Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi"

Transkript

1 I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK

2 II Yay n No : 1976 Hukuk : Bask - May s STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Sevgili Annem ve Babam Nihal ve Mehmet KAHRAMAN a...

4 V TEfiEKKÜR Rekabet Hukuku Açısından Oligopolistik Bağımlılık başlıklı yüksek lisans tez çalışmamız, 2007 yılının Ağustos ayında, Sayın Prof. Dr. Hamdi Yasaman ın başkanlığında, tez danışmanım Sayın Prof. Dr. H. Ercüment Erdem ve Sayın Doç. Dr. İzak Atiyas tan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kitapta, tezin içeriği bakımından hiçbir değişiklik yapılmamış, jürinin görüşü uyarınca tez sunulduğu biçimiyle aynen basılmıştır. Akademik hayatımın bu ilk çalışmasında bana özenle rehberlik eden Sayın Prof. Dr. H. Ercüment Erdem e; görüşlerini paylaşmak suretiyle tezime yaptığı olumlu ve değerli katkıları sebebiyle Sayın Doç. Dr. İzak Atiyas a; aynı kürsüde çalışma ayrıcalığına sahip olduğum, destek ve güvenini benden esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Özer Seliçi ve Prof. Dr. H. Cumhur Özakman a; uzunca bir süredir birlikte çalışma şansına sahip olduğum hocalarım Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir ve Doç. Dr. Gülçin Elçin Grassinger e, tezi kitap haline getirmem için beni cesaretlendiren ve bunu mümkün kılan Sayın Prof. Dr. Aziz Can Tuncay a ve bu çalışmanın basım ve yayımını sağlayan ve tezimi elinizde tuttuğunuz hale getiren Beta Yayınevi ne teşekkürü bir borç bilirim. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mutlu bir çalışma ortamını paylaştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma, aynı kürsüde zevkle çalıştığım Aslı Makaracı, Seda Öktem Çevik ve Öz Seçer e; emeklerinin karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim ve tezimin redaksiyon aşamasında da bana sabırla yardımcı olan sevgili anne ve babama; Ankara daki araştırmalarımda yanımda olan kardeşim Ender Kahraman a; tezin yazım aşamasında ve hayatta desteklerini benden hiç eksik etmeyen aileme, İlkay Yelkenci ye, Tulû ve Ezo Harsa ya, Çetin Mert Yavuz a, Bleda Rıza Kurtdarcan a ve Burcu Savaş a candan teşekkürlerimi sunarım. Zafer Kahraman İstanbul, 2008

5 VI

6 VII SUNUfi Pazar ekonomilerinin yapı taşlarının başında kuşkusuz pazarın serbestçe ve piyasa koşulları içerisinde oluşması gelir. Pazarın bu şekilde oluşumu ise ancak rekabetçi piyasalarda olabilir. Bu nedenle, pazar ekonomisini benimseyen devletler açısından piyasalarda rekabetin oluşturulması ve korunması önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Gümrük Birliği ile başlayan süreçte, tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu nu ( RKHK ) kabul ederek rekabetçi piyasaların oluşturulması ve korunması açısından önemli bir adım atmıştır. Ancak, RKHK nun tam olarak uygulanması ve işlerlik kazanması tarihinde 1997/5 sayılı Tebliğ ile Rekabet Kurumu teşkilatının oluşturulduğunun bildirilmesinden sonra olmuştur. Bu nedenle, Türk rekabet hukukunun 10 yıllık bir geçmişe sahip olduğu, piyasaların bu hukuku tanıdığı ve benimsediği ve artık gelişme sürecine girdiği söylenebilir. Türk rekabet hukukunun bu şekilde oluşması ve gelişmesinde konuya ilişkin bilimsel çalışmaların ve araştırmaların da katkısı büyüktür. Bu çalışmalar, bir yandan Rekabet Kurumu nun da gereksinim duyduğu kaynakları sağlarken diğer yandan da uygulamaya ışık tutmaktadır. Son yıllarda rekabet hukukuna ilişin olarak gittikçe artan sayıda monografik çalışma ve makalenin yayınlanması, yüksek lisans ve doktora tezlerinde rekabet hukuku konularının incelenmesi ve böylece rekabet hukukuna olan ilginin artarak sürmesi sevindiricidir. Elinizdeki çalışma, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ve aynı üniversitenin Yüksek Lisans programından öğrencim olan Zafer Kahraman ın jürinin oy birliğiyle kabul ettiği yüksek lisans tezidir. Zafer Kahraman ın gerek lisans gerekse yüksek lisans seviyesinde izlediği rekabet hukuku derslerimin rekabet hukukuna ilişkin bir tez yazmaya karar vermesinde etkili olması benim için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Zafer Kahraman ın her türlü eleştiriye ve katkıya açık durması, kendisinden istediğim pek çok değişikliği ve araştırmayı tam ve zamanında yerine getirmesi tez danışmanı olarak benim için de verimli ve keyifli bir çalışma süreci oluşturmuştur. Rekabet hukuku açısından oligopolistik bağımlılık, bir hukukçu için rekabet hukukunda yazılması zor konulardan biridir. Zira konunun iktisadi açıdan da irdelenmesi ve temelde iktisatçıların ortaya koyduğu oyun teorisi gibi teorilerin de ele alınması gereklidir. Zafer Kahraman, tezinde hem iktisadi hem de hukuki konulara büyük bir dikkatle eğilmiş ve yabancı kaynaklarla da tezini zenginleştirmiştir. Tezin hazırlanmasında kullanılan yabancı mahkeme kararları ve doktrindeki eserlerin Türk uygulamacılar ve bilim insanları için de yararlı olacağını düşünüyorum.

7 VIII Zafer Kahraman ın bu teziyle rekabet hukukuna önemli bir katkıda bulunduğuna inanıyor, kendisini özverili çalışmalarından ötürü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi

8 IX İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM Oligopolistik Bağımlılık Teorisi I. Pazarın Özel Bir Görünümü: Oligopol Pazarlar...5 A. Oligopol Kavramı Tanım Sorunu...6 a. Kavram...6 b. Unsurlar...7 aa. Az Sayıda Teşebbüs...7 bb. Yoğunlaşmış Pazar Gücü...7 cc. Oligopolistik Bağımlılık Tekel, Tam Rekabet Piyasası ve Oligopol Pazar...8 B. Oligopol Pazarlarda Arz ve Fiyatın Belirlenmesine İlişkin Modeller Oligopol Pazarlarda Bağımsız Davranışları Açıklamaya Yönelik Temel Modeller...11 a. Cournot ve Bertrand Modelleri...12 b. Nash Dengesi İşbirlikçi Oligopol Modelleri...14 a. İşbirliği Saikinin Açıklanması...14 b. Aldatmaca Tehdidi...14 c. İşbirliğinin Sürdürülebilirliği...15 d. İşbirliğine İlişkin Varılan Sonuçlar Oyun Teorisi Yaklaşımı ve Tekrarlanan Oligopol Oyunu...18 a. Oyun Teorisi Açıklaması ve Tutuklular Açmazı Örneği...19 b. Tekrarlanan Oligopol Oyunu...21 II. Oligopol Sorunu...22 A. Kartel Anlaşmaları ve Oligopolistik Bağımlılık Karşılaştırması Kartel Anlaşmaları...23 a. Kartel Anlaşmasının Oluşmasına Elverişli Koşullar...24 aa. Pazara İlişkin Koşullar...24 aaa. Pazarın Yapısal Özellikleri...24

9 X bbb. Talebe İlişkin Özellikler...25 bb. Kartel Üyelerinin Özellikleri...25 cc. Teşebbüsler Arası Bağlantı...26 b. Kartelin Varlığını Sürdürmesi ve Aldatmaca Tehdidi Oligopolistik Bağımlılık...29 B. Oligopol Sorununun İncelenmesi Tanım ve Sorunun Ortaya Konması...31 a. Oligopolistik Bağımlılığın Açıklamadaki Önemi...31 b. Genel Olarak Oligopol Sorunu Oligopol Sorununa İlişkin Görüşler ve Oyun Teorisinin Katkıları...35 a. Okulların Görüşleri...35 aa. Harvard Ekolü...35 bb. Chicago Ekolü...36 b. Oyun Teorisinin Katkıları Whish in Eleştirileri...42 a. Aldatmacalara Karşı Etkin Cezalandırma...43 b. Uzlaşının Sağlanması...43 c. Rekabetin Devam Etme Olasılığı...44 d. Fiyat Liderliği Değerlendirme...46 İKİNCİ BÖLÜM Oligopol Pazarlarda Uyumlu Eylem I. Uyumlu Eylem...51 A. Kavram Tanım...52 a. Yabancı Doktrin ve Mahkeme Kararlarında Yapılan Tanımlar...52 aa. Yabancı Kararlardaki Tanımlar...52 bb. Yabancı Doktrin...54 b. Türk Doktrini ve Mahkeme Kararlarında Yapılan Tanımlar...55 aa. Türk Doktrini...55 bb. Türk Rekabet Kurumu Kararları...56 c. Görüşümüz Anlaşma Kavramının Yanındaki Rolü...58 a. Amaç Bakımından...58 b. Uygulama Bakımından...60 B. Uyumlu Eylemin Unsurları Genel Olarak...61 a. Doktrinde Aranan Unsurlar...61 b. İçtihatlarda Sayılan Unsurlar Unsurların Değerlendirilmesi...63 a. Birden Çok Teşebbüsün Varlığı...63

10 XI b. Teşebbüsler Arası Bağlantı veya Ortak Plan Arayışı...65 aa. Bağlantı...65 bb. Ortak Plan Arayışı...66 c. Bilinçli Paralellik...67 d. Ekonomik ve Rasyonel Bir Gerekçeyle Açıklanamama...69 e. Rekabeti Sınırlayıcı Amaç veya Etki...70 II. Oligopol Pazarlarda Uyumlu Eylem Arayışı...74 A. Uyumlu Eylemin İspatı Teşebbüsler Arasındaki Bağlantı...75 a. Doğrudan Bilgi Değişimi...76 b. Dolaylı Bilgi Değişimi Sağlayan Yöntemler...78 aa. Toplantılara Katılma...78 bb. Tavsiyeler...79 cc.kamuya Yönelik Duyurular Dolaylı İspat Yönteminin Uygulanması...82 a. Amerikan Rekabet Hukukunda Ek Faktörler...83 aa. İşbirlikçi Davranış İçin Makul ve Mantıklı Bir Saikin Varlığı...84 bb. Birlikte Uygulanmadığında Teşebbüsün Çıkarına Aykırı Olan Davranışlar...84 cc. Kolaylaştırıcı Eylemlere Başvurulması...86 dd. Pazar Yapısı Müsait Olmamasına Rağmen Paralel Davranışlar Gözlenmesi...87 ee. Davranışın Uyumlu Eylem Haricinde Makul Bir Ticari Açıklaması Olmaması...88 b. Avrupa Rekabet Hukukunda Dolaylı İspat...89 c. Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylem Karinesi...90 B. Oligopole Özgü Paralel Davranışların Değerlendirilmesi Sherman Act 1 ve ATA.m.81 Kapsamında Değerlendirme...94 a. Amerikan Rekabet Hukukundaki Yaklaşımlar...94 b. Avrupa Hukukundaki Durum RKHK.m.4 Kapsamında Değerlendirme Değerlendirme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Oligopol Pazarlarda Birlikte Hakim Durum I. Birlikte Hakim Durum Kavramı A. Hakim Durum Kavram a. Tanım b.unsurlar aa. Ekonomik Gücün Varlığı bb. Bağımsızlık...109

11 XII cc. Devamlılık İlgili Pazarın Tespiti a. İlgili Ürün Pazarı b. İlgili Coğrafi Pazar B. Birlikte Hakim Durum Kavramın Ortaya Çıkışı a.kavramın Kabulünden Önceki Aşamalar b. Kavramın Kabulü ve Gelişimi Birlikte Hakim Durum İncelemesi II. Oligopol Pazarlarda Birleşme ve Devralmaların Denetimi A. Birleşme ve Devralmalar Analizi Amerikan ve Avrupa Rekabet Hukukundaki Durum Türk Rekabet Hukukundaki Durum B. Oligopol Pazarlarda Etkin Rekabetin Kısıtlanması Pazarın Yoğunluğu Oligopolün İç ve Dış Rekabete Kapalı Olması a. Oligopol Dışı Rekabete Karşı Kapalı Olma aa. Pazara Giriş Engelleri aaa. Hukuki Engeller bbb. Yapısal Engeller ccc. Ölçek Ekonomileri bb. Karşıt Güç Yokluğu veya Yetersizliği b. Pazarda İç Rekabetin Bulunmaması: Eşgüdüm aa. Eşgüdümün Kurulması İçin Gerekli Özellikler aaa. Pazarın Şeffaflığı bbb. Ürünlerin Türdeşliği ccc. Fiyat Dışı Rekabetin En Az Seviyede Olması ddd. Pazarın Olgunluğu eee. Teşebbüslerin Simetrisi (i). Maliyet yapısı (ii). Pazar Payı (iii). Kapasite fff. Talebin Durağanlığı ya da Esnek Olmaması ggg. Geçmiş Performans hhh. Yapısal Bağlar bb. Eşgüdümün Devamlılığı İçin Gerekli Özellikler: Cezalandırma Mekanizmaları aaa. Aldatmacanın Tespiti bbb. Etkin Cezalandırma SONUÇ KAYNAKÇA...151

12 XIII KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri ATA : Avrupa Topluluğu Antlaşması ATAD : Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Bkz. : Bakınız C. : Cilt CMLR : Common Market Law Review ECLR : European Commission Law Report dn. : dipnot ECR : European Court Reports FTC : Federal Trade Commission Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonu m. : madde No. : Numara OECD : Organization for Economic Cooperation and Development OFT : Office of Fair Trading OJ : Official Journal p. : paragraf RG : Resmi Gazete RK : Rekabet Kurumu RKHK : Rekabetin Korunması Hakkında Kanun S. : Sayı s. : sayfa str. : satır TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi US : United States vb. : ve bunun gibi vd. : ve devamı vs. : ve saire

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE

ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE T.C. MALÝYE BAKANLIÐI Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý Yayýn No: 2005/370 ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE Uluslararasý Düzenlemeler ve Uygulamalar ile Türk Vergi

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

Bankacılığımızda İç Kontrol

Bankacılığımızda İç Kontrol Bankacılığımızda İç Kontrol Gürdoğan Yurtsever Yayın No: 256 Nisan 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-71-0 YAYIN NO: KB: 2875 - ÖİK: 725 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ

BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ Nisan 2012 BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF BİR ÖNERİ Dr. Ozan Cangürel BASEL II KAPSAMINDA KREDİ RİSKİNİN ÖLÇÜMÜNDE OTORİTE ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE İÇİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı