Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5 Eur Urol 2007 Jun;51(6):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5 Eur Urol 2007 Jun;51(6):1502-10"

Transkript

1 (Metin g³ncelleme Nisan 2010) ner (akan) oan Hanr Hora Kck erserer lers - atar inesc Eur Urol 2001 Sep;40(3):252-5 Eur Urol 2007 Jun;51(6): Renal h³creli karsinom (RHK) t³m kanserlerin %2-3Ƴn³ oltrr e en ³ksek insians atl ³lkelere r³lmekte- ir ncak ³n³m³e a ³lkelere RHK insians oranlar saitlenmi a a ³m³t³r (se animarka) te anan a ra ³lkelerine RHK insiansna hala art n³ne ir eilim s³rmekteir ltrasonorai () e ilisaarl tomorai () ii r³nt³leme tekniklerinin kllanlmas ile asemtomatik RHK satanma oran artmtr rca son la mortalite oranlar enellikle saitlenmi e a ra ³lkelerine elirin ekil- e aalmtr RHK tee insians e alar arasnar e erkek kan oran Æir toloik aktrler arasna aam tar aktrleri rnein siara oeite e hiertansion er almaktar n etkin kornma siara alkanlnan e oeite- en kanmaktr 34 Renal H³creli Karsinom

2 RHKÆlarn %Æen alasnn tans tesa³en konlr semtomatik RHKÆlar enellikle k³³kt³r e semtomatik RHKÆlara re aha ³³k ereeir oal klinik seirlerine RHKÆlar e amana kaar asemtomatik kalrlar e ale eilemeler Klasik tria olan an ars makroskoik hemat³ri e ale eileilir aominal kitle nairen lnr (%-) Klinik semtomlar arasna makroskoik hemat³ri arikosel ea ilateral alt ekstremite emi er almaktar semtomlarn arlna raoloik maeneler alatlmalr araneolastik semtomlar (rn hiertansion kilo ka ireksi nromioati anemi olisitemi amiloio eritrosit seimentason h art e karacier onksion anormallii) RHK hastalarnn %2-3Æna r³l³r emtomatik hastalarn aklak %2-3Æ metastatik hastalk neticesine arr otal rek onksion aima eerlenirilmeliir rek onksion okl ls olan hastalara teai kararnn arlanmas iin rek sintiraisi e total rek onksion eerlenirmesi almalr RHK erelenirmesi iin ³ncel 2 (³mr o etasta) snlanrmas nerilmekteir Renal H³creli Karsinom 35

3 Tablo 1: 2009 TNM evreleme s²n²fland²rma sistemi T Primer t³m r TX Primer t³m r de erlendirilememektedir T0 Primer t³m r lehine kan²t yok T1 T³m r en b³y³k boyutu 7 cm, b brekle s²n²rl² T1a T³m r en b³y³k boyutu 4 cm, b brekle s²n²rl² T1b T³m r > 4 cm fakat en b³y³k boyutu 7 cm T2 T³m r en b³y³k boyutu > 7 cm, b brekle s²n²rl² T3 T4 T2a T³m r en b³y³k boyutu > 7 cm ama 10cm T2b T³m rler > 10 cm b brekle s²n²rl² T³m r maj r venlere veya perinefrik dokulara uzanmaktad²r, ama ipsilateral adrenal beze veya Gerota fasyas²n²n tesine uzanmamaktad²r T3a T³m r renal ven veya venin (kas iþeren) segmental k²s²mlar²na makroskopik olarak uzan²r veya t³m r perirenal ve/veya renal sinusa (peripelvik) invaze olur, ama Gerota fasyas²n²n tesine geþmez. T3b T³m r makroskopik olarak diyafram alt²nda vena cavaæya uzan²r T3c T³m r vena cavaæya veya onun diyafram ³zerindeki duvar²na makroskopik olarak uzan²r veya vena cava duvar²na invaze olur T³m r Gerota fasyas²n²n tesine invaze olur (ipsilateral adrenal bez iþine kom uluk yoluyla uzanma dahil) 36 Renal H³creli Karsinom

4 N B lgesel lenf nodlar² M Uzak metastazlar hrman ekirek erecelenirmesi en sk kllanlan erecelenirme sistemiir lenen en aresi attern hrman erecesini tanmlamaktar RHK enetik e histoloik arkllklar olan rt ar alt titen olmaktar errak h³creli RHK (RHK %-) ailler RHK (RHK %-) kromoo RHK (krhk %-) e tolac kanal karsinom (%) enellikle RHK tilerinin klinik seirleri e teaie antlar arklr hrman erecelenirmesi e RHK alt tii snlanrmas nerilmekteir ronostik aktrleri komine een lece sakalm nrmee e ilemi art etmekte ararl olan irka entere ronostik sistem e nomoram arr akalm nr³rmee molek³ler elirteler e en eksreson roilleri mtlanrcr ama hen³ rtin lamaa nerilmemekteir k r³len RHK tileri t³m renal t³mrlerin %-Æn Renal H³creli Karsinom 37

5 oltrmaktar erie kalan %- renal t³mrler arasna eitli ener karsinomalar ir r snlanrlamam karsinomlar e irka enin rek t³mr³ arr niomioliomlar na aha ener renal t³mrlerin o raoloik r³nt³leme ile RHKÆen art eileme e lece RHK ile an olan teai eilmeliir osniak snlanrmas olan rek kistleri cerrahi olarak teai eilmeliir iosie orlanan onkositomalara taki ir seenek olailir niomioliomlara t³mr cm olna teai (cerrahi termal alason e selekti arterel emolias- on) ³³n³leilir ³mk³nse neron korc ilem almalr lerlemi ener renal t³mr tileri iin stanarie ir onkoloik roram mect eilir RHK raoloik tetkikleri arasna intraen kontrast ma- e ncesi e sonras r³nt³leme er almalr lece tan tei etmek kontralateral rein onksion e mor- oloisi hakkna ili salamak ekstrarenal alm -en ttlm- len nolar e arenal alm hakkna ili sahii olmak m³mk³n³r ominal e manetik reonans (R) r³nt³lemesi Æe alternatitir ³l ollara kontrastl ararl olailir anetik reonans r³nt³leme en ttlmn olas ln hastalara ea intraen kontrast mae alerisi olanlara tercih eileilir n or ³s erelemesi toraks ile m³mk³n³r en anan rtin ir raisi ekilmeliir rek kitleleri r³nt³leme kriterlerine re soli ea kistik olarak snlanrlailir oli rek kitlelerini eerlenirmee malin leonlarn art 38 Renal H³creli Karsinom

6 eilmesi iin kontrast mae art en nemli kriterir rek kistik kitlelerini eerlenirmek iin osniak snlanrmas kllanlailir ier tansal ilemler (kemik sintiraisi R ein ) klinik semtomlar ea laoratar llar erektirike alnca seilmi ollara lanmalr Renal arteriorai e inerior ena caorainin alnca seilmi rek t³mrl³ hastalara snrl ir rol³ arr RHK tan e taki- ine oitron emison tomoraisinin () erek eeri hen³ elirlenmemitir e halen stanart eilir rek onksion okl olan hastalara rek onksionnn korma ereksinimini eerlenirmek iin ioto renoram e total rek onksion incelenmesi ³³n³lmeliir B brek biyopsisi lati teai e histoatoloi olmaksn taki ea sistemik teai ile teai eilen hastalara ol ³ere renal t³mrlere iosi enikason artmaktar ore iosi nihai malinitei satamaa ³ksek ³ll³k e arllk stermitir akat iosilerin %2Æsi kesin sonca arrc eilir erektomi lanlanan ³³k renal kitlelere teai lann eitirmeecei iin erk³tan iosi ener olarak erekliir Renal kitleleri olan hastalara klinik incelemee ince ine iosinin rol³ snrlr akn amana kaar RHKÆnn stanart k³rati teaisi raikal nerektomi ii lamaa t³mrl³ rek erirenal a e erota asas ile irlikte tamamen karlmakta Renal H³creli Karsinom 39

7 okalie RHKÆlar iin neron korc cerrahi nerilmekte- ir okal ileri t³mr ³³mesi neenile neron korc cerrahie n olmaan lokalie RHK lnan hastalara t³mr³n olms lokaliasonnan ola arsiel reeksionn teknik olarak m³mk³n olma rmlara ea hastann enel salk rmnn anlaml erecee kt³letii rmlara raikal nerektomi nerilir k ea laaroskoik cerrahi ile rimer RHKÆnn tam reeksion ia iin makl ir olanak salar reoerati r³nt³leme normalse rtin arenalektomi en- ike eilir eniletilmi lenaenoati sakalm iiletirmeii iin lenaenektomi ereleme ile snrl kalmalr ³mr trom³sl RHKÆs lnan e metastatik alm olmaan hastalara neektomi e tam tromektomien sonra rono aha iileir akroskoik hemat³risi ea lokal semtomlar (rn ar) lnan enel rm cerrahi iriim iin n olmaan e eni iskelet metastalarnn cerrahi reeksion lanlanan hastalara rimer t³mr³n emoliason enikeir Rtin raikal nerektomien nce t³mr emoliasonnn herhani ir arar oktr Nefron koruyucu cerrahi arsiel nerektomi iin mtlak enikasonlar anatomik ea onksionel soliter rek ea ilateral RHK arlr Rlati enikasonlar kar rek onksionn oailecek ir atoloinin arl e kontralateral rekte t³mr elime riski ³ksek olan kaltsal RHK ormlarnn arlr alkl kontralateral rek arlna lokalie nilateral RHK elekti cerrahi enikasonr 40 Renal H³creli Karsinom

8 inelemesi e n nemli sakalm oranlar raikal nerektomi ile an olnan lokalie RHK lnan hastalara neron korc cerrahi nerilir ³mr a cmæe kaar olan seilmi hastalara ile neron korc cerrahi ile raikal aklama enk sonlar ele eilmitir ³mr tamamen reeke eilirse cerrahi snrn kalnl ( mm) lokal ineleme olasl ile antl olma aha ³³k otl RHKÆlar neron korc cerrahi ile teai eilirse ilemler onlatrlmalr ³nk³ ollara intrarenal ineleme riski artmtr Laparoskopik, radikal ve parsiyel nefrektomi aaroskoik raikal nerektominin moriitesi ak cerrahie naaran aha ³³kt³r RHK iin erleik ir cerrahi ilem haline elmitir Retro- ea trans-eritoneal almasnan ams olarak laaroskoik aklama ak cerrahi ilkeleri e onkoloik ilkeler mtlaka ireir lanmalr n nemli rono erileri kansersi sakalm oranlarnn ak raikal nerektomi ile enk ol- n stermekteir neenle neron korc cerrahi ile teai eilemeen e 2 RHK lnan hastalara laaroskoik raikal nerektomi artk himet stanar olarak kal eilmekteir arsiel reeksionn enike ol t³mrl³ hastalara laaroskoik raikal nerektomi lanmamalr aaroskoik nerektominin ierek aha an ir teai seenei olmas eklenmekteir e RHKÆnn teai eilii merkelere teik eilmeliir eneimli ellere laaroskoik arsiel nerektomi seilmi hastalara ak neron korc cerrahie alternati olailir aaroskoik neron korc cerrahi iin en - n enikason t³mr³n niseten k³³k e erierik ol- Renal H³creli Karsinom 41

9 masr aaroskoik arsiel reeksionn intra-oerati iskemi aman ak arsiel nerektomien aha nr e neenle n nemli rek onksion aalmas riski aha ³ksektir errahi komlikason oran a ak cerrahien aha ³ksektir ncak onkoloik rono eleki serilere ener r³lmekteir Root-arml arsiel nerektomi e ileri s³r³len ir tekniktir akat kesin nerie lnailmek iin aha ala eerlenirme almas e aha oln eriler ele eilmesi erekliir on eron korc cerrahie n olmaan lokalie RHKÆli hastalara tercihen laaroskoik olmak ³ere raikal nerektomi nerilmekteir k arsiel neron korc cerrahi stanart teai olma s³r³rmekteir aaroskoik arsiel nerektomi eneimli merkeler ile snrl kalmalr Tablo 2: T evresine g re RHK primer cerrahi tedavi 2010 nerileri Evre Cerrahi T1 Nefron koruyucu cerrahi Aþ²k Laparoskopik Radikal nefrektomi Laparoskopik Aþ²k T2 Radikal nefrektomi Laparoskopik Aþ²k Nefron koruyucu cerrahi T3,T4 Radikal nefrektomi Aþ²k Laparoskopik 42 Renal H³creli Karsinom

10 Minimal invaziv alternatif tedavi erk³tan rao-rekans alason krioterai mikroala e ³ksek onlkl oaklanm (H) ii minimal inai teknikler cerrahie alternati olarak snlmtr tekniklerin olas aantalar arasna aha a moriite teainin oliklinik kollarna teai alailmesi e konansionel cerrahie n olmaan ³ksek riskli hastalarn teai eileilir ol er almaktar enesel teailer tesa³en satanan k³³k renal kortikal leonlar olan al ol t³mrlere enetik atknl lnan e soliter rekli ea ilateral t³mr³ lnan ii seilmi hastalar iin nerilmeliir n sk kllanlan minimal inai teknikler olan krioterai e RÆnn her ikisinin e onkoloik etkinlii hen³ satanmamtr ³ncel eriler krioalasonn laaroskoik olarak alna RÆa naaran aha a enien teai ile sonlann e lokal t³mr kontrol³ne iileme salan stermekteir Her Íneriler Ínerilen standart Deneyimli merkezlerde opsiyonel Nefron koruyucu cerrahi iþin uygun olmayan hastalarda Nefron koruyucu cerrahi iþin uygun olmayan hastalarda opsiyonel Ínerilen standart Yeterli ve nerilmektedir, ancak daha y³ksek morbidite vard²r Deneyimli merkezlerde belli hastalarda m³mk³nd³r Ínerilen standart Belli hastalarda m³mk³nd³r Renal H³creli Karsinom 43

11 iki teaie e t³mr ineleme oranlar neron korc cerrahie re aha ³ksektir nkoloik aar orann elirlemek e ilemlerle ilili komlikasonlar satamak iin aha ileri aratrma erekliir an t³mr as ellikle metasta riski ³ksek olan hastalara rn 3 RHK hastalarna nemli olan ilerlemesi sakalm (K) s³resini iiletireilir itokin teaisi nerektomien sonra sakalm iiletirme Heee nelik aanlar ile aan teaii estekleecek ³ncel eri lnmamasna karn ³na ana a ranomie 3 aet alma s³rmekteir Kontroll³ klinik almalar n- a cerrahi sonras aan teai enikason oktr Metastatik RHK (mrhk) cerrahi tedavisi rimer t³mr nerektomisinin k³rati olmas iin cerrahi ilem ile t³m t³mr aralarnn karlmas erekmekteir mrhk hastalarnn ona nerektomi alnca alatitir erektomi imm³noteraii tek ana imm³noterai ile karlatran iki ranomie almann meta-analiine aha nce nerektomi eirmi hastalara n s³reli sakalmn artt satanmtr erormans rm () ii olan hastalara t³mr nerektomisiintereron- (-) nerileilir Heee nelik aanlar iin sitore³ksion cerrahisinin aarl meikal teaien nce ea sonra estekleecek ³ncel ili oktr ncak ele herhani ir kant mect olma iin m³mk³n olan rmlara sitore³ksion nerektomisi nerileilir etastalarn tam olarak karlmas klinik ronon iilemesine katka lnr Reeke eileilir hastal e ii lnan hastalara metastaektomi lanailir etasta- 44 Renal H³creli Karsinom

12 ektomi rei³el e kaa eer metastatik leon lnan e aha nce sistemik teaie ant ermi hastalara a ³³n³leilir Metastazlar iþin radyoterapi Raoterai reeke eilemeen ein ea kemik leonlar lnan seilmi hastalara semtomlarn nemli erecee rahatlatlmasn salaailir Kemoterapi RHK hastalarna kemoterainin etkin olma kal eilmekteir mm³noterapi leki eriler - ile imm³noterainin snrl ir hasta r- na ararl oln stermekteir hastalar ii olan ilk tanan sonra l K lnan e tercihen tek metastatik lesi akcier olan hastalarr irinci asamak ortamna - monoteraisi ile heee nelik aanlarn karlatrl- ranomie almalara snitini eacima- ea temsirolims teailerinin ³st³nl³³ sterilmitir - monoteraisi mrhk irinci asamak teaisine alnca se- ilmi hastalara ir seenek oltrmaktar ³ksek oa ols interlkin-2 (-2) snrl saa hastaa kalc tam ant salaailir ancak -2 ile ilikili toksisite -alaan ok aha ³ksektir ³ne kaar mrhk hastalarna - ea -2 teaisinin irirlerine ³st³nl³³ sterilememitir alnca RHK hastalar imm³noteraien klinik arar salar Kemoteraili ea kemoteraisi sitokin kominasonlar enel sakalm monoteraien aha ala iiletirememitir Renal H³creli Karsinom 45

13 Risk snlanrmas iin aaakileri ieren K (ot- er) ronostik kriterleri kllanlailir Karnosk erormans rm () tanan - ile teaie kaar een aman (2 a) hemoloin ( normal) laktat ehiroena ( normalin ³st snr) e ³eltilmi serm kalsim ( normal) ³³k risk risk aktr³ orta risk -2 risk aktr³ ³ksek risk 3 risk aktr³ niyoenez inhibit r ilaþlar olek³ler ioloieki son ilerlemeler mrhk teaisi iin eni aanlar elitirilmesine ol amtr oraik e H (on Hiel ina) RHKÆe eekti H roteini ask³ler enotelal ³³me aktr³ () e tromositten t³reen ³³me aktr³ () ar eksresonna ol at iin hioksi ile in³kleneilir aktr (H) irikimi s kons olr e a neo-anioenei estekler s³re RHK elime e ilerlemesine olka ala katka lnr Halen e raæa mrhk iin rt heee nelik ila rhsat almtr te anan ier aanlarn a anlaml etkinlii ol- ranomie kontroll³ almalara sterilmitir iroin kina inhiitrleri (KÆlar) mrhk irinci e ikinci asamak teailerine irka KÆnn etkinlii sterilmitir e teai KÆ arttrmtr istemik imm³noterainin aarslnan sonra ikinci asamak teai olarak kllanlan oral mltikina inhiitr³ olan soraeniin etkinlii kantlanmtr e KÆ arttrmtr nitini ir oral KÆr -Ænn snitini ile karlatrl irinci asamak a almaa ³³k- e orta-riskli hastalara snitini ile aha n K aman salanmtr ( a e a) alma sonras herhani ir teai almaan hastalara enel sakalm alnca sniti- 46 Renal H³creli Karsinom

14 ni ile teai eilen rta alnca - ile teai eilenleren aha n olmtr (2 a e a) aoani e resetrleri e c- KitÆi heeleen ir oral KÆr Hi teai rmemi mrhk hastalarna e sitokin ile teai eilen hastalara laseoa kar aoaniin eerlenirilii rosekti ranomie ir almaa KÆa 2 aan 2 aa aan iileme olm e t³mr ant lenmitir antikorlar eacima Æi alaan ir h³manie monoklonal antikorr ir it kr a almasna - monoteraisi ile %3 olan mean enel sakalmn e- acima - ile %3 ol sterilmitir eaci- ma - ile mean K - ile erekleen aa naaran 2 a ile anlaml erecee artmtr akat art ³³k- e orta- riskli hastalar ile snrl kalmtr mr olan etkileen memeli heei raamisin (mr) inhiitrlerinin mrhkæa RHK naki ier RHK tilerine e arca ³ksek riskli hastalara anlaml etkinlii sterilmitir emsirolims ³l ir raamisin memeli heei inhiitr³³r ir a almaa -Æa naaran temsirolims monoteraisi erilen ³³k riskli mrhk hastalarn- a enel sakalmn artt sterilmitir erolims ir oral mr inhiitr³³r aha nceki anti--r teaisinin aars ol hastalara ksa s³re nce alan ir a almaa K laseo ile a olrken eerolims ile a olmtr mrhk rimer e sekoner teaisine e irka ier eni aann monoterai olarak ea irirleri e sitokinler ile Renal H³creli Karsinom 47

15 kominason ekline ea aan ortama kllanlmasna ilikin klinik aratrmalar s³rmekteir eni aanlara ilikin enel sakalm erileri ok snrlr e rolleri hala elitirilmekteir nitini ranomie almasna hastalar -Æan snitinie (n 2) emilerir e mean sakalm srasla 2 a e 2 a olmtr ( 3) alma sonras snitini almaan hastalara mean enel sakalm a iken snitini rna 2 a olmtr ³ne kaar eni aanlarn k³rati etkisine ilikin ir eri oktr aanlarn mrhkæ n s³re stailie etme n³ne mt erici ol r³lmekteir ncak klinik kllanm iin toksisite roilleri e hastann aam kalitesi arasnaki ene ikkate alnmalr Tablo 3: mrhkæda birinci ve ikinci basamak sistemik tedavi iþin kan²ta dayal² 2010 EAU nerileri Tedavi Risk veya nceki tedavi Ínerilen ajan 48 Renal H³creli Karsinom

16 alo 3Æe sterilii ³ere mrhk hastalarnn irinci ea ikinci asamak teaisine tiroin kina inhiitrleri ³³n³lmeliir ntereron- monoteraisi ancak seilmi hastalara mrhk iin irinci asamak teai seenei olailir RHK iin cerrahi sonras takiin almas ³roloi mannn ost-oerati komlikasonlar rek onksionn arsi- el nerektomi ea alati teaien sonra lokal inelemei kontralateral rekteki inelemei e metasta eliimini monitorie etmesine olanak salar nceleme ntem e amanlamas ek ok ana kon olmtr arkl skorlama sistemleri e aloritma kllanlarak hastalar metasta elitirme akmnan ³³k- orta- ea ³ksek-riskli olarak snlanrlailir on aratrmalara karn taki incelemelerinin ntemi e amanlamas konsna enel ir neri oktr erekte ineleme tansnn erken ea e konmasnn sakalm iiletiri iiletirmei- i hakkna a kant oktr ncak hastala nelik ilii arttrma asnan ilem nemliir e ineleme ea metasta elimesine kaar een aman ³roloi man taranan kaeilmeliir lem arca metastalarn erken tannmasna a olanak tanr etastalarn t³mr ³k³n³n a ol erken neme tannmas cerrahi reeksion olasln e sistemik teainin etkinliini artrr okal inelemelerin konansionel cerrahi- en aha ala ol krioterai e R ii alati teailere ellikle nemliir e hasta alati teai inelenmesi ea raikal nerektomi ile ine e ia lailir etastatik Renal H³creli Karsinom 49

17 hastalkta stanart teaisi cerrahi reeksion olarak ³³n³len reeke eileilir e tercihen soliter leonlara t³mr ³³mesinin enilemesi cerrahi reeksion olasln aaltailir rca klinik almalar iine t³mr inelemesinin erken tannmas t³mr ³k³ ³³kse sistemik teainin etkinliini arttrailir lece ³roloi man r³nt³leme kllanm e on taki konsna seici olailir RHK hastalarn taki iin kanta aal ir stanart lnmamasna karn t³mr inelemesini e metastalar nr³r³c³ irka skorlama sistemi e nomoram arr nomoramlar kllanlarak erelemee aal irka taki reimi nerilmitir ncak hiiri alati teaileri iermemekteir neenle RHK teaisin- en sonra hastalar monitorie eerken hastann risk roilini satamann an sra teai etkinliini e elirleen ir taki aloritmasna ereksinim arr alo Æe ir rnek erilmitir l³ten nn ir nerisi olman kaeini etastatik hastal lnan hastalara kiisel ir taki lan ornlr 50 Renal H³creli Karsinom

18 Tablo 4: Risk profili ve tedavi etkinli i s³rveyans² iþin RHK tedavisinden sonra takip algoritmas² iþin nerilen rnek Tedavi ve plan Risk profili D³ ³k Orta Y³ksek Yaln²zca RN/PN RN/PN/kriyo/ RFA RN/PN/kriyo/ RFA CXR ve US BT BT CXR ve US CXR ve US BT CXR ve US BT BT CXR ve US CXR ve US BT CXR ve US CXR ve US BT CXR ve US BT BT Taburculuk Y²ll²k CXR ve US Her y²l de i imli olarak CXR/BT Renal H³creli Karsinom 51

Avrupa Üroloji. 2010 baskısı. European Association of Urology

Avrupa Üroloji. 2010 baskısı. European Association of Urology Avrupa Üroloji ernei ep lavuu 2010 baskısı European Association of Urology These Guidelines are edited for the EAU Guidelines Office Cover image: courtesy of Gunnar Aus - Sweden. Printed by: Drukkerij

Detaylı

ilerlemeler e mükemmellik merke lerin eki manla m e te a isi s ras n a ürolo lar n karar ermelerine üncel il-

ilerlemeler e mükemmellik merke lerin eki manla m e te a isi s ras n a ürolo lar n karar ermelerine üncel il- (Güncelleme Nisan 2010) iocaro laa Horenlas olsona ana H an er oel atkin Eur Urol 2010, doi:10.1016/j.eururo.2010.01.039 on llara enis kanserine kür oran % e kmtr artn neeni hastalkla ilili ililereki iilemeler

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

5. SINIF DERS NOTLARI BÖBREK TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT

5. SINIF DERS NOTLARI BÖBREK TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT 5. SINIF DERS NOTLARI BÖBREK TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Yaşar BOZKURT I-Etyoloji ve sınıflama Böbrek tümörlerinin etiyolojisinde değişik faktörler rol alır. Ancak kesin bir neden de gösterilememiştir. Tütün kullanımı,

Detaylı

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT ETYOLOJİ Tütün kullanımı kadmiyum asbest petrol ürünleri herpes virüs obezite BENİGN TÜMÖRLER Böbrek kistleri Adenom Onkositom Angiomyolipom(Hamartom) Leiomyolipom Juxtaglomerüler

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ANALİZİ (2005-2010 DÖNEMİ, 22 ANA SEKTÖR İTİBARİYLE)

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ANALİZİ (2005-2010 DÖNEMİ, 22 ANA SEKTÖR İTİBARİYLE) TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNİN ANALİZİ (2005-2010 DÖNEMİ, 22 ANA SEKTÖR İTİBARİYLE) TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Ankara - 2012 www.kalkinma.com.tr esam@kalkinma.com.tr

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ 12-13 Mart Swissotel Büyük Efes İzmir 12 Mart 2016, Cumartesi 08.25-08.30 AÇILIŞ 1. Oturum: Baş-boyun kanserlerine giriş, temel bilgiler Başkan: Ahmet Özet, Mustafa

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması

Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 32 Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Tümörün evre, alt grup ve agresifliği sınıflamayı oluşturur. Çoğu böbrek kanseri hastası

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

Böbrek Kanseri Terimleri Sözlüğü

Böbrek Kanseri Terimleri Sözlüğü Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe Böbrek Kanseri Terimleri Sözlüğü Ablasyon tedavisi Anormal dokunun uzaklaştırılması için kullanılan bir çeşit az girişimsel tedavi yöntemi. Doktor, anormal dokuyu isi (radyofrekans

Detaylı

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Everolimus Olgu Sunumları Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Türkiye 1. Basamak 2. Basamak 3. Basamak 4. Basamak Pazopanib İnterferon Sunitinib Everolimus? Aksitinib

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

3 - - - - - - 4 - - 5 - - - - - - - - - 6 Elektronik Okuma (E-Okuma) - - - - - - - - - 7 Okuma l i e l kanl il i e e i e ine u un kita lar alma e e e ir kita l k olu turma er n a ete er i e kita okunan

Detaylı

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE CERRAHİ TEDAVİSİ Editör M. Ahmet Tunçkıran TEMMUZ 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-24-2 Eser Editör Editör İletişim Bilgileri Dizgi Düzenleme : Renal Hücreli Karsinom ve

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ AMAÇ Yaşam kalitesini ve süresini uzatmak Nüks veya yeni tümör oluşumlarını engellemek Yrd.Doç.Dr. Nilgün GÜLTİKEN Metastaz oluşumunu engellemek Tümör dokusunda

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Resim 4: Olgu 2, postop 4. haftada çekilen PET-CT de karaciğerde, her iki iliak kemiklerde, sol akciğer alt lobunda multipl metastatik tutulumlar

Resim 4: Olgu 2, postop 4. haftada çekilen PET-CT de karaciğerde, her iki iliak kemiklerde, sol akciğer alt lobunda multipl metastatik tutulumlar OLGU 1: 47 yaşında erkek hasta, üç aydır olan sol yan ağrısı, ateş ve idrarda kanama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Son üç aydır dış merkezde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi aldığını belirtiyordu. Hastanın

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu

PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ. Dr Ferruh Zorlu PROSTAT KANSERİNDE NDE HORMON TEDAVİSİ Dr Ferruh Zorlu Prostat hücreleri h fizyolojik olarak androjenlere bağı ğımlıdır Bilateral orşiektomi Altın n standart olarak kabul görmektedir g Ucuz ve Kolaydır

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014

GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014 GÜNEYDOĞU ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ 19-20 Eylül 2014 Teymur Continental Hotel Gaziantep/ Türkiye İletişim: Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Tlf: (342) 360 6060 (Dah.76224)

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ

T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ T1b (4-7 cm) BÖBREK TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ Dr. Yıldırım Bayazıt Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 5 Mart 2011, KONYA Evre T1b Renal Tümörlerde Laparoskopik

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ. Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Üroonkoloji Derneği

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ. Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Üroonkoloji Derneği YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Yüzeyel Mesane Kanseri Yağ Adele Konnektif doku Mukoza Mesane duvarı Yüzeyel mesane tümörü

Detaylı

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US

Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Renovasküler Hipertansiyonda Doppler US Dr. Süha Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İzmir Öğrenim Hedefleri Renovasküler Hastalık Doppler teknik, püf noktası ve tuzaklar

Detaylı

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:..

İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ. Soyadı:... Doğum tarihi: Protokol No:... Baba adı: Ana adı:.. İNTRAVEZİKAL (MESANE İÇİNE) BACİLLUS CALMETTE GUERİN (BCG) İMMÜNOTERAPİSİ Hastanın Adı, Soyadı:.... Doğum tarihi: Protokol No:..... Baba adı: Ana adı:.. Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Hastanıza yapılan endoskopik

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

1 3Biyomedikal M hendisli i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M hendisli i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/8 Gebelikte Rutin Ultrason Yasin 0 7 0 5a 0 7 0 5an, 13 Oct 06 saat: 11:30 GEBEL 0 7 0 5KTE RUT 0 7 0 5N ULTRASON Ultrasonun g 0 7 0 5r 0 7 0 5nt 0 7 0 5leme y 0 7 0 5ntemleri aras 0 7 0 5nda en

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE

NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ MESANE KANSERİNDE MESANE KANSERİNDE NDE KEMORADYOTERAPİ MESANE KORUYUCU TEDAVİ 8 Mart 2008 Antakya Fadıl Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı T2-3 MESANE KANSERİNDE TEDAVİ Lamina

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek Göğüs Cerrahisi Akciğerin Superior Sulkus Tümörlerinde Omurga Tutulumunda Cerrahi Yaklaşım Giriş Akciğerin apeksinden kaynaklanan

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN

1. Oturum: Meme Kanserine Giriş, Patoloji ve Alt Tiplendirme Oturum Başkanları : Dr. Orhan ŞENCAN, Dr. İrfan ÇİÇİN TTOD Meme Kanseri Güncelleme Kursu 13-14 Haziran 2015 İstanbul 08:25-08:30 Açılış Dr. Cem BÖRÜBAN Oturum Başkanları : Dr. Fikri İÇLİ, Dr. Gül Başaran, Dr. Erhan GÖKMEN 08:00-08:30 Pratiği Değiştiren Çalışmalar.

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır

Radikal Prostatektomi. Üroonkoloji Derneği. Prof.Dr.Bülent Soyupak. 2005 Diyarbakır Radikal Prostatektomi Prof.Dr.Bülent Soyupak 2005 Diyarbakır Tarihçe İlk perineal radikal prostatektomi: 1867, Theodore Billroth Standardize perineal yaklaşım: 1900-1904, Hugh Hampton Young Retropubik

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Ca Klinik olgular. Prof.Dr.At

Ca Klinik olgular. Prof.Dr.At Renal Hücreli Ca Klinik olgular Prof.Dr.At.Atıf Akdaş Olgu 1 64 yaşı şında sağlıkl klı erkek hasta Rastlantısal sal saptanan sol renal kitle Biyopsi Yaklaşı şım Gözleyerek izlem Nefron Koruyucu Cerrahi

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı