T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005

2 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü ÇED ve Planlama Şube Müdürü Kimyager Jeoloji Yüksek Mühendisi

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No (A). COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1. Giriş 1 A.2. İl Ve İlçe Sınırları 2 A.3. İlin Coğrafi Durumu 3 A.4. İlin Topografyası Ve Jeomorfolojik Durumu 4 A.5. Jeolojik Yapı Ve Stratigrafi 4 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya 9 (B). DOĞAL KAYNAKLAR 11 B.1. Enerji Kaynakları 11 B.1.1. Güneş 11 B.1.2. Su Gücü 11 B.1.3. Kömür 13 B.1.4. Doğalgaz 16 B.1.5. Rüzgar 16 B.1.6. Biyokütle 16 B.1.7. Petrol 17 B.1.8. Jeotermal Sahalar 17 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 18 B.2.1. Ormanlar 18 B Odun Üretimine ayrılan Tarım Alanları 19 B.2.2. Çayır ve Mera 19 B.2.3. Sulak Alanlar 20 B.2.4. Flora 22 B.2.5. Fauna 24 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanları 27 B.3. Toprak 27 B.4. Su Kaynakları 28 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 28 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 29 B.4.3. Akarsular 30 B.4.4. Göller ve Göletler 32 B.5. Mineral Kaynaklar 33 B.5.1. Sanayi Madenleri 33 B.5.2. Metalik Madenler 33 B.5.3. Enerji Madenleri 37 B.5.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 38 (C). HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) 40 C.1. İklim Ve Hava 40 C.1.1. Doğal Değişkenler 41 C Rüzgar 41 C Basınç 43 C Nem 43 C Sıcaklık 44 I

4 C Buharlaşma 45 C Yağışlar 45 C Yağmur 50 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 51 C Seller 51 C Kuraklık 51 C Mikroklima 51 C.1.2. Yapay Etmenler 52 C Plansız Kentleşme 52 C Yeşil Alanların 55 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 55 C Endüstriyel Emisyonlar 56 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 56 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 58 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 58 C.2.2. Partikül Madde Emisyonları 58 C.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları 60 C.2.4. Azot Oksit (Nox) Emisyonları 60 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 61 C.3. Atmosferik Kirlilik 62 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 62 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 66 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 68 C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri 68 C Su Üzerindeki Etkileri 68 C Toprak Üzerine Etkileri 69 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 69 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 70 C.4.2. Yapay Çevreye ( Görüntü kirliliği üzerine ) Etkileri 71 (D). SU 72 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 72 D.1.1. Yeraltı Suları 72 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 73 D.1.3. Akarsular 73 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 73 D.1.5. Denizler 73 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 74 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği Ve Çevreye Etkileri 74 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 74 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 74 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar da Kirlilik 75 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 75 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 76 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 76 D.5.1. Tuzluluk 76 D.5.2. Zehirli Gazlar 77 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 77 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 77 II

5 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 77 D Siyanürler 77 D Petrol ve Türevleri 77 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 77 D Pestisitler ve Su Kirliliği 77 D Gübreler ve Su Kirliliği 77 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 78 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 78 D.5.7. Patojenler 78 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 78 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 78 (E). TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 79 E.1. Genel Toprak Yapısı 79 E.2. Toprak Kirliliği 79 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 79 E Atmosferik Kirlenme 79 E Atıklardan Kirlenme 79 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 80 E.3. Arazi 80 E.3.1. Arazi Varlığı 80 E Arazi Sınıfları 81 E Kullanma Durumu 81 E.3.2. Arazi Problemleri 82 (F). FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER 85 F.1. Ekosistem Tipleri 85 F.1.1. Ormanlar 85 F Ormanların Ekolojik Yapısı 85 F İlin Orman Envanteri 86 F Orman Varlığının Yararları 88 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 89 F.1.2. Çayır Ve Meralar 91 F.1.3. Sulak Alanlar 91 F.1.4. Diğer Alanlar ( Stepler ) 91 F.2. Flora 91 F2.1 Habitat ve Toplulukları 91 F.2.2. Türler ve Populasyonları 92 F.3. Fauna 94 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 94 F.3.2. Türler ve Populasyonları 94 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 95 F Evcil Hayvanlar 95 F Sahipli Hayvanlar 95 F Sahipsiz Hayvanlar 95 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar 95 F Hayvan Hakları İhlalleri 95 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 95 III

6 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar 95 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 95 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları 95 F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları 103 F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin a - Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar 106 F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 108 F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 inci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar 109 F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri 109 F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar 109 F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 110 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 110 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 110 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 110 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 110 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar 110 F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 110 F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları 110 F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 110 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar 111 F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar 111 F Cenova Deklarasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar 111 IV

7 F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar 111 F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar 112 F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 112 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) 112 F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı 113 F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler 113 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 113 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arbeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar 113 F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar 114 ( G ). TURİZM 118 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 118 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 118 G Konum 118 G Fiziki Özellikler 118 G.1.2. Kültürel Değerler 125 G.2. Turizm Çeşitleri 135 G.3. Turistik Altyapı 155 G.4. Turist Sayısı 157 G.5. Turizm Ekonomisi 157 G.6. Turizm Çevre İlişkisi 158 ( H ).TARIM VE HAYVANCILIK 161 H.1. Genel Tarımsal Yapı 161 H.2. Tarımsal Üretim 161 H.2.1. Bitkisel Üretim 162 H Tarla Bitkileri 163 H Buğdaygiller 163 V

8 H Baklagiller 163 H Yem Bitkileri 163 H Endüstriyel Bitkiler 164 H Bahçe Bitkileri 164 H Meyve Üretimi 164 H Sebze Üretimi 165 H Süs Bitkileri 165 H.2.2. Hayvansal Üretim 166 H Büyükbaş Hayvancılık 166 H Küçükbaş Hayvancılık 168 H Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi) 169 H Su Ürünleri 170 H Kürk Hayvancılığı 171 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 171 H.3. Organik Tarım 171 H.4. Tarımsal İşletmeler 173 H.4.1. Kamu İşletmeleri 173 H.4.2. Özel İşletmeler 173 H.5. Tarımsal Faaliyetler 175 H.5.1. Pestisit Kullanım 175 H.5.2. Gübre Kullanımı 175 H.5.3. Toprak Kullanımı 177 (I). MADENCİLİK 178 I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler Ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 181 I.1.1. Sanayi Madenleri 181 I.1.2. Metalik Madenler 183 I.1.3. Enerji Madenleri 184 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 185 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 193 I.3. Cevher Zenginleştirme 193 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 193 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 193 ( J ). ENERJİ 195 J.1. Birincil Enerji Kaynakları 195 J.1.1. Taşkömürü 195 J.1.2. Linyit 195 J.1.3. Asfaltit 201 J.1.4. Bitümlü Şist 201 J.1.5. Ham petrol 202 J.1.6. Doğalgaz 202 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 202 J.1.8. Orman 202 J.1.9. Hidrolik 202 J Jeotermal 202 VI

9 J.11. Güneş 203 J.12. Rüzgar 203 J.13. Biyokütle 203 J.1.2. İkincil Enerji Kaynakları 203 J.2.1. Termik Enerji 203 J.2.2. Hidrolik Enerji 204 J.2.3. Nükleer Enerji 205 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 205 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 205 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 206 ( K ). SANAYİ VE TEKNOLOJİ 207 K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri Ve Bunu Etkileyen Etkenler 207 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 207 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 213 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları Ve İstihdam Durumu 214 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi Ve Enerji Kullanımı 244 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları Ve Alınan Önlemler 245 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 245 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 245 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 245 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 245 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 246 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 246 (L). ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 248 L.1. Altyapı 248 L.1.1.Temiz Su Sistemi 248 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 249 L.1.3. Yeşil Alanlar 250 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 250 L.1.5. Doğal Gaz Boru Hatları 251 L.2. Ulaşım 252 L.2.1. Karayolları 252 L Karayolları Genel 252 L Ulaşım Planlaması 252 L Toplu Taşım Sistemleri 252 L Kent İçi Yollar 253 L Araç Sayıları 253 L.2.2. Demiryolları 254 L Kullanılan Raylı Sistemler 254 L Taşımacılıkta Demiryolları 254 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 255 L Limanlar 255 L Taşımacılık 255 L.2.4. Havayolları 255 L.3. Haberleşme 255 L.4. İlin Plan Durumu 256 VII

10 L.5. İldeki Baz İstasyonları 256 (M). YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 258 M.1. Kentsel Ve Kırsal Planlama 258 M.1.1. Kentsel Alanlar 258 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 258 M Kentsel Büyüme Deseni 258 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 258 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 261 M Kentsel Yenileme Alanları 261 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 262 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 262 M.1.2. Kırsal Alanlar 262 M Kırsal Yerleşme Deseni 262 M Arazi Mülkiyeti 265 M.2. Altyapı 265 M.3. Binalar Ve Yapı Çeşitleri 266 M.3.1. Kamu Binaları 266 M.3.2. Okullar 266 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 267 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 268 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 268 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 269 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 269 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 270 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 270 M.3.10.Yerel Mimari Özellikler 270 M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 270 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 270 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 270 M.4.2. Göçler 271 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik 271 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 271 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 271 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 271 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 272 M.5.1. Görüntü Kirliliği 273 M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 273 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 273 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 273 M.5.5. Kentsel Atıklar 273 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 273 M.6. Nüfus 273 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 273 M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 275 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 277 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 277 VIII

11 (N). ATIKLAR 278 N.1. Evsel Katı Atıklar 278 N.2. Tehlikeli ve Zararlı Atıklar 279 N.3. Özel Atıklar 280 N.3.1. Tıbbi Atıkları 280 N.3.2. Atık Yağlar 281 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 281 N.3.4. Pil ve Aküler 281 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 281 N.3.6. Tarama Çamurları 281 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 281 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 281 N.4. Diğer Atıklar 281 N.4.1. Ambalaj Atıkları 281 N.4.2. Hayvan Kadavraları 282 N.4.3. Mezbaha Atıkları 282 N.5. Atık Yönetimi 282 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 282 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 282 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 282 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 282 N.8.2. Atıkların Yakılması 283 N.8.3. Kompost 283 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 283 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki 283 (O). GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 285 O.1. Gürültü 285 O.1.1. Gürültü Kaynakları 285 O Trafik Gürültüsü 285 O Endüstri Gürültüsü 286 O İnşaat Gürültüsü 286 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 286 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 286 O.1.2. Gürültü ile Mücadele 286 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 287 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 287 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 287 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 287 O Fiziksel Etkileri 287 O Fizyolojik Etkileri 287 O Psikolojik Etkileri 287 O Performans Üzerine Etkileri 287 O.2. Titreşim 288 P. AFETLER 289 P.1. Doğal Afetler 289 IX

12 P.1.1. Depremler 290 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 292 P.1.3. Seller 292 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 292 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 292 P.1.6. Fırtınalar 292 P.2. Diğer Afetler 292 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 292 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 294 P.2.3. Tehlikeli Maddeler 294 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 294 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 295 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 296 P.3.3. İlkyardım Servisleri 297 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 297 P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlar arası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 297 P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 297 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 298 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 298 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 298 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 298 R İçme, Kullanma ve Sulama Suları 300 R Denizler 302 R Zoonoz Hastalıklar 302 R.1.3. Gıda Hijyeni 303 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 304 R.1.5. Bebek Ölümleri 304 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 305 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 305 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 306 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 307 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 309 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 309 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 310 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 311 S. ÇEVRE EĞİTİMİ 312 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri 312 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 315 S.2.1. Çevre Vakıfları 315 S.2.2. Çevre Dernekleri 316 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 316 X

13 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 317 T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 317 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 317 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 318 T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 318 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 318 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 318 XI

14 TABLOLAR LİSTESİ SAYFA NO Tablo 1..Kütahya İlinin İlçeleri 2 Tablo 2..Kütahya İlinin Komşu İllere Uzaklığı 3 Tablo 3 Kütahya İli Güneşlenme Süreleri 10 Tablo 4:DSİ III. Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Bazı İller ve Özellikleri 11 Tablo 5 Kütahya İli Kamuya Ait Kömür İşletmeleri 12 Tablo.6. Kömür Sahalarına Ait Değerler 13 Tablo 7. Tunçbilek Kömürlerine Ait Değerler 13 Tablo 8. Gediz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 13 Tablo 9. Değirmisaz Kömürlerinin Kimyasal Analizleri 13 Tablo 10. Özel Sektöre Ait Kömür İşletmelerinin Yerleri Ve Üretim Miktarları 14 Tablo 11..Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı 14 Tablo 12. Kütahya İli Meteoroloji Müdürlüğünden Alınan Rüzgar İle İlgili Veriler 16 Tablo 13. Yıllara Göre Odun Tüketimi 17 Tablo 14. Kütahya Da Bulunan Jeotermal Kaynakların Yeri Ve Özellikleri 18 Tablo.15 Sulak Alanlar 20 Tablo 16. İl Genelinde Mevcut Kuş Türleri 25 Tablo 17.Kütahya İlinde Bulunan Barajlar 28 Tablo 18. Barajların Beslendiği Kaynaklar, Derinlikleri, Alan Ve Hacimleri 32 Tablo 19. Merkez Ve İlçelerdeki Diğer Göletler 32 Tablo 20. Kütahya daki Sanayi Madenleri 33 Tablo 21. M.T.A. Tarafından Yapılan Detay Etütleri Ve Sondaj Çalışmaları. 34 Tablo 22. M.T.A Tarafından Tespit Edilen Cu,Pb,Zn Rezervleri 34 Tablo 23. M.T.A Enerji Hammaddeleri Etüt Ve Aramaları 37 Tablo.24. Taşocakları Nizamnamesine Tabi Tesislerle İlgili Bilgiler 38 Tablo.25. Kum ve Mermer Ocakları Listesi 39 Tablo 26. Güneşlenme Değerleri 41 Tablo 27. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğünde Yapılan Rasatlara Göre Tespit Edilen Rüzgar Değerleri (2005 Yılı) 41 Tablo 28. Kütahya İli En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü Ve Hızı (2005 Yılı) 42 Tablo 29. Kütahya İli Fırtınalı Günler Sayısı (2005 Yılı) 42 Tablo 30. Kütahya İli Ortalama Yerel Basınçlar I 43 Tablo 31. Kütahya İli Yıllık Ortalama Buhar Basıncı(2005 Yılı) 43 Tablo 32. Kütahya İli Yıllık Ortalama Ve En Düşük Bağıl Nem (2005 Yılı) 43 Tablo.33. Kütahya İli Sıcaklık İle İlgili Bilgiler 44 Tablo.34. Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri (Mm) 46 Tablo 35. İlçelere Ait Meteorolojik Değerler 48 Tablo.36. Aylık Yağış Miktarları (2005) 51 Tablo 37. Aylara Göre İlimize Ait Yağış Tür ve Değerleri(2005) 51 Tablo 38. DPT Kütahya İli Göç Verileri 52 Tablo 39. Kütahya İlindeki Endüstri Kolları 56 Tablo 40. Motorlu Taşıt Emisyon Ölçümleri 57 Tablo.41. İl Merkezinde Motorlu Kara Taşıtlarına Ait Araç İstatistiki Bilgileri (2005 ) 57 Tablo.42. İl Geneli İstatistiki Araç Bilgileri 57 Tablo 43. Endüstride İnhalasyon Yoluyla Oluşan Alerjik Akciğer Hastalıkları Ve Bunlara Neden Olan Maddeler 71 Tablo 44. Önemli Akciğer Zehirleri Ve Etkileri 71 XII

15 Tablo 45. Su Kaynakları 73 Tablo 46. Arazi Varlığı 80 Tablo 47. Kütahya İli Topraklarının Erozyon Durumu 83 Tablo 48. Kütahya İli Arazi Kullanım Tiplerine Göre Erozyon Dereceleri 84 Tablo 49. Kütahya İli Orman Alanlarının İlçelere Göre Dağılımı 86 Tablo 50. Kütahya İli Orman Alanlarının İbreli Ve Yapraklı Ağaçlar Olarak İlçelere Göre Dağılımı 87 Tablo 51. Orman Bölge Müdürlüğü Değerleri 87 Tablo 52. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2005Yılı Aylara Göre Üretim Tablosu 88 Tablo Yıl Sonu İtibariyle Orman Kadastrosu 90 Tablo Yıl Sonu İtibariyle Orman Kadastrosu 90 Tablo 55. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Halen Kullanımda Olan İzin Sahaları, Faaliyet Türleri 90 Tablo 56. Kütahya İli Merkez İlçe Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanları 106 Tablo 57. Kütahya İlçeleri Kentsel, Doğal Ve Arkeolojik Sit Alanları,Dinsel Ve Kültürel Yapılar 107 Tablo 58. Kütahya İli 2005 Yılı İçinde Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Yerler 108 Tablo 59. Mutlak Koruma Alanında Olan Göller 109 Tablo 60. Kütahya Merkez İlçede Bulunan Anıtsal Yapılar 111 Tablo 61. Kuruçay Göleti Etrafındaki Nüfus 115 Tablo 62..İlimizdeki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları 126 Tablo 63. Kütahya İli Etkinlikler Takvimi 133 Tablo 64. Kültür Ve Tabiat Varlıkları 136 Tablo 65. Tablo 65. Kütahya İlinde Buluna Turizm İşletme Belgeli Oteller 156 Tablo 66. Turizm Yatırım Belgeli Tesisler 156 Tablo 67. Turizm İşletme Belgeli Lokantalar 156 Tablo 68. Kütahya İli İşletme Belgeli Tesisler 157 Tablo Yılında Arazi Varlığının İlçeler Üzerinden Dağılımı 161 Tablo Yılında Tarla Bitkileri Ve Arazinin İlçelere Göre Dağılımı 161 Tablo 71.Sulanabilen Tarım Arazilerinin Toplam Tarım Arazisi İçindeki payı 162 Tablo 72.Sulama alanlarının ilçelere göre dağılımı 162 Tablo 73. Buğdaygiller Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : Tablo 74. Baklagiller Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : Tablo 75. Yem Bitkileri Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : Tablo 76. Endüstriyel Bitkiler Ekiliş, Üretim Ve Verim Durumları İle Arazi Dağılımı : 164 Tablo 77. Kütahya İline Ait 2005 Yılı Meyve Üretimi 164 Tablo 78. Kütahya İline Ait 2005 Yılı Meyve Üretimi 164 Tablo 79. İlçelere Göre Genel Olarak Meyve Veren Ağaç Sayıları Ve Üretim Miktarları 165 Tablo 80. İlçelere Göre Sebze Ekiliş Ve Üretim Miktarları Tablo Yılı Genel Hayvansal Üretim Değerleri 166 Tablo 82. Büyükbaş Hayvan Varlığı Tablo 83. Büyükbaş Hayvan Varlığının Yıllara Göre Dağılımı : Tablo 84. Büyükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 167 Tablo 85. Küçükbaş Hayvan Varlığı 168 Tablo 86.Küçükbaş Hayvan Varlığının Yıllara Göre Dağılımı : Tablo Yılında Küçükbaş Hayvan Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 168 XIII

16 Tablo 88. Küçükbaş ve büyük baş hayvanlardan elde edilen 2005 Yılı Süt Üretimi 169 Tablo 89. Küçükbaş Ve Büyük Baş Hayvanlardan Elde Edilen 2005 Et Üretimi 169 Tablo Yılı Kümes Hayvanı Varlığının İlçelere Göre Dağılımı 169 Tablo 91. Kümes Hayvancılığının İlçelere Göre Üretim Miktarları 170 Tablo 92. Kütahya İli Su Ürünleri Üretim Tesisleri Su Kullanma Miktarları 170 Tablo 93. İlimizde Mevcut Bulunan Arı Kovanları Ve Üretilen Bal Miktarlarının İlçelere Göre Dağılımı 171 Tablo Yılı Organik Tarım Eğitim Faaliyetleri 172 Tablo 95.Kütahya ili Gıda üretim yerleri dağılımı 173 Tablo 96.İlimizde Çalışma ve Üretim İzni Almış Et ve Et Ürünleri Tesislerinin Listesi 173 Tablo.97.Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Kuruluşları 174 Tablo 98. Kütahya İli Yıllar İtibarıyla Zirai İlaç Tüketimi 175 Tablo 99.Kütahya İli 2005 Yılı Mahsuller Üzerinden Gübre Tüketim(Ton) 176 Tablo 100.Tarımsal Faaliyetlerde Toprak Kullanım Şekilleri 177 Tablo 101. Kütahya İli Maden Yataklarının Yeri 178 Tablo 102. Kütahya İli Önemli Madenlerinin Türkiye Maden Varlığı İçerisindeki Yeri 180 Tablo.103 Kütahya İli Maden-Endüstriyel Hammaddeler Üretim Durumu 181 Tablo 104. Kütahya İline Ait Sanayi Madenleri 181 Tablo 105. Kütahya iline Ait Metalik Madenler 183 Tablo 106. Çalışan Elaman Sayısı 184 Tablo 107. Rezerv Durumu 184 Tablo 108. İşletim Şekline Göre Kömür Üretimi 184 Tablo 109. Satış 184 Tablo 110. Kömür Hareketi * 184 Tablo 111. Enerji Madenleri 185 Tablo 112 Faaliyeti Tamamlanmış Maden Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi Ve İyileştirilmesine Yönelik Bilgiler 194 Tablo 113. Enerji Hammaddeleri- Linyit Durumu 195 Tablo 114. İşletilebilir Rezerv Miktarları 197 Tablo 115. Tuvönan Ve Satılabilir Üretim Miktarları 198 Tablo 116. Tuvönan Ve Satılabilir Üretim Analiz Sonuçları 198 Tablo 117. Seyitömer Müessese Müdürlüğüne Ait Ruhsat Sahası Koordinatları 200 Tablo 118. S.L.İ. Toz Ölçümleri 201 Tablo 119. Enerji Hammaddeleri- Bitümlü Şist Durumu 201 Tablo 120 Kütahya İli Orman Ürünleri Üretimi Ürün Cinsi Yılı Üretimi 202 Tablo 121. Elektrik Enerjisi Üretim Miktarı ( Kwh) 203 Tablo 122. Kütahya İli Net Elektrik Tüketiminin Abone Gruplarına Göre Dağılımı 205 Tablo 123 Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde Tesisi Tamamlanmış, Devam Eden ve Boş Parsellerin Durumu 207 Tablo 124. İlimizde Bulunan Küçük Sanayi Sitelerinin Durumu 210 Tablo.125. Yıldız Entegre Gübre Fabrikası Ürün ve Kurulu Kapasite Gücü 211 Tablo 126. Kamu ve Özel Sanayi Kuruluşlarının Sektör Olarak Dağılımı 213 Tablo 127. İlimizde Bulunan Kamu ve Özel Sanayi Kuruluşlarına Ait Bilgiler 214 Tablo 128. Metal Dışı Madenler(Merkez İlçe) 214 Tablo 129..Seramik, Porselen, Çini Sanayi Sektörü 215 Tablo 130. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer 216 Tablo 131. Gıda Maddeleri 217 Tablo 132. Orman Ürünlerine Dayalı Sanayi Kolları 218 XIV

17 Tablo 133..Sanayi Tesisleri 219 Tablo 134. Dokuma Ve Giyim Sanayi 220 Tablo 135. Madeni Eşyalar 220 Tablo 136. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler 221 Tablo 137. Seramik, Porselen, Çini Sanayi Sektörü 222 Tablo 138..Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) 223 Tablo 139. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi 224 Tablo 140. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç Ve Mobilya- Döşeme 226 Tablo 141..Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt Ve Ürünleri, Basım Sanayi 227 Tablo 142. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb.) 229 Tablo 143. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi 230 Tablo 144. Enerji Sektörü (Termik Ve Hidro Elektrik Santralleri) 231 Tablo 145. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Altıntaş) 231 Tablo 146. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi(Altıntaş) 231 Tablo 147. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Aslanapa 232 Tablo 148. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi Çavdarhisar 232 Tablo 149. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi- Domaniç 233 Tablo 150. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi - Domaniç 233 Tablo 151. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi - Dumlupınar 233 Tablo 152. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler) - Dumlupınar 234 Tablo 153. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) - Dumlupınar 234 Tablo 154. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler)- Gediz 234 Tablo 155. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi - Gediz 235 Tablo 156. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) - Gediz 235 Tablo 157. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç) - Gediz 235 Tablo 158. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt Ve Ürünleri, Basım Sanayi- Gediz 236 Tablo 159. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb) - Gediz 236 Tablo 160. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi- Gediz 237 Tablo 161. Enerji Sektörü (Termik Ve Hidro Elektrik Santralleri) - Gediz 237 Tablo 162. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler- Hisarcık 238 Tablo 163. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Hisarcık 238 Tablo 164. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Şaphane 239 Tablo 165. Kimya, Gübre, Lastik, Plastik, Cam, Kağıt Ve Ürünleri, Basım Sanayi- Şaphane 239 Tablo 166. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb) Şaphane 239 Tablo 167. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler) Simav 240 XV

18 Tablo 168. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) Simav 240 Tablo 169. Şeker,Un Ve Unlu Mamulleri, Bitkisel Ve Hayvansal Yağlar (Gıda Maddeleri Sanayi) Simav 240 Tablo 170. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç Ve Mobilya- Döşeme) Simav 241 Tablo 171. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb.) Simav 241 Tablo Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi) Simav 242 Tablo 173. Madencilik-Taşocakçılığı (Metal-Metal dışı Madenler) Tavşanlı 242 Tablo 174. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) Tavşanlı 243 Tablo 175. Taş Ve Toprağa Bağlı Sanayi (Tuğla-Çimento-Kireç-Alçıtaşı-Mermer) Tavşanlı 243 Tablo 176. Orman Ürünleri Ve Mobilya Sektörü (Kereste, Parke, Ağaç Ve Mobilya- Döşeme) Tavşanlı 244 Tablo 177. Dokuma-Giyim-Deri Sanayi (Halı-Kilim-İp-Sicim-Örme-Deri Vb) Tavşanlı 244 Tablo 178. Madeni Eşya Ve Makine İmalat Sanayi - Tavşanlı 244 Tablo 179. Enerji Sektörü (Termik Ve Hidro Elektrik Santralleri) Tavşanlı 244 Tablo 180 İlçelerdeki Ve Bazı Beldelerdeki Altyapı Durumu 248 Tablo 181. Atık Su Arıtma Tesis Bilgileri 250 Tablo 182. Atık Su Arıtma Tesisi 2005 Yılı Ortalama Analiz Değerleri 250 Tablo 183. Atık Çamur Bilgileri 250 Tablo 184. İletim Hatları 251 Tablo185 İl Merkezinde Kayıtlı Bulunan Tescilli Motorlu Araçlar 253 Tablo186 İl Genelinde Kayıtlı Bulunan Tescilli Motorlu Araçlar 253 Tablo 187. İl Geneli Yakıt Türüne Göre Araçların İstatistik Bilgileri 253 Tablo 188. Kütahya Gar ından Kalkan Trenler 254 Tablo yılları arasında kurulan baz istasyonları 256 Tablo yılında kurulan baz istasyonları 257 Tablo 191. Kütahya daki ilk ve orta öğrenim okullarının öğrenci sayıları 266 Tablo192 Dumlupınar üniversitesi Öğretim yılı öğrenci sayıları ve okul isimleri 267 Tablo 193. Yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumu Kütahya müdürlüğüne bağlı yurtların kapasiteleri ve barınan öğrenci sayıları 267 Tablo 194. İlimizde Bulunan Hastaneler Ve Yatak Sayıları 267 Tablo Yılları Arası Kütahya İli Nüfus Artış Hızı 273 Tablo 196. Kütahya İli İlçelerinin Nüfusunun Yıllara Göre Değişimi 274 Tablo 197. Dönemler İtibari İle İller Arası Göç Edenlerin Toplam Nüfusu Ve Göç Oranları 274 Tablo 198. İlin Göç Durumu 274 Tablo 199. İller Arası Göçlerde Kütahya nın Durumu 275 Tablo Döneminde Kütahya İlinin Aldığı Ve Verdiği Göçler 275 Tablo 201. Kütahya İlinin Cinsiyete Göre Nüfusu 275 Tablo 202. Kütahya İlinin Yaş Ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı 275 Tablo 203. Kütahya İlinin 6 Yaş Üstü Eğitim Durumuna Göre Nüfus Dağılımı 276 Tablo 204. Kütahya İlinin 6 Yaş Üstü Okur Yazarlık Durumuna Göre Nüfus Dağılımı 276 Tablo 205. Kütahya İlinin İlçelere Göre Nüfus Yoğunluğu 277 XVI

19 Tablo 206 Kütahya İlinde Kişi Başına Düşen Atık Üretimi Oranlarının Hesaplanması; 278 Tablo 207 Varsayılan kişi başına düşen kentsel katı atık üretimi oranları 278 Tablo 208 Kaynağa Göre Kentsel Katı Atık Dağılımı 278 Tablo 209 Bir Günlük Atık Miktarlarını Analiz Eden Atık Çalışması 279 Tablo 210 Hastane ve benzeri kuruluşlarda üretilen tıbbi atık miktarları; 280 Tablo 211.Kütahya İlinde Bulunan Hastahanelerin Atıklarının Miktarını Gösteren Liste 280 Tablo 212. Kütahya İlindeki Bazı Sanayi Kuruluşlarının Atıkları 284 Tablo 213. Taşıtlar İçin Verilebilir Üst Gürültü Seviyeleri 285 Tablo 214. İşitme Sağlığı Açısından Kabul Edilebilir Gürültü Seviyeleri 286 Tablo 215. Kütahya İli Sağlık Kurumlarının İlçelere Göre Dağılımı 298 Tablo Yılları Aşı İle Korunabilir Hastalıkların Dağılımı 298 Tablo Yılları Aşı İle Korunabilir Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 299 Tablo Yılları Hepatit B Vakalarının İlçelere Göre Ay Dağılımı 299 Tablo Yılları Su ile bulaşan hastalıkların Dağılımı 299 Tablo Yılı Su Ve Besinlerle Bulaşan Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 299 Tablo Yılı A.Kanlı İshal Vakalarının İlçelere Göre Ay Dağılımı 299 Tablo Yılı Tifo Vakaların İlçelere Göre Ay Dağılımı 300 Tablo Yılı Hepatit A Vakalarının İlçelere Göre Ay Dağılımı 300 Tablo Yılında İl Genelinde Kaynak Suyu İle İlgili Çalışmalar 301 Tablo Yılında İl Genelinde Şebeke Suyu İle İlgili Çalışmalar 301 Tablo Yılında İl Genelinde Kuyu, Nehir, Dere, Rezarvuar, Göl Deniz Suyu İle İlgili Çalışmalar 302 Tablo Yılı Aylara Göre Zoonoz Hastalıklar Dağılımı 302 Tablo Yılı Zoonoz Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 302 Tablo Yılı Brusella Vakalarının ilçelere Göre Aylık Dağılımı 302 Tablo Yılları Rutin Aşı Sonuçları 304 Tablo 231 Yıllara Göre Bebek Ölüm Hızları 304 Tablo Yaş Bebek Ölümlerinin Yaş Ve Cins Gruplarına Dağılımı 305 Tablo 233 Ölümlerin Hastalık Ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 305 Tablo 234:2005 yılı içerisinde sağlık kuruluşlarına aile planlaması için başvuran kişi sayısı ve ücretsiz dağıtılan toplam malzeme sayısı 306 Tablo: yıl ortası izlemelerinde tespit edilen yaş kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemlerine göre dağılımı ve etkili yöntem kullanma yüzdesi; 306 Tablo /2005 Yılları Arası Aylık Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları 307 Tablo 237. İyonlaştırıcı Radyasyonun Normal İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri 310 Tablo 238.Sivil Savunma Müdürlüğü Tarafından Yapılan Eğitim-Tatbitaklar ve Faaliyetler 313 Tablo öncesi ve 2005 yılı sonu ÇED olumlu/olumsuz ve ÇED gerekli/ gerekli değildir ve ÇED muaf faaliyetlerin listesi 319 Tablo Yılı ÇED gerekli/ gerekli değildir kararı verilen faaliyetlerin listesi 319 XVII

20 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA NO Şekil.1.Kütahya İl Sınır Haritası 2 Şekil.2.Kütahya İl Sınır Haritası 3 Şekil.3.Jeolojik Zaman Çizelgesi 5 Şekil.4.Kütahya İli Jeolojik Haritası 6 Şekil.5.Kütahya İli ve Çevresi Stratigrafi Haritası 7 Şekil.6 Stratigrafi Haritasında ki Renklerin ve Şekillerin Açıklaması 8 Şekil.7.Seyitömer Kül Barajı 15 Şekil.8.Gediz Termal Kaplıcaları 18 Şekil.9.Eti Gümüş Tesisi Maden Ocakları 35 Şekil.10.Kütahya İli Rüzgar Gülü 42 Şekil 11.Kütahya 2005 Yılı SO 2 Ve Partikül Madde Değerleri 58 Şekil.12.Arazi Varlığı 80 Şekil.13.Kütahya İli Tarım Arazilerinin Sınıflara Göre Dağılımı 81 Şekil.14.Kütahya İli Topraklarının Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı: 82 Şekil.15.Kütahya İli Topraklarının Erozyon Durumu 83 Şekil.16.Kütahya İli Topraklarının Erozyon Derecelerinin Dağılımı 83 Şekil.17.Kütahya İli Arazi Kullanım Tiplerine Göre Erozyon Dereceleri 84 Şekil.18.Kütahya İlinin Orman Varlığı 87 Şekil.19.Dumlupınar Şehitliği 97 Şekil20.Dumlupınar Şehit Sancaktar Anıtı 98 Şekil.21.Kütahya Kalesi 134 Şekil.22.Arizona Zeus Tapınağı 134 Şekil.23.Bitkilerin Cinslerine Göre Dağılımı 162 Şekil Yılında Büyükbaş Hayvan Varlığının Dağılımı 167 Şekil Yılında Küçükbaş Hayvan Varlığının Dağılımı 168 Şekil.26.Günlük Yolcu Adeti 254 Şekil.27:Kütahya Endüstri Bölgesi Haritası 269 Şekil.28. Kütahya İli Nüfus Piramidi 276 XVIII

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALİAĞA BÖLGESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran,2012 1 ÇALIŞMA KOMİSYONU Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı