KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİN EĞİTİMİ. Sempozyum Bildiri Kitabı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİN EĞİTİMİ. Sempozyum Bildiri Kitabı"

Transkript

1 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİN EĞİTİMİ Sempozyum Bildiri Kitabı

2 ÖNSÖZ Ġnsanı eğitmek, ontolojik yönden zaten değerli olan bir varlığı aynı zamanda entelektüel olarak da değerli ve yetkin kılmaktır. Din eğitimini özde, insanın kendi kendisiyle, Yaratanla ve tüm varlıkla olan iliģkisine barıģçıl bir anlam ve hedef yükleme çabası olarak anlayabiliriz. Ahlaklanma süreci ise, daha güzele, daha iyiye ve daha doğruya yönelten bir bilinç ve sorumluk kazanma ve bunu davranıģa dönüģtürme süreci olarak görülebilir. Onun içindir ki, din ve ahlak eğitimi, insanın kendini aģmasını, çıkarlarından öte sorumluluklarını hatırlamasını, yetkinliğini hizmete, aklını hikmete ve marifete dönüģtürüp, tüm eylemlerini ahlaki olarak anlamlandırmasını hedefler. Böylece bu eğitim-öğretim sadece bir bilgi ve malumat aktarımı, davranıģ becerisi kazandırma eylemi olarak kalmayıp, bir bilinç, ruhaniyet ve duygu eğitimi olma vasfı da kazanmıģ olur. Din ve ahlak eğitim ve öğretiminin aģkın, zaman ve mekân üstü yanının ötesinde bizatihi insana ve onun hayat gerçekliğine bakan bir yanı da vardır. ĠĢte bu gerçeklerinden biri de küreselleģme olgusudur. Zamana ve Ģartlara hitap edebilmenin önemli bir değer olarak algılandığı günümüzde, genelde eğitim, özelde ise din eğitimine düģen görevler ile ilgili tartıģmalar güncelliğini korumaktadır. Özellikle küreselleģme sürecinin getirdiği yeni Ģartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda din eğitiminin yerine getirmesi beklenen görevlerin yeniden tartıģılması büyük önem taģımaktadır. Din eğitim ve öğretimi, değiģen dünyanın önemli gerçeği olan küreselleģme ve onun yansımaları olarak tezahür eden internet, televizyon, cep telefonu, sosyal medya adı verilen twitter, facebook gibi etkileģim ve iletiģim kanalları ve bunların hürriyet, sorumluluk, bağlılık gibi değerlere yükledikleri yeni anlamları da göz ardı etmemelidir. Küresel medya din algısını etkiler güce eriģmiģtir ve toplumları din için veya dine karģı harekete geçirebilmektedir. Dinlere karģı geliģen veya geliģtirilen küresel fobiler ve önyargılar din dersinin konusu olmak durumundadır. Dinin kendisinin yerel ve küresel bağlamda nasıl algılandığına ilgi duyması ve varsa yanlıģ algıları din dersi vasıtasıyla düzeltmek istemesi onun tabii hakkıdır. Din ve ahlak dersinde çevre kirliliği ve dünya barıģının zedelenmesi gibi küresel sorunlara eğilmek ve dinin bu sorunların çözümüne katkısını tartıģmak, zamanın bu dersin önüne koyduğu hem önemli bir fırsat, hem de önemli bir sorumluluktur. Dinin toplumsal ve tabiat sorunlarına çözüm sunmasının ön plana çıkarıldığı bir din dersi, dinin problem merkezli olarak algılanmasına son verip, onun çözüm üreten dinamik bir kaynak olduğunun farkına varılmasını sağlayabilir. KüreselleĢme sürecinde din öğretimi bağlamında söylenmesi gereken diğer bir önemli husus ise, büyük dünya dinlerinin kültür ve medeniyetin önemli kaynakları olduklarının din derslerinde iģlenmesi hususudur. Din derslerinde, dünya dinlerinin inanç ve ibadet boyutları yanında, medeniyet ve kültür yapıcı boyutlarıyla da konu edilmeleri, öğrencilere erken yaģtan itibaren farklı olana karģı saygılı ve barıģsever bir yaklaģım geliģtirme kabiliyeti kazandırabilir. Bu kitap Kasım 2013 tarihinde EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi ev sahiplinde gerçekleģtirilen KüreselleĢme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumunda sunulan tebliğleri ihtiva etmektedir. Bu sempozyumun gerçekleģmesinde mütemadiyen yardımlarını gördüğümüz üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen e, rektör yardımcısı Prof. Dr. M. Bahattin Acat a, Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Aydın a ve ayrıca canla baģla çalıģan sempozyum kurulu üyelerimiz Aybice Tosun, Ġshak Tekin, Sezai Engin, Aynur Palabıyık, Figen Kervankaya arkadaģlarımıza en kalbi 1

3 teģekkürlerimizi sunarız. Sempozyumun teknik iģlerini takip eden Erdoğan Cantürk Bey e de çok teģekkür ederiz. Ġlaveten bu konferansın gerçekleģmesinde değerli payı olan Viyana Muslim Teacher Training Colleg e ve özeliklede Amina Sakir Hanım ve Farid Hafez Bey e de teģekkürü bir borç biliriz. Yurtiçinden ve yurtdıģından gelip tebliğleriyle sempozyuma katkı sunan tüm değerli bilim insanlarına da canı gönülden teģekkür ederiz. Bu bildiri kitapçığının yayına hazırlamasında teknik desteklerini esirgemeyen Aynur Kurt, Meryem Özdemir, Kübra Yıldız ve AyĢe Yorulmaz a müteģekkiriz. Doç Dr. Mizrap Polat (Sempozyum Düzenleme Kurulu BaĢkanı) 2

4 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 1 ĠÇĠNDEKĠLER... 3 I. KÜRESEL MEDYA BAĞLAMINDA DĠN VE AHLAK EĞĠTĠM- ÖĞRETĠMĠ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığının Değerler Eğitimi Bağlamında Anaizi Mizrap POLAT Esra EREN 7 Din Eğitimi ve Sanal Alem Ali KUZUDĠġLĠ.28 E-öğrenme ve Yeni Öğrenme Ortamları ġakir GÖZÜTOK Postmodern Dönemde Popüler Kültürün Ahlaka Etkisi Televizyon Örneği: Pis Yedili AyĢe EROĞLU II. DĠNĠ YORUM VE DĠN EĞĠTĠMĠ YAKLAġIMLARINDA KÜRESELLEġME ETKENĠ Küreselleşme ve Din Öğretimi: Neler Değişti? Cemal TOSUN 50 Küreselleşme ve İslam ı Yeniden Yorumlama İhtiyacı Ali ÇETĠN Rabiye ÇETĠN. 55 İslamofobya Bağlamında Kıtâl Ayetlerinin Şahin ve Güvercin Yorumları Ġbrahim Hakkı ĠMAMOĞLU Küreselleşme Sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Katkısı Zafer YILDIZ. 76 III. KÜRESEL RĠSKLER, SORUNLAR VE DĠN EĞĠTĠMĠ İnternetin Getirdiği Avantajlar ve Riskler (İtikad ve Ahlak Açısından) Hüseyin AYDIN.. 87 Din Eğitimi Bağlamında Küresel Sorunlar ve Çözüm Yolları Necmi KARSLI

5 Türkiye de Öğrenim Görmekte Olan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Aldıkları Din Eğitiminin Küreselleşmenin Doğurduğu Bazı Problemlere İlişkin Algıları Üzerine Etkisi Aybiçe TOSUN-Ġshak TEKĠN. 109 Küreselleşmenin Olumsuz Etkilerine Karşı Son Dönem Osmanlıca Ahlak Kitaplarına Göre Manevi Bir Kalkan/Zırh: Ahlak Terbiyesi Umut KAYA 121 IV. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE DĠN EĞĠTĠMĠ Çokkültürlü Toplumlarda Bir İletişim Yolu Olarak Dini Danışmanlık Havva Sinem UĞURLU Çokkültürlülük ve Din Öğretimi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları Çerçevesinde Bir Analiz Abdülkadir ÇEKĠN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Bağlamında Çoğulculuk-Yapılandırmacılık İlişkisi Ġbrahim AġLAMACI V. DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMDE GÜNCEL YAKLAġIMLAR VE MODELLER Din Öğretiminde Resim ve Müzikten Yararlanma Mehmet Zeki AYDIN Din Öğretiminde Öğretici Faktörü Nevzat YaĢar AġIKOĞLU Din Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme Modeli Erdem DĠRĠMEġE- Halit EV 176 Din Eğitimi-Öğretiminde Eleştirel Düşünmenin Önemi Hacer AġIK EV 187 Din Eğitiminde Drama Yöntemi ve Uygulama Örnekleri Tuğba GÜLER BOZKAYA 199 Muhayyileye Dayalı Düşünmenin İmkanıyla Dönüşmek Yurdagül MEHMEDOĞLU 209 Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacılığı Temellendirme Problemi Üzerine Eleştirel Bir Bakış Yusuf CEYLAN- Halit EV Ahlak Eğitimi Yaklaşımlarının Ahlaki Becerileri Kazandırmaya Katkısı Ġshak TEKĠN 223 4

6 VI. DĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMĠNE DĠSĠPLĠNLERARASI BAKIġ Değerler Eğitimi Açısından Tasavvufî Kavramlara Bir Bakış Esma SAYIN. 225 Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları Celaleddin ÇELĠK-ġeyma TEKĠN. 233 Kültür Yazımlarının Din Eğitimine Etkisinin Felsefi Durumu Muhammet ÖZDEMĠR Din Felsefesi Kavram ve Problemlerinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi: Felsefe Öğretim Programlarında Din Felsefesi Ünitelerinin ve Dini Kavramların Ele Alınışı Aytekin DEMĠRCĠOĞLU Dinin Toplumsal Bir Kurum Olarak Öğretimi: Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarında Dinin Yer Alış Şekline İlişkin Bir Çözümleme Beyhan ZABUN- ġakir BERBER Din Eğitimi Bağlamında Yunus Emre Şiirlerinden İletiler Aynur KURT 276 Dinî Eğitimde Kur anî Yaklaşımlar Hatice AVCI Zihinsel Engellilere Yönelik Din Eğitimi (Öğretmen Görüşlerine Dayalı Erzurum, Muş ve Trabzon İl Örnekleri) Tecelli KARASU VII. TÜRKĠYE VE FARKLI ÜLKELERDE DĠN EĞĠTĠMĠ TECRÜBELERĠ Avusturya İlkokul Ve 3. Sınıflardaki İslam Dersleri Bağlamında Türkiye deki Durum Mustafa TAVUKÇUOĞLU. 303 Rusya da Din-Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi Mustafa KÖYLÜ Amişlerin Din, Değer ve Din Eğitimi Anlayışları Üzerine Bir Değerlendirme Yıldız KIZILABDULLAH- ġahin KIZILABDULLAH Din Eğitiminde Geleneksellik ve Modernizm Karmaşası: Pakistan Örneği M. Nur PAKDEMĠRLĠ Halit EV. 337 Din Eğitiminde Gelenek ve Yenilik (Kırgızistan Örneği) Kubatali TOPCHUBAEV 345 Din Eğitimnde Avusturya ve Türkiye Modellerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Uygulama ve Birey Merkezli Etkinlikler Ġbrahim Burak ÖZAYDIN

7 Günümüz Din Eğitimi ve Öğretimine Farklı Bakış Açıları ve Sorunları Hamza AKTAġ. 370 Sekülerlik Bağlamında Türkiye nin Din Eğitimi Tecrübesinin Analizi Hacı Mehmet ġahġn VIII. TÜRKĠYE DE YÜKSEK DĠN ÖĞRETĠMĠ Örgün ve Yaygın Din Eğitiminin Bütünlüğü İçerisinde İlahiyat Fakülteleri Halit EV. 390 Yükseköğretimde Din Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Konusunda Zihinsel Bir Çaba Örneği Yusuf ALEMDAR 402 İlahiyat Öğretimi: Yereli Tanımadan Evrensele Ulaşma Çabasına Devam m? Fatma Asiye ġenat - Mine GÖLCÜ 413 Günümüzdeki Medreselerin ve İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Açısından Mukayesesi Ali ÖZENÇ 419 Kur an dan Kopuk İlahiyat Öğretiminin Kalitesi Üzerine Fatma Asiye ġenat-mine GÖLCÜ

8 I. KÜRESEL MEDYA BAĞLAMINDA DĠN VE AHLAK EĞĠTĠM- ÖĞRETĠMĠ ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIġKANLIKLARININ DEĞERLER EĞĠTĠMĠ BAĞLAMINDA ANALĠZĠ * Mizrap POLAT 1 Esra EREN 2 Özet Bu araģtırmada, ahlak ve değerler eğitim-öğretimini birebir ilgilendiren bir branģın öğretmen adaylarının, değer algıları ve yönelimlerinin sosyal medyayı kullanım alıģkanlıkları üzerinden ölçülmesi amaçlanmıģtır. AraĢtırmada, betimsel yöntem kullanılarak durum tespiti yapılmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın verileri öğretim yılı güz döneminde, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü nde öğrenim gören 113 öğrenciden anket yoluyla toplanmıģtır. Sosyal medya kullanımında öne çıkan değerler; bilgilenme, dini ve ahlaki geliģim, iletiģim imkan ve kabiliyetinin geliģimi, aidiyet ve dayanıģma, duygusal haz-eğlence-öztatmin, anonimlik, güvende olma hissi, özgürlük ve sosyal medyanın olumsuz etkileri olarak dokuz boyutta toplanmıģtır. AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının en çok Facebook, Google+, Youtube ve Twitter sosyal ağlarını kullandıkları ve çoğunun 100 kiģiden fazla bağlantıya sahip olduğu görülmüģtür. Öğretmen adaylarının bağlantılarını daha çok okul arkadaģları, eski arkadaģları, aile ve akrabaları oluģturmaktadır. Katılımcılar sosyal medyada en çok güncel olaylar ile dini konuları takip etmekte ve müzik dinlemektedir. En çok, beğendikleri yazı/resim/videoları, fikirlerini ve kiģisel fotoğraflarını paylaģmaktadırlar. Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımında bilgilendirme boyutu diğer boyutlara göre öne çıkarken, özgürlük boyutunun sosyal medya kullanımında en az önem verilen değer olduğu görülmüģtür. Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, ĠDKAB Öğretmen Adayı, Değerler Algısı, Değer Yönelimi 1. GĠRĠġ Kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik değiģimlerin hızla yaģandığı bilgi toplumuna uyum sağlamada önemli değer değiģimleri yaģanmaktadır. Toplumsal değiģmede öne çıkan değerler, hem bireyin hem örgütün davranıģları açısından önemli görülmekte ve bu önem gittikçe artmaktadır (Altunay ve Yalçınkaya, 2011). KüreselleĢme ile birlikte modern toplumun değer iliģkileri yeni boyutlar kazanmaktadır. Geleneksel toplumların itaat kültürü, namus ve ahlak anlayıģı, komģuluk iliģkileri, güven ve himaye kültürü, sadakat ve ihanet, gizlilik ve mahremiyet, sevgi ve hoģgörü, saygı ve korku, özgürlük ve teslimiyet gibi toplumsal değerleri küresel değerlerin etkisi altında ya çözülmekte ya da yeni anlamlarla tekrar yorumlanmaktadır (Kaymakcan ve Meydan, 2012). Değerler kural inģa eden, algı, niyet, tutum ve davranıģlarımızın nitelendirilmesini sağlayan düģüncelerdir (Polat 2010). Onlara, davranıģlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallar olarak da bakabiliriz (Hökelekli, 2010). Dinin değer edinmede kaynak ve mesnet oluģu gerçeği ve onun barıģ (Polat 2010a) ve yardımlaģma gibi değerlerin yönelimine teģvik edici olması dindarlıkla ahlakilik arasında bir bağın olması gerektiğini teyit eder. Ancak bu durum ahlaklı oluģun sadece kendini dindar olarak ifade edenin tekelinde olduğu sonucunu ortaya çıkarmaz. Bir baģka tanıma göre değerler, neyin doğru ve neyin yanlıģ, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu belirlemeye yarayan ölçütlerdir (ġiģman, 2002). Güngör (1993) ise * Bu çalıģmanın ilk hali EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi tarafından28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu nda sunulmuģtur. 1 Doç.Dr., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, e-posta: 2 Yrd. Doç. Dr., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, e-posta: 7

9 değeri, bir Ģeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançlar olarak tanımlamaktadır. Schwartz ve Bilsky (1987) değerlerin literatürde belirtilen özelliklerini de dikkate alarak kavramsal bir tanım geliģtirmiģlerdir. Buna göre değerler a) fikir veya inançlardır, b) amaç ve davranıģlarla iliģkilidirler, c) durum ötesidirler, d) davranıģ ve olayların seçim ve değiģimine rehberlik ederler e) taģıdıkları öneme göre sıralanırlar (akt. Mehmedoğlu, 2013). Toplulukların varlığını sürdürmesi ve var olma iģlevlerini yerine getirmesi için birtakım toplumsal normlar belirlenmiģtir. Toplumun devamının sağlanması için toplumun bütün üyelerinin bu normları kabul etmesi ve bu normlara karģı uygun davranıģta bulunmaları beklenmektedir. Grup üyelerinin uyması gereken bu kuralların baģında da toplumun değer yargıları gelmektedir. Değer yargıları, toplumun var olma nedenleri arasında gösterilen temel yaģam fonksiyonlarıdır (Dilmaç ve EkĢi, 2007). Bu değerler, bireylerin yaģamlarında (Dilmaç, Deniz ve Deniz, 2009), toplumların oluģmasında ve geliģmesinde de büyük bir öneme sahiptir (KuĢdil ve KağıtçıbaĢı, 2000) Değerlerle ilgili olarak dikkat çekici çalıģmalar yapan Schwartz, temel insani değerler teorisini ve bu teoriye dayanan değerler ölçeğini geliģtirmiģtir. Söz konusu ölçekte, katılımcılardan 57 değerden oluģan bir listeden önem sırasına göre değer tercihleri yapmaları istenmiģtir. Schwartz, bu çalıģma sonucunda bireysel düzeyde değerleri 10 değer tipine (güç, baģarı, hazcılık, uyarılma, özyönelim, evrenselcilik, yardımseverlik, geleneksellik, uyum ve güvenlik) ayırmıģtır (Schwartz, 1992). Değer alanında çalıģan birçok araģtırmacı, çalıģmalarında Schwartz Değerler Ölçeği ni temel almaktadır. (Kaymakcan ve Meydan, 2012; Oğuz, 2012; KağıtçıbaĢı ve KuĢdil, 2000, Dilmaç, Bozgeyikli ve Çıkılı, 2008; Yılmaz, 2009; KuĢdil ve KağıtçıbaĢı, 2000). Esas itibariyle bu ölçek, Batı toplumunun değer birikimini, algısını ve yönelimini esas almaktadır. Değerlerin farklı kültür ve medeniyetlerde farklı fiiliyatlarının, bağlamlarının ve önceliklerinin hatta bazen de farklı tariflerinin olduğu gerçeğini göz önüne alındığında, değerler araģtırması bağlamında bu ölçek de dahil olmak üzere hiçbir ölçeğin her toplum için genel ve standart geçerliliğinin olması mümkün görünmemektedir Bireylerin sahip olduğu değerler ve bu değerlere bağlı olarak geliģtirilen tutumlar, onların bireysel ve örgütsel davranıģlarını etkilemektedir. Sahip olunan değerler bireylerin girdikleri etkileģim süreçleriyle değiģebilmektedir. Bireylerin değerleri kazanma süreçlerinin önemli bir kısmını okul yaģantısı oluģturmaktadır (Turan ve Aktan, 2008). Yapılan araģtırmalar, öğretmenlerin değerlerin öğretimindeki etkin rolünü önemle ortaya koymaktadır (Oğuz, 2012, Fidan, 2009, Yılmaz, 2009). Program itibariyle sınıf öğretmenleri ve belli branģlardaki öğretmenler değer öğretiminde daha etkin bir role sahip olmaktadır (Oğuz, 2012). Bu açıdan, toplumda yaģayan inançlar ile eğitimin topluma sunduğu değerler arasındaki zaruri paralelliği sağlayan ders olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, değerler eğitiminde önemli bir görevi ifa etmektedir (Kaymakcan ve Meydan, 2012). Bugün bireylerin ve toplumun değer yargılarını biçimlendiren en önemli kurumların baģında medya gelmektedir. Günümüzde internet kullanımının yaygınlaģması ve yeni teknolojilerin sağladığı olanaklar, daha önce benzeri görülmemiģ medya türlerinin geliģmesine yol açmıģtır (Biçer, 2009). Her yeni medya imkanı sosyal anlamda kiģilere bir takım değerler katarak onu geliģtirir ve yeni kültürel değerlere adapte olmasına ve bu yeni değerlere göre kiģinin Ģekillenmesine olanak sağlar (McLuhan, 1964; akt. Akçay, 2011). Sosyal ağlar, bireylerin kayıtlı bir sistemde profil oluģturabildikleri, diğer kullanıcıların profillerini görebildikleri, bir bağlantıyı, beğenilerini, aktivitelerini paylaģabildikleri ve ağ üzerinden birbirlerine mesaj 8

10 gönderme, tartıģma, video, sesli sohbet, dosya paylaģımı yapabildikleri sitelerdir (Boyd ve Ellison, 2007). Bu siteler kiģilerin, müzik, video ve fotoğraf gibi paylaģımlar oluģturmasına ve herkesin görebileceği bir ortama sunmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca diğer sitelerle bağlantılar sağlanarak gruplar oluģturulabilmekte, arkadaģların ve aile fertlerinin birbirleriyle iletiģimi sağlanmaktadır (Pfeil, vd., 2009; akt. Hacıefendioğlu, 2010). Sosyal ağlar üniversite öğrencileri tarafından tercih edilen en popüler medya türü olarak öne çıkmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, öğrencilerin çoğunun sosyal medyayı iletiģim kurma, bilgi edinme, eğlenme, vakit geçirme amacıyla kullandıkları görülmektedir. Bazı öğrencilerin ise bu ortamları, stres atma, kendini gösterme, beğenilme, arkadaģları tarafından kabul görme arzusuyla kullandıkları söylenebilir. Ġlgili literatür incelendiğinde, öğretmen adaylarının değer algılarına ve sosyal medya kullanımlarına yönelik ayrı ayrı birçok araģtırmaya rastlanmıģtır. Fakat özellikle okullardaki değer öğretiminde önemli bir rol üstlenecek olan Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ĠDKAB) öğretmen adaylarının, sosyal medya kullanımları sırasında yöneldikleri veya öteledikleri değerlere yönelik bir araģtırmaya ulaģılamamıģtır. Umulur ki bu çalıģma bu konudaki eksikliğin giderilmesine mütevazı bir katkı sunabilsin. 2. AMAÇ VE MOTĠVASYON Bu araģtırmada, ahlak ve değerler eğitim-öğretimini birebir ele alan Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ĠDĠKAB) Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının değer algıları ve yönelimlerinin sosyal medyayı kullanım alıģkanlıkları üzerinden ölçülmesi amaçlanmıģtır.bu genel amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının; (1) sosyal medyayı kullanım durumları, (2) sosyal medyayı kullanım motivasyonları, (3) sosyal medyayı kullanım alıģkanlıklarındaki gözlemlenebilir değer algıları ve yönelimleri tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Neden özellikle Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verecek olan öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım tutumlarını değer algısı ve yönelimi bağlamında araģtırma konusu edildiği sorusuna açıklık getirmek gerekirse: Din, ahlaka ve değerlere önemli ölçüde kaynaklık etmektedir ve dinin emir ve nehiylerinin arka planında ahlak her zaman kendini hissettirmektedir. Bu nedenlerdir ki Hz. Peygamber (s.a.s.) din güzel ahlaktır buyurmuģtur. Din, kural koyma ve motive etme bağlamında değerlerle ortak bir sıfata sahiptir ve bu ikisi çoğu zaman ortak bir zeminde buluģurlar. Din, herkesçe kabul edilebilen değerler gibi insanı; insanileģtirme, ahlakileģtirme ve erdeme eriģtirme amacı güder. Bunu yaparken de hem değerlere kaynaklık eder hem de aklıselimin ve evrensel vicdanın kabul ettiği değerleri önemseyip destekler. Bu değerlerin çoğunu inanç ve ibadet beklentilerinin içeriğine ve amacına katarak, koruma altına alır. Örneğin Zekât ibadeti içinde dayanıģma değerinin, kul hakkına riayet emrinde ise adalet değerinin mündemiç olduğunu rahatlıkla görürüz. Dinin ahlak ve değerlerle olan içiçeliği ve din eğitiminin aynı zamanda değer eğitim-öğretimini de kendine hedef edinmesi sebebiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verecek öğretmen adayları araģtırmamıza konu edilmiģtir. Din ve ahlakı insanlara öğreten, dinî ve ahlaki davranıģın nedenlerini açıklayan ve bu bağlamda insanları eğiten bir bölümün öğrencilerinin, değer algısını ve yönelimini önemli ölçüde etkileyen sosyal medya ile iliģkilerini yine değerler bağlamında incelemek bize son derece önemli görünmüģtür. 9

11 3. ARAġTIRMANIN YÖNTEM VE TEKNĠĞĠ 3.1. AraĢtırma Modeli ĠDKAB öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanımlarındaki değer algılarının ve yönelimlerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu araģtırma, tarama modelinde olup, betimsel nitelik taģımaktadır ÇalıĢma Gurubu Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarruf amacıyla uygun amaçlı örneklem kullanılmıģtır (Patton, 1990). ÇalıĢma öğretim yılı güz döneminde, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠDKAB Öğretmenliği Bölümü nde öğrenim gören 113 öğretmen adayı ile gerçekleģtirilmiģtir. Katılımcıların kiģisel bilgileri Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1.Öğretmen Adaylarının Kişisel Bilgileri DeğiĢken Özellikler Sayı % Cinsiyet YaĢ Medeni Durum Kız Erkek ve üzeri Bekar Evli/NiĢanlı Toplam AraĢtırma kapsamında yer alan erkek ve kız öğretmen adayların oranının birbirine yakın olduğu, çoğunun yaģ aralığında ve bekar olduğu görülmektedir Veri Toplama Aracı Verilerin toplanmasında araģtırmacılar tarafından geliģtirilen anket formu kullanılmıģtır. Anket formu üç bölümden oluģmaktadır. I. bölümde kiģisel bilgileri belirlemeye yönelik 3 soru, II. bölümde öğretmen adaylarının kullandıkları sosyal ağlar ile bu sosyal ağları kullanım sıklıklarını (1-5 saat,, 21 saat ve üstü) belirlemeye iliģkin 3 soru, sosyal ağları kullanım motivasyonlarını belirlemeye yönelik çok seçenekli 3 soru yer almaktadır. III. bölümde ise öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım alıģkanlıklarındaki değer algı ve yönelimlerini belirlemeye yönelik (kesinlikle katılmıyorum,, kesinlikle katılıyorum) beģli dereceleme ile cevaplandırılacak Ģekilde 56 ifadeye yer verilmiģtir. Anketin hazırlanması sürecinde; alanyazın taranmıģ ve madde havuzu oluģturulmuģtur. Hazırlanan maddeler araģtırmacılar tarafından gözden geçirilmiģ, görüģ birliğine varılan maddeler ankete dahil edilmiģtir. Hazırlanan anketin geçerliği için üç uzmanın görüģüne baģvurulmuģtur. Uzmanlardan alınan dönütlere göre ifadelerin bir kısmı düzenlenmiģ ve yeni maddeler eklenmiģtir. Güvenirlilik çalıģmasında ise Cronbach s Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmıģ, Cronbach s Alpha değeri 94 bulunmuģtur. 10

12 3.4. Verilerin Analizi Anket formunda yer alan sorulara ve ifadeler verilen cevapların analizinde frekans, yüzde ve ortalama kullanılmıģtır. 4. BULGULAR Bu bölümde yer alan bulgular üç bölümde sunulmuģtur. I. bölümde öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları, II. bölümde sosyal medyayı kullanım motivasyonları, III. bölümde ise öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarındaki değer algıları ve yönelimleri yer almaktadır Öğretmen Adaylarının Medyayı Kullanım Durumları Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları; (1) sosyal ağları kullanım deneyimleri, (2) sosyal ağları kullanım sıklıkları, (3) sosyal ağlardaki bağlantı/arkadaģ/ takipçi sayıları, (4) öğretmen adaylarının sosyal ağlarını oluģturan kiģiler olmak üzere dört baģlık altında incelenmiģtir. Sosyal Ağları Kullanım Deneyimleri Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım yıllarına göre dağılımları Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2.Sosyal Ağları Kullanım Yılları DeğiĢken Özellik Sayı % Kullanım yılı 1-3 yıl yıl yıl ve üzeri Tablo 2 den de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım yılları incelendiğinde çoğunun (%65) 4-6 yıldır bu siteleri kullandıkları görülmektedir. Sosyal Ağları Kullanım Sıklıkları Öğretmen adaylarının en çok kullandıkları sosyal ağlar ve kullanım sıklıkları Tablo 3 de gösterilmektedir. 11

13 Tablo 3.Sosyal Ağları Kullanım Sıklıkları (Haftalık) 1-5 saat 6-10 saat saat saat 21 saat ve Toplam f % F % f % f % üstü f % f % Facebook Google Youtube Twitter Skype Forum Wikipedia Blog Fizy Flickr Linkedln Friendster Hi Instagram Myspace Slideshare Foursquare Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının en çok Facebook, Google+, Youtube ve Twitter ı kullandıkları görülmektedir. Bu siteleri Skype, forumlar ve Wikipedia izlemektedir. Sosyal Ağlardaki Bağlantı/Arkadaş/Takipçi Sayıları Öğretmen adaylarının kullandıkları sosyal ağ sitelerinde bağlantı kurdukları kiģi sayıları Tablo 4 te yer almaktadır. Tablo 4.Sosyal Ağlardaki Bağlantı/Arkadaş/Takipçi Sayıları DeğiĢken Tür Sayı % Bağlantı/ArkadaĢ/Takipçi Sayısı 0-50 kiģi kiģi kiģi kiģi kiģi ve üstü Tablo 4 e göre, araģtırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunun sosyal ağlardaki bağlantı sayısı 100 kiģiden fazla iken yaklaģık yarısı 251 kiģi ve üstünde bağlantıya sahiptir. 12

14 Sosyal Ağlarını Oluşturan Kişiler Öğretmen adaylarına yöneltilen Sosyal ağlarda bağlantı kurduğunuz kişiler kimlerdir? sorusuna verdikleri cevaplar ve oranları Tablo 5 te verilmiģtir. Tablo 5.Sosyal Ağlarını Oluşturan Kişiler KiĢiler Kız Erkek Toplam f f f % 1. Eski arkadaģlarım Okul arkadaģlarım Ailem ve akrabalarım Okul hocalarım Ġlim ve erdem bakımından örnek edindiğim kiģiler Yeni tanıģtığım kiģiler Mesleki alanda bilgi alıģ veriģinde bulunabileceğim kiģiler Sanatçı ve sporcular Ġnanç bakımından örnek edindiğim kiģiler Siyasi kiģiler Tablo 5 incelendiğinde kız ve erkek öğretmen adaylarının sosyal ağlarını daha çok eski arkadaģları, okul arkadaģları ile aile ve akrabalarının oluģturduğu görülmektedir. Okul hocaları ile ilim ve erdem bakımından örnek edindikleri kiģiler de öğretmen adaylarının yaklaģık yarısının sosyal ağlarını oluģturmaktadır. Cinsiyete göre katılımcıların sosyal ağları incelendiğinde, erkek öğretmen adaylarının sosyal ağlarında yeni tanıģtıkları kiģiler, sanatçı ve sporcular ve siyasi kiģiler kadınlara göre daha fazla yer almaktadır Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanım Motivasyonları Bulguların bu bölümünde öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım motivasyonları, takip ettikleri konular ve paylaģtıkları konular olmak üzere iki kategoride incelenmiģtir. Sosyal Medyada Takip Ettikleri Konular DĠKAB öğretmen adaylarına yöneltilen Sosyal ağlarda neleri takip ediyorsunuz /izliyorsunuz/dinliyorsunuz? sorusuna verdikleri cevaplar ve oranları Tablo 6 da verilmiģtir. 13

15 Tablo 6.Öğretmen Adaylarının Takip Ettikleri Konular f % 1. Güncel olayları Dini konuları Müzik Eğlenceli yazı/resim/video Ders/ödevlerle ilgili bilgileri BaĢkalarının yaptıklarını BaĢkalarının fotoğraflarını Uzmanlar/ünlü kiģilerin yorumlarını BaĢkalarının yorumları Oyun Gruplar Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunun sosyal medyayı güncel olaylar ile dini konuları takip etmek, müzik dinlemek ve eğlenceli yazı/resim/video takip etmek için kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların yaklaģık yarısı ise ders/ödevlerle ilgili bilgileri, baģkalarının yaptıklarını ve fotoğraflarını takip etmektedirler. Sosyal Medyada Paylaştıkları Konular Öğretmen adaylarına yöneltilen Sosyal ağlarda neleri paylaşıyorsunuz. sorusunda katılımcıların verdikleri cevaplar ve oranları Tablo 7 de yer almaktadır. Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Paylaştıkları Konular f % 1. Beğendiği yazı/resim/videoları Fikirlerini KiĢisel fotoğraflarını Dini konuları Gezdiği yerleri Ders/ödevlerle ilgili bilgileri Sevdiklerinin fotoğraflarını Toplumsal olayları Psikolojik durumunu (sevinç, üzüntü, öfke, endiģe vb.) Tablo 7 ye göre öğretmen adaylarının çoğu sosyal medyada beğendikleri yazı/resim/videolar ile fikirlerini paylaģmaktadır. KiĢisel fotoğraflar ile dini konular da katılımcılar tarafından en çok paylaģılanlar arasında yer almaktadır. 14

16 4.3. Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Değer Algıları ve Yönelimleri Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarında öne çıkan değerler ve ortalamaları Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo 8.Sosyal Medyada Öne Çıkan Değerler 1. Bilgilenme Dini ve ahlaki geliģim ĠletiĢim imkân ve kabiliyetinin geliģimi Aidiyet ve dayanıģma Duygusal haz, eğlence, öz tatmin Anonimlik Güvende olma hissi Sosyal medyanın olumsuz etkileri Özgürlük 2.12 Yukarıdaki değer boyutlarının altında yer alan ifadelere verilen cevapların frekans ve yüzdeleri Ek-1 de verilmiģtir. Bilgilenme Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının en çok katıldıkları ifadeler bilgilenme boyutunda yer almaktadır (bknz ek-1). Söz konusu boyutta yer alan Türkiye de ve dünyadaki güncel olayları takip edebiliyorum. (%96) ile Kişisel/mesleki/akademik gelişimime katkıda bulunacak bilgilere ulaşabiliyorum. (%96) ifadeleri en çok görüģ birliğine varılan maddelerdir. Dini ve Ahlaki Gelişim Dini ve ahlaki geliģim boyutu öğretmen adaylarının en çok katıldıkları bir diğer boyuttur. Bu boyutta yer alan Sosyal medyada din ve dini yaşamla ilgili bilgileniyorum. (%94) ifadesi en çok görüģ birliğine varılan maddedir. Dini ve ahlaki yönden ideal kabul ettiğim insanlarla iletişime geçerek onları örnek almaya çalışıyorum. (%75) ile Dini kaynaklara (ayet, hadis vb.) ulaşıp onları sosyal medyada paylaşıyorum. (%74) ifadeleri öne çıkan diğer maddeler olarak gösterilebilir. İletişim İmkân ve Kabiliyetinin Gelişimi Öğretmen adaylarının en çok katılım sağladıkları diğer bir boyut ise iletiģim imkân ve kabiliyetinin geliģimidir. Bu boyutta yer alan Sosyal medya sayesinde özel günlerden haberdar oluyorum/özel günleri kutluyorum. (%82), Sosyal medya sayesinde görüşemediğim akrabalarımla daha sık görüşüyorum. (%79), Sosyal medyada yeni insanlarla ve fikirlerle tanışıyorum. (%74) ifadeleri öğretmenadaylarının en çok katıldıkları maddelerdir. Aidiyet ve Dayanışma Aidiyet ve dayanıģma boyutu sosyal medyada öne çıkan değerlerden biri olarak görülmektedir. Söz konusu boyutta Sosyal medya sayesinde bölgesel ve evrensel çapta ezilen/ felakete uğrayan kişilerden haberdar oluyorum. (%88) ve Sosyal medya ile 15

17 arkadaşlarımın üzüntülerini/sevinçlerini paylaşıyorum. (%79) maddeleri katılımcılar tarafından en çok onaylanan ifadelerdir. Duygusal haz, eğlence, öz tatmin Sosyal medya kullanımında, duygusal haz, eğlence ve öztatmin öne çıkan bir baģka değer boyutudur. Öğretmen adaylarının bu boyutta en çok katıldıkları madde Sosyal medyada film/müzik/video vb. eğlendirici unsurlara ulaşabiliyorum. (%88) ifadesidir. Söz konusu boyutta öne çıkan diğer maddeler ise Sosyal medyada sevdiğim sanatçıları takip ediyorum. (%69) ve Paylaştığım fotoğraf/video/yazılara arkadaşlarımın yorum yapması kendime olan güvenimi attırıyor. (%62) Ģeklinde sıralanabilir. Bu boyutta katılımcıların yaklaģık yarısının katıldığı Sosyal medya, estetik duygularımı tatmin etmemi ve sahip olmak istediklerimi görmemi sağlıyor (güç sembolleri, hızlı arabalar, güzel bayanlar, elbiseler, ) (%48) ifadesi dikkati çekmektedir. Anonimlik Sosyal medyanın tercih edilme nedenlerinden biri olarak düģünülen anonimlik boyutunda öne çıkan maddelerden biri Fiziksel görünümümden doğan önyargıların öne çıkmadığı iletişim ortamı kurabiliyorum. (%79) iken dikkat çeken bir diğer madde ise Sosyal medya sayesinde ayıplanmadan, hor görülmeden birçok şeyi sorabiliyorum/ paylaşabiliyorum. (%58) ifadesidir. Güvende olma hissi Diğer boyutlara göre daha az katılımın olduğu güvende olma hissi boyutunda öne çıkan Daha kötü ortamlarda bulunmaktansa sosyal medyada oyun oynamayı ve iletişim kurmayı tercih ediyorum. (%60) maddesi ile kullanıcıların sosyal medyayı kendileri için uygun bulmadıkları ortamlardan daha güvenli buldukları söylenebilir. Bu boyutta öne çıkan Sosyal medyada fiziksel şiddet korkusu olmadığından dolayı tepkimi endişe etmeden dillendirebiliyorum. (%54) ifadesi, katılımcıların sosyal medyayı güvenli bulmalarının bir baģka nedeni olarak gösterilebilir. Özgürlük Özgürlük boyutu en az katılımın olduğu boyuttur. Daha fazla özgürlük alanı oluģturduğu için sosyal medyanın kullanıldığı algısı beklenenin altında kalmıģtır. Söz konusu boyutta yer alan maddelerden en fazla onaylanan ifade Gerçek hayatta tepki alacağımı düşündüğüm fikirlerimi sosyal medyada rahatça açıklayabiliyorum. (%43) olarak söylenebilir. Sosyal medyanın olumsuz etkileri Sosyal medyanın olumsuz etkileri olarak düģünülen ifadeler bu boyutta toplanmıģtır. Bu boyutta en çok katılım gösterilen Bana ait bilgilerin herhangi bir zamanda olumsuz kullanılabileceğinden çekiniyorum. (%83) maddesidir. Söz konusu boyutta öne çıkan diğer maddeler ise Boşa zaman harcamama neden oluyor. (%65), Sosyal medya, bazen bana hoşlanmadığım/pişman olacağım şeyleri kolayca yapmama neden oluyor. (%55), Sosyal medyada uzun vakit geçirmekten dolayı bedensel ve ruhsal sağlığımı olumsuz etkileniyor. (%52) Ģeklinde sıralanabilir. 5. VERĠLERĠN TARTIġILMASI VE ELDE EDĠLEN SONUÇLAR (HĠPOTEZLER) Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları, sosyal medyayı kullanım motivasyonları ile sosyal medyayı kullanımlarındaki değer algılarının belirlenmeye çalıģıldığı bu araģtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aģağıdaki sonuçlara ulaģılmıģtır. 16

18 Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları incelendiğinde, katılımcıların çoğunun 4-6 yıldır sosyal ağları kullandıkları görülmektedir. Bu bulgu birçok araģtırma bulgusuyla benzerdir (Akyazı ve Tutgun Ünal, 2013; Balcı ve Gölcü, 2013; Karaduman ve Kurt, 2010). Katılımcıların çoğunun li yaģlarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin çoğunun ortaokul yıllarında sosyal medyayı kullanmaya baģladıkları söylenebilir. Öğretmen adayları en çok Facebook, Google+ Youtube ve Twitter ı kullanmaktadırlar. Bu bulgu Yıldırım ve Varol un (2013) ile Baran ve Ata nın (2013) bulgusuyla örtüģmektedir. Katılımcıların çoğunun sosyal ağlardaki bağlantı sayısının 100 kiģiden fazla olduğu, yarısının ise 251 kiģi ve üstünde bağlantıya sahip olduğu görülmektedir. Bu veriden hareketle öğretmen adaylarının sosyal medyada arkadaģ sayılarının çok olmasına önem verdikleri söylenebilir. Sosyal ağdaki arkadaģ sayısının fazla olması, bireyin sosyal medyada popülaritesinin artmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu sayede daha çok kiģi hakkında bilgi edinebilir, paylaģım yapabilir. Öğretmen adaylarının sosyal medya bağlantılarını en çok eski arkadaģlarının ve okul arkadaģlarının oluģturduğu sonucuna varılmıģtır. Üniversite öğrencileri okul arkadaģlarıyla bağlantıda olmak ve eski arkadaģlarına ulaģmak için sosyal medyayı tercih etmektedirler (Akyazı ve Tutgun Ünal, 2013; Göker, Demir ve Doğan, 2011; Koç ve Karabatak, 2011; Karaduman ve Kurt, 2010; Kobak ve Biçer, 2008; Lampe, Ellison ve Steinfield, 2006). Öğretmen adaylarının eskiye özlem duyma, nostalji oluģturma, hatıraları tazeleme, irtibatı devam ettirme ya da merak hissiyle eski arkadaģlarını sosyal ağlarına ekledikleri düģünülebilir. Okul arkadaģlarını ekleme nedenleri ise dersler ve ödevlerle ilgili paylaģımda bulunma, üniversitedeki dersler ve hocalarıyla ilgili bilgi edinme, gruptan ayrılmama vb. olarak sıralanabilir. Üniversite hocaları ise öğretmen adaylarının sosyal ağını oluģturan bir diğer gruptur. Koç ve Karabatak (2011) araģtırmalarına katılan üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun sosyal ağları kullanarak arkadaģları ve hocaları ile daha kolay iletiģim kurdukları sonucuna ulaģmıģlardır. Öğretmen adaylarının hocalarıyla, onlar hakkında daha çok bilgi edinme, kendini tanıtma ve soru sorma amacıyla bağlantı kurdukları söylenebilir. Ayrıca muhafazakâr öğrenci gençliğinin tipik temsilcisi sayılabilecek ĠDKAB öğrencilerinin sosyal medya gibi modern teknolojileri kullanırken çekincelerinin olmadığı ve cinsiyete göre arkadaģ oranları arasında farklılığın oluģmadığı gözlenmiģtir. Öğretmen adaylarının çoğunun sosyal medyayı güncel olayları ve dini konuları takip etmek, müzik dinlemek, eğlenceli yazı/resim/video takip etmek için kullandıkları sonucuna ulaģılmıģtır. Diğer araģtırmalarda da öğrencilerin arkadaģlarıyla iletiģim kurmak, düģüncelerini paylaģmak, insanlar ve olaylarla ilgili bilgi edinmek, eğlenmek ve rahatlamak gibi benzer amaçlarla sosyal ağları kullandıkları görülmektedir (Armağan, 2013; Balcı ve Gölcü, 2013; ĠĢman ve Hamutoğlu, 2013; Göker, Demir ve Doğan, 2010). Öğretmen adaylarının yaklaģık yarısı ise sosyal medyayı, ders/ödevlerle ilgili bilgileri, baģkalarının yaptıklarını ve fotoğraflarını takip etmek için kullanmaktadırlar. Ekinil (2009) tarafından yapılan araģtırmada katılımcılar baģkalarının profillerine bakmaktan hoģlandıklarını söylemiģlerdir. Korkmaz (2012) Facebook kullanım amaçlarının araģtırıldığı çalıģmalarda merak duygusunun ve merak duygusundan kaynaklı arkadaģlarının yaptıkları ile ilgili daha fazla bilgi edinme isteğinin ön sıralarda yer aldığını ifade etmiģtir. Sadece arkadaģlarıyla iletiģimde kalabilmek ve olup bitenlerden kopmayıp haberdar olmayı sürdürebilmek adına sosyal ağlarda kalmaya kendini mecbur hissedenlerin sayısı hiç de az değildir (Erdem, 2010). Öğretmen adayları sosyal medyada en çok, beğendikleri yazı/resim/videolar ve fikirlerini paylaģmaktadır. Bu bulgu Akyazı ve Tutgun Ünal (2013) ile Karaduman ve Kurt (2010) araģtırma sonuçlarıyla benzerdir. KiĢisel fotoğraflar ile dini konular da katılımcılar tarafından 17

19 en çok paylaģılanlar arasında yer almaktadır. KiĢisel fotoğrafların paylaģılmasına iliģkin bulgu Armağan ın (2013) araģtırma bulgusuyla örtüģmektedir. Toprak, A., Yıldırım A., Aygül E., Binark M., Börekçi S. ve Çomu (2009) bu yeni iletiģim biçimini görmek ve göstermek, gözetlemek ve gözetlenmek olarak açıklamaktadırlar. Ġsteyerek ya da istemeyerek de olsa birey, artık kendini bu ortamda var etmek, elinde olanları paylaģmak, ağ üzerinden iletiģimini sürdürmek ve sistemin dıģında kalmamak üzere koģullanmıģtır (Erdem, 2010). KiĢiler Facebook kullanımına devam eden süreçte kendileriyle ilgili daha çok bilgi paylaģmakta ve arkadaģlarının da paylaģımlarına daha çok ilgi duymaktadır (Korkmaz, 2012). Sosyal medyada öne çıkan değerler; bilgilenme, dini ve ahlaki geliģim, iletiģim imkân ve kabiliyetinin geliģimi, aidiyet ve dayanıģma, duygusal haz-eğlence-öz tatmin, anonimlik, güvende olma hissi, özgürlük ve sosyal medyanın olumsuz etkileri olmak üzere dokuz boyutta toplanmıģtır. Sosyal medya kullanımında en çok bilgilenme değeri öne çıkmıģtır. Bu bulgu yukarıda bahsedilen öğretmen adaylarının takip ettikleri konulardan da anlaģılabilir. Diğer araģtırma sonuçlarında da benzer sonuçlara ulaģıldığı, öğrencilerin en çok bilgi edinme ve iletiģim amaçlı olarak bu ağları kullandıkları belirlenmiģtir. Öğretmen adaylarının çoğunun sosyal medyada din ve dini yaģam ile ilgili bilgilendikleri, dini konularla ilgili paylaģımda bulundukları sonucuna ulaģılmıģtır. ĠDKAB öğretmen adaylarının kendilerinden gerçek hayatta beklenen iyiliği emretme, kötülükten sakındırma görevlerini sosyal medya aracılığıyla yerine getirmeye çalıģtıkları söylenebilir. Sosyal medyada öne çıkan boyutlardan bir diğeri ise iletiģim imkân ve kabiliyetinin geliģimidir. Katılımcılar sosyal medya sayesinde özel günlerden haberdar olduklarını, görüģemedikleri yakınlarıyla iletiģim kurabildiklerini, yeni insanlarla tanıģtıklarını ifade etmiģlerdir. Elde edilen sonuçlar, bir taraftan iliģkilerin sanallaģması ve bunu suni olarak oluģturulmuģ bir boyutta yaģanması gibi bir olumsuzluğu ifade ederken diğer yandan da normal hayatta iletiģim kurulamayan insanlarla en azından sanal âlemde iletiģime geçilmesine imkan vermesi gibi bir olumluluğu da göz önüne sermektedir. Bununla birlikte sosyal medyanın öğrencilerin karģı cinsle daha rahat iletiģim kurmasına, kendilerini yalnız hissetmemelerine, daha çok tanınma ve bilinmelerine yardımcı olduğu sonuçları çıkarılabilir. Günümüzde öğrencilerin yalnız kalmak yerine çevreleriyle her an bağlantıda ve görünür olmaya önem verdikleri söylenebilir. Sosyal medyayı kullanım motivasyonları içerisinde dayanıģma, yardımlaģma ve paylaģma gibi değerlerin yer aldığı görülmüģtür. Ayrıca adalet değeri ile aidiyet değerinin bu motivasyonlar içerisinde önemli bir yer tuttuğu dikkati çekmektedir. Kollektif kimliklerin geliģmesinde ve grup bilinciyle hareket etmede sosyal medya kullanımının önemli olduğu söylenebilir. Sosyal medyanın boģ vakitleri değerlendirme ve eğlenme amaçlı kullanıldığı; eğitimsel, sosyal ve psikolojik boyutlu kullanım amaçlarının ise daha alt sıralarda olduğunun tespiti araģtırmanın önemli sonuçlarından biridir. Göker, Demir ve Doğan (2010) ile Kobak ve Biçer (2008) tarafından yapılan araģtırmalarda da katılımcıların büyük çoğunluğunun eğlenme amaçlı Facebook u kullandıkları sonucuna varılmıģtır. Elde edilen bulgular tevazu sahibi olma ve kanaatkâr olma erdemlerinin belli bir kaymaya uğradığını göstermektedir. Buna karģılık, güç sembolleri ile kendini tatmin etme gibi karģı değerlerin ortaya çıktığı sonucuna ulaģılmıģtır. Öğrencilerin sosyal medyayı, kendilerini fiziksel görünümlerinden dolayı oluģabilecek önyargılardan uzak tuttuğu için tercih etmeleri öne çıkan bulgulardandır. Kız öğrencilerin fiziksel görünümlerinden kaynaklanan endiģeleri erkeklere göre daha yüksek çıkmıģtır. Bu görünümden kastedilenin tesettüre iliģkin olup olmadığı netleģtirilmemiģ olsa bile bunun önemli bir faktör olduğu düģünülmektedir. Bununla birlikte kiģilerin eleģtirilme, yadırganma 18

20 korkusu olmadan, sorularını sorabilmeleri ve paylaģım yapabilmeleri sosyal medyayı popüler kılan nedenler arasında gösterilebilir. Öğretmen adaylarının yarısından çoğu daha kötü ortamlarda bulunmak yerine sosyal medyayı tercih ettiklerini ve fiziksel Ģiddet korkusu olmadığından tepkilerini daha rahat dillendirebildiklerini belirtmiģlerdir. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım nedenleri arasında en çok eğlenme ve stres atma olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğlenmek için kendilerine uygun yer bulmadıklarında bu ortamda oyun oynayarak/iletiģim kurarak stres attıkları söylenebilir. Daha fazla özgürlük alanı oluģturduğu için sosyal medyanın kullanıldığı algısı beklenenin altında kalmıģtır. Sosyal medyanın olumsuz etkileriyle ilgili olarak öğretmen adaylarını en çok tedirgin eden hususların baģında, paylaģtıkları bilgilerin gelecekte aleyhlerine kullanılabilmesi gelmektedir. Öğretmen adaylarının sosyal medyayı zaman kaybı olarak görmeleri en çok katılım sergilenen bir diğer bulgudur. Bu bulgu diğer araģtırma bulgularıyla örtüģmektedir (Göker, Demir ve Doğan, 2011; Koç ve Karabatak, 2011) Turan ve GöktaĢ (2011) tarafından yapılan araģtırmada öğrencilerin vakit kaybı, asosyalleģme ve bağımlılık oluģturması, gizlilik ve güvenirlik konusundaki endiģeleri nedeniyle Facebook u kullanmadıkları sonucuna ulaģılmıģtır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının daha çok rasyonel endiģeler (kendilerine ait bilgilerin kullanılması, zaman kaybı) taģıdıkları, ahlak kaynaklı endiģelerin ise alt sıralarda olduğu söylenebilir. Sosyal medya kullanımında kategorik bir çekincenin olmadığı, davranıģ merkezli ahlak yöneliminden çok, rasyonel değer yöneliminin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu araģtırma, muhafazakâr kabul edilebilecek ve din eğitimini kendine meslek edinen gençlerin, modern iletiģim araçlarını kullanmada fazla çekingen davranmadıklarını ortaya koymuģtur. Gerçek hayatta yeterince iliģki kuramamaktan dolayı sosyal medyayı kullanma yöneliminin artması, araģtırmaya katılan bu gençler arasında gözlemlenmemiģtir. Dikkat çeken hususlardan biri de, bilimsel bilgi edinme kaynağı olmamasına rağmen, öğrencilerin sosyal medyayı bilgi edinme kaynağı olarak görmeleri ve bunu sosyal medyayı kullanma amaçları arasında ilk sırada zikretmeleridir (bknz. Tablo 8). Bu durum öğrencilerin bilgi edinmekten maksatlarının sadece bilimsel bilgiye ulaģmak değil, aynı zamanda güncel, soysal içerikli bilgiye sahip olmak olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçta Facebook gibi sosyal medya platformunun kullanımının, Wikipedia ve Google gibi internet kaynaklarının kullanımının önünde oluģu (bknz. Tablo 3), soysal medyanın daha çok iletiģim ve etkileģim amacıyla kullanıldığının altını çizmektedir. AraĢtırmaya konu olan ĠDĠKAB öğrencileri, sosyal medyanın kullanıcıya kimliğini gizleyebilme (anonimlik) ve ona özgür hareket etme olanağı sağlayabilmesini sosyal medyayı kullanma nedenleri arasında çok alt seviyede sıralamıģlardır. Bu kullanım nedenine oldukça az itibar göstermeleri, onların bu medyayı dini ve ahlaki değerlerine mugayir içerikte kullanma ihtimalinin çok zayıf olabileceğine dair bir iģaret olarak algılanabilir. Son olarak belirtmek isteğimiz husus, bu araģtırmanın sonuçlarının faklı sosyalleģme tecrübesine sahip olan, farklı branģlarda öğrenim gören öğrenci gruplarından elde edilen sonuçlarla karģılaģtırılmasının dikkate değer sonuçlar ortaya çıkaracağıdır. 19

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ÖNEM DERECESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1453-1475, ANKARA-TURKEY ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ PROGRAMI DOKTORA TEZĠ FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNDE ÇOKLU ORTAM TASARIM MODELĠ NE GÖRE HAZIRLANMIġ

Detaylı

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II

TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II TÜRKĠYE DE E-ÖĞRENME: GeliĢmeler ve Uygulamalar II Yrd. Doç.Dr. Birim Balcı DEMĠRCĠ Doç. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO Prof. Dr. Uğur DEMĠRAY Haziran 2011, Ġstanbul Önsöz Sevgili okurlar bir kez daha merhaba

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İLKÖĞRETİM 5.-6.-7.-8.

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠNĠN STATÜ BAĞLAMINDA BĠLGĠ PROFESYONELLĠĞĠNE YANSIMASI: ANKARA DA ÇALIġAN KÜTÜPHANECĠLER ÜZERĠNE

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM II. KADEME FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile İLGİLİ BİLGİ, FARKINDALIK ve KULLANMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TOKAT ÖRNEĞİ) Ebru Bergen Coşgun Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012 SPOR AHLAKI VE ŞİDDET SPORTS ETHICS

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI

T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANA BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM EDEN BEġ-ALTI YAġ ÇOCUKLARDAKĠ SOSYAL BECERĠLERĠN BAZI

Detaylı

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING

EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME AFFECTIVE DIMENSION IN EDUCATION AND AFFECTIVE LEARNING - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1159-1177, TURKEY EĞİTİMDE DUYUŞSAL BOYUT VE DUYUŞSAL ÖĞRENME Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Ayşe Ülkü KAN ** ÖZET Bu

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ. Bingol University Journal of Social Sciences Institute BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 309-6672 Yıl/Year: Cilt/Volume: Sayı/Issue: Bahar/Spring 20 Bingöl BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET

TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1687-1702, ANKARA-TURKEY TABLET PC DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VELİLERİNİN TUTUMLARI *

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması

Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Kırgızistan da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması Bünyamin Ayhan * Şükrü Balcı * Özet: Bilgi çağı olarak tanımlanan bu çağda yeni iletişim aracı olarak internetin,

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı EVLİLİK DOYUMU İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE EVLİLİK SÜRESİ ARASINDAKİ

Detaylı

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 ÖZET 67 TELEVİZYON DİZİLERİNDE GÜCÜN TEMSİLİ 1 Nergiz Karadaş 2 ÖZET Ġnsanlık tarihi güç savaģlarına dayanır. Zaman içerisinde süregelen biçimde, gruplar ve kurumlar sahip oldukları iktidar, otorite, statü,

Detaylı

ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ

ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GAZETECĠLĠK ANABĠLĠM DALI GAZETECĠLĠK BĠLĠM DALI ĠNTERNET VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ: TÜRKĠYE DEKĠ POPÜLER HABER SĠTELERĠNĠN ETĠKSEL AÇIDAN ĠNCELENMESĠ Osman

Detaylı