Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler"

Transkript

1 Kasım 2011 Yargıtay ve Danıştay Konusundaki Anayasal Hükümler Bu çalışmada, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın Yargıtay ve Danıştay a ilişkin hükümlerinin belirlenen bazı ülke anayasalarındaki karşılıkları incelenmiştir. Beyhan Kaptıkaçtı Hukuk Bölümü e-posta adresi: Tel:

2 ÖZET Bu çalışmada, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın Yargıtay ve Danıştay a ilişkin hükümlerinin belirlenen bazı ülke anayasalarındaki karşılıkları incelenmiştir. TBMM Araştırma Merkezi i

3 İÇİNDEKİLER ÖZET... i İÇİNDEKİLER... ii 1. GİRİŞ TÜRKİYE DEKİ DURUM ÜLKE ÖRNEKLERİ Almanya Belçika Bulgaristan Estonya Finlandiya Fransa Gürcistan Hırvatistan Hollanda İspanya İsveç İsviçre Norveç Romanya Rusya Slovakya Slovenya Ukrayna Yunanistan SONUÇ KAYNAKÇA TBMM Araştırma Merkezi ii

4 1. GİRİŞ Yargıtay ve Danıştay, 1982 Anayasası nda yüksek mahkemeler arasında sayılmıştır. Yüksek mahkeme, nihai karar verme yetkisine sahip mahkeme anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle yüksek mahkeme, kararları başka bir mahkeme nezdinde temyiz edilemeyen, başka bir mahkemeye tabi olmayan mahkemedir. Yüksek mahkeme, yargı kolu veya yargı dalı tanımının yapılmasında da kullanılabilir. 1 Buna göre kararları aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu düzene yargı kolu adı verilir. 2 İnceleme konumuzu oluşturan Yargıtay adli yargı, Danıştay ise idari yargı kolunun en yüksek mahkemesidir. Adli yargı, olağan ve genel yargıdır. Bir başka ifadeyle diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen davalara adli yargıda bakılır. Genel olarak ceza ve hukuk uyuşmazlıkları adli yargıda görülür. Adli yargıda yüksek mahkeme görevi, Yargıtay tarafından yerine getirilir. Yargıtay ın esas görevi, adli yargıda bir temyiz yeri olarak, ilk derece mahkemelerinin kararlarını incelemek, adli yargı içinde yer alan mahkemeler arasında içtihat birliğini sağlamaktır. Böylece ulusal hukukun uygulanmasında yeknesaklık sağlanır. 3 Danıştay, idari yargı alanındaki yüksek mahkemedir. İdareyle bireyler arasında idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargı tarafından çözümlenir. İdari yargı alanında genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Bununla beraber, vergi mahkemeleri ve Danıştay dava daireleri ilk derece mahkemesi olarak görev yapan özel görevli yargı yerleridir. Danıştay bir yargı yeri olarak, belli konularda ilk derece mahkemesi ve esasen bir temyiz mahkemesi olarak görev yapmaktadır. İdare ve vergi mahkemelerinin kurul olarak aldıkları kararlar, Danıştay dava daireleri tarafından temyiz yolu ile incelenir. Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak aldıkları kararlara karşı ise Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna temyizen başvurulabilir. Danıştay sadece bir temyiz mercii değil, aynı zamanda devletin en yüksek danışma organıdır. Danıştay, yukarıda bahsedilen ve 1 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 4. bs, Ekin, Bursa, 2007, s Buradan çıkarılacak sonuç, ne kadar yüksek mahkeme varsa o kadar yargı kolunun bulunduğudur Anayasası nın Maddeleri arasında yüksek mahkemeler sayılmıştır. Bunlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. O halde Türk hukukundaki yargı kolları anayasa yargısı, adli yargı, idari yargı, askeri yargı, askeri idari yargı ve uyuşmazlık yargısıdır. 3 Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, 13. bs, Turhan, Ankara, 2004, s. 291 TBMM Araştırma Merkezi 1

5 yargı görevini yerine getiren daireleri dışında danışma görevini yerine getiren daireleri aracılığıyla kendisine Anayasa ve kanunlar uyarınca verilen danışma görevini yürütür TÜRKİYE DEKİ DURUM Yargıtay Madde Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yargıtay ın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Danıştay Madde Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Cumhurbaşkanı; tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Danıştay ın kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire 4 A.g.k, s TBMM Araştırma Merkezi 2

6 başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir ÜLKE ÖRNEKLERİ 3.1. Almanya Almanya Federal Cumhuriyeti Temel Kanunu nda hem Yargıtay hem de Danıştay a karşılık gelen iki yüksek mahkemeye ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Yargıtay benzeri mahkeme olan Federal Adalet Divanı ve Danıştay a karşılık gelen Federal İdare Mahkemesinin nihai mahkeme olarak tanımlandıkları ve özel olarak görev tanımlarının yapılmadığı ilgili madde düzenlemesi aşağıdadır: Madde 95 - Federal Adalet Divanı ve Federal İdare Mahkemesinin adli ve idari, mali, yargının en yüksek yargı mercileridir. Bu mahkemelerde görev yapacak hâkimler, yetkili Federal bir bakan, eyaletlerden gelen ve bu konuda yetki sahibi bakanlar ve Federal Meclis (Bundestag) tarafından seçilen eşit sayıdaki üyeden oluşan bir komisyon tarafından müştereken seçilirler Belçika Belçika hukuk sisteminde de hem (aşağıda Yüksek Mahkeme olarak belirtilen) Yargıtay hem de Danıştay benzeri yargı mercileri bulunmaktadır. İlgili anaysa maddeleri aşağıda verilmiştir: Madde Bütün Belçika için görev yapan bir Yüksek Mahkeme bulunmaktadır. Mahkeme, davanın esası üzerinde yetki sahibi değildir. Madde Yüksek Mahkeme kanunda öngörülmüş usullerle yetki uyuşmazlıklarını karara bağlar. Madde Bütün Belçika da görev yapmak üzere kurulmuş, oluşumu, yetkileri ve faaliyetleri kanunla düzenlenen bir Danıştay bulunmaktadır. Bununla birlikte Kral a kanunla, yine kanunun belirttiği ilkelere uygun olarak, usul getirme yetkisi verilebilir. Danıştay, bir idare mahkemesi gibi karar verir ve kanunla öngörülen durumlarda görüş bildirir. 7 5 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Erişim: , 6 Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Basic Law for the Federal Republic of Germany, Erişim: , https://www.btg-bestellservice.de/pdf/ pdf 7 Belçika Temsilciler Meclisi, The Belgian Constitution, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 3

7 3.3. Bulgaristan Bulgaristan Anayasası adli yargı alanında Yüksek Temyiz Mahkemesi, idari yargı alanında ise Yüksek İdare Mahkemesi olmak üzere iki ayrı yüksek mahkeme öngörmektedir. Aşağıda ilgili anayasa maddeleri verilmiştir: Madde Adaletin uygulanması Yüksek Temyiz Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi, temyiz mahkemeleri, istinaf mahkemeleri, askeri mahkemeler ve bölge mahkemeleri eliyle sağlanır. Madde Yüksek Temyiz Mahkemesi, kanunun bütün mahkemelerce kesin ve eşit uygulanmasını sağlamak üzere nihai olarak yargısal denetim yapar. Madde Yüksek Temyiz Mahkemesi Başkanı, Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ile Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Yargı Konseyinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yedi yıllığına atanır. Bir kişi ikinci kez bu göreve seçilemez. Cumhurbaşkanı tekrarlanan bir teklif üzerine atama veya görevden almayı reddedemez. Madde Yüksek İdare Mahkemesi, idari yargıda kanunların tam ve eşit şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla yüksek yargı denetimi yapar. Mahkeme, Bakanlar Kurulunun ve bakanların hazırladığı kanun tasarıları hakkındaki hukuka aykırılık iddialarını ve kanunla verilen diğer her türlü işi karara bağlar Estonya Estonya, hukuk sisteminde tek yüksek mahkeme bulunan ülkelerden birisidir. Estonya Anayasası ndaki ilgili düzenleme aşağıdadır: Madde Bölge mahkemeleri, şehir mahkemeleri ve idari mahkemeler ilk derece mahkemeleridir. İstinaf mahkemeleri temyiz mahkemeleridir ve ilk derece mahkemelerinin kararlarını üst mahkemeye havale usulüyle inceler. Yüksek Mahkeme, en yüksek dereceli mahkemedir ve mahkeme kararlarını temyiz usulüyle inceler. Yüksek Mahkeme aynı zamanda anayasal inceleme yapan mahkemedir. 9 8 Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Constitution, Erişim: , 9 Estonya Parlamentosu, The Constitution of the Republic of Estonia, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 4

8 3.5. Finlandiya Finlandiya Anayasası, nihai yargı yeri olarak adli yargı alanında Yüksek Mahkeme, idari yargı alanında ise Yüksek İdare Mahkemesi adı altında görev yönünden Türk hukukundaki Yargıtay ve Danıştay a büyük benzerlik gösteren iki ayrı mahkeme düzenlemektedir. Bu mahkemelerin yasama faaliyetinin başlatılması sürecinde yer almaları söz konusu olabilmektedir. İlgili anayasa maddeleri aşağıda verilmiştir: Madde 98 - Yüksek Mahkeme, Temyiz Mahkemeleri ve Bölge Mahkemeleri adli yargı, Yüksek İdare Mahkemesi ve bölge idare mahkemeleri idari yargı yerleridir. Madde 99 - Yüksek Temyiz Mahkemesi, hukuk davaları, ticari davalar ve ceza davalarının son inceleme merciidir. İdari davalar, son inceleme yönünden Yüksek İdare Mahkemesince karara bağlanır. Yüksek Mahkemeler kendi yetki alanları içinde adaletin işlemesi üzerinde denetim yaparlar. Hükümete, yasama faaliyetinin başlatılmasında öneri sunabilirler. Madde Yüksek Temyiz Mahkemesi ve Yüksek İdare Mahkemesi, mahkeme başkanı ve gerekli sayıda hâkimden oluşur. Yüksek Temyiz Mahkemesi ve Yüksek İdare Mahkemesi, kanunla başka bir yeter sayısı düzenlenmedikçe beş üyenin hazır bulunmasıyla karar yeter sayısına sahip olur Fransa Fransa Anayasası nda hem Yargıtay hem de Danıştay benzeri iki yüksek mahkeme düzenlenmiştir. Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) nın niteliği ve yerine getirdiği görevler hakkında anayasada düzenleme bulunmamaktadır. Fransız Danıştayı (Conseil d État) ise işlevsel anlamda anayasal düzenlemeye sahiptir. Madde 37 - Kanunların düzenleme alanına girmeyen konular düzenleyici işlemlerin konusudur. Bu konular hakkında çıkarılan düzenleyici işlemler, Danıştay ın görüşünün alınmasının ardından kararname ile değiştirilebilir. Madde 38 - Hükümet, programını uygulamak amacıyla, sınırlı bir süre için, aslında kanunla düzenlenmesi gereken konular hakkında tüzük çıkarmak konusunda Parlamentodan yetki ister. Tüzükler, Danıştay ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunca hazırlanır. Madde 39 - Hem Başbakan hem de milletvekillerinin yasama teklifi sunma hakları vardır. Hükümetin sunduğu kanun tasarıları, Danıştay ın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulunda 10 Finlandiya Parlamentosu, The Constitution of Finland, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 5

9 görüşülür ve Parlamentonun bir kanadı veya her ikisinde müzakereye sunulur. Kanunla belirlenen koşullar altında Parlamentonun her iki kanadının Meclis Başkanları, milletvekilleri tarafından sunulmuş kanun tekliflerini komisyonlarda görüşülmesinden önce, teklifi sunan vekil karşı çıkmadıkça, görüşünü almak için Danıştay a iletir. Madde Bir mahkeme önünde görülmekte olan bir davada bir kanun hükmünün Anayasanın garanti altına aldığı hak ve özgürlükleri ihlal ettiği ileri sürülmesi halinde, durum Danıştay veya Yargıtay tarafından belirli bir süre içinde Anayasa Mahkemesine götürülür. Madde 65 - Yüksek Yargı Konseyi, hakimler hakkında yargılama yapan bir daire ile savcılar hakkında yargılama yapan bir daireden meydana gelmektedir. Hakimler üzerinde yargılama yetkisine sahip daireye Yargıtay Birinci Başkanı başkanlık eder. Savcılar hakkında yargılama yapmakla yetkili olan daireye ise Yargıtay Başsavcısı başkanlık eder. Yüksek Yargı Konseyi nin hakimleri yargılamakla yetkili dairesi Yargıtay hakimlerinin atanması hakkında görüş bildirir Gürcistan Gürcistan hukuk sisteminde nihai karar mercii tek bir yüksek mahkeme bulunmaktadır. İlgili anayasa maddesi aşağıda verilmiştir: Madde 90 - Gürcistan Yüksek Mahkemesi en yüksek temyiz merciidir. Mahkemenin başkan ve üyeleri oy çoğunluğuyla, parlamento tarafından en az on yıllığına Cumhurbaşkanının sunduğu aday listesi arasından seçilir. Mahkemenin yetkisi, teşkilatı, çalışma usulleri ve üyelerinin görev süresinin zamanından önce sona ermesi kanunla düzenlenir. Başkan ve üyeleri kişi dokunulmazlığından yararlanırlar. Başkan veya üyeler hakkında yürütülecek bir ceza kovuşturması, verilecek bir tutuklama veya gözaltı kararı, evlerinin, arabalarının, işyerlerinin ve bizzat kendilerinin aranması parlamentonun iznine tabidir. Bunun istisnası suçüstü halidir ve bu durum parlamentoya derhal bildirilir. Parlamentonun onay vermemesi halinde tutuklanan veya gözaltına alınan kişi derhal serbest bırakılır Fransa Ulusal Meclisi, Constitution of October 4, 1958, Erişim: , 12 Gürcistan Parlamentosu, The Constitution of Georgia, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 6

10 3.8. Hırvatistan Hırvatistan hukuk sistemi yargının bütün alanlarında görevli ve yetkili tek bir yüksek mahkeme öngörmektedir. Anayasanın ilgili maddesi aşağıdadır: Madde Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, en yüksek hukuk mahkemesi olarak, kanunların yeknesak biçimde uygulanmasını ve herkesin kanun önünde eşitliğini temin eder. Hırvatistan Yüksek Mahkemesi Başhâkimi, Yüksek Mahkeme Genel Kurulunun ve parlamentonun yetkili komisyonunun ön görüşü alındıktan sonra, Cumhurbaşkanının teklifi üzerine parlamento tarafından atanır ve görevden alınır. Başhâkim dört yıllık bir süre için atanır. Mahkemelerin kuruluşu, yargı yetkisi, oluşumu ve teşkilatı ile yargılama usul ve esasları kanunla düzenlenir Hollanda Hollanda Anayasası nda yasama faaliyetinde ve idari yargı alanında tavsiye görüşü bildirmekle görevli bir Danıştay ve adli yargı alanında temyiz mahkemesi olarak görev yapan bir Yüksek Mahkeme düzenlenmiştir. Yüksek Mahkeme, aynı zamanda milletvekilleri ve bakanların yargılandığı bir adalet divanı olarak görev yapar. Aşağıda ilgili anayasa maddeleri verilmiştir: Madde 73 - Danıştay veya Danıştay ın bir dairesi, kanun veya karar tasarılarının yanı sıra uluslararası anlaşmaların onaylanmasında Parlamentoya görüş bildirir. Bu danışma görevi, kanunla belirlenen hallerde bir yana bırakılabilir. Danıştay veya Danıştay ın bir dairesi, Kraliyet Kararnamesi ile karara bağlanması gereken idari uyuşmazlıkların araştırılması ve bu uyuşmazlıkların karara bağlanmasında tavsiye görüşü bildirilmesinden sorumludur. Danıştay veya bir dairesinin, kanuni düzenlemeyle idari uyuşmazlıklarda karar vermesi istenebilir. Madde 74 - Danıştay a Kral başkanlık eder. Tahtın muhtemel varisi, 18 yaşına geldiğinde hukuken Danıştay toplantılarına katılma hakkı kazanır. Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin bu hakka sahip olması, bir kanunla bu konunun düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Danıştay üyeleri Kraliyet Kararnamesi ile ömür boyu görev yapmak üzere atanırlar. Danıştay üyeliği emeklilik veya kanunla belirlenen yaşa gelinmesi halinde sona erer. Danıştay üyelerinin görevleri, kanunla düzenlenen bazı durumların ortaya çıkması üzerine askıya alınır veya sona erdirilir. Üyelerin hukuki statüleri kanunla düzenlenir. Madde 75 - Danıştay ın teşkilatı, oluşumu ve yetkileri kanunla düzenlenir. Danıştay a veya Danıştay dairelerinden birisine kanunla ek görevler verilebilir. 13 Hırvatistan Parlamentosu, The Constitution of the Republic of Croatia, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 7

11 Madde Hollanda Yüksek Mahkemesinin üyeleri, Hollanda Parlamentosu Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan üç kişilik bir listeden atanır. Kanunla düzenlendiği şekilde ve kanunla belirlenen sınırlar dahilinde hukuku ihlal eden yargı kararlarının temyiz yoluyla iptali Yüksek Mahkemenin sorumluluğundadır. Yüksek Mahkemeye Parlamento tarafından başka görevler verilebilir. Madde Hollanda parlamentosunun eski veya hali hazırdaki üyeleri, bakanlar ve bakan yardımcıları görevleri süresince işledikleri suçlardan dolayı Yüksek Mahkemede yargılanır. Yargılamaya ilişkin usul, Kraliyet Kararnamesi veya parlamentonun alt kanadı tarafından verilecek bir karar üzerine başlatılır İspanya İspanya hukuk sisteminde bütün yargı alanları için tek bir yüksek yargı mercii bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme, genel temyiz mahkemesi olma özelliği dışında yüksek devlet görevlilerini yargılama yetkisine de sahiptir. İlgili anayasa maddeleri aşağıda belirtilmiştir: Madde 71 - Kongre (İspanya Parlamentosunun alt kanadı) ve Senato (parlamentonun üst kanadı) üyeleri aleyhinde yürütülen ceza yargılamasında yetkili mahkeme, Yüksek Mahkeme nin Ceza Dairesidir. Madde Başbakan ve Hükümetin diğer üyeleri Yüksek Mahkeme Ceza Dairesinde cezai yönden sorumlu tutulabilirler. Madde Yüksek Mahkeme, İspanya nın tamamı üzerinde yargı yetkisine sahiptir ve anayasal güvencelere ilişkin hususlar hariç olmak üzere, hukukun her dalında en yüksek yargı yeridir. Yüksek Mahkeme Başkanı, kanunla öngörülen şekilde Yargı Kuvveti Genel Konseyi 15 nin yapacağı teklif üzerine Kral tarafından atanır Hollanda İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı, The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002, Erişim: , 15 İspanya adalet sisteminin idari organı; hâkimlerin atama, görevde yükselme, disiplin işlemlerini yürütür. 16 İspanya Senatosu, Spanish Constitution, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 8

12 3.11. İsveç İsveç Anayasası nda Yüksek Mahkeme ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak, adli ve idari yargı alanında iki ayrı yüksek mahkeme düzenlenmiştir. Bu mahkemelerle ilgili anayasa maddeleri aşağıdadır: Bölüm 11. Adaletin Uygulanması, Madde 1 - Yüksek Mahkeme, temyiz mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri adli yargı yerleridir. Yüksek İdare Mahkemesi, idari temyiz mahkemeleri ve idare mahkemeleri idari yargı yerlerini oluşturur. Yüksek Mahkeme, Yüksek İdare Mahkemesi, temyiz mahkemeleri ve idari temyiz mahkemelerinde dava açma hakkı kanunla sınırlanabilir. Diğer mahkemeler kanuna uygun olarak kurulur. Bir kimsenin Yüksek Mahkeme veya Yüksek İdare Mahkemesi üye olarak görev yapması, o kişinin ancak halihazırda veya önceden devamlı maaşlı bir hâkim olarak atanmış olması halinde mümkündür. Belli bir dava grubu veya belli dava gruplarına bakmak için kurulan mahkemelerle ilgili olarak bu kurala kanunla istisna getirilebilir. Devamlı ve maaşlı hâkimleri Hükümet atar. Madde 8 - Yüksek Mahkeme veya Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin atanmasında işlenen bir suç fiili ile ilgili yasal takip Yüksek Mahkemede görülür. Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin bir üyesinin görevden uzaklaştırılması veya görevinin askıya alınması veya tıbbi incelemeye tabi tutulması konularını görüşür. Sayılan durumlar Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinden birisi hakkında yürütülecekse, bu kez süreci Yüksek Mahkeme yürütür. Söz konusu süreçler Ombudsman veya Adalet Bakanı tarafından başlatılır. Madde 13 - Dava konusunun Hükümet, bir idare mahkemesi veya idari bir makamın başvurulacak en yüksek mercii olması hallerinde kapanmış bir davanın yeniden açılması ve zamanaşımı süresinin yenilenmesi, Yüksek İdare Mahkemesi veya bu durum kanunla belirlenmişse alt dereceli bir idare mahkemesi tarafından yapılır. Bunun dışındaki diğer durumlarda, kapanmış bir davanın yeniden açılması ve zamanaşımı süresinin yenilenmesi, Yüksek Mahkeme veya kanunla öngörülmesi halinde idare mahkemesi olmayan bir başka mahkeme tarafından yapılır İsveç Parlamentosu, The Instrument of Government, Erişim: , aspx TBMM Araştırma Merkezi 9

13 3.12. İsviçre İsviçre Konfederasyonu nda anayasal düzeyde tek bir yüksek mahkeme tanımlanmıştır. Federal Yüksek Mahkeme adını taşıyan bu mahkemeye ilişkin hükümler getiren ilgili anayasa maddeleri aşağıda verilmiştir: Madde Federal Yüksek Mahkeme, Konfederasyonun en yüksek yargı otoritesidir. Teşkilat ve çalışma usulleri kanunla düzenlenir. Mahkeme kendi idare mekanizmasına sahiptir. Madde Federal Yüksek Mahkeme aşağıda sayılan konularda meydana gelen ihlallerle ilgili davaları karara bağlar: a. federal hukuk; b. uluslararası hukuk; c. kantonlar-arası hukuk; d. kanton düzeyindeki anayasal haklar; e. kanton düzeyinde, toplulukların özerkliği ve kamu tüzel kişilikleri lehine tanınan diğer garantiler; f. siyasi haklara dair federal düzeyde ve kanton düzeyindeki yasal düzenlemeler. Mahkeme Konfederasyon ve Kantonlar arasında veya kantonların birbirleri arasındaki uyuşmazlıkları karara bağlar. Mahkemenin yargı yetkisi kanunla genişletilebilir. Federal Meclis veya Federal Konseyin kanunları Federal Yüksek Mahkemeye götürülmez. İstisnalar kanunda saklıdır. Madde Federal Yüksek Mahkeme ve diğer yargı makamları, federal kanunlar ve uluslararası hukuka göre karar verir. Madde Federal Yüksek Mahkeme ye başvurma hakkı kanunla teminat altına alınmıştır, bu hakka kanunla sınırlamalar getirilebilir. Esaslı bir önemi haiz olmayan hukuki bir konuyla ilgili uyuşmazlıklarda, kanunla uyuşmazlık konusu miktar için bir eşik getirilebilir. Açıkça dayanaksız başvurular için kanunla daha basit bir başvuru yolu öngörülebilir Norveç Norveç Anayasası na göre adli ve idari yargıda nihai karar verecek ayrı ayrı yüksek mahkemeler söz konusu değildir. Yüksek Mahkeme adı verilen tek bir mahkemenin her iki 18 İsviçre Konfederasyonu Federal Makamları, Federal Constitution of the Swiss Confederation, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 10

14 yargı alanında başvurulabilecek en yüksek mercii olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin madde düzenlemeleri şu şekildedir: Madde 88 - Yüksek Mahkeme yargılamada nihai karar merciidir. Bununla beraber Yüksek Mahkemeye başvuru kanunla sınırlanabilir. Yüksek Mahkeme bir başkan ve en az dört üyeden meydana gelir. Madde 90 - Mahkemenin verdiği kararlar hiçbir şekilde temyiz edilemez. Madde 91 - Hiç kimse 30 yaşından önce Yüksek Mahkeme hâkimi olarak atanamaz Romanya Romanya Anayasası, adli ve idari yargı ayrımı yapılmaksızın, nihai karar mercii olarak tek bir Yüksek Mahkeme öngörmektedir. Aşağıda ilgili madde düzenlemesi verilmiştir: Madde Adaletin uygulanması Yüksek Temyiz ve Adalet Mahkemesi ve kanunla kurulan diğer mahkemelerin yetkisindedir. Yüksek Temyiz ve Adalet Mahkemesi, diğer mahkemelerce kanunların yorumlanması ve uygulanmasının yeknesaklığını sağlar. Mahkemenin oluşumu ve çalışma usulleri organik bir kanunla düzenlenir Rusya Rusya Federasyonu Anayasasında, Yüksek Mahkeme olarak adlandırılan yargı merciinin adli ve idari yargı alanındaki en yüksek mahkeme olduğu belirtilmektedir. İlgili madde hükmü aşağıda verilmiştir: Madde Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi medeni, cezai, idari ve diğer davalara ilişkin ve genel mahkemeler üzerinde üst yargı organı olup, federal kanunla öngörülen usulde onların faaliyeti hakkında yargı denetimini gerçekleştirir ve mahkeme pratiğine ilişkin açıklamalar yapar. Yüksek Mahkeme üyelerinin Rusya Parlamentosu (Federal Meclis) nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi tarafından atanacağı hükme bağlanmıştır: Madde Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi hâkimleri, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanının önerisiyle Federasyon Konseyi tarafından atanır. Rusya Federasyonu 19 Norveç Parlamentosu, The Constitution, Erişim: , 20 Romanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi, Constitution of Romania, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 11

15 Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya Federasyonu Yüksek Hakem Mahkemesi ve diğer federal mahkemelerin yetkileri, oluşum ve faaliyet şekli federal anayasal kanunla düzenlenir Slovakya Slovakya hukuk sisteminde Slovakya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi adı altında tek bir yüksek yargı mercii bulunmaktadır. Söz konusu mahkemeye ilişkin düzenlemeler aşağıda verilmiştir: Madde Mahkeme teşkilatı Slovakya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerden oluşur. Madde Slovakya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin başkanı ve yardımcısı, Yüksek Mahkeme üyeleri arasından beş yıllığına parlamentonun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başkan ve yardımcısı ard arda iki kez bu göreve atanabilir. Başkan ve yardımcısı Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir Slovenya Slovenya Anayasası, adli ve idari yargıda nihai karar mercii olarak görev yapan iki ayrı mahkeme değil, tek bir yüksek mahkeme öngörmektedir. Mahkemenin niteliğini belirten ve fakat bunun dışında görevine ilişkin ayrıntılı hükümler içermeyen ilgili madde düzenlemesine göre; Madde Yüksek Mahkeme ülkedeki en yüksek yargı yeridir. Mahkeme olağan ve olağanüstü yasal çözüm yollarına karar verir ve kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirir Ukrayna Ukrayna da anayasasında Yüksek Mahkeme adı altında bütün yargı kolları için görev yapan tek bir mahkeme öngören ülkelerdendir. Bu husus, Ukrayna Anayasası nın ilgili maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 21 Türk Anayasa Hukuku Sitesi, Rusya Federasyonu Anayasası, Erişim: , 22 Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, Constitution of the Slovak Republic, Erişim: , 23 Slovenya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Constitution, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 12

16 Madde Ukrayna Yüksek Mahkemesi genel yargı yetkisi dahilindeki mahkeme sisteminin en yüksek yargı organıdır. Madde Ukrayna Yüksek Mahkemesi Başkanı, Ukrayna Yüksek Mahkemesi Genel Kurulunca kanunla öngörülen usule uygun olarak gizli oyla seçilir ve görevden alınır Yunanistan Yunanistan Anayasası nda Yargıtay benzeri bir yüksek mahkeme yer almamaktadır. Aşağıda Yüksek İdare Mahkemesi adı verilen Danıştay benzeri bir mahkemeye ilişkin madde hükmü verilmiştir: Madde 94 - İdari uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi, kanunla düzenlendiği şekilde, Sayıştay ın yetkili olduğu konular saklı kalmak üzere, Yüksek İdare Mahkemesi ve idare mahkemelerinin görev alanındadır. Madde 95 - Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisi esas olarak: a) Dilekçe üzerine idari makamların icrai nitelikli işlemlerini, yetki aşımı veya yasa düzenlemelerin ihlali sebebiyle iptali, b) Dilekçe üzerine ve kanunda öngörüldüğü şekilde ilk derece idare mahkemelerinin nihai kararlarını bozma, c) Anayasa ve diğer yasal düzenlemelerde yer aldığı şekilde idari uyuşmazlıkları görmek d) Genel düzenleme içeriğine sahip yönetmelik hazırlamadan ibarettir. 3. Yüksek İdare Mahkemesinin iptal yönünden yargı yetkisi içindeki bazı dava kategorileri, esası veya önemi bakımından, kanunla ilk derece idare mahkemelerinin yetkisi içine sokulabilir. Yüksek İdare Mahkemesi istinaf mahkemesi gibi görev yapar. 4. Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisi kanunla düzenlendiği şekilde belirlenir ve uygulanır. 5. Kamu yönetimi, yargı kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır. Bu yükümlülüğün ihlali, kanunla düzenlendiği şekilde herhangi yetkili birimi sorumlu kılar. Kamu yönetiminin yargı kararlarıyla söz konusu uyumunu sağlayan tedbirler kanunla belirlenir Ukrayna Parlamentosu, Constitution of Ukraine, Erişim: , 25 Yunanistan Parlamentosu, The Constitution of Greece, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 13

17 4. SONUÇ Birçoğu Avrupa Birliği ne üye olmak üzere 17 Avrupa ülkesinin yanı sıra Rusya Federasyonu ve Gürcistan Anayasası nın Yargıtay ve Danıştay a ilişkin hükümlerinin incelendiği bu çalışmada, söz konusu anayasalarda Türkiye deki mevcut anayasal duruma benzer düzenlemelerin yer aldığı görülmüştür. Danıştay ve Yargıtay benzeri yüksek mahkemeler konusundaki en ilginç örnek, anayasasında Yargıtay veya Danıştay a karşılık gelebilecek bir yüksek mahkemeye yer vermeyen Danimarka dır. Finlandiya da ise Yüksek Mahkemeler Hükümete, yasama faaliyetinin başlatılmasında öneri sunabilirler. Ülkelerin bir kısmında (Almanya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya ve İsveç) çalışmada Yüksek Mahkeme olarak tanımlanan Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi olarak adlandırılan Danıştay benzeri yapıların anayasal düzeyde hükme bağlandığı görülmüştür. Bununla beraber Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Norveç, Romanya, Rusya ve Ukrayna da anayasal anlamda sadece Yüksek Mahkeme adı altında adli ve idari yargı alanında en yüksek ve nihai yargı mercii olarak tek bir mahkemeden bahsedilmiştir. Yunanistan da ise diğerlerinden farklı olarak Danıştay benzeri bir Yüksek İdare Mahkemesi anayasal güvenceye kavuşturulmuş fakat Yargıtay benzeri bir mahkeme anayasada düzenlenmemiştir. TBMM Araştırma Merkezi 14

18 Kitaplar: 5. KAYNAKÇA GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 4. bs, Ekin, Bursa, 2007 GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Anayasa Hukuku, 13. bs, Turhan, Ankara, 2004 İnternet Kaynakları: Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Basic Law for the Federal Republic of Germany, Erişim: , https://www.btg-bestellservice.de/pdf/ pdf Belçika Temsilciler Meclisi, The Belgian Constitution, Erişim: , Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Constitution, Erişim: , Estonya Parlamentosu, The Constitution of the Republic of Estonia, Erişim: , Finlandiya Parlamentosu, The Constitution of Finland, Erişim: , Fransa Ulusal Meclisi, Constitution of October 4, 1958, Erişim: , Gürcistan Parlamentosu, The Constitution of Georgia, Erişim: , Hırvatistan Parlamentosu, The Constitution of the Republic of Croatia, Erişim: , Hollanda İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı, The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002, Erişim: , İspanya Senatosu, Spanish Constitution, Erişim: , İsveç Parlamentosu, The Instrument of Government, Erişim: , aspx TBMM Araştırma Merkezi 15

19 İsviçre Konfederasyonu Federal Makamları, Federal Constitution of the Swiss Confederation, Erişim: , Norveç Parlamentosu, The Constitution, Erişim: , Constitution/ Romanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi, Constitution of Romania, Erişim: , Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, Constitution of the Slovak Republic, Erişim: , Slovenya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Constitution, Erişim: , Türk Anayasa Hukuku Sitesi, Rusya Federasyonu Anayasası, Erişim: , Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Erişim: , Ukrayna Parlamentosu, Constitution of Ukraine, Erişim: , Yunanistan Parlamentosu, The Constitution of Greece, Erişim: , TBMM Araştırma Merkezi 16

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya

POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU. YERLER : Varşova/Polonya, Roma/İtalya POLONYA - İTALYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU KONU : UNDP destekli Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi projesi kapsamında yurt dışı çalışma ziyareti ÇALIŞMA ZİYARETİ TARİHİ : 16-23

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İç Denetim Koordinasyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestliği esasına göre göre düzenleyen hukuk kuralların bütünüdür. KAMU HUKUKU: Bir devleen teşkilafnı, bir devlet

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YARGI KURULLARI

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YARGI KURULLARI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YARGI KURULLARI Yargının bağımsızlığını temin etmek ve güçlendirmek; başta hakimler ve savcılar olmak üzere yargı mensuplarının mesleğe kabulleri, tayinleri, terfi ve disiplin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI Türk Psikologlar Derneği Vekili Av. Mehmet Ferit aka Bu metinde sırasıyla 21.7.2016 tarihinde

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 8953 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5235 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/10/2004

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY. Yılında. üncü. Askerî Yargıtay 100

ASKERÎ YARGITAY. Yılında. üncü. Askerî Yargıtay 100 Askerî Yargıtay 100 üncü Yılında ASKERÎ YARGITAY Cumhuriyet Dönemi Öncesi Ülkemizde askerî suç kavramının doğuşu ve dolayısıyla askerî yargının tarihi, Osmanlı Devleti nin kuruluş yıllarına, düzenli ordunun

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Bazı Ülkelerde Yargı Konseylerinin Oluşumu ve Görevleri

Bazı Ülkelerde Yargı Konseylerinin Oluşumu ve Görevleri Bazı Ülkelerde Yargı Konseylerinin Oluşumu ve Görevleri Kasım Erdem * Mehmet Solak ** ÖZET Yargı organlarının, yasama ve özellikle yürütme organından gelebilecek baskılardan korunması ve yargı fonksiyonunu

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

A.Hakim ve Savcılık Mesleklerinin Tek Çatı Altında Düzenlendiği Ülkelerin Uygulaması

A.Hakim ve Savcılık Mesleklerinin Tek Çatı Altında Düzenlendiği Ülkelerin Uygulaması AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE HAKİM VE SAVCILARIN ATANMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER A.Hakim ve Savcılık Mesleklerinin Tek Çatı Altında Düzenlendiği Ülkelerin Uygulaması 1.FRANSA Yetkili Organlar: Adaylığa

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği Ve Rolü Hakkında Üye Devletlere Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesince, Bakan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TANIM MADDE 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ SONUÇLARI 1-Anayasa Mahkemesinin İş Yükünün Artması Sonucu Adil Yargılanma Hakkının İhlali 2-Anayasa Mahkemesinin Yetkilerinin Artması Sonucu Otoritesinin Güçlenmesi 3-Avrupa

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR)

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) Tanımlar (Madde 3) 1. Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri ifadesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı