MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI"

Transkript

1 MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: Beyo lu- STANBUL Tel: Faks: E-posta:

2 Ç NDEK LER Proje den Program a Fikir Nas l Olufltu?...04 Amaç...09 Uygulama...10 flletmelerin Görüflleri...11 Ö rencilerin Görüflleri...16

3 PROJE DEN PROGRAM A slam Konferans Teflkilat na Üye Ülkelerden Türkiye ye e itim için gelen misafir ö rencilerin slam Konferans Teflkilat Mesleki E itim Program çerçevesinde yaz aylar boyunca MÜS AD a üye iflletmelerde 2-4 hafta boyunca staj görerek mesleki tecrübe edinmesini amaçlayan uluslararas bir mesleki e itim de iflim projesidir. Projenin temel amac, Türkiye de ö renim gören KT Üyesi Ülkelere mensup misafir ö rencilerin de iflik nedenlerle Türkiye de staj yapmalar n n önündeki engelleri kald rarak mesleki tecrübe edinmelerini sa lamak ve KT Üyesi Ülkelerin ortak ifl pazar na nitelikli ifl gücü kazand rmakt r. Projeye kat lan ö renciler ifl ortamlar yla ilgili bilgi ve tecrübe kazanacaklar, sahalar nda ifl tecrübesi ve giriflim becerisi edineceklerdir. Bununla birlikte staj süresince kat l mc ö renciler ile iflletmeler aras nda oluflan ba lar n iflletmeler aç s ndan uluslararas pazarlara aç lmada bir katk s olaca beklenmektedir. Projenin sosyal ve kültürel etkileri göz önüne al nd nda bunun slam Konferans Teflkilat na Üye Ülkeler aras nda oluflan uluslararas ifl kültürüne ciddi katk lar sa lamas ve daha s k iflbirli i ve ortakl klara zemin haz rlamas da önemli getirilerinden birisi olacakt r. 03

4 Pilot projenin 2010 y l yaz nda baflar l bir flekilde uygulanmas yla birlikte proje, MÜS AD' n her y l düzenledi i Uluslararas fl Forumu çat s alt nda uluslararas model bir e itim program na dönüflmüfl olup KT Üyesi Ülkelerde benzer giriflimlere kaynakl k etmesi beklenmektedir. F K R NASIL OLUfiTU? Mesleki e itim ve ö retim, ekonomik dönüflümün h zla gerçekleflti i günümüz bilgi ça nda önemli bir kalk nma arac olarak ön plana ç kmaktad r. flgücü piyasas n n ihtiyaçlar do rultusunda yeni beceri ve yeterliliklerin elde edilmesinde, ilave ifl olanaklar n n oluflturulmas nda ve ulusal ekonomik kalk nmada mesleki e itim ve ö retim önemli bir rol oynamaktad r. Mesleki e itim ve ö retim programlar na kat lanlar gelecekteki rolleri ve sorumluluklar do rultusunda yeni kabiliyetler kazanmakta ve bunlar gelifltirmektedirler. Bu da sadece istihdam art fl n sa lamakla kalmaz ayn zamanda çeflitli kalk nma projelerinin uygulanmas n da kolaylaflt r r. flgücü hareketlili i, uyum yetene i ve verimlili in ayr lmaz bir parças olan mesleki e itim ve ö retim, firmalar n rekabet gücünün artmas na ve iflgücü piyasas ndaki dengesizliklerin giderilmesine de katk sa lamaktad r. Teknik flbirli i ve nsan Kaynaklar n Gelifltirmek" konusu, 1994 y l nda Fas n 04

5

6 Kazablanka flehrinde icra edilen Yedinci slam Zirvesi Konferans taraf ndan kabul edilen KT Üyesi Ülkeler aras Ekonomik ve Ticari flbirli ini Güçlendirmeye Yönelik KT Strateji ve Eylem Plan nda on iflbirli i alan ndan biri olarak alt önemle çizilmifltir. Aral k 2005 de Mekke de toplanan Üçüncü Ola anüstü slam Zirvesi Konferans da ortaklafla kabul etti i 21. Yüzy lda Müslüman Toplumun Karfl laflt Zorluklar Gidermeye Yönelik KT On Y ll k Eylem Program nda üye ülkeler aras mevcut iflbirli ini daha fazla gelifltirmek için Müslüman dünyan n tabii, iktisadi ve befleri kaynaklar ndan en uygun düzeyde yararlanmas na ortak vurgu yapm flt r. Yukar da geliflmeler do rultusunda KT Mesleki E itim Program n gelifltirme fikri ilk olarak 2007 y l nda slam Konferans Teflkilat Ekonomik ve Ticari flbirli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK) 23. Oturumunda SESRIC* taraf ndan ortaya at lm fl ve memnuniyetle karfl lanm flt r. Program n uygulama çerçevesi 24. SEDAK Oturumunda kabul edilmifl ve benzer mesleki e itim programlar n da içine alarak üye ülkeler yarar na ortak bir KT platformu olmas da öngörülmüfltür. 24. SEDAK Oturumunun ald karar do rultusunda üye ülkeler, program n üst düzey organ olan zleme ve Dan flma Komitesine üye olmak üzere kendi Ulusal Odak Noktalar n tayin etmifllerdir. Program n Yürütme Organ s fat n tafl yan SESRIC ile * slam Ülkeleri statistik ve Ekonomik ve Sosyal Araflt rma ve E itim Merkezi 06

7 birlikte slam Kalk nma Bankas, slam Ticaret ve Sanayi Odas, Uluslararas Teknoloji Üniversitesi ve slam Konferans Diyalog ve flbirli i Gençlik Forumu da an lan komiteye üyedirler. zleme ve Dan flma Komitesi ilk toplant s n 13 May s 2009 da zmir de düzenlemifl, böylelikle program n uygulama süreci bafllam flt r. Program n resmi aç l fl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan ve SEDAK Baflkan Say n Abdullah Gül taraf ndan 9 Kas m 2009 da stanbul da gerçeklefltirilen SEDAK Ekonomi Zirvesi nde üye ülkelerin devlet ve hükümet baflkanlar n n ifltirak etti i bir seremoni ile yap larak tüm dünyaya duyurulmufl ve böylelikle iki y l sürecek olan pilot dönem hayata geçmifltir. Söz konusu zirvede Say n Cumhurbaflkan program n KT Üyesi Ülkelerin kalk nma hedefleri ve insan kaynaklar n n geliflimi bak m ndan önemine de inmifl, aktif kat l m ve destek konusunda gerek slam Ülkelerine gerekse de di er KT organlar ile birlikte slam Kalk nma 07

8

9 Bankas 'na ça r da bulunmufltur. Bu geliflmeler fl nda, Türkiye de ö renim gören KT Üyesi Ülkere mensup üniversite ö rencilerinin iflletmelerde staj yapma imkanlar n n kolaylaflt r lmas düflüncesinden hareketle KT Meslek E itim Program çerçevesinde SESRIC ve MÜS AD aras nda ortaklafla olarak Uluslararas Ö renci Staj Program haz rlanm flt r. AMAÇ OIC-ISIP Uluslararas Ö renci Staj Program n n bafll ca befl amac vard r: 1. flletmelerde ifle yerleflmeleri art rmak için KT Üyesi Ülkelerde mesleki e itim ve ö retim alan nda de iflim programlar uygulamak; 2. KT Üyesi Ülkelerin mesleki e itim sistemlerinin niteli ini ve yenilikçilik kapasitesini artt rmak ve yenilikçi uygulamalar n ülkeler aras aktar m n sa lamak; 3. KT Üyesi Ülkelerde bulunan e itim kurulufllar, iflletmeler, sosyal paydafllar ve di er ilgili kurumlar aras ndaki iflbirli i hacmini ve niteli ini artt rmak; 4. Örgün yada yayg n yollardan elde edilenler de içinde olmak üzere KT Üyesi Ülkelerde kalifikasyon ve yeterliliklerin fleffafl n ve tan n rl n yayg nlaflt rmak; 09

10 5. Yenilikçi bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayanan içerik, hizmet, e itim ve pedagojiler ile hayat boyu ö renim uygulamalar n n gelifltirilmesini desteklemek OIC-ISIP Uluslararas Ö renci Staj Program, üye ülkelerin sektörlere özgü konularda uzmanlaflmalar için bir f rsat oluflturarak kalk nma, üretim ve ihracat potansiyellerinin harekete geçmesi için gerekli olan insani kapasitenin gelifltirilmesini sa layacakt r. Bu ba lamda mesleki e itimlerimiz, daha fazla katma de er etkisi oluflturmak, KT Üyesi Ülkelerde hizmet alan nda daha fazla pazar açmak ve hizmet sektöründeki olumlu beklentileri art rmak amac yla yerli kaynaklar n daha verimli flekilde kullan lmas üzerinde odaklanabilir. Bu ayn zamanda mesleki e itim ve ö retim programlar nda bireylerin potansiyel sektörlerde çal flabilmelerine yard mc olacak bilgiyi elde etme gereksinimlerini karfl lamada göz önünde bulundurulmas gereken engellerin ve zorluklar n tespit edilmesine de yard mc olacakt r. UYGULAMA 2010 y l nda SESRIC MÜS AD BAB-I ÂLEM ortakl nda Türkiye de; farkl alanlardan ve farkl ülkelerden 14 stajyer ile MÜS AD iflletmelerinde uygulanmaya bafllanm flt r. 10

11 Staj n tamamlayan ö rencilere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan ve SEDAK Baflkan Say n Abdullah Gül taraf ndan 6 Ekim 2010 da stanbul da gerçeklefltirilen 14. Uluslararas fl Forum unda (IBF) törenle sertifikalar n vermifl ve staj imkan tan yan iflletmelere teflekkür etmifltir y l itibari ile SESRIC ve MÜS AD, KT Üyesi Ülkelere di er ülkelerden gelmifl ö rencilerin staj yapmalar na olanak sa layarak projeyi uluslararas boyuta tafl m flt r. filetmeler N GÖRÜfiLER NDEN SEÇMELER Salim Çam PROGROUP Bu projenin flirketimize ve Türkiye ye sa lam fl oldu u katk dan dolay tekrar tekrar proje sahiplerini kutluyorum. Proje, ülkeler aras ndaki iflbirli inin oluflmas nda ciddi anlamda bir katk sa lam flt r. Bir kültür al flveriflinin gerçekleflmesine vesile olmufltur. olmufltur. 11

12 Prof. Dr. Solmaz Ayarslan BERLITZ D L MERKEZ Yurtd fl nda ülkemize okumaya gelmifl olan gençlerin bir Türk firmas n ve çal flma flartlar n ö renme imkan verdi i için her fleyden önce MÜS AD ve SESRIC e müteflekkirim. Mehmet fiafi Y ld z PM PREST J MÜHEND SL K Türk uyruklu ö renciler staj konusunda herhangi bir problem yaflam yorlar. Çok rahatl kla bulabiliyorlar. Ama yabanc uyruklu ö renciler staj konusunda maalesef s k nt çekebiliyorlar. Dil problemlerinden dolay veya baflka bir problemden dolay. Projenin bu konuda ciddi bir katk sa lad n düflünüyorum. Dr. Hakan Bahad r BETA SA LIK H ZMETLER Bu projenin çok baflar l oldu unu düflünüyorum. Projenin ilk defa slam Konferans Teflkilat yla Türkiye de özellikle de MÜS AD la yap lmas çok çok güzel. Bu projenin devaml olmas, her sene yap lmas gerekli oldu unu düflünüyorum. 12

13

14 Sadettin Ulup nar ASÇ T / KKS MÜHEND SL K Bizim dil anlam nda ulaflamayaca m z ülkelerdeki müflterilere ulaflm fl olduk. Onlarla kontak kurulmas aflamas tamamland. Ve ihracat m z n da en az %10-15 civar nda artt r lmas na bir katk sa layaca n düflünüyoruz. Harun Karabey DENGE YAPI (STORROL) lk defa yurtd fl ndan bir ö renciyi stajyer olarak ald k. Firmam za en büyük katk s yurtd fl ndan bir ö rencinin firmam zda çal flanlarla olan diyalogu oldu. Ayr ca ö rencinin ülkesine ait bilgilerinden istifade ettik. Global dünyada ülkemizin ihracat n artt rmak için yapt çal flmalar içerisinde bu tür etkinliklerin çok faydal olaca n 14

15 düflünüyorum. Özellikle ihracat yapan ve yapmak isteyen firmalar bu tür ö rencileri bünyesine alarak o ülkelerdeki temas n artt rabilir ve mezun olduklar nda bu gençler ülkemizdeki bu flirketleri bu firmalar kendi ülkelerinde temsil etmek için çal flabilirler. Böylece ülkeleraras ticaretin daha da artaca n düflünüyorum. Selahattin Esim ES M YAZILIM Bu projenin firmam za katt en önemli fley yurtd fl ndan gelen arkadafllar n tekrar ülkelerine döndüklerinde bizim bir elçimiz gibi çal flmalar. Bu çok güzel bir proje, kesinlikle devam etmesi gerekir. Bu projeye katk s olan herkese teflekkür ediyorum. 15

16 Ö RENC LER N GÖRÜfiLER NDEN SEÇMELER Ferdi Morina Kosova ( stanbul Üniversitesi D fl Ticaret ve AB liflkileri) Staj m Berflan Tekstil firmas nda yapt m. Piyasa araflt rmalar hakk nda bilgiler edindim. Ekonomik entegrasyon süreçlerini gözlemleme f rsat m oldu. Staj m D fl Ticaret departman nda yap nca ülkemle Türkiye aras ndaki ticaret hacmi ve iflbirli i f rsatlar n görme imkan m oldu. Amr Al-Shakhsi - Yemen ( stanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i) Yabanc bir ö renci olarak staj yeri bulma konusunda zorluk yafl yorduk. Bu proje sayesinde benim aramama bile gerek kalmadan staj yapma teklifi gelmesi çok hofluma. Bunu bize sa layan KT MÜS AD Bab- Âlem ve staj yapt m Denge Yap ya çok teflekkür ediyorum. Albertus P nondan Sitanggang Endonezya ( stanbul Üniversitesi ktisat Bölümü) MEGEM Akademi de 2 ay boyunca staj yapt m. Staj yaparken fonksiyonel e itimlerle ilgili kendi ülkemde ve baflka ülkelerde neler yap laca n görmüfl oldum. 16

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı