B.16.0.PER l Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B.16.0.PER.4.07.00.00-1658 l Hıfzıssıhha Kurulu Kararı"

Transkript

1 AVRUPA KÜLTÜR BA KENT T.C. ANTALYA VAL L l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Sayı Konu B.16.0.PER l Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Antalya l Sa lık Müdürlü ünden alınan sayılı yazı ve ekinde gönderilen tarih ve 2009/01 Karar Numaralı l Hıfzıssıhha Kurulu Görü me ve Karar Tutana ı örne i ekte gönderilmi tir. Konunun üyelerinize duyurularak, söz konusu yazı do rultusunda i lem yapılması hususunda gere ini rica ederim. EKLER : Ek 1 : Yazı örne i ve eki (2 sayfa) DA ITIM : - Birlik ve Dernekler Anafartalar Caddesi No: 31 / ANTALYA Tel: Faks:

2 SAYI KONU T.C. ANTALYA VAL L L SA LIK ÜDÜRLÜ Ü Gıda ve Çevre Kontrol ube Müdürlü ü B.10.4.ISM' /119- l Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ANTALYA L KÜLTÜR VE TUR ZM MÜDÜRLÜ ÜNE ANTALYA tarihli 2009/01 sayılı l Hıfzıssıhha Kurul Kararı yazımız ekinde gönderilmi tir. l Hıfzıssıhha Kurulunun: 1. maddesinde zikredilen Legionella hastalı ına kar ı önleyici tedbirlerin alınması için Özel ve Resmi Hastanelere. Gross Marketlere, Yurtlara ve Otellere tebli edilrir, 2. maddesinde belirtilen Kızartma Ya ları ile ilgili denetimlerin l lçe Tarım Müdürlükleri ve Belediyelerle birli i içinde gerekli denetimlerin yapılması ve ilgililere tebli edilmesi. 3. maddesinde belirtilen Su Sanitasyonu ile ilgili çalı malar için kararın Belediyeler. l ve lçe Özel idarelerine tebli edilmesi. Denetimlerin ve koordinasyonun Sa lık Grup Ba kanlıkları tarafından yapılması ve hiçbir aksaklı a meydan verilmemesi. Yapılan çalı maların üç (3) ayda bir periyodik olarak Valilik Makamına ( l Sa lık Müdürlü üne ) bildirimlerinin yapılması hususunda : Gere ini önemle rica ederim. EK : 1 DA ITIM Büyük ehir Belediye Ba kanlı ı l Özel daresi Milli E itim Müdürlü ü Bayındırlık ve skan Müdürlü ü Tarım l Müdürlü ü l Yazı leri Müdürlü ü l Mahalli dareler Müdürlü ü Atatürk Devlet Hastanesi Ba tabipli i Sahil Sa lık Denetleme Merkezi Tabipli i Merkez 1 Nolu Sa lık Oca ı Tabipli i 9 lçe Kaymakamlı ı LET M: ADRES :Toros Mh.Atatürk Bulv. No.74 PK TEL FAX WEB

3 Karar No : 2009/0l Karar Tarihi : L HIFZISIHHA KURULU GÖRÜ ME VE KARAR TUTANA I l Hıfzıssıhha Kurulu, tarihinde saat: ' da Vali Yardımcısı Mehmet SEYMAN ba kanlı ında a a ıda isim ve unvanları yazılı üyelerin katılımı ile toplanarak a a ıdaki açıklanan hususları görü mü ve kararla tırmı tır. Antalya l Sa lık Müdürlü ü' nce, "Birçok hastalık etkeni ebeke suyunun i lenmesi esnasında kullanılan tekniklere ra men çok küçük konsantrasyonlarda da olsa do adaki sulardan, ehir ebeke suyuna geçebilir. Bu nedenle, su ve besinlerle bula an hastalıklar, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de üzerinde durulması gereken önemli sa lık sorunlarına neden olabilmektedir. Bula ıcı hastalıkların epidemiyolojik sürveyansı içerisinde yer alan ve bula ma açısından risk te kil edebilecek yerlerde (hastane, otel, yurt, grosmarket v.b) bu hastalıklara yönelik uygun koruyucu önlemlerin alınması ve uygulanmasının, halk sa lı ının korunması açısından önem arz etti i ve bu sebeplerle gerekli tedbirlerin alınması" hususu gündeme getirilerek, konu kurulumuzca de erlendirildi; Madde 1 : Su ve Besinlerle Bula an Hastalıklardan Korunma Amacıyla Alınması Gereken Ön Tedbirler; A. Su ve besinlerle bula an hastalıkların (Salmonella, Shigelia. Legionella v.b) önlenmesi amacıyla, bu hastalıkiann do masına neden olabilecek etkenlerin bulunabilece i yerlerde (hastane, otel yurt, grosmarket v.b) alınması gereken tüm tedbirlerin, lçelerde Kaymakamlıklara ba lı olarak hizmet vermekte olan Sa lık Grup Ba kanlıkları sorumlulu un da ilgili tüm kurum ve kurulu lar marifetiyle eksiksiz olarak yerine getirilmesine, bu amaçla, ilimize ba lı tüm ilçelerde alman ve uygulanan tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama sonuçları hakkında Kaymakamlıklarca her ay düzenli olarak l Sa lık Müdürlü üne bilgi verilmesine, B. çme ve kullanma sularının kalitesi ve dezenfeksiyonu, su ve besinlerle bula an hastalıklardan korunma konusunda önemli bir yer te kil etti i dikkate alınarak. Belediyelerce kullanıma verilen içme ve kullanma suyunun kesintisiz olarak dezenfeksiyonunun sa lanması ve su ebekelerinde yapılan tadilatlar sırasında hat bütünlü ünün korunması konusunda, gerekli tedbirlerin alınmasında titizlik gösterilmesine, ayrıca açık alanlarda, rekreasyon amaçlı in a edilen süs havuzlan ve fıskiyelerden özellikle aerosol eklindeki su zerrecikleri ile ta ınan

4 mikroorganizmalarla olu abilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla. Belediyelerce Sa lık Bakanlı ından izinli dezenfektanlarla, düzenli olarak dezenfekte edilmesine, C. Su ve besinlerle bula an hastalıklarla ilgili konularda; l Sa lık Müdürlü ü'nce ba latılan, limizdeki, Turizm sektöründe hizmet veren tüm otel, motel ve i letmelerin, teknik departmanında görev yapan personele yönelik e itim çalı malarırının bu alanda hizmet veren tüm sa lık personelini de kapsayacak ekillerde, Sa lık Müdürlü ü ve Sa lık Grup Ba kanlıkları marifeti ile sürdürülmesine, D. Su ve besinlerle bula an hastalıklardan birisi olan Legioneila' dan korunma amacıyla Sa lık Bakanlı ı Temel Sa lık Hizmetleri Genel Müdürlü ü nün tarih ve /34 sayılı genelgesinin Ek-7. Bölümünde düzenlenen tedbir ve uygulamaların risk ta ıyabilecek tüm kurum, kurulu ve i letmelerin sorumluları tarafından, aksatılmadan yerine getirilmesine ve bu genelgede yer alan tüm koruyucu tedbirleri yerine getirmedi i tespit edilen i letmeler hakkında, Kabahatler Kanunu 32. maddesi ve Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. maddesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlar tarafından gerekli yasal i lemlerin derhal ba latılması ve sonuçlandırılmasına, Bu amaçla, yapılacak i lemlerle ilgili olarak; a- Mevzuat gere i alınması ve uygulanması gereken tedbirleri yerine getirmekte ihmali oldu u tespit edilerek, haklarında i lem yapılan i letmelerle ilgili, devamında mevzuat hükümlerine riayet edip etmediklerinin kontrol edilmesi amacıyla, bu yerlerden numune alınması ve analiz yapılması için gerekli ücretler ile, bu i lemlerin yerine getirilmesi için gerekli giderlerin i letme sahipleri tarafından kar ılanmasının sa lanmasına, b- Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca, sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespiti sonucu, haklarında gerekli yasal i lem yapılmı olmasına ra men, sorumluluklarını yerine getirmeyerek bulundukları mahallin genel sa lı ını tehdit etti i tespit edilen yerler hakkında, turizm belgeli tesislerde l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Belediye belgeli tesislerde ise, ilgili Belediye Ba kanlıkları ile i birli i yapılarak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 259. maddesi hükmünün, gecikmeksizin uygulanmasına. Madde 2; Sa lık Bakanlı ı Temel Sa lık Hizmetleri Genel Müdürlü ü' nün tarih ve 05/776 sayılı kızartma ya ları hakkında alınacak tedbirlere ili kin yazısı okunup müzakere edilerek; A- Özellikle toplu tüketim yerlerinde (hızlı yemek yerleri, lokantalar, yemekhaneler v.b) ve yemek fabrikalarında kullanılan kızartma ya larının de i tirilmesi gereken zamanda de i tirilmedi i, defalarca kullanıldı ı iddiaları üzerine ve uzun süre yüksek ısıya maruz

5 kalması durumunda kızartmalık ya larda karsinojenik, mutajenik zararlı bile iklerin olu arak insan sa lı ını tehlikeye sokaca ı dikkate alınarak, bu tehlikeyi önleyecek tüm tedbirlerin ilgili kurum ve kurulu larca ( l Tarım Müdürlü ü, l Sa lık Müdürlü ü ve Belediyeler) alınması, uygulanması ve takibinin sa lanmasına, Bu amaçla; 5728 sayılı Kanunla de i ik 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5216 sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26.09,2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüdü e giren "Gıda Güvenli i ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik"" gere i yukarıda belirtilen i kollarında kullanılan kızartma ya ları konusunda l Tarım Müdürlü ü, Belediyeler ve l Sa lık Müdürlü ünce ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli çalı maların titizlikle yürütülmesine, B- Yukarıda açıklanan tedbirlerin alınıp alınmadı ının takibi sonucunda alınması zorunlu tedbirleri yerine getirmedi i tespit edilen i letmeler hakkında, 5728 sayılı Kanunla de i ik 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29. maddesi gere ince gerekli. i lemlerin gecikmeksizin yapılmasına. Madde 3: ehir ve köy içme sularının, Dünya Sa lık örgütü tarafından belirlenen temel standartlara uygunlu unun sa lanması ve ebekeden akan içme suyunun halkımız tarafından hiç endi e duyulmadan kullanılmasının temini amacıyla; A- Belediyeler ve l Özel daresince, su temin edilen mahallerde su depolan, kaptaj ve isale hatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, temizlik ve bakımının yapılması, arıza ihtimalleri de dikkate alınarak yedek klorlama makinelerinin temin edilmesine, su yapıların etrafında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kaynakların dı etkenlere kar ı koruma altına alınmasına. B- Özellikle yaz aylarında içme suyunun klorlanmasına özen gösterilmesine, biyolojik ve kimyasal tahlillerin sürekli yaptırılarak sonuçların Valili e ( l Sa lık Müdürlü üne) bildirilmesine, söz konusu tahlilleri yaptırmayan ve zamanında sonuçlan hakkında Valili e bilgi vermeyen kurum ve kurulu lar hakkında gerekli yasal i lemlerin yapılmasına C- çme suyunun kuyulardan temin edildi i yerlerde, klorlama i lemi yapılmada ebekeye su verilmemesine, buna ilaveten, ebekenin yenilenmesi veya tamirinden sonra ebekeye su verilmeden önce süper klorlama yapılmasına ve belirli aralıklarla ebekelerin tahliye vanaları vasıtasıyla temizlenmesinin sa lanmasına.

6 D- Arıtma tesislerinin sürekli çalı tırılmasına ve arıza ihtimaline kar ı her türlü tedbirin alınmasına, E- ebekeli çme suyu tesisi bulunan köylerde otomatik klorlama makinelerinin takılmasına ve sürekli çalı tırılmasının sa lanmasına, ebekeli tesis bulunmayan köy veya ba lılarında ise ferdi dezenfeksiyon yapılarak klorlama için gerekli tedbirlerin alınmasına, F- Kaymakamlıklar, Belediye Ba kanlıkları ve l Özel daresi tarafından, içme suyunun kalitesi ve standartlara uygunlu u ile tesislerin temizli inin düzenli olarak kontrol ettirilmesine ve yapılan kontrollerin sonuçlarının de erlendirilmek üzere Valili e ( l Sa lık Müdürlü üne) gönderilmesine, bu hususta görev ve sorumluluklarını yerine getirmedi i tespit edilen görevliler hakkında gecikmeksizin gerekli yasal i lemlerin yapılmasına Oy birli i ile karar verilmi tir. 2009/01 l Hıfasıhha Kurulu Görü me ve Karar Tutana ı 4/4

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALİŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 23.11.2003/25298 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi

YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN. Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi YAPIM LER NDE SÖZLE MEN N MZALANMASINDAN SONRA KE FTEK B R M F YATLARIN DE T R L P DE T R LEMEYECE Ali ÖZEK Sayı tay Ba denetçisi G R : 2886 Sayılı Devlet hale Kanunu'nun 9'uncu maddesinde muhammen bedelin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 Nisan 2013 - İstanbul Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA TAŞKIN MEVZUATI İLE DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN TESİSLERİNE YAPILAN MÜDAHALELERİN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/09/2000 Yayımlandığı

Detaylı