Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu"

Transkript

1 Hesapverebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu Denis McQuail Demokratik toplumlarda basın özgürlüğünün formel koşulları, yasalar ihlal edilmediği sürece gazeteciliğin sansür ve cezalardan muaf olacağı garantisine dayanır. Bunun anlamı, bazı versiyonlarda izin verilmeyen bir denetim biçimi olarak yorumlanabilme ihtimaline karşı hesapverebilirlik meselesine dikkatle yaklaşmak gerektiğidir. Bununla birlikte, basın özgürlüğü hiçbir zaman mutlak değildir ve toplumdaki diğer birey ve faillerin haklarıyla, belli bir zaman ve mekanda kamu çıkarı nın ne olduğuna dair görüşlerle sınırları çizilir. Bu özellikle, yazılı basının kazanmış olduğu tam özgürlük haklarına hiçbir zaman sahip olamayan televizyon yayıncılığı için geçerlidir. Bu farklılığın kökeninde, yayıncılık (broadcasting) tekelinin sınırlı kapasite ve potansiyele sahip olması ve televizyonculuğun yazılı medyanın ötesinde, güçlü etkiye sahip olduğuna dair yaygın görüş yer alır. Bir diğer önemli neden ise, televizyon yayınlarının genellikle nüfusun çoğunluğuna ulaşırken, gazetelerin aydın ve etkin elit kesime ulaşıyor olmasıdır. Bu nedenlerin ilk ikisi, yayın kapasitesinin büyük ölçüde genişlemesinden ve televizyonla radyonun kitleleri etkileme gücüne olan inançtaki azalmadan dolayı artık daha az geçerlidir. Durum böyleyken bile, güçlü bir mantıksal gerekçesi olmayan yayın denetim rejimlerini yürürlükten kaldırmaya karşı genel bir direnç söz konusudur. Bu direnç, yayıncılığın denetlenmesi için başka bir nedeni daha ortaya koymaktadır: politikacıların, önemli iktidar kanalları üzerinde denetim ve iktidar sahibi olma arzuları Politikacılar Medyanın sorumluluğu < 125

2 aksi takdirde bu kanalların, potansiyel rakiplerinin ve ekonomik iktidar sahiplerinin eline geçeceğinden endişe etmektedir. Kamu yayıncılığını benimseyen medya sistemlerinde televizyon gazetecilerinin toplumsal ve siyasal çatışma konularında denge ve tarafsızlık normlarına sıkı sıkıya uymaları konusunda (zaman zaman yaptırım gücü olan) güçlü bir baskının varlığı önemlidir. Bu, gazeteciliğin mesleki kurallarıyla tutarsız olmamakla birlikte bazı durumlarda özel sorunlara yol açmaktadır. Demokratik devletleri kamu yayıncılığı sistemlerinde gazetecilerden kamu çıkarı temelinde kurallara itaat etmelerini talep edebilir. Bu ise, habercilik özgürlüğünün sınırlandırılmasıyla sonuçlanabilir. Bu noktaları akılda tutmak iki nedenle önemlidir: Çünkü hesapverebilirlik sorunu, kamunun ve toplumun refahı saikiyle savunulması kolay, ancak özgürlük için gizli riskler taşıyan, hassas bir meseledir. Özgürlüğün korunması hesapverebilirlik biçimlerine bir engel teşkil etmek zorunda değildir, ancak, sorumluluğun en yüksek derecedeki özgürlükle uyum içinde olması gerekir. Özgürlük ilkesi her şeyden önce demokratik toplumun doğasından kaynaklansa da, aynı zamanda, aktüel olayların izlenmesi ve gerçeğe uygun bir şekilde aktarılmasına dayanan gazetecilik pratiğinin temel ilkelerinden biridir. Gazeteci, özgürlük olmaksızın uygunluk kriterlerine bağlı olarak ve güçlü çıkar gruplarının yaratacağı sonuçlardan korkmadan konusunu seçemez. Hakikat arayışı araştırma yapma özgürlüğüne, okurların gazeteciliğe duyduğu güven ise haberlerin bağımsız bir şekilde ve nesnel ölçütlere (adil ve dengeli) uygun olarak üretilmesine bağlıdır. Hesapverebilirliğin tanımı Bu terimin basit bir tanımı yoktur fakat bu bağlamda hesapverebilirlik, medyanın, yaptığı yayınlarla ilişkili kararlarını savunabilmesine ya da doğrulamasına veya yayından doğacak planlanmış, öngörülebilir ya da mevcut sonuçları yanıtlayabilmek üzere üstlendiği yükümlülüklere gönderme yapar. Hesapverebilirlik, meşru bir zeminde talep edildiği takdirde uygulamalarla ilgili hesap verme ya da uygulamaların açıklamasını yapma ve böylece şikâyetlere karşılık vermeye gönüllü olmayı ifade eder. Hesapverebilirlik süreci şunları gerektirir: 126 > Televizyon haberciliğinde etik

3 bir talep sahibi ve bir talep (medyanın etkilediği bir kişi ya da grubun şikayeti ya da isteği); ihtilafa yol açan bir yayın, dolayısıyla kimi ilkelere (bir dizi davranış ve performans kriterine) karşı saldırı olduğunu dair bir iddia talebe verilen yanıt ve genellikle sorunlu durumla başa çıkmak için bilinen, kabul görmüş, formel ya da informel bir yol. Gazeteciler çeşitli iddia sahiplerine ama öncelikle kendi izlerkitlelerine, haberlerden etkilenenlere ve toplum adına konuşan kişilere karşı hesap vermeye çağrılabilirler. Gazeteciliği çevreleyen belirgin bir özgürlük alanıyla birlikte hesapverebilirliğin potansiyel biçimleri de (aşağıda ayrıntılandırıldığı gibi) bu özgürlük alanı içinde varlığını hissettirir. Öyle ki medya örgütlenmesinin dışında kalan herhangi bir resmi otoriteye yanıt vermek konusunda yasal bir zorunluluk olmasa da, bazı konularda gazetecilik hesap vermekten kolay kolay kaçamaz. Daha önce bahsedilen nedenlerden dolayı yazılı basın genellikle yalnızca özdenetime ve gönüllü sorumluluğa tabi iken televizyon gazeteciliği hâlâ dışsal düzenlemelere tabidir. Öncelikle yukarıda tanımlandığı şekliyle hesapverebilirlik ile diğer denetim biçimlerini farklılaştırmamız gerekmektedir. Denetim, eşit olmayan bir güç ilişkisini ve uzlaşmanın olmadığı bir durumu imler. Hesapverebilirlik öncelikle kamu çıkarı adına gerekliyse de, medyanın kamudan geri besleme alabilmesinin bir şekli olarak da değerlidir. Gazeteciler tarafından her zaman sıcak karşılanmasa da, hesapverebilirliğin sonuçları her zaman olumsuz değildir. Hem hesapverebilirlik hem de denetim, medya ve topluma yarar sağlaması amaçlanan daha geniş bir düzenlemeler setinin içine dahil edilmiştir; bunlar, toplumsal bir kurum olarak medyanın içsel unsurlarıdır. Tekniğin giderek daha da kompleks hale gelmesi ve medya sistemlerinin uluslararası karakteri düzenlemelerin azalmak bir tarafa artmasına yol açmıştır. Medyanın sorumluluğu < 127

4 Gazeteciliğe uygulanmış başlıca yönetişim ve hesapverebilirlik biçimleri Yönetişim (governance) terimi, kamusal iletişime katılan herkesin yararı için gazeteciliğin her tür düzenlenme ve yön verme şekli için kullanılır. Dışsal ve içsel yönetişim biçimleri ile resmi ve gayri resmi yöntemler arasında bir ayrım yapmak yararlıdır. Dışsal yönetişim, patronlar, yöneticiler ya da mesleki örgütler tarafından empoze edilen kısıtlamalardan farklı olarak, medya kuruluşunun dışında oluşan veya itiraz edilemeyen yükümlülükler ve baskıları içerir. Resmi ve resmi olmayan yöntemler arasındaki fark; kısmen sorumluluğu kabul etme dereceleri, kısmen de sürecin içinde yer alan kısıtlamaların derecesiyle (sert ya da gevşek denetim) ilgilidir. Buna ek olarak, resmi denetimler prosedür oluşturmak için yasa haline getirilir ve uygulanır; resmi olmayanlar ise programlı olmayan, doğrudan gözlenemeyen etki ve baskılardan oluşur. Hesapverebilirlik sorununun ortaya çıkması, çoğunlukla otoriteyle ilişkilerde ya da belirli bir yerleşim yerindeki (örneğin bir bölge ya da şehir) insanların bir gazete yayınından etkilenmesiyle olur; ancak gazetecilik genelde, ulusal düzeyde de sorumludur. Ulusal bir bağlılığı olmayan uluslararası medyaların sayısı giderek artsa da, ana yönetişim merkezinin bulunduğu ülkenin otoritesi dışında, gazeteciliğin sorumlu tutulabileceği ulus üstü bir otoriteye henüz pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle internet gazeteciliği büyük ölçüde hesapverebilirliğin dışındadır. Ancak ulusal hukuk sistemlerinde muhtelif biçimlerde hesap vermeye zorlanabilir. Pratikte internet, ifade özgürlüğü bakımından, geleneksel medyadan daha fazla müdahaleye açıktır. Uluslararası gazetecilik, Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe konulan ya da BM İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarla somutlaşan kural niteliğindeki ilkeler uyarınca potansiyel olarak sorumlu tutulabilir, ancak resmi nitelikte herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Hesapverebilirlik aynı zamanda yayın sürecindeki farklı noktalarda ve aşamalarda karşımıza çıkabilir. Daha basit olması için haber medyasının yapısı, davranışı (conduct) ve içeriğini ayrıştırabiliriz. Yapı sahiplik, istihdam ve altyapı gibi örgütsel ve mali konularla ilgilidir. Gazetecilikle ilintili ana yapısal meseleler şunlardır: 128 > Televizyon haberciliğinde etik

5 Devletle haber medyası arasındaki ilişki (bunun içine kamu mülkiyeti ve özgürlük garantileri de dâhildir) Ulusal sınırlar içindeki işleyiş koşulları Mülkiyetin yoğunlaşması ve rekabet ile çeşitliliğin korunması Özellikle elektronik yayım (transmission) ve yayının alınmasıyla (reception) ilişkili olarak altyapı meseleleri ve teknik standartlar Hükümetler devlet adına yabancı sermaye oranları, tekelleşme derecesi, istihdam koşulları, piyasa koşullarının kilit yönleri, hammaddenin uygunluğu ve altyapı gibi konularda haber medyasının işleyişini belirleyebilir. Bu alanlardaki hesapverebilirlik, gazetecilikten uzaktır ve hesap vermesi beklenen medya değil, gazetecilik pratiğinin etkili işleyebilmesi için gerekli koşulları sağlayacak olan devlet ve hükümettir. İşleyiş (conduct) medya kurumlarının çalışma biçimiyle ilgilidir ve denetim büyük ölçüde içsel olarak belirlenir. Buna rağmen bazı meseleler, kamusal alana dâhil olur ve gazeteciliğin niteliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Aşağıdaki meseleler gazeteciliğin işleyişiyle ilgili olarak sıklıkla karşımıza çıkar: Editoryal bağımsızlığı ve editörlerle gazetecilerin kurum içi özerkliğini korumak; Kaynaklarla ilişkiler ve bilgi toplama yöntemleri (örneğin gammazlar dan veya hile ya da parayla bilgi edinmek) Mahremiyet (privacy) ve gizlilikle (confidentiality) ilgili konular, gazetecileri kısıtlayacak ya da koruyacak formel düzenlemelerin ya da yasaların olup olmaması; Mesleki özyönetimin bütün yönleri. Bütün bu noktalarda medya kurumları olduğu kadar, gazetecilerin kendileri de hesap vermeye çağrılabilir. Gazete içeriği normalde sansürden ve yayınlandıktan sonra cezaya tabi olmaktan korunuyor olsa da, gazetecilik edimi yayınla ilgili olarak resmi Medyanın sorumluluğu < 129

6 ya da resmi olmayan yollarla potansiyel düzenlemeye ve hesap vermeye tabi tutulur. Haber medyasından her yerde olduğu için, kaçınılmaz olarak yanıt vermesi talep edilir. Bunun nedeni yayınları ya da hoş karşılanmaması değil, yayınladığı haberlerin varsayılan sonuçlarıdır. Söz konusu varsayımsal etkiler, temel olarak şunları kapsar: Ulusal çıkarlara ya da uluslararası ilişkilere zarar verilmesi, kasıtsız da olsa zararlı toplumsal etkileri olduğu yönündeki genel suçlamalar, haberlerde iftiraya uğradıklarını, rencide edildiklerini, yanlış temsil edildiklerini iddia eden şahıslardan, kurumlardan ya da gruplardan gelen şikâyetler. Gazetecilikle ilgili düzenlemeler ve hesapverebilirlik konusundaki temel meseleler Bu yazının amaçları doğrultusunda tartışma, geniş anlamda kamuyu ilgilendiren konulara özellikle şu başlıklar altında yoğunlaşmaktadır (böylelikle telif hakkı, iftira ve birçok ülkede özel yasa ve düzenlemelerle korunan mesleki standartlar dışarıda bırakılmaktadır): Kamu düzeninin ve devletin güvenliğinin korunması: Bazı bilgilerin yayınlanmasının meşru otoriteyi zayıflatacağı, kargaşa yaratacağı, terörizm ya da suç örgütlerine ya da ulusun potansiyel düşmanlarına yardımcı olacağı düşünülebilir. Kamu ahlâkına saygı: Belli bir içeriğin, genellikle seks ve şiddet konularında, aynı zamanda dinsel ve etnik azınlıklar için ciddi bir şekilde rencide edici olacağı düşünüldüğünde. Otoriteye ya da ulusa saygısızlık iddiası da aynı kategoriye girer. Kamusal alana hizmet beklentilerinin yerine getirilmesi: Demokratik siyasal sistem ve diğer kamu kurumları, temel enformasyonun dolaşımı ve tanıtım için büyük ölçüde yeni gazeteciliğe bağımlıdır. İyi bir hukuk sistemi için hem aleniyet hem de gizlilik ihtiyacı söz konusudur. Bu ise medyadan kurallara uyma beklentisini doğurur. Haberlerin şahıslara ya da topluma zarar verme potansiyeli örneğin panik, mali kargaşa yaratmak, anti-sosyal davranışların teşvik edilmesi, vs.) 130 > Televizyon haberciliğinde etik

7 Gazeteciliğin hesapverebilirliği Yasal sınırlamalar haricinde ve kamu yayıncılığı sistemi düzenlemelerindeki gibi açıkça tanımlanmış kamusal sorumluluklar ve amaçların olmadığı durumlarda, gazetecinin hesapverebilirliği, resmi olmayan bir hat üzerinde ve değişen derecelerde güç ve etkiye sahip bir dizi dış ortak tarafından belirlenen beklentiler ve yükümlülüklerin rehberliğinde sürdürülür. Formel bir yükümlülüğün olmamasına rağmen gazeteciler, kurum dışı kişiler ve mercilerle bir ilişkiler ağı içine girerler. Bu süreçte ortaya çıkan beklenti ve koşulları yerine getirmek çoğunlukla kendi çıkarları içindir. Böylelikle gazeteciler potansiyel olarak aşağıdaki kişilere karşı yanıt verme durumunda olurlar: Gazetecilerle kurulan hesap verme ilişkisi, dolaylı olarak yönetim aracılığıyla gerçekleşiyor olsa bile, beklentileri görmezden gelinemeyecek olan (mevcut ya da potansiyel) izlerkitle. İzlerkitlenin gereksinimlerine ve tepkilerine duyarlı olmak pratik bir gerekliliktir ve izlerkitleyle bu tür bir ilişki gazeteciliğe kısıtlama getirerek sorumluluk duygusu yükler. Gazeteci hangi tür izlerkitleye sesleneceğini seçmekte bir yere kadar özgür olsa da, neyin izlerkitlenin hoşuna gidip gitmeyeceğiyle sınırlanmış olmasa da bu durum geçerlidir. Haberleri mesaj vermek için kullanmaya ya da yayınları izleyerek uygun olmadığını düşündükleri haberleri yalanlamaya veya düzeltmeye çalışan çeşitli lobi ve çıkar grupları. Bu da bir gereklilik ilişkisidir çünkü bu kuruluşlar çoğunlukla önemli içerik kaynaklarıdır ve zaman zaman gazeteciliğin gidişatını etkileyebilecek siyasal ve ekonomik baskı gücüne sahiptir. Ancak bu tür kaynaklarla kurulan yararlı işbirliği, istenmeyecek bir bağımlılığa ve hatta hesapverebilirliğin çarpıtılmış bir biçimi olan klientelizm e (müşteri siyaseti) yol açarak sınırları aşabilir. Toplumsal ve siyasal kurumların ve hükümet dışı örgütlerin temsilcileri. Bu kategori, her biri kendi kamusal enformasyon politikası ve gereksinimleri olan, bu amaçlarını gerçekleştirmek için gazetecilerin olayları aktarmalarından yararlanmak isteyen politika, hukuk, tıp, Medyanın sorumluluğu < 131

8 güvenlik ve eğitim gibi alanlardaki başlıca toplumsal kurumlardan oluşur. Bu kurumlar hem göz ardı edilemeyecek derecede önemli haber kaynaklarıdırlar, hem de çoğunlukla kamu çıkarına hizmet bakımından haberler üzerinde meşru hak sahibi olarak görülürler. Gazetecilerin belli bir durumda istisnai bir özen göstermek gibi resmi bir zorunlulukları olmasa da; izlerkitle nezdinde ve toplumda, gazeteciliğin rolü hakkında yazılı olmayan kabullerden kaynaklanan kamuoyu baskısı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Haberlerde, kendileri kaynak olarak kullanılmaksızın haklarında haber yapılan (referent) birçok kişi ve kurum vardır. Gazeteciler yasal sınırlar dâhilinde bu türden kişi ya da kurumlar hakkında haber yapmakta özgür olsalar da, bu kimseler de yapılan yayın nedeniyle çıkarlarının zarara uğradığını düşünürlerse medyaya karşı iddiada bulunma hakkına ve bazen gücüne sahiptir. Özellikle zengin ve iktidar sahibi kişiler söz konusu olduğunda gazeteciler, hassas konularda nasıl ihtiyatlı davranacaklarını öğrenirler. Ancak bu tip durumlar için belirlenmiş kurallar yoktur ve informel kuralların bazen ihlal edilmesi gerekir. Yasalar ve hükümet tarafından belirlendiği şekliyle gazeteciliğin devletle ilişkisi çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkar; ülkeden ülkeye değişir ve çoğunlukla belirsiz ve tartışmalıdır. Genel bir prensip olarak gazeteciler, hükümetten bağımsızdır fakat bütün vatandaşlar için geçerli olan yasalardan muaf değillerdir; bazı eylemleri yasa ve düzenlemelerin kapsamına girer. Bu da, devletle ilişkilerin sorunlu olduğu, geniş bir gri alan oluşturur. Bunun başlıca nedeni, demokrasilerde hükümeti halka karşı hesapverebilir durumda tutma işlevinin gazetecilikten beklenmesi, gazeteciliği hükümete karşı hesapverebilir hale getirme çabalarının bu beklentiyle uyuşmaması ve bu durumun da gazeteciliğin halkın gözündeki değerini sınırlamasıdır. Uygulamada, bu çatışmanın ortaya çıkması genellikle engellenmektedir. Gazeteciler devleti özgürlüklerin ve düzenin temel koruyucusu olarak genellikle bir nevi saygıyla karşılarlar ya da en azından eleştirme haklarını ellerinde tutarak ve rahatsızlığın yarattığı sonuçları kabullenerek, kazanamayacakları çatışmalardan uzak dururlar. Bu konular genellikle yürür- 132 > Televizyon haberciliğinde etik

9 lükteki siyasal sistem ve kültüre uygun olarak düzenlenir (Hallin ve Mancini, 2004). Açıkça görüldüğü gibi hesapverebilirlik çok karmaşık bir konudur ve durumdan duruma değişiklik gösterir. Gazetecilerin yükümlülükleri olduğu (ya da bunu talep eden), farklı kişi ve kurumların çatışan çıkarları arasında arabuluculuk yapmaları gerektiği düşünülür, fakat bunun nasıl gerçekleşeceğine dair genel bir örüntü yoktur. Haber kurumları sosyolojisi; gazetecilerin seçiminin temelde izlerkitleyi, yönetimi ya da toplumdaki dışsal bir referans noktasını (mesleki, toplumsal ya da siyasal) memnun etmeye öncelik tanımaya bağlı olduğunu söylemektedir. Bir haber organının kendi hesapverebilirliğinin derecesini ve türünü belirleyebilmesi büyük ölçüde haber kuruluşunun itibarına ve konumuna ve gazetecinin mesleki itibarına bağlıdır. Buna rağmen istikrarlı, güvenilir ve mali durumu iyi olan bir medya kuruluşunun istenmeyen baskılardan tam bağımsızlık kazanacağının garantisi yoktur. Bir medya kuruluşu güçlü olduğu ölçüde devletin ve ekonominin daha güçlü eyleyenlerinin baskısına maruz kalır. Hesapverebilirlik ilişkilerinin türleri Hesapverebilirlikten beklentiler, gazetecinin amacı, sorun alanları, kriterler, hesapverebilirliğin söylemsel niteliği ve hesap vermenin yolları konusunda önemli farklılıklar vardır. Bu alanlarda (Dennis vd, 1987 ve McQuail, 2003 ü izleyerek) dört ana hesapverebilirlik çerçeve sinden bahsedebiliriz. Bu çerçeveler; Yasal düzenleyici çerçeve, finansal çerçeve ve piyasa çerçevesi, kamusal sorumluluk ve mesleki çerçeveler olarak adlandırılabilir. Bunları şöyle açıklayabiliriz: Yasal düzenleyici çerçeve, gazeteciliğin uyması gereken resmi yasal yükümlülüklerin olduğu yerlerde geçerlidir. Bunlar yerine göre değişse de şu meselelerde geçerlilik kazanırlar: resmi ya da ticari sırların yayınlanması; fikri mülkiyet; karalama (libel) ve iftira (defamation); mahremiyet yasalarının ihlali; müstehcenlik ve pornografi; özellikle haberlere atfedilen şiddete, nefrete ve suça özendirmenin de dâhil olduğu zararlar; adalet sisteminin bütünlüğü (mahkemelere saygı ve gizliliğin korunması); Medyanın sorumluluğu < 133

10 seçim yasası. Kamu yayıncılığı, denge ve tarafsızlık ilkeleri uyarınca genellikle daha spesifik ve yaptırım gücü yüksek düzenlemelere tabidir. Aynı zamanda olumlu beklentiler ve hedefler de bulunmaktadır. Bu tür durumlarda medyayı, ileri sürülen saldırılar ve ihmallere karşı hesap vermeye davet etmek için izlenecek açık prosedürler ile tekzipten, para ve hapis cezasına kadar, bilinen bir dizi yaptırım vardır. Siyasal, ekonomik ve toplumsal hususlara eğilen haberler, çoğunlukla hukuki prosedürlere konu olmasa da, hesap verme taleplerini gündeme getirebilecek bir niteliğe sahiptir. Bu çerçeve, yargılama (judicial) usullerinden türeyen bir söylemle, medyayı fiili ya da potansiyel bir zarar kaynağı olmakla suçlayan bir mantığı izler. Hesapverebilirlik, yukarıda tanımlandığı gibi, öncelikle dışsal ve formeldir. Haberlerin yapısı, üretimi ya da içeriğiyle ilgili konuları içerir. Finansal çerçeve ya da piyasa çerçevesi gazeteciliği geniş bir piyasada rekabet eden ve genel piyasa disiplinine tabi bir ürün ya da hizmet olarak görür. İçeriğin her unsuru ya da haber üretiminin her bir yönü potansiyel olarak hesap vermeye açıktır; özellikle içsel düzeyde şirkete, dışsal düzeyde de tüketici konumundaki izlerkitleye. Hesap verme büyük ölçüde izlerkitlenin kendi tatmin düzeyini, medya şirketinin ise haber piyasasındaki göreli üstünlüğünü değerlendirmesine yarayan bir rutinin parçasıdır. Değerlendirilen konular kalite olduğu kadar fiyat ve algılanan değerdir. Bu kriterler, farklı sağlayıcılar ve farklı medya organları arasındaki dağıtım ve hizmet konularına da uygulanır. Gazetecilik çoğunlukla ticari bir ürün olarak görülse de, medyadaki diğer metalardan daha geniş bir toplumsal ve siyasal değere sahip olması itibarıyla bir ölçüde farklılaşmakta ve medya yöneticileri tarafından dikkate alınan piyasa bazlı kriterler, gazetecilerin direnişi ve karşı koymasıyla karşılaşmaktadır. Kamusal sorumluluk çerçevesinin uygunluğu bir haber biriminden diğerine, kurumun toplumdaki statüsüne ve atfedilen rolüne göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Gazetecilerin zarara yol açmama yükümlülüğü bir yana bırakılırsa, gazeteciliğin toplumun geneline sunduğu birçok potansiyel yarar ve hizmet vardır. Bu çerçeveden türeyen konular, enformasyonun kalitesi ve özellikle uygunluk (relevance), çeşitlilik, ahlaki ve 134 > Televizyon haberciliğinde etik

11 etik norm kriterlerine bağlı olarak halka sunular yorumlar ile ilgilidir. Kamu hizmeti yayıncılığının dışında, bu sorumlulukları yerine getirmek konusundaki hesapverebilirlik yasalara tabi tutulamaz, ancak yine de kamuoyu yoklamaları ve reform için yapılan baskılar yoluyla genel hesap verme biçimleri söz konusu olabilir. Hesapverebilirlik çoğunlukla gönüllüdür ya da özdenetim yoluyla gerçekleştirilir. Genel kamuoyu da rağbet gösterme ya da kendini geri çekme veya izlerkitle piyasasında verdiği kararlar yoluyla baskı uygular. Mesleki çerçeve (genellikle) ulusal bir kurum olan gazeteciliğin içinde gelişen meslek kriterleri ve etik normlara uygun olarak gazeteciliğin tavrı ve içeriğin kalitesiyle ilgilidir. En yaygın resmi düzenleme aracı etik kodlardır ve birçok özdenetim biçimine de rastlanmaktadır. Diğer hesapverebilirlik biçimlerinde de olduğu gibi, liyakat ödüllendirilirken kusurlar ortaya çıkarılır. Özdenetimin genel amacı, performansın geliştirilmesi ve mesleğin ya da endüstrinin saygınlığının korunmasıdır. Mesleki sorumlulukla ilgili birçok sorunun karşılığı etik kodlarda ya da haber üretimindeki kodlarda bulunur. Kodlar genellikle ulusal düzeyde oluşturulur, ancak uluslararası kodlar da vardır. Bu tür kodların birçoğu açıkça topluma karşı sorumlulukları teslim etmez fakat gazetecilik kalitesi ve gazetecinin korunmasına odaklanır. Tiina Laitila (1995), 31 Avrupa ülkesinin gazetecilik kodlarını karşılaştırmış ve aşağı yukarı hepsinin aynı etik ilkeler üzerinde anlaştığı sonucuna varmıştır. Bunlar; doğruluk, ifade özgürlüğünün korunması, eşitlik ve ayrımcı olmama, enformasyon toplarken adillik, kaynaklara ve ilgili kişi veya kurumlara (yani mahremiyete ve haysiyete) saygı, bağımsızlık ve dürüstlüktür. Aynı konular, yukarıda sayılan çerçevelerden birkaçında birden ele alınabilse de, genellikle hâkim bir dağılım söz konusudur. Çerçevelerin farklı kriterler ve mantıkla ve mevcut olan hesapverebilirlik yöntemlerine bağlı olarak çalışmaları dikkat çekicidir (aşağıdaki bölüme bkz.). Performansın piyasa açısından geçerli kriterleriyle, mesleki çerçeve ve kamusal sorumluluk çerçevesinde ortaya çıktığı hali arasında tutarsızlıklar göze çarpabilir çünkü yüksek mesleki kalite, geniş izlerkitle tarafından takdir edilmeyebilir ve topluma yararlı şeyler yapmak her Medyanın sorumluluğu < 135

12 zaman kâr getirmeyebilir. Aynı zamanda, ticari amaçlara ulaşmakla yasal yükümlülükler arasında da muhtemel çatışmalar söz konusudur; örneğin izlerkitlenin skandal ve cinsel içerik isteği, mahremiyet ve ahlak normlarına zıt düşebilir. Gazeteciliğin hesapverebilirlik mekanizmaları Toplumun geneli ve hak talebinde bulunanlar açısından bakıldığında, yukarıda tanımlanan çeşitli türlerdeki çerçeveler bakımından olduğu kadar gazetecilik ve siyaset kültürünün yerel koşullarına göre de farklı olasılıklar vardır. Genelde toplum ne kadar özgürlükçü ve piyasaya dönük olursa hesapverebilirliğin de piyasa mekanizmalarına ya da özel kaynaklı formel girişimlere bırakılma olasılığı o kadar artar. Daha çok iletişim refahı yasaları olan ülkelerde; daha çok kamusal sorumluluk talebi, daha çok hukuki yaptırım ve gazeteciliğin öz denetime gitmesi için daha fazla kamu baskısı olma ihtimali vardır. Farklılığın ana boyutları, hesapverebilirliğin konumu dışsal mı yoksa basın kurumunun içinde mi- ve mevcut prosedürlerin resmilik derecesi olarak yukarıda belirtilmişti. Claude-Jean Bertrand (2000) medyayı halka karşı sorumlu kılmak için kullanılan her türlü devlet dışı yol olarak tanımladığı medya hesapverebilirliği sistemi terimini kullanır. Bu birçok değişik türü içinde barındırır ancak öncelikle özdenetimi kapsar. Mevcut temel mekanizmalar aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Dışsal ve resmi mekanizmalar Basın özgürlüğünü garanti altına alan fakat aynı zamanda topluma karşı bazı sorumlulukları ve diğerlerinin haklarına saygı duyma yükümlülüğünü tanıyan anayasal ya da yasal maddelere başvurmak. Adalet sistemi ve hukuk, basına karşı suç duyurusunda bulunmak için sınırlı birtakım olanaklar sunmaktadır, bunlar ulusal yasalara göre büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Bunlar belirli meselelerle ilgilidir, özellikle karalama, mahremiyet, konuşma özgürlüğü, mahkemeye itaatsizlik, fikri mülkiyet, seçim kampanyası, resmi sırlar, kamu düzeni, insan hakları, cevap hakkı, ulusal simgelere ve 136 > Televizyon haberciliğinde etik

13 otoriteye saygı, dine saygısızlık ve diğer konular. Potansiyel hesapverebilirlik konularının listesi uzun olsa da, özgür demokrasilerde gazeteciliğe karşı yasal işlem uygulamak genellikle hoş karşılanmaz ve bu yola son çare olarak başvurulur. Bazı ülkelerde özel medya yasaları mevcuttur, ancak bunlar esas olarak yapı, sahiplik ve ekonomi konularıyla bağlantılıdır. Kamu yayıncılığındaki haber ilkeleri bazen genel medya yasasında düzenlenir ancak yaptırım ve ayrıntılı yorum normalde bağımsız medya düzenleme organlarına bırakılır. Bertrand tarafından (2000) tanımlanan başlıca resmi ve dışsal medya hesapverebilirliği sistemleri, medyanın kendisi tarafından ya da gazeteciliğin içindeki profesyonel organlar tarafından tam anlamıyla denetlenmeyen basın konseyleri ve şikâyet mekanizmalarıdır. Temel araçlar genellikle şikâyet toplama ve değerlendirme prosedürleriyle birlikte işleyen etik kodlardır. Tüm iletişim araç ve ortamlarını kapsayan, çoğu kez kamu hizmeti medyasının hesapverebilirlik işlevini de devralan, hatta kimi zaman özdenetim kuruluşlarına da temel teşkil edici nitelikte ulusal ve bağımsız düzenleyici kurullar oluşturulması yönünde artan bir eğilim söz konusudur. Bu düzenleyici kurulların medya ile devlet arasında bir yerde konumlanması, tüketici ve vatandaş olarak halkın çıkarlarının korunması amaçlanmaktadır. Yöndeşme eğilimi, basın ve elektronik yayıncılığa ortak bir anlayışla yaklaşma yönündeki baskıyı artırmıştır. Dışsal ve resmi olmayan mekanizmalar Yukarıda kısaca tanımlandığı üzere medya piyasası, işleyiş ve içerik üzerinde en etkili dış baskı kaynağıdır. Avantajı, hiçbir yaptırımının olmaması ve gazeteci özgürlüğü ile çatışacak hiçbir plan ya da siyasa öngörmemesidir. Piyasanın belirlediği kriterlerden daha uygun olanların bulunması olasılığı gibi dezavantajları da vardır. Piyasa, zaman zaman gazeteciliğin varsayılan başarısızlıklarından, özellikle enformasyon kalitesi, beğeni ve ahlâk konularında sorumlu tutulur. Susanne Fengler ve Stephan Russ-Mohl (2008) tarafından geliştirilen Medyanın sorumluluğu < 137

14 iktisadi gazetecilik kuramına göre, gazeteciliğin işleyişinin birçok tipik özelliği, normatif amaçlar ve eksikliklerden ziyade haberlerdeki ve medya piyasasındaki ekonomik faktörlerle açıklanabilir. Dış baskı gruplarının, belirli gazetecilik ilkeleri konusunda ya da genel anlamda tüketiciler adına, önyargılı ve ayrımcı ya da zarar verici yayınlarla ilgili kamuoyunu örgütleme yolu açıktır. Bu etkinlikler, suçlamalara kanıt sağlayabilmek için haberlerin sistematik olarak takip edilmesini içerebilir. Everett E. Dennis in (1995: 67) gözlemlediği gibi haber medyasına yönelik kamusal eleştiriler ( ) kaçınılmaz olarak de facto bir hesapverebilirlik sistemini beraberinde getirmiştir. Medya giderek artan bir şekilde kendisi hakkında rutin değerlendirme, eleştiri ve yoruma konu olmakta ve gazeteciliğin performansı da dönüşüm ve değişim baskısı yaratabilen bu değerlendirme biçiminden muaf kalmamaktadır. Gazetecilikle ilgili eğitim ve araştırma genellikle bağımsız, kâr amacı gütmeyen kurumlar (buna üniversiteler de dâhildir) tarafından yürütülür. Bu genellikle, kamu çıkarını ilgilendiren güncel meselelerde (örneğin medyanın savaş ve politika konusunda yaptığı haberlerde) medyanın etkinliklerinin sistematik olarak gözetim altında tutulmasını içerir. Gazetecilik dergileri ya da bilimsel dergilerde medyanın performansıyla ilgili yayınlar, sayıca ve gazetecilerin daha iyi eğitim almalarına yol açacak potansiyel etki açısından artış göstermektedir. Birçok ülkede hükümetler, gazetecilik ilkeleri hakkında, özellikle suç ve kamu düzeni konularında zaman zaman genel kamu anketleri düzenlemişlerdir. Avrupa da bu tür anketlerin ortaya çıktığı dönem, basın sektöründeki genel yoğunlaşmanın demokratik siyasette basının rolünü tehdit edecek hale geldiği İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk gelmektedir. İçsel ve resmi hesapverebilirlik mekanizmaları Genel medya yönetişim sistemi ile haber kurumunun kökenleri ve kaynaklarına, yani izlerkitleye dönük hesapverebilirlik çizgisini birbirinden 138 > Televizyon haberciliğinde etik

15 ayırabiliriz. İlk alanda hesapverebilirliğin başlıca biçimi; haber medyasının karar alma mekanizmasının günlük olarak, genellikle denetim hiyerarşisi yoluyla yönetilmesidir. Haber kurumları sıklıkla haber seçimi, editoryal görüş, format ve biçem konularında genel bir politika izler. Gazeteciler de iş yükümlülüklerinin bir parçası olarak bu politikaya uyma konusunda yayın kuruluna karşı sorumludur. Sonunda bütün çalışanlar patrona ya da yayıncıya cevap vermek zorundadır. Genellikle yayınlar üzerinde karalama, gizlilik ve telif hakkı yasaları ya da adalet sistemiyle ilgili resmi denetimler söz konusudur. İzlerkitleyle hesapverebilirlik ilişkisi söz konusu olduğunda, her medya kurumu resmi bir hesapverebilirlik sürecini başlatıp başlatmamak konusunda serbesttir. Uygulamalar büyük ölçüde değişiklik göstermekte, fakat resmi olarak şikâyette bulunabilmek için olanakların ve halkın tepkilerini ölçebilmek ve gerekirse bunlara yanıt verebilmek için çeşitli yöntemlerin mevcudiyeti, olumlu bir pratik olarak görülmektedir. Yaygın bir uygulama, bir kitle iletişim aracının ya da kanalın hassas konularda kendi ombudsmanını ya da temsilcisini ve bazen de kendi davranış kodlarını kullanmasıdır. Bu hesapverebilirlik biçimleri özünde bağlayıcı değildir ve tamamen yönetimin ve patronların denetimi altındadır. İzlerkitleden çok haber kurumunun çıkarlarına hizmet edecek şekilde, bir halkla ilişkiler yöntemi ya da başka şikâyetlere karşı bir korunma yolu olarak düzenlenmiş olabilirler. İçsel ve resmi olmayan hesapverebilirlik Gazeteciler, diğer meslek sahipleri gibi meslektaşlarından ve iş ortamlarından birçok şekilde etkilenirler. İşyerinin beklentilerinin ve haber medyası kültürünün içinde toplumsallaşırlar. Meslektaşlarıyla rekabet eder ve işbirliği yaparlar ve neyin başarı, neyin başarısızlık olarak kabul edildiğini öğrenirler. Gazeteciler birey olarak toplumun üyeleridir ve yaptıkları haberler ve haberlerdeki olaylar hakkında kaçınılmaz olarak halktan (çoğunlukla bireysel temasla) tepki ve görüş alırlar. Sayısallaşmanın sonucu olarak birçok gazetecinin artık halktan doğrudan tepki aldığı kendi web sayfaları ya da blogları vardır ve sınırlı düzeyde de olsa informel hesapverebilirlik birçok online haber servisinin temel özelliğidir. Medyanın sorumluluğu < 139

16 Temel iki hesapverebilirlik modeli Tanımlanan farklı hesapverebilirlik biçimleri ve altlarında yatan kuramlar tek bir temel boyuta göre değişiklik gösterir medya üzerindeki dış baskıların derecesi. Varolan iki alternatif model taahhüt (liability) ya da yanıtlanabilirlik (answerability) olarak adlandırılabilir; bunlar hesapverebilirliğin sert ve gevşek versiyonlarını temsil ederler. Taahhüt modeli, medyanın bireylere ya da topluma ciddi zararlarda bulunabildiğini ve bulunduğunu ve bu nedenle medyanın sorumlu kılınarak kamusal bir yargılamaya tabi tutulabileceğini varsayar. Bu modelin işleyişi medyayı ve toplumu rakip bir ilişki içine sokar ve medya kendisini savunmak zorunda kalır, özellikle suçlu bulunduğunda maddi cezalar söz konusuysa. Alternatif yanıtlanabilirlik yaklaşımı, yayından etkilenenlerin çıkarlarına ya da isteklerine gönüllü olarak yanıt verme isteğini vurgular. Vurgu, tartışmalı yayının iletişimcilerle toplum arasında akılcı savlar ve karşılıklı yükümlülükler ile doğruluk değerlerine başvurarak açıklanması, savunulması ve aklanmasına yapılmaktadır. Bu yaklaşım karşılıklı iyi niyetin var olduğunu varsayar ve anlayış, uzlaşma ve eğer gerekirse cezadan ziyade özür talep eder. Medyaya karşı talepte ve şikâyette bulunulduğunda maddi ceza yerine sözlü kabul talep edilir. Bu yaklaşım çoğunlukla, neden olunan zarardan ziyade, içeriğin kalitesi ve ilkelerle ilgilidir. Bir model yerine diğerinin seçilmesi koşullara ve yaygın siyasal kültüre bağlı olsa da, her modelin avantajları ve dezavantajları vardır. Kısaca, taahhüt modeli daha etkili olmaya yatkınken, yanıtlanabilirlik modeli ifade özgürlüğü geleneğiyle daha yakından bağlantılıdır. İnternet ve gazetecilik 21. yüzyılın ilk yıllarında, birbiriyle bağlantılı pek çok değişim gazeteciliği etkiledi. Bu değişimlerin içinde en kayda değer olanı, internetin bir haber mecrası olarak yükselmesidir. Pratikte bu, geleneksel haber kuruluşlarının işlemlerinin bir kısmını baskı teknolojisinden online yayına 140 > Televizyon haberciliğinde etik

17 taşımış oldukları anlamına gelmektedir. Bu, izlerkitle davranışında çevrimiçi ve taşınabilir kaynakları kullanmaya ve haberler için para ödemeyi reddetmeye doğru olan yönelim değişikliğine bir yanıttır. Bunun gazetecilik için birçok sonucu olmuştur; gazeteciler hem yeni görevlerle, hem de yeni baskılarla karşılaşmışlardır. Birçok weblog sitesi rekabeti artırmaktadır ama bunların çoğu enformasyondan ziyade görüş ve yorum üzerinedir ve online haber sayfalarının çoğu haber ajanslarından beslenmektedir. Hesapverebilirlikle ilgili konular birbirinden tamamen ayrıdır. İlk olarak, birtakım uluslararası yönetişim öğelerine rastlanmasına ve genel anlamda yerel yasalara uyma gereksinimine rağmen, internetin (henüz) ne ulusal ne de uluslararası düzeyde düzenlenmeye tabi olmadığını söylemek gerekmektedir. World wide web deki yorum özgürlüğünü ve var olan enformasyonu hoş görmeyen otoriter toplumlarda istisnalar vardır. Bunun anlamı, geleneksel ya da ana akım gazeteciliğin içinde bir dereceye kadar hesapverebilirlik sağlayan hiçbir kurumsallaşma çerçevesinin bulunmamasıdır. Elbette yerleşik medyaya bağlı online gazeteler de buna dahildir. İkinci olarak, ilk bakışta internetin online niteliği resmi olmayan hesapverebilirlik şansını artırıyor gibi görünmektedir, zira artık haberden etkilenen herhangi bir izleyici, okur ya da kurumun anında şikayette bulunması, özür ya da düzeltme talep etmesi, bu tür taleplerin görüşülebileceği bir mahkeme olmasa bile mümkündür. Gazeteci, sözcüklerinin yarattığı etkiyi ve nasıl alımlandığını anında öğrenir. Bloglar yoluyla enformasyon ve fikirlerin kamusal alana akışını sağlamak da mümkündür. Üçüncü olarak, bir özdenetim biçimi olarak etkili olacak, genel etik ilkeler geliştirecek yeni bir gazetecilik alanı (blogosphere) henüz tam olarak görünürde olmasa da, olanaklar doğmuştur. Bunun gerçekleşmesi, ilk ortaya çıkma safhasından sonra blog fenomeninin nasıl değerlendirileceğine bağlıdır. Büyük medyanın ekonomik baskılarından bağımsız ve hem profesyonellik hem de yeni bir gazetecilik türü için daha tarafsız, kamu merkezli bir rol geliştirmeye hazır bir gazetecilik alanının gelişeceği düşünülebilir. Medyanın sorumluluğu < 141

18 Sonuç yerine Gazetecilik, yukarıda tartışılan nedenlerle, geniş anlamda ne düzenlemeden ne de hesapverebilirlikten kaçamaz. Bu mesele, ilke ve uygulamalar yüzünden her zaman tartışmalı olacaktır. İlkeler anlamında hesap vermeye çağrılmak ile basın özgürlüğü ruhuna karşıt olması gereken sınırlama ve denetim arasında bir bağlantı kurmayı engellemek çok güçtür. Ancak, yukarıda da vurgulandığı gibi, hesapverebilirlik denetim ve sınırlama ile aynı anlama gelmez. Basit bir ifade veya yayın yüzünden sansüre tabi tutulma ya da cezalandırma korkusu olmadan yayın yapma özgürlüğü söz konusu olabilir. Yayının etkilerinin ve yayına gelen tepkilerin sorumluluğundan muaf olmak garanti edilemez. O halde sorun, hesap vermeye çağrılma durumunda kısıtlamanın derecesidir. Uygulamada ise, hesap verme baskısına karşı gösterilen direnç, koşullara ve hesap isteyen tarafın göreli gücüne bağlıdır. Az çok gönüllü olan hesapverebilirlik biçimleri ile zorunluluk içeren hesapverebilirlik biçimleri arasında temel bir ayırım yapılabilir. Gönüllü olanlar tanım gereği özgürlükle tutarlıdır. Uygulamayla ilgili diğer bir konu hesapverebilirliğin ulaşması beklenen amaçlarla ilgilidir. Bu konu, gazetecilik ve gazeteciliğin toplum içindeki rolü kuramından uzaklaşır. Birçok durumda hesapverebilirliğin amacı yalnızca çatışan çıkarlar arasında uzlaşma sağlamak ve iletişimi hedef kitlenin ulaşabileceği uzaklığa getirmektir. Ancak amaç bazen haksız bir şekilde itibara zarar verilmesi ya da suç ve kargaşadan doğacak tehlike gibi gönüllü hesapverebilirliğin etkili olmayacağı bazı özgül zararları önlemektir. İkinci kategoride hesapverebilirlik çoğunlukla bir denetim ve ceza mekanizması olarak işler (her zaman yasalarda belirtilen basın özgürlüğüyle çelişmese de). Kuramsal durum aşağıdaki ifadeyle özetlenebilir: özgür medyanın sorumlulukları vardır. Bunlar, devredilen ya da anlaşmayla belirlenen ya da tercih edilen yükümlülükler biçiminde ortaya çıkar. Bunlar yoluyla medya, Bireylere, kurumlara ya da topluma karşı (yasal, toplumsal ya da ahlâki olarak) taahhüt ya da yanıtverebilirlik yoluyla verilen zarar ya da performans kalitesi hakkında hesap verebilir hale gelir. 142 > Televizyon haberciliğinde etik

19 Kaynakça Bennett, W. Lance (1990). Towards a theory of press-state relations in the US. Journal of Communication 40(2): Bertrand, Jean-Claude (2000). Media Accountability Systems. New Jersey: Transaction Books. Dennis Everette E. vd. (1989). Media, Freedom and Accountability. New York: Greenwood. Dennis, Everette E. (1995). Internal examination: self-regulation and the American media. Cardozo of Arts and Entertainment Law Journal 13(3): Fengler, Susanne ve Stephan Russ-Mohl (2008). Journalists and the Information- Attention Markets: Towards an Economic Theory of Journalism. Journalism 9(6): Hallin, Daniel C. ve Paolo Mancini (2004). Comparing Media Systems. Cambridge: Cambridge University Press. Laitila, Tiina (1995). Journalistic Codes of Ethics in Europe. European Journal of Communication 10(4): McQuail, Denis (2003). Media Accountability and Freedom of Publication. Oxford: University of Oxford Press. Medyanın sorumluluğu < 143

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0 AL Kısa genel açıklama Bir raporun GRI İlkelerine dayandırıldığını göstermek için, rapor hazırlayıcıları Uygulama Seviyeleri sistemini kullanarak GRI Raporlama Çerçevesini hangi seviyede uygulamış olduklarını

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/02/2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3219 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3219- Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi taslağının

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları raporu; çalışanların etik kurallara uygun hareket

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ 1 ÇATIŞMA Kişiler ve grupların kendi içlerinde yada aralarında Anlaşmazlık Farklılık yada Birbirine uymama şeklinde görülen dinamik süreçtir Aynı gruptaki bireyler arasında,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı