Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar"

Transkript

1 SOSYAL B LG LER

2 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar d r. Kurum, toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlar n karfl lamak için oluflturulmufl yap d r. Devlet taraf ndan kurulan kurumlara resmî kurum denir. Okul, hastane gibi kurumlar resmî kurumlard r. Resmî kurumlar n çal flma flekillerini devlet belirler. Türkiye de kesintisiz e itim sekiz y ld r. Her vatandafl n e itim hakk vard r. E itim ihtiyac okullarda karfl lan r. Sa l k ihtiyac hastane, sa l k ocaklar, poliklinikler taraf ndan karfl lan r. Ülkemizde yarg, ba ms z mahkemelerde gerçekleflmektedir. Kent merkezlerinde sokaklar n güvenli ini polis teflkilat sa lar. Baz kurulufllar güvenliklerini özel güvenlik görevlileriyle sa lamaktad r. Sivil Toplum Kurulufllar Toplumun ihtiyaçlar n karfl lamak için kurumlar kurulmufltur. Ancak baz insanlar günlük hayatta karfl laflt klar sorunlar çözmek için bir araya gelirler. Bu duyarl insanlar sorun çözmek için imkânlar n kullanarak çaba gösterirler. Bu insanlar n amaçlar na ulaflmak için oluflturduklar örgütlere sivil toplum kuruluflu denir. Sivil toplum kurulufllar kâr amac gütmeden gönüllü çal fl rlar. Sivil toplum kurulufllar, çal flma flekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler. Toplumun ihtiyaçlar n karfl lamak için kurulan sivil toplum kurulufllar ndan baz lar n inceleyelim. 454

3 Toplum çin Çal flanlar SOSYAL B LG LER Türkiye K z lay Derne i Savafl alanlar nda yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ay r m gözetmeden yard m etme arzusundan do an K z lay, taraf oldu umuz bütün savafllarda bu do rultuda çok baflar l hizmetler vermifltir. Cephe gerisinde kurdu u seyyar ve sabit hastaneler, hasta tafl ma servisleri, donatt hastane gemileri, yetifltirdi i hemflireler ve gönüllü hastabak c lar arac l yla savafl alanlar nda yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçi in dost ve düflman askerinin bak m ve tedavisine yard mc olmufltur. Türk olsun, düflman olsun savafl esirlerine gereken insanc l yard mlar yapm fl, savafltan etkilenen sivil halk n bak m ve korunmas için çaba göstermifltir. Ülkemizde, sa l k ve sosyal yard m alanlar nda birçok hizmete öncülük etmifl ve uluslararas insanc l yard m faaliyetlerine de kat lm flt r. K z lay etkin bir flekilde kat ld Kurtulufl Savafl n n zaferle sonuçlanmas ve cumhuriyetin ilan ndan sonra ülkemizin içinde bulundu u pek çok sorunun çözümü için bütün imkânlar n seferber etmifltir. Cumhuriyetimizin ilk y llar nda, art arda girdi i savafllardan yorgun düflmüfl ulusumuz, açl k, kurakl k ve salg n hastal klarla karfl karfl yayd. K z lay bir yandan bu sorunlarla u rafl rken di er yandan da esir ve göçmenlerin giyecek, yiyecek, bar nma ve sa l k ihtiyaçlar n karfl lam fl, imkânlar oran nda da meydana gelen afetlerin yaralar n sarmaya çal flm flt r. Mevcut sorunlar n yan s ra h zla geliflen ve de iflen toplumumuzda, do al olarak yeni istek ve ihtiyaçlar da belirlemeye bafllam flt. K z lay bu geliflmelerin gerisinde kalmam fl, sa l k ve sosyal alanlardaki sorunlar n çözümü do rultusunda amaçlar n n ufkunu ve faaliyet alanlar n sürekli geniflletmifltir. Türk K z lay n n zamanla yöneldi i faaliyet ve hizmet alanlar flunlard r: 1. Afete Haz rl k ve Müdahale Savafl durumunda Do al afetlerde Ola an dönemlerde 2. Nakdi ve ayni yard m hizmetleri 3. Sa l k ve Sosyal Yard m Hizmetleri T p merkezleri Psiko-sosyal destek hizmetleri lk yard m kurslar 4. Gençlik ve Gönüllülük hizmetleri Gençlik kamplar Burslar Yurtlar Gönüllülük hizmetleri 5. Kan Hizmetleri 6. Uluslararas liflkiler 455

4 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar K z lay n amac ; Savaflta felakete u rayanlar koruyan 12 A ustos 1949 tarihli Cenevre Sözleflmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin taraf bulundu u uluslararas anlaflmalar n kendisine yükledi i hizmetleri görmek, bunlar n yerine getirilmesine yard mc olmak, Bar flta yurt içinde ve yurt d fl nda meydana gelen her türlü afet ve felaketlere karfl tüzük dahilinde üzerine düflen hizmetleri yerine getirmek, nsaniyetçi hukuk ilkelerine ba l kalmak, sa l k ve sosyal dayan flmay desteklemek, sosyal refah n gelifltirilmesine yard mc olmak, Uluslararas K z lhaç Komitesi, Uluslararas K z lay-k z lhaç Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona dahil ulusal kurulufllarla amaç ve ifl birli i yapmakt r. K z lay n Görevleri K z lay, savaflta ve bar flta amac n n gerektirdi i hizmetlerle kanunlar n yükledi i görevleri yapar. Savaflta veya hükûmetin ilan etti i ola anüstü hâllerde; K z lay, hükûmetin gösterdi i lüzum ve ihtiyaca göre cephede ve cephe gerisinde Türk Milleti ve Silahl Kuvvetleri ne amac na uygun yard mlarda bulunur. Savafl görevlerini yerine getirecek araç ve gereçlerle ilaçlar sürekli kontrol alt nda bulundurur, bozulma ve eksilmeye karfl gerekenleri elden ç kar r, yerine tazelerini, yenilerini koymak suretiyle stok seviyesini korumaya çal fl r. Silahl Kuvvetlerde görülecek bulafl c hastal klara karfl aç lacak mücadeleye kat l r. Tehlikeli bölgelerde bulunan çocuklar n ve korunmalar gerekenlerin hükûmetin gösterece i yerlere tafl nmalar na ve yerlefltirmelerine yard m eder. Hükûmetin iste i üzerine gösterece i yerlerde hastaneler açar. Hemflireler, gönüllü hemflireler ve hasta bak c lar, ilk yard m ve acil bak m, laboratuvar, radyoloji ve gereksinim duyulacak di er branfllarda sa l k meslek eleman yetifltirir. Dispanserler, sa l k merkezleri ve hastaneler, amaçlar na uygun e itim ö retim merkez ve kurumlar, rehabilitasyon merkezleri açar ve yönetir. Kan yard m ile kan türevlerini sa layacak teflkilat kurar, yönetir ve teflkilat n yurt düzeyinde geliflmesi için gereken önlemleri al r. Salg n hastal klara, halk sa l n ilgilendiren benzer afetlere ve çocuk ölümlerine karfl mücadeleye kat l r ve yard m eder. Bar flta ve savaflta görevlerini yerine getirebilmek için gereken araç ve gereçleri haz rlar. Yoksullara yard mda bulunur. Muhtaç hastalara tedavi yard m yapar; güçsüz ve fiziksel özürlülere noksan veya ar zal organlar n n fonksiyonlar n tamamlay c, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte araç temin etmeye çal fl r. 456

5 Toplum çin Çal flanlar SOSYAL B LG LER Yang n, yer sars nt s, su bask n, kurakl k, k tl k, topluca veya savafl dolay s yla göçler ve benzeri olaylarda gerekli yard mlarda bulunur. Kurtar c ve ilk yard mc lar yetifltirir, gerekli kadrolar teflkil eden ekipler kurar, her türlü araç gereç ve donan mlar haz r bulundurur ve bunlar n çal flma flekillerini yönetmelikle belirler. K z lay gönüllü örgütünü kurar. Sivil savunma planlamas na ve e itimine yard m eder. K z lay n amac na uygun hükûmet karar ve isteklerini yerine getirir. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve A açland rma) Vakf Kaybolan gelece i kurtarmak, açl k ve yoksullu u gidererek topraktan gelen toplumsal bar fl sa lamak için; Erozyon, çoraklaflma, çölleflme, kirlilik, hatal tar m teknikleri ve amaç d fl arazi kullan m n önlemek, Do al varl klar n tahribine yönelik ulusal ve uluslararas her türlü idari, siyasi ve ekonomik bask lara karfl mücadele etmek ve sorunlara çözüm önermek, Do al varl klar n korunmas na yönelik politikalar n hükûmetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yap lmas n, uygulanmas n ve uluslararas anlaflmalara uyulmas n sa layacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluflturmak. Biyolojik çeflitlilik, toprak, su ve di er do al kaynaklar n korunmas, verimli k l nmas ve sürdürülebilir yönetimini gerçeklefltirmeyi amaçlam flt r. Türk E itim Vakf 1967 y l ndan bu yana hizmet veren vak f, e itime gönül vermifl ayd n kifliler ve ifl adamlar n n katk lar yla kurulmufltur. Vakf n amac, maddi deste e ihtiyac olan baflar l ö rencilere burs vermek, okul, ö renci yurdu ve merkezleri açmak, e itim ve ö retim alan nda araflt rmalar yapmak, millî e itime destek olmakt r. 457

6 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakf ) LÖSEV in ilk amac, lösemili ve kan hastas çocuklar n e itim ve sa l k baflta olmak üzere her türlü ihtiyaçlar n n sa lanmas na yard mc olmakt r. Vakf n di er önemli amac ise kan hastal klar konusunda ulusal düzeyde tedavi, e itim ve araflt rma kurumlar kurmak ve iflletmektir. LÖSEV, gerçeklefltirdi i tüm faaliyetlerde; lösemi hastal n tan tmay, lösemili çocuklar n ve ailelerinin s k nt lar n topluma aktarmay ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktad r. Türk Kalp Vakf Bir grup hay rseverin 1975 y l nda kalp sa l n gelifltirme düflüncesi ile kurdu u bir vak ft r. Vak f sa l k sigortas ndan mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktad r. E itim Gönüllüleri Vakf Vakf n kurulufl nedeni, devlet taraf ndan verilen temel e itime katk da bulunmakt r. Buradan yola ç karak oluflturduklar donan ml e itim ortamlar na kendi deste i ile gelen 7-16 yafl grubu çocuklar gönüllüleri ile e itmektedirler. Çocuklar gelece e haz rlar. Ba flç lar n n katk lar yla sürdürdü ü bu faaliyetler hakk nda kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. E itim Gönüllüleri Vakf n n misyonu fludur: Çocuklar m z n; cumhuriyetin temel ilke ve de erlerine ba l, ak lc, sa duyulu, öz güven sahibi, düflünen, sorgulayan, kendi iç yarat c l n harekete geçirebilen, bar flç, farkl düflünce ve inançlara sayg l, insan iliflkilerinde cinsiyet, rk, din, dil fark gözetmeyen bireyler olarak yetiflmelerine katk da bulunacak okul d fl e itim programlar oluflturmak ve uygulamakt r. lkyar ( lkö retim Okullar na Yard m Vakf ) Özellikle köy çocuklar na okuma heyecan ve e itimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazand rmak, e itimlerine katk da bulunmak ve bu faaliyetin her aflamas n, hiçbir politik kayg tafl madan ve insanlar n eflit oldu u ilkesinden yola ç karak uygulamak, Köylere kitap yard m yapmak, ö retmenler için programlar düzenlemek, özellikle köy okullar na, çocuklarda okuma heyecan ve e itimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazand rmak amac yla her türlü yard mda bulunmak, çeflitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir. 458

7 Toplum çin Çal flanlar SOSYAL B LG LER AKUT (Arama Kurturma Derne i) Bafllang çta temel hedefi da ve di er do a koflullar nda do ru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti y l Ocak ay nda deprem e itimini, haziran ay nda ise ilk sel e itimini almaya bafllayan AKUT, böylece talep edildi i takdirde do al afetlerde de ilgili resmî kurumlara yard mc olabilir hâle geldi. AKUT, gönüllü çal flanlar yla yard ma ihtiyac olan kiflilere en k sa sürede ulaflmak, yard m için gereken en uygun koflullar sa lamak, kazazedenin temel ilk yard m deste ini sa lamak ve can kayb n en aza indirmeyi amaçlam flt r. ÇEKÜL (Çevre ve Kültür De erlerini Koruma ve Tan tma Vakf ) Ülkemizin do al ve kültürel miras n korumak amac yla kurulmufl bir sivil toplum kurulufludur. ÇEKÜL, do al ve kültürel çevreyi korumak için kent, havza, bölge, ülke ölçe inde projeler gelifltirmektedir. DHKD (Do al Hayat Koruma Derne i) DHKD nin amac Türkiye nin ola anüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunlar n do al yaflam alanlar n n de erinin fark na var lmas, koruma alt na al nmas d r. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasalar n uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir. Kamuoyu, yerel ve merkezî yöneticiler ve flirketlerle ifl birli i yapmaktad r. 459

8 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Sivil Toplum Kurulufllar n n Etkinlikleri Çal flma alanlar çeflitlilik gösteren sivil toplum kurulufllar, sosyal problemleri çözmede devlete destek olmak, dünyay daha güzel hâle getirmek amac yla çal flmalar n sürdürürler. Gönüllülü ün esas oldu u sivil toplum kurulufllar toplumlar n geliflmesi, rahat yaflamas için çal fl rlar. Sivil toplum kurulufllar, yapt klar etkinliklerle toplum aç s ndan flu sonuçlara ulaflmay hedefler: E itim olanaklar sa lamak, Afetzedelere yard mc olmak, Sa l k hizmetlerine destek sa lamak, Do al çevreyi korumak, Kad n ve çocuk haklar n korumak, Sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak. Halk da çal flmalar yasal olan, gönüllü çal flanlardan oluflan bu sivil toplum kurulufllar hakk nda bilgi sahibi olmal ve çal flmalar na duyarl l k göstermelidir. 460

9 Toplum çin Çal flanlar SOSYAL B LG LER Bireyler ve Sivil Toplum Kurulufllar Sivil toplum örgütlerinin çal flmalar toplumda yard mlaflma ve dayan flman n geliflmesini sa lar. Bu örgütlerde gönüllü olarak çal flanlar, örgütlere maddi destek sa layan hay rsever vatandafllar sosyal sorunlar n çözülmesini sa lar. Bir sivil toplum örgütünün çal flmalar na destek sa lamak bireylerin duyarl l klar n gösterir. Toplumun ihtiyaçlar n n karfl lanmas na yard mc olurlar. Sivil toplum örgütlerinde, resmî kurumlarda çal flanlar n amac topluma hizmet etmek, ihtiyaçlar n karfl lamak ve sosyal sorunlar çözmektir. Ancak resmî kurulufllarda çal flan insanlar çal flmalar sonucunda ücret al rlar. Sivli toplum örgütlerinde ise gönüllü çal flmak esast r. Çal flmalar n yap lan ba fllarla yürütürler. Resmî kurumlarda çal flmak için bireylerin belli özelliklerinin olmas gerekir. Ast - üst iliflkileri vard r. Sivil toplum örgütlerine üye olan bireylerde yafl, cinsiyet gibi özelliklere bak lmaz. Ast - üst iliflkisi yerine dayan flma ve ifl birli i vard r. 461

10 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar E lenerek Ö renelim - 7 Tan mlar verilen kavramlar ilgili kutulara yazarak bulmacay çözünüz Yurt içinde ve d fl nda savafl, deprem, hastal k salg n, yang n ve su bask n gibi durumlardan zarar görenlere ilaç, yiyecek, giyecek, çad r sa layan ve ba fllarla yaflayan bir kurum. 2. Toplumun süreklilik gösteren ihtiyalar n karfl lamak için oluflturulmufl yap. 3. Bir toplulu u oluflturanlar n duygu, düflünce ve ortak ç karlarda yard mlaflmas. 4. Ortak bir amaç veya ifli gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl kurumlar n veya kiflilerin oluflturdu u birlik. 5. Hiçbir yükümlülü ü yokken isteyerek bir ifli yapmak. 6. Toplum yaflam nda yasal düzenin bozulmadan yürütülmesi, kiflilerin korkusuzca yaflayabilmesi durumu, emniyet. 7. Gerekli görme, gerekseme, gereksinme. 462

11 Toplum çin Çal flanlar SOSYAL B LG LER Ö rendiklerimizi Uygulayal m - 6 Afla daki ifadelerin noktal yerlerini altta verilen kelime ve kelime gruplar n n uygun olanlar yla tamamlay n z. okul yasal Türk E itim Vakf n n resmî kurum Çekül sa l k lkyar Türkiye K z lay Derne i dayan flma polis teflkilat kurum sivil toplum kurulufllar Tema Vakf ba ms z mahkemeler gönüllülük e itim 1. Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlar n karfl lamak için oluflturulmufl yap ya denir. 2., devlet taraf ndan kurulan kurumlard r. 3. Toplumun ihtiyaçlar na ve örnek olarak verilebilir. 4. Yurdumuzda yarg arac l yla gerçekleflir. 5., kâr amac gütmez. 6., resmî kurumlara örnektir. 7. Ülkemizde güvenli i sa lar. 8. Sivil toplum kurulufllar nda esast r. 9. Sivil toplum kurulufllar n n çal flmalar niteliktedir. 10. Yoksullara yard mda bulunmak görevlerindendir. 11., erozyonla mücadele eder. 12. Maddi deste e ihtiyac olan baflar l ö rencilere burs vermek, görevlerindendir. 13. Köylere kitap yard m yapmak görevleri aras ndad r. 14., ülkemizin do al ve kültürel miras n korumak amac yla kurulmufltur. 15. Sivil toplum kurulufllar nda vard r. 463

12 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar TEST I. E itim II. Sa l k III. Güvenlik Yukar dakilerden hangileri toplumun ihtiyaçlar ndand r? a. I ve II b. I ve III c. II ve III d. I, II ve III 2. Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlar n karfl lamak için oluflturulmufl yap ya ne denir? a. kurum b. hükûmet c. sistem d. devlet 3. Afla dakilerden hangisi vatandafllar n güvenli ini sa lamak için kurulmufltur? a. Ba ms z mahkemeler b. Polis teflkilat c. Poliklinikler d. Ö retim kurumlar 4. Afla dakilerden hangisi gönüllü olarak çal fl r? a. Sa l k oca b. Adliye c. lkyar d. Okul 5. Toplumun ihtiyaçlar n karfl lamak için gönüllü kiflilerin oluflturdu u örgüte ne denir? a. Grup b. Sivil toplum kuruluflu c. Resmî kurum d. Siyasi parti 6. Afla dakilerden hangisi sivil toplum kuruluflu de ildir? a. Yeflilay b. AKUT c. K z lay d. Sa l k Bakanl 7. Afla dakilerden hangisi devlet taraf ndan verilen temel e itime katk da bulunmay amaçlam flt r? a. AKUT b. TEMA c. E itim Gönüllüleri Vakf d. Do al Hayat Koruma Derne i 8. Afla dakilerden hangisi erozyon, çoraklaflma, çölleflme, kirlilik, hatal tar m teknikleri ve amaç d fl arazi kullan m n önlemek için kurulmufltur? a. lkyar b. TEMA c. Yeflilay d. ÇEKÜL 464

13 Toplum çin Çal flanlar SOSYAL B LG LER 9. Afla dakilerden hangisi do al afetlerden sonra topluma yard m eden kurulufllardan biridir? a. lkyar b. ÇEKÜL c. DHKD d. AKUT 10. Maddî deste e ihtiyac olan baflar l ö rencilere burs vermeyi afla dakilerden hangisi amaç edinmifltir? a. Türk Dil Kurumu b. Ba ms z mahkemeler c. Türk Tarih Kurumu d. Türk E itim Vakf 11. Afla dakilerden hangisi do al ve kültürel miras korumak amac yla kurulmufltur? a. AKUT b. ÇEKÜL c. lkyar d. TEMA 13. Afla dakilerden hangisi LÖSEV in amaçlar ndan biri de ildir? a. Kan hastas çocuklar n ihtiyaçlar n n karfl lanmas n sa lamak b. Toplumu kan hastal klar ndan korumak için ilaçlama yapmak c. Lösemi hastal n tan tarak toplumu bilinçlendirmek d. Kan hastal klar yla ilgili ulusal düzeyde tedavi kurumlar kurmak 14. Afla dakilerden hangisi devlet taraf ndan verilen temel e itime katk sa lamak amac yla kurulmufltur? a. E itim Gönüllüleri Vakf b. Millî E itim Bakanl c. Sivil Savunma Kurumu d. Atatürkçü Düflünce Derne i 15. Deprem sonras nda birkaç vatandafl n arama kurtarma ekiplerine yard m etmesi afla dakilerden hangisini gösterir? a. çal flkanl k b. dayan flma c. yüreklendirme d. cesaret 12. Korunmaya, bak ma, yard ma muhtaç aile, çocuk ve yafll kiflilere yard m etmek amac yla çal flan kurum afla dakilerden hangisidir? a. Sivil Savunma Kurumu b. Sosyal Sigortalar Kurumu c. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu d. Millî E itim Bakanl 16. Çal flma temposu yo un ve yüksek geliri olan bir ifl adam sivil toplum kurulufluna nas l yard mc olabilir? a. Bas ndan kurulufllar n çal flmalar n izleyerek b. Aile bireylerine yard mlaflman n önemini anlatarak c. Kurulufllara destek için ba fl yaparak d. Kurulufllar n çal flmalar n takdir ederek 465

14 Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar 17. Afla daki davran fllardan hangisi TEMA Vakf çal flmalar na katk sa lar? a. Vakf n iletiflim bilgilerini ö renmek b. A aç dikme kampanyalar na kat lmak c. A aç türlerini araflt rmak d. A açland rma için eski a açlar sökmek 19. Afla dakilerden hangisi adalet alan nda hizmet verir? a. Polis teflkilat b. Adliye c. Sa l k oca d. Dershane 18. I. Devletin sorumluluklar n paylafl rlar. II. Gönüllü çal fl l r. III. Ba fllar ile gelir sa larlar. Sivil toplum kurulufllar yla ilgili yukar daki bilgilerden hangileri do rudur? a. I ve II b. I ve III c. II ve III d. I, II ve III 20. Sivil toplum kurulufllar yla ilgili afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Çal flmalar yasald r. b. Çal flanlar aras nda alt - üst iliflkisi yoktur. c. Toplumun ihtiyaçlar n karfl lamak amaçt r. d. Çal flanlara maafl verilir. 466

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı