) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA VE ÖRETMEN KILAVUZ KTAPLARININ TÜRKÇE PROGRAMININ OKUMA HEDEF/KAZANIMLARINA GÖRE DEERLENDRLMES * AN EVALUATON OF SEVENTH CLASS TURKSH LESSON STUDENT WORKBOOKS AND TEACHER GUDE BOOKS ACCORDNG TO READNG TARGETS OF TURKSH CURRCULUM Erhan DURUKAN Özet Bu çalımanın amacı, 7. sınıf Türkçe dersi örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarını 2005 Türkçe dersi öretim programındaki okuma alanı hedef/kazanımlarına göre deerlendirmektir. Bu amaçla öretim yılında kullanılan üç yayınevine ait örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarındaki uygulamalar incelenmitir. Kitaplardaki bütün uygulamalar ele alınarak, okuma alanındaki hangi kazanıma yönelik olduu tespit edilmitir. Çalıma sonunda kitaplardaki uygulamaların bazı hedef ve kazanımlarda younlatıı, dengeli bir daılım izlenmedii; uygulamaların örencilerin anlama/çözümleme sürecini kolaylatıracak nitelikte olmadıı sonuçlarına ulaılmıtır. Anahtar Kelimeler: Örenci Çalıma Kitapları, Öretmen Kılavuz Kitapları, Okuma Hedef ve Kazanımları. Abstract The purpose of this study is to evaluate the seventh class Turkish lesson student workbooks and teacher guide books according to reading targets of 2005 Turkish curriculum. For this purpose three publishing house s books, which are used in education term, are observed. All applications in books are examined and matched with the reading targets of Turkish curriculum. The findings of this study can be summarized as follow; applications in books are accumulate at some targets of the curriculum, there aren t any stability at application distribution and applications can t facilitate the students understanding process. Key Words: Student Workbooks, Teacher Guide Books, Reading Targets of Turkish Curriculum. Giri Bireyin çevresiyle iletiimini salayan en etkili ve güçlü araç ana dilidir. Aksan (1998: 81) ın, ana dili balangıçta aileden ve yakın aile çevresinden daha sonra da ilikili bulunan çevreden örenilen, insanın bilinçaltına inen ve bireylerin toplumla en güçlü balarını oluturan dil olarak * Bu çalıma, Yrd. Doç. Dr. Bilal KIRIMLI danımanlıında yapılan 7. Sınıf Türkçe Dersi Örenci Çalıma ve Öretmen Kılavuz Kitaplarının Türkçe Programının Hedef/Kazanımları Dorultusunda Deerlendirilmesi adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıtır. Dr., KTÜ Fatih Eitim Fakültesi.

2 tanımlaması, ana dilin bireyin toplumla ilikilerindeki etkililiini ve gücünü vurgulamak açısından anlamlıdır. Ana dilinin bireyin hayatında hem bilisel hem duyusal hem de sosyal açıdan etkili olması, ana dili eitimine verilmesi gereken önemi artırmaktadır. Kavcar da ana dili öretiminin önemini u ekilde ifade etmektedir (Kavcar ve dierleri, 2005: IX): Bireylerin bakalarıyla salıklı iletiim kurabilmeleri, eitimleri sırasındaki her türlü örenmeyi gerçekletirebilmeleri, büyük ölçüde ana dilini etkili kullanmalarına balıdır. Ana dilini etkili kullanma da ancak iyi bir ana dili eitiminden geçmekle mümkün olur. Ana dili eitimi sadece eitim kurumlarıyla sınırlandırılamayacak kadar önemli olsa da bu eitimin etkili bir bölümü okullarda Türkçe derslerinde gerçekletirilmektedir. Ana dili dersi olarak tanımlayabileceimiz Türkçe derslerinin temel ilkesini Yıldız (2003: 4), örencilere bugün ve gelecekte dil kullanımı açısından her türlü beklentiye karılık verebilecek becerileri kazandırmak olarak ifade etmektedir. Bu becerileri okuma, yazma, konuma ve dinleme balıklarında toplayabiliriz. Anlama-anlatma etkinliklerinin temelini oluturan bu becerilerin Türkçe dersinin hedefleri arasında yer alması, Türkçe derslerinin önemini artırmaktadır. Türkçe derslerinin esasını oluturan temel dil becerilerinden biri olan okuma becerisinin, örenme ve bilgi edinme sürecinde çok önemli bir yeri vardır. Günümüzde hızla ilerleyen bir bilgi birikimi vardır ve insanların bu ilerlemeye ayak uydurabilmesinde bilgi edinimi önemli bir yere sahiptir. Kiinin bireysel olarak bilgi edinmesinde etkili yollardan birisi de okumadır. Yılmaz (2007: 66), yapılan aratırmalar neticesinde göze ve kulaa hitap eden okumanın örenmede %94 gibi önemli bir paya sahip olduunu söylemektedir. Güne ve Burgul (2006: 315) da okumanın insanlık tarihinin en eski ve etkin bilgi edinme aracı olarak hâlâ önemini koruduunu, örendiklerimizin büyük bir bölümünün okuma yoluyla gerçekletii düünülürse bunun haksız yere olmadıını vurgulamaktadır. Tosunolu (2002: 547) na göre de eitimcilerin gelecek için öngördüü eitim modeli kendi kendine eitimdir. Böyle bir modelde okuldaki eitim yetersiz kalmakta; kii bilim, teknoloji ve sosyolojideki gelimelere uyum salayabilmek için sürekli kendini gelitirmek zorunda kalmakta; bunun için de kitaplara dolayısıyla da okumaya ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, okumanın birey hayatındaki önemini artırmaktadır. Okuma eyleminin doutan getirilen bir beceri olmaması ve bu derece önemli bir etkinlik olması, örenme-öretme sürecinde okuma öretimini önemli hâle getirmektedir. Okuma öretiminin en etkili yürütüldüü dersler de Türkçe dersleridir Türkçe dersi öretim programında okuma becerisiyle, örencilerin günlük hayatlarında karılatıkları yazılı metinleri doru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri, okuduklarını deerlendirip eletirel bir bakı açıcısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alıkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıtır (MEB, 2006: 6). Bu amaçla programda okuma ile ilgili be hedef ve bu be hedefe balı elli iki kazanım ile çeitli etkinlik örnekleri yer almaktadır. Öretme-örenme sürecinde öretmen, örenci ve yöntem kadar etkili olan bir unsur da öretim araç gereçleridir. Daha etkili bir öretim salamak amacıyla ve öretimsel amaçlara daha kolay ulaabilmek için kullanılan iletiim araçlarına öretim araçları denmektedir (Doanay, 2007: 334). Hemen hemen bütün derslerde olduu gibi Türkçe derslerinde de eitim araç gereçleri içinde önemli yere sahip kaynaklardan birisi bir eitim programında yer alan hedef, içerik, öretme-örenme süreci ile ölçme deerlendirme boyutlarına uygun olarak hazırlanmı ve örenme amaçlı kullanılan basılı bir öretim materyali (Demirel ve Kırolu, 2005: 2) olarak tanımlanabilen ders kitaplarıdır. Özbay (2003) ın Ankara genelinde öretmenlere yönelik yürüttüü aratırmanın sonucuna göre öretmenlerin %94,44 ünün ders kitaplarını temel kaynak olarak kullanmaktadır. Bu aratırma da ders kitaplarının yaygın bir kaynak olduunu desteklemektedir.

3 yılında yapılandırmacı yaklaıma uygun olarak yeniden düzenlenen Türkçe dersi öretim programıyla birlikte ders kitapları büyük bir deiime uramıtır. Programla birlikte kullanımına balanan ve bütün derslerde görülen üç kitaplı model Türkçe derslerinde de örencilere ve öretmenlere yönelik olarak u ekilde sunulmutur: 1) Ders kitabı, 2) Örenci Çalıma Kitabı ve 3) Öretmen Kılavuz Kitabı. Türkçe dersi ele alındıında bu üç kitaplı model içerisindeki ders kitaplarında sadece metinler ve bu metinleri destekleyen görsel unsurlara yer verilmi; örenci çalıma kitaplarında programın amaçları dorultusunda dersin örenilmesini kolaylatıracak, örencinin temel dil becerilerini gelitirebilecek örnek, alıtırma ve çeitli etkinliklere yer verilmi; öretmen kılavuz kitaplarında ise örenci ders ve çalıma kitaplarının daha etkili kullanımını salayacak yönlendirme, ek etkinlikler ve sorulara yer verilmitir. Davranıçı yaklaımda bilginin aktarılmasına yönelik öretim faaliyetlerinin, yapılandırmacı yaklaımın uygulamaya konulması ile birlikte yerini örencinin bizzat kendisi yaptıı etkinliklere bırakması, uygulamaların yer aldıı örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarını önemli hâle getirmitir. Çalımamızın eksenini de Türkçe derslerinde örencilerin anlama (okuma ve dinleme) ve anlatma (konuma ve yazma) ile dil bilgisi etkinliklerini yürüterek, temel dil becerilerini gelitirmelerine yardımcı olması beklenen örenci çalıma kitapları ve kitapların etkili kullanımını salayan öretmen kılavuz kitapları oluturmaktadır. Eren (1994), TÖMER (1996), Güler (2001), Topgül (2004) ve Özkara (2006) gibi aratırmacıların yaptıı çalımalar göstermektedir ki, bütün metin ve uygulamaları içinde barındıran ve eski programa uygun hazırlanan ilköretim Türkçe ders kitapları örencilerin anlama-anlatma becerilerini ve dil bilgisi kazanımlarını yeterince artıramamaktadır. Bu balamda, ders kitaplarında olması gereken niteliklerin baında gelen programın amaçlarına uygunluk ilkesi kapsamında (Bulut, 1999), yeni programa göre hazırlanan örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarında yer alan uygulamaların yeni (2005) Türkçe dersi öretim programının okuma hedeflerini ne derece karılayabildii ele alınmıtır. Problem Cümlesi Yeni (2005) Türkçe dersi öretim programına uygun olarak hazırlanan Türkçe dersi örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitapları, öretim yılında uygulamaya konulan yeni Türkçe dersi öretim programının okuma hedef/kazanımlarını karılayabilmekte midir? Yöntem Aratırma Modeli Çalımamız, tarama modeliyle yapılmı bir aratırmadır. Tarama modelleri, geçmite ya da hâlen var olan bir durumu var olduu ekliyle betimlemeyi amaçlayan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen ey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2006: 77). Evren ve Örneklem Çalımamızın evrenini; yeni programa uygun olarak hazırlanan ve ilköretim 7. sınıflarda öretim yılında daıtılan üç yayınevine ait Türkçe dersi örenci çalıma kitapları oluturmaktadır. Çalımada örneklem seçimine gidilmemi ve evrenin tamamına ulaılarak, her üç yayınevine ait kitaplar incelenmitir. ncelenen kitaplar ve bunların künyeleri u ekildedir: ) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, 2) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Öretmen Kılavuz Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

4 ) YANGIN, Banu; ÇELEPOLU, Ayegül; TÜRKYILMAZ, Fatma: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, Pasifik Yayınları, Ankara, ) YANGIN, Banu; ÇELEPOLU, Ayegül; TÜRKYILMAZ, Fatma: lköretim 7 Türkçe Öretmen Kılavuz Kitabı, Pasifik Yayınları, Ankara, ) AKÖZ, enay; FINDIK, Özlem: lköretim 7. Sınıf Türkçe Çalıma Kitabı, Harf Yayıncılık, Ankara, ) AKÖZ, enay; FINDIK, Özlem: lköretim 7. Sınıf Türkçe Öretmen Kılavuz Kitabı, Harf Yayıncılık, Ankara, Verilerin Toplanması ve Deerlendirilmesi Süreci Çalımada, MEB Yayınları nın kitapları 1. kitap; Pasifik Yayınları nın kitapları 2. kitap; Harf Yayınları nın kitapları 3. kitap olarak adlandırılmı; tablolarda örenci çalıma kitapları ÖÇK, öretmen kılavuz kitapları ÖKK olarak kısaltılmıtır. Kitapların programdaki okuma hedef ve kazanımlarına uygunluunu belirlemek amacıyla örenci çalıma kitaplarındaki etkinlik ve bunlara balı alt etkinlikler ile öretmen kılavuz kitaplarındaki ek etkinlikler, sorular ve yönlendirmeler tek tek ele alınmı, bunların programın okuma alanındaki hangi hedef ve kazanımları karıladıı belirlenmitir. Örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitapları kapsamında incelenen etkinlik, ek etkinlik, soru ve yönlendirme sayıları ile yüzdeleri tablo 1 de gösterilmitir: Tablo 1: Örenci Çalıma ve Öretmen Kılavuz Kitaplarındaki Tüm Etkinlik, Soru ve Yönlendirme Sayıları ile Yüzdeleri 1. KTAP 2. KTAP 3. KTAP TOPLAM ÖÇK 237 (%38,28) 212 (%34,24) 170 (%27,46) 619 (%100) ÖKK 639 (%23,11) 1190 (%43,05) 935 (%33,82) 2764 (%100) Tablo 1 de görüldüü üzere; örenci çalıma kitaplarında incelenen toplam 619 etkinliin 237 si (%38,28) 1. kitapta, 212 si (%34,24) 2. kitapta, 170 i (%27,46) 3. kitapta; öretmen kılavuz kitaplarında incelenen toplam 2764 ek etkinlik, soru ve yönlendirmenin 639 u (%23,11) 1. kitapta, 1190 ı (%43,05) 2. kitapta ve 935 i (%33,82) de 3. kitapta yer almaktadır. Örenci çalıma kitaplarında yer alan birçok etkinliin birden fazla kazanıma yönelik hazırlandıı tespit edilmitir. Örnein bir etkinlik hem okuma alanındaki ikinci hedef üçüncü kazanımı hem de ikinci hedef dördüncü kazanımı karılayabilmektedir. Bu etkinliklerde karılanan her kazanım ayrı sayılmı; bu nedenle de etkinlik sayıları ile bu etkinliklerin karıladıı kazanım sayılarında farklılıklar görülmütür. Bulgular ve Yorumlar Her üç yayınevine ait örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarında okuma alanıyla ilgili belirlenen tüm uygulamaların okuma hedeflerine sayısal daılımı tabloda gösterilmitir. Tablo 2: Örenci Çalıma ve Öretmen Kılavuz Kitaplarındaki Uygulamaların Okuma Hedeflerine Sayısal Daılımı HEDEF VE 1. KTAP 2. KTAP 3. KTAP TOPLAM KAZANIMLAR ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK 1. HEDEF HEDEF HEDEF HEDEF HEDEF T O P L A M Tablo 2 de görüldüü üzere üç yayınevine ait örenci çalıma kitaplarında okumayla ilgili hedeflerin tamamına yer verilmemitir. 333 etkinliin 112 si birinci kitapta, 121 i ikinci kitapta, 100 ü üçüncü kitapta yer almıtır. Kitaplardaki toplam okuma etkinlik sayılarında büyük farklılıkların olmadıı görülmektedir. Okuma etkinlik sayılarının miktar olarak fazla

5 olmasında, her temada üç olmak üzere bir kitapta on sekiz ve üç kitapta toplam elli dört okuma metninin yer almasının etkili olduu söylenebilir. Toplam 333 etkinliin 231 i ikinci hedefe (okuduu metni anlama ve çözümleme), 24 ü üçüncü hedefe (okuduu metni deerlendirme), 76 sı dördüncü hedefe (söz varlıını zenginletirme) ve 2 si beinci hedefe (okuma alıkanlıı kazanma) yönelikken, kitaplarda birinci hedefe (okuma kurallarını uygulama) yönelik hiçbir etkinlie yer verilmemitir. Tablo 2 de görüldüü üzere öretmen kılavuz kitaplarında okuma ile ilgili saptanan 703 adet ek etkinlik, soru ve yönlendirmenin 170 i birinci kitaba, 300 ü ikinci kitaba ve 233 ü üçüncü kitaba aittir. Kitaplar arasında uygulama sayısı bakımından 2. kitap lehine bir farklılıın olduu görülmektedir. Uygulama sayısının fazla olmasında kitaplarda yer alan okuma metinlerinin sayısının çokluunun etkili olduu söylenebilir. Toplam 703 uygulamanın (ek etkinlik, soru ve yönlendirme) 146 sı birinci hedefe (okuma kurallarını uygulama), 429 u ikinci hedefe (okuduu metni anlama ve çözümleme), 13 ü üçüncü hedefe (okuduu metni deerlendirme), 69 u dördüncü hedefe (söz varlıını zenginletirme) ve 46 sı beinci hedefe (okuma alıkanlıı kazanma) yöneliktir. Öretmen kılavuz kitaplarının bütün hedeflere yer verdii görülse de tüm kazanımları karılayamadıı belirlenmitir. Gerek örenci çalıma gerekse öretmen kılavuz kitapları açısından hedefler bazında elde edilen niceliksel bulgular u ekilde belirtilebilir: Birinci hedef (okuma kurallarını uygulama) (5 adet kazanım): Örenci çalıma kitaplarında okuma alanında birinci hedefteki kazanımlara yönelik hiçbir etkinlie yer verilmedii görülmektedir. Bunun nedeni olarak birinci hedef kazanımlarının kitap üzerinde etkinlie dönütürülebilirliinin zor olmasının etkili olduu söylenebilir. Öretmen kılavuz kitaplarında okuma alanında birinci hedefte uygulama sayısı bakımından 2. kitap lehine farklılıın olduu; uygulamaların sesli, sessiz, not alarak, iaretleyerek, söz korosu, soru sorarak okuma gibi okuma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına yönelik dördüncü kazanımda younlatıı, kitapların dier kazanımlarda dengeli bir daılım izledii görülmektedir. Kılavuz kitaplarda okuma kurallarına yönelik uygulamaların tamamına yakınının yönlendirici ifadelere dayanmasının bu hedefteki kazanımların örencilere kazandırılmasında öretmen etkililiini artırdıı söylenebilir. kinci hedef (okuduu metni anlama ve çözümleme) (32 adet kazanım): Örenci çalıma kitaplarında metnin türünün kavranmasına, empati yoluyla duygu ve düüncelerin yorumlanmasına, metinle ilgili kurgular yapılmasına önem verilmedii; metindeki sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilikilerinin belirlenmesine, sorunlara farklı çözümler üretilmesine, metinle ilgili tahminler yürütülmesine, metnin yazarı veya airi hakkında bilgi edinilmesine yeterince önem verilmedii; metinden hareketle kelime ve kelime grupların kazandıı anlamların, metnin konusunun, ana fikrinin, unsurlarının (olay, yer, zaman, ahıs vb.), örtülü anlamların belirlenmesine, metindeki öznel ve nesnel yargıların ayırt edilmesine, metinle ilgili görsellerin yorumlanmasına ve metindeki düünceyi gelitirme yollarının fark edilmesine önem verildii anlaılmaktadır. kinci hedefe yönelik etkinliklerde kurgulama yapma, tahminlerde bulunma, sorunlara çözüm üretme, sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilikilerini belirleme gibi üst düzey zihinsel becerilere yönelik kazanımlara yeterince yer verilmemesinin çalıma kitapları açısından olumsuz bir durum olduu; bunun yanı sıra metnin içerii ve vermek istedii mesajın çözümlenmesine, görsel materyallerin metinle ilikilendirilerek yorumlanmasına yönelik kazanımlara niceliksel bakımdan yeterince yer verilerek örencilerin anlama ve görsel okuma becerilerinin gelitirilmeye çalıılmasının olumlu bir durum olduu söylenebilir.

6 Öretmen kılavuz kitaplarında metnin ana fikrinin, metindeki kelime ve kelime gruplarının anlamlarının, örtülü anlamların, sebep-sonuç ilikilerinin, söz sanatlarının bulunmasına; metnin türüyle ilgili özelliklerin kavranmasına, empati yoluyla duygu ve düüncelerin yorumlanmasına, görsel ögelerin yorumlanmasına ve metnin yazarı veya airi hakkında bilgi edinilmesine önem verildii; örenci çalıma kitaplarında da görüldüü gibi örencinin kurgulamalar yapmasına, okuduklarını kendi ifadeleriyle özetlemesine ve metni kendi hayatıyla ilikilendirmesine, iir dilinin farklılıını anlama gibi estetik zevklere yönelik kazanımlara ise yeterince önem verilmedii anlaılmaktadır. Buradan yola çıkarak öretmen kılavuz kitaplarının da çalıma kitapları gibi metnin anlaılıp çözümlenmesine niceliksel bakımdan yeterince yer verdii; fakat özetleme, kurgulama gibi üst düzey zihinsel becerilerin tam anlamıyla gelitirilemedii, örencilerin okuduklarını kendi yaamlarıyla ilikilendirilmesine yeterli fırsat verilmeyerek okunanlardan çıkarılan mesajın pratikte faydalılıının artırılamadıı söylenebilir. Üçüncü hedef (okuduu metni deerlendirme) (2 adet kazanım): Örenci çalıma kitaplarında üçüncü hedefte etkinlik sayısı bakımından 2. ve 3. kitaplar lehine farklılıın olduu, kitap bazında etkinliklerin kazanımlara daılımının dengeli olduu görülmekte; çalıma kitaplarında verilen tablolarla örencilerin, okudukları metinleri içerik, dil ve anlatım yönünden belirli ölçütlere göre deerlendirmesine önem verildii anlaılmaktadır. Bu tür etkinliklerin öretmen rehberliinde bilinçli bir ekilde yapılmasının örencilerin; metinler arası karılatırmaları daha iyi yapabilecei, kendi yazma faaliyetlerinde içeriin nasıl oluturulup dil ve anlatımın nasıl etkili hâle getirileceini belirlemelerine yardımcı olabilecei söylenebilir. Öretmen kılavuz kitaplarında üçüncü hedefte uygulama sayısı bakımından 2. ve 3. kitaplar lehine farklılıın olduu, toplamda uygulama sayısının kazanımlara dengeli bir daılım izledii görülmektedir. Kılavuz kitaplarda bu hedefe yönelik uygulamaların tamamına yakınının tablolarla, bir kısmının da yönlendirmelerle yapıldıı belirlenmitir. Çalıma kitaplarında olduu gibi metnin deerlendirilmesine yönelik uygulamalarda öretmen rehberliinin, örencilerin metni tam anlamıyla kavrayabilmeleri ve metnin planının kavranarak kendi planlı yazma faaliyetlerine yardımcı olması yönünde önemli olduu söylenebilir. Dördüncü hedef (Söz varlıını zenginletirme) (4 adet kazanım): Örenci çalıma kitaplarında dördüncü hedefte etkinlik sayısı bakımından 3. kitap lehine farklılıın olduu, kitaplarda dördüncü kazanıma yönelik hiçbir etkinlie yer verilmedii, etkinliklerin birinci ve üçüncü kazanımlarda younlatıı görülmekte; örencilerin e, yakın, zıt anlamlılıktan yararlanarak kelime hazinelerini gelitirmelerine ve yeni örendii kelime ile kelime gruplarını anlam bütünlüü içinde kavramalarını salamak amacıyla cümle içinde kullanmalarına önem verildii anlaılmaktadır. Söz varlıını zenginletirmeye yönelik etkinliklerin uygulanı biçimleri ele alındıında çeitli bulmaca örnekleri, eletirme çalımaları gibi örencilerin zevkle yapabilecekleri uygulamalara yer verildii görülmütür. Öretmen kılavuz kitaplarında dördüncü hedefte uygulama sayısı bakımından 2. kitap lehine farklılıın olduu, uygulamaların kazanımlara daılımının orantısız olduu, üç kitaba daılım açısından bakıldıında uygulamaların birinci kazanımda younlatıı görülmekte; yönlendirme ve ek etkinliklerle örencilerin e, yakın, zıt anlamlılık yoluyla kelime hazinelerinin gelitirilmesine önem verildii anlaılmaktadır. Beinci hedef (okuma alıkanlıı kazanma) (9 adet kazanım): Örenci çalıma kitaplarında beinci hedefte sadece 1. kitabın bir etkinlik vasıtasıyla iki kazanıma ( farklı türlerde metin okur ve Okudukları ile ilgili duygu ve düüncelerini arkadalarıyla paylaır ) yer verdii; bu etkinlikte örencilerin, ders kitabında yer alan metinden farklı türde bir metni (iiri) okumalarına ve bu metinle ilgili duygu, düünce, hayallerin sınıf ortamında paylaılmasına yönelik bir çalıma yapıldıı görülmütür. Çalıma

7 kitaplarında okuma alıkanlıının kazandırılmasına yönelik yeterli etkinlie yer verilmemesinde, bu hedefe yönelik kazanımların kitap üzerinde etkinlie dönütürülebilirliinin zor olmasının etkili olduu söylenebilir. Öretmen kılavuz kitaplarında beinci hedefte uygulama sayısı bakımından 3. kitap lehine farklılıın olduu, uygulamaların kazanımlara dengeli bir daılım izledii görülmektedir. Bu hedefe yönelik uygulamaların tamamının yönlendirici ifadelerle yürütüldüü gözlenmitir ve bunun nedeni olarak da kazanımların kaıt üzerinde uygulanabilir etkinlikten ziyade, örencilerin yaparak yaayarak uygulayacaı çalımalara dayanması söylenebilir. Örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarının okuma alanının hangi hedeflerinde younluk kazandıı ise tabloda u ekilde yüzdesel verilerle gösterilebilir: Tablo 3: Tüm Etkinliklerin, Soruların ve Yönlendirmelerin Okuma Hedeflerine Göre Yüzdesel Daılımı 1. KTAP 2. KTAP 3. KTAP ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK ÖÇK ÖKK HEDEF 1 %0 %22,35 %0 %22,66 %0 %17,16 HEDEF 2 %80,35 %64,70 %76,03 %60 %49 %59,65 HEDEF 3 %2,67 %0,58 %9,91 %2 %9 %2,57 HEDEF 4 %15,17 %6,47 %14,04 %12 %42 %9,44 HEDEF 5 %1,78 %5,88 %0 %3,33 %0 %11,15 Tablo 3 te görüldüü üzere örenci çalıma kitaplarında birinci hedefe (okuma kurallarını uygulama) hiç yer verilmezken, beinci hedefe (okuma alıkanlıı kazanma) de yetersiz miktarda (sadece 1. kitapta bir etkinlik) deinilmitir. Bu durum birinci hedefte öretmen kılavuzlarıyla giderilmeye çalıılsa da, beinci hedefte kılavuz kitaplar bakımından da bir yetersizlik görülmektedir. Gerek örenci çalıma gerekse öretmen kılavuz kitaplarının; kazanım sayıları da göz önünde bulundurulduunda dengeli bir daılım izlemedii, ikinci hedefte (okuduu metni anlama ve çözümleme) younlatıı görülmektedir. Bu younlamada hedefin içerdii kazanım sayısının fazla olması (32 kazanım) ve okuma becerisinin dilin anlama boyutunda olup bu hedefin de anlama ve çözümlemeye dayanmasının etkili olduu düünülebilir. Genel olarak bakıldıında; okumaya yönelik uygulamaların hedeflere ve kitaplara daılımında belirli bir dengenin olmadıı, örenci çalıma kitaplarında etkinliklerle kazandırılamayan kazanımların öretmen kılavuz kitaplarındaki sorular ve yönlendirmelerle kazandırılmaya çalııldıı; ikinci, üçüncü ve dördüncü hedeflerde örenci çalıma kitaplarının örencileri etkin kılabildii fakat birinci ve beinci hedeflerde öretmen yönlendirmelerinin önem kazandıı anlaılmaktadır. Okuma becerisinin esasını oluturan okuduunu anlamaya yönelik kazanımların nicelik bakımından büyük ölçüde çalıma kitaplarıyla karılanabilmesinin olumlu, her iki kitap türünde okuma alıkanlıı kazandırmaya yönelik uygulamalara yeterince yer verilmemesinin olumsuz bir durum olduu söylenebilir. Gerek örenci çalıma gerekse öretmen kılavuz kitapları açısından elde edilen niteliksel bulgular u ekilde belirtilebilir: Örenci çalıma kitaplarındaki okuma etkinlikleri niteliksel olarak ele alındıında ise kitaplar arasında okuduklarını deerlendirmeye yönelik etkinliklerin içerik ve uygulama biçimleri bakımından büyük farklılıklar göstermeyip tablolar eklinde hazırlandıı; fakat metni anlamlandırma ve çözümleme hedefine yönelik etkinliklerde gerek görsellerden yararlanma gerekse etkinliklerin içerii ve uygulanma süreci açısından 1. ve 3. kitaplar lehine farklılıkların olduu, özellikle 3. kitaptaki etkinliklerin görsellerle iyi bir ekilde desteklendii, 2. kitaptaki metni anlamaya yönelik etkinliklerin genellikle soru-cevap eklinde (örencilerin, kitapta sorulan sorulara verilen boluklarda cevap yazmaları) düzenlendii ve bu nedenle örencileri

8 tevik edici nitelikte olmadıı; ayrıca metnin anlaılabilmesi ve vermek istedii mesajların çözümlenmesi yönündeki her üç kitaptaki etkinliklerin örencilerin metni anlayıp çözümleyebilme sürecine etki etmekten çok, anlaılanların kitap üzerinde yazıya dökülmesi eklinde olduu ve bu nedenle ikinci hedefe yönelik etkinliklerin anlama/çözümleme sürecinde nitelik bakımından yeterli olamadıı belirlenmitir. Söz varlıını zenginletirmeye yönelik etkinliklerde 2. kitabın eski programa uygun hazırlanan kitaplardaki sözcük örenme bölümlerinin devamı niteliinde hazırlandıı ve genellikle boluk doldurma eklindeki çalımalara dayandıı, 3. kitapta görsellerden daha sık yararlanıldıı ve bulmaca gibi örencilere zevk verecek nitelikte etkinliklere daha fazla yer verildii; her üç kitapta da genel olarak metin balamından yola çıkarak kelimenin anlamını tahmin etme-kelimenin anlamını sözlükten bulma-kelimeyi cümle içinde kullanma sırasının kullanıldıı; 1. kitabın nitelik, 3. kitabın gerek nicelik gerekse nitelik bakımından dördüncü hedefte (söz varlıını zenginletirme) yeterli olabildii gözlenmitir. Öretmen kılavuz kitaplarındaki okuma alanıyla ilgili uygulamalar niteliksel olarak ele alındıında ise; üç kitapta da yönlendirici ifadelerin benzer biçimlerde yer aldıı ve yönlendirmelere 2. kitapta daha fazla yer verildii, birinci ve beinci hedefe yönelik olanların tamamına yakınının yönlendirmelerle yapıldıı, üçüncü ve dördüncü hedefe yönelik olanlarda ek etkinliklerin ve yönlendirmelerin kullanıldıı, ikinci hedefe yönelik olanlarda da metni anlama sorularının ve ek etkinliklerin aırlıkta olduu, 3. kitabın ek etkinliklere daha fazla yer verdii (hedeflerde uygulamaların farklılıklar göstermesinde, hedeflerin içerdikleri kazanımların yöneldii davranıların uygunluunun önemli olduu söylenebilir); kılavuz kitaplarda ders kitaplarındakinden farklı olarak konuyla ilgili çeitli resimlere yer verildii, bu nedenle örencilerin görselleri yorumlama becerilerinin gelitirilmeye çalııldıı gözlenmitir. kinci hedefe yönelik örenci çalıma kitaplarındaki etkinliklerin nitelik bakımından örencilerin metni ve vermek istedii mesajları kavratmada yetersiz olmasından kaynaklanan olumsuzluun, kılavuz kitaplardaki metni anlama ve çözümleme sorularıyla belli bir ölçüde giderilebildii söylenebilir. Sonuç ve Öneriler Yapılan aratırmalar ortaya koymaktadır ki; bilgi ediniminde okuma becerisinin önemli bir yeri vardır ve okuma eitiminin en etkili yürütüldüü ders olan Türkçe derslerinde en sık kullanılan öretim materyali ders kitaplarıdır. Bu iki sonuç, okuma becerisinde ders kitaplarının ne ölçüde etkili olabilecei sorusunu ortaya çıkarmaktadır Türkçe dersi öretim programıyla birlikte ders kitaplarının yanında örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitapları da kullanıma sunulmutur. Yeni (2005) programın esas aldıı yapılandırmacı yaklaımın temelinde olan örenci merkezli etkinliklere dönük uygulamalar da örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitaplarında yer almaktadır. Bu nedenle okuma becerisine yönelik uygulamaları deerlendirmek amacıyla örenci çalıma ve öretmen kılavuz kitapları üzerinde yapılan çalımanın sonuçları u ekilde sıralanabilir: Örenci çalıma kitaplarında; okunanlardan hareketle kurgulama yapma, tahminlerde bulunma, sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilikisi kurma gibi üst düzey zihinsel becerilere yönelik etkinliklere yeterince yer verilmemitir. Bu nedenle 2005 Türkçe dersi öretim programının giri bölümünde ve genel amaçlarında özellikle vurgulanan üst düzey zihinsel becerilerin gelitirilmesi, çalıma kitaplarınca salanamamıtır. Programdaki okuma becerisine ait hedeflerin temelindeki unsurlardan biri olan okuma alıkanlıı kazanma bakımından kitaplar ele alındıında; okuma alıkanlıının kazanılması yönünde gerek çalıma kitaplarında gerekse kılavuz kitaplarda yeterli uygulama yer almamıtır. Bu hedefe yönelik etkinliklerin çalıma kitaplarında yer almama nedeni olarak kazanımların kitap üzerinde etkinlie dönütürülebilirliinin zorluu etkili olmutur. Kılavuz kitaplarda var olan uygulamaların da yönlendirici ifadelere dayanması, örencilere okuma alıkanlıının kazandırılmasında öretmen etkililiini artırmaktadır.

9 Okuma becerisinin esasını oluturan, programdaki okuduunu anlama hedef/kazanımları bakımından kitaplar ele alındıında; bütün okuma metinlerinde yer verilmesi nedeniyle örenci çalıma kitaplarındaki etkinlikler ile öretmen kılavuz kitaplarındaki uygulamalar niceliksel olarak yeterli düzeydedir. Örenci çalıma kitaplarındaki okunan metinleri anlama/çözümleme etkinlikleri örencilerin okuduklarını anlayabilmesine etki etmekten ziyade, anlaılanların ifade edilmesine yöneliktir. Bu nedenle çalıma kitaplarındaki etkinlikler örencilerin etkili anlama becerisini gelitirebilecek veya okuduklarını anlamalarını/çözümlemelerini kolaylatıracak nitelikte deildir. Okunanların anlaılmasına yönelik kılavuz kitaplardaki metni anlamlandırma soruları ve yönlendirici ifadeler, çalıma kitaplarındaki bu alana yönelik eksiklikleri azaltıcı niteliktedir. Bundan dolayı okunanları anlama/çözümleme sürecinde öretmenlerin, çalıma kitaplarındaki etkinliklerden farklı olarak kılavuz kitaplardaki soruları ve yönlendirmeleri kullanması önem kazanmaktadır. Gerek örenci çalıma gerekse öretmen kılavuz kitaplarında okuma alanında örencilerin söz varlıklarının gelitirilmesine yönelik, örencilerin seviyelerine uygun, dikkatlerini çekebilecek yeterli sayıda uygulamaya yer verilmitir. Bu açıdan bakıldıında eski programa uygun kitaplarda da önem verilen sözcük çalımaları, yeni kitaplarda daha elenceli ve dikkat çekici hâle getirilerek devam ettirilmitir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak sunulabilecek öneriler ise u ekilde belirtilebilir: Örenci çalıma kitaplarında okuma ile ilgili üst düzey zihinsel becerilere yönelik analiz, sentez, deerlendirme basamaındaki etkinlikler artırılmalı; böylece örencilere okuduklarından anlam çıkarma, bunları çözümleme ve sorgulama alıkanlıı kazandırılabilmelidir. Örenci çalıma kitaplarındaki etkinlikler; çözümlenip anlaılanların aktarılmasından ziyade, okunanların anlaılması sürecine etki edecek, örencilerin anlama/çözümleme sürecini etkileyebilecek ekilde düzenlenerek iyiletirilmelidir. KAYNAKÇA AKSAN, Doan (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. BULUT, Birsen (1999). "lköretim 1, 2, 3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öretmen Görüleri Açısından Deerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. S. 6. DEMREL, Özcan; KIROLU, Kasım (2005). Konu Alanı Ders Kitabı ncelemesi, Ankara: PegemA Yayıncılık. DOANAY, Ahmet (2007). Öretim lke ve Yöntemleri, Ankara: PegemA Yayıncılık. GÜNE, Mehtap; BURGUL, Ferah (2006). Farklı Okuma Türlerinin Okuduunu Anlama Üzerine Etkisi, Dilbilim Dil Öretimi ve Çeviribilim Yazıları (Ed: Cemal YILDIZ ve Latif BEYREL), Ankara: PegemA Yayıncılık. KARASAR, Niyazi (2006). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık. KAVCAR, Cahit; OUZKAN, Ferhan; SEVER, Sedat (2005). Türkçe ve Sınıf Öretmenleri çin Türkçe Öretimi, Ankara: Engin Yayınevi. MEB (2006). Türkçe Dersi Öretim Programı Kılavuzu, stanbul: Devlet Kitapları Basım Evi Müdürlüü. ÖZBAY, Murat (2003). Öretmen Görülerine Göre lköretim Okullarında Türkçe Öretimi, Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık. TOSUNOLU, Mesiha (2002). "Türkçe Öretiminde Okuma Alıkanlıı ve Çocukların Okuma Eilimleri", Türk Dili, S. 609, s YILDIZ, Cemal (2003). Türkçe Öretiminde Alternatif Yöntemler, Ankara: Anı Yayıncılık. YILMAZ, Zeynep Aydın (2007). Sınıf Öretmenlerine Türkçe Öretimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition

Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition !"#$%#&&'' Innovations in Mathematics Curricula of Elementary Schools-I: Objective, Content and Acquisition Yasar Ersoy * ABSTRACT. During the last two years the Ministry of National Education (MoNE)/TTKB

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84

2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 75 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.75-84 ÖZET OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE İLKÖĞRETİM TÜRKÇE 1 DERSİ KAZANIMLARININ AŞAMALILIK İLİŞKİSİNİN

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM

LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM LKÖRETM TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMININ DEERLENDRLMES THE EVALUATION OF ELEMENTARY TURKISH LESSON S CURRICULUM Dr. Cevdet EPÇAÇAN* Dr. Melih ERZEN** Özet Bu aratırmanın amacı, ilköretim Türkçe dersi öretim

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage)

w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage) w w w. p a y d o s y a y i n c i l i k. c o m Uygulanamayan bilgiler, sindirilmemiş besin maddesi gibidir. (Piage) Uygulanabilir bilgiler öğretir. 1. Sınıflar için iki ayrı eğitim seti İçeriği, di li,

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

haline gelmitir (Dicigil, 2007: 92). Tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de obezite yaygınlıının arttıı bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37).

haline gelmitir (Dicigil, 2007: 92). Tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de obezite yaygınlıının arttıı bilinmektedir (Tam ve Çakır, 2012: 37). Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇOCUKLUK ÇAI OBEZTESNN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ DERSİ İZLENCESİ TURK 101 ÖĞRETİM ELEMANLARI: Öğr. Gör. Dr. Gülşen Çulhaoğlu (gulsen@cankaya.edu.tr) Okt. Naim Atabağsoy (naim@cankaya.edu.tr) Okt.

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Yıldız Yenen Avcı MEB y_yenen@hotmail.com Özet Bu çalışmada Açık Öğretim Ortaokulu ile Örgün

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz.

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz. TEEKKÜRLER Bu çalımanın her aamasında bizden deerli görülerini esirgemeyen ve çalımanın tamamlanmasında emei geçen Dekan Yardımcısı Soner Yıldırım a sonsuz teekkürlerimizi sunuyoruz. Çalımamıza deerli

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERSNN BLM TARH AÇISINDAN FEN VE TEKNOLOJ

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN TOPLAMSAL FADELER ÇEREN PROBLEMLERN ÇÖZÜMÜNDE TERSNE ÇEVRME PRENSBN UYGULARKEN GEÇRDKLER ZHNSEL LEM SÜREÇLER

LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN TOPLAMSAL FADELER ÇEREN PROBLEMLERN ÇÖZÜMÜNDE TERSNE ÇEVRME PRENSBN UYGULARKEN GEÇRDKLER ZHNSEL LEM SÜREÇLER T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI SÖ-YL-2011- LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN TOPLAMSAL FADELER ÇEREN PROBLEMLERN ÇÖZÜMÜNDE TERSNE ÇEVRME PRENSBN UYGULARKEN GEÇRDKLER

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

ORTAÖRETM MATEMATK ETMNDE BLGSAYAR DESTEKL ÖRETMN, ÖRENCLERN BAARILARI, TUTUMLARI VE BLGSAYAR ÖZ -YETERLK ALGILARI ÜZERNDEK ETKS

ORTAÖRETM MATEMATK ETMNDE BLGSAYAR DESTEKL ÖRETMN, ÖRENCLERN BAARILARI, TUTUMLARI VE BLGSAYAR ÖZ -YETERLK ALGILARI ÜZERNDEK ETKS T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL PROGRAMI DOKTORA TEZ ORTAÖRETM MATEMATK ETMNDE BLGSAYAR DESTEKL ÖRETMN, ÖRENCLERN BAARILARI, TUTUMLARI VE BLGSAYAR ÖZ

Detaylı

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction

The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education Majoring Teachers on Early Reading and Writing Instruction Elementary Education Online, 7(1), 71-90, 2008. lköretim Online, 7(1), 71-90, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Comparison of the Difficulties of Primary School Teachers and Non Education

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ

Muamber YILMAZ 1 GİRİŞ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Muamber YILMAZ 1 Özet:

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı