Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 7450C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922689"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 7450C tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: ABD ÇN UYARI HÜKÜMET KULLANICILAR: SINIRLI HAKLARA SAHP TCAR BLGSAYAR PROGRAMI: "Kullanõmõ, çoaltõlmasõ ya da Devlet tarafõndan bilgilerinin açõa çõkarõlmasõ, DFARS 'ün Teknik Veri Haklarõ Maddesinin (c) (1) (ii) bentlerinde verilen sõnõrlamalara tabidir. Bu ürün tarafõndan taranan malzemeler, telif hakkõ yasasõ gibi devlet yasalarõ ya da dier yönetmeliklerle korunuyor olabilir. Tüm bu tür yasalara ve yönetmeliklere uymak, yalnõzca müterinin sorumluluundadõr. Ticari markalar Microsoft, Windows, Windows NT ve Hotmail, Microsoft Corporation'õn ABD'deki tescilli ticari markalarõdõr. Ürün tanitim gezintisinin görülmesi.. Nereden balayacaim? Öelerin seçilmesi ve hazirlanmasi. lk taramayi yapmak. Sikça sorulan sorular Uzaktaki bir bilgisayarda çalimak.. Sorun Çözmeyi Balatmak Mesaj oluturmayan sorunlarin çözülmesi Düzenlenebilir metinlerle ilgili sorunlarin çözülmesi...87 Hedeflere göndermeyle ilgili sorunlarin çözülmesi Aksesuarlarla ilgili sorunlarin çözülmesi OBB'deki sikimalari gidermek Temizleme ve bakim...96 Yazilimin kaldirilmasi Dier kaynaklar, destek ve özellikler Tarayici dümelerini kullanarak taramak Tarayici dümelerine genel baki....

3 16 Herhangi bir deiiklik yapmadan hemen taramak...17 Dümelerin ayarlarinin deitirilmesi HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak HP PrecisionScan Pro Yazilimina Genel Baki. Yeni tarama yapmak... Son tarama için bir alanin seçilmesi ya da kirpilmasi... Daha yakindan görebilmek (yakinlatirma).... Çikti türünün seçilmesi stee bali ayarlamalar yapmak, temel..... stee bali ayarlamalar yapmak, gelimi... Son taramanin tamamlanmasi Dier özellikler ve ipuçlari Appendix A Yazilim komutlarinin ve kontrollerinin kullanilmasi Klavye kisayollari ve menülerin kullanilmasi HP PrecisionScan Pro araç ve bilgi çubuklar.107 çerie-duyarli imleçler Appendix B Sözlük 4 Aksesuarlarin kullanilmasi OBB'den taramak DA'dan taramak Saydam öeler için istee bali ayarlamalarin yapilmasi A Üzerinde Tarayiciyi Paylamak Ana bilgisayarda çalimak çindekiler Tablosuna Geri Dön çindekiler Tablosuna Geri Dön Balangõç 5 1 Balangiç Bu bölümde, yeni HP ScanJet tarayõcõnõzla çalõmaya balamanõzda size yardõmcõ olacak temel bilgileri bulabilirsiniz. Burada, ürün tanõtõm gezintisinin görülmesi, taramadan önce öelerin hazõrlanmasõ ve kullanõlacak tarama yönteminin seçilmesi konularõnõ örenebilirsiniz. Ürün tanitim gezintisinin görülmesi Ürün tanõtõm gezintisi, tarayõcõnõn yapabildiklerini kefetmenin ve gereksinimlerinizi karõlamak için tarayõcõnõn kullanõmõyla ilgili bazõ ilginç yöntemleri görmenin kolay ve hõzlõ bir yoludur. Yalnõzca üç dakika süren ürün tanõtõm gezintisi, HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ balattõõnõzda, iptal edilmedii sürece otomatik olarak açõlõr. Dier zamanlarda gezintiyi görmek için: Balat menüsünden Programlar'a a girin ve HP PrecisionScan Pro'yu tõklayõn. Daha sonra, Yardõm menüsünde Ürün Tanõtõm Gezintisi'ni tõklayõn. Bu bilgilerin basilmasi Bu.pdf kitapçõõnõ, "Dosya" menüsündeki "Yazdõr" komutuyla

4 basabilirsiniz. Tüm belgeyi ya da yalnõzca istediiniz bölümleri ya da konularõ sayfa numaralarõna göre basõn. Konularõn sayfa numaralarõ için, içindekiler tablosuna bakõn. 6 Balangõç çindekiler Tablosuna Geri Dön Nereden balayacaim? Taramaya, aaõdaki yerlerden herhangi birinden balayabilirsiniz: q q q q Baka bir programin kullanilmasi Aaõdaki durumlarda taramayõ baka bir programdan balatõn: q Tarayõcõ dümeleri HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ baka bir program HP ScanJet Kopyalama Programõ Taranan öeyi, o sõrada açõk olan, örnein kelime ilemci programõnõz gibi bir programa almak istediinizde. Kullandõõnõz program TWAIN uyumlu olduunda. Programõn Dosya gibi herhangi bir menüsünde Acquire Image (Görüntüyü Al) ya da From Scanner (Tarayõcõdan) gibi bir komut bulunuyorsa, program TWAIN uyumludur. Kullandõõnõz programõn TWAIN uyumlu olduundan emin deilseniz ya da taradõõnõz öeyi programa almada kullanõlan komutu bilmiyorsanõz, o programõn belgelerine bakõn. q Nereden balayacaõnõz, taramayla ne yapacaõnõza ve tercihlerinize balõdõr. Tarayici dümelerinin kullanilmasi Aaõdaki durumlarda, aynõ zaman kõsayollar olan tarayõcõ dümelerini kullanabilirsiniz: q q q 62 sayfada "Baka programlardan taramak (TWAIN)" bölümüne bakõn. Tarayõcõdan balamak istediinizde. Herhangi bir deiiklik yapmadan hõzla taramak istediinizde. Öeyi, tercih ettiiniz hedef için varsayõlan olarak belirlenmi en iyi ayarlarõ kullanarak taramak istediinizde. HP ScanJet Kopyalama Programinin Kullanilmasi Kopya çõkarmak istediinizde ve küçültme, büyültme ya da açõklatõrma, koyulatõrma gibi standart kopyalama ayarlamalarõ yapmanõz gerektiinde, tarama ilemini HP ScanJet Kopyalama Programõndan balatõn.

5 Varsayõlan dõõnda bir yazõcõyõ da seçebilirsiniz. Programõ balatmak için: Balat menüsünden, Programlar menüsüne, oradan HP ScanJet Programlarõ'na girin ve HP Kopyalama Programõ'nõ tõklayõn. Programõn kullanõlmasõyla ilgili yardõm almak için, programõn içinde Yardõm'õ tõklayõn. 15 sayfada "Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak" bölümüne bakõn. HP PrecisionScan Pro Yaziliminin Kullanilmasi Aaõdaki durumlarda HP PrecisionScan Pro Yazõlõmõnõ kullanabilirsiniz: q Tarandõõnõz görüntüyü göndermeden önce görmek ya da deitirmek istediinizde. Deiiklikler, çözünürlüü deitirme, kõrpma ya da yeninden boyutlandõrma ilemleri olabilir. Taramayõ, masaüstü yayõncõlõk programõ gibi bir hedefe göndermek istediinizde ama tarayõcõ üzerinde bu hedef için bir düme olmadõõnda. q 31 sayfada "HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak" bölümüne bakõn. çindekiler Tablosuna Geri Dön Balangõç 7 Öelerin seçilmesi ve hazirlanmasi Öelerde ya da tarayõcõda herhangi bir hasar meydana gelmesini önlemek için, öeleri tarayõcõya yerletirmeden önce, seçilmeleri ve hazõrlanmalarõ ile ilgili burada verilen talimatlara uyun. OBB'ye uygun öeler Birden fazla sayfaya sahip öelerin taranmasõnda hõzlõ ve kolay bir yöntem olan HP ScanJet otomatik belge besleyici, bazõ tarayõcõ modelleriyle birlikte verilmektedir ya da ayrõca sipari edilebilir. OBB, aaõdaki özelliklere sahip öeleri kullanabilmektedir: q Tarayici camina uygun öeler Tarayõcõ camõ, aaõdakileri de içeren çok çeitli türde öeleri tarayabilmektedir: q q q Standart Letter, A4 ve Legal boyutlu kaõtlardaki öeler 50 taneye kadar birbirine balõ olmayan sayfadan oluan öeler 148.5'a 210 mm (5.8'e 8.3 inç) ile 215.9'a mm (8.5'a 14 inç) arasõndaki boyutlara sahip öeler Aõrlõõ 60 ile 105 g/m2 (16 ile 28 lb) arasõnda olan öeler Kare ya da dikdörtgen biçimli ve iyi durumda olan (kõrõlgan deil ya da yõpranmamõ) öeler Üzerinde yõrtõk, delik ya da delgi delii bulunmayan öeler Üzerinde õslak tutkal, düzeltme sõvõsõ ve mürekkep bulunmayan öeler q q Kaõt öeler Haber kupürleri, makbuzlar ve i kartlarõ 60 g/m2'den (16 lb) hafif ya da 105 g/m2'den aõr (28 lb) ortamlar da dahil olmak üzere her aõrlõktaki öeler. Arkasõ yapõkanlõ kaõt Karbon kaõtlõ çok parçalõ form Eski ya da yõpranmõ fotoraflar ya da belgeler Yõndaki lamba yanana kadar lambalarõn yanõndaki dümeye basarak, RENKLI KOPYA ya da SIYAH-BEYAZ KOPYA seçin. Yalnõzca renkli yazõcõda baskõ yapõyorsanõz RENKLI KOPYA seçeneini tercih edin. Kopya dümesi Renkli ya da Siyah-beyaz dümesi Daha önce HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ kullanarak tarama yapmadõysanõz, 11 sayfada "HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ kullanarak ilk taramayõ yapmak" bölümüne bakõn. 3 Birden fazla kopya çõkarmak için, istediiniz kopya sayõsõ ekranda görünen kadar KOPYA SAYISI dümesine uuml;ne bakõn. genellikle yazõlõmõn seçtii deerler en iyi sonuçlarõ verir. sterseniz bu deerleri HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda deitirebilirsiniz. Dosya boyutunu nasil küçültebilirim? Dosya boyutunu küçültmek için: q Dosyalarõ, sõkõtõrõlmõ TIFF ya da JPEG gibi sõkõtõrõlmõ biçimleri kullanarak kaydedin. Gerekli olmadõõ sürece Gerçek Renk kullanmaktan kaçõnõn. Bu çõktõ türü, renkli fotoraflar ya da çizimler için olaanüstü kaliteli sonuçlar verir ama aynõ zamanda dosya boyutunun büyük olmasõna neden olur. Çözünürlüü gerekenden daha yüksee ayarlamayõn. Yazõlõm tarafõndan otomatik olarak belirlenen çözünürlük, çounlukla görüntü kalitesi ve dosya boyutu arasõnda en iyi dengeyi salamaktadõr. Fotoraflarda, görüntüyü kõrparak ya da son taranacak görüntü olarak fotorafõn yalnõzca bir bölümünü seçerek, dosya boyutunu önemli ölçüde küçültebilirsiniz. Ya da, tüm fotorafõn boyutlarõnõ küçültebilirsiniz. q q q çindekiler Tablosuna Geri Dön Çözünürlüü deitirmeli miyim? HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ, çözünürlüü sizin için belirler. Neredeyse her durumda, yazõlõmõn, tarayacaõnõz orijinal öenin türü için en iyi olarak belirledii çözünürlüü kullanarak, en iyi sonuçlarõ ve en küçük dosya boyutunu elde edersiniz. Balangõç Metin tarama konusunda bilmem gerekenler nelerdir? 13 Ekran ve baski kalitesi arasindaki fark nedir? Bir bilgisayar ekranõ, görüntüleri genellikle inç baõna 72 ile 75 piksel (PPI) olarak gösterir. Baskõ çözünürlüü ise genellikle daha yüksektir. Ayrõca ekrandaki görüntülerde daha az renk kullanõlõr. Görüntü ekranda yanlõ gibi görünse de, istediiniz gibi basõlabilir. çinde metin olan bir öeyi taradõõnõzda, metni faks ya da fotoraf arivi gibi taranmõ bir görüntü ya da düzenleyebileceiniz bir metin olarak kullanabilirsiniz.

6 Optik karakter tanõma (OCR) yazõlõmõnõn metni otomatik olarak düzenlenebilir duruma getirmesi ve desteklenen bir kelime ilemci programõna göndermesi için, aaõdakilerden birini gerçekletirin: q METIN DÜZENLE tarayõcõ dümesini kullanõn. Düzenlenebilir metin, o düme ile ilikilendirilmi kelime ilemci programõnda açõlõr. HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda, Düzenlenebilir Metin (OCR) ya da Metin ve Görüntü çõktõ türlerini kullanõn. Daha sonra Tara menüsünde, Buraya Tara'yõ tõklayõn, kelime ilemci programõnõzõ seçin ve Tara'yõ tõklayõn. q Yakinlatirma ve yeniden boyutlandirma arasindaki fark nedir? Taranan görüntünün bir alanõnõ yakõndan görmek için Yakõnlatõr komutunu kullanõn. Görüntünün orijinal haline geri dönmek için Uzaklatõr komutunu kullanõn. Yakõnlatõrma ve uzaklatõrma komutlarõ, taramanõzõn son boyutunu deitirmez; yalnõzca monitörünüzde daha farklõ bir görüntü sunar. Son taramanõzõn boyutunu büyültmek ya da küçültmek için, Araçlar menüsündeki Yeniden Boyutlandõr komutunu kullanõn. 14 Balangõç çindekiler Tablosuna Geri Dön çindekiler Tablosuna Geri Dön 15 2 Tarayici dümelerini kullanarak taramak Tarayõcõ dümeleri, tercih ettiiniz hedef için en uygun ayarlarõ kullanarak öelerin dorudan hedeflere ya da dosyalara taranmasõnda kolay bir yöntem sunmaktadõr. HP TARAMA YAZILIMI dõõnda bir tarayõcõ dümesini kullandõõnõzda, taradõõnõz görüntüleri, hedefe ya da dosyaya gitmeden önce görmez ya da deitirmezsiniz. Görüntüleri görmek ya da deitirmek için taranan görüntüyü HP PrecisionScan Pro yazõlõmõna gönderen HP TARAMA YAZILIMI dümesini kullanõn. "HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak" bölümüne bakõn. pucu Tarayõcõnõn üzerindeki dümelerin varsayõlan ayarlarõnõ deitirebilirsiniz. 24 sayfada "Dümelerin ayarlarõnõn deitirilmesi" bölümüne bakõn. 16 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Tarayici dümelerine genel baki daha fazla seçenek e-posta fotografi e-posta belgesi E-posta Faks Kopya Kopya sayisi renkli kopya siyah-beyaz kopya Dosya HP Tarama Yazilimi Edit Text E-posta E-posta için en iyi ayarlarõ kullanarak tarar. Taranan görüntü, yeni bir e-posta mesajõna eklenmi dosyaya dönüür. e- posta fotografi/e-posta belgesi En iyi ayarlarõn kullanõlmasõnõ salamak için E-POSTA dümesine basmadan önce orijinal türü seçin. Orijinal belgede yalnõzca metin ya da hem metin hem de grafik varsa, E-POSTA BELGESI tercih edin. O sõrada seçili olan tercihin yanõnda bulunan lamba yanacaktõr. Faks Faks için en iyi ayarlarõ kullanarak tarar. Taranan görüntü, yeni bir faks mesajõna eklenir. Kopya Baskõ için en iyi ayarlarõ kullanarak kopyalarõ basar. Sayfalar basõlmadan önce Hp ScanJet Kopyalama Programõnda baka kopyalama ayarlarõ seçmek için bilgisayarda ptal'i tõklayabilirsiniz. kopya sayisi KOPYA dümesine basmadan önce kopya sayõsõnõ seçin. renkli kopya/siyah-beyaz kopya En iyi ayarlarõn kullanõlmasõnõ salamak için KOPYA dümesine basmadan önce birini seçin. Yalnõzca renkli yazõcõda baskõ yapõyorsanõz ve renkli kopya almak istiyorsanõz renkli kopya seçeneini tercih edin. O sõrada seçili olan tercihin yanõnda bulunan lamba yanacaktõr. Dosya Taranan görüntülerin dosya olarak saklanmasõ için en iyi ayarlarõ kullanarak tarar. Taranan görüntüler.pdf biçiminde kaydedilir. HP Tarama Yazilimi Görüntüyü görmek ya da çözünürlüün deitirilmesi ya da yeniden boyutlandõrma gibi ayarlamalar yapmak için HP PrecisionScan Pro yazõlõmõna tarar. Edit Text Metni tarar, daha sonra düzenlenebilir biçime dönütürür ve bir kelime ilemci programõna yerletirir. daha fazla seçenek Tarayõcõnõn üzerindeki dümelerin, çõktõ kalitesi gibi ayarlarõnõ deitirilmesini salayan iletiim kutusunu açar. çindekiler Tablosuna Geri Dön Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Bir taramayi tarayicidan e-posta olarak göndermek 1 17 Herhangi bir deiiklik yapmadan hemen taramak Bir hedefe, o hedef için en iyi olan ayarlarla hemen taramak için, tarayõcõ dümelerini kullanõn. Hedef, bir yazõcõ, dosya ya da e- posta, faks ya da kelime ilemci programõ gibi farklõ bir program olabilir. DA kullanarak dialar ya da saydam malzemeleri tarõyorsanõz, HP PrecisionScan Pro yazõlõmõndan taramalõsõnõz. 31 sayfada "HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak" bölümüne bakõn. Orijinal belgeyi, taranacak yüzü aaõya gelecek biçimde tarayõcõ camõnõn üzerine yerletirin ve kapaõ kapatõn. Taramanin E-posta ile Gönderilmesi Tarayõcõ dümesini kullanarak e-posta attõõnõzda, tarayõcõ e-posta için en iyi ayarlarõ kullanarak öeyi tarar. Desteklenen bir e-posta programõ kullanõyorsanõz, taradõõnõz görüntü, daha sonra adresi gireceiniz ve göndereceiniz yeni bir e-postada dosya eki olarak ortaya çõkar. Not: 2 Öeleri OBB'ye yüklemek için 64. sayfada bakõn. pucu E-posta programõnõz desteklenmiyorsa bile, yine de E-posta dümesini kullanõn.

7 Tarayõcõ, en iyi ayarlarõ kullanarak öeyi tarar ve bilgisayar, öeyi bir dosya olarak kaydetmenizi ister. E-posta programõnõzõ açõn ve her zaman yaptõõnõz yöntemle dosyayõ mesajõnõza ekleyin. Tercihinizin yanõndaki lamba yanana kadar lambalarõn yanõndaki küçük dümeye basarak, E-POSTA FOTOGRAFI ya da E-POSTA BELGESI seçin. Öe hem metin hem de grafik içeriyorsa, E-POSTA BELGESI seçin. Tarayõcõnõn üzerindeki E-POSTA dümesine basõn. Tarayõcõda ya da bilgisayarda baka bir sayfayõ taramak isteyip istemediiniz sorulduunda, aaõdakilerden birinin yapõn: q q 3 4 pucu Göndermeden önce taranan öeyi görmek için, yeni e-posta mesajõnõn dosya ekini açõn. 5 Tarayacak baka sayfanõz yoksa, Bitti'yi tõklayõn. Taradõõnõz öede baka sayfalar da varsa, bir sonraki sayfayõ yerletirin ve Tara'yõ tõklayõn. Tüm sayfalar taranana kadar bu ilemi tekrarlayõn. Daha sonra, Bitti'yi tõklayõn. Desteklenen bir e-posta programõ kullanõyorsanõz, taradõõnõz görüntü yeni bir mesajda dosya eki olarak ortaya çõkar. Her zaman yaptõõnõz gibi mesaja adresi yazõn ve gönderin. Taradõõnõz görüntü, yeni mesaja eklenemiyorsa, 18 sayfada "Desteklenen eposta programlarõ" bölümüne bakõn. 18 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Desteklenen e-posta programlari Desteklenen e-posta programlarõ, tarayõcõnõn bir öeyi dosya biçiminde taramasõna ve bunu yeni bir e-posta mesajõna eklemesine izin verir. Taranan görüntü, otomatik olarak yeni bir e-posta mesajõna ekleniyorsa, e-posta programõnõz destekleniyor demektir. Microsoft Hotmail benzeri Web'e dayalõ programlar gibi bir e-posta programõ kullanõyorsanõz, tarayõcõ, öeleri dorudan e-posta mesajõna tarayamaz. Tarayõcõ öeyi tarar ama, daha sonra onu bir dosyaya kaydetmenizi ister. Görüntüyü dosya olarak kaydettikten sonra, her zaman yaptõõnõz gibi bir e-posta mesajõ açõn ve dosyayõ buna ekleyin. Dosyayõ kaydetmenizin istenmesi için, düme seçeneklerinde E- posta Dosyasõ'nõn seçili olduundan emin olun. Aksi takdirde, tarayõcõ üzerindeki E-POSTA dümesine bastõõnõzda bir hata mesajõyla karõlaõrsõnõz. Varsayõlan olarak atanmõ e-posta programõnõ kontrol etmek ya da deitirmek ya da E-posta dosyasõ'nõ varsayõlan olarak atamak için 24 sayfada "Dümelerin ayarlarõnõn deitirilmesi" bölümüne bakõnõz. Taramanin faks ile gönderilmesi Tarayõcõ dümelerini kullanarak faks gönderdiinizde, tarayõcõ faks için en iyi ayarlarõ kullanarak öeyi tarar. Desteklenen bir PC faks programõ kullanõyorsanõz, taradõõnõz görüntü, daha sonra adresi gireceiniz ve göndereceiniz yeni bir faks mesajõ olarak ortaya çõkar. Taranan görüntü de deiiklikler yapmazsõnõz. pucu Faks programõnõz desteklenmiyorsa bile, yine de Faks dümesini kullanõn. Bilgisayar, en iyi ayarlarõ kullanarak öeyi tarar ve bilgisayar, taranan görüntüyü bir dosya olarak kaydetmenizi ister. PC Faks programõnõzõ açõn ve her zaman yaptõõnõz yöntemle dosyayõ mesajõnõza ekleyin. çindekiler Tablosuna Geri Dön Bir taramayi tarayicidan faks ile göndermek göndermek 1 Orijinal belgeyi, taranacak yüzü aaõya gelecek biçimde tarayõcõ camõnõn üzerine yerletirin ve kapaõ kapatõn. Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Desteklenen PC faks programlari 19 Desteklenen PC faks programlarõ, tarayõcõnõn öeleri dorudan yeni faks mesajlarõna taramasõnõ salar. Taranan görüntü, otomatik olarak yeni bir faks mesajõnda ortaya çõkõyorsa, PC faks programõnõz destekleniyor demektir. Desteklenmeyen bir PC faks programõ kullanõyorsanõz, tarayõcõ, öeleri dorudan faks mesajlarõna tarayamaz. Tarayõcõ öeyi tarar ama, daha sonra taranmõ görüntüyü bir dosyaya kaydetmenizi ister. Görüntüyü dosya olarak kaydettikten sonra, her zaman yaptõõnõz gibi bir faks mesajõ açõn ve dosyayõ buna ekleyin. Dosyayõ kaydetmenizin istenmesi için, düme seçeneklerinde Faks Dosyasõ'nõn seçili olduundan emin olun. Aksi takdirde, tarayõcõ üzerindeki FAKS dümesine bastõõnõzda bir hata mesajõyla karõlaõrsõnõz. Varsayõlan olarak atanmõ PC faks programõnõ kontrol etmek ya da deitirmek ya da Faks dosyasõ'nõ varsayõlan olarak atamak için 24 sayfada "Dümelerin ayarlarõnõn deitirilmesi" bölümüne bakõn. Not: 2 3 Öeleri OBB'ye yüklemek için 64. sayfada bakõn. Tarayõcõnõn üzerindeki FAKS dümesine basõn. Tarayõcõda ya da bilgisayarda baka bir sayfayõ taramak isteyip istemediiniz sorulduunda, aaõdakilerden birinin yapõn: q q Tarayacak baka sayfanõz yoksa, Bitti'yi tõklayõn. Taradõõnõz öede baka sayfalar da varsa, bir sonraki sayfayõ yerletirin ve Tara'yõ tõklayõn. Tüm sayfalar taranana kadar bu ilemi tekrarlayõn. Daha sonra, Bitti'yi tõklayõn. 4 Desteklenen bir faks programõ kullanõyorsanõz, taradõõnõz görüntü yeni bir faks mesajõ olarak ortaya çõkar.

8 Her zaman yaptõõnõz gibi mesaja adresi yazõn ve gönderin. Taradõõnõz görüntü, yeni mesaja eklenemiyorsa, "Desteklenen PC faks programlarõ" bölümüne bakõn. 20 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Tarayicidan kopyalari bastirmak 1 Orijinal belgeyi, taranacak yüzü aaõya gelecek biçimde tarayõcõ camõnõn üzerine yerletirin ve kapaõ kapatõn. Kopyalarin yazdirilmasi Tarayõcõ dümelerini kullanarak bir öeyi tarayabilir ve kopyalarõnõ çõkartmak için yazõcõya gönderebilirsiniz. Kopyalarõ basmadan önce, bilgisayarda, baskõ kalitesini ve hedef yazõcõyõ seçebileceksiniz. Kopya çõkartõrken her sayfa ayrõ bir baskõ ii olarak kabul edildiinden, yazõcõ kopyalarõ harmanlamaz. Not: 2 Öeleri OBB'ye yüklemek için 64. sayfada bölümüne bakõn. Tercihinizin yanõndaki lamba yanana kadar lambalarõn yanõndaki dümeye basarak, RENKLI KOPYA ya da SIYAH-BEYAZ KOPYA seçin. Yalnõzca renkli yazõcõda baskõ yapõyorsanõz ve renkli kopya almak istiyorsanõz RENKLI KOPYA seçeneini tercih edin. stediiniz kopya sayõsõ belirene kadar dümeye basarak KOPYA SAYISI seçin. Tarayõcõnõn üzerindeki KOPYA dümesine basõn. Kopyalarõ küçültmek ya da büyültmek, koyulatõrmak ya da açõklatõrmak ya da kopyalarõ basacak yazõcõyõ deitirmekte kullanacaõnõz HP ScanJet Kopyalama Programõndaki seçenekleri belirlemek için bilgisayarda ptal'i tõklayõn. Seçenekleri deitirin ve Kopyala'yõ tõklayõn. ptal'i tõklamazsanõz, varsayõlan yazõcõda, tarayõcõda belirlenmi olan kopya sayõsõ basõlacaktõr çindekiler Tablosuna Geri Dön Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Bir taramayi tarayicidan dosyaya taramak 1 21 Bir taramanin dosyaya kaydedilmesi Arivlemek amacõyla, öeleri üzerlerinde deiiklik yapmadan dorudan dosyalara kaydedebilirsiniz. Dosyalar, orijinal sayfa biçimini koruyan.pdf olarak kaydedilecektir. Orijinal belgeyi, taranacak yüzü aaõya gelecek biçimde tarayõcõ camõnõn üzerine yerletirin ve kapaõ kapatõn. pucu Taranan dosyayõ farklõ bir dosya biçiminde kaydetmek için, HP PrecisionScan Pro yazõlõmõna tarayõn ve Tara menüsünden Farklõ kaydet'i tõklayõn. Not: 2 3 Öeleri OBB'ye yüklemek için 64. sayfada bakõn. Tarayõcõnõn üzerindeki DOSYA dümesine basõn. Tarayõcõda ya da bilgisayarda baka bir sayfayõ taramak isteyip istemediiniz sorulduunda, aaõdakilerden birinin yapõn: q q Tarayacak baka sayfanõz yoksa, Bitti'yi tõklayõn. Taradõõnõz öede baka sayfalar da varsa, bir sonraki sayfayõ yerletirin ve Tara'yõ tõklayõn. Tüm sayfalar taranana kadar bu ilemi tekrarlayõn. Daha sonra, Bitti'yi tõklayõn. 4 Farklõ Kaydet iletiim kutusunda, dosyaya bir ad verin, kaydedilecei konumu seçin ve Kaydet'i tõklayõn. 22 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Bir metni tarayicidan düzenlenebilir yapmak 1 Orijinal belgeyi, taranacak yüzü aaõya gelecek biçimde tarayõcõ camõnõn üzerine yerletirin ve kapaõ kapatõn. Taranan metni düzenlenebilir yapmak Taranan görüntü üzerindeki metinleri düzenlenebilir hale getirebilirsiniz. Bütünleik optik karakter tanõma (OCR) programõ, metni düzenlenebilir hale dönütürür ve desteklenen bir kelime ilemci programõna yerletirir. Taranan görüntüdeki grafikler atõlõr ya da OCR programõ bunlarõ da dönütürmeye çalõabilir ve rasgele karakterler eklinde görüntüler. pucu Metin blou Microsoft Word ya da baka bir kelime ilemci programõnda istemediiniz bir çerçeve içine yerletirilmise, çerçeve kenarlõõna çift tõklayõn ve Çerçeveyi Kaldõr'õ ya da benzer bir komutu tõklayõn. Daha sonra aynõ durumla karõlamamak için 24 sayfada "Dümelerin ayarlarõnõn deitirilmesi" bölümüne bakõn. Not: 2 3 Öeleri OBB'ye yüklemek için 64. sayfada bakõn. Tarayõcõ üzerindeki METIN DÜZENLE dümesine basõn. Tarayõcõda ya da bilgisayarda baka bir sayfayõ taramak isteyip istemediiniz sorulduunda, aaõdakilerden birinin yapõn: q q Tarayacak baka sayfanõz yoksa, Bitti'yi tõklayõn. Taradõõnõz öede baka sayfalar da varsa, bir sonraki sayfayõ yerletirin ve Tara'yõ tõklayõn. Tüm sayfalar taranana kadar bu ilemi tekrarlayõn. Daha sonra, Bitti'yi tõklayõn. 4 Metin, kelime ilemci programõnda açõldõõnda, dikkatli bir ekilde metnin doruluunu kontrol edin. çindekiler Tablosuna Geri Dön OCR programlarindan neler bekleyebilirsiniz Optik karakter tanõma programlarõ, bazõ metinleri dierlerinden daha doru dönütürebilir. OCR teknolojisi mükemmel olmadõõndan, karakterlerin doru dönütürüldüünden emin olmak için tüm dönütürülen metni dikkatlice kontrol edin. Aaõdakiler en doru olarak dönütürülebilen metin türleridir: q q q q Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Desteklenen kelime ilemci programlari 23 standart yazõ tiplerinin kullanõldõõ metinler 9-nokta ya da daha büyük yazõ tiplerinin kullanõldõõ metinler keskin, net metinler beyaz fon üzerine siyah metinler OCR programõ kullanõlarak dönütürülen metinlerin gönderilecei varsayõlan programlar, Microsoft Word ya da WordPad'dir.

9 METIN DÜZENLE dümesinin ayarlarõnõ deitirerek, metnin baka desteklenen bir programda açõlmasõnõ salayabilirsiniz. 24 sayfada "Dümelerin ayarlarõnõn deitirilmesi" bölümüne bakõn. HP ScanJet Düme Seçenekleri iletiim kutusundaki Metin Düzenle sekmesi, bilgisayarõnõzda bulunan desteklenen programlarõ gösterir. Aaõdaki metin türleri daha düük dorulukta dönütürülebilirler: q Madde imleri, çizgiler ya da grafikler gibi metin olmayan öelere yakõn metinler hesap tablolarõ, tablolar ya da formlardaki metinler aralõklõ, kenarlarõndan "taan" ya da dier harflere dokunan harfler altõ çizili metin renkli kaõt üzerindeki metinler q q q q El Yazõsõ dönütürülemez. 24 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Dümelerin ayarlarini deitirmek 1 Aaõdakilerden birini yapõn: q Dümelerin ayarlarinin deitirilmesi Tarayõcõ dümelerini kullandõõnõzda, tarayõcõ, öeleri, e-posta dümesinin e-posta olarak göndermesi gibi gidecekleri hedef için en iyi olan ayarlarõ kullanarak tarar. Ayarlarõ yeniden deitirene kadar, tüm taranan öelere bu ayarlar uygulanõr. q Tarayõcõ üzerindeki DAHA FAZLA SEÇENEK dümesine (varsa) basõn. Balat menüsünde, Programlar, HP ScanJet Programlarõ'na girin ve HP ScanJet Düme Seçenekleri'ni tõklayõn. pucu Yalnõzca o sõrada taradõõnõz öenin ayarlarõnõ deitirmek için, HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ kullanarak taramak isteyebilirsiniz. HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak (31. sayfada balõyor) bölümüne bakõn stediiniz dümenin sekmesini tõklayõn. Sekmenin ortasõndaki kutuda, deitirilebilecek ayarlar bulunmaktadõr. Bir ayar seçin ve Deitir'i tõklayõn. Ayarõ deitirin ve Tamam'õ tõklayõn. Daha fazla bilgi için 25 sayfada "Tarayõcõ dümelerinin seçeneklerinin listesi" bölümüne bakõn. Bu dümenin deitirmek istediiniz dier ayarlarõ için 3. ve 4. adõmlarõ tekrarlayõn. Baka bir dümenin ayarlarõnõ deitirmek için 2-5. adõmlarõ tekrarlayõn. iniz bittiinde Kapat'õ tõklayõn çindekiler Tablosuna Geri Dön Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Hedef 25 Tarayici dümelerinin seçeneklerinin listesi E-posta Belgesi sekmesi seçenekleri Bu sekme, E-POSTA ve E-POSTA BELGESI tarayõcõ dümelerini birlikte kullandõõnõzda, taranan öelere uygulanan tarama seçeneklerini içermektedir. Baka bir sayfa için sor Evet seçildiinde, iin ilk sayfasõnõ taramanõzdan sonra bilgisayarda bir soru penceresi açõlõr. Pencerede, bu i için taranacak baka sayfa olup olmadõõ sorulmaktadõr. Hayõr seçildiinde, baka sayfa taramak isteyip istemediiniz sorulmayacaktõr. Her i tek sayfaymõ gibi kabul edilecektir. Orijinal Belgenin Boyutlarõ Taradõõnõz öenin boyutuna en yakõn olanõ seçin. Seçebileceiniz bir boyut yoksa (gri renge dönütürülmü), o boyut desteklenmiyordur. Örnein, taranacak öe tarayõcõ camõndan büyük olduunda bu durum ortaya çõkabilir. Bazõ tarayõcõlar, tarayõcõ camõndan daha büyük sayfalarõ taramanõza izin veren, istee balõ otomatik belge besleyicilerin kullanõlmasõnõ desteklemektedirler. Kalite Birini seçin: q q q Taranan görüntülerin tarama tamamlandõõnda dosya olarak gönderilecei e-posta programõnõ seçin. Bilgisayarõnõzda uyumlu bir e- posta programõ yüklü deilse, dorudan e-postaya tarayamazsõnõz. Bunun yerine, burada Hedef alanõnda E-Posta Dosyasõ seçin. Bunu yaptõktan sonra tarayõcõnõzdaki E-POSTA dümesine bastõõnõzda, taranan görüntüyü, her zaman yaptõõnõz gibi bir e-posta mesajõna ekleyebileceiniz bir dosyaya kaydetmeniz istenecektir. Kullanmak istediiniz e-posta programõ listede görünmüyorsa, tarama yazõlõmõnõn e-posta programõnõ doru tanõmasõnõ salamak için, eposta programõnõ yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yeni çõkan bir e-posta programõysa, bu programõ destekleyen yeni sürücüler için HP Web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. Aksi takdirde, kullanmak istediiniz programõn bilinen uyumazlõklarõ olup olmadõõnõ görmek için HP web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. Düük kaliteli küçük dosya boyutu 100 dpi'da taramalar yaratõr. Normal, 200 dpi'da taramalar yaratõr. Yüksek kaliteli büyük dosya boyutu 300 dpi'da taramalar yaratõr. Çõktõ türü Gri Tonlamalõ ya da Siyah-Beyaz bitmap olacaktõr. Dosya türü.pdf olacaktõr. 26 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Hedef çindekiler Tablosuna Geri Dön E-posta fotorafi sekmesi seçenekleri Bu sekme, E-POSTA ve E-POSTA FOTOGRAFI tarayõcõ dümelerini birlikte kullandõõnõzda, taranan öelere uygulanan tarama seçeneklerini içermektedir. Otomatik Kõrpma Evet seçildiinde, tarayõcõ, taranmõ görüntüye yalnõzca tarayõcõ camõnõn üzerinde bulunan öeyi ya da öeleri dahil eder. Hayõr seçildiinde, tarayõcõ, taranmõ görüntüye bo alanlarla birlikte tarayõcõ camõnõn tüm alanõnõ dahil eder. Renk Evet seçildiinde, taranan görüntüler renklerini korurlar.

10 Hayõr seçildiinde taranan görüntüler siyah-beyaz olurlar. Hayõr (siyah-beyaz) tercihi, öelerin daha hõzlõ taranmasõnõ ve dosya boyutunun küçük olmasõnõ salar. Kalite Birini seçin: q q q Taranan görüntülerin tarama tamamlandõõnda dosya olarak gönderilecei e-posta programõnõ seçin. Bilgisayarõnõzda uyumlu bir e-posta programõ yüklü deilse, dorudan e-postaya tarayamazsõnõz. Bunun yerine, burada Hedef alanõnda E-Posta Dosyasõ seçin. Bunu yaptõktan sonra tarayõcõnõzdaki E-POSTA dümesine bastõõnõzda, taranan görüntüyü, her zaman yaptõõnõz gibi bir e-posta mesajõna ekleyebileceiniz bir dosyaya kaydetmeniz istenecektir. Kullanmak istediiniz e-posta programõ listede görünmüyorsa, tarama yazõlõmõnõn e-posta programõnõ doru tanõmasõnõ salamak için, e-posta programõnõ yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yeni çõkan bir e-posta programõysa, bu programõ destekleyen yeni sürücüler için HP Web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. Aksi takdirde, kullanmak istediiniz programõn bilinen uyumazlõklarõ olup olmadõõnõ görmek için HP web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. Düük kaliteli küçük dosya boyutu 75 dpi'da taramalar yaratõr. Normal, 100 dpi'da taramalar yaratõr. Yüksek kaliteli büyük dosya boyutu 150 dpi'da taramalar yaratõr. Renkli fotoraflarda çõktõ türü Gerçek Renk olacaktõr. Siyah-beyaz fotoraflarda çõktõ türü Gri Tonlamalõ olacaktõr. çindekiler Tablosuna Geri Dön Faks sekmesi seçenekleri Bu sekme, PC faks programõyla kullanõlmak üzere taranan öelere uygulanan tarama seçeneklerini içermektedir. Baka bir sayfa için sor Evet seçildiinde, iin ilk sayfasõnõ taramanõzdan sonra bilgisayarda bir soru penceresi açõlõr. Pencerede, bu i için taranacak baka sayfa olup olmadõõ sorulmaktadõr. Hayõr seçildiinde, baka sayfa taramak isteyip istemediiniz sorulmayacaktõr. Her tarama ii, tek sayfaymõ gibi kabul edilecektir. Orijinal Belgenin Boyutlarõ Taradõõnõz öenin boyutuna en yakõn olanõ seçin. Seçebileceiniz bir boyut yoksa (gri renge dönütürülmü), o boyut desteklenmiyordur. Örnein, taranacak öe tarayõcõ camõndan büyük olduunda bu durum ortaya çõkabilir. Bazõ tarayõcõlar, tarayõcõ camõndan daha büyük sayfalarõ taramanõza izin veren, istee balõ otomatik belge besleyicilerin kullanõlmasõnõ desteklemektedirler. Hedef Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak 27 Taranan görüntülerin tarama tamamlandõõnda dosya olarak gönderilecei PC Faks programõnõ seçin. Bilgisayarõnõzda uyumlu bir PC faks programõ yüklü deilse, dorudan e-postaya tarayamazsõnõz. Bunun yerine, burada Hedef alanõnda Faks Dosyasõ seçin. Bunu yaptõktan sonra tarayõcõnõzdaki FAKS dümesine bastõõnõzda, taranan görüntüyü, her zaman yaptõõnõz gibi bir faks mesajõna ekleyebileceiniz bir dosyaya kaydetmeniz istenecektir. Kullanmak istediiniz PC faks programõ listede görünmüyorsa, tarama yazõlõmõnõn PC faks programõnõ doru tanõmasõnõ salamak için, PC faks programõnõ yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yeni çõkan bir PC faks programõysa, bu programõ destekleyen yeni sürücüler için HP Web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. Aksi takdirde, kullanmak istediiniz programõn bilinen uyumazlõklarõ olup olmadõõnõ görmek için HP web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. 28 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak Kalite çindekiler Tablosuna Geri Dön Dosya sekmesi seçenekleri Bu sekme, tarayõcõ üzerindeki DOSYA dümesini kullandõõnõzda, taranan öelere uygulanan seçenekleri içermektedir. Dosya hedefi, dosyalarõ arivlemenizi salamak amacõyla kullanõldõõndan, dosya türü, orijinal öenin biçimini koruyan ve göreceli olarak küçük dosya boyutlu dosyalar salayan.pdf'dir. Deiik türde bir dosya yaratmak için, öeyi HP TARAMA YAZILIMI dümesini kullanarak tarayõn. Taranan görüntü HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda açõldõõnda, Tara menüsündeki Farklõ Kaydet komutunu kullanarak kaydedin. Baka bir sayfa için sor Evet seçildiinde, iin ilk sayfasõnõ taramanõzdan sonra bilgisayarda bir soru penceresi açõlõr. Pencerede, bu i için taranacak baka sayfa olup olmadõõ sorulmaktadõr. Hayõr seçildiinde, baka sayfa taramak isteyip istemediiniz sorulmayacaktõr. Her tarama ii, tek sayfaymõ gibi kabul edilecektir. Orijinal Belgenin Boyutlarõ Taradõõnõz öenin boyutuna en yakõn olanõ seçin. Seçebileceiniz bir boyut yoksa (gri renge dönütürülmü), o boyut desteklenmiyordur. Örnein, taranacak öe, tarayõcõ camõndan büyük olduunda bu durum ortaya çõkabilir. Bazõ tarayõcõlar, tarayõcõ camõndan daha büyük sayfalarõ taramanõza izin veren, istee balõ otomatik belge besleyicilerin kullanõlmasõnõ desteklemektedirler. Renk Evet seçildiinde, taranan görüntüler renklerini korurlar. Hayõr seçildiinde taranan görüntüler siyah-beyaz olurlar.

11 Hayõr (siyah-beyaz) tercihi, öelerin daha hõzlõ taranmasõnõ ve dosya boyutunun küçük olmasõnõ salar. Aaõdaki kalite boyutlarõndan birini kullanõn: q q q Düük kaliteli küçük dosya boyutu 100 dpi'da taramalar yaratõr. Normal, 200 dpi'da taramalar yaratõr. Yüksek kaliteli büyük dosya boyutu 300 dpi'da taramalar yaratõr. Bu sekmedeki Renk seçenei seçilmise, çõktõ türü Gerçek Renk olacaktõr. Siyah-beyaz seçenei seçilmise, çõktõ türü Gri Tonlamalõ ya da Siyah-Beyaz Bitmap olacaktõr. Dosya türü.pdf olacaktõr. çindekiler Tablosuna Geri Dön Metin Düzenleme Seçenekleri Bu sekme, tarayõcõ üzerindeki METIN DÜZENLE dümesini kullandõõnõzda, taranan öelere uygulanan seçenekleri içermektedir. Öelerdeki metinler, OCR programõyla ilenerek, kelime ilemci programõnda düzenlenebilir duruma getirilir. Baka bir sayfa için sor Evet seçildiinde, iin ilk sayfasõnõ taramanõzdan sonra bilgisayarda bir soru penceresi açõlõr. Pencerede, bu i için taranacak baka sayfa olup olmadõõ sorulmaktadõr. Hayõr seçildiinde, baka sayfa taramak isteyip istemediiniz sorulmayacaktõr. Her tarama ii, tek sayfaymõ gibi kabul edilecektir. Orijinal Belgenin Boyutlarõ Taradõõnõz öenin boyutuna en yakõn olanõ seçin. Seçebileceiniz bir boyut yoksa (gri renge dönütürülmü), o boyut desteklenmiyordur. Örnein, taranacak öe tarayõcõ camõndan büyük olduunda bu durum ortaya çõkabilir. Bazõ tarayõcõlar, tarayõcõ camõndan daha büyük sayfalarõ taramanõza izin veren, istee balõ otomatik belge besleyicilerin kullanõlmasõnõ desteklemektedirler. Akan Metin (Biçim) Evet (akan metin) seçildiinde, çõktõ, yazõlõmõn en mantõklõ olarak algõladõõ sõrayla tek kolon biçimine dönütürülecektir. Metin üzerinde daha kapsamlõ deiiklikler yapmak için bu seçenei kullanõn. Hayõr, mümkün olduunda çerçeveli metin kullan seçildiinde, metinler, orijinal belgede göründüklerine en benzer biçimde, örnein kolonlar halinde, yerletirilmi çerçeveler içinde bulunurlar. Çerçeveler ek metinleri alacak ekilde genilemeyebileceinden, metinin kapsamlõ biçimde düzenlenmesi daha zor olabilir. Hedef Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak 29 Taranan görüntülerin tarama tamamlandõõnda dosya olarak gönderilecei kelime ikemci programõnõ seçin. WordPad, her zaman kullanabilir. Farklõ bir kelime ilemci programõ kullanmak istiyorsanõz ama istediiniz program listede görünmüyorsa, tarama yazõlõmõnõn programõ doru tanõmasõnõ salamak için, yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu yeni çõkan bir programsa, bu programõ destekleyen yeni sürücüler için HP Web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. Aksi takdirde, kullanmak istediiniz programõn bilinen uyumazlõklarõ olup olmadõõnõ görmek için HP web sitesinde bu tarayõcõnõn sayfasõna bakõn. 30 Tarayõcõ dümelerini kullanarak taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön çindekiler Tablosuna Geri Dön 31 3 HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ kullandõõnõzda, taranan görüntüleri önizleyebilir ve bir hedefe ya da dosyaya göndermeden önce üzerilerinde deiiklikler yapabilirsiniz. HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ, tarayõcõnõn üzerindeki dümeden ya da Balat menüsündeki Programlar grubundan çalõtõrabilirsiniz. TWAIN uyumlu kelime ilemci ya da görüntü düzenleme programlarõ gibi baka programlardan da HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ balatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 62 sayfada "Baka programlardan taramak (TWAIN)" bölümüne bakõn. HP PrecisionScan Pro Yazilimina Genel Baki HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ, önizleme özellii ve bir görüntünün deitirilmesi için kullanõlabilecek araçlar sunmaktadõr. Yapabileceiniz deiiklikler arasõnda: q Son taranan görüntüye dönütürmeden önce, önizlemedeki görüntünün bir bölümünü seçmek ya da kõrpmak çözünürlüü deitirmek taranan görüntünün boyutlarõnõ deitirmek karõtlõõ deitirmek q q q 32 HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Taramayi balatmadan yazilimi çalitirmak Balat menüsünden Programlar'a a girin ve HP PrecisionScan Pro'yu tõklayõn. Yazõlõm çalõmaya balar. Bu araç çubuundaki komutlarõn açõklamalarõnõ görmek için imlec üzerinde bekletin. Yazilimin kullanimiyla ilgili yardim bulmak HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ, size yardõmcõ olmak için çeitli yöntemler salamaktadõr. Yol Gösterici Adimlar Tarama ilemi boyunca ilerlerken adõm adõm yardõm almak için Yol Gösterici Adõmlarõ kullanõn. Yol Gösterici Adõmlarõn varsayõlan konumu, önizleme penceresinin sol tarafõdõr. Yazõlõmõ daha rahat kullanmaya baladõõnõzda, bu adõmlarõ gizleyebilirsiniz. Göstermek ya da gizlemek için, Görünüm menüsünde Yol Gösterici Adõmlarõ tõklayõn. Ya da araç çubuunda dümesini tõklayõn.

12 Powered by TCPDF ( Akilli Dostlar Akõllõ Dostlar, sizi olasõ sorunlar konusunda uyarmak için otomatik olarak görünen ipuçlarõdõr. Örnein çözünürlüü çok yüksek bir deere ayarlõyorsanõz ama taranan görüntüyü e-posta ile gönderecekseniz, bir Akõllõ Dost açõlarak dosyanõn e-posta ile göndermek için çok büyük olacaõ konusunda sizi uyarabilir. Her bir mesajõ kapatmak için, mesajõn iletiim kutusundaki Bir daha uyarma onay kutusunu seçin. Tüm mesajlarõ kapatmak için Yardõm menüsünde Tüm Akõllõ Dostlarõ Kapat'õ tõklayõn. Tüm mesajlarõ yeniden açmak için, Tüm Akõllõ Dostlarõ Etkinletir'i tõklayõn. Herhangi bir komutun ilevini örenmek için, açõklama belirene kadar imleci komutun üzerinde tutun. Yazõlõmõn tarafõndan sunulan yardõm türleri hakkõnda daha fazla bilgi için "Yazõlõmõn kullanõmõyla ilgili yardõm bulmak" bölümüne bakõn. Klavye kõsayollarõ, menü öeleri, araç çubuklarõ ve imlecin görünüü ile ilgili daha fazla bilgi için 103 sayfada "Yazõlõm komutlarõnõn ve kontrollerinin kullanõlmasõ" bölümüne bakõn. Çevrim çi Yardimi Çevrimiçi yardõm, tarayõcõnõn ve yazõlõmõn kullanõlmasõ, sorun çözme, destek ve özellikler hakkõnda bilgi almada kolay kullanõmlõ bir kaynaktõr. Yardõma erimek için: Yardõm menüsünde, çindekiler'i tõklayõn. Ya da iletiim kutusunda göründüünde Yardõm dümesini tõklayõn. Bu Nedir? Yardim iaretine tõklayõn ve daha fazla bilgi almak istediiniz dümeyi, menüyü ya da komutu tõklayõn. çindekiler Tablosuna Geri Dön HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak 2 Aaõdaki yollardan birini kullanarak taramayõ balatõn: q q 33 Yeni tarama yapmak Yeni taramayõ balattõõnõzda, tarayõcõ öenin ön taramasõnõ yapar ve taranan görüntü HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda görüntülenir. Bundan sonra, taranan görüntüyü hedefine göndermeden ya da bir dosyaya kaydetmeden önce görüntüye bakabilir ve gerekiyorsa üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. q q Tarayõcõ üzerinde HP TARAMA YAZILIMI dümesine basõn. HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda, araç çubuu üzerindeki dümesini tõklayõn. HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda, Tara menüsünde Yeni Tarama'yõ tõklayõn. Yol Gösterici Adõmlarda gösteriliyorsa simgesini tõklayõn. Yeni taramaya (önizleme) balamak 1 Orijinal belgeyi, taranacak yüzü aaõya gelecek biçimde tarayõcõ camõnõn üzerine yerletirin ve kapaõ kapatõn. Taranan görüntü, HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda görüntülenir. Taranan görüntü, önizleme görüntüsüdür. Görüntünün yalnõzca bir bölümünü seçmek ya da karõtlõõ ayarlamak gibi deiiklikler yapabilirsiniz. Görüntüyü e-posta gibi baka bir programa gönderdiinizde, bir web sitesine yerletirdiinizde ya da bir dosya olarak kaydettiinizde, tarayõcõ, yapmõ olduunuz tüm deiiklikleri içeren son taramayõ gerçekletirir. stee balõ ayarlamalarõ yapmak ve taramayõ tamamlamakla ilgili talimatlarõ bu bölümde bulabilirsiniz. Not: Öeleri OBB'ye yüklemek için 64. sayfada bakõn. 34 HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Son tarama için bir alani kirpmak ya da seçmek Aaõdakilerden birini yapõn: q q Son tarama için bir alanin seçilmesi ya da kirpilmasi Taranan görüntü HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnda göründüünde, bir seçim alanõ yaratarak hangi alanõn son taranan görüntü olacaõnõ seçmelisiniz. Seçim alanõnõ yarattõõnõzda, alanõn etrafõnda noktalõ çizgiden oluan seçim sõnõrlarõ belirir: q mleci istediiniz alanõn üzerine götürün ve tõklayõn. mleç, bu ekle dönütüünde:, istediiniz alanõn bir köesine tõklayõn ve imleci dier köeye sürükleyerek dikdörtgen eklinde bir seçim alanõ çizin. Düzenle menüsünde Tümünü Seç'i tõklayõn. Bo alanlar da dahil olmak üzere tüm tarayõcõ yataõ seçilecektir. Seçim alanini yeniden boyutlandirmak seçim sõnõrlarõ: Seçim sõnõrlarõnõn tutaçlarõndan birine tõklayõn ve yeniden boyutlandõrmak için sürükleyin. Seçim sinirlarini hareket ettirmek mleci seçim alanõnõn üzerine götürün. mleç, bu ekle dönütüünde:, seçim sõnõrlarõnõ tõklayõn ve yeni konumuna sürükleyin. Seçim sinirlarini kaldirmak mlecin, seçim sõnõrlarõnõn belirledii bir alan üzerinde nasõl görüneceiyle ilgili bilgi için 109 sayfada "çerie-duyarlõ imleçler" bölümüne bakõn. Aaõdakilerden birini yapõn: q q q ESC dümesine basõn. Düzenle menüsünde Tümünü Bõrak'õ tõklayõn. Görüntünün baka bir alanõn etrafõna seçim sõnõrlarõnõ çizin.

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kullanıcı el kitabı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kullanıcı el kitabı hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kullanıcı el kitabı Telif hakkı bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler dõşõnda,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER http://tr.yourpdfguides.com/dref/921255

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER http://tr.yourpdfguides.com/dref/921255 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3.1 Ana Pencere...7 3.2 Menü Çubuğu... 10. 3.2.1 Dosya... 11 3.2.2 Düzen... 17. 3.2.3 Görünüm... 19. 3.2.4 Resim İşleme...

İÇİNDEKİLER. 3.1 Ana Pencere...7 3.2 Menü Çubuğu... 10. 3.2.1 Dosya... 11 3.2.2 Düzen... 17. 3.2.3 Görünüm... 19. 3.2.4 Resim İşleme... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I TEMEL ÖZELLİKLER...2 1.1 Ambalaj...2 1.2 Görünüm...2 1.3 Önerilen Sistem Özellikleri...2 1.4 Başlıca Özellikler ve Kullanım Alanları...3 BÖLÜM II PROGRAM KURULUMU...5 BÖLÜM III YAZILIM...7

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://tr.yourpdfguides.com/dref/921451

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://tr.yourpdfguides.com/dref/921451 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV3-2055EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149237

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV3-2055EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149237 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV3-2055EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV3-2055EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 5470C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922363

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 5470C http://tr.yourpdfguides.com/dref/922363 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 5470C tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1010EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172543

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1010EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1010EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1010EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 Bölüm 2 Yükleme/Kaldırma...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE BLUE EYE için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE BLUE EYE tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanıcı Menü Haritası

Kullanıcı Menü Haritası Kopyalama Kopyala Çıktı Rengi Otomatik Algıla Siyah Beyaz Renkli Tek Renkli Küçült/Büyüt % Orantılı Bağımsız %X-Y Otomatik Ortala Değişkenlik Yüzdesi Ön Ayarlar Kağıt Besleme 2 Taraflı Kopyalama 1-1 Taraflı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP HD-3110 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP HD-3110 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6508/ABTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan.

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan. Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan Merve OKUR İçerik 1. Dijitalleştirmenin Amacı 2.Dijitalleştirme Hazırlığı 3.Dijitalleştirme

Detaylı

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin. MFP Lazer Hızlı Başvuru Kopyalama Hızlı kopya oluşturma 3 Yazıcı kontrol panelinde düğmesine basın. 4 Belgeyi tarayıcı camına yerleştirdiyseniz, ana ekrana geri dönmek için Finish the Job (İşi Bitir) öğesine

Detaylı

Yüksek hacimli taramalar için ihtiyaç duyduğunuz hız ve kalite

Yüksek hacimli taramalar için ihtiyaç duyduğunuz hız ve kalite DR-7580 DR-9080C Yüksek Hızlı Tarayıcı Yüksek hacimli taramalar için ihtiyaç duyduğunuz hız ve kalite DR-7580 / DR-9080C Ultra verimli, yüksek kapasiteli tarayıcı Canon'un yeni seri başı yüksek kapasiteli

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse Executive 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur.

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse Executive 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse Executive 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu kılavuzdaki tanımlarda Windows 7 ve Mac OS X Mountain Lion işletim sistemleri baz alınmıştır. Bu tarayıcı

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION SLIMLINE S3300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION SLIMLINE S3300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9548 27.04.2015 Konu : Masaüstü Belge Tarayıcı Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Masaüstü Belge Tarayıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT5398/ABUSASP2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033616 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT5398/ABUSASP2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT5398/ABUSASP2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı Türkçe AV320E2+ Doküman Tarayıcı Avision Inc. 1. Giriş Aşağıdaki şekil, paketin içinde bulunan malzemeleri göstermektedir. Lütfen kontrol listenizdeki tüm parçaları kontrol ediniz. Tüm parçalar paketin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LEXMARK X2480 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3963297

Kullanım kılavuzunuz LEXMARK X2480 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3963297 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya LEXMARK X2480 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LEXMARK X2480 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI

KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ MİCROSOFT OFFİCE ŞEKİL EKLEMEK Sayfaya menüdeki şekilleri ekleyebiliriz. 1 ŞEKİL EKLEME UYGULAMASI Sayfaya yukarıdaki şekilleri ekleyin. WORDART EKLEMEK Sayfaya 3 boyutlu yazı ekleyebiliriz.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCF12E1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3726073

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCF12E1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3726073 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515

Kullanım kılavuzunuz BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES http://tr.yourpdfguides.com/dref/1118515 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BLACKBERRY WINDOWS LIVE MESSENGER FOR SMARTPHONES

Detaylı

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ

MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ MİCROSOFT POWER POINT 2007 DERS NOTLARI GİRİŞ SEKMESİ Seçili metni yada şekli keser (CTRL+X) Seçili metni yada şekli kopyalar (CTRL+C) Kopyalanmış bilgilerin yapıştırılmasını Özel yapıştır komutu kullanılırsa

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP OFFICEJET 7210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4165508

Kullanım kılavuzunuz HP OFFICEJET 7210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4165508 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP OFFICEJET 7210 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP OFFICEJET 7210 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur.

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu kılavuzdaki tanımlarda Windows 7 ve Mac OS X Mountain Lion işletim sistemleri baz alınmıştır. Bu tarayıcı ve yazılımını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 4670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/922235

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 4670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/922235 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 4670 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme...

İçindekiler. Giriş... 1. Kanuni Uyarılar... 3. IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5. Sistem Gereksinimleri... 5. Kurulum... 5. Etkinleştirme... Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 1 ÖNEMLİ NOTLAR... 1 Kanuni Uyarılar... 3 IRISCompressor Yüklemesi ve Kurulumu... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Kurulum... 5 Etkinleştirme... 7 Otomatik Güncelleme...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. 3.1 Ana Pencere... 7 3.2 Menü Çubuğu... 10. 3.2.1 Dosya... 11 3.2.2 Düzen... 17. 3.2.3 Görünüm... 19. 3.2.4 Resim Đşleme...

ĐÇĐNDEKĐLER. 3.1 Ana Pencere... 7 3.2 Menü Çubuğu... 10. 3.2.1 Dosya... 11 3.2.2 Düzen... 17. 3.2.3 Görünüm... 19. 3.2.4 Resim Đşleme... ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM I TEMEL ÖZELLĐKLER... 2 1.1 Ambalaj... 2 1.2 Görünüm... 2 1.3 Önerilen Sistem Özellikleri... 2 1.4 Başlıca Özellikler ve Kullanım Alanları... 3 BÖLÜM II PROGRAM KURULUMU... 5 BÖLÜM III

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ e-pdö UYGULAMA YÖNERGESİ. www.e-pdo.com

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ e-pdö UYGULAMA YÖNERGESİ. www.e-pdo.com DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ e-pdö UYGULAMA YÖNERGESİ www.e-pdo.com Uygulama adresi: e-pdö web uygulamasını kullanabilmek için; En güncel Google Chrome web tarayıcısı, Mikrofon (Bas Konuş sisteminde

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç

ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç I ÇI N D EKI LER NASIL YAPILACAĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ: ARAH WEAVE' D E KU M AŞ G Ö RÜ N Ü M Ü BİR ÖRGÜ ÇİZİN Çİ FT KATLI B İ R Ö RG Ü O LU ŞTU RU N İ PLİ KLERİ N REN G İ N

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA BIZHUB 163 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA BIZHUB 163 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Murat DiRiM - muratdirim@hotmail.com - muratdirim.blogspot.com

Murat DiRiM - muratdirim@hotmail.com - muratdirim.blogspot.com BASİTÇE TÜRKÇE DESTEKLİ YAZI YÜZÜ (FONT) YAPMAK Merhaba arkadaşlar. Hoşlandığımız ya da Photoshop, Word vb. yazılımlarda bize lazım olacak bir yazı tipinin nasıl Türkçe karakterleri destekleyeceğini basit

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Makineye Genel Bakış Makineye Genel Bakış Özellikler Cihazınız, yapılandırmasına bağlı olarak şu özelliklere sahiptir: 8 Kopyalama E-posta Internet Faksı Sunucu Faksı Doküman

Detaylı

Optik Karakter Tanıma Programı ABBYY FineReader Sürüm 9.0 Kullanıcı Kılavuzu

Optik Karakter Tanıma Programı ABBYY FineReader Sürüm 9.0 Kullanıcı Kılavuzu Optik Karakter Tanıma Programı ABBYY FineReader Sürüm 9.0 Kullanıcı Kılavuzu 2008 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7608/ABUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1034034 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

KeyScan KS810 Kullanımı

KeyScan KS810 Kullanımı KeyScan KS810 Kullanımı KeyScan Tarayıcı Kullanımı KeyScan Görüntüleme Uygulaması Otomatik Tarama Uygulaması Tarayıcı Tuşları TWAIN Arayüzü KeyScan KS810 Kullanımı KeyScan operasyon modları ve kullanımına

Detaylı

testo Saveris Web Access Yazılım Kullanım kılavuzu

testo Saveris Web Access Yazılım Kullanım kılavuzu testo Saveris Web Access Yazılım Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler 1 İçindekiler... 3 2 Güç tanımı... 4 2.1. Kullanım... 4 2.2. Sistem gereksinimleri... 4 3 Kurulum... 5 3.1. Saveris Server

Detaylı

MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları

MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları Publisher bültenler, broşürler, Web siteleri, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, ortam etiketleri ve daha fazlasıyla ilgili tasarımlar içerir. Yayına başlamak

Detaylı

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI

MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI ARAYÜZ MİCROSOFT WORD PROGRAMI ÇALIŞMA KAĞIDI Baskı Önizleme Microsoft Word 2007 Hızlı Yeni Geri Al Yinele Yazdır Aç Kaydet (İleri Al) Hızlı Erişim Çubuğu Ofis Düğmesi Word programdaki tüm komutları hızlı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme

Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme Çerezleri (Cookie) ve Önbelleği (Cache) Temizleme Kullandığınız tarayıcıda veya görüntülediğiniz sayfada sorun varsa, öncelikle tarayıcının önbelleğini temizlemeyi deneyin. Önbelleği temizledikten sonra

Detaylı

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu support.ebsco.com Önemli Gelişmiş Arama ekran özelliklerini, sınırlayıcı ve genişleticileri, Aramalarınızı Kaydetme özelliğini, Arama ve Dergi Hatırlatma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET 1. İnternet... 1 1.1. Tanımı ve Tarihçesi... 1 1.2. İnternette Kullanılan Kavramlar... 3 1.2.1. Alan Adları(Domain Name)... 3 1.2.2. İnternette Kullanılan Terimler... 4 1.3.İnternet

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2469936

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2469936 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için)

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) MODEL AR-M6 AR-M76 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) Sayfa GÝRÝÞ AÐ TARAYICI FONSÝYONUNU KULLANMADAN ÖNCE AÐ TARAYICI FONKSÝYONU NASIL KULLANILIR 0 SORUN GÝDERME NETWORK

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1033770 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT6368/ASUSA0P2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi

E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi E-posta Yönetimi Elektronik Posta Sisteminin Genel Özellikleri o Kurum içi ve kurumlararası iletişim amacıyla yaygın olarak kullanılır. o Çok hızlı olması ve kolay kullanımı

Detaylı

CAEeda TM. CAEeda TM USB BELLEĞİ KULLANIM KILAVUZU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM. CAEeda TM USB BELLEĞİ KULLANIM KILAVUZU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM CAEeda TM USB BELLEĞİ KULLANIM KILAVUZU EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM YAZILIMININ ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ USB 2.0 destekli anakart 64-bit destekli Intel veya AMD işlemci En

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT7688/000000EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016730 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT7688/000000EU için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT7688/000000EU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP OFFICEJET 5605 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4165266

Kullanım kılavuzunuz HP OFFICEJET 5605 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4165266 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP OFFICEJET 5605 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP OFFICEJET 5605 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı