Vatikan dan Filistin e destek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatikan dan Filistin e destek"

Transkript

1 Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir ze mi ni nin ise ol ma dý ðý ný vurgulayarak, Tam ter si ne yü rü tü len ya sak lar, u lus la ra ra sý söz leþ me le re, a na ya sa ya ve ka nu na ay ký rý dýr de di. YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr FATMA YILMAZ IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE ni as ya.com.tr Vatikan dan Filistin e destek HI RÝS TÝ YAN LI ÐIN EN BÜ YÜK MEZ HE BÝ O LAN KA TO LÝK KÝ LÝ SE SÝ NÝN MER KE ZÝ VA - TÝ KAN, BA ÐIM SIZ FÝ LÝS TÝN DEV LE TÝ NÝN KU RUL MA SI NA DES TE ÐÝ NÝ TEK RAR LA DI MAHMUD ABBAS, PAPA ÝLE GÖRÜÞTÜ u Va ti kan, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn Pa pa 16. Be ne dik tus ve di ðer Va ti kan yet ki li le riy le bir a ra ya gel me sin den son ra ya yýn la dý ðý a çýk la ma da, ta raf la rýn gö rüþ me de Ýs ra il-fi lis tin me se le si nin çö zül me si nin ve Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý nýn ge re ði ni mü za ke re et ti ði be lir til di. A çýk la ma da, Çok ya kýn da Ýs ra il dev le ti ve Fi lis tin dev le ti gü ven lik i çin de, kom þu la rýy la ba rýþ ha lin de ve u lus la ra ra sý ta nýn mýþ sý nýr lar i çin de ya þa ma lý de nil di. ÝS RA ÝL ÝN YE NÝ PLA NI TEP KÝ TOP LA DI uö te yan dan Ýs ra il in, iþ gal et ti ði Ku düs ü þim di de Fi lis tin li le re pa ra kar þý lý ðýn da 49 yýl lý ðý na ki ra la ma yý plan la dý ðý i fa de e dil di. Ýs ra il in bu mak sat la ABD yle giz li gö rüþ me ler yü rüt tü ðü de id di a e dil di. Ýn gil te re de A rap ça ya yýn la nan Eþ-Þark El-Av sat ga ze te si, Ýs ra il in ABD hü kü me tiy le ge le cek te ki Fi lis tin dev le ti nin sý nýr la rý hak kýn da giz li gö rüþ me ler yü rüt tü ðü nü yaz dý. Was hing ton i se id di a lar la il gi li sus kun lu ðu nu ko ru yor. Ha be ri say fa 7 de Sýnava heyecanlý bir þekilde giren öðrenciler 180 dakika ter döktü. Veliler de okul bahçelerinde çocuklarý için dua ettiler FO TOÐ RAFLAR: A A SAVAÞLARDAN DAHA BETER BÝR FELÂKET A IDS ten 30 yýl da 30 mil yon ö lüm uýlk kez 5 Ha zi ran 1981 de ABD nin Ca li for ni a e ya le ti nin Los An ge les þehrinde rast la nan has ta lýk, bu gü ne dek yak la þýk 30 mil yon ki þi nin ö lü mü ne se bep ol du. Af ri ka dan ya yýl dý ðý dü þü nü len A - IDS in ö zel lik le cin sel yol dan, u yuþ tu ru cu kul la ný mý se be biy le ve kan yo luy la bu laþ tý ðý na dik kat çe ki li yor. Ha be ri say fa 4 te CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL: Ýslâm dünyasýnda diktaya yer yok u Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 25 O cak Tah rir Genç lik Li der le ri ni ka bu lün de, ba zý Müs lü man ve A rap ül ke le rin de ki mü ca de le le ri ha týr la ta rak, Bu Müs lü man A rap ül ke le rin de yö ne ti ci le rin ger çek çi ol ma sý, dün ya yý çok i yi al gý la ma la rý, ke sin lik le ar týk o to ri ter yö ne tim le re Ýs lâm dün ya sýn da yer ol ma dý ðý ný gör me le ri ge rek ti ði ni ha týr lat mak is te rim de di. Ha be ri say fa 4 te TESK GENEL BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: Problemlerimizi aramýzda çözeriz u Tür ki ye Es naf ve Sa nat kar la rý Kon fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, dýþ güç le rin ül ke yi ka rýþ týr dý ðý ný sa vu na rak, Biz tek yum ruk, tek mil le tiz. Böy le bir þe ye pa buç bý rak ma yýz. Biz tek mil let o la rak ken di a ra mýz da prob lem le ri mi zi hal le de rek bu me se le nin üs tün den ge le ce ðiz þek lin de ko nuþ tu. n5 te Öð ren ci ler SBS de ter dök tü u Ýl köð re tim 8. sý nýf öð ren ci le ri i çin dü zen le nen Se vi ye Be lir le me Sý na vý dün ya pýl dý. Sý na va gi ren 1 mil yon 70 bin 148 il köð re tim 8. sý nýf öð ren ci si, is te di ði li se ye gi de bil mek i çin 100 so ru ya doð ru ce vap ver me ye ça lýþ tý. Öðrenciler sýnavda sorularý çözmeye çalýþýrken, veliler de dýþarýda çocuklarý için duâ etti. Soru ve cevaplar sýnav bitiminde adresinde yayýnlandý. Ha be ri sayfa 3 te Ço cu ðu nuza ar ka daþ o lun u Ýn ter net kul la ný cý la rý ný, ö zel lik le de ço cuk la rý za rar lý muhtevalý si te le re kar þý ko ru mak maksadýy la uy gu la nan fil tre le me prog ra mý nýn, sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý ðýy la de lin di ði, bu sebep le a i le le rin, ço cuk la rý nýn ar ka daþ lis te sin de yer a la rak, ne le ri pay laþ tý ðýn dan ha ber dar o la bi le cek le ri bil di ril di.ha be ri sayfa 6 da Ce za ev le ri ne an lam lý yar dým u Ka der Mah kum la rý Der ne ði nce or ga ni ze e di len ve Bey lik dü zü Be le di ye si ta ra fýn dan des tek le nen Tür ki ye de ki Ce za ev le ri ne ve A i le le ri ne Yar dým Kam pan ya sý kap sa mýn da Tür ki ye nin 81 i lin de ki ce za ev le ri ne 300 bin ki tap gön de ri le cek. Ha be ri sayfa 10 da DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI: Statükonun sebebi eksik demokrasi u DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, yok sul lu ðun, yol suz lu ðun, e ði tim siz li ðin ve iþ siz li ðin al týn da ya tan ger çek sebebin de mok ra si ek sik li ði ol du ðu nu söyledi. Ge lir da ðý lý mýn da ki a da let siz li ðe dikkati çeken Avcý, ay rým cý sta tü ko nun da tem si lî de mok ra si de ki ak sak lýk lardan kaynaklandýðýný kay det ti. Ha be ri sayfa 4 te Kü re sel e ko no mi de to par lan ma ya vaþ lý yor u E ko no mik Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Teþ ki la tý Baþ ka ný An gel Gur ri a, kü re sel e ko no mi de ki to par lan ma nýn ya vaþ la dý ðý ný, an cak çift dip li re ses yo na gir me si nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. n11 de Hisarcýklýoðlu: En büyük pazarda yokuz uha be ri say fa 11 de Albay Akgüner de tutuklandý uha be ri say fa 5 te Libya ya hava saldýrýsý uha be ri say fa 7de ISSN

2 2 LÂHÝKA Câmiü's-Saðîr, Receb ayýna Receb ismi verilmiþtir. Çünkü bu ayda Þaban ve Ramazan hürmetine büyük hayýr ve hürmet bahþedilmiþtir. No: 2359 / Hadis-i Þerif Meâli Bu yaz mevsimi, üç aylarýn çok sevaplý ibâdet vakti Bu yaz mevsimi, gaflet zamaný ve derd-i maîþet meþgalesi hengâmý ve þuhûr-u selâsenin çok sevaplý ibâdet vakti ve zemin yüzündeki fýrtýnalarýn silâhla deðil, diplomatlýkla çarpýþmalarý zamaný olduðu cihetle, gayet kuvvetli bir metânet ve vazife-i nûriye-i kudsiyede bir sebat olmazsa, Risâle-i Nûr un hizmeti zararýna bir atâlet, bir fütur ve tevakkuf baþlar. A ziz sýd dýk kar deþ le rim, Bu yaz mev si mi, gaf let za ma ný ve derdi ma î þet meþ ga le si hen gâ mý ve þu hûr-u se lâ se nin çok se vap lý i bâ det vak ti ve ze - min yü zün de ki fýr tý na la rýn si lâh la de ðil, dip lo mat lýk la çar pýþ ma la rý za ma ný ol du - ðu ci het le, ga yet kuv vet li bir me tâ net ve va zi fe-i nû ri - ye-i kud si ye de bir se bat ol maz sa, Ri sâ le-i Nûr un hiz - me ti za ra rý na bir a tâ let, bir fü tur ve te vak kuf baþ lar. A ziz kar deþ le rim, siz ka tî bi li niz ki, Ri sâ le-i Nur ve þâ kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe, rû-yi ze - min de ki bü tün mu az zam me sâ il den da ha bü yük - tür. O nun i çin, dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba - kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü tur ge tir me yi niz. Mey - ve nin Dör dün cü Me se le si ni çok de fa o ku yu nuz; kuv ve-i mâ ne vi ye niz ký rýl ma sýn. E vet, ehl-i dün ya nýn bü tün mu az zam me se le le ri, fâ nî ha yat ta zâ li mâ ne o lan düs tûr-u ci dal dâ i re sin de, gad da ra ne, mer ha met siz ve mu kad de sât-ý di ni ye yi dün ya ya fe dâ et mek ci he tiy le, ka der-i Ý lâ hî, on la rýn o ci na yet le ri i çin de, on la ra bir mâ ne vî ce hen nem ve ri - yor. Ri sâ le-i Nur ve þâ kirt le ri nin ça lýþ týk la rý ve va zi fe - dâr ol duk la rý fâ nî ha yâ ta be del, bâ kî ha ya ta per de o lan ö lü mü ve ha yat-ý dün ye vi ye nin pe res tiþ kâr la rý na ga yet deh þet li e cel cel lâ dý nýn, ha yat-ý e be di ye ye bi rer per de ve ehl-i i mâ nýn sa â det-i e be di ye le ri ne bi rer ve si le ol - du ðu nu, i ki ke re i ki dört e der de re ce sin de ka tî is pat et mek te dir. Þim di ye ka dar o ha ki ka ti gös ter mi þiz. El ha sýl: Ehl-i da lâ let, mu vak kat ha ya ta kar þý mü câ de le e di yor lar. Biz ler, ö lü me kar þý nûr-u Kur ân i le ci dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si mu vak kat ol du ðu i çin bi zim me se le mi zin en kü - çü ðü ne be ka ya bak tý ðý i çin mu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di vâ ne lik le riy le bi zim mu az zam me se le le ri mi ze te nez zül e dip ka rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me rak la ta kip e di yo ruz? Bu â yet Siz doð ru yol da ol duk ça, sa pýt mýþ o lan lar si ze za rar ve re mez. (Mâ i de Sû re si: 105.) ve u sûl-ü Ýs lâ mi ye tin e hem mi yet li bir düs tu ru o lan Er-râ zî bi z-za ra ri lâ yun ze ru le hû. Ya ni, Baþ ka sý nýn da lâ le ti si zin hi dâ ye ti ni ze za rar et mez; siz ler, lü zum suz on la rýn da lâ let le riy le meþ gul ol ma ya sý nýz ; düs tû run mâ nâ sý: Za ra ra ken di râ zý o - la nýn le hin de ba kýl maz, o na þef kat e dip a cýn maz. Ma dem bu â yet ve bu düs tur, bi zi, za ra ra bi le rek râ zý o lan la ra a cý mak tan men e di yor; biz de bü tün kuv ve ti - miz ve me ra ký mýz la, vak ti mi zi kud sî va zi fe ye has ret me - li yiz. O nun hâ ri cin de ki le ri mâ lâ yâ nî bi lip, vak ti mi zi zâ yi et me me li yiz. Çün kü e li miz de nur var, to puz yok tur. Biz te câ vüz e de me yiz. Bi ze te câ vüz e dil se, nur gös te ri riz. Va zi ye ti miz bir ne vî nû râ nî mü da fa a dýr. Bu te tim me nin ya zýl ma sý nýn se bep le rin den bi ri si: Ri sâ le-i Nur un bir ta le be si ni tec rü be et tim. A ca - ba bu he ye can, þim di ki si ya se te kar þý ne fi kir de dir? di ye, Bo ðaz lar hak kýn da boþ bo ðaz lý ðý mü nâ se be tiy - le bir i ki þey sor dum. Bak tým, a lâ ka da râ ne ve bi le rek ce vap ver di. Kal ben, Ya zýk! de dim. Bu va zi fe-i nû - ri ye de za ra rý o la cak. Son ra þid det le i kaz et tim. E û zü bil lâ hi mi neþ þey tâ ni ve s-si yâ se ti (Þey tan dan ve si ya set ten Al lah a sý ðý ný rým.) bir düs tu ru muz var - dýr. E ðer in san la ra a cý yor san, geç miþ düs tur on la ra mer ha me te li ya ka ti ni selb e di yor. Cen net a dam lar is - te di ði gi bi, Ce hen nem de a dam is ter. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 41, (ye ni tan zim, s. 89) LÛ GAT ÇE: derd-i maîþet: Geçim derdi. þuhûr-u selâse: Üç aylar. vazife-i nûriye-i kudsiye: Kudsî Risâle-i Nur hizmeti. atâlet: Tembellik. fütur: Ara, usanç, gevþeklik, yeis. tevakkuf: Durma, duraklama, baðlý olmak. rû-yi zemin: Yeryüzü. mesâil: Meseleler. merakâver: Merak verici. vazife-i bâkiye: Sonsuz hayata ait vazife. düstûr-u cidal: Mücadele düsturu. mukaddesât-ý diniye: Dinîn kudsî deðerleri. perestiþkâr: Ýbadet edercesine seven. saâdet-i ebediye: Sonsuz saadet. ehl-i dalâlet: Hak yoldan sapanlar. muvakkat: Geçici. mâlâyânî: Mânâsýz, faydasýz, boþ þey. selb: Zorla alma, ortadan kaldýrma. SELÝM GÜNDÜZALP ir dâ vet a la ca ðýz. Ya tak la rý mý zý B terk e de ce ðiz. Bu ömr-ü ha ya tý - mýz da duy du ðu muz en gü zel çað rý o la cak. Çý ka ca ðýz sak lan dý - ðý mýz kö þe ler den. Ge ce nin ka - ran lý ðý ný de lip a kan yýl dýz gi bi a - ða ca ðýz. I þýk o lup a ka ca ðýz. Do ðan gü ne ký la - vuz luk e de ce ðiz. En az o gün ka dar par lak, en az o gün ka dar ay dýn lýk o la rak do ða ca ðýz. Þa þý ra ca ðýz, bel ki de hay ran ka la ca ðýz. Öm- rü mü zün en gü zel gü nü iþ te bu gün! di ye ce - ðiz. Cen net te ki süt ten ýr mak lar gi bi a ka ca ðýz. Ter te miz, bem be yaz o lup a ka ca ðýz. Ýç me yen kal ma ya cak. Bu se se, bu çað rý ya koþ ma yan kal ma ya cak. Yýl lar yý lý mut lu bir ça ða ni yet tu tan la rýn, has ret le nen le rin gü nü baþ la ya cak. Öm rün de bir ge ce, bel ki de o ge ce u ya nýk kal ma lý göz ler. Sa ba ha ne le rin, na sýl ha zýr - lan dý ðý ný o ge ce gör me li göz ler. Bu bit me yen ge ce le re bir gün düz ge - rek. I þýl ý þýl bir gün düz So nu gel mez koþ ma la ra, ko þuþ tur ma la ra, bu bit me yen a dým la ra dur du rak ge rek. Çev re si kýr çi - çek le riy le süs lü bir pý nar ge rek. Bem be - yaz, süt ten bir ne hir ge rek. Yýl lar yý lý ne - le re has ret de ðil ki in san, ne le re? Gör me den, tat ma dan, ya þa ya ma dan an la ya maz in san bun la rý. E vet, ya kýn dýr. U zak lar da de ðil, ya kýn - dýr. Bi zim ça ðý mýz baþ la ya cak. Dil le re des tan bir çað... Bir çað rý i le Her de vir, Fa ti hi ni be ra be rin de ge ti rir. Yok luk lar i çin de var o la ca ðýz. Bir kut sal çað rý ya ses ve ren i ki du dak o la ca ðýz. Dað lar dan a þa ðý ya yað mur su la rý, kay nak su la rý gi bi be re ket o - lup a ka ca ðýz. En mut lu hal ler le, her yü rek - te ki di lek ler le ge le ce ðiz. Bek le nen ve ar zu la - nan ni yet le rin duâ sý o la rak ge le ce ðiz. Ý sim siz kah ra man la ra mer ha ba! Uy ku suz ge - ce le rin kah ra man la rý na mer ha ba! Göz ya þýn dan baþ ka ser ma ye si ol ma yan la ra da mer ha ba! On - lar ha zýr la dý lar. O ka ran lýk la rý on lar kov du lar. On la rýn kut lu gay ret le ri ne, fe da kâr lýk la rý na da mer ha ba I þýl da yan, ca zi be li, ay na lý vit rin le re, yol la ra, so kak la ra, eð len ce le re a ya ðý ný deð dir - me den, he de fi ne va ran la ra da mer ha ba Yer yü zü nü bir sec ca de gü zel li ði i çin de bu la - ca ðýz. Ve er te le di ði miz sec de le ri mi zi o ra da ta - mam la ya ca ðýz. Ký yam la rý mý zý, rü kû la rý mý zý da Sey ri ne do yum ol ma yan çi çek ler a ça cak. Yol la rýn i ki ya nýn da yol cu la rý ný bek le yen çi çek ler. Nar çi çek le ri, kar çi çek le ri Bu tab lo da her þey yer li ye rin de o la cak. Na sýl ki gö ðün ye di ren gin de su ve yað mur ma ya la ný - yor sa, gü cün ve zul mün pen çe sin de bü yük bir dâ vâ ma ya lan dý. Tu tu lan ni yet ler ve bes le nen ü - mit ler bo þa çýk ma dý. Þü kür ki, çýk ma dý Geç mi þe, o çi le li gün le re hür me ti miz son suz. O gün le rin er le ri ne i se has re ti miz su suz. A lý þýl mýþ bir duy gu de ðil bu duy gu. Yüz - yýl la rýn çað rý sý bu. Bir yýl dýz yað mu ru... Ge - ce yi sa ran ka ran lý ða i nat So ra ca ðýz, sor ma lý yýz ba zý la rý na: Siz han gi ak - þam lar da sý nýz? Han gi ge ce ler de si niz? Ne re ler - de si niz? Ne yer ler de si niz ki bir tür lü gö re mi yor - su nuz bi zim gör dü ðü mü zü? Dað lar dan co þup ge len su yun se si çok u zak lar dan bi le bel li o lur. Ça ðýn gü ne þi do ðu yor. Bu zul lar, kar lar e ri yor. E vet, füc e ten o la cak her þey. Ne o lu yor sa hep böy le o lu yor. Bir den bi re o la cak her þey. A ma ken di li ðin den de ðil. Gay ret le ri miz, him - met le ri miz, bir du â o la cak. Son ra sý ný, bek le yin de gö rün. Can ve ren cam ba zý sey re din. Ý la hî bir sýr var. Bu sýr öy le si ne bir zu hur i le ge li yor ki, u zak la rý ya kýn e di yor. Bir a ra ya ge ti ri yor par ça la rý ve bi ze sa de ce þaþ mak ka - lý yor. Bir çi çe ðin an be an na sýl a çýl dý ðý ný, bir yap ra ðýn na sýl renk len di ði ni ve mi lim mi lim na sýl bü yü dü ðü nü bu gü ne ka dar kim ya kî - nen gör dü ki? Gö zü müz na sýl o lu yor da gö - rü yor? Ve na sýl o lup da bu þe kil le re u yum lu ya ra týl mýþ? So ra ca ðýz... Sor ma lý yýz. Ni çin kü çü lü yor eþ yâ u zak ta? Göz süz gö rü yo rum rû yâ da, na sýl? Za mâ nýn rak sý ne, bir yu var lak ta? So num var mýþ, o nu öð ren sem a sýl? Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek E vet, far kýn da mý sý nýz? Bi le mi yo rum. A ma ne o lu yor sa bir den bi re o lu yor. Hiç bek len me dik bir sý ra da, bir an da o lu yor. Bel ki bu sa bah, bel ki di ðer sa bah, a ma çok ya - kýn... Bir gün o lup do ða ca ðýz gü neþ gi bi. En gü - zel kart pos tal lar da ki man za ra lar gi bi. Bir gö ze - den ka na ka na i çi len su gi bi i çe ce ðiz za ma ný ve dur du ra ca ðýz bo þa gi den za ma nýn a ký þý ný. Ve son ra bel ki de bir rüz gâr çý ka cak. Gi - de me di ði miz, u la þa ma dý ðý mýz yer le re biz - den ha ber gö tü re cek. Pý na rýn ba þýn da o lup da bir yu dum su ya has ret ka lan ve bir a dým at ma yan la rýn ya pa cak la rý bir þey yok. Di ri liþ ki, her sa bah a lýþ tý ðý mýz bir þey di ve her ba har. Ve u zun bir ge ce den son ra ge len her ba har gi bi. Ne kal dý ki dün ya nýn öm rü ne þu ra da, ne kal dý ki? A hir za man a lâ met le ri zu hur et me di mi san ki? Bir de ðil, sa yý sýz Bek le mek, hak ký - mýz, gö re vi miz. Ye ni den bir u ya ný þa, ye ni den bir has re te var mý sý nýz, ha zýr mý sý nýz? Her de vir Fa ti hi ni be ra be rin de ge ti rir. U zak ta ki ses le rin, ken di le ri ni duy ma dý ðý - mý zý zan ne den o ses le rin im da dý na ko þa ca - ðýz. Biz za ten Al lah i çin, on lar i çin va rýz. Ö - bek ö bek yýl dýz lar da þa hi di miz o la cak. Ge - ce nin göz be be ði o lan yýl dýz lar da Duy mak i çin ger çe ði, Kok la sa na þu çi çe ði! Geç mi þi ve ge le ce ði Bir an da gö re bi li riz. Gö re bi li riz dost lar Bir ge ce den, ni ce u zun bir ge ce den ve he - ce den geç tik. Ya yan ya pýl dak geç tik. Da ha sý var. Ma sal de ðil bun lar. U yu yan la rý da u yan - dý ra ca ðýz in þaal lah. En baþ ta ken di nef si mi zi. Duy mak, gör mek ve gö nül ver mek za ma - ný dýr þim di. Yüz yýl la rýn ö te sin den ge len bu çað rý ya e vet de mek za ma ný dýr. Na sýl yap sak, na sýl et sek de du yur sak se si mi zi. O süt ýr ma - ðýn dan ka na ka na iç sek rýz ký mý zý. Bo þa me rak lan ma sýn hiç kim se gel me ye - cek di ye. O gün ya kýn, ge le cek. Öm rü o lan gö re cek. Çöl ler va ha ya dö ne cek. To hum lar tut tu, bü yü yor. Kör göz ler de gö re cek. Cem re ler de düþ tü. Ha va, su, top rak da ý - sýn dý ar týk. Ba har en gü zel fer ma nýy la gel di, çal dý ka pý mý zý.. Ý çi niz de ne ta þý yor sa nýz, dý - þý nýz da o nu bu lur su nuz de di. Her devir, Fatih ini beraberinde getirir Her þe yin güç le, pa ray la pul la, þan la þöh ret le ol ma dý ðý ný gö - re cek ler. Sa mi mi ye tin ý þý ðý, sab rýn ve ü mi - din ý þý ðý, sar ma þýk gi bi tu tup sa ra cak dört bir ya ný. Ne gü zel bir bek le yiþ tir bu. Bir to - mur cu ðun gü ne þe öz le mi ne eþ, gü zel bir dü þün ce nin ha ya ta kat tý ðý ey le me eþ. Ý nan cýn ve sab rýn dý þýn da bir yol yok. Bu - nun dý þýn da ki her yol, bi zim i çin yol de ðil. Du yu yor mu su nuz? Gö rü yor mu su nuz? Gü rül tü nün, pa týr tý nýn, kâ i nat ta ki a hen gi bo - zan ses le rin mo da sý geç ti, dev ri bit ti. Gel dik - le ri ye re, di ri di ri me zar la rý na gi re cek ler. Çýk - ma mak ü ze re gö mü le cek ler. Ken di dün ya la rý - na gö mü le cek ler. Bir ba har bah çe si gi bi her yer bem be yaz o la cak. Yýl lar yý lý ka ran lý ðý ý þýk di ye su nan la rýn sal ta na tý bit ti. Nu run dev ri baþ lý yor. Sön me yen gü neþ ge li yor. Bir ö mür, kör bir i nat i le di re nen ler de þa þý ra cak. Geç kal dý ðý na ya na cak. On lar da an la ya cak. On lar da að la ya cak. On lar da ya - na cak. Geç kal dý ðý na ya na cak lar. Bö lün me yen, par ça lan ma yan, yek pa re gü - zel li ði her kes gö re cek. Ya kýn dýr. Bol cem re li gün ler, be re ket li ba har lar ve yaz lar ge li yor. Her de vir Fa ti hi ni be ra be rin de ge ti rir. Ya kýn dýr Her sa bah o nu ge ti ri yor, o nun müj de si ni ge ti ri yor. Ar tan her ka ran lýk, yep - ye ni bir o lu þun ve do ðu þun müj de si ni ge ti ri - yor, ha be ri ni ge ti ri yor, çað rý sý ný ge ti ri yor. Gü len nar, na sýl bir bah çe yi gül dü rür se, bi - zim ça ðý mýz da öy le gül dü re cek, se vin di re cek dün ya yý. Renk le rin en gü ze li ne bo ya na cak her yer. Ek mek, bo ðaz der din den ge çip de kü çük ga ye ler yü zün den a ra da e ri yip gi den i - de al ler yi ne boy ve re cek. Ye ni den neþ vü ne mâ bu la cak. Bi zim ça ðý mýz, bir çað rýy la baþ la ya cak. O nu bu lan, baþ ka bir dost a ra ma ya cak. O nu bu lan, her þe yi bul muþ o la cak. E lin de ki to hu - mu kay bet me yen, be re ket li top rak la - ra sak la yan ve e ken, ka za na cak. Ne gü zel di yor Mev lâ nâ: Ben, be ni ý sý ran kö pe ðe de duâ e de - rim, Ya Rab bi sen o nu bu hu yun dan vaz ge çir, a dam la rý ý sýr ma sýn da hal kýn ta þý ný, to pa cý ný ye me sin. de rim. Sev gi ve a cý mak da in san lýk vas fý dýr. Ýn saf da öy le. Di nin ya rý sý dýr. Hid det ve öf key se hay van lýk vas fý dýr. Ya kýn dýr bi zim ça ðý mý zýn baþ la ma sý. Ya kýn dýr Gö nül gö zü a çýk o lan lar gö rür o gü nü. Gö zü nün nu ru nun nu ru, gö nül nu ru - dur. Göz nu ru, gö nül le rin nu run dan o - lu þur. Bir söz, bir â le mi baþ tan ba þa ya kar ve yý kar. Bir söz, bir â le mi ih ya e der, ye ni - den in þa e der. Biz öy le Söz ler le ge li yo - ruz. Su sa dý ðý mýz da ka na ka na iç ti ði miz o Söz ler le On lar ki, Söz ler e can ve ren er ler di. Biz ler ki, Söz ler i çin can ve ren er le riz. Rab bim, bu eþ siz Söz ler in yok lu ðu nu gös ter me sin hiç bir za man. Hiç bek len me dik bir an da ye ni den do ðar, ye ni den gün or ta sýn da gü neþ o lur, mer ha ba de riz. Yak maz, a cýt maz ý þý ðý mýz. Ka ran lý ða gö - mü len le re de rah met o lur ay dýn lý ðý mýz. Tu tar, çý ka rýr on la rý da, tu tar çý ka rýr ni ce ya nýl mýþ la rý da. Ya kýn dýr ça ðý mý zýn baþ la ma sý. Ya kýn dýr. Ye - þil pen ce re den bir gül u za tý la ca ðý va kit ya kýn dýr. Yal nýz gel me yiz. Bi zim le be ra ber cý výl cý výl bir mut lu luk ül ke si de ge le cek. Ya ný ba þý mýz da o da o la cak. Du a mýz, di le ði miz var. Ka ran lýk lar i çin bi rik tir di ði miz ý þý ðý mýz var. Ni ce gü zel Söz ler i miz var. An la ya cak, din le ye cek a kýl lar i çin, kalp ler i çin ni ce gü zel söz le ri miz var. Her de vir Fa ti hi ni be ra be rin de ge ti rir. Ya kýn dýr ça ðý mýz. Ya kýn dýr çað rý la ca ðý mýz gün. Ý nan mý þýz. O gün ge le cek di ye i nan mý þýz. Ba þý ný top rak tan u za tan, gü ne þe mer ha ba di yen to hum lar ve çi çek ler ka dar i nan mý þýz. Yu va la rý na ga ga la rý, kur sak la rý boþ dön me - yen kuþ lar ka dar i nan mý þýz. Bir nur dö kü lü - yor do ðan gün den. Al lah ým, her þe yi ne gü zel koy muþ sun dü ze ne. Bir gün, yep ye ni bir gü neþ do ða cak in san - lý ðýn üs tü ne. Öm rün bir gü nün de de ðil, Al lah ýn ya rat tý ðý her gün de me sud ol mak var dý, sa a det i çin de ya þa mak var dý. Ba har bir mev sim de ðil, u zun - du, u pu zun du, bir ö mür ka dar dý. Öy le si ne gü - zel ge le ce ðiz, öy le si ne gü zel lik ler ge ti re ce ðiz. Ah bir þey da ha ol say dý de me ye cek hiç kim - se, bir ek sik lik his set me ye cek ge tir di ði miz de Bu nun müj de si ni çok ön ce sin den duy - mu þuz. Ha be ri ni Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz di yen Üs tad tan al mý þýz. Ne ya pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen net-â sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki - len nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz me ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek - li yo ruz ki: Ma zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý mý za uð ra yý nýz; o ba har he di ye le - rin den bir kaç ta ne si ni med re se min me zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sa fir e den ve Hor - hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký - nýz. Ka pý cý ya ten bih e de ce ðiz; bi zi ça ðý rý nýz. Me - za rý mýz dan Henîen leküm (Ne mut lu si ze!) sa - dâ sý ný i þi te cek si niz. (Mü nâ za rât, 88-89) E vet, ya kýn dýr. Ça ðý mýz baþ la ya cak. Ya - kýn dýr Her de vir, Fa ti hi ni be ra be rin de ge ti rir. Ya kýn dýr

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 Recep 1432 Rumî: 23 Mayýs 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý J MÝLYONU AÞKIN ÖÐRENCÝ SBS DE TER DÖKTÜ Öðrenciler sýnavda, veliler duâda ÝLKÖÐRETÝM 8. sýnýf öðrencileri için düzenlenen Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) dün yapýldý. Sýnava giren öðrenciler kendilerine yöneltilen sorulara doðru cevabý vermek i- çin ter dökerken, velilerin bazýlarý dýþarýda çocuklarý için duâ etti. SBS, bütün il merkezleri ile baþvuru sayýsýna göre gerekli görülen bazý ilçe merkezlerinde, yurt dýþýnda ise Lefkoþa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek te gerçekleþtirildi. SBS yurt içi ve yurt dýþý tüm sýnav merkezlerinde Türkiye saatiyle da baþladý. Sýnava giren 1 milyon 70 bin 148 ilköðretim 8. sýnýf öðrencisine 100 soru yöneltildi ve 120 dakika süre verildi. Sýnav baþladýktan sonra ilk 20 dakika i- çinde gelen öðrenciler sýnava alýndý, ilk 30 dakika içinde ise sýnav salonu terk edilmedi. Sýnav bitimine 15 dakika kala özürlü öðrenciler hariç sýnav salonundan kimse çýkarýlmadý. Sýnav salonunda tek aday kalmayacaðýndan dolayý en az 2 aday býrakýldý. Öðrenciler, sýnav salonlarýna yanlarýnda sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çaðrý cihazý, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletiþim araçlarý ile her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dýþýnda özellikleri bulunan saat bulunmaksýzýn sýnava alýndý. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemlerinden sonra salon baþkaný, sýnavda uyulacak kurallarý hatýrlattý, sýnav evrakýnýn bulunduðu güvenlik torbalarýný öðrencilerin önünde açarak cevap kâðýtlarýný ve soru kitapçýklarýný daðýttý. Sýnav esnasýnda kopya çekildiðinin salon görevlilerince tesbit edilmesi halinde kopya çeken öðrencilerin sýnavlarý iptal edilecek. Ayrýca sýnavdan FOTOÐRAFLAR: AA sonra cevap kaðýtlarýnýn deðerlendirmesi yapýlýrken ayný salonda sýnava giren ve ayný tür soru kitapçýðýný kullanan öðrenciler arasýnda bilgisayar sistemi aracýlýðýyla ikili/toplu kopya taramasý yapýlacak. SBS ye giren öðrenciler kendilerine yöneltilen sorulara doðru cevabý vermek için ter dökerken, velilerde dýþarýda bu heyecana ortak oldu. Çocuklarýný sýnava getiren velilerin bazýlarý, duâ ederken bazýlarý da evlerinden getirdikleri el iþlerini yaptý. Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý na (PYBS) baþvuran ilköðretim 8 inci sýnýf öðrencileri ise ayrýca bir sýnava girmeyecek, SBS sonuçlarýna göre PYBS puaný hesaplanacak. Ýlköðretim 8. sýnýf öðrenci ve velileri sýnav bitiminden sonra saat da adresinden sýnav soru ve cevap anahtarlarýna ulaþtý. Ankara / aa Said Nursî ve gazeteler Mikail Bilal Yaprak, Konya STK larýnýn Ufuk Turu-8 toplantýsýyla ilgili yazýmýzdaki Anayasa Mahkemesi eski üyesi Sacit Adalý nýn, günümüz medyasýndaki yayýn anlayýþýný þekillendiren ana umdeleri çok veciz bir þekilde hiddet, þiddet, nefret, dehþet ve þehvet kelimeleriyle özetleyerek, Said Nursî Hazretlerinin yüz yýl önceki gazeteler için dile getirdiði hususlar bugün de aynen geçerliliðini koruyor tesbitini ifade etmesi, ö- nemli anekdotlardan biriydi cümlesinde ifade edilen hususlara ayrý bir makale tahsis edilmesini istemiþti. Bu hafta, yerimizin yettiði kadar onu yapmaya ve Üstadýn tesbitlerini aktarmaya çalýþalým. Bunu yaparken, öncelikle, Ýkinci Meþrutiyet döneminde Bediüzzaman ýn Ýstanbul daki belli baþlý gazetelerde yazýlarý çýkan bir yazar olduðuna dikkat edelim. (Ki, bu yazýlar Yeni Asya Neþriyat ýn yayýnladýðý Eski Said Dönemi Eserleri nin ilk bölümü olan Makalât ta okunabilir.) Bir gazete yazarý olarak Said Nursî nin o günkü gazetelere yönelttiði çok esaslý eleþtiriler var. Bunlarý özet halinde sýralayacak olursak: * Gazeteler haysiyet kýrýcý bir neþriyatla ahlâk-ý Ýslâmiyeyi sarstýlar ve efkâr-ý umumiyeyi periþan ettiler. (a.g.e., Divan-ý Harb-i Örfî, s. 124) * (31 Mart hadisesinde) Üssü l-esas esbab (en ö- nemli sebepler), fýrkalarýn (siyasî partilerin) taraftarane ve garazkârane münakaþatý ve gazetelerin belâgat yerine mübalâðat ve yalan ve ifratperverane keþmekeþleri idi. (a.g.e., s. 140) * Edepsiz bazý gazeteleri nâþir-i aðraz (düþmanlýk ve kin yayýcý) görüyorum. (a.g.e., s 147) * (Gazeteler) Efkârý (fikirleri) sathî etmiþ (sýðlaþtýrmýþ) ve ehl-i sa yin (çalýþanlarýn) vaktini de imate ediyor (öldürüyor). (a.g.e., s. 187) * Gazete sahibi, zemin bulmak için fikr-i intikamýn maden-i habîsi (intikam fikrinin habis kaynaðý) olan þahsiyatý karýþtýrýyor. Veyahut on para kazanmak için ahlâk-ý Ýslâmiyeyi esasýyla sarsan istihzaat ve terzilât ve müstehcenat (alaycý, rezil edip itibardan düþürücü ve müstehcen yayýnlar) ile ezhan-ý þûrede (çorak zihinlerde) ahlâk-ý rezilenin tohumunu ekiyorlar. (a.g.e.) * Ey gazeteciler! Hedef-i maksadýmýz olan ittihadý sizin cerbeze ile yaptýðýnýz mugalâtalar (demagojiler) ile inhilâl-i anasýrý (unsurlarýn çözülüp daðýlmasýný) netice vermekte olduðundan, bizim delil-i hayatýmýz (canlýlýðýmýzýn iþareti) olan mukaddemat-ý ittihadý (birliðe giden adýmlarý) akim býrakýyorsunuz. (a.g.e., s. 188) * (Medeniyet) Riyayý þan ve þeref ile iltibas etmiþ (karýþtýrmýþ); insanlarý da o pis ahlâka sevk ediyor. Gazeteleri o riyaya dellâl, tarihleri de alkýþçý yapmýþlardýr. (Mesnevî-i Nuriye, s. 299) Bu tesbit ve eleþtiriler dikkatle okunduðunda, altý çizilen hususlarýn günümüz medyasýnda da aynen, hattâ çok daha ileri boyutlarla devam ettiði görülür. Ki, bunlarý dinledikten sonra Sacit Adalý nýn Aradan bir asýr geçmiþ olmasýna raðmen deðiþen hiçbir þey yok demesinin sebebi de bu. Teknolojik bakýmdan çok geliþen ve gazetelerin ötesinde radyo, TV, internet gibi araçlarla daha da çeþitlenen bugünün medyasýnda da; * Ýslâm ahlâkýný sarsan ve fikirleri karmakarýþýk hale getirerek kamuoyunu periþan eden... * Abartýlý, yalan ve ifratkâr söylemlerle darbe ve müdahalelere ortam ve zemin hazýrlayan... * Düþmanlýk ve kin hislerini tahrik eden... * Fikirleri sýðlaþtýrýp boþa vakit öldürten... * Patronun veya sözcüsü olunan çevrelerin intikam hisleri uðruna þahýslarý hedef alan... * Alaycý, itibar kaybettirici, müstehcen... * Birlik-beraberlik çabalarýný sabote eden... * Riyakârca alkýþlarla birilerini havalandýran... Tahripkâr yayýnlar hâlâ devam etmiyor mu? Buna karþý, Bediüzzaman'ýn yüz sene önceki gazetelere yaptýðý çaðrý þimdi de aynen geçerli: Edipler edepli olmalý; hem de, edeb-i Ýslâmiye ile müteeddib olmalý. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanýnýzdaki hiss-i diyanet ve niyet-i halise tanzim etmeli. (Eski Said Eserleri, s. 124)

4 4 HABER Her so ru nun te me lin de de mok ra si ek sik li ði var Hop a! ca ni as ya.com.tr Uz man lar i kâz et se de, si ya set çi ler dil le ri ne sa hip çýk mý yor lar. San dýk gü nü o lan 12 Ha zi ran 2011 ta ri hi yak laþ týk ça si ya sî tan si yon a la bil di ði ne yük se li yor. Par ti li der le ri mey dan la rý dol du ran ta raf tar la rý nýn hu zu run da ko nu þur ken sa de ce dün ya yý de ðil, ken di le ri ni de u nu tu yor lar. Gö re bil di ði miz ka da rýy la bir bi riy le kav ga lý ol ma yan si ya sî par ti li de ri kal ma dý. Bu gi diþ le se çim ler den he men son ra li der ler bu de fa da bir bir le ri nin a ley hin de aç týk la rý dâ vâ lar la uð ra þa cak lar... Dil bo zuk lu ðu na se bep o lan ha di se ler den bi ri de Art vin in Ho pa il çe sin de ya þa nan lar ol du. Ho pa, Ka ra de niz sa hil þe ri di nin Gür cis tan sý ný rýn da ki þi rin bir il çe miz. Si ya sî ya pý sý Ka ra de niz de ki di ðer il çe ler den e pey fark lý. Çý kýþ se be bi tam i zah e dil me miþ ol sa da ne ti ce de her han gi bir pro tes to da ol ma ma sý ge re ken gö rün tü ler or ta ya çýk tý. Ba zý o to büs le rin cam la rý ký rýl dý, bir po lis a ðýr ya ra lan dý ve bir va tan da þýn da ö lü mü ne se bep o lun du. Ho pa da ki ha di se le ri pro tes to et mek i çin An ka ra ve Ýs tan bul da da yü rü yüþ ler ya pýl dý. Baþ ba ka nýn Ho pa da ki ha di se le ri de ðer len di rir ken sar fet ti ði cüm le ler, ger gin li ði da ha da a lev len dir di. Bu tes bi te he men i ti raz e den ler o la bi lir. An cak ek se ri ye tin bu de ðer len dir me yi yap tý ðý ný gör mek la zým. Me se la, Cu ma ak þa mý CNNTürk de ko nu þan (Ta raf sýz Böl ge, 3 Ha zi ran 2011) ko nuþ ma cý la rýn ne re dey se ta ma mý bu nu i fa de et ti. Ki, bun lar a ra sýn da Ye ni Þa fak ta ya zan Ya sin Ak tay da var dý. Ak tay, ö zet le; böy le ha di se ler de hem po li sin hem de si ya set çi le rin da ha dik kat li ol ma sý ge rek ti ði ni ha týr lat tý. El bet te pro tes to nun da bir öl çü sü ol ma lý. Hiç kim se taþ sa vur ma yý, mo lo tof kok tey li at ma yý ya da baþ ka þe kil de ya ra la ma yý he def a lan mal ze me ler kul lan ma yý doð ru bul mu yor. Bun la rý da hak lý gö ren a nar þist ler o la bi lir, a ma on lar bah si miz ha ri cin de dir. Naz lý I lý cak da Ho pa da ya þa nan lar dan son ra ik ti dar par ti si nin tav rý ný e leþ ti ri yor ve þöy le di yor: Er do ðan ýn, ha ya tý ný kay be den öð ret me ne Al lah rah met ey le sin bi le de me me si, çok e leþ ti ri li yor. (...) Er do ðan mü es sif o lay lar dan do la yý ü zün tü duy du ðu nu a çýk la yýp, hoþ gö rü lü dav ran sa ve Me tin Lo kum cu nun (ha di se ler es na sýn da kalp kri zi ge çi rip ö len öð ret men/fç) a i le si ne baþ sað lý ðý di le sey di, ha di se ler bu rad de ye ge lir miy di? Bu çer çe ve de sos yo log Ni lü fer Gö le den de ye ni bir de ðer len dir me var. Gö le, þöy le de miþ: (...) Bu gün Tür ki ye çok he te ro jen bir top lum ve AKP nin, ken di seç men le ri a ra sýn da ya rat tý ðý he te ro jen li ði da hi tem sil et me di ði ni dü þü nü yo rum. (...) AKP yüz de yüz ol mak is ti yor, sý fýr ha ta, ço ðun luk de mok ra si si, be ni sev me yen öl sün di yor. Her kes se ni se ve cek di ye bir þey yok. De mok ra si ler de se vil me me yi, fark lý de ðer len dir me le ri hak sýz da ol sa ka bul et me yi bil mek la zým. (Ta raf, Tug ba Te ke rek in rö por ta jý, 4 Ha zi ran 2011) Ta ham mül süz lük ve ki bir, he le si ya set te en bü yük has ta lýk lar dan bi ri dir. Kim ki bu has ta lý ða ya ka la nýr ve ya ka lan dý ðý nýn da far ký na var maz sa son tah lil de za rar e den o o lur. A ta la rý mýz bo þu na mý Tat li dil yý la ný de li ðin den ça ký rýr de miþ? Tat lý ol ma yan di lin za ra rý sa de ce sa hi bi ne ol sa ney se, ya ra la yý cý dil bü tün bir mil le ti et ki li yor. He pi miz bi li yo ruz ki ya ra la yý cý dil ce mi yet ha ya tý ný da ze hir li yor. Dost luk la rý, kar deþ li ði, bir li ði ve be ra ber li ði ber ha va e di yor. Yet miþ mil yon bu hu sus ta dik kat li ol ma lý, he le si ya set çi ler... On lar va tan da þa nis bet le on, bel ki de yüz kat da ha faz la dik kat et me li. Ya ra la yý cý, ký rý cý ve tah kir e di ci dil, ke sin lik le kul la nýl ma ma lý. Ya ra la yý cý dil kul la nan bü tün si ya set çi le re Hop, o ra da dur di ye lim... TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Reþat Oral, Hüsamettin ve Zeki Oral'ýn annesi muhtereme Emine Oral Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demetevler Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ýsmet Atlas'ýn vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Zeki Kaya, Aydýn Kaya, Hayrullah Kaya, Fehmi Kaya, Nejdet Atlas, Emine Atlas, Hilal Atlas, Elçin Gökçen Kaya, Nilüfer Kaya, Mustafa Genç FA TÝH KA RA GÖZ AN KA RA DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, e ði tim sis te min de ki yýl lar dýr de vam e den so run la rýn, iþ siz li ðin, yol suz lu ðun, yok sul lu ðun, ka yýr ma cý lý ðýn de mok ra si ek sik li ði nin ta biî so nuç la rý ol du ðu nu be lirt ti. DES Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi nin (DE SAM) 12 Ha zi ran Ge nel Se çim le ri gün dem li is ti þa re ve bil gi len dir me top lan tý sý ný de ðer len di ren DE SAM ve DES Baþ ka ný Av cý, 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri nin sa nal so run lar ve gün dem - CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, þu an da ba zý Müs lü man ve A rap ül ke le rin de mü ca de le le rin de vam et ti ði ni be lir te rek, Bu Müs lü man A rap ül ke le rin de yö ne ti ci le rin ger çek çi ol ma sý, dün ya yý çok i yi al gý la ma la rý, ke sin lik le ar týk o to ri ter yö ne tim le re Ýs lam dün ya sýn da yer ol ma dý ðý ný gör me le ri ge rek ti ði ni ha týr lat mak is te rim de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Mý sýr da Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in is ti fa sý i le so nuç la nan halk ha re ke tin de genç lik grup la rý ný ör güt le yen ve on la ra ön cü lük e den 25 O cak Tah rir Genç lik Li der le ri ni Ta rab ya Köþ kü nün bah çe sin de ka bul et ti. A çýk ha va da ger çek le þen ka bul de ko nu þan Gül, genç li der le ri Ýs tan bul da a ðýr la mak tan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Gül, Mart a yýn da Ka hi re yi zi ya ret et ti ði ni ha týr la ta rak, O za man bir ço ðu nuz la ta nýþ mýþ - A IDS'ÝN or ta ya çý ký þý nýn ü ze rin den 30 yýl geç ti. Ýlk kez 5 Ha zi ran 1981 de ABD nin Ca li for ni a e ya le ti nin Los An ge les þeh rin de bir grup eþ cin sel de rast la nan has ta lýk, bu gü ne dek yak la þýk 30 mil yon can al dý. Af ri ka dan ya yýl dý ðý dü þü nü len A IDS in kan yo lu, cin sel te mas, u yuþ tu ru cu kul la ný mý ve an ne den be be ðe (ge be lik, do ðum es na sýn da em zir mey le) bu laþ tý ðý na dik kat çe ki li yor. A IDS in he nüz a þý sý ol ma sa da ço ðal ma sý ný ön le ye cek te da vi ler bu lu nu yor. Yýl lar dýr mil yon lar ca in sa ný et ki le yen A IDS e dik ka ti çek mek ve ki þi le ri bi linç len dir mek a ma cýy la 1995 te, 1 A ra lýk Dün ya A IDS Gü nü o la rak be lir len di da ya pý lan a raþ týr ma lar, er kek le rin sün net e dil me si nin HIV vi rü sü ne ya ka lan ma ris ki ni ya rý ya rý ya a zalt tý ðý ný gös ter di. Af ri ka da sün net kam pan ya la rý baþ la týl dý. Bir leþ miþ Mil let ler ler le, de ma go jik tar týþ ma lar la ge çiþ ti ril me ye ça lý þýl dý ðý ný kay de de rek, si ya set çi le rin bi ran ön ce Tür ki ye nin ger çek gün de mi ne dön me si ge rek ti ði ni söy le di. Yok sul lu ðun, yol suz lu ðun, e ði tim siz li ðin ve iþ siz li ðin al týn da ya tan ger çek se be bin de mok ra si ek sik li ði ol du ðu nu, ge lir da ðý lý mýn da ki a da let siz li ðin ve ay rým cý sta tü ko nun te mel ne de ni nin tem si li de mok ra si de ki ak sak lýk lar ol du ðu nu kay de den Gür kan Av cý, Tür ki ye de de mok ra si ku rum sal la þa ma dý ðý i çin e ko no mi de, si ya set te, ba sýn da, iþ dün ya sýn da ve top lum sal ya þa mýn tüm kat man la rýn da seç kin bir züm re o luþ tu ðu nu ve bu seç kin ci sta tü ko cu züm re nin tüm ül ke kay nak la rýn dan hal ký mah rum ve muh taç bý rak tý ðý ný söy le di. týk ve si zi o za man da vet et miþ tim. Þim di bu ger çek le þi yor di ye ko nuþ tu. Ab dul lah Gül, genç li der ler va sý ta sýy la Tu nus ta baþ la yan dev ri min a te þi ni bü tün A rap ve Ýs lam dün ya sý i le Or ta do ðu ya ya yan Mý sýr hal ký na ve genç le ri ne se lam la rý ný i let ti ði ni söy le di. Cum hur baþ ka ný Gül, þun la rý kay det ti: Þu an da ba zý ül ke ler de de ma a le sef mü ca de le ler de vam et mek te dir. Bu Müs lü man A rap ül ke le rin de de yö ne ti ci le rin ger çek çi ol ma sý ný, dün ya yý çok i yi al gý la ma la rý ný, ke sin lik le ar týk o to ri ter yö ne tim le re Ýs lam dün ya sýn da yer ol ma dý ðý ný gör me le ri ge rek ti ði ni ha týr lat mak is te rim. Ül ke le rin de öz gür lü ðü ger çek leþ tir me miþ o lan yö ne tim le rin ken di le ri, bu na mu hak kak li der lik et me le ri ve ken di le rin ger çek çi bir þe kil de dün ya yý, hal kýn ar zu la rý ný en i yi þe kil de A IDS i le Mü ca de le Ku ru lu þu nun (U NA IDS) 182 ül ke den ge len ve ri ler i le ha zýr la dý ðý U lus la ra ra sý A IDS 2010 ra po ru so nuç la rý na gö re, dün ya ge ne lin de has ta lýk bek le nen den da ha o lum lu se yir iz le se de 2009 yý lýn da 2,5 mil yo nu 15 ya þýn al týn da ki ço cuk, 33,3 mil yon ki þi A IDS vi rü süy le ya þý yor ve bun la rýn 15,9 mil yo nu nu ka dýn lar o luþ tu ru yor. HIV po zi tif le rin yüz de 70 i nin ya þa dý ðý Af ri ka ký ta sýn da cid di bo yut la ra u laþ mýþ o lan A IDS, ge rek li ted bir le rin a lýn ma ma sý ne de niy le mil yon lar ca genç ka dý ný ve do la yý sýy la mil yon lar ca ye ni do ða ný da et ki li yor. Has ta lýk tan en faz la et ki le nen Sah ra al tý Af ri ka da 22,5 mil yon ki þi vi rü sü kap tý. BM ye gö re, 2004 te sa de ce 700 bin ki þi nin i lâç lar dan ya rar la na bil di, 2009 da i se bu sa yý 5,2 mil yo na u laþ tý. Dün ya Sað lýk Ör gü tü, dün ya da SÝ YA SET ÇÝ LE RÝN de mok ra si ek sik li ði ni gör me - den yok sul luk ve iþ siz lik vur gu su ya pa rak a sýl me se le yi giz le dik le ri niz i fa de e den Av cý, e ði tim sis te min de ki yýl lar dýr de vam e den so run la rýn, iþ - siz li ðin, yol suz lu ðun, yok sul lu ðun, ka yýr ma cý lý ðýn de mok ra si ek sik li ði nin ta biî so nuç la rý ol du ðu nu kay det ti. DES Ge nel Baþ ka ný Av cý, si ya set çi le rin en gel li le rin, ka dýn la rýn ve genç le rin ça lýþ ma ha - ya tý na ka týl dý ðý bir Tür ki ye, o kul ön ce si e ði tim ve or ta öð re tim de o kul laþ ma o ra nýn da yüz de 100 le re u laþ mýþ bir Tür ki ye, ders lik ba þý na öð - ren ci sa yý sýn da 20 öð ren ci yi ya ka la dý ðý bir Tür ki - ye, ka tý lým cý, öz gür lük çü si vil bir a na ya sa sý o lan ve her va tan da þý ný ku cak la yan bir Tür ki ye, ha - yal le ri ni ger çe ðe dö nüþ tür müþ, güç lü bir po tan - si ye le ve di na miz me sa hip bü yük Tür ki ye gün - de mi ni tar týþ ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Mýsýr da Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in istifasý ile sonuçlanan halk hareketinde gençlik gruplarýný örgütleyen ve onlara öncülük eden 25 Ocak Tahrir Gençlik Liderleri ni Tarabya Köþkü nün bahçesinde kabul etti. Cumhurbaþkaný Gül, genç liderlerle Boðaz a karþý fotoðraf çektirdi. FO TOÐ RAF: AA Ýslâm dünyasýnda diktaya yer yok 25 OCAK TAHRÝR GENÇLÝK LÝDERLERÝ NÝ KABUL EDEN CUMHUR- BAÞKANI GÜL, ARTIK ÝSLAM DÜNYASINDA OTORÝTER YÖNETÝMLERE YER OLMADIÐINININ GÖRÜLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ al gý la yýp bu tip dev rim le re, re form la ra ön cü lük et me li. Et me dik le ri sü re i çe ri sin de di re nir ler a ma so nun da bu nun hiç bir fay da sý ol maz. Bu bah set ti ðim ül ke ler de ma a le sef kan ak tý ðý ný, bir çok in sa nýn ha ya tý ný kay bet ti ði ni gö rü yo ruz. Bu ger çek ten he pi mi zi çok de rin ü zün tü le re sevk et mek te dir. Bu na bir an ön ce son ver mek i çin ger çek çi, a kýl cý, dün ya nýn, hal kýn bek len ti le ri is ti ka me tin de, her þey den ön ce de ken di hal ký na say gý gös te rip, ken di hal ký nýn bek len ti le ri çer çe ve sin de a dým at ma lý lar ki so nun da ken di ül ke le ri de güç lü ol sun. Bü tün bun la rý Su ri ye, Lib ya ve di ðer ül ke ler i çin söy le di ði mi de ga yet a çýk ça her kes bi li yor. Mý sýr lý genç li der ler de Tür ki ye i le Mý sýr a ra sýn da ki i liþ ki le rin ve iþ bir li ði nin ar tý rýl ma sý ný is te di. Ýs tan bul / a a A IDS ten 30 yýl da 30 mil yon ö lüm SÝ YA SET ÇÝ LER DE MOK RA SÝ EK SÝK LÝ ÐÝ NÝ GÖR MÜ YOR 10 mil yon ki þi nin i lâca ih ti yaç du ya bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nu yor da yak la þýk 370 bin ye ni do ða nýn HIV ta þý dý ðý, has ta lý ðýn or ta ya çý ký þýn dan bu ya na 18 ya þýn al týn da ki 16,6 mil yon ço cu ðun ök süz kal dý ðý vur gu la ný yor. Gü ney As ya ve Gü ney do ðu As ya da 4,1 mil yon, Do ðu As ya da 770 bin, Or ta ve Gü ney A me ri ka da 1,4 mil yon, Ku zey A me ri ka da 1,5 mil yon, Or ta ve Ba tý Av ru pa da 820 bin, Do ðu Av ru pa ve Or ta As ya da 1,4 mil yon, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka da 460 bin, Ka ra yip ler de 240 bin, Ok ya nus ya da 57 bin ki þi HIV vi rü süy le ya þý yor. BM Ço cuk la ra Yar dým Fo nu nun (U - NI CEF) bu yýl ya yým la dý ðý ra po ra gö re, 10 yýl da HIV ta þý yan ço cuk la rýn ve genç le rin sa yý sý yüz de 12 a zal dý. An cak her gün ya þýn da ki 2 bin 500 ço cuk ve genç HIV kap ma ya de vam e di yor. U NI CEF, U NA - IDS, BM E ði tim, Bi lim ve Kül tür Ör gü tü (U NES CO), BM Nü fus Fo nu (UNF PA), U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Ör gü tü (I LO), DSÖ ve Dün ya Ban ka sý nýn Gü ney Af ri ka da ya yým la dý ðý ra po ra gö re de, yüz de 86 sý Sah ra al tý Af ri ka sý nda ol mak ü ze re ya þýn da ki 2 mil yon ço cuk ve gen cin HIV i le ya þa dý ðý tah min e di li yor. An ka ra / a a Ý DE O LO JÝK TA KIN TI LAR LA ZA MAN KAY BE DÝ LDÝ SÝYASETÇÝLERÝN ka hir ek se ri ye ti nin boþ ve bey hu - de ko nu lar la, has ta lýk lý i de o lo jik ta kýn tý lar la, hak sýz ve mes net siz e leþ ti ri ler le, ve him, ves ve se ve kor ku - lar la ve u mut suz luk pom pa la yan nu tuk lar la Tür ki - ye ye za man kay bet tir di ði ni söy le yen Av cý, AB ü ye si ol muþ bir Tür ki ye, kom þu ve çev re ül ke ler le mak si - mum dü zey de i liþ ki le ri ni ge liþ tir miþ bir Tür ki ye, G-20 baþ ta ol mak ü ze re, D-8 gi bi ü ye si ol du ðu u lus la ra ra - sý o lu þum lar da en et kin bir Tür ki ye, dün ya nýn en bü - yük 3 e ko no mi si a ra sý na gir miþ bir Tür ki ye, is tik rar lý ve da ha mü ref feh bir Tür ki ye, in san hak la rý nýn ve de mok ra si nin a na va ta ný ol muþ bir Tür ki ye, iþ te Tür - ki ye nin a sýl gün de mi, a sýl ko nuþ ma sý ve tar týþ ma sý ge re ken gün de mi bu dur di ye ko nuþ tu. HABERLER Ba lýk lý göl de ba ðým sýz lýk du âsý nfýlýstýn'ýn An ka ra Bü yü kel çi si Ne bil Ma ruf ve El Ha lil ken ti Be le di ye Baþ ka ný Ha lit O sa ily, Þan lý ur fa da ta ri hi ve tu ris tik me kân la rý ge zip, Ba lýk lý göl de ül ke le ri nin ba ðým sýz lý ðý i çin du â et ti. Be le di ye ba sýn bü ro sun dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Þan lý ur fa i le El Ha lil þeh ri nin Kar deþ þe hir pro to ko lü i çin ge len Ma ruf ve Be le di ye Baþ ka ný O sa ily, pro to ko lün im za lan ma sý nýn ar dýn dan Þan lý ur fa Be le di ye Baþ ka ný Ah met Eþ ref Fa ký ba ba yla bir lik te ta ri hi ve tu ris tik çar þý la rý gez di.hz. Ýb ra him in a te þe a týl dý ðý yer o la rak ri va yet e di len Ba lýk lý göl de va tan daþ la rýn il gi siy le kar þý la þan Fi lis tin he ye ti, göl de ba lýk la ra yem at tý, Hz. Ýb ra him in doð du ðu ka bul e di len ma ða ra yý zi ya ret et ti ve ül ke le ri nin ba ðým sýz lý ðý i çin du a et ti. Ta ri hi Güm rük ha nýn da o tu rup, mýr ra (a cý kah ve) i çen Fi lis tin he ye ti ne Fa ký ba ba, kent le il gi li bil gi ver di. Fa ký ba ba, Üs tü a çýk tu rizm o to bü sü i le Fi lis tin he ye ti ne þeh ri de gez dir di. Þan lý ur fa / a a Baþ ba kan ýn söz le ri teh dit de ðil, ha týr lat ma ndevlet Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, Baþ ba kan Tay yip Er do ðan ýn i þa da mý Ý nan Ký raç i le il gi li çý ký þý nýn teh dit de ðil, is tik ra ra en çok iþ a dam la rý nýn ih ti ya cý duy du ðu na yö ne lik ha týr lat ma ol du ðu nu söy le di. AKP An ka ra Ýl Baþ kan lý ðý nýn med ya ku ru luþ la rý nýn An ka ra Tem sil ci le ri ne yap tý ðý kah val tý lý top lan tý sýn da ko nu þan Ba ba can, Baþ ba kan Er do ðan ýn Ý nan Ký raç ýn se çim ler le il gi li a çýk la ma la rý na yö ne lik e leþ ti ri le ri ni de ðer len dir di. Baþ ba kan ýn Ý nan Ký raç risk a lý yor sö zü nün baþ ka a lan la ra çe kil me me si ge rek ti ði ne dik kat çe ken Ba ba can, U zun dö nem de e ko no mi ve is tik rar iþ dün ya sý i çin ge rek li dir. Ki þi sel a la na çek me ye ge rek yok. Bu iþ a dam la rý ný teh dit de ðil. Bu is tik ra rýn en çok iþ a dam la rý na ya ra ya ca ðý na da ir bir ha týr lat ma dýr. de di. Ba ba can, An ka ra nýn i çi nin bo þal týl dý ðý na da ir de ðer len dir me le re ka týl ma dý ðý ný da be lir te rek, bin 300 ci va rýn da ça lý þa nýn An ka ra dan Ýs tan bul a gi de ce ði ni be lirt ti. Bir çok ban ka nýn ça lý þa nýn za ten Ýs tan bul a bu lun du ðu nu di le ge ti ren Ba ba can, Ýs tan bul un fi nan sal gü cü An ka ra nýn si ya si gü cü nü art tý ra cak týr di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han A rýnç: Boy ner i le ö deþ tik ndevlet Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Ben Sa yýn Boy ner i çok a ðýr e leþ tir dim. Sa yýn Boy ner de be ni çok a ðýr e leþ tir di. Ö deþ tik. Her gün kav ga e de cek ha li miz yok de di. Bur sa da ya yýn ya pan Li ne TV nin ko nu ðu o lan A rýnç, prog ra ma ka tý lan bir ga ze te ci nin, Ý nan Ký raç ýn yap tý ðý a çýk la ma lar la il gi li ne dü þü nü yor su nuz? so ru su na da þu ce va bý ver di: Bah set ti ði miz be ye fen di bir iþ a da mý dýr. Koç a i le siy le bü tün leþ miþ bir in san dýr. Say gýn bir iþ a da mý dýr. Es naf ve ya ga ze te ci de ðil dir. Sen ön ce iþ dün ya sý, sa na yi ci ler, ya tý rým cý lar ko nu sun da hü kü me tin bir yan lý þý var sa o nu söy le. Si ya se ti de ken di sey ri ne bý rak. Al gö tür bü tün a i le ni CHP ye oy at sýn. Bu na kim se ka rýþ maz. Bir ga ze te ci nin de Ýþ dün ya sý nýn hü kü met bi zi be ðen mi yor þek lin de dü þün dü ðü nü ha týr lat ma sý ü ze ri ne A rýnç, Ni ye be ðen me ye ce ðiz. E leþ tir mek ay rý bir þey. So nu na ka dar yap sýn lar. Ben Sa yýn Boy ner i çok a ðýr e leþ tir dim. Sa yýn Boy ner de be ni çok a ðýr e leþ tir di. Ö deþ tik. Her gün kav ga e de cek ha li miz yok. TÜ SÝ AD Tür ki ye nin say gýn bir ku ru lu þu. A ma bu ku ru lu þun ba þýn da ki ki þi hü kü me ti e leþ ti re ce ðim di ye yan lýþ iþ ler ya par sa kar þý lý ðý ný ve ri riz di ye ko nuþ tu. Bur sa / a a Söz leþ me li per so ne le kadro Res mi Ga ze te de nsözleþmelý per so nel po zis yon la rýn da ça lý þan la rýn me mur kad ro la rý na a tan ma sý a ma cýy la Dev let Me mur la rý Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Hük mün de Ka rar na me, Res mi Ga ze te nin mü ker rer sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu nun 4 ün cü mad de si nin (B) fýk ra sý i le 4924 sa yý lý Ka nun u ya rýn ca söz leþ me li per so nel po zis yon la rýn da ça lý þan la rýn me mur kad ro la rý na a tan ma sý a ma cýy la Dev let Me mur la rý Ka nu nun da de ði þik lik ya pýl ma sý, 2 Ha zi ran da Ba kan lar Ku ru lun ca ka rar laþ tý rýl dý. Bu na gö re Res mi Ga ze te nin bu gün kü mü ker rer sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren Dev let Me mur la rý Ka nu nu na ek le nen ge çi ci mad dey le, söz leþ me li per so nel po zis yon la rý na i liþ kin vi ze cet vel le rin de ki ni te lik ler dik ka te a lýn mak su re tiy le Ma li ye Ba kan lý ðý ve Dev let Per so nel Baþ kan lý ðýn ca müþ te re ken be lir le nen me mur kad ro la rý na, bu mad de nin yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten i ti ba ren alt mýþ gün i çin de ku rum la rýn ca a ta na cak lar. An ka ra / a a

5 Y HABER 5 Ýçki yönetmeliði iptaline memnun ve suskun! (2) Danýþtay ýn içki yönetmeliði nin bazý maddelerini iptali, küllenen tartýþmalarý alevlendirdi, Türkiye de içki satýþý ve kullanýmýný yeniden gündeme getirdi. Esasen iktidar partisinin bilgi notu nda, içki yönetmeliði nde belgeli bir satýcýdan temin ediliyor ise bu yerin kapalý ya da açýk bölümlerinde açýk alkollü içki satýþý ve sunumunun yapýlmasýna herhangi bir engelin olmadýðý ibâresi, daha baþtan içki yasaðý ný lâfta býrakýp etkisizleþtirildiðinin ikrarýydý. Zira yönetmelik te, sahillerde veya turistik mahallerdeki alkollü içki satýþýna i- liþkin bir düzenleme yer almamýþ ; yol kenarlarýnda alkollü içki satýþý ve sunumunda ise yürürlükteki caydýrýcý olmayan Karayollarý Trafik Kanunu maddelerinin aynen korunmasýyla yetinilmiþti Doðrusu hükûmetin halka karþý içki yönetmeliði yle içkinin yasakladýðý propagandasýnýn aksine, Kültür ve Turizm Bakaný Günay ýn içki yönetmeliði ni çok sert bulduðunu söylemesi, siyasî iktidarýn ikircikli tavrýný su yüzüne çýkardý. Bakan ýn öncelikle, Turistik Otelciler, Ýþletmeciler ve Yatýrýmcýlar Birliði (TU- ROB) Yönetim Kurulunun, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu (TAPDK) Yönetmeliðinin içki sektöründe sorun ve Mitingi provoke iddiasýna 11 tutuklama DÝYARBAKIR DA düzenlenecek MHP mitingini provoke edecekleri iddiasýyla mahkemece sorgulanan 13 kiþiden 11 i tutuklandý. Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde, ÖZel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hikmet Usta tarafýndan ifadeleri alýndýktan sonra Ýstanbul Nöbetçi 14. Aðýr Ceza Mahkemesine sevk edilen 13 kiþinin sorgusu tamamlandý. Yaklaþýk 4,5 saat süren sorgulamanýn ardýndan eski Ýstanbul Ülkü Ocaklarý Baþkaný Erdem Karakoç ve Yusuf Ziya Arpacýk ýn, örgüt yöneticisi olmak, Orhun Daþtan, Aliþan Öztürk, Murat Ali Kýlýçarslan, Erhan Kurumlu, Hakan U- ður, Murat Alperen, Arif Mergen, Gökhan Aygün ve Ümit Ýlkay Levent in de örgüt üyesi olmak suçundan tutuklanmasýna karar verildi. Tibet Yücetürk ve Levent Akça ise serbest býrakýldý. Adliyeye çýkarýlan 17 kiþiden, avukat Mehmet Taþdelen in de aralarýnda bulunduðu 4 ü, savcýlýk sorgularýnýn ardýndan serbest kalmýþtý. Ýstanbul / aa Ýzmir belediyesinde 1 ay sonra ikinci arama YAKLAÞIK bir ay önce gerçekleþtirilen operasyonun ardýndan polis ekipleri, Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Kaynaklar Mahallesindeki arþivinde arama yaptý. Alýnan bilgiye göre, bir ihbar üzerine gece nöbetçi olan Ýzmir 8. Aðýr Ceza Mahkemesi nden arama kararý çýkartan polis, Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin Buca Kaynaklar daki Balýkhali nde bulunan arþivine gitti. Arþivde arama yapan Ýzmir Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi polislerinin, eski genel sekreter Ersu Hýzýr ýn odasýndan çýkan belgelerin fotokopilerini aldýðý öðrenildi. Özel yetkili cumhuriyet savcýlarýnýn talimatýyla mali büro ekiplerince Ýzmir Büyükþehir Belediyesinde 2 Mayýs Pazartesi günü baþlatýlan arama çerçevesinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Karabaðlar ve Kuþadasý belediyelerinde çok sayýda belgeye el konulmuþ, bilgisayar kayýtlarýnýn kopyalarý alýnmýþtý. Gözaltýna a- lýna 44 kiþi den 17 si tutuklanmýþtý. Ýzmir / aa Hopa da gözaltýna alýnanlar Erzurum a gönderildi HOPA Kaymakamý Abdullah Akdaþ, AKP nin Hopa ilçesindeki mitingi öncesi ve sonrasýnda yaþanan olaylarla ilgili gözaltýna alýnan 31 kiþinin Erzurum a gönderildiðini bildirdi. Kaymakam Akdaþ, yaptýðý açýklamada, 31 Mayýs Salý günü AKP nin Hopa Cumhuriyet Meydaný ndaki mitingi öncesi ve sonrasýnda çýkan olaylar sebebiyle yürütülen soruþturma kapsamýnda 31 kiþinin gözaltýna alýndýðýný belirtti. Akdaþ, Hopa Emniyet Müdürlüðündeki iþlemleri tamamlanan zanlýlarýn, soruþturmayý yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatýyla polis nezaretinde Erzurum a gönderildiðini kaydetti. Artvin / aa Albay Akgüner de tutuklandý BALYOZ PLANI soruþturmasý kapsamýnda önceki gün savcýlýk sorgusunun ardýndan baygýnlýk geçirince hastaneye kaldýrýlan ve dün tekrar adliyeye getirilen Albay Halit Nejat Akgüner, tutuklandý. Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesinde, sevk edildiði Ýstanbul Nöbetçi 14. Aðýr Ceza Mahkemesince sorgulanan Albay Akgüner in tutuklanmasýna karar verildi. Albay Akgüner, Hasdal Askeri Cezaevine gönderildi. Ýstanbul / aa sýkýntýlara yol açacaðý, hacmi 20 cl ve altýnda bulunan ambalajlardaki alkollü içkilerin bakkal ve marketlerde satýlamayacaðý ve çocuklarý ve gençleri hedef alan veya bu kiþilerin ilgi alanýna giren etkinliklerde alkollü içki satýlamayacaðý na dair yürütmesinin durdurulmasýný memnuniyetle karþýladýk açýklamasýna katýlýp paralel konuþmasý, bunun ifâdesi sakladýðý propagandasýnýn Hükûmetin halka karþý içki yönetmeliði yle içkinin ya- aksine, Kültür ve Turizm Bakaný Günay ýn içki yönetmeliði ni çok sert bulduðunu söylemesi, siyasî iktidarýn ikircikli tavrýný su yüzüne çýkardý. ÝÇKÝ YASAÐININ GEVÞETÝLMESÝ OLUMLU ÝMÝÞ! Aslýnda Bakan Günay, daha önce de, yeni alkol yönetmeliði ne iliþkin endiþesi ni dile getirmiþ; yönetmelikle muðlaklýk olduðunu ve içki satýþýný ve tüketimini yasaklamasý ný kötüye kullanma olarak yorumlamýþ; özellikle turizm açýsýndan kaygýsýný belirtip uygulamada sýkýntý çýkmamasý temennisi nde bulunmuþtu. Daha da garibi, gerekçe olarak da, Sadece sýcak deniz kýyýsý ülkesi olmayalým. Turistlerde buranýn hayat tarzýyla ilgili kulaklarýnda, dillerinde, damaklarýnda, belleklerinde iyi bir iz kalsýn ve tekrar gelsinler diye uðraþýyoruz diye bildirmiþti. (AA, 20 Ocak 2011) Bu arada Çevre ve Orman Bakaný Eroðlu nun, Ýçki ve sigara gibi kötü alýþkanlýklar önlenmeli. Bakýn þu anda hastanelerde alkol baðýmlýlarý hýzla artmaya baþladý. Bunlar ülkemiz açýsýndan gerçekten düþündürücü. Gelecek nesiller açýsýndan bunu iyi düþünmemiz ve hepimizin dikkate almasý lazým sözüne karþý, seçim bölgesi Ýzmir de, alkol yönetmeliði ne dair turizmcilerle toplantý yapan Kültür ve Turizm Bakaný nýn, Yönetmelik iptal edilmezse de zaten böyle bir düzenleme yapacaktýk; Çevre Bakanýmýz da anlayýþ gösterdi sözleri dikkat çekici. (Gazeteler, ) Yine Günay ýn, Turizm Restoran Yatýrýmcýlarý ve Ýþletmecileri Derneði de (TURYÝD), Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Yönetmeliðine sektörün itirazlarý çerçevesinde düzenleme yapýldýðýný söyleyerek, Haziran baþýna varmadan bu yeni düzenleme imzadan çýkmýþ olacak. Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu bazý noktalarda gözden kaçan hususlar olduðunu kabul etti. Yeni yönetmeliði ben de merakla bekliyorum. Bakanlýk elemanlarýmýzla birlikte vardýðýmýz mutâbakat, eskiye göre daha olumlu bir geliþme cümleleri, kýrýlmanýn alâmetlerinden (Habertürk, ) BAKAN ÝPTAL Ý ONAYLIYOR, ÝKTÝDAR SUSKUN... Þu hale bakýn; eðitimcilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ciddî uyarýsýyla toplum alkollü içki tüketiminde imdat! iþâretlerini verdiði, mutlaka etkin ve netice alýcý yasal ve eðitici tedbirlerinin gereði i- kaz ediliyor. Bu yönetmeliðin de içki satýþýný ve tüketimini sýnýrlamayacaðý ikaz e- diliyor. Keza Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, Danýþtay kararý, ülke gençliðinin karþý karþýya olduðu sosyal tehditleri hiçe sayan ideolojik bir karar. Anayasa nýn 58. maddesi devlete, gençleri alkol ve uyuþturucudan koruma görevi veriyor. Batý ülkelerinde gençliðin alkol ve uyuþturucudan korumada daha sert yaptýrýmlar var. Gençliðin alkole karþý korumada geç kaldýðýmýz sürece, alkol partileri düzenleyen ilköðretim öðrencilerini daha fazla görmeye baþlarýz! diye yakýnýyor Buna mukabil hükûmetin ilgili Bakaný, içki belâsý ný önlemede ve içki mübtelâlarýný caydýrmada kifâyetsiz kalan son içki yönetmeliði nin, sâdece kâr ve kazançlarýný düþünen içki satýcýsý turizmcilerin ve içki sektörünün itirazýyla iptali ni onaylýyor. Zaten biz de yapacaktýk; karar düzenlemenin (içki satýþý ve kullanýmýnýn) önünü açýyor diye sevinip memnuniyetini bildiriyor! Son sekiz buçuk yýlda kat kat artan alkollü içki tüketimi ve kullanýmýnýn daha artmasýna ve azmasýna ne yazýk ki AKP hükûmeti suskun kalýp, geçiþtiriyor Ve buna da muhâfazakâr demokratlýk deniyor. Ne âlâ!.. Ýstanbul'da 29 araç kundaklandý - Ýstanbul da 29 araç, henüz kimlikleri belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce kundaklandý. Alýnan bilgiye göre, Maltepe de 10, Kadýköy ve Kartal da 3 er, Beyoðlu ve Esenler de 4 er, Beylikdüzü ve Sultangazi de 2 þer ve Zeytinburnu nda 1 araç, kimlikleri belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce benzin dökülerek ateþe verildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesine raðmen araçlarda büyük çapta maddi hasara sebep oldu.bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kundaklama olaylarýna karýþan kiþi ya da kiþilerin yakalanmasý amacýyla baþlattýðý çalýþmayý sürdürüyor. Ýstanbul / aa Problemlerimizi aramýzda çözeriz TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN, BÝZ TEK MÝLLET OLARAK KENDÝ ARAMIZDA PROBLEMLERÝMÝZÝ HALLEDEREK BU MESELENÝN ÜSTÜNDEN GELECEÐÝZ'' DEDÝ. TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, dýþ güçlerin ülkeyi karýþtýrdýðýný savunarak, Biz tek yumruk, tek milletiz. Böyle bir þeye pabuç býrakmayýz. Biz tek millet olarak kendi aramýzda problemlerimizi hallederek bu meselenin üstünden geleceðiz dedi. Palandöken, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiði Muþ ta Belediye Baþkaný Necmettin Dede yi makamýnda ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Burada, gazetecilerin kepenk kapatma eylemlerine iliþkin sorularý üzerine Palandöken, esnafýn ekmek parasý için dükkanýný açtýðýný belirterek, siyasetin siyasi zeminde yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Biz esnaf sanatkarýz, müþteri velinimetimizdir diyen Palandöken, þunlarý kaydetti: Bizim siyaseten hiçbir kusurumuz, hiçbir amacýmýz yok. Ekmek parasý için dükkanýmýzý sabahýn seherinden gecenin geç saatine kadar açýyoruz. Hakka hizmet, halka hizmet yapýyoruz. Bizim kepengimizin kapanmasý demek, çocuklarýmýzýn aç kalmasý demektir. Hizmetin en ücra köþeye gitmemesi demektir. Tabii ki siyaset, siyasi zeminde yapýlacak. Dükkanlarýmýzýn üzerinde baský, camýnýn çerçevesinin kýrýlmasý, milli servetin heder olmasý hiç kimseye yarar getirmiyor. GELÝÞMEMÝZÝ KISKANIYORLAR, DIÞARIDAN TAHRÝK EDÝYORLAR Dýþ güçlerin ülkeyi karýþtýrdýðýný savunan Palandöken, þöyle konuþtu: Bizim dünya milletleri içerisinde yükselmemizi istemeyenler dýþarýdan tahrik etmek suretiyle bin yýldýr birlikte olduðumuz insanlarla aramýza nifak sokuyorlar. Bunu kimse kabullenebilir mi? Bunlar söylenmesi, düþünülmesi bile mümkün olmayan þeyler. Biz tek yumruk, tek milletiz. Böyle bir þeye pabuç býrakmayýz. Dolayýsýyla da böyle düþünenler de bizim gibi düþünenlerden farklý düþünmüyor. Onlar da sadece tahrik edilmek suretiyle, böyle bir þeyin ayrýmcýlýkla kendilerine menfaat getireceði düþüncesiyle memlekette kaos oluyor ve ülke zarar görüyor. Geliþmemizi kýskanýyorlar, dýþarýdan tahrik ediyorlar ama tahrikler netice itibariyle ülkeye zarar veriyor. Biz tek millet olarak kendi aramýzda problemlerimizi hallederek bu meselenin üstünden geleceðiz. Dýþarýndan müdahale edilmesine, nifak sokulmasýna hiç gerek olmadýðýný vurgulayan Palandöken, Çünkü biz bin yýldýr bir arada yaþýyoruz. Bunlar dýþarýdan gelen ve dolayýsýyla da bu nifaký sokmak suretiyle menfaatlenen siyaset yapan insanlarýn iþi. Halkýn böyle bir sorunu yok. Çünkü olmamasý lazým. Böyle bir ayrýmcýlýk yapýlmasý ülkeye zarar getirir. Zarar hepimize bir yük olacak þeklinde konuþtu. ESNAFA DESTEK VERÝLMELÝ Esnafýn dükkanýný açmasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý gerektiðini ifade e- den Palandöken, Esnaf çaresiz deðil. Dükkanýnda kendi tedbirlerini alýp duruyor ama bunlarýn da burada daha güvenli durabilmesi için tedbirlerin alýnmasý, e- konomik katký saðlanmasý lazýmduðu zaman, ailesine bakým için tereddüt etmediði zaman, birlik ve beraberlik ortamýný tekrar saðlamamýz lazým. Böyle olunca da ne kepenk kapanýr, ne bu sýkýntýlarý birlikte yaþarýz diye konuþtu. Muþ / aa Eþimi boþayayým mý? Fenerbahçe nin süper ligde averajla birinci olmasýnýn ardýndan tartýþmalar bitmek bilmiyor. Fenerbahçeli olduðunu söyleyen Erdoðan, Trabzon dan tepki gelmesine hayli sinirlenmiþ anlaþýlan. Erdoðan bu tepkilere tepki gösterirken öyle bir söz söyledi ki, biz bir anlam veremedik. Trabzonspor la ilgili bir dedikodu var. Güya Fenerbahçe yi ben þampiyon yapmýþým. Bazý gençleri sokaklarda yürütüyorlar. Bir tane karton asmýþlar biz Fenerbahçeli Baþbakan istemeyiz. Çocukluktan beri Fenerbahçe yi tutuyorum. Takým tutma olayý baþka bir þey. Damadým Trabzonsporlu, torunlarým Trabzonsporlu. Eþim Beþiktaþlý. Þimdi ben eþimi mi boþayacaðým. Böyle bir saçmalýk olur mu? Memleketim Rize. O zaman Rize yi çýkarýrdýk Süper Lig e ama Ordu çýktý. Onun hakkýydý. Ben Kasýmpaþa da büyüdüm. Kasýmpaþa ligden düþtü. O zaman ben onu düþürmezdim Yani, özetle Karýþsam Rize yi Lig e çýkarýr, Kasýmpaþa yý düþürmezdim diyor. Bu açýklama bize bir garip geldi. Futbol sahada oynanmýyor mu? Bir baþbakan istese bir takýmý düþürür, bir takýmý çýkarabilir mi? Þaþtýk kaldýk doðrusu SÜRPRÝZ BEKLEYENLER HAKLI ÇIKACAK MI? Seçimler yaklaþýrken, YSK seçim yasaklarýný açýkladý. Buna göre, gazete ve televizyonlarda anketlerin yayýnlanmasý yasak. Seçim sürecine girdiðimizden bu yana oluþturulan havaya göre barajý üç parti aþabiliyor, bir parti de baðýmsýzlarýn katýlýmý ile Meclis te grup kurabilecek. Manzara bu. Bir internet sitesi yazarlarýn seçim tahminleri yayýnladý. Aðýrlýklý görüþ, oluþturulan bu havadan etkilenerek aþaðý yukarý bu yönde tahminlerde bulunmuþ. Ancak birkaç kiþinin görüþleri dikkatimizi çekti. Tahminden yapmaktan kaçýnan yazarlar þu yorumlar da bulunmuþlar: Son hafta öyle bir þey o- lur ki, seçimi deðil, baþka bir þeyi oylar hale gelebiliriz. O yüzden tahmin yapmam zor Yapýlan araþtýrmalara göre de böyle. Ama bir deðiþiklik olur. Oy oranlarý deðiþebilir Tahmin yapacak kadar net görmüyorum tabloyu. Sürprizli olabileceðini düþünüyorum, beklenmedik þeyler çýkabilir. Anketler de var ama benim tahmin yapacak kadar öngörüm yok Seçimlerin sürprizli sonuçlanacaðýný bekliyorum Hiçbir tahmin doðru çýkmýyor Sürpriz diyenler mi, yoksa mevcut durum deðiþmeyecek diyenler mi kazanacak. Bekleyip görelim. Bir de bu sürpriz(!) nasýl bir sürpriz olacak onu da merak ediyoruz doðrusu ÝDDÝA-3 Siyasetteki iddialaþma devam ediyor. Erdoðan, Tek baþýmýza iktidar olamazsak görevi býrakýrým... demiþti. Kýlýçdaroðlu da iktidara geldikleri takdirde 4 ayda vaatlerini gerçekleþtiremezse istifa edip, siyaseti de býrakacaðýný söyledi. Son günlerdeki iddia ise Kýlýçdaroðlu ndan geldi. Kimin oyu düþerse o genel baþkanlýktan istifa etsin. Yüreði varsa çýksýn söylesin meydanlarda, AKP nin oyu düþerse ben genel baþkanlýðý býrakacaðým desin. Ben de buradan söylüyorum, CHP nin oyu düþerse ben Genel Baþkanlýktan ayrýlacaðým dedi. Erdoðan ise buna alaylý bir üslûpla cevap vererek geçiþtiriyor. Buraya bir de Baþbakan Yardýmcýsý Bülent A- rýnç ýn þu iddiasýný yazalým. Arýnç, CHP eðer o yüzde 30 u geçerse AK Parti yüzde 60 ý geçer Bunlarý buraya not edelim ki, yeri ve zamaný gelince bu sözlerini hatýrlatalým YORGO YU KURTARMAK! Vaat demiþken Siyasetçiler vaatlerinde o kadar ileri gittiler ki þaþmamak mümkün deðil. Ýnsan duyduðunda pes artýk demekten kendini alamýyor. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Hürriyet muhabirine konuþurken, bugünlerde büyük bir ekonomik krizle boðuþan Yunanistan Baþbakaný na, Dayan Yorgo, biz iktidara geliyoruz demiþ ve þunlarý söylemiþ. Gerekirse biz projelerimizle Papandreu nun bu mücadelesine destek de verebiliriz. Dayansýnlar, Türkiye de biz iktidara geliyoruz demiþ. Kýlýçdaroðlu bunu Kýrýkkale den Bolu ya helikopterle uçarken söylemiþ. Bunun etkisiyle mi vaatlerinde uçmuþ merak ettik doðrusu LÝDERLERÝN KONUÞMASINI ÇOCUKLAR ÝZLEMESÝN! MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal ýn, Yaklaþan seçimler, yükselen tansiyon ve hak ihlâlleri ile ilgili yaptýðý açýklamada, bütün partileri ikaz ederken ilginç bir tespitte bulundu. Bütün bunlar yaþanýrken meydanlar kýþkýrtýlmaya devam edilmekte, hakaretler havada uçuþmakta, günlük haberlerin, zihinsel ve ahlâkî geliþimlerinin zarar görmesi tehlikesine binaen, çocuklarla izlenmesi imkânsýz hale gelmektedir Ünsal a hak vermemek mümkün mü? Gerçekten artýk liderlerin aðýzlarýndan çýkanlar büyükleri etkilediði gibi çocuklarý da olumsuz yönde etkiliyor.

6 Y 6 YURT HABER HABERLER Yalýtýmsýzlýðýn bedeli 11 milyar lira KÜRESEL ý sýn may la bir lik te bü yük öl çü de ar týþ gös te - ren çev re so run la rý ha ya tý mý zý o lum suz yön de et ki li yor. Bu so run la rýn ba þýn da da ya lý tým sýz lýk ge li yor. Ya lý tým sýz ko nut lar dolayýsýyla is raf e di len e ner ji nin be de li yýl da or ta - la ma 11 mil yar 250 mil yon li ra. Ha va ya sav ru lan bu pa - ray la 2 mil yar 250 mil yon fi dan di ki le rek çev re ye bü yük bir kat ký sað la mak müm kün. Za ten ý sý ya lý tý mý baþ lý ba þý na kü re sel ý sýn ma ve çev re kir li li ði i le mü ca de le de çok ö nem li bir fak tör. Çün kü ý sý ya lý tý mý i le fo sil ya kýt tü ke ti mi ve do - la yý sýy la at mos fe re sa lý nan se ra gaz la rý ya rý ya rý ya a za lý yor. Ül ke miz de i se 18 mil yon bi na nýn yüz de 90 ý ya lý tým sýz. Av ru pa Bir li ði ül ke le ri ne re dey se hiç e ner ji har ca ma yan ve kar bon e mis yo nu nu sý fýr la yan Pa sif Ev ler de ya þa ma ya baþ la dý. Tür ki ye de i se ya lý tým sýz bi na lar Pa sif Ev le re gö - re 20 kat da ha faz la e ner ji har cý yor. Ya lý tým dev le rin den Dow Bi na Çö züm le ri, bu ko nu la ra dik kat çe ke rek ya lý tým bi lin ci ni art týr ma ya ça lý þý yor. Dün ya Çev re Gü nü kap sa - mýn da ya lý tý mýn ö ne mi ne de ði nen Dow Bi na Çö züm le ri Ya pý Ü rün le ri Sa týþ Mü dü rü Gök hun Kurt, Av ru pa i le ký - yas lan dý ðýn da Tür ki ye nin ya lý tým bi lin ci ko nu sun da ol - duk ça ge ri de ol du ðu nu be lirt ti. Gü nü müz de ko nut la rýn mak si mum e ner ji ta sar ru fu i le çev rey le dost ve sür dü rü le - bi lir bir i liþ ki i çin de in þa e dil me si ge rek li li ði nin al tý ný çi zen Kurt, ul tra dü þük e ner ji kul la ný la rak ý sý tý lan bu ya pý la rýn Pa sif Ev o la rak ad lan dý rýl dý ðý ný a çýk la dý. Bu ya pý la ra her ne ka dar Pa sif Ev den se de bi na lar, o fis, has ta ne, o kul gi - bi a maç la ra hiz met e den ya pý lar i çin de kul la ný lý yor. Kurt, ya zýn se rin ký þýn sý cak o lan ya lý tým lý bi na la rýn ý sýt ma ve so - ðut ma gi der le ri nin, ya lý tým sýz bi na la ra o ran la yüz de 50 da ha az ol du ðu na ve ha va ya da ha az se ra ga zý sa lý ný mý ger çek leþ tir di ði ne dik kat çek ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya E HEC, KKKA i le ben zer lik gös te ri yor PAMUKKALE Ü ni ver si te si (PA Ü) Týp Fa kül te si En - fek si yon Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Hü se yin Tur gut, Al man ya da bir çok ki þi nin ö lü mü ne sebep o lan Ýs veç, Da ni mar ka, Hol lan da ve Ýn gil te re de de bul gu la rý na rast la ný lan E HEC bak te ri si nin bir dö nem Tür ki ye yi et ki si al tý na a lan Ký rým Kon go Ka na ma lý A te - þi (KKKA) has ta lý ðýy la ben zer lik gös ter di ði ni söy le di. Tur gut, E HEC in di zan te ri nin bo yut de ðiþ tir miþ ha li ol - du ðu nu, bi li nen bak te ri nin ya yý la bi len bir hal al dý ðý ný i - fa de et ti. Has ta lý ðýn hay van la rýn ba ðýr sak la rýn da bu lu - nan bir bak te ri ol du ðu nu i fa de e den Tur gut, Ço cuk lar - da da ha sýk gö rü lü yor du. Ye tiþ kin ka dýn lar da gö rül me ye baþ la dý. Da ha çok çift lik ler de ya da be si ci lik le uð ra þan in san la rýn, o mad de le ri ni iþ ler ken, sa tar ken bu laþ ma sýy - la ya yý lý yor. Bah çe ler de mey ve ler, seb ze ler, güb re ler le te mas ta bu lu nu yor sa ve yý kan ma dan ye ni yor sa on lar - dan da bu laþ ma ris ki var. Di zan te ri ya da is hal de di ði - miz o lay þu an i çin ye tiþ kin le ri de et ki le ye bi len bir ko - nu ma u laþ tý. An ti je nik ö zel li ðin de bir de ði þik lik ya pa bi - li yor ki sal gýn ha li ne gel di de di. E HEC bak te ri si nin is - hal yap ma ö zel li ði nin dý þýn da böb rek le ri et ki le yen bir ko nu ma bü rün dü ðü nü be lir ten Prof. Dr. Tur gut, ö lüm - cül ol ma sý nýn böb rek le ri et ki si al tý na al ma sýn dan kay - nak lan dý ðý ný söy le di. Bak te ri nin bey ni et ki le yen bir du - ru ma e riþ ti ði ni di le ge ti ren Tur gut, has ta lýk la mü ca de le ko nu sun da þu teklif ler de bu lun du: Bu has ta lýk la mü ca - de le de hij yen ö nem li. Tüm bu la þý cý has ta lýk lar da ol du ðu gi bi te miz gý da mad de si tü ket me miz ge re ki yor. Mey ve ve seb ze le ri mi zi te miz su lar la yý ka ma mýz ge re ki yor. Güb re kul la nýr ken, mey ve ve seb ze le ri sa tar ken dik kat li ol mak lâ zým. Süt ü rün le riy le de ge çe bi lir. De niz li / a a Sa tý lýk Ar sa ve Ev Be di üz za man'ýn Bar la' da ki e vi nin ya nýn da sa tý lýk ar sa ve ev Gsm: (0505) PÝK NÝ ÐE DÂ VET Her yýl dü zen le di ði miz ge le nek sel pik - ni ði mi ze dâ vet li si niz. Yer: Ka ra taþ Kö yü Pik nik A la ný / DE NÝZ LÝ Ta rih: 05/06/2011 Pa zar Ya za rý mýz Ha lil Us lu biz ler le be ra ber o - la cak, soh bet e de cek tir. Ýr ti bat: De niz li Ye ni As ya Tem sil ci li ði (0533) (0532) E SAS NO : 2008/20 E sas. DA VA LI LAR : 1 Nur da gül Çi çek ve di ðer da hi li da - va lý lar. Da va cý Ak ya ka Ma li ye Ha zi ne si ta ra fýn dan di ðer da va lý lar i le bir lik te a ley hi ni ze a çý lan Ka das tro (Tes pi - te Ý ti ra za Ý liþ kin) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; 01/01/1947 K. Çak çak do ðum lu, Kars Ý li, Ak ya ka Ýl - çe si, Su lak bah çe kö yü, Cilt No: 19, Ha ne No: 4, BSN: 44'te nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Nur da gül ÇÝ ÇEK Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si - ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la - ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lýn - ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 23/06/2011 gü nü sa at: 09:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad - de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu - na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri - ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. AK YA KA/KARS KA DAS TRO MAH - KE ME SÝ BAÞ KAN LI ÐIN DAN Ý LAN ÝN TER NET kul la ný cý la rý ný, ö zel lik le de ço cuk la rý, ku mar, ba his, te rör ve por nog ra fik muhtevalý si te le re kar þý ko ru mak a ma cýy la uy gu la nan fil tre le me prog ra mý nýn, sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý - ðýy la de lin di ði, bu sebep le a i le le rin, ço cuk la rý - nýn ar ka daþ lis te sin de yer a la rak, ne le ri pay - laþ tý ðýn dan ha ber dar o la bi le cek le ri bil di ril - di. Tüm Ýn ter net Ev le ri Der ne ði (TÝ EV) Baþ ka ný Yu suf An diç, ü ye lik ge rek ti ren sis tem ler de dý þar dan ta ki bin zor luk la rý ol - du ðu nu, ya sal an lam da ka pa lý ve þif re li sis - tem le rin bel li yaþ üs tü ki þi le re yurt dý þýn da so run suz hiz met ver di ði ni, bu sebep le ba zý vi de o la rýn yurt dý þýn dan yük le ne rek Fa ce bo ok gi bi sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý ðýy la dün ya nýn dört bir ya ný na ya yýl dý ðý ný, bu du rum da fil tre le me - nin de hiç bir et ki si nin ol ma dý ðý ný söy le di. Sos yal pay la þým si te le ri nin çok ma sum gö rün se de as lýn da u mu ma a çýk iþ yer le ri - ne ben ze ti le bi le ce ði ne dik ka ti çe ken An diç, sa kýn ca lý si te ler den in ter - net kul la ný cý la rý ný, ö zel lik le de ço cuk la rý ko ru mak a ma cýy la uy gu la nan fil tre le me nin, Fa ce bo ok gi bi yurt dý þý kay nak lý sos yal pay la þým si te le - rin de de lin me si ne kar þýn a i le le rin ön lem a la bi le ce ði ne dik ka ti çe ke rek, a i le le rin ço cuk la rý nýn ar ka daþ lis te sin de yer a la rak ne le ri pay laþ tý ðýn dan ha ber dar o la bi le cek le ri - ni be lirt ti. A i le le rin fil tre le me ye gü ven di ði i çin ted bir al ma dý ðý ný vur gu la yan An diç, þun la rý söy - le di: Za rar lý vi de o la rý yük le yen ve fark lý i sim ler de kul la ný cý a dý a çan ki þi ler an cak 5 kez þi kâ yet e dil - di ðin de say fa sý ka pa na bi li yor. Bu sü re zar fýn da sa - kýn ca lý vi de o lar ço cuk la ra çok tan u laþ mýþ o lu yor. Bu du rum da a i le ler ço cuk la rý nýn ar ka daþ lis te sin de yer a la rak ço cu ðu nun ne le ri pay laþ tý ðýn dan ha ber - dar o la bi lir. Bu sa ye de a i le, ço cu ðu nun kim ler le ar - ka daþ lýk et ti ði ni de gö re bi lir. A i le ler, teh li ke li bir du - rum sez me dik çe mü da ha le et me sin ler a ma ço cuk la rý nýn ar ka daþ lis te sin de yer a la rak sü rek li de ne tim al týn da tut sun lar. Çün kü, risk un sur la rý dik ka te a lý na rak ço cu ða in ter ne ti ta ma men ya sak la mak da çö züm de ðil. Bu du rum da ço cuk giz li he sap lar la, sah te i - sim ler le ve bi yog ra fi bil gi le riy le sa nal ya þa mý na de vam e de cek tir. Fa ce bo ok ta ço cu ðu nu za ar ka daþ o lun GÜ VEN LÝ ÝN TER NET E ÐÝ TÝM LE O LU ÞUR GÜ VEN LÝ in ter ne tin fil tre le me i le sað - la na ma ya ca ðý ný da sa vu nan An diç, þöy le de vam et ti: Siz di le di ði niz ka dar ka pý la ra ki lit vu run, en ma sum gör dü - ðü nüz Mes sen ger, Fa ce bo ok gi bi i le ti - þim a raç la rýy la ço cuk la rý mýz kan dý rý lýp teh li ke li du rum lar la kar þý kar þý ya ka la - bi li yor. Ý le ti þi min ol du ðu her yer de bu tür sos yal risk ler var dýr. Bu nun da çö - zü mü fil tre den çok bi linç len me dir. A i - le le ri e ðit me li yiz. Ýn ter ne tin her tür lü ris ki ni ve en ö nem li si na sýl kul la nýl dý ðý - ný gös te re rek so rum lu lu ðu a i le le re bý - rak ma lý yýz. A da na / a a TMMOB Ma ki ne Mü hen dis le ri O da sý Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A li Ek ber Ça kar, çev re, sa na yi, kent, u la þým ve e ner ji po li ti - ka la rý nýn in san ca bir hayat e ko lo ji si ne gö re dü zen len me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ça kar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 5 Ha zi - ran Dün ya Çev re Gü nün de dik kat le rin e - sas o la rak ser ma ye e ge men li ði ve diz gin siz a za mî kâr gü dü sü nün yol aç tý ðý yan lýþ po li - ti ka la ra o dak lan ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Yan lýþ tek no lo ji, sa na yi leþ me, ta rým, kent - leþ me, u la þým, e ner ji ve ma den po li ti ka la rý i le bir lik te ta biî kay nak lar, or man lar, ha zi ne a ra zi le ri, ký yý lar ve de re le rin de ta la na a çýl - ma sý, ye ral tý ve ye rüs tü su kay nak la rý nýn kir le til me si i le çev re so run la rý nýn art tý ðý ný kay de den Ça kar, sa na yi leþ me ve plan lý sos - yal kal kýn ma yak la þý mý te me lin de ta rým, çev re, e ner ji, u la þým, tek no lo ji, sað lýk, e ði - tim ve di ðer a lan la ra yö ne lik po li ti ka lar bir bü tün lük i çin de e le a lýn ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Ça kar, baþ ka tür lü in san ca bir hayat ve top lum e ko lo ji si o luþ tur ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Ya pýl ma sý ge re ken ça lýþ ma la rýn çok yön - lü ol du ðu nu i fa de e den Ça kar, þun la rý kay - det ti: Sa na yi nin e ner ji yo ðun lu ðu nu sek - tö rel ya pý lan ma de ði þik li ði i le a zalt mak ü - ze re ça lýþ ma lar ya pýl ma sý; e mek ve kay nak yo ðun ü re tim den i le ri/yük sek tek no lo ji yo - ðun luk lu, e ner ji yo ðun lu ðu dü þük bir ü re - tim ya pý sý na ge çil me si ge rek mek te dir. Sa - na yi dal la rý nýn kat ma de ðer ve is tih dam kat ký sý, çev re kir li li ði, e ner ji tü ke tim ya pý sý gi bi kri ter ler eþ li ðin de ön ce lik gös ter ge le ri ve ter cih e dil me si ge re ken tek no lo ji ler be - lir len me li, te sis le rin bu kri ter le re gö re ku - rul ma sý ve ka pa si te art tý rý mý ný da kap sa yan i ve di bir sa na yi plan la ma sý ya pýl ma lý dýr. Tek no lo ji, sa na yi leþ me ve çev re po li ti ka - la rý a ra sýn da u yum e sas a lý na rak ta rým a - lan la rý na sa na yi te sis le ri ku rul ma ma lý, çar - pýk kent leþ me ve ký yý yað ma sý nýn ö nü ne ge çil me li, sa na yi a týk la rý kon trol al týn da tu - tul ma lý, a rýt ma te sis le ri þart ol ma lý ve de - net len me li, ge ri dö nü þüm pro je ve tek no - lo ji le ri kul la nýl ma lý dýr. Doð ru sa na yi, e ner ji, u la þým ve kent leþ me po li ti ka la rýy la bir lik te su is ra fý ve kir li li ði nin, ka tý ve teh li ke li a týk - la rýn, top rak kir li li ði nin, e roz yo nun, se ra ga zý sa lý mý nýn, de niz kir li li ði nin kon tro lü; bi yo lo jik çe þit li li ðin ve do ðal kay nak la rýn ko run ma sý ve ge liþ ti ril me si, te miz ü re tim tek no lo ji le ri nin kul la nýl ma sý, çev re dos tu yer li, ye ni ve ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý - nýn kul la ný mý, ser ma ye ta la ný nýn kâr gü dü - sü nün ö nü ne ge çi ril me li dir. An ka ra / a a TMMOB MA KÝ NA MÜ HEN DÝS LE RÝ O DA SI BAÞ KA NI ÇA KAR, ÇEV - RE, SA NA YÝ, KENT, U LA ÞIM VE E NER JÝ PO LÝ TÝ KA LA RI ÝN SAN CA BÝR YA ÞAM E KO LO JÝ SÝ NE GÖ RE DÜ ZEN LEN ME LÝ DÝR DE DÝ. Po li ti ka lar in sa na gö re dü zen len me li A da na Kar pu zu nun or ga ni ði ye tiþ ti ri liyor Çu ku ro va Kal kýn ma A jan sý nýn (ÇKA) des tek le di ði pro jey le, ka bak a þý lý ol du ðu i çin es ki lez ze ti ni kay bet ti ði be lir ti len ün lü A da na kar pu zu nun bu yaz or ga nik ü re ti mi ne baþ la - na cak. Ta rým Ýl Mü dür lü ðü nün ha zýr la dý ðý pro je kap sa mýn da bu yýl A da na ya öz gü do - ðal kar puz ye tiþ ti ri le ce ði ni vur gu la yan Par lak, Ha lep Ka ra sý cin si kar puz, A da na kar pu - zu o la rak tak dim e di li yor. Pi ya sa da ki kar puz lar A da na kar pu zu de ðil. Bun lar A me ri ka o - ri jin li ve ka bak a þý lý kar puz lar. Va tan da þý mýz da ye mi yor za ten. Ka li te siz, a ma faz la to - hum ver di ði i çin þu an da e ki len kar puz lar ter cih e di li yor di ye ko nuþ tu. Kal kýn ma A jan sý o la rak Ta rým Ýl Mü dür lü ðü i le or tak la þa Ha zi ran a yý i çe ri sin de Ka ra i sa lý il çe si nin köy le rin - de yak la þýk 100 dö nüm do ðal A da na kar pu zu e ki mi yap tý ra cak la rý ný i fa de e den Par lak, or ga nik çe kir dek li si yah A da na kar pu zu nu ü re te cek le ri ni, bun dan son ra Tür ki ye de ger - çek A da na kar pu zu ye ni le ce ði ni kay det ti. A da na / a a 55 Ey fel Ku le si a ðýr lý ðýn da ki am ba la jý ye ni den dö nüþ tür dü HER yýl 55 Ey fel Ku le si a ðýr lý ðýn - da ki am ba la jý ye ni den dö nüþ tü ren, son 5 yýl da 340 rüz gar gü lü a ðýr lý ðýn - da ta sar ruf sað la yan Tet ra Pak, 2020 yý lý so nu na ka dar kar bon e mis yon la - rý ný 2010 dü ze yin de tu ta rak, kul la - nýl mýþ i çe cek kar ton la rý i çin ge ri dö - nü þüm o ra ný ný da i ki ye kat la ma yý he def li yor. Tet ra Pak Tür ki ye de i se 50 A ir bus u ça ðý bü yük lü ðün de mal - ze me yi ge ri top la dý. Gý - da iþ le me ve am ba laj - la ma çö züm le rin de dün ya li de ri Tet ra Pak, kar bon e - mis yon la rý ný sý nýr lan dýr - ma, so rum - lu kay nak tü ke - ti mi ve sür dü rü - le bi lir am ba laj la ma ça lýþ ma la rý ný kap sa yan 2020 çev re he def le ri ni a - çýk la dý. Her yýl 55 Ey fel ku le si a ðýr lý - ðýn da ki am ba la jý ye ni den dö nüþ tü - ren, yýl la rý a ra sýn da 340 rüz gâr gü lü a ðýr lý ðýn da ta sar ruf sað - la yan Tet ra Pak, 2020 yý lý so nu na ka - dar kar bon e mis yon la rý ný 2010 dü - ze yin de tu ta rak, kul la nýl mýþ i çe cek kar ton la rý i çin ge ri dö nü þüm o ra ný ný da i ki ye kat la ma yý he def li yor. Tet ra Pak Tür ki ye i se ge ri dö nü þüm ça lýþ - ma la rýn da dün ya da 5. sý ra da yer a lýr - ken, kar bon e mis yo nu nu da yüz de 10 o ra nýn da a zalt tý ve 50 A ir bus u ça - ðý bü yük lü ðün de mal ze me yi ge ri top la dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yalýtýmsýz konutlar dolayýsýyla israf edilen enerjinin bedeli yýlda ortalama 11 milyar 250 milyon lira olduðu tahmin ediliyor. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Ekber Çakar Derelerin Kardeþliði Platformu dönem sözcüsü Ömer Þan HES ler e ner ji kay na ðý o la rak gö rü le mez DERELERÝN Kar deþ li ði Plat for mu Dö nem Söz cü sü Ö mer Þan, mil yon lar ca yýl dýr su yun bes le di ði e ko sis tem le ri yok e de cek hid ro e lek - trik san tral (HES) pro je le ri nin, ye ni le ne bi lir te miz e ner ji o la rak gö rü le me ye ce ði ni ö ne sür dü. Þan, 5 Ha zi ran Dün ya Çev re Gü nü do la yý sýy la yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, dün ya - nýn ve Tür ki ye nin Dün ya Çev re Gü nü ne bü yük so run lar la gir di ði ni i fa de et ti. Ta biî kay nak la rýn ge ri gel me mek ü ze re yok e dil di - ði ni kay de den Þan, bu gün kü söz de zen gin li - ðin, ge le cek ku þak lar da o luþ tu ra ca ðý yok sul - luk ve ça re siz li ðin far ký na var dýk la rý hal de pa - ra i çin dün ya yý yok et mek te di ren dik le ri ni i - le ri sür dü. Bütün can lý la rýn ha yat kay na ðý o - lan su yun sa de ce e ner ji kay na ðý ve pa ra ka - zan ma a ra cý o la rak gö rül me si nin ve ti ca ri leþ - ti ril me si nin son de re ce yan lýþ ol du ðu nu sa - vu nan Þan, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Su, ti ca rî bir mal de ðil, tüm can lý la rýn, ya þa mý ný sür dü re bil mek i çin u laþ ma ya hak - ký nýn ol du ðu do ðal bir var lýk, e ko lo jik sis te - min ay rýl maz bir par ça sý dýr. Tüm can lý la rýn su dan ya rar lan ma hak ký var dýr. Hiç bir can lý ken di si nin su ih ti ya cý nýn da ha ö nem li ol du - ðu nu i le ri sü re mez. Mil yon lar ca yýl dýr var lý - ðý ný sür dü ren su yun bes le di ði e ko sis tem le ri yok e de cek HES pro je le ri, ye ni le ne bi lir te - miz e ner ji o la rak gö rü le mez. Yar gý ka rar la - rý ný hi çe sa ya rak, va di le ri miz ve do ðal ya þam a lan la rý mý za ge ri dö nü þüm süz za rar lar ve - ren, su la rý mý zýn ö zel leþ ti ri le rek, u lus la r a ra sý þir ket le rin kon tro lü ne ve ril me si ni de kap sa - yan bü tün HES pro je le ri dur du rul ma lý, ü re - tim li sans la rý ip tal e dil me li dir. Mah ke me ler - ce HES pro je le ri i çin ve ri len dur dur ma, ip - tal ka rar la rý uy gu lan ma lý dýr. Ri ze / a a

7 Y DÜNYA 7 Filistin e Vatikan desteði VATÝKAN'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "ÇOK YAKINDA ÝSRAÝL DEVLETÝ VE FÝLÝSTÝN DEVLETÝ GÜVENLÝK ÝÇÝN- DE, KOMÞULARIYLA BARIÞ HALÝNDE VE ULUSLARARASI TANINMIÞ SINIRLAR ÝÇÝNDE YAÞAMALI" DENÝLDÝ. VA TÝ KAN Ba ðým sýz Fi li stin Dev le ti nin ku rul ma sý na des te ði ni yi ne le di. Va ti kan, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn Pa pa 16. Be ne dik tus ve di ðer Va ti kan yet ki li le riy le bir a ra ya gel me sin den son ra ya yým la dý ðý a çýk la ma da, ta raf la rýn gö rüþ me de Ýs ra il-fi lis tin me se le si nin çö zül me si nin ve Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý nýn ge re ði ni mü za ke re et ti ði be lir til di. A çýk la ma da, Çok ya kýn da Ýs ra il dev le ti ve Fi lis tin dev le ti gü ven lik i çin de, kom þu la rýy la ba rýþ ha lin de ve u lus la ra ra sý ta nýn mýþ sý nýr lar i çin de ya þa ma lý de nil di. Va ti kan/a a Pa pa: Hýr va tis tan ýn AB ye ka týl ma sý ge rek li PAPA 16. Be ne dik tus, Hýr va tis tan ýn Av ru pa Bir li ði ne (AB) ü ye ol ma sý ný man týk lý, doð ru ve ge rek li bul du - ðu nu be lirt ti. Hýr va tis tan a 2 gün lük bir zi ya ret te bu lu nan Pa pa, Zag reb e ge lir ken u çak ta ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Siz Hýr vat la rýn AB ye gir me si nin man týk lý, doð ru ve ge rek - li o la ca ðý ný ve Hýr vat la rýn ço ðun lu ðu - nun da ül ke le ri nin AB ye ü ye o la ca ðý dü þün ce sin den do la yý son de re ce hoþ nut ol du ðu nu dü þü nü yo rum di - ye ko nuþ tu. AB nin a ðýr mer ke zi yet çi bü rok ra si si nin ve faz la ras yo na list kül tü rü nün Hýr vat lar da bir ka ram sar - lýk ya rat ma sý ný an la dý ðý ný be lir ten Pa pa, Bel ki de, Hýr vat la rýn AB ye ka - týl ma sý, Av ru pa ül ke le ri nin ta ri hi kül - tür le ri nin AB nin so yut ras yo na liz - mi ne kar þý güç len me si ne ya ra ya - cak de di. Yüz de 88 i Ka to lik o lan Hýr vat la rýn ço ðu nun, ül ke le ri nin AB ye gir me siy le, di ni kim lik le ri nin za man la yoz la þýp yok ol ma sýn dan kork tu ðu be lir ti li yor. Zag reb/a a Ýs ra il in Ku düs Pla ný Lib ya ya he li kop ter sal dý rý sý NATO GÜÇLERÝ, LÝBYA'YA ÝLK KEZ HELÝKOPTER SALDIRISI DÜZENLEDÝ. APACHE HELÝKOPTERLERÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ, LÝBYA'DA YÖNELÝK BASKININ AÐIRLAÞMASI ANLAMINA GELÝYOR. LÝBYA DAKÝ o pe ras yon la rý ný sür dü ren NA TO güç le ri, ilk kez dün he li kop ter sal dý rý sý dü zen le di. NA TO ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, sal dý rý da as ke ri a raç ve do na ným i le bir lik le rin da hil ol du ðu he def le rin vu rul du ðu be lir til di. Ýn gil te re Sa vun ma Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, sal dý rý da Ýn gi liz or du su na a it A pac he he li kop ter le ri nin kul la nýl dý ðý, Bre ga ký yý la rý a çýk la rýn da ki HMS O ce an he li kop ter ta þý yý cý ge mi den ha va la nan he li kop ter le rin Bre ga ya kýn la rýn da ki i ki he de fi vur du ðu ve gü ven li bi çim de ge mi ye dön dük le ri be lir til di. A pac he he li kop ter le ri nin dev re ye gir me si, Lib ya da hü kü met güç le ri ne yö ne lik bas ký nýn ol duk ça a ðýr laþ ma sý an la mý na ge li yor. Ö te yan dan mu ha lif güç ler, ül ke nin ba tý sýn da Na fu sa dað la rýn da bu lu nan 3 ka sa ba nýn kon tro lü nü e le ge çir dik le ri ni, hü kü met güç le ri nin bir ka sa ba da ki ku þat ma sý ný da püs kürt tük le ri ni a çýk la dý. Bin ga zi/brük sel/a a ÝSRAÝL'ÝN zor la iþ gal et ti ði Fi lis tin top rak la rý ný þim di de Fi lis tin li le re ki ra la mak i çin ABD yle giz li gö rüþ me ler yü rüt tü ðü id di a e dil di. mi ra si - miz.org si te si nin ha be ri ne gö re, Fi lis tin li le rin e - lin den a lý nan bin ler ce dö nüm lük a ra zi le re zor la el ko yan Ýs ra il in bu a ra zi le ri a sýl sa hip le ri ne pa ra kar þý lý ðýn da ki ra la mak is te me si ye ni tar týþ ma la rý da be ra be rin de ge tir di. Ýn gil te re de A rap ça ya - yým la nan Eþ-Þark El-Av sat ga ze te si, Ýs ra il in ABD hü kü me tiy le ge le cek te ki Fi lis tin dev le ti nin Fran sa ya a it he li kop ter ler de ka týl dý LÝBYA'DAKÝ NA TO o pe ras yon la rýn da hü kü met güç le ri ne kar þý dün ilk kez dü zen le nen he li kop ter sal dý rý la rýn da, Fran sýz he li kop ter le ri nin de 15 as ke ri a ra cý ve 5 ko mu ta bi na sý ný vur - du ðu bil di ril di. Fran sa nýn o pe ras yo nuy la il gi li bil gi ve ren Al - bay Thi erry Burk hard, sal dý rý he li kop ter le ri nin, Ak de niz de ki ta þý yý cý ge mi Ton ner re den ha va lan dýk la rý ný be lirt ti. Hü kü met güç le ri nin he li kop ter le re yer den ha fif si lâh lar la a teþ aç týk la rý - ný, an cak i sa bet et ti re me dik le ri ni kay de den Burk hard, O pe - ras yo nun a ma cý, si vil hal ka yö ne lik teh di di ni sür dü ren Mu - am mer Kad da fi güç le ri ne ek bir bas ký o luþ tur mak de di. sý nýr la rý hak kýn da giz li gö rüþ me ler yü rüt tü ðü nü id di a et ti. Ha ber de ü ze rin de du ru lan se çe nek ler - den bi ri nin de, Ýs ra il in Do ðu Ku düs i le Ür dün Va - di si nde ki top rak la rý 44 ve ya 99 yýl lý ðý na Fi lis - tin e ki ra la ma sý ol du ðu be lir til di. Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðý Ba sýn Ý le ti þim Da i re si yet ki li si Op hir Gen - del man i se id di a i çin, Doð ru dan gö rüþ me le rin sür me si i çin ABD yö ne ti mi i le yo ðun mü za ke re - ler yü rü tü yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Was hing - ton i se id di a lar la il gi li sus kun lu ðu nu ko ru yor. Af ga nis tan da 4 NA TO as ke ri öl dü AFGANÝSTAN'DA bu sa bah dü zen - le nen sal dý rý da ö len NA TO as ke ri sa - yý sý nýn 4 e yük sel di ði bil di ril di. NA - TO dan ya pý lan a çýk la ma da, Af ga - nis tan ýn do ðu sun da yo la yer leþ ti ri - len bom ba nýn in fi lak et me si so nu cu 4 as ke rin öl dü ðü kay de dil di. A çýk la - ma da o lay la il gi li ay rýn tý lý bil gi ve ril - mez ken, as ker le rin uy ruk la rý da be - lir til me di. NA TO dan da ha ön ce ya - pý lan a çýk la ma da, Ta li ban güç le ri nin dü zen le di ði sal dý rý lar da 2 NA TO as - ke ri nin öl dü ðü kay de dil miþ ti. Af ga - nis tan da bu yýl, þu a na ka dar 200 den faz la ya ban cý as ke rin öl dü - ðü i fa de e di li yor. Ka bil/a a A ze ri-er me ni cep he hat týn da a teþ kes ih la li n AZERÝ-ERMENÝ cep he hat týn da mey da na ge len a - teþ kes ih la lin de, bir A zer - bay can va tan da þý nýn öl dü - ðü bil di ril di. A zer bay can ba - sý nýn da çý kan ha ber le re gö - re, cep he hat tý nýn Að dam böl ge si Çe men li kö yü is ti - ka me tin de Er me ni ler ta ra - fýn dan a çý lan a teþ so nu cu, Yu ka rý Gi ya man dýn lý kö yün - den Yel mar Pi ri yev in (52) ha ya tý ný kay bet ti ði be lir til - di. Bu a ra da A zer bay can Sa vun ma Ba kan lý ðýn dan bu gün ya pý lan a çýk la ma da, cep he hat týn da du ru mun ye ni den ger gin leþ ti ði, Er - me ni Si lâh lý Kuv vet le ri nin ön ce ki gün cep he hat týn da - ki 7 böl ge de a teþ ke si ih lal et ti ði i fa de e dil di. Ba kü/a a Su ri ye de ö lü sa yý sý ar tý yor n SURÝYE'DE ön ce ki gün dü zen le nen gös te ri ler de, 48 i Ha ma ken tin de ol mak ü ze re top lam 53 ki þi nin öl - dü ðü bil di ril di. Mer ke zi Lon dra da bu lu nan Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü - tü nün Baþ ka ný Ra mi Ab - dur rah man yap tý ðý a çýk la - ma da, Ha ma da can kay bý sa yý sý nýn 48 e yük sel di ði ni, bu na i la ve ten Hums ve Ras tan kent le rin de 4, Id - leb de de 1 ki þi nin öl dü ðü - nü, böy le ce gös te ri ler de top lam 53 ki þi nin öl dü ðü nü i fa de et ti. Ab dur rah man a - çýk la ma sýn da, pro tes to gös te ri le rin de a ðýr ya ra lý bir çok ki þi ol du ðu nu ve ö lü sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði ni kay det ti. Ha ma da ön ce ki gün, gü ven lik güç le ri nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ - þar E sad ý de vir me ye yö ne - lik pro tes to gös te ri le ri ne ka tý lan la ra aç tý ðý a teþ so - nu cu 34 ki þi nin öl dü ðü be - lir til miþ ti. Lef ko þa/a a Rad yo ak tif su, tank la ra de po la na cak n JAPONYA'DAKÝ dep - rem ve tsu na mi nin ar dýn - dan re ak tör çe kir dek le rin de e ri me baþ la yan Fu ku þi ma nük le er san tra lin de yüz ler - ce ton rad yo ak tif su yun, de po lan dý ðý ge çi ci ha vuz - lar dan ta bi a ta taþ ma ih ti - ma li be lir di ði i çin, on bin ler - ce ton su yun tank la ra de - po lan ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Bu a maç la ha zýr la na cak 370 tank tan, 100 ve 120 ton luk i ki si yo la çý ka rýl dý. A - ðus tos a yý na ka dar san tra - le gel me ye de vam e de cek o lan tank la rýn de po la ya ca ðý top lam rad yo ak tif su mik - ta rý 40 bin to nu bu la cak. San tra li iþ le ten TEP CO fir - ma sý, re ak tör ler den sý zan rad yo ak tif su yun þim di ye ka dar, san tral de ki ge çi ci ha vuz lar da de po lan dý ðý ný, an cak bu ha vuz la rýn 20 Ha - zi ran dan i ti ba ren ye ter siz ka lýp taþ ma ya baþ la ya ca ðý - ný, a ðýr yað mur yað ma sý ha lin de bu taþ ký nýn da ha er ken o la bi le ce ði ni, su tank la rý nýn bu taþ ký ný ön le - ye ce ði ni a çýk la dý. Tok yo/a a BM den Su dan a, Ab ye i den çe kil çað rý sý BM Gü ven lik Kon se yi, Ku zey Su dan or du su na, kon tro lü nü e le ge çir di ði tar týþ ma lý Ab yei böl ge sin den der hal çe kil me si çað rý sý yap tý. Kon sey ta ra fýn dan ya pý lan res mi a çýk la ma da, hem Gü ney hem de Ku zey güç le ri nin böl ge de ki var lýk la rý na son ver me le ri is ten di ve ta raf la rýn, böl ge de ki BM mis yo nu nun var lý ðýn dan fay da sað la ma ya ça lýþ tý ðý suç la ma sý ya pýl dý. Her i ki ta ra fýn da, böl ge de du ru mu hýz la ger gin leþ tir me le rin den ö tü rü ký nan dýk la rý a çýk la ma da, Ab ye i de u lus la ra ra sý hu ku ku ih lal e den ta raf, bu nun so rum lu lu ðu nu ta þý ya cak týr de nil di. Ku zey güç le ri nin böl ge yi e le ge çi re rek Gü ney-ku zey ba rýþ an laþ ma sý ný ih lal et ti ði kay de di len a çýk la ma da, Ku zey güç le ri ne böl ge den çe kil mez se, 2005 ba rýþ an laþ ma sý nýn sað la ya ca ðý fay da la rý el de et me si nin ris ke gi re ce ði u ya rý sý ya pýl dý. A çýk la ma nýn, Kon sey ü ye le ri nin, kul la ný la cak cüm le ler ü ze rin de ki tar týþ ma la rý so nu cu bir kaç gün i çe ri sin de ha zýr lan dý ðý bil di ril di. Ku zey or du su 21 Ma yýs ta, zen gin pet rol ya tak la rý nýn bu lun du ðu böl ge yi e le ge çir miþ ti. Ö te yan dan, ha zýr la nan bir BM in san hak la rý ra po run da, böl ge de et nik te miz lik teh li ke si nin bu lun du ðu be lir til di. New York/a a O ba ma yý e leþ ti ren ta sa rý ka bul e dil di ABD Tem sil ci ler Mec li si, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yý, Lib ya ya ABD Kon gre si nin o na yý ný al ma dan as ker gön der di ði i çin e leþ ti ren bir ta sa rý yý ka bul et ti. Tem sil ci ler Mec li si Baþ ka ný John Bo eh ner ta ra fýn dan su nu lan ve 145 e kar þý 268 oy la ka bul e di len ta sa rý da O ba ma, Lib ya da yak la þýk 3 ay dýr de vam e den o pe ras yon i çin zo run lu bir ge rek çe sun ma mak la e leþ ti ri li yor. O ba ma dan, Lib ya da ki mis yo nun bo yut la rý, he def le ri ve be del le ri gi bi ay rýn tý lar hak kýn da 14 gün i çin de Kon gre ye bil gi ver me si ni is te yen ta sa rý, ay rý ca ABD ka ra bir lik le ri nin, A me ri ka lý per so ne lin kur ta rýl ma sý o pe ras yon la rý ha ri cin de Lib ya ya ko nuþ lan ma sý ný ya sak lý yor. Ta sa rý bað la yý cý de ðil ve sa de ce bir gö rü þün i fa de e dil me si an la mý ný ta þý yor. An cak ta sa rý nýn, O ba ma nýn Lib ya ya as ker gön der me den ön ce Kon gre ye ye te ri ka dar da nýþ ma dý ðý ve I rak ve Af ga nis tan dan son ra ü çün cü bir sa va þa gi ril di ði yö nün de her i ki par ti i çin de du yu lan ra hat sýz lý ðý yan sýt ma sý ve Lib ya da ki o pe ras yon ko nu sun da O ba ma ü ze rin de ki si ya si bas ký yý ar týr ma sý ba ký mýn dan ö nem ta þý dý ðý yo rum la rý ya pý lý yor. Was hing ton/a a Bin A li ve e þi gý ya býn da yar gý la na cak TUNUS'UN dev rik Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din Bin A li i le e þi Ley la Tra bel si nin ya kýn da ilk i ki suç dos ya sýn dan gý ya býn da yar gý la na ca ðý bil di ril di. A da let Ba kan lý ðý söz cü sü, ad li ha kim le rin so ruþ tur ma la rý ný ta mam la dý ðý ný, da va la rýn ge le cek gün ve ya haf ta lar da baþ la ya bi le ce ði ni söy le di. Söz cü, ilk da va nýn Kar ta ca da ki baþ kan lýk sa ra yýn da bu lu nan u yuþ tu ru cu ve si lah lar la il gi li o la ca ðý ný, i kin ci si nin i se Bin A li nin Tu nus un ku zey ban li yö sün de yer a lan Si di Bu Sa id de ki sa ra yýn da Þu bat a yýn da bu lu nan 27 mil yon do lar na kit pa ray la il gi li gö rü le ce ði ni kay det ti. Söz cü, Bin A li çif ti, a i le si, es ki ba kan lar ve yet ki li ler le il gi li 88 so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü nü be lirt ti. Tu nus/a a Salih Suudi Arabistan da iddiasý EL A RA BI YA te le viz yo nu Ye men Dev let baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in te da vi i çin Su u di A ra bis tan da ol du ðu nu du yur du, an cak bu ha ber ye rel yet ki li ler ce ya lan lan dý. El A ra bi ya nýn ha be rin de, dev let baþ kan lý ðý sa ra yý na ön ce ki gün dü zen le nen sal dý rý da ha fif ya ra lan dý ðý bil di ri len Sa lih in, te da vi i çin Su u di A ra bis tan a gel di ði kay de dil di. Ye men En for mas yon Ba kan Yar dým cý sý ve Su u di bir kay nak i se Sa lih in, te da vi i çin Su u di A ra bis tan da ol du ðu yö nün de ki ha be ri ya lan la dý ve hâ lâ Ye men de ol du ðu nu be lirt ti. Bu a ra da dev let te le viz yo nu, sal dý rý da ya ra la nan 5 üst dü zey yet ki li nin te da vi i çin Su u di A ra bis tan da ol du ðu nu du yur du. Sa lih, ön ce ki gün Dev let Baþ kan lý ðý Sa ra yý na dü zen le nen ro ket sal dý rý sýn da 7 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. Sal dý rý da ya ra la nan Sa lih, Ye men te le viz yo nun da ön ce ki ak þam ya yým la nan ký sa ses li me sa jýn da, sal dý rý nýn ya sa dý þý çe te ler ta ra fýn dan dü zen len di ði ni söy le ye rek, or du dan bu çe te le re kar þý sa vaþ ma sý ný is te di. Sa lih, sal dý rý dan a teþ ke si boz du ðu nu söy le di ði a þi ret le ri de so rum lu tut tu. Dev let Baþ ka ný Sa lih, hal ka ses le ni þin de Siz i yiy se niz ben de i yi yim de di. Sa na/a a Salih, önceki gün düzenlenen saldýda yaralanmýþtý. TAZÝYE Ordu Ünye okuyucularýmýzdan Mustafa Yiðit'in babasý Mehmet Yiðit'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ünye Yeni Asya Okuyucularý

8 8 5 AKTÜALÝTE HAZÝRAN 2011 PAZAR Y EHL-Ý H Ý Z MET B Ý R N U R F E D AKÂRI Ý R F AN A Ð A B E Y - 2 Dâvâsýnýcesaretlesavunur,örnekolurdu CEVHER ÝLHAN 28 Þubat post modern darbe sürecinin en cafcaflý döneminde, irtica tehdidi furyasýnda Yeni Asya Ankara Temsilciliði ne gelerek, -merhume- eþine sýrf baþörtülü olduðu için kimlik kartý verilmeyiþine karþý büyük bir tepki gösterip Bu, orduya zarar verir; baþý örtülü astsubay eþine kimlik kartý verilmedi baþlýðý altýnda Yeni Asya da haberleþtirmemizi saðlamýþtý. Ýrfan Ersöz ün Yeni Asya da yayýnlanan baþörtüsü ile ilgili haberi. ÝRFAN ERSÖZ LE ÝLGÝLÝ HATIRALARINI ANLATAN ARKADAÞI VE MESLEKTAÞI ÞAFAK KAYIÞOÐLU, ÝRFAN AÐABEY, TAVÝZSÝZ VE O NÝSBETTE SADAKATLÝ BÝR MÜSLÜMANDI DÝYOR. 60 FIRTINASI NDA DÝMDÝK AYAKTA KALANLARDAN Yine Ýstanbul dan arkadaþý ve meslektaþý Þafak Kayýþoðlu Abi, üzerinden haftalar geçmesine raðmen Ýrfan Abi nin vefatýndan çok üzgün olduðunu bildiriyor. Diyarbakýr dan sonra Bandýrma da da beraberdik. Bandýrma ya tayin olunduðum zaman, 1960 ihtilâliyle büyük bir fýrtýna esmiþ, fýrtýna bütün binalarý yýkmýþ, ama dört dev gibi bina dimdik ayakta kalmýþtý benzetmesini yapýyor. Bunlardan birisi Ýrfan Abi idi tesbitinde bulunuyor. Tayyar Alnýak ýn, 1963 te tayin olunduðum Bandýrma da beþ astsubayýn iþtirakiyle dersler devam ediyordu dediði beþ kiþinin, Ýrfan (Bulçum) Ersöz le birlikte, Derviþ Kýsakürek, Cahit Erdoðan, Tayyar Alnýak ve ismini hatýrlayamadýðý bir arkadaþlarý olduðunu, daha sonra birinin tayininin çýkmasý üzerine, kendisinin bu beþliye katýldýðýný anlatýyor. Arkadaþlarýnýn kendisine atfen biri gitti, yerine biri geldi dediklerini aktarýyor. Þafak Kayýþoðlu Abi, Ýrfan Abi ve arkadaþlarýnýn nasýl kendisini Risâle-i Nur u okuyup Nur dâvâsýna çektiklerini büyük bir mahviyet ve tevâzu ile naklediyor: Bandýrma ya geldiðim zaman, ben kendimi iyi Müslüman olarak tanýmlýyordum, lâkin Müslümanlýðýn þartlarýný yerine getirmiyor, yaþamýyordum. Ancak bu dört kiþinin vakar ve ciddiyetle Ýslâm ý yaþamasý dikkatimi çekiyordu Bir gün öðle namazýnda alaydaki camiye gittim, bu aðabeyler de namazdalar, namazda karþýlaþtýk. Tabi o zaman alayda camiye gitmek büyük bir cesaret iþi. Camiden çýktýðýmýzda benim namazýmý tebrik edip, nereden geldiðimi, neyin nesi olduðumu, nasýl buraya geldiðimi sormak adýna, Derviþ Abi Allah ondan ebediyen razý olsun- Allah a þükür bir Nurcu daha geldi dedi. Zira Nur Talebesi olmayanýn oraya gelmesi kolay deðildi. Zira ihtilâlden önce 70 astsubayla ders yapýyorlarmýþ. Bunlarýn hepsi tarûmar olmuþ, hepsi kabuðuna çekilmiþ, dört kiþi kalmýþ, bir de ben beþ kiþi Ýrfan Abi yle beraberliðimiz baþladý, fakat Nurculuk denince, benim altyapým henüz olmadýðý için meslekten a- týlacaðým, iþsiz kalacaðým diye çok korkuyorum vesâire. Ama korktuðumu onlara söyleyemedim. Defteri açýp hemen Akþam size geleceðiz dedi hepsi beraber. Dördü birden aileleriyle beraber hoþgeldine geldiler. Sonra hâliyle bizim de gitmemiz gerekiyordu. Biz de gittik ve netice benim korktuðumu anladýlar. Anladýlar, ama yine de derslere dâvet ediyorlar, derslere gidiyorum; ders dinlerken on defa, yüz defa Âyet el Kürsi yi okuyorum ki Ya Rabbi, polis ekibini buraya uðratma diye. Böyle bir tedirginlik var Günlerden bir gün Ýrfan Abi dedi ki, Þafak, biz Bandýrma da çýkan mahallî Gürses gazetesi ile bir anlaþma yaptýk. Müstear isimle bir mektup kâðýdýný geçmeyen imanî-ýslâmî -günlük- yazýlar yazmak istiyoruz. Hem sizden para istemiyoruz, hem de gazete münderecatýnýz yükselir dedik. Biz de bu a- rada Allah râzý olsun denirse, ücretimizi ondan alýrýz. Altý kiþiyiz, her biri haftada bir gün yazacak, gel sen de bize katýl yedinci kiþi ol... Ben kendimi güyâ mürekkep yalamýþ, namaz kýlan bilgili bir kiþi biliyordum. Tabi abi dedim, ben de yazarým. O zaman dedi Sen bir hazýrlan. Geldim, alaydaki masamda oturdum, kâðýdý kalemi aldým; hayret, býrakýn yazýyý, baþlýk dahi koyamadým Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim, kitaplara sarýldým. Risâleleri daha yeterince tanýyamýyorum, anlamýyorum. Bu sefer diðer kitaplara baktým. Yani üç çuval keçiboynuzu gibi, ama nâfile. Haliyle Risâle-i Nur a tekrar yöneldim, okudum. Hakikaten öldürücü cehâletin iman takviyesini yapacak Risâle-i Nur a teþvik mâhiyetinde Ýrfan A- bi nin bana böyle bir tuzak kurmasý oldu ve beni bu güzel taktikle Risâle-i Nur a çekti. Allah ondan ebeden râzý olsun ONLARI GÂLÝBA ÝDAM EDECEKLER! Þafak Kayýþoðlu Abi devam ediyor: Nur Talebesi olmak bir evsaf meselesi. Bir insan ne kadar çok bilirse hâlâ çok bilmediklerini anlýyor. Ýlmin kapýsý Hz. Ali kürsüye çýkýyor, soru soruyorlar, Bundan haberim yok diyor. Dört kiþi dört ayrý soru soruyor, Mâlûmatým yok diyor. Cemaatten biri ayaða kalkýp, Madem malûmatýn yok, niye çýktýn oraya? diye soruyor. Hz Ali, Ben bildiklerimle çýktým, bilmediklerimle çýksaydým, Arþ-ý Âlâya çýkardým cevabýný veriyor. Hz. Ali ye yakýþan çok muazzam bir cevap Ýþte ben bilmediklerimi öðrendikçe, Risâle-i Ýrfan Abi nin keskin ferâsetli tesbitlerinin yaný sýra, mücâdeleci kiþiliði vardý. 65 yaþýnda bir emekli olarak bizzat þâhid olduðum aksiyon ve mücadelesiydi. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen yýlmaz, hak ve hukuk mücadelesini yürütürdü. Nur a yapýþmaya karar verdim. Ýrfan Abi nin o güzel taktiðiyle, Risâle-i Nur larý okudum. Sonra bunlar, âdeta baþýma þemsiye gererek beni korudular. Derken, korunmayacak hale geldikten sonra daha da peþimizden gelmediler! Ama bu kez ben onlarý býrakmamaya baþladým Hâsýlý, bu dört kiþiden her birisi çok deðerli, kaliteli, sâdýk, korkmayan dað gibi yürekleri olan birer Müslüman olan merhum Ýrfan Abi, Derviþ Abi, Tayyar Abi ve Câhit Abi nin her birisinin ayrý özellikleri vardý. Hûlâfa-i Râþidin gibi, birisini Ebûbekir-i Sýddýk a, birisini Hz. Osman a, birisini Hz. Ali ye benzetiyordum. Ki Hz. Ömer e hâsiyet itibarýyla benzettiðim i- se Ýrfan Abi idi; sert, tâvizsiz, ama o nisbette sadâkatli bir Müslümandý Kendinden emindi; diyor ya çakallarýn zayýflýðýndan ve korkaklýðýndan ormanda grup halinde gezmelerine karþý aslanlarýn cesâretinden tek baþýna gezmeleri misâli, kendinden e- minliðinden ona ihtiyaç duymuyor. Aynen böyle, hakký savunurken, karþýsýndakine dâvâyý anlatýrken, hiç pervâsýzdý. O zamanlar çünkü meseleydi, çünkü çok münâfýk vardý alayýn içerisinde. Bunlarý alayda hapsetmiþlerdi. Ben nizâmiyede nöbetçi iken dershane basýlmýþ, sivilleri sivil hapishaneye, askerleri alaya getirmiþler, hapse atmýþlardý. Evleri periþan oluyordu, sanki evden cenâze çýkmýþ gibi Onlardan birinin hanýmý ziyârete gittiðinde Alay Komutaný, Kýzým gidin baþýnýzýn çâresine bakýn, onlarý gâliba devlet idam edecek demiþ. Çok zulmetmiþler. Bilmem ne deveci diye bir deve mesâbesinde bir serseri astsubay varmýþ, alay hapishanesinde ona dövdürtmüþlerdi Ama sanki bu zulümleri hiç görmemiþlercesine, tutuklanmamýþçasýna, her vesileyle hizmet ve tebliðde bulunuyorlardý. Otobüsle gidip gelirken, herhangi bir mevzuda fevkalâde atak, ama kendinden emin pervasýzca teblið yapan Müslümanlardý HAK VE HUKUK MÜCÂDELESÝ Ýrfan Abi nin keskin ferâsetli tesbitlerinin yaný sýra, mücâdeleci kiþiliði vardý. 65 yaþýnda bir emekli olarak bizzat þâhid olduðum aksiyon ve mücadelesiydi. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen yýlmaz, hak ve hukuk mücadelesini yürütürdü. 28 Þubat post modern darbe sürecinin en cafcaflý döneminde, irtica tehdidi furyasýnda Yeni Asya Ankara Temsilciliði ne gelerek, -merhume- eþine sýrf baþörtülü olduðu için kimlik kartý verilmeyiþine karþý büyük bir tepki gösterip Bu orduya zarar verir; baþý örtülü astsubay eþine kimlik kartý verilmedi baþlýðý altýnda Yeni Asya da haberleþtirmemizi saðlamýþtý. 26 sene orduya hizmet ettiðini, senedir emekli olarak askerî tesislerden yararlanmak için ailelerine de ilk defa hüviyet kartý almak için Çankaya Askerlik Þubesi ne baþvuruda bulunduðunu belirten Ýrfan Abi, bu haksýzlýk ve hukuksuzluk karþýsýnda infiâl içinde idi: Formu doldurdum ve hanýmýn baþörtülü fotoðrafýný verdim. Bir ay sonra gel dediler. Gittiðimde, benim kartýmýn çýktýðýný, lâkin eþimin kartýnýn çýkmadýðýný gördüm. Sebebini sorduðumda, sekreter cevabýný veremedi. Elindeki evraklarla çýktý, bir müddet sonra geldi ve dedi ki, Amca, teyzenin baþý örtülü olduðu için kimlik kartý veremiyoruz; teyzenin bir baþý açýk fotoðrafýný getirirseniz kart verebilirmiþiz dedi Kendisine hiçbir mâkul gerekçenin gösterilmediðini ve esasen mevzuatta böyle bir þeyin olmadýðýný ifâde eden Ýrfan Abi, bunun üzerine çok sýkýlýr ve öfkelenir; Kýzým, 60 yaþýndaki kadýndan baþý açýk fotoðrafýný çektir, sana kart alacaðým mý diyeceðim? Büyük bir terbiyesizlik olur. 40 senedir örtünen 60 yaþýndaki kadýndan da baþýnýn açýlmasý istenir mi? Ben kart da almýyorum, baþýný da açtýrmýyorum, basit bir þey için, ufak bir kâðýt parçasý için böyle saçmalýk olmaz cevabýný verir. Bunun izah edilemeyeceðini, ordu kademelerinde bazýlarýnýn orduyu din düþmaný gibi gösterdiklerinden yakýnan Ýrfan Abi, milletin inanç deðerlerini rencide edici bu tarz uygulamalarý gayretkeþlik olarak yorumlayýp, bu zihniyetin terk edilmesi gerektiðini söylemiþti. Böyle bir durum ne tüzüklerde ne de yönetmeliklerde yoktur. Yasadýþý, keyfi yasak dayatýlýyor. Üst kademeler de buna âlet ediliyor zannederim. Art niyetli kimseler bunlarý tezgâhlýyorlar ve halk ile orduyu karþý karþýya getirmeye çalýþýyorlar. Bu en çok içinde þerefle hizmet ettiðim kahraman orduya zarar veriyor. En çok buna üzülüyorum þeklinde konuþmuþtu Tayyar Alnýak, Ýrfan Ersöz'ün en yakýn arkadaþlarýndandý. BÝR DUÂ TEVÂFUKU VE ÂYETLERÝN NURLU MÜJDESÝ Hastanedeki son ziyaretimizden sonra yeniden ziyaret etmeye söz verdiðimiz, þifâ bulmasý temennisiyle geri kalan hatýralarýný kaydetmek üzere anlaþtýðýmýz Ýrfan Abi bir hafta sonra vefât etti. Vefât ettiði -29 Nisan Cuma gününde, son zamanlarda vefât eden Nur Talebelerinin içinde bulunduðu bazý isimleri hatýrlayarak, ruhlarýna hediye etmek niyetiyle okuduðum Yasin ve Cevþen den sonra Kur ân dan a- çýp okumamda bir tevâfuk olmuþtu. Doðrusu, Ýrfan Abi de aklýma gelmiþ; Birinci Þuâ nýn baþýndaki Fâtiha ve Yâsin ve hatm-i Kur ânî gibi okunan virdler, kudsî þeyler bazen hadsiz ölmüþ ve sað insanlara baðýþlanýyor ibâresinin geçtiði sual-cevap zihnimden geçmiþti. Ýrfan Abi nin ebedî âleme göçüþü saati olan te açýp okuduðum sahifede Ýman eden ve güzel iþler yapanlarý müjdele; altlarýndan ýrmaklar akan Cennetler onlarýndýr müjdesiyle baþlayan ve Onlar orada ebedî kalacaklardýr müjdesiyle biten âyet âdeta kendini okutuyordu. (Bakara Sûresi, 25) Akabinde akþam Fidan dersi nde hatim i- çin cüz daðýtýlmasý üzerine Kimin için? diye sorduðumuzda Ýrfan Abi için cevabýyla vefâtýný haber almýþtýk. Bize kalan Üçüncü Cüzde, O takvâ sahipleri, Ey Rabbimiz! Biz hiç þüphesiz iman ettik. Sen de bizim günâhlarýmýzý baðýþla ve bizi Cehennem ateþinden koru diye niyâz ederler. Ve Onlar sabredenlerdir, i- manlarýnda sâdýk olan ve her hallerinde doðruluðu muhâfaza edenlerdir, her türlü þart altýnda Allah ýn emrine uyanlardýr, mallarýndan Allah rýzâsý için baðýþta bulunanlardýr, seher vaktinde istiðfar edip Allah tan maðfiret dileyenlerdir meâlindeki âyetleri okuduk. (Ali Ýmran Sûresi, 16-17) Yine Üçüncü Cüz deki, Ey Rabbimiz! Biz indirdiðin kitaba inandýk ve Peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliðine ve Peygamberinin doðruluðuna þâhidlik edenlerle beraber yaz mânâsýndaki âyetle devam ettik (Ali Ýmrân Sûresi, 53) Ýmanla kabre gireceði müjdelenen sâdýk Nur Talebeleri kervanýna katýlan Ýrfan Abi nin de Üçüncü Cüz ün kudsî mânâlý müjdelerine nâil olmasý duâ ve niyâzýnda bulunduk. Zira âyetlerin müjdesi, mezârý baþýnda Ali Vapurlu Abi nin okuduðu Bediüzzaman ýn Ýsm-i Âzam mertebesini taþýyan diye nitelediði cümle-i tevhidiye nin on bir kelimesi nin yedincisi nde Kur ân tefsiri Risâle-i Nur, nurlu âyetlerin müjdesini tefsir edip yeniden müjdeliyordu: Ve yümitü : Yani, mevti (ölümü) veren Odur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani, hayat-ý fâniyeden, seni hayat-ý bâkiyeye alýr. Ýþte þu kelime, þöylece fâni cin ve inse baðýrýr, der ki: Sizlere müjde! Mevt idam deðil, hiçlik deðil, fenâ deðil, inkýraz deðil, sönmek deðil, firâk-ý ebedî deðil, adem (yokluk) deðil, tesâdüf deðil, fâilsiz bir in idam (yok oluþ) deðil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafýndan bir terhistir, bir tebdil-i mekândýr. Saadet-i ebediye tarafýna, vatan-ý aslîlerine bir sevkiyattýr. Yüzde doksan dokuz ahbabýn mecmâý (toplanma yeri) olan âlem-i berzâha bir visâl (ulaþma-kavuþma) kapýsýdýr. VÝSÂLE MÜTEVECCÝH EBEDÎ ÝÇTÝMA DA Yine On Birinci Kelime deki, ticâret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ý imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticâretlerini yapýp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten (tamamladýktan) sonra, yine onlarý gönderen Hâlýk-ý Zülcelâllerine dönecekler ve Mevlâ-yý Kerîmlerine kavuþacaklar. Yani, bu dâr-ý fâniden (ölümlü, gelip geçici kaybolan dünyadan) gidip dâr-ý bâkide (ebedî dünyada) huzur-u Kibriyâya müþerref olacaklar. Yani, esbab daðdaðasýndan ve vesâitin (vasýta ve sebeplerin) karanlýk perdelerinden kurtulup, Rabb-i Rahîmlerine, makarr-ý saltanat-ý ebedîsinde (sonsuz saltanat merkezinde, karargâhýnda) perdesiz kavuþacaklar cümlelerindeki bütün müjdelerin fevkinde müjdeler le müjdelendi: Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliðe, zulümata, nisyana (unutulmaya), çürümeye, daðýlmaya ve kesrette boðulmaya gittiðinizi tevehhüm edip düþünmeyiniz. Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe deðil, vücûd-u daimîye (sonsuz varoluþa) sevk o- lunuyorsunuz. Zulümata (karanlýða) deðil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafýna gidiyorsunuz. Ve Sultan-ý Ezelînin payitahtýna dönüyorsunuz. Kesrette boðulmaya deðil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firâka (ayrýlýða) deðil, visâle müteveccihsiniz. Visâle müteveccih son yolculuðunda Ýrfan Abi, vefâtýnýn üzerinden on aya yakýn bir zaman geçmesine raðmen Üstadý gibi naaþý ve kefeni henüz yeni vefât etmiþ gibi sapasaðlam duran hizmet arkadaþý kendisi gibi tayyareci Tayyar Alnýak ýn ve diðer merhum havacý arkadaþlarý nýn yanýna uçtu Üstadýna vâsýl oldu. Mânevî beraati ni alýp buradakilerle geçici vedâlaþtý; bedenini Karþýyaka Mezarlýðýnýn nâzýr tepelerine emâneten býraktý, ama ruhu bekâya irtihal eden mühim Nur Talebeleri kahraman ve bahtiyar askerler in mecmâý olan ebedî ve firdevsî cennet içtimâýnýn berzâhýnda buluþtu, rahmet-i Rahmana ulaþtý; inþaallah Ruhuna binler Fâtiha SON

9 Mete Bey: Kendine güven duygusunu geliþtirirken nefsimiz þýmartýlmýyor mu? Kendine güven nasýl olmalýdýr? Ne kendimizi yok sayabiliriz! Ne de kendimizi olduðumuzdan fazla büyütebiliriz! Ne Allah ýn verdiði güç ve kuvveti inkâr edebiliriz! Çünkü bu nankörlük sayýlýr, nimete saygýsýzlýk ve vefâsýzlýk sayýlýr. Ne de Allah ýn verdiði güç ve kuvveti kendimizden bilebiliriz! Ne mütevâzý oluyorum diye, bir miskin rolünü takýnmaya ve Allah ýn bize hiçbir þey vermediðini iddiâ etmeye hakkýmýz vardýr! Ne de tahdis-i nimet ediyorum diye, varlýklý olmakla Kârûn gibi büyüklük taslamaya, güçlü olmakla gururlanmaya, kuvvetli olmakla kibirlenmeye, Allah ýn verdiði hediyeleri sahiplenmeye yetkimiz vardýr! Bâzen tevâzûun nankörlükle, bâzen de tahdis-i nimetin, yani Allahýn verdiði nimetleri ikrar ve itiraf etmenin iftihâr ve övünmekle karýþtýrýldýðýný ve ikisinin de zarar verdiðini kaydeden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, ne Allah ýn ikrâmý olan güç ve kuvvelerimizi tevâzû adýna yok saymaya, ne de bunlarý tahdis-i nimet adýna sahiplenmeye ve bunlarla övünmeye hakkýmýz olmadýðýný beyan eder. Allah ýn verdiði meziyet ve kemâlâtý ikrâr ederiz, bunu yaþarýz, bunu kendi çapýmýzda güven konusu yaparýz. Aksi takdirde bunlarý yok saymak küfrân-ý nimet ve nankörlük olur. Bunlarý sahiplenmek, bunlarý mülkiyetine almak, bunlarý bir Allah vergisi olmaktan çýkarmak ve bunlarla övünmek ise þüphesiz kibirlenmek, büyüklenmek ve þýmarmak olur. Yani Allah ýn verdiði þeyleri yok saymamýz doðru olmadýðý gibi, iftihâr ve övünme malzemesi yapmamýz da doðru deðildir! Birincisi nankörlük, diðeri þýmarýklýktýr. Üstad Bedîüzzaman bu hususu bir misâl ile þöyle açýklar: Meselâ, nasýl ki murassâ ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleþsen, halk sana dese, Maþaallah, çok güzelsin, çok güzelleþtin. Eðer sen tevazukârâne desen, Hâþâ, ben neyim? Hiç! Bu nedir, nerede güzellik? O vakit küfrân-ý nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir san atkâra karþý hürmetsizlik o- lur. Eðer müftehirâne desen, Evet, ben çok güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz! O vakit, maðrurâne bir fahirdir. Ýþte, fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki: Evet, ben güzelleþtim. Fakat güzellik libasýndýr ve dolayýsýyla libasý bana giydirenindir; benim deðildir. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri ayný düsturla, bu asrýn hakîkat hazînesi olan Risâle-i Nûr hakkýnda diyor ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim deðildirler; Kur ân-ý Kerîmin hakaikinden telemmu etmiþ þuâlardýr. 1 Ken di ne gü ven duy gu su, iþ ya pa bil me az mi, ka - rar ver me ve ver di ðin ka ra rý uy gu la ya bil me ye te ne - ði dir. Bu ki bir len mek, bü yük len mek ve ya þý mar mak de ðil dir. Kur ân bu yu rur ki: Bir i þe ka rar ve rip az - met ti ðin za man Al lah a da ya nýp gü ven, Al lah a te - vek kül et. Þüp he siz Al lah Ken di si ne te vek kül e den - le ri se ver. 2 De mek ken di mi ze gü ve neceðiz. Çün kü Al lah a gü ve ni riz! Çün kü bi zi ya ra ta nýn Al lah ol du ðu nu bi - li riz! Al lah ýn bi ze ne yük sek duy gu lar ver di ði ni, bi zi ne bü yük ya rat tý ðý ný, ne im ti yaz lý þey ler le halk et ti ði - ni, bi zi di ðer var lýk lar dan fark lý o la rak ay rý ca lýk lý duy gu lar ve ci haz lar la do nat tý ðý ný, bi ze yük sek has - let ler ve me zi yet ler ver di ði ni el bet te i ti raf e de riz, ik - râr e de riz, et me li yiz ve bu im ti yâ zý ya þa rýz. Al lah ýn ku lu ol mak la þe ref du ya rýz. Ve bütün bu me zi yet le - rin bir Al lah ver gi si ol du ðu nu bir an bi le u nut ma - yýz. Bu me zi yet ler le ha yýr lý iþ ler ya pa rýz. Me zi yet le - ri mi zi ha ram da ve Al lah ýn râ zý ol ma dý ðý þey ler de kul lan ma yýz; ha yýr da ve i yi þey ler de kul la ný rýz. Me - zi yet le ri mi zi in kâr et me mi ze de ge rek yok tur. De mek, sa hip ol du ðu muz güç le ri ve ni met le ri yok sa ya rak de ðil; þý ma ra rak ve sa hip le ne rek de de - ðil; te vâ zû i çin de ve tah dis-i ni met an la yý þýy la Al - lah a gü ve ne rek bü yük iþ le re yö nel mek ve Al lah ýn iz niy le ba þar mak im kâ ný mýz var dýr! A bar tý doð ru ve hak bir dav ra nýþ de ðil dir. Ýf rât da, tef rit de doð ru de ðil dir! Pey gam ber E fen di miz (asm); Ýþ le rin ha yýr - lý sý or ta o la ný dýr! bu yur muþ tur. O hal de yap ma mý zý bek le yen ve yap ma dý ðý - mýz da or ta da ka lan bir hiz met ol du ðun da, he - men dav ran ma lý, e li mi zi tez tut ma lý ve Al lah ne im kân ver diy se yap ma ya gay ret et me li yiz. Þüp - he siz bu es na da Al lah a te vek kül et me li ve ken di - mi ze gü ven me li yiz. Yok sa Es tað fi rul lah! Ben ne - yim ki? Ben bir hi çim! Ben ki mim ki? de yip ke na ra çe kil mek doð ru bir dav ra nýþ de ðil dir. Al lah a te vek kül e de rek, ken di mi ze duy du ðu muz gü ven le, sý ký ca tut tu ðu muz bir i þi ba þar ma ma mýz i - çin hiç bir sebep yok tur. Her za man pren si bi miz; Gay ret ve ça lýþ mak biz den, bi ze tev fik ver mek ve bi zi ba þa rý lý kýl mak i se Al lah tan dýr ol ma lý dýr. Dip not lar: 1- Mek tû bât, s Âl-i Ým rân Sû re si: MAKALE Y GÜN GÜN TA RÝH Tur han Cel kan Gün lük ve kon jonk tü rel si ya sî bo ðuþ ma la rýn a na - fo ru na yu var lan ma mak ve Be di üz za man ýn Bu va tan da þim di lik dört par ti var lâ hi ka mek tu bu çer çe ve sin de ki a na si ya sî þab lon la rý kav ra ya bil mek i - çin I I. Meþ rû ti yet dev rin de or ta ya çý kan si ya sî a kým la - rý, ta ri hî ge li þim sey ri i çin de tah lil et mek ge re kir. Ta biî ki, me se le le ri yi ne Be di üz za man ýn gö rüþ le ri pers pek ti fin den e le a lýp yan sýt ma ya ça lýþ mak du ru - mun da yýz. Zi ra, bir â lim, mü te fek kir ve mü ced did o - la rak Be di üz za man, Meþ rû ti yet ve cum hu ri ye tin tek par ti ve çok par ti li si ya sî ha ya tý ný gör müþ, ya þa mýþ, tah lil et miþ; Kur â nî öl çü le ri or ta ya koy muþ; o dö - nem le rin i lim, fi kir ve mü câ de le ba ký mýn dan çok mü - him ve il ginç si ma la rýn dan bi ri si dir. 1 *** Ýn san lýk, yüz yýl dan i ti ba ren, tec rü be, i lim ve fi kir le rin ge liþ me siy le, mut lak mo nar þi, kral lýk, pa di - þah lýk ve tek þa hýs la rýn yö ne tim bi çim le rin den sýy rýl - ma ya baþ la dý Fran sýz Ýh ti lâ lin den son ra ge li þen li be ral, hür ri yet çi dü þün ce ler, Os man lý mül kü ne doð ru e ser. An cak, lü yýl lar, Os man lý Dev le ti, Ýs lâm, hat tâ in san lýk â le mi i çin fe lâ ket ve he lâ ket dev ri dir. A - gus te Com te nin, Mâ ne vi yat, te o lo ji, me ta fi zik çað ge ri de kal mýþ; a kýl, man týk, bi lim ve müs pet dü þün ce hâ kim de di ði po zi ti vist çað et ki li ol ma ya baþ la mýþ tý. Os man lý ay dýn la rý, o nun ve sâ ir izm le rin te si rin de çok ça kal dý lar. (Tür ki ye Cum hu ri ye ti i se, ta ma men bu a ký mýn et ki sin de þe kil len di!) Bu hen gâ me de, hür ri yet-e þit lik-a da let, te rak kî ta - lep le ri, Os man lý ce mi ye ti ni çal ka la mýþ týr. Had di za týn da Os man lý lar o ta ri he ka dar ken di ken - di le ri ne ye ti yor du. Ta rih çi le re gö re de, Os man lý top - lu mu sý nýf sýz bir top lum dur. Ve Ba tý tar zý bir sý nýf ça - týþ ma sý an la yý þý uy gu la na maz dý. 2 Hür ri yet ha re ket le ri de, kit le le ri ha re ke te ge çi re cek þe kil de o la maz dý. Çün kü, Ýs lâm dan ge len bir an la yýþ la hu kuk ve a da let kar þý sýn da her ke sin e þit ol du ðu nu bi - len ve Ba tý da ol du ðu gi bi sý nýf lý bir top lum ger çe ði ni ya þa ma yan in san la ra e þit lik faz la bir mâ nâ i fâ de et - mez di. Ýs ter ül ke yi yö ne ten sul tan, pa di þah, is ter ge dâ ol sun, her kes a da let ve hu kuk kar þý sýn da e þit ti. Kur ân, Biz  de mo ðul la rý ný mü ker rem ve þe - ref li kýl dýk 3 bu yu rur ken, zen gin-fa kir, si yah-be - yaz, ve ya kuv vet li-za yýf a yý rý mý ný yap ma mýþ týr. Ýn san o lan her kes, Al lah ýn ya ra tý ðý ol mak a çý sýn - dan ay ný þe re fe sa hip tir. Ý man ve i bâ de tin þe re fi i - se, ay rý ca bir im ti yaz dýr. 4 Me se lâ, Ra ma zan a yýn da, Pa di þa hýn hu zû run - da bir â li min Kur ân â yet le ri ni a çýk la ya rak, di - ðer le ri nin de so ru so ra rak ka týl dý ðý i ki sa at lik hu - zur ders le ri ne ül ke nin ta nýn mýþ â lim le ri ka tý lýr ve her kes le bir lik te Pa di þah da ders sü re sin ce diz çö küp o tu ra rak din ler di. 5 Me se lâ, Fâ tih Sul tan Meh med, dâ vâ lý sý Rum ce ma - a tin den bir teb a sý i le mah ke me hu zû ru na çýk mýþ, mu ha ke me ol muþ, a ley hin de ka rar ve ril miþ ti. (Ge ri le - me ve yý ký lýþ dev rin de ki ak sak lýk lar, yan lýþ uy gu la ma - lar, bah si miz den ha riç tir. Çün kü, öl çü on lar de ðil dir. O za man de ðil baþ ka la rý na, ken di din daþ la rý na bi le i yi dav ra na ma mýþ týr.) Ko nu ya ya rýn de vam e de lim in þâ al lah. Dip not: 1- Meh met Re fiî Ke le ci, Ri sâ le-i Nur da Kur ân Mu ci ze si, Ýz Yay, Ýst., 1998, s Ayþe Saþa, Zamansýz Sözler (Eyüp Can) Timaþ, Ýs., 2000, s Ýsrâ, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ýslâm'- da Ýnsan Haklarý Beyannamesi, OSAV, Ýst., 1997, s Vehbi Vakkasoðlu, Osmanlýdan Cumhuriyete Ýslâm Âlimleri, Anahtar Yay., Ýst., 1994, s. 10. fer sa dog ni as ya.com.tr (0 505) Kendine güven; ama þýmarma! Liberalizm ve Osmanlý toplumunda eþitlik Bir çok me se le de ol du ðu gi bi, Be di üz za - man, si ya set te de top tan cý bir yak la - þým, ya ni ya hep, ya hiç þek lin de ki bir an la yýþ i çe ri sin de ol ma mýþ týr. Týp ký Av - ru pa yý, me de ni ye ti, fel se fe yi men fî ve müs - bet di ye rek i ki ye a yýr dý ðý gi bi si ya se ti de men fî ve müs bet þek lin de i ki ye a yýr mýþ týr. Be di üz za man ýn bu i ki si ya sî an la yýþ tar zý - nýn ta rif ve i za hý ný ve bu i ki si ya set le il gi li ta výr ve du ru þu nu Ri sâ le-i Nur da ki il gi li yer ler den öð ren mek müm kün. Ri sâ le-i Nur pen ce re sin den müs bet si ya set an la yý þý ný þöy le ce sý ra la mak müm kün: 1- Bü tün si ya sî fa a li yet ler de, dî nî de ðer le ri her þe yin ö nün de, ü ze rin de tut mak. Bu na va tan ve mil let men fa a ti ni de ek le ye bi li riz. Ya ni Kur ân ý, di ni, va tan ve mil let men fa a ti ni bü tün si ya sî mü - lâ ha za la rýn üs tün de tut mak. 2- Si ya sî le ri di ne dost yap ma yý ga ye e di nen bir si ya sî an la yýþ. Bu ra da mu ha tap, hiç bir fark gö - zet me den bü tün si ya sî an la yýþ ta ki si ya si ler ol ma - lý. On la ra sa mi mî bir yak la þým i çin de di nin bü - tün gü zel lik le ri an la týl ma lý. Di nin ba rýþ tý rý cý ve bir leþ ti ri ci yön le ri na zar la ra ve ri le rek, müs bet bir ba ðýn de va mý na ça lý þýl ma lý. 3- Si ya se ti di ne â let, yar dým cý ve hiz met kâr yap ma yý ga ye e di nen bir si ya sî an la yýþ. Bu ra - da he def, di ne hiz met, di ni ne þir ve yay mak ol du ðu na gö re; si ya set de o la bil di ðin ce di ne yar dým cý ve ya hiz met kâr ya pýl ma lý dýr. Gü nü - mü zün men fa at ve ta raf gir lik ü ze ri ne ya pýl - mak ta o lan si ya se ti ni dü þün dü ðü nüz de, si ya - se ti di ne hiz met kâr yap ma nýn hiç de ko lay ol ma dý ðý ný; bu i þin bir ka bi li yet ve ma ha re ti ge rek tir di ði ni u nut ma mak ge re kir. 4- Si ya sî an la yýþ ve fa a li yet ler de her tür lü if rat ve tef rit ten u zak, ma kul, den ge li, va sat o lan an la - yý þý e sas a lan bir si ya sî yak la þým i çin de ol mak. Bu ra da ge rek des tek ver di ði miz, ge rek se kar þý ol du ðu muz bü tün si ya sî par ti ve kad ro la ra kar þý a þý rý lýk la ra gir me den, ta raf gir lik le re sap ma dan, me de nî mü na se bet le ri boz ma dan, müs bet yak - la þým la rý ö ne çý ka ra rak, hüsn-ü zan ve a dem-i i - ti mat e sas la rý çer çe ve sin de bir ta výr i çin de bu - lun mak. Bi zim i çin si ya se tin bir a maç de ðil, a raç ol du ðu nu göz ö nün de bu lun du ra rak, be ðen me - di ði miz si ya sî kad ro la rýn da ba zan ma kul yön le - ri nin bu lu na bi le ce ði ni; fi kir ve dü þün ce le ri mi ze ya kýn gö re rek des tek ver di ði miz si ya sî kad ro la rýn da mah za ha yýr de ðil, eh ven-i þer me sa be sin de ol duk la rý ný göz ö nün de bu lun dur ma mýz lâ zým. Be di üz za man ýn ön gör dü ðü ve sa kýn ca lý gö re rek ka çýn ma mý zý tav si ye et ti ði, men fî si ya set di ye va sýf lan dýr dý ðý si ya sî an la yý þý da þöy le ce sý ra la mak müm kün: 1- Si ya se tin din siz li ðe â let e dil me si þek lin - de ki bir si ya sî an la yýþ ki her tür lü ah lâk sýz lý - ðý, hak sýz lý ðý, zul mü, zor ba lý ðý he def it ti haz e den bir si ya sî an la yýþ týr. Bu ra da ger çek ni - yet le ri ni a çý ða vur mak tan çe ki ne rek, bu nu si ya set a dý al týn da ta hak kuk et tir me ye ça lý - þan giz li bir se nar yo söz ko nu su dur. 2- Di ni ve di nin yü ce de ðer le ri ni si ya se te â let et mek þek lin de ki bir si ya sî an la yýþ týr ki, di ne ve din dar la ra ve ri le bi le cek en bü yük za - rar söz ko nu su dur. A dý na si ya sal Ýs lâm de - ni len bu çe þit si ya sî le rin ha re ket nok ta la rý aþk-ý Ýs lâ mi yet ve ha mi yet-i di ni ye den zi ya - de aþk-ý si ya set ve ta raf gir lik tir ki ver di ði za rar i ti ba rýy la men fî si ya set tir. 3- Men fî mil li yet çi li ði, ýrk çý lý ðý it ti haz e - den bir si ya set an la þý dýr ki, di nin ya sak la dý ðý ve bir ne vî kar ga þa la ra, çe kiþ me le re se bep o - lan men fî bir si ya set an la yý þý dýr. 4- Em ni yet ve a sa yi þi ih lâl e den, a nar þi ve te rö rü ne ti ce ve ren, mad dî mü ca de le ye da - ya nan bir çe þit si ya sî an la yýþ týr. Hak ve hu - kuk la rý gö zet me yen, hak ký de ðil kuv ve ti e sas a lan bir çe þit men fî si ya set ol du ðu i çin top - lu ma ve re ce ði za rar la rý say ma ya ge rek yok. Yýl lar ön ce den Be di üz za man ýn si ya set a la nýy - la il gi li o la rak men fî ve müs bet di ye tav sif et ti ði e sas la rý bil me ye gü nü müz in san la rý nýn, bil has sa si ya sî le rin ne ka dar ih ti ya cý ol du ðu a çýk týr. Be di üz za man ýn si ya se te yak la þý mý Ta ad düt-ü zev cat o la rak ta ným - la nan Ýs lâm da ki dör de ka dar ka - dýn la ev le ne bil me ruh sat ý geç - miþ za man da ol du ðu gi bi gü nü müz de de Müs lü man la ra yö nel ti len e leþ ti ri ler i çe ri - sin de yer a lýr. Ka dýn ko nu sun da ki ten kit nok ta la rý ö zel lik le; çok ev li lik, da yak, te - set tür, mi ras hak ký, þa hit lik me se le le ri et - ra fýn da do la nýr du rur, kli þe leþ miþ tir ar týk. Geç ti ði miz gün ler de, ki mi mil let ve kil le - ri nin ka set is ti fa la rý eþ li ðin de Ýs lâm da çok eþ li lik ko nu su, se çim a re fe sin de ye ni - den gün de me ta þýn dý. Ýs lâ mýn bu hük mü ard ni yet li or yan ta list ba kýþ a çý sý na sa hip o lan lar ca Müs lü man la rý kü çük dü þür me a dý na a lay ve ten kit ko nu su ol du. Oy sa ki, çok eþ li lik e mir de ðil, i - zin dir. Ha dis-i þe rif ler de öy le a ðýr ku ral - lar la sý nýr la rý çi zil miþ tir ki, nük te dan bir a ka de mis yen o lan Dr. Hü se yin Ay - kut un U fuk Tu ru 8 Top lan tý - sýn da i fa de et ti ði gi bi Bu ha - dis le ri o ku yun ca bý rak i - kin ci si ni, ü çün cü sü nü al ma yý, in sa nýn ev de - ki ni bi le ge ri gön de - re si ge lir! Ne ya pa lým ki, Müs lü man er ke ðin pa ra ve gü cü e li ne ge çir me si, ik ti dar hýr sý Cen ne ti dün ya da ya þa ma ya ö zen di rir. Ar - zu la rý ný, he ves le ri ni ki - ta bý na uy dur ma ya ça - lý þýr! Bu da dün ye vî - le þen er ke ðin za a - fýy la im ti ha ný dýr! Eþ cin sel li ðin, zi - na nýn, çö pe a tý lan be bek le rin, so kak ço cuk la rý nýn sa yý sý - nýn hýz la art tý ðý gü - nü müz de im ti han lar da çe þit çe þit! NÝ SA SÛ RE SÝ Ko nu i le il gi li â yet Ni sa Su re si nin 3. â - ye ti dir. Di ler se niz â yet in me den ön ce ki du ru - mu gö re lim: Gü nü müz de se fih me de ni ye tin ka dý na ba kýþ a çý sý gi bi, Ca hi li ye dö ne min de de A - rap lar a ra sýn da ka dýn mal o la rak de ðer - len di ri li yor du. Er kek ler di le dik le ri sa yý da ka dýn la ev le ne bi li yor lar dý. Ba zen de hi ma ye le rin de bu lu nan ye tim kýz la rýn ma lý na ve ya gü zel li ði ne göz di ke - rek baþ ka sýy la ev len dir me yip ken di ni kâh - la rý al tý na a lý yor lar dý. Fa kat on la rýn ne me hir le ri ni hak kýy la ve rir, ne de in san gi bi mu a me le e der ler di. Çok eþ li lik le il gi li â yet iþ te böy le bir or tam da nü zul et ti. Ye tim le - rin ve ka dýn la rýn hak la rý â yet le in saf sýz lýk - tan kur ta rýl dý. Er ke ðin ni kâ hý al tý na a la bi - le ce ði ka dýn sa yý sý dört i le sý nýr lan dý rýl dý. Bu nun la be ra ber ha ným lar a ra sýn da a da - let le mu a me le et mek her ha lü kâr da bir þart o la rak ko nul du ve tek ka dýn la ye tin - me nin a da le te da ha uy gun ol du ðu a çýk ça bil di ril di. Ýþ te böy le bir or tam da in di ri len Ni sa Sû re si nin ü çün cü â ye ti sý nýr sýz sa yý da ni - kâh bir lik te li ði ni dört i le sý nýr lan dýr mýþ týr. (Kur ân-ý Ke rim ve A çýk la ma lý Me â li, Ye ni As ya Ya yýn la rý, 1989, s. 76) Be di üz za man Haz ret le ri nin eþ siz i fa de - siy le söy le mek ge re kir se: Þe ri at bir ta ne den dör de çý kar ma mýþ, bel ki se kiz do kuz dan dör de in dir miþ tir Ba zý nok ta da þer ol sa da eh ven-i þer dir. Eh ven-i þer i se bir a da let-i i za fi ye dir  - le min her hâ lin de hayr-ý mahz o la maz. (Mü nâ za rât, s. 292) PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN (ASM) EV LÝ LÝK LE RÝ Ýs lâm da çok eþ li lik ko nu su a çýl dý ðýn da ilk so ru lan lar dan bi ri si dir bu. Lâ fý u zat ma ya ge rek yok. Pey gam be ri - mi zin (asm) ha ya tý bu ko nu ya ve ri le cek en gü zel ce vap týr. Be di üz za man ýn ta bi riy le, Pey gam be ri miz (asm) genç li ði nin en gü zel dö nem le ri ni, ke mal-i if fet ve ta mam-ý is - met i le Ha ti ce tü l-küb ra gi bi ih ti yar ca bir - tek ka dýn i le ik ti fa ve ka na at e de rek ge çir - miþ, on dan ço cuk sa hi bi ol muþ tur. Bu du rum kýrk ya þýn dan son ra ki, ya ni nef sâ nî duy gu la rýn sü kû ne ti, te vak ku fu dö ne min de ki ev li lik le ri nin nef sa nî de ðil ve baþ ka ö nem li hik met le re da yan dý ðý nýn en ba riz de li li dir. EZ VÂC-I TA HÝ RAT Bu hik met ler den bi ri si þu dur ki; Pey - gam be ri mi zin (asm) ev ha ya týn da ki hu su sî hal le ri ni, a i le i çin de ki tür lü ta výr la rý ný biz ha - ným la rýn dan öð - re ni yo ruz. A i - le ha ya tý nýn tür lü a þa ma - la rýn da yer - ken, i çer ken, u - yur ken, ya tar ken, ge ce i ba det e der ken P e y g a m b e r i m i z i n (asm) ha dis le ri ni ri va - yet e den ler ez vac-ý ta - hi rat o la rak ta ným la - nan, fark lý ki þi lik ö - zel lik le ri ne sa hip, fark lý sos yal ç e v r e l e r d e n gel miþ bu seç - kin ha ným lar Pey gam be ri mi zin (asm) ev or ta mý i - çin de ki hal le ri ni, ta výr la rý ný, söz le - ri ni biz le re ilk a - ðýz dan ak ta rý yor lar. Be di üz za man Haz ret - le ri Pey gam be ri mi zin (asm) çok ev li li ði nin hik met le ri ni an la týr ken Es rar ve ah kâm-ý di nin [di nin hü küm le ri nin] he men ya rý sý bel ki on lar dan ge li yor. De mek bu a zim va - zi fe ye bir çok meþ rep çe muh te lif ez vac-ý ta hi rat [if fet li zev ce ler] lâ zým dýr di ye rek bu tab lo yu ö zet li yor. (Ha ným lar Reh be ri, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ma yýs 1991, s. 71) Ez vac-ý ta hi rat: Hz. Ha ti ce, Hz. Sev de, Hz. Ay þe, Üm mü Se le me, Üm mü Ha bi be, Hz. Zey neb, Hz. Sa fi ye, Hz. Haf sa... Þe ri a týn a i le hu ku ku na da ir hü küm le ri ni on la rýn ri va yet et tik le ri ha dis ler den öð re - ni yo ruz Ta ad düd-ü zev cat ü ze ri ne Meþ rû ti yet dev rin de ki fik rî, si ya sî ce re yan lar - 1

10 10 Y KÜLTÜR SANAT HABERLER Cezaevlerineanlamlýyardým BEYLÝKDÜZÜ BELEDÝYESÝNÝN DESTEÐÝYLE YAPILAN PROGRAM SONUCUNDA, TÜRKÝYE NÝN 81 ÝLÝNDEKÝ CEZAEVLERÝNE 300 BÝN KÝTAP GÖNDERÝLMÝÞ OLACAK. SAÝD TEMUR ÝSTANBUL 23eserdenoluþanTýlsýmlýCamlarkoleksiyonu,622yýllýkOsmanlýtarihininengörkemlimotiflerinicamýnserinmodernliðiylebuluþturuyor. Týlsýmlý Camlar sergide CAM sanatçýsý Iþýl Yaltýraklý, Osmanlý Padiþahlarý nýn zengin renk ve desenlerle süslü kaftanlarýný ve gömleklerini birebir ebatta, 120 kiloluk cam bloklar üzerinde kendi yorumunu katarak resmetti. Yaltýraklý nýn Týlsýmlý Camlar adýný verdiði ilk kiþisel sergisi 8-30 Haziran tarihleri arasýnda Bali Müzayede de sergilenecek. Aralarýnda Fatih Sultan Mehmed, Kanunî Sultan Süleyman ve oðullarý Þehzade Mustafa ile Bayezid ýn kaftanlarýnýn bulunduðu, 23 eserden oluþan Týlsýmlý Camlar koleksiyonu, 622 yýllýk Osmanlý tarihinin en görkemli motiflerini camýn serin modernliðiyle buluþturuyor. Kültür Sanat Servisi Tarihçi Þükrü Hanioðlu ndan Osmanlý Tarihi Yaz Okulu PRÝNCETON Üniversitesi Yakýn Doðu Çalýþmalarý Bölümü Baþkaný ünlü tarihçi Prof. Dr. Þükrü Hanioðlu, Osmanlý tarihinin son dönemini Kadir Has Üniversitesi ndeki Ýmparatorluktan Ulus Devlete Türkiye; Yaz Okulu nda anlatacak. Son dönem Osmanlý tarihinin deðiþik yönleriyle ele alýnacaðý ve daha çok entelektüel, diplomatik ve siyasî tarih üzerinden derslerin iþleneceði Yaz Okulu, 23 Haziran-4 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda düzenleniyor. Perþembe ve Cuma günleri saatlerinde gerçekleþtirilecek derslerin dili Türkçe olacak. Said Temur / Ýstanbul Bu kez kitapla huzur buldular PENDÝK Belediyesi Kütüphane gönüllüleri, Kaynarca Özel Akbal Yaþlý Bakým Merkezi ndeki huzur evi sakinlerini karanfiller ve kitaplar eþliðinde ziyaret etti. Kaynarca Ýbni Sina Kütüphane sorumlusu Emre Çobanoðlu koordinatörlüðünde on kiþilik bir ekiple gerçekleþtirilen ziyarette, huzur evi sakinlerine karanfiller ve birbirinden güzel seçme kitaplar hediye e- den gönüllüler, Yakup Kadri Karaosmanoðlu nun Hikâyeler adlý kitabýndan bir dizi hikâye okumayý da ihmal etmediler. Kültür Sanat Servisi "Bir yýlda 10 bin kitap okuma hedefiyle yola çýkan öðrenciler, hedefi ikiye katlayarak tam 19 bin 535 kitap okudu. Kurtdereli nin kitap kurtlarý BAÐCILAR DAKÝ Kurtdereli Mehmet Ýlköðretim Okulu öðrencileri bir yýldýr devam eden Kitap Okuma Projesini tamamladý. Bir yýlda 10 bin kitap okuma hedefiyle yola çýkan öðrenciler, hedefi ikiye katlayarak tam 19 bin 535 kitap okudu. Düzenlenen törenle en fazla kitap okuyanlar ödüllendirildi. Baðcýlar da eðitim veren Kurtdereli Mehmet Ýlköðretim Okulu nda baþlatýlan kitap okuma kampanyasýnda bir yýlda 19 bin 535 kitap okundu. Okul Müdürü Hayati Mantý, 10 bin kitap okuma hedefiyle yola çýktýklarýný ancak, hedefin iki katýna ulaþtýklarýný söyledi. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ BEYLÝKDÜZÜ NDE bulunan Kader Mahkûmlarý Derneði nce organize edilen ve Beylikdüzü Belediyesi tarafýndan desteklenen Türkiye deki Cezaevlerine ve Ailelerine Yardým Kampanyasý nýn 5. si düzenlendi. 2 bin koli içerisinde toplam 300 bin kitap ve giysinin gönderilmesi amacýyla düzenlenen törene Beylikdüzü Belediye Baþkaný Yusuf Uzun, baþkan yardýmcýlarý, Kader Mahkûmlarý Derneði Genel Baþkaný Necdet Yüksel, AKP Beylikdüzü Ýlçe Baþkaný Av. Celal Babayiðit, Beylikdüzü Ýlçe Müftüsü Süleyman Küçük, çok sayýda siyasî parti ve sivil toplum temsilcisi ile vatandaþlar katýldý. Kader Mahkûmlarý Derneði Genel Baþkaný Necdet Yüksel in yaptýðý açýlýþ konuþmasýndan sonra söz olan Baþkan Yusuf Uzun, dernekten övgüyle bahsetti. Baþkan Uzun, Sevgili Peygamberimiz, hayra vesile olmak hayrý yapmak gibidir demiþtir. Bugün birarada olmamýza vesile olan bu hayýrlý iþ için çok mutluyuz. Yüzlerce, binlerce duyarlý insanýmýzýn getirdiði kitap ve giysi yardýmlarý en JulianBeever, Niþantaþý nda 30 saatte 30 kilo tebeþir kullanarak yukarýdaki resmi kaldýrýma yaptý. 3 boyutlu resimci Ýstanbul da Yardým kolilerinin gönderilmesi amacýyla düzenlenen törene Beylikdüzü Belediye Baþkaný Yusuf Uzun, baþkan yardýmcýlarý, Kader Mahkûmlarý Derneði Genel Baþkaný Necdet Yüksel, Beylikdüzü Ýlçe Müftüsü Süleyman Küçük ve çok sayýda siyasî parti ve sivil toplum temsilcisi ile vatandaþlar katýldý. DÜNYANIN önemli þehirlerinde kaldýrýmlara yaptýðý üç boyutlu resimleriyle adý Kaldýrým Picassosu olarak tanýnan Julian Beever, Volkswagen Ticarî Araç ýn yeni pick-up modeli Amarok için bu kez Ýstanbul - da. Niþantaþý nda çizim yapan Beever a halk büyük ilgi gösterdi. Binlerce meraklý göz önünde yaklaþýk 30 saat 30 kilo tebeþir kullanarak çalýþan Kaldýrým Picasso sunun son rotuþunun ardýndan hayranlýk verici eseri ortaya çýktý. Kaldýrýmý delerek yukarý çýkan Amarok görüntüsü, izleyenlerin nefesini kesiyor. Çizim baþýndan sonuna kadar Volkswagen Ticarî Araç ýn Facebook sayfasýndan izlenebiliyor. Ýsteyenler 3 boyutlu kaldýrým resmiyle hatýra fotoðrafý çektirebiliyor. Recep Bozdað / Ýstanbul Okuma yazma seferberliði ERZURUM UN Karaçoban ilçesinde baþlatýlan eðitim seferberliði kapsamýnda Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü nce açýlan okuma yazma kurslarý yoðun ilgi gördü. Karaçoban Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü okuma yazma bilmeyen kadýnlara yönelik eðitim kurs sayýlarýný arttýrdý. Karaçoban Kaymakamlýðý ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen kadýn sayýsý yüzde 27 lerden yüzde 5 lere düþürmeyi hedefliyor. Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü son olarak Kopal beldesinde kadýnlara yönelik okuma-yazma kursu açtý. Kursa beldedeki okuma yazma bilmeyen 125 kadýn katýldý. Karaçoban Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Cemil Bülbül, son bir yýl içerisinde düzenlenen kurslarda 375 kadýnýn okuma-yazma öðrendiðini söyledi. Erzurum / cihan çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaþtýrýlacak diye konuþtu. Programýn sonunda katýlýmcý vatandaþlarýn görüþ ve teklifleri de dinlendi. SOLDAN SAÐA 1. Arýtýmevi. - Satrançta çapraz hareket ettirilen taþ. 2. Osmanlýcada, Kýyas-ý müdellel, bir düþünme biçimi. - Gelecek. 3. (Tersi) Trabzonun bir ilçesi. - Günaha sokma. - Büyük. 4. Alüminyumun simgesi. - (Tersi) Bir toprak çeþiti. - Uluslar arasý Çalýþma Teþkilâtýnýn kýsaltmasý. 5. Rica nýn birinci hecesi. - Ýrityumun simgesi. - Aileye evlenme yoluyla girmiþ olan kadýn. 6. Çabuk davranan, çevik. - Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. - Kalýcýlýk, ölmezlik. 7. Mýsýr dan geçip Akdeniz e dökülen nehir. - Kez, yol, defa, sefer. 8. Saka nýn sessizleri. - Rengi karaya yakýn olan, esmer. - Silisyum elementinin simgesi. 9. Yumuþak çelikten yapýlmýþ üzeri kalay kaplý ince sac. - Rüzgâr. 10. Baþ harf. - Ansýzýn yapýlan. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Tavsiye mektubunun halk arasýnda söyleniþi. 2. Siyasî görüþ ve olaylardan habersiz veya onlara kayýtsýz kalan. 3. Bilinmeyen eski tarih. - Þehrin niteliklerini taþýyan büyük yerleþim yeri. - Bir tören sýrasýnda, askerleri bir araya toplamak, törenin baþladýðýný bildirmek vb. amaçlarla çalýnan borazanýn çýkardýðý ses. 4. Ýki deðiþik kullanýmý veya uygulamasý olma durumu. - Genellikle yakmak için kullanýlan iri saman. 5. Düz yazý. - Kanmýþ, inanmýþ. 6. Misvak aðacý. - (Tersi) Mahalli. 7. Ürkü. - Ýri taneli bezelye. 8. Ýþaret. - Hayatýn sonu, ölüm zamaný. 9. Baba, ata. 10. Erdem. - Baryum e- lementinin simgesi. 11. Eðik yazý. - Bir kimsenin iþi, mesleði veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanýlan ad, unvan, titr. 12. Sitrik asitin diðer adý. B Ý R K Ý T A P BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A V A R A L Y A M A K A V A R E T K A B A R A D Ý N Ý L H Ý M A L A Y E Z A R K A M A R A Ý A M E L K A R A L A Ý A K E L B A D A N A A E B E L D Ý N A M O T A S A L K A R A N Ý E Ý R A D E A M A M A N E B Ý H A R K A Z A Ý B E L L Ý N Ý Dernek Baþkaný Yüksel in ev sahipliðinde yapýlan programla Türkiye nin 81 ilindeki cezaevlerine yardým kolisi gönderilmiþ olacak. Bursa da festival baþlýyor TÜRKÝYE NÝN en uzun soluklu kültürel faaliyeti olan Uluslararasý Bursa Festivali, bu yýl 50. kez sanatseverlerle buluþuyor. Dünyaca ünlü sanatçýlarý Bursa da aðýrlayacak olan festival, bu yaza da damgasýný vuracak. Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, 50. Uluslararasý Bursa Festivali nin programýný, Atatürk Kongre Kültür Merkezi de (Merinos AKKM) kamuoyuna açýkladý. Yýldýrým Bayezid Salonu nda yapýlan toplantýda, Bursa Festivali, Bursa nýn 50 yýllýk geleneðidir diyerek konuþmasýna baþlayan Baþkan Altepe, 1962 yýlýndan bu yana hayata geçirilen festivalin, kentin gururu olduðunu söyledi. Bursa / Hüseyin Hiçdurmaz Büyük Dünya Birliði (Balasafa Birliðine Doðru) PROF. Ýhsan ve Prof. Hüseyin in önemli araþtýrmalarý ile baþlayan eser de, geçmiþ-bugün-gelecek, fantastik ögeler ve gerçek dünya, kitabýn sayfalarý arasýnda iç içe geçmiþ. Sýnýrsýz hayal imkânlarý, sorunlarýn çözüm yollarýný gösteren kolektif bir zekâ ve kalpleri harekete geçiren ilham verici bir sezgi gücü, bu kitabýn sayfalarý arasýnda birleþtirilmiþ. Yeniden Yaþam Merkezinden Hz. Muhammed in DNA larýna; çokça tartýþýlan Mehdi meselesinden Ortadoðu daki sýkýntýlarýn çözümüne; Diyanet Baþkanlýðýnýn gelecekte nasýl bir rol üstleneceðinden ASELSAN ýn gelecekte hangi bilimsel baþarýlara imza atacaðýna kadar, daha pek çok sorunun çözüm formülleri bu kitabýn sayfalarý arasýnda yer buluyor. BA- LASAFA kelimesi, Balkanlar, Asya, Afrika ve Amerika kýt'a isimlerinin kýsaltýlarak birleþtirilmesinden o- luþmuþ bir kelime. Ayrýca Bâlâ-Safa kelime grubu Yüce Mutluluk anlamýna da geliyor. Politik Kurgu tarzýnda olan kitap Oðuz Düzgün imzasýyla Önemli Kitap tan çýkýyor. FAALÝYET Açýk Hava Hayatlarý Fotoðraf Gösterisi Ahmet Hadroviç, PhotoWorld Fotoðraf Merkezi nin konuðu olacak. Hadroviç in sokaktaki hayatý fotoðrafladýðý Açýk Hava Hayatlarý adlý fotoðraf gösterisi ve ardýndan yapacaðý keyifli söyleþiye bütün fotoðrafseverler dâvetlidir. Tarih: 07 Haziran 2011 Salý Saat: 19:30 Yer: PhotoWorld Fotoðraf Merkezi Adres: Bahariye Caddesi Kuzu Kestane Sokak No: 16 Kadýköy / Ýstanbul Tel: 0 (216) (216)

11 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 78,25 ÖN CE KÝ GÜN 78,40 DÜN 527,00 ÖN CE KÝ GÜN 528,22 DO LAR DÜN 1,5750 ÖN CE KÝ GÜN 1,5870 DÜN 2,3020 ÖN CE KÝ GÜN 2, Y EKONOMÝ HABERLER En büyük pazarda yokuz TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye i le ABD a ra sýn da ki e ko no - mik i liþ ki le rin güç len di ril me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Bu e ko no mik i liþ ki le ri güç len dir mek ten baþ ka ça re miz yok, bu na mec bu ruz çün kü dün ya nýn en bü yük pa za rýn da biz yo kuz de di. Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Türk A me ri kan Sa na yi ve Ti ca ret O da sý (TAC CI) ta ra fýn dan Ser ra Me di ter ra ne - an Bis tro da o nu ru na ve ri len ak þam ye me ðin de bir ko - nuþ ma yap tý. Ye me ðe Tür ki ye nin BM Da i mi Tem sil ci si Bü yü kel çi Er tuð rul pa kan, New York Baþ kon so lu su Meh - met Sam sar ve TAC CI Baþ ka ný Ce lal Se çil miþ baþ ta ol - mak ü ze re TAC CI yö ne tim ku ru lu ve ü ye le ri ka týl dý. New York un dün ya nýn e ko no mi si nin kal bi nin at tý ðý, þe - kil len di ði ve pa ra nýn dön dü ðü a na mer kez ol du ðu nu söy - le yen Hi sar cýk lý oð lu, o yüz den New York ta ki Türk iþ a - dam la rý nýn mis yo nu nun ve so rum lu lu ðu nun dün ya nýn di ðer böl ge le rin de ve Tür ki ye de ya þa yan va tan daþ lar dan da ha ö nem li ol du ðu nu be lirt ti. Tür ki ye i le ABD a ra sýn da - ki e ko no mik i liþ ki le rin, si ya si ve as ke ri i liþ ki ler le ký yas lan - dý ðýn da ge ri de kal dý ðý na i þa ret e den Hi sar cýk lý oð lu, Bu e - ko no mik i liþ ki le ri güç len dir mek ten baþ ka ça re miz yok, bu na mec bu ruz çün kü dün ya nýn en bü yük pa za rýn da biz yo kuz de di. Hi sar cýk lý oð lu, ABD de iþ yap mak i çin gi dil - me si ge re ken, he nüz keþ fe dil me miþ pek çok e ya let ol du - ðu na da dik ka ti çe ke rek, Türk iþ a dam la rý ný ABD nin or - ta sýn da ki e ya let le re git me ye ça ðýr dý. New York/a a Yu na nis tan a ye ni kur tar ma pa ke ti E U RO Böl ge si Grup Baþ ka ný ve ay ný za man da Lük - sem burg Baþ ba ka ný Je an-cla u de Jun cer, E u ro böl ge si - nin, sý ký þart lar al týn da Yu na nis tan a ek pa ra sal des tek sað la ya ca ðý ný tah min et ti ði ni söy le di. IMF, Av ru pa Ko - mis yo nu ve Av ru pa Mer kez Ban ka sý (ECB) gö rev li le rin - den o lu þan Troy ka he ye ti nin ça lýþ ma la rý ný ön ce ki gün ta mam la ma sý nýn ar dýn dan, Yu na nis tan ýn 110 mil yar e u - ro luk yar dý mýn 5. di li mi ni Tem muz a yýn da a la bi le ce ði i - fa de e di li yor. Bu a ra da, ye ni ve ge niþ le til miþ bir kur tar ma pa ke ti nin de so nuç lan dý rýl dý ðý be lir ti li yor. Junc ker, ek büt çe ke sin ti si kar þý lý ðýn da ek yar dý mýn o la bi le ce ði ni dü - þün dü ðü nü di le ge ti re rek, E u ro böl ge si nin, sý ký þart lar al týn da Yu na nis tan a ek pa ra sal des tek sað la ya ca ðý ný tah - min e di yo rum. Bu ma na da, Yu na nis tan ýn E u ro Böl ge - sin den çýk ma ya ca ðý, bor cu nu ö de ye me me gi bi bir du - rum ol ma ya ca ðý ve Yu na nis tan ýn tüm yü küm lü lük le ri ni ba þa rýy la ye ri ne ge ti re bi le ce ði a çýk de di. Ye ni bir kur tar - ma pa ke ti nin, E u ro Böl ge si Ma li ye Ba kan la rý nýn Ha zi ran da ya pa ca ðý top lan tý da o nay lan ma sý ge re ki yor. Ye ni pa ke tin bü yük lü ðü a çýk lan maz ken, Yu na nis tan ýn bu yýl ve ge le cek yýl i çin borç lan ma ih ti yaç la rý ný kar þý la - ya bi le cek bir mik tar ol du ðu dü þü nü lü yor. Yu nan ga ze te - si Kat hi me ri nin ha be ri ne gö re, sað la na cak ek yar dým 85 mil yar e u ro o la cak, bu nun mil yar e u ro su AB- IMF den, ge ri ka la ný i se ö zel leþ tir me sü re cin den ve ö zel sek tör den sað la na cak. A ti na/a a E lek trik li o to mo bil a kü sü i çin 1 mil yon do lar lýk ya tý rým E LEK TRÝK LÝ o to mo bil ler de kul la ný la cak lit yum-i yon ba tar ya yý ge liþ tir mek i çin 1 mil yon do lar lýk AR GE ya - tý rý mý ya pan Yi ðit A kü, a la nýn da Tür ki ye de ilk o la cak ba tar ya nýn ü re ti min de Av ru pa bi rin ci li ði ni he def li yor. Lit yum-i yon ba tar ya lar ü ze rin de ça lýþ ma la rýn ya pý la ca - ðý söz ko nu su AR GE la bo ra tu va rý i çin, bir yýl lýk fi zi bi li - te sü re si nin ar dýn dan li te ra tür a raþ týr ma sý nýn ya pýl dý ðý ve la bo ra tu var ku ru lu mu nun ta mam lan dý ðý kay de dil di. Yi ðit A kü den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 66 bi lim a da - mý nýn gö rev ya pa ca ðý la bo ra tu va rýn a la nýn da Tür ki - ye de bir ilk ol du ðu vur gu lan dý. Yi ðit A kü Ge nel Mü - dü rü Dr. Hul ki Bü yük ka len der, he def le ri nin e lek trik li a raç la rýn a kü sü o lan li-on ba tar ya la rýn ü re ti min de Av - ru pa bi rin ci si ol mak ol du ðu nu bil dir di. An ka ra/a a DOSYA No: 2009/10518 ESAS. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma günü saat: 13:30-13:40 a ra sýn da ye di e min Þ.TÜ ZEN S. ZA ÝM BUL VA RI EV REN KÖY MEV KÝ Ý SA KAR YA ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met - le rin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ye pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da K.D.V.'nin a lý - cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yukarý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Taktir Edilen Deðeri Adedi Önemli özellikleri YK 600 PLAKA SAYILI 2004 MODEL RENAULT KANGO EXP 1,5 DCÝ YILDIZ GRÝ RENKLÝ KAMYONET 4 KÝÞÝLÝK TEYBÝ YOK HASARSIZ. Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. NOT: BU ÝLAN TEBLÝÐ EDÝLEMEYEN ÝLGÝLÝLERE ( BORÇLU DAHÝL) TEBLÝÐE KAÝM OLMAK ÜZERE ÝLANDIR. B: T. C. SAKARYA 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2010/566 Ma lat ya Ý li, He kim han Ýl çe si, Ha san Çe le bi nü fu su na ka yýt lý da va cý Ay han ký zý Ba þak As - lan ta ra fýn dan ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý e þi da va lý Hü se yin oð lu Þa di As lan a ley hi ne þid - det li ge çim siz lik ne de ni ne da ya lý bo þan ma is tem li da va a çýl mýþ o lup, da va lý nýn ad re si ne teb li gat ya pý la ma dý ðý gi bi tüm a raþ týr ma la ra rað men teb li ðe ya rar ad re si de tes pit e di le - me di ðin den ken di si ne ga ze te i la ný yo lu i le teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Da va nýn du ruþ ma sý 28/06/2011 gü nü sa at 09:00'da mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ya pý la cak o lup da va lý Þa di As lan'ýn du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak tir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam o lu na ca ðý hu su su da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün teb li ði ye ri ne geç mek ü ze re i lan o lu nur. B: T. C. MANAVGAT 1. ASLÝYE HUKUK (AÝLE) MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2011/138 E sas. Ab dul lah ve Ha ni fe oð lu, Nik sar 07/09/1991 do ðum lu, To kat i li, Re þa di ye il çe si, Da rý - de re Ma hal le si/kö yü nü fu su na ka yýt lý, Cilt No: 37, Ha ne No: 55, BSN No: 39'da ka yýt lý T.C. No: 'lu da va cý Se vinç Ö zen Du rak'ýn so ya dýn dan Ö zen kýs mý nýn si li ne - rek Du rak ba ki kal mak kay dý i le da va cý nýn so ya dý DU RAK o la rak Üm ra ni ye 1. As li ye Hu - kuk Mah ke me si nin 18/05/2011 ta rih, 2011/138 E sas ve 2011/280 sa yý lý ka ra rý i le dü zel - til miþ tir. Ý lan o lu nur. 02/06/2011 B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN U LUS LA RA RA SI Bak li yat Kon fe de ras - yo nu Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Ars - lan, mer ci mek ü re ti min de yüz de 15, fa - sul ye ü re ti min de yüz de 25 e va ran a zal - ma bek len di ði ni ve bu nun fi ya ta yan sý - ya ca ðý ný bil dir di. U lus la ra ra sý Bak li yat Kon fe de ras yo nu Baþ kan Yar dým cý sý, AR Þir ket ler Gru bu Üst Dü zey Yö ne ti ci si Hü se yin Ars lan, hu bu bat ü re ti miy le il gi - li a çýk la ma da bu lun du. Bu yýl mer ci mek ü re ti mi nin yüz de 15, fa sul ye ü re ti mi nin yüz de 25 dü þe ce ði ni kay de den Ars lan, bak li yat ta ki bu dü þü þü ha va þart la rý na bað la dý. Gü ney do ðu A na do lu da yað ma - sý ge re ken dö nem de yað mu run yað ma - dý ðý ný, bu nun bit ki ge li þi mi ni o lum suz et ki le di ði ni, þim di i se ba zý böl ge ler de yað mu run de vam et ti ði ni an la tan Ars - lan, bun la rýn ya rat tý ðý stres le mer ci mek - te yüz de 15 e ka dar va ra bi le cek bir a zal - ma bek le dik le ri ni vur gu la dý. Fa sul ye ve no hut ü re ti min de de dün ya da bir sý kýn tý ol du ðu na i þa ret e den Hü se yin Ars lan, Tür ki ye de ki e kim a lan la rý da çok bü - yük de ðil. O ne den le fa sul ye nin gi di þa tý - na bak mak la zým. Fa sul ye ü re ti min de bu yýl yüz de 25 a zal ma bek le ni yor. Dün - ya da no hut ü re ti min de ki sý kýn tý Tür ki - ye yi de et ki le ye bi lir. No hu ta ta le bin o la - ca ðý ný dü þü nü yo ruz di ye ko nuþ tu. Mer ci mek ve fa sul ye de, ü re ti me bað lý o - la rak fi yat la rýn da yük se le bi le ce ði u ya rý - sýn da bu lu nan Ars lan, no hu tun fi ya tý nýn za ten yük sek ol du ðu nu, bu ra ka mýn ko - ru na bi le ce ði ni bil dir di. Ý ki yýl ön ce ye gö - re hu bu bat ih ra ca tý nýn art tý ðý na i þa ret e - den Ars lan, Tür ki ye nin ih ra cat ta ar týþ tren di sü rer de di. Dün ya da u cuz gý da dö ne mi nin ka pan dý ðý ný vur gu ya pan Ars lan, 20 yýl lýk bir pers pek tif ten bak tý - ðý nýz za man dün ya da u cuz gý da dö ne mi ka pan dý i fa de le ri ne yer ver di. KOTA ÝLE CEBELLEÞÝYORUZ TÜR KÝ YE NÝN ma kar na da Ý tal ya dan son ra dün ya i kin ci si ol - du ðu nu be lir ten Ars lan, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye, ma kar - na da dün ya da i kin ci bü yük ih ra cat çý dýr. Tür ki ye nin Av ru - pa Bir li ði ne ma kar na ih raç et me sin de ki en bü yük en gel ko ta dýr. AB nin Ý tal yan la ra ma kar na ko ta sý yok. Bi ze ko ta var, en bü yük hak sýz lýk bu ra da. Za ma nýn da ya pý lan AB gö rüþ me le rin de ta rým la il gi li bu ko nu lar at lan dý. Bir an ön ce im za lan sýn di ye bas tý lar im za yý. Þu an biz ma kar na - da ko ta i le ce bel le þi yo ruz. AB ül ke le ri ne 20 bin ton ih ra - cat ya pý la bi li yo ruz. O nun dý þýn da ya pýn ca bü yük ver gi ler ge li yor. Ko ta ol ma sa Tür ki ye, yüz bin ton da gön de re bi lir. Ma kar na nýn ka li te sin de de çok i yi yiz. An tal ya/a a U cuz gý da dö ne mi ka pan dý ULUSLARARASI BAKLÝYAT KONFEDERASYONU BAÞKANI HÜSEYÝN ARSLAN, 20 YILLIK BÝR PERSPEKTÝFTEN BAKTIÐINIZ ZAMAN DÜNYADA UCUZ GIDA DÖNEMÝ KAPANDI DEDÝ. Pi ya sa lar da ge çen yýl pa muk fi yat la rýn da ki ar týþ la bir lik te yak la þýk se kiz yýl son ra ye ni den pa muk ü re ti mi ne yö ne len Ma ni sa da ki çift çi ler, bu yýl Ni san ve Ma yýs a yýn da mey da - na ge len a þý rý ya ðýþ lar ne de niy le za rar gö ren pa muk e ki li a - ra zi le ri ni bo zup mý sýr e ki mi ne baþ la dý. Ma ni sa nýn Sa ru - han lý il çe si Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ay do ðan O kur, il çe ge ne - lin de son bir haf ta i çin de þid det li yað mur, za man za man da do lu ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu nu, ba zý bel de ve köy ler - de sel bas kýn la rý nýn ya þan dý ðý ný be lirt ti. Mey da na ge len ya ðýþ la rýn bü tün ü rün ler de ol du ðu gi bi pa muk e ki li a ra - zi le rin de bü yük za ra ra yol aç tý ðý na i þa ret e den O kur, ya ðýþ la rýn ye ni çim le nen pa muk fi dan la rý nýn tar la lar da bi ri ken su yun i çin de çü rü dü ðü nü kay det ti. O kur, bu yýl il çe ge ne lin de 12 bin de kar a lan da pa muk e ki mi ya pýl dý - ðý ný, an cak þid det li yað mur da za rar gö ren a ra zi le rin sa - hip le ri ta ra fýn dan bo zul ma ya baþ lan dý ðý ný di le ge ti re - rek, Ü rün al ma sý im kan sýz ha le ge len ü re ti ci ler, pa - muk a ra zi si ni bo zup ye ri ne mý sýr ek me ye baþ la dý. Ýl çe ge ne lin de bi ze u la þan bil gi ye gö re yak la þýk bin de kar a - ra zi bo zu lup, ye ri ne mý sýr e ki le cek de di. Sa ru han lý/a a EFT mað dur la rý na BKM müj de si MER KEZ Ban ka sý nýn sis tem le rin de ya þa nan so run lar - dan do la yý Tür ki ye ge ne lin de ban ka lar dan ger çek leþ ti - ri len E lek tro nik Fon Trans fe ri (EFT) iþ lem le ri dün ger - çek leþ ti ri le me di. Va tan daþ lar a ra sýn da mað du ri yet ler ya þa nýr ken ko nuy la il gi li ra hat la tan a çýk la ma Ban ka la - ra ra sý Kart Mer ke zi Ge nel Mü dü rü Ser taç Ö zi nal dan gel di. Mer kez Ban ka sý nýn sis te mi nin çök me siy le Türk ban ka cý lýk sis te mi ge ne lin de ger çek le þen gün lük or ta la - ma 900 mil yon TL pa ra trans fe ri tra fi ði ön ce ki gün ak - sa mýþ ol du. Mey da na ge len tek nik a rý za me sai sa at le ri i - çe ri sin de gi de ri le me yin ce bir çok va tan daþ mað dur ol - du. Ay rý ca ki ra, kre di, kre di kar tý ö de me si gi bi ben ze ri pa ra trans fer le ri de ger çek leþ me di ði i çin va tan daþ lar fa - iz ö de ye cek le ri en di þe si ne ka pa dý lar. Bu ko nuy la il gi li de ra hat la tan a çýk la ma BKM Ge nel Mü dü rü Ö zi - nal dan gel di. Ö de me si ni za ma nýn da ya pan hiç bir kart kul la ný cý sý nýn mað dur ol ma ya ca ðý ný be lir ten Ö zi nal a - çýk la ma sýn da þöy le de di: En son ör ne ði dep rem za ma - nýn da ya þan mýþ tý ve EFT ler de ben zer bir ge cik me ol - muþ tu. An cak Mer kez Ban ka sý ge ri ye dö nük iþ lem le ri yap mýþ ve hiç bir ce zai iþ lem ol ma mýþ tý. Çün kü EFT sa - at le ri i çin de ya pý lan hiç bir iþ lem den tü ke ti ci ler mað dur ol maz. Dün 110 mil yon li ra lýk ban ka ve kre di kar tý ö de - me si i çin EFT em ri ve ril di. Nor mal ko þul lar da EFT iþ - lem le ri ya pý lýr ken, ban ka la rýn al dýk la rý ta li mat lar ön ce Mer kez Ban ka sý na i le ti li yor ve pa ra trans fe ri bu iþ le - min ar dýn dan ger çek leþ ti ri li yor. Ýs tan bul/a a An ka ra 2. Shop ping Fest e ha zýr la ný yor AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO), An ka ra da 2012 yý lýn da dü zen len me si plan la nan An ka ra Shop ping Fest a lýþ - ve riþ fes ti va li i çin ha zýr la ný yor. A TO dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, An ka ra nýn ti ca ret, kül tür ve tu rizm ha ya tý ný can lan dýr mak a ma cýy la ya pýl ma sý plan la nan fes ti val i çin ilk ça lýþ ma lar baþ la dý. A çýk la ma da, O da Mec li si ta ra fýn dan se çi len ve fes ti va li or ga ni ze e de cek ça lýþ ma ku ru lu nun 11 ü ye si, A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci baþ kan lý ðýn da ilk top lan tý sý ný yap tý. A çýk la ma da, fu ar hak kýn da bil gi ve ren A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci, fes ti va - lin 2012 Ma yýs a yýn da ya pýl ma sý ný ve 30 gün sür me si ni plan la dýk la rý ný i fa de et ti. Fes ti val or ga ni zas yo nu, ya pý - lan ma ve spon sor luk la rý i le yö ne tim bi çi mi nin top lan tý - da gö rü þül dü ðü nü be lir ten Bez ci, A TO da o luþ tu ru lan A lýþ ve riþ Ça lýþ ma Ku ru lu nun fa a li yet le ri hak kýn da da þu bil gi le ri ver di: O da mec lis ü ye le ri miz den o luþ tur du - ðu muz ça lýþ ma ku ru lu muz, Ýs tan bul Fest sü re ci ni ay - rýn tý la rýy la in ce le ye cek. Ka mu, ö zel ku rum ve ku ru luþ - lar la ge rek li gö rüþ me le ri ya pa rak fes ti val pla ný ný o luþ tu - ra cak. Fes ti val i çin E sen bo ða Ha va li ma nýn da bir Tax Fre e bü ro su ku rul ma sý i çin ça ba har ca ya cak. An ka ra Shop ping Fest in yurt dý þý fu ar lar da ta ný tý mý nýn ko or di - nas yo nu da bu grup ta ra fýn dan ya pý la cak. An ka ra/a a A VÝS Tür ki ye Ge nel Mü dür Yar dým - cý sý Ý nan E ki ci, pa zar da ki ser ma ye, iþ - gü cü ve tek no lo ji ya tý rým la rý nýn da ek len me siy le þu an da 145 bin a det o - lan gün lük ve o pe ras yo nel ki ra la ma - da ki a raç sa yý sý nýn ge le cek beþ yýl da 2 ka tý na u la þa ca ðý ný bil dir di. Tür ki ye de a raç ki ra la ma sek tö rü ne ve A vis e i - liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de gün lük ve o pe ras yo nel a raç ki ra la ma sek tö rü nün son 10 yýl dýr cid di bir bü - yü me tren di i çin de ol du ðu nu kay de - den E ki ci, 2011 yý lýn da da 3 mil yar do lar lýk a raç par ký de ðe ri ne u laþ tý ðý tah min e di len sek tö rün ba þa rý lý bir gra fik ser gi le di ði ni di le ge ti re rek, yük se len bu gra fi ðin sür dü rü le bi lir ol ma sý i çin bir ta kým hu ku ki ted bir le - re ih ti yaç ol du ðu nu vur gu la dý. Pa zar da ki ser ma ye, iþ gü cü ve tek no - lo ji ya tý rým la rý nýn da ek len me siy le þu an da 145 bin a det o lan gün lük ve o - pe ras yo nel ki ra la ma da ki a raç sa yý sý - nýn ge le cek beþ yýl da 2 ka tý na u laþ ma - sý nýn ön gö rül dü ðü nü i fa de e den E ki - ci, Tür ki ye de yýl da her 10 bin ki þi ye dü þen ki ra lýk a raç sa yý sý 2 a det i ken, Av ru pa Bir li ði (AB) ül ke le rin de bu sa - yý nýn 50 a ra ca ka dar çýk tý ðý na i þa ret e - de rek, Tür ki ye de ki þi ba þý na dü þen a - raç ki ra la ma har ca ma sý nýn 1,3 av ro i - ken, bu ra ka mýn Ma ca ris tan da bi le Tür ki ye nin yak la þýk 3,5 ka tý ol du ðu - nu an lat tý. Tür ki ye nin u zun dö nem li ki ra la ma ta ra fýn da da Av ru pa nýn ol - duk ça ge ri sin de ol du ðu nu di le ge ti ren E ki ci, ül ke miz de u zun dö nem li a raç ki ra la ma kap sa mýn da 130 bin a raç bu lun du ðu nu bil dir di. Ýs tan bul/a a TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, New York'ta konuþtu. FOTOÐRAF: AA A raç ki ra la ma pa za rý bü yü yor Ekonomilerdeki toparlanma yavaþlýyor E KO NO MÝK Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Teþ ki la tý (O ECD) Baþ ka ný An gel Gur ri a, kü re sel e ko no mi de ki to par lan ma nýn ya vaþ la dý ðý ný, an cak çift dip li re ses yo na gir me si nin müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Ka na da nýn baþ ken ti Ot ta wa da bir kon fe ran sa ka tý lan Gur ri a, Bi zim söy le di ði miz ba zý a þa ðý yön lü risk le ri bel ki de te yit e de cek bil gi muh - te me len so mut ger çe ðe dö nü þü yor. Ge nel leþ miþ to par lan ma i çin de ya vaþ la ma gö rü - yo ruz de di. Tü ke ti ci ler ve ban ka la rýn kre di bü yü me sin de a zal ma gör dü ðü nü de i fa - de e den Gur ri a, Tü ke ti ci le rin psi ko lo ji si ta ra fýn da ve ay ný za man da kre di ve ren le rin ta ra fýn da dü þü þün ol du ðu bir du rum da sý nýz. Da ha az arz ve da ha az ta lep söz ko nu - su di ye ko nuþ tu. Bir çok ül ke de büt çe a çýk la rý ve borç se vi ye le ri nin sür dü rü le mez ol du ðu nu ve za yýf bü yü me nin hü kü met le ri ma li kon so li das yo nu er te le me ye teþ vik e de bi le ce ði ni be lir ten Gur ri a, an cak bu nun yan lýþ se çim o la ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. O ECD ge çen ay ya yým la dý ðý ra por da, kü re sel e ko no mik to par lan ma nýn yo lun da ol - du ðu nu bil dir miþ, an cak yük sek pet rol fi yat la rýn dan Av ru pa nýn borç kri zi ne u za nan so run la rýn stagf las yo na yol a ça bi le ce ði ne dik ka ti çek miþ ti. Ot to wa/a a Pa muk ü re ti ci si, yað mur ne de niy le mý sý ra dön dü ÞAN LI UR FA DA KI ih ra ca tý ge liþ tir mek, ih ra cat a maç lý ya tý rým la rý ve bu a lan da is tih da mý ar týr mak a dý na dü zen le nen gö rüþ me ler a ma cý na u laþ tý. I rak lý Ý þa dam la rýy la yak la þýk 200 mil yon do lar lýk an laþ ma im za lan dý. Av ru pa ül ke le ri fi zi bi li te ça lýþ ma la rý ný GAP ta sür dü - rür ken, I rak lý i þa dam la rý da a ta ða geç ti. I rak lý i þa dam la rý ya tý rý ma doy ma mýþ, yük sek po - tan si ye le sa hip GAP il le ri ne yö nel di ði be lir til di. Þan lý ur fa da ki si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ÞÝ GEM pro je si kap sa mýn da ya ban cý ya tý rým cý lar la dü zen le dik le ri iþ for mun da Þan lý ur fa lý i þa dam la rýy la I rak lý iþ a dam la rý nýn i ki li gö rüþ me ler de bu lun du. Görüþmeler sonunda Þan - lý ur falý iþadamlarý i le I raklý iþadamlarý a ra sýn da, in þa at, sað lýk gý da gi bi de ði þik iþ kol la rý ve sek tör ler le yak la þýk 200 mil yon do lar lýk bir ya tý rým an laþ ma sý im za lan dý. Þan lý ur fa/ci han Irak lý iþ a dam la rýn dan Þan lý ur fa ya 200 mil yon do lar lýk ya tý rým

12 12 Y PAZAROLA Köþeden EROL OKUTUCU Anketör Seçimler iyice yaklaþtý. Artýk karný burnunda diyebiliriz. Son günlerin en HÝT mevzu bahsi anketler savaþý olsa gerekir. Genel merkezlerden tutun da, ihtiyar heyetlerine kadar, anket yapan þirketlerden aday adaylarýna kadar, seçmenin nabýz atýþýndan kolestrol oranlarýna kadar anketler meydan muharebesi veriliyor. O kadar çok anket kirliliði, sonuç karmaþasý ve çeliþkisi var ki, her parti burun farkýyla önde gösteriliyor. (Aslýnda bu durum eþyanýn tabiatýna da aykýrýdýr ha!) Ýlgili siyasînin sipariþine göre düzenlenen anketler güvenilir ise iþimiz daha da zor. Çünkü yediden yetmiþe bütün partiler birinci oluyor. Sayýn Abdullah Gül ün iþi baya bir zorlaþýrdý her halde. Herkese baþbakanlýk verilecek ya. Gerçi bunun iyi bir yaný da olabilirdi. Bakanlar kurulu komple parti baþkanlarýndan oluþurdu. Ve her halde her Allahýn günü hükümet bozulur ve kurulurdu da. Efendim diyor birisi, bu seçimde o kadar çok çalýþtýk ve çabaladýk ki, þu an birinci parti biziz vesselâm. (Anketler öyle söylüyor.) Mütevazý olanlar daha olumlu yaklaþýyorlar; bizim baraj sorunumuz yok! Hiç olmazsa kesin iktidarýz demedikleri için ayriyeten tebrik e- diyorum. Anket çalýþmalarýnýn garip taraflarýndan birisi ise o gün-hafta mitinglerde yapýlan sataþmalardan ve aðýz bozmalardan sonra seçmende nasýl bir tepki oluþturduðu bile inceleniyor olmasýdýr. Eðer oylarda hafif düþüþ eðilimi varsa hemen aðýz deðiþmekte ve biraz daha güzel konuþulmakta. Yok, eðer yukarý eðilim izlendiyse bu kez daha bir hýþým ile dalýþlara devam e- dilmekte. Seçmenin nabzýný tutuyoruz giriþiyle beraber birçok güzellemeler de aksesuar olarak dinleyicilere -izleyicilere- okuyuculara sunuluyor. Eee þimdi þööle diye lâfa baþlýyorlar; bulgularýmýza göre Ege bölgesinde seçmen profili göz önüne a- lýnýrsa filanca partinin oylarý dikey trende girmiþ olduðu ve maksimum oy aldýðý göz önüne alýnmalýdýr. Sonra da ülke geneline yansýtýlacak olan yatay trendlerin lehte tezahürü söz konusudur ki, iþte bahse deðer bu parti kesin birinci olacaktýr. Aha da þuraya yazýyorum. Söz konusu trendlerin bir de enine gidiþleri ve geliþleri var ki oralara girmeyelim. Tabi anket yapýcýlarýn seçimlerden sonraya da hazýrlýklarý var. (Çuvallayacaklarý kesin!) Yanýlacaklarý kesin olan seçim sonucunda söyleyeceklerini tam o- larak bilemesek de her halde þöyle bir þey olacaktýr: Allah Allah, heyret biþey yane, Çamura battý, suya kaçtý, Ben de þaþkýným, Biz en doðru tahmin ediyorduk, ama niye böyle oldu, Halbuki hiç taraf çekmediydik gibisinden gýdý gýdýlara hazýr olmak lâzým. Handiyse diyeceðim ki; sevgili siyasîler, anketlere bu kadar dolaþacaðýnýza daha fazla seçmen ziyaret etseniz, onlara taahhütlerinizi anlatsanýz hatýrý sayýlýr miktarda oy elde edebilirsiniz ama diyemiyorum iþte. Yerim dar. KOKOREÇ KÜLTÜRDÜR! Ustasý, en güzelinin koyun ve kuzu baðýrsaðýndan yapýldýðýný söylediðinde iki kere düþünmüþtüm. Baðýrsak nedir, ne iþe yarar, bu organýn fonksiyonlarý nedir, tabiî olarak muhteviyatýnda barýndýrdýðý o birtakým katý, sývý unsurlarý da tüketiyor muyum? gibi birkaç saçma sapan soru gelmiþti aklýma; sonrasýnda fast food nation da etin içine karýþan x unsurunu bütün çabalara karþýn etin içine karýþmasýný durduramadýklarý hatta bu sebepten ölen çocuklarýn da olduðu aklýma geliverdi, sonra da omuz silkip yarým ekmeði silip süpürdüm. Kanaatimce en güzel piþirme usûlü kömür ateþinde olan, zaten kokoreç a- teþe çok dayanýklý deðil imiþ, yani bir dilim biftek gibi öyle uzun uzun piþirmeye gerek yokmuþ, ateþi þöyle bir kucaklayýversin kömürün üzerine yaðlar þarýl þarýl akmaya baþlarmýþ lerin baþýnda büfelerde daha çok ýzgara tava kullanýlýyordu, sonra sonra iþ iyice kömüre döndü bilhassa seyyarlar ezelden beridir kömürde yapýyor bu iþi. Izgara tava da ise eleman elindeki spatula ile kokoreçe vura vura parçalar, ardýndan da bilek hareketiyle dökümün üzerinde ileri geri, yukarý aþaðý çevirerek piþirirdi, ýzgaranýn ön tarafýnda piþen kokoreçten gayri ýzgaranýn arka kýsmýnda büyük bir kütle halinde kokoreç stoklanýp piþirilmeyi beklerdi. Damak tadýna göre deðiþse de, þahsî itikadým kokoreççe en güzel giden baharatlarýn kekik ve pul biber olduðudur. Ýçecek o- larak ise pul biberden yanardaða dönmüþ aðzýma, tulumbacý edasý ile yetiþen þoför ayranýdýr, evet ayransýz kokoreç, kokoreç MERAKLI BÝLGÝLER Avrupa Konseyi fikri deðildir. Ýyice çýrpýlýp homojene edilmiþ, köpükleri bardaðýn kenarýndan dökülen ayrandan daha mükellef bir içecek hayali hafzalamý dolduramýyor. Hem kola da ne ki aðzýmdaki yangýný durdurmak bir yana, asitli bünyesiyle yangýna körükle gitmekten baþkaca da bir görevi yok. Zaten acýsivri biber, pul biber gibi bir þey yediðinizde acýnýn muhtevasýnda bir takým Avrupa Konseyi fikrini ilk defa Avusturyalý gazeteci Alfred Herman Fried ( ) ortaya atmýþtýr. Fried, 1911 yýlýnda barýþýn devamlý korunmasý hususundaki çalýþmalarý ile Nobel armaðanýný kazanmýþtýr. Fried, Avrupa ülkelerinin barýþçý bir çatý altýnda birleþmesi düþüncesini savunuyordu. Alfred Herman Fried Bü düþüncesi ölümünden 28 sene sonra 1949 da Strasbourg da Avrupa Konseyi nin kurulmasýyla gerçekleþmiþ oldu. yaðlar dilinize ve aðzýnýza yapýþýr, bu yaðlý muhteviyatý söküp atmak için en güzel çare ya ekmek içi yemektir ya da ayran içmektir, hem ayran cildi güzelleþtirir, diþleri besler kemiklerinizi saðlamlaþtýrýr hem de uykunuz daha çabuk gelir. Yani bütün tatlar bir yana kokoreç bir yanadýr. Adýný kokar iç sözcüklerinden almýþ olan bu besin, ancak ve ancak Mart ve Nisan aylarýnda tüketilmelidir. Bu durumda kokoreç ancak ilkbaharda yenilebilecek demektir. En büyük hendikapý da budur zaten. Bu mevsim dýþýnda kesinlikle tüketilmemelidir. Ayrýca bu besinin temizliði konusundaki þüpheler ister istemez haklýdýr. Ayný durum diðer bütün besinlerde de söz konusu olsa da, kokoreç için ayrý bir ö- nem taþýr. Avrupa Birliði nin kokoreççe yasak getirmesi oldukça komik bir durumdur. Kendilerinin yedikleri nice pis ya da bize iðrenç gelebilecek besinler varken kokoreç bu konuda haksýzlýða uðramaktadýr. Gereken tek þey Türk Standartlarý Enstitüsü ya da üniversitelerce kokoreç için oldukça detaylý bir araþtýrma yapýlýp hangi þartlarda nasýl üretileceði, nasýl saklanabileceði ve hatta nasýl piþirilip servis yapýlabileceði konularýnda sýnýrlarýn çizilmesidir. Bu bilgiler ýþýðýnda da üretimi devlet tarafýndan desteklenmeli ve denetlenmelidir. Neden mi? Bu bir kültürdür. Çok eski bir kültürdür. Önemli bir kültürdür. Kokoreç hiçbir zaman sadece kokoreç deðildir. Ve hiçbirimizin bu güzel tadý ve kültürü çocuklarýmýzdan, torunlarýmýzdan esirgeme hakký yoktur. Avrupa Birliðine gelirsek onlardan kat kat deðerlidir, bizim herhangi bir kültürümüz ki konu kokoreç ise görüntü daha da nettir! (Biraz havadan attým galiba!) Her þeyden önce kokoreç tabiî bir besindir. O yüzden herhangi bir saðlýk sorunu söz konusu deðildir, diðer bütün tabiî besinlerde olduðu gibi. Biz tabiî besinlerden uzaklaþtýkça hastalýklar baþ göstermektedir ki týp bunu çok yakýnda kabul edecektir. Çünkü bizim tabiî besinlerimiz çok uzun yýllardýr test imizden geçmiþtir ve organizmalarýmýz benimsemiþtir. Ama ne var ki bugün kendi kendimize bazý kültürlerimize balta vurmaktayýz.. Kokoreçte bundan nasibini alýyor ister istemez. Hadi kokoreç yemeye... Müstehcenlikle ilgili ilk açýk oturum ne zaman ve nerede yapýldý? YENÝ ASYA gazetesi, 20 Nisan 1975 tarihinde Ýstanbul Spor ve Sergi Sarayýnda Müstehcen Neþriyat isimli bir açýk o- turum tertiplemiþti. Bu açýk oturum o zaman bir hayli yanký uyandýrmýþ ve güzel geliþmelere vesile olmuþtu. Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr. Tel: Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Beyaz Lale Anaokulu Çocuðunuz Varsa Durun 1 Dakika Önce Saðlam Bir Temel Diyorsanýz Beyaz Lale Anaokulu Yaz Okulu Ve Yeni Dönem Anaokulu Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr. Ayrýca Okulumuzda Çalýþacak Anaokulu Anaokulu Öðretmeni Alacaktýr Gsm Profesörler Sitesi Bornova-Ýzmir Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SA TI LIK AR SA Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA 2006 Model siyah wolkswagen transporter, bakýmlý,deðiþeni yok GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532)

13 DÝZÝ 13 Asýl yasak zihinlerde YAZAR SÝBEL ERASLAN: KONUÞMASI GEREKEN, BAÞÖRTÜSÜ KONUSUNDA BEDEL ÖDEYENLERDÝR. Fatma Yýlmaz 3 Ba þör tü sü ya sa ðý ko nu sun da ya zar Si bel E ras lan ýn da söy le ye - cek le ri var. E ras lan ba þör tü lü ve ki - lin za ma ný o lup ol ma dý ðý ný tar týþ - ma la rý na ba þör tü lü ka dýn la rýn ka - rar ve re ce ði ni söy lü yor. Ya zar E ras - lan, ne si ya si le rin, ne de a ka de mis - yen le rin bu ko nu da ka rar mer cii ol - ma dý ðý ný, e sas ko nu þa cak ki þi le rin ba þör tü sü ko nu sun da be del ö de - yen ler ol du ðu nu be lir ti yor. Si bel E ras lan kim dir? 1967 yý lýn da Ýs tan bul da doð - du. Üs kü dar Kýz Li se si ni bi tir di yý lýn da Ýs tan bul Ü ni ver si - te si Hu kuk Fa kül te si nden me - zun ol du a ra sýn da Re fah Par ti si Ýs tan bul Ýl Ha ným - lar Ko mis yo nu Baþ kan lý ðý yap tý. Ýn san hak la rý, ka dýn la rýn e ði ti - mi, is tih da mý ve hak la rý ko nu - lu pro je ler de gö rev al dý. Fil Ya - zý la rý, Can Par ça sý Hz. Fa tý - ma, Ba lýk ve Tan go, Ka dýn Sul tan lar, Par ça sý Ben den, Si ret-i Mer yem, Cen net Ka dýn - la rý nýn Sul ta ný, Çöl De niz - Hz. Ha ti ce ad lý ki tap la rýn ya za rý. Ha len Star ga ze te sin de kö þe ya - zar lý ðý ya pý yor. Sibel Eraslan: Baþörtüsü, milletvekilliði için engel deðil. Türkiye de yýllardýr süren ve git gide kanýksanan bir baþörtüsü yasaðý var. Maðdurlarý ardýna takýp ilerleyen bu yasak, sizce bugün ne durumda? Bahsettiðiniz yasak, üniversitelerde 1968 den bu yana yaþanýyor. Meslekî engel olarak da 1972 yýlýnda Av. Emine Aykenar ýn Ýstanbul Barosu ndan atýldýðý zamanlardan itibaren sürüyor. 28 Þubat 1997 darbesinden itibarense sistematik bir hale geldi. Son bir yýldýr üniversitelerde kýsmen bir rahatlýk var, ama meslek yapma konusundaki engel hâlâ sürüyor. Kadýn bedeni ve giyim konusu, bizde cumhuriyet devrimlerinin ana manivelalarýndan birisi olduðu i- çin bu kadar yoðun bir basýnç olarak yaþýyoruz halen bu konuyu. Kadýn tesettürü Tanzimat tan bu yana Batý karþýsýndaki yenilgi psiklojisi baðlamýnda sürekli tartýþma konusu yapýlmýþ bir hadisedir Üniversitelerin bir kýsmýnda baþörtüsü yasaðý kýsmen kalksa da, bir çok okulda halen sürüyor bu konuda kalýcý bir düzenleme gerekmez mi? Temel hak ve hürriyetler konusu uluslar arasý sözleþmeler ve anayasamýz baðlamýnda koruma altýnda olduðu halde yaþýyoruz biz bu yasaklarý. Yani yasaklarýn herhangi hukukî bir zemini zaten yok. Tam tersine asýl yürütülen yasaklar, uluslar arasý sözleþmelere, anayasaya ve kanuna aykýrýdýr. Fiilî durum olan yasaklarýn engellenmesine dair önlemler alýnmalý. Baþörtüsü yasaðý konusunda hükümetin tavrýný nasýl buluyorsunuz? Baþta Sayýn Baþbakan olmak üzere, siyasilerimizin pek çoðu bu yasaðýn maðduriyetini bizzat yaþayan ve çözümü baðlamýnda samimiyetlerini yakinen bildiðim insanlar. Sadece iktidar partisi deðil, artýk CHP bile kangren olmuþ bu meselenin çözümünü dillendiriyor. Yeni seçilecek iktidar, bu yasaklarý aþma konusunda nasýl bir politika izlemeli? Baþörtüsü konusunda referandum tartýþmalarý yapýlýrken, temel hak ve hürriyetlerin referanduma konu edilemezliði üzerinden bu durumu eleþtiren ve referanduma karþý çýkan pek çok makale kaleme almýþtým. A- ma artýk bu durumun siyaseti aþtýðýný fark e- diyorum, toplumsal onayýn sesini yükseltmesi gerekiyor. Siyaset tek baþýna yeterli gelmiyor. Yeni Anayasa baðlamýnda, referandum çözüm için düþünülebilir. Kanunen bir yasak yok, hukukî bir engel söz konusu deðil, peki sizce baþörtüsü sorunu Türkiye de ne zaman sona erer? Kendimize güvendiðimiz, kalbimizi insan sevgisine açtýðýmýz, insan onuruna gerçekten saygý duyduðumuz, görünüþün deðil, ehliyet ve liyakatýn önemini fark ettiðimizde çözülecek asýl zihinlerdeki problem Sizce mecliste baþörtülü milletvekili bulunmalý mý? Niçin olmasýn? Baþörtüsünü, Milletvekili olmak isteyen kadýnlar için bir engel olarak görmüyorum. Merve Kavakçý nýn 1999 da fiziksel güç kullanýlarak Meclis ten atýlmasýnýn ardýndan 12 yýl gibi bir zaman geçti. Bu süre zarfýnda 2 genel seçim, 2 yerel seçim geçirdik. Fakat bu süreçte baþörtülü hanýmlar sandýk baþlarýnda bile görev alamadýlar. Bugün 28 Þubat sürecinin demokratikleþmeye zarar verdiði her kesim tarafýndan kabul ediliyor. Baþörtülü milletvekiline karþý muhalefetin tavrý da daha yumuþak. Buna raðmen hiçbir parti baþörtülü milletvekili adaylarýna, seçilebilecek sýralardan listelerde yer verilmedi. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Merve Kavakçý, yakýn arkadaþýmdýr. Hem seçim döneminde hem de 1999 sonrasý süreçte birlikte çalýþtýðýmýz, birlikte savunma mücadelesi verdiðimiz deðerli bir birikimdir Merve Kavakçý. Refah Partisi ve Fazilet Partisi nin kapatýlma süreçlerini ve onlarý takiben Ak Parti ye açýlan kapatma dâvâlarýný da yakýnen takip eden bir hukukçu olarak, baþörtüsü üzerinden üretilmiþ siyasî tehdit, varoluþsal anlamda ciddî bir þantaja dönüþmüþ durumdadýr. Partilerin kapatýlma tehditi karþýsýnda yaþadýklarýný düþünüyorum bu tehditleri Ama dediðiniz gibi hemen her kesim artýk özgürlüklerden yana. Bu konuda yýllarca sessiz kalmýþ dinî cemaatler bile artýk konuþup yazabiliyor. Her ne kadar bir kýsmý salt hükümete karþý muhalefet yapabilmek için konuyu gündeme taþýyorsa da ben bu uyanýþtan da memnunum. E vet her kes ko nuþ sun. A ma e sas ko nu þa cak o lan lar ba þör tü sü ko nu sun da be del ö de yen ler dir. Baþörtülü milletvekili zamaný geldi ya da henüz zamaný deðil türünden yaklaþýmlara ne diyorsunuz? Buna baþörtülü kadýnlar karar verecek. Yani bedeli ödeyenler dan beri baþörtüsü konusundaki sivil direniþin ve savunmalarýn içinde olan birisi olarak, bunu ne siyasilere, ne de akademisyenlere has bir konuþma alaný olarak görmüyorum. Evet herkes konuþsun. Ama esas konuþacak olanlar baþörtüsü konusunda bedel ödeyenlerdir. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Baþörtülü aday yoksa oy da yok kampanyasý hakkýnda yakýþýksýz nitelemesinde bulundu, savunanlarý gerilim siyaseti yapmakla suçladý. Baþbakan neden böyle bir çýkýþ yaptý sizce? Kampanya Baþörtülü milletvekili istiyoruz þeklinde baþladý. Bu þekilde devam etmeliydi. Daha sonra Oy da yok þekline dönüþtürüldü, olumsuz içeriðiyle kendini bloke etti. Baþörtüsü konusunda hukukî mücadele pratiði olmayan arkadaþlarýmýzýn böylesi bir polemiði kiþiselleþtirmesini doðru bulmuyorum. Þimdiye kadar ne yaptýn diye kýsa bir soru soruyorum. Sen neredeydin, yýllardýr yaþanan bu aðýr zulmü çekerken binlerce öðrenci ve kadýn Sen neredeydin? Baþbakan okula alýnmayan kýzlarýnýn yanýnda hukuk mücadelesinin içinde olan bir babaydý meselâ. Eþi, protokollere alýnmayarak yalnýzlaþtýrýldýðýnda da duruþunu bozmadý. Bu konuda Tayyip Erdoðan üzerinden muhalefet yapmak, muhalefet deðildir. Kiþisel reytinge takýlý gazeteci reflekslerini veya ezberler üzerinden süren cemaat reaksiyonlarýný, adaletli bulmuyorum. { YARIN: ALEV ERKÝLET { { A R Þ Ý V D E N Zo run lu hic ret Tür ki ye ye 12 Ey lül ün ar ma ðan ý o - lan ba þör tü sü ya sa ðý, bir dö nem Baþ - ba kan sý fa týy la mað dur öð ren ci le re Ba þý ný zý a çýn, gü na hý be nim boy nu ma tav si ye sin de bu lu nan mer hum Ö zal ýn bi - lâ ha re so ru nu ya say la çöz me ya nýl gý sý na dü þe rek A na ya sa Mah ke me si ni mü da hil kýl mak su re tiy le da ha da i çin den çý kýl maz ha le ge tir miþ ol ma sý na rað men, 1991 se - çim le ri son ra sýn da bü yük öl çü de ha fif le - til miþ ve bir-i ki ü ni ver si te nin bir-i ki bö lü - müy le sý nýr lý ha le ge ti ril miþ ti. A ma 28 Þu bat sü re ci bu du ru mu ter si - ne çe vir di. Ya sa ðýn bü yük öl çü de ge ri le til - di ði ve mar ji nal ký lýn dý ðý bir or tam da RP li de ri nin yap tý ðý Rek tör ler ba þör tü lü le re se lâm du ra cak çý ký þý ný ya sak çý ka fa hiç u - nut ma dý ve gü cü e le ge çir di ðin de te pe te - pe kul lan dý. Se kiz yýl lýk sal ta na tý ya rýn bi te cek o lan Gü rüz, yük sek yar gý yý ve as ke ri ar ka sý na, U luð bay ve Bos tan cý oð lu gi bi Mil lî E ði tim Ba kan la rý ný ya ný na a la rak, ya sak a la ný ný ge niþ let me pro je si ni hý þým la uy gu la ma ya koy du. Ön ce tüm dev let ü ni ver si te le - ri ya sak kap sa mý na a lýn dý. Ar dýn - dan va kýf ü ni ver si te le ri. Son ra ü ni - ver si te loj man la rý. Eþ za man lý o la - rak Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na bað lý o kul lar ve res mî da i re ler. Ve ba zý ka mu ta til te sis le ri. A dým a dým yay gýn laþ tý rý lan uy gu la ma da, ö zel bir du ru mu bu lu nan i mam-ha tip ler ve i lâ - hi yat fa kül te le ri so na bý ra kýl dý. Di ðer he def le rin hal le dil me - si ni mü te a kip ön ce i mam-ha tip ler, son ra i lâ hi yat lar kýs ka ca a lý nýp Mar ma - ra Ý lâ hi yat la o pe ras yon bi ti ril di. Ka de me li bir þe kil de yü rü tü len bu o - pe ras yon es na sýn da, ön ce le ri ya sak kap sa - mý dý þýn da o lan ö zel ü ni ver si te le re sý ðý nan ba þör tü lü ler, o ra lar da da ba rý na maz ha le ge ti ril di. Bu hu kuk dý þý uy gu la ma - la ra kar þý baþ vu ru lan hu kuk yol la - rý da, 28 Þu bat bri fing le riy le ter - bi ye e di len yar gý sis te mi ne ta kýl dý. Her þe ye rað men ba þör tü sü dâ - vâ la rýn da hu ku kun ve vic da nýn ge - re ði ni ye ri ne ge tir me ce sa re ti ni gös te ren ha kim ler i se sü rül dü. Böy le ce Tür ki ye sý nýr la rý i çe ri - sin de ba þör tü lü öð ren ci le re bü tün ka pý lar ka pan mýþ ol du. Bu du rum da hic ret yo lu a çýl dý. Ve mað dur la rýn ilk sý ðýn dý ðý yer, KKTC ü ni ver si te le ri ol - du. A ma ya sak çý ka fa ge cik me den o ra ya da el a týn ca KKTC ka pý sý da ka pan dý. Bu nun ü ze ri ne baþ ka al ter - na tif a ra yýþ la rý na gi ril di. Her - þe ye rað men o ku mak ve i - lim tah sil et mek i çin ka rar - lý o lan ba þör tü lü ler, þart la rý na, im kân la rý na ve bað lan tý la rý na gö re Al man ya dan A me ri ka ya, A vus tur - ya dan A vus tral ya ya, Ma ca ris - tan dan Su ri ye ye ka dar, dün ya nýn pek çok kö þe si ne da ðýl dý lar. Git tik le ri yer ler de týp, mü hen - dis lik, e ko no mi, iþ let me ci lik, bil - gi sa yar öð re ni mi gö ren bu genç kýz la rýn bir kýs mý, þu gün ler de me zun ol ma ya baþ la dý lar. Eç le - rin de bil gi sa yar de vi Mic ro soft ta ça lý þan lar bi le var. As lýn da ya sak yü zün den gur bet te o ku mak zo run da ka lan bu ba þa rý lý genç kýz lar, al dýk la rý e ði tim ve bi ri ki mi ken di ül ke le ri ne hiz met i çin kul lan - mak is ti yor lar. A ma ön le rin de ki ya - sak çý ka fa en ge li hâ lâ de - vam e di yor. A kýl, man týk, iz an, vic - dan, hu kuk dý þý ya sa ðýn bi le iç le rin de ki o ku ma, öð - ren me ve hiz met aþ ký ný sön dü re me di ði bu pý rýl pý rýl genç le rin çi le si ne za man bi - te cek der si niz... (Kâ zým Güleçyüz, Ye ni As ya ) {

14 14 SPOR Y Ankara yeni stadýna 2 yýl sonra kavuþuyor Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, "Ankara'ya yapýlacak stat 2013 yýlýna kesin olarak hazýr olur. Finansman sorunu yok, stadý devlet kaynaklarýyla yapacaðýz" dedi. Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde Belçika karþýsýnda deplasmanda aldýklarý 1-1'lik beraberliðe sevinmeleri gerektiðini söyledi. FOTOÐRAF: A.A HÝDDÝNK GÝDÝYOR (A) Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde Belçika karþýsýnda deplasmanda aldýklarý 1-1'lik beraberliðe sevinmeleri gerektiðini söyledi. Hiddink, ''Bence beraberlikle mutlu olmalýyýz. Savruk baþladýk, konsantrasyon baðlamýnda maçtan uzaktýk. Rakibimiz kornerlerle tehlikeli olmaya baþladý. Bireysel bir hatadan golü yedik. Arda'nýn hareketi orta a- landaki direnci, goldeki becerisi mükemmel bir gol getirdi'' dedi. Maçýn ikinci yarýsýnda Belçika'nýn yine korner ve serbest a- týþlardan tehlikeli olmaya çalýþtýðýný belirten Hiddink, ''Ýkinci yarýda üstün gelmeye gücümüz yoktu. Fiziksel güç manasýnda sýkýntýmýz vardý. Penaltýnýn gol olmamasý nedeniyle þanslýydýk. Genel anlamda orta alanda üstündük ama gol atmamýz anlamýnda yeterli olmadý'' diye konuþtu. Hollandalýçalýþtýrýcý,''Kalýyor musunuz,gidiyormusunuz?''sorusuna,''kesinolan hiçbirþeyyok.kýsasürelibir tatilimizolacak.tffilesözleþmemdevamediyor.ýyibir kontratýmvar.kontratdýþýndakikonularlailgilidegörüþmelerimizoldu"dedi. HÝÇBÝR BELÝRSÝZLÝK YOK Hiddink'e maçla ilgili açýklamalarýnýn ardýndan, Chelsea'nin kendisini istediði ve geleceðiyle ilgili sorular yöneltildi. Hollandalý çalýþtýrýcý, ''Kalýyor musunuz, gidiyor musunuz?'' sorusuna, ''Kesin olan hiçbir þey yok. Ben söyleyeceðimi söyledim. Kýsa süreli bir tatilimiz olacak. TFF ile sözleþmem devam ediyor. Ýyi bir kontratým var. Kontrat dýþýndaki konularla ilgili de görüþmelerimiz oldu. Sayýn Mahmut Özgener ile konuþtuk'' cevabýný verdi. Sözleþmesinde bir belirsizlik olup olmadýðý sorusuna ise Hiddink, ''Hiçbir belirsizlik yok sonuna kadar sözleþmem var. Sözleþmem devam ederken herhangi bir þey olursa bunun üzerine de konuþuruz dendi zaten. Takýmýn aldýðý sonuçlarla ilgili konuþsak daha iyi olacak. Bence Türkiye sonuçtan dolayý mutlu olmalý'' dedi. Hiddink, (A) Milli Takým'ýn geleceðini nasýl gördüðü sorusu üzerine, ''Takýmýmýz nasýl oynayacaðýný biliyor. Teknik kadroda iyi hocalar var onlarla çalýþmaktan çok mutluyum'' ifadesini kullandý. GENÇLÝK ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül'ün, uzun süredir Ankara'ya stat yapma projesi hayal olmaktan çýkarken, yeni stadýn 2013 yýlýnda hizmete girmesi planlanýyor. Konuyla ilgili olarak açýklamalarda bulunan Genel Müdür Akgül, ''Mitingde sayýn baþbakanýmýz Ankaralýlar'a söz verdi. Sayýn baþbakanýmýzla görüþtük. Kendisi de onayladý. Þu anda stat için yazýþmalara baþladýk. Mevcut 19 Mayýs Stadý'nýn yerine yapacaðýz. Orada yapýlabilmesi için bazý izinler gerekiyor'' diye konuþtu. Mevcut 19 Mayýs Stadý'nýn bulunduðu yerin Milli Komite'nin kontrolünde bulunduðunu anlatan Yunus Akgül, ''Milli Komite'ye, stat yapýlabilmesi için izin yazýlarýný yazdýk. Þimdi Milli Komite toplanacak, bize 'stat yapýlabilir' derse hemen proje ihalesine çýkacaðýz. Milli Komite'nin toplanmasýný bekliyoruz. Milli Komite'nin baþkaný sayýn Cumhurbaþkaný. Komitede, Baþbakan, Genelkurmay Baþkaný ve 4-5 bakan var. Çok sýk top- Yunus Akgül, "Yeni stat için görüþmelere baþladýk" dedi. lanan bir komite deðil. Ne zaman toplanýr bilmiyorum'' dedi. Komite toplantýsýnda kendi gündemlerinin geçtiði anda proje ihalesine çýkacaklarýný ifade e- den Yunus Akgül, ''Stat iki sene içinde bitecek yýlýnda kesin hazýr olur. Finansman sorunu yok. Stadý devlet kaynaklarýyla yapacaðýz. Biz de 2023 vizyonunu hazýrlýyoruz yýlýna kadar tüm illerdeki statlarý yenileyeceðiz. 20 ille ilgili çalýþmaya baþladýk. Statlar yýkýlacak. Bulunduklarý yerlerde yapýlacak. Bulunduðu yer olmazsa orasý satýlýp, baþka bir yerde yapacaðýz'' diyerek sözlerini tamamladý. Belçika basýný umutsuz BELÇÝKA SPOR BASINI KENDÝ SAHALARINDA OYNADIKLARI TÜRKÝYE BERABERLÝÐÝNÝ YORUMLARKEN "2012 AVRUPA KUPASI BÝZDEN UZAKLAÞIYOR" GÖRÜÞLERÝNE YER VERDÝ Avrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde kendi sahasýnda Türkiye ile 1-1 berabere kalan Belçika'da gazeteler, Türkiye'nin avantaj saðladýðýný Belçika'nýn ise kupadan uzaklaþtýðý yorumunda bulundu. Fransýzca yayýmlanan gazetelerden Le Soir, "Yine olmadý" baþlýðýný kullandýðý haberinde "Belçika artýk kendi kaderini kendisi belirleyemeyecek ve Almanya'nýn ardýndan ikinci olabilmek için Türkiye'nin bir baþka maçta yenilmesini bekleyecek" deðerlendirmesinde bulundu. "Witsel'in kaçýrdýðý penaltý pahalýya patlayabilir" denilen haberde, Teknik Direktör George Leekens'in ise "Penaltýyý kaçýrmasý sorun deðil, Witsel en iyi oyuncularýmdan biri" diyerek bu o- yuncusunu koruduðu belirtildi. KAÇAN PENALTI BERBAT ETTÝ La Capitale gazetesi, "Euro 2012'ye hazýr deðiliz" baþlýklý haberinde "Belçika'nýn kazanmak i- çin elinde çok fýrsat oldu, ama daha önceki maçlardaki performansý burada göremedik. Teknik oynamamýza raðmen, maçýn hakimiyetini koruyamadýk" yorumunda bulundu. Derniere Heure gazetesi, "Witsel;in kaçýrdýðý penaltý berbat etti" ve "Belçikalý oyuncalar ilk 15 dakika çok iyi bir oyun çýkardýlar, maçýn geri kalan kýsmýnda Türkiye'nin ritmi yükseldi" ifadesini kullandý. Teknik Direktör Leekens'in Belçika'da siyasetçilerin yapamadýðýný baþararak herkesi birleþtirdiðini belirten gazete,"meksika 1986;dan bu yana Belçika, Kýzýl Þeytanlarýn arkasýnda tek yürek olmamýþtý, siyasetçilerin bir senedir yapamadýðýný Leekens yaptý. Stadyumda taraftarlar Fransýz ve Flaman ayrýmý olmadan Leekens;in takýmýný destekledi" tespitinde bulunarak 1 yýldýr kurulamayan hükümetin Leekens'in baþbakanlýðýnda kurulmasýný istedi. Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý Elemeleri'nde, Belçika ile 1-1 berabere kalarak, ikinciliðe yükselme þansýný deðerlendiremedi. FOTOÐRAF: A.A GRUP ÝKÝNCÝLÝÐÝ ÝÇÝN AVANTAJLI DURUMA GEÇTÝK 2012 Avrupa Þampiyonasý elemeleri (A) Grubu'ndaki 6. maçýnda deplasmanda Belçika ile 1-1 berabere kalarak, grup ikinciliði þansýný sürdürdü. Grupta 6. maçýnda 10 puana ulaþan (A) Milli Futbol Takýmý bir maç eksiðiyle, 11 puanlý 2. sýradaki Belçika'nýn ardýndan 3. sýrada yer aldý. Ýkincilik için Belçika ile çekiþen (A) milliler, rakiplerinden deplasmanda aldýklarý 1 puan ile avantajlý bir durum elde etti. Lider Almanya, Avusturya karþýsýnda aldýðý galibiyetle puanýný 6 maçta puanýný 18'e yükseltirken, 2. sýradaki 7 maçta Belçika 11, 3. sýradaki Türkiye ise 6 maçta 10 puana sahip. Ýkinciliðin bir diðer adayý Avusturya ise Almanya karþýsýndaki maðlubiyetle bu þansýný iyice zora soktu. Belçika deplasmanýnda gruptaki ilk beraberliðini alan Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 de maðlubiyeti bulunuyor. 2 Eylül'de Kazakistan'ý konuk edecek Türkiye, 6 Eylül'de de deplasmanda Avusturya ile karþýlaþacak. A Milliler, 7 Ekim'de Türkiye'de Almanya'yý aðýrladýktan sonra, 11 Ekim'de yine evinde oynayacaðý Azerbaycan maçýyla eleme grubu mücadelesini tamamlayacak.

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 ÝTALYA FUTBOLUNDA BAHÝS SKANDALI SERÝE A'DAN BÝRKAÇ MAÇIN DA SKANDALA KARIÞTIÐI BELÝRTÝLÝYOR. SKANDALA ADI KARIÞAN ROMA TAKIMININ MÝLLÝ OYUNCUSU DE ROSSÝ'NÝN SORUÞTURMA DOSYASINDA ÝSMÝNÝN OLMADIÐI AÇIKLANDI. MTM'nin her ay, tüm medya mecralarýný araþtýrarak hazýrladýðý ''Ayýn spor gündemi'' raporuna göre, mayýs ayýnýn en çok konuþulan takýmý Fenerbahçe oldu. FOTOÐRAF: A.A Þampiyonluk yaradý ÝTALYA futbolunda, geçen hafta patlak veren bahis skandalýnýn ilk aþamasýnda tutuklanan 16 kiþinin ifadelerinin alýnmasýna baþlanýrken, Serie A'da oynanan birkaç maçýn da skandala karýþtýðý ileri sürüldü. Cremona Savcýsý Roberto Di Martino'nun yürüttüðü soruþturmanýn ilk aþamasýnda tutuklanan ve aralarýnda Lazio'nun eski kaptaný Giuseppe Signori'nin de bulunduðu 16 kiþinin sorgularý devam e- diyor. 16 kiþiden biri olan diþ doktoru ve Ancona takýmýnýn eski yöneticisi Marco Pirani, savcýya verdiði ifadesinde, Ýtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezon oynanan 4 ya da 5 maçýn da skandala karýþtýðýný belirtti. Bu arada, skandala adý karýþtýðý iddia e- dilen AS Roma takýmýnýn milli orta saha oyuncusu Daniele De Rossi'nin isminin soruþturma dosyasýnda yer almadýðý, bizzat savcý Roberto Di Martino tarafýndan açýklandý. 28 yaþýndaki oyuncu ise adýnýn bu skandalla anýlmasýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirirken, yanlýþ referanslarla isminin karalanmaya çalýþýldýðýný söyledi. Ýtalya Futbol Federasyonu Baþkaný Giancarlo Abete ise yargý sürecininliglerde yeni sezon programýnýn belli olmadan sonuçlanmasýný istediðini kaydetti. Çizmede, hafta içinde ortaya çýkan bahis ve þike skandalýnda, daha çok Serie B ve Serie C'yi kapsayan toplam 18 maçýn gözlem altýna alýndýðý açýklanmýþtý. MAYIS AYININ MEDYADA EN ÇOK YER ALAN TAKIMI LÝG ÞAMPÝYONU FENER- BAHÇE, EN ÇOK KONUÞULAN FUTBOLCUSU GOL KRALI ALEX DE SOUZA OLDU. MEDYA Takip Merkezinin (MTM), spor dünyasýnýn en popüler takýmlarýný, oyuncularýný ve olaylarýný belirlediði ''Ayýn spor gündemi'' araþtýrmasýnda mayýs ayýna Fenerbahçe'nin þampiyonluðu ve Alex de Souza damgasýný vurdu. MTM'nin her ay, tüm medya mecralarýný araþtýrarak hazýrladýðý ''Ayýn spor gündemi'' raporuna göre, mayýs ayýnýn en çok konuþulan takýmý Fenerbahçe oldu. Ligi birincilikle tamamlayan Fenerbahçe, dört yýl aradan sonra þampiyonluk unvanýný kazanmasýyla medyanýn ilgisini de üzerine topladý. Þampiyon takýma ilgi yüzde 26 artýþ gösterirken, medya ay boyunca 45 bin 377 kez Fenerbahçe'nin haberine yer verdi. EN ÇOK KONUÞULANLAR Alex de Souza: 7 bin 343 haber-yazý Arda Turan: 4 bin 595 haber-yazý Guti Hernandez: 3 bin 912 haber-yazý Gökhan Gönül: 3 bin 874 haber-yazý Mamadou Niang: 3 bin 709 haber-yazý RicardoQuaresma: 3bin622haber-yazý Burak Yýlmaz: 3 bin 598 haber-yazý Nuri Þahin: 3 bin 359 haber-yazý Miroslav Stoch: 3 bin 027 haber-yazý Diego Lugano: 2 bin 946 haber-yazý TRABZONSPOR ÝKÝNCÝ SIRADA Þampiyonluðu ikili averajla Fenerbahçe'ye kaptýran Trabzonspor ise geçtiðimiz ay boyunca 34 bin 154 habere konu edildi ve ikinci sýrada yer aldý. Ziraat Türkiye Kupasý þampiyonu Beþiktaþ ise mayýs ayý boyunca 31 bin 399 habere konu edilerek üçüncü sýraya yerleþti. Sezonu hayal kýrýklýklarý ile kapatan Galatasaray ise Ünal Aysal'ýn baþkanlýða seçilmesi, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelmesiyle ay boyunca 31 bin 360 habere konu edildi. Mayýs ayýnda 2 bini aþkýn gazete, dergi, TV kanalý ve haber sitesinde yapýlan medya takibi sonuçlarýna göre, Mayýs ayýnýn en çok konuþulan kulüpleri þöyle: Fenerbahçe: 45 bin 377 haber-yazý, Trabzonspor: 34 bin 154 haber-yazý, Beþiktaþ: 31 bin 399 haber-yazý, Galatasaray: 31 bin 360 haberyazý, Bursaspor: 22 bin 971 haber-yazý. ''GOL KRALI'', MEDYADA DA ''KRAL'' MTM'nin, ayný araþtýrma raporuna göre, mayýs ayýnýn en çok konuþulan sporcusu, Alex de Souza oldu. Spor Toto Süper Lig'de ''Gol Kralý'' olan Alex, medyada da bu krallýðýný sürdürdü ve mayýs ayýnda 7 bin 343 habere konu edildi. Mayýs ayýnýn en çok konuþulan ikinci sporcusu ise Galatasaraylý Arda Turan oldu. Milli futbolcu, geçtiðimiz ay basýnda 4 bin 595 a- det haberde yer aldý. Haberlerinde yüzde 229'luk oranýnda bir artýþla dikkati çeken (A) Milli Futbol Takýmý'nýn yýldýz isimlerinden Nuri Þahin, en çok konuþulan sporcular listesinde yerini aldý. Genç o- yuncu, Borussia Dortmund ile þampiyonluk sevinci yaþamasý ve Ýspanyol devi Real Madrid'e transfer olmasý konularýyla sýkça gündeme geldi. Nuri, geçtiðimiz ay 3 bin 359 habere konu edildi. Saracoðlu yenileniyor FENERBAHÇE Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yenileme, tamirat ve bakým iþlemleri kapsamýnda koltuklarýn yenilenme iþlemlerine baþlandý. Sarý-lacivertli kulüpten alýnan bilgiye göre, yenileme çalýþmalarý kapsamýnda Fenerium alt ve maraton alt tribünlerinde tüm koltuklar söküldü ve yerlerine uygun görülen yeni koltuklarýn montajýna geçildi. Bunun dýþýnda diðer tribünlerde ve stadýn tamamýndaki boya, badana, koltuk deðiþtirme ve bakým çalýþmalarýnýn da sürdüðü bildirildi. Ömer ve Semih bugün dönüyor TÜRKÝYE'YÝ NBA'de temsil eden milli basketbolculardan ikisi daha yurda dönüyor. Basketbol Federasyonundan alýnan bilgiye göre, Cleveland Cavaliers formasý giyen Semih Erden ile Chicago Bulls'ta mücadele eden Ömer Aþýk, bu akþam saatlerinde Atatürk Havalimaný'na inecek Chicago- Ýstanbul uçaðýyla Türkiye'ye gelecek. Beþiktaþ'lý Ali Eren Alanya'da ALANYASPOR çiçeði burnunda 38 yaþýndaki teknik direktör Yusuf Tokaç ile 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Takýmýn sportif direktörlüðüne ise Ali Eren Beþerler getirildi. Kulüp Baþkaný Hakan Dizdaroðlu, kariyeri bilinen Ali Eren Beþerler ve Yusuf Tokaç ile yapýlan anlaþmalarýn camiaya hayýrlý olmasýný temenni etti. Alanyaspor un geçen yýl sorunlu bir sezon geçirdiðini ifade eden Sportif Direktör Ali Eren Beþerler, futbolcularýn tamamýna yakýnýnýn sözleþmeleri sona erdiðini hatýrlattý. Dýþarýdan yapýlan spekülasyonlara bakmadan bu yýl takýmý ligde tutmaya, gelecek sezon üst lige taþýmaya geldiklerini belirten Ali Eren Beþerler, Alanyaspor taraftarýna bu yýl zevkli futbol seyrettireceklerini söyledi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Þi ir ler, i lâ hi ler, ti yat ral gös te ri ler le muh te þem bir ak þam ha zýr la mýþ o lan Can Kar deþ ler, prog ram so nun da sah ne ye çý ka rak sa lon da ki bü yük ka la ba lý ðý se lâm la ya rak al kýþ lan dý lar. Can Kardeþlerden nurlu þölen Mehter takýmý izleyenlerden büyük alkýþ aldý NUR'UN BÝR BAYRAMI NÝTELÝÐÝNDE GERÇEKLEÞEN GELENEKSEL CAN KARDEÞ VE GENÇ YAKLAÞIM DERGÝSÝ ÞÖLENÝ ANKARA'YI AYDINLATTI. PROGRAM SONRASINDA ÇEKÝLÝÞLE HEDÝYELER DAÐITILDI. YAVUZ GENÇ ANKARA GE LE NEK SEL Can Kar deþ ve Genç Yak la þým Þö le ni An ka ra A city Kon fe - rans Sa lo nu nda bü yük bir coþ ku ve yo ðun ka tý lým i le ger çek leþ ti ril di. Tam bir nu run bay ra mý ni te li ðin - de ger çek le þen prog ram a de ta An - ka ra nýn ka ran lýk bir ge ce si ne son - suz bir nur ka týl ma sý na se bep ol du. A kýl la rý, kalp le ri ve vic dan la rý nur la do lu yüz ler ce ki þi nin iz le di ði ve ge - le ce ðin nur lu kah ra man la rý ný sah - ne ye çý ka ran þö len tam an la mýy la bir bay ram ha va sýn da geç ti. Zen gin bir muhtevayla ha zýr la nan prog - ram da es ki ve ye ni Can Kar deþ ler do lu do lu ve he ye can lý bir prog ram iz le me fýr sa tý ya ka la dý lar. Ta ma men Can Kar deþ le rin ken di me zi yet le - riy le ha zýr la mýþ ol duk la rý prog ram iz le yen ler den tam not al dý. Eþ siz Kur ân zi ya fe ti i le baþ la yan prog ram sý ra sýn da ya pý lan çe ki liþ - ler le 99 ki þi ye sür priz he di ye ler da - ðý týl dý. He di ye ler a ra sýn da Ri sâ le-i Nur e ser le ri, bi sik let, cep te le fo nu ve lap top da var dý. Kur ân zi ya fe ti - nin ar dýn dan genç ler den o lu þan i lâ - hî gru bu, se ma gös te ri si eþ li ðin de bir bi rin den gü zel i lâ hi le ri ses len di - re rek sa lo nu coþ tur du lar. Ýlâhiler eþliðinde sahne gösterisi gerçekleþtirildi. DAHA son ra Can Kar deþ ler Ha san Fey zi A ða be yin yaz - dý ðý þi i ri ti yat ral bir bi çim de ses len di re rek iz - le yen le re duy gu lu an lar ya þat tý lar. Bu duy gu ve nur do lu þi i rin ar dýn dan, ye - ni çe ri ký ya fet le ri i çin de sah ne ye çý kan mi nik Can Kar deþ ler, tem si li bir Meh ter Ta ký mý gös te ri si yap tý. Bir - bi rin den coþ ku lu marþ lar eþ li ðin de sah ne de yü rü yüþ ya pan ve boy gös - te ren mi nik ler da ha son ra se yir ci le ri se lâm la yýp sah ne den ay rýl dý lar. Meh ter gös te ri si nin ar dýn dan sah ne ye Asr-ý Sa a - det Ço cuk la rý çýk tý. Her bi ri ez ber den söy le - dik le ri men ký be ler le, sý ra sýy la Be di üz za man ý, Ça nak - Program Kur'ân-ý Kerim tilâvetiyle baþladý. Þi ir ler, meh ter ve Asr-ý Sa a det ka le Sa va þý ný ve Asr-ý Sa a det ens tan ta ne le ri ni ba þa rý lý bir þe kil de an lat tý lar. Ha ya len Be di üz za man ýn ya ný na, Ça nak ka le mu ha re be si ne ve Asr-ý Sa a det e gi den ço cuk la rýn o ra da gör - dük le ri man za ra la rý duy gu lu bir þe kil - de iz le yi ci le re ak ta ran mi nik ler, da ha son ra top lu bir þe kil de sah ne ye çý ka - rak se yir ci le ri se lâm la dý ve bü yük al - kýþ al dý lar. Bu a ra da bir Can Kar deþ de tef eþ li ðin de Üs tad a it haf et ti ði bir i lâ hi yi ses len di re rek prog ra ma ay rý bir coþ ku kat tý. Do lu do lu ge çen prog ram sý - ra sýn da her gös te ri den son ra çe ki liþ ler le he di - ye ler da ðý týl ma ya de vam e dil di. Bü yük al kýþ al dý lar Þi ir ler, i lâ hi ler, ti yat ral gös te ri ler le muh te þem bir ak þam ha zýr la mýþ o lan Can Kar deþ ler ve on la rýn a ða bey le ri, prog ram so nun da sah ne ye çý ka rak sa lon da ki bü yük ka la ba lý ðý se lâm la - ya rak al kýþ lan dý lar. Bu a ra da Can Kar deþ ler a ra sýn da ya pý lan bil gi ya rýþ - ma la rýn da da de re ce ye gi ren ler sah ne de a ða bey le rin den ö dül le ri ni al dý lar. An ka ra lý hiz met er le ri ANKARALI hiz met er le ri nin ha zýr la mýþ ol du ðu ve An ka - ra da ki Nur hiz met le ri nin fo toð - raf lar la ve vi de o gö rün tü le riy le eð len ce li bir bi çim de an la tan si - ne viz yon gös te ri si ger çek leþ ti - ril di ve bu gös te ri de bü yük bir al kýþ tu fa ný na se bep ol du.

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı