I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\"

Transkript

1 Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi Staj Kredi Y<inetmelipi De[igiktifi Resmi Gazete'nin 23.I2.2A14 giinlii sayrk ntshasmda yayrmlanarak ytiriiritige girmigtir. Ydnetmelik depigikli[i gere[i staj kredi scizleqmesi yeniden diizenlenmiq olop eski staj kredi stizlepmeleri ile yaprlan baqvurular kabul edilmeyecektir. Yeni sozlegme metnine BirliSimiz web sitemizde yer alan "staj Kredi iglemleri" bdliimtinden ulagrlabilmektedir. Ayrrca tarihinden itibaren staj kredi baqvurulanrun yine Web sayfamrzda "Staj Kredi iglemleri" biiliimtinden girig yapllarak "Hemen Bagvur" krsmmdan yaprlmasr gereldi$inden stiz konusu tarihten itibaren web sayfamtzizennden yaprlmayan bagvurular kabui edilmeyecektir. Gerefini bilgilerinize saygrianmla sunanrn. Avukat Metin FEYZiO*LU Tiirkiye Barolar Birlili Ba$kanr y. '.\\ I/\ LL Av.l.Guneg GURSELE; GenelSekreter Adres: O$uzlar Mah. Barrg Mango Cad. Av.Ozdemir 6zok Sokak No: Balgat - ANKARA. -'Tel: Of3-17-)?q2 5q OO - Fakc. n lal?!?r6 cq 6q','

2 "...t...t201 BARO BA$KANLIGI Ydnetim Kurulumuzun.../ tarih sauh kararrna istinaden sicil numarasryla Baronuzda staj yapmaktayrm. Staj Kredi Y<inetmelifi, krecli stlzleqmesi htikiimleri dofirultusunda staj kredisi almak istiyorum. istemimin Tiirkiye Barolar Birlifi Bagkanhfrna iletilmesini saygrlanmla talep ederim. isim-imza EKLERi: a) Kredi S<izlegmesi b) TBB Staj Kredi talebi tanrtrm ve mali durum bildirimi c) Borglu ve kefilin niifus ciizdanr fotokopisi d) Borglu ve kefiiin ikametgah bildirimi e) Kefilin son aya ait igyeri tasdikli Gelir Belgesi ash, (Serbest Meslek Sahibi ise; Son yrla ait Vergi Levhasr) 0 Kefil evli ise eginin muvafakatnamesi Ttirkiye Barolar Birligi Baqkanhfirna ANKARA Kredi talebinde bulunan Stajyer Avukat Staj yer Avukatlar listesinde kayrthdrr. sicil numarasryla Baromuzun tarihinde stajma baglamrg olup normal staj siireslni...l...l tarihinde tamamlayaeaktir. Kredi Ycinetmeli$inin 912 maddesi gerefi araqtrrma yaprlmrg olup, kredi sdzleqmesi huzurumuzda imzalanmrqtr. Belge ve imzalarrntarcfl,ara ait oldufunu tasdik ederim. Gerelini saygrlarrmla dilerim. Baro Bagkan veya yetkili kigi

3 sraj KREDi s0zr,nsnnesi r-s0zmgmn,nin TARAFLART Scizlegmenin taraflan, krediyi veren Tiirkiye Barolar Birlifi (aqafrda "Birlik" oiarak anrlacaktrr), krediyi kullanan stajyer avukat (agafrda "Stajyer" olarak anrlacaktrr.) ve miiqterek borglu ve miiteselsil kefil (aqafrda "Kefil" olarak anrlacaktrr) drr. 2-SOZLE$MENiN KONUSU Bu stizleqme Avukathk Kanunu ve Tiirkiye Barolar Birlifi Staj Kredi Yonetmelifi uyannca stajyer avukatlarcverilecek kredinin usul ve esaslarmr belirler. 3-KREDI BA$VURUSU Krediden yararlanmak isteyen stajyer, orne[i Birlik tarufindan haztrlanan baqvuru formunu bafh bulundu$u baroya verir. Kredi bagvurusu, bagvuru formu eksiksiz olarak doldurulup gerekli belgeler tamamlandr$r tarihte yaprlmrq sayrlrr. Birlik, stajyer ve kefiller hakkrnda her tiirlii ara$trma ve incelemeyi yapmaya ya da barolar aracrhlryla yaptwmaya yetkilidir. Stajyer tarafindan beyan ediien her tiirlti biigiyi Birlik sorugturma yetkisine sahip olup, kredi taleplisi stajyer bu iglemler igin Birli$e peginen yetki verdigini kabul eder. Birlik, barc aruc:jrfryla gelen kredi talebini kabul ya da reddetme yetkisine sahiptir. Birlifin bu konuda verdili karar kesin olup Staj Kredi Ydnetmelifii'nin 11. maddesindeki stajyerin kredi red kararina itiraz etme hiikmti sakhdrr. 4, KREDiNiU ruram Kredinin ayhk tutan Kurulu yetkilidir. Tl'drr. Kredinin tutarmr deligtirmeye Birlik Ydnetim s- KREDiNiN onsnme stinesi Staj Listesinde yazrh stajyere kredi, Birlik tarafindan bagvurunun kabul edilmesi koguluyla, bagvuru tarihinden itibaren baqlayarak staj bitimi siiresince verilir. Baqvuru esnasmda belirlenen kredi siiresi ve kredi miktarr, kredi verilme siiresince defiigtirilemez. Kredi talep eden stajyer staj bitim tarihine kadar ki siireden daha az siireli kredi talep ediyorsa bu istemini bagvuru formunda belirtmek zorundadr. Talep edilen stire daha sonra uzatrlamaz. 6- KREDiNiN ONEN1\4ESi Stajyerin kredi baqvurusu Tiirkiye Barolar Birligi Ydnetim Kurulu tarufindan kabul edildifinde, bankada stajyer adrna hesap agtnlr. Tespit edilen ayhk kredi tutarr her ay pegin olarak bu hesaba yatnlr. Hesabm kullantmrna iliqkin olarak bankaca verilecek ATM kartlarmln kullammrnda ortaya grkacak sorunlar stajyer ile banka arasrnda g<iziili.ir. ATM kartmrn stajyerin herhangi bir gekilde elden grkmasr (kaybolma, gahnma, zorla ahnma vb.) halinde stajyer durumu derhal bankaya bildirmekle ytikiimlii olup, Birli[in bu konularda herhangi bir sorumlulugu yokrur. Kredi <ideme stiresi sona ermeden Tiirkiye Barolar Birlifi <ideme sistemini deligtirebilir. Bu takdirde Stajyer yeni ddeme sisteminin gerefini yerine getirmedigi siirece kredi cjdernesinden yarctlanamaz. 7- KREDiNiF{ NUNNURULMASI'!rEYA KESILN4ESi Avukathk Kanunun olanak tamdr$r nedenlerle stajrna araveren stajyerin kredi 6demesi, ara verilen siire igin durdurulur.

4 Staj Kredi Yclnetmelifinin 16. maddesinde belirtilen hususlann ortaya grkmasr halinde kredi <idemesi kesilir. Bu durumda stajyer ve kefil ihtarc gerek kalmakssln kredi borcunun tamamtnt kredinin kesilme tarihinden itibaren en geg 30 giin iginde yasal faiziyle birlikte geri cidemeyi peginen kabul ve taahh[t eder. Borglu stajyerin staj sonrast avukathk drgrnda bagka bir meslefe girmesi halinde kredi borcunun tamamt avukathk drgrndaki meslefie girig tarihi esas ahnaral muaccel hale gelir. Bu durumda da stajyer ve kefil herhangi bir ihtara gerek kalmakszm kredi borcunu def6ten kapatmayt, gecikilen siire igin yasalfaizridemeyi peginen kabul ve taahhtit eder. S- KREDI BORCUNUN TESBiTi VN CNNi OOBUVTESI Kredi borcu; staj bitim tarihinden itibaren 24 ay sonra muaccel hale gelir. Kredi borcunun muacceliyet tarihinden cince tamamen geri cidenmesi durumunda herhangi bk faiz talep edilmez. Stajyere ayhk olarak tidenen kredi, cideme tarihleri itibariyle stajyerin hesabma borg olarak yazilr ve geri ddeme miktarr, muacceliyet tarihindeki borg miktarina faizilave eclilerek tespit edilir. Faiz oram Yo 10' dur ve faiz; basit faiz olup, odeme tarihine gdre gtinliik faiz hesaplann. Hesaplanan toplam bore miktan, stajyer ve kefillerine bildiriliive toplam borg miktan muacceliyet tarihinden itibaren on iki ayda eqit taksitler halinde geri 6denir. Kredi borglusunun, arka atkaya 3 ay borg taksitlerini belirlenen siirelerinde rjdememesi halinde borcun tamamt muaccel hale gelir. Bu borg muacceliyet tarihinden baglayacak yasal faiziyle birlikte borglu ve kefillerinden miiqtereken ve miiteselsilen tahsil edilir. 9- KREDi BORCUNUN SiLiNMESi Kredi staj ycinetmelilinin 21. maddesinde belirtilen durumlann ortaya grkmasr halinde ddenmeyen kredi borglan Tiirkiye Barolar Birli[i Y<inetim Kurulu tarafindan silinir. Bu silinmeden kefi lleri de yararlanrr. 10. BiRLiK KAYITLARININ BAGLAYICILIGI Qtajyer ve kefiller bu sdzleqme ve eklerinden dosan ihtilaflarda Birli$in defter, belge ve Bilgi iqlem Merkezi tarafindan tutulan kayrtlardaki bilgilerin dofrululinu peginen kabul ederler. 11- MIi$TEREK BoRCLU rrn MUTEsELSIL KEFiLLER Sdzlegmede imzalar' bulunan mtigterek borglu ve miiteselsil kefiller, staj siiresince stajyerin alacafr toplam borq miktan ile faiz ve masraflardan sorumludur. Kefillerin sorumlulu$u, sdzlegmenin biitiintinii kapsar ve kredi borcu faiz ve masraflar ile birlikte tamamen ddeninceye kadar devam eder. I z- MiiTETERRiK rruruur,nn a- Stajyer ve kefiller adreslerinde meydana gelecek defiqiklikleri derhal Birlige bildirmek zorundadrrlar. Aksi halde sdzlegmede gdsterilen adrese yaprlan tebligatrn g"g"ili oldugu peginen kabul edilir b- Bu sdzlegme ve Bankanrn ATM kartr ile ilgili gereken vergi ve masraflar stajyer tarufindan 6denir. Krediyle ilgili olarak oftayagrkabilecek olasr vergi ve sair yasal kesintilerin stajyer ve kefiller tarafindan ddenecefi peginen kabul ve taahhiit edilir. c- Avukatlft Kanunu ve Ti.irkiye Barolar Birliii Staj Kredi Ydnetmeligi bu sozlegmenin ayrilmaz bir pargasrdrr.

5 d- Kredi limitlerinin arttrtlmast ve stajyerin bu haktan yararlanmak istemesi halinde, bu kredi s<izlegmesinde yer alan hiiktimlerin arttnlan kredi iginde cari oldulunu borglu ve kefil peqinen kabul ve taahhiit eder. $u kadar ki, kefilin kefalet sorumlulufu kullandrfilan kredinin iki katrnr aqamaz. 12 maddeden olugan bu stizlegme Birlik, stajyer ve kefiller tarafindan imzalanmrg olup ihtilaf halinde Ankara mahkeme ve icra Daireleri vetkilidir..../...t Ttirkiye Barolar Birlifii Borglu stajyerin Adr ve Soyadr Adresi : lmza; Telefonu : Miigterek borglu miiteselsil kefilin Adr ve Sovidr. Adresi: Imza: Telefonu:

6 TURKIYE BARoLAR ninr,ici sraj xnnni tar,ngi TANITTM vg, nnar,i DURUM gir,ninindi FOTOGRAF ADI ve SOYADI nogura ranisi (Giin/Aylyrl) nogrryi vani (r-ireey vatandag rlvlir No crusiyeri ANNE KIZLLK SOYADI BEDENSEL ozunfu veya onemli BiR nanarszrrcl olup orvraoldr, VARSA TrN OTOUGU MEZUN oi-nugu ti'niwrsitg ve HUKUK parut rpsitrtiirt AoI, MEZUNiYET YILI vb ognecesi Ki$isEL olarak rlna wnip wnnlpnigi wnivon isp uirranr (Kiraya ortak bulunup bulunmadrfir,varsa kendi hissesine dtigen tutar) rarurre 6cnei'{ciI,ici SIRASINDA HERHANGI BiR RESMI veya ozef ein KURLIMDAN KREDi veya BURS ALINIP ALINMADIGI, ALrhIMtg ise ALINAN KIIRI'MLAR egi ir,n il,cili sir,cilnn lnvli isnl Adr Soyadr dgenim Durumu Meslegi Qahgtrfr Kurum AyhkNet Geliri

7 BABA ir,n ir,cir,i gil.cilnn Adr Soyadr Qahgryor ise Meslefi Vefat etmig ise Vefat yrh ANNE ir,g ir,cir,i gil.cil,nn Adr Soya& Qahqryor ise Meslegi Vefat Etmiq ise Vefat yrh Anne-Baba Beraber mi? Boganmrq mr? Ayn mr? Kardeg Sayrsr, Adlan, yaglan, dgrenim Durumlarr, Medeni Halleri, Herhangi Bir iqte Qahgrp Qahgmadrklarr Ailenin Gegim Sorumlulu[unun Kim veya Kimler Uzerinde Oldufiu Aile Reisinin Bakmakla yiikiimlti OlduEu Fert Sayrsr Babanrn Yrllft Geliri (Vefat Etmig ise Bafilanan Maaqrn yrlhk Tutarr) Annenin Yrlhk Geliri (Vefat Etmiq ise Bafilanan Maaqrn yrlhk Tutan) Aileyle Birlikte Oturan Karde$ veya Kardeqlerin Yrlhk Geliri Aileye Ait Bagka Gelir Var ise Miktarr ve Ne Geliri Oldufiu Ailenin Toplam YrthkNet Geliri Ailenin ikamet EttiSi Ev Kendilerine mi Ait? Aileye Ait ise Degeri, Kira ise Kira Miktan Aileye Ait Diger Gayrimenkuller ve DeEeri dcnnnci KARIIEgLERE ili$kin BiLGiLER l.karde$ Adr Soyadr Cinsiyeti Do$um Tarihi (ciin/aylyrl) Okulu Girig Yrh Simfi

8 2.KARDE$ Adr Soyadr Cinsiyeti Do[um Tarihi (ciin/ay/yrl) Okulu Girig Yrh Smrfr 3.KARDE$ Adr Soyadr Cinsiyeti Do$um Tarihi (Grin/Ay/Yrl) Okulu Girig Yrh Smfi ANNE BABA TARIMLA UCRA$IYOR isn Sahip Oldufu Arazi Miktarr (Drintim) SuluArazi Mihan Susuz Arazi Miktan Yrlhk Gelir BABA MAA$ BiLGiLnRi Qahqfi$ Kurum Eqinin Qahgrp Qahqmadrfir Unvam Aidrlr Yrllk ikramiye Miktarr Eg ve Qocuk Yardrmr Yo1 Parasr-Ek Ders Ucreti Kanuni Kesintiler Toplamr Ozel Kesintiler Toplarnr Net Aylifr ANNE MAA$ silcir,nri Qahqtr Kurum Eqinin Qahgrp Qahqmadrfr Unvanr Aldr[r Yrlhk ikramiye Miktan Eg ve Qocuk Yardrmr Yol Parasr-Ek Ders Ucreti Kanuni Kesintiler Toplamr 6zel Kesintiler Toplamr

9 Net Ayhfr BABA VERGI MiJKELLEPi isn MESLEK gilcilgri, i'y I lcafet unvant Mesle[i Miikellefiyet Tiirii Gelir Vergisi Matrahr Tahakkuk Eden Vergi ANNE VERGi MIJKELLETi isn MESLEK eilcileri i lcaret unvanl Mesle[i Miikellefiyet Tiirii Gelir Vergisi Matrahr Tahakkuk Eden Vergi BABA EMEKLi isg, rn&nxr,ir,ir gir,cir,rni Uq AyhkAldrfr Maag : AyhkAldrg Maaq : ANNA EMEKLi iso nnrnxr-ilir gileil,ari U9 AyhkAldrfir Maag AyhkAldrg Maag BANKA BORCLARI Kredi Borglusu Kredi Tiilii Tutarr Vadesi Ayhk Taksidi Banka ve $ube Adr : : : fihtiyag ftagrt I Konut : TL ' Ar.,.,,.,'''.^.J TL Verdi[im biitiin bilgilerin dofrulufunu, yanhg, eksik veya yalan beyan verdisim takdirde hakkrmda yaprlacak her tiirlti iglemin sorumlulufunu kabul ederim. Stajyerin Adr Soyadr Tarih Cep Telefonu Numarasr Adresi imza Not: ilgili krsrmlar doldurulacaktrr.

10 Ttinriyn BARoLAR sinr,ici BA$KANLTGTNA ANKARA "." "' '.. kullanacafir Tiirkiye Barolar Birligi staj kredisine e$1m '..'nin mtigterek borelu miiteselsil kefil olmasrna gayrikabili riicu olarak muvafakat ettigimi Tiirk Borgiar Kanunu'nun 584. maddesi gerefi beyan, kabul ve taahhiit ederim /2014 Adr Soyadr lmza iletigim Bitgileri: Tiirk Borglar Kanunu: "MADDE Eglerden biri mahkemece verilmig bir ayrtl* knran olrnadilcga veya yasal olarak ayn ya$ama hakh do{mad*ga, ancak di{erinin yazilt rtzastyla treft obbttir; bu ruantn sozlesmenin kurulmasmdan 6nce ya da en geq kurulmast anmda verilmis olmast $artty.

11 Kefclet sdzlegmesinde sonradan yaptlan ve kefilin sorumlu olaca{t miktarm artmasma veya adi kefaletin m'ilteselsil kefalete donil1mesine ya da kefil yarartni olan giivencelerin t)nemli olgtide azalmasma sebep olmayan de{igiklikter igin eginrizasr gerekmez.; 10

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız)

TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Normal katkıpaysız) MADDE 1-TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş. ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası T R İKRAZ Türü İkraz Evlilik İkrazı

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.ġ. adına..... ġubesi (aģağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aģağıda kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) ve bu sözleģmede

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı