ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN"

Transkript

1 Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn birinde berat, ikincisinde ise erteleme kararý alýndý. Birileri ismim üzerinden siyasi hesaplaþma yaptý Müteahhit Halil Ýbrahim alýþ, dün görülen davaya gönderdiði dilekçesinde, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü hakkýndaki suçlamalarýndan neden vazgeçtiðini açýkladý. Gerekçelerini mahkeme heyetine hitaben sýralayan alýþ, malum ifadesiyle iþaret ettiði bazý basýn kuruluþlarýnýn ve basý siyasi çevrelerin, kendi ismi üzerinden hesaplaþmaya çalýþtýklarýný ve bu hesaplaþmaya alet edildiðini anladýðý için vazgeçtiðini iddia etti. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 6 DA 44 park iftçiye müjde verdi ýþýl ýþýl olacak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlýyor. Yeniden yapýlandýrmada ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn Ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek. orum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. Halil Ýbrahim alýþ * HABERÝ 4 DE AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn uygulamasý hakkýnda açýklama yaptý. * HABERÝ 5 DE 2013 YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2013 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle VÝZE TAKÝBÝ, UAK BÝLETÝ ve HAC ORGANÝZASYONUMUZ BAÞLAMIÞTIR Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 2013 YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Vade farksýz 6 ay taksit imkaný A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun Selahattin-Yasir KÜÜK Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ORUM Tel: Faks: Cep: Pegasus sefere baþlýyor Benderli Ýþ Mer. (Emniyet Müd. yaný) Kat: 1 Tel: Cep: ÝSKENDER LAHMACUN n Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B (.HAK:514) 5 NÝSAN 2013 CUMA ORUM * HABERÝ 4 DE Kenan Malatyalý TSO ya aday Büyük orum için çalýþacaðým Ýþadamý Kenan Malatyalý, orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkanlýðý na yeniden aday olduðunu açýkladý. Mayýs ayýnda düzenlenecek olaðan genel kurul öncesinde iþ dünyasýna seslenen Kenan Malatyalý, Büyük orum için çalýþacaðým dedi. Kenan Malatyalý orum, üvey evlat muamelesi görmüþ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca, daha önceki dönemlerde kaza veya sancak olarak baþka merkezlere baðlanan, Sivas, Ankara, Amasya, Yozgat gibi farklý illerden yönetilen orum un devlet nezdinde üvey evlat muamelesi gördüðünü, bölgenin zamanla farklý merkezlere baðlanmasýnda saðlýklý ve doðru bir yöntem izlenmediðini söyledi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 10 DA Kur an yeter deyip sünnet küçümsenemez Hatice Semerci vefat etti Emekli Ýmam-Hatip Ahmet Semerci nin eþi Hatice Semerci (77) dün hayatýný kaybetti. * HABERÝ 11 DE Panelistler orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat ý anlattý. Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Sait Börekci, yeni projelerini tanýttý. Hitit Holding den Van a iki dev yatýrým Sinpaþ a proje hazýrladý Hatice Semerci * HABERÝ 11 DE orumsiad ýn yeni yönetimi belirlendi * SAYFA 12 DE orum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði nin yeni yönetimi belirlendi. * HABERÝ 15 DE orum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yeni yönetimi belirlendi. aðrý Eðitim Vakfý'nýn konuðu olarak konferans veren Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý, "Son zamanda sünnet aleyhtarlýðý arttý, bize Kur'an yeter söylemleriyle sünneti küçümseme gibi bir art niyetle karþý karþýyayýz." dedi. * HABERÝ 6 DA Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý Hitit kültürü korunacak Yýlda 50 bin kiþinin ziyaret ettiði Alacahöyük ören yerine, Hitit Medeniyeti'nin izlerini taþýyan tesisler yapýlacak. * HABERÝ 7 DE Alacahöyük kazýsý baþkaný Prof. Dr. Aykut ýnaroðlu.

2 2 CUMA 5 NÝSAN 2013 Öðrencilerin can güvenliði tehlikede H itit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'ne Mühendislik Fakültesi'nin bulunduðu alanda 450 dönüm arsa tahsis edildi. Rektörlük makamý da tüm birimleriyle birlikte ayný bölgeye taþýndý. Kampüs inþaatý baþlayýnca bölgede öðrenci sayýsý daha fazla artacak. Binevler Kavþaðý na giriþ yapýlan bölümde kaldýrým yapýlmýþ. Geçtiðimiz gün evre Yolu üzerinden þehir merkezi istikametine giden bir hemþehrimiz arayýp uyarýda bulundu. Mühendislik Fakültesi'nden daðýlan, toplu taþýma araçlarýný kullanmayan bazý öðrenciler, Binevler Kavþaðý istikametine yürüyerek þehir merkezine ulaþýyorlarmýþ. Söz konusu güzergâhýn büyük bölümünde kaldýrým olmadýðýndan yolda yürüyen öðrencilerin can güvenliði tehlikeye giriyormuþ. Bir kaza olursa içimiz yanar. Öðrencilerin can güvenliði için kaldýrým yapýmýnýn gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulama esnafý maðdur ediyor Ý skilip'te yaþanan ancak orum'u da ilgilendiren bir sorun aktarýldý. Gýda firmalarýna ait servis araçlarýnýn ilçe merkezine giriþ yaptýklarý günlerde saat limiti sýnýrlandýrýlmýþ. Geçtiðimiz hafta gýda firmalarýnýn servis araçlarý normal olarak mal daðýtýmý yapmak için ilçeye hareket etmiþ. Saat sýralarýnda Ýskilip giriþindeki köprüde trafik ekipleri daðýtým yapan bütün servis araçlarýný durdurmaya baþlamýþ. Ýlçe merkezine Pazartesi, arþamba ve Cuma günleri girilemeyeceði duyurulmuþ. Servis elemanlarý KLAS PASLANMAZ Balkon * Merdiven Korkuluðu * Ferforje * Demir Doðrama Yasin BASAR ( ) - Veysel ÖNCEL ( ) Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 17 ORUM Tel: Mühendislik Fakültesi'nden daðýlan bazý öðrenciler Binevler Kavþaðý istikametine yürüyerek gidiyor. Kaldýrým bulunmayan güzergah can güvenliðini tehdit ediyor. araçlarýný þehrin dýþýnda býrakýp yürüyerek Ýskilip Belediye Baþkanlýðý'na gitmiþler. Baþkan Numan Sezer ile görüþmüþler. O gün servis araçlarýnýn giriþine izin verilmiþ. Öðrendiðime göre, daha önce toptancýlarýn servis araçlarýna Salý ve Perþembe günleri tam gün olarak ilçe merkezine giriþ izni veriliyormuþ. Muhtemelen ilçe trafiðinin rahatlatýlmasý amacýyla uygulama deðiþtirilmiþ. Salý ve Perþembe günleri sabah saat arasýnda servis araçlarý ilçeye girip müþterilerine ürün daðýtýyor veya görüþme yapabiliyormuþ. Köy minibüslerine de benzer bir karar alýnmýþ, tepkiler üzerine vazgeçilmiþ. Gýda toptancýlarý yeni uygulamanýn hem kendilerini hem de Ýskilip esnafýný maðdur ettiði görüþünde. Haftada iki gün iki saat verilen giriþ izninin tam güne dönüþtürülmesi talebi var. RENAULT NUZUN GENLERÝYLE OYNAMAYIN! (.HAK:802) Yoðun talep üzerine 20 Nisan 2013 e uzatýldý. SÝMA OTOMOTÝV Adres: Ankara Yolu 4. Km. ORUM Tel:

3 CUMA 5 NÝSAN ORUM'A AILACAK OLAN ÜSTÜN ZEKALILAR ENSTÝTÜSÜ'NDE TAM VE YARI ZAMANLI ALIÞTIRILMAK ÜZERE; ÜSTÜN ZEKALILAR ÖÐRETMENÝ, PSÝKOLOG, REHBER ÖÐRETMEN VE PSÝKOLOJÝK DANIÞMAN FEN VE TEKNOLOJÝ ÖÐRETMENÝ, FEN BÝLGÝSÝ ÖÐRETMENÝ, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK, KÝMYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI YARATICI DRAMA VE DRAMA ALANLARINDA UZMAN KÝÞÝ, PSÝKODRAMATÝST BÝLGÝSAYAR ÖÐRETMENÝ, ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜHENDÝSÝ, MAKÝNA MÜHENDÝSÝ RESÝM, MÜZÝK ÖÐRETMENLERÝ ALINACAKTIR. ÝLGÝLENENLERÝN FOTOÐRAFLI CV'LERÝNÝ Adresine göndermeleri rica olunur (.HAK:779)

4 4 CUMA 5 NÝSAN parka aydýnlatma ihalesi Emre Kut orum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü'nün baþkanlýðýndaki komisyon tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk Ýhaleye iki ayrý firma teklif verdi. maliyeti 425 bin 159 TLolarak açýklandý. Ýhaleye, Samel Elektrik ve Ar Elektrik olmak üzere 2 ayrý firma teklif sundu. Ýhalede en düþük teklifi 348 bin 450 lira ile Samel Elektrik verdi. Kuvvetli yaðýþ uyarýsý eteoroloji Genel Müdürlüðü o- da aralarýnda bulunduðu 18 Mrum un ile kuvvetli yaðýþ uyarýsýnda bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlar, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Adana, Mersin Karaman, Ankara, ankýrý, Yozgat, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrþehir, Kýrýkkale, orum, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Konya'da yer yer kuvvetli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Türkiye'ninbüyük bir bölümünde görülecek olan saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlarýn; Doðu Akdeniz'in iç kesimleri (Kahramanmaraþ, Osmaniye ile Adana ve Mersin'in iç kesimleri), Karaman, Ankara, ankýrý, Yozgat, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrþehir, Kýrýkkale, orum, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Konya'nýn güneyinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn, iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli zamanla batý kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Doðu Akdeniz, Ýç Anadolu'nun doðusu, Güneydoðu Anadolu ile Doðu Anadolu'nun güneyinde kuvvetlice esecek. Yaðýþlarýn; Doðu Akdeniz'in iç kesimleri (Kahramanmaraþ, Osmaniye ile Adana ve Mersin'in iç kesimleri), Karaman, Ankara, ankýrý, Yozgat, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrþehir, Kýrýkkale, orum, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile Konya'nýn güneyinde yer yer kuvvetli olmasý beklendiðine dikkat çeken Meteoroloji, ani sel, su baskýný, yerel dolu yaðýþý, yýldýrým, yaðýþ anýnda kýsa süreli fýrtýna ve ulaþýmda aksamalar gibi yaþanabilecek olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerektiðini bildirdi. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, orum ve Amasya çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in aralýklý saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn, orum çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasý bekleniyor. Ýhale Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü'nün baþkanlýðýnda yapýldý. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) Pegasus Merzifon-Ýstanbul seferlerlerine baþlýyor egasus Hava PYollarý Amasya - Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm orum IATAAcentasý Müdürü Halit Ýnaltekin, 'Pegasus Hava Yollarý nýn 8 Nisan 2013 itibariyle Ýstanbul (Saw) -Amasya - Ýstanbul (Saw) uçuþlarýnýn Pazartesi, Perþembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün olarak düzlenmeye baþladýðýný açýkladý. Merzifon uçuþlarýna Atatürk Havalimaný ndan sonra Sabiha Gökçen Havalimaný na da uçuþ eklenmesiyle orum'a ve bölge insanýna, sanayiciye, esnafa ve uçuþ yapan herkese kolaylýk saðlayacaðýný ve Ýstanbul uçuþlarýnda fiyatta rekabet olabileceðini belirten Ýnaltekin, Yeni uygulanacak olan seferlerin orumlular a ve bölge halkýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum. dedi. Ýnaltekin, orum da ve bölgede turizm potansiyelini gören Pegasus Havayollarý na ve emeði geçenlere de teþekkür etti. Ýnaltekin, Nisan ayýndan itibaren uçuþ aðýna Ýstanbul kalkýþlý olmak üzere Amasya (Merzifon), Denizli, Kahramanmaraþ, Muþ ve Nevþehir noktalarýný ekleyen Pegasus Hava Yollarý, yeni eklenen noktalar ile uçuþ aðýný 27 ülkede toplam 68 noktaya çýkarmýþ oluyor. Pegasus, yolcularýný gidecekleri yere uygun fiyatlý, zamanýnda kalkan ve genç uçaklarla ulaþtýrmak için çalýþýyor yýlýnda olduðu gibi 2012 yýlýnda da koltuk kapasitesi açýsýndan Avrupa nýn en büyük 25 hava yolu arasýnda Avrupa nýn en hýzlý büyüyen havayolu olarak gösteriliyor. Pegasus, havacýlýk alanýnda data ve analitik hizmetler vermek amacýyla dünya çapýnda bin havayolu ve 4 bin havalimanýný sürekli izleyen Official Airline Guide'ýn 2012 raporunda 2011 yýlýna göre % 22,25'lik bir artýþ oraný ve 16 milyondan fazla koltuk kapasitesiyle ilk sýrada yer alýyor. dedi. Hayrettin Karaman Âkýl Ma'kul insanlar Ülkemizde akan kan dursun, ölmek ve öldürmek için sarf edilen millî servet ülkenin güçlü ve müreffeh olmasý için sarf edilsin, bu ülkede belli bir grup (çoðunluk veya azýnlýk) deðil, bütün insanlarýn mutlu olabilmelerinin yolu açýk olsun Evet iþte bunlar isteniyor ve bunun da adýna 'çözüm süreci' deniyorsa buna, millet ve memleket düþmanlarýndan gayrý kim 'Hayýr' diyebilir?! Meseleyi özele indirelim. Otuz yýldýr ülkede kan akmasýna sebep olan PKK'nýn silah býrakmasý, bundan sonra çözümün (taleplerin yerine gelmesinin) daðda ve ovada silahlý hareket ile deðil, sivil toplum, partiler ve Meclis'te (siyaset kurumunda) aranmasýný bu topluluðun önderi istiyor, bu isteðini ilan ediyor, taraftarlarýna bildiriyor, itaat etmelerini talep ediyor. Þimdi soru þudur: Bu ilan ve talep, þimdiye kadar girilen yolun çýkmaz olduðu veya döneminin sona erdiði idrakinden mi kaynaklanýyor, yoksa hükümet halktan gizlediði bazý verilemez tavizler verdi de bu sebeple mi silahlar býrakýlýyor? Dileðimiz birinci ihtimaldir. Muhalefetin iddiasý veya endiþesi ise ikinci ihtimaldir. Ýkinci ihtimalin devamlý gizli kalmasý mümkün deðildir; böyle bir þey varsa ortaya çýkar ve 'verilemeyecek tavizler' verilemez ya, vaad edilmiþ ise buna kimse razý olmaz ve süreç de sona erer. Böyle bir ihtimal var diye, birinci ihtimali yok sayarak sürece karþý çýkmak, süreci baltalamak, hayali veya evhamý gerçek yerine koyup insanlarý aðýr bir itham ve hakaret bombardýmanýna tabi tutmak aklý baþýnda, vicdaný bozulmamýþ adamlarýn yapacaklarý bir þey olmamalýdýr. Aklý baþýnda dedim de aklýma þu 'âkýl insanlar' ifadesi geldi. Bu ifade ve teþebbüs ortaya çýkar çýkmaz -hemen daima olduðu gibi- bilir bilmez herkes konuþmaya, ahkam kesmeye koyuldu. Bu ahkam kesilirken (bugüne kadar) bu insanlarýn kimlerden ibaret olduðu ve ne yapacaklarý belli deðildi; ama herkes kendine göre isimler buluyor, vazifeler uyduruyor ve veryansýn ediyordu. (Þu bizim memleketin haline bak!) Kýsaca bu âkýl kelimesi üzerinde de duralým: Kökü akýl olursa 'âkýl' yazýlmalý, kökü 'ekl' olursa 'âkil' þeklinde yazýlmalý. Âkil: Yiyen, yiyici' demektir. Âkýl ise aklý baþýnda, akýllý manasýna gelir. Ýslam ilmihali kitaplarýnda 'âkýl ve bâlið' diye iki kelime geçer; iþte buradaki âkýl, yükümlü olacak kadar aklý bulunan, 'bâlið' de ergenlik çaðýna gelmiþ olan demektir. Yetmiþ küsur milyon insanýmýzýn pek azý (akýl hastasý olanlar) dýþýnda tamamý bu manada 'âkýl' insanlardýr. özüm sürecine katký yapsýnlar diye düþünülen insanlar ise bu 'âkýl insanlarýmýz' içinden, bu vazife için uygun olduðu düþünülenlerdir. Bu nitelikte de pek çok insanýmýz vardýr; bunlarýn bir kýsmýnýn seçilmesi, 'bunlardan baþkasý yok' manasýna gelmez. BAÞSAÐLIÐI Ýl Genel Meclisi Üyemiz Zerat BAÞSAÐLIÐI Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürümüz Sayýn Murat NEBÝOÐLU nun anne ve babasý Döne ve Celal NEBÝOÐLU nun (.HAK:813) ZEYTÝNLÝ yi kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm Osmancýk Halký na baþsaðlýðý dileriz. Ruhu þâd, mekâný Cennet olsun. Anadolu Tesisleri Özkömürcüler Hasan-Faruk Özkömürcü (.HAK:814) vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhum ve merhumeye Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Ruhlarý þâd, mekânlarý Cennet olsun. Anadolu Tesisleri Özkömürcüler Hasan-Faruk Özkömürcü

5 Zerat Zeytinli son dualarla uðurlandý Zerat Zeytinli Geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ýl Genel Meclisi Üyesi Zerat Zeytinli, Osmancýk ta son yolculuðuna uðurlandý. Tokat ýn Turhal ilçesinde geçtiðimiz hafta geçirdiði trafik kazasýnda yaralanan ve tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybeden Zeytinli, düzenlenen törenle Osmancýk ta defnedildi. Zeytinli için ilk olarak Osmancýk Büyük Cami'de öðle namazýnýn ardýndan cenaze namazý kýlýndý. Cenaze namazýna Vali Sabri Baþköy, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Zerat Zeytinli nin oðlu ile yakýndan ilgilenerek teselli etti. Kafkas, AK Parti orum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Kaymakam Ýbrahim Küçük, orum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ýl Genel Meclisi Üyeleri, daire müdürleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ceylan teselli etti Cenaze namazý öncesinde aileye taziye dileklerini ileten Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas ve Milletvekilleri Salim Uslu ile Cahit Baðcý, Zeytinli'nin kardeþlerini teselli etmeye çalýþtý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da Zerat Zeytinli nin oðlu ile yakýndan ilgilenerek teselli etti. Kendisinden hep adamlýk gördük Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Ben Osmancýk'a geldiðim bugüne kadar Zerat Zeytinli'yi tanýyorum. Biz hep kendisinden adamlýk gördük. Hafýzamý zorluyorum Zerat Zeytinli'nin hiçbir kiþisel talebini duymadým ve görmedim. Baþkasýnýn yarasýna ilaç olma derdi içindeydi. Bu kardeþimiz hep baþkasýna faydalý olma çabasý içindeydi. dedi. Zeytinli'nin cenazesi daha sonra ilçeye baðlý Güneþören köyüne götürülerek burada topraða verildi. G ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlýyor. Yeniden yapýlandýrmada ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn Ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek. Konuya iliþkin açýklamada bulunan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Önceki akþam TBMM'de kabul edilen 443 sýra sayýlý kanunun 53 ncü maddesine, gruplarýn ortak verdiði önerge ile 6111 sayýlý kanunun 21. maddesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikle Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn tarýmsal amaçlý kooperatifler aracýlýðýyla çiftçilere kullandýrdýðý krediler yeniden yapýlandýrýlarak ilk taksit tutarý 2015 yýlýnýn Ekim ayýnda baþlayacak ve 5 eþit taksitte ödenecek þekilde düzenlenmiþtir. dedi. Verilen önergenin madde gerekçesinde, 2012 yýlýnda yaþanan kuraklýktan dolayý meydana gelen kaba yem üretiminde düþüþ yaþanmasý nedeniyle üreticiler olumsuz yönde etkilenmiþtir. Ayrýca bazý bölgelerdeki hayvan hastalýklarý da et ve süt ürünlerindeki kayýplarý artýrmýþtýr. Bu olumsuz koþullar nedeniyle Bakanlýðýmýzdan kredi kullanan kooperatifler borçlarýný ödeyemeyecek muaccel duruma düþmektedir. CUMA 5 NÝSAN iftçiye müjde verdi (.HAK:616) Muacceliyet iþleminin baþlatýlmasý durumunda kalan borç cari olan (% 9)temerrüt faizi ile birlikte geri istenmektedir. Bu durumda olan ve borcunu ödeyemeyen kooperatif ortaðý çiftçilerimize yasal takip iþlemi baþlatýlmakta ve icra iþlemi uygulanmaktadýr. Muaccel durumda olan borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý durumunda yasal takip iþlemleri durdurulmakta cari olan temerrüt faizi (% 9) kaldýrýlmakta, faiz oraný sözleþmedeki (% 3) e çekilmekte ve ödenmesi gereken tutarýn her bir taksit sayýsý için (1,05) katsayý uygulanarak yeniden taksitlendirmek suretiyle yapýlandýrýlmaktadýr. Yeniden yapýlandýrma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüþü saðlanabilecek ve kooperatif ortaðý çiftçilerimiz iktisadi ve sosyal açýdan rahatlatýlacaktýr. denildi. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn uygulamasý hakkýnda açýklama yaptý. KAYIKILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE. YETKÝLÝ BAYÝÝ Muhammed KAYIKI ( ) Yusuf ERDEM ( ) PVC SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT METRESÝ 9.40 Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ORUM Tel: BAÞSAÐLIÐI Ýl Genel Meclisi Üyesi olarak ilçemiz köylerine hizmet götürülmesinde çaba sarf eden, Ziraat Odasý Baþkaný olarak da çiftçilerimizin sorunlarýyla yakýndan ilgilenerek tarým ürünlerimizin ve pirincimizin tanýtýlmasýnda önemli çalýþmalar yürüten Osmancýk ilçemiz için büyük bir deðer ve öneme sahip olan Zerat ZEYTÝNLÝ elim bir kaza sonucu hayatýný kaybetmiþtir. Acýlý eþine, evlatlarýna, kardeþlerine ve tüm yakýnlarý ile dostlarýna ve sevenlerine Osmancýk Ziraat Odamýz camiasýna, Ýl Özel Ýdaremiz ve Ýl Genel Meclisimize, AK Parti ailesine ve tüm Osmancýklýlara baþsaðlýðý diliyorum. Allah rahmet eylesin. (BASIN:288) Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir YAZICI

6 6 CUMA 5 NÝSAN 2013 Müteahhit Halil Ýbrahim alýþ mahkemeye gönderdiði dilekçede vazgeçme sebeplerini sýraladý Birileri ismim üzerinden siyasi hesaplaþma yaptý üteahhit Halil Ýbrahim alýþ, dün görülen davaya Mgönderdiði dilekçesinde, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü hakkýndaki suçlamalarýndan neden vazgeçtiðini açýkladý. Gerekçelerini mahkeme heyetine hitaben sýralayan alýþ, malum ifadesiyle iþaret ettiði bazý basýn kuruluþlarýnýn ve basý siyasi çevrelerin, kendi ismi üzerinden hesaplaþmaya çalýþtýklarýný ve bu hesaplaþmaya alet edildiðini anladýðý için vazgeçtiðini iddia etti. Dün kendisini destekleyen basýn kuruluþlarýnýn ve bazý siyaset çevrelerinin, bugün kendisine karalama kampanyalarý baþlattýðýnýn da altýný çizen alýþ, "Kimin kimle ne hesabý varsa kendisi görsün, bizim ismimizi kendi kavgalarýna alet etmesin." dedi. alýþ, kendisinin katýlmadýðý dünki duruþmaya gönderdiði dilekçesinde, þikayetinden vazgeçme gerekçeleri ile ilgili þu görüþleri öne sürdü; "Duruþma sonrasýnda bazý gazeteler ve televizyonlarda þikayetimden vazgeçmemle ilgili deðiþik haberler yapýldý. Vazgeçmemle ilgili eleþtirici yazý ve haberler çýktý. Ben de mahkemeye açýklayýcý bilgi vermek için bu beyanlarýmý mahkemenize bildirmek ihtiyacý hissettim. 'Belediye kendi haklarýný korudu' Þikayetimden vazgeçmemim iki önemli sebebi var; birincisi belediyenin ya da diðer resmi kuruluþlarýn deðiþik müdürlüklerinde gerek vatandaþ olarak gerekse müteahhit olarak iþlerimiz oluyor. Buralarda zaman zaman sorun yaþadýðýmýz da oluyor. Bunlar vatandaþ ya da müteahhit olarak hoþumuza gitmese de hayatýn akýþý içerisinde karþýlaþýlan olaðan durumlardýr. Herkesin yaþayabileceði günlük normal olaylardýr. Önemli olan, bu tür durumlarda özel bir kastýn olup olmadýðýdýr. Ben belediye ile yaþadýðýmýz olaylarda, belediye yönetiminin bire karþý olumsuz bir kastýnýn olmadýðýný düþünmekteyim. Onlar belediye yönetimi olarak kendileri açýsýndan belediyenin menfaatlerini korumaya çalýþtýlar. Ben de bir müteahhit ve vatandaþ Erol Taþkan aðrý Eðitim Vakfý'nýn konuðu olarak konferans veren Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý, "Son zamanda sünnet aleyhtarlýðý arttý, bize Kur'an yeter söylemleriyle sünneti küçümseme gibi bir art niyetle karþý karþýyayýz." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Ýslam Medeniyeti'nde Hadis konulu bir sunum yapan Canlý, Peygamber Efendimiz'in hadislerinin ve sünnetlerinin Ýslam Medeniyeti'nin çok önemli esaslarýný teþkil ettiðini ve tüm insanlýða ýþýk tuttuðunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý Ýslam medeniyetinin temelinde sünnetin olduðunu, son zamanlarda sünnet aleyhtarlýðýnýn arttýðýný, Erol Taþkan 12'nci, 8'inci ve 14'üncü Gazi Sokaklarda bulunan 6 otomobilin lastikleri kesildi. BÝRÝLERÝNÝN HESABI BOZULDU Yrd. Doç. Dr. Mustafa Canlý bu hadis zayýf, bu sünnet gereksiz bize Kur'an yeter diye söylemlerde bulunulduðunu, bu söylemlerin arkasýnda art niyetin olduðunu dile getirerek sözlerine baþladý. Medeniyetin unsurlarýný tek tek açýklayarak bunlarý hadislerle örnekleyen Canlý, ilk unsur olarak mesken terimine deðindi. Batýda ayakkabý ile eve girmenin yaygýn olduðunu evde yemek yapýlmadýðýný sadece yatmaya gelindiðini söyleyerek bizim kültürümüzde evin ne kadar önemli olduðunu, evin her alanýnýn mescit Dün sabah iþlerine gitmek için evlerinden çýkan araç sahipleri, gördükleri manzara karþýsýnda þaþkýna döndü. Park halindeki Halil Ýbrahim alýþ olduðunu, evin ruhaniyetinin olduðunu söyledi. Ýkinci unsur olarak gýda ve beslenme üzerinde duran Mustafa Canlý, "Ýslam'a göre beslenmede haram helal kavramlarý vardýr. Diðer kültürlerde böyle bir þey yoktur isteyen her istediðini yer. Lezzetli olsun diye hayvanlarý diri diri piþirip yiyen toplumlar vardýr. Hadislerde yiyecekler ve içecekler konusu bellidir çerçevesi çizilmiþtir." diyerek Ýslam'ýn insanlarýn ruh ve beden önem verdiðini bunu olarak kendi haklarýmý korumaya çalýþtým. Daha önce Belediye baþkaný veya belediye yetkililerinin bana karþý olumsuz düþünce taþýdýklarý ve hareketler yaptýklarýný düþünmüþtüm. 'Bana kastetmediklerini anladým' Ancak yaptýðým inceleme ve araþtýrmalar neticesinde daha önce düþünmüþ olduðum gibi Belediye Baþkaný veya belediye yetkililerinin þahsýma ve þirketimize karþý baský ve zorlama yapmadýklarý kanaatine varmýþ bulunmaktayým. Þikayetten vazgeçmemle ilgili ikinci sebep ise toplumsal sebeptir. Yargýsal süreç boyunca hep bizim adýmýz yazýldý ve konuþuldu. 'Belediye ile problemi olan basýn ve siyasetçiler ismimizi kullandý' Belediye ya da baþkanla problemi olan hem siyasi çevrelerin hem de basýn çevrelerinin bizim ismimiz üzerinden bir kampanya yürüttüklerini anladým. Kimin kiminle ne hesabý varsa, siyasi de olsa, ticari de olsa, þahsi de olsa bunlara bizim ismimizin alet edilmesinden büyük rahatsýzlýk duydum. Þikayetten vazgeçmemin bir sebebi de budur. 'Vazgeçince malum televizyon ve gazeteler aleyhimde kampanya baþlattý, siyasiler benden umudu kesti' Bu düþüncem de haklý olduðumu þikayetten vazgeçince daha çok anladým. Malum televizyon ve gazeteler adeta benim aleyhime kampanya baþlattýlar. Sýk sýk arayan siyasiler sanki benden umutlarýný kesmiþ gibi, beni aramayý býraktýlar. 'Ben vazgeçince birilerinin hesabý bozuldu' Anlýyorum ki þikayetten vazgeçmekle birilerinin bizim üzerimizden yaptýðý hesaplan bozmuþum. Bu sebeple þikayetimden ve müdahale talebimden vazgeçmiþtim." Kur an yeter deyip sünnet küçümsenemez Konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. koruduðunu helal ve haramlarýn çoðunun bu yönde olduðunu belirtti. Üçüncü unsur olarak giyinme üzerinde duran Canlý, giyinmeye karþý aþýrý düþkün olduðumuzu, modanýn insanlarý sömürmeye çalýþtýðýný söyledi. "Bir kiþi dedesinin ceketini beðenmiyor fakat bu moda olunca beðeniyor diyerek." Hadislerin giyinme tarzýmýzý ortaya koyduðunu söyleyerek Hadislerin ana konularýndan birinin giyinme olduðunu bunun sadece elbise deðil taký, süs, saç, sakalý da kapsadýðýný belirtti. Nikah, Cenaze, Spor, Sanat gibi konulara da deðinen Mustafa Canlý, "Sabah kalkmamýzdan akþam yatmamýza kadar her þeyi hadisler bize belirtmiþtir, ölçüyü koymuþtur. Bunlarýn hepsinin Ýslam medeniyetinde çizgisinin hadislerle ortaya konulduðunu ve kendi ölçümüzü korumamýz gerektiðini unutmamalýyýz" sözleriyle konferansýný tamamladý. Dün sabah iþlerine gitmek için evlerinden çýkan araç sahipleri, gördükleri manzara karþýsýnda þaþkýna döndü. (Fotoðraflar:Hurþit Bozkurt) 6 aracýn lastiklerini kestiler otomobillerinin tek taraflý lastiklerini býçakla delerek patlatan kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerin tespiti için polis çalýþma baþlattý. Olay Yeri Ýnceleme ekiplerinin yaptýðý araþtýrmanýn yanýsýra, çevre iþyeri ve binalarda bulunan güvenlik kamera görüntüleri de mercek altýna alýndý. Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Erol Taþkan elediye Baþkaný Muzaffer BKülcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn birinde beraat, ikincisinde ise erteleme kararý alýndý. Belediye memurlarý beraat etti Geçtiðimiz duruþmada, dosyalarýn birbirinden ayrýlmasýna karar veren mahkeme, ilk olarak belediye personelinin davasýný ele aldý. Ýhaleye fesat karýþtýrmak iddiasýyla, Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn dünki duruþmasýnda, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Destek H itit Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'ý ziyaret etti. Rektör Alkan, üniversite sanayi iþbirliðine vurgu yaptýðý ziyarette, "Üniversitemiz ile sanayicimizin güçlerini birleþtirmesi gerekir." dedi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Hititsem Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý'nýn da hazýr bulunduðu ziyarette, Üniversite Sanayi iþbirliðine verdiði önemi dile getiren Rektör Reha Metin Alkan, üniversite ile sanayicinin güçlerini birleþtirmesi gerektiðini belirtti. Geçtiðimiz duruþmada, dosyalarýn birbirinden ayrýlmasýna karar veren mahkeme, ilk olarak belediye personelinin davasýný ele aldý. Üniversitenin akademik birikimini, orum'daki tüm paydaþlara ve iþ dünyasýna aktarma gayreti içerisinde olduklarýný belirten Alkan, üniversite bünyesinde eðitim faaliyetine baþlayan Hitit Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn, belediye personeli Köksal öldaþ, Mikdat Yýldýrým, Eþref Bodur ve Ömer Maz berat etti. Bilirkiþi raporunun okunduðu duruþmada, sanýklarýn isnat edilen suçu iþlemedikleri, iptal ettikleri ihalenin ardýndan gerçekleþtirilen ihalede kamu menfaati saðlandýðý ve yapýlan iþlemin ihale kanunlarýna uygun olduðuna karar verilerek, sanýklar için beraat kararý açýklandý. Ýkinci dava 30 Mayýs a ertelendi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Özler, Abdulaziz Layýk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir hakkýnda görülen Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM) gibi birimler aracýlýðý ile bunun gerçekleþtirilebileceðini belirtti. Yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ikinci davada ise, Cumhuriyet Savcýsý bazý sanýklarýn tekrar dinlenilmesini talep etti. Oto Galericiler Derneði eski Baþkaný Abdulkadir Þimþek'in de katýlarak ifade verdiði duruþmaya, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP Belediye Meclis Üyesi Dinçer Solmaz da izleyici olarak katýldý. Oto Galericiler Derneði yöneticilerinin ve þikayetlerinden vazgeçen Hasan alýþ ve oðlu Halil Ýbrahim alýþ'ýn da bir sonraki celseye gelerek ifade vermelerine karar veren mahkeme heyeti, davayý 30 Mayýs 2013 Perþembe günü saat 15,30'a erteledi. Sanýklarýn katýlmadýðý davada, sanýklar avukatlarý tarafýndan temsil edildi. Rektör den Ýþ Kur a ziyaret Üniversite ve sanayici güçlerini birleþtirmeli Hitit Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. Reha Metin Alkan Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'ý ziyaret etti. eden orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, üniversite ile her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirterek, ortak eðitim faaliyetleri düzenlemek istediklerini söyledi. YÖK ten yeni program onayý Sungurlu ya ocuk Geliþimi, Osmancýk a Ýþ Güvenliði itit Üniversitesi'nin YÖK'e yaptýðý iki ayrý Hprogram teklifi kabul edildi. bu kabulün ardýndan Sungurlu Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ocuk Geliþimi Programý, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu bünyesinde de Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Programý uygulanacak. Hitit Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, yeni açýlacak bölümlerle ilgili bilgi verildi. Ýnsan kaynaklarýna olan ihtiyaca vurgu yapýlan açýklamada, þöyle denildi; "Üniversitemiz Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde 40 öðrenci kontenjanla açýlacak olan "ocuk Geliþimi Ý.Ö." Önlisans Programý; kamu ve özel sektörün çocuk geliþimi ve eðitimi alanýndaki ara eleman ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Son dönemde eðitim alanýnda yaþanan geliþmeler, bu sektörde insan kaynaklarýna olan ihtiyacýn artmasýna neden olmuþtur. Mezun öðrencilerin, günümüzde gittikçe önemi ve buna paralel olarak yaygýnlýðý da artan okul öncesi eðitim kurumlarý, özel eðitim ve rehabilitasyon merkezleri için önemli insan gücü ihtiyacýna cevap verdikleri görülmektedir. Bu program mezunlarý; Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý resmi ve özel okul öncesi eðitim ve özel eðitim kurumlarýnda, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kliniklerinde görev almaktadýrlar. Üniversitemiz bünyesinde, sadece Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda bulunan ocuk Geliþimi Önlisans Programý, potansiyel öðrenci sayýsýnýn çokluðu nedeni ile açýldýðý yýldan beri %100 doluluk oraný ile eðitim öðretimini sürdürmektedir. ocuk Geliþimi ve Eðitimi alanýnda ortaöðretimden mezun olan öðrenci sayýsýnýn fazlalýðý, çevre illerden de çok sayýda öðrencinin Sungurlu Meslek Yüksekokulu ocuk Geliþimi programýný tercih etmesini saðlamaktadýr. Üniversitemiz Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde 30 öðrenci kontenjanla açýlacak olan "Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði" Önlisans Programý; Ülkemizde de çalýþma hayatýný düzenlemek, iþ saðlýðý ve güvenliðini geliþtiren tedbirler almak ve bunlarý sürekli kýlmayý amaç edinen alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusunda yayýnladýðý yeni mevzuat deðiþiklikleri ile iþletmelere yasal zorunluluklar da getirerek konuya iliþkin duyarlýlýðý oluþturmaktadýr. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine iliþkin son mevzuat deðiþikliklerine göre iþletmeler "Ýþ Güvenliði Uzmanlarý ve Ýþ Güvenliði Teknik Elemanlarý" istihdam etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle bütün sektörlerde iþ saðlýðý ve güvenliði insan kaynaðý ihtiyacý doðmuþtur. Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde sektörün iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda insan kaynaðý ihtiyacýný gidermek amacýyla açýlmýþ olan "Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði" Önlisans Programýna Eðitim-Öðretim yýlýnda öðrenci kabul edilecektir. Yaþadýðýmýz yüzyýlýn en önemli sorunlarýndan ve ihtiyaçlarýndan birine hizmet edecek ayrýca ülkemiz gençliðinin istihdamýna katký saðlayacak olan program mezunlarýna "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Teknikeri" unvaný verilecektir."

7 CUMA 5 NÝSAN Hitit kültürü korunacak Y ýlda 50 bin kiþinin yeni düzenlemeler ve yaziyaret ettiði Alacatýrýmlardan söz eden ýhöyük ören yerine, Hitit naroðlu, Alacahöyük'ü Medeniyeti'nin izlerini gezmeye gelenlerin, Hitit taþýyan tesisler yapýlacak. ve Hatti medeniyetlerinin kültürünü de yaþayabilealacahöyük kazýsý ceðini vurguladý. baþkaný Prof. Dr. Aykut ýnaroðlu, yaptýðý açýklayeni planlamayla mada, Hitit Medeniyebölgenin turizm öncelikli ti'nin en önemli merkezbir yer haline geleceðine lerinden Alacahöyük için dikkati çeken ýnaroðlu, Kültür ve Turizm Bakanþöyle devam etti: lýðý'nca hazýrlanan koru''günümüzden yakma amaçlý imar planýnýn laþýk 4 bin 500 yýl öncesison aþamaya geldiðini ne dayanan Kaltolitik bildirdi. að'dan baþlayan ve süalacahöyük kazýsý baþkaný Prof. Dr. Aykut ýnaroðlu. Projenin 1 yýl içerirekli bir iskana sahne sinde hayata geçirilmesiolan Alacahöyük, Hititlenin planlandýðýný ifade rin en önemli merkezleeden ýnaroðlu, ''Bakanrinden biri. Görkemli lýk yetkilileri, projeyi hasfenksli kapýsý, dini ve zýrlayan firma temsilcileresmi yapýlarý ve Anadoriyle Alacahöyük'e gelelu'nun ilk barajýnýn bulunrek, projenin uygulanacaduðu bölge, adeta bir açýk ðý alanlarda gerekli incelemelerde bulundu. Bu hava müzesi niteliðinde. planla Alacahöyük'ün ko1907 yýlýnda Osmanlý döruma alaný, birkaç kat arneminde baþlatýlan ve tacak'' dedi. çok kýsa süren AlacahöBazý bölgelerin biyük kazýlarý, 1935 yýlýnda rinci derece sit alaný kapatatürk'ün emri ve kendi samýna alýnacaðýný dile cebinden verdiði bir mikgetiren ýnaroðlu, Alacatar para ile sürdürülmüþ höyük'ün geleceðini þeve 'ilk milli kazý alaný' unprojenin 1 yýl içerisinde hayata geçirilmesi planlanýyor. killendirecek projeyle ilvaný kazanmýþtýr.'' gili halkýn görüþlerinin Yýlda yaklaþýk 50 bin kiþinin ziyaret ettiði ören yerinde kökalýnmasý için de toplantý düzenlendiðini söyledi. lü deðiþiklikler yapýlacaðýný anlatan ýnaroðlu, ilk etapta ören yebakanlýk yetkilileri, belediye baþkaný, müze müdürü ve vari ve müzenin bulunduðu alanýn giriþ kapýsýnýn yerinin deðiþtiriletandaþlarýn katýldýðý toplantýda, projenin uygulama alanýnýn anlaceðini ve ziyaretçiler için yeni bir gezi güzergahý belirleneceðini týldýðýna deðinen ýnaroðlu, ''Proje ile birinci dereceden sit alaný kaydetti. kapsamýna alýnacak alanlardaki hak sahibi vatandaþlarýn maðduriyet yaþamamasýna özen gösterildi. Tüm kesimlerin ortak görüþü Prof. Dr. ýnaroðlu, Hatti kültürünün örnekleri ile karþýlanaalýnarak bir yol haritasý belirlendi'' diye konuþtu. cak ziyaretçilerin Hitit kültürü örnekleriyle alandan uðurlanacaðý-kültürler yaþatýlacak, bölge cazibe merkezi olacakný vurgulayarak, ''Ayrýca yaklaþýk 100 araçlýk otopark, kamp alaný ve uygulama otelinin kurulacaðý bölgeye Hitit yemeklerinin ve Koruma amaçlý imar planý doðrultusunda bölgede yapýlacak hediyelik eþyalarýn satýlacaðý iþ yerleri yapýlacak. Hitit kültürünün yaþatýlacaðý yeni tesislerin kurulacaðý bölge, turizm amaçlý ören yeri haline gelecek'' ifadelerini kullandý. (A.A.) Hitit Barajý sergide Bakanlýk yetkilileri, projeyi hazýrlayan firma temsilcileriyle Alacahöyük'e gelerek incelemelerde bulundu. "A nadolu'da Antik Dönemlerden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý Kitabý"nýn Fotoðraf Sergisi Trump Alýþveriþ Merkezi'nde 15 Nisan'a kadar devam edecek. Sergide Alacahöyük, Göl Pýnar Hitit Barajý da yer alýyor. Pompa ve pompa sistemlerinin dünyaca ünlü inovatif ve çevreci markasý WILO, deðerli bir kitap projesine imza attý: "Anadolu'da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý" WILO'nun Türkiye'deki 20. yýlý projeleri kapsamýnda çalýþmalarýný baþlattýðý kitap, uzun ve titiz bir Sergide Alacahöyük, Göl Pýnar Hitit Barajý da yer alýyor. hazýrlýk döneminin ardýndan tamamlandý. Gazeteci, popüler bilim yazarý Ýrfan Unutmaz tarafýndan hazýrlanan kitapta, Anadolu medeniyetlerinin suyu yerleþim bölgelerine taþýmak için yarattýðý çözümler incelenirken, Türkiye'de antik çaðlardan günümüze gelen çok sayýdaki su mühendisliði anýtýndan seçmeler yapýldý. Ýrfan Unutmaz, Ýstanbul'dan Van'a, Mersin'den orum'a, Kuþadasý'ndan Sinop'a 4 ay süren 14 bin kilometrelik bir suyolculuðu yaptý. 21 anýtýn incelediði kitap için Unutmaz, sayýsýz kez deklanþöre bastý. "Su Mühendisliði Harikalarý" kitabý için yazar Ýrfan Unutmaz'ýn çektiði yaklaþýk 8 bin karelik Fotoðraf arþivinden derlenen fotoðraflardan hazýrlanan sergi, Trump Alýþveriþ Merkezi'nde Fotoðraf ve Anadolu tarihi meraklýlarý için açýldý. Barajlarýn, suyollarýnýn, su kemerlerinin, su toplama haznelerinin, su tünellerinin, çeþme, köprü ve hamamlarýn antik dönemden günümüze serüvenini tarihe iz düþecek þekilde belgeleyen bu Fotoðraf sergisi, 15 Nisan'a kadar devam edecek. KUTLAMA ÝREM ÖZBAY Öðrencimiz 2013 YGS sonuçlarýnda ý YGS-3 Türkiye 113.sü, YGS-4 Türkiye 95.si, ve YGS-5 Türkiye 180.si olmasý dolayýsýyla kutlar, ailesini tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Metin AKBAY ve M.A. Butik Dershanesi Öðretmenleri M.A. BÝR DERSHANEDEN OK DAHA FAZLASI...

8 8 CUMA 5 NÝSAN 2013 Sürpriz doðum günü Emre Kut orum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER), kanserli çocuklara doðum günü etkinliði düzenledi. orum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, hasta çocuklar için doðum günü kutlamasý yaptý. Dernek binasýnda gerçekleþen kutlamaya, KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, yönetim kurulu üyeleri ile kanserli çocuklarýn aileleri katýldý. Kadir, Umutcan, Ayþe, Sena isimli çocuklarýn doðum günü pastalarýnýn mumlarýný üflemelerinin ardýndan KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk hediyelerini verdi. Zekai Tunca mest etti orum Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamýnda önceki akþam Zekai Tunca konseri düzenledi. Mustafa Demirer CHP'den nezaket ziyareti C umhuriyet Halk Partisi Ýl Kadýn ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý orum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni (KANDER) ziyaret etti. 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarete CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ile kadýn kollarý üyeleri katýldý. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Kadýn ve Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý KANDER i ziyaret etti. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) Kanser Haftasý mevlidi Emre Kut O Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði mevlit okuttu. nkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði(ONKO-SAV) 1-7 Mart Kanser Haftasý nedeniyle Ulu Camii'de mevlit okuttu. Ýkindi namazý öncesi düzenlenen mevlide cemaatin yaný sýra Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði üyeleri katýldý. Silivri'ye gidiyorlar A tatürkçü Düþünce Derneði orum Þubesi'nde düzenlenen basýn açýklamasýnda, Ergenekon yargýlamalarý eleþtirildi. Dernek merkezinde dün düzenlenen toplantýya, CHP Ýl Örgütü, Atatürkçü Düþünce Derneði, Türkiye Gençlik Birliði, Ýþçi Partisi Ýl Örgütü, DSP Ýl Örgütü, SHP Ýl Örgütü, Eðitim-Ýþ orum Temsilciliði, DSP Ýl Baþkanlýðý, Hacý Bektaþ Kültür Vakfý temsilcileri ile katýldý. ADD Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Rasim Burhanoðlu, hukukun katledilmesine, ülkenin bölünmesine karþý ataða kalkan milletle birlikte mücadele etmek için 8 Nisan'da orum'dan Silivri'ye gideceklerini söyledi. Silivri'ye gidenlerin toplu olarak 7 Nisan Pazar günü saat de Özdoðanlar Sinemasý önünden yolcu edileceðini belirten Burhanoðlu, þöyle dedi; "Haksýz yere esir tutulan Yurtsever generallerimiz, komutanlarýmýz, Milletvekillerimiz, Parti Baþkaný ve Politikacýlarýmýz, Gazeteci ve Yazarlarýmýzýn özgürlüklerine kavuþmasý için 8 Nisan'da Silivri'ye akýn var. Ülkemiz bölünüyor, bölünmeyi yasalaþtýrmak için kanunsuz bir þekilde bir Anayasa yapýlýyor. Ülkemizi bölmek için bir maþa ve enstrüman olarak kullanýlan bölücü terör örgütü ile iþbirliði halindeki AKP, bütün yurtsever öncülerimizi aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapse mahkum etmek istiyor. Bölücü terör örgütü yöneticilerine ise af gündemde. Hukukun ayaklar altýna alýndýðý ve kuvvetler ayrýlýðýnýn ortadan kaldýrýldýðý bu diktatörlüðü TürAtatürkçü Düþünce Derneði orum Þubesi'nde kiye kaldýramaz. Bu gidiþe dur düzenlenen basýn açýklamasýnda, Ergenekon yargýlamalarý eleþtirildi. Salon týklým týklým doldu Sanatçý Zekai Tunca konserine yoðun ilgi nedeniyle salon tamamen doldu. Ayakta kalan müzikseverler merdivenlere oturmak zorunda kaldý. Merdivenler de yetmeyince sahnenin ön bölümündeki boþluða plastik sandalyeler taþýndý. Yer sýkýþýklýðý nedeniyle zaman zaman tartýþmalar yaþandý. Seslendirdiði þarrkýlara seyircilerden alkýþlarla karþýlýk bulan Sanatçý Zekai Tunca, orum un misafirperveliði ve orumlu nun gösterdiði ilgiye teþekkür etti. Konser sonunda Tunca ya teþekkür plaketi ve çiçek verildi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konsere yoðun ilgi oldu. BAÞSAÐLIÐI Farukiye Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Özlenen Rehber Dergisi Baþ Yazarý Muzaffer Yalçýn Hocaefendinin babasý demek için Silivri'ye gidiyoruz. Silivri duvarlarýný yýkmak için yapýlan eyleme CHP Grubu, Ýþçi Partisi, DSP Örgütleri, Atatürkçü Düþünce Derneði Genel Merkezi (ADD), Türkiye Gençlik Birliði (TGB), Barolar, Sendikalar gibi çok sayýda kuruluþ Silivri'ye gitmek için halkýmýza çaðrý yapmaktadýrlar. orum'da da Silivri'ye gitmek için birlikte hareket etmek, baðýmsýzlýk ve özgürlük için ortak mücadele zeminini güçlendirmek istiyoruz. Atatürk'te birleþerek milli bir güç birliði oluþturuyoruz. Silivri'ye gitmek bir vatandaþlýk görevidir. Ýnsanlýk borcudur. Vatana sahip çýkmak; anaya, babaya, evlatlara sahip çýkmakla eþdeðerdedir. Silivri'ye gitmek özgürlük mücadelesidir. ocuklarýmýzýn geleceðini sahiplenmektir. Beynimizle, fikrimizle, tepkimizle Silivri'de olmalýyýz. Haydi Silivri'ye. Baþka Türkiye yok! Hukukun katledilmesine, ülkemizin bölünmesine karþý ataða kalkan milletimizle birlikte mücadele etmek için orum'dan Silivri'ye gidiyoruz. Bütün vatandaþlarýmýzý bu etkinliðe katýlmaya çaðýrýyoruz." Abdulkadir Yalçýn Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Derman Eðitim Kültür Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri (.HAK:812) Emre Kut orum Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamýnda önceki akþam Zekai Tunca konseri düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konsere, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve eþi ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Türk Sanat Müziði'nin ünlü ismi bestekâr ve yorumcu Zekai Tunca konserde, kendi besteleri ve günün sevilen Türk Sanat Müziði eserlerini seslendirdi. Not: Cenaze Cuma günü Kýrýkkale Yuva Camii nden kaldýrýlacaktýr.

9 Üretici defteri hatýrlatmasý orum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan, Gýda Güvenliði ve Yeni Hal Yasasý nýn, Meyve, Sebze ve Hal Kayýt Sistemi ne tabi soðan, patates, kavun, karpuz gibi ürünlerin üretimini yapan çiftçileri ürettikleri ürünlerin güvenliðinden sorumlu tuttuðunu, bu ürünlerin alýmýný yapacak komisyoncu, market, ihracatçý gibi alýcýlarýn Hal Kayýt Sistemi ne bildirimci olarak H er yýl farklý bir Üniversite iþbirliði ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu'nun 35'incisi AK Parti Muðla Milletvekilleri Ali Boða ve Yüksel Özden'in giriþimleri ile Muðla'da yapýlacak. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Mayýs 2013 tarihlerinde gerçekleþecek olan sempozyuma 12 yabancý ülke ve Türk Bilim adamlarý katýlacak. Ödenek sýkýntýlarý nedeniyle baþka bir ilde yapýlmasý planlanan sempozyumun AK Parti Muðla kendilerini kayýt yaptýracaklarýný ve üreticiden ürün künyesi yerine geçecek bir belge isteyeceklerini söyledi yýlýnda bu konuda bazý sýkýntýlar yaþandýðýný ifade eden Karaarslan, Önümüzdeki sezonda bu sýkýntýlarýn yaþanmamasý için üreticilerimizin.k.s. sistemine ürünlerini doðru kayýt ettirmeleri ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nden üretici defteri almalarý Milletvekillerinin giriþimleri sonucu Muðla'da yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Muðla'nýn Aydýn Sancaðýndan ayrýlarak baðýmsýz liva oluþunun 100. Yýlý münasebetiyle böyle bir organizasyonun Muðla'da gerçekleþtirilmesinin öneminden hareketle giriþimde bulunan Ali Boða ve Yüksel Özden sayýsýz antik kentin ve kazý alanýnýn bulunduðu Muðla'da dünyanýn önde gelen bilim insanlarýný bir araya toplamanýn il için büyük þans olduðunu ifade ettiler. Sempozyum'da Kültür Bakanlýðý'nýn izni ile 2012 yýlýnda gerçekleþtirilen yerli ve yabancý bilim insanlarý tarafýndan sürdürülen arkeolojik kazýlarýn, yüzey ve müze araþtýrmalarýnýn ele alýnacaðý, bu Sadettin Karaarslan gerekmektedir. Ayrýca, ilimizde bu çalýþmalarda çalýþmalarda elde edilen buluntularýn üzerinde yapýlan bilimsel çalýþmalara dair bildirilerin sunumu yapýlacak. Yaklaþýk 750 ile 1000 katýlýmcýnýn iþtirak etmesi beklenen sempozyum uluslararasý alanda önemli bir yere sahip olduðu açýklandý. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu, 1979 yýlýndan beri kesintisiz yapýlýyor yýlýndan beri kesintisiz her yýl yinelenen ve ülkemizde gerçekleþtirilen en önemli bilimsel faaliyetlerden biri olan, yýllarý arasýnda Ankara dýþýnda Ýstanbul, Ýzmir (2 kez) ve anakkale'de düzenlenen sempozyum, 2004 yýlýndan itibaren Üniversitelerle birlikte düzenlenmeye baþlandý. Bu kapsamda, 2004'de Selçuk Üniversitesi/ Konya, 2005'de Akdeniz Üniversitesi/ Antalya, 2006'da Ankara Üniversitesi/DTCF, 2007'de Kocaeli Üniversitesi, 2008'de Onsekiz Mart Üniversitesi/ BAÞSAÐLIÐI Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný ve AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi üreticilerimize yardýmcý olmak üzere Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneði kurulmuþ olup talep eden üreticilerin sertifikalý iyi tarým ürünü üretmeleri için çalýþma baþlatýlmýþtýr. Özel sertifikasyon kuruluþlarýnca verilen bu belgelerin belirli bir maliyeti olmakla birlikte devlet desteði ve düþük faizli Ziraat Bankasý kredisi söz konusudur. Bu sertifikalar ile üreticiler hiçbir sorunla karþýlaþmadan ürünlerini rahatça pazarlayacaklardýr. dedi. Karaarslan, ticari olarak meyve, sebze, soðan, patates gibi ürünleri ticari olarak üreten üreticilerin.k.s. belgeleri ile birlikte Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneði ne baþvurmalarý durumunda daha fazla bilgi alabileceklerini ve uygulamaya dahil olacaklarýný bildirdi. Muðla da Kazý Sempozyumu Alaca anakkale ve 2009'da Pamukkale Üniversitesi/ Denizli, sempozyuma ev sahipliði yaptý. Sempozyum, 2010 yýlýnda ise Avrupa Kültür Baþkenti etkinlikleri çerçevesinde Ýstanbul'da düzenlendi de Malatya'da, 2012 yýlýnda orum'da yapýlan sempozyum bu yýl Muðla'da yapýlacak. CUMA 5 NÝSAN Anayasa alýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz amu Sen Ýl Temsilciliði, yeni Anayasanýn daha iyi anlatýlmasý için KTürk Dayanýþma Konseyi ve Türkiye Kamu Sen olarak Anayasa alýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz konulu panel düzenleyecek. 10 Nisan 2013 arþamba günü saat 19:00 da Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenecek panele tüm orum halkýný davet eden Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, konuyla þu açýklamalarda bulundu; Ülkemiz bugün 1900 yýllarýn baþlarýndaki gibi çok zor bir süreçten geçmektedir. Önümüzde duran yeni anayasa adý altýndaki bu süreç AKP ve BDP ortak giriþimi ile Haziran da TBMM de gerilmeye ve devamýnda Eylül, Ekim aylarýnda referandumla milletimizin önüne gelecektir. Yerel seçimler öncesi yeni bir anayasa veya referandum görünmektedir. Bugüne kadar anayasanýn 17 kez deðiþiklikle 136 maddesi deðiþtirilmiþtir anayasasý 173 maddeden oluþmaktadýr. Yani deðiþmeyen 37 maddesidir sadece. Bu noktadan bakýldýðýnda asýl amacýn gizlendiði gözükmektedir. Asýl amaç, anayasanýn ilk 4 maddesi ile 42. ve 66. maddesi milli birliðimizi, üniter yapýmýzý ve kimliðimizi oluþturan maddelerdir. Asýl dert bu maddeleri deðiþtirmektir. Bu maddelerden rahatsýzlýðý anlamakta zorlanmaktayýz. Bizim anlayýþýmýza göre, ayný dili konuþan, ayný inancý paylaþan, ortak bir Belediyesi, þehrin çeþitli bölgelerinde bulunan elektrik trafolarýný boyatarak þehre ayrý bir renk kattý. Alaca da trafolar renklendi laca Belediyesi, þehrin çeþitli bölgelerinde bu- elektrik trafolarýný boyatarak þehre ayrý Alunan bir renk kattý. Yapýlan açýklamaya göre, parklarýn ve þehrin çeþitli bölgelerinde bulunan trafolar görüntü bozukluluðuna sebebiyet veriyordu. Yeni yapýlan boyama çalýþmalarýyla birlikte görüntü kirliliði de giderilmiþ oldu. eþitli desenlerin iþlendiði trafo duvarlarý, bulunduðu bölgelere ayrý bir güzellik katýyor. Trafolarýn boyandýðýný gören vatandaþlar, yeni geçmiþi olan ve gelecekte birlikte yaþama duygusuna ve iradesine sahip olan, vataný ve devleti olan insan topluluklarýna millet Mahmut Alparslan halinin eskisinden çok daha iyi olduðunu belirterek, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a teþekkür etti. Baþkan Eyvaz, boyama çalýþmasý yapýlan trafolarda incelemelerde bulundu. Þehre bir yenilik daha kazandýrdýklarý için mutluluk duyduklarýný dile getiren Baþkan Eyvaz, "Yeni görüntü parklara da ayrý bir hava katýyor. Ýnþallah çalýþmalarýmýz diðer bölgelerde bulunan trafolar ile devam edecek. Yaptýðýmýz çalýþmalar ile Alacamýza yenilikleri kazandýrýyoruz. Bundan sonra da çalýþmalarýmýz bu yönde olacak. dedi. denir. Her milletin bir adý ve onu diðer milletlerden farklý kýlan belirgin temel sýfatlarý vardýr. Bizim milletimizin adý binlerce yýldan beri Türk, inanç yönünden sýfatý ise bin yýldan beri Müslüman dýr. Bu yüzden bu köklü millete Müslüman Türk milleti denir. Müslüman Türk milletine duyulan sevgi ve saygýnýn adý da Türk milliyetçiliðidir. Þurasý açýk bir gerçektir ki, Millet ve Milliyetçilik bir yaratýlýþ gerçeðidir. Türklük bu milletin milli kimliðinin adýdýr Türk milletinin, tarihi süreç içinde binlerce yýldýr tabii ve toplumsal olaylarýn sarsýcý etkisiyle yoðrulan, sýcak mücadelelerle piþirilen gönül ve akýl merkezli alp ve eren karakterli milli, dini, insani ve evrensel deðerleri vardýr. Bu deðerlerin bütününe Türklük denir. Bu anlamýyla Türklük; geniþ bir coðrafyada, binlerce yýldýr kültür ve medeniyet üreten, devletler ve imparatorluklar kuran milli iradenin inancýný, aþkýný ve aksiyonunu harekete geçiren tarihi ve toplumsal bir ruhu ifade eder. Bu Türklük ruhu daima ilahi kaynaklý olagelmiþtir. Türklük, bu milletin millî kimliðinin adýdýr. Türk Milleti ve Türk Kimliði kavramý ve olgusu, Türkiye'nin tarihi coðrafyasýný kapsayacak bir biçimde etnik kimliklerin, alt kültürel kimliklerin üstünde ve bunlarýn hepsinin katýlýmýyla ortaya çýkmýþ birleþtirici ve kapsayýcý bir kimliktir. Türklüðü bölücülük, Kürtçülüðü özgürlük olarak algýlayan çarpýk düþüncenin geldiði nokta, vatan sevgisini, milliyetçiliði aþaðýlamak ve sonunda da ayaklar altýna almak olmuþtur. Bilinmelidir ki bu devlet, Malazgirt'te baþlayan, Miryokefalon'da adý konan, anakkale'de kýyama duran, Sakarya'da destanlaþan bir mücadeleyle yüz binlerce þehidin kaný karþýlýðýnda, sonsuza dek elde ettiði kutsal vatan topraklarý üzerinde kurulmuþtur. Bu devletin adý Türkiye Cumhuriyeti, bu vatanýn adý da Türkiye dir. Zerat ZEYTÝNLÝ nin vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah tan rahmet, dost ve akrabalarýna baþsaðlýðý dileriz. Ruhu þâd, mekâný Cennet olsun. (.HAK:815) OSMANCIK ESNAF KREDÝ VE KEFALET KOOPERATÝFÝ Recep AKER

10 10 CUMA 5 NÝSAN 2013 Mayýs ayýnda düzenlenecek olaðan genel kurul öncesinde iþ dünyasýna seslenen Malatyalý, Büyük orum için çalýþacaðým dedi. MNG Kargo nun programý bugün Recep Mebet NG Kargo tarafýndan M düzenlenen bilgilendirme semineri bugün orum da gerçekleþecek. Aç Kanatlarýný Türkiye sloganýyla organize edilen program saatleri arasýnda orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Konferans Salonu nda düzenlenecek. Küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin geliþen dünyaya uyumu amacýyla düzenlenen seminerde FedEx Express ten Berkay Canpolat Kalkýnmada hýzlý kargo taþýmacýlýðýnýn faktörü, Orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri nden Aylin Turp Ýhracatýn kalkýnmadaki önemi, Özdemir VEFAT Muhterem annemiz Hatice Semerci vefat etmiþtir. Gümrükleme den Murat Özdemir Gümrük uygulamalarý ve ETGB süreci, Özgür Deniz Aydýn Google internet reklamcýlýðý, Destek Patent ten Süleyman Zengin ise Markalaþma, patent korumasý, endüstriyel tasarým korumasý konulu birer sunum yapacak. Güçlerimiz, fikirlerimiz, vizyonlarýmýz buluþsun. Birlikte yeni baþarýlara, yeni ufuklara yol alalým diyen MNG Kargo yetkilileri, tüm orumlu KOBÝ leri seminere davet ettiler. Program kapsamýnda orum a gelecek MNG Kargo tanýtým týrýnýnsa bugün OSB Bölge Müdürlüðü, yarýn Küçük Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi ve ertesi gün ise Eþref Hoca Caddesi MB Alýþveriþ Merkezi önünde orumlular la buluþacaðý bildirildi. Merhumenin cenazesi bugün Cuma namazýný müteakiben Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecektir. Kendisine Allah tan rahmet, baþta ailemiz olmak üzere tüm sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz. Kenan Malatyalý TSO ya aday Büyük orum için çalýþacaðým Recep Mebet Ýþadamý Kenan Malatyalý, orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkanlýðý na yeniden aday olduðunu açýkladý. Kenan Malatyalý dün Anitta Otel de düzenlediði basýn toplantýsýyla TSO Baþkanlýðý na aday olduðunu kamuoyuna duyurdu. Büyük orum Ýçin sloganýyla basýn mensuplarýnýn karþýsýna çýkan Malatyalý, açýklamasýnda özgeçmiþi ve kariyeri hakkýnda bilgiler verdi. Yeni dönem hedeflerine iliþkin mesajlar da veren Malatyalý, projelerini 15 Nisan 2013 Pazartesi günü düzenleyeceði toplantýda açýklayacaðýný söyledi. Mayýs ayýnda düzenlenecek olaðan genel kurul öncesinde iþ dünyasýna seslenen Malatyalý, Büyük orum için çalýþacaðým dedi. Basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplayan Malatyalý, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: KÜRESEL VÝZYONA SAHÝBÝM Büyük orum için Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna talip oluyorum. Bildiðiniz üzere çok yakýn zamanda orum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerini gerçekleþtireceðiz. Bu seçimde orum Ticaret ve Sanayi Odasý baþkanlýðýna aday olacaðýmý paylaþmak istedim. TSE görevim sýrasýnda orum'un hizmetine sunacaðým küresel vizyona sahip oldum. Geçmiþ dönemdeki TSO baþkanlýðýmýn yaný sýra dört önemli görevi daha üstlendim. TOBB bünyesinde, uluslar arasý projelerin yöneticiliði görevi ve daha da önemlisi ise ülkemizin en önemli ve güzide kurumlarýndan olan Türk Standartlarý Enstitüsü'nün Baþkanlýðýný yürüttüm. Yaný sýra ISO uluslararasý standart teþkilatýnda yönetim kurulu üyeliði ve DEÝK'te Türk Filistin iþ konseyi baþkanlýðýný yürüttüm. Özellikle TSE Baþkanlýðým süresince yerelden ve ülkemiz þartlarýndan çok daha ilerisini, dünyayý tanýma fýrsatýna sahip oldum. TSE görevim sýrasýnda orum'un hizmetine sunacaðým küresel vizyona sahip oldum. MESAJI ALDIM 4 yýl önceki seçimde üyelerimiz bir mola almamý uygun gördüler ve beni seçmediler. ünkü Ankara'daki görevlerimi yürütürken orum'a gerektiði kadar zaman ayýrmadýðýmý, ihmal ettiðimi düþündüler. Þimdi rahatlýkla ve içtenlikle söylüyorum ki üyelerimizin beni seçmeyerek verdikleri mesajý aldým. ANKARA DA ORUM ÝÝN ALIÞTIM Þunu belirtmeliyim; Ankara'da ifa ettiðim görevlerim sýrasýnda da hep orum için çalýþtým, þehrimizin küresel ölçekte, makro boyutlarda nasýl ele alýnabileceðini, dönüþüm ve geliþimi nasýl hýzlandýrabileceðimizi, dünyanýn hýzlý ve rekabetçi koþullarýnda orum'a nasýl bir rol biçebileceðimizi ülkemizin ve dünyanýn önde gelen kiþi ve kurumlarýyla irdeledim, araþtýrdým, çalýþtým. Ne var ki, üyelerimize bu çalýþmalarýmý ve hazýrlamakta olduðum projeleri yeterince iyi anlatamadým. ORUM A HÝZMET TEK HEDEFÝM 4 yýl önce ara verdiðim görevime neden geri döneceðimi merak ettiðinizi biliyorum. Tek bir sebebi var. Göreve talip olmamýn sebebi büyük orum hayalimdir. orum'da doðdum, orum'da büyüdüm, orum'da para kazandým, orum'da mevki sahibi oldum. Sahip olduðum her þeyi orum'a borçluyum. Hayatýmýn odak noktasýnda sadece orum'a hizmet etmek var. Büyük orum hayalimi gerçekleþtirmek için çalýþacaðým. Ýþte bu yüzden göreve talip oluyorum. Büyük orum için bana düþen, deneyimlerimi, vizyonumu, etkin iliþki aðýmý, muteber etki alanlarýmý, dinamizmimi, tüm bildiklerimi iyi bir orumlu olarak þehrimin hizmetine sunmak. Büyük orum için çalýþmak, refahýmýzý arttýrmak, þehrimizi geliþtirmek, zenginleþtirmek sadece orum'a deðil ayný zamanda ülkeme hizmet anlamýna gelmektedir. Seçtiðim yol büyük orum hayalimi gerçekleþtirmektir. Ýþte bu yüzden göreve talip oluyorum. SÝYASETTE GÖZÜM YOK Büyük orum için hizmet edecek, bu hayal için çalýþacak, bunu iþ dünyasý, iþ adamlarýmýz, giriþimcilerimiz, üyelerimiz ile hayata geçireceðiz. Kiþisel olarak, açýklýkla ve kesin olarak belirteceðim ki; sadece büyük orum için çalýþmaya odaklýyým, ne siyasetle iþim var, ne milletvekilliði ne Belediye Baþkanlýðý'nda gözüm ve hevesim var. orum'a TOBB platformunda hizmet vermeye adayým. BÜYÜK ORUM ÝÝN HEDEFLERÝM VAR Þimdi; gelin size hayalimi, büyük orum'a giden yolda neleri yapmak istediðimi anlatayým. Kenan Malatyalý orum'un büyümesini, tüm iþadamý esnaf ve zanaatkârlarýmýzýn, sektörlerin gelirlerini arttýrmasýný, orum'un geliþiminde gerekli olacak yeni kamu yatýrýmlarýnýn gerçekleþtirilmesini, orum'la anýlan baþarýlý sektörlerimizin, iþ kollarýmýzýn geliþiminin ivme kazanmasýný, yeni ve stratejik sektörlerin yüksek katma deðerli ürün ve markalarýn filizlenmesini, üyelerimizin giriþimcilerimizin iþadamlarýmýzýn ulusal ve uluslar arasý ölçeklere ve küresel pazarlara taþýnmasýný hedefliyorum. Ticaret ve Sanayi Odamýzý, bu amaçlar doðrultusunda yeniden yapýlandýrarak, performansa dayalý profesyonel ve etkin bir yönetim yapýsýna kavuþmasýný, iþ dünyasýnýn iþlemlerini yapan bir kurum olmaktan çýkartarak iþ dünyasýnýn öncüsü, yol göstericisi, aktif çalýþaný, proje ve giriþim destekçisi olmasýnýn saðlanmasýný, üyelerinin 1.sýnýf üye olduklarýný hissetmelerini, dünyanýn en etkin odalarýndan biri haline gelerek þehrine liderlik eden bir kurum olmasýný arzu ediyorum. Onbinlerce kiþiye yeni iþ alanlarý ve istihdam olanaklarý yaratýlmasýna katký saðlanmasýný, tersine beyin göçünü gerçekleþtirerek; orum'da doðmuþ veya orum'lu olmuþ bütün insan deðerlerimizin orum için çalýþmasýnýn temin edilmesini, nitelikli insan deðerlerimizin oluþturulmasýný ve artýk orum'da kalýcý olmalarýnýn saðlanmasýný, orum'u kültür turizminin cazibe merkezi haline getirmeyi, þehrimizin sahip olduðu doðal, tarihi, kültürel, arkeolojik deðerlerin sadece yurt içinde deðil yurt dýþýnda da tanýtýlmasýný amaçlýyorum. Ticaret ve Sanayi Odamýzýn kaynak üretme kapasitesine sahip olmasýný, bu kaynaðýn üyelerimizin iþlerinin ve orum'un refahý için kullanýlmasýný, baþta TOBB olmak üzere orum'un ihtiyacý olan ulusal ve uluslararasý tüm örgütlerde, topluluklarda, platformlarda hakkýyla ve itibarla temsil edilmesini, sadece sorunlarýmýza deðil ve esas olarak çözümlerimize odaklanarak taleplerimizin çözüm modellerimizle birlikte kamu yönetimine aktarýlmasýný, ulusal basýnýn, ulusal sermayenin, turizm sektörünün, ülkemizdeki tüm iç turizm hareketinin ve son olarak da özellikle yabancý sermayenin orum'a ilgisinin saðlanmasýný, ticari, kültürel ve sosyal fýrsatlar açýsýndan orum'un gözde olmasýný, büyük orum un ayrýlmaz parçasý olarak büyük iþler baþarýlmasýný saðlamak için; göreve talip oluyorum. Hayalinde büyük orum olan herkesi önyargýsýz ve samimi duygularla, birlikte çalýþmaya davet ediyoruz. ORUM MODEL OLACAK Þimdi size kýsaca inandýklarýmý, orum'a olan inancýmý, güvenimi anlatacak ve üyelerimizi ve orum sevdalýsý tüm hemþehrilerimi inancýma, büyük orum için çalýþmaya, ortaklaþmaya, bu idealin paydaþý olmaya davet edeceðim. orum'da artýk bioteknoloji, biliþim teknolojileri, nanoteknoloji alanýnda iþler, projeler, yatýrýmlar ve markalarýn üretileceði ortamý oluþturacaðýz. orum'u küresel rekabette öne geçirebilmek için yeni sektörlerde etkin aktörler, giriþimcilerin çýkmasýna olanak saðlayacaðýz. Dünyanýn en deðerli kültür varlýklarýna sahip orum'un bir turizm mucizesi olarak anýldýðýna birlikte þahit olacaðýz. Sahip olduðumuz kültür ve geleneklerden yararlanarak ortaklýk duygumuzu, birlikte iþ yapma kültürümüzü, özgüvenimizi yeniden tesis edeceðiz. Ulaþým ve eriþim alt yapýmýzý tamamlanmasý için fikir üreten proaktif bir rol üstleneceðiz. Bölgemizin en yaratýcý, dinamik ve atak þehri olarak üzerimize düþeni yapacak; turizm ve ticaret alanýnda liderliðimizi tescil edeceðiz. Geleceðimiz olan genç giriþimcilerimizle birlikte, 2023 yýlýnda, orum'dan 1 milyar USD hacimli þirketler çýkartmýþ olacaðýmýza ve dünyaya model olabileceðimize inanýyorum. Ýnançlarýmý paylaþanlarý, hayali olanlarý, büyük orum için çalýþacak orumlular ý ortak olmaya, ortak davranmaya davet ediyorum. Önce hayallerimizde ortaklaþacaðýz ardýndan hayallerimizi eyleme dökecek ve büyük orum'u gerçekleþtireceðiz. PROJELERÝMÝ 15 NÝSAN DA AIKLAYACAÐIM orum'un deðiþimine, geliþimine büyük orum'a inanýyorum yýlýnda ülkemizin hedeflerine varmasýný istiyorsak orum için büyük düþünmeli, etkin ve verimli çalýþmalý, büyük orum'a doðru koþarak ülkemiz için vazifemizi yerine getirmeliyiz. Büyük orum için, ekip olarak, büyük bir uyum ve dinamizm ile çalýþacaðýz. Ekibimizle birlikte projelerimizi sunacaðýmýz toplantýmýz 15 Nisan 2013 tarihinde Anitta Otel de gerçekleþecek. (.HAK:819) Oðlu Bayram Semerci Damadý Niyazi Erman Kenan Malatyalý dün Anitta Otel de düzenlediði basýn toplantýsýyla TSO Baþkanlýðý na aday olduðunu kamuoyuna duyurdu.

11 CUMA 5 NÝSAN Hitit Holding den Van a iki dev yatýrým H Recep Mebet Sinpaþ a proje hazýrladý itit Holding, depremin yaralarýný saran Van a iki dev yatýrým yapmaya hazýrlanýyor. Van da hayata geçirecekleri projeler hakkýnda açýklama yapan Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Sait Börekci, konut ve sanayi alanýnda önemli yatýrýmlara imza atacaklarýný söyledi. Sait Börekci, Caratpark Van Evleri adlý konut projesinin yaný sýra Van Organize Sanayi BölgeHitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Sait Börekci, yeni projelerini tanýttý. si nde Japon teknolojisiyle Ala-sawa yapý sistemlerini üreteceklerini açýkladý. Yatýrým projeleriyle ilgili olarak Van Ekonomist Dergisi ne açýklamalarda bulunan Börekci, Depremle yýkýlan þehre yatýrým yapmak boynumuzun borcu dedi. Hitit Holding in yatýrýmlarýyla ilgili deðerlendirmeleri sayfalarýna taþýyan dergide þu ifadelere yer verildi: HÝTÝT HOLDÝNG DEN ÝKÝ DEV YATIRIM çalýþmalarýna devam ediyor. 165 apartman dairesi ve 7 villadan oluþan Caratpark Van Evleri projemizin 40 bin metrekare alan üzerinde modern inþaat teknolojileri düþünülerek tasarýmý yapýldý. Ýmalatýn genelinde acil durum ve çevre aydýnlatmalarý, su deposu ve hidraforlarý için kesintisiz enerji saðlayacak kapasitede jeneratör tesis edilecek. Site içi araç ve yaya yollarý ile açýk otoparklar kullanýcýlarýn rahatý için oluþturuldu. Ortak sosyal tesis içinde kapalý yüzme havuzlarý, fitness salonu, hamam, sauna ve kafeterya inþa edilecek. ocuk oyun alanlarý, gölet ve su kanallarý çevresinde koþuyürüyüþ parkuru, dinlenme alanlarý peyzaj inþasý içinde yer alacak. Bina TV tesisatý ve kablolu yayýn ile uydu yayýn sistemi kurulacak. öpler için çöp alanlarý oluþturulacak. Mutfaklarda yangýn ihbarý, site içi güvenlik irtibatlý interkom sistemi, site içi güvenlik kamera sistemi, dýþ duvarlarda mantolama, çatýlarda çelik konstrüksiyon üzeri metal kaplama, en önemlisi depreme karþý güvenirliliðini ispat etmiþ 1970 yýllardan beri baþarýlý bir þekilde Japonya'da uygulanan betonarme yapý teknolojisi Ala-sawa projemizde teþkil edilecek dedi. Kelebekia-2 projesinde Hitit Holding in de görev aldýðý belirtildi. Van, 2011 yýlýnda yaþadýðý iki büyük depremin yaralarýný çok kýsa sürede sardý. Öyle ki dev firmalar Van'a devasal yatýrýmlar yapmaya baþladý. Türkiye'nin en önemli kuruluþlarýndan Hitit Holding, bu yýl içinde Van'a iki dev yajapon HARÝKASI týrým yapmaya hazýrlanýala-sawa VAN'DA yor. Holding, Van'da faaliüretýlýp BÖLGEYE yet gösteren Yüksekova Caratpark VAN Evleri nin inþaa edileceði alan hazýr. SATILACAK Cilo Ýnþaat ile ortak giribir diðer projeleri þim sonucunda Edremit sýala-sawa projesi hakkýnda bilgi veren Börekci, 9 þiddetindeki depnýrlarý içinde Caratpark VAN Evleri adý altýnda dev bir projeye imreme dayanýklý olarak imal edilen ve 1970 yýllardan beri baþarýlý bir za atmaya hazýrlanýyor. Holdingin, bir diðer projesi Organize Sanaþekilde Japonya'da uygulanan betonarme yapý teknolojisi Ala-Sawa yi Bölgesi nde dev bir fabrika kurarak Japon Ala-sawa teknolojisiprojesini Van'a getirdikleri için mutlu olduðunu söyledi. Ýmal edileni Van'da imal etmek. cek ürünlerin bölge illeri baþta olmak üzere Türkiye'nin her tarafý VAN'A YATIRIM YAPMAK BOYNUMUZUN BORCU na satýlacaðýný ifade eden Börekci, Teknik iþbirliði anlaþmalarý ile Uzun bir çalýþma sonrasý hazýrlanan projelerin startýný vermek Japonya'dan ülkemizde transfer edilen bu sistemi Van ve çevresiniçin Van'a gelen Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekde de daha ekonomik þartlarda kullanýlmasýný saðlamak amacý ile ci, projelerle ilgili açýklama yaptý. Geçtiðimiz yýl yaþanan depremalacalý Ýnþaat ve inþaat grubumuz arasýnda oluþturulan ortaklýk ile lerden dolayý çok üzüldüðünü ifade eden Börekci, Yaþanan depvan Organize Sanayi Bölgesi nde üretilmek üzere arazi tahsisi içinremlerden dolayý bizler de Van için bir þeyler yapmamýz gereklilide bakanlýk nezdinde Van Valililiði üzerinden organize sanayi bölðine inanarak böyle iki dev projeye imza attýk. Türkiye'nin birçok ge müdürlüðüne baþvuru yapýlmýþtýr. ilinde yatýrýmlarýmýz var. Bu ülkenin doðusu da bizim batýsý da bigrubumuz ve partner ortaklarýmýz ile birlikte bölge inþaat sekzim. Elbette ki Van'a yatýrým yapmak boynumuzun borcu dedi. Edtörü içinde yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz tüm yatýrýmlarýmýz ile birlikremit sýnýrlarý içinde 40 bin metrekare alan içinde 165 daire ve 7 te bölge istihdamýna ciddi katký saðlayacaðýmýza inanýyoruz þekvilladan oluþan ve Japon Ala-sawa teknolisi ile inþa edilecek Caratlinde konuþtu. park Evleri projesi dýþýnda Organize Sanayi Bölgesi nde güvenirhdt TEKNÝK KELEBEKÝA PROJESÝNÝ TESLÝM ETTÝ liliðini ispat etmiþ 1970 yýllardan beri baþarýlý bir þekilde JaponHitit Holding iþtiraki HDT Teknik Enerji Ýnþaat Endüstrisi Saya'da uygulanan betonarme yapý teknolojisi Ala-Sawa projesi haknayi ve Ticaret A.Þ.'nin 2011 yýlýnda Sinpaþ Yapý Endüstrisi ve Tikýnda bilgi verdi. caret A.Þ.'den alarak anahtar teslimi yüklenim ile üstlenmiþ olduðu CARAT PARK EVLERÝ ÝHTÝÞAMIYLA GÖZ DOLDURA106 adet konuttan oluþan Kelebekia-2 projesi tamamlanarak konut CAK teslimlerine baþlandý. Bu yýl içinde inþasýna baþlanacak olan Caratpark Evleri nin Kesin hesaplar ile ilgili olarak Sinpaþ Yapý Endüstrisi ve TicaVan'a kalite kazandýracaðýný söyleyen Börekci, Bölgede yapýlacak ret A.Þ. ile karþýlýklý olarak çalýþmalar devam etmekte olup kesin tüm yatýrýmlarla ilgili yerel partnerimiz Yüksekova Cilo Ýnþaat Þirkabul için gerekli giriþimlerde bulunuldu. keti ile HDT Teknik A.Þ firmamýz bölgedeki faaliyetlerde birlikte Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu nca hazýrlanan rapor görüþüldü. Ýl Genel Meclisi nden eðitim araþtýrmasý 11 öðrenciye evde eðitim Recep Mebet orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Kenan Genç ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Gündem maddelerinin görüþüldüðü toplantýda Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu nca hazýrlanan Hasta ocuklarýn Eðitimi konulu araþtýrma raporu ele alýndý. Komisyon Baþkaný Zerat Zeytinli nin yaþamýný yitirmesi nedeniyle rapor hakkýnda bilgi vermek üzere kürsüye gelen Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, orum da toplam 11 öðrencinin evde eðitim aldýðýný açýkladý. Yataklý tedavi süresinin kýsa olmasý nedeniyle orum daki hastanalerde oluþturulmuþ herhangi bir eðitim sýnýfý bulunmadýðýný belirten Yaþar Aðzýkara, süreðen hastalýk sahibi olan çocuklarýn ise evlerinde eðitim gördüðünü söyledi. Milli Eðitim Müdürlüðü kaynaklarýna göre evde eðitim gören çocuklardan 10 unun il merkezinde 1 inin ise Ýskilip ilçesinde olduðunu anlatan Aðzýkara, söz konusu öðrencilerin eðitim programýnýn okullarda takip edilen içerikle ayný þekilde sürdürüldüðünü ifade etti. dezavantajlý gruplara yönelik küçük ölçekli altyapý mali destek programý kapsamýnda Laçin Milli Eðitim Müdürlüðü nce hazýrlanan Laçin de Engelli Deðiller adlý projeye Ýl Özel Ýdaresi nce kaynak aktarýlmasý kararlaþtýrýldý. Konuyla ilgili bilgi veren Meclis Baþkaný Mustafa Eker, projenin Özel Ýdare bütçesinin Ýlköðretim Okullarý Yeni Bina Yapýmlarý kaleminden finanse edilmesinin planlandýðýný kaydetti. DEMÝRÞEYH E 200 BÝN TL Sungurlu nun Demirþeyh Beldesi nde yarým kalan kilittaþý çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere Ýller Bankasý ndan 200 bin TL kredi alýnmasý konusu Ýl Genel Meclisi nde görüþülerek karara baðlandý. Konuyla ilgili olarak Meclis Nurettin Karaca Yaþar Aðzýkara Üyelerine bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, hazýrlanan rapou sundu. Yapýlan deðerlendirmelerin sonunda kredi kullanýmýnýn yolunu açan rapor oy birliðiyle kabul edildi. KARAHACÝP Ý N ÝMAR PLANINA ONAY Ortaköy ün Karahacip Beldesi nde yapýlan imar deðiþikliði sonrasý oluþan 9 adet arsanýn satýþýnýn yapýlabilmesi amacýyla hazýrlanan rapor, Ýl Genel Meclisi nde kabul edildi. Rapor hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Nurettin Karaca, arsalarýn satýþýndan doðacak gelirin Karahacip Belediyesi tarafýndan kullanýlacaðýný kaydetti. Toplantýda ayrýca Kargý nýn al, Bayat, Sünlük ve Cihadiye Köyleri ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat ta gerçekleþecek oturumla devam edecek. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetimindeki toplantý dün yapýldý. LAÝN ÝN PROJESÝNE DESTEK Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Gündem maddelerinin görüþüldüðü toplantýda hazýrlanan raporlar oylandý. Hatice Semerci nin cenazesi bugün mekli Ýmam-Hatip E Ahmet Semerci nin eþi Hatice Semerci (77) Hitit Holding, Caratpark Van Evleri adlý konut projesinin yaný sýra Van Organize Sanayi Bölgesi nde Japon teknolojisiyle Ala-sawa yapý sistemlerini üretecek. dün hayatýný kaybetti. Bayram Semerci nin annesi, Niyazi Erman ýn kayýnvalidesi olan Hatice Semerci, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi bugün Cuma namazýný müteakiben Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Hatice Semerci ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hatice Semerci

12 12 CUMA 5 NÝSAN 2013 BENZÝNE ZAM Temel'e gazeteciler sormuþ. "Son günlerde benzine gelen zamlara ne diyorsunuz?" Temel "Valla benum için fark etmez ben hep 10 milyonluk alýyorum"

13 CUMA 5 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 24 - Cemâzil - Evvel: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:23 Mart 1429 Kasým: NÝSAN Mezardaki ölü, denizde boðulmak üzere olan kimse gibidir. Babasýndan, anasýndan, kardeþinden ve arkadaþlarýndan gelecek bir duâyý hep beklemektedir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKAL) VEFAT EDENLER 1- Soðuksu Köyü'nden gelme, Hüseyin GA- LÝPve Müftülükten emekli Þaban TAÞ'ýn babalarý; Ýbrahim TAÞ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Anadolu da dört veli dört tarîk 12 "Bir baþka mana (örnek) da þudur: bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere boþaltsalar, dýþarý dökseler, o suyun bittiði yerde ot bitse ve dahi o otu koyun yese; takva ehli kavlince o koyunun eti haramdýr. Þunun içindir ki, içkinin haramlýðý ve murdarlýðý þeytan fiilindendir. Nitekim Hak Teala buyuruyor. "Ýçki, kumar, putlar ve fal oklarý þeytanýn iþleri cinsinden olan pisliklerdir. Onlardan kaçýnýnýz ki felaha eresiniz." (Maide Suresi, 90) "Þimdi azizim! Bir damla içki bir kuyuya damladýðý için takva ehli için Kur'an kavlince o kuyunun suyunu arýtmak gerekmiþ. O suyun döküldüðü yerde biten otu bir koyun otladýðý için eti haram oldu. Sebep, içki þeytan fiili olmasýdýr. Vay sana ki içinde; kibir ve haset (kýskançlýk), cimrilik, düþmanlýk, tamah, öfke, gýybet, kahkaha, þamata ve maskaralýk ile bunlar gibi daha nice þeytan fiili varsa, suyla yýkanýp nasýl arýnacaksýn?" Hünkar Hacý Bektaþ Veli, bir gönül eridir, gönül sultanýdýr. Gönlü bir þehre, teni de hisara benzetir: "Gönül, padiþah-ý alem (alemin sultaný) ve Tanrý'nýn nazargahýdýr (baktýðý yerdir)."der. "Mü'minin gönlü, Kabe'ye benzer. Kabe'ye giden ayaðýyla yürür. Ama gönül isteyen, yüz üzere varmasý gerekir. Onun için âþýklar, yüzlerini yere sürerler. Kabe'ye gidene kýlavuz gerekir. Kur'an kýlavuz ve yoldaþ olarak yeter. Ama gönle alap Tanrý yoldaþtýr." Ýlginç benzetmeleri vardýr Hacý Bektaþ-ý Velinin. Ýnsanýn çocukluk çaðýný sabah namazýna, erginlik çaðýný öðle namazýna, delikanlýlýk çaðýný ikindi namazýna, orta yaþlýlýk çaðýný akþam namazýna, yaþlýlýk çaðýný da yatsý namazýna benzetir. Beþ parmaðý da kendince þöyle sýralar: "Muhammed (as) baþparmak, Ebubekir (ra) þehadet parmaðý, Ömer (ra) orta parmak, Osman (ra) taharet parmaðý, Ali (kv) küçük serçe parmak gibidir."der. Böylece beþ kiþiyi, bir elin parmaklarý gibi bir bütün olarak görür. Makalat-ý Gaybiyye ve Kelimat-ý Ayniye adlý eserinde Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli, Ýslam inanç ve yaþayýþýný özetlemiþ, tasavvufa giriþ yapmýþ ve derviþi þöyle tanýmlamýþtýr: "Derviþ, yok olma gemisine binip 'Ölmeden önce ölünüz' sýfatýný kazanmalý, ebedi varlýk denizinde dolaþmalýdýr. Ýlahi düþüncelere dalmalý, sevgi meyvelerini dermeli, ruhunu birlik içinde tutmalý, ilahi sýrlara ulaþmaya gayret etmeli, baþýna ihlas ( samimiyet) tacý koymalý, ibadet bineðine binmeli, teklik makamýna erebilmek için kulluk kýrbacýný eline alýp gayret atýný birlik meydanýna koþturmalýdýr." Nefsini bilmeyenin Rabbýsýný bilmesinin imkânsýz olduðunu vurgulayan Hacý Bektaþ-ý Veli, mü'mini hiçbir yaratýðý haksýz yere eline, diline dolamayan kiþi olarak tarif eder. Namaz hakkýnda da þöyle der: "Allah'ýn elçisi (sav) þöyle buyurur: 'Namaz, müminin miracýdýr.'.o halde hangi namazýn müminin miracý olduðunu bilmelisin. Dünyadan el yunmalý ve ahretten el etek çekmeli, nefsini kurban etmeli, bekaya (kalýcýlýða, ebediliðe) ulaþabilmek için fena (yokluk) denizinde boðulmalýsýn. Ýþte böyle bir namaz, müminin miracý olur." Hacý Bektaþ-ý Veli, Kur'an-ý Kerim'i, âþýktan maþuka (aþkla baðlanýlana) bir mektup olarak niteliyor ve þöyle diyor: "Bil ki Kur'an, Allah kelamý (sözü)dýr. Hz. Peygamber (sav)'e içindeki hükümlerle amel etmek ve elçi olarak halka bildirmek için indirilmiþ bir kitaptýr. O halde ey derviþ, bilesin ki Yüce Allah'ýn rýzasýný kazanmak ve Hz. Mustafa (sav)e itaat etmek, Kur'an'ýn emridir. Buna göre kendini Kur'an'a layýk hale getirmeyen, onunla aydýnlanmayan, onun rahmetini ve izzetini kazanmayan kör olmuþ demektir. O kiþi karanlýkta kalmýþ demektir." Sýk sýk Allah'ý zikretmeyi öðütleyen Hacý Bektaþ-ý Veli, kulun hatadan dönüþü için tövbeyi öneriyor: "Tövbe, Allah'a yani Allah'ýn emrine dönüþtür. Günahtan çýkýþtýr, arýnmaktýr. O halde derviþ, tövbenin þartlarýný yerine getirerek geçmiþ günahlardan tövbe etmelidir. Büyük ve küçük günahlardan arýnmalý, yedi organýna günah iþletmemeli ve yedi organýný bir çoban gibi korumalýdýr. Besmele Tefsiri adlý eserinde Hacý Bektaþ-ý Veli, besmelenin önemini þöyle vurgular: "Hak Teala Resul'e hitap etti: Ey Ahmet (Muhammed), gökten inen dört kitabýn tamamýný topladým, Fatihanýn içine koydum. Fatiha'da ne varsa hepsini Bismillahirrahmanirrahim'in içine koydum. Senin ümmetinden kim bir kez iman ile doðru olarak Bismillahirrahmanirrahim dese; Tevrat'ý, Zebur'u, Ýncil'i, Kur'an-ý Kerim'i okumuþçasýna ve bunlarla ibadet etmiþçesine sevap vereyim. Bu, ne güzel kerem (cömertlik) ve ne güzel lütuf (iyilik)!..." Risalede iman eden insanlarý, Bismillahirrahmanirrahim diyen kullarý cennet ve cennet nimetleriyle müjdeleyen yirmi iki tane ayet zikretmektedir. Risalenin genel kaynaklarýnýn baþýnda ayetler ve hadisler yer almaktadýr. Fatiha Tefsiri adlý eserine miraç hadisesiyle baþlar. Hz. Peygamber (sav)'in dördüncü kat semada Gayya kuyusuna (cehennemin en derin kuyuna) rastladýðýný anlatýr. O, cehennem kuyusunun þiddetini dinledikçe Cebrail (as)'a sorar. Cebrail (as) cevap verir: "Ey Allah'ýn Resulü, bu kuyu, Hak Teala'nýn nimetlerini yiyip de dünyaya dalan, beþ vakit namazý kýlmayanlarýn yeridir." Hacý Bektaþ-ý Veli diyor ki: Yüce Allah, Musa (as)a münacatý Tur Daðý'nda, Ýbrahim (as)a münacatý ateþ içinde, Yunus (as)a münacatý balýk karnýnda, Yusuf (as)a münacatý kuyu içinde verdi. Ve iki cihanýn övüncü Muhammed Mustafa (as)'ya münacatý gökler içinde verdi. Ümmetine münacatý olan namazý da mescitler içinde verdi. Her kim namazý kýlsa, Yüce Allah ile konuþmuþ gibidir " Hünkar, bundan sonra Fatiha suresini namaz içinde Allah ile sohbet edasýyla tefsire baþlar. Sonra ahaliyi þöyle uyarýr: "Yaratýcý buyurdu ki 'Ey kulum, müminler için fatihayý okumak, Allah ile konuþmak gibidir. Bilin ki Fatiha suresi yedi ayettir. Kim yedi ayeti okursa Allah Teala onu yedi cehennemden azad eylesin." "Ey mü'minler! Size müjdeler olsun ki bir kimse doðruluk ve samimiyetle iman etse, Peygamber'i hak bilse, namaz kýlsa, Hak Teala cehennem ile onun arasýnda yetmiþ bin rahmet perdesi koyar. Her perdenin aralýðý, yetmiþ bin yýllýk yol olmuþtur." Kitabü'l-Fevaid adlý eserinde her öðüdünü bir faide baþlýðýyla sunan Hacý Bektaþ-ý Veli; tasavvufu, tarikatý, derviþi, talibin uymasý gereken konularý açýklar. Ýlahi aþka öncelik tanýr. "Ruh, cesetlerin hayatý olsa da kalbin hayatý aþktýr."der. Ýlimsiz tasavvuf olamayacaðýný vurgular: "Fýkýh ve hadis öðreniniz. Cahil mutasavvýflardan kaçýnýnýz." "Her nerde ilim yoktur, suyu olmayan þehir gibidir. Her ne ki onda perhiz yoktur, dalý olmayan aðaç gibidir. Ve her ne ki onda haya yoktur, tuzu olmayan taam gibidir. Ve her ne ki onda cehd yoktur, kendi Yaratan'ýna ihtiyacý olmayan kul gibidir." Hacý Bektaþ-ý Veli, beþ þey beþ þeyin en yazýðýdýr, der: 1.Güneþe karþý yanan ýþýk. 2.Görmeyen göze karþý güzel yüz. 3.orak topraða karþý güzel yaðmur. 4.Karný toka karþý hoþ bir taam. 5.Ahmaða karþý hak söz. Hünkar, bazen bir kýssa ile nasihat eder. Mesela bir gün bir padiþah, Hacý Bektaþ-ý Veli'ye "Benden bir þey iste" der. O da, sineði kendisinden uzaklaþtýrmasýný ister. Padiþah: "Ben sineðe hükmetmeye kadir deðilim."deyince Hünkar, "Sen, sineðe bile hükmedemezken bize ne verebilirsin ki?"diye cevap verir. Hacý Bektaþ-ý Veli der ki: "Eðer daima cennette olmayý istersen herkesle dost ol ve kimseye karþý kin tutma. Merhem ve mum gibi ol, diken olma." Üssü'l-Hakika adlý eserinde, pîrler arasýnda ayrýlýk gayrýlýk olamayacaðýna iþaret ediyor ve güneþten kopan nurlarýn Allah yolunda buluþacaðýný beyan ediyor. Mevlana'yý anlatýrken de: "Vahdete (Allah'la bir olmaya) ermiþ erenlerde (velilerde) büyüklük küçüklük olmazmýþ. ünkü Allah yolunda hepsi vahdete varmýþ. Hangi pîre (þeyhe) niyaz etsen (baðlanýp yalvarsan) Allah'a çýkar. ünkü her evliyanýn kalbinde Allah yatar."diyor. Vecizeleri (Altýn öðütleri): Hacý Bektaþ-ý Velinin vecizelerinden bazýlarýný sunmak istiyorum: *Eline, beline, diline sahip ol. *Bir olalým, iri olalým, diri olalým. *Düþmanýnýn dahi insan olduðunu unutma. *Ýncinsen de incitme. *Hiçbir insaný, hiçbir milleti ayýplama. *Gördüðünü ört, görmediðini söyleme. *Kimsenin ayýbýný görmeyen cana aþk olsun! *Her ne ararsan kendinde ara. *Gönül ek, gönül biçersin. *Kendine aðýr geleni, kimseye tatbik etme. *Hamý piþiremezsen bari piþmiþi ham etme. *Ýþine, eþine, aþýna sahip ol. *Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür. *Bilene bu söz yeter, sende Güher var ise. *Hakikatin ikinci makamý, yetmiþ iki milleti ayýplamamak, Yetmiþ iki millete bir gözle bakmaktýr. *Sevgi muhabbet kaynar yanan ocaðýmýzda. Bülbüller þevke gelir, gül açar baðýmýzda. Hýrslar, kinler yok olur aþkla meydanýmýzda. Aslanlarla ceylanlar dosttur kucaðýmýzda. *Cenk, cidal ehli olma. Küçüðe izzet et, büyüðe hizmet, ölüye hürmet eyle. Bir kimsenin kusurunu görme, görürsen de ört. Su gibi pak ol, her dem alçaða ak. Eline, beline, diline pak ol. *Ey oðullarým! Her iþin baþý akýldýr, edeptir ve takvadýr. Bütün bu durumlarda geçmiþlerin eserlerini izle, ehl-i sünnet ve cemaate baðlý ol. Fýkýh ve hadis öðren. Cahil sufilerden sakýn. Ýmam ve müezzin olmamak kaydýyla namazý cemaatle kýl. *Derviþlik hýrkada tacta deðildir. Hararet nar'dadýr, sac'da deðildir. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te Mekke'de Hac'da deðildir. Ethem ERKO net Sakýn bir kimsenin gönlünü yýkma. Gerçek erenlerin sözünden çýkma. Eðer insan isen ölmezsin korkma. Aþýðý kurt yemez ucda deðildir. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR Haram mal ve fikre yüz çevirdi. 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: NÝSAN 2013 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir Davet Vardý 2 En cebbar kara simalýlara meydan okudu. Ne hapishanelerin kalýn duvarlarý,nede tarassutlar onu yolundan çeviremedi. "Saçlarým adedince baþlarým olsa ve her biri kesilse,hakaik-i imaniyeye feda olan bu baþý zýndýkaya teslim-i silah etmeyecektir" demiþti. Yazdýklarýný hayatý ile ispat etti. Hiçbir zalimin önünde eðilmedi, Hiçbir alime yenilmedi, Hiçbir safa günleri olmadý. Hayattan bin defa ölümü tercih ettiði günler olduðu halde davasýndan vazgeçmedi. Onun bu halini görenler,onun davasýna gönül verdiler. Dost ayýrmadý, kardeþlerine kucak açtý, talebelerine isim isim dua etti. Haslarý oldu, Naþirleri oldu, Sahipleri oldu, Haslarýn haslarý oldu. Ferit makamýna sahip olduðunu ilan etti. ünkü bu zamanýn sözü ve sesi o idi. O bu asrýn maneviyat sultaný olmuþtu. Ama belki maddi alemleri en fakiri idi Ýþte davet bir silsilenin sonuncusu idi. Dal saldý, alemi kucakladý Doðudan batýya sözleri kalplere merhem oldu. Þimdi nice ovalarda ve yaylalarda o anýlýyor. "Konuþan yalnýz hakikattir" demiþti. Zaten kendisi de hakikatin kendisi idi. Daveti umumidir. Bursa Ulu Cami de bu davetin sesini duyacaðýz. Diðer beldelerde olduðu gibi. Geri kalmak hatadýr. (Son) Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,12 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) ÖZETÝN GARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI ,99 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 5 NÝSAN 2013 Türk Ocaklarý ndan Yazýcýoðlu semineri ürk Ocaklarý T Derneði orum Þubesi, Saðlýk çalýþanlarý geçim sýkýntýsýnda Türk Ocaklarý Derneði orum Þubesi, Muhsin Yazýcýoðlu konulu seminer düzenleyecek. T Muhsin Yazýcýoðlu konulu seminer düzenleyecek. Yeniyol Mahallesi, Kulaksýz Sokak, Özkorkmaz Apt. No 2/2 adresindeki dernek salonunda düzenlenecek seminer, yarýn akþam 19:45 de eðitimci Mustafa Özarslan ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek. üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) nun Mart ayý Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) ni açýklamasý üzerine son enflasyon rakamlarýnýn saðlýk çalýþanlarýna yansýmasý ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Erözgün, gün geçtikçe artan enflasyon oranlarýnýn faturasýnýn vatandaþa kesildiðini belirterek, bu þartlar altýnda geçinebilmenin giderek zorlaþtýðýný kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýnýn da bu geçim sýkýntýsýndan nasibini aldýðýný belirten Erözgün, zaten aðýr çalýþma þartlarý ile boðuþan saðlýk personelinin bir de ücret yetersizliði ve haklarýnýn iade edilmemesi gibi sorunlarla dýþlanarak geçim sýkýntýsýna sürüklendiðini söyledi. Genel olarak yeme, içme, barýnma ve sosyal hayatý devam ettirebilme standartlarýnýn düþtüðü bir ortamda saðlýk çalýþanlarýnýn refahýndan söz edilemeyeceðinin altýný çizen Erözgün, Artýk bu gidiþe dur denmeli. dedi. Personel eksikliði nedeniyle fazla çalýþmaya maruz kalan ve ailesine yeterince zaman ayýramayan, yoksulluk sýnýrýnýn altýnda, açlýk sýnýrýna yakýn bir ücretle hayatýný devam ettirme mücadelesi veren mutsuz saðlýk personelinin bir de ücret yetersizliði nedeniyle iyice geçim sýkýntýsýna düþtüðüne vurgu yapan Erözgün, bu durumdaki bir saðlýk personelinin verimliliðinin tartýþýlýr olduðuna dikkat çekti. Saðlýk alanýnda refaha ulaþabilmenin tek yolunun köklü reformlara dayandýðýný aktaran Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý ndan çalýþanlarýný mutlu edecek deðiþimler bekliyoruz. Artan enflasyon oranlarýna ayak uydurabilecek ve enflasyondan etkilenmeyecek saðlýk çalýþaný hayal ediyoruz. Tüm Saðlýk-Sen olarak bunun için varýz. ifadelerini kullandý. Okay Erözgün Bu pazar YDS var Ö lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nin (ÖSYM), bu yýldan itibaren yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemeye yönelik yapacaðý Yabancý Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sýnavý (YDS) pazar günü gerçekleþtirilecek. Ocak ayýnda Resmi Gazete'de yayýmlanan yönetmelik uyarýnca, Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sýnavý (KPDS), Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý (ÜDS) ve içeriðinde yabancý dil sorusu veya testi bulunan yabancý dil seviye belirleme sýnavlarýný YDS adý altýnda tek bir sýnavda toplandý. KPSS, TUS, DUS gibi sýnav ve yerleþtirme iþlemleriyle ÜDS ve KPDS sonuçlarýný kullanan diðer kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýn sýnav ve yerleþtirme iþlemlerine katýlacak adaylar, yabancý dil yeterliðinin belirlenmesi için YDS'ye girecek. Sýnava 330 bin 796 aday baþvurdu. YDS, 41 il merkeziyle Lefkoþa ve Biþkek'te yapýlacak. Sýnavda, adaylara 80 soru yöneltilecek. Saat 09.30'da baþlayacak sýnav, 150 dakika sürecek. YDS ilkbahar dönemi sýnavý, Almanca, Arapça, Bulgarca, ince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransýzca, Gürcüce, Hollandaca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sýrpça, Ukraynaca ve Yunancadan yapýlacak. Sonbahar dönemi sýnavý ise Almanca, Arapça, Fransýzca, Ýngilizce ve Rusçadan yapýlacak. Adaylar ayný dönemde yalnýz bir yabancý dilden sýnava girebilecek. Sýnavda, Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Rusça ve Yunanca dillerinde çoktan seçmeli sorulardan oluþan test uygulanacak. Diðer dillerde yabancý dilden Türkçe'ye ve Türkçe'den yabancý dile çeviri þeklinde adaylara açýk uçlu soru yöneltilecek. eviri için sözcükten oluþan metinlerden yararlanýlacak. Sýnava girecek adaylarýn, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda en geç saat 08.30'da hazýr olmalarý ve yanlarýnda sýnav giriþ belgesini bulundurmalarý gerekiyor. Sýnav giriþ belgesinin ön yüzünde ÖSYM tarafýndan belirlenmiþ bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret bulunan adaylarýn sýnavý geçersiz sayýlacak. Adaylardan, sýnava giriþ belgesinin yaný sýra nüfus cüzdaný veya pasaport gibi tanýtýcý kimlikleri de sorulacak. Nüfus cüzdaný veya pasaport dýþýnda zorunlu askerlik görevini ifa eden er veya erbaþlarla askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum muvazzaf askerler için geçerli deðil), Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarýna ait pembe veya ma- vi kartlar kabul edilecek. Bunlarýn dýþýndaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli sayýlmayacak. Nüfus cüzdanýnda soðuk damga, adayýn güncel bir fotoðrafý ve TC kimlik numarasýnýn bulunmasý, pasaportun süresinin de geçerli olmasý gerekiyor. Üzerinde soðuk damga, güncel bir fotoðraf veya TC kimlik numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaportlar kabul edilmeyecek. Bu belgeleri eksiksiz yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2013YGS'ye alýnmayacak. Hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan adaylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi bir eþya, araç-gereç getirmemeleri gerekiyor. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona en az bir duvar saati, adaylarýn sýnavda kullanacaklarý gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ ile þeker ve peçete) ÖSYM tarafýndan saðlanacak. Adaylar sýnava þeffaf pet þiþe içinde su getirebilecek. Sýnav binalarý ve salonlarý ÖSYM tarafýndan kurulacak güvenlik kameralarý ile izlenebilecek. Kamera kayýtlarý, gerektiðinde kanýt olarak kullanýlacak. Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sýnav salonunu terk etmeleri yasak olacak. 6-7 Temmuz'da yapýlacak Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (2013-KPSS A Grubu ve Öðretmenlik) ve daha sonraki yýllarda lisans düzeyinde yapýlacak KPSS'lerde Yabancý Dil Testi yer almayacak. Yabancý dil testinin belirli aðýrlýklarla hesaplanarak oluþturulduðu KPSS puan türleri, YDS puaný ile aðýrlýklandýrýlarak hesaplanacak. KPSS'de yabancý dil testinin de aðýrlýklandýrýlarak hesaplandýðý puanlarý edinmek isteyen adaylarýn 2013-YDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavý'na girmeleri zorunlu olacak YDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavý'na katýlmayan veya bu sýnava Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dillerinde katýlmayan adaylarýn, 2013 yýlýnda yapýlacak KPSS'de yabancý dil testinin belirli aðýrlýklarla hesaplandýðý KPSS puan türleri hesaplanmayacak. Ýlgili mevzuatlarda KPDS'ye yapýlan atýflar YDS'ye yapýlmýþ sayýlacak. Ýlgili mevzuat gereði, lisansüstü eðitim, denklik, atanma iþlemleri ile doçent adaylarý, doktora ve sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylarýn da yabancý dil koþulunun saðlanmasý için YDS'ye girmeleri gerekecek. YDS ilkbahar döneminde alýnacak puanlar, sýnav tarihinden itibaren beþ yýl süreyle geçerli olacak. Sýnavýn geçerlilik süresi, kurumlarýn kendi mevzuatýndaki geçerlilik süresi olacak. Ayrýca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.(aa) Gençler çaldý, yaþlýlar söyledi orum Atatürk Anadolu Lisesi Gönül Elçileri Grubu huzurevinde program yaptý. orum Atatürk Anadolu Lisesi, Gönül Elçileri Grubu oluþturarak ilk faaliyetlerini Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'nde gerçekleþtirdi. Hazýrladýklarý müzik programýyla huzurevi sakinlerinin eðlenceli zaman geçirmesini saðlayan gönül elçilerine eþlik eden yaþlýlar, þarkýlar söyleyip oyunlar oynadýlar. Atatürk Anadolu Lisesi Türk Edebiyatý Öðretmeni Nihat Örs, Gönül Elçileri Grubu oluþturarak huzurevindeki yaþlýlarla beraber olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy öncülüðünde baþlatýlan Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi nin orum a manevi anlamda bir canlýlýk getirdiðini belirten Örs, Toplumumuzda var olan duygularýmýzý kaybetmemek, unuttuklarýmýz varsa hatýrlamak ve gelecek nesillerin bu duygularý yaþayarak öðrenmelerini saðlamak adýna projeye katkýda bulunmak istedik. Ýlk faaliyetimizi de Akdað Huzurevi ne yaptýk. Öðrencilerimiz büyük bir heyecanla hazýrlandýlar ve hazýrladýklarý müzik programýný sundular. Huzurevindeki yaþlýlara eðlenceli dakikalar geçirterek toplumda bir deðer üretmenin ne kadar Hazýrladýklarý müzik programýyla huzurevi sakinlerinin eðlenceli zaman geçirmesini saðladýlar. Atatürk Anadolu Lisesi Türk Edebiyatý Öðretmeni Nihat Örs, projenin önemine deðindi. Gönül Elçileri Projesi ne destek verdiler. önemli olduðunu yaþayarak anladýlar ve mutlu oldular. Ýlerleyen günlerde yapacaðýmýz faaliyetlerle Gönül Elçileri Projesine katký vermeye devam edeceðiz. Bizi misafir eden Akdað Huzurevi sakinlerine ve Akdað Huzurevi Müdürü Belediye Baþkaný Sayýn Abdulkadir Yýlmaz, yani Baki aðabeyimiz eþ ve dostlarýna verdiði yemekli mevlit töreni için bizleri de evine davet etti. Mevlit okunmasýnýn ardýndan kalabalýk bir misafir topluluðuna ikram edilen yemek sýrasýnda Baki aðabeyimizle ve Ýlçe Müftümüz Sayýn Ýhsan Caner Hocamýz ile sohbet ettik. Kendilerine teþekkür ediyor, Allah tan þifalar diliyoruz. dedi. Mevlit programýna katýlým A laca Engelliler Derneði Yönetim Kurulu, opraþýk eski Belediye Baþkaný Aldulkadir Yýlmaz ýn düzenlediði yemekli mevlit programýna katýldý. Geçirdiði kaza sonucu felç olan Yýlmaz ýn düzenlediði mevlide katýlan Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Yýlmaz ile sohbet ettiler. Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür, Görev süresince yaptýðý güzel hizmetlerle ve býraktýðý büyük eserlerle anýlan opraþýk eski Alaca Engelliler Derneði Yönetim Kurulu Aldulkadir Yýlmaz ýn düzenlediði yemekli mevlit programýna katýldý.

15 orum, üvey evlat muamelesi görmüþ orum un 19. yüzyýla farklý sýkýntýlarla girdiðini kaydeden Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Görevlisi Ali Ilýca, daha önceki dönemlerde kaza veya sancak olarak baþka merkezlere baðlanan, Sivas, Ankara, Amasya, Yozgat gibi farklý illerden yönetilen orum un devlet nezdinde üvey evlat muamelesi gördüðünü, bölgenin zamanla farklý merkezlere baðlanmasýnda saðlýklý ve doðru bir yöntem izlenmediðini söyledi. Anadolu'nun hemen ortasýnda bulunmasý nedeniyle orum un pek çok eþkiyanýn yol uðraðý olduðunu ve tarihte celâlî yataðý adýný aldýðýný, özellikle Celâlî isyanlarý sürecinde Doðu Anadolu'dan gelenlerin Sivas, Kayseri, orum gibi merkezlere yerleþtirilip kimi zaman kurduklarý mahallelere de þarkiyan mahallesi diye isimler verildiðini kaydetti. Anadolu'nun orta bölümünde ve yol kavþaðý üzerinde olmasý dolayýsýyla orum un, tarihin her döneminde hareketli kaldýðýný dile getiren Ilýca, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Yerli halkýn isteðinin dýþýnda bölgede cereyan eden çatýþmalar halký büyük sýkýntýlara düþürmüþtür. Bu hadiselerden birisi de Karayazýcý hadisesidir. Devlet eþkiya ile baþedemeyince Karayazýcý'ya orum sancakbeyliðini vermek suretiyle barýþ yapýlmýþ, þehir eþkiyaya teslim edilmiþtir. Diðer taraftan bölgede çok ciddi depremler olmuþtur. Bu depremlerde Mimar Sinan tarafýn- Ali Ilýca dan yeniden yaptýrýlan Ulucami yýkýlmýþtýr. Özetle bu depremlerde orum âdeta yerle bir olmuþ, çok mal ve can kaybý vermiþ, pek çok kiþi Mýsýr dahil olmak üzere baþka þehirlere göç etmiþtir. Bütün bunlar orum'u geri býrakan önemli etkenlerden olmuþtur. orum, yerleþmelerin bölgesel kademelenmesinde üst kademedeki tüketici büyük kent ile alt kademedeki kýrsal yerleþmeler arasýndaki iliþkiyi saðlayan, kýrsal alandan elde edilen artýk ürünün toplandýðý, tüketici merkeze iletildiði bir ara merkez ve bir pazar yeri durumunda olmuþtur. orum ve çevresinde hayvancýlýk da yaygýnlaþmýþtýr. orum kent yerleþiminde Ulucami merkezli bir yapýlaþma görülmektedir. Etrafýnda Güpür Hamamý, Paþa Hamamý, Yeni Hamam, Muradiye Medresesi, Ölçekoðlu Medresesi, Kýrklar Medresesi, etrafýnda hareketli çarþý bulunan Saat Kulesi, Suluhan, Velipaþa Haný, Taybýllý Haný gibi sosyal amaçlý yapýlarýn bulunduðu alan adeta külliye görünümündedir. orum, merkezi yönetimden yeteri kadar destek almamýþ âdeta kendi haline terk edilmiþtir. Buna karþýlýk devlet Ýstanbul için ihtiyaç duyduðu her türlü yiyeceði ve desteði bir þekilde buradan almýþtýr. Buna raðmen orum halký devlete asi olmamýþ, dýþarýdan gelenler þehri karýþtýrmýþ, o güzelim þehrin adýný kirletmiþtir. Yöneticilerin ilgisizliði, doðal afetlerin getirdiði olumsuzluklara karþý kadýnýyla erkeðiyle tüm orumlular kendi yaðlarýyla kavrulmak, birlik ve dayanýþma içerisinde yaþamak için vakýflar kurmuþlardýr. Bu þekilde oluþturulan maddi imkanlar sosyal amaçlý iþ ve iþlemlere seferber edilmiþ ve þehrin her tarafý vakýflarla donatýlmýþ, insanlar bu þekilde ayakta kalabilmiþlerdir. orum 100 yýl önce de temizdi itit Üniversitesi Fen Ede- Fakültesi Öðretim Hbiyat Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya, orum un ne zaman sancak olduðu ile ilgili kesin bir bilgi olmadýðýný, bunun nedeninin de ilk yapýlan tahrir defterinin günümüze eksik gelmesinden kaynaklandýðýný söyledi. orum un çok eski bir Türk yerleþim alaný olduðunu kaydeden Kaya, bu anlamda sancak olmayý hak ettiðini vurguladý. Gerek transit ticaret gerekse de baþka bir takým faktörlerin orum a çok erken bir tarihte 1890 da Ziraat Bankasý nýn açýlmasýna yol açtýðýný kaydeden Kaya, 1890 Ziraat Bankasý için oldukça erken bir tarih. Diyebiliriz ki o dönemde orum Ziraat Bankasý nýn kurulduðu ilk yerleþim yerleri arasýndadýr. dedi. orum 100 yýl önce de temiz ve güzelmiþ diyen Kaya, þöyle devam etti; Þehrin merkezi Saat Kulesi ve çevresi. En önemli mimarisi Ulu Camii. Dikkat çekici bir baþka tarihi yapýsý var o da orum Kalesi. orum Kalesi baþka hiç bir Türk ve Ýslam devletlerinde gördüðümüz kalelere benzemiyor. Bu benzememezlik Selçuklular Devleti döneminde yapýlmasýndan kaynaklanmýyor. Özelliði þu ki, orum Kalesi hariç bütün kalelerde o bölgenin, sancaðýn askeri ve mülki erkanýnýn oturduðu yerdir kaleler. orum da ise Kale içinde sivil halk yaþar. Bunun nedeni de orum un içeri bölgede olmasý ve güvenlik açýsýndan hiç bir risk barýndýrmamasýdýr. Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya orumsiad ýn yeni yönetimi belirlendi orum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (orumsýad), Genel Kurul Toplantýsý yaptý. Genel Kurul Toplantýsýnda Divan Baþkanlýðýna Erdem enesiz, Baþkan Vekilliðine Özay Ýleri Özdemir ve Katipliðe Ömer Faruk Özsaraçoðlu seçilirken Divan Baþkaný Erdem enesiz toplantý gündemini okuyarak toplantýyý açtý. Gündem gereði söz alan Yönetim Kurulu orum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yeni yönetimi belirlendi. Baþkaný Onur Þamlý, yýllarý arasýndaki baþkanlýðý dönemlerinde yapýlan faaliyetlerden bahsedip slayt gösterisiyle faaliyetleri üyelerle paylaþtý. Ardýndan yapýlan seçimle yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu nda Fikret Bilal, Erkan Dalyan, S. Selim Duduoðlu, Onur Kalaycý, Murat Kýlýçoðlu, Alper Yarýmcas ve Kadir Þamil Yýlmaz yer aldý. Yeni Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilen Erkan Dalyan, toplantýda Genel Kurul Toplantýsýnda Divan Baþkanlýðýný Erdem enesiz üstlendi. önümüzdeki iki yýl için planladýklarý faaliyetleri anlattý. Dalyan, Üyelerimizi belirli iþ ve meslek gruplarýna ayýracaðýz. Meslek gruplarýyla sabah kahvaltýlarý þeklinde toplantýlar düzenleyerek sýkýntýlarýný taleplerini dinleyeceðiz. Ticaretimizin çok olduðu veya ticaretimiz olma potansiyeli olan illerin sanayici ve iþ adamlarý dernekleriyle kendi merkezlerinde görüþmeler yapýlacak, dernekler de orum a davet edilecek. orumsýad merkezi þehir içinde ve kolay ulaþýlabilir bir yerde, bu avantajý üyelerimize kullandýracaðýz. Firmalarýmýzýn ilgilendikleri konulara göre ihale takipleri yapýlýp firmalara bilgi verilecek. Ýlk etapta ihale evraklarýnýn hazýrlanmasý için yardým edilecek. Bilgi verilecek. Ýthalat-ihracat yapan firmalarýmýza ücretsiz danýþmanlýk verilip, ilgili firmalarla iletiþim kurmalarý saðlanacak. Yurtiçi fuarlarýn tamamý takip edilerek toplu katýlým saðlanýlmasýna çalýþýlacak. Toplu katýlýmlar ile uçak bileti ve olacaksa konaklama indirimi saðlanacak. Yurtdýþý fuarlar için organizasyonlar yapýlacak. Dünya daki en bilindik fuarlara mümkün olursa KOSGEB desteði ile, olmazsa en uygun þartlarda fuar gezileri düzenlenecek. Hükümet ile birlikte yapýlacak yurtdýþý iþ heyeti gezi organizasyonlarýna üyelerimizin de katýlýmý saðlanacak. Derneðin sadece yönetim kurulundan ibaret olmadýðýný anlatabilmek için ziyaretlere ve gezilere her seferinde üyelerden de katýlýmýn saðlanmasý teþvik edilecek. Kalkýnma Ajanslarý, KOSGEB ve diðer devlet kurumlarýnýn desteklerinden üyelerimizin en etkin þekilde yararlanmasý saðlanacak. Üniversite ile iþbirliði yapýlarak en az bir tane AB projesi hayata geçirilmeye çalýþýlacak. Yönetim kurulu toplantýlarýmýz her hafta yapýlacak. Bu sayede dernek dinamik tutulacak. Dernek toplantýlarýnýn bazýlarý üyelerimizin iþyerlerinde yapýlacak, bu sayede dernek aidiyet duygusu artýrýlacak. Sosyal medya ve basýn daha etkin kullanýlarak faaliyetlerimizden haberdar olunmasýný saðlayacaðýz. Geçmiþ dönemlerde olduðu gibi spor turnuvasý düzenlemeye çalýþacaðýz. Yönetim kurulu toplantý tutanaklarýmýzý üyelerimizle paylaþacak ve katýlýmýn artmasýný saðlayacaðýz. TÝM bültenleri taranarak üyelerimizi ilgilendirebilecek ihracat talepleri sürekli ilgililere iletilecektir. S tratejik Düþünce Enstitüsü Koordinatörlüðünde Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü konferansý düzenlendi. SDE Baþkaný Prof. Dr. Yasin Aktay ýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý konferansa, Nobel Ödüllü Yemenli Aktivist Kadýn Gazeteci Tevekkül Karman konuþmacý olarak katýldý. Karman konferansta, devrim sürecinde yaþadýklarýný, Yemen in deðiþen - deðiþemeyen siyasi, askeri ve ekonomik durumunu deðerlendirdi. Konferansa, orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye'de yaþayan Yemenli gençler ve çok sayýda davetli katýldý. Tevekkül Karman, Arap Baharý nýn bir parçasý olan 2011 Yemen Ayaklanmasýnýn uluslararasý kamuoyuna dönük yüzü olmuþ, bu yüzden de kendisine Yemenliler tarafýndan Demir Kadýn ve Devrimin Anasý unvanlarý verilmiþti yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü nü Ellen Johnson Sirleaf ve Leymah Gbowee ile birlikte alan Tevekkül Karman, Nobel Ödülü nü alan ilk Yemenli, ilk Arap kadýný, ikinci Müslüman ve en genç kadýn unvanlarýný elde etmiþti. Ayrýca Tevekkül Karman ýn asýl soyadý Karaman dýr. Karman, 2011 yýlýnda Türkiye yi ziyaret etti ve atalarýnýn Karaman dan Yemen e CUMA 5 NÝSAN orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat Enise Aðbal orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat konulu Hitit Söyleþisi dün saat 14:00 de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Söyleþiye, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, bazý akademisyenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek moderatörlüðünde düzenlenen söyleþiye, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya ve Ali Ilýca panelist olarak katýldý. Açýþ konuþmasýný yapan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat konulu Hitit Söyleþisi dün gerçekleþtirildi. Demiryürek, konuþmasýnda Osmanlý zamanýna dayanan belgelerle örnekler verdi. Osmanlý zamanýnda esnaftan alýnan vergiden bahseden Demiryürek, Bir meslek icra eden herkes geliri nispetinde devlete bir miktar vergi vermek zorunda býrakýlmýþtýr. Osmanlý Ýmparatorluðu nda 1826 da alýnmaya baþlanan bu vergi orum da alýndý. Ancak aradan 10 yýl geçtikten sonra yani 1836 da. Bu orum için geç bir tarih. Bu tarihte orum daki esnafýn tamamýný toplarsak 1 ayda 49 bin 140 para yani bin 228 kuruþ 5 para vergi toplandý. diye konuþtu. Panelistler orum da Sosyal ve Ekonomik Hayat ý anlattý. Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlendi. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) Uslu, Demir Kadýn ýn konferansýna katýldý gittikleri tespit edilerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý verilmiþti. Karman, nüfus cüzdanýný da Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nun elinden almýþtý. Salim Uslu, Sosyal Dönüþümde Kadýnýn Rolü konferansýna katýldý. Konferans Stratejik Düþünce Enstitüsü Koordinatörlüðünde düzenlendi.

16 16 CUMA 5 NÝSAN 2013 Parklarla donatýlýyor orum un Sungurlu Belediye Baþkanlýðýna ait Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen her mahalleye park yapým çalýþmalarý devam ediyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya konuyla ilgili olarak, Baþkanlýðýmýz Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan þu anda Cevheri afet evlerinde bulunan park alanýnýn alt yapý çalýþmalarý baþlamýþ bulunmakla beraber alt yapý çalýþmalarýnýn düzenlenmesine müteakiben çocuklarýmýzýn gönül rahatlýðýyla oynayabileceði oyun grubu ile ailelerimizin hoþça vakit geçirebileceði oturma alaný yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr. alýþmalar dahilinde Yeni hayat Mahallesi Cevheri Afet evleri yanýnda bulunan yaklaþýk 4 dönüm büyüklüðündeki alan üzerinde bir parkýn alt yapý çalýþmalarý Sungurlu da her mahalleye park yapým çalýþmalarý devam ediyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, çalýþmalarý yerinde inceledi. baþlamýþ olmakla beraber alt yapý çalýþmalarýnýn bitimiyle beraber, çocuk oyun grubu, yürüyüþ yolu ve kamelyalar yapýlacaktýr diyen Baþkan Uzunkaya, Park içerisinde dinlenme alanlarý, kamelyalar, yürüyüþ yollarý ve çocuk oyun grubu yer alacak. alýþmalarýmýz kapsamýnda yeþillendirme ve çevre düzenlemesi yapýlacak diye konuþtu. Mahalle sakinleri için güzel vakit geçirecekleri ve ayný zamanda çocuklarýmýzýn güvenle oyun oynayacaðý huzurlu bir ortam oluþturacaðýz diyen Baþkan Uzunkaya, Bu çalýþmalarýn ilçemiz genelinde devam edecektir. Halka hizmet hakka hizmet düsturundan þaþmadan, halkýmýza layýk olanýn en iyisini projelerimiz ve planlarýmýz dahilinde gerçekleþtirmekteyiz dedi. (ÝHA) Aþýk Gülabi den ziyaret S ungurlulu Halk Ozaný Aþýk Gülabi, Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin i ve Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yý makamýnda ziyaret etti. Aþýk Gülabi ziyaret esnasýnda Sungurlu da önümüzdeki günlerde çekim yapacaklarýný belirterek, Barýþ TV de Cuma akþamlarý canlý yayýnlanan Gönül Bahçesinden programýný 14 Haziran Cuma günü halkýnda katýlýmýyla Sungurlu da çekeceðiz. Güzel bir program olacaðýna inanýyorum dedi. Kaymakam Þahin de, Aþýk Gülabi lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine teþekkür ediyorum dedi. Aþýk Gülabi gibi bir üstadý aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu belirten Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, Sayýn Aþýk Gülabi lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine nazik düþüncelerinden dolayý teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu.(ýha) Elektriðe zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner yýldýz Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýnda elektriðe zam olmayacaðýý açýkladý. NTV'de canlý yayýna katýlan Enerji ve Tabii kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Nisan Mayýs ve Haziran ayý için elektrikte zam olmayacaðý müjdesini verdi. Yýldýz, Türkiye'nin nükleer enerji ve Kuzey Irak'taki politikalaraný a iliþkin de deðerlendirmelerde bulundu. Elektrik ve doðalgaza zam olup olmayacaðý konusunda konuþan Yýldýz, "Nisan, mayýs ve haziran aylarýnda elektrik zamlanmayacak. Üçer aylýk dönemlerle açýklýyoruz. Vatandaþýmýz lehine kullanmaya gayret ediyoruz. Doðalgaz için de bu ay sonunu bekleyeceðiz" diye konuþtu. Beton zemine düþtü Ankara Yolu Bulvarý nda bir iþyerinde çalýþan iþçi aðýr yaralandý. E.D. isimli iþçi iþyerinde çalýþýrken yüksekten beton zemine düþtü. Aðýr yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Ýskilip Caddesi nde meydana gelen olayda ise, S.. isimli iþçinin yaptýðý ac sobanýn kenarý bacaðýný kesti. Ýþçi hastaneye kaldýrýldý. Motosiklet araçla çarpýþtý Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi nde meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. A.B. plakasýz motosiklet ile giderken F.G. nun kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada yaralanan 19 yaþýndaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldýrýldý. Sungurlulu Halk Ozaný Aþýk Gülabi, Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin i ziyaret etti. Aþýk Gülabi Baþkan Uzunkaya yý ziyaret etti. Kamuya ait tesisler satýlabilecek amu K Finansmaný ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni yasayla, askeri kuruluþlar dâhil olmak üzere kamuya ait tatil köyü, eðitim ve dinlenme kamplarý, spor tesisleri, misafirhane ve sosyal tesisler ekonomiye kazandýrýlmak amacýyla satýlabilecek. Ancak, mahalli idarelerin elindeki tesisler bu kapsamýn dýþýnda olacak. Taþýnmazlarýn deðerlendirilmesinde n elde edilen gelir yatýrým harcamalarýnda kullanýlabilecek. Yassýada turizme açýlýyor Yassýada ve Sivriada'da, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý, kültürel ve turizm amaçlý yatýrým yapabilecek. Vakýflar tarafýndan kurulan yüksek öðretim kurumlarý kamulaþtýrma yoluyla taþýnmaz edinemeyecek. Ýzciler 12 bin adet çiçekli akasya tohumunu toprakla buluþturdu. Ýzciler fidan dikti orum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Lisesi izcileri 12 bin adet çiçekli akasya tohumunu toprakla buluþturdu. Baktat Ormaný ndaki fidan dikim törenine Sungurlu Lisesi izci ocaðý liderleri Erdal Oðuz ivici ile izciler katýldý. Sungurlu Lisesi Ýzci Ocaðý liderleri Erdal Oðuz ivici, Sungurlulu izciler olarak çevrenin korunmasýna büyük önem verdiklerini belirterek, "evre ile ilgili olarak çocuklarýmýzýn daha bilgili bireyler olabilmesi için onlara eðitimler ve fidan dikimi konusunda öncülük saðlýyoruz. Günümüzün öðrencileri çevre konusunda çok duyarlý ve bilgililer" dedi. Öðrencilerin dikilen aðaçlarýn, Baktat Ormaný ndaki fidan dikimi yapýldý. Sungurlu Lisesi izcileri çevreci çalýþmalarýný sürdürüyor. çiçeklerin, gönüllü bekçiliðini dile getiren ivici, "Ýleriki dönemlerde diðer okul öðrencilerimizin de fidan dikmelerini saðlayacaðýz. Bu çalýþmalar sayesinde ilçemiz yaþanabilir yeþil bir kent, modern ve çaðdaþ bir görünüm kazanacak. Bu çalýþmalarda genç öðrencilerimizin de emeðini görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuþtu.(ýha) Türk Polis Teþkilatý 168. yýlýný kutlayacak T ürk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýldönümü törenle kutlanacak. Tören kapsamýnda, 10 Nisan 2013 arþamba günü saat 10:30 da Atatürk Anýtý na çelenk sunulacak. Saat 11:00 de Anýt Kafe de kokteyl düzenlenecek yýl kutlama etkinlikleri kapsamýnda bugün saat 12:15 de Ulucamii de þehitlerimiz için mevlid okutulacak. 9 Nisan Salý günü saat 10:00 da Binevler Polis Orman alanýnda fidan dikimi yapýlacak. 10 Nisan arþamba günü saat 09:30 da ilköðretim öðrencileri Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret edecek ve bir öðrenci sembolik olarak makamý teslim alacak.

17 CUMA 5 NÝSAN Orhangazi de üçüncü hoca Cafer Aydýn oldu Sezona Sedat Özbað ile baþlayan ardýndan Kaan Dobra ile anlaþan Orhangazispor da üçüncü teknik direktör olarak orumlu Cafer Aydýn göreve baþladý. rhangazispor da O görevine son verilen Kaan Dobra nýn yerine teknik direktörlük görevine getirilen Cafer Aydýn ilk idmanýna çýktý. Futbolcularla antrenman öncesi bir toplantý yapan Cafer Aydýn, disipline verdiði önemle dikkat çekti. Orhangazispor da teknik direktörlük görevine getirilen Cafer Aydýn, yönetimle vardýðý anlaþma sonrasýnda antrenmanlara çýkmaya baþladý. Orhangazispor un öðle saatlerinde yapýlan antrenmanýnda ilk kez takýmýn baþýnda çýkan Cafer Aydýn, oyuncularý ile antrenman öncesinde yarým saatlik bir toplantý yaptý. Daha sonra ýsýnma çalýþmasýnýn ardýndan beþe iki çalýþmasý yapan Orhangazisporlu futbolcular, yarým sahada pas çalýþtý. Teknik Direktör Cafer Aydýn antrenman esnasýnda sýk sýk oyuncularýný uyararak istenen hareketleri yapmalarýný istedi. Orhangazispor a yeniden teknik direktör olan Cafer Aydýn, Orhangazispor camiasýnýn büyük bir camia olduðunu belirterek, Burasý yabancý olduðum bir yer deðil. Þimdi önümüzde 5 önemli maç var. Bu maçlardan en iyi sonuçlarý alýp, play-off hedefine ulaþmayý arzuluyoruz dedi. Teknik direktörlük görevine getirilen Cafer Aydýn ýn ekibi de belli oldu. Yönetimle varýlan anlaþma gereði Cafer Aydýn ýn yardýmcýlýðýný geçen yýl da olduðu gibi Hamdi Demirtaþ yapacak. Öte yandan kýrmýzý siyahlýlarda kaleci antrenörlüðü görevini ise Bülent Okkan yapacak. Her iki isim de Cafer Aydýn ile birlikte antrenmanlara baþladý. Küçük ve yýldýz kulaçlar yarýþtý Okullararasý küçükler ve yýldýzlar yüzme il birinciliðinde Bahçelievler Salim Akaydýn her iki kategoride kýzlarda 23 Nisan Ortaokulu ise erkeklerde çifte þampiyonluðu kazandý. Ýki kategoride toplam 114 sporcunun mücadele ettiði il birinciliði sonunda küçükler Mayýs ta Sakarya da yýldýzlar ise Nisan tarihlerinde Marmaris te yapýlacak Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil edecekler. O kullu küçükler ve yýldýzlar yüzme il birinciliði dün tamamlandý. Üç gündür Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden il birinciliðinde küçük kýzlarda Bahçelievler Salim Akaydýn, küçük erkeklerde 23 Nisan, yýldýz kýzlarda Bahçelievler Salim Akaydýn yýldýz erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluðu kazandýlar. 2-4 Nisan tarihleri arasýnda Olimpik Yüzme Havuzu'n da yapýlan il birinciliðinde küçük ve yýldýzlar kategorilerinde toplam 114 sporcu mücadele etti. Yapýlan yarýþmalar sonunda küçük kýzlar kategorisinde Bahçelievler Salim Akaydýn Ýlkokulu birinciliði kazanýrken Dr. Sadýk Ahmet Ýlkokulu ise ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Küçük erkeklerde ise þampiyonluðu 23 Nisan Ýlkokulu kazanýrken Özel Pýnar ilkokulu ikinci, Dr. Sadýk Ahmet ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yýldýzlar kategorisinde ise iki okul mücadele etti. Erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu birinciliði kazanýrken Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu ise ikinci oldu. Yýldýz Kýzlarda ise Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu birinci, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu ise ikincilik kupasýný oldu. Bahçelievler Salim Akaydýn hem küçükler hem de yýldýzlarda þampiyonluðu kazandý. Küçüklerde takým halinde birinciliði kazanan okullar Mayýs tarihlerinde Sakarya'da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'nda yýldýzlar kategorisinde þampiyon olan okullar ise Nisan tarihlerinde Marmaris'te yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil edecekler. Gençlikspor ikinci maçýnda galip Küçük ve yýldýz kýzlarda þampiyon olan Bahçelievler Salim Akaydýn okulu sporcularý çifte kupalarý ile birlikte Okul Müdürü Selçuk Köseyle toplu halde Kulüplü Genç bayanlar basketbol bölge birinciliðinde ikinci maçlar tamamlandý. Gençlikspor ikinci maçýnda Bartýn ý 4323 yenerek galibiyetle tanýþtý. K ulüplü Genç bayanlar basketbol bölge birinciliðinde ikinci maçlar dün oynandý. orum Gençlikspor ikinci maçýnda Bartýn Ata Su Sporlarýný yenerek ilk galibiyetini aldý. Altý takýmýn tek grupta mücadele ettiði bölge birinciliðinde orum Gençlikspor, Bartýn Ata Su Sporlarý Gençlikspor u ilk üç periyottaki oyunu ile rakibini yenerek ikinci maçýnda ilk galibiyetini aldý. Ýlk maçýnda orum Gençlikspor u farklý yenen Eskiþehir Gençlikspor, Kastamonu Polisgücü önünde ikinci yarýdaki etkili oyunu ile yenerek ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýldý. Grupta üçüncü maçlar bugün oynanacak. Program þöyle: Saat orum Gençlikspor - Kastamonu Polisgücü. Saat Bartýn Ata Su Sporlarý Tokat Bilmar. Saat Eskiþehir Gençlikspor - Bolu Sem-Mak. orum Gençlik: 43 - Bartýn Ata Su: 23 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbrahim ker Türker. Eskiþehir Gençlik: 62-Kastamonu: 56 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýlker Türker, Ömer Aydýn ESKÝÞEHÝR GENLÝKSPOR: Kader, Betül, Þevval, Hatice, Þule, Beste, Adal, Büþra, Dilþat, Yaðmur. KASTAMONU POLÝSGÜCÜ: Uzun, Ýl- ORUM GENLÝKSPOR : Tuðçe, Fatma, Cansu, Nidanur, Sümeyye, Ýpek, Eda, Sevgi, Meltem, Ýlay, Ecem, Gamze. BARTIN ATA SU SPORLARI GENLÝKSPOR: Hazel, Burcu, Sinem, Aleyna, Elif Demir, Tuðçe, Þeyma, Yaðmur, Ýremnur, Elif Diken, Ekin, Nazife. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 11-6 (orum Gençlik). 2. Periyot: 15-5 (orum Gençlik). 3. Periyot: 11-6 (orum Gençlik) 4. Periyot: 6-6 Yasemin, Ýrem, Meltem, Gözde, Nagehan, Melike, Tuðba, Zehranur. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: (Eskiþehir Gençlik). 2. Periyot: Periyot: 14-7 (Kastamonu Polis) Bolu Sen-Mak: - Tokat Bilmarspor: SALON : Atatürk. HAKEMLER : Haluk Yakýn, han Yýldýrým. Ci- BOLU SEM-MAK ABANT GENLÝKSPOR : Beyza Eyvaz, Tuðçe, Hilal, Beyza Akman, Ýlke, Betül, Aybüke, Öznur, Didem, Selin, Özgül, Seda. TOKAT BÝLMARSPOR : Gülümser, Hamide, Merve, Semanur, Beyzanur, Melike, Gizem, Ayda, Yasemin, Ayça, Ýremnur, Sýla. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: (Kastamonu). 2. Periyot: 25-9 (Kastamonu). 3. Periyot: 14-5 (Kastamonu). ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR

18 18 CUMA 5 NÝSAN 2013 Küçükler Badminton mücadele baþladý Okullu Küçükler Badminton grup birinciliði dün yapýlan grup maçlarý ile baþladý. Erkeklerde 16 okul dört grupta, kýzlarda ise 14 okulun mücadele ettiði grup maçlarýnda ilimizi Osmancýk Ortaokulu kýz ve erkek takýmlarý temsil ediyor. Bugün yapýlacak grup maçlarý sonunda çeyrek final müsabakalarý yapýlacak. O kullararasý Küçükler Badminton grup birinciliði dün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan maçlarla baþladý. Erkekler 16 kýzlarda ise 14 okulun mücadele ettiði grup birinciliðinde ilimizi Osmancýk Ortaokulu temsil ediyor. Dün sabah erken Kurumlar Voleybol da çeyrek final A grubunda maçlar sona erdi Voleybol Okulu bir çýktý Nisan Polis Günü 10kutlama etkinliklerinden Kurumlararasý Voleybol turnuvasý çeyrek final A grubunda maçlar tamamlandý. Voleybol Okulu: 3 - Týbbi T. Temsilcileri: 2 SALON : BESYO HAKEMLER: Nurþen Kýlýç, Mahmut Uysal. ORUM VOLEYBOL OKULU: Dilaver, Onur, Metin, Ýrfan, M.Ali, Hüseyin, Emircan, Ömür. saatlerde baþlayan grup birinciliðinde maç sayýsýnýn fazla olmasý sporcularýn geç saatlere kalmamasý için komite tarafýndan alýnan kararla açýlýþ töreni yapýlmadý. ekilen kura sonucunda erkeklerde 16 okul dörderli dört grupta mücadele ediyorlar. ekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: Agrubu: Adana M.Adil Ýkiz Ortaokulu, Kayseri Talas Þ.Levent etin, Kahramanmaraþ Afþin Efsus Ortaokulu ve Malatya 2. Hasan Varol Ortaokulu. B grubu: Osmaniye Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Yozgat Yavuz Selim Ýlkokulu, Ýstanbul Nasrettin Hoca Ortaokulu ve Niðde amardý Nezihe Osmancýk Ortaokulu kýz ve erkek takýmlarý antrenörleri Barýþ Boyar ile birlikte Baþkan aðýzlarý tatlandýrdý orumspor un dün Kýrýkhanspor maçýnýn provasýný yaptýðý çift kalenin tatlýlarý Baþkan Rumi Ispanak tan geldi. ift kaleyi izleyen Baþkan Rumi Ispanak, çalýþmanýn bitiminden sonra futbolculara bir tepsi baklava ikram etti. Zor dönemde kýrmýzý siyahlý takýmýn ligi tarihine yakýþýr þekilde tamamlamasý için büyük çaba gösteren Ispanak dünde bu çabalarýna devam ettiðini gösterdi. TIBBÝ TANITIM TEMSÝLCÝLE- RÝ: Alper, Mehmet, Özhan, Deniz, Altuð, Yasin, Savaþ. SETLER : 1. Set: 25-20, 2. Set: (Týbbi Tanýtým Temsilcileri), 3. Set: 25-20, 4. Set: 25-14, 5. Set: (orum Voleybol Okulu). Pýnar Ortaokulu. C grubu: Nevþehir Gülþehir Alparslan Ortaokulu, Tokat H.Rýfatpaþa Ortaokulu, Ordu Perþembe Gazi Ortaokulu ve orum Osmancýk Ortaokulu. D grubu: Trabzon Of Kireçli Dursun Ortaokulu, Sivas Asým Özden YBO, Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu ve Aksaray Hasandaðý Ortaokulu. Kýzlarda ise 14 takým ikisi dörtlü ikisi üçlü olmak üzere dört grupta mücadele ediyor. Kura sonucunda A grubunda; Gaziantep Dumlupýnar Ortaokulu, Niðde amardý Nazmiye Pýnar Ortaokulu, orum Osmancýk Ortaokulu ve Malatya 2. Hasan Varol Ortaokulu, B grubunda; Kýrþehir ayaðzý TEV, Adana M.Adil Ýkiz Ortaokulu, Giresun M.Kemal Ortaokulu ve Ýstanbul Faik Reþit Unat Ortaokulu, C grubunda; Sivas Gürçayýr Ortaokulu, Nevþehir Gülþehir 100.Yýl Ortaokulu ve Ordu Perþembe Gazi Ortaokulu, D grubunda Tokat Bahçeþehir Koleji, Aksaray Sultanhaný Ortaokulu ve Yozgat Yavuz Selim Ortaokulu yer aldý. Gruptan yarý finale yükselmeyi garantileyen iki takým orum Voleybol Okulu ile Týbbi Tanýtým Temsilcileri arasýndaki nefes kesen maçý 3-2 kazanan Voleybol Okulu gruptan birinci olarak yükseldi. Týbbi Tantým Temsilcileri maça iyi baþladý ve ilk seti ikinci setide kazanarak rakibi önünde 2-0 öne geçti. Üçüncü sette maça ortak olmak isteyen Voleybol Okulu nun mücadelesi sonuç verdi ve bu seti kazanarak moral buldu. Dördüncü sette rahat bir oyunla kazanan Voleybol Okulu maçý tybreak setine taþýdý. Kazananýn gruptan birinci çýkacaðý bu sette nefes kesen bir mücadele sonunda rakibine üstünlük kuran Voleybol Okulu maçtan 3-2 galip ayrýldý. Bu iki takým Voleybol Okulu ve Týbbi Tanýtým Temsilcileri diðer gruptan ilk iki sýrada gelecek takýmlarla çapraz olarak finale yükselmek için mücadele edecekler. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan sekiz takým çeyrek final grubuna yükselecek. Dörderli iki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanan iki okul direk Türkiye finallerine çýkma hakký kazanacak. Kaybeden iki takým ise oynayacaklarý baraj maçý sonunda Türkiye Þampiyonasý na gidecek üçüncü okulu belirleyecek. Badminton grup birinciliðinde ilimizi temsil eden Osmancýk Ortaokulu kýz takýmýnda Ceren Özdemir, Þeyda Kara, Ayþegül Dikici, Þura Kayar ve Fatmagül Sezer mücadele ederken erkeklerde ise Hilmican Þimþek, Berat Öztürk, Arda Þap ve Yalçýn Uzun lu kadrosuyla mücadele etti. ÝYC de Masa Tenisi ve satranç turnuvasý baþladý Ýlim Yayma Cemiyeti tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Bahar dönemi masa tenisi ve satranç turnuvasý kura çekimi ile baþladý. 19 Mayýs yarý final için bugün Zonguldak önünde O lim Yayma Cemiyeti ÝBuhara Gençlik ve Kültür Merkezi tarafýndan geçtiðimiz günlerde bahar dönemi turnuvalarý kapsamýnda futbol turnuvasý baþlamýþtý. Önceki akþam Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Karadað, Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Yýldýz, Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz, Müdür Yardýmcýsý Sinan Güneþ ve öðrencilerin katýlýmýyla bir açýlýþ yapýlarak masa tenisi ve satranç turnuvasýna start verildi. Ýlk Açýlýþ konuþmasýný yapan Masa tenisi antrenörü Bülent Öztürk yaptýðý konuþmada yurtta sportif faaliyetler için saðlanan imkanlarýn çok iyi noktaya geldiðini belirterek bunda emeði olan herkese teþekkür etti. Öztürk konuþmasýnda Memnuniyetle belirtmem gerekir ki bu sporlara ve özellikle masa tenisine olan ilgi her geçen gün artmaktadýr. Önceleri maç yapacak bir arkadaþ bulmakta zorlanýrken, bugün oynayacak boþ bir masa bulmakta zorlanýyoruz. Ayrýca önceleri doðru dürüst bir masamýz, raketlerimiz ve oyun toplarýmýz yokken bugün bu malzemelerin en iyilerini elimizin altýnda bulunduruyoruz. Bizi bu günlere kavuþturan Allah a hamdediyor, ayrýca bize bu imkanlarý sunan Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kuruluna ve Yurt idaresine teþekkürü bir borç biliyorum. 40 öðrencimizin katýldýðý masa tenisi turnuvasý ve 16 öðrencimizin katýldýðý satranç turnuvasý elemeli bir þekilde devam edecektir. Ýlk ve sonraki turnuvalarýn eþleþtirmeleri kura ile belirlenecektir. Turnuvalarýn centilmenlik içerisinde sona ermesini diliyor ve saygýlarýmý sunuyorum dedi. Açýlýþ töreninde bir konuþma yapan ÝYC Yönetim Kurulu Balkaný Av. Mehmet Karadað ise, üç hafta önce futbol turnuvasýnýn baþladýðýný þimdi masa tenisi ve satranç turnuvalarýný baþlattýklarýný belirterek Sportif faaliyetleri daha iyi yapabilecek bir yapýya kavuþma yolundayýz. Bu organizasyonda emeði geçen herkese,, yurt idaresine, yurt personellerine, kurs hocalarýna ve siz deðerli gençlere teþekkür ediyor, turnuvalara katýlan öðrencilere baþarýlar diliyorum dedi. Ayrýca turnuvada dereceye giren öðrencilere deðiþik ödüller verileceðini belirtti. Konuþmalarýn ardýnda kura çekimi yapýldý. Daha sonra ise açýlýþa katýlanlar bir gösteri maçý yaptý ve sonrasýnda da tüm katýlýmcýlara tatlý ikram edildi. Ardýndan da turnuva müsabakalarýna geçildi. kullu küçükler hentbol grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Yunus Emre ikinci maðlubiyeti alarak elenirken erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs ikinci galibiyetini aldý ve grup ikincisi olarak diðer grup ikincisi ile yarý final grubuna yükselme için karþýlaþacak.. Kýzlardaki temsilcimiz Yunus Emre ilk maçýný kazandýktan sonra dün ikinci maçýnda Ýstanbul Maltepe Adnan Kahveci Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde hücumda gol bulamayan temsilcimiz rakibine ilk yarýsýný 7-2 geride tamamladýðý maçý 10-2 kaybederek grup üçüncü olarak elendi. Erkeklerdeki temsilcimiz 19 Mayýs Ýlkokulu ise gruptaki üçüncü maçýnda Afyon Özel Osmanbey Koleji ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk yarýda tutuk bir oyun ortaya koyun 19 Mayýs devreyi 6-4 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda gerçek oyununu ortaya koyan ve rakibine sadece dört gol izni Masa Tenisi turnuvasýnda sporcular kura ile rakiplerini belirlediler Baþkan Mehmet Karadað tüm katýlýmcýlara tatlý ikram etti Turnuva açýlýþýna mücadele edecek öðrenciler katýldýlar veren ancak hücumda bulduðu gollerle salondan 11-8 galip ayrýlarak grup ikincisi olarak yarý finalde mücadele etmeye hak kazandý. 19 Mayýs Ortaokulu bugün saat da diðer grubun ikincisi Zonguldak Kozlu 19 Mayýs 100. Yýl Ortaokulu ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým grup birincisi olan Bolu Kültür Ortaokulu ve Ankara Gazi Üniversitesi Vakfý Ortaokulu ile birlikte yarý final grubuna yükselmeyi baþaracak.

19 CUMA 5 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 NÝSAN T.C. orum 1. Ýcra 19 DY344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 350 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 orum Belediye Baþkanlýðý Kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Belediye Baþkanlýðý Coðrafi Bilgi Sistemi bakým destek hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 8 NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2013 mali yýlý 8 aylýk MAyýs-Aralýk aylarý 1 adet þoförlü 1 adet panelvan tipi yolcu taþýma amaçlý araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý 8. kat AB blok orum Saat: 09:00 orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2013 yýlý 46 kalem ilaç ve serum malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ana ocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý malzemeleri alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 10 NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra 19 TT718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 NÝSAN orum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý orum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý onarým iþi. Yer: epni MAh. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 orum Saat: 14:00 12 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullaným uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 15 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý orum Belediyesi ne ait 5 adet otobüs hattýnýn 5 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 hat için): ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 16 NÝSAN Orman Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü orum atak Tabiat Parký nda kapý giriþi ücret tahsili, 4 adet bungalov ev, 2 adet büfe, 1 adet misafirhane iþletilmesi ve ve genel saha temizliði yapým iþi ,00 Yer: Orman ve Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü orum merkez, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerine baðlý 2. grup 14 köye beton parke taþý ile döþeme kaplamasý yapýlmasý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 orum Saat: 14:00 T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 1212 ada no, 18 parsel no da Tepecik Mahallesinde tam hisseli 9 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 17 NÝSAN T.C. orum 4. Ýcra 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:45 T.C. orum 4. Ýcra 19 AP067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / orum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN (.HAK:820) orum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü orum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan MAh. Ýnönü Cad. No: 179 orum Saat: 14:00 T.C. orum 1. Ýcra orum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, epni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 T.C. orum 3. Ýcra Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C oruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 22 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra 06 YHT18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 24 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra 19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 25 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Festival organizasyonu Orta Anadolu Tarým San. Ýç. A.Þ. Firmamýz fabrika montajlama biriminde çalýþtýrmak üzere Vasýflý kaynakçýlar ve teknik elemanlar aranmaktadýr Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr Adres: Organize San. Bölgesi 5. Cadde No:3 orum Tel : TOPLANTIYA AÐRI (ESDER) orum Eðitim Sevenler Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 20/4/2013 tarihinde saat da Yeniyol Mah. PTT arkasý Kule Ýþ Merkezi 4. kat ORUM adresinde yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Yeni þubelerin açýlmasýnýn görüþülmesinin kabul veya reddi 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanýþ (.HAK:810) hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 30 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra 19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 3 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 6 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra orum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, ABlok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,37 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 7 MAYIS T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. orum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 20 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, öplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 23 MAYIS orum 4. Ýcra orum ili, merkez ilçesi, epni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 17 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayarlý muhasebe programlarýný kullanmasýný bilen baybayan muhasebeci alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teknik Isý Mühendislik (.HAK:811) Satýlýk Düðün Salonu (.HAK:790) (.HAK:769) Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: SATILIK KAMYONET Peugeot Partner Kombivan uzun þaþe 2007 model 2000 HP dizel km de muayenesi yapýlmýþ, hasarsýz, klimalý kamyonet satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:788) Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sok. No: 7/A Tel: (.HAK:3429) (.HAK:805) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (.HAK:798) (.HAK:809) (.HAK:807) Sahibinden Satýlýk Lüks Dublex Daire 340 m2 kapalý alana sahip full yapýlý, doðalgazlý, teras katý tamamen laminat parke yapýlý, doðugüney-batý cephe dublex daire satýlýktýr. (.HAK:789) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ön muhasebeden anlayan bay eleman alýnacaktýr. Özyýldýz Mühendislik ELEMANLAR ARANIYOR Tavuk çiftliðinde çalýþmak üzere geliþgidiþ yapabilecek bakýcýlar alýnacaktýr. Not: Servis aracýmýz mevcuttur. Maaþ+SGK+Yemek Kýlýçarslan Yumurta Adres: Ankara Yolu 14. Km. Mür. Tel: Adres: Buhara Cad. Hitit Gýda üstü Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim ayýrý mevkiinde 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi akmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. (.HAK:782) (.HAK:800) Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (.HAK:689) SATILIK DEVRE MÜLK Balýkesir/Edremit Entur da 1+1 Termal Devre Mülk 15 günlük (27 Aðustos-13 Eylül) Uygun fiyata satýlýktýr. Mür. Tel: yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Demiral Elektrik San. ve Tic. Ltd. Þti. (.HAK:795) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakcý ve montajcý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9/A Tel: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: (.HAK:2250)

20 CUMA 5 NÝSAN 2013 Halit Kýlýç a bir maç ceza orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç a bir maç ceza geldi. Geçtiðimiz hafta sonu Kahramanmaraþ Belediyespor ile oynanan maçýn ikinci yarýsýnda hakem kararýna itiraz etmekten dolayý tribüne gönderilen Halit Kýlýç a profesyonel futbol disiplin kurulu tarafýndan bir maç soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ile birlikte bin lira para cezasý verildi. Halit Kýlýç bu hafta Beylerbeyispor ile oynanacak maçý tribünden izleyecek. Bu karþýlaþmanýn seyircisiz oynanacak olmasý Teknik Direktör Halit Kýlýç için iyi bir þans olarak deðerlendirildi. Teknik Direktör Halit Kýlýç çalýþma öncesinde futbolcularla kýsa bir toplantý yaparak uyarýlarda bulundu Ýlk yarý kötü ikinci yarý iyi prova orumspor pazar günü evinde oynayacaðý Kýrýk- maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift ka- hanspor le ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çift kalesinde ilk yarýda çok kötü bir görüntü verirken ikinci yarýda yapýlan uyarýlar sonucunda daha tempolu bir çift kale maç oynandý. orumspor un çift kalesinde dikkat çeken en önemli husus ise futbolcularýn birbirlerine karþý kullandýklarý aðýr sözler hiç birisine yakýþmadý. Isýnma hareketlerinin ardýndan yapýlan çift kalede kaleci antrenörü Nurettin Kabalak takýmlarý karma oluþturmasý dikkat çekti. Turuncu takýmda Muhammet, Harun, Osman Seçkin, Bilal, Abdussamet (Süleyman), Onur, Mücahit, Yasin Tüzün, Gökhan, Erol ve Yasin Özkarslý forma giyerken diðer takýmda ise Serkan, Samet Sur, Metehan, Osman Bodur, Avne, Taha, Fatih, Ahmet, Ubeydullah, Samet Bayrak ve Yetkin Özbey forma giydi. ift kalenin ilk yarýsýnda futbolcularýn lakayýt ve umursamaz görüntüleri ortaya oldukça olumsuz görüntüler çýkardý. Kadronun eksik olmasý nedeniyle Genel Kaptan Yetkin Özbey in de forma giydiði çift kalenin ikinci yarýsýnda Kabalak ve Özbey in uyarýlarý sonucunda futbolcularýn daha ciddi bir görüntü verdiler. Özellikle takýmlarýn denk olmasý ve iki takým arasýndaki iddaa yüzünden oldukça tempolu ve mücadeleci geçen ikinci yarýda takýmlar attýklarý birer golle 1-1 berabere kaldýlar. orumspor, Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþmasý ile sürdürecek. Tahkim den Kýrýkhanspor lu Erbay a ret Zemin taþ gibi Gübreleme yapýlýyor Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zemini taþ gibi. Aðýr kýþ þartlarý ve her hafta maç ve her gün çalýþma yapýlan zemin artýk yükü kaldýrmýyor. imin büyük oranda bittiði sahanýn her alanýnda topraklar ortaya çýktý. Yaðmur yaðmamasý nedeniyle zemin taþ gibi oldu ve futbolcular yere düþtükleri anda büyük acý içinde geri kalkýyor. Sahanýn en azýndan yeni sezona kendini toparlayabilmesi için zemine gübre atýlmaya baþlandý. Zeminin bu çalýþmalarla en azýndan biraz olsun kendisini toparlamasý amaçlanýyor. orumspor un bu hafta sonu konuk edeceði Kýrýkhanspor dan Erbay Eker e Tahkim den ret çýktý. Kýrýkhanspor un geçtiðimiz haftalarda oynadýðý maçta rakip takým oyuncusuna yönelik þiddetli hareket nedeniyle PFDK tarafýndan verilen üç maçlýk cezaya Tahkim de itiraz yapýldý. Tahkim Kurulu nun dün yaptýðý toplantýda yapýlan görüþme sonunda Kýrýkhanspor dan Erbay Eker e verilen üç maç ceza ve bin lira cezanýn onanmasýna karar verildi. Bu kararla Erbay Eker pazar günü orumspor karþýsýnda forma giyemeyecek. Cihan Ataþ üçüncü kez orum maçýnda orumspor un pazar günü sahasýnda oynayacaðý Kýrýkhanspor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Cihan Ataþ yönetecek. Cihan Ataþ bu sezon üçüncü kez bir orum maçýný yönetecek. Ataþ bu sezon ilk olarak orum Belediyespor un Arsinspor deplasmanýnda 24 Ekim de oynadýðý ve 1-1 berabere kaldýðý maçta görev yaptý. 2 Aralýk ta ise orumspor un kendi sahasýnda oynadýðý ve 1-0 kaybettiði Bergama Belediyespor maçýný yönetti. Ataþ ýn yardýmcýlýklarýný ise yine Ýstanbul dan Ertan Baþdað, Ümit Bayar dördüncü hakem olarakta Tolga Ahmet Kalaycý yapacak. Belediyespor da neþeli günler orum Belediyespor pazar günü Beylerbeyi ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý dörtlü turnuva maçý ile sürdürdü. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde yapýlan çalýþmaya kaleci Emrah dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Mimar Sinan sahasýnda yapýlan çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ve çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Daha sonra kadroyu üçe bölen Teknik Direktör Halit Kýlýç kendisininde oynadýðý bir takým üçlü turnuva yaptýrdý. Turnuvada aptan Oðuzhan Saraçoðlu'nun yeþil takýmýnda, Mustafa, Aydýn, Ýsmail, Hasan, Macit, Okan ve Ýbrahim Selen, turuncu takýmda; Habip Anapal, Furkan, Haydar, Volkan, Murathan, Muratcan, H.Ýbrahim, Kaan ve Savaþ Bahadýr, mavi takýmda ise; Osman, Mehmet, Oðuzhan Yalçýn, Serdar, Yiðit, Eray, Ýmam, Ender ve Halit Kýlýç forma giydi. Turnuvada Teknik Heyet te farklý takýmlarda forma giydi. Oynadýðý iki maçýda kazanan kaptan Oðuzhan Saraçoðlu nun takýmý birinciliði kazandý. Turnuva maçýnda gerek teknik heyet gerekse futbolcularýn neþeli olduklarý gözlendi. orum Belediyespor Beylerbeyi maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile tamamlayacak ve yarýn sabah Ýstanbul a hareket edecek. Buðraçhan, Beylerbeyi maçýnda oynayamayacak uðraçhan Beylerbeyi Bmaçýnda forma giyemeyecek. orum Belediyespor da sakatlýðý geçmeyen Buðraçhan pazar günü Beylerbeyi ile deplasmanda oynayamayacaðý açýklandý. Masör Ali Akýnalp tendonlarýnda aðrý olan ve hafta baþýndan buyana çalýþmalarda düz koþu yapan Buðraçhan ýn dünki antrenmanda kýsa yürüyüþ yaptýðýný ancak sakatlýðýnýn geçmediðini ve aðrýlarý olduðu için hafta sonu forma giyemeyeceðini açýkladý. Beylerbeyi maçýný Saka yönetecek orum Belediyespor un Beylerbeyispor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Ankara bölgesi hakemlerinden Sarperbarýþ Saka yönetecek. Sarperbarýþ Saka Cihan Ataþ Yaren Dölcü Milli Takým da Buðraçhan Ýstanbul da yok MHK den yapýlan açýklamaya göre Beylerbeyi 75. Yýl sahasýnda oynanacak Beylerbeyispor ile orum Belediyespor arasýndaki maçý Ankara bölgesi hakemlerinden Sarperbarýþ Saka yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Konya dan Tamer Tekbaþ ve Ankara dan aðlar Mehmet Uludað yapacak. Maçýn dördüncü hakem ise Gökmen Arda. U Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor Badmintoncusu Yaren Dölcü bu hafta sonunda Ýstanbul da yapýlacak olan 17 yaþ altý Balkan Þampiyonasý nda milli takým A kadrosunda mücadele edecek. aren Dölcü 17 yaþ Yaltý Balkan Badminton Þampiyonasý nda milli takým A kadrosunda. Ýstanbul da yapýlacak olan 17 yaþ altý Balkan Badminton Þampiyonasý nda milli takým A kadrosunda sporcu olarak Yaren Dölcü katýlacak. Antrenör olarak davet edilen Barýþ Boyar ise okul maçlarý nedeniyle görev alamayacak. Ýstanbul da bugün baþlayacak ve pazar günü sona erecek olan 17 yaþ altý Balkan Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým pazartesi gününden buyana Ýstanbul Baðcýlar Spor Salonu nda kampta bulunuyor. Kampý dün tamamlayan milli takým bugün baþlayacak Balkan Þampiyonasý nda mücadele edecek. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un Badminton ta yaptýðý çalýþmalar sonucunda milli takýma deðiþik kategorilerde bir çok sporcu yetiþtirdi. Kulübün baþarýlý antrenörü Barýþ Boyar da bu çalýþmalarý karþýlýðýnda milli takýmda görev verilmeye devam ediyor. Baþarýlý antrenör Balkan Þampiyonasý na okullar müsabakalarýnýn çakýþmasý nedeniyle affýný istedi ve görev almadý. Balkan Þampiyonasýnda milli formayý giyecek Yaren Dölcü antrenörü Barýþ Boyar ile birlikte görülüyor U 15 yarý final heyecaný bugün iki maçla baþlýyor Kademe grup ekilen kura sonucunda 1 nolu sentetik çim sun Kadýköyspor - Gi- maçlarý pazar günü oy- oldu: Saat Samduspor. Yarý final grup maçlarýnýn orum da yapýlacak müsabakalarýnýn teknik günün programý þöyle Bartýn Kemerspor - Ormayla sona erecek. sahada oynanacak ilk resunspor. Saat nanacak iki karþýlaþ- toplantýsý dün yapýldý. ASKF Toplantý salonunda yapýlan Teknik Toplantýya Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile mücadele eden takýmlardan bir tek Samsun Kadýköyspor kulübü temsilcisi katýldý. Dört takýmýn mücadele edeceði yarý final grubunda dört takým tek grupta tek devreli lig statüsünde mücadele edecekler. Üç maç sonunda birinci olan takým Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Toplantýya katýlan tek takým Samsun Kadýköyspor kura ile fikstür numarasýný belirledi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı