Bir usulsüz ihale daha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir usulsüz ihale daha"

Transkript

1 Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3407 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NE MUTSUZ TÜRKÜM DÝYENE l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÖYLÜLER MANÞETTEN DÜÞMEZDÝ... Ali Osman Sýnýrdýþýlar ve Sendikalar Yasasý Özgün Kutalmýþ ÝNANÇ TARUS DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN DÜET'Ý Erdoðan Baybars MÝTÝNGE DAVETLER Niyazi Ökten "BÝRKAÇ GÜZEL ÝNSAN" Mehmet Levent Kýbrýslý Türklerin 'evet', Rumlarýn ise 'hayýr' dediði referandumun 7. yýldönümünde CTP ile TDP'nin düzenleyeceði ortak mitinge Sendikal Platform ile Tabipler Birliði katýlmayý reddetti Nisan mitingine Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun Bir usulsüz ihale daha n Sendikal Platform, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn 20 milyon dolarlýk 120 bin elektronik sayacýn temini, kurulumu ve altyapý hizmetlerini Kuzey Kýbrýs Turkcell'e ihalesiz verdiðini açýkladý... n Tahir Gökçebel, bedava bir Ýtalya seyahatine karþýlýk 20 milyon dolarlýk bir projenin ihalesiz peþkeþ çekildiðini vurguladý... l 8. sayfada Raðbet yok n Sendikal Platform, CTP ile TDP'den gelen miting davetine 'hayýr' dedi, ancak mitinge katýlmalarý konusunda üyelerini serbest býraktý. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði de mitinge katýlmayacak, ancak istekli üyelerinin katýlýmýna karýþmayacak... n Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, gelir daðýlýmýndaki bozukluk ile nüfusun kontrolsüz artýþýnýn toplumsal sorunlarýn baþýnda geldiðini söyledi... n Hüdaoðlu ilginç bir de öneri yaptý. Önerisi þu: 50 kiþilik meclis, her biri 25 kiþiden oluþacak þekilde iki meclis haline getirilsin. Meclislerden birinin tek seçim alaný tüm Kuzey Kýbrýs olsun... n Hüdaoðlu bugünkü koþullarda baþkanlýk sistemini savunmanýn doðru olmadýðýný belirtti... l 3. sayfada Toplumun gündemini boþu boþuna meþgul ettiler... Küçük: Çaðrým dört dörtlük yerine geldi n UBP'deki isyancýlarla mesele tatlýya baðlandý... Küçük "Küskünler, kýrgýnlar diye bir olay yok... Herkes meclis toplantýsýna katýlacak... Erken seçim veya olaðanüstü kurultay yok" dedi... n UBP'de kopan fýrtýna ile ilgili olarak muhalefeti suçlayan Küçük'e göre bu kargaþayý yaratanlar "üstüste aldýklarý seçim yenilgilerini hazmedemeyenler"miþ! n Küçük "Þýk olmasa da son geliþmelerden ben payýma düþeni aldým" dedi... l 3. ve 19. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Taksim n2. sayfada

2 YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE 5 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yeniboðaziçi trafo merkezinde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bugün bölgede elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Gazimaðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sýnýrüstü, Boðaziçi, Ýskele'nin bir bölümü, Long Beach bölgesi, Salamis Otel ve bölgesi, Yeniboðaziçi, Tuzla'nýn bir bölümü, Korkuteli, Mutluyaka, Atlýlar, Murataða, Sandallar ve Mormenekþe köylerine yarýn 9:00-14:00 saatleri arasýnda elektrik verilemeyecek. YILDIRIM'DA ELEKTRÝK HIRSIZLIÐI Yýldýrým'da elektrik akýmý hýrsýzlýðý yapýldýðý belirlendi. Polis bültenine göre, evinde elektrik çaldýðý önceki gün yapýlan kontroller sýrasýnda belirlenen M.Ç (E-28) hakkýnda soruþturma açýldý. ÇAKMAKLA OYNARKEN YANGIN ÇIKARDI Mehmetcik'te 7 yaþýndaki çocuk, çakmakla oynarken yangýna neden oldu. Polis bültenine göre, Ýlkan Garip adlý çocuðun oynarken çýkardýðý yangýnda yatak odasýndaki eþyalar yandý. DAÝ GELENEKSEL BAHAR ÞENLÝÐÝ BUGÜN Doðu Akdeniz Ýlkokulu (DAÝ), bugün 5. Bahar Þenliði'ni düzenleyecek. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilecek þenlik, Namýk Kemal Meydaný'nda saat 12.00'de baþlayýp 21.00'e kadar devam edecek. GÖNYELÝ'DE 6 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu, bugün Gönyeli Spor Kulübü civarýnda, saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Kurumdan yapýlan açýklamaya göre kesinti, Lefkoþa Orta Gerilim Þebekesi'ndeki çalýþmalar nedeniyle yapýlacak. ÖZGÜRGÜN TÜRKÝYE'DEN 1 MÝLYON TURÝST BEKLÝYOR Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, KKTC'ye bu yýl Türkiye'den 1 milyon turist gelmesini beklediklerini söyledi. Ýzmir'e giden Özgürgün, KKTC Ýzmir Konsolosu Uður Umar ile birlikte Ýzmir Valisi Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Vali Kýraç buradaki konuþmasýnda KKTC ile Türkiye'nin "Tek millet, iki devlet" olduðunu, Ýzmir'den bu ülkeye uçak sayýlarýnýn her geçen gün arttýðýný, konuk Bakan Özgürgün'ü Ýzmir'de görmekten büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ise anavatanýn her yerinin KKTC'den farksýz olduðunu ifade etti. Türkiye'de 2011 yýlýnýn KKTC Yýlý ilan edildiðini anýmsatan Özgürgün, bu yýl Türkiye'den ülkelerine yoðun talep olduðunu kaydetti. KKTC'de þu anda Türkiye'den giden 40 bin üniversite öðrencisinin eðitim gördüðünü dile getiren Özgürgün, "Bu yýl Türkiye'den 1 milyon turist gelmesini hedefliyoruz..." dedi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Haberi duydunuz. Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin aklý artýk taksime yatmýþ. "Ya anlaþýrsýnýz, ya taksim olur" dedi derler. Eðer böyle bir þey dediysa ilk akla gelen, Hristofyas'ý korkutmak için dediðidir. Yani "aklýný baþýna al Hristofyas, ya Eroðlu ile anlaþ, ya da taksim olur." Peki doðruysa Derviþ Eroðlu nasýl algýlayacak bu mesajý? Açýk deðil mi? "Vaziyeti idare et ama anlaþma Devriþ, çünkü anlaþma olmazsa taksim olacak." (Bizde Derviþ'e Devriþ derlerdi.) Taksim olmasý mümkün mü? Evela nedir taksim. Kýbrýs'ýn iki parçaya bölünmesi ve bir parçasýnýn Türkiye'ye, öteki parçasýnýn da Yunanistan'a verilmesi demektir. Peki, hade kuzeyi Türkiye'ye baðladýnýz deylim. Zaten fiilen baðlýdýr. Ama hukuken, Türkiye'nin iþgali altýnda olan Kýbrýs'ýn topraklarý, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin topraklarýdýrlar. Artý, Kýbrýs'ýn topraklarý hukuken Avrupa Birliði'nin topraklarýndadýrlar. Hal böyle iken "Ban ki Efendi" nasýl gývýracak bu iþi. Yani taksim olamaz Kýbrýs dersiniz? Öyle deðil, Birleþmiþ Milletler'in kurallarýna göre olmaz. Ancak, BM'nin 5 veto hakkýna sahip üyesi istersa, cebren ve bir hile yaratarak yapabilirler. Libya'yý bombalamak için anlaþtýklarý gibi. Fildiþi sahillerine oybirliði ile müdahale edildiði gibi. Ancak benim düþüncem odur ki bu beþ garkaria Kýbrýs'ýn bir parçasýný bile Türkiye'ye yedirmezler. Eðer perdenin gerisi tahminimizden fazla deðiþmediysa... Kýbrýs'ýn tarihi da böyle bir þeye izin vermez. Peki nerden çýktý þimdi bu taksim iþi? Biz "hukuken" dedik. Yoksa hukuk dýþý olarak 37 yýldýr Türkiye Kýbrýs'ýn topraðýnýn %37'sini iþgali altýnda tutmakta ve kendininmiþ gibi, ahalisini boyunduruk altýna almýþ her tarafý alakeyfa tarumar etmektedir. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye'nin Kýbrýs'ta iþgalci olduðu kararýna vardý ve, Türkiye'ye "Kuzey Kýbrýs senin bir alt yönetimindir" dedi, Türkiye de bu kararý beðendi, aldý kabul etti. TAKSÝM Zaten Türkiye'nin yetkililerinin, baþta Cemil Çiçek, arkasýndan da Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýslýlara ana avrat giriþmeleri bu karardan sonradýr. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararýna göre madem ben Kýbrýs'ta iþgalciyim KKTC de benim alt yönetimimdir, demek oluyor ki ben Kuzey Kýbrýs'ý dilediðim gibi idare ederim. Bu karar çýktýðýnda toplumun oylarý ile seçildiklerini söyleyen "toplumun iradesini güya ellerinde tutanlar" ne yaptýlar? "Hayýr! Biz Türkiye'nin alt yönetimi deðil özgür bir yönetime, irademize sahip bir toplumuz" dediler mi? Demediler. Yani Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin kararýndan sonra Türkiye'nin iþgali altýndaki topraklarý idare ettiði resmen kabul edilmiþtir. Bu hatýrlatmalardan sonra gelelim Taksim'e, Ama 24 Nisan referandumunu da hatýrlayalým. Hani "toplum bu referandumla iradesini ortaya koydu" derler ya... Geçtiðimiz akþam televizyonda bu referandumun tartýþmasý vardý. CTP ile TDP hararetle savundu bunca yýl sonra referandumu. TDP'den eski TKP baþkanlarýndan Hüseyin Angolemli idi programda. Doðrusunu istersanýz benim düþünceme göre TKP'yi Akýncý'dan baþkasý alamazdý. Þimdi þunu da ekleyebilirim: Angolemli nasýl bir TKP aldý bilmem. Ama ayaða kaldýracak, ya da aldýðý yerden ileri götürecek bir yetenek deðildi. Helvasýz gümlettiler TKP'yi. Türkiye seçimlerden sonra Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde bir referandum düzenleyebilir ve "KKTC halkýný" kahir çoðunluðuyla Türkiye'ye baðlanma kararý çýkarýr ve kendine baðladýðýný dünyaya ilan eder. Varsýn Birleþmiþ Milletler onaylamasýn. Þimdiki durumu da onaylamadý da ne oldu? O zaman ne olacak? Meclis, hükümet, siyasal parti maskaralýðý son bulacak, ve Türkiye bir askeri ya da sivil vali ile idare edecek. Ne gavga, ne galaba, ne koltuk, ne makam arabasý, ne þoför. Ziyaret-miyaret, yeme, içme da asgariye inecek. Masraf yarýya düþecek en azýndan. Böyle bir duruma geçmenin bir tehlikesi yok mu? Ýngiltere ile Amerika'ya baðlý. Bunu da gonuþuruk... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NE MUTSUZ TÜRKÜM DÝYENE Kýbrýslýtürksünüz siz... Bir cebinizde KKTC kimliði... Diðer cebinizde ise Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði... Vatandaþlýðýnýz ne? Yurtiçinde KKTC vatandaþý... Yurtdýþýnda ise Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý... Deðil mi? Bir de Avrupa Birliði vatandaþlýðýnýz var ayrýca... Ýki kimlikten birini yýrt at deseler Kýbrýs Cumhuriyeti kimliðini yýrtmazsýnýz herhalde... KKTC kimliðini yýrtarsýnýz... Aramýzdaki Türkiyelilerin de iki kimliði var ceplerinde... Biri TC kimliði... Diðeri KKTC kimliði... Ýkisinden birini yýrt at deseler, onlar hangisini yýrtarlar acaba? Onlarýn Kýbrýs Cumhuriyeti kimliði yok... Avrupa vatandaþý da deðiller... Ama bir çözümden sonra burada kalacaklarýnýn umudu var hepsinde de... Telafuz edilen rakam yalnýz elli bin olsa bile... Buradaki TC'li kesim ýsrarla "Biz de Kýbrýslýyýz" deyip duruyor artýk. Türkiyeli deðil... Kýbrýslý... Ýlk tercih olmalý bu... Neden? Kýbrýslý olmak Türkiyeli olmaktan iyi çünkü... Her bakýmdan... Hem ekonomik... Hem siyasi... TC'li kesim para kazanmak için mi geldi yalnýz buraya sanýrsýnýz? O çaðdýþý, o ucube düzenden kaçtýklarý hiç mi gelmedi aklýnýza? Türkiye hak ve hukukun sýfýrlandýðý bir ülke... Bizimkinden beþ beter... Faþist yasalarla yönetiliyor hala... Hiç yoktan polis baskýnlarý... Tutuklamalar... Ýþkenceler... Ve neler neler daha... Öyle bir düzende kim yaþamak ister ki? Türk olduðunuz için deðil, Kýbrýslý olduðunuz için þanslý sayýn kendinizi... "Ne mutlu Türküm diyene" devrinde deðiliz... "Ne mutsuz Türküm diyene" devrindeyiz þimdi... Türkiye burada bizi yönetiyor, ama sonuna kadar hükmedemiyor bize... Ankara'nýn faþistleri Türkiye'de yaptýklarýnýn hepsini de yapamýyor Kýbrýs'ta... Kýbrýslýyýz çünkü biz... KKTC vatandaþý olduðumuz için deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olduðumuz için yapamýyor... Buna bir de Avrupa vatandaþlýðýmýz eklendi ya, daha da zora girdi iþi... Parçalamak istediði sendikalarýmýzý parçalayamýyor... Susturmak istediði muhaliflerimizi susturamýyor... Pankartlarýmýzý indiremiyor... Türkiye'de olduðu gibi bu pankartlarý taþýyanlarý içeri týkamýyor... "Ýþgalci defol" diyenlerimizin hakkýndan gelemiyor... Burasý Türkiye deðil çünkü... Kýbrýs... Buradakiler de Türk... Ama Kýbrýslý... Ýzliyor musunuz Türkiye'de olup bitenleri... Ýzleyin izlemiyorsanýz... Ýzlemeye deðer... Ýç savaþ rüzgarlarý esiyor her yerde... Yüksek Seçim Kurulu oniki adayýn adaylýðýný iptal etmiþ... Çok haksýz bir biçimde... Hiçbir saðlam gerekçeye dayandýrmadan... Geçmiþte mahkûmiyetleri varmýþ... Oysa pek çoðunun yok... Kaldý ki mesele mahkûmiyetse Tayyip Erdoðan'ýn da mahkûmiyeti var.. Yargý margý diye bir þey kalmamýþ Türkiye'de... Yargýnýn bu kadar yerin dibine battýðý bir ülkede yaþanýr mý? Çocuk tutuklularýn yaþýný yükseltip daraðacýna gönderen bir ýrkýn ahfadý... Þimdi de Hrant Dink'in katilinin yaþýný küçültüp cezayý hafifletmeye çalýþýyorlar... Ne yargý bu yargý... Hem de siyasi iktidarýn emrinde... Tayyip Erdoðan'ýn sonu dünyadaki tüm diktatörlerin sonundan pek farklý görünmüyor... Adnan Menderes'e deðilse bile, Hüsnü Mübarek'e bakarak ders alabilirdi tarihten... Nerde ama nerde... Var mý öyle bir diktatör tarihte?

3 AFRÝKA dan mektup... O PAYINI ALMIÞ, SÝZ DE PAYINIZI ALDINIZ MI? Ne laf bu laf... Ýrsen Küçük, "Ben payýma düþeni aldým" diyor... Þýk deðilmiþ ama haspasý çýksýn.. Siz de aldýnýz mý payýnýza düþeni? Toplum da aldý mý? Küçük'ün payýna düþen ne? Anlamadýk pek... Ama toplumun payýna düþen ortada... Kocaman bir gullurigya! Bir kuru gürültü... Kaç haftadýr uðraþtýrýyorlar milleti boþu boþuna... Gündemi çalmýþlar adeta... Yok erken seçim... Yok koalisyon... Yok olaðanüstü kurultay... Yok bilmem ne... Bunlara da hak etmediði deðeri verenler habire yazýp durmuþlar basýnda... Boþ yere çene yormuþlar ekranlarda... Dahasý, bazý partilerimiz acayip bir heyecana kapýlarak erken seçim gündemini bile belirlemiþler... Ne oldu sonuçta? Hava! Bir özür borcu yok mu þimdi bu efendilerin topluma? Yazýk deðil mi kiþisel kaprisler için harcadýðýmýz bu zamana? Hoþ ya, toplumda zaman sorunu yok... Biraz boþta bulunsak ya tavlaya gideriz, ya da mangala! Kýrgýnlýk küskünlük yokmuþ... Duydunuz deðil mi? Birlik ve beraberlik içindeymiþler... Bunca patýrtý gürültü neydi öyleyse bre efendiler?.. Koltuk derdinden bir yataklara düþmediðiniz kaldý... "Ben payýma düþeni aldým" diyor Ýrsen Bey... Ne payý bu? Kardeþ payý mý? * 25 NÝSAN MÝTÝNGÝ CTP ile TDP sendika ve kurumlarý gezerek miting daveti yapýyorlar... Miting 25 Nisan'da Nisan'da yapýlacaktý, Pazar'a denk geldi ancak... Mangal gününe... Böylelikle 25 Nisan'a kaydýrýldý... Ama günün anlamý 24 Nisan... Annan Planý referandumu 24 Nisan'da yapýlmýþtý çünkü... Biz 'evet' demiþtik, Rumlar ise 'hayýr'... Ve bu terane de yedi yýl devam etti ve hala da devam ediyor Tayyip Erdoðan'ýn dilinde... Zaten onun istediði bir 'evet', bir de 'hayýr'dý... Türkiye'nin önü açýldý... Bizim önümüz kapandý... Arkamýz da boþ kaldý... Bu referandumdan sonra Kýbrýslýrumlarla aramýz daha da açýldý... Ve adada çözüm konusundaki asýl umutsuzluk o tarihten sonra baþladý... CTP ile TDP'nin kutlamaya hazýrlandýklarý 'mutlu' yýldönümü iþte bu... * Toplumumuz son yaptýðý mitinglerde gaspedilen siyasi iradesini talep etti Türkiye'den... Ki bizim temel sorunumuz bu... CTP ile TDP bunu öne çýkaracaklarýna neden 'çözüm iradesi'ni çýkarýyorlar? Yani bizim siyasi irademiz yok da, çözüm irademiz mi var? Ankara'daki hükümet 'evet deyin' dedi... 'Evet' dedik... Övünülecek ve kutlanacak ne var sanki bunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n HÜDAOÐLU: CTP VE TDP'NÝN DÜZENLEYECEÐÝ MÝTÝNGE TABÝPLER BÝRLÝÐÝ KURUM OLARAK KATILMAYACAK ÝSTEKLÝ ÜYELERÝMÝZÝN KATILIMINA SAYGI DUYACAÐIZ... Sendikal Platform CTP ile TDP nin 25 Nisan da düzenleyeceði mitinge Platform olarak katýlmayacak. CTP ve TDP yetkilileri ile dün saat te KTOEÖS te biraraya gelen Sendikal Platform temsilcileri kendilerine yapýlan miting davetini reddettiler. Edindiðimiz bilgiye göre Platform yetkilileri Platform olarak mitinge katýlmayacaklarýný açýklarlarken, üye sendikalarýný da bu konuda serbest býraktýlar. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ Diðer yandan Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB) de CTP ile TDP nin davetini reddetti. Tabipler Birliði yetkilileri 24 Nisan referandumunun yedinci yýldönümünde Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/ BG) ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) birlikte düzenlediði etkinliðe kurumsal olarak katýlmayacaklarýný, istekli üyelerin 25 Nisan pazartesi akþamki etkinliðe katýlmalarýna ise saygý duyacaðýný açýkladý. Bu konudaki karar, KTTB Baþkaný Suphi Hüdaoðlu tarafýndan CTP/BG ve TDP genel baþkanlarý Ferdi Sabit Soyer ile Mehmet Çakýcý tarafýndan birliðe dün yapýlan ziyarette açýklandý. Hüdaoðlu, ziyaretin baþýnda bir sayfalýk yazýlý açýklamayý okuyarak, ülkede yaþanan sorunlara KTTB'nin bakýþ açýsýný ortaya koydu. Hüdaoðlu, toplumda, yönetime ve yönetim þekline karþý ciddi bir güvensizlik olduðunu, ekonomik, sosyal, siyasal sorunlarýn insanlarda ümitsizlik yarattýðýný ileri sürerek, Tabipler Birliði için ekonomideki en büyük sorunun iþsizlik olduðunu söyledi. Suphi Hüdaoðlu, siyasi sorunlarýn baþýnda, iktidara gelen partilerin tüm kesimlere eþit davranmamasý olduðunu kaydederek, bunun toplum içinde önemli ayrýþmalara neden olduðu tespitini yaptý. Hüdaoðlu, gelir daðýlýmýndaki bozukluk ile nüfusun kontrolsüz artýþýnýn toplumsal sorunlarýn baþýnda geldiðini anlatarak, yasama - yürütme ayrýmýnýn olmamasýyla sorunlarýn daha da büyüdüðünü kaydetti. Hüdaoðlu, 50 kiþilik meclisin, her biri 25 kiþiden oluþacak þekilde iki meclis haline getirilmesinin tartýþýlmasýnda yarar olduðu görüþünü belirterek, meclislerden birinin tek seçim alaný olarak tüm Kuzey Kýbrýs tarafýndan seçilmesini önerdi. Bugünkü koþullarda baþkanlýk sistemini savunmanýn doðru olmadýðýný kaydeden Hüdaoðlu, "aslýnda yapýlmasý gerekenin eksik demokrasiyi ideal demokrasiye çýkarmak olduðunu" söyledi. Hüdaoðlu, KTTB'nin partiler üstü durmaya çalýþtýðýný anlatarak, "Ancak toplumsal sorunlarýn çözülemediði bir ortamda hiç birimizin saðlýklý olamayacaðý açýktýr. Bu nedenle KTTB sosyal sorunlarýn çözümü için destek vermektedir" dedi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ziyaret nedeniyle KTTB yönetimine teþekkür ederek, birliði 7 yýl önce katký koyarak destek verdiði 24 Nisan iradesine sahip çýkmaya yönelik etkinliðe davet ettiklerini söyledi. Çakýcý, ülkenin pek çok kurumunda sorun olduðunu, Baþbakan'ýn bile BÝRKAÇ GÜZEL ÝNSAN'DAN ALTIN KURDELE Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri, kanser hastasý çocuklar yararýna yürüttüðü "Altýn Kurdele Kampanyasý"nda bugün Lefkoþa Dereboyu'nda büyük bir "kurdele" yapacak. Saat 18.30'da yer alacak etkinlikte insanlarýn katýlýmýyla kocaman bir "kurdele" yaratýlacak. Bu sýrada yol trafiðe kapatýlacak. Sendikal Platform ve Tabipler Birliði nden ret n "KÜSKÜNLER, KIRGINLAR DÝYE BÝR OLAY YOK.. HERKES MECLÝS TOPLANTISINA KATILACAK... ERKEN SEÇÝM VEYA OLAÐANÜSTÜ KURULTAY YOK..." Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, 35 yýllýk geçmiþi bulunan partisinin aþamayacaðý sorun bulunmadýðýný belirterek, birlik ve beraberlik çaðrýsýnýn dört dörtlük yerine geldiðini söyledi. Küçük, "UBP içinde kýrgýnlar, küskünler diye bir olay olmadýðýný" ifade ederek, meclis toplantýlarýna katýlmayan bazý milletvekillerinin Pazartesinden itibaren katýlmaya baþladýðýný; Perþembe günkü toplantýya da katýlacaklarýný açýkladý. Baþbakan Küçük, erken seçime veya UBP'de olaðanüstü kurultaya gidilmesinin de söz konusu olmadýðýný, gündemlerinde böyle bir þey bulunmadýðýný ifade etti. UBP Parti Meclisi'nin, Ýrsen Küçük baþkanlýðýndaki toplantýsý 4 saat sürdü ve önceki gün saat 19.15'te tamamlandý. Küçük, toplantýnýn ardýndan basýna açýklama yaptý ve sorularý yanýtladý. Küçük, toplantýnýn çok verimli geçtiðini belirterek, "Birçok üye söz aldý, görüþ aktardý. Parti meclisi toplantýlarýmýz her zaman yararlý geçmiþtir. Bu toplantýmýz, özelliðinden dolayý, çok etkili olmuþtur" dedi. UBP'nin üç günlük bir parti olmadýðýný, 1975'ten beri çalýþan ve tüm seçimlere katýlan bir parti olduðunu ifade eden Ýrsen Küçük, yetiþmiþ kadrolarýn doðabilecek sýkýntýlarý aþmakta her zaman baþarýlý olduðunu söyledi. Küçük, bu denli deneyime sahip bir partide bugünkü sorunlarýn aþýlmasýnda bir sorun görmediðini ifade etti. CTP, TDP ve DP'nin hükümete karþý Meclise verdiði güvensizlik önergesinin Perþembe günkü görüþmesi öncesinde muhalefete mesaj gönderen Küçük, "Siyasi karmaþadan çýkar elde etmeye çalýþan muhalefet, güvensizlik önergesi ile bir sonuç alamayacak" diye konuþtu. Dile getirilen görüþleri dikkatle dinleyip not ettiklerini ifade eden Küçük, bu görüþlerin partinin yararý için fýrsata dönüþtürülmesine imkan yaratacaklarýný; UBP yetkili organlarýnda ve meclis grubunda deðerlendirmelerin süreceðini; mecliste oluþacak yeni komitelerle halka hizmetlerin süreceðini, halkýn beklentisi olan yasalar için gerekli hassasiyetin gösterileceðini söyledi. "ERKEN SEÇÝM GÜNDEMDE YOK" Ýrsen Küçük, gazetecilerin sorularýný yanýtlarken, erken seçimin gündemlerinde olmadýðýný dile getirdi. Geçtiðimiz günlerde bir gazetecinin sorusu üzerine erken seçime deðindiðini hatýrlatan Küçük, UBP'nin her zaman sorunlarýný aþabildiðini ancak bazý milletvekillerinin meclise girmeme tutumu yüzünden meclis çalýþamaz hale gelirse koalisyon arayýþýna gidilebileceðini, sonuç vermezse de erken seçime gidilebileceðini söylediðini kaydetti. Bazý basýn organlarýnýn bu demecini "Ýrsen Küçük erken seçim çaðrýsý yaptý" diye verdiðini belirten Küçük, "Ben erken seçim çaðrýsý yapmadým, bugün de parti meclisimizin gündeminde erken seçim ve erken seçimi telaffuz ettiði bir dönemden geçildiðini anlatarak, erken seçimden önce sistemin tartýþýlmasýnýn gerekliliði üzerinde durdu. Çakýcý, sorunlarla ilgili olarak birlikte düþünmek ve birlikte hareket etmek gerektiðini, iki parti olarak bunu yapmaya çalýþtýklarýný anlatarak, yapýlmak istenenin yedi yýl önceki iradeye hala sahip çýkýldýðýný göstermek olduðunu kaydetti. SOYER CTP/BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer ise, 24 Nisan iradesinin; tarihte ilk kez gerçekleþen ve Kýbrýs Türk halkýnýn Rumlar'la eþit olduðunu dünyaya kabul ettiren bir irade olduðunu ifade ederek, bunun öneminin; "hayýr diyen þimdiki Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun bile Cumhurbaþkaný olduktan sonra bu iradeye sahip çýkacaðýný BM Genel Sekreteri'ne deklere etmesiyle de anlaþýlabileceðini" söyledi. Soyer, ortak etkinliðin Kýbrýs sorunundaki týkanýklýðýn aþýlmasýna yönelik ivme kazandýrmaya yönelik olduðuna iþaret ederek, hiçbir þey yapýlmamasý halinde Kýbrýs Türk halkýnýn aleyhine geliþmeler yaþanabileceðini, "Kýbrýs Rum Yönetimi'nin NATO'ya üyelik baþvurusunun buna güzel bir örnek oluþturduðunu" savundu. SONUNDA TATLIYA BAÐLANDI... KÜÇÜK: ÇAÐRIM DÖRT DÖRTLÜK YERÝNE GELDÝ kurultay konusu kesinlikle yoktu ve görüþülmedi" dedi. "Parti içindeki muhaliflerin istekleri nedir?" sorusuna karþýlýk Küçük, özetle þöyle konuþtu: "KIRGINLAR, KÜSKÜNLER DÝYE BÝR OLAY YOK" "Muhalif demeyeceðim onlara Benim dýþýmda UBP'nin 26 milletvekili, 14 belediye baþkaný vardýr. Tüm milletvekillerimize eþit mesafede olduðumu söyledim, bundan sonra da eþit mesafede olacaðým. Dolayýsýyla UBP içinde kýrgýnlar, küskünler diye bir olay yoktur. Arkadaþlarýmýz pazartesi günkü meclis birleþiminden itibaren görevlerinin baþýndadýr. Perþembe günü de mecliste olacaklar. Bir tek, Ergün Serdaroðlu arkadaþýmýz bir yakýnýnýn Ýstanbul'daki ameliyatý nedeniyle izinlidir. Onun dýþýnda tüm arkadaþlarýmýz parlamentoda olacak. Ergün bey de pazartesi bize katýlacak." UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Küçük, olaðanüstü kurultayýn da gündemde olmadýðýný, zaten tüzük gereði olaðanüstü kurultay yetkisinin genel baþkanda olduðunu belirterek, genel baþkanýn istifasý veya ölümü üzerine olaðanüstü kurultaya gidilebildiðini anlattý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bugün bir Altýn Kurdele alarak siz de Birkaç Güzel Ýnsanýn yüreðine katýlýn Umut olun kanserli çocuklarýn gözlerinde Ýþte budur en güzel anlamý yaþamanýn Kalay KÜRTSÜZ SÝYASET, KÜRTSÜZ MECLÝS, KÜRTSÜZ TÜRKÝYE Türkiye'de Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin adaylarýna Yüksek Seçim Kurulu'nun getirdiði veto tam anlamýyla siyasi bir suikast. Kürtlere bir yandan "daðdan inin legal siyaset yapýn" diyorlar ama aslýnda Kürtlerin öyle legal siyaset yapmalarýný falan istemiyorlar. Doðrusu, Kürtleri TBMM'de görmek de istemiyorlar. Kürtsüz bir siyaset, Kürtsüz bir meclis, Kürtsüz bir Türkiye istiyorlar. Sonuçlarý kestirilememiþ bu kararýn bedelinin çok aðýr olacaðýný bile kestiremiyorlar. AKP'ninse bu iþin içinden nasýl çýkacaðý belli deðil. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÖYLÜLER MANÞETTEN DÜÞMEZDÝ... Kýbrýs'ýn kuzeyinde nüfus deðiþtikçe gazetelerin okur sayýlarý azalýyor... Kýbrýs'a gelenlerin Kýbrýs'taki siyasi veya ekonomik durumdan gam duymalarý mümkün deðildir. Geldikleri yerlerle burasý arasýnda az da olsa bazý ekonomik farklýlýklar vardýr... Ancak kendi ülkeleri için duyduklarý endiþeyi Kýbrýs'ýn kuzeyi için duymuyorlar... Umurlarýnda bile deðildir burada olan biten... Onlar ekmek parasý kazanmaya bakarlar sadece... Tek kuruþ yatýrýmlarý yoktur, aldýklarý paranýn belli bir kýsmýný ülkelerine gönderirler... Tayyip Erdoðan KKTC'ye gönderilen 600 bin dolarý sýk sýk telaffuz ediyor... Buradaki TC nüfusunun milyonu aþmasýný bir yana býrakýr ve 60 bin olarak düþünürsek... Bu 60 binin de her birinin ayda 10 dolarý Türkiye'ye gönderdiklerini varsayarsak, gönderilen paranýn nereye gittiði bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkar... Bu ahval içerisinde yerli gazetelerimiz de onlara uygun þekiller içine girdiler. Düþünün, bir zamanlar Türkiye'de yayýnlanan 'Tan' gazetesi, Cumhuriyet ve diðer ciddi gazeteler gibi basýn organlarýný tirajda katlamýþtý... Neydi gazetenin politikasý? Dedikodu, seks, çýplak kadýn resimleri, kim kiminle, nerede, ne yaptý ve de tecavüzler... Buraya gelenlerin de, büyük oranda ayný kültürden geldiklerini düþündüðümüzde, buradaki basýndan da neyi bekledikleri ortaya çýkar... Kýbrýs'ýn kuzeyinde günlük 13 gazete yayýnlanýyor... Downer'in "taksim"le ilgili söyledikleri gidilen köyün minarelerinin görünmeye baþladýðýnýn iþaretidir!.. Gazetemizin manþetiydi... Bunu kamuoyuna duyurmak ve onlarla endiþelerimizi paylaþmak istedik sadece... Ben, geçmiþte Kýbrýs'ta bir erkeðin bir kadýna tecavüz ettiðini pek hatýrlamam... Olmuþtur belki... Þimdi yaþadýðýmýz devirde hafta geçmiyor ki birkaç tecavüz olayýna sahne olmasýn buralarý... Ölümler.. Cinayetler... Trafik... Tecavüzler... Hayvanlarla iliþkiler... Birkaç gazetemizin birinci sayfalarýný günlerdir bunlar iþgal ediyor... Biz köy çocuðuyuz... "Köylünün ilk karýsý eþektir" diye duyardýk... Bu da geçmiþte eþekle iliþki kuranlar olduðu anlamýna gelir... Sadece eþek deðil, koyun, keçi, köpek gibi hayvanlarla iliþki kuranlarý da duyduk... Ýsmi lazým deðil, bir köyümüzde "Koç" lakaplý birisi olduðunu öðrendim. Bunun nedenini sorduðumda, "gençliðinde koyuna tecavüz etmiþ ve yakalanmýþ" diye açýkladýlar... Þaka maka bir yana... Bu gazeteler o günlerde yayýnlanmýþ olsaydý mesela, bu köyler her gün manþetteydi! Nüfus yapýmýzla birlikte gazetelerimizin haberleri de asimilasyona uðradý. Mecburiyetten. Baþka yollarý yok... Onlar yazýlmazsa eðreti nüfus bu gazeteleri satýn almayacak ve kapanmak zorunda kalacaklar... Ýþgalciye yalakalýk ve yaðcýlýðýn birinci görevleri olduðunu unutmadan tabii... ÝKÝ SENDÝKADAN ORTAK EYLEM n KTÖS VE KTOEÖS BAKANLIK ÖNÜNE GÝDEREK ÖDENEKLER KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI; EYLEM UYARISINDA BULUNDU... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý yetkilileri, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý önüne giderek, öðretmenlerin ödeneklerinin verilmediðini savundu ve eylem uyarýsýnda bulundu. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Bakanlýk önünde yaptýðý açýklamada, aylardýr toplumsal varoluþ mitingleriyle bir þeyler anlatmaya çalýþan halka karþý, hükümetin duyarsýz kaldýðýný ve "bakanlýk deðiþimlerinden eðitimdeki sorunlara çare bulmaya vakit kalmadýðýný" savundu. Gökçebel, eðitimdeki sorunlarýn bekletilemeyeceðini, okullarýn çekilmez hale getirildiðini ve öðretmenlerin eðitim icraatýný yerine getiremediklerini ileri sürdü. "Trafik cezalarýndan, benzin-mazot fiyatlarýna kadar yasalar vb. uygulamalarla halkýn cebine elini sokan hükümetin, yasalardaki ve anayasadaki hükümlere de uymasý gerektiðini" öne süren Gökçebel, Öðretmenler Yasasýnýn 56. maddesi uyarýnca ek mesailer takip eden 1 ay içinde ödenmesi gerekirken ödenmediðini, kira tahsisatlarý da dahil olmak üzere diðer ödeneklerin yýl geciktirildiðini savundu. SANAYÝ ODASI HENÜZ KARARINI VERMEDÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 37 örgüt tarafýndan oluþturulan Kýbrýs Türk Üreticiler Platformu'nu 24 Nisan iradesinin yedinci yýldönümü nedeniyle 25 Nisan akþamý Ýnönü Meydaný'nda birlikte düzenledikleri etkinliðe katýlarak destek vermeye davet etti. Davet, CTP/BG ve TDP genel baþkanlarý Ferdi Sabit Soyer ile Mehmet Çakýcý baþkanlýklarýndaki ortak heyet tarafýndan dün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Merkezi'nde Üreticiler Birliði'ne yapýlan ziyarette iletildi. Kýbrýs Türk Üreticiler Birliði Sözcüsü ve Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý davetle ilgili olarak yaptýðý konuþmada, davete, tüm örgütlerin baþkanlarý tarafýndan oluþturulan Yönetim Kurulu'nda deðerlendirilerek Hazýrlýk ödeneklerinin ders yýlý baþýnda ödenmesi gerekirken ödenmediðini hatýrlatan Gökçebel, KTÖS ve KTOEÖS'ün bugün yaptýklarý açýklamayla "baþýný kuma gömenlere" sesini duyurmaya çalýþtýðýný, sesin duyulmamasýndan ve ardýndan oluþabilecek kaos ortamýndan sendikalarýn sorumlu tutulamayacaðýný kaydetti. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu ise, iki sendika tarafýndan hazýrlanan ortak metni okudu. Varoðlu, Anayasaya göre angaryanýn suç sayýldýðýný hatýrlattý ve öðretmenlerin iki yýldan bu yana ders yýlý hazýrlýk ödeneði, zorunlu ders saatleri üzerindeki ek ödenek gerektiren görev karþýlýðý alacaklarý, dýþtan bitirme sýnavý ve ek hizmet gerektiren ödeneklerinin ödenmediðini söyledi. Karpaz Bölgesinde çalýþan öðretmenlerin kira tahsisatý, birleþtirilmiþ sýnýflý okullardaki sorumlu öðretmen ödenekleriyle, DAÜ'de iþten durdurulup, bir protokolle geçici öðretmenlik görevi verilen öðretmenlerin maaþlarýnýn da ödenmediðini kaydeden Varoðlu, UBP hükümetinin takýndýðý tavrýn hukuku tanýmama anlayýþý olduðunu ve "anarþiyi" davet ettiðini savundu. birkaç gün içinde cevap verileceðini söyledi. Çýralý, Kýbrýs sorunundaki çözümsüzlüðün geliþmenin önünde engel olduðuna iþaret ederek, bu sorunun ivedilikle çözülmesini istediklerini belirtti. Ali Çýralý, sorunun iki toplum arasýnda olduðunu ve tek yanlý çözülmesinin mümkün olmadýðýný ifade ederek, "evet" diyen Kýbrýs Türk tarafýnýn hala ambargo ve izolasyonlar altýnda olmasýnýn kabul edilemeyeceðini, düzenlenen etkinlikte, Avrupa Birliði'ne (AB) referandum öncesi verilen ve tutulmayan sözlerin hatýrlatýlmasý gerektiðini kaydetti. Çýralý, görüþmelerin ucu açýk sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olamayacaðýný kaydederek, görüþmelere belirli sýnýrlar konmasýný istediklerini belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent "BÝRKAÇ GÜZEL ÝNSAN" Son zamanlarda gazetelerimizde sýk sýk gündeme geliyor. Kanser sýralamasýnda dünyada 5.'yiz. KKTC'de kayýtlý 8 bin kanser hastasý var. Kanserde yaþ oraný düþtü. Her gün 2 yeni kanser vakasý çýkýyor. Ve her iki günde bir, bir kiþi kanserden yaþamýný yitiriyor. Ne yazýk, gerçek baldýran zehiri kadar acý... Rakamlar korkunç. Toplumu için için kemiren bu tablonun suçlusu, sorumlusu kimdir, nedir? Aklýmýza gelenleri geliþigüzel sayalým isterseniz... Suçlu, inanýlmaz derecede kirletip ýrzýna geçtiðimiz çevre. Suçlu, denetimsiz gýda üretimi ve ithalâtý... Suçlu, kanserojen etkili tarýmsal ilâçlar... Suçlu, her köþede yükselen baz istasyonlarý... Suçlu, elektrik santrallerinin bacalarýndan yayýlan zehir... Suçlu, meskûn bölgelerden geçirilen yüksek gerilim hatlarý... Suçlu, adanýn bir barut fýçýsý haline getirilmesi... Suçlu yeþilin betona gömülmesi... Suçlu çöplüklerden fýþkýran zehir... Suçlu CMC... Suçlu beslenme yanlýþlarýmýz... Suçlu çözümsüzlük stresi... Suçlu gelecek endiþesi... Suçlu bizi sarmalýna alan tükeniþ güzergâhý... Aslýnda bugün, yürekleri lösemili çocuklar için çýrpýnan "Birkaç Güzel Ýnsan"ý yazacaðým sizlere. Konumuz kanser olunca ve dünya beþinciliði acý gerçeðimize toslayýnca, bunu bize bahþeden suçlularla bir kez daha yüzleþelim, onlarý bir kez sorgulayalým dedik. Kolay deðil dünya beþincisi olmak! Kimse kara kaþýmýza kara gözümüze vermedi bunu! Bileðimizin gücüyle aldýk! Evet, ne diyordum... Kendilerine "Birkaç Güzel Ýnsan Gönüllüleri" adýný taktýlar. Onlardaki yürek güzelliðini ve insani deðerleri gördükten sonra, bu ismin onlara ne kadar yakýþtýðýný daha iyi anladým. Bundan bir süre önce kanser hastasý çocuklarýmýz için düzenledikleri "Çöp Deðil Kaplumbaða" etkinliði ile gündeme gelmiþlerdi. Cumartesi günü de, aralarýnda kanser hastasý çocuklarýn da bulunduðu 40 çocuk için "Super Kahramanlar" adýyla bir moral etkinliði düzenlediler. Þimdi bu "Birkaç Güzel Ýnsan" Nisan tarihleri arasýnda yürütecekleri Altýn Kurdele konseptinin tanýtým kampanyasý ile ülke genelinde çocuklardaki kansere dikkat çekecek ve halktan maddi ve manevi destek isteyecekler. Dünyada çocuk kanserine karþý yürütülen kampanyalarýn simgesi haline gelmiþ Altýn Kurdele'lerden satýn almak suretiyle Onkoloji Çocuk Servisinin, yani kanserle mücadele eden çocuklarýmýzýn ve ailelerinin desteklenebileceðini belirtiyorlar. Altýn Kurdele'nin satýþ yerleri, Deniz Plaza, Gloria Jeans, Lemar, Mardo ve Pop Music Butik'tir. Konu ile ilgili yayýnlanan basýn bildirisinde Altýn Kurdele ve bu konsept kullanýlarak satýþa sunulmuþ tüm ürünlerin gelirinin, doðrudan Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan Çocuk Onkoloji Servisi adýna Türk Bankasý nezdinde açýlmýþ hesaba yatýrýlacaðý belirtiliyor. Evet... "Birkaç Güzel Ýnsan"... Amansýz bir illetin pençesinde yaþama tutunmaya çalýþan lösemili çocuklarýmýz ve aileleri için çýrpýnan bir avuç güzel yürek... Siz de bir Altýn Kurdele alarak yüreðinizi onlarýn yüreðinin yanýna yatýrýn. Çünkü yaþamak, baþkasýnýn yaþamasýna yardýmcý olmaktýr.

5 20 Nisan 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Her gün bu memlekette þaþýlacak sayýsýz olay yaþanýyor.. Ama benim muhterem halkým kalkýyor, bakanýn oðlunun ihale almasýna þaþýrýyor.. Bu kadarýna da pes vallahi Ne var bunda þaþacak anlamýyorum... * HAK, 41 örgütü temsil ettiðini açýklamýþ. - Vah vah, çok yazýk Bu örgüt enflasyonunda çok az bir pay koparabilmiþ doðrusu.. * DAÜ rektörü bazý sendikacýlarýn internet baðlantýlarýný kesmiþ. - Yatsýnlar gaksýnlar dua etsinler þu rektörün gücü sadece interneti kesmeye yetiyor Ya baþka þeyler de kesme yetkisi olsa nereye kaçacaklardý?! *Cratos Otel, müþterilerinin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmamasý için denizden dozerlerle taþ çýkarýyormuþ. - Günün lololosu iþte bu! Müþteri yaralanmasýn numarasý ile denizi yaralamak hiç de akýllýca bir kýlýf olmadý tahribata! * Cumhurbaþkaný Eroðlu, UBP'li vekillerin hepsi benim evladým, kardeþim demiþ. - Bu durumda vatandaþ ne oluyor Üvey evlat mý? *AYH Baþkaný Anýl Kaya, Brüksel'de üst düzey yetkililerle temasta bulunmuþ. - Maþallah bakýyorum da Brüksel'deki itibarýmýz Ankara'dakinden kat kat fazla Her geleni kucakta karþýlýyorlar Bu sevginin gerçek nedeni ne acaba? Eroðlu, "çözümsüzlük çözümdür" demiþti de ayýplamýþtýk.. Ama gel görün ki BM de ayný noktaya geldi gibi. Þimdi ne yapacaðýz? DEKLANÞÖRE DOKUNAN DUYARLI PARMAKLAR: ÝNANÇ TARUS DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN DÜET'Ý - Bir süre önce Maðusa'da bir fotoðraf sergisinin açýlýþýna davet aldým. Gitmedim! Açýlýþlarý pek sevmem Rahatça gezme, sindire sindire seyretme, duvardaki esere, bir adým öne, bir adým geriye çekilip, farklý açýlardan bakma olanaðý yoktur. Oysa bir tablo izlemenin zevki böyle çýkar ancak. Ýzleme süreniz, arkadan gelenlere baðlýdýr. Gelirler ensenize binerler, bir sonrakine ilerlemek zorunda kalýrsýnýz. Salonda birçok tanýdýkla karþýlaþýrsýnýz. -Merhaba? -Merhaba nasýlsýn! - Ýyidir, sen? - Ýyidir Geldik gezelim biz da sergiyi..! Konuþmak, bir süre sohbet etmek zorunda kalýrsýnýz.. Yani koparsýnýz olaydan. Bu nedenle daha sonraki tenha günleri tercih ederim. DÜET Fotoðraf Sergisi'ni ziyaretim de böyle oldu. Bir ikindi üzeri gittim Nosturi Kilisesi'ne Sergi buradaydý. Önce þunu söyleyim Bu Nosturi Kilisesi müthiþ bir mekan! 1359 yýlýnda, Maðusa'da yaþayan Suriyeliler için yaptýrýlmýþ ve günümüze kadar ayakta kalmayý baþarmýþ. Bir zamanlar deve ahýrý olarak da kullanýlan bina, þimdi kapýsý kilitli duruyor ve zaman zaman böyle "sanatsal etkinliklerde" kullanýlýyor. Umudum ve dileðim; bu mekanýn tekrar yapým amacýna uygun olarak bir ibadet yeri olarak kullanýlmaya baþlamasýdýr. Ya da tekrar deve ahýrý olarak kullanýlsýn. Cami yapýlmaya uygun olsa, ona da tamam! Ne yapýlýrsa yapýlsýn Cafe yapýlsýn, bar yapýlsýn! Yeter ki kapýsý açýk dursun. Böyle atýl durumda kaldýkça, Maðusa ve Maðusalýya hiçbir katkýsý yoktur. Ama tekrar bir ibadet yeri olarak iþlev görmeye baþlarsa, turizme büyük artý deðer katacaktýr. Bu haliyle bile, turistler, arýyor soruyor buluyor ama kapalý kapýlar yüzünden geri dönmek zorunda kalýyorlar. Faydasý bir yana, imajýmýzý zedeliyor, zarar veriyor! DÜET, iki kadýn fotoðrafçýmýzýn, izleyici önüne çýktýklarý ilk sergi. Ýkisi de çalýþýyor Ýkisi de ikiz çocuk annesi Fotoðrafa küçük yaþlarda merak sarmýþlar Ve fotoðraf sevgisi, onlarý bir fotoðrafçýlýk kursunda karþý karþýya getirmiþ. Böyle tanýþmýþlar Zamanla birçok ortak yönlerinin olduðunu fark etmiþler. Birbirlerine inanmýþlar, güvenmiþler ve güzel, samimi bir dostluk baþlamýþ aralarýnda Birlikte fotoðraf çalýþmalarý yapmýþlar. Üretimi, kendine güveni artan, yaptýklarýný daha çok beðenmeye baþlayan her sanatçý, yapýtlarýný baþkalarýyla paylaþmak isteði duyar. Bu isteðin doruk noktasý, kendini bir sergide izleyicinin önüne atmaktýr. Bu istekle, bir fotoðraf sergisi açmak hedefini koymuþlar kendilerine Ve uzun hazýrlýklardan sonra nihayet, 9 Nisan 2011 günü, hayaline ulaþmýþ Ýnanç Tarus Darkot ile Bige Altýok. Sergi sonrasý kendileri ile sohbet olanaðý buldum. Hayran oldum. Hani sýkýntýdan dikiþ nakýþ kurslarýna katýlan kadýnlar var ya Ben öylesine iki kadýn ile karþý karþýya geleceðimi sanýyordum. Hayýr Severek Ýsteyerek Çalýþarak Bilinçli bir þekilde ve fedakarlýklar yaparak bir yerlere gelmeye çalýþan iki fotoðraf sanatçýsý ile birlikteydim. Hayran olmamak, takdir etmemek mümkün deðil. Hele eserlerini de gördükten sonra! Yarýn: Ýnanç Tarus Darkot ile söyleþi...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÜZÜLÜYORUM YAÞANANLARA... (Ýstanbul)- Ne olacak caným, alt tarafý üç bakanýn koltuðunu aldým altlarýnda baþkalarýna verdim. Oldu onlar bakan, bunlar da giden koltuklarýna bakan, hiç fark yok. Ýki taraf da nasýlsa bakandýrlar. Tek farklarý var, o da þu, biri koltuktan oturarak bakar, diðeri ayakta durarak koltuða bakar Hepsi bu. Öyle dedi kabile baþkaný. Ve iþi, "Býrakýn didiþmeyi da halk bizden hizmet bekler yürüyün halka hizmete" diyerek yumuþattý. Bazen dikkatimi çeker, bazen es geçerim ama þu Lefkoþa'nýn güneyi ile "güneyde" sözlerini kaldýramýyorum. Öyle bir hava yaratmaya çalýþýyorlar ki sanki Kýbrýs'ta 1974 öncesinde tüm Kýbrýslýtürkler kuzeyde, tüm Kýbrýslýrumlar da güneyde yaþýyorlarmýþ gibi. Oysa ki Baf'ta Leymosun ve Larnaka'da bin kadar Kýbrýslýtürk yaþardý savaþ öncesi. Güney Lefkoþa yoktu mesela ama yeþil-hat vardý. Baf'ta da durum aynýydý. Bir sokak ayýrýrdý Türklerin yoðun yaþadýklarý gettoyu Rumlarýn yoðun yaþadýklarý bölgeden. Alýþveriþ merkezimiz (bandabuliya) tekti, çarþý dediðimiz bölgede herkes eþit þekilde dolaþýr, limanda, lokantalarda birlikte yemek yer, içerlerdi. Öyle veya böyle yýllarý arasýnda halkýn ayrý yaþamak zorunda býrakýlmalarý halký beklentiye soktu. O da durumun düzelip herkesin evlerine dönmeleri ve eskisi gibi birlikte yaþamalarýydý. Birlikte ticaret yapmalarý, birlikte geziye çýkmalarý ve birlikte meyhanelerde içmeleriydi hayalleri. Ne bileyim sokaktan geçen bir Rum kýzýna laf atmak ve belki de onunla bir kilisede tanýþýp ileride evlenmek olabilirdi eskisi gibi. Þimdiyse spiker sabahýn ilk saatlerinde daha karþýma geçip güney Lefkoþa'dan bahsediyor. Sanki hep öyleymiþ gibi, oldu bittiye getirip böldükleri memleket için þimdi çoðu TC'li spikerler aðýzlarýndan güney komþumuz sözlerini harcýyorlar. Bunu kaldýramýyorum iþte. Benim gibi çoðu Kýbrýslý da ülkelerinin parçalanýp yabancýlarýn volta alanýna dönmelerini kaldýramýyorlar. Ancak onlarýn da iþi zor çünkü sindirildiler. Kolay deðil bu kadar yýl konuþamamak. Nitekim Politis Gazetesi yazdý: 40 yýldýr sürdürülen ancak bir türlü sonuca ulaþýlamayan görüþmelerden sonra BM'nin gündeminde taksim de var. Oynanan oyunlarýn nereye vardýrýlmak istendiðini bu haber þak diye vuruyorken yüzlere mecliste bugün koltuk kavgasý yaþanmakta ve herkesin dikkatleri o yöne kaydýrýlmakta. Halbuki Kýbrýslýlarýn bu tür oyunlara karþý "bize ne" demeleri ve gerçeklere yönelmeleri gerekir. Çünkü Kýbrýs bölünmeyecek kadar küçük, Kýbrýslýlar için de yeterince büyük. Sahip çýkýlmalý. Koltuk "kavgasýnýn" bütün hýzýyla devam ettiði Kýbrýs için Davutoðlu AB- NATO toplantýsýnda konuþtu, "Kýbrýs sorunu çözülmeden Güney'in NATO üyeliði mümkün deðil". Yani biz Kýbrýslýlara sormadan birileri Kýbrýs'ý NATO'ya mý dahil etmek istedi de Davutoðlu çözüm olmadan asla diyerek engel çýkarttý? Görüyorsunuz deðil mi koltuk kavgasý yapanlarýn ülkesi için baþkalarý bir yerlerde bir þeyler için pazarlýk yapmakta. Biz ise tüm dikkatimizi koltuða çevirmiþ öylece bakýyoruz. Yazýk. DURDURAN: ÝKÝ AYRI DEVLET YOK Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Üyesi Alpay Durduran, Kýbrýs'ta iki ayrý devlete dayalý çözümün kabul edilmeyeceðini, çünkü iki ayrý devletin bulunmadýðýný savundu. Durduran, Kýbrýs sorunundaki son geliþmeleri deðerlendirdiði yazýlý açýklamasýnda, uluslararasý toplumun Kýbrýs'ta ayrý bir devleti kabul etmeyeceðini sürekli ilan ettiðini belirtti ve BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Downer'in son açýklamalarýna atýf yaptý. Durduran, þunlarý kaydetti: "Buna raðmen basýn, çözüm için bir zaman limiti konulmasýný ve limitin bitmesi halinde iki devletli çözümün gerçekleþmesini istemektedir. Eroðlu yönetimi de bunu sürekli tekrarlamakta, Meclisteki partilerin kendisinin etrafýnda birleþtiðini, bunun da ilk kez gerçekleþtiðini açýklayarak onlarý da baðladýðýný görmekteyiz. Nitekim CTP ve TDP bir miting düzenlemek için kuruluþlardan destek isterken, sanki bir manasý SÜT ÜRÜNLERÝ ÝMALATÇILARI DESTEK ÝSTEDÝ Süt Ürünleri Ýmalatçýlarý Birliði (SÜÝB), süt ve süt ürünlerinin bir zincir sektör olduðuna ve hayvancýsýndan çiftçisine, yemcisinden süt üreticisine kadar bu sektörden geçinen binlerce insan bulunduðuna iþaret ederek, ithal ürünlere fon uygulamasýnýn yerinde bir karar olduðunu belirtti. SÜÝB Baþkaný Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri dün Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Baþkaný Ali Çýralý'yý ziyaret ederek, son günlerde gündemde olan fonlarla ilgili yaþanan geliþmeleri aktardý ve destek istedi. Sanayi Odasý'ndan yapýlan TÝCARET ODASI ÝTHAL ÜRÜNLERE FONA KARÞI n ÇERKEZ: "YERLÝ ÜRETÝM REKABETÝ ÖÐRENMELÝ ÝTHAL ÜRÜNLERE FON UYGULANMASINA DESTEK VERMÝYORUZ" Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'nu ziyaret eden Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, yerli üretimin rekabeti öðrenmesi gerektiðini belirterek, ithal ürünlere fon uygulamasýna destek vermediðini iletti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez ve yönetim kurulu üyeleriyle görüþen Bakan Amcaoðlu, Ticaret Odasý'nýn ülkenin en köklü ve önemli kuruluþlarýndan biri olduðunu, her konuda diyalog kurmak için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Amcaoðlu, sivil toplum örgütleriyle görüþerek sorunlara çare bulunmasý için çalýþmalar yürütüldüðünü vurguladý. varmýþ gibi zaman limitini savunmaktadýr. Yani meclis içindekiler ayni yönde yürümektedirler. Bunun kabulünün imkansýz ve Kýbrýslý Türklerin silinmesi anlamýna geldiðini hatýrlatan yoktur." Durduran, Hristofiyas'ýn ise, "uluslararasý toplumun kabul edemeyeceði þeyleri baskýyla kabul ettirmek isteyeceði düþüncesiyle" takvim ve hakemlik istemediðini ileri sürerek, "Bu, taksimi, yani Rumlarla Türkiye'nin arasýnda Kýbrýs'ýn paylaþýlmasýný saðlamak için fýrsat olarak kullanýlmaya çalýþýlmaktadýr" dedi. Durduran, açýklamasýnda þu ifadelere de yer verdi: "Süre bittiðinde geriye Kýbrýs Türk toplumu kalacak mý, yoksa sadece 'Annan planýna evet dediydik cezalandýrýldýk' diyecek kadar mý kalacak? Bu soru yanýtlanmalý ve YKP'nin, reddedileceði belli olan bir planý oylatmayalým görüþünü reddedenlerle meydanda buluþmaktan fayda geleceði sanýlmamalýdýr " açýklamaya göre, ziyarette konuþan Avunduk, "Bu kadar insan ve üretim 3-4 peynir ithalatçýsý için mi gözden çýkarýlacak? Fon uygulama kararý oldukça yerinde bir karardýr" dedi. Avunduk, birkaç süt ürünü ithalatçýsýnýn fonlar konusunda son günlerde gösterdikleri sert tepkiye deðinerek, "Süt ürünlerine fon uygulamasý bizim ülkemize özel bir durum deðildir. Türkiye ithal peynire yüzde 180 fon uyguluyor. Avrupa ve Amerika'da, hatta dünyanýn birçok ülkesinde süt ürünlerine fon uygulanýr" diye konuþtu. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Baþkaný Günay Çerkez de, ziyareti fýrsat bilerek sýkýntýlarýný da aktarmak istediklerini, sýkýntýlý bir dönemden geçildiðini, Tarým Bakanlýðý'nýn da önemli bir bakanlýk olduðunu belirtti. Çerkez, en fazla üzerinde durduklarý konuyu gündeme getirmek istediklerini ifade ederek, ithal ürünlere, sýrf yerli ürün pahalýdýr diyerek fon konulmasý prensibinin yanlýþ olduðunu kaydetti. Günay Çerkez, yerli ürünlerin neden pahalý olduðu, teknolojinin ne kadar kullanýldýðý, ne kadar kâr marjý olduðu araþtýrýlmadan fon uygulanmasýna destek vermediklerini açýkladý. TAKSÝCÝLER BAKANA SIKINTILARINI AKTARDI Taksiciler Birliði Yönetim Kurulu, Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nu ziyaret ederek sektörle ilgili sýkýntýlarýný aktardý ve çözüm yollarý aranmasýný istedi. Ziyarette konuþan Birlik Baþkaný Murat Karalar, Çavuþoðlu'na yeni bakanlýk görevinde baþarýlar diledi, Çavuþoðlu'nun yetkili bakanlarý olduðunu ve ona sorunlarýný yazýlý bir þekilde vereceklerini söyledi. Uzun zamandýr taksicilerin sýkýntýlarýnýn nasýl çözülebileceði konusunda çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Karalar, 2003 yýlýnda Güney Kýbrýs'a sýnýr kapýlarýnýn açýlmasý ile sorunlarýnýn arttýðýný, zaman içinde kangren haline geldiðini ve artýk bu sorunlarýn çözümünde zorluklar yaþandýðýný savundu. GÜNLÜK Sýrrý Süreyya Önder soruyor: "BENÝ NÝYE VETO ETMEDÝNÝZ? "Yüksek Seçim Kurulu'nun BDP'nin desteklediði adaylara yönelik veto kararý bir bomba gibi düþtü Türkiye'nin gündemine. Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin desteklediði Baðýmsýz adaylar arasýnda bulunan Sýrrý Süreyya Önder YSK'nýn veto kararýný eleþtirirken bir çeliþkiye dikkat çekiyor ve neden ayný durumda olduklarý Ertuðrul Kürkçü'nün veto edilip kendisinin edilmediðini soruyor: "Ertuðrul Kürkçü ile ben ayný yasa maddesinden ceza aldýk. 12 Eylül döneminde devlete karþý iþlenmiþ suçlardan. Ýkimiz de hüküm giydik. Ýnfazýmýzý tamamladýk. Kendimi buradan ihbar ediyorum. Ben ömür boyu kamu haklarýndan mahrum edildim. Týpatýp ayný durumdayýz. Hatta Kürkçü affa uðramýþ bende o da yok. Nasýl oluyor da Ertuðrul Kürkçü'nün milletvekili adaylýðý veto ediliyor da benimki edilmiyor? Var mý bunu bana izah edecek?" Sýrrý Süreyya, Ölü Ozanlar Derneði'nden çýkmýþ gibi duruyor Türkiye'nin þu son fotoðrafýnda. Darbelerin en aðýr yükünü taþýmýþ, en aðýr bedelleri ödemiþ, en ilerici, en devrimci, en güzel, en temiz insanlarýn siyaset yapmasý Ýmamlarý mý ürkütüyor, Kurtlarý mý? Yoksa Ýmamlarla Kurtlar elele verip Kürt avýna mý çýktý gene? MÝTÝNGTE BERABERLÝK YOK 25 Nisan mitingi için CTP ve TDP Sendikal Platform'dan ret yanýtý almýþ... Miting talebini Tabipler Birliði de reddetmiþ. Saflar iyice belirginleþmeye baþladý! HAVA ALDI UBP'deki kargaþadan erken seçim hayaline kapýlanlar hava aldý. Bir Tahsin Ertuðruloðlu vardý, baþka Tahsin yok! HERKES MUM OLDU Lafa bakýn... UBP'de kýrgýnlar, küskünler diye bir olay yokmuþ! Birlik ve beraberlik varmýþ! Küçük'e Büyük'ten vahiy geldi anlaþýlan... Asasý ile bir dokundu, herkes mum oldu! VATANSEVER Yerli üreticiler yerli ürünlere fon konulmasýna karþý çýkarken, Ticaret Odasý da ithal ürünlere fon konulmasýna karþý çýkýyor. Hangisinin daha çok vatansever olduðuna siz karar verin! KARDEÞ PAYI Ýrsen Küçük parti meclisinde yaptýðý toplantýda "Ben payýma düþeni aldým" dedi. Kardeþ payý mý yapýldý? Týrnak... "Kýbrýslý Türkler'in varlýklarýný yitirme korkusu yaþadýklarý doðru. Toplum yüz yýlý aþkýn bir süredir yok olma endiþesi yaþýyor. Fakat bu endiþenin tarihteki kaynaðý Hristofyas'ýn ifade ettiði biçimiyle 'Türkiye'nin boðucu kucaklamasý' deðil. Kýbrýslý Rumlar'ýn milliyetçi kabarmasý... Tükenme korkusu bugün Türkiye'nin tavrýyla yeni bir boyut kazandý. Ama Hristofyas'ýn zannettiði gibi, korkuyu besleyen sadece Türkiye deðil." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Devleti yönettiðini sananlar, bu ülkenin en önemli sorunu olan kayýt dýþýlýðýn üzerine gitmezken, yýllardýr vergi topladýðý kendi iþ insanlarýný yok etmek için müthiþ bir gayret sarfediyor... Ondan sonra da halka 'alýþveriþinizi güneyden yapmayýn' deniliyor... Ne kadar ciddiyetsiz bir tavýr... Ýnsanlarýn güneyden alýþveriþ yapmasýný istemiyorsanýz, piyasayý ucuzlatacak önlemler almalýsýnýz..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Marjinalliðin demokrasiyle önemli iki baðlantýsý vardýr. Birincisi, demokrasinin göstergesidir. Büyük çoðunluða uyan deðil, egemen görüþe ters düþünceleri seslendirebilmektir demokrasinin göstergesi. Ýkincisi, demokrasi ortadan kaldýrýlmak istendiðinde marjinaller hedeflenir önce sonra sýra konuþan herkese gelir." Salih ÖZTOPRAK (Yenidüzen) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Günün tartýþmasýz kahramaný Ýrsen Küçük... UBP'de günlerdir baðýrýp çaðýran ve boþ yere toplumun gündemini meþgul eden isyancýlarla tatlýya baðlamýþ iþi... Dün ve önceki gün partide yapýlan toplantýlardan sonra konuþurken aðzý mutluluktan kulaklarýna varýyor. "Çaðrým dört dörtlük yerine geldi" diyor. Küskünler, kýrgýnlar diye bir olay yokmuþ UBP'de... Birlik ve beraberlik varmýþ... Herkes meclis toplantýsýna katýlacakmýþ... Erken seçim ve olaðanüstü kurultay falan da söz konusu deðilmiþ... Allah Allah, madem ki herþey bu kadar güllük gülistanlýktý, o halde neyin nesiydi o tantana, o kýyamet?

7 20 Nisan 2011 Çarþamba 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ MÝTÝNGE DAVETLER CTP-BG ve TDP'nin 25 Nisan günü birlikte düzenleyecekleri etkinlik kafalarý karýþtýrdý, þaþkýnlýk yarattý toplum arasýnda. 'Hakikaten' diyor insanýmýz. 'bu mitingin gayesi ne?' Evet, bu mitingin gayesi ne olabilir acaba? Soyer ve Çakýcý'ya bakarsanýz, size 24 Nisan iradesine sahip çýkma yanýtýný verecekler, öyle söylüyorlar zaten. 24 Nisan 2004 tarihi Annan Planý referandumun yapýldýðý ve Erdoðan ve Abdullah Gül'ün daha sonralarý itiraf ettikleri gibi Ankara'nýn kuzeye evet dedirttikleri tarihtir. 24 Nisan tarihi, Kýbrýs Türkleri'nin iradesinin deðil, Ankara'nýn iradesinin yansýdýðý tarihtir. Talat da kabul etti ve açýkladý ileriki yýllarda, 24 Nisan tarihi, Ankara'nýn önünün açýldýðý tarihtir. 24 Nisan tarihi, iki toplum arasýndaki uçurumu pekiþtirmek için Kýbrýs halkýna kurulmuþ tuzaðýn tarihidir. Ve CTP-BG ve Çakýcý'nýn böyle bir tarihi kutlama mitingi düzenlemeleri utanç kaynaðý olacaktýr toplum açýsýndan. Aradan yedi yýl geçti sonra. Sahip çýkýlacak bir irade vardý madem, referandumun yýl dönümü neden geçmiþ yýllarda kutlanmadý? Ferdi Sabit Soyer deðil, onu dinleyen, cidiye alan kalmadý toplumda ama Çakýcý'nýn açýklama borcu vardýr topluma. Neden geçmiþ yýllarda deðil de bu yýl? Halkýmýz, iþçimiz, emekçimiz kesinlikle bu mitingten uzak durmalýdýr. Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý gibi örgütlerle yan yana mitinglere katýlma, topluma ne kazanýmlar getirebilir ki? * Çakýcý ve Soyer'in edebiyatýnýn içi boþtur! Uluslararasý alana anýmsatacak hiçbir þeyi olamaz Türk tarafýnýn. Görüþmeler týkanma noktasýna gelmiþse ve BM dahi adanýn taksimine sýcak bakmaya baþlamýþsa þayet, Derviþ Eroðlu'ndan daha çok sorumluluk taþýr Talat. Dört yýl görüþme masasýndaydý. Fakat müzakereci olmadan önce meydanlarda attýðý sloganlarý unutmuþtu Hristofyas'ýn karþýsýnda. 'Ýnadýna Barýþ...' diyordu, neden barýþý gerçekleþtiremedi? 'Kýbrýs'ta Barýþ Engelenemez' diyordu, neden barýþý engelledi. Aksine yavuz hýrsýz ev sahibini basar misalý harþý taraf suçlandý her fýrsatta. * Erçakýca'nýn hamaset içeren basýn toplantýlarýnýn unutulduðunu mu sanýyor Soyer ile Çakýcý? Veya Talat'ýn masaya kabul edilemez öneriler sunduðunu? Halbuki neler pompalýyordu Talat topluma, 'Rumlarda barýþ iradesi yoktur!' * Evet, hangi yönden irdelenirse irdelensin, CTP-BG ve TDP'nin ortak düzenleyecekleri mitingin hamaset koktuðu çýkacak meydana. Aksini iddia edemezler. 24 Nisan iradesine sahip çýkma meselesi bahanedir, gerçek niyeti gizlemedir sayýn okuyucu. Uzak dur sen böyle kandýrmaca ve aldatmacalardan... GÝRNE BÖLGESÝNDE VERGÝ BEYANI %30'DAN %70'E ÇIKTI Maliye Bakaný Ersin Tatar, ekonominin kayýt altýna alýnmasý ve vergilerin toplanmasýnda yetkili muhasip ve murakýplara büyük görev düþtüðünü vurguladý. Tatar, ekonominin kayýt altýna alýnmasýyla 2010 sonu itibarýyla 1. 8 milyar olan yerel gelirleri 2011'de 1.9 milyar TL'ye çýkarmayý hedeflediklerini de bildirdi. Maliye Bakaný Tatar, Girne bölgesi yetkili muhasip ve murakýplarýyla dün toplantý yaptý. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Yusuf Kaçmaz, Bakanlýk Müdürü Olgun Amcaoðlu, kaza sorumlularý ve daire müfettiþlerinin de katýlýmýyla Gelir ve Vergi Dairesi'nde yapýlan toplantýda, ekonominin kayýt altýna alýnmasý, vergi mükelleflerinin ödeyeceði vergilerde izlenmesi gereken konular, bölge ve mesleki sorunlar ele alýndý. MUHASÝP VE MURAKIPLAR ÖNEMLÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar toplantýnýn baþýnda yaptýðý konuþmada, ekonomik olarak büyük bir geliþme içerisinde olan Girne bölgesinde Gelir ve Vergi Dairesi'ne geniþ sorumluluklar düþtüðünü ifade etti. Ekonominin kayýt altýna alýnmasý ile vergilerin toplanmasýnda yetkili muhasip ve murakýplara da büyük görevler düþtüðünü anlatan Tatar, "Girne ve bölgenin geliþmesiyle daha fazla gelir de oluþuyor. Artan faaliyetlerle en azýndan belgeye dayalý bir takým beyannamelerle bunlarýn doðru þekilde daireye takdimi ve vergilerin ödenmesi bizim sorumluluðumuz. Yetkilendirdiðimiz muhasip ve murakýplarla iþbirliði içerisinde bunlarý yürütmek durumundayýz" dedi. Muhasip ve murakýplara, "Devletin gözü kulaðýsýnýz. Vergileri toplamada ne kadar sýkýntýlar yaþandýðýný, mükelleflerin zaman zaman sorumluluklarýndan kaçtýðýný biliyorum" diye seslenen Tatar, devletin gelirlerinin toplanmamasý halinde hizmetlerin aksayacaðýna iþaret etti. Tatar, vergi dairelerine nisan sonu verilecek beyannamelerin zamanýnda ve doðru þekilde sunulmasý için de iþbirliði istedi. BEYAN ORANI Gelir ve Vergi Dairsi Genel Müdürü Yusuf Kaçmaz da, gelirleri artýrarak denk bir bütçe oluþturmaya çalýþtýklarýný, bu görevin yerine getirilmesinde en büyük payýn ise yetkili muhasip ve murakýplara düþtüðünü kaydetti. Girne bölgesinde 2 yýl önce Vergi Dairesi'ne vergi beyaný sunma oraný yüzde 30 iken bugün bu oranýn yüzde 60-70'lere çýktýðýný da anlatan Kaçmaz, bunun yetkili muhasip ve murakýplar sayesinde gerçekleþtiðini söyledi. Ýþbirliðinin geliþtirilmesiyle bu oranýn daha da yükseleceðini vurgulayan Kaçmaz, nisan sonu sunulacak beyannamelerde bölgenin en yoðun gelir kaynaðý olan kira ödemeleri konusunda daha açýk ifadelere yer verilmesini istedi. Kaçmaz, beyannamelerde, kira ödemelerinin kime yapýldýðý konusunda açýklayýcý bilgi yer almasý halinde bu kalemde verginin artýrýlmasýna katkýda bulunulacaðýný ekledi. 23 NÝSAN FESTÝVALÝ BAÞLADI- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn düzenlediði 13. Uluslararasý 23 Nisan Çocuk Festivali, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün basýn toplantýsýyla baþladý. 25 Nisan'a kadar sürecek festival için gelen konuk çocuklar ile eðitmenlerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Dürüst, 23 Nisan'ýn Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiði önemi vurgulamak amacýyla Türk ve dünya çocuklarýna armaðan ettiði bir bayram olduðuna iþaret ederek, "bizler de bu mutlu günü dünya çocuklarýyla kutlamanýn onur ve mutluluðunu yaþýyoruz" dedi. HUZURA ÇAÐIRIP CEZA YAZMAK... Telefonla gazetemizi arayarak þikayette bulunan ismi yanýmýzda saklý bir þoför vatandaþýmýz baþýna gelenleri þöyle anlattý: "Ýsmim önemli deðil. Ben Artemis'te çalýþan BMW araç kullanan bir þoförüm. Geçtiðimz Cuma sabahý 7.30'da Ercan'a bir müþteri götürdüm. Dönüþte önüm boþ olduðu için önümde giden bir aracý geçtim. Ýþyerime geldikten sonra müdürüm beni çaðýrdý ve hakkýmda þikayet olduðunu söyledi. Þikayeti yapan da Ýskele Polis Amiri imiþ. Meðer benim dönüþte geçtiðim araç onun aracýymýþ. Daha önce de Artemis'e ait bir aracýn ýslak bir yolda dört sivil aracý geçtiðini gördüðü için Artemis'in þoförlerine karþý bir husumeti varmýþ. Nerede Artemis'e ait süratli araba kullanan þoför görürse ye ceza yazmaya yemin etmiþ. Müdürümle konuþmuþlar. Müdürüm bana Ýskele Karakolu'na gitmemi söyledi. Orada ilgili amiri görüp özür dilemem gerektiðini de ilave etti. Arabama binip gittim. Kimse benimle ilgilenmedi. Bir teðmen vardý ona durumu anlattým. Erlerden birini çaðýrdý ve 'alýn bunu içeri de ifadesini alýn' dedikten sonra bana dönerek 'bunun 2 gün de hapisliði var' dedi. Ýfademi aldýlar ve hýzlý araç kullandýðým için bana ceza yazdýlar. Daha sonra 'bunlardan birkaçýnýn canýný acýtmazsak diðerleri akýllanmayacaklar' dedi. Ýskele Polis Amiri'nin aracýný geçtiðim yerde hýz tahdidi olduðunu hatýrlamýyorum. Zaten her tarafta kameralar ve radarlar var. Tahditli bölgelerde kameralar devreye girer, radarlar yazar... Bu nasýl bir iþtir anlamadým. Diyelim ki ben suçlamayý reddettim. Ne yapabilirdi bana o zaman polis amiri? Olay yerinde deðil de baþka bir zaman dilimi içerisinde huzura çaðrýlarak ceza yazýlmasý nerede görüldü? Böyle bir þey nasýl olur anlayamadým..." BAÞKAN REZÝL OLDU... Telefonla gazetemizi arayan ve kendisine belediye çalýþaný diyen bir vatandaþýmýz geçenlerde yapýlan bir rallide yaþananlardan söz etti... Vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben belediye çalýþanýyým. Geçtiðimiz günlerde belediye önünden start alan bir rali gerçekleþti. Ýki gün süren bu ralinin kupa verme törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Baþbakan Ýrsen Küçük de davetli olduklarý için geldiler. Kupalarý zaten onlar vereceklerdi. Ancak onlarý konuk etme ve izaz ikram görevi verilen Belediye Alým Sorumlusu Münevver Haným yerinde olmadýðýndan Cumhurbaþkaný ve Baþbakan alt katta bir memurun odasýnda oturdular. Ben bir belediye çalýþaný olarak üzüldüm. En çok da baþkanýmýzýn devlet büyükleri karþýsýnda küçük düþürülmesine üzüldüm diyebilirim. Ancak çalýþan olarak Cemal Baþkan'ý anlamakta zorlanýyorum. Bu tür iþler protokol müdürlerinin görevleridir. Alým satým sorumlusunun görevi deðil ki... Belediye'de bir yetki karmaþasý olduðu gün gibi ortadadýr. Bu kadar rezillikten sonra gerekli önlemin alýnacaðýný baþkandan bir çalýþan olarak bekliyorum..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "ANA"NIN ÝMAMI VAR, ÝMANI YOK Bizim Mandra CTP ile TDP kapý kapý dolaþýp kurum ve kuruluþlarý, 25 Nisan'da yapacaklarý "Annan Planý referandumunun yýldönümünü kutlama mitingine" davet eder. Vatandaþlar ise, bunun bir yutturmaca olduðunu ve asýl amacýn 7 Nisan'da yapýlan mitingin rövanþýný almak olduðu görüþündedir. Ankara'ya isyanýn açýkça dile getirildiði 7 Nisan mitinginde tek bir Türk ve KKTC bayraðýnýn taþýnmamasý, CTP ve TDP'yi oldukça rahatsýz ettiði söylenirken, sokaktaki adam "Herhalde ne kadar anavatancý olduklarýný 25 Nisan'da gösterecekler" diye kendi kendine söylenir.

8 8 20 Nisan 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Sýnýrdýþýlar ve Sendikalar Yasasý Kaçak olarak KKTC'de bulunanlardan yakalananlar eðer dayýsý yoksa KKTC'den sýnýrdýþý ediliyordu. Bu þekilde sýnýr dýþý olmasý gerekenlerin sayýsý onbinlerle ifade edilmesine raðmen gerekli sýký denetimler yapýlmadýðý için haftada elli veya altmýþ kiþi ancak sýnýr dýþý edilebiliyordu. Bu elli sýnýr dýþýya da takan yeni elçi Akça, Ýçiþleri Bakaný Çavuþoðlu ile yaptýðý görüþmede sýnýr dýþýlarýn durdurulmasýný talep etmiþ. Daha sonra sivil ve polis muhacerete verilen talimatla sýnýrdýþýlar durdurulmuþ. Ýlgililere de teyit ettirdiðim gibi, önümüzdeki günlerde TC Elçiliðinde bu konuda bizim bürokratlarla elçilik bürokratlarý arasýnda yapýlacak toplantýlarda bu durum kesinlik kazanacak. Eski diplomat büyükelçi Türkmen, görüþtüðü bizim yetkililer ve sivil toplum örgütleri ile kaçak nüfus konusu açýldýðýnda "Biz elçilik olarak kesinlikle karýþmýyoruz. Kaçaklarý yakaladýðýnýz zaman sýnýr dýþý edin" derdi. Yeni bürokrat büyükelçi Akça, Türkmen'in aksine hiç kimsenin suçlu dahi olsa sýnýr dýþý edilmesini istemiyor. Bu konuda elçilikte yapýlacak toplantýlarda da bu durum kesinleþecek. Kesinleþtikten sonra Þener Elcil'in saptýrýlan benzetmesi ile KKTC nüfusu tavþanlardan daha hýzlý çoðalmaya devam edecek. Bizden sonra, Kýbrýslý Rumlarý da kendi yurtlarýnda azýnlýk durumuna düþürecek kadar da nüfusumuz artmaya devam edecektir. Zaten yeni elçi bürokrat olarak, Teknik Heyet Baþkaný iken yaptýrdýðýný söylediði araþtýrmalara göre 2006 yýlýnda yapýlan sayýmda nüfusumuzun 265 bin olduðunun doðru olduðunu, kaçak veya çalýþma izinli olarak bulunanlarýn sayýsýnýnsa 30 bin olduðunu ve bunun da bütçemize ilâve 20 milyoncuk bir yük getirdiðini söylüyordu. Bir baþka araþtýrmalarýna göre ise KKTC'nin Türkiye'den ancak %21 oranýnda daha pahalý olduðunu tesbit ettiklerini söylüyordu. Alýnmak istenen ekonomik önlemlere baktýðýmýz zaman bu araþtýrmalarýn neden yapýldýðýný anlýyoruz. Araþtýrmalarýn nedenini anlýyoruz da bu araþtýrmalarda ortaya konan verilere nasýl ulaþýldýðýný anlayamýyoruz. Bu araþtýrmalar için okullardaki öðrenci ve öðretmen sayýlarý mý baz alýndý? Yoksa hastahanelerdeki doktor, hemþire ve hasta sayýlarý mý baz alýndý? Ekonomik paket gibi, KKTC'de uygulanacak yeni Sendikalar Yasasý da Ankara'da hazýrlanýp bizim burada hükümet ettiðini sanananlara verildi. Zaten yeni elçi Akça'da sürekli olarak buradaki sendikal haklarýn fazlalýðýndan þikâyetçi idi. Yeni Sendikalar Yasasýna göre, sendikalarýn sahip olduðu birçok haklarý grev dahil, budanýp kuþa çevrilecek. Örneðin bir devlet dairesinde eðer yeni yasadan sonra grev yapýlabilirse, iþveren konumundaki hükümet, bir baþka daireden grevcilerin yerine memur getirip çalýþtýrabilecek. Bu özel sektör için de geçerli olacak. O zaman grev yapmanýn hiçbir anlamý kalmayacak. Ayni þekilde sendika baþkanlarý ve yönetim kurullarýna da birçok kýsýtlamalar getirilecek. Bundan sonra Güç-Sen Baþkaný Memduh Çeto olayýnda olduðu gibi bir bakan aynen Tatar gibi "Sus sen konuþma. Sen benim memurumsun" diyebilecek. Aynen Türkiye'de olduðu gibi, kamu sendikalarý hükümetlerle toplu görüþmeler yapabilecek ancak toplu sözleþme yapamayacak. Türkiye'de olduðu gibi toplu görüþmelerden sonra hükümet ne verirse "Allah razý olsun" diyerek sendikalar verilenlerle yetinmek zorunda kalacaklardýr. Sivil Havacýlýk ve Hastahanelerde memurlar, doktor ve hemþireler yeni yasadan sonra grev yapamayacaklar. Tüm bunlarý yeni elçi Akça, Küçük Hükümetinin baþýna vura vura yaptýracak. Bundan dolayý sýcak yaz aylarýna girdiðimiz þu günlerde siyaset de, çalýþma barýþý ve sosyal barýþ da ýsýnacak. Eðer çalýþanlar örgütlü bulunduklarý sendikalarýnýn deðil de siyasi görüþlerinin arkasýndan giderlerse, yarýn bir parmaklarýný ýsýracak ama onu birden aðrýyacak. Yeni elçi Akça zaten ne olmasý gerektiðini söyledi. Siz Türkiye'den %21 daha pahalýsýnýz. Dolayýsý ile memur ve iþçilerinizin aldýklarý maaþlar Türkiye'deki muadillerinin ancak %21 üstünde olabilir. Hem Cemil Efendi de geçtiðimiz 20 Temmuz törenlerinde "Aramýzdaki mesafe kapanýncaya kadar reformlara devam edilecek" demedi mi. Öyleyse ya çalýþanlar diþini sýkýp mesafenin kapanmasýný bekleyecek, ya da sendikasýna sahip çýkacak ve haklarýný gaspetmek isteyenlere karþý mücadele edecektir. ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝLER- DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öðrencileri, Maðusa Özel Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek, çocuklara oyuncaklar hediye etti. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hülya Harutoðlu, Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Yücel Yýldýrým ve öðrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Maðusa Özel Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Merkez'deki çocuklara eðitim amaçlý etkinlikler yaptýrýldý ve öðrencilerin kendi imkanlarýyla topladýklarý hediye oyuncaklar verildi. BÝR USULSÜZ ÝHALE DAHA! SENDÝKAL PLATFORM: 120 BÝN ELEKTRONÝK SAYACIN TEMÝNÝ VE KURULUMU ÝHALESÝZ VERÝLDÝ... Sendikal Platform, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý'nýn 20 milyon dolarlýk 120 bin elektronik sayacýn temini, kurulumu ve altyapý hizmetlerini Kuzey Kýbrýs Turkcell'e ihalesiz verdiðini öne sürerek, niyet ve çerçeve belgesi imzalanarak Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun peþkeþ çekildiðini savundu. Platform adýna KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel imzasýyla yapýlan açýklamada, konunun, Elektrik Çalýþanlarý Sendikasý tarafýndan Sayýþtay Baþkanlýðý, Hukuk Dairesi ve Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun bilgisine getirdiði belirtilerek, "Bir usulsüzlük varsa ivedilikle incelenmesi ve örgütlerimizle halkýmýzýn bilgilendirilmesinin takipçisi olacaðýz" denildi. Halka ait varlýklarýn özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekilmesine karþý birlikte direnileceði kaydedilen açýklamada, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un KIB-TEK yetkilileriyle birlikte geçen ay Ýtalya'ya gittiðinde, ulaþým ve konaklamalarýnýn Ericsson Telekomünikasyon A.Þ. tarafýndan üstlenildiði iddia edildi. Sendikal Platform açýklamasýnda, Ýtalya dönüþü 6 Nisan'da ise Bakan Atun, Kuzey Kýbrýs Turkcell ve KIB-TEK yetkilileri arasýnda niyet ve çerçeve belgesi imzalandýðý kaydedilerek, ihalesiz verilen bu projede Ericsson firmasýnýn da yer alacaðý savunuldu. Açýklamada, "Bir gün bedava Ýtalya'ya gidip dönüþte 20 milyon ABD Dolarý deðerinde bir projeyi ihalesiz peþkeþ çekmek için 'niyet ve çerçeve belgesi' imzalayanlar, yarýn belki de KIB- TEK'i parçalayarak bir kýsmýný ayný þirkete vermek isteyeceklerdir" iddiasýnda da bulunuldu. ORMANLARDA BÝYOLOJÝK MÜCADELE- Ormanlardaki biyolojik mücadele devam ediyor. Mücadele çerçevesinde, son olarak, Orman Dairesi ve Mersin Orman Bölge Müdürlüðü ekipleri tarafýndan çalýþma yapýldý. Mersin Orman Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, TC Çevre ve Orman Bakanlýðý ile Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü çerçevesinde, Bölge Müdürü Mustafa Gözükara baþkanlýðýndaki heyet, KKTC'deki etkinliklere katýldý. Çalýþma kapsamýnda KKTC'ye getirilen 12 bin "Calosoma Sycophanta" larvasý, 500 ergin ve 2 bin Akdeniz çam kabuk böceði feremonu ormanlýk alanlara býrakýldý, 25 kuþ yuvasý yerleþtirildi, orman yangýnlarýyla ilgili afiþ ve el broþürleri daðýtýldý. Kalem Yalçýn Okut ETLÝYE SÜTLÜYE KARIÞMA!.. Düzenin emridir bu: etliye-sütlüye karýþma, uslu ol!.. Çok soru sorma!.. Ýtiraz deðil, itaat et!.. Kýsmetin neyse ona razý ol!.. Hatta, Turgut Özal'ýn döneminde bakanlarýndan biri, bir toplantýda, "ücretlerimiz yetersidir, geçinemiyoruz" diye þikâyet eden iþçilere: "Halinize þükredin, iþiniz var ne güzel çalýþýyorsunuz, iþsizler naspýn?" demiþ ve kendini tutamayarak þunu da ilave etmiþti: "Tavuklar bile su içtikten sonra, baþlarýný yukarý kaldýrýp Allaha þükrederler; nankörlük yapmayýn, siz de halinize dua edin" demiþti, diyebilmiþti Ýþte budur binlerce yýldan beridir süregelen yoksullarla zengin egemenler arasýndaki uzlaþmaz çeliþki. Pre-kapitalist köleci ve feodal dönemlerde neyse ne, o düzenler nihayetinde köleci ve feodal düzenlerdiler, o düzenlerde köleler alýnýp satýlýrlar hatta Efendileri tarafýndan öldürülebilirler, ya da Arena'da ölümüne kavgaya tutuþturulup hem Efendileri hem de yoksullarý histerik orgazmlara ulaþtýrýp uyuþtururlardý Ama kapitalist dönemde, bir 'demokrasi' mavalý tutturulmuþ gidiyordu. Kapitalist dönemde, güya yoksul halkýn da 'demokratik haklarý' vardý Feodalizme karþý o mücadelelerin doruða ulaþtýðý Fransýz Devrimi'nde burjuvalarýn ciðerlerinin kaç kuruþ olduðu iyice ortaya çýktýydý. 'Donsuzlar' (sankülot) dedikleri yoksullarý peþlerine takarak, onlarýn gücüyle mutlakiyeti yýkýp Kral'ýn ve Kraliçe'nin kellelerini kestikten sonra, sankülot yoksullarý terk ettiler; bütün özgürlükleri kendilerine alýp, yoksullara sadece sömürülme 'özgürlüðü'nü bahþettiler Yaklaþýk 200 sene kadar önce yaþanan bu canavarlýk gerici özünü ve þiddetini artýrarak günümüzde de sürdürüyor. ABD'den Hindistan'a, þimdiki Rusya'dan Kanada'ya ve daha birçok yere kadar o aþþaðýlýk 'demokrasi' demagojisi dörtnala yalanlarýna devam ediyor. Ýþte Irak, iþte Afganistan, þimdi de Libya Filistinlilere son yarým yüzyýldýr ne vahþetler yapýldýðýna hep birlikte tanýk oluyoruz. Ama bizim en iyi bildiðimiz ülke, ve bizi en iyi benzeten ülke "Anavatan" TC'dir. Derin Devlet'in askeriye (ve ABD)'nin kesin kontrolünde olduðu yýllarda, askerler: "Çýkýntý yapma lan, hizaya gir!" diye baðýrýrlar, komut verirlerdi. ABD'nin Ortadoðu politikasý deðiþip Büyük Ortadoðu Politikasý (BOP) uygulamaya konduktan sonra, Türkiye'de Derin Devlet'in kontrolü Laik Diktatörlük'ten Ýslami Diktatörlüðe kaydýrýldý. Velakin, Ýslami Diktatörlüklerin Laik Diktatörlüklerden çok daha gerici olduðunu kavramayan, ya da kavramaz gibi davranan bir sürü "liberal aydýn" Ýslami Diktatörlüðe destek verme, payanda olma aymazlýðýna düþtüler. Baþta Taraf gazetesi ve diðer "Yetmez Ama Evet"çiler, gazetecilerin peþpeþe tutuklanýp yargýlanmadan yýllarca gözaltýnda tutulmalarýndan ve hele de, daha yayýnlanmadan yasaklanan kitaptan sonra ayýktýlar mý bilinmez; ama bizim buralarda daha ayýkmayanlar vardýr. Onun adýna üzüldüðümü net olarak ve yüksek sesle belirtmeliyim. Hemþehrimiz, Dr. Mehmet Hasgüler de AKePe'nin ilericilere en büyük saldýrý silahý olan Zaman gazetesinde makaleler döktürmeye baþladý Vatana ve millete hayýrlý uðurlu olsun!.. Artýk sýrtýmýz yere gelmez Mehmet, AKePe'nin Zaman gazetesindeki yazýlarýyla hal-i pür melâlimizi AKePe kodamanlarýna anlatýr da "beslemeler" diyen hakaretlerden kurtuluruz Ýnþallah!.. Sadece o mu?.. Maraþ'ýn dikenli telleri daha da tahkim edilir de, o dikenli telleri aþmak isteyen "Kahpe Gâvurlarý" deðil yalnýzca, uçan kuþu bile vururuz!.. Yýktýn perdeyi eyledin viran, Mehmet Oysa; siyaset bilimi de, sosyoloji de, diðer bilimler de itaati deðil, itirazý yükselttikleri zaman ve yükselttikleri oranda bilim olabilmiþlerdir. 'Etliye sütlüye karýþma' deðil; karýþ, 'bozguncu ol!'dur bilimlerin mihenk taþý

9 20 Nisan 2011 Çarþamba Tünel ALINTI NE ÝÞÝNÝZ VAR DÜZOVADA, YÜRÜYÜN DAÐLARA Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 12 baðýmsýz milletvekili adayýný veto etti." Bu karar devletin Kürtlere "Ne iþiniz var sizin düz ovada; yürüyün haydi daðlara" demesidir ve sadece bunu demesidir. Kürt sorunu siyasetle deðil, silahla çözülür, demesidir. Ey AKP, ey CHP! Sýnav günündesiniz. Ya Meclis'i olaðanüstü toplantýya çaðýrýr bu demokrasi suçunu (ayýbýný filan deðil, suçunu) önleyecek yasal düzenlemeleri yapar, seçim meydanlarýna dönersiniz. Ya da, demokrasinin ýrzýna geçilirken tribünde oturup ellerinizi oðuþturur; yargý baðýmsýzdýr, karýþamayýz mavalýnýn ardýna gizlenirsiniz. Hani þu 12 Eylül'de Evren'in önünde "tebrik sýrasýna giren" yargýnýn. Kuru, ruhsuz yasa maddelerinin ardýna ödlekçe gizlenip seyirci mi kalacaksýnýz, yoksa demokrasiyi kurtarmak için cesur bir hamle mi yapacaksýnýz? Buyrun, seçim sizin! Aydýn ENGÝN (t24.com) DÝPNOT 1965'ten beri Komünist Parti Merkez Komite Genel Sekreterliði'ni yürüten 84 yaþýndaki Fidel Castro resmen görevinden ayrýldýðýný açýkladý. ARÞÝV TARÝH 17 MART, Nisan seçimlerine 1 ay kaldý... Ancak Kýbrýs sorunu bahanesi ile Ankara'nýn yollarý aþýndýrýlýyor hala... Tahsin Ertuðruloðlu gidip geldi, þimdi yeniden Mehmet Ali Talat gidiyor... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sayýn Büyükelçimizin, bu süreçte kendinden önceki büyükelçiler gibi önemli katkýlar yapacaðýna inanýyorum ve ziyaretinden ötürü kendisine teþekkür ediyorum" Ferdi Sabit SOYER VÝRGÜL... HÝÇBÝR KAPIYI AÇAMAYAN KÝLÝT Egemen Baðýþ "Türkiye AB için kilit bir ülkedir. Türkiyesiz bir Avrupa'nýn hayat damarlarýndan biri kopmuþtur" diyor. Gerçi hiçbir kapýyý açamayan bir "kilit" ama olsun, AKP'nin egosunu þiþirmeye yetiyor. Türkiye sadece AB için deðil, Mýsýr için, Libya için, Gazze için, Ortadoðu'dan Balkanlara bütün ülkeler için de "kilit". Türkiye dünya çapýnda "kilit" anlayacaðýnýz. Kýbrýs'ta ise sadece "kilit" deðil, ayný zamanda "anahtar"... O kadar ki, Türkiyesiz Avrupa'nýn hayat damarlarýndan sadece biri kopar ama Türkiye'siz bir Kýbrýs ölür. Ne hava ama... AKP SÜTTEN ÇIKMIÞ AK KAÞIKTIR AVRUPA'NIN KAYGI VERÝCÝ KAYGILARI Türkiye'de gazeteciler tutuklanýr Avrupa Birliði yetkilileri açýklama yapar: "Kaygýlýyýz." Savcýlar gazetecilerin yayýmlanmamýþ kitaplarýný toplatma kararý verir, Avrupa Birliði yetkilileri açýklama yapar: "Demokratikleþme süreci zarar görebilir, kaygýlýyýz." Binlerce Kürt siyasetçi neyle suçlandýklarýný bilmeden hapislerde ömür tüketir, Avrupalý yetkililer açýklama yapar: "Barýþ süreci için kaygý verici". Bir Kaygý Masasý kurmuþlar, habire kaygýlarýný bildiriyorlar. Kaygýlanmaktan baþka bir þey yapamayan Avrupa Birliði'nin durumu da kaygý verici aslýnda... "Bu görüntüler Türkiye'ye yakýþmýyor. Bunlarý kimse hükümetimizle iliþkilendirmeye kalkmasýn." Egemen BAÐIÞ (TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci) "Kürtlerin bütün kazanýmlarý fiilidir! Yasal güvenceleri yoktur! Bugün sahip olduklarý her þey ellerinden alýnabilir!" Bu görüþleri 17 Nisan 2011 Pazar günü Ýstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapýlan "Kürt Sorunu: Nereden Nereye?" baþlýklý panelde Ýsmail Beþikçi ve Tarýk Ziya Ekinci altýný çizerek söylediler. Aradan bir gün bile geçmeden dedikleri oldu: 18 Nisan pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu Barýþ ve Demokrasi Partisi BDP'nin baðýmsýz adaylarýnýn týrpanla biçti! Ellerinden gelse Kürtlerin 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... nefes almalarýný bile yasaklayacaklar! Zaten yüzde 10 gibi son derece yüksek bir seçim barajý var. Bu yüzden milletvekili çýkartabilecek oy potansiyeline sahip Kürtler, oylarýný heba ederek baðýmsýz olarak parlamentoya girmeye çalýþýyorlar. Þimdi o kadarýna bile tahammül edilemiyor, Kürtler sandýk dýþýna itiliyor. Kürtleri parlamenter rejimin dýþýna doðru sürmek istiyorlar. Oysa Türk devletinin Kürtlerin sandýða itibar etmesini saðlamak için her türlü özveriyi göstermesi gerekir. Gelin bu ülkeyi birlikte KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Nazým Alpman "Birgün"de yazdý: "Eski devlet ile yeni devlet arasýnda deðiþmeyen ortak payda: Vurun Kürtlere!" yöneteceðiz demesi, söylemekle kalmayýp, buna Kürtleri de inandýrmasý þarttýr. Hal böyleyken devlet tam tersini yaparak, Kürtlere yasal parti kurdurtmuyor. Kurduklarýný kapatýyor. Kapatamadýklarýný seçime sokmuyor. Baþka partilerden (1991 SHP) seçilip gelenleri parlamentodan kovuyor. Yetinmiyor, bir de 10 yýl hapis cezasý veriyor. Kürtler yine bir þey olmamýþ gibi yeni parti, yeni seçim, yeni kadrolar hazýrlayýp parlamentoya yöneliyorlar. Bu sefer de hukuken katiyen izah edilemeyecek kararlar alýnýyor, onlarý Ankara'dan uzaklaþtýrmanýn her türlü yolu deneniyor. Sonra da büyük bir iki yüzlülükle onlara dönülüp hakaret ediliyor: "Kürtler bölücüdür!" YSK'nýn mesai bitiminden sonra açýkladýðý, öyle uzaktan okunduðu gibi "BDP'yi dinamitleyen karar" deðildir. En hafif tanýmýyla bu bir rejim sorunu yaratacak aðýr provakasyondur! Ama daha gerçeði de þudur: Demokrasiye 18 Nisan Darbesi! YSK Kararý için AKP ne diyecek, nasýl tavýr alacak diye fazla uzun beklemek gerekmedi. Ömer Çelik'in sözleri Ýnternet Haber'de yer alýyor. AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik bu sabah (19 Nisan Salý) NTV Haber'e telefonla baðlandý. Aynen þöyle dedi: Genel Seçimleri'nde de YSK Sayýn Tayyip Erdoðan'ýn adaylýðýný veto etmiþti!!! Hüseyin Bey kendilerine karþý yapýlan hukuksuzluðu ve siyasi ahlaksýzlýðý aleni olarak savundu! Hal böyle olunca, artýk söylenecek söz kalmýyor. Çünkü gücü, gücü yetene dönemi yeniden gelip Türkiye'nin üzerine oturdu. AKP 12 Haziran Seçimlerini kazanmak için her yolun mubah olduðu tezini benimsemiþ. Eski devlet ile þimdiki arasýnda deðiþmeyen ortak payda yerinde duruyor: "Vurun Kürtlere!"

10 10 20 Nisan 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... PATLANGAÇ YANGINA NEDEN OLDU Güney Lefkoþa'ya baðlý Lakadamya bölgesinde bir evin yatak odasýnýn penceresinden içeri atýlan patlangaç yangýna neden oldu, evde bulunan 50 yaþýndaki bir kiþi yaralandý. Politis gazetesi, sözkonusu kiþinin, patlangaç atýldýðý sýrada uyuduðunu yazdý. Habere göre, polis olayla ilgili olarak 25 yaþýndaki bir genci tutukladý. Rum Polisi Basýn Sorumlusu Nikoleta Tirimu yaptýðý açýklamada, polisin kampanya baþlattýðý 14 Mart tarihinden itibaren Güney Kýbrýs genelinde 18 bin 243 patlangaç ele geçirildiðini söyledi. KIBRIS TÜRK EL ÝÞLERÝ KATAR'DA SERGÝLENDÝ KKTC Doha Temsilcisi Arif Altay'ýn giriþimleri ile Katar Kültür Bakanlýðý'nýn himayelerinde Nisan tarihleri arasýnda Katar'da, Kýbrýs Türk kültürünün bir bölümünü yansýtan el iþlemelerinden oluþan bir sergi gerçekleþtirildi. KKTC Doha Temsilciliði'nden verilen bilgiye göre, sergide yer alan parçalar, Tanýtma Dairesi Müdürlüðü ve Kýbrýs Türk El Ýþlemelerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan temin edilerek daire müdürü Fatma Demirel, dernek baþkaný Derviþe Çeliker ve baþkan yardýmcýsý Duygu Akova tarafýndan Katar'a götürülerek sergilendi. Katar Milli Tiyatro binasýnda yer alan serginin açýlýþýný, Katar Tiyatrolar Müdürü Mubarak Falah Al - Dorsari, TC Doha Büyükelçisi Emre Yunt, Azerbaycan Büyükelçisi Eldar Selimov, Katarlý bestekar Abdulhamit Al - Namaa ve Temsilci Arif Altay gerçekleþtirirken; gerek Katarlýlar gerekse Katar'da yaþayan yabancýlar tarafýndan ilgi gören sergiye iliþkin haber Ýngilizce ve Arapça yayýnlanan tüm Katar gazetelerde geniþ þekilde yer aldý. Serginin sona ermesinin ardýndan ise KKTC Doha Temsilcisi Arif Altay'ýn eþi Þaziye Altay tarafýndan ikamet binasýnda, Türk Katar Kadýnlar Birliði üyelerine çay verilerek koza iþlemeciliði hakkýnda ayrýntýlý sunum yapýldý. BÜTÇE AÇIÐI AZALDI Rum Ýstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Güney Kýbrýs'taki bütçe açýðýnda, 2009 yýlýna nazaran yüzde 0,7'lik düþüþ kaydedildi. Politis gazetesi, 2009 yýlýnda bütçe açýðý yüzde 6 iken, 2010 yýlýnda bu oranýn yüzde 5,3'e gerilediðini yazdý. Gazete, 2009 yýlýna nazaran 2010 yýlýnda giderlerde yüzde 5'lik artýþ, gelirlerde de yüzde 7'lik artýþ kaydedildiðini ve 2010 yýlý gelirlerinin 2 bin 91,9 milyon Euro, giderlerinin ise 2 bin 473,3 milyon Euro olduðunu belirtti. Haberde, bu veriler ýþýðýnda 2009 yýlýnda 556,5 milyon Euro olan bütçe açýðýnýn, 2010 yýlýnda 381,4 milyon Euro'ya gerilediði kaydedildi. AB YETKÝLÝLERÝ ESKÝ RUM OTELÝNDE Fileleftheros gazetesi haberinde, Kýbrýslý Türklere yönelik AB yardým paketinin uygulanmasýndan sorumlu Avrupa Komisyonu yetkililerinin KKTC'de bulunduklarý sýralarda, Rum hükümetinin genel tepkisinin bilinmesine karþýn, eskiden Kýbrýslý Rumlara ait olan ya da Kýbrýs Rum arsasý üzerine inþa edilen otellerde konakladýklarýn iddia etti. MAÐUSA BELEDÝYESÝ HALK DANSLARI TOPLULUÐU BURSA'DA Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Gazimaðusa Belediyesi Halk Danslarý Topluluðu, 10. Uluslararasý Nilüfer Belediyesi Halkdanslarý ve Spor Þenlikleri'ne katýlýyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Topululuk 9-24 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek festivale katýlmak üzere Bursa'ya gitti. 24 dansçý, 4 müzisyen, 4 eðitmen ve 1 yönetmenin bulunduðu kafilede, eðitmenler olarak Erkan Ýpekçioðlu, Erhat Zorlu, Bahire Güzer, Mahan Manyera ve topluluk yönetmeni Sertaç Ýpekçioðlu görev yapýyor. Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Gazimaðusa Belediyesi Halk Danslarý Topluluðu'nun gençlerin aktif olarak çalýþmalar yaptýðý MAGEM bünyesinde 350 kiþilik dev bir ekiple faaliyet gösterdiðini, Kýbrýs Türk kültürünü yaþatma ve tanýtma hedefiyle yurt içinde olduðu kadar yurt dýþýnda da önemli temsiliyetler yerine getirdiðini söyledi. Kayalp, Gazimaðusa Belediyesi Halkdanslarý Topluluðu'nun Kýbrýs Türk kültürünü müziðiyle, kýyafetiyle ve danslarýyla en iyi þekilde temsil edeceðini söyledi. ÞÝÝR, KOMPOZÝSYON VE RESÝM YARIÞMALARINDA DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK)'ya ait Radyo Güven tarafýndan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle düzenlenen þiir, kompozisyon ve resim yarýþmalarýnda dereceye giren öðrencilere, ödülleri verildi. GKK Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, resim dalýnda 252, kompozisyon dalýnda 164 ve þiir dalýnda 279 olmak üzere toplam 695 eserle katýlýnan yarýþmanýn Radyo Güven'deki ödül törenine, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, öðrenciler, velileri ve okul temsilcileri katýldý. Yarýþmada, dereceye giren öðrenciler þöyle: Kompozisyon dalýnda: Birinci Levent Ýlkokulu'ndan Melis Unan, Ýkinci Pile Türk Ýlkokulu'ndan Doðukan Karagözlü, Üçüncü Girne Amerikan Ýlkokulu'ndan Asya Eminoðlu. Þiir dalýnda: Birinci Dilekkaya Ýlkokulu'ndan Selma Gündeþ, Ýkinci Dipkarpaz Ýlkokulu'ndan Ali Eren Korkmaz, Üçüncü Pile Türk Ýlkokulu'ndan Mete Sakallý. Resim dalýnda: Birinci Girne Maarif Anaokulu'ndan Ýrem Hiranur Özdemir, Ýkinci Doðu Akdeniz Ýlkokulu'ndan Buðra Çetin, Üçüncü Atatürk Maarif Anaokulu'ndan Vuslat Güzen. KÝPRÝANU ABU DABÝ'YE GÝTTÝ Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, 3 gündür Hindistan'da gerçekleþtirmekte olduðu temaslarýný tamamlayarak, dün Abu Dabi'ye gitti. Simerini gazetesinin haberine göre Kiprianu, Abu Dabi'de yapýlacak olan AB ve Arap Körfezi Ýþbirliði Konseyi'ne Üye Ülkelerin Dýþiþleri Bakanlarý Zirve Toplantýsý'na katýlacak. Gazete toplantýda, AB ile Arap Körfezi Ýþbirliði Konseyi arasýndaki iliþkilerin güçlendirilmesi ve ortak faaliyet planýnýn hayata geçirilmesiyle ilgili öneri ve giriþimlerin ele alýnacaðýný yazdý. ÝKÝ TOPLUMLU SEMÝNER Ýnternet ve yeni kitle iletiþim araçlarýnýn etkilerinin ara bölgede gerçekleþtirilecek iki toplumlu bir seminerde ele alýnacaðý, seminerde konuyla ilgili Mýsýrlý uzmanlarla internet üzerinden baðlantý kurularak görüþ alýþ veriþinde de bulunulacaðý bildirildi. Politis gazetesi haberinde, Nisan tarihleri arasýnda Ledra Palace sýnýr kapýsý yanýnda bulunan Kýbrýs Toplum Medya Merkezi'nde (CCMC) gerçekleþtirilecek iki günlük seminerde "blogging (blog yazýcýlýðý), social media (internet medyasý) ve video activism (video aktivizmi)" konularýnda çalýþmalar gerçekleþtirileceðini yazdý. Habere göre, seminerin ilk günü Omur Metin'a ait bir video ve dokümanter gösterimi yapýlacak. Ýkinci gün, Manolis Andriotakis, Mehmet Harmancý ve diðer bazý katýlýmcýlarýn yer alacaklarý açýk söyleþi gerçekleþtirilecek; ardýndan da Mýsýr'daki aktivistlerle telekonferans yöntemiyle baðlantý kurulacak. ALMANYA, ÝSVÝÇRE VE AVUSTURYA SEYAHAT ACENTELERÝNDEN ZÝYARET Almanya, Ýsviçre ve Avusturya'dan seyahat acentelerinin 7-14 Nisan tarihleri arasýnda Güney Kýbrýs'ý ziyaret ettikleri bildirildi. Haravgi gazetesi, 500 kadar Alman seyahat acentesi temsilcisi ile, Avusturya ve Ýsviçre'den bir grup acente yetkilisinin, gazeteciler eþliðinde "Travel Games" isimli, iþbirliðini ve grup çalýþmasýný güçlendirmeyi hedefleyen bir etkinliðe katýldýklarýný yazdý. Gazete, etkinliðin Güney Kýbrýs'taki turizm için önemli sonuçlar doðuracaðýný kaydetti.

11 20 Nisan 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝLERÝNÝN SAYISI SON YILLARDA ARTIÞ GÖSTERÝYOR Rum tarafýnda bulunan üniversitelerdeki Rum ve yabancý öðrencilerin sayýsýnýn; son yýllarda sürekli artýþ gösterdiði belirtildi. Rum Ýstatistik Biriminin akademik yýlý verilerine dayanarak, Rum tarafýndaki kamu ve özel yüksek öðretim kurumlarýnda öðrenim görenlerin sayýsýnýn 30 bin 986'ya ulaþtýðýný yazan Haravgi, bunlardan 10 bin 765'inin AB ve üçüncü ülkelerden gelen yabancý öðrenciler olduðunu kaydetti. Ayný dönemde 21 bin 473 Rum öðrencinin yurt dýþýndaki öðrenim programlarýný takip ettiklerini de belirten gazete, 2006 yýlýna kadar sadece "Kýbrýs Üniversitesinin" adadaki üniversite kurumu olarak faaliyet gösterdiðini anýmsattý. Fileleftheros ise haberinde, Rum tarafýndaki kolejlerde (lise üstü öðretim kurumlarý) öðrenim görmek isteyen yabancý aday öðrenci sayýsýnda, hissedilir derecede bir azalma olduðunu ifade etti. Gazete, bu öðrencilere verilen giriþ vizelerinin sayýsýnda da azalma olduðunu belirtti akademik yýlýnda, yabancý aday öðrenci sayýsýnýn 4 bin 572, verilen giriþ vizelerinin sayýsýnýn ise 1740 olduðunu kaydeden gazete, akademik yýlýnda ise aday öðrenci sayýsýnýn 3 bin 448, verilen vize sayýsýnýn ise 577'ye düþtüðünü belirtti. Japonya hükümetinden iyimserlik þovu Fukuþima nükleer santrali kontrolden çýkýyor. Hükümet, "her þey yolunda mesajý vermeye" çalýþýyor. Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Japon hükümeti nükleer felakette geri adým atýp, nükleer sýzýntýnýn tehlike derecesini en yüksek seviyeye yükseltti ama yetkililer her fýrsatta halka panik yapacak bir þey olmadýðý mesajýný vermeye çalýþýyor. Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu Sözcüsü Hidehiko Niþiyama bunun geçici bir durum olduðunu, nihai kararýn Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu tarafýndan verileceðini belirtti ve Þilili madenciler 1 Mayýs'ta Taksim'de olacak Þilili madenciler, iþ kazalarýna dikkat çekmek için DÝSK'in davetlisi olarak Taksim'deki 1 Mayýs kutlamalarýna katýlacak. DÝSK, 1 Mayýs kutlamalarý için geniþ kapsamlý hazýrlýklar yürütüyor. Taksim Meydaný'nda gerçekleþtirilecek 1 Mayýs kutlamalarý uluslararasý bir nitelik taþýyacak. 2007'den beri Taksim'deki 1 Mayýs kutlamalarýný uluslararasý kamuoyu yakýndan takip ediyor. 2008'de bazý Avrupa Parlamentosu milletvekilleri kutlamaya katýlmýþ, Taksim Meydanýna yürümüþtü. Bu yýl da Þilili madenciler, iþ kazalarýna dikkat çekmek için, DÝSK'in davetlisi olarak Ýstanbul'da olacak. Þili'de yaþanan maden kazasý ve günlerce göçük altýnda kalan madencileri kurtarma çalýþmalarý bütün dünyada dikkatle izlenmiþti. Ayný dönemde Türkiye'de bir maden ocaðýnda yaþanan grizu patlamasýnda da 25 iþçi yaþamýný yitirmiþti. DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, yaptýðý Fukuþima'daki felaketin Çernobil'den farklý olduðunun altýný özellikle çizdi. Japonya Baþbakaný Naoto Kan da radyasyon sýzýntýsýyla mücadelede olumlu geliþmeler kaydedildiðini ve durumun adým adým kontrol altýna alýndýðýný vurguladý. Bu açýklamalarýn ardýndan Japonya'da tanýdýk görüntüler yaþandý. Hükümet sözcüsü Yukio Edano, Tokyo'da bir pazar yerinde elindeki domatesi yiyerek halka her þeyin yolunda olduðu mesajýný verdi: "Dükkânlardaki, süpermarketlerdeki ve elbette ki buradaki tüm gýda maddeleri tamamýyla güvenli!" açýklamada, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðinin konfederasyonun temel mücadele alanlarý arasýnda yer aldýðýný söyledi. 'ÝÞ GÜVENLÝÐÝ MALÝYET KALEMÝ OLARAK GÖRÜLÜYOR' Türkiye'de, madenler baþta olmak üzere iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði koþullarýnýn giderek kötüleþtiðini savunan Görgün, "Dünya genelinde iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði alanýnda simge haline gelen Þilili kardeþlerimizi ülkemizdeki 1 Mayýs kutlamalarýnda görmek bizim için onur olacaktýr" dedi. Türkiye'de 2008'de 48 maden iþçisinin iþ kazasý sonucu yaþamýný yitirdiðine, 2009'da bu sayýnýn 92'ye, 2010'da 105'e yükseldiðine dikkati çeken Görgün, bu yýl 24 maden iþçisinin madenlerde yaþanan iþ kazalarýnda hayatýný kaybettiðine iþaret etti. DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, "Þilili madencileri 1 Mayýs'a davet ederken amacýmýz Türkiye'deki iþ kazalarýna dikkat çekebilmek." Türkiye, AB'den en çok yardým alan ülke Sunday Times, Avrupa Birliði denetçilerini, yapýlan yardýmlarýn nereye gittiðini sorgulamamakla suçladý. Gazeteye göre yýllýk 16 milyar dolar kalkýnma bütçesi olan Avrupa Komisyonu, bu paranýn bir bölümünü Sierra Leone'de kimsenin uðramadýðý dev bir saðlýk merkezi, Mali'de üç yýl içinde sadece altý kiþiyi iþe yerleþtirebilen iþ ve iþçi bulma merkezi ve bir Belçikalý grubun Afrikalýlara dans öðretmesi gibi projelere aktardý. Halkýn yarýsýnýn günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda kaldýðý Burkina Faso'daki dans projesi AB'ye 650 bin dolara mal oldu. Haberde, yýlda yaklaþýk 800 milyon dolarla AB'den en fazla kalkýnma yardýmý alan ülkenin Türkiye olduðu belirtilerek þöyle deniyor: "Ýngiltere'nin yýllýk 12,5 milyar dolarlýk yardým bütçesi var. Ýngiltere, komisyonun yardým programýnýn yeterince yoksulluðu azaltma hedefine odaklanmadýðýný söylüyor.türkiye Avrupa Birliði'nden en fazla yardým alan ülke." SÝZOPULOS: YUNANÝSTAN, KIBRIS DOSYASI'NA YARDIMCI OLMADI Rum Meclisi Kýbrýs Dosyasý Komitesi Baþkaný Marinos Sizopulos, Kýbrýs konusunda Yunan Meclisi'nin elinde bulunan arþivlere ve diðer belgelere ulaþamadýklarýndan dolayý Komite üyelerinin duyduðu hayal kýrýklýðýný dile getirdi. Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Kýbrýs Dosyasý Komitesi Baþkaný Marinos Sizopulos'un, Kýbrýs'ta 1974 yýlýnda yaþanan olaylarý konu alan araþtýrmalarý içeren ve Rum Meclisi Kýbrýs Dosyasý Komitesi tarafýndan hazýrlanan "Kýbrýs Dosyasý"ný dün Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Vasilis Papayoannu'ya sunduðunu yazdý. Habere göre Sizopulos, "Kýbrýs Dosyasý"nýn Papayoannu'ya sunmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, "Yunan Meclisi'nin elindeki arþivlere ve diðer belgelere ulaþýlsaydý, Kýbrýs Dosyasý araþtýrmasýnýn daha ayrýntýlý olmasý mümkün olacaktý ve 1974 trajedisi ve ihanetine neden olan nedenlerin belirlenmesinde komitenin çalýþmalarýna yardýmcý olacaktý" þeklinde konuþtu. Sizopulos, "Kýbrýs Dosyasý"nýn incelenmesinin ardýndan, Kýbrýs politikanýn yeniden gözden geçirileceði ve Rum Meclisi ile Yunan Meclisi'nin ortaklaþa tüm olaylarýn ayrýntýlý bir þekilde incelenmesinin ileriye götürmelerinin mümkün olabilmesi için, iki meclisin iþbirliði yapmasý temennisinde de bulundu. Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs Büyükelçisi Vasilis Papayoannu, Atina'nýn tüm konuya gerekli önemi ve dikkati verdiðini, tarihi olaylarýn elbette ki kaydedildiðini, deðerlendirildiðini ve incelendiðini ifade etti. Papayoannu, bu dikkat ve ilginin, dosyanýn incelenmesi sýrasýnda gösterileceðinden de emin olduðunu söyledi. "Kýbrýs Dosyasý"nýn derhal Yunan Meclisi'ne iletilmesi konusuyla ilgileneceðini ifade eden Papayoannnu, yerine getirdiði çok deðerli çalýþmalarýndan dolayý komiteyi tebrik etti. Komite üyesi Zaharias Kulias ise, komitenin doya ile ilgili çalýþmasý sýrasýnda karþýlaþmýþ olduðu "boþluðu" doldurmak için, Yunanistan'ýn Güney Kýbrýs'a; "Yunan - Kýbrýs Dosyasý" araþtýrmasýný teslim etmesi gerektiðini ifade etti. DAVUTOÐLU'NA TEPKÝLER... "NATO ÜYELÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN SÖZLER SÝNÝRLERÝN GERÝLMESÝNE NEDEN OLDU" Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun NATO Dýþiþleri Bakanlarý toplantýsýnda, "Kýbrýs sorunu çözümlenmeden Güney Kýbrýs'ýn NATO üyesi olamayacaðýna" iliþkin ifadeleri Rum tarafýnda tepkiyle karþýlandý. Politis ve diðer gazeteler, Davutoðlu'nun sözkonusu toplantýda Çek meslektaþýyla yaptýðý tartýþma ve Güney Kýbrýs'ýn NATO üyeliðine iliþkin sözlerinin Brüksel'de sinirlerin gerilmesine neden olduðunu, Güney Kýbrýs'ta da tepkiyle karþýlandýðýný yazdý. Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Davutoðlu'nun Çek meslektaþýyla girdiði tartýþmanýn "Türkiye'nin gerçek emellerini ve Kýbrýs'ýn karþýsýndaki sorunun büyüklüðünü ortaya koyduðunu" ileri sürdü. Kiprianu, Çek bakanýn Güney Kýbrýs'ý savunmasýnýn ise Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn izlediði doðru politikanýn bir sonucu olduðunu savundu ve Rum tarafýnýn ilkelerden ödün vermeden Kýbrýs sorununun çözümüne hazýr olduðunu sürekli doðrulamasýnýn büyük önem taþýdýðýný ifade etti. DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Fotiu ise açýklamasýnda Avrupalýlara yüklendi; Avrupa Birliði'nin "Türklerin kendini beðenmiþliðine artýk daha fazla kararlýlýk ve sertlikle karþýlýk vermesi gerektiðini" söyledi. Fotiu, AB'nin Türkiye'den, AB ve aralarýnda Güney Kýbrýs'ýn da bulunduðu üye devletler karþýsýndaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmesi gerektiðini ekledi. KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru da benzer açýklamalarda bulundu ve AB'ýn artýk Türkiye'yi hizaya sokmasý; Kýbrýs Cumhuriyetini tanýmamasý ve Ankara Protokolünü uygulamamasýnýn üyeliði hak etmeyen bir ülke konumuna soktuðunu net bir biçimde söylemesi gerektiðini savundu. EURO.KO partisinden ise Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a, Barýþ Ýçin Ortaklýk Örgütü'ne üye olunmamasý konusunda eleþtiri geldi. Habere göre EURO.KO, Türkiye'nin kendi propagandasýný kabul ettirmek için Güney Kýbrýs'ýn yokluðundan faydalandýðýný savundu. Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ise Davutoðlu'nu kýnadý ve AB'nin Türkiye'ye Güney Kýbrýs'ý tanýmasý ve Ankara Protokolü'nü uygulamaya koymasý gerektiðini hatýrlatmasý çaðrýsýnda bulundu. AB ÜYESÝ AKDENÝZ ÜLKELERÝ ÝÇÝÞLERÝ BAKANLARI TOPLANTISI KIBRIS'TA YAPILIYOR AB Üyesi Akdeniz Ülkeleri Ýçiþleri Bakanlarý Toplantýsý'nýn, Lefkoþa Rum Kesimi'nde yapýlacaðý bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'in daveti üzerine gerçekleþtirilecek toplantýya Fransa, Ýspanya, Ýtalya, Malta ve Yunanistan'dan, kaçak göç ve siyasi sýðýnmadan sorumlu bakanlar katýlacak ve toplantýda, kaçak muhacirlik ve siyasi sýðýnma sorunu ile bu sorunlarla nasýl mücadele edileceði tartýþýlacak. Habere göre, bugün yapýlacak toplantýyla, 12 Mayýs'ta AB Adalet Bakanlarý Toplantýsý'na katkýda bulunulmasý hedefleniyor.

12 12 20 Nisan 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Deniz dibi derindir Sevdiðim gýz dengimdir Dünya gaksa üsdüme O gene da benimdir Kitap Dünyasý SUFLE Aslý E. Perker Doðan Kitap 308 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Yüksek bir mevkiye çýkan alçak bir insan kadar tehlikeli insan yoktur." Aeskhylos TADIMLIK Sen yüzüne sürgün olduðum kadýn Kardeþim olan gözlerini unutamadým Çocuðum olan alnýný sevgilim olan aðzýný Dostum olan ellerini unutamadým Karým olan karnýný ve önlerini Orospum olan yanlarýný ve arkalarýný Ýþte bütün bunlarýný bunlarýný bunlarýný Nasýl unuturum hiç unutamadým Cemal Süreya "Ülke" adlý þiirinden ERALP ADANIR'DAN KOSOVA-ARNAVUTLUK BELGESELÝ Yapýmcý, yönetmen, araþtýrmacý - yazar Eralp Adanýr, Kosova'nýn Prizren kentinde düzenlenen 5. Uluslararasý Güneydoðu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu'na katýldý. Balkan Türkoloji Araþtýrmalarý Merkezi ile Türk Dil Kurumu tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen sempozyumda Adanýr, "Üç Ayrý Coðrafyada (Ýran - Kýbrýs - Kosova) 'Gilan' Hikayesi" baþlýklý bir bildiri sundu. Araþtýrmacý - yazarlar Mahmut Ýslamoðlu ile Þevket Öznur'un da katkýlarýyla konuyla ilgili hazýrlanan belgeselin, Haziran ayýnda BRT televizyonunda yayýnlanacaðý belirtildi. "Eralp Adanýr'la Gezi Notlarý" adýyla yayýnlanacak belgeselde, Kosova ve Arnavutluk'un baþkenti Tiran tanýtýlacak. 13 YAÞINDAKÝ PÝYANÝST EMMÝOÐLU RESÝTAL VERECEK KKTC'li 13 yaþýndaki Piyanist Erol Emmioðlu, Bellapais Ýlkbahar Müzik Festivali'nde resital verecek. Kuzey Kýbrýs Müzik Derneði organizasyonunda Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý iþbirliðinde, Merkez Bankasý, Ýntergaz, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkýlarýyla bu yýl 7'ncisi gerçekleþtirilen Bellapais Ýlkbahar Müzik Festivali, 22 Nisan Cuma akþamý 13 yaþýndaki KKTC'li piyanist Erol Emmioðlu'nun Piyano Resitali ile devam edecek yýlýndan bu yana katýldýðý uluslararasý festivallerde TC Devlet Senfoni Orkestralarý eþliðinde solist olarak seslendirdiði piyano konçertolarý ve verdiði resitallerle adýný duyuran Erol Emmioðlu'nun, piyano eðitimini Lefkoþa Müzik Eðitim Merkezi'nde piyanist Lale Musayeva'nýn piyano sýnýfýnda "özel statü" öðrencisi olarak sürdürmekte, ayni zamanda öðrenimine BTMK 8. sýnýfýnda devam etmekte olduðu belirtildi. Resitalde Erol Emmioðlu; Bach'ýn Prelude ve Fuge, Beethoven'ýn Pathetique Sonat, Mendelsohnn'un Rondo Capriccioso, Rachmaninov'un Prelude, Chopin'in Vals, Ýhtilal Etud ve 2. Scherzo yapýtlarýný seslendirecek. Festival 29 Nisan Cuma, Samsun Devlet Operasý solistleri soprano Zerrin Karslý, tenor Barýþ Yanç, mezzo soprano Ece Aslý Ýþcan ve bas Mehmet Yýlmaz'ýn sahne alacaklarý "Ünlü Operalardan Seçme Aryalar" konseri ile devam edecek. Bellapais Manastýrý'nda gerçekleþtirilecek ve saat da baþlayacak tüm konserlere giriþ 25 TL'den Deniz Plaza, Dome Otel, Café Dükkan, Bellapais Manastýrý giriþinden veya konser akþamlarý giriþten temin edilebilir. 2. LEFKOÞA MÜZÝK GÜNLERÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan düzenlenen 2. Lefkoþa Müzik Günleri Lefkoþa Belediye Orkestrasý, Oda Müziði guruplarý konseri ile devam ediyor. Etkinlik kapsamýnda yarýn akþam ( ) Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezinde, Saat 20.30'da gerçekleþecek konserden elde edilecek gelir, ÖZEV'e baðýþlanacak. 2. Lefkoþa Müzik Günleri programý: 20 Nisan 2011 Çarþamba (BUGÜN) Yaylý Trio Konseri Not: Geliri ÖZEV'e baðýþlanacaktýr. 27 Nisan 2011 Çarþamba Nefesli Trio Konser Not: Geliri Kemal Saraçoðlu Vakfýna baðýþlanacaktýr. 4 Mayýs 2011 Çarþamba Solistler Konseri - Olga Matiuc ve Soyhan Bilgeer Orkestra Þefi: Can Sözer Konuk Þef: Ýlkay Ýdris Not: Geliri Kýbrýs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'na kalacak Ýlke Susuzlu'nun beðeni toplayan kabaresi þimdi de yurt dýþýnda "Bir Okkaya Bir Önge" Antalya yolcusu Maðusa Sanat Tiyatrosu "Bir Okkaya Bir Önge" isimli kabare oyunuyla Antalya'ya gidiyor. Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluðu 5. Tiyatro Festivali'nin davetlisi olarak Antalya'ya gidecek ekip 21 Nisan Perþembe akþamý tiyatro severlerin karþýsýna çýkacak. Alper Susuzlu'nun kaleme aldýðý oyunu Ýlke Susuzlu yönetti. Maðusa gösterilerini kapalý giþe oynayan "Bir Okkaya Bir Önge" oyunu alýþýlmýþýn dýþýnda bir yönetimle yurt içi turnelerinde seyircinin ilgisini ve beðenisini kazandý. Danslarýyla, müzikleriyle ve komik skeçleriyle seyirciye hoþça vakit geçirten kabare oyunu Antalya'daki festivalde sahne aldýktan sonra Ada'ya dönüp yurt içi turnelerine devam edecek. KHORA KÝTAP CAFE YAZAR- OKUR BULUÞMALARINA MÜZÝKLÝ BÝR ETKÝNLÝKLE DEVAM EDÝYOR Khora Kitap Cafe, 20 Nisan Çarþamba akþamý saat 18.00'de gazeteci yazar Hasan Çakmak ile birlikte müzisyen Yýltan Taþçý ve Adamos Katsantonis'i aðýrlýyor. "Ayný Gökyüzü Altýnda Ýki Cesur Yürek" kitabýnýn tanýtýlacaðý etkinlikte Yýltan Taþçý ve Adamos Katsantonis bir müzik dinletisi de sunacak. Hakan Çakmak'ýn altýncý kitabý olan "Ayný Gökyüzü Altýnda Ýki Cesur Yürek", 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde Rumca ve Türkçe olarak yayýnlanmýþtý. Geçen süre içerisinde hem güneyde hem de kuzeyde okuyuculardan yoðun ilgi gören kitabýn Ýngilizce'ye çevirisi de yapýlmakta. Kitapta, müzik alanýnda birlikte çalýþarak barýþa hizmet eden iki sanatçýnýn kiþiliðinde Kýbrýs insaný anlatýlýyor. Kapak tasarýmý Gazi Yüksel'e ait olan kitabýn Türkçe çevirisi Çaðdaþ Polili tarafýndan yapýldý. Ledra Palace ýþýklarý karþýsýnda bulunan Khora Kitap Cafe'de yapýlacak olan etkinlikte yazarýn sunuþu, kitabýn tanýtýmý ve dileyen katýlýmcýlarýn soru ve yorumlarýnýn yaný sýra samimi bir ortamda mini bir konser de gerçekleþecek. Müzik ve edebiyatýn iç içe geçeceði bu etkinliðe tüm halkýmýz ve basýn mensuplarý davetlidir. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Rio ( ) 1. salon Saklý Hayatlar ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Ben 4 Numara ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Baðlanmak Yok ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Zoraki Kral ( ) Maðusa Maðusa Galeria Kaybedenler Klübü ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Rio ( ) 2. salon

13 20 Nisan 2011 Çarþamba AJANDA 20 Nisan Çarþamba Çelik & Çomak/ Doðaçlama Þov Lefkoþa Sanat Tiyatrosu nun sunacaðý Çelik & Çomak isimli doðaçlama þovu, hafta arasý gecesini sanatsal bir etkinliðe ayýrmak isteyenlere öneririz. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için: / Lefkoþa, Sinema Nostalji Bar, 21:30-24:30. Dumanex Fotoðraf Sergisi Sidestreets te devam etmekte olan fotoðraf sergisinde Kerim Belet ve Taðmaç Çankaya nýn görüntüledikleri duman ýn farklý hallerini izleme þansý bulacaksýnýz. 22 Nisan tarihine kadar devam edecek olan bu sýradýþý sergiyi kaçýrmamanýzý öneririz/19:30-22: Nisan Perþembe Zumba Dans/Fitness Kursu Her Salý ve Perþembe günü, 20:00-21:00 saatleri arasýnda Yalýn Guest House da gerçekleþen olan Zunba dans/ fitness kurslarýnýn ücreti ders baþýna 30 TL, 4 dersin ücreti ise 100 TL dir. Daha fazla bilgiye (Isabelle) ve (Handan) numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz. 23 Nisan Cumartesi Murat Ýlkan Akustik Konseri Haziran ayýnda yýllarca vokalistliðini üstlendiði Pentagram grubundan ayrýlan Murat Ýlkan, 2009 yazýndan bu yana sürdürdüðü akustik projesi kapsamýnda Kýbrýs ta da konser verecek. Pentagram parçalarýnýn yaný sýra Dream Theatre, Metallica, Whitesnake gibi gruplarýn þarkýlarýný da dinleme þansý bulacaðýnýz konserin bilet ücreti 25 TL/ Lefkoþa, Narnia Pub, 22:00-01:30. Tiyatro Oyunu: Ermiþliðin Ezgisi Sami Erdal Alhun un yazmýþ olduðu Ermiþliðin Ezgisi isimli tiyatro oyunu Baraka Tiyatro Ekibi tarafýndan Nisan ayý boyunca her Salý ve Cumartesi akþamý sahnelenecek. Kýbrýslý þair Aydýn Adamoðlu nun þiirlerinin de yer aldýðý oyunun biletleri 5 TL olup, Baraka Kültür Merkezi nden, Khora Kitap Cafe den veya oyun günleri giriþten temin edilebilir/ Lefkoþa, Arabahmet Kültür Evi, 20:00. 5 Mayýs Perþembe Kaðýt Üzerine Resim ve Özgün Baský Sergisi DAÜ Ýletiþim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü tarafýndan düzenlenen ve birçok sanatçýnýn eserinin yer alacaðý sergiyi sanat severlerin kaçýrmayacaðýný tahmin ederiz/ Lefkoþa, Atatürk Kültür Merkezi, 18:00-19:00. 7 Mayýs Cumartesi Cem Adrian Konseri Lefkoþa daki Narnia Pub, yaz sezonunun açýlýþýný otantik bahçesinde düzenleyeceði Cem Adrian konseriyle kutlamaya hazýrlanýyor. Bilet ücreti 30 TL olan konserle ilgili daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz/ 21:00-24:00. 8 Mayýs Pazar Deep Purple Konseri Efsanevi rock grubu Deep Purple ýn Limasol daki Tsireio Stadyumu nda vereceði konserin bilet fiyatlarý 40, 50 ve 80 Euro olarak belirlendi. Bilet satýþ noktalarý Güney Lefkoþa da: Megaland, Acapela Music Store, T.G.I. Fridays, Oktagono Kiosk ve Mix FM/ 19:00-24:00. Türkiye allem gallem... Binlerce kiþi sokaklarda n Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteklediði Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku adaylarý Ertuðrul Kürkçü, Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel ve Gültan Kýþanak, Salih Yýldýz ve Ýsa Gürbüz'ün milletvekili adaylýklarýný iptal etti... Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 baðýmsýz milletvekili adayýnýn adaylýðýný iptal etmesi birçok kentte protesto edildi. YSK kararýný protesto etmek için binlerce kiþi Taksim Tramvay duraðýnda biraraya geldi. Eyleme Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) yaný sýra Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Emek Partisi (EMEP) destek verdi. Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekilleri Ufuk Uras, Sebahat Tuncel, Ýstanbul baðýmsýz milletvekili adaylarý Sýrrý Süreyya Önder, Mustafa Avcý ve Levent Tüzel de eyleme katýldý. Yolu kapatarak oturma eylemine geçen binlerce kiþi Kürtçe ve Türkçe sloganlar attý. UFUK URAS: BU MECLÝS ARTIK ÞAÝBELÝDÝR Uras, "Baþbakan Erdoðan Kürt sorunu yoktur derken sorunu nasýl imha, inkar, baraj, mahkeme, veto ile çözdüðünü göstermiþtir. Hodri meydan diyoruz." dedi. Sabahat Tuncel, "Barýþý istemeyen Kürtler mi yoksa statükodan yana AKP mi? KCK davasý ve veto kararýyla Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar" diye konuþtu. Ertuðrul Kürkçü, YSK'nýn kararýný þöyle deðerlendirdi: "Recep Tayyip Erdoðan, cezaevinde yattýktan sonra baþbakan olabiliyor. Ben 40 yýl önce hapis yatmýþým, milletvekili olamayacaðýmý söylüyorlar. Gülten Kýþanak ve Sebahat Tuncel þu an milletvekili olmalarýna raðmen, milletvekilliði adaylýklarýna izin verilmiyor. Bunun kabul edilecek yaný yok." BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan ise þöyle konuþtu: "Kürkçü'ye 12 mart kararlarý, Kýþanak'a Olaðanüstü Hal (OHAL) kanunlarý uygulayacaksanýz Erdoðan'ýn da baþbakanlýðý veto edilmeli. O da DGM'den yattý." Baðýmsýz milletvekili adayý Sýrrý Süreyya Önder, "Yýllardýr Kürtlere legal siyaset yapsýnlar diyen devlet, Kürtler legal siyasete baþlayýnca zulmünü, þiddetini, arttýrdý. Kürtler bu mecliste temsil edilmezse meþruiyet kalmaz" açýklamasýný yaptý. POLÝSTEN PROTESTOCULARA ATEÞ VE GAZ Ýstanbul'da YSK'nýn veto kararýný protesto eden kalabalýk Taksim meydanýndan Aksaray'a yürüdü. Unkapaný Köprüsünde AKP seçim aracýna molotof kokteyli atýldý. Çok sayýda yaralý var. Polis gaz bombalarý ile müdahale etti. Bunun üzerine çatýþmalar baþladý. Bir anda savaþ alanýna dönen Aksaray'da olaylar sürüyor.gaz bombasý isabet eden çok sayýda kiþi yaralandý. Hastaneye kaldýrýlanlar var. HAKKARÝ KARIÞTI Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 baðýmsýz milletvekili adayýnýn adaylýklarýnýn iptaline iliþkin kararýný protesto eden grup, polise taþ ve havai fiþek attý. Polisin, biber gazý ve basýnçlý suyla müdahale ettiði göstericiler ara sokaklara daðýldý. Aralarýnda BDP'li yöneticilerin de bulunduðu grup, Yüksekova-Þemdinli yolunu trafiðe kapatarak oturma eylemi yaptý. Göstericiler, polisin müdahalesinin ardýndan eylemlerini ara sokaklarda sürdürüyor. DÝYARBAKIR Diyarbakýr'da toplanan kalabalýða polis müdahale etti. Bir kiþi polis kurþunuyla yaralandý. Van'da sokaklara çýkan binlerce kiþiye polis gaz bombasý ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Göstericiler polisin müdahalesine taþ ve molotoflarla karþýlýk verdi. Eylemlere askeri birlikler müdahale etti. Biri polis 3 kiþi yaralandý. Van baðýmsýz milletvekili adaylarý Aysel Tuðluk, Nazmi Gür, Özdal Üçer polisin müdahalesine maruz kaldý. Tuðluk, Gür, Üçer ve Kaya'ya polis tazyikli su ve gaz bombasý ile müdahale etti. DÝSK: BU MU AÇILIMINIZ? DÝSK Yönetim Kurulu yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bu mu açýlýmýnýz, bu mu 12 Eylül'le hesaplaþma sözünüz, bu mu demokrasiniz? Zaten milletvekili olanlarýn milletvekili seçilme yeterlilikleri olmadýðý nasýl izah edilebilir? Daðdan in siyaset yap masalýna artýk kimi inandýrabilirsiniz?" dedi. Ertuðrul Kürkçü... Leyla Zana... CHP: MECLÝS OLAÐANÜSTÜ TOPLANMALI CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, üksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 baðýmsýz milletvekili adayýyla ilgili iptal kararýnýn tartýþmalý olduðunu ifade ederek, ''CHP olarak Meclis'in olaðanüstü toplanmasýný ve seçim barajýný düþürmek de dahil alýnmasý gereken önlemlerin zaman geçirilmeden alýnmasýný istiyoruz''' dedi. Eski CHP Genel Baþkaný ve Antalya Milletvekili adayý Deniz Baykal, Türkiye'nin bir yönetim krizi ile karþý karþýya bulunduðunu söyledi. Baykal, "Seçilmiþ ve þu anda milletvekili olarak hizmet etmekte olan insanlarýn 'Biz hata ettik, geçmiþte yanlýþ yapmýþýz' denilerek birden bire aday olamayacaklarýnýn açýklanmasý doðal karþýlanacak bir durum deðildir. Bu bir krizdir ve seçimin hakkaniyetini ciddi þekilde tahrip etmiþtir. Doðru dürüst sýnav yapamýyoruz, doðru dürüst seçim yapamýyoruz, milletvekilleri aday olamýyor.ne kadar yanlýþ ayýp, yakýþýksýz. Her noktada bir kriz, bunalým. Çok acý. Bu mu ileri demokrasi? Baþbakan'ýn ustalýk dönemi bu mu?" ÖDP'NÝN SEÇÝME GÝRME HAKKI GASPEDÝLDÝ Yüksek Seçim Kurulu, Özgürlük ve Dayanýþma Partisi'nin de seçimlere katýlmasýný engelledi. Konuyla ilgili Genel Baþkan Alper Taþ imzasýyla yapýlan açýklamada þu görüþlere yer verildi: "Gerekçe olarak askerlik belgelerinin teslim edilmemesi gösterildi. Bilgisayardan tek týkla eriþilebilecek bilgiler yüzünden seçimlere katýlma hakkýmýzýn elimizden alýnmýþ olmasý gösteriyor ki bu siyasi bir karardýr. BDP'nin baðýmsýz adaylarýna giriþilen siyasi operasyonla birlikte düþündüðümüzde bu seçimlerin meþruiyetinin derinden sarsýldýðýna inanýyoruz." (aa, anka, dha, bianet) 13 ÞERÝFE ÇELÝKLÝ BAÞKAN Girne Özgürada Lions Kulübü'nün gerçekleþtirilen olaðan genel kurul toplantýsýnda Þerife Çelikli baþkanlýða seçildi. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, Dome Otel'de gerçekleþtirilen toplantýda seçilen yönetim kurulu þöyle: "Geçen Dönem Baþkaný Ýnci Þ. Ýnanç; Baþkan 1. Yardýmcýsý Münise Yeten; Baþkan 2. Yardýmcýsý Bengül Karayel Bardak; Baþkan 3. Yardýmcýsý Fisun K. Özsun; Sekreter Sevim Özkýraç; Sayman Nalan Üren; Toplantý Yönetmeni Özen Özbalkan; Kulüp Amiri Muazzez Altuð; Üyelik Direktörü Zeray Uzunoðlu." ÖZGÜRGÜN ÝZMÝR'E GÝTTÝ Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'nde konferans vermek üzere dün Ýzmir'e gitti. Dýþiþleri Bankalýðý Basýn Merkezi'nden verilen bilgiye göre Ýzmir Ticaret Odasý'nýn daveti üzerine Ýzmir'de temaslarda bulunacak olan Özgürgün, ayrýca Ýzmir Ticaret Odasý'nda KKTC'li iþadamlarý, doktorlar ve üniversite temsilcileriyle de bir araya gelecek. MAÐUSA TOPÇU BULVARI'NDA TRAFÝK KONTROLLÜ Gazimaðusa'da devam eden kanalizasyon kazýlarý nedeniyle Topçu Bulvarý'ndaki trafik akýþý kontrollü olarak saðlanýyor. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, Sakarya Sulu Çemberi'nden Mustafa Kemal Bulvarý'na giden Deniz Plaza önündeki yolda baþlatýlan ve bir hafta sürmesi öngörülen çalýþmada, yol üzerindeki trafik akýþýnýn saðlýklý bir þekilde saðlanmasý için trafik yönlendirmelerine uyulmasý gerekiyor. HATAYLILAR BULUTOÐLULARI'NI KUTLADI Hataylýlar Bütünleþme ve Yardýmlaþma Derneði Asbaþkaný Mustafa Bük, Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ikinci iþ yapma yasaðý konusunda karar almasý nedeniyle kutladýðýný açýkladý. Mustafa Bük yazýlý açýklamasýnda, bu kararýn diðer belediyelerde de hayata geçmesini istedi. NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝNE PRÝMLERÝ ÖDENMEYE BAÞLANDI Narenciye üreticilerine, narenciye plantasyonlarýnýn iyileþtirilmesi projesi kapsamýnda verilmesi öngörülen primler dün ödenmeye baþlandý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, prim almaya hak kazanan 577 üreticinin alacaðý olan toplam 851 bin TL, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý'na yatýrýldý. Açýklamada ayrýca, çalýþmalarý devam eden Doðrudan Gelir Desteði ve Sano ödemelerinin en kýsa sürede yapýlacaðý kaydedildi. CTP'DE ÞÖLEN HAZIRLIKLARI Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Güzelyurt Ýlçesi, Güzelyurt'ta yapýlan toplantýnýn ardýndan dün de Lefke Bucak Örgütü'nde, 25 Nisan Pazartesi günü yapýlacak þölenle ilgili toplantý yaptý. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, CTP-BG Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Burhan Eraslan ile CTP-BG Lefke Bucak Örgütü Baþkaný Vehit Nekipzade'nin birlikte yönettikleri toplantýda, CTP MYK Üyesi ve Örgüt Sekreteri Eþref Vaiz ile Eðitimden Sorumlu MYK Üyesi ve Güzelyurt Milletvekili Mehmet Çaðlar da hazýr bulundu. ANITLAR YÜKSEK KURULU PROJEYÝ KOÞULLU ONAYLADI Taþýnmaz Eski Eserler ve Anýtlar Yüksek Kurulu, onaylanan tadilat projesine uyulmayarak tümü yýkýlan Girne'deki Otel Liman Casino'yla ilgili sunulan yeni projeyi koþullu onayladý. Kurulun 12 Nisan'da yaptýðý 472 numaralý toplantýda aldýðý ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanan kararýna göre, 8 Nisan'da sunulan proje bazý koþullarla uygun bulundu. Binanýn cephelerindeki balkon korkuluk detaylarý ile pencere etrafýndaki söve ve denizlik detaylarý ile kuzey cephesine uyulmasý koþullarýyla 8 Nisan'da sunulan projeyi onaylayan Kurul, sunulan projede 1. etap olarak gösterilen kýsmýn da 13 Temmuz 2010'da onaylanan ilk projeye uygun hale getirilmesini istedi.

14 14 20 Nisan 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Herhangi bir yemekten bir kimseye verilen belirli miktar. Bir nota. 2-Bir erkek adý. Piþmanlýk. 3-Taþýyýcý tarafýndan, gemisinde taþýnacak yük için istenen ücret. Kiþiye iliþkin, kiþisel. 4-Göçebelerin konak yeri. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. 5-Ýnandýðý, düþündüðü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük. Beyaz. 6-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Otelcilik ve Turizm Eðitim Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. 7-Hayali halk hikayelerini, doðuþlarýný, anlamlarýný yorumlayan, inceleyen bilim. Köpek. 8-Namus. Selâm veya teþekkür için eðilerek veya dizleri kýrarak yapýlan hareket. 9-Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 10-Aðaç ve aðaççýklarýn yeni yetiþeni. Evcil büyükbaþ hayvanlarýn barýndýðý kapalý yer. 11-Akýllýca. Engel. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Tel: Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. M. Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu-Damdelen Petrol Yaný) Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Karþýsý Tel: Barýþ Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. 4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yüksek bir yerden bakýlýnca göz önüne serilen geniþ görünüþ. Bir nota. 2-Ýhtimal. 3-Söylenti. Sýradan, hiçbir özelliði olmayan. 4-Dengesi bozuk, deli. 5-Ters okunuþu "Yapma, yapay". Beraber. Sodyum'un kýsaltmasý. 6-"Hande..." Türk kadýn pop sanatçýsý. Çevrelerine göre çukurda kalmýþ, çoðunlukla alüvyonla örtülü, eðimi az, akarsularýn derine gömülmemiþ olduðu geniþ veya dar düzlük. 7-Eski dilde "Ateþ". Týrnak boyasý. Alfabenin 1 ve 6. harfleri. 8-Ýsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacýyla yapýlan davranýþ. Ters okunuþu "Coðrafya, tarih, dil, nüfus gibi olgularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasýnýn belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslaðý". 9-Boyalý karton, kumaþ, plastikten yapýlmýþ olan ve yüze geçirilerek kullanýlan yapma yüz. Atýlmýþ olan. 10- Ticaret malý, sermaye. Camilerde, müezzinin çýkýp ezan okuduðu yer. 11-Özen, ihtimam. Türk Silahlý Kuvvetleri'nin kýsa yazýlýþý. TV'DE BU AKÞAM TV 8 Cehennem Silahý 3 Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:45 Y: Richard Donner O: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo Aksiyon/Polisiye 1992 Olaðanüstü bir ilgi gören bu aksiyon serisinin üçüncüsünde yine baþrollerde Mel Gibson ve Danny Glover yer alýyor. Deneyimli polis memuru Roger Murtaugh'un emekliliðine yalnýzca 8 gün kalmýþken gözünü budaktan sakýnmayan Martin Riggs baþýný yeniden bir belaya sokar. Los Angeles Polis Departmaný'ndan çaldýðý silahlarý pazarlayan sahtekar bir polis memurunu yakalamaya çalýþan bu cesur ikiliye güzel ama güçlü bir polis memuresi de eþlik edecek. Show Muhteþem Yüzyýl Türü: Yerli Dizi Saat: 20:00 Yasak aþk sona eriyor. Ýbrahim ve Hatice arasýndaki iliþki ortaya çýkýyor. Muhteþem Yüzyýl'da düðüm sonunda çözülüyor... Muhteþem Yüzyýl, yeni bölümüyle 13 Nisan Çarþamba akþamý Show TV'de... Hürrem suçsuz olduðuna dair kimseyi inandýramýyor. Sultan Süleyman bile Hürrem'den þüpheleniyor. Sultan Süleyman'ýn Hürrem hakkýndaki kararý ne olacak? Valide Sultan, Hürrem'i yanýna çaðýrýyor. Yoksa Hürrem affedilecek mi? Ýbrahim apar topar saraya getiriliyor. Süleyman, Ýbrahim'e Hatice ile ilgili kararýný açýklýyor. Acaba Hatice ve Ýbrahim aþký gerçeðe dönüþecek mi? Yoksa her þey burada bitecek mi? Hürrem hakkýndaki son karar veriliyor. Hürrem çaresiz... Sonunda sarayda kalabilmek için Ýbrahim'e bile baþvuruyor. Hürrem sarayda kalabilecek mi?.. Ýbrahim Paþa, bu sefer Hürrem'e yardýmcý olacak mý? Sultan Süleyman, Hürrem'i affedecek mi? Tnt Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 Doðduðu anda seksenli yaþlarýnda olan ve bir bebek olarak ölen bir adamýn hikayesi. O: Brad Pitt, Cate Blanchett. Y: David Fincher. CNBC-E Boy A Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:00 Yeni Örümcek adam Andrew Garfield'ýn baþrolünde oynadýðý Boy A, suç ve baðýþlama üzerine çarpýcý bir toplumsal dram. John Crowley'nin filmi Boy A insana biraz 1950'lerdeki, Ýngiliz toplumsal gerçekçi filmlerini hatýrlatýyor. Jack Burridge (Andrew Garfield) 20'li yaþlarýnýn baþýnda, iþi, banka hesabý, sevgilisi ya da DVD oynatýcýsý olmayan, çocukla erkek arasý bir gençtir. Danýþman Terry'nin (Ýstanbul Film Festivali'nde yönetmen olarak üçüncü filmini izleyeceðimiz Ýskoç aktör Peter Mullan) gözetimi altýnda, Manchester'da þartlý tahliye edilmiþtir. Terry ona artýk kirli sýrlarý geride býrakýp hayata yeniden baþlayabileceðini söyler. Utangaç ama yakýþýklý Jack bir paket teslim servisinde çalýþmaya baþlar, kendine bir iyi arkadaþ ve sevgili edinir. Ama bu rüya devam etmez, çünkü Boy A'in geçmiþi unutulmamýþtýr. Crowley bize onun taciz dolu çocukluðunu ve onu zorbalardan koruyan Philip (Taylor Doherty) ile arkadaþlýðýný anlatýrken, tabloidler Boy A'in izini bulana 20 bin sterlin vadeder. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank ÇÝN'DE 116 KADINA TECAVÜZ EDEN SANIÐA ÖLÜM CEZASI Çin'in doðusundaki Anhui eyaletinde 46 yaþýnda bir çiftçi, 1993 ile 2009 yýllarý arasýnda 116 kadýna tecavüz ettiði gerekçesiyle ölüm cezasýna çarptýrýldý. China Daily gazetesinin haberine göre, Day Çingçýng, çýkarýldýðý ilk mahkemede suçlu bulunarak ölüm cezasýna çarptýrýlmýþ, ardýndan temyize baþvurmuþtu. Day'ýn genelde geceleri saldýrdýðýný kaydeden bölgede görevli polis Yang Yongkui, zanlýnýn yakalandýktan sonra 100 civarýnda kadýna tecavüz ettiðini itiraf etmesi üzerine þoke olduklarýný belirtti. 66 ÖÐRENCÝ "ERKEK KAMPINA" GÖNDERÝLDÝ Malezya'nýn kuzeydoðusundaki Terengganu eyaletinde, efemine olduðu düþünülen 66 öðrenci, "erkekleþme kampýna" gönderildi. Eyaletin Eðitim Müdürlüðü, amaçlarýnýn, genç erkeklerin eþcinsel ya da travesti olmalarýný önlemeye yardým etmek olduðunu bildirdi. Eðitim görevlisi Razali Davud, öðretmenlerin efemine tavýrlarý olduðunu tespit ettiðini belirtti. KÜBA KOMÜNÝST PARTÝSÝ CASTRO'NUN REFORMLARINI ONAYLADI Küba'da Komünist Parti'nin 6. kongresinde, Devlet Baþkaný Raul Castro'nun reformlarý kabul edildi. Yapýlan resmi açýklamada, Castro'nun "sosyalist modelin gözden geçirilmesine" yönelik yaklaþýk 300 önerisinin bin delege tarafýndan oylandýðý belirtildi. Castro'nun önerileri arasýnda, özel sektöre açýlým, kamu sektöründe istihdamýn daraltýlmasý, devletin yaptýðý para yardýmlarýnýn azaltýlmasý gibi maddeler yer alýyor. FÝDEL CASTRO EMEKLÝ OLDU Küba lideri Fidel Castro, Komünist Parti yönetiminden vazgeçtiðini teyit etti. Resmi yayýn organlarý tarafýndan yayýmlanan makalede Castro, Merkez Komite'den ayrýlmak istediðini belirtti ve "Raul (Castro) parti bünyesinde hiçbir sorumluluk istemediðimi biliyordu" ifadesini kullandý. ÝRAN 30 YIL ARADAN SONRA MISIR'A BÜYÜKELÇÝ ATADI Ýran'ýn 30 yýl aradan sonra Mýsýr'a büyükelçi atadýðý bildirildi. Ýran'ýn Press televizyonu, Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardýndan diplomatik iliþkilerin yeniden kurulmasý kapsamýnda Kahire'ye deneyimli diplomat Ali Ekber Sibuyeh'in Büyükelçi olarak atandýðýný duyurdu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 20 Nisan 2011 Çarþamba 15

16 16 20 Nisan 2011 Çarþamba

17 20 Nisan 2011 Çarþamba 17

18 18 20 Nisan 2011 Çarþamba

19 20 Nisan 2011 Çarþamba 19 KÜÇÜK: BEN PAYIMA DÜÞENÝ ALDIM Hükümetteki bakan deðiþikliklerinden rahatsýzlýk duyan bir grup milletvekilinin tepkisi üzerine önceki gün genel yönetim kurulunu, dün ise parti meclisini toplayan Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, halkýn kendilerinden hizmet beklediðine iþaret ederek, partinin de birlik ve beraberliðe ihtiyaç duyduðunu söyledi. UBP Parti Meclisi, Genel Baþkan ve Baþbakan Küçük baþkanlýðýnda dün saat 15.20'de toplandý. Genel Sekreter Ertuðrul Hasipoðlu'nun sunuþ konuþmasýndan sonra alkýþlarla kürsüye gelen Baþbakan Küçük, yaptýðý konuþmada, UBP'deki ve ülkedeki geliþmeleri deðerlendirdi; mesajlar verdi. "BÝRLÝK, BERABERLÝK YEMÝNÝNDEN ASLA TAVÝZ VERMEDÝM" Küçük, parti meclisi toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, kuruluþundan bu yana UBP'de her aþamada hizmet veren bir kiþi olarak daha altý ay önce baþkanlýk görevini üstlendiðini hatýrlatarak, birlik ve beraberlik yemininden asla taviz vermediðini söyledi. Ülke için, gelecek için, KKTC için birlik anlayýþýný koruyup geri adým atmayacaðýný belirten Baþbakan Küçük, UBP'nin temelinin de buna dayandýðýný kaydetti. 36 yýldýr ayný sevdayla halkýn karþýsýnda olduklarýný dile getiren Ýrsen Küçük, teþkilatlarýn desteðiyle baþarýlý olacaklarýný, yarýnlara yemin ve sözleri olduðunu ifade etti. "Birlikte üzülen, sevilen, cesaret ve kararlýlýkla önce vatan, önce KKTC diyen bizleri kimse sözümüzden çeviremez" diyen Ýrsen Küçük, halktan aldýklarý güçle tek baþlarýna iktidar olduklarýný, Anavatan'ýn maddi ve manevi katkýlarýyla aydýnlýða yürüyüþü sürdürdüklerini belirtti. Kararlýlýkla aldýklarý önlemler ve bu yýl artýþ bekleyen turizm gelirlerinin kendilerini hedefe yaklaþtýracaðýndan þüpheleri olmadýðýný dile getiren Baþbakan Küçük, 3 yýl sonra Türkiye'den gelecek barýþ suyunun ülke ekonomisinde yaratacaðý devrim nitelikli geliþmeleri heyecanla beklediklerini söyledi. "Anavatan Türkiye bizim için her þeydir. Son yýllarda her alanda çok önemli ve olumlu yol alanlarýn deneyim ve tecrübelerinden maddi ve manevi katkýlarýndan yararlanmak KKTC için bir þanstýr" diyen Küçük, þöyle devam etti: "SEÇÝM YENÝLGÝLERÝNÝ HAZMEDEMEYENLER " "Üst üste aldýðý seçim yenilgilerini hazmedemeyenlerin bizi demokrasi, ilerleme, kalkýnma yolunda alýkoymak adýna tahriklerle, provokasyonlarla hatta kirli senaryolarla tehlikeli eylemler sergilediklerini hayretle izliyoruz. Hükümetimizce kaçýnýlmaz olarak alýnan tedbirleri bahane ederek, mitinglere katýlýmlardan nemalanmak isteyenlerin gerçek niyetlerinin UBP'yi istifaya zorlamak olduðu bilinmektedir. Bu fýrsatçýlýðý sendikalar bile reddetmiþ, ülkemizin içine düþürüldüðü bu zor günlerin mimarlarýna en sert yanýtý verdikleri gözlenmiþtir. Sendikal platformun baþýný çekenlerin 'Anavatan'a saldýrmak', muhalefet partilerinin de halkýn iradesi ile iktidara taþýnan UBP'nin hükümetten etmek amacýný taþýdýðý aþikar olan bu mitingler, halkýmýzca geç de olsa anlaþýlmýþtýr. " HEP RÜYA KALACAK" Anavatan Türkiye'nin Büyükelçi atadýðý kiþiyi istenmeyen kiþi ilan ederek çadýr kuranlarla, yaklaþan kurultaylarýnda baþkanlýk kavgalarý sergileyenlerin hizmet bekleyen halkýmýzýn umudu olamadýklarý ortada dururken, UBP'yi hükümetten götürme rüyalarý da hep rüya kalmaya mahkumdur. Bu amaçla verdikleri güvensizlik önergesi giriþimi de sonuçsuz kalacaktýr haberleri olsun." UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Kýbrýs konusundaki görüþmelerin önemine iþaret ederek, bugünlerde, dünden çok daha fazla birlik, beraberlik, dayanýþma, istikrar ve huzura ihtiyaç olduðunu söyledi. "HEDEFE KÝLÝTLENMELÝ HALKI GÜVEN BUNALIMINDAN KURTARMALIYIZ" "Saðlýklý düþünmek, saðduyulu olmak, doðruya sarýlmak ve hizmete yoðunlaþmak en önemlisi hedefe kilitlenmeliyiz" diyen Küçük, halký düþürüldüðü umutsuzluk ortamýndan, güven bunalýmýndan kurtarmalarý, Cumhurbaþkaný'na görüþme masasýnda güç veren bir duruþ sergilemeleri gerektiðini belirtti. Küçük, halkýn kendilerini tek baþýna iktidara taþýrken, KKTC'yi ileriye taþýyacak UBP kadrolarýna güveni esas aldýðýný kaydederek, kurultayda baþkan olurken her milletvekilinin baþkanlýða layýk olduðunu söylediðini hatýrlattý ve "Bugün de, 26 milletvekilimin Bakanlýða layýk olduðunu söyledim, söylemekteyim" dedi. "NÖBET DEÐÝÞÝMÝ TAKDÝRÝM" Baþkanýn, kurultay delegelerince seçildiðine iþaret eden Ýrsen Küçük, 3 bakanýn görev deðiþimini nöbet deðiþimi diye niteleyerek, bunu parti tüzüðü ve anayasa çerçevesinde kullandýðý takdiriyle yaptýðýný söyledi. "KIZGINLIK VE TEPKÝLERÝ HÝZMET AÞKINA VERÝYORUM" "Kimse, görevi devreden bakan arkadaþlarýmýn yetersizliðini iddia etmediði, edemediði gibi, yeni görev alanlarýn da yetersiz olduðunu söylememeli, söyletmemelidir. Beklenti içinde olan arkadaþlarýmýn bu dönem görev almamalarý veya görev devreden arkadaþlarýn üzüntülerini hatta kýzgýnlýklarýyla tepkilerini, tabanýmýza, halkýmýza duyduklarý hizmet aþkýna veriyorum. Tepki biçimi, süresi partimizi zor durumda býrakmýþsa da, bu geliþme hepimize, çok duyarlý, dinamik hizmet aþkýyla yanan çalýþma arkadaþlarýmýzýn olduðunu hatýrlatmýþtýr. Þýk olmasa da, son geliþmelerden ben payýma düþeni aldým. Herkesin, herkesimin 'ateþten gömlek' dediði, altý ay önce aldýðým Baþbakanlýðý býrakmamý isteyen muhalefet liderleri ve sendika baþkanlarýnýn istismarýna açýk arkadaþlarýmýn bu çýkýþlarýna üzüldüðüm kadar, kamuoyunda bu arkadaþlarýma karþý yapýlan olumsuz yakýþtýrmalara da ayný oranda üzüldüðümü belirtmek isterim. Sergilenenleri partimizin ülke sorunlarýna karþý çok daha duyarlý olmasý ve çözüm getirici hizmet verebilmesi adýna bir uyarý ve motivasyon olarak deðerlendiriyorum. Aksini düþünmek, ülkemizin en eski, en köklü en büyük partisi olan UBP'yi bu tür gereksiz, anlamsýz huzursuzluklarla meþgul etmek, ülkemize, insanýmýza hizmette geri býrakmakla eþ anlam kazanýr. Kaldý ki, partimizi iktidara taþýyan halkýmýzýn milletvekillerinden beklentisi hizmettir. Hizmetin esas yeri de yüce Meclis'tir. Kiþiler vekil de olsalar halkýn iradesi hilafýna hareket etmemelidirler." "MAKAMLAR BABAMIZDAN KALMADI" Ýrsen Küçük, "siyasette hizmet etme imkaný ve makamlarýn kendilerine babalarýndan kalmadýðýný" milletin verdiðini dile getirerek, milletin hizmetinde olduklarýnýn asla unutulmamasýný istedi. "Duygularýmýzla hareket etmemeli, duygularýmýzý aklýn, bilginin, saðduyunun ve tecrübenin önüne koymamalýyýz" diyen Küçük, partisindeki birçok arkadaþýnýn her makama layýk olduðunu; onlarý selamladýðýný kaydetti ve konuþmasýný "Ancak, bugün partimizin birlik beraberlik ve istikrara ihtiyacý vardýr. Halkýmýz bizden hizmet bekliyor. Bunun için birlik, beraberlik çaðrýmý yineler, hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunarým" diyerek tamamladý. MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: SATILIK BEBEK ARABA KOLTUÐU Maxi Cosi marka, az kullanýlmýþ bebek araba koltuðu, 100 TL BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT Ýlaçlar Bizden * Ev, ofis, banka * Cam- Pancur * Merdivenayaðý * Ýnþaat sonrasý temizliði * Bahçe düzenlemesi, cila iþleri ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel: SATILIK TARLA Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: TEREKE ÝLANI Güzelyurt Kaza mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti. Tereke No:64/2010 Merhume Güzelyurt sakinlerinden Ayþe Akel n/d Ayþe Kemal Latif Akel (K.K. No:085351) meselesi hakkýnda: Ýþbu ilan tarihinden itibaren (8) gün hitamýnda Güzelyurt Kaza Mahkemesi Mukayyidine; Müteveffanýn Terekesinin idaresi için Tereke Ýdare Memuru tayin edilmek üzere Güzelyurt sakini Cemal Akel tarafýndan müracaat edileceði ilan olunur. Tülin Alpagut Müstedi tarafýndan Avukat TEREKE ÝLANI Lefke'de oturan: Güzelyurt Kaza mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti. Tereke No:10/2011 Merhume Taþpýnar sakinlerinden Fezile Hasan (Goverment of Cyprus:264689) meselesi hakkýnda: Ýþbu ilan tarihinden itibaren (8) gün hitamýnda Lefke'de oturan Güzelyurt Kaza Mahkemesi Mukayyidine; Müteveffanýn Terekesinin idaresi için Tereke Ýdare Memuru tayin edilmek üzere Taþpýnar sakini Hasan Hamit tarafýndan müracaat edileceði ilan olunur. Tülin Alpagut Müstedi tarafýndan Avukat TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilân Laptalý Ahmet Gülerman Lapta Kocatepe köyünde/mahallesinde Kayýt No: 3903 Pafta Harita XI/15E2 Ada / Parsel No:570/5/4 ve 570/1/1 ve 570/7 tahtýndaki / Mevkiinde 2 dönüm, - evlek 500 ayak kare olan arsanýn 1/3 Hissesini Ýngiltereli Irene Bridget Harrison TL (yüz yirmi bin TL) mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S.523/11 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilân olunur. T.K.M. (a)

20 2011 Üniversite Oyunlarý'nda 2. ayak baþlýyor Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenen "2011 Üniversite Oyunlarý"nýn 2'nci ayaðýnýn programý açýklandý. 7 spor dalýndan oluþan Oyunlarýn ayaðýnýn ilk etkinliði, 21 Nisan 2011, Perþembe günü baþlayacak. Futbol, hentbol, atletizm, basketbol, salon futbolu ve yüzme þampiyonlarý yer alacak. Urcan Vangöl Federasyon Kupasý finali bu akþam... Çetinkaya mý, Lefke mi? n Federasyon Kupasý kimin olacak? Futbolda lig þampiyonlarýnýn ardýndan Urcan Vangöl Federasyon Kupasý da bugün sahibini bulacak. Çetinkaya ve Lefke arasýnda saat da Atatürk Stadý nda oynanacak olan final karþýlaþmasýný çok sayýda futbolseverin izlemesi bekleniyor... (Necati Özsoy) Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu nun bu yýl Urcan Vangöl ün adýný verdiði Kupa sahibini buluyor. Bu akþam Atatürk Stadý nda Çetinkaya ile Lefke arasýnda oynanacak olan final karþýlaþmasýnda iki takým da kupayý müzesine götürmek istiyor. Ligin galibi Çetinkaya Turkcell 1. Liginde iki takýmýn oynadýðý karþýlaþmalarý sar-kýrmýzýlýlar kazandý. Sezonun ilk devresinde Lefke de oynanan karþýlaþmayý 1-0 kazanan Çetinkaya ligin ikinci devresinde baþkentte oynanan karþýlaþmayý da 3-1 kazanmayý baþardý. Taraftarlar akýn edecek Federasyon Kupasýnda finale kalan Lefke bu kupayý kazanmak için büyük bir çalýþma içerisine girdi. Bu yýl ligde baþarýlý bir grafik çizen Lefke bu akþam oynayacaðý kupa finali için çok sayýda taraftarýný baþkente getiriyor. Lefke takýmýný desteklemek için yaklaþýk 3000 taraftarýn otobüslerle Atatürk Stadý na geleceði öðrenildi. Çetinkaya takýmý da haftalar önce bu final maçý için taraftarýna çaðrýda bulunuyor. Özellikle merhum olan Baþkan Urcan Vangöl için bu kupayý daha çok kazanmak isteyen sarý-kýrmýzýlýlar da bu maça akýn edecek. En çok kazanan Çetinkaya KTFF Kupasý tarihinde bu kupayý en çok müzesine götüren takým Çetinkaya yýlýndan bugüne kadar oynanan kupa maçlarýnda Çetinkaya tam 16 kez bu kupayý müzesine götürdü. Lefke ise 1 kez. Çetinkaya en son 2006 yýlýnda Ozanköy ü 4-0 maðlup edip kupayý kazanmýþtý. Maçýn hakemi Gökhan Koþer Bu akþam Atatürk Stadý nda oynanacak olan Kupa finalinde Çetinkaya ile Lefke maçýný Gökhan Koþer yönetecek. Bu sezon ligde baþarýlý maçlar yöneten Gökhan Koþer bu finalde de düdük çalacak. Kupayý kazanan Takýmlar 1) Çetinkaya Türk Spor Kulübü: 16 kez 2) Gönyeli Spor Kulübü: 8 kez 3) Küçük Kaymaklý Türk Spor Kulübü: 6 kez 4) Maðusa Türk Gücü: 5 kez 5) Yenicami Aðdelen Kulübü: 5 kez 6) Türk Ocaðý Limasol Spor Kulübü: 4 kez 7) Doðan Türk Birliði: 1 kez 8) Gençlik Gücü Spor Kulübü: 1 kez 9) Lefke Türk Spor Kulübü: 1 kez 10) Yalova Spor Kulübü: 1 kez 11) Binatlý Yýlmaz Spor Kulübü: 1 kez Ýlkokullarda atletizm finalleri tamamlandý... Özgürlük ve Yakýn Doðu ÞAMPÝYON Ýlkokullararasý atletizm finalleri dün sona erdi. 2 gün Atatürk Stadý'nda devam eden atletizm yarýþlarýnda 8'er okul mücadele etti. Ýlk günü hem kýzlarda hem de erkeklerde ilk sýrada tamamlayan 23 Nisan Ýlkokulu bugün bu baþarýsýný koruyamadý. Finaller sonrasýnda erkeklerde Özgürlük Ýlkokulu, kýzlarda da Yakýn Doðu birincilik elde ettiler. Kýzlarda ve erkeklerde ilk üçte yer alan okullar ve puanlarý þöyle: Erkeklerde 1.Özgürlük Ýlkokulu 4182 Puan 2.23 Nisan Ýlkokulu 3745 Puan 3.Alaniçi Ýlkokulu 3640 Puan Kýzlarda 1.Yakýn Doðu 4881 Puan 2.23 Nisan Ýlkokulu 4762 Puan 3.Lapta Ýlkokulu 3889 Puan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Þubat 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3331 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BULANTI ORTAYA ÇIKIYOR. Ýki pankartý ayný kefeye koyanlar, Or... Çocuklarý pankartýný yazanlarý rahatlattý. Yasemin Hareketi düþmanlýðý Or... Çocuklarý ný bile sineye çekecek kadar bazýlarýnýn gözlerini kararttý... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak?

Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? Amerika ve Ýsveç büyükelçilerini geri çaðýran Türkiye dünyaya kapýlarýný kapatýyor. Türkiye kapýlarýný kapattýðýna göre, Talat toplumumuza dünyayý nasýl açacak? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3029 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TANI BUNLARI EY HALK SARDI. Yasemin Hareketi adayý Zeki Beþiktepeli, "Bir maþrapa da sen dök, kökün kurumasýn" diye çaðrý yapýyor. Vatandaþ, "Maþrapa ile deðil lengerle dökeceðiz" diye karþýlýk veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı