KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİN EĞİTİMİ. Sempozyum Bildiri Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİN EĞİTİMİ. Sempozyum Bildiri Kitabı"

Transkript

1 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DİN EĞİTİMİ Sempozyum Bildiri Kitabı

2 ÖNSÖZ Ġnsanı eğitmek, ontolojik yönden zaten değerli olan bir varlığı aynı zamanda entelektüel olarak da değerli ve yetkin kılmaktır. Din eğitimini özde, insanın kendi kendisiyle, Yaratanla ve tüm varlıkla olan iliģkisine barıģçıl bir anlam ve hedef yükleme çabası olarak anlayabiliriz. Ahlaklanma süreci ise, daha güzele, daha iyiye ve daha doğruya yönelten bir bilinç ve sorumluk kazanma ve bunu davranıģa dönüģtürme süreci olarak görülebilir. Onun içindir ki, din ve ahlak eğitimi, insanın kendini aģmasını, çıkarlarından öte sorumluluklarını hatırlamasını, yetkinliğini hizmete, aklını hikmete ve marifete dönüģtürüp, tüm eylemlerini ahlaki olarak anlamlandırmasını hedefler. Böylece bu eğitim-öğretim sadece bir bilgi ve malumat aktarımı, davranıģ becerisi kazandırma eylemi olarak kalmayıp, bir bilinç, ruhaniyet ve duygu eğitimi olma vasfı da kazanmıģ olur. Din ve ahlak eğitim ve öğretiminin aģkın, zaman ve mekân üstü yanının ötesinde bizatihi insana ve onun hayat gerçekliğine bakan bir yanı da vardır. ĠĢte bu gerçeklerinden biri de küreselleģme olgusudur. Zamana ve Ģartlara hitap edebilmenin önemli bir değer olarak algılandığı günümüzde, genelde eğitim, özelde ise din eğitimine düģen görevler ile ilgili tartıģmalar güncelliğini korumaktadır. Özellikle küreselleģme sürecinin getirdiği yeni Ģartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda din eğitiminin yerine getirmesi beklenen görevlerin yeniden tartıģılması büyük önem taģımaktadır. Din eğitim ve öğretimi, değiģen dünyanın önemli gerçeği olan küreselleģme ve onun yansımaları olarak tezahür eden internet, televizyon, cep telefonu, sosyal medya adı verilen twitter, facebook gibi etkileģim ve iletiģim kanalları ve bunların hürriyet, sorumluluk, bağlılık gibi değerlere yükledikleri yeni anlamları da göz ardı etmemelidir. Küresel medya din algısını etkiler güce eriģmiģtir ve toplumları din için veya dine karģı harekete geçirebilmektedir. Dinlere karģı geliģen veya geliģtirilen küresel fobiler ve önyargılar din dersinin konusu olmak durumundadır. Dinin kendisinin yerel ve küresel bağlamda nasıl algılandığına ilgi duyması ve varsa yanlıģ algıları din dersi vasıtasıyla düzeltmek istemesi onun tabii hakkıdır. Din ve ahlak dersinde çevre kirliliği ve dünya barıģının zedelenmesi gibi küresel sorunlara eğilmek ve dinin bu sorunların çözümüne katkısını tartıģmak, zamanın bu dersin önüne koyduğu hem önemli bir fırsat, hem de önemli bir sorumluluktur. Dinin toplumsal ve tabiat sorunlarına çözüm sunmasının ön plana çıkarıldığı bir din dersi, dinin problem merkezli olarak algılanmasına son verip, onun çözüm üreten dinamik bir kaynak olduğunun farkına varılmasını sağlayabilir. KüreselleĢme sürecinde din öğretimi bağlamında söylenmesi gereken diğer bir önemli husus ise, büyük dünya dinlerinin kültür ve medeniyetin önemli kaynakları olduklarının din derslerinde iģlenmesi hususudur. Din derslerinde, dünya dinlerinin inanç ve ibadet boyutları yanında, medeniyet ve kültür yapıcı boyutlarıyla da konu edilmeleri, öğrencilere erken yaģtan itibaren farklı olana karģı saygılı ve barıģsever bir yaklaģım geliģtirme kabiliyeti kazandırabilir. Bu kitap Kasım 2013 tarihinde EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi ev sahiplinde gerçekleģtirilen KüreselleĢme Sürecinde Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumunda sunulan tebliğleri ihtiva etmektedir. Bu sempozyumun gerçekleģmesinde mütemadiyen yardımlarını gördüğümüz üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen e, rektör yardımcısı Prof. Dr. M. Bahattin Acat a, Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Aydın a ve ayrıca canla baģla çalıģan sempozyum kurulu üyelerimiz Aybice Tosun, Ġshak Tekin, Sezai Engin, Aynur Palabıyık, Figen Kervankaya arkadaģlarımıza en kalbi 1

3 teģekkürlerimizi sunarız. Sempozyumun teknik iģlerini takip eden Erdoğan Cantürk Bey e de çok teģekkür ederiz. Ġlaveten bu konferansın gerçekleģmesinde değerli payı olan Viyana Muslim Teacher Training Colleg e ve özeliklede Amina Sakir Hanım ve Farid Hafez Bey e de teģekkürü bir borç biliriz. Yurtiçinden ve yurtdıģından gelip tebliğleriyle sempozyuma katkı sunan tüm değerli bilim insanlarına da canı gönülden teģekkür ederiz. Bu bildiri kitapçığının yayına hazırlamasında teknik desteklerini esirgemeyen Aynur Kurt, Meryem Özdemir, Kübra Yıldız ve AyĢe Yorulmaz a müteģekkiriz. Doç Dr. Mizrap Polat (Sempozyum Düzenleme Kurulu BaĢkanı) 2

4 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 1 ĠÇĠNDEKĠLER... 3 I. KÜRESEL MEDYA BAĞLAMINDA DĠN VE AHLAK EĞĠTĠM- ÖĞRETĠMĠ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığının Değerler Eğitimi Bağlamında Anaizi Mizrap POLAT Esra EREN 7 Din Eğitimi ve Sanal Alem Ali KUZUDĠġLĠ.28 E-öğrenme ve Yeni Öğrenme Ortamları ġakir GÖZÜTOK Postmodern Dönemde Popüler Kültürün Ahlaka Etkisi Televizyon Örneği: Pis Yedili AyĢe EROĞLU II. DĠNĠ YORUM VE DĠN EĞĠTĠMĠ YAKLAġIMLARINDA KÜRESELLEġME ETKENĠ Küreselleşme ve Din Öğretimi: Neler Değişti? Cemal TOSUN 50 Küreselleşme ve İslam ı Yeniden Yorumlama İhtiyacı Ali ÇETĠN Rabiye ÇETĠN. 55 İslamofobya Bağlamında Kıtâl Ayetlerinin Şahin ve Güvercin Yorumları Ġbrahim Hakkı ĠMAMOĞLU Küreselleşme Sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Katkısı Zafer YILDIZ. 76 III. KÜRESEL RĠSKLER, SORUNLAR VE DĠN EĞĠTĠMĠ İnternetin Getirdiği Avantajlar ve Riskler (İtikad ve Ahlak Açısından) Hüseyin AYDIN.. 87 Din Eğitimi Bağlamında Küresel Sorunlar ve Çözüm Yolları Necmi KARSLI

5 Türkiye de Öğrenim Görmekte Olan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Aldıkları Din Eğitiminin Küreselleşmenin Doğurduğu Bazı Problemlere İlişkin Algıları Üzerine Etkisi Aybiçe TOSUN-Ġshak TEKĠN. 109 Küreselleşmenin Olumsuz Etkilerine Karşı Son Dönem Osmanlıca Ahlak Kitaplarına Göre Manevi Bir Kalkan/Zırh: Ahlak Terbiyesi Umut KAYA 121 IV. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE DĠN EĞĠTĠMĠ Çokkültürlü Toplumlarda Bir İletişim Yolu Olarak Dini Danışmanlık Havva Sinem UĞURLU Çokkültürlülük ve Din Öğretimi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları Çerçevesinde Bir Analiz Abdülkadir ÇEKĠN Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Bağlamında Çoğulculuk-Yapılandırmacılık İlişkisi Ġbrahim AġLAMACI V. DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMDE GÜNCEL YAKLAġIMLAR VE MODELLER Din Öğretiminde Resim ve Müzikten Yararlanma Mehmet Zeki AYDIN Din Öğretiminde Öğretici Faktörü Nevzat YaĢar AġIKOĞLU Din Eğitiminde Sosyal Duygusal Öğrenme Modeli Erdem DĠRĠMEġE- Halit EV 176 Din Eğitimi-Öğretiminde Eleştirel Düşünmenin Önemi Hacer AġIK EV 187 Din Eğitiminde Drama Yöntemi ve Uygulama Örnekleri Tuğba GÜLER BOZKAYA 199 Muhayyileye Dayalı Düşünmenin İmkanıyla Dönüşmek Yurdagül MEHMEDOĞLU 209 Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacılığı Temellendirme Problemi Üzerine Eleştirel Bir Bakış Yusuf CEYLAN- Halit EV Ahlak Eğitimi Yaklaşımlarının Ahlaki Becerileri Kazandırmaya Katkısı Ġshak TEKĠN 223 4

6 VI. DĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMĠNE DĠSĠPLĠNLERARASI BAKIġ Değerler Eğitimi Açısından Tasavvufî Kavramlara Bir Bakış Esma SAYIN. 225 Üniversite Öğrencilerinin Dini Değerlere İlişkin Algıları Celaleddin ÇELĠK-ġeyma TEKĠN. 233 Kültür Yazımlarının Din Eğitimine Etkisinin Felsefi Durumu Muhammet ÖZDEMĠR Din Felsefesi Kavram ve Problemlerinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi: Felsefe Öğretim Programlarında Din Felsefesi Ünitelerinin ve Dini Kavramların Ele Alınışı Aytekin DEMĠRCĠOĞLU Dinin Toplumsal Bir Kurum Olarak Öğretimi: Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarında Dinin Yer Alış Şekline İlişkin Bir Çözümleme Beyhan ZABUN- ġakir BERBER Din Eğitimi Bağlamında Yunus Emre Şiirlerinden İletiler Aynur KURT 276 Dinî Eğitimde Kur anî Yaklaşımlar Hatice AVCI Zihinsel Engellilere Yönelik Din Eğitimi (Öğretmen Görüşlerine Dayalı Erzurum, Muş ve Trabzon İl Örnekleri) Tecelli KARASU VII. TÜRKĠYE VE FARKLI ÜLKELERDE DĠN EĞĠTĠMĠ TECRÜBELERĠ Avusturya İlkokul Ve 3. Sınıflardaki İslam Dersleri Bağlamında Türkiye deki Durum Mustafa TAVUKÇUOĞLU. 303 Rusya da Din-Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi Mustafa KÖYLÜ Amişlerin Din, Değer ve Din Eğitimi Anlayışları Üzerine Bir Değerlendirme Yıldız KIZILABDULLAH- ġahin KIZILABDULLAH Din Eğitiminde Geleneksellik ve Modernizm Karmaşası: Pakistan Örneği M. Nur PAKDEMĠRLĠ Halit EV. 337 Din Eğitiminde Gelenek ve Yenilik (Kırgızistan Örneği) Kubatali TOPCHUBAEV 345 Din Eğitimnde Avusturya ve Türkiye Modellerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi: Uygulama ve Birey Merkezli Etkinlikler Ġbrahim Burak ÖZAYDIN

7 Günümüz Din Eğitimi ve Öğretimine Farklı Bakış Açıları ve Sorunları Hamza AKTAġ. 370 Sekülerlik Bağlamında Türkiye nin Din Eğitimi Tecrübesinin Analizi Hacı Mehmet ġahġn VIII. TÜRKĠYE DE YÜKSEK DĠN ÖĞRETĠMĠ Örgün ve Yaygın Din Eğitiminin Bütünlüğü İçerisinde İlahiyat Fakülteleri Halit EV. 390 Yükseköğretimde Din Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Konusunda Zihinsel Bir Çaba Örneği Yusuf ALEMDAR 402 İlahiyat Öğretimi: Yereli Tanımadan Evrensele Ulaşma Çabasına Devam m? Fatma Asiye ġenat - Mine GÖLCÜ 413 Günümüzdeki Medreselerin ve İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Açısından Mukayesesi Ali ÖZENÇ 419 Kur an dan Kopuk İlahiyat Öğretiminin Kalitesi Üzerine Fatma Asiye ġenat-mine GÖLCÜ

8 I. KÜRESEL MEDYA BAĞLAMINDA DĠN VE AHLAK EĞĠTĠM- ÖĞRETĠMĠ ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIġKANLIKLARININ DEĞERLER EĞĠTĠMĠ BAĞLAMINDA ANALĠZĠ * Mizrap POLAT 1 Esra EREN 2 Özet Bu araģtırmada, ahlak ve değerler eğitim-öğretimini birebir ilgilendiren bir branģın öğretmen adaylarının, değer algıları ve yönelimlerinin sosyal medyayı kullanım alıģkanlıkları üzerinden ölçülmesi amaçlanmıģtır. AraĢtırmada, betimsel yöntem kullanılarak durum tespiti yapılmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın verileri öğretim yılı güz döneminde, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü nde öğrenim gören 113 öğrenciden anket yoluyla toplanmıģtır. Sosyal medya kullanımında öne çıkan değerler; bilgilenme, dini ve ahlaki geliģim, iletiģim imkan ve kabiliyetinin geliģimi, aidiyet ve dayanıģma, duygusal haz-eğlence-öztatmin, anonimlik, güvende olma hissi, özgürlük ve sosyal medyanın olumsuz etkileri olarak dokuz boyutta toplanmıģtır. AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının en çok Facebook, Google+, Youtube ve Twitter sosyal ağlarını kullandıkları ve çoğunun 100 kiģiden fazla bağlantıya sahip olduğu görülmüģtür. Öğretmen adaylarının bağlantılarını daha çok okul arkadaģları, eski arkadaģları, aile ve akrabaları oluģturmaktadır. Katılımcılar sosyal medyada en çok güncel olaylar ile dini konuları takip etmekte ve müzik dinlemektedir. En çok, beğendikleri yazı/resim/videoları, fikirlerini ve kiģisel fotoğraflarını paylaģmaktadırlar. Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımında bilgilendirme boyutu diğer boyutlara göre öne çıkarken, özgürlük boyutunun sosyal medya kullanımında en az önem verilen değer olduğu görülmüģtür. Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, ĠDKAB Öğretmen Adayı, Değerler Algısı, Değer Yönelimi 1. GĠRĠġ Kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik değiģimlerin hızla yaģandığı bilgi toplumuna uyum sağlamada önemli değer değiģimleri yaģanmaktadır. Toplumsal değiģmede öne çıkan değerler, hem bireyin hem örgütün davranıģları açısından önemli görülmekte ve bu önem gittikçe artmaktadır (Altunay ve Yalçınkaya, 2011). KüreselleĢme ile birlikte modern toplumun değer iliģkileri yeni boyutlar kazanmaktadır. Geleneksel toplumların itaat kültürü, namus ve ahlak anlayıģı, komģuluk iliģkileri, güven ve himaye kültürü, sadakat ve ihanet, gizlilik ve mahremiyet, sevgi ve hoģgörü, saygı ve korku, özgürlük ve teslimiyet gibi toplumsal değerleri küresel değerlerin etkisi altında ya çözülmekte ya da yeni anlamlarla tekrar yorumlanmaktadır (Kaymakcan ve Meydan, 2012). Değerler kural inģa eden, algı, niyet, tutum ve davranıģlarımızın nitelendirilmesini sağlayan düģüncelerdir (Polat 2010). Onlara, davranıģlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallar olarak da bakabiliriz (Hökelekli, 2010). Dinin değer edinmede kaynak ve mesnet oluģu gerçeği ve onun barıģ (Polat 2010a) ve yardımlaģma gibi değerlerin yönelimine teģvik edici olması dindarlıkla ahlakilik arasında bir bağın olması gerektiğini teyit eder. Ancak bu durum ahlaklı oluģun sadece kendini dindar olarak ifade edenin tekelinde olduğu sonucunu ortaya çıkarmaz. Bir baģka tanıma göre değerler, neyin doğru ve neyin yanlıģ, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu belirlemeye yarayan ölçütlerdir (ġiģman, 2002). Güngör (1993) ise * Bu çalıģmanın ilk hali EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi tarafından28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu nda sunulmuģtur. 1 Doç.Dr., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, e-posta: 2 Yrd. Doç. Dr., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, e-posta: 7

9 değeri, bir Ģeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançlar olarak tanımlamaktadır. Schwartz ve Bilsky (1987) değerlerin literatürde belirtilen özelliklerini de dikkate alarak kavramsal bir tanım geliģtirmiģlerdir. Buna göre değerler a) fikir veya inançlardır, b) amaç ve davranıģlarla iliģkilidirler, c) durum ötesidirler, d) davranıģ ve olayların seçim ve değiģimine rehberlik ederler e) taģıdıkları öneme göre sıralanırlar (akt. Mehmedoğlu, 2013). Toplulukların varlığını sürdürmesi ve var olma iģlevlerini yerine getirmesi için birtakım toplumsal normlar belirlenmiģtir. Toplumun devamının sağlanması için toplumun bütün üyelerinin bu normları kabul etmesi ve bu normlara karģı uygun davranıģta bulunmaları beklenmektedir. Grup üyelerinin uyması gereken bu kuralların baģında da toplumun değer yargıları gelmektedir. Değer yargıları, toplumun var olma nedenleri arasında gösterilen temel yaģam fonksiyonlarıdır (Dilmaç ve EkĢi, 2007). Bu değerler, bireylerin yaģamlarında (Dilmaç, Deniz ve Deniz, 2009), toplumların oluģmasında ve geliģmesinde de büyük bir öneme sahiptir (KuĢdil ve KağıtçıbaĢı, 2000) Değerlerle ilgili olarak dikkat çekici çalıģmalar yapan Schwartz, temel insani değerler teorisini ve bu teoriye dayanan değerler ölçeğini geliģtirmiģtir. Söz konusu ölçekte, katılımcılardan 57 değerden oluģan bir listeden önem sırasına göre değer tercihleri yapmaları istenmiģtir. Schwartz, bu çalıģma sonucunda bireysel düzeyde değerleri 10 değer tipine (güç, baģarı, hazcılık, uyarılma, özyönelim, evrenselcilik, yardımseverlik, geleneksellik, uyum ve güvenlik) ayırmıģtır (Schwartz, 1992). Değer alanında çalıģan birçok araģtırmacı, çalıģmalarında Schwartz Değerler Ölçeği ni temel almaktadır. (Kaymakcan ve Meydan, 2012; Oğuz, 2012; KağıtçıbaĢı ve KuĢdil, 2000, Dilmaç, Bozgeyikli ve Çıkılı, 2008; Yılmaz, 2009; KuĢdil ve KağıtçıbaĢı, 2000). Esas itibariyle bu ölçek, Batı toplumunun değer birikimini, algısını ve yönelimini esas almaktadır. Değerlerin farklı kültür ve medeniyetlerde farklı fiiliyatlarının, bağlamlarının ve önceliklerinin hatta bazen de farklı tariflerinin olduğu gerçeğini göz önüne alındığında, değerler araģtırması bağlamında bu ölçek de dahil olmak üzere hiçbir ölçeğin her toplum için genel ve standart geçerliliğinin olması mümkün görünmemektedir Bireylerin sahip olduğu değerler ve bu değerlere bağlı olarak geliģtirilen tutumlar, onların bireysel ve örgütsel davranıģlarını etkilemektedir. Sahip olunan değerler bireylerin girdikleri etkileģim süreçleriyle değiģebilmektedir. Bireylerin değerleri kazanma süreçlerinin önemli bir kısmını okul yaģantısı oluģturmaktadır (Turan ve Aktan, 2008). Yapılan araģtırmalar, öğretmenlerin değerlerin öğretimindeki etkin rolünü önemle ortaya koymaktadır (Oğuz, 2012, Fidan, 2009, Yılmaz, 2009). Program itibariyle sınıf öğretmenleri ve belli branģlardaki öğretmenler değer öğretiminde daha etkin bir role sahip olmaktadır (Oğuz, 2012). Bu açıdan, toplumda yaģayan inançlar ile eğitimin topluma sunduğu değerler arasındaki zaruri paralelliği sağlayan ders olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, değerler eğitiminde önemli bir görevi ifa etmektedir (Kaymakcan ve Meydan, 2012). Bugün bireylerin ve toplumun değer yargılarını biçimlendiren en önemli kurumların baģında medya gelmektedir. Günümüzde internet kullanımının yaygınlaģması ve yeni teknolojilerin sağladığı olanaklar, daha önce benzeri görülmemiģ medya türlerinin geliģmesine yol açmıģtır (Biçer, 2009). Her yeni medya imkanı sosyal anlamda kiģilere bir takım değerler katarak onu geliģtirir ve yeni kültürel değerlere adapte olmasına ve bu yeni değerlere göre kiģinin Ģekillenmesine olanak sağlar (McLuhan, 1964; akt. Akçay, 2011). Sosyal ağlar, bireylerin kayıtlı bir sistemde profil oluģturabildikleri, diğer kullanıcıların profillerini görebildikleri, bir bağlantıyı, beğenilerini, aktivitelerini paylaģabildikleri ve ağ üzerinden birbirlerine mesaj 8

10 gönderme, tartıģma, video, sesli sohbet, dosya paylaģımı yapabildikleri sitelerdir (Boyd ve Ellison, 2007). Bu siteler kiģilerin, müzik, video ve fotoğraf gibi paylaģımlar oluģturmasına ve herkesin görebileceği bir ortama sunmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca diğer sitelerle bağlantılar sağlanarak gruplar oluģturulabilmekte, arkadaģların ve aile fertlerinin birbirleriyle iletiģimi sağlanmaktadır (Pfeil, vd., 2009; akt. Hacıefendioğlu, 2010). Sosyal ağlar üniversite öğrencileri tarafından tercih edilen en popüler medya türü olarak öne çıkmaktadır. Alanyazın incelendiğinde, öğrencilerin çoğunun sosyal medyayı iletiģim kurma, bilgi edinme, eğlenme, vakit geçirme amacıyla kullandıkları görülmektedir. Bazı öğrencilerin ise bu ortamları, stres atma, kendini gösterme, beğenilme, arkadaģları tarafından kabul görme arzusuyla kullandıkları söylenebilir. Ġlgili literatür incelendiğinde, öğretmen adaylarının değer algılarına ve sosyal medya kullanımlarına yönelik ayrı ayrı birçok araģtırmaya rastlanmıģtır. Fakat özellikle okullardaki değer öğretiminde önemli bir rol üstlenecek olan Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ĠDKAB) öğretmen adaylarının, sosyal medya kullanımları sırasında yöneldikleri veya öteledikleri değerlere yönelik bir araģtırmaya ulaģılamamıģtır. Umulur ki bu çalıģma bu konudaki eksikliğin giderilmesine mütevazı bir katkı sunabilsin. 2. AMAÇ VE MOTĠVASYON Bu araģtırmada, ahlak ve değerler eğitim-öğretimini birebir ele alan Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ĠDĠKAB) Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının değer algıları ve yönelimlerinin sosyal medyayı kullanım alıģkanlıkları üzerinden ölçülmesi amaçlanmıģtır.bu genel amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının; (1) sosyal medyayı kullanım durumları, (2) sosyal medyayı kullanım motivasyonları, (3) sosyal medyayı kullanım alıģkanlıklarındaki gözlemlenebilir değer algıları ve yönelimleri tespit edilmeye çalıģılmıģtır. Neden özellikle Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verecek olan öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım tutumlarını değer algısı ve yönelimi bağlamında araģtırma konusu edildiği sorusuna açıklık getirmek gerekirse: Din, ahlaka ve değerlere önemli ölçüde kaynaklık etmektedir ve dinin emir ve nehiylerinin arka planında ahlak her zaman kendini hissettirmektedir. Bu nedenlerdir ki Hz. Peygamber (s.a.s.) din güzel ahlaktır buyurmuģtur. Din, kural koyma ve motive etme bağlamında değerlerle ortak bir sıfata sahiptir ve bu ikisi çoğu zaman ortak bir zeminde buluģurlar. Din, herkesçe kabul edilebilen değerler gibi insanı; insanileģtirme, ahlakileģtirme ve erdeme eriģtirme amacı güder. Bunu yaparken de hem değerlere kaynaklık eder hem de aklıselimin ve evrensel vicdanın kabul ettiği değerleri önemseyip destekler. Bu değerlerin çoğunu inanç ve ibadet beklentilerinin içeriğine ve amacına katarak, koruma altına alır. Örneğin Zekât ibadeti içinde dayanıģma değerinin, kul hakkına riayet emrinde ise adalet değerinin mündemiç olduğunu rahatlıkla görürüz. Dinin ahlak ve değerlerle olan içiçeliği ve din eğitiminin aynı zamanda değer eğitim-öğretimini de kendine hedef edinmesi sebebiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verecek öğretmen adayları araģtırmamıza konu edilmiģtir. Din ve ahlakı insanlara öğreten, dinî ve ahlaki davranıģın nedenlerini açıklayan ve bu bağlamda insanları eğiten bir bölümün öğrencilerinin, değer algısını ve yönelimini önemli ölçüde etkileyen sosyal medya ile iliģkilerini yine değerler bağlamında incelemek bize son derece önemli görünmüģtür. 9

11 3. ARAġTIRMANIN YÖNTEM VE TEKNĠĞĠ 3.1. AraĢtırma Modeli ĠDKAB öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanımlarındaki değer algılarının ve yönelimlerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu araģtırma, tarama modelinde olup, betimsel nitelik taģımaktadır ÇalıĢma Gurubu Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarruf amacıyla uygun amaçlı örneklem kullanılmıģtır (Patton, 1990). ÇalıĢma öğretim yılı güz döneminde, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ĠDKAB Öğretmenliği Bölümü nde öğrenim gören 113 öğretmen adayı ile gerçekleģtirilmiģtir. Katılımcıların kiģisel bilgileri Tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1.Öğretmen Adaylarının Kişisel Bilgileri DeğiĢken Özellikler Sayı % Cinsiyet YaĢ Medeni Durum Kız Erkek ve üzeri Bekar Evli/NiĢanlı Toplam AraĢtırma kapsamında yer alan erkek ve kız öğretmen adayların oranının birbirine yakın olduğu, çoğunun yaģ aralığında ve bekar olduğu görülmektedir Veri Toplama Aracı Verilerin toplanmasında araģtırmacılar tarafından geliģtirilen anket formu kullanılmıģtır. Anket formu üç bölümden oluģmaktadır. I. bölümde kiģisel bilgileri belirlemeye yönelik 3 soru, II. bölümde öğretmen adaylarının kullandıkları sosyal ağlar ile bu sosyal ağları kullanım sıklıklarını (1-5 saat,, 21 saat ve üstü) belirlemeye iliģkin 3 soru, sosyal ağları kullanım motivasyonlarını belirlemeye yönelik çok seçenekli 3 soru yer almaktadır. III. bölümde ise öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım alıģkanlıklarındaki değer algı ve yönelimlerini belirlemeye yönelik (kesinlikle katılmıyorum,, kesinlikle katılıyorum) beģli dereceleme ile cevaplandırılacak Ģekilde 56 ifadeye yer verilmiģtir. Anketin hazırlanması sürecinde; alanyazın taranmıģ ve madde havuzu oluģturulmuģtur. Hazırlanan maddeler araģtırmacılar tarafından gözden geçirilmiģ, görüģ birliğine varılan maddeler ankete dahil edilmiģtir. Hazırlanan anketin geçerliği için üç uzmanın görüģüne baģvurulmuģtur. Uzmanlardan alınan dönütlere göre ifadelerin bir kısmı düzenlenmiģ ve yeni maddeler eklenmiģtir. Güvenirlilik çalıģmasında ise Cronbach s Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmıģ, Cronbach s Alpha değeri 94 bulunmuģtur. 10

12 3.4. Verilerin Analizi Anket formunda yer alan sorulara ve ifadeler verilen cevapların analizinde frekans, yüzde ve ortalama kullanılmıģtır. 4. BULGULAR Bu bölümde yer alan bulgular üç bölümde sunulmuģtur. I. bölümde öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları, II. bölümde sosyal medyayı kullanım motivasyonları, III. bölümde ise öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarındaki değer algıları ve yönelimleri yer almaktadır Öğretmen Adaylarının Medyayı Kullanım Durumları Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları; (1) sosyal ağları kullanım deneyimleri, (2) sosyal ağları kullanım sıklıkları, (3) sosyal ağlardaki bağlantı/arkadaģ/ takipçi sayıları, (4) öğretmen adaylarının sosyal ağlarını oluģturan kiģiler olmak üzere dört baģlık altında incelenmiģtir. Sosyal Ağları Kullanım Deneyimleri Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım yıllarına göre dağılımları Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2.Sosyal Ağları Kullanım Yılları DeğiĢken Özellik Sayı % Kullanım yılı 1-3 yıl yıl yıl ve üzeri Tablo 2 den de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım yılları incelendiğinde çoğunun (%65) 4-6 yıldır bu siteleri kullandıkları görülmektedir. Sosyal Ağları Kullanım Sıklıkları Öğretmen adaylarının en çok kullandıkları sosyal ağlar ve kullanım sıklıkları Tablo 3 de gösterilmektedir. 11

13 Tablo 3.Sosyal Ağları Kullanım Sıklıkları (Haftalık) 1-5 saat 6-10 saat saat saat 21 saat ve Toplam f % F % f % f % üstü f % f % Facebook Google Youtube Twitter Skype Forum Wikipedia Blog Fizy Flickr Linkedln Friendster Hi Instagram Myspace Slideshare Foursquare Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının en çok Facebook, Google+, Youtube ve Twitter ı kullandıkları görülmektedir. Bu siteleri Skype, forumlar ve Wikipedia izlemektedir. Sosyal Ağlardaki Bağlantı/Arkadaş/Takipçi Sayıları Öğretmen adaylarının kullandıkları sosyal ağ sitelerinde bağlantı kurdukları kiģi sayıları Tablo 4 te yer almaktadır. Tablo 4.Sosyal Ağlardaki Bağlantı/Arkadaş/Takipçi Sayıları DeğiĢken Tür Sayı % Bağlantı/ArkadaĢ/Takipçi Sayısı 0-50 kiģi kiģi kiģi kiģi kiģi ve üstü Tablo 4 e göre, araģtırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunun sosyal ağlardaki bağlantı sayısı 100 kiģiden fazla iken yaklaģık yarısı 251 kiģi ve üstünde bağlantıya sahiptir. 12

14 Sosyal Ağlarını Oluşturan Kişiler Öğretmen adaylarına yöneltilen Sosyal ağlarda bağlantı kurduğunuz kişiler kimlerdir? sorusuna verdikleri cevaplar ve oranları Tablo 5 te verilmiģtir. Tablo 5.Sosyal Ağlarını Oluşturan Kişiler KiĢiler Kız Erkek Toplam f f f % 1. Eski arkadaģlarım Okul arkadaģlarım Ailem ve akrabalarım Okul hocalarım Ġlim ve erdem bakımından örnek edindiğim kiģiler Yeni tanıģtığım kiģiler Mesleki alanda bilgi alıģ veriģinde bulunabileceğim kiģiler Sanatçı ve sporcular Ġnanç bakımından örnek edindiğim kiģiler Siyasi kiģiler Tablo 5 incelendiğinde kız ve erkek öğretmen adaylarının sosyal ağlarını daha çok eski arkadaģları, okul arkadaģları ile aile ve akrabalarının oluģturduğu görülmektedir. Okul hocaları ile ilim ve erdem bakımından örnek edindikleri kiģiler de öğretmen adaylarının yaklaģık yarısının sosyal ağlarını oluģturmaktadır. Cinsiyete göre katılımcıların sosyal ağları incelendiğinde, erkek öğretmen adaylarının sosyal ağlarında yeni tanıģtıkları kiģiler, sanatçı ve sporcular ve siyasi kiģiler kadınlara göre daha fazla yer almaktadır Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyayı Kullanım Motivasyonları Bulguların bu bölümünde öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım motivasyonları, takip ettikleri konular ve paylaģtıkları konular olmak üzere iki kategoride incelenmiģtir. Sosyal Medyada Takip Ettikleri Konular DĠKAB öğretmen adaylarına yöneltilen Sosyal ağlarda neleri takip ediyorsunuz /izliyorsunuz/dinliyorsunuz? sorusuna verdikleri cevaplar ve oranları Tablo 6 da verilmiģtir. 13

15 Tablo 6.Öğretmen Adaylarının Takip Ettikleri Konular f % 1. Güncel olayları Dini konuları Müzik Eğlenceli yazı/resim/video Ders/ödevlerle ilgili bilgileri BaĢkalarının yaptıklarını BaĢkalarının fotoğraflarını Uzmanlar/ünlü kiģilerin yorumlarını BaĢkalarının yorumları Oyun Gruplar Tablo 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunun sosyal medyayı güncel olaylar ile dini konuları takip etmek, müzik dinlemek ve eğlenceli yazı/resim/video takip etmek için kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların yaklaģık yarısı ise ders/ödevlerle ilgili bilgileri, baģkalarının yaptıklarını ve fotoğraflarını takip etmektedirler. Sosyal Medyada Paylaştıkları Konular Öğretmen adaylarına yöneltilen Sosyal ağlarda neleri paylaşıyorsunuz. sorusunda katılımcıların verdikleri cevaplar ve oranları Tablo 7 de yer almaktadır. Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Paylaştıkları Konular f % 1. Beğendiği yazı/resim/videoları Fikirlerini KiĢisel fotoğraflarını Dini konuları Gezdiği yerleri Ders/ödevlerle ilgili bilgileri Sevdiklerinin fotoğraflarını Toplumsal olayları Psikolojik durumunu (sevinç, üzüntü, öfke, endiģe vb.) Tablo 7 ye göre öğretmen adaylarının çoğu sosyal medyada beğendikleri yazı/resim/videolar ile fikirlerini paylaģmaktadır. KiĢisel fotoğraflar ile dini konular da katılımcılar tarafından en çok paylaģılanlar arasında yer almaktadır. 14

16 4.3. Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyada Değer Algıları ve Yönelimleri Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarında öne çıkan değerler ve ortalamaları Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo 8.Sosyal Medyada Öne Çıkan Değerler 1. Bilgilenme Dini ve ahlaki geliģim ĠletiĢim imkân ve kabiliyetinin geliģimi Aidiyet ve dayanıģma Duygusal haz, eğlence, öz tatmin Anonimlik Güvende olma hissi Sosyal medyanın olumsuz etkileri Özgürlük 2.12 Yukarıdaki değer boyutlarının altında yer alan ifadelere verilen cevapların frekans ve yüzdeleri Ek-1 de verilmiģtir. Bilgilenme Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının en çok katıldıkları ifadeler bilgilenme boyutunda yer almaktadır (bknz ek-1). Söz konusu boyutta yer alan Türkiye de ve dünyadaki güncel olayları takip edebiliyorum. (%96) ile Kişisel/mesleki/akademik gelişimime katkıda bulunacak bilgilere ulaşabiliyorum. (%96) ifadeleri en çok görüģ birliğine varılan maddelerdir. Dini ve Ahlaki Gelişim Dini ve ahlaki geliģim boyutu öğretmen adaylarının en çok katıldıkları bir diğer boyuttur. Bu boyutta yer alan Sosyal medyada din ve dini yaşamla ilgili bilgileniyorum. (%94) ifadesi en çok görüģ birliğine varılan maddedir. Dini ve ahlaki yönden ideal kabul ettiğim insanlarla iletişime geçerek onları örnek almaya çalışıyorum. (%75) ile Dini kaynaklara (ayet, hadis vb.) ulaşıp onları sosyal medyada paylaşıyorum. (%74) ifadeleri öne çıkan diğer maddeler olarak gösterilebilir. İletişim İmkân ve Kabiliyetinin Gelişimi Öğretmen adaylarının en çok katılım sağladıkları diğer bir boyut ise iletiģim imkân ve kabiliyetinin geliģimidir. Bu boyutta yer alan Sosyal medya sayesinde özel günlerden haberdar oluyorum/özel günleri kutluyorum. (%82), Sosyal medya sayesinde görüşemediğim akrabalarımla daha sık görüşüyorum. (%79), Sosyal medyada yeni insanlarla ve fikirlerle tanışıyorum. (%74) ifadeleri öğretmenadaylarının en çok katıldıkları maddelerdir. Aidiyet ve Dayanışma Aidiyet ve dayanıģma boyutu sosyal medyada öne çıkan değerlerden biri olarak görülmektedir. Söz konusu boyutta Sosyal medya sayesinde bölgesel ve evrensel çapta ezilen/ felakete uğrayan kişilerden haberdar oluyorum. (%88) ve Sosyal medya ile 15

17 arkadaşlarımın üzüntülerini/sevinçlerini paylaşıyorum. (%79) maddeleri katılımcılar tarafından en çok onaylanan ifadelerdir. Duygusal haz, eğlence, öz tatmin Sosyal medya kullanımında, duygusal haz, eğlence ve öztatmin öne çıkan bir baģka değer boyutudur. Öğretmen adaylarının bu boyutta en çok katıldıkları madde Sosyal medyada film/müzik/video vb. eğlendirici unsurlara ulaşabiliyorum. (%88) ifadesidir. Söz konusu boyutta öne çıkan diğer maddeler ise Sosyal medyada sevdiğim sanatçıları takip ediyorum. (%69) ve Paylaştığım fotoğraf/video/yazılara arkadaşlarımın yorum yapması kendime olan güvenimi attırıyor. (%62) Ģeklinde sıralanabilir. Bu boyutta katılımcıların yaklaģık yarısının katıldığı Sosyal medya, estetik duygularımı tatmin etmemi ve sahip olmak istediklerimi görmemi sağlıyor (güç sembolleri, hızlı arabalar, güzel bayanlar, elbiseler, ) (%48) ifadesi dikkati çekmektedir. Anonimlik Sosyal medyanın tercih edilme nedenlerinden biri olarak düģünülen anonimlik boyutunda öne çıkan maddelerden biri Fiziksel görünümümden doğan önyargıların öne çıkmadığı iletişim ortamı kurabiliyorum. (%79) iken dikkat çeken bir diğer madde ise Sosyal medya sayesinde ayıplanmadan, hor görülmeden birçok şeyi sorabiliyorum/ paylaşabiliyorum. (%58) ifadesidir. Güvende olma hissi Diğer boyutlara göre daha az katılımın olduğu güvende olma hissi boyutunda öne çıkan Daha kötü ortamlarda bulunmaktansa sosyal medyada oyun oynamayı ve iletişim kurmayı tercih ediyorum. (%60) maddesi ile kullanıcıların sosyal medyayı kendileri için uygun bulmadıkları ortamlardan daha güvenli buldukları söylenebilir. Bu boyutta öne çıkan Sosyal medyada fiziksel şiddet korkusu olmadığından dolayı tepkimi endişe etmeden dillendirebiliyorum. (%54) ifadesi, katılımcıların sosyal medyayı güvenli bulmalarının bir baģka nedeni olarak gösterilebilir. Özgürlük Özgürlük boyutu en az katılımın olduğu boyuttur. Daha fazla özgürlük alanı oluģturduğu için sosyal medyanın kullanıldığı algısı beklenenin altında kalmıģtır. Söz konusu boyutta yer alan maddelerden en fazla onaylanan ifade Gerçek hayatta tepki alacağımı düşündüğüm fikirlerimi sosyal medyada rahatça açıklayabiliyorum. (%43) olarak söylenebilir. Sosyal medyanın olumsuz etkileri Sosyal medyanın olumsuz etkileri olarak düģünülen ifadeler bu boyutta toplanmıģtır. Bu boyutta en çok katılım gösterilen Bana ait bilgilerin herhangi bir zamanda olumsuz kullanılabileceğinden çekiniyorum. (%83) maddesidir. Söz konusu boyutta öne çıkan diğer maddeler ise Boşa zaman harcamama neden oluyor. (%65), Sosyal medya, bazen bana hoşlanmadığım/pişman olacağım şeyleri kolayca yapmama neden oluyor. (%55), Sosyal medyada uzun vakit geçirmekten dolayı bedensel ve ruhsal sağlığımı olumsuz etkileniyor. (%52) Ģeklinde sıralanabilir. 5. VERĠLERĠN TARTIġILMASI VE ELDE EDĠLEN SONUÇLAR (HĠPOTEZLER) Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları, sosyal medyayı kullanım motivasyonları ile sosyal medyayı kullanımlarındaki değer algılarının belirlenmeye çalıģıldığı bu araģtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda aģağıdaki sonuçlara ulaģılmıģtır. 16

18 Öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım durumları incelendiğinde, katılımcıların çoğunun 4-6 yıldır sosyal ağları kullandıkları görülmektedir. Bu bulgu birçok araģtırma bulgusuyla benzerdir (Akyazı ve Tutgun Ünal, 2013; Balcı ve Gölcü, 2013; Karaduman ve Kurt, 2010). Katılımcıların çoğunun li yaģlarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin çoğunun ortaokul yıllarında sosyal medyayı kullanmaya baģladıkları söylenebilir. Öğretmen adayları en çok Facebook, Google+ Youtube ve Twitter ı kullanmaktadırlar. Bu bulgu Yıldırım ve Varol un (2013) ile Baran ve Ata nın (2013) bulgusuyla örtüģmektedir. Katılımcıların çoğunun sosyal ağlardaki bağlantı sayısının 100 kiģiden fazla olduğu, yarısının ise 251 kiģi ve üstünde bağlantıya sahip olduğu görülmektedir. Bu veriden hareketle öğretmen adaylarının sosyal medyada arkadaģ sayılarının çok olmasına önem verdikleri söylenebilir. Sosyal ağdaki arkadaģ sayısının fazla olması, bireyin sosyal medyada popülaritesinin artmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu sayede daha çok kiģi hakkında bilgi edinebilir, paylaģım yapabilir. Öğretmen adaylarının sosyal medya bağlantılarını en çok eski arkadaģlarının ve okul arkadaģlarının oluģturduğu sonucuna varılmıģtır. Üniversite öğrencileri okul arkadaģlarıyla bağlantıda olmak ve eski arkadaģlarına ulaģmak için sosyal medyayı tercih etmektedirler (Akyazı ve Tutgun Ünal, 2013; Göker, Demir ve Doğan, 2011; Koç ve Karabatak, 2011; Karaduman ve Kurt, 2010; Kobak ve Biçer, 2008; Lampe, Ellison ve Steinfield, 2006). Öğretmen adaylarının eskiye özlem duyma, nostalji oluģturma, hatıraları tazeleme, irtibatı devam ettirme ya da merak hissiyle eski arkadaģlarını sosyal ağlarına ekledikleri düģünülebilir. Okul arkadaģlarını ekleme nedenleri ise dersler ve ödevlerle ilgili paylaģımda bulunma, üniversitedeki dersler ve hocalarıyla ilgili bilgi edinme, gruptan ayrılmama vb. olarak sıralanabilir. Üniversite hocaları ise öğretmen adaylarının sosyal ağını oluģturan bir diğer gruptur. Koç ve Karabatak (2011) araģtırmalarına katılan üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun sosyal ağları kullanarak arkadaģları ve hocaları ile daha kolay iletiģim kurdukları sonucuna ulaģmıģlardır. Öğretmen adaylarının hocalarıyla, onlar hakkında daha çok bilgi edinme, kendini tanıtma ve soru sorma amacıyla bağlantı kurdukları söylenebilir. Ayrıca muhafazakâr öğrenci gençliğinin tipik temsilcisi sayılabilecek ĠDKAB öğrencilerinin sosyal medya gibi modern teknolojileri kullanırken çekincelerinin olmadığı ve cinsiyete göre arkadaģ oranları arasında farklılığın oluģmadığı gözlenmiģtir. Öğretmen adaylarının çoğunun sosyal medyayı güncel olayları ve dini konuları takip etmek, müzik dinlemek, eğlenceli yazı/resim/video takip etmek için kullandıkları sonucuna ulaģılmıģtır. Diğer araģtırmalarda da öğrencilerin arkadaģlarıyla iletiģim kurmak, düģüncelerini paylaģmak, insanlar ve olaylarla ilgili bilgi edinmek, eğlenmek ve rahatlamak gibi benzer amaçlarla sosyal ağları kullandıkları görülmektedir (Armağan, 2013; Balcı ve Gölcü, 2013; ĠĢman ve Hamutoğlu, 2013; Göker, Demir ve Doğan, 2010). Öğretmen adaylarının yaklaģık yarısı ise sosyal medyayı, ders/ödevlerle ilgili bilgileri, baģkalarının yaptıklarını ve fotoğraflarını takip etmek için kullanmaktadırlar. Ekinil (2009) tarafından yapılan araģtırmada katılımcılar baģkalarının profillerine bakmaktan hoģlandıklarını söylemiģlerdir. Korkmaz (2012) Facebook kullanım amaçlarının araģtırıldığı çalıģmalarda merak duygusunun ve merak duygusundan kaynaklı arkadaģlarının yaptıkları ile ilgili daha fazla bilgi edinme isteğinin ön sıralarda yer aldığını ifade etmiģtir. Sadece arkadaģlarıyla iletiģimde kalabilmek ve olup bitenlerden kopmayıp haberdar olmayı sürdürebilmek adına sosyal ağlarda kalmaya kendini mecbur hissedenlerin sayısı hiç de az değildir (Erdem, 2010). Öğretmen adayları sosyal medyada en çok, beğendikleri yazı/resim/videolar ve fikirlerini paylaģmaktadır. Bu bulgu Akyazı ve Tutgun Ünal (2013) ile Karaduman ve Kurt (2010) araģtırma sonuçlarıyla benzerdir. KiĢisel fotoğraflar ile dini konular da katılımcılar tarafından 17

19 en çok paylaģılanlar arasında yer almaktadır. KiĢisel fotoğrafların paylaģılmasına iliģkin bulgu Armağan ın (2013) araģtırma bulgusuyla örtüģmektedir. Toprak, A., Yıldırım A., Aygül E., Binark M., Börekçi S. ve Çomu (2009) bu yeni iletiģim biçimini görmek ve göstermek, gözetlemek ve gözetlenmek olarak açıklamaktadırlar. Ġsteyerek ya da istemeyerek de olsa birey, artık kendini bu ortamda var etmek, elinde olanları paylaģmak, ağ üzerinden iletiģimini sürdürmek ve sistemin dıģında kalmamak üzere koģullanmıģtır (Erdem, 2010). KiĢiler Facebook kullanımına devam eden süreçte kendileriyle ilgili daha çok bilgi paylaģmakta ve arkadaģlarının da paylaģımlarına daha çok ilgi duymaktadır (Korkmaz, 2012). Sosyal medyada öne çıkan değerler; bilgilenme, dini ve ahlaki geliģim, iletiģim imkân ve kabiliyetinin geliģimi, aidiyet ve dayanıģma, duygusal haz-eğlence-öz tatmin, anonimlik, güvende olma hissi, özgürlük ve sosyal medyanın olumsuz etkileri olmak üzere dokuz boyutta toplanmıģtır. Sosyal medya kullanımında en çok bilgilenme değeri öne çıkmıģtır. Bu bulgu yukarıda bahsedilen öğretmen adaylarının takip ettikleri konulardan da anlaģılabilir. Diğer araģtırma sonuçlarında da benzer sonuçlara ulaģıldığı, öğrencilerin en çok bilgi edinme ve iletiģim amaçlı olarak bu ağları kullandıkları belirlenmiģtir. Öğretmen adaylarının çoğunun sosyal medyada din ve dini yaģam ile ilgili bilgilendikleri, dini konularla ilgili paylaģımda bulundukları sonucuna ulaģılmıģtır. ĠDKAB öğretmen adaylarının kendilerinden gerçek hayatta beklenen iyiliği emretme, kötülükten sakındırma görevlerini sosyal medya aracılığıyla yerine getirmeye çalıģtıkları söylenebilir. Sosyal medyada öne çıkan boyutlardan bir diğeri ise iletiģim imkân ve kabiliyetinin geliģimidir. Katılımcılar sosyal medya sayesinde özel günlerden haberdar olduklarını, görüģemedikleri yakınlarıyla iletiģim kurabildiklerini, yeni insanlarla tanıģtıklarını ifade etmiģlerdir. Elde edilen sonuçlar, bir taraftan iliģkilerin sanallaģması ve bunu suni olarak oluģturulmuģ bir boyutta yaģanması gibi bir olumsuzluğu ifade ederken diğer yandan da normal hayatta iletiģim kurulamayan insanlarla en azından sanal âlemde iletiģime geçilmesine imkan vermesi gibi bir olumluluğu da göz önüne sermektedir. Bununla birlikte sosyal medyanın öğrencilerin karģı cinsle daha rahat iletiģim kurmasına, kendilerini yalnız hissetmemelerine, daha çok tanınma ve bilinmelerine yardımcı olduğu sonuçları çıkarılabilir. Günümüzde öğrencilerin yalnız kalmak yerine çevreleriyle her an bağlantıda ve görünür olmaya önem verdikleri söylenebilir. Sosyal medyayı kullanım motivasyonları içerisinde dayanıģma, yardımlaģma ve paylaģma gibi değerlerin yer aldığı görülmüģtür. Ayrıca adalet değeri ile aidiyet değerinin bu motivasyonlar içerisinde önemli bir yer tuttuğu dikkati çekmektedir. Kollektif kimliklerin geliģmesinde ve grup bilinciyle hareket etmede sosyal medya kullanımının önemli olduğu söylenebilir. Sosyal medyanın boģ vakitleri değerlendirme ve eğlenme amaçlı kullanıldığı; eğitimsel, sosyal ve psikolojik boyutlu kullanım amaçlarının ise daha alt sıralarda olduğunun tespiti araģtırmanın önemli sonuçlarından biridir. Göker, Demir ve Doğan (2010) ile Kobak ve Biçer (2008) tarafından yapılan araģtırmalarda da katılımcıların büyük çoğunluğunun eğlenme amaçlı Facebook u kullandıkları sonucuna varılmıģtır. Elde edilen bulgular tevazu sahibi olma ve kanaatkâr olma erdemlerinin belli bir kaymaya uğradığını göstermektedir. Buna karģılık, güç sembolleri ile kendini tatmin etme gibi karģı değerlerin ortaya çıktığı sonucuna ulaģılmıģtır. Öğrencilerin sosyal medyayı, kendilerini fiziksel görünümlerinden dolayı oluģabilecek önyargılardan uzak tuttuğu için tercih etmeleri öne çıkan bulgulardandır. Kız öğrencilerin fiziksel görünümlerinden kaynaklanan endiģeleri erkeklere göre daha yüksek çıkmıģtır. Bu görünümden kastedilenin tesettüre iliģkin olup olmadığı netleģtirilmemiģ olsa bile bunun önemli bir faktör olduğu düģünülmektedir. Bununla birlikte kiģilerin eleģtirilme, yadırganma 18

20 korkusu olmadan, sorularını sorabilmeleri ve paylaģım yapabilmeleri sosyal medyayı popüler kılan nedenler arasında gösterilebilir. Öğretmen adaylarının yarısından çoğu daha kötü ortamlarda bulunmak yerine sosyal medyayı tercih ettiklerini ve fiziksel Ģiddet korkusu olmadığından tepkilerini daha rahat dillendirebildiklerini belirtmiģlerdir. Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım nedenleri arasında en çok eğlenme ve stres atma olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğlenmek için kendilerine uygun yer bulmadıklarında bu ortamda oyun oynayarak/iletiģim kurarak stres attıkları söylenebilir. Daha fazla özgürlük alanı oluģturduğu için sosyal medyanın kullanıldığı algısı beklenenin altında kalmıģtır. Sosyal medyanın olumsuz etkileriyle ilgili olarak öğretmen adaylarını en çok tedirgin eden hususların baģında, paylaģtıkları bilgilerin gelecekte aleyhlerine kullanılabilmesi gelmektedir. Öğretmen adaylarının sosyal medyayı zaman kaybı olarak görmeleri en çok katılım sergilenen bir diğer bulgudur. Bu bulgu diğer araģtırma bulgularıyla örtüģmektedir (Göker, Demir ve Doğan, 2011; Koç ve Karabatak, 2011) Turan ve GöktaĢ (2011) tarafından yapılan araģtırmada öğrencilerin vakit kaybı, asosyalleģme ve bağımlılık oluģturması, gizlilik ve güvenirlik konusundaki endiģeleri nedeniyle Facebook u kullanmadıkları sonucuna ulaģılmıģtır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının daha çok rasyonel endiģeler (kendilerine ait bilgilerin kullanılması, zaman kaybı) taģıdıkları, ahlak kaynaklı endiģelerin ise alt sıralarda olduğu söylenebilir. Sosyal medya kullanımında kategorik bir çekincenin olmadığı, davranıģ merkezli ahlak yöneliminden çok, rasyonel değer yöneliminin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu araģtırma, muhafazakâr kabul edilebilecek ve din eğitimini kendine meslek edinen gençlerin, modern iletiģim araçlarını kullanmada fazla çekingen davranmadıklarını ortaya koymuģtur. Gerçek hayatta yeterince iliģki kuramamaktan dolayı sosyal medyayı kullanma yöneliminin artması, araģtırmaya katılan bu gençler arasında gözlemlenmemiģtir. Dikkat çeken hususlardan biri de, bilimsel bilgi edinme kaynağı olmamasına rağmen, öğrencilerin sosyal medyayı bilgi edinme kaynağı olarak görmeleri ve bunu sosyal medyayı kullanma amaçları arasında ilk sırada zikretmeleridir (bknz. Tablo 8). Bu durum öğrencilerin bilgi edinmekten maksatlarının sadece bilimsel bilgiye ulaģmak değil, aynı zamanda güncel, soysal içerikli bilgiye sahip olmak olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçta Facebook gibi sosyal medya platformunun kullanımının, Wikipedia ve Google gibi internet kaynaklarının kullanımının önünde oluģu (bknz. Tablo 3), soysal medyanın daha çok iletiģim ve etkileģim amacıyla kullanıldığının altını çizmektedir. AraĢtırmaya konu olan ĠDĠKAB öğrencileri, sosyal medyanın kullanıcıya kimliğini gizleyebilme (anonimlik) ve ona özgür hareket etme olanağı sağlayabilmesini sosyal medyayı kullanma nedenleri arasında çok alt seviyede sıralamıģlardır. Bu kullanım nedenine oldukça az itibar göstermeleri, onların bu medyayı dini ve ahlaki değerlerine mugayir içerikte kullanma ihtimalinin çok zayıf olabileceğine dair bir iģaret olarak algılanabilir. Son olarak belirtmek isteğimiz husus, bu araģtırmanın sonuçlarının faklı sosyalleģme tecrübesine sahip olan, farklı branģlarda öğrenim gören öğrenci gruplarından elde edilen sonuçlarla karģılaģtırılmasının dikkate değer sonuçlar ortaya çıkaracağıdır. 19

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR 374 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNFORMAL MÜZİK EĞİTİMİ YOLUYLA KAZANDIKLARI DAVRANIŞLAR Özet Öğr.Gör.Dr.Özge GENÇEL ATAMAN, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon)

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN

TABULOJĠ GRUBU PROJE DANIŞMANLARI. Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN TABULOJĠ GRUBU Doç. Dr. Necla TURANLI Hacettepe Üniversitesi/ANKARA PROJE DANIŞMANLARI Doç. Dr. Erdal EKĠCĠ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ÇANAKKALE Özgü TÜRK Ömer GÜNGÖR Gökhan KARAASLAN Temmuz -

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNİN İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM, YERLEŞTİRME VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİ ÖZET

SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNİN İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM, YERLEŞTİRME VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİ ÖZET 270 SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNİN İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM, YERLEŞTİRME VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİ ÖZET Gül COŞKUN ** Nilay BAŞOK *** Günümüzde kurumların iģleyiģ sürecinde her aģamada

Detaylı

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM DİN HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zeki Salih Zengin Giriş...13 1. İlk Dönemlerde Din Hizmetleri...14 2. Osmanlılar Döneminde Din Hizmetleri...17 3. Tanzimat Sonrasında

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI. Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011. 134 ilçe. 35 il. 200 mahalle/ köy. 2366 görüşme ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Saha Tarihi: 9-10 Nisan 2011 35 il 134 ilçe 200 mahalle/ köy 2366 görüşme ARAġTIRMANIN KAPSAMI Türkiye nüfus 73,7 milyon 15-30 YaĢ nüfus 17,3 milyon Araştırma saha uygulama Araştırma

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s. 302-331 Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bilgi Güvenlik Farkındalıkları M. Emre SEZGİN, Ozan ŞENKAL Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Sosyal Ağlar-I Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Bölüm Dersin Kodu Dersin Adı SOSYOLOJİ SOSY4163 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 5 SEÇMELİ YOK TÜRKÇE Dersin işleniş yöntemi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4164 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir Değerlendirme

Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir Değerlendirme Çevrimiçi Ortamlarda Çocukları ve Gençleri Bekleyen Riskler: Sanal Ortam Yalnızlığı Üzerine Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN, Aygül ÇELİK & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi,Eğitim

Detaylı

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE

Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY1167 Dersin Adı AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 2 4 ZORUNLU YOK TÜRKÇE Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1743-1773, ANKARA-TURKEY OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN ALANDA GÖREVLİ

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi

Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi Ebeveynlerin Çocuklarının Bilgisayar Oyunu Oynamalarına Karşı Tutumunun İncelenmesi ARŞ. GÖR. AYÇA FİDAN ARŞ. GÖR. HABİBE KAZEZ YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN KARAKUŞ 2 nd ITTES, 2014, Afyon Giriş Araştırma Konusu

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte.

224 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey www.iconte. 224 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI NDA MÜZİK DERSİ ALMIŞ/ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN GENEL PROGRAMLARI İÇERİSİNDE MESLEKİ GELİŞİMLERİ AÇISINDAN MÜZİK DERSLERİNİ

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Dersin Kredisi SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI DERSLERĠ Ders Kodu Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/ SYZD 10002 Nicel AraĢtırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR 3 0 3 SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206T Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: 01.05.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI

ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN ÇEVRE ÇALIŞMALARI EKO-OKULLAR PROGRAMI ESKİŞEHİRDE YÜRÜTÜLEN EKO-OKULLAR PROGRAMI Alev KULAÇ Çevre Yüksek Mühendisi Temizlik İşleri Müdürü İÇERİK GĠRĠġ Sağlıklı ġehirler Projesi (SġP) Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar SġP Çevre Uygulamaları Eko-Okullar

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR

PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR PSĠKOLOJĠK DANIġMANLAR ĠÇĠN ETĠK VE YASAL KONULAR Prof.Dr. Binnur Yeşilyaprak Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı SUNU PLANI Toplumsal YaĢamı

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11).

BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ. ĠĢitileni almak ve saklamak ya da iģitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak (Sever, 2000:11). BÖLÜM I. 1.1.GİRİŞ Ġnsanlar sosyal varlıklardır. Birbirleriyle ve diğer canlılarla sürekli etkileģim içerisinde bulunurlar ve kendilerini buna mecbur hissederler. EtkileĢim kurmak için insanlar çeģitli

Detaylı