CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI"

Transkript

1 CO RAFYA Ö RETMEN ADAYLARININ Ö RETMENL K MESLE NE YÖNEL K TUTUMLARI Mete ALIM* Ünsal BEKDEM R** Özet YÖK/Dünya Bankas Hizmet Öncesi Ö retmen Projesi kapsam nda E itim Fakülteleri yeniden yap land r lm fl ve b fakülteler baz branfllarda yüksek lisans (tezsiz) meznlar veremeye bafllam flt r. Ayn düzenlemeye göre, E itim Fakültelerinde aç lan Tezsiz Yüksek Lisans Programlar ; Birlefltirilmifl Lisans+Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlar fleklinde yürütülmektedir. B düzenleme ile ö retmen yetifltirme sistemi tekrar de ifltirilmifltir. B araflt rman n amac, Co rafya ö retmeni adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar n baz de iflkenlere göre ortaya koymakt r. Araflt rmada, Atatürk Üniversitesi Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Co rafya E itimi Anabilim Dal ndan toplam 120 ö renci (Her programdan 60 ar ö renci) örneklem grbna al nm flt r. Veri toplama arac olarak H. Çermik (1997) taraf ndan gelifltirilen ve 43 maddeden olflan anket form kllan lm fl ve veriler belli de iflkenlere göre SPSS de analiz edilmifltir. Sonç olarak, iki grbn ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar aras nda anlaml farkl l klar n olmad ortaya ç km flt r. Anahtar Sözcükler: Co rafya, ö retmenlik mesle i, ttm Girifl Ö retmenlik ifli en eski faaliyetlerden biri old gibi, ö retmenlik mesle i de yüzy llard r mesleklerin en ktsal olarak kabl görmektedir. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, e itilen kesime ö renmeyi kolaylaflt r c olanaklar snmakla birlikte, ö retmen ö esi e itim-ö retim etkinliklerinde yeri doldrlamayan birinci ö e olma özelli ini her zaman sürdürmüfltür. Ça n getirdi i tüm olanaklar ancak ö retmenlerin canl kiflilikleri ile mlan katk y sa lamakta ve yararl olmaktad r. B noktada ö retmenin kiflili i, mesleki yeterlili i ve ö retmenlik mesle ine yönelik ttm büyük önem tafl maktad r (Sözer, 1996, 8). Ö retmenlik yaln zca bilgi aktarma rolünü gerektirseydi, teknoloji yönünden geliflmifl ya da teknoloji ötesine geçmifl toplmlarda ö retmen problemi kolayl kla çözümlenebilirdi. B drm ö rencilerin, ö retmenin sadece bilgilerinden de il kiflilik özelliklerinden de etkilendi- ini göstermektedir (Gürbüztürk ve Genç, 2004, 49). Ö retmenin düflünsel ttm, dygsal tepkileri, çeflitli al flkanl klar ö renciyi etkilemektedir. Ço zaman ö renci, ö retmenin anlatt kondan çok, konya yaklafl m na dikkat etmekte ve olaylar yormlama biçiminden etkilenmektedir (Var fl, 1973, 50). Bnn için, ö ret- * Yard. Doç. Dr.; Atatürk Üniversitesi, Kaz m Karabekir E itim Fakültesi, Co rafya E itimi Anabilim Dal, Erzrm ** Doç. Dr.; Atatürk Üniversitesi, Kaz m Karabekir E itim Fakültesi, Co rafya E itimi Anabilim Dal, Erzrm Millî E itim Say 172 Güz/

2 Co rafya Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar menlerin mesle e karfl ttmlar n n bir çok alanda dikkate al nmas ve incelenmesi faydal olabilir. Ö retmen, mesle i bir bilim dal n, bir sanat veya teknik bilgileri ö retmek olan kimse, mallim, mallime demektir (Türkçe Sözlük, 1998, 1720). Ö retmenlik ve ö retmen yetifltirme sistemi ülkemizde üzerinde çok drlan ve en çok de iflikli e rayan alanlardan biri olarak karfl m za ç kmaktad r. Ülkemiz son 150 y ld r de iflik (bazen çeliflik) ö retmen e itim sistemlerinin yglamaya konld ülkelerden biri drmndad r (Üstüner, 2004, 64). B kondaki son köklü de ifliklik, YÖK/Dünya Bankas Hizmet Öncesi Ö retmen Projesi kapsam nda E itim Fakülteleri nin yeniden yap land r lmas fleklinde gerçeklefltirilmifltir. Ö retmen yetifltirme yglamalar m zda 1996 y l na kadar toplmn gereksinimi olan ve ö retmenden toplmn beklentilerine ygn olarak b beklentiler toplmn geliflmifllik düzeyi ile ilgilidir- her fleyi bilen ö retmen i yetifltirme amaçlanmaktayd ten beri yetifltirmeye çal flt - m z ö retmenlerden toplmsal kalk nma do rltsnda toplmn itici gücü olmalar beklenmifltir. K sacas ö retmenden beklenen her fleyi bilen kifli olmas yd (Üstüner, 2004, 69). Daha önce de belirtildi i gibi, ö retmen yetifltirme sistemindeki son köklü de ifliklik 1994 y l nda bafllayan ve 1998 y l nda tamamlanan düzenlemedir. Yüksek Ö retim Krl Baflkanl, E itim Fakültelerinin yeniden yap land r lmas ve ö retmen yetifltirme politikas ndaki de iflikliklerin gerekçelerini e itim fakültelerinin nitelikli ö retmenler yetifltirme temel misyonndan sapt görüflü merkezinde ayr nt l olarak aç klamaktad r (http://www.yok.gov.tr). B düzenleme ile çeflitli alanlarda program gelifltirme çal flmalar yap lmas, Millî E itim Bakanl ile yap lan protokol ile fakülte-yglama okl iflbirli inin sa lanmas, E itim Fakültelerindeki programlar ile Millî E itim Bakanl okllar ndaki programlar n paralel hâle getirilmesi ve ö retmenlik formasyon derslerinin say lar n n artt r lmas ve yglama saatleri konlmas gibi nitelikli ö retmen yetifltirme amac na yönelik çok faydal çal flmalar yap lm flt r. Ancak, yeniden yap land rma kapsam nda baz aksakl klar n da ortaya ç kt aç kt r. Ayn ö retim say s ve kapasite ile Fen-Edebiyat Fakültelerindeki baz branfllarda e itim-ö retim yükünün iki kat na ç kar lmas, E itim Fakültelerinin baz programlar nda çal flan ö retim üyelerinin lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde bir e itim almamalar na ra men bir anda, Ö retimde Planlama ve De erlendirme, Ö retim Teknolojileri ve Materyal Gelifltirme ve Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ö retimi gibi özel alan e itimi gerektiren dersleri oktmak zornda kalmalar, lisans dersleriyle yüksek lisans diplomas verilmesi ve birçok branflta 4 y l olan ö renim süresinin baz branfllarda y la ç kmas brada hat rlanabilir. Yeniden yap land rmaya göre, Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar Ö retmenli i ve Ortaö retim Sosyal Alanlar Ö retmenli i Bölümleri çeflitli branfllarda ortaö retime branfl ö retmeni yetifltireceklerdir. Ortaö retim Fen ve Matematik Alanlar Ö retmenli i Bölümü Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri Anabilim Dallar ndan olflrken; Ortaö retim Sosyal Alanlar Ö retmenli i Bölümü ise Tarih, Co rafya, Felsefe Grb ile Türk Dili ve Edebiyat anabilim dallar ndan olflacakt r. B iki bölüm flimdilik ilgili enstitü bünyesinde yürütecekleri tezsiz master programlar yla E itim Bilimleri Bölümünün de deste i ile ilgili alanlarda ö retmen yetifltireceklerdir. Ayn düzenlemeye göre, E itim Fakültelerinde aç lacak tezsiz yüksek lisans programlar iki flekilde yürütülebilir (http://www.yok.gov.tr); Millî 264 E itim Say 172 Güz/2006

3 Mete Al m / Ünsal Bekdemir 1) Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans: B programlar n lisans kademesindeki ö renciler ilk yedi yar y ldaki derslerini alan fakültesinden (Fen-Edebiyat Fakülteleri) al rlar. Lisans kademesini tamamlayan ö renciler E itim Fakültesince ilgili enstitüye ba l bir enstitü anabilim dal olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine do rdan geçirilir. ki yar y la eflde er bir süre içinde mezniyet için öngörülen tüm flartlar tamamlayan ö rencilere ilgili alan ö retmenli inin ad n tafl yan yüksek lisans diplomas verilir. 2) Tezsiz Yüksek Lisans: Yüksekö retim Krlnca tespit edilen programlardan lisans diplomas alm fl ö rencileri, lisans diplomas alm fl oldklar programla ilgili ortaö retim alan nda ö retmen olarak yetifltirmek amac yla üç yar y la eflde er bir süreyi kapsayan yüksek lisans programlar düzenlenebilir. B tür yüksek lisans programlar na, sl ve esaslar Yüksekö retim Krlnca tespit edilen s navla ö renci seçilir ve yerlefltirilir. Sonç olarak, Millî E itim Bakanl n n ihtiyac olan ö retmenler ykar da belirtilen iki kaynaktan yetifltirilmektedir. Ö retmen adaylar benzer yanlar olmakla birlikte asl nda farkl fakültelerde ve farkl programlarda ö renimlerini tamamlamaktad rlar. Dolay s yla da b ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine karfl ttmlar nda farkl l klar olabilece i tezinden hareketle böyle bir araflt rma yap lmaya karar verilmifltir. 1. Araflt rman n Amac Ttm, farkl flekillerde tan mlanmaktad r. Thrstone (1967) ttm, psikolojik bir objeye yönelen olml veya olmsz bir yo nlk s ralamas ve derecelendirmesi olarak tan mlarken; Allport (1967), yaflant ve deneyimler sonc olflan, ilgili old bütün obje ve drmlara karfl bireyin davran fllar üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme gücüne sahip dygsal ve zihinsel haz rl k drm olarak tan mlamaktad r. Bir baflka tan mda ise, bireylerin belirli bir kifliyi, bir grb, krm veya bir düflünceyi kabl ya da reddetme fleklinde gözlenen, dygsal bir haz r olfl hali veya e ilim olarak ifade edilmektedir (Özgüven,1994, 336). B araflt rmada, Co rafya E itimi Anabilim Dal Birlefltirilmifl Lisans+Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlar nda ö renim gören co rafya ö retmeni adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar n baz de iflkenlere göre ortaya konmaya çal fl lm flt r. B temel amaç çerçevesinde afla- daki sorlara cevap aranm flt r: 1. Ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine iliflkin görüfllerinin da l m nas ld r? 2. Cinsiyetlerine göre, ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine iliflkin görüflleri aras nda anlaml bir fark var m d r? 3. Ö renim görülen programa göre, ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle- ine iliflkin görüflleri aras nda anlaml bir fark var m d r? 2. Varsay mlar 1. Örnekleme kat lan ö renciler anket formn yan tlarken ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar n yans tacak derecede samimi davranm fllard r. 2. Çermik (1997) taraf ndan gelifltirilen ve geçerlilik-güvenirlik çal flmas yap - lan ttm ölçe i yglad m z co rafya e itimi anabilim dal ö rencileri için de geçerli ve güvenilirdir. Millî E itim Say 172 Güz/

4 Co rafya Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar 3. S n rl l klar B araflt rma, ö retim y l nda Co rafya E itimi Anabilim Dal nda ö renim gören ve örnekleme kat lan ö renci görüflleri ile, 2. Veri toplama arac nda yer alan sorlar ve verilen cevaplar ile s n rl d r. 4. Yöntem 4.1.Evren ve Örneklem B araflt rman n evrenini, ö retim y l nda Atatürk Üniversitesi, Kaz m Karabekir E itim Fakültesi Co rafya E itimi Anabilim Dal nda ö renim gören ö renciler olfltrmaktad r. Ancak, ad geçen anabilim dal nda ö renim gören 120 ö renci (4+1.5 Tezsiz Yüksek Lisans ve Birlefltirilmifl Lisans+Tezsiz Yüksek Lisans Programlar ndan 60 ar ö renci) örneklem grbna al nm flt r (Tablo 1). 4.2.Verilerin Toplanmas Veri toplama arac olarak Çermik (1997) taraf ndan gelifltirilen ve 43 maddeden olflan anket form kllan lm flt r. Anketteki maddelerin karfl lar nda Hiç Kat lm yorm, Az Kat l yorm, Kat l yorm, Çok Kat l yorm ve Pek Çok Kat - l yorm biçiminde seçenekler olan 5 li derecelendirme yer almaktad r. Ankete eklenen kiflisel bilgilere yönelik sorlarla sor say s 47 ye yükselmifltir. Anketteki bir madde bir baflka maddenin tersini ifade etti i için (E itim Fakültesine isteyerek geldim-e itim Fakültesine isteyerek gelmedim) anketten ç kar lm flt r. Dolay s yla toplam 46 maddelik bir anket ö retmen adaylar na yglanm flt r. Ayr ca, Birlefltirilmifl s n flarda yglama yapmam fl olmay bir eksiklik olarak görüyorm ve lk atamada tek ö retmen olarak atanma endiflesi beni meslekten so tyor fleklindeki iki madde ise anketin geçerlilik ve güvenirli i aç s ndan anketten ç kar lmamakla birlikte sadece s n f ö retmeni adaylar n ilgilendirdi i için analiz edilmemifl ve üzerinde drlmam flt r. Olml maddelerin seçeneklerine kat lma derecesine göre 1 den 5 e, olmsz maddelerin seçeneklerine ise yine kat lma derecelerine göre 5 ten 1 e kadar panlar verilmifltir. B panlar toplanarak ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle- i ile ilgili görüfllerine ait panlar elde edilmeye çal fl lm flt r. 4.3.Verilerin Analizi Veriler belli de iflkenlere göre SPSS de analiz edilmifltir. Ö retmen adaylar - n n ö retmenlik mesle ine iliflkin görüfllerinin da l m n ortaya koymak amac yla her madde ile ilgili frekans ve yüzdeler blnmfltr. Cinsiyetlerine göre, ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine iliflkin görüflleri aras nda anlaml bir fark olp olmad t testi ; ö renim görülen programa göre, görüflleri aras nda anlaml bir fark olp olmad ise Anowa ile yoklanm flt r. Ayr ca, fark n hangi anabilim dal lehine old n belirlemek için de, Tkey Testi yap lm flt r. 5. Blglar ve Yormlar Co rafya ö retmeni adaylar n ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar n ortaya koymaya çal flt m z çal flman n örneklem grb 47 k z (% 39.2) ve 73 erkek (% 60.8) ö renciden olflmaktad r (Tablo 1). Örnekleme al nan k z ö renci say s n n azl, genel olarak Co rafya E itimi Anabilim Dal nda k z ö renci say s n n az olmas ile ilgilidir. Millî 266 E itim Say 172 Güz/2006

5 Mete Al m / Ünsal Bekdemir Tablo 1. Örnekleme Kat lan Ö retmen adaylar n n Kiflisel Bilgileri ile ilgili Blglar. Cinsiyete Göre Da l m K z Erkek Toplam F % f % f % Programa Göre Da l m Toplam F % f % f % Tercih S ras Toplam f % f % f % f % f % K z Erkek Toplam Ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar n karfl laflt rmay düflündü ümüz ö retmen adaylar n n yar s Co rafya E itimi Anabilim Dal Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz yüksek Lisans ve yar s da tezsiz Yüksek Lisans programlar nda ö renim görmektedirler (Tablo 1). Daha önce yap lan çal flmalarda da ortaya kond gibi (Al m-do anay, 2002, 69) ö renciler gittikçe daha öncelikli tercihleriyle Co rafya e itimine gelmektedirler. Tablo 1 incelendi inde, örnekleme al nan ö retmen adaylar n n % 62.5 nin ilk üç tercihleri ile anabilim dal m za geldikleri görülmektedir. B drm de iflen ö renci profili aç s ndan oldkça sevindiricidir. Tablo 2. Co rafya ö retmeni adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine iliflkin Görüfllerinin Genel Görünümü 1:Hiç Kat lm yorm 2: Az Kat l yorm 3: Kat l yorm 4: Çok Kat l yorm 5: Pek Çok kat l yorm f % f % f % f % f % 5. Ö retmenli in ktsal bir meslek old na inan yorm Toplmn kalk nmas nda ö retmenin rolü çok büyüktür Toplmmzda ö retmenin sosyal statüsü olmas gereken drmda de ildir Hiç olmazsa bir ö retmen ol görüflü toplmmzda çok yayg nd r Ö retmenlik mesle ini sevgi, hoflgörü fedakarl k mesle i olarak görüyorm Ö retmenlik mesle ini isteyerek seçtim Ö retmenin ald maafl sosyal yaflant s n tatmin edecek düzeyde de ildir Millî E itim Say 172 Güz/

6 Co rafya Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar 12. Bir ö retmen aday olarak kendimi genel kültür aç s ndan yetersiz hissediyorm Sabit bir gelir b mesle i seçimimde en büyük etkendir Kendimi alan bilgisi dersleri aç s ndan yetersiz görüyorm ÖSS/ÖYS tercih s ralamamda pan m ancak b bölüme yetti i için b e itimi al yorm Ö retmenli in yorc bir meslek olmad n düflündü üm için b mesle i seçtim Mesleki formasyon aç s ndan kendimi yeterli blmyorm Ailem ö retmen olmam istedi i için b bölümü seçtim lk atamamda tayinim ücra bir yere ç karsa görev yapmay düflünmüyorm Sadece bir lisans diplomas almak içim b bölümü seçtim Ö retmen olacak kifli çocklar sevmelidir Çocklar sevmiyorm Mesle e bafllamama çok az zaman kalmas na ra men kendimi haz r hissetmiyorm Ö retmenli in herkesin yapabilece i bir meslek old na inanm yorm E itim fakültesi mezn olmayanlar n ö retmenlik yapmas n do r blmyorm Ö retmen adaylar na verilen e itimin süresini az blyorm Ö retmenlik mesle i için bölümümde yglamaya ayr lan süre yetersizdir Birlefltirilmifl s n flarda yglama yapmam fl olmay bir eksiklik olarak görüyorm Uyglama s ras nda dan flman ö retim eleman ndan yeterince yararlanamad m Uyglama yapt m okldaki ö retmenler bana yeterince yard mc olmad lar S n f ö retmenlerinin güvensiz tavr verimsiz bir yglama geçirmeme neden old Bir ö retmen ö retim yöntem ve tekniklerini etkili bir flekilde kllanmal d r Kendimi ö retim yöntem ve tekniklerini etkili kllanacak düzeyde hissetmiyorm Millî 268 E itim Say 172 Güz/2006

7 Mete Al m / Ünsal Bekdemir 34. Ö retmenlerin kendilerini gelifltirme çabas içinde olmad klar n görüyorm E itim fakültesine isteyerek geldim Uyglama s ras nda s n f n bana ait olmamas bilgilerimi tam kllanmama engeldi Gözlem ve yglama s ras nda gözlemledi im ö retmenler beni meslekten so tt lk atamada tek ö retmen olarak olarak atanma endiflesi beni meslekten so tyor Uyglamalarda geleneksel yöntemlerin d fl ndaki yöntemleri kllanmad m Ayn gelire sahip olaca m baflka bir ifl imkan m olsa ö retmenlik yapmam Tüm zor koflllara ra men ö retmen olaca m için mtlym Bir an önce ö rencilerime kavflmak istiyorm yi bir ö retmen olabilmek için meslek yaflam m boynca kendimi gelifltirece im Ders araç-gereçlerini etkili bir biçimde kllanacak düzeyde de ilim Derslerin özel ö retim bilgileri boytnda kendimi yetersiz blyorm Ö retmenlik mesle inin manevi doym di er mesleklere göre çok daha yüksektir Ö retmenlik mesle i mesleklerin en ktsal kabl edilmektedir. Co rafya ö retmen adaylar n n % 60 kadar pek çok kat l yorm diye görüfl belirterek b mesle in öneminin fark nda oldklar n ortaya koymfllard r. Ö retmen adaylar n n sadece % 1.7 si (2 kifli) olmsz fikir belirtmifltir. Co rafya ö retmeni adaylar n n tamam ise toplmlar n kalk nmas nda ö retmenlerin rolünün çok büyük old n düflündükleri görülmektedir. Ö retmen adaylar n n % 90 na yak n toplmmzda hiç olmasa bir ö retmen ol fikrinin hâlâ yayg n old n belirtirken, yine tamam na yak n ülkemizde ö retmenlerin hak ettikleri sosyal statüye sahip olmad klar n belirttikleri görülmektedir (Tablo 2). Ö retmenlik mesle ine yönelik olml ttm gelifltirmede, öncelikle mesle in ülke düzeyinde toplmsal ve ekonomik çekicili inin artt r lmas önemli bir etmen olarak ortaya ç kmaktad r. Bna ra men, anketlerden elde edilen verilere göre ö retmenlik mesle ini büyük oranda kendi istekleri ile seçtikleri yönünde görüfl belirten co rafya ö retmen adaylar (yar s ndan fazlas pek çok kat l yorm fleklinde cevap vermifltir), ö retmenlik mesle ini, sevgi, hoflgörü ve fedakârl k mesle i olarak görmektedirler. Ayr ca, ö retmen adaylar n n tamam na yak n ö retmenlerin ülkemizdeki kazançlar n n tatmin edici olmad n belirttikleri görülmektedir. Yine ö retmen adaylar sabit bir gelir b mesle i seçimimde en büyük etkendir fleklindeki maddeye de % 30.8 oran nda hiç kat lmad klar yönünde Millî E itim Say 172 Güz/

8 Co rafya Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar görüfl belirtmifllerdir (Tablo 2). B blg, Gürbüztürk ve Genç (2004) in araflt rmalar nda ortaya ç kan sonçlarla da paralellik göstermektedir. Elde edilen verilere göre, ö retmen adaylar n n kendilerini genel kültür aç - s ndan yeterli blmad klar görülmektedir (Tablo 2). Nitekim, örnekleme kat lan ö retmen adaylar n n % 75 ten fazlas n n çeflitli derecelerde b yönde cevap belirttikleri görülmektedir. Ö retmen adaylar n n Millî E itim Bakanl kadrolar na atanabilmeleri için baflarmak zornda oldklar s navda (KPSS) genel kültür alan ndaki sorlar n önemli yer ttt bilinmektedir. B do rltda adaylar n gerekli önlemleri almalar gerekmektedir. Ö retmen adaylar n n alan bilgisi bak m ndan ise kendilerini yeterli bldklar söylenebilir. B, ö retim üyeleri aç s ndan da sevindirici bir cevap olarak anlam kazanmaktad r. Ö retmen adaylar mesleki formasyon aç s ndan ise kendilerini yeterli bldklar yönünde görüfl belirtmifllerdir. Co rafya E itimi Anabilim Dal nda ö renim gören ö retmen adaylar ÖSS/ÖYS tercih s ralamamda pan m ancak b bölüme yetti i için b e itimi al yorm fleklindeki maddeye ise, geldikleri tercih s ralar na da paralel olarak % 66.7 oran nda Hiç Kat lm yorm fleklinde görüfl bildirmifllerdir. Hat rlanaca gibi ö retmen adaylar n n % 60 dan fazlas Co rafya e itimi anabilim dal na ilk üç tercihleriyle gelmifllerdi. Ö retmen adaylar ö retmenli in yorc bir meslek olmad n düflündü üm için b mesle i seçtim maddesine ise % 60 oran nda Hiç Kat lm yorm ve % 19.2 oran nda da Az Kat l yorm fleklinde görüfl belirterek b bölüme ilgi dydklar için geldiklerini ortaya koymfllard r (Tablo 1). Ayr ca, örneklem grbna dahil edilen ö retmen adaylar ailem ö retmen olmam istedi i için b bölümü seçtim ifadesine ise ise % 59.2 oran nda Hiç Kat lm yorm ve % 26.7 oran nda da Az Kat l yorm fleklinde ifadeye kat lmad klar yönünde önceki cevaplar na paralel görüfl belirtmifllerdir. Ayr ca, b blg Çermik (1996) ve Gürbüztürk ile Genç (2004) in araflt rmalar ndaki ayn ifadeye iliflkin blglar da desteklemektedir. Co rafya E itimi Anabilim Dal ö rencileri lk atamamda tayinim ücra bir yere ç karsa görev yapmay düflünmüyorm fleklindeki ifadeye yaklafl k % 80 oran nda Hiç kat lm yorm fleklinde cevap vererek ülkenin her köflesinde çal flabilece- i mesaj n vermifltir. Ö retmen adaylar sadece bir lisans diplomas almak için b bölümü seçtim fleklindeki ifadeye ise, sadece % 8.3 oran nda çeflitli derecelerde kat ld klar yönünde görüfl belirtmifllerdir. Çocklar sevmeyenlerin ö retmenlik mesle inde baflar l olabilmeleri zordr. Co rafya ö retmen adaylar büyük oranda (% 95) çocklar sevdikleri fleklinde görüfl belirtmifllerdir. Ö retmen adaylar mesle e bafllamama çok az zaman kalmas na ra men kendimi haz r hissetmiyorm fleklindeki maddeye % 43.3 oran nda Hiç kat lmad klar fleklinde görüfl belirtmelerine karfl n, % 56.7 oran nda ise çeflitli derecelerde kat ld klar yönünde görüfl belirtmifllerdir. Ö retmen adaylar ö retmenlik mesle inin herkesin yapabilece i bir melek olmad yönünde görüfl belirttikleri görülmektedir. Adaylar n n ö retmenlik mesle- inin di er mesleklerden farkl ttm ve beceriler gerektirdi i görüflünü paylaflt klar söylenebilir. Adaylar n E itim fakültesi mezn olmayanlar n ö retmenlik yapmas n do r blmyorm ifadesine % 29.2 oran nda Hiç Kat lm yorm ve % 40.8 oran nda da Pek Çok Kat l yorm fleklinde görüfl belirttikleri görülmektedir. Bilindi i gibi ülkemizde ö retmen adaylar Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans programlar nda 5; Tezsiz Yüksek Lisans programlar nda 5.5 y l e itim görmektedirler. Ö retmen adaylar na verilen e itimin süresini az blyorm. fleklindeki maddeye ise, ö retmen adaylar % 79.2 oran nda hiç kat lmad klar - n belirterek, b süreleri yeterli bldklar yönünde görüfl belirttikleri söylenebilir. Millî 270 E itim Say 172 Güz/2006

9 Mete Al m / Ünsal Bekdemir Bna karfl l k, ö retmelerin büyük bir k sm (% 63.3), çeflitli derecelerde olmak üzere yglamaya ayr lan sürenin yeterli olmad fleklinde görüfl belirtmifllerdir. E itim Fakültelerinin yeniden yap land r lmas sürecinde okl yglamalar n n artt r lmas - na ra men, ö retmen adaylar n n daha fazla yglama istedikleri görülmektedir. Okl yglamalar nda ö rencilere ö renim gördükleri fakülteden bir ö retim üyesi ve yglama oklndan bir ö retmen rehberlik etmektedir. Ö retmen adaylar yglama s ras nda dan flman ö retim eleman ndan yeterince yararlanamad m ifadesine % 75 ve yglama yapt m okldaki ö retmenler bana yeterince yard mc olmad lar fleklindeki ifadeye ise % 64.2 oran nda çeflitli derecelerde kat ld klar fleklinde görüfl belirtmeleri yglamaya giden ö rencilerin okllardaki yglama ö retmeni ve yglama ö retim elemanlar ndan yeterince yard m görmedikleri görüflünü paylaflt klar yönünde yormlanabilir. Ayr ca gözlem ve yglama s ras nda gözlemledi im ö retmenler beni meslekten so tt fleklindeki bir ifadeye de ö retmen adaylar n n % 58.3 oran nda farkl derecelerde kat ld klar fleklinde görüfl belirtmeleri de ykar da belirttikleri görüflleri ile paralellik göstermektedir. Co rafya ö retmen adaylar genel olarak yglama s ras nda s n f n tek hakimi olmamalar n n performanslar n olmsz etkiledi i yönünde görüfl belirtmifllerdir. Co rafya ö retmeni adaylar yglamalarda geleneksel yöntemlerin d fl ndaki yöntemleri kllanmad m ifadesine % 44.2 oran nda kat lmad klar ve % 65.8 oran nda da çeflitli derecelerden kat ld klar fleklinde görüfl belirtmifllerdir. Bradan hareketle ö retmen adaylar n n geleneksel ö retim yöntemleri d fl nda da ö retim yöntemleri kllanma e iliminde oldklar söylenebilir. Ö retmenlerin kendilerini gelifltirme çabas içinde olmad klar n görüyorm ifadesine ise adaylar n sadece % 5.8 oran nda Hiç Kat lm yorm fleklinde, % 94.2 oran nda ise farkl derecelerden kat ld klar yönünde görüfl belirtmeleri ise dikkate de erdir. Oysa, ö retmenlerin kendilerini ve bilgilerini sürekli güncellemeleri ve gelifltirmeleri beklenmektedir. Ö retmen adaylar iyi bir ö retmen olabilmek için meslek yaflam m boynca kendimi gelifltirece im ifadesine ise büyük oranda olml görüfl belirterek b konda yeterince bilinçli oldklar n göstermifllerdir. Verdikleri cevaplardan hareketle, ö retmen adaylar n n ö retim yöntem ve tekniklerini etkili kllanabilmenin gereklili ini idrak etmifl ve kendilerini de çeflitli derecelerde olmak üzere yeterli düzeyde hissettikleri fleklinde görüfl belirttikleri söylenebilir. Ders araç-gereçlerini etkili bir biçimde kllanacak düzeyde de ilim fleklindeki ifadeye ö retmen adaylar % 46.7 oran nda Hiç Kat lm yorm yönünde görüfl belirtirken, di er ö rencilerin farkl derecelerde kendilerini yeterli görmediklerini belirttikleri görülmektedir (Tablo 2). Özellikle E itim Fakültelerinde ö rencilere araç-gereç ve materyal kllanma becerilerine katk sa layacak dersler old bilinmektedir. B derslerde ö rencilerin de araç-gereçleri kllanmalar sa lanarak b sorn çözülebilir. Daha önce de belirtildi i gibi, co rafya ö retmen adaylar ö retmenlik mesle- ini genel olarak kendi istekleri ile tercih etmifllerdir. Nitekim baz ifadelerde de b genel e ilimi destekleyici görüfllerin öne ç kt görülmektedir. Ö retmen adaylar tüm zor koflllara ra men ö retmen olaca m için mtlym ve bir an önce ö rencilerime kavflmak istiyorm fleklindeki ifadelere çok az oranda olmsz görüfl belirttikleri görülmektedir (Tablo 2). Ö retmen adaylar ayn gelire sahip olaca m baflka bir ifl imkân m olsa ö retmenlik yapmam ifadesine % 65.8 gibi yüksek bir oranda Hiç kat lm yorm ve ö retmenlik mesle inin manevi doym di er mesleklere göre çok daha yüksektir ifadesine ise % 69.2 oran nda Pek Çok Kat l yorm fleklinde görüfl belirtmeleri (Tablo 2) co rafya ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle i hakk ndaki olml ttmlar n göstermeleri aç s ndan dikkate de er blnmfltr. Millî E itim Say 172 Güz/

10 Co rafya Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar Tablo 3. Co rafya E itimi Anabilim Dal Ö retmen Adaylar n n Cinsiyetlerine Göre Görüflleri Aras nda Anlaml Bir Fark Olp Olmad na Dair Blglar Ö renim görülen program n X SK K z Erkek Toplam Varyans Analizi Kareler Serbestli Kareler F De eri Toplam Derecesi Ortalamas Grplar Aras Grplar çi Toplam Kareler Önem Düzeyi p=0.092 Anlams z Co rafya ö retmeni adaylar n n cinsiyetlerine göre görüflleri aras nda anlaml bir fark n olp olmad ile ilgili blglar tablo 3 te incelenmifltir. Erkek adaylar n görüflleri ortalamas biraz yüksek olmakla birlikte, her iki grptaki adaylar n görüfllerinin yak n old söylenebilir. Görüldü ü gibi Co rafya ö retmeni adaylar n n cinsiyetlerine göre görüflleri aras nda 0.05 önem düzeyinde anlaml bir fark blnamam flt r (Tablo 3). Sözer (1996) in de araflt rmas nda ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine iliflkin görüfllerinin cinsiyete göre farkl laflmad blgs dikkat çekmektedir. Bna karfl l k baflka bir araflt rmada (Sefero l, 2004), cinsiyete göre ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar aras nda k z adaylar n lehine anlaml bir fark ortaya ç kt görülmektedir. Tablo 4. Co rafya E itimi Anabilim Dal Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Ö renim Gören Ö retmen Adaylar n n Görüflleri Aras nda Anlaml Bir Fark Olp Olmad na Dair Blglar Ö renim görülen program n X SK Toplam Varyans Analizi Kareler Serbestli Kareler F De eri Toplam Derecesi Ortalamas Grplar Aras Grplar çi Toplam Kareler Önem Düzeyi p=0.206 Anlams z Co rafya ö retmeni adaylar n n ö renim gördükleri programa göre belirttikleri görüflleri aras nda anlaml bir fark n olp olmad ile ilgili blglar Tablo 4 te incelenmifltir. Her iki grbn görüflleri ortalamas dir Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans program nda ö renim gören co rafya ö retmeni adaylar n n görüflleri ortalamas iken Tezsiz Yüksek Lisans Program nda ö renim görenlerin görüflleri ortalamas ise dir Birlefltirilmifl Lisans + Tezsiz Yüksek Lisans program nda ö renim gören adaylar n görüflleri ortalamas biraz yüksek olmakla birlikte, her iki grptaki adaylar n görüfllerinin bir birine oldkça yak n old söylenebilir. Görüldü ü gibi, örnekleme kat lan grplar n görüflleri aras nda 0.05 önem düzeyinde anlaml bir fark blnamam flt r (Tablo 3). Fen Ede- Millî 272 E itim Say 172 Güz/2006

11 Mete Al m / Ünsal Bekdemir biyat Fakültelerinden mezn olan ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlar na kay t yapt rarak, ö retmen olmak istediklerini belirten ö retmen adaylar n n görüfllerinin di er grptan farkl laflmamas yad rganmamal d r. Hatta ö retmenlik mesle ine gösterdikleri olml ttmlar ö retmenlik mesle i ve millî e itimimizin gelece i aç s ndan ise sevindiricidir. Sonç ve Öneriler Elde edilen blglara göre, Co rafya E itimi Anabilim Dal Birlefltirilmifl Lisans+Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans programlar nda ö renim gören ö retmen adaylar n n mesle e yönelik ttmlar aras nda anlamal bir fark blnamam flt r. Araflt rmadan ç kar labilecek di er sonçlar ve getirilebilecek öneriler ise flöyle özetlenebilir: 1. Co rafya ö retmeni adaylar, toplmlar n kalk nmas nda ö retmenlerin rolünün çok büyük olmas na ra men, ülkemizde ö retmenlerin hak ettikleri sosyal statüye sahip olmad klar n belirtmifllerdir. Ö retmenlik mesle inin ülkemizdeki popülaritesi ve mesle in sayg nl aç s ndan gerekli önlemler al nmal d r. 2. Co rafya ö retmen adaylar n n büyük bir k sm, b mesle i isteyerek seçti- ini belirtmifltir. Sözer (1996) in de belirtti i gibi, ö retmenlik mesle ine yönelik olml ttm gelifltirmede mesle in ülke düzeyinde toplmsal ve ekonomik çekicili inin artt r lmas n n önemli bir etmen olaca ntlmamal d r. 3. Ö retmen adaylar n n tamam na yak n n n, ö retmenlerin ülkemizdeki kazançlar n n tatmin edici olmad n belirtikleri görülmektedir. B herkes taraf ndan bilinen ve ülkenin ekonomik drm ile de alakal bir drmdr. Yine ö retmen adaylar sabit bir gelir b mesle i seçimimde en büyük etkendir fleklindeki maddeye de kat lmad klar n belirtmifllerdir. 4. Co rafya ö retmen adaylar n n kendilerini genel kültür aç s ndan yeterli blmad klar görülmektedir. Ö retmen adaylar n n KPSS de baflar l olmalar nda b eksikli in giderilmesi önemli olacakt r. Ö retmen adaylar n n alan bilgisi bak m ndan ise kendilerini yeterli bldklar söylenebilir. Ö retmen adaylar n n genel kültür bilgilerini gelifltirmelerinde bireysel çabalar n n daha önemli old gerçe i ntlmamal d r. Ö retmen adaylar b yönde bilinçlendirilmelidir. 5. Co rafya ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle inin di er mesleklerden farkl ttm ve beceriler gerektirdi i görüflünü paylaflt klar söylenebilir. 6. Co rafya ö retmeni adaylar ülkemizde ö retmen e itimi için fl anda yglanan 5 ve 5.5 y ll k sürelerin yeterli old yönünde görüfl belirtmifllerdir. 7. Ö retmen adaylar n n büyük bir k sm okl yglamalar na ayr lan sürenin yeterli olmad ve yglama okllar ndaki rehber ö retmenlerin kendileri ile yeterince ilgilenmedikleri görüflünü paylaflmaktad rlar. E itim fakültelerinin yeniden yap land r lmas çerçevesinde kredileri artt r lan yglamalar n, niteli inin de her geçen gün artt bilinmektedir. Uyglama okllar nda karfl lafl lan sornlar ise Millî E itim Bakanl ve üniversitelerin alaca ortak tedbirlerle çözülebilir. 8. Co rafya ö retmen adaylar n n görüfllerinden hareketle, genel olarak geleneksel ö retim yöntemleri d fl nda da ö retim yöntemleri kllanma e iliminde oldklar söylenebilir. Bnn için derslerde ö rencilerin b yönde teflvik edilmeleri faydal olabilir. Ayr ca, ö retmen adaylar n n derslerini yürüten ö retim üyelerinin adaylar için birer model old ntlmamal ve b yönde tedbirler al nmal d r. 9. Ö retmen adaylar n n iyi bir ö retmen olabilmek için meslek yaflamlar boynca kendilerini gelifltirecekleri yönünde görüfl belirtmeleri anlaml blnmfltr. 10. Verdikleri cevaplardan hareketle, ö retmen adaylar n n ö retim yöntem ve tekniklerini etkili kllanabilmenin gereklili ini idrak ettikleri ve kendilerini de çeflitli derecelerde olmak üzere yeterli bldklar söylenebilir. Millî E itim Say 172 Güz/

12 Co rafya Ö retmeni Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar 11. Ö retmen adaylar n n araç-gereç ve materyal kllanma bak m ndan kendilerini biraz yetersiz gördükleri ortaya ç km flt r. Ö retmen adaylar n n b yöndeki eksikleri, özellikle yglamas olan derslerde ö retim üyelerinin çabalar ile telafi edilebilir. Ö retim üyelerinin b konda da birer model olmalar beklenmektedir. 12. Ykar da da belirtildi i gibi, co rafya ö retmeni adaylar n n ö renim gördükleri programa göre, belirttikleri görüflleri aras nda anlaml farkl l klar görülmemifltir. Kaynaklar farkl olsa da, ö retmen adaylar n n ö retmenlik mesle ine yönelik ttmlar n n farkl laflmamas, benzer ve olml görüfller belirtmeleri son derece sevindiricidir. Kaynakça AKYÜZ Y., 2001, Bafllang çtan 2001 e Türk E itim Tarihi. Alfa Bas m Yay m, stanbl. ALIM, M., DO ANAY, S., 2002, Co rafya E itimi Anabilim Dal I. S n f Ö rencilerinin Profilleri ile Akademik Baflar lar n n Karfl laflt r lmas. Do Co rafya Dergisi, Say :8, Konya. ALLPORT, G.W., 1967, Attitdes Readings in Attitde Theory, and Measrement.Ed. Martin Fishbein. New York: John Wiley- Sons. AfiKAR, P., ERDEN, M., 1986, Ö retmen Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar. I. Ulsal E itim Kongresi (24-30 Kas m 1986), Marmara Üniversitesi, stanbl. BÜYÜKKARAGÖZ, S., MUfiTA, M.C., YILMAZ, H., P LTEN, Ö., 1998, Ö retmenlik Mesle ine Girifl (E itimin Temelleri). Mikro Bas m Yay m Da t m, Konya. ÇEL KKAYA, H., 1999, Ö retmenlik Mesle ine Girifl. (E itim ve E itimcilik). Alfa Bas m Yay m Da t m, Yay n No:38, stanbl. ÇERM K, H., 1997, Ö retmen Adaylar n n Hizmet Öncesinde Ö retmenlik Mesle ine liflkin Görüflleri. III. Ulsal S n f Ö retmenli i Sempozym (23-24 Ekim 1997), Çkrova Üniversitesi, E itim Fakültesi, Sempozym Kitapç, Adana. DO ANAY, H., 2002, Co rafya Ö retim Yöntemleri Ortaö retim Co rafya E itiminin Esaslar. Aktif Yay nevi, Erzrm. DÖNMEZ, B., 1998, E itim Fakültelerinin Yeniden Yap land r lmas Üzerine Baz Elefltiriler. Kram ve Uyglamada E itim Yönetimi, Say :13, Ankara. GÜRBÜZTÜRK, O., GENÇ, S.Z., 2004, Ö retmen Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine liflkin Görüflleri. nönü Üniversitesi, E itim Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Say :7, Malatya. KINCAL, R. Y., 2004, Ö retmenlik Mesle ine Girifl. Nobel Yay n Da t m, Ankara. MOORE, KENNETH, D., 2000, Ö retim Becerileri (Çev. Nizamettin Kaya), Nobel Yay n Da - t m, Ankara. N fianci, A., 2003, E itim Fakültelerinin Yeniden Yap land r lmas ve Co rafya Ö retmenli i Programlar Bak m ndan Sornlar. Türk Co rafya Krm Co rafya Krltay (9-12 Temmz 2002) Bildiriler Kitab, Ankara. SEFERO LU, S.S., 2004, Ö retmen Adaylar n n Ö retmenli e Yönelik Ttmlar. XII. E itim Bilimleri Kongresi, Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. SELV, K., 1996, Ttmlar n Ölçülmesi ve Program De erlendirme. Anadol Üniversitesi, E itim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Say :2, Eskiflehir. fiah N, C., 1998, Ö retmen Yetifltirme ile lgili Görüfller. Millî E itim (E itim-sanat-kültür), Say :137, Millî E itim Bas mevi, stanbl. ÖZGÜVEN,.E., 1994, Psikolojik Testler. PDREM Yay nlar, Ankara. ÜSTÜNER, M., 2004, Geçmiflten Günümüze Türk E itim Sisteminde Ö retmen Yetifltirme ve Günümüz Sornlar. nönü Üniversitesi, E itim Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Say :7, Malatya. SÖZER, E., 1996, Üniversitelerde Ö renim Gören Ö retmen Adaylar n n Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Ttmlar. Anadol Üniversitesi, E itim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Say :2, Eskiflehir. TÜRKÇE SÖZLÜK, 1998, Türk Dil Krm Yay n No:549, Ankara. THURSTONE, L.L., 1967, Attitdes Can be Measred. Readings in Attitde Theory, and Measrement.Ed. Martin Fishbein. New York: John Wiley- Sons. http.//yok.gov.tr ( ) http.//meb.gov.tr ( ) Millî 274 E itim Say 172 Güz/2006

13 Mete Al m / Ünsal Bekdemir ATTITUDES OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION Mete ALIM* Ünsal BEKDEM R** Abstract Edcation Faclties have been reconstrctead within the extension of Concil of Higher Edcation/World Bank pre-service Teacher Project and now these are faclties with MA gradates (withot thesis) in certain branches. Within this order, MA programmes withot Thesis in Edcation Faclties are Joined Bachelor s degree +MA withot Thesis and MA withot Thesis. The system of teacher training has been changed with this organization. The aim of stdy is to determine the attitdes of Geography Teacher candidates towards teacher s profession of teaching regarding some variables. A total of 120 stdents from Geography Departmant of Kaz m Karabekir Faclty of Edcation in Atatürk Üniversity have been inclded in the research (60 stdents from both grops). The qestionnaire from developed by H. ÇERM K and inclding 43 items has been sed to collect date and the date have been analyzed in SPSS according to certain variables. As a reslt, it has been determined that there was not a significant difference between the attitdes of both grops towards teaching profession. Key Words: Geography, teaching profession, attitde * Ass. Prof.; Atatürk University, Kaz m Karabekir Faclty of Edcation, Geography Teaching Programme ** Ass. Prof.; Atatürk University, Kaz m Karabekir Faclty of Edcation, Geography Teaching Programme Millî E itim Say 172 Güz/

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

FEN B LG S Ö RETMENLER N N YAZILI SINAV SORULARININ DE ERLEND R LMES *

FEN B LG S Ö RETMENLER N N YAZILI SINAV SORULARININ DE ERLEND R LMES * FEN B LG S Ö RETMENLER N N YAZILI SINAV SORULARININ DE ERLEND R LMES * Ercan AKPINAR** Ömer ERG N*** Özet lkö retim fen bilgisi program ölçme ve de erlendirmenin biliflsel, dyflsal ve devinsel alan özellikleri

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SANAT E T M LE LG L L SANSÜSTÜ TEZLER N NCELENMES

SANAT E T M LE LG L L SANSÜSTÜ TEZLER N NCELENMES SANAT E T M LE LG L L SANSÜSTÜ TEZLER N NCELENMES Lale ALTINKURT* Özet B araflt rman n amac, sanat e itimi ile ilgili tezlerin de erlendirilmesidir. Araflt rma tarama modelinde gerçeklefltirilmifltir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) b. Kadro Sayısı : MTÖD 3 c. Muhtemel

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Görüfllerine Göre Türkçe E itimi Lisans Program

Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Görüfllerine Göre Türkçe E itimi Lisans Program Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1480-1490 Türkçe Ö retmeni Adaylar n n Görüfllerine Göre Türkçe E itimi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DENİZLİ

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DENİZLİ Göçmen, G. B., & Balgamış, E. (2005). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının akademik başarısıyla öğretmenliğe ilişkin tutumları ve KPSS kaygıları

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLAN METNİ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNE ETKİLERİ

YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNE ETKİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİNE ETKİLERİ Ankara, 2008 MİLLÎ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2015-2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR ANABİLİM DALI BİLİM DALI ÖZEL ŞARTLAR Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Eğitimde Programları ve Öğretimi n Sosyal

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

L SE Ö RENC LER N N OKUMA HIZI VE ANLAMA DÜZEYLER ÜZER NE B R ARAfiTIRMA*

L SE Ö RENC LER N N OKUMA HIZI VE ANLAMA DÜZEYLER ÜZER NE B R ARAfiTIRMA* L SE Ö RENC LER N N OKUMA HIZI VE ANLAMA DÜZEYLER ÜZER NE B R ARAfiTIRMA* Eyyp COfiKUN** Özet B araflt rmada, Ankara n n merkez ilçelerindeki, farkl sosyo-ekonomik çevrelerde blnan üç liseden 160 ö rencinin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı