DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i"

Transkript

1 I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i

2 II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Çal flmalar m boyunca her türlü s k nt ve meflakkete sab rla katlanan eflim Züleyha Han m ve sevgili çocuklar ma

4 IV Nail YILMAZ, 1992 y l nda stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ni bitirdi. Ayn üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yüksek lisans n (1995), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktoras n (2003) tamamlad y l nda Marmara Üniversitesi nde araflt rma görevlisi olarak bafllad akademik çal flmalar na halen ayn üniversitede ö retim üyesi olarak devam etmektedir.

5 V Ö N S Ö Z Göç hareketleri ile beraber kentlere yönelen nüfus, kentsel alandaki tutunma mücadelesinde enformel iliflki a lar n s kl kla kullanm flt r. Ancak hemflehrili in de içerisinde yer ald bu tür iliflki a lar göç sürecinin bir ürünü olarak görüldü ü için zamanla zay flayaca ve ortadan kalkaca düflünülmüfltür. Bu nedenle de konuya olan akademik ilgi s n rl kalm flt r. Ancak zay flayarak ortadan kalkaca düflünülen bu tür iliflki a lar bugün de varl n sürdürmektedir. Hatta bu tür iliflki a lar formelleflerek her geçen gün daha da kal c olmaya, sosyal yaflamdaki etkisini artt rmaya bafllam flt r. Bu durum hemflehri iliflki a lar na olan yaklafl m n de iflmesine ve akademik ilginin konuya çevrilmesine neden olmufltur. Elinizdeki çal flma böyle bir düflünceyle hemflehri iliflkilerini akademik bir çerçevede de erlendirmek üzere haz rlanm flt r. Çal flman n yap lacak yeni araflt rma ve çal flmalara katk da bulunmas dile iyle sa lad klar destek ve teflvik edici yaklafl mlar ndan dolay hocam Prof. Dr. Sema Erder e, çal flmay okuyarak gerekli düzeltmeleri yapmam konusunda yard mc olan arkadafl m Doç. Dr. Mehmet Karakafl a, teknik konulardaki yard mlar ndan dolay arkadafllar m Baki Karayaka ve Kürflat Demiryürek e, görüflmeleri kabul ederek bana vakit ay ran dernek yöneticilerine içten teflekkürlerimi sunar m. Dr. Nail Y lmaz Sultanahmet, 13 A ustos 2008

6 VII Ç N D E K L E R Ö N S Ö Z...V Ç N D E K L E R...V I I TABLOLAR L STES....I X K I S A L T M A L A R...X I G R fi...1 B R NC BÖLÜM KENTSEL B R TUTUNMA B Ç M OLARAK HEMfiEHR K ML 1.1. Kavramsal ve Teorik Çerçeve Kavramsallaflt rma Hemflehrili i Do uran Nedenler Sosyo-psikolojik ve Kültürel Nedenler Ekonomik Nedenler Siyasal Nedenler...22 K NC BÖLÜM: HEMfiEHR KÜMELENMELER 2.1. Hemflehri Kümelenmeleri Bak m ndan Türkiye de Durum Hemflehri Kümelenmeleri Bak m ndan stanbul da Durum Enformel liflki A lar Nüfus Bilgilerine Göre stanbul daki Hemflehri Da l m Formel liflki A lar : Örgütlenme Örgütlenme Durumuna Göre stanbul daki Hemflehri Kümelenmeleri stanbul daki Hemflehri Dernekleri...50

7 VIII ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: B R HEMfiEHR GRUBU OLARAK STANBUL DAK K A S T A M O N U L U L A R 3.1. Araflt rman n Tasar m ve Uygulama Araflt rman n Konusu, Önemi ve Amac Araflt rman n Yöntemi Araflt rman n Evreni ve Örneklem Araflt rman n Varsay mlar Araflt rman n S n rl l klar Niçin Kastamonulular Seçmen Nüfusu ve Örgütlenme Da l m Bak m ndan stanbul daki Kastamonulular Verilerin De erlendirilmesi Hemflehri Derne i Yöneticilerinin Kiflisel Özellikleri Hemflehri Derneklerinin Kurulufl Amac Hemflehri Derneklerinin Ekonomik Durum, E itim Durumu, Yafl, Cinsiyet ve Kuflaklar Ba lam ndaki Üye Profili Hemflehrilerin Derne e Üyelik ve Faaliyetlere Kat l m Durumu Hemflehri Derneklerinden Beklenen Öncelikli Faaliyetlerin Neler Oldu u Dernek Yönetiminde Etkili Olan Grubun Derne in Hangi fllevini Önemsedi i Derne e Daha Çok Kimlerin Katk Sa lad Genel Olarak Hemflehri Derneklerinin Faaliyetlerinin Neler Oldu u Dernekleflmenin Hemflehri Kimli i ve Faaliyetlerini Etkileme Durumu fllevleri Bak m ndan Hemflehri Dernekleri Dernekleflmenin Kültürel fllevi Dernekleflmenin Ekonomik fllevi Dernekleflmenin Siyasal fllevi Dernek Giderlerinin Nas l Karfl land Dernek Yöneticilerin Bu fli Niçin Yapt klar Dernekleflme Kanal yla Memlekete Götürülen Hizmetler Hemflehri Derneklerinin Yapt r m Gücü Hemflehri Kimli i ve Örgütlenmesinin Gelece i S O N U Ç K A Y N A K Ç A E K L E R

8 IX TABLOLAR L STES Tablo 1: Türkiye Genelindeki Hemflehri Derneklerinin llere Göre Da l m Tablo 2: Nüfusa Kay tl Oldu u Yere Göre stanbul daki Hemflehri Seçmen Gruplar n n Da l m Tablo 3: stanbul daki Hemflehri Gruplar n n Seçmen Say s na Göre lçelere Da l m Tablo 4: stanbul daki Hemflehri Derneklerinin Ait oldu u Kente Göre Da l m ve Deneklerin Yo unlaflt lçeler Tablo 5: stanbul daki Hemflehri Derneklerinin Co rafi Bak mdan Bölgesel Da l m ve Dernek Say s ndaki De iflim Tablo 6: l, lçe ve Köy Derne i Oluflu Bak m ndan Hemflehri Derneklerinin D a l m Tablo 7: Ülke çi ve D fl ndaki Bölge Ad na Gönderme Yap lmas na Göre Hemflehri Derneklerinin Da l m Tablo 8: simlerinden Hareketle Derneklerin Kurulufl Amac na Göre Da l m Tablo 9: stanbul daki Kastamonulular n Seçmen ve Dernek Say lar na Göre lçelere Da l m Tablo 10: stanbul daki Kastamonu Derneklerinin Federasyon, l, lçe ve Köy Derne i Oluflu Bak m ndan Da l m Tablo 11: stanbul daki Kastamonu Derneklerinin simlerinden Hareketle Kurulufl Amac na Göre Da l m

9 XI K I S A L T M A L A R a. g. e. Ad geçen eser a. g. m. Ad geçen makale a. g. t. Ad geçen tez A B Avrupa Birli i A K P Adalet ve Kalk nma Partisi A k t. A k t a r a n A N A P Anavatan Partisi A Ü Ankara Üniversitesi B k z. B a k n z C. C i l t C H P Cumhuriyet Halk Partisi C Ü Cumhuriyet Üniversitesi Ç e v. Ç e v i r e n D P T Devlet Planlama Teflkilat D S P Demokratik Sol Parti G O P G a z i o s m a n p a fl a B B stanbul Büyükflehir Belediyesi Ü stanbul Üniversitesi M H P Milliyetçi Hareket Partisi M Ü Marmara Üniversitesi S. S a y s. Sayfa s s. Sayfalar Aras

10 XII T B M M T E P A V T Ü K Ü n i. v b. v d. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Ekonomi Politikalar Araflt rma Vakf Türkiye statistik Kurumu Ü n i v e r s i t e s i Ve benzeri Ve devam

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı