Diyarbak r da ev, otel ve ö renci yurtlar nda ev tozu akarlar n n görülme durumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbak r da ev, otel ve ö renci yurtlar nda ev tozu akarlar n n görülme durumu"

Transkript

1 DUFED, 2(1), 41-47, 2013 Diyarbak r da ev, otel ve ö renci yurtlar nda ev tozu akarlar n n görülme durumu Medeni Aykut a,b*, Ömer Köksal Erman b, Salih Do an c a Dicle Üniversitesi E itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i, 21280, Diyarbak r b Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 25240, Erzurum c Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 24030, Erzincan Özet Alerji ve dermatit nedeni olabilen akarlar bütün dünyada yayg n olarak bulunurlar. Bu çal flma; Diyarbak r ilinde ev, otel ve ö renci yurtlar nda ev tozu akarlar n n görülme durumunun belirlenmesi amac yla yap lm flt r. Bu amaçla Diyarbak r merkez ilçeleri olan Ba lar, Kayap nar, Sur ve Yeniflehir ilçelerinden Nisan- May s 2012 dönemlerinde ev, ö renci yurtlar ve otellerden toz örnekleri toplanarak incelendi. Çal flma kapsam nda toplanan 176 toz örne inin 79 u (% 44.88) akar bak m ndan pozitif bulundu. Çal flmam zda; Astigmata, Mesostigmata ve Prostigmata tak mlar na ait 929 adet ev tozu akar izole edildi. zole edilen akarlardan Astigmata tak m na ait olanlar n teflhisleri tür seviyesinde yap lm fl olup, bu tak mdan 4 familyaya ait 12 tür tespit edildi. Mesostigmata ve Prostigmata tak mlar nda ise teflhisler tak m ve familya seviyesinde verildi. Çal flma bölgesinde Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1898) en s k görülen (% 56.62) ev tozu akar olarak kaydedildi. Bunu s ras yla Lepidoglyphus destructor (Schrank) (% ), Acarus siro Linnaeus, 1758 (% 8.934) ve Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781) (% 8.181) takip etti. Anahtar Kelimeler: Diyarbak r, Ev tozu akarlar, Dermatophagoides pteronyssinus Prevalence of house dust mites in houses, hotels and student dormitories of Diyarbak r province Abstract House dust mites, those cause allergies such as asthma and dermatitis, are widespread worldwide. The present study was carried out to determine the prevalence of house dust mites in houses, hotels and student dormitories at Diyarbak r province. For this aim, dust samples were collected from houses, dormitories and hotels in Ba lar, Kayap nar, Sur and Yeniflehir, which are central districts of Diyarbak r, in the period of April-May of 176 dust samples were found positive with mites. In the present study, 929 house dust mites belonging to the orders Astigmata, Mesostigmata and Prostigmata were isolated. The identification of mites belonging to order Astigmata was made up to species level, and 12 species belonging to four families were determined. The identification of mites belonging to orders Prostigmata and Mesostigmata was remained as family and order level. Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1898) was the predominant mite (56.62 %) followed by Lepidoglyphus destructor (Schrank) ( %), Acarus siro Linnaeus, 1758 (8.934 %) and Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781) (8.181 %). Keywords: Diyarbak r, House dust mites, Dermatophagoides pteronyssinus 41

2 1. Girifl Ev tozunda birçok alerjen bulunmaktadır. Bu alerjenlerden en önemlileri ev tozu akarlarıdır. nsanda alerji ve dermatit nedeni olabilen akarlar özellikle Astigmata takımına ait familyalarda bulunmaktadır. Pyroglyphidae familyasından Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae ve Euroglyphus maynei toz içinde en sık rastlanan akarlardır [1-3]. Genel olarak ev tozu akar terimi sürekli olarak ev tozlarında yaflayan Pyroglyphidae familyasına ait akarları ifade etmek için kullanılır [3]. Ev tozu akarları esas olarak sıcak ve nemli ortamlarda (%75-80 ba ıl nem ve C) yaflarlar. Uygun sıcaklık ve nemin sa landı ı laboratuar ortamında yumurtadan ergin bireye dönüflümleri yaklaflık olarak 3-4 hafta sürer. Yetiflkin bireyler ortalama 4-6 hafta yaflar [3]. Beslenmelerinde en çok tercih ettikleri maddeler, insan ve hayvanlara ait deri döküntüleridir [4]. Bunların dıflında mantar, hububat ve ekmek artıkları gibi maddeleri de besin olarak kullanırlar [1,2]. Halı, çarflaf, yastık, yorgan, battaniye ve yatak kenarları gibi yerlerde bol bulunurlar. Fakat küçük yapılı olmalarından dolayı (genelde µm) çıplak gözle fark edilmeleri zordur [1-3]. Ev tozu akarlarının dıflkı ve organik döküntüleri insanda alerjik reaksiyonların oluflmasına, astım ve alerjik rinit gibi atopik hastalıkların artmasına sebep olur. Akarlar, özellikle çocuklarda astımın baflta gelen nedenlerinden biridir [1, 2]. Ülkemizde ev tozu akarları ile ilgili az sayıda çalıflma kaydedilmifltir. Güneydo u Anadolu Bölgesi nde ise ev tozu akarları ile ilgili yapılmıfl bir çalıflma bulunmamaktadır. Çalıflmamız; bu bölgede yer alan Diyarbakır ilinde evlerde, otellerde ve ö renci yurtlarında ev tozu akarlarının görülme durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıfltır. Ülkemizde ev tozu akarları ile ilgili yapılan bütün çalıflmalarda çalıflma alanı olarak evler seçilmifltir [1, 5-12]. Otel ve ö renci yurtları gibi konaklama amaçlı kullanılan yerlerde herhangi bir çalıflma kaydına rastlanmadı. Bu yönüyle çalıflmamız Türkiye de ilk olma özelliini taflımaktadır. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Toz Örneklerinin Toplanması Ev tozu akar varlı ının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalıflmada; Diyarbakır ın merkez ilçeleri olan Ba lar, Kayapınar, Sur ve Yeniflehir den rastgele 25 er ev, üçer otel (Kayapınar ilçesinde toz örne i alınabilecek otel bulunamadı) ve birer örenci yurdu seçildi. Seçilen bu yaflam alanlarından Nisan-Mayıs 2012 dönemlerinde evlerden birer, otellerden dörder ve ö renci yurtlarından 10 ar olmak üzere toplam 176 toz örne i toplandı. Toz örnekleri; evlerin oturma odalarının halıları ve oturma guruplarından, otel ve ö renci yurtlarından ise perdelerden, yer sergilerinden, kanepe ve oturma grubu elemanlarından elektrikli süpürge makinesi (Jet Line Efor JT Watt) yardımıyla alındı. Alınan toz örnekleri plastik torbalara konularak laboratuar ortamına getirildi Akarların Tozdan Ayıklanması Laboratuar ortamına alınan bütün toz örnekleri kaba parçacıklarından arındırılması için; alt alta konmufl ve gözenek çapları 0.5 ve 0.25 cm olan iki elek yardımıyla elendikten sonra tetkik edilmifltir. Gerekli incelemenin yapılması için hassas terazi yardımıyla tozun bir gramı alındı. Ayrılan toz örnekleri Petri kaplarında %90 lık laktik asitle karıfltırılarak C ye kadar ısıt1ıdı. Isıtma iflleminden sonra karıflım baflka bir Petri kabına dökülerek dipte kalan kalıntı stereo mikroskop altında incelemeye alındı. Karıflım bitinceye kadar aktarma ifllemi devam ettirildi. Böylelikle tozda bulunan akarların mümkün oldu unca gözden kaçırılmadan incelenmesi sa lanmıfl oldu [1, 13] Kalıcı Preparat ve Tür Teflhislerinin Yapılması Stereo mikroskop altında gözlenen akarlar sert bir kıl yardımıyla alınarak kalıcı preparat için Hoyer (200 g kloralhidrat, 30 g kristalin arap sakızı, 20 ml gliserin, 50 ml saf su) 42

3 ortamına alınarak kuruması salandı. Hoyer ortamında tespit edilen ev tozu akarlarının ilgili literatürler ıflı ında teflhisleri gerçeklefltirildi [14, 15, 16]. 3. Arafltırma Sonuçları ve Tartıflma 3.1. Arafltırma Sonuçları Çalıflmamızda ev, otel ve örenci yurtlarından toplanan 176 toz örne inin 79 u (% 44.88) akar bakımından pozitif bulunmufltur. Yaflam alanlarının akar barındırma oranları ise; oteller % 52.77, ö renci yurtları % 45 ve evler % 42 olarak tespit edilmifltir. (Tablo 1). Çalıflmada elde edilen verilere bakıldı ında; merkez ilçelerin akar (+) oranları sırasıyla; Sur % 51.06, Ba lar % 46.81, Kayapınar % ve Yeniflehir % fleklindedir. Merkez ilçelere ait sayısal veriler Tablo 2-5 te verilmifltir. Tablo1. Diyarbak r ilinde akar görülme oranlar n n da l m. Ev Otel Ö renci Yurdu Toplam Tablo2. Ba lar ilçesinde akar görülme oranlar n n da l m. Ev Otel Ö renci Yurdu Toplam Tablo3. Kayapınar ilçesinde akar görülme oranlar n n da l m. Ev Otel Ö renci Yurdu Toplam Tablo4. Sur ilçesinde akar görülme oranlar n n da l m. Ev Otel Ö renci Yurdu Toplam

4 Tablo 5. Yeniflehir ilçesinde akar görülme oranlar n n da l m. Ev Otel Ö renci Yurdu Toplam Çal flmam zda Astigmata, Mesostigmata ve Prostigmata tak mlar na ait 929 adet akar izole edilmifltir. Teflhisi yap lan akarlar n 905 i (% ) Astigmata, 19 u (%2.045) Mesostigmata ve 5 i (% 0.538) Prostigmata tak mlar na aittir. Bu çal flmada Astigmata tak m ndan Pyroglyphidae familyas na ait Dermatophagoides pteronyssinus (fiekil 1) en s k görülen akar olmufltur (% 56.62). Bunu s ras yla Lepidoglyphus destructor (fiekil 2) (% ), Acarus siro (% 8.934), Tyrophagus putrescentiae (% 8.181), Chortoglyphus arcuatus (% 1.722) Euroglyphus maynei (% 0.753), Dermatophagoides farinae (% 0.43), Dermatophagoides microceras (% 0.322), Acarus farris (% 0.215), Gohieria fusca (% 0.215), Glycyphagus domesticus (% 0.107) ve Rhizoglyphus robini (% 0.107) izlemifltir. Çal flmam zda tespiti yap lan akarlar ve bu akarlar n bulunma oranlar Tablo 6 da verilmifltir. Tablo 6. Çalıflmada tespiti yapılan ev tozu akarları Ev Tozu Akar Türü ASTIGMATA Dermatophagoides pteronyssinus Lepidoglyphus destructor ,806 Acarus siro Tyrophagus putrescentiae Chortoglyphus arcuatus Euroglyphus maynei Dermatophagoides farinae Dermatophagoides microceras Acarus farris Gohieria fusca Glycyphagus domesticus Rhizoglyphus robini Toplam PROSTIGMATA Görüldü ü Toz Örne i Görülme Yüzdesi zole Edilen Birey Toplam Akar çindeki Yüzdesi Cheyletidae MESOSTIGMATA Genel Toplam

5 fiekil 1: Dermatophagoides pteronyssinus fiekil 2: Lepidoglyphus destructor 3.2. Tart flma ve Sonuç Ev tozu akarlar ; % ba l nem ve C s cakl n oldu u ortamlarda geliflimlerini optimum derecede sürdürürler. 670 m rak ma sahip Diyarbak r ili Nisan ve May s aylar nda ortalama % nem ve C s cakl k de erlerine sahiptir [17]. Bu de erler ev tozu akarlar n n yaflamlar n sürdürebilmesi için ideale yak n de erlerdir. Ülkemizde daha önce yap lan çal flmalarda akar bulunma oranlar %18,5 ile %75,49 aras nda de iflkenlik göstermektedir [1, 5-12, 18-21]. Yurt d fl nda yap lan çal flmalarda is bu de er; %15,5 ile %87,8 aras nda de iflmektedir [23-27]. Ülkemizde yap lan s n rl say da çal flma kaydedilmifltir. Ege Bölgesinde t bbi önemi olan Dermatophagoides cinsine ait türlerin da l m - n n araflt r lmas amac yla yap lan çal flmada, farkl sosyo-ekonomik yerleflim birimlerine ait 510 ev tozu örne i incelenmifltir. ncelemeye al nan örneklerin 385 inde (%74.49) çeflitli cins ve türde akar saptanm flt r. Saptanan örneklerin 183 ünde D. pteronyssinus a rastlanm flt r [5]. Ankara da ev tozu akar faunas n n saptanmas amac yla yap lan bir çal flmada, evlerin % 29 unda akar varl saptanm flt r. Ev tozlar nda Dermatophagoides cinsi akarlardan özellikle D. pteronyssinus un yayg n oldu u (%41) belirlenmifl, D. farinae ye ise ancak bir evde rastlanm flt r. ncelenen ev tozlar nda Glycyphagus domesticus (%36), Tarsonemus putrescentiae (%27), Acarus siro (%27) ve Lepidoglyphus destructor (% 18) olmak üzere depo akarlar ile Cheyletidae (%22), Gamasidae (%14) gibi predatör akarlar na oldukça fazla miktarda rastland bildirilmifltir [6]. Kütahya da ev tozu akar faunas n n belirlenmesi amac yla yürütülen çal flmada 6 evden fiubat 2003, Ocak 2004 tarihleri aras nda her ay toz örnekleri al n p incelenmifltir. nceleme sonucunda evlerin 13 ünde (%18.5) akar varl tespit edilmifltir. Çal flmada Tyrophagus putrescentiae (% 43.96), Dermatophagoides pteronyssinus (%31.03) Acarus siro (%3.79) en s k görülen akarlar olarak bildirilmifltir [18]. Konya da su hazneli ve toz torbal elektrik süpürgelerinin akarolojik çal flmalardaki farkl l klar n n belirlenmesi amac yla yap lan çal flmada; ilin farkl kesimlerinden seçilen 150 evin her birinden; toz torbal ve su hazneli makinelerle ikifler toz örne i al n p, akar bak m ndan incelenmifltir. Çal flmada incelenen 300 ev tozu örne inden 173 ünün (%57.66) akar bar nd rd bildirilmifltir [19]. 45

6 Bursa evlerinde akar yayg nl n belirlemek amac yla; 64 evden toplanan toz (32 sobal ve 32 kaloriferli) örnekleri incelenmifl, 22 (% 34.38) evde bir veya birkaç tür akar oldu u tespit edilmifltir. Çal flma bölgesinde Dermatophagoides pteronyssinus un (% 58.34) en yüksek oranda tespit edilen tür oldu u belirlenmifltir [20]. Bat Anadolu da akar faunas n n tespiti amac yla yap lan çal flmada Eylül Ekim 2004 dönemlerinde 5 ilden rast gele seçilen 290 evden (Afyon 99, Isparta 51, Denizli 50, Uflak 46 ve Kütahya 44 ev) toz örnekleri toplan p incelenmifltir. Araflt rma sonucunda evlerin 67 sinde (% 23.1) akar varl saptanm flt r. Çal flmada, Dermatophagoides pteronyssinus un bask n tür (% 23.1) oldu u, bunu Chortoglyphus arcuatus un (% 5.2) izledi i bildirilmifltir [21]. Malatya da sosyal de iflkenler ile ev tozu akar görülme s kl aras ndaki iliflkinin belirlenmesi amac yla yap lan çal flmada; incelenen 303 evin 70 inde (% 23.1) akar varl bildirilmifltir. Çal flmada; ev tozu akarlar n n bulunma durumunun, evde yaflayan kifli say s n n fazlal, evin eski olmas ve evin günefl almamas ile artt bildirilmifltir [22]. Eskiflehir de yap lan bir çal flmada; toplam 72 evden toz örnekleri toplan p incelenmifltir. ncelenen örneklerin 12 sinde (% 16.67) akar varl saptanm flt r [11]. Mufl un Hasköy ilçesinde yap lan çal flmada May s ve Temmuz aylar nda rastgele seçilen 50 fler evden toz örnekleri toplan p incelenmifltir. Araflt rmada May s ay nda 28 (%56), Temmuz ay nda 20 (%40) ev akar bak m ndan pozitif bulunmufltur. Ayr ca Dermatophagoides pteronyssinus (36.4) ve Lepidoglyphus destructor (%18.2) en s k görülen akar türleri olarak bildirilmifltir [12]. Yurt d fl nda çok say da çal flma kaydedilmifltir. Çin de ev tozu akarlar n n yayg nl ve popülâsyonlar ndaki mevsimsel de iflikliklerin belirlenmesi amac yla; 15 ev ve 2 misafirhaneden Eylül 1984 ile A ustos 1985 tarihleri aras nda her ay toz örnekleri toplan p, incelemifltir. Bu amaçla incelenen 1023 ev tozu örne inin 721 i (%70.4) akar bak m ndan pozitif bulunmufltur. Çal flmada 21 türe ait akar n izole edildi i, Dermatophagoides pteronyssinus un % ile bask n tür oldu u bildirilmifltir. Çal flmada misafirhanelerin evlerden daha fazla akar bar nd rd bildirilmifltir [23]. Polonya da 238 ev, 12 hastane, 28 enstitü ve 14 kütüphaneden toplam 402 toz örne i al nd, bunlardan 160 nda (% 39.8) akar saptand ve Dermatophagoides pteronyssinus un bask n tür oldu u bildirilmifltir. Çal flmada evlerin % 51.3 ünde kütüphanelerin % 50 sinde, hastanelerin %21,3 ünde ve enstitülerin % 19 unda akar tespit edildi i bildirilmifltir [24]. Polonya da yap lan baflka bir çal flmada; y llar aras nda 17 apartman dairesi, 3 hastane ve 2 otelden 277 toz örne i al nm fl ve akar bak m ndan incelenmifltir. Çal flmada apartman dairesinden al nan 134 toz örne inin 50 sinde (% 37.3), hastanelerden al nan 71 toz örne inin 11 inde (% 15.5) ve otellerden al nan 72 toz örne inin 13 ünde (% 18.1) Dermatophagoides pteronyssinus ve D. farinae ye rastlanm flt r [25]. ran n güneyinde yer alan Bandar-Abbas kentinde Ekim-Aral k 2006 dönemlerinde 6 otel ve 6 misafirhaneden 24 toz örne i toplay p akar bak m ndan incelemifller. Çal flmada; Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae ve Cheyletus malaccensis türlerine ait akar n izole edildi ini, D. pteronyssinus un % 85.7 ile en s k rastlanan akar olu unu, misafirhanelerin otellerden daha fazla akar bar nd rd bildirilmifltir [26]. Hawaii de ö renci yurtlar nda yap lan bir çal flmada, 32 ö renci odas akar bak m ndan incelenmifltir. ncelenen toz örneklerinin % 64 ünün akar bar nd rd ; teflhis edilen akarlardan, Dermatophagoides pteronyssinus a % 81.9, D. farinae ye ise % 11.2 oran nda rastland bildirilmifltir [27]. Çal flmam zda Sur ve Ba lar ilçelerinden al nan toz örneklerinin akar bar nd rma oranlar Kayap nar ve Yeniflehir ilçelerine göre daha yüksek bulunmufltur. Sur ve Ba lar ilçelerinin eski yerleflim yeri olmas, evde yaflayan birey 46

7 say s n n di er ilçelere göre daha fazla olmas, evlerin birbirlerine çok yak n olmas ve bu yak nl ktan dolay evlerin günefl görme vakitlerinin k s tl olmas gibi etmenlerin bu sonucun oluflmas nda etkili oldu unu düflündürmektedir. Bu sonuç Malatya da yap lan çal flma [22] ile paralellik göstermektedir. Ayn flekilde; çal flmam zdan elde etti imiz % lik akar pozitif oran, otellerin ev ve ö renci yurtlar na k yasla daha fazla oranda akar bar nd rmas ve Dermatophagoides pteronyssinus un bask n tür olmas daha önce yap lan çal flmalar n ço unlu u ile paralellik göstermektedir. Çal flmam zda toz örne i al nan evlerin % 42 si akar bak m ndan pozitif bulunmufltur. Bu oran zmir ve Konya da yap lan çal flmalarda elde edilen de erlerden düflük; Kütahya, Bat Anadolu ve Eskiflehir de yap lan çal flmalarda elde edilen de erlerden oldukça yüksek iken; Ankara, Bursa ve Mufl ta yap lan çal flmalarda elde edilen verilerle örtüflmektedir. Kaynaklar 1. S. Budak, Turkiye Parazitol Derg. 8 (1984) M. J. Colloff, Collinwood, Australia: Csiro Publishing (2009). 3. S. Özçelik, Türkiye Parazitoloji Derne i Yay nlar 13 (1997) K.Y. Mumcuo lu, J Med Entomol 13 (3) (1976) S. Budak, Türkiye Parazitol Derg. 13 (1988) T. Ac can, Türk ev tozu mite faunas n n saptanmas, antijen elde edilmesi ve antijen-hasta iliflkisinin kurulmas. T pta Uzmanl k Tezi. Ankara Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü. Ankara (1992). 7. A. F. Kapakl o lu, M. Emekçi, A.G. Ferizli, Z. M s rl gil, J Investig Allergol Clin Immunol 7 (1997) Ç. Güngör, K. Ifl k, B. Cicio lu, K. Alt ntafl, Türkiye Parazitol Derg. 23 (1999) Ç. Aygan, S. Özçelik, Türkiye Parazitol Derg. 26 (2002) M. Atambay, M.Ö. Aycan, N. Daldal, Türkiye Parazitol Derg. 30 (3) (2006) N. Do an, M.Ö. Aycan, Ö. Miman, M. Atambay, N. Daldal, Türkiye Parazitol Derg. 32 (2) (2008) M. Aykut, H. Y lmaz, Türkiye Parazitol Derg. 34 (2010) L.G. Arlian, C.M. Rapp, S.G. Ahmed, J Med Entomol. 27 (1990) F. Th M. Spieksma, Aerobiologia 6 (1990) M. J. Collof, F. Th M. Spieksma, Clin Exp Aller 22 (1992) D.A. Griffiths, Bulletin of the British Museum (Natural History) (Zoology) 11 (1964) M. F. Yaflar, B. Bülbül, S. Karahanl, M. Dündar, N. Karatafl ve N. Aslan, Diyarbak r il çevre durum raporu Diyarbak r Valili i il çevre ve orman Müdürlü ü (2010). 18. C. Akdemir, H. Gürdal, Dumlup nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2004) O. S. Aldemir, ve M. Baykan, Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 10 (2) (2004) E. Güle en, O. Giriflgin, F. Kütüko lu, A.O. Giriflgin, ve fi. Z. Coflkun, Türkiye Parazitol Derg. 29 (2) (2005) H. Çiftçi, Z. Çetinkaya, M. Atambay, M.Ö. Aycan, N. Daldal, Korean Journal of Parasitology 44 (3) (2006) M. Ö. Aycan, M. Atambay, ve N. Daldal, Türkiye Parazitol Derg. 34 (2007) C. L. W. Tinghuan, Acta Ecologica Sinica 9 (1989) K. Solarz, Ann Agric Environ Med. 5 (1998) S. Raul, C. Leaute-Labreze, M. Perromat, G. Ducombs, and A. Taieb, Ann. Dermatol Venereol 128 (2001) M. Soleimani and J. Rafinejad, Iran. J. Environ. Health. Sei. Eng. 5 (3) (2008) D. G. Massey, R. T. Furumiza, G. Fournier Massey, D. Kwock, and, J. T. Haris, Ann Allergy 61 (1988)

Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31 (3): 219-224, 2007 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından

Detaylı

Kütahya da Ev Tozu Akarları

Kütahya da Ev Tozu Akarları Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (2): 110-115, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Kütahya da Ev Tozu Akarları Cihangir AKDEMİR, Hülya GÜRDAL

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bitlis ve Muş illeri ev tozu akarları 1

Bitlis ve Muş illeri ev tozu akarları 1 Türk. entomol. bült., 2013, 3 (3): 169-177 ISSN 2146-975X Orijinal araştırma (Original article) Bitlis ve Muş illeri ev tozu akarları 1 House dust mites of Bitlis and Muş provinces Medeni AYKUT 2-3* Ömer

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C

NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi. Investigation of the NaCl BaCl 2 H 2 O water-salt ternary system at +50 o C DUFED, 2(1), 36-40, 2013 Özet NaCl BaCl 2 H 2 O üçlü su-tuz sisteminin +50 o C de incelenmesi Hasan Erge a, Vedat Adıgüzel b, Arzu Yenigün a, Vedat Tavflan a, Ali Rıza Kul a, hsan Alacabey c* a Yüzüncü

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Depo Gıdalarını ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış

Depo Gıdalarını ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34 (3): 191 199, 2010 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Depo Gıdalarını ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Trakya Bölgesinde Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri Testi Sonuçlar

Trakya Bölgesinde Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri Testi Sonuçlar Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):12-16 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article Trakya Bölgesinde Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri Testi Sonuçlar Skin Prick Test Results

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BULDAN İLÇESİNİN (DENİZLİ) TOPRAK AKARLARI

BULDAN İLÇESİNİN (DENİZLİ) TOPRAK AKARLARI BULDAN İLÇESİNİN (DENİZLİ) TOPRAK AKARLARI Doç.Dr. Raşit URHAN, Ayşe ÖZMEN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET Buldan ilçesinin toprak akarlarını araştırmak

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Plastik Borular n Birlefltirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralman n Kay p Katsay s na Etkisi Abstract: In this study, some problems in the plastic pipe welding in practice were

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Türkiye Faunas İçin İki Yeni Alliphis Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü

Türkiye Faunas İçin İki Yeni Alliphis Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Türkiye Faunas İçin İki Yeni Alliphis Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü Raşit URHAN 1, Zeki İPEK 1 Bu

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun.

Her inkübatördeki s cakl ölçmek için ayn ekipman kullan n ve test termometrelerinin uygun ekilde kalibre edildi inden emin olun. NKÜBATÖR SICAKLI I DE KENL KLER NEDEN ZLENMEL D R? nkübatörler aras farkl l klar ve içerideki s cakl klar n izlenmesi, kuluçkahane bak m programlar n n kontrol edilmesi aç s ndan güçlü bir araçt r. Bir

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY MEDICINE. Fatih Özcan 1

CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY MEDICINE. Fatih Özcan 1 Aile Hek Derg 1997; 1(4): 208-212 MAN SA YÖRES NDE AKRABA EVL L KLER VE BUNUN A LE HEK ML YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN MANISA (TURKEY) AND ITS EVALUATION FROM THE ASPECT OF FAMILY

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı