1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier"

Transkript

1 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım

2

3 Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

4 cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Gelengül Erkara 1. Basım: Basım: adet, Aralık 2015 ISBN Das Fliegende Klassenzimmer, Erich Kästner Atrium Verlag, AG Zürich, 1935 Can Sanat Yayınları A.Ş., 1989 Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla satın alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. Yayıncı Sertifika No: Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Faks: Kapak Baskı: Azra Matbaası; Sertifika No: Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3 No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul İç Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaacılık; Sertifika No: Adres: Maltepe Mah. Gümüşsuyu Cad. No:16 Topkapı, İstanbul

5 Bu kitabın sahibi:...

6

7 Erich Kästner Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 35 MAYIS AÇIKGÖZ BUDALALAR BEN KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN DON KİŞOT GULLIVER İN GEZİLERİ HAYVANLAR TOPLANTISI İKİZLER NEYİN PEŞİNDE KUAFÖRDEKİ DOMUZ VE BAŞKA ÖYKÜLER KÜÇÜK ADAM KÜÇÜK ADAM VE KÜÇÜK HANIM KÜÇÜK HAFİYELER Emil ve Akrobatlar KÜÇÜK HAFİYELER Emil ve Dedektifler NOKTACIK İLE ANTON PALAVRACI BARON SOYTARININ TUHAF HİKÂYELERİ 23 Şubat 1899 da Dresden de doğdu. Birinci Dünya Savaşı na katıldı. Savaştan sonra liseyi bitirdi ve üniversitede Alman dili, tarih, felsefe ve tiyatro tarihi okudu. Gazetelerde redaktör ve tiyatro eleştirmeni olarak çalıştı te iktidardaki Nasyonal Sosyalistler bütün kitaplarını yaktılar. Gestapo tarafından iki kez tutuklandı ve 1943 yılında yazı yazması yasaklandı. Savaştan sonra tiyatro ve film alanlarında çalıştı yılında edebiyat çalışmalarına son verdi yılında Münih te öldü. Yaşamı boyunca yapıtları pek çok ödüle layık görüldü. Çocuklar için yazmış olduğu kitaplar bütün dünyada çeşitli dillere çevrildi. Kästner, Alman çocuk edebiyatında yeni bir çığır açmış, çocuk kitaplarını gerçekçi temeller üzerine oturtmuştur.

8

9 Önsözün Birinci Bölümü Ba yan Käst ner ile oð lu ara sýn da ki bir atýþ ma dan, Zug Da ðý nýn do ru ðu na bak mak tan, Gott fried adýn daki bir ke le bek ten, si yah-be yaz bir ke di den, hiç eri meyen bir par ça kar dan, uyum lu bir pay dos saa tin den, ay rý ca bu za ðý la rýn bü yü yün ce ba zen öküz ol du ðu yolun da ki ye rin de uya rý dan söz edi yor. Bu se fer ki ada ma kýl lý bir Noel öy kü sü ola cak. Aslýn da bu öy kü yü iki yýl ön ce yaz mak is te miþ tim ve da ha son ra da ta bii ki ge çen yýl. Ama olur ya iþ te, ara ya hep bir þey ler gir di. Ta ki ge çen ler de an nem, Bu yýl da yaz maz san, Noel de sa na bir þey yok! deyin ce ye ka dar. Böy le ce her þey ka rar laþ tý rýl mýþ ol du. Ale la cele ba vu lu mu ha zýr la dým, te nis ra ket le ri mi, ma yo mu, yeþil kur þun ka le mi mi ve bir to mar kâ ðý dý ba vu la koydum ve di li miz dý þa rý da, kan ter için de, tren is tas yo 7

10 Erich Kästner UÇAN SINIF nu nun bek le me sa lo nun da du rur ken, Pe ki þim di ne re ye? di ye sor dum. Çün kü ko lay ca an la þý la bi le ceði üze re, bu yaz sý ca ðýn da bir Noel öy kü sü ka le me al mak hiç de ko lay de ðil. Ýn san po po su nun üs tü ne otu rup þöy le ya za maz ya: Don du ru cu bir so ðuk vardý. La pa la pa kar ya ðý yor ve pen ce re den bak tý ðýn da Bay Dok tor Ei sen ma yer in ku lak me me le ri do nu yordu. De mek is te di ðim, aðus tos ayýn da ai le pla jýn da ya týp ta vuk gi bi ký za rýr ken ve her an için gü neþ çarpma sý na uð ra ya bi le cek ken, in san böy le þey ler ya zamaz. Öy le de ðil mi? Ka dýn lar pra tik tir. An nem he men bu iþin ica bý na bak tý. Bi let le rin sa týl dý ðý gi þe ye gi dip me mu ra dost ça selam ver di ve, Af fe der si niz, aðus tos ayýn da ne re de kar var dýr? di ye sor du. Adam ön ce, Ku zey Kut bu n da, di ye cek ol du, ama son ra an ne mi ta ný ya rak di li nin ucu na ge len yersiz söz le ri yu tup ki bar ca þöy le de di: Zug Da ðý nýn do ru ðun da, Ba yan Käst ner. Böy le ce he men o an da Yu ka rý Bav ye ra ya bir bi let al mam ge rek ti. An nem da ha, Noel öy kü nü bi tir meden eve dö ne yim de me! Sý cak tan pat la ya cak olur san, Zug Da ðý nýn do ru ðun da ki so ðuk kar la ra ba kar sýn ar týk. An la þýl dý mý? der ken, tren ha re ket et ti. Ça ma þýr la rý ný eve yol la ma yý unut ma! di ye baðýr dý an nem ar kam dan. Onu bi raz cýk kýz dýr mak için, Sen de çi çek le re su 8

11 ver! di ye ses len dim. Son ra bir bi ri mi zi göz den kay bedin ce ye ka dar men dil sal la yýp dur duk. Þim di on dört gün dür Zug Da ðý nýn etek le rin de, ko yu ye þil renk li bü yük bir gö lün ký yý sýn da ka lý yo rum ve yüz me di ðim, ant ren man yap ma dý ðým, te nis oy nama dý ðým ya da göl de kü rek çek me di ðim za man lar da uç suz bu cak sýz bir ça yý rýn or ta sýn da, kü çük bir bankta otu ru yo rum ve ba cak la rý bo yu na sal la nýp du ran önüm de ki ma sa da No el öy kü mü ya zý yo rum. Et ra fým rengârenk çi çek ler le kap lý. Ça yýr gü zel le ri rüzgârýn önün de say gýy la eði li yor lar. Ke le bek ler gezme ye çýk mýþ, uçu yor lar. Hat ta iç le rin den bi ri, ta vus be nek li bü yük bir ke le bek be ni ara sý ra zi ya re te bi le ge li yor. Ona Gottf ried adý ný tak tým, üs te lik bir bi ri mizden hoþ la ný yo ruz da. Bir gün bi le geç mi yor ki, ka natla rý ný çýr pa rak ge lip de kâðýt la rý mýn üze ri ne kon masýn. Na sýl gi di yor, Gottf ried? di ye so ru yo rum ona he men. Ha yat hâ lâ gü zel mi? Ya nýt ola rak ka nat larý ný ya vaþ ça in di rip kal dý rý yor ve son ra da mut lu mesut ken di yo lu na gi de rek uç ma ya de vam edi yor. Kar þý da ki ko yu renk li çam or ma ný nýn ke na rý na ko ca man bir odun yý ðý ný is tif len miþ. Üze rin de si yahbe yaz bir ke di otu ru yor ve göz le ri ni dik miþ, ba na baký yor. Ona bü yü ya pýl dý ðý ve ca ný is ter se ko nu þa bi lece ði hak kýn da yo ðun þüp he le rim var. Yal nýz ca ca ný ko nuþ mak is te mi yor. Ne za man bir si ga ra yak sam, sýr tý ný ka bar tý yor. Erich Kästner UÇAN SINIF 9

12 Erich Kästner UÇAN SINIF Öð le den son ra la rý tü yü yor; çün kü o za man sý caktan pi þi yor. Ben de pi þi yo rum; ama ora da kal ma ya da de vam edi yo rum. Yi ne de: Böy le otu rup du rur ken ve sý cak tan pi þer ken, bir yan dan da sözge li mi bir kar topu sa va þý ný an lat mak, hiç de öy le az buz þey de ðil. Son ra bank ta ar ka ma yas la nýp yük sek ka ya lýk larýn da hiç eri me yen buz gi bi kar la rýn pý rýl da dý ðý Zug Da ðý nýn do ru ðu na ba ký yo rum; iþ te þim di yaz ma ya de vam ede bi li rim! Kuþ ku suz, ba zý gün ler göl ta ra fýndan bu lut la rýn yak laþ tý ðý, gök yü zü nü boy dan bo ya ge çe rek Zug Da ðý nýn do ru ðu na yö nel di ði ve ta ki artýk hiç bir þey gö rün mez olun ca ya ka dar do ru ðun önün de top lan dý ðý da olu yor. El bet te o za man kar to pu sa vaþ la rý ný ve tam da ký þa öz gü öbür olay la rý an lat ma fas lý çok tan geç miþ olu yor. Ama fark et mez. Böy le gün ler de ben de iç mekân lar da ge çen sah ne le ri an la tý yo rum. Ýn san ba þýnýn ça re si ne bak ma yý bil me li! Ak þam la rý be ni dü zen li ola rak Eduard alý yor. Eduard, mi nik boy nuz la rýy la gü zel ler gü ze li kah veren gi bir bu za ðý. Boy nun da bir çýn gý rak asý lý ol duðun dan, in san onun gel di ði ni uzak tan bi le an lý yor. Boy nun da ki çýn gý rak ön ce çok uzak lar da bir yer de ça lý yor; çün kü bu za ðý yu ka rý lar da ki bir dað ot la ðýn da ot lu yor. Son ra çýn gý ra ðýn se si gi de rek yak la þý yor. Sonun da da Eduard gö rü nü yor. Að zýn da, san ki özel lik le be nim için top la mýþ gi bi, bir kaç sa rý ça yýr pa pat ya sý, 10

13 Akşamları, beni düzenli olarak Eduard alıyor.

14 Erich Kästner UÇAN SINIF yük sek, ko yu ye þil renk li çam aðaç la rý nýn ara sýn da be li ri yor ve ça yýr dan ge çip aðýr aðýr be nim otur duðum ban ka yak la þý yor. N ol du, Eduard, pay dos mu et tin? di ye sor dum ona. Ýri göz le riy le ba na ba kýp ba þý ný sal lar ken, boynun da ki çýn gý ra ðý öt tü. Bir yan dan da ot la ma ya devam edi yor du; ne de ol sa dü ðünçi çek le ri ve ge lin cikler en fes ti. Ben de bir kaç sa týr da ha yaz dým. Yük sekler de bir kar tal ha va da dai re ler çi zi yor ve dö ne dö ne gök yü zü ne çý ký yor du. So nun da ye þil kur þun ka le mi mi kal dý rýp Edu ard ýn sý cak, kay gan pos tu na vur dum. O da ar týk ye rim den kal ka yým di ye kü çük boy nuz la rýy la be ni it ti. Son ra bir lik te o gü zel, rengârenk ça yýr dan ge çe rek evin yolu nu tut tuk. Ote lin önün de ve da laþ týk. Çün kü Eduard otel de de ðil, kö þe de ki bir çift çi nin ya nýn da ka lý yor du. Ge çen ler de çift çi ye sor dum. Eduard ýn bü yü yünce ke sin lik le ko ca man bir öküz ola ca ðý ný söy le di. 12

15 Önsözün İkinci Bölümü Ye þil bir kur þun ka le min kay bol ma sýn dan, ço cukla rýn göz yaþ la rý nýn ne ka dar iri ol du ðu hak kýn da ki bir gö rüþ ten, kü çük Jo nat han Trotz un ok ya nus yol cu lu ðu ile bü yü kan ne ve bü yük ba ba sý nýn onu ne den kar þý lama ya gel me dik le rin den, na sýr la ra öv gü den, ay rý ca cesa ret ile zekâyý ay ný ke fe ye koy mak ge rek ti ði ne iliþ kin acil bir ta lep ten söz edi yor. Dün ak þam ye me ði mi ye dik ten son ra ko nuk lar için ay rý lan sa lon da tem bel tem bel otu rur ken, ni yetim yaz ma ya de vam et mek ti as lýn da. Alp Dað la rý nýn ala ca ka ran lýk ta ký za ran gö rün tü sü sön me ye yüz tutmuþ tu. Zug Da ðý nýn do ru ðu ve ka ya lýk lar, yak laþmak ta olan ge ce nin ka ran lý ðý na gö mü lü yor du. Gö lün öbür ký yý sýn da ise do lu nay, kap ka ra or ma nýn üze rinden gü lüm se ye rek ba ký yor du. O sý ra da ye þil kur þun ka le mi mi kay bet ti ði mi fark 13

16 Erich Kästner UÇAN SINIF et tim. Eve dö ner ken, çan tam dan düþ müþ ol ma lýy dý. Bel ki de gü zel ler gü ze li bu za ðý Eduard onu bir otun sa pý sa nýp yu tu ver miþ ti. Ne olur sa ol sun, þim di konuk lar için ay rý lan sa lon da öy le ce otur muþ, hiç bir þey ya za mý yor dum. Çün kü bü tün otel de, üs te lik de son de re ce þýk bir otel ol ma sý na kar þýn, ödünç ala bile ce ðim tek bir ye þil kur þun ka lem bi le yok tu. Ha ri ka, de ðil mi? So nun da, ya za rý nýn ba na ar ma ðan et ti ði bir çocuk ki ta bý ný eli me alýp oku ma ya baþ la dým. Ama hemen elim den bý rak tým. An cak bu ka dar ký za bi lir dim! Ni ye ol du ðu nu si ze söy le ye yim. Bu bey, ki ta bý ný okuyan ço cuk la ra, san ki ço cuk lar hep þen þak rak lar mýþ da mut lu luk tan ne ya pa cak la rý ný bi le mez ler miþ gi bi ol duk la rý ný yut tur ma ni ye tin dey di! Ýki yüz lü be yi miz, ço cuk luk de nen þey san ki pas ta ha mu run dan ya pýlmýþ en fes bir þey miþ gi bi dav ra ný yor du. Ye tiþ kin bir in san na sýl olur da gü nün bi rin de, çocuk la rýn ba zen ne ka dar üzün tü lü ve mut suz ola bi lecek le ri ni hiç ha týr la ma ya cak ka dar ken di genç li ði ni unu ta bi lir? (Ye ri gel miþ ken, siz den bü tün kal bim le ri ca ede rim: Ken di ço cuk lu ðu nu zu as la unut ma yýn! Ba na söz ve ri yor mu su nuz? Söz mü?) Ýn sa nýn ký rý lan bir oyun cak be bek için ya da sonra dan he pi mi zin ba þý na ge le bi le ce ði gi bi, bir dos tu nu kay bet ti ði için að la ma sý, as lýn da hiç fark et mez. Ýn sanýn ne ye üzül dü ðü ha yat ta hiç önem li de ðil dir; önem 14

17 li olan, yal nýz ca in sa nýn ne ka dar üzül dü ðü dür. Çocuk la rýn dök tü ðü göz yaþ la rý, Tan rý ka týn da, da ha küçük de ðil dir ve tar tý ya vu ru la cak ol sa, ço ðu za man bü yük le rin dök tü ðü göz yaþ la rýn dan da ha aðýr çe kerler. Sa kýn yan lýþ an la ma yýn, bey ler! Ge rek siz ye re yumu þa yýp alt tan al dý ðý mýz fa lan yok. De mek is te di ðim, in sa nýn ca ný yan dý ðýn da, dü rüst ol ma sý ge rek ti ði. Hem de ilik le ri ne ka dar. Si ze bir son ra ki bö lüm de an lat ma ya baþ la ya caðým Noel öy kü sün de, adý Jo nat han Trotz olan, ama ar ka daþ la rý nýn Johnny de di ði bir de li kan lý var. Ki ta býn asýl kah ra ma ný, do ku zun cu sý nýf ta ki bu ço cuk de ðil. Fa kat ya þamöy kü sü bu ra ya çok iyi gi de cek. Johnny, New York ta doð muþ tu. Ba ba sý Al man dý. An ne si ise bir Ame ri ka lý. An ne ve ba ba sý be ra ber ken ke diy le köpek gi biy di ler. So nun da an ne si kaç mýþ tý za ten. Johnny dört ya þýn day ken, ba ba sý onu Al man ya ya gi den buhar lý bir ge mi ye bin dir mek üze re New York Li ma ný na gö tür müþ tü. Kü çük Johnny ye bir bi let al mýþ, kah veren gi cüz da ný na on do lar sý kýþ tý rýp boy nu na da üzerin de Johnny nin adý nýn ya zý lý ol du ðu bir kâ ðýt as mýþtý. Son ra kap ta nýn ya ný na çýk mýþ lar dý. Ba ba sý þöy le de miþ ti: Lüt fen be nim ço cu ðu mu da Al man ya ya gö tü rün! Bü yü kan ne ve bü yük ba ba sý Ham burg da onu kar þý la yýp ge mi den ala cak lar. Pe ki, ba yým, di ye ya nýt ver miþ ti kap tan. Böy le ce Johnny nin ba ba sý da or ta dan kay bol muþ tu. Erich Kästner UÇAN SINIF 15

18 Erich Kästner UÇAN SINIF Bu nun üze ri ne Johnny tek ba þý na ok ya nu su geç ti. Yol cu lar ona son de re ce ya kýn dav ra ný yor, çi ko la ta ve ri yor, boy nun da asý lý du ran kâðý dý oku yup, A man da aman, kü çük bir ço cuk ola rak bu bü yük de ni zi geçe bil di ðin için ne ka dar da þans lý sýn, di yor lar dý. Bir haf ta lýk bir yol cu luk tan son ra Ham burg a varmýþ lar dý. Kap tan, gü ver te nin mer di ven le rin de Johnny nin bü yü kan ne ve bü yük ba ba sý ný bek le me ye ko yulmuþ tu. Yol cu la rýn hep si ge mi den iner ken, Johnny nin ya na ðý ný son bir kez da ha ok þu yor du. Duy gu la nan bir La tin ce pro fe sö rü, Her þey gön lün ce ol sun, ev lat, de di. Ka ra ya çý kan tay fa lar, Kuy ru ðu dik tut, Johnny! di ye ba ðýr dý lar. Ar dýn dan da bir son ra ki Ame ri ka yolcu lu ðun da yi ne pý rýl pý rýl gö rün me si için bu har lý gemi yi baþ tan aþa ðý bo ya ya cak adam lar gü ver te ye çýk týlar. Kap tan rýh tým da dur muþ tu, kü çük ço cu ðun elinden tut muþ, ara sý ra ko lun da ki saa te ba ka rak bek liyor du. Fa kat gel me yen bi ri le ri var sa, on lar da Johnny nin bü yü kan ne ve bü yük ba ba sýy dý. Za ten ge le mez lerdi de. Çün kü uzun yýl lar ön ce öl müþ ler di! Ba ba sý çocu ðun dan dü pe düz kur tul mak is te miþ ve ne ola ca ðý üze ri ne çok da ka fa yor ma dan onu Al man ya ya yol lamýþ tý. O za man lar Jo nat han Trotz ba þý na ge len þe yin ne ol du ðu nu an la ya cak yaþ ta de ðil di. Ama bü yü yün ce, ya ta ðýn da gö zü nü kýrp ma dan ya týp að la dý ðý pek çok 16

19 ge ce ol du. Kal dý ki dört ya þýn day ken ba þý na ge len bu acý ola yý, ina nýn ba na, ce sur bir de li kan lý ol ma sý na kar þýn, öm rü bo yun ca at la ta ma ya cak tý. Olay lar aþa ðý yu ka rý þöy le ge liþ ti: Kap ta nýn ev li bir kýz kar de þi var dý; kü çük ço cu ðu onun ya ný na bý rak tý, Al man ya ya gel dik çe, onu zi ya ret et ti ve ço cuk on yaþý na gel di ðin de, onu Kirch berg ya kýn la rýn da ya tý lý bir okul olan Jo hann Si gis mund Li se si ne ver di. (Za ten Noel öy kü mü zün geç ti ði yer de iþ te bu ya tý lý okul.) Jo nat han Trotz hâlâ ta til ler de ba zen kap ta nýn kýz kar de þi ne gi der. Ýn san lar ona kar þý çok iyi dir ler. Ama ço ðun luk la ta til ler de okul da ka lýr. Çok ki tap okur. Ayrý ca giz li giz li öy kü de ya zar. Gü nün bi rin de bel ki de bir ya zar olur. Ama bu nu þim di den bi le me yiz. Gü nün ya rý sý ný oku lun bü yük bah çe sin de ge çi rir ve baþ tan ka ra kuþ la rýy la ko nu þur. Kuþ lar eli ne ko nar ve o ko nuþ tuk ça, kü çük göz le riy le, me rak la ona ba kar lar. Ki mi za man on la ra kah ve ren gi kü çük bir cüz dan ile için de ki on do lar lýk bank no tu gös ter di ði de olur Si ze Johnny nin ya þamöy kü sü nü an lat ma mýn tek ne de ni, dün ak þam ko nuk lar için ay rý lan sa lon da otu rur ken ki ta bý ný oku du ðum iki yüz lü be yin, ço cukla rýn her za man þen þak rak ol duk la rý ný ve se vinç ten ne ya pa cak la rý ný bi le me dik le ri ni id dia et me siy di. Adam böy le dü þü nü yor iþ te! Oy sa ha ya týn aðýr lý ðý, pa ra ka zan mak la baþ la maz. Erich Kästner UÇAN SINIF 17

20 Erich Kästner UÇAN SINIF Bu nun la baþ la yýp bu nun la da bit mez. Her ke sin bil di ði bu þey le ri, ken di niz le bö bür le ne si niz di ye vur gu la mýyo rum, as la! Si zi kor kut mak için de söy le mi yo rum. Ha yýr, ha yýr. Ola bil di ðin ce mut lu olun! Ay rý ca kü çük ka rýn la rý ný za gül mek ten að rý lar gi rin ce ye ka dar da gü lün! Yal nýz ca: Ken di ni zi kan dýr ma yýn ve baþ ka la rý nýn da si zi kan dýr ma sý na izin ver me yin. Bir þey ler ters git ti ðin de, kork ma yýn. Belanýn üs tü ne git me yi öð renin. Þans sýz lý ða uð ra dý ðý nýz da, pes et me yin. Kuy ru ðu dik tu tun! Na sýr bað la yýn! Bok sör le rin de di ði gi bi, yum ruk yer ken sað lam dur ma lý sý nýz. Yum ruk ye me yi ve sin dir me yi öð ren meli si niz. Yok sa ha ya týn si ze at tý ðý da ha ilk to kat ta nakavt olur su nuz. Çün kü ha ya týn eli aðýr dýr, bey ler! Ýnsan böy le bir to kat ye di ðin de, bu na ha zýr lýk lý de ðil se, kü çük bir ka ra si ne ðin ök sür me si bi le ye ter, bur nunun üs tü ne iki sek sen uza ný ve rir. De mek ki: Kuy ruk dik tu tu la cak! Na sýr bað lanacak! An la þýl dý mý? Bu iþin püf nok ta sý ný bi len, ya rý ya rý ya ka zan mýþ de mek tir. Ne de ol sa böy le bi ri, to kat ye dik ten son ra te þek kür et se bi le, þu iki özel li ði hare ke te ge çi re bi le cek ka dar da ant ren man lý dýr: ce sa ret ve zekâ. Ýþ te önem li olan da bu dur. Ay rý ca þim di söyle ye cek le ri mi de bir ke na ra ya zýn: Ce sa ret ol ma dan zekâ, hiç bir iþe ya ra maz; zekâ ol ma dan ce sa ret ise ap tal lýk týr! Dün ya ta ri hi, ap tal in san la rýn ce sur ya da 18

21 ze ki in san la rýn kor kak ol du ðu dö nem ler le do lu dur. Doð ru olan, bu de ðil dir. Ne za man ki ce sur lar ze ki, ze ki ler de ce sur olur, iþ te o za man sýk sýk ha ta ya dü þe rek öy le ol du ðu nu san dý ðý mýz bir þey de ger çek olur, in san lýk ger çek ten iler ler. Ay rý ca bu ne re dey se fel sefi sa týr la rý ya zar ken, önüm de ba cak la rý sal la nan ma sa, rengârenk, uç suz bu cak sýz bir ça yý rýn or ta sýn da ki o bank ta otu ru yo rum yi ne. Sa bah le yin ilk iþ ola rak ken di me sö mür ge lerden ge len mal la rýn sa týl dý ðý bir dük kân dan ye þil bir kur þun ka lem al dým. Þim di yi ne ak þa mü ze ri ol du bi le. Zug Da ðý nýn do ru ðun da ye ni ya ðan kar lar pa rýl dý yor. Kar þý da ki odun yý ðý ný nýn üze rin de si yah-be yaz kedi otur muþ, göz le ri ni kýrp ma dan et ra fa ba ký yor. Ona bü yü ya pýl dý ðý na emi nim! Dos tum Eduard ýn boy nunda asý lý çýn gý ra ðýn se si de ken di siy le bir lik te dað dan aþa ðý ini yor. Bi raz dan be ni al ma ya ge le cek ve kü çük boy nuz la rýy la ite cek. Ta vus be nek li ke le bek Gott f ried bu gün uð ra ma dý. Uma rým, ba þý na bir þey gel me miþ tir. Evet, so nun da ya rýn Noel öy kü sü nü an lat ma ya baþ la ya ca ðým. Öy kü de ce sur lar dan ve kor kak tav þanlar dan, akýl lý lar dan ve man ka fa lar dan söz edi le cek. Ne de ol sa, bir ya tý lý okul da her cins ço cuk bu lu nur. Þim di ak lý ma gel di: Bir ya tý lý oku lun na sýl bir þey ol du ðu nu he pi niz bi li yor mu su nuz? Ya tý lý okul, için de otu ru lan okul dur. Þöy le de de ne bi lir: öð ren ci kýþ la sý. Erich Kästner UÇAN SINIF 19

22 Erich Kästner UÇAN SINIF Ço cuk lar ora da ya þar lar. Ye mek le ri ni bü yük bir yemek ha ne de ki uzun ma sa lar da yer ler; sof ra yý ken di leri kur mak zo run da dýr lar. Bü yük ya tak ha ne ler de uyurlar; ha de me sa bah la rý er ken den ge le rek kor kunç bir gü rül tüy le çan ça lar. Son sý nýf öð ren ci le rin den bir kaçý, ya tak ha ne so rum lu su dur. Öbür öð ren ci le rin yatak tan yýl dý rým hý zýy la fýr la yýp fýr la ma dýk la rý na bi rer av kö pe ði gi bi dik kat ke si lir ler. Ba zý ço cuk lar ya tak larý ný doð ru düz gün top la ma yý öð re ne mez ler ve bu yüz den, öbür ço cuk lar cu mar te si ve pa zar la rý izin li çý kar ken, on lar etüt oda sýn da ce za ya ka lýr lar. (Yi ne de ya tak top la ma yý öð re ne mez ler bir tür lü.) Öð ren ci le rin an ne ve ba ba la rý uzak kent ler de ya da ço cuk la rýn de vam ede bi le ce ði bir üst oku lun bulun ma dý ðý ka sa ba lar da otu rur lar. Ço cuk lar da yal nýzca ta til ler de ev ci çý kar lar. Ba zý ço cuk lar, ta til so na er di ðin de de ev de kal ma yý is ter ler. Yi ne ba zý la rý, ai lele ri izin ve rir se, ta til ler de bi le okul da ka lýr. Bir de gün düz lü ler var dýr. Bun lar, li se nin bu lundu ðu kent te otu ran ve okul da de ðil, ken di ev le rin de ya þa yan öð ren ci ler dir. Ama ar týk ko yu ye þil renk li çam aðaç la rý nýn arasýn da gü zel ler gü ze li bu za ðý, dos tum Eduard be lir di. Ýþ te þim di de boy nuz la rýy la ba na bir se lam ça ký yor ve ça yýr dan ge çip aðýr aðýr be nim otur du ðum ban ka yak la þý yor. Ar týk pay dos et mem ge rek. 20

23 Þim di ya ným da dur muþ, se vim li se vim li ba na baký yor. Ça lýþ ma mý böl dü ðü için özür di li yor san ki! Yarýn sa bah er ken den kal kýp so nun da Noel öy kü sü nü an lat ma ya baþ la ya ca ðým. An nem dün ba na mek tup ya zýp ne ka dar iler le diði mi sor muþ. Erich Kästner UÇAN SINIF 21

24

25 YAŞ Erich Kästner UÇAN SINIF Bolca mizah, bitmeyen eğlence... Bir kez okumak yetmeyecek! Uçan Sınıf ın kahramanları, yatılı bir okulun çocukları. Öykümüz şöyle başlıyor: Yılbaşına az bir zaman kalmıştır. Çocuklar, Uçan Sınıf adında bir oyun hazırlamaya karar verirler. Ne var ki çalışmaları yarım kalır. Çünkü bir başka okulun öğrencileri, hem oyunda rol alan oyunculardan birini, hem de çocukların alıştırma kitaplarını kaçırmışlardır... Bakalım aralarındaki sıkı dostluk, bu sorunu çözmeye yetecek midir? ISBN

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı