Bir usulsüz ihale daha

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir usulsüz ihale daha"

Transkript

1 Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3407 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NE MUTSUZ TÜRKÜM DÝYENE l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÖYLÜLER MANÞETTEN DÜÞMEZDÝ... Ali Osman Sýnýrdýþýlar ve Sendikalar Yasasý Özgün Kutalmýþ ÝNANÇ TARUS DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN DÜET'Ý Erdoðan Baybars MÝTÝNGE DAVETLER Niyazi Ökten "BÝRKAÇ GÜZEL ÝNSAN" Mehmet Levent Kýbrýslý Türklerin 'evet', Rumlarýn ise 'hayýr' dediði referandumun 7. yýldönümünde CTP ile TDP'nin düzenleyeceði ortak mitinge Sendikal Platform ile Tabipler Birliði katýlmayý reddetti Nisan mitingine Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun Bir usulsüz ihale daha n Sendikal Platform, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn 20 milyon dolarlýk 120 bin elektronik sayacýn temini, kurulumu ve altyapý hizmetlerini Kuzey Kýbrýs Turkcell'e ihalesiz verdiðini açýkladý... n Tahir Gökçebel, bedava bir Ýtalya seyahatine karþýlýk 20 milyon dolarlýk bir projenin ihalesiz peþkeþ çekildiðini vurguladý... l 8. sayfada Raðbet yok n Sendikal Platform, CTP ile TDP'den gelen miting davetine 'hayýr' dedi, ancak mitinge katýlmalarý konusunda üyelerini serbest býraktý. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði de mitinge katýlmayacak, ancak istekli üyelerinin katýlýmýna karýþmayacak... n Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, gelir daðýlýmýndaki bozukluk ile nüfusun kontrolsüz artýþýnýn toplumsal sorunlarýn baþýnda geldiðini söyledi... n Hüdaoðlu ilginç bir de öneri yaptý. Önerisi þu: 50 kiþilik meclis, her biri 25 kiþiden oluþacak þekilde iki meclis haline getirilsin. Meclislerden birinin tek seçim alaný tüm Kuzey Kýbrýs olsun... n Hüdaoðlu bugünkü koþullarda baþkanlýk sistemini savunmanýn doðru olmadýðýný belirtti... l 3. sayfada Toplumun gündemini boþu boþuna meþgul ettiler... Küçük: Çaðrým dört dörtlük yerine geldi n UBP'deki isyancýlarla mesele tatlýya baðlandý... Küçük "Küskünler, kýrgýnlar diye bir olay yok... Herkes meclis toplantýsýna katýlacak... Erken seçim veya olaðanüstü kurultay yok" dedi... n UBP'de kopan fýrtýna ile ilgili olarak muhalefeti suçlayan Küçük'e göre bu kargaþayý yaratanlar "üstüste aldýklarý seçim yenilgilerini hazmedemeyenler"miþ! n Küçük "Þýk olmasa da son geliþmelerden ben payýma düþeni aldým" dedi... l 3. ve 19. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Taksim n2. sayfada

2 YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE 5 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yeniboðaziçi trafo merkezinde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün bölgede elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Gazimaðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sýnýrüstü, Boðaziçi, Ýskele'nin bir bölümü, Long Beach bölgesi, Salamis Otel ve bölgesi, Yeniboðaziçi, Tuzla'nýn bir bölümü, Korkuteli, Mutluyaka, Atlýlar, Murataða, Sandallar ve Mormenekþe köylerine yarýn 9:00-14:00 saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. YILDIRIM'DA ELEKTRÝK HIRSIZLIÐI Yýldýrým'da elektrik akýmý hýrsýzlýðý yapýldýðý belirlendi. Polis bültenine göre, evinde elektrik çaldýðý önceki gün yapýlan kontroller sýrasýnda belirlenen M.Ç (E-28) hakkýnda soruþturma açýldý. ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKARDI Mehmetcik'te 7 yaþýndaki çocuk, çakmakla oynarken yangýna neden oldu. Polis bültenine göre, Ýlkan Garip adlý çocuðun oynarken çýkardýðý yangýnda yatak odasýndaki eþyalar yandý. DAÝ GELENEKSEL BAHAR ÞENLÝÐÝ BUGÜN Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ), bugün 5. Bahar Þenliði'ni düzenleyecek. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilecek þenlik, Namýk Kemal Meydaný'nda saat 12.00'de baþlayýp 21.00'e kadar devam edecek. GÖNYELÝ'DE 6 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu, bugün Gönyeli Spor Kulübü civarýnda, saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Kurumdan yapýlan açýklamaya göre kesinti, Lefkoþa Orta Gerilim Þebekesi'ndeki çalýþmalar nedeniyle yapýlacak. ÖZGÜRGÜN TÜRKÝYE'DEN 1 MÝLYON TURÝST BEKLÝYOR Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, KKTC'ye bu yýl Türkiye'den 1 milyon turist gelmesini beklediklerini söyledi. Ýzmir'e giden Özgürgün, KKTC Ýzmir Konsolosu Uður Umar ile birlikte Ýzmir Valisi Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Vali Kýraç buradaki konuþmasýnda KKTC ile Türkiye'nin "Tek millet, iki devlet" olduðunu, Ýzmir'den bu ülkeye uçak sayýlarýnýn her geçen gün arttýðýný, konuk Bakan Özgürgün'ü Ýzmir'de görmekten büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ise anavatanýn her yerinin KKTC'den farksýz olduðunu ifade etti. Türkiye'de 2011 yýlýnýn KKTC Yýlý ilan edildiðini anýmsatan Özgürgün, bu yýl Türkiye'den ülkelerine yoðun talep olduðunu kaydetti. KKTC'de þu anda Türkiye'den giden 40 bin üniversite öðrencisinin eðitim gördüðünü dile getiren Özgürgün, "Bu yýl Türkiye'den 1 milyon turist gelmesini hedefliyoruz..." dedi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Haberi duydunuz. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin aklý artýk taksime yatmýþ. "Ya anlaþýrsýnýz, ya taksim olur" dedi derler. Eðer böyle bir þey dediysa ilk akla gelen, Hristofyas'ý korkutmak için dediðidir. Yani "aklýný baþýna al Hristofyas, ya Eroðlu ile anlaþ, ya da taksim olur." Peki doðruysa Derviþ Eroðlu nasýl algýlayacak bu mesajý? Açýk deðil mi? "Vaziyeti idare et ama anlaþma Devriþ, çünkü anlaþma olmazsa taksim olacak." (Bizde Derviþ'e Devriþ derlerdi.) Taksim olmasý mümkün mü? Evela nedir taksim. Kýbrýs'ýn iki parçaya bölünmesi ve bir parçasýnýn Türkiye'ye, öteki parçasýnýn da Yunanistan'a verilmesi demektir. Peki, hade kuzeyi Türkiye'ye baðladýnýz deylim. Zaten fiilen baðlýdýr. Ama hukuken, Türkiye'nin iþgali altýnda olan Kýbrýs'ýn topraklarý, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin topraklarýdýrlar. Artý, Kýbrýs'ýn topraklarý hukuken Avrupa Birliði'nin topraklarýndadýrlar. Hal böyle iken "Ban ki Efendi" nasýl gývýracak bu iþi. Yani taksim olamaz Kýbrýs dersiniz? Öyle deðil, Birleþmiþ Milletler'in kurallarýna göre olmaz. Ancak, BM'nin 5 veto hakkýna sahip üyesi istersa, cebren ve bir hile yaratarak yapabilirler. Libya'yý bombalamak için anlaþtýklarý gibi. Fildiþi sahillerine oybirliði ile müdahale edildiði gibi. Ancak benim düþüncem odur ki bu beþ garkaria Kýbrýs'ýn bir parçasýný bile Türkiye'ye yedirmezler. Eðer perdenin gerisi tahminimizden fazla deðiþmediysa... Kýbrýs'ýn tarihi da böyle bir þeye izin vermez. Peki nerden çýktý þimdi bu taksim iþi? Biz "hukuken" dedik. Yoksa hukuk dýþý olarak 37 yýldýr Türkiye Kýbrýs'ýn topraðýnýn %37'sini iþgali altýnda tutmakta ve kendininmiþ gibi, ahalisini boyunduruk altýna almýþ her tarafý alakeyfa tarumar etmektedir. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye'nin Kýbrýs'ta iþgalci olduðu kararýna vardý ve, Türkiye'ye "Kuzey Kýbrýs senin bir alt yönetimindir" dedi, Türkiye de bu kararý beðendi, aldý kabul etti. TAKSÝM Zaten Türkiye'nin yetkililerinin, baþta Cemil Çiçek, arkasýndan da Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýslýlara ana avrat giriþmeleri bu karardan sonradýr. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararýna göre madem ben Kýbrýs'ta iþgalciyim KKTC de benim alt yönetimimdir, demek oluyor ki ben Kuzey Kýbrýs'ý dilediðim gibi idare ederim. Bu karar çýktýðýnda toplumun oylarý ile seçildiklerini söyleyen "toplumun iradesini güya ellerinde tutanlar" ne yaptýlar? "Hayýr! Biz Türkiye'nin alt yönetimi deðil özgür bir yönetime, irademize sahip bir toplumuz" dediler mi? Demediler. Yani Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararýndan sonra Türkiye'nin iþgali altýndaki topraklarý idare ettiði resmen kabul edilmiþtir. Bu hatýrlatmalardan sonra gelelim Taksim'e, Ama 24 Nisan referandumunu da hatýrlayalým. Hani "toplum bu referandumla iradesini ortaya koydu" derler ya... Geçtiðimiz akþam televizyonda bu referandumun tartýþmasý vardý. CTP ile TDP hararetle savundu bunca yýl sonra referandumu. TDP'den eski TKP baþkanlarýndan Hüseyin Angolemli idi programda. Doðrusunu istersanýz benim düþünceme göre TKP'yi Akýncý'dan baþkasý alamazdý. Þimdi þunu da ekleyebilirim: Angolemli nasýl bir TKP aldý bilmem. Ama ayaða kaldýracak, ya da aldýðý yerden ileri götürecek bir yetenek deðildi. Helvasýz gümlettiler TKP'yi. Türkiye seçimlerden sonra Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde bir referandum düzenleyebilir ve "KKTC halkýný" kahir çoðunluðuyla Türkiye'ye baðlanma kararý çýkarýr ve kendine baðladýðýný dünyaya ilan eder. Varsýn Birleþmiþ Milletler onaylamasýn. Þimdiki durumu da onaylamadý da ne oldu? O zaman ne olacak? Meclis, hükümet, siyasal parti maskaralýðý son bulacak, ve Türkiye bir askeri ya da sivil vali ile idare edecek. Ne gavga, ne galaba, ne koltuk, ne makam arabasý, ne þoför. Ziyaret-miyaret, yeme, içme da asgariye inecek. Masraf yarýya düþecek en azýndan. Böyle bir duruma geçmenin bir tehlikesi yok mu? Ýngiltere ile Amerika'ya baðlý. Bunu da gonuþuruk... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NE MUTSUZ TÜRKÜM DÝYENE Kýbrýslýtürksünüz siz... Bir cebinizde KKTC kimliði... Diðer cebinizde ise Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði... Vatandaþlýðýnýz ne? Yurtiçinde KKTC vatandaþý... Yurtdýþýnda ise Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý... Deðil mi? Bir de Avrupa Birliði vatandaþlýðýnýz var ayrýca... Ýki kimlikten birini yýrt at deseler Kýbrýs Cumhuriyeti kimliðini yýrtmazsýnýz herhalde... KKTC kimliðini yýrtarsýnýz... Aramýzdaki Türkiyelilerin de iki kimliði var ceplerinde... Biri TC kimliði... Diðeri KKTC kimliði... Ýkisinden birini yýrt at deseler, onlar hangisini yýrtarlar acaba? Onlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði yok... Avrupa vatandaþý da deðiller... Ama bir çözümden sonra burada kalacaklarýnýn umudu var hepsinde de... Telafuz edilen rakam yalnýz elli bin olsa bile... Buradaki TC'li kesim ýsrarla "Biz de Kýbrýslýyýz" deyip duruyor artýk. Türkiyeli deðil... Kýbrýslý... Ýlk tercih olmalý bu... Neden? Kýbrýslý olmak Türkiyeli olmaktan iyi çünkü... Her bakýmdan... Hem ekonomik... Hem siyasi... TC'li kesim para kazanmak için mi geldi yalnýz buraya sanýrsýnýz? O çaðdýþý, o ucube düzenden kaçtýklarý hiç mi gelmedi aklýnýza? Türkiye hak ve hukukun sýfýrlandýðý bir ülke... Bizimkinden beþ beter... Faþist yasalarla yönetiliyor hala... Hiç yoktan polis baskýnlarý... Tutuklamalar... Ýþkenceler... Ve neler neler daha... Öyle bir düzende kim yaþamak ister ki? Türk olduðunuz için deðil, Kýbrýslý olduðunuz için þanslý sayýn kendinizi... "Ne mutlu Türküm diyene" devrinde deðiliz... "Ne mutsuz Türküm diyene" devrindeyiz þimdi... Türkiye burada bizi yönetiyor, ama sonuna kadar hükmedemiyor bize... Ankara'nýn faþistleri Türkiye'de yaptýklarýnýn hepsini de yapamýyor Kýbrýs'ta... Kýbrýslýyýz çünkü biz... KKTC vatandaþý olduðumuz için deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olduðumuz için yapamýyor... Buna bir de Avrupa vatandaþlýðýmýz eklendi ya, daha da zora girdi iþi... Parçalamak istediði sendikalarýmýzý parçalayamýyor... Susturmak istediði muhaliflerimizi susturamýyor... Pankartlarýmýzý indiremiyor... Türkiye'de olduðu gibi bu pankartlarý taþýyanlarý içeri týkamýyor... "Ýþgalci defol" diyenlerimizin hakkýndan gelemiyor... Burasý Türkiye deðil çünkü... Kýbrýs... Buradakiler de Türk... Ama Kýbrýslý... Ýzliyor musunuz Türkiye'de olup bitenleri... Ýzleyin izlemiyorsanýz... Ýzlemeye deðer... Ýç savaþ rüzgarlarý esiyor her yerde... Yüksek Seçim Kurulu oniki adayýn adaylýðýný iptal etmiþ... Çok haksýz bir biçimde... Hiçbir saðlam gerekçeye dayandýrmadan... Geçmiþte mahkûmiyetleri varmýþ... Oysa pek çoðunun yok... Kaldý ki mesele mahkûmiyetse Tayyip Erdoðan'ýn da mahkûmiyeti var.. Yargý margý diye bir þey kalmamýþ Türkiye'de... Yargýnýn bu kadar yerin dibine battýðý bir ülkede yaþanýr mý? Çocuk tutuklularýn yaþýný yükseltip daraðacýna gönderen bir ýrkýn ahfadý... Þimdi de Hrant Dink'in katilinin yaþýný küçültüp cezayý hafifletmeye çalýþýyorlar... Ne yargý bu yargý... Hem de siyasi iktidarýn emrinde... Tayyip Erdoðan'ýn sonu dünyadaki tüm diktatörlerin sonundan pek farklý görünmüyor... Adnan Menderes'e deðilse bile, Hüsnü Mübarek'e bakarak ders alabilirdi tarihten... Nerde ama nerde... Var mý öyle bir diktatör tarihte?

3 AFRÝKA dan mektup... O PAYINI ALMIÞ, SÝZ DE PAYINIZI ALDINIZ MI? Ne laf bu laf... Ýrsen Küçük, "Ben payýma düþeni aldým" diyor... Þýk deðilmiþ ama haspasý çýksýn.. Siz de aldýnýz mý payýnýza düþeni? Toplum da aldý mý? Küçük'ün payýna düþen ne? Anlamadýk pek... Ama toplumun payýna düþen ortada... Kocaman bir gullurigya! Bir kuru gürültü... Kaç haftadýr uðraþtýrýyorlar milleti boþu boþuna... Gündemi çalmýþlar adeta... Yok erken seçim... Yok koalisyon... Yok olaðanüstü kurultay... Yok bilmem ne... Bunlara da hak etmediði deðeri verenler habire yazýp durmuþlar basýnda... Boþ yere çene yormuþlar ekranlarda... Dahasý, bazý partilerimiz acayip bir heyecana kapýlarak erken seçim gündemini bile belirlemiþler... Ne oldu sonuçta? Hava! Bir özür borcu yok mu þimdi bu efendilerin topluma? Yazýk deðil mi kiþisel kaprisler için harcadýðýmýz bu zamana? Hoþ ya, toplumda zaman sorunu yok... Biraz boþta bulunsak ya tavlaya gideriz, ya da mangala! Kýrgýnlýk küskünlük yokmuþ... Duydunuz deðil mi? Birlik ve beraberlik içindeymiþler... Bunca patýrtý gürültü neydi öyleyse bre efendiler?.. Koltuk derdinden bir yataklara düþmediðiniz kaldý... "Ben payýma düþeni aldým" diyor Ýrsen Bey... Ne payý bu? Kardeþ payý mý? * 25 NÝSAN MÝTÝNGÝ CTP ile TDP sendika ve kurumlarý gezerek miting daveti yapýyorlar... Miting 25 Nisan'da Nisan'da yapýlacaktý, Pazar'a denk geldi ancak... Mangal gününe... Böylelikle 25 Nisan'a kaydýrýldý... Ama günün anlamý 24 Nisan... Annan Planý referandumu 24 Nisan'da yapýlmýþtý çünkü... Biz 'evet' demiþtik, Rumlar ise 'hayýr'... Ve bu terane de yedi yýl devam etti ve hala da devam ediyor Tayyip Erdoðan'ýn dilinde... Zaten onun istediði bir 'evet', bir de 'hayýr'dý... Türkiye'nin önü açýldý... Bizim önümüz kapandý... Arkamýz da boþ kaldý... Bu referandumdan sonra Kýbrýslýrumlarla aramýz daha da açýldý... Ve adada çözüm konusundaki asýl umutsuzluk o tarihten sonra baþladý... CTP ile TDP'nin kutlamaya hazýrlandýklarý 'mutlu' yýldönümü iþte bu... * Toplumumuz son yaptýðý mitinglerde gaspedilen siyasi iradesini talep etti Türkiye'den... Ki bizim temel sorunumuz bu... CTP ile TDP bunu öne çýkaracaklarýna neden 'çözüm iradesi'ni çýkarýyorlar? Yani bizim siyasi irademiz yok da, çözüm irademiz mi var? Ankara'daki hükümet 'evet deyin' dedi... 'Evet' dedik... Övünülecek ve kutlanacak ne var sanki bunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n HÜDAOÐLU: CTP VE TDP'NÝN DÜZENLEYECEÐÝ MÝTÝNGE TABÝPLER BÝRLÝÐÝ KURUM OLARAK KATILMAYACAK ÝSTEKLÝ ÜYELERÝMÝZÝN KATILIMINA SAYGI DUYACAÐIZ... Sendikal Platform CTP ile TDP nin 25 Nisan da düzenleyeceði mitinge Platform olarak katýlmayacak. CTP ve TDP yetkilileri ile dün saat te KTOEÖS te biraraya gelen Sendikal Platform temsilcileri kendilerine yapýlan miting davetini reddettiler. Edindiðimiz bilgiye göre Platform yetkilileri Platform olarak mitinge katýlmayacaklarýný açýklarlarken, üye sendikalarýný da bu konuda serbest býraktýlar. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ Diðer yandan Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) de CTP ile TDP nin davetini reddetti. Tabipler Birliði yetkilileri 24 Nisan referandumunun yedinci yýldönümünde Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/ BG) ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) birlikte düzenlediði etkinliðe kurumsal olarak katýlmayacaklarýný, istekli üyelerin 25 Nisan pazartesi akþamki etkinliðe katýlmalarýna ise saygý duyacaðýný açýkladý. Bu konudaki karar, KTTB Baþkaný Suphi Hüdaoðlu tarafýndan CTP/BG ve TDP genel baþkanlarý Ferdi Sabit Soyer ile Mehmet Çakýcý tarafýndan birliðe dün yapýlan ziyarette açýklandý. Hüdaoðlu, ziyaretin baþýnda bir sayfalýk yazýlý açýklamayý okuyarak, ülkede yaþanan sorunlara KTTB'nin bakýþ açýsýný ortaya koydu. Hüdaoðlu, toplumda, yönetime ve yönetim þekline karþý ciddi bir güvensizlik olduðunu, ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarýn insanlarda ümitsizlik yarattýðýný ileri sürerek, Tabipler Birliði için ekonomideki en büyük sorunun iþsizlik olduðunu söyledi. Suphi Hüdaoðlu, siyasi sorunlarýn baþýnda, iktidara gelen partilerin tüm kesimlere eþit davranmamasý olduðunu kaydederek, bunun toplum içinde önemli ayrýþmalara neden olduðu tespitini yaptý. Hüdaoðlu, gelir daðýlýmýndaki bozukluk ile nüfusun kontrolsüz artýþýnýn toplumsal sorunlarýn baþýnda geldiðini anlatarak, yasama - yürütme ayrýmýnýn olmamasýyla sorunlarýn daha da büyüdüðünü kaydetti. Hüdaoðlu, 50 kiþilik meclisin, her biri 25 kiþiden oluþacak þekilde iki meclis haline getirilmesinin tartýþýlmasýnda yarar olduðu görüþünü belirterek, meclislerden birinin tek seçim alaný olarak tüm Kuzey Kýbrýs tarafýndan seçilmesini önerdi. Bugünkü koþullarda baþkanlýk sistemini savunmanýn doðru olmadýðýný kaydeden Hüdaoðlu, "aslýnda yapýlmasý gerekenin eksik demokrasiyi ideal demokrasiye çýkarmak olduðunu" söyledi. Hüdaoðlu, KTTB'nin partiler üstü durmaya çalýþtýðýný anlatarak, "Ancak toplumsal sorunlarýn çözülemediði bir ortamda hiç birimizin saðlýklý olamayacaðý açýktýr. Bu nedenle KTTB sosyal sorunlarýn çözümü için destek vermektedir" dedi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ziyaret nedeniyle KTTB yönetimine teþekkür ederek, birliði 7 yýl önce katký koyarak destek verdiði 24 Nisan iradesine sahip çýkmaya yönelik etkinliðe davet ettiklerini söyledi. Çakýcý, ülkenin pek çok kurumunda sorun olduðunu, Baþbakan'ýn bile BÝRKAÇ GÜZEL ÝNSAN'DAN ALTIN KURDELE Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri, kanser hastasý çocuklar yararýna yürüttüðü "Altýn Kurdele Kampanyasý"nda bugün Lefkoþa Dereboyu'nda büyük bir "kurdele" yapacak. Saat 18.30'da yer alacak etkinlikte insanlarýn katýlýmýyla kocaman bir "kurdele" yaratýlacak. Bu sýrada yol trafiðe kapatýlacak. Sendikal Platform ve Tabipler Birliði nden ret n "KÜSKÜNLER, KIRGINLAR DÝYE BÝR OLAY YOK.. HERKES MECLÝS TOPLANTISINA KATILACAK... ERKEN SEÇÝM VEYA OLAÐANÜSTÜ KURULTAY YOK..." Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, 35 yýllýk geçmiþi bulunan partisinin aþamayacaðý sorun bulunmadýðýný belirterek, birlik ve beraberlik çaðrýsýnýn dört dörtlük yerine geldiðini söyledi. Küçük, "UBP içinde kýrgýnlar, küskünler diye bir olay olmadýðýný" ifade ederek, meclis toplantýlarýna katýlmayan bazý milletvekillerinin Pazartesinden itibaren katýlmaya baþladýðýný; Perþembe günkü toplantýya da katýlacaklarýný açýkladý. Baþbakan Küçük, erken seçime veya UBP'de olaðanüstü kurultaya gidilmesinin de söz konusu olmadýðýný, gündemlerinde böyle bir þey bulunmadýðýný ifade etti. UBP Parti Meclisi'nin, Ýrsen Küçük baþkanlýðýndaki toplantýsý 4 saat sürdü ve önceki gün saat 19.15'te tamamlandý. Küçük, toplantýnýn ardýndan basýna açýklama yaptý ve sorularý yanýtladý. Küçük, toplantýnýn çok verimli geçtiðini belirterek, "Birçok üye söz aldý, görüþ aktardý. Parti meclisi toplantýlarýmýz her zaman yararlý geçmiþtir. Bu toplantýmýz, özelliðinden dolayý, çok etkili olmuþtur" dedi. UBP'nin üç günlük bir parti olmadýðýný, 1975'ten beri çalýþan ve tüm seçimlere katýlan bir parti olduðunu ifade eden Ýrsen Küçük, yetiþmiþ kadrolarýn doðabilecek sýkýntýlarý aþmakta her zaman baþarýlý olduðunu söyledi. Küçük, bu denli deneyime sahip bir partide bugünkü sorunlarýn aþýlmasýnda bir sorun görmediðini ifade etti. CTP, TDP ve DP'nin hükümete karþý Meclise verdiði güvensizlik önergesinin Perþembe günkü görüþmesi öncesinde muhalefete mesaj gönderen Küçük, "Siyasi karmaþadan çýkar elde etmeye çalýþan muhalefet, güvensizlik önergesi ile bir sonuç alamayacak" diye konuþtu. Dile getirilen görüþleri dikkatle dinleyip not ettiklerini ifade eden Küçük, bu görüþlerin partinin yararý için fýrsata dönüþtürülmesine imkan yaratacaklarýný; UBP yetkili organlarýnda ve meclis grubunda deðerlendirmelerin süreceðini; mecliste oluþacak yeni komitelerle halka hizmetlerin süreceðini, halkýn beklentisi olan yasalar için gerekli hassasiyetin gösterileceðini söyledi. "ERKEN SEÇÝM GÜNDEMDE YOK" Ýrsen Küçük, gazetecilerin sorularýný yanýtlarken, erken seçimin gündemlerinde olmadýðýný dile getirdi. Geçtiðimiz günlerde bir gazetecinin sorusu üzerine erken seçime deðindiðini hatýrlatan Küçük, UBP'nin her zaman sorunlarýný aþabildiðini ancak bazý milletvekillerinin meclise girmeme tutumu yüzünden meclis çalýþamaz hale gelirse koalisyon arayýþýna gidilebileceðini, sonuç vermezse de erken seçime gidilebileceðini söylediðini kaydetti. Bazý basýn organlarýnýn bu demecini "Ýrsen Küçük erken seçim çaðrýsý yaptý" diye verdiðini belirten Küçük, "Ben erken seçim çaðrýsý yapmadým, bugün de parti meclisimizin gündeminde erken seçim ve erken seçimi telaffuz ettiði bir dönemden geçildiðini anlatarak, erken seçimden önce sistemin tartýþýlmasýnýn gerekliliði üzerinde durdu. Çakýcý, sorunlarla ilgili olarak birlikte düþünmek ve birlikte hareket etmek gerektiðini, iki parti olarak bunu yapmaya çalýþtýklarýný anlatarak, yapýlmak istenenin yedi yýl önceki iradeye hala sahip çýkýldýðýný göstermek olduðunu kaydetti. SOYER CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer ise, 24 Nisan iradesinin; tarihte ilk kez gerçekleþen ve Kýbrýs Türk halkýnýn Rumlar'la eþit olduðunu dünyaya kabul ettiren bir irade olduðunu ifade ederek, bunun öneminin; "hayýr diyen þimdiki Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun bile Cumhurbaþkaný olduktan sonra bu iradeye sahip çýkacaðýný BM Genel Sekreteri'ne deklere etmesiyle de anlaþýlabileceðini" söyledi. Soyer, ortak etkinliðin Kýbrýs sorunundaki týkanýklýðýn aþýlmasýna yönelik ivme kazandýrmaya yönelik olduðuna iþaret ederek, hiçbir þey yapýlmamasý halinde Kýbrýs Türk halkýnýn aleyhine geliþmeler yaþanabileceðini, "Kýbrýs Rum Yönetimi'nin NATO'ya üyelik baþvurusunun buna güzel bir örnek oluþturduðunu" savundu. SONUNDA TATLIYA BAÐLANDI... KÜÇÜK: ÇAÐRIM DÖRT DÖRTLÜK YERÝNE GELDÝ kurultay konusu kesinlikle yoktu ve görüþülmedi" dedi. "Parti içindeki muhaliflerin istekleri nedir?" sorusuna karþýlýk Küçük, özetle þöyle konuþtu: "KIRGINLAR, KÜSKÜNLER DÝYE BÝR OLAY YOK" "Muhalif demeyeceðim onlara Benim dýþýmda UBP'nin 26 milletvekili, 14 belediye baþkaný vardýr. Tüm milletvekillerimize eþit mesafede olduðumu söyledim, bundan sonra da eþit mesafede olacaðým. Dolayýsýyla UBP içinde kýrgýnlar, küskünler diye bir olay yoktur. Arkadaþlarýmýz pazartesi günkü meclis birleþiminden itibaren görevlerinin baþýndadýr. Perþembe günü de mecliste olacaklar. Bir tek, Ergün Serdaroðlu arkadaþýmýz bir yakýnýnýn Ýstanbul'daki ameliyatý nedeniyle izinlidir. Onun dýþýnda tüm arkadaþlarýmýz parlamentoda olacak. Ergün bey de pazartesi bize katýlacak." UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Küçük, olaðanüstü kurultayýn da gündemde olmadýðýný, zaten tüzük gereði olaðanüstü kurultay yetkisinin genel baþkanda olduðunu belirterek, genel baþkanýn istifasý veya ölümü üzerine olaðanüstü kurultaya gidilebildiðini anlattý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bugün bir Altýn Kurdele alarak siz de Birkaç Güzel Ýnsanýn yüreðine katýlýn Umut olun kanserli çocuklarýn gözlerinde Ýþte budur en güzel anlamý yaþamanýn Kalay KÜRTSÜZ SÝYASET, KÜRTSÜZ MECLÝS, KÜRTSÜZ TÜRKÝYE Türkiye'de Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin adaylarýna Yüksek Seçim Kurulu'nun getirdiði veto tam anlamýyla siyasi bir suikast. Kürtlere bir yandan "daðdan inin legal siyaset yapýn" diyorlar ama aslýnda Kürtlerin öyle legal siyaset yapmalarýný falan istemiyorlar. Doðrusu, Kürtleri TBMM'de görmek de istemiyorlar. Kürtsüz bir siyaset, Kürtsüz bir meclis, Kürtsüz bir Türkiye istiyorlar. Sonuçlarý kestirilememiþ bu kararýn bedelinin çok aðýr olacaðýný bile kestiremiyorlar. AKP'ninse bu iþin içinden nasýl çýkacaðý belli deðil. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÖYLÜLER MANÞETTEN DÜÞMEZDÝ... Kýbrýs'ýn kuzeyinde nüfus deðiþtikçe gazetelerin okur sayýlarý azalýyor... Kýbrýs'a gelenlerin Kýbrýs'taki siyasi veya ekonomik durumdan gam duymalarý mümkün deðildir. Geldikleri yerlerle burasý arasýnda az da olsa bazý ekonomik farklýlýklar vardýr... Ancak kendi ülkeleri için duyduklarý endiþeyi Kýbrýs'ýn kuzeyi için duymuyorlar... Umurlarýnda bile deðildir burada olan biten... Onlar ekmek parasý kazanmaya bakarlar sadece... Tek kuruþ yatýrýmlarý yoktur, aldýklarý paranýn belli bir kýsmýný ülkelerine gönderirler... Tayyip Erdoðan KKTC'ye gönderilen 600 bin dolarý sýk sýk telaffuz ediyor... Buradaki TC nüfusunun milyonu aþmasýný bir yana býrakýr ve 60 bin olarak düþünürsek... Bu 60 binin de her birinin ayda 10 dolarý Türkiye'ye gönderdiklerini varsayarsak, gönderilen paranýn nereye gittiði bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkar... Bu ahval içerisinde yerli gazetelerimiz de onlara uygun þekiller içine girdiler. Düþünün, bir zamanlar Türkiye'de yayýnlanan 'Tan' gazetesi, Cumhuriyet ve diðer ciddi gazeteler gibi basýn organlarýný tirajda katlamýþtý... Neydi gazetenin politikasý? Dedikodu, seks, çýplak kadýn resimleri, kim kiminle, nerede, ne yaptý ve de tecavüzler... Buraya gelenlerin de, büyük oranda ayný kültürden geldiklerini düþündüðümüzde, buradaki basýndan da neyi bekledikleri ortaya çýkar... Kýbrýs'ýn kuzeyinde günlük 13 gazete yayýnlanýyor... Downer'in "taksim"le ilgili söyledikleri gidilen köyün minarelerinin görünmeye baþladýðýnýn iþaretidir!.. Gazetemizin manþetiydi... Bunu kamuoyuna duyurmak ve onlarla endiþelerimizi paylaþmak istedik sadece... Ben, geçmiþte Kýbrýs'ta bir erkeðin bir kadýna tecavüz ettiðini pek hatýrlamam... Olmuþtur belki... Þimdi yaþadýðýmýz devirde hafta geçmiyor ki birkaç tecavüz olayýna sahne olmasýn buralarý... Ölümler.. Cinayetler... Trafik... Tecavüzler... Hayvanlarla iliþkiler... Birkaç gazetemizin birinci sayfalarýný günlerdir bunlar iþgal ediyor... Biz köy çocuðuyuz... "Köylünün ilk karýsý eþektir" diye duyardýk... Bu da geçmiþte eþekle iliþki kuranlar olduðu anlamýna gelir... Sadece eþek deðil, koyun, keçi, köpek gibi hayvanlarla iliþki kuranlarý da duyduk... Ýsmi lazým deðil, bir köyümüzde "Koç" lakaplý birisi olduðunu öðrendim. Bunun nedenini sorduðumda, "gençliðinde koyuna tecavüz etmiþ ve yakalanmýþ" diye açýkladýlar... Þaka maka bir yana... Bu gazeteler o günlerde yayýnlanmýþ olsaydý mesela, bu köyler her gün manþetteydi! Nüfus yapýmýzla birlikte gazetelerimizin haberleri de asimilasyona uðradý. Mecburiyetten. Baþka yollarý yok... Onlar yazýlmazsa eðreti nüfus bu gazeteleri satýn almayacak ve kapanmak zorunda kalacaklar... Ýþgalciye yalakalýk ve yaðcýlýðýn birinci görevleri olduðunu unutmadan tabii... ÝKÝ SENDÝKADAN ORTAK EYLEM n KTÖS VE KTOEÖS BAKANLIK ÖNÜNE GÝDEREK ÖDENEKLER KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI; EYLEM UYARISINDA BULUNDU... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý yetkilileri, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý önüne giderek, öðretmenlerin ödeneklerinin verilmediðini savundu ve eylem uyarýsýnda bulundu. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Bakanlýk önünde yaptýðý açýklamada, aylardýr toplumsal varoluþ mitingleriyle bir þeyler anlatmaya çalýþan halka karþý, hükümetin duyarsýz kaldýðýný ve "bakanlýk deðiþimlerinden eðitimdeki sorunlara çare bulmaya vakit kalmadýðýný" savundu. Gökçebel, eðitimdeki sorunlarýn bekletilemeyeceðini, okullarýn çekilmez hale getirildiðini ve öðretmenlerin eðitim icraatýný yerine getiremediklerini ileri sürdü. "Trafik cezalarýndan, benzin-mazot fiyatlarýna kadar yasalar vb. uygulamalarla halkýn cebine elini sokan hükümetin, yasalardaki ve anayasadaki hükümlere de uymasý gerektiðini" öne süren Gökçebel, Öðretmenler Yasasýnýn 56. maddesi uyarýnca ek mesailer takip eden 1 ay içinde ödenmesi gerekirken ödenmediðini, kira tahsisatlarý da dahil olmak üzere diðer ödeneklerin yýl geciktirildiðini savundu. SANAYÝ ODASI HENÜZ KARARINI VERMEDÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 37 örgüt tarafýndan oluþturulan Kýbrýs Türk Üreticiler Platformu'nu 24 Nisan iradesinin yedinci yýldönümü nedeniyle 25 Nisan akþamý Ýnönü Meydaný'nda birlikte düzenledikleri etkinliðe katýlarak destek vermeye davet etti. Davet, CTP/BG ve TDP genel baþkanlarý Ferdi Sabit Soyer ile Mehmet Çakýcý baþkanlýklarýndaki ortak heyet tarafýndan dün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Merkezi'nde Üreticiler Birliði'ne yapýlan ziyarette iletildi. Kýbrýs Türk Üreticiler Birliði Sözcüsü ve Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý davetle ilgili olarak yaptýðý konuþmada, davete, tüm örgütlerin baþkanlarý tarafýndan oluþturulan Yönetim Kurulu'nda deðerlendirilerek Hazýrlýk ödeneklerinin ders yýlý baþýnda ödenmesi gerekirken ödenmediðini hatýrlatan Gökçebel, KTÖS ve KTOEÖS'ün bugün yaptýklarý açýklamayla "baþýný kuma gömenlere" sesini duyurmaya çalýþtýðýný, sesin duyulmamasýndan ve ardýndan oluþabilecek kaos ortamýndan sendikalarýn sorumlu tutulamayacaðýný kaydetti. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu ise, iki sendika tarafýndan hazýrlanan ortak metni okudu. Varoðlu, Anayasaya göre angaryanýn suç sayýldýðýný hatýrlattý ve öðretmenlerin iki yýldan bu yana ders yýlý hazýrlýk ödeneði, zorunlu ders saatleri üzerindeki ek ödenek gerektiren görev karþýlýðý alacaklarý, dýþtan bitirme sýnavý ve ek hizmet gerektiren ödeneklerinin ödenmediðini söyledi. Karpaz Bölgesinde çalýþan öðretmenlerin kira tahsisatý, birleþtirilmiþ sýnýflý okullardaki sorumlu öðretmen ödenekleriyle, DAÜ'de iþten durdurulup, bir protokolle geçici öðretmenlik görevi verilen öðretmenlerin maaþlarýnýn da ödenmediðini kaydeden Varoðlu, UBP hükümetinin takýndýðý tavrýn hukuku tanýmama anlayýþý olduðunu ve "anarþiyi" davet ettiðini savundu. birkaç gün içinde cevap verileceðini söyledi. Çýralý, Kýbrýs sorunundaki çözümsüzlüðün geliþmenin önünde engel olduðuna iþaret ederek, bu sorunun ivedilikle çözülmesini istediklerini belirtti. Ali Çýralý, sorunun iki toplum arasýnda olduðunu ve tek yanlý çözülmesinin mümkün olmadýðýný ifade ederek, "evet" diyen Kýbrýs Türk tarafýnýn hala ambargo ve izolasyonlar altýnda olmasýnýn kabul edilemeyeceðini, düzenlenen etkinlikte, Avrupa Birliði'ne (AB) referandum öncesi verilen ve tutulmayan sözlerin hatýrlatýlmasý gerektiðini kaydetti. Çýralý, görüþmelerin ucu açýk sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olamayacaðýný kaydederek, görüþmelere belirli sýnýrlar konmasýný istediklerini belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "BÝRKAÇ GÜZEL ÝNSAN" Son zamanlarda gazetelerimizde sýk sýk gündeme geliyor. Kanser sýralamasýnda dünyada 5.'yiz. KKTC'de kayýtlý 8 bin kanser hastasý var. Kanserde yaþ oraný düþtü. Her gün 2 yeni kanser vakasý çýkýyor. Ve her iki günde bir, bir kiþi kanserden yaþamýný yitiriyor. Ne yazýk, gerçek baldýran zehiri kadar acý... Rakamlar korkunç. Toplumu için için kemiren bu tablonun suçlusu, sorumlusu kimdir, nedir? Aklýmýza gelenleri geliþigüzel sayalým isterseniz... Suçlu, inanýlmaz derecede kirletip ýrzýna geçtiðimiz çevre. Suçlu, denetimsiz gýda üretimi ve ithalâtý... Suçlu, kanserojen etkili tarýmsal ilâçlar... Suçlu, her köþede yükselen baz istasyonlarý... Suçlu, elektrik santrallerinin bacalarýndan yayýlan zehir... Suçlu, meskûn bölgelerden geçirilen yüksek gerilim hatlarý... Suçlu, adanýn bir barut fýçýsý haline getirilmesi... Suçlu yeþilin betona gömülmesi... Suçlu çöplüklerden fýþkýran zehir... Suçlu CMC... Suçlu beslenme yanlýþlarýmýz... Suçlu çözümsüzlük stresi... Suçlu gelecek endiþesi... Suçlu bizi sarmalýna alan tükeniþ güzergâhý... Aslýnda bugün, yürekleri lösemili çocuklar için çýrpýnan "Birkaç Güzel Ýnsan"ý yazacaðým sizlere. Konumuz kanser olunca ve dünya beþinciliði acý gerçeðimize toslayýnca, bunu bize bahþeden suçlularla bir kez daha yüzleþelim, onlarý bir kez sorgulayalým dedik. Kolay deðil dünya beþincisi olmak! Kimse kara kaþýmýza kara gözümüze vermedi bunu! Bileðimizin gücüyle aldýk! Evet, ne diyordum... Kendilerine "Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri" adýný taktýlar. Onlardaki yürek güzelliðini ve insani deðerleri gördükten sonra, bu ismin onlara ne kadar yakýþtýðýný daha iyi anladým. Bundan bir süre önce kanser hastasý çocuklarýmýz için düzenledikleri "Çöp Deðil Kaplumbaða" etkinliði ile gündeme gelmiþlerdi. Cumartesi günü de, aralarýnda kanser hastasý çocuklarýn da bulunduðu 40 çocuk için "Super Kahramanlar" adýyla bir moral etkinliði düzenlediler. Þimdi bu "Birkaç Güzel Ýnsan" Nisan tarihleri arasýnda yürütecekleri Altýn Kurdele konseptinin tanýtým kampanyasý ile ülke genelinde çocuklardaki kansere dikkat çekecek ve halktan maddi ve manevi destek isteyecekler. Dünyada çocuk kanserine karþý yürütülen kampanyalarýn simgesi haline gelmiþ Altýn Kurdele'lerden satýn almak suretiyle Onkoloji Çocuk Servisinin, yani kanserle mücadele eden çocuklarýmýzýn ve ailelerinin desteklenebileceðini belirtiyorlar. Altýn Kurdele'nin satýþ yerleri, Deniz Plaza, Gloria Jeans, Lemar, Mardo ve Pop Music Butik'tir. Konu ile ilgili yayýnlanan basýn bildirisinde Altýn Kurdele ve bu konsept kullanýlarak satýþa sunulmuþ tüm ürünlerin gelirinin, doðrudan Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan Çocuk Onkoloji Servisi adýna Türk Bankasý nezdinde açýlmýþ hesaba yatýrýlacaðý belirtiliyor. Evet... "Birkaç Güzel Ýnsan"... Amansýz bir illetin pençesinde yaþama tutunmaya çalýþan lösemili çocuklarýmýz ve aileleri için çýrpýnan bir avuç güzel yürek... Siz de bir Altýn Kurdele alarak yüreðinizi onlarýn yüreðinin yanýna yatýrýn. Çünkü yaþamak, baþkasýnýn yaþamasýna yardýmcý olmaktýr.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı