi&Saatchi firmas da, flçi Partisi iktidar n devirmeye çal flan Muhafazakâr Parti ye en çok bu reklâm firmas n n uzun bir iflsiz kuyru unun üzerinde yazan flçiler/ flçi Partisi çal flm yor (Labour isn t working) slogan yard m etmiflti. Ayn flirketin 1992 de John Major için haz rlad bir bomban n üzerine yaz l flçi Partisi vergilerinin bomba etkisi slogan n n Major n koltu unu korumas na yard mc oldu u da art k bir tarihi veri. fiimdi ayn flirketin bir devam olan M&C Saathci (ismini sahipleri Maurice ile Charles kardefllerden al - yor), ngiltere de yeniden sahnede ve yine 13 y ll k flçi Partisi iktidar - n devirecek en önemli aktörlerden biri haline gelmesi söz konusu. LK KAMPANYA TUTMAYINCA Bu flirketi uzun bir aradan sonra yeniden ngiltere tarihinde etkili k lmas muhtemel geliflmeler Muhafazakâr Parti nin Sonbahar aylar ndan bu yana yürüttü ü seçim kampanyas n n tutmamas yla bafllad. Parti, uzun bir süredir Fransa merkezli Euro RSCG firmas yla çal fl - yordu. Ancak bu firman n partinin baflkan David Cameron öne ç kararak üretti i bir hayli naif sloganlar uzun bir süredir internet sitelerinde espri malzemesi yap l yordu. Ayn kampanya, Muhafazakârlar n seçimlerde aç k ara önde gitmesine ra men gerilemesinin sebebi olarak bile gösterilmeye ve gazetelerde eski meflhur slogana gönderme yapan Kampanya çal flm yor bafll kl haberler ç kmaya bafllay nca, parti tarihi müttefiki Saatchi yi tekrar göreve ça rd. BORCUMUZU K YE KATLADIM, OYLAR BANA Günlerdir Saatchi nin bu defa hangi fikirle gelece i merak ediliyordu ki, Muhafazakârlar geçen hafta, yeni sloganlar n aç klad. Yeni kampanyada bu defa merkezde rakip parti lideri baflbakan Gordon Brown ve ona atfedilmifl sözler var. Haz rlanan bilboardlarda Brown a koca puntolu harflerle Ulusal borcu ikiye katlad m, bana oy ver, Fakir ve zengin aras ndaki mesafeyi art rd m, bana oy ver, 80 bin suçluyu erken sal verdim, bana oy ver gibi istihzas bol sözler ettiriliyor ve alt nda küçük harflerle Ya da de iflim için oy kullan, Muhafazakârlar seç deniliyor. SEÇ M ARAÇLARININ ÜZER NDEK B LBOARDLARLA LONDRA TURU YAPTILAR Muhafazakâr Parti bu sloganlar o kadar be endi ki, aç klad klar n n ertesi günü seçim araçlar n n üzerindeki bu bilboardlarla Londra turu yapt lar. fiimdi ayn bilboard ve posterler ülkenin her taraf na as l - yor. 6Tutmas yüksek ihtimalli görünen bu sloganlar, Muhafazakârlar n flçi Partisi yle olan fark n yeniden açar ve bu süreç bir buçuk ay sonra 13 y ll k iktidar n de iflmesiyle sonuçlan rsa, Muhafazakâr Parti kadar M&C Saatchi firmas da yeniden tarihi bir zafer kazanm fl olacak. Seçim kampanyas na henüz ciddi bir flekilde bafllamam fl flçi Partisi nin ise yeni bir Saatchi ma duriyetini nas l bir espriyle engellemeye çal flaca na dairse henüz bir iflaret yok.

8 sayfa 8

9 sayfa 9 Mustafa Topkaya: Newroz özgürlük ve zulme karfl direnifl bayram d r Hackney Belediyesi Newroz bayram n verdi i bir resepsiyonla kutlad. Newroz resepsiyonuna aralar nda Belediye Baflkan Jules Pipe, Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer, Milletvekili Diane Abbott, Milletvekili ve ayn zamanda Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier'in de bulundu u çok say da konuk kat ld. Hackney Belediye binas nda geleneksel olarak yap lan Newroz resepsiyonuna aralar nda Belediye Baflkan Jules Pipe, Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer, Kuzey Hackney ve Stoke Newington Milletvekili Diane Abbott, Güney Hackney ve Shoreditch Milletvekili ve ayn zamanda Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier'in de bulundu u çok say da meclis üyesi ve belediye yetkilisi kat ld. Hackney Belediyesi nde gerçekleflen Newroz resepsiyonuna yabanc konuklar n yan s ra Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya, Halkevi yönetim kurulu üyesi Nafiz Bostanc, KNK Londra temsilcisi Akif Rizgar Wan ile yo un davetli toplulu u kat ld. Hackney Belediye Meclis üyesi Gülay çöz ile Kürt kurumlar taraf ndan düzenlenen resepsiyona belediye meclis üyeleri Deniz O uzkanl ile Feryal Demirci de kat ld. P PE: KÜRT VE TÜRKLER BÖLGEN N EN ÖNEML SOSYAL VE EKONOM K D NAM KLER Hackney Belediyesi nin tarihi belediye saray nda gerçekleflen ve yaklafl k 3 saat süren resepsiyonda davetlilere geleneksel yemek ve içecek servisi yap ld. Belediye Baflkan Jules Pipe davette yapt konuflmada, Hackney' n ülkenin en kozmopolit belediyelerinden birisi oldu unu belirterek, bu tür kutlamalarla bölgenin kültürel zenginlikleri ve farkl l klar n yans tmaktan mutluluk duydu unu söyledi. Hackney'de yaflayan Kürt ve Türk göçmenlerin bölgenin en önemli sosyal ve ekonomik dinamikleri aras nda oldu unu kaydeden Pipe, bölgede yaflayan Türkiyeli göçmenlere belediye olarak her türlü deste i vermeye haz r olduklar n ifade etti. Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier, Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer, Milletvekili Diane Abbott, Hackney Belediye Meclis üyeleri Gülay çöz ve Deniz O uzkanl, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya. TOPKAYA: KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK TALEPLER NE DESTEK OLUNMALI Davette söz alan Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ise yapt konuflmada, Hackney' n ngiltere'ye göç eden Kürtlerin en yo un yaflad bölgelerin bafl nda geldi ine dikkat çekerek, belediyenin Kürtler için büyük önem tafl yan Newroz bayram n kutlamaya yönelik etkinli inin oldukça sevindirici oldu unu dile getirdi. Topkaya Newroz'un özgürlük ve zülme karfl direniflin bayram oldu unu belirtti i konuflmas nda Kürt halk n n özgürlük taleplerine destek olunmas ça r s nda bulundu. Hackney Belediye sözcüsü Muttalip Ünlüer ise konuflmas nda Türkiye'den göçün 1970'li y llardan bafllad n hat rlatt. Bu süre içerisinde Londra'da ve Hackney'de yaflayan göçmenlerin daha yerleflik hale geldi ini belirten Ünlüer, Kürt ve Türk toplumlar n n Hackney'in sosyal, kültürel ve siyasal hayat nda her geçen gün daha fazla yer almaya bafllad klar n görmekten mutluluk duydu- unu dile getirdi. Hackney belediyesinde gerçekleflen geleneksel Newroz resepsiyonu milletvekili Diane Abbott, Göçmenlikten Sorumlu Devlet Bakan Meg Hillier ve Roj Kad n Derne i nden Özlem J Murray'in konuflmalar n n ard ndan sona erdi.

10 sayfa 10 Telgraf Gazetesi 4 yafl nda Telgraf Gazetesi elinizdeki 208. say s yla birlikte 4 yafl na girdi. Evrensel bas n yay n ilkelerinden taviz vermeden yay n n sürdüren gazetemize bugüne kadar verdikleri destekten dolay de erli okuyucular m za ve ilanlar yla bize güç katan reklam müflterilerimize yürekten teflekkür ediyoruz. Gazeteniz Telgraf elinizdeki 208. say s yla birlikte 4 yafl na girdi. Ç k fl say m zda gazetemizin çerçevesini belirleyen temel niteli in bilgi ve deneyim paylafl m olaca n ifade ederek, ngiltere de yaflayan toplumlar m - z n bütün sorunlar n, çözüm önerileriyle birlikte, sayfalar m - za tafl yaca m z belirtmifltik. Aradan geçen dört y ll k süre içerisinde sayfalar m za tafl d m z yerel ve güncel haberlerin k sa bir dökümünü yapmaya kalkt - n zda bu amac m z ne ölçüde gerçeklefltirdi imizi sizler de göreceksiniz. Düflünen, üreten ve yaflama aktif bir özne olarak kat lan her insana sayfalar n büyük bir olgunlukla aç k tutan Telgraf gazetesi, dört y ll k yay n süresi içerisinde çok özel ve tematik olarak birbirinden oldukça farkl haberlere imza att. TOPLUM YARARINI GÖZETEN YAYIN Telgraf Gazetesi bu anlam yla habercili in sadece edilgen bir gündem yans tma olay olmad - n, toplumun önemli kurulufl ve aktörleriyle gerçeklefltirdi i mülakatlarla, gazetecili in ayn zamanda kamu yarar na etkin bir gündem oluflturma faaliyeti oldu u gerçe ini temel bir ilke olarak benimsedi. Yay n dünyas na ad m att m z günden beri yerel bir gazete olarak evrensel bas n ilkelerinden taviz vermeme konusunda kararl bir duruflu benimsedik. Toplum ç kar ile kifli hak ve özgürlükleri, tarafs z ve do ru haber ile özel yaflam n mahremiyetine sayg ilkeleri aras ndaki hassas dengeyi gözeten bir gazete kimli ini ön planda tutman n, okuyucu taraf ndan cömertçe ödüllendirildi ine tan k oldu umuzu ifade etmeliyiz. Bundan dolay öncelikle siz de erli okuyucular m za yürekten teflekkür etmek istiyoruz. Gazetemize reklamlar yla mali anlamda güç katan bütün firma, kifli ve kurulufllara ilgi ve güvenlerinden dolay ayr ca teflekkür etmeyi unutmuyoruz tabiki. Paylaflarak ço alma dile iyle. Nice y llara...

11 sayfa 11

12 sayfa 12 Alevi çocuklar na cemevinde din e itimi önerisi... Alevi aç l m n n koordinasyonunu yürüten Devlet Bakan Faruk Çelik, Alevi çocuklar n din e itimini cemevlerinde almas önerisini gündeme getirdi. Devlet Bakan Faruk Çelik, Alevi aç l m konusunda gelinen çal flmalara yönelik yeni de- erlendirmelerde bulundu. Bakan Çelik, Alevili in ders kitaplar nda nas l anlat laca ve cemevlerinin yasal statüsünün belirlenmesi için gelecek hafta iki teknik komisyonun çal flmalara bafllayaca n aç klad. Devlet Bakan yeni ö retim y l nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeri inin de yenilenece ini, din e itiminin iste e ba l hale getirilece ini söyledi. Bakan Çelik, din e itiminin din kültürü dersinden farkl oldu unu ve iste e ba l olmas gerekti ine dikkat çekti. Çelik, Aileler dinlerini ö renmek için çocuklar n istedikleri yere gönderir. Aleviler de çocuklar n cemevlerine gönderebilir. Burada çocuklar inançlar n n ritüellerini ö renir. Neye inan yorsan onun e itimini almal s n dedi. Çelik, yeni ö retim y l nda din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplar nda Alevilik ile ilgili yenilenmifl bölümlerin yer alabilece ini de aç klad. Alevilikle ilgili bölümlerle bakanl kta oluflturulan teknik komisyonun çal flt n söyleyen Çelik, "Din kültürü dersinde Alevilik de anlat lacak, Hanefi ve fiaifilik de" dedi. Dalston da bulunan AKM ve Cemevi binas nda Pazar günleri saat saatleri aras yap lacak olan foto raf kursu 11 Nisan Pazar günü bafll yor. Temel foto rafç l k, dijital foto rafç l k, fl k, kadraj, objektif, makina gibi teknik konular n yan s ra, foto raf n günlük hayatta etkin kullan m ve meslek olarak foto raf dersleri verilecek. Kurs sonunda kat l mc lara sertifika verilecek ve ö rencilerin çal flmalar Cemevi nde sergilenecek. Foto rafla ilgilenip bu güne kadar f rsat bulamayanlar, yeteneklerini gelifltirmek isteyenler ve meslek olarak foto rafç l düflünenler kay t yapt rarak AKM ve Cemevi nde bafllayan kurslara kat labilirler. Telefon ile kay t yapt rmak ve daha fazla bilgi almak için, ve numaral telefonlardan bilgi al nabilir. AKM VE CEMEV 17. OLA AN GENEL KURUL ÇA RISI 4 Nisan Pazar günü Cemevi nde yap lan üye toplant s nda 700 üyenin kat l m ile 18 Nisan Pazar günü Ola an Genel Kurul a gitme karar alm fl bulunmaktay z. 17. Ola an Genel Kurulumuza tüm üyelerimiz ve halk m z davetlidir. Tarih: 18 Nisan Pazar günü Saat: Yer: Hackney Ocean Adres: 270 Mare Street, Hackney, London, E8 1HE AKM ve Cemevi yeni Web sayfas : NG LTERE ALEV KÜLTÜR MERKEZ VE CEMEV Cemevi nde foto raf kursu bafll yor... Gazeteci ve foto raf sanatç s Mustafa Çetinkaya, ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi nde foto raf dersleri verecek.

13 sayfa 13

14 sayfa 14 Muhafazakarlar Enfield e yeniden talip Enfield belediyesini yöneten Muhafazakar Parti nin, May s ay nda yap lacak yerel seçimlerde meclis üyeliklerine seçilmek için kampanya yürüten adaylar bir araya gelerek bölgeye iliflkin proje ve taahhütlerini aç klad lar. Manifestoyu kamuoyuna Enfield Belediye Lideri Michael Rye ve aralar nda finansmandan sorumlu meclis üyesi Ertan Hürer in de bulundu u kabine üyeleri aktard. Muhafazakar Parti nin Enfield de 2002 y l ndaki seçimlerle ifl bafl na geldi i hat rlat lan manifestoda, aradan geçen 8 y ll k dönemde bölgenin gözle görülür biçimde geliflti i savunuldu. Belediye lideri Michael Rye, 2002 y l na kadar Enfield in finansal aç dan darbo azda oldu unu, Londra n n en kirli bölgelerinden birisi haline geldi ini ve konut vergilerinin her y l yüksek oranlarda artt n hat rlatt. Muhafazakar Parti den meclis üyeliklerine seçilmek için kampanya yürüten adaylar bir araya gelerek bölgeye iliflkin proje ve taahhütlerini aç klad lar. ENF ELD F NANSAL OLARAK ÜLKE GENEL NDE EN GÜÇLÜ BELED YELER ARASINDA ktidara geldikleri günden bu yana Enfield de bir çok alanda ciddi bir geliflim sa lad klar n kaydeden Rye in aç klad manifestoda flu görüfllere yer verildi : Bugün Enfield Londra n n en temiz sokaklar na sahip ilk 3 belediyesinden birisidir. Yeflil alan ve a aç say s n art rarak, Kuzey Londra n n en yeflil ve ferah bölgelerinden birisini oluflturduk. Finansal olarak ülke genelinde en güçlü belediyeler aras nda gösteriliyoruz. Son olarak, ekonomik durgunlukla mücadele etmeye çal flan Enfield sakinlerine destek olmak için Council tax miktar n geçen y lki fiyatlarda sabitledik. Yafll - lardan çocuklara, e itimden sosyal yard mlara her alanda daha yüksek ve kaliteli hayat standartlar n n sa lanabilmesi için ayr lan bütçeleri maksimum rakamlara ç - kard k. Enfield Mufazakar Parti nin seçim manifestosunun aç kland toplant - ya, seçimlerde yar flacak Türk ve Kürt adaylar da kat ld. Mevcut meclis üyeleri Ertan Hürer ve Do an Delman n yan s - ra ilk kez aday olan Bektafl Yavuz, Nilüfer Erbil ve Alper Kurtaran da toplant da haz r bulundular. YEN OKULLAR, ÜCRETS Z PARK UYGULAMASI Muhafazakar Parti nin Enfield seçim manifestosunda seçimlerin yeniden kazan lmas halinde, mevcut hizmetlere ek olarak bir tak m yeni taahütlerde de bulunuldu. Muhafazakarlar n en önemli 2 vaadi 2 yeni ilk okul aç lmas ve caddelerde 15 dakika ücretsiz park uygulamas olacak. Bugüne kadar tatil günlerinde cadde üzerlerinde ücretsiz park yap labildi i hat rlat lan manifestoda, iflletmelerden gelen yo un talep üzerine tüketicilerin daha rahat al flverifl yapmas na olanak sa lamak için günlük ücretsiz park uygulamas na geçilece i belirtildi. EDMONTON DA DE fi M Muhafazakar Parti nin Enfield manifestosunun aç kland toplant ya kat lan Edmonton milletvekili aday Andrew Charalambous, geçti imiz 8 y l boyunca Muhafazakar partili belediyenin Enfield bölgesinde ola anüstü bir baflar sa lad n vurgulayarak, nispeten daha geri b - rak lm fl bir bölge olan Edmonton un flçi Partisi nin yetersiz hizmet anlay fl ndan kurtar lmas gerekti ini savundu. flçi Partisi Milletvekili Andy Love un, 3 dönemdir milletvekili oldu u Edmonton için çok az fley yapt n ileri süren Charalambous flunlar söyledi: Edmonton kentsel ve ulusal desteklerden yararlanam yor. Mevcut sa l k hizmetleri genel NHS politikalar ile k s tlanmak isteniyor. Hal böyle iken, Andy Love, halk n vergileri ile ödenen ikinci evinin dekorasyonu ile u rafl yor. Siyaseti sarsan milletvekillerinin harcama skandal nda ad geçen milletvekillerinden birisi oluyor. Edmonton un kamu güvenli inin en riskli oldu u bölgelerden birisi oldu una dikkat çeken Muhafzakar Parti aday, Enfield Belediyesi nin baflar l çal flmalar na, milletvekilllerinin de ulusal programlarla destek olmas gerekti ini belirtti. Andrew Charalambous, genel seçimlerin Edmonton un makus talihini de ifltirmek için çok önemli bir f rsat oldu- unu sözlerine ekledi. Sefaret Yaman Direct number: sim De ifltirme Bu haftaki yaz mda isim ya da soyisminizi degifltirmek için yapman z gereken formaliteler üzerinde durmak istedim. ngiltere de 16 yafl ndan büyük herkes istedi i isimle ça r lma hakk na sahip olup ismini ve soyad n istedi i zaman ve istedi i kadar de ifltirebilir ya da ismine baflka isimler ekleyebilir. 16 yafl ndan küçükler için isim de iflikli ini, küçü ün anne ya da babas yapabilir. sim de ifltirmek için herhangi bir yasal prosedüre ya da formaliteye ihtiyac n z yoktur. Ancak do um kayd n zdaki (Birth Certificate) bilgileri s n rl ve belirli hallerde de ifltirebilirsiniz. Örne in anne ve babas, do um s ras nda evli olmayan bir küçü ün, do umundan sonra e er efller resmi olarak evlenirlerse çocu un babas n n soyisminin verilmesi için, çocu un do um kayd de ifltirilebilir. Ancak çocu un do um tarihine iliflkin bilgiler de ifltirilemez. E er çocu un anne ve babas bir arada yaflam yorsa birinin karar ötekinin onay ile 16 yafl ndan küçük çocu un ismi de ifltirilebilir. E er çocu un ailesi evlilik birli i içindeyse bu durumda bir eflin öteki eflin onay n almas na gerek yoktur. Yukar da aç klad m gibi isminizi istedi iniz zaman ve istedi iniz kadar de ifltirebilir ve de ifltirdi iniz andan itibaren kullanmaya bafllayabilirsiniz. Yeni isminiz için herhangi bir yasal delile ihtiyac n z yoktur ancak yeni isminizi resmi birimlere bildirmek zorundas n z. Yeni isminizi avukat n zdan, GP nizden ya da ifl vereninizden alaca n z bir mektupla ispatlayabilirsiniz. Ancak resmi kurumlara yeni isminizi ispatlaman n en pratik yolu Deed Poll ad verilen bir belge ile olabilir. Bu belgeyi avukat n z size kolayl kla düzenleyebilir. Bu belgeyi, DVLA, Home Office (pasaport flubesi), ya da banka gibi kurumlara gönderip yeni isminizin kaydedilmesini sa layabilirsiniz. sim de iflikli i nedeniyle pasaportunuzun de ifltirilmesi ya da yenilenmesi, eski pasaportunuzun at l p size yeni 10 y ll k bir pasaport verilece i anlam na gelmektedir. Ancak eski pasaportunuzda bulunan vizeler kendili inden yenilenmezler. Yeni ismizin kaydolmas, varsa e er eski isminizdeki sab ka ya da kay tlar n silinece i anlam na gelmiyor. Enfield Mufazakar Parti nin seçim manifestosunun aç kland toplant ya, seçimlerde yar flacak Türk ve Kürt adaylar da kat ld. sim de ifltirmeyi yukar daki prosedürde aç klad n z gibi istedi iniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Ancak her seferinde bu de iflikli i resmi dairelere bildirmek zorundas n z. Ancak isim de iflikli ini, hile ya da suç iflleme kast yla yapamazs n z. sim de iflikliklerini uygulamada avukatl k bürolar yapt gibi, sadece bunu yapan baflka kurumlar da bulunmaktad r.

15 sayfa 15

16 sayfa 16 Britanya Roj Kad n Meclisi kongresini gerçeklefltirdi Britanya Roj Kad n Meclisi 5. Ola an Kongresini gerçeklefltirdi. Kongre ard ndan delegeler ve misafirler PKK lideri Abdullah Öcalan n do um günü vesilesiyle düzenlenen etkinli e kat ld. Mikdat fiahbaz efli Elif Oruç u öldürmekten ömür boyu hapis cezas ald Londra da, 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde bafllayan Elif Oruç cinayetiyle ilgili dava karara ba land. Son duruflmada, 2 çocuk annesi 43 yafl ndaki Elif Oruç un cinayetiyle ilgili tutuklu olarak yarg lanan efli Mikdat (Seyhan) fiahbaz (46) suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezas na çarpt r ld. Londra da geçti- imiz y l 9 Temmuz da, Wembley bölgesindeki evinde b çaklanarak öldürülmüfl halde bulunan iki çocuk annesi 43 yafl ndaki Elif Oruç un cinayet davas nda karar ç kt. Old Bailey Mahkemesi nde görülen davada, katil zanl s efl Mikdat (Seyhan) fiahbaz (46) suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezas - na çarpt r ld. fiahbaz, bu sürenin en az 20 y l n cezaevinde geçirecek. 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde bafllayan da- Britanya da faaliyet yürüten Roj Kad n Meclisi 5 inci kongresini 4 Nisan Pazar günü Haringey deki Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) gerçeklefltirdi. Kongrede önümüzdeki dönemin çal flmalar n yürütecek yeni meclis seçildi. De iflik yafl gruplar ve sosyal kesimlerden oluflan delegeler, önce geçmifl y l n faaliyet raporu üzerine tart flmalar yürüttü. Tart flmalarda öne ç kan nokta, kad n hareketinin örgütlenmesi konusundaki zay fl k oldu. Delegeler, meclisin çal flmalarda at l kalmas - n elefltirdi. Bir di er elefltiri de kad na dönük fliddetle mücadele konusunda zay f Mikdat (Seyhan) fiahbaz van n savc s, san n so- ukkanl bir plan yaparak önce kar s n öldürdü ü sonra da kad n n cans z bedeni tesadüfen bulundu u izlenimi vermeye çal flt yönündeki görüflünü yineledi. Cinayetten 3 gün sonra katil kalmak oldu. Ard ndan Kürt Kad n Hareketinin bafllatt Özgürlük mücadelesini yükseltelim, Tecavüz kültürünü aflal m bafll kl kampanya hakk nda görüfller Elif Oruç belirtildi. Delegeler kampanyan n etkin bir flekilde yürütülmesinin yollar n tart flt. htiyaçlar temelinde kararlar n da al nd kongre, 41 kiflilik yeni meclis bileflimi seçimi ard ndan sona erdi. Kongrenin bitimi ard ndan delegeler ve misafirler, Öcalan n do um günü vesilesiyle düzenlenen etkinli e kat ld. Etkinlikte konuflmalar yap ld, sinevizyon gösterisi sunuldu. Ard ndan çocuklar, do um günü pastas - n kesti. Etkinlik, müzik eflli- inde çekilen halaylarla son buldu. zanl s olarak tutuklanan fiahbaz n, cinayeti sigortadan para almak için iflledi i ileri sürüldü. Mahkemece inand r c bulunan iddialara göre, fiahbaz, eflini kendilerine ait evin mutfa nda b çaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruflturmay yürüten detektif Tim Duffield, bir baflka kad nla daha iliflkisi bulundu u tespit edilen fiahbaz n öldürdü ü eflinin sterlin tutar ndaki hayat sigortas tazminat n ve sahip olduklar iki evi elde etmeye çal flt n söyledi. Detektif, san n öldürdü ü eflinin boflanmay planlad ve bu yüzden sa lad konforlu yaflam devam ettirmek için böyle bir plan yapt n belirtti. ddialar reddeden fiahbaz olayla ilgisinin bulunmad yönündeki ifadesini tekrarlad. Gülünç Duruma Düflen Suçlular Mahkemede beklemek san ld kadar s k c de ildir asl nda. Yeni insanlarla tan fl p konuflma, kendi davan zdan önceki davalar n içeriklerini dinleme f rsat buluyorsunuz. Bu hafta sizinle mahkeme salonunda beklerken de iflik insanlardan duydu um ve duruflmalar olan insanlar n baz hikayelerini paylaflmak istiyorum. Tabi ki isim vermek yok. Genç bir adam annesine bankay soymay planlad n söylemeden kendisini bankaya arabas yla götürmesini istemifl. Annesine, bankada iflini bitirene kadar d flar da arabada beklemesini söylemifl. Birkaç dakika sonra elinde bankadan çald nakit paralarla koflarak arabaya gelmifl fakat annesinin arabay park edip yak ndaki dükkana al fl verifl yapmaya gitmesinden dolay tabiki yakalanm fl. Bir h rs z ma azaya girip iki tane pantolon deniyor. Pantolonlar çok be eniyor ve pantolonlar, bir gömlek, bir saat ve kasiyerden 100 para çal yor. Dükkandan koflarak uzaklafl rken ma azada masan n üzerine b rakt cüzdan n geri almay unutuyor. Cüzdan nda resmi, ad ve adresi var tabiki. Adam n birisi elinde bir flifle viski ile dükkana giriyor. Kasiyere gidip cüzdan n ve b ça n ç kar p kasadaki bütün paray istiyor. Ayr l rken tezgahta cüzdan n b rak yor. Bir saat sonra ise polisi aray p cüzdan n n kay p oldu unu bildiriyor. Sonuçu siz düflünün art k? Bir grup banka soyguncusu yakalan yor ve kimlik tesbiti için karakolda özel bir odada hizaya girmeleri isteniyor. Bütün flahitlere hizadaki kiflileri tan y p tan mad klar soruluyor. Kimlik tespiti bafllay p san klardan arkalar n dönmeleri isteniyor ve hepsinden söylenen sözleri tekrarlamalar isteniyor. S ra 5 numaral san a geldi inde söyleneni tekrarlamak yerine, memuru do rulamak için ben öyle söylemedimki! diyor, böylece dolayl bir flekilde olay kendisinin iflledi ini itiraf etme gafletinde bulunuyor. Adam n birisi araba park nda iki kad n n cüzdan n çal yor, en yak ndaki evin kap s n çal p ev sahibinden yard m istiyor. Ev sahibine ne olur bana yard m edin, polis beni ar yor diyor. Fakat kaç p s nd evin sahibi ise tatilde olan bir polis memuru ç k yor ve kendisini tutukluyor. Bir baflkas kusursuz bir soygun planl yor. Silah n çekip bir kaç araba durduruyor içindekileri zarars z hale getiriyor ve birkaç torba nakit para çal yor. Fakat kaçmak için park etti i arabas n n yan ndaki çal l n yan taraf nda bir otobüsün Japon turistlerle dolu oldu unun fark na varm yor. Bu soygunu gören turistler heyecanlan yorlar ve soygunu, soyguncuyu hatta arabas n n plakas n n dahi resimlerini çekiyorlar. Dolay s yla bizim kahraman k sa sürede yakay ele veriyor. lk kez banka soymak isteyen birisi elinde 15 tane 20 lik para ile bankaya gidiyor kasiyerden bunlar 50 lik yapmas n istiyor. Kasiyer bunlar çevirirken o cebinden bir maske ç kar p kafas na tak yor ve elini cebine koyup sanki cebinde silah sakl yormufl gibi yap yor. Kasiyer iflini bitirip kafas n kald rd nda maskeli bir soyguncu ile karfl lafl yor panikleyip ç l k at yor. Kasiyer ile birlikte soyguncu da korkuyor ve bankadan kaç yor. K sa bir süre önce kasiyere verdi i 300 sterlini almadan üstelik. ki petrol istasyonu görevlisi kendilerini soymaya gelen içkili soyguncuya kasadaki paray vermeyi reddediyorlar. Soyguncu da onlar polisi aramak ile tehdit ediyor. Kasiyerler paray vermeyi reddetmeye devam edince soyguncu polisi ar yor. Polislerse gelip kendisini tutuklay p götürüyorlar. Sussex bölgesinde 3 kad n baflar l bir flekilde evlerinin yan nda bulunan h z kameralar için kampanya bafllat yorlar. Belediye istedikleri yere kameralar yerlefltiriyor. Bir hafta sonra kampanyay bafllatan üç kad n ayr ayr h z yapt klar için kameraya yakalan yorlar ve pound para cezas ödemek zorunda kal yorlar. E er yukar daki kiflilerin salak olduklar n düflünüyorsan z o halde fluna bir bak n: Adam n birine yerel polis karakolundan ödenmemifl para cezas n n oldu unu belirten bir mektup gönderiliyor ve polis karakoluna davet ediliyor. Bir hafta sonra polis karakoluna gitti inde ise arama sonucunda cebinden bir torba kanabis (canabis) bulunuyor ve bunun üzerine tutuklan yor. Son örnek bir genç k z ile ilgili. Genç k z CCTV de tiyatroda iken görevlinin birinden telefon çalarken görüntüleniyor. Kendisine CCTV kay tlar gösterildi inde verdi i savunma ne oluyor biliyor musunuz? CCTV yalan söylüyor. Ali Has HUKUK KÖfiES

17

18 sayfa 18 Bursa skender in has Haringey de Türkiye mutfa n n en meflhur yemeklerinden Bursa skender i Haringey e tafl yan skender restoran aç ld ndan iki ay sonra bölgede en fazla ra bet gören restoranlardan biri oldu. Firman n sahibi Nihat Yi it, skender in has n yemek isteyenler buyursun gelsin diyor. Londra n n Türk- Kürt yemeklerinin merkezi durumundaki Haringey de aç lal henüz iki ay olan skender restoran, tarihi Bursa skender ini Bursa daki lezzetiyle müflterisine sunuyor. Restoran n sahibi Nihat Yi it, flimdiye kadar Londra da yedi- imiz, Bursa skender i de ildi, herkesin kendince yapt, farkl soslar koydu u bir yemekti. Fakat biz Bursa da nas l yap l yorsa, burada da tad yla, flekliyle ayn s n yap yoruz, bu yüzden de skender sevenlerin u rak yeri olduk k sa zamanda diyor. Londra da hizmet veren Pro Web Design firmalara özel orijinal Web tasar mlar, profesyonel Web ve dijital reklam teknolojisi hizmetleri yan nda E-Ticaret ( nternet Pazarlama) araçlar n en yerinde ve en zekice kullan p, kullan fll ve benzersiz bir Web sitesine sahip olma flans sa l yor. Pro Web Design Genel Müdürü Aslan Kayaard konuyla ilgili olarak yapt - Bursa skender tarihi Bursa skender ini Bursa daki lezzetiyle müflterisine sunuyor. TÜRK YE DEK TAT BURADA Yi it, sadece Türkiyelilerin de il yabac lar n da k sa zamanda skender yeme i için kendilerini seçti ini belirtiyor. Ço u müflterimiz Türkiye deki tad bulmak için buraya geliyor, hepsi de memnun ayr l yor. K sa zamanda ciddi bir müflteri kapasitesine sahip olduk diyen Yi it, Haringey deki en iyi restoran rekabetinde biz de var z di- aç klamada, firman z n pazara girmesine arac olup, yapt Web sitelerin arkas nda durarak, müflterilerinin tüm teknik ihtiyaçlar n karfl - lamaktay z. Web Sitesi tasar - m na bafllamadan önce müflterilerimizin isteklerini ve kurumsal kimliklerini baz al r z. Müflterisinin sektördeki rakiplerini tan r onlardan daha iyi ve farkl tasar mlar oluflturmaya çal flan firmam z tüm web ihtiyaçlar n en kaliteli ve en yor. Restoran her ne kadar skender le öne ç ksa da geleneksel Türkiye mutfa n n hemen tüm ürünlerini de bar nd r yor menüsünde. Adana, Ha- h zl flekilde çözüyor diye konufltu. Firma Genel Müdürü Aslan Kayaard, Devaml de iflim ve geliflim süreci gösteren nternet ve E-Ticaret sektöründe uygun koflullar çerçevesinde müflterilerimize en iyi hizmet sa layabilmek amac yla çal flmalar m za devam etmekteyiz. Pro Web Design' n öncelikli hedefi, her zaman kalite ve müflteri memnuniyeti politikas n baz al p, müflterilerinin öneri ve Bursa skender Haringey Green Lanes te hizmet veriyor. lep, Ezmeli gibi kebap çeflitleri; Kuzu Döner, Çöp fiifl, Kuzu fiifl, Tavuk fiifl, Tavuk Kanat; Güveç çeflitleri; Kuflbafl l, K ymal, Peynirli, Vejeteryan görüfllerini de erlendirip, isteklerini maksimum derecede karfl lamakt r. Firmam z ayr - ca sektördeki yenilik ve teknolojik geliflmeleri takip ederek, gelece e yat r m yapmaktad r. Bu sayede sizlerin gelece e daha güvenli ve emin bir flekilde bakabilmenize olanak tan yoruz dedi. Pide çeflitleri, lahmacun, sulu yemekler, Humus, Haydari, Tarama, Dolma, Cac k gibi bafllang çlar menüde öne ç kan yemekler. Herkese hitap Bursa skender yemeklerinin lezzetinin yan s ra güler yüzlü çal flanlar yla da dikkat çekiyor. GEN fi H ZMET ALANI Pro Web Design hizmet alanlar flu flekilde: Web Sitesi Tasar m ve Yenileme, E-Ticaret Kurulumu, Emlak Çözümleri, Sunucu Bar nd rma, Arama Motoru Optimizasyonu, Google Reklam Kampanyas, Turizim Çözümleri, Canl Yay n Çözümleri ve Sosyal A Çözümleri. Pro Web Design ile ilgili ayr nt l bilgi almak istiyorsa- edecek bir menümüz var diyen Yi it, restoran n full içecek lisansl oldu unu da belirtiyor. KUTLAMALARIN DA ADRES 90 kiflilik kapasitesi olan restoran kahvalt lar için de iyi bir adres. S cak gözleme çeflitleri, köy börekleri, Anadolu kahvalt s, çorba çeflitleriyle Türkiye deki bir kahvalt - n n ayn s n yapmak mümkün. K sa süre sonra çocuklar için de bir bölüm aç lacak restoranda. Nihat Yi it, bu bölmede çocuklar n gönüllerince oyun oynayabilece ini, anne babalar n da rahatça yemeklerini yiyebilece ini söylüyor. Güler yüzlü çal flanlar yla hizmet veren restoran, kutlama, parti gibi organizasyonlara da ev sahipli- i yap yor. Haringey Green Lanes te bulunan Bursa skender restorana numaral telefondan ulaflmak mümkün. flinizi Pro Web Design ile gelifltirin Londra da hizmet veren Pro Web Design, nternet ile dünyaya aç l p, iflinizi büyütme flans, yeni müflteriler, ba lant lar bulma ve pazarlar kazanma imkan sa l yor. n z numaral telefondan veya ile ulaflabilirsiniz.

19 sayfa 19 ngiltere nin Terörle mücadele program Müslümanlar yabanc laflt r yor ngiltere'de bir grup milletvekili, hükümetin terörle mücadele program n n ülkedeki Müslümanlar yabanc laflt rd n ve iliflkileri zay flatt n belirtti. Yerel yetkililer ve milletvekillerinden oluflan bir komitenin parlamentoya sundu u raporda, çok say da Müslüman n "hükümetin terörle ve afl r c l kla mücadeleyi önleme program n, gizlice takip edilme" olarak gördü ü bildirildi. Bu programa hükümetin 2005 y l nda Londra'daki terör sald r lar - n n ard ndan bafllad na dikkati çekilen raporla ilgili komitenin baflkan Phyllis Starkey, kiflilerle ilgili bilgi toplan lan söz konusu program n "istihbarat toplama" olarak adland r ld n ancak güvenirlik s - k nt s yaratt n, ayr ca ngiltere'deki Müslümanlar n yabanc laflmas na, iliflkilerinin zay flamas na The Observer gazetesinin yazarlar ndan Will Hutton 'kapitalizmin ahlaki bir ç kmazda' oldu unu belirterek, 'bunun sorumlusunun da patronlar oldu unu yazd. Observer'da yer alan yaz da, 2000 y l nda önde gelen flirketlerin genel müdürleri çal - flanlar n n ortalama ücretinin 47 kat kazanca sahipken, bunun günümüzde 81 kat na ç kt belirtiliyor. Yazara göre, bu düzeylerde para kazanan flirket yöneticilerinin hemen hepsinin yaflanan küresel mali krizde dolayl veya do rudan pay var. ngiltere'de sosyal adalet üzerine makale ve kitaplar yla tan nan Hutton, kabul edilemez ve meflru gösterilemez düzeylere ulaflan gelir adaletsizli inin gidermenin hem ahlaki hem de siyasi kararl l k yol açt n kaydetti. Program çerçevesinde, polis ve iç istihbarat servisi MI5'in izinsiz bilgi toplad iddia edilmiflti. Raporda bu konuda da soruflturma bafllat lmas isteniyor. NG LTERE MÜSLÜMAN Ö RENC LER N B LG S N CIA'E VERD Öte yandan Independent gazetesi The Observer: Kapitalizm ahlaki ç kmazda, sorumlusu da patronlar ve inanç gerekti i kan s nda. Will Hutton'a göre, ngiltere'nin sorunun üstesinden gelebilmek için, bu özelliklere sahip politikac lara ihtiyac var ama seçim arifesinde bu misyonu yüklenecek bir isim veya parti görünmüyor ortal kta. Muhafazakar Parti'nin ngiltere'deki Müslüman ö renclierin özel bilgilerinin CIA'e verildi- ini iddia etti. Independent gazetesinin geçen haftaki manfletinde yer alan özel haberde, ngiltere'nin Müslüman ö rencilerin bilgilerini ABD ile paylaflt yaz l - yor. 'Binlerce Müslüman Britanyal ö rencinin bilgileri, CIA'e verilmifl' bafll kl haberde flu ifadeler yer ald : "2009'un son günlerinde ABD'nin Detroit kentine gitmekte olan uça hedef alan sald r girifliminin ard ndan, yaklafl k bin Müslüman ngiliz ö rencinin özel yaflamlar na dair bilgilerin Amerikan istihbarat birimleri ile paylafl ld ortaya ç kt." Geliflme, afl r - l k yanl s eylemlerle ilgisi olma- devleti s n rlamaya kararl yken, kapitalistlerin afl r l klar konusunda ayn tutkuyla sahip olmad n belirten yazar, yeni flçi Partisi'nin de 13 y ll k iktidarlar boyunca önemli bir reform önerisinde bulunmaya cesaret edemedi ini belirtiyor. Demiryolu çal - flanlar sendikas RMT ile Network Rail yönetimi aras ndaki anlaflmazl k yüzünden çal flanlar geçen hafta, 6-9 Nisan tarihlerinde grev karar alm flt. Konu Yüksek Mahkemeye tafl n rken, Network Rail yönetiminin avukatlar, grevin "ekonomiye büyük zarar verece ini" ve "illegal oldu unu" ileri sürdü. Yönetim, mahkeme karar ndan duydu u memnuniyeti dile getirirken, sendika karar n, "tüm sendikal haklara ve hareketlere bir sald r oldu unu" bildirdi. Demiryolu çal flanlar ifl koflullar n n ve güvenli i- yan ancak polis taraf ndan hedef al nan Müslüman gruplar ve ö rencileri öfkelendirdi. Ö renciler flimdi isimlerinin uluslararas terör izleme listelerinde yer almas ndan korkuyor. fiu ana kadar 50'den fazla ö renci, evinde polis taraf n- nin iyilefltirilmesi, iflten ç - kar lmalar n durdurulmas - n istiyor. Grev yap lsayd, Paskalya tatilinden sonraki hafta sonuna denk gelecekti. dan ziyaret edildi. Ancak kimse tutuklanmad. Olay, polisin masum insanlar n bilgilerini nas l kulland ve ngiliz gizli servislerinin Müslüman ö rencilere yaklafl m tarz na yönelik kayg lar yeniden gündeme getirdi. Yüksek Mahkeme demiryolu çal flanlar n n grevini engelledi ngiltere'de Yüksek Mahkeme, demiryolu çal flanlar n n ald dört günlük grev karar n önledi. ngiltere'de Yüksek Mahkeme, benzeri bir karar geçen y lbafl nda grev karar alan British Airways (BA) çal flanlar için de vermiflti.

20 sayfa 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı