>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?"

Transkript

1

2 SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML MS-DOS KOMUT STEM AYARLARI. EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK. EXCEL DE BÜYÜK B R TABLO NASIL YAZILIR? INTERNET INTERNET TE KIfi SPORLARI. ÇEfi TL SPOR S TELER. WEB SAYFASI TASARIMI. (2) WEB SAYFASI TASARLARKEN D KKAT ED LMES GEREKENLER. ICQ - K fi SEL AYARLAR. ICQ AYARLARI HAKKINDA ÇEfi TL B LG LER. MULTIMEDIA VE E LENCE TARAYICI LE ÇALIfiMAK. TARAYICI KULLANIMINDA D KKAT ED LMES GEREKENLER. PÜF NOKTASI 24 fiubat tan itibaren Herkes için Bilgisayar dergisi, yenilenmifl ve zenginlefltirilmifl yepyeni içeri i ile ayl k 64 sayfa olarak yay n na devam edecektir. Derginin k sa sürede bayilerde tükenmesi durumunda (0212) nolu telefondan bize ulaflabilirsiniz. ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (22) Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Asu Bozyayla, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYAR SATIN ALMAK TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK Yeni bir bilgisayara ihtiyac n z varsa nelere dikkat etmeniz gerekir, iflte bu bölümde bu konuyu inceliyoruz. fiüphesiz bilgisayarlar gün geçtikçe daha fazla alanda kullan l yor ve çok daha fazla kullan c ya hizmet ediyorlar. Ne var ki bu cihazlar ço u kullan c taraf ndan çocuk oyunca ya da gereksiz bir hobi olarak görülse de, özellikle fiyat etiketleri durumun pek öyle olmad n gösteriyor. Modern bir ev bilgisayar n n fiyat üzerindeki donan ma göre gerçekten de inan lmaz miktarlara varabiliyor. Özellikle ülkemizde elektronik alan nda çok k - s tl bir üretim kapasitesinin bulunmas bu durumu daha da kötülefltiriyor. Hele bilgisayar parçalar konusunda hiçbir yat r m yap lmam fl, hemen hiçbir üretimin gerçeklefltirilmiyor olmas, tüketiciler aç s ndan çok daha dezavantajl. Monitöründen ifllemcisine dek hemen tüm parçalar yurtd - fl ndan ithal ediliyor. Gerek kur farklar, gerek ithalat vergileri yüzünden fiyatlar çok artan bilgisayar donan m ve yaz l mlar n edinmek ço umuz için hiç kolay de il. Peki yeni bir bilgisayar almay planl yorsan z ve bu ifl için bir miktar para da ay rm flsan z ne yapman z gerekir? Burada öncelikli olarak hali haz rda kullanmakta oldu unuz bir bilgisayar n z n olup olmad sorusu önem kazan yor. Evet, halen çal flmakta olan bir bilgisayar n z var m? Bu bilgisayar sorunsuz olarak çal fl yor mu, yoksa ar - zal m? E er çal fl yorsa neden yeni bir sistem edinmeyi planl yorsunuz? Art k eski sisteminizin gücü yeterli olmad için mi, yoksa s rf yeni sistemlerin gücü gözünüzü kamaflt rd için mi? Öncelikle bu sorular dürüst bir biçimde cevapland rmal s n z, çünkü sonuçta giriflece iniz masraf oldukça ciddi boyutlara varabilir ve bütçenizi hayli sarsabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 247

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK fiunu aç kça belirtmek gerekir ki e er 2 ya da 3 yafl nda ama sorunsuz çal flan bir bilgisayara sahipseniz ve bunu ço u zaman Internet eriflimi, ofis programlar yla çal flmak ya da basit oyunlar oynamak için kullan yorsan z, o zaman yeni bir bilgisayar sizin için gereksiz bir masraf olacakt r. Ancak e er sisteminiz piyasaya yeni ç kan yaz - l mlar çal flt rmakta yetersiz kal yorsa ve bu durum çal flmalar n z etkiliyorsa, o zaman yeni bir bilgisayar edinmeyi düflünebilirsiniz. Belki en son ç kan bilgisayar oyunlar n ile ilgilenmiyor olabilirsiniz, ancak çok eski bir bilgisayar yeni nesil iflletim sistemlerini ve ilgili yan programlar çal flt rmakta da zorlanabilir. Bilgisayar n z n performans n n yetersiz oldu unu düflündü ünüzde ve yenilemeye karar verdi inizde, sisteminizle ilgili donan m bilginizin önemi aç a ç kacakt r. Nas l bir bilgisayar n z var, ifllemcisi, haf za kapasitesi, anakart modeli, grafik kart nelerdir? Bilgisayar n z n performans sadece çok eskidi inden de il, baz parçalar n yetersiz kalmas ndan kaynaklan yor olabilir. Mesela ço u firma fiyatlar düflük tutmak için satt klar sistemlere ancak yetecek kadar haf - za modülü koyarlar. Sisteminizi iyi tan yorsan z, o zaman bu gibi eksiklikleri bulup az bir masrafla gidermeyi deneyebilir, böylece tamamen yeni bir bilgisayar alman n masraf ndan kurtulabilirsiniz. Tabii burada teknolojik geliflmeler önünüzü kesebilir, ço u zaman 2-3 y ll k bir bilgisayara uyabilecek yeni bir ifllemci ya da haf za modülü bulmak pek mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda elde olan bilgisayar n parçalar ndan istifade ederek yeni bir sistem toplamay düflünebilirsiniz. Ancak ço u zaman eski bilgisayar n zdan çok az parçan n gerçekten kullan labilir durumda oldu unu göreceksiniz. Bu gibi durumlarda çal fl r durumdaki eski bilgisayar n parçalar ndan faydalanmak yerine onu satmay düflünebilirsiniz. Veya eski bilgisayar n z yedek olarak tutmak, eflinizin, çocuklar n z n ya da ortamdaki di er insanlar n kullan m na sunmak ta iyi bir fikir olabilir. 248 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYAR SATIN ALMAK TEMEL B LG LER Tamamen yeni bir bilgisayar edinmek ya da eski bilgisayar n z güçlendirmek tamamen sizin seçiminize kalm flt r. Ancak ifl d flar ç k p al flverifl etmeye gelince bunun o kadar kolay olmad n göreceksiniz. Bunun bafll ca sebebi al flveriflte karfl laflaca n z çeflitli durumlard r. Öncelikle ister yeni bir bilgisayar toplamaya, ister birkaç ek parça almaya karar vermifl olun, e er dikkatli olmazsan z karfl n - za ç kacak olan sat c larla çok çeflitli sorunlar yaflayabilirsiniz. Özellikle parça ve toplama sistem satan bilgisayar ma azalar ndaki elemanlar n öncelikli hedefi size mümkün oldu unca çok ürün satabilmektir. Ve tabii bunu ellerindeki stoklar n izin verdi i ölçüde yapmaya çal fl rlar. Ço u bilgisayar konusunda sizden daha bilgili de ildir. Yani ne yapmak, ne almak konusunda karars z görünüyorsan z ifliniz oldukça zorlaflabilir. Mesela bu tür yerlerde hakk nda pek çok kaynaktan iyi fleyler duydu unuz bir donan m n abart l bir biçimde kötülendi ini görürseniz, bilin ki bunun sebebi büyük ihtimalle o ma azan n sto unda farkl bir ürünün olmas d r. Mesela ço u ma aza sahibi kendilerine çok fazla kâr b rakmad için AMD ifllemcileri satmaya yanaflmamakta, ancak bu gerçe i say s z bahaneyle örtmeye çal flmaktad rlar. Bu küçük ve basit bir örnektir, ama san r m neyle karfl laflaca n z hakk nda size bir fikir vermifltir. Baz ma aza sahipleri ise çok daha ileri gidebilmekte, genel ticaret ahlak na hiç uymayan ifller yapabilmektedirler. Mesela bir ma azada toplatt n z bilgisayar n z n içindeki parçalar size söylenenlerden çok daha farkl ç kabilmektedir. Buna karfl ne yapabilirsiniz? Her zaman oldu u gibi bir konuda kendinizi savunman n en iyi yolu, o konuda bilgilenmektir. E er bunu herhangi bir sebeple yapam yorsan z, o zaman en az ndan bilgisi olan, güvenilir birinden yard m al n. Bilgisayar n z ve paran z hiç tan mad - n z bir dükkan sahibinin insaf na b rakmak yerine, seçti iniz parçalar tek tek al p bunlar evinizde bir araya getirmeyi tercih edebilirsiniz. Konu hakk nda biraz bilgisi olan birinin de yard m yla, önemli parçalardan herhangi biri eksik de- ilse birkaç saat içinde bilgisayar - n z toplay p çal fl r hale getirmeniz mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 249

6 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK Tabii öte yandan ille de kendi bilgisayar n z kendiniz imal etmek zorunda de ilsiniz. E er bu ifl için zaman n z ya da tüm parçalar ayn anda alacak bütçeniz yoksa, o zaman haz r bilgisayarlara göz atman z gerekecektir. Burada iki seçene- iniz vard r, ya küçük çapl yerel bir firmadan haz r ama markas z bir sistem alacaks n z, ya da büyük firmalara yöneleceksiniz. Tabii büyük firmalardan kast m z ulusal ya da uluslararas olanlard r. Bu tür firmalardan al flverifl etmenin baz önemli avantajlar vard r. Herfleyden önce büyük ve tan nm fl firmalar n genifl sat fl a lar, yayg n servis hizmetleri bulunur. Tabii sat fl ve servis farkl unsurlard r, bir firman n ürünlerini her yerde bulabilecek olman z, güvenilir bir sat fl sonras servis sunuldu u anlam na gelmez. Bu yüzden al flverifl edece iniz firmay seçerken sat fl sonras servis hizmetleriyle ilgili bilgi edinmeniz iyi olacakt r. Sonuç olarak büyük bir markadan al flverifl etmenin getirdi i en önemli avantajlardan biri sat fl sonras servis deste idir. Baz firmalar bunu çok iyi yaparlar, ancak baz lar bu konuya yeterince önem vermezler. Büyük firmalar ayr ca tüketiciye çok de iflik modeller ve ödeme seçenekleri sunabilmektedirler. Bir bilgisayar taksitle alabilmenize imkan tan rlar. Ancak bunu yaprken vadenin çok uzun olmamas na dikkat etmelisiniz. Çünkü çok uzun vadeli bir al flverifl sonucunda kendinizi uzun zaman sonra çoktan demode olmufl bir cihaz n taksitlerini ödemeye çal fl rken bulabilirsiniz. Bu firmalardan al flverifl etmek fiyat aç s ndan kendi bilgisayar n z toplamaktan daha cazip olmayabilmektedir. Büyük bir firman n giderleri de büyük oldu undan, ürün fiyatlar özellikle taksitli sat fllarda çok yüksek seviyelere ulaflabilmektedir. Buna bir de sunduklar modellerin standard oldu- unu eklerseniz, ald n z sistemin tam olarak istedi iniz performans veremeyece i gerçe iyle karfl laflabilirsiniz. Bu duruma düflmemek için biraz hesap yapman z gerekecektir. Çok özel bir sistem istiyorsan z bunu sunulanlar n aras nda bulma ihtimaliniz nedir, ayr ca ödeyece iniz fiyat ne olacakt r? Böyle bir sistemi toplamak ya da toplatmak daha ucuza gelebilir mi? Bu sorular n cevab n araflt rman z laz md r. Bilgisayar konusunda al flverifle ç kmadan önce uzun uzad ya hesap ve araflt rma yapman n flart oldu u kaç n lmaz bir gerçektir. 250 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 WINDOWS UN GELECE WINDOWS WINDOWS UN GELECE flletim sisteminiz on y l sonra neye benzeyecek dersiniz? flletim sistemi dedi imiz unsurun biglisayar n z çal flt rmak için gereken en önemli yaz l m oldu- una daha önce de defalarca de inmifltik. Bir iflletim sistemi bilgisayar n çal flmas için gereken en önemli yaz l md r, bu olmadan bilgisayar dedi imiz nesne bir y n plastik ve metalden baflka birfley de ildir. flletim sistemleri bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte ortaya ç km fl ve geliflmifltir. Ancak bu yaz l m n gerçek önemi ev bilgisayarlar - n n yayg nlaflmas yla beraber ortaya ç km flt r denebilir. Bilgisayar konusunda uzmanlaflmam fl kullan c lar n da rahatl kla faydalanabilmesi için geliflmifl iflletim sistemlerine ihtiyaç duyulaca ilk günden belli olmufltur. PC kullan m n n yayg nlaflmaya bafllad ilk dönemlerde bofl bir ekrana bakarak ne yapaca n bilemeden oturan say s z kullan c n n dile i üzerine yaz l m firmalar grafik arabirime sahip olan yaz l mlar üzerinde çal flmaya bafllam fllard r. Zaman içinde bu tür arabirimlerin en tecrübeli kullan c lar için bile hayli faydal oldu u kabul edilmifltir. Ekranda olup bitenleri izleyebilmek çal flmay h zl ve kolay bir hale sokmaktad r. flte Windows ve benzeri iflletim sistemleri bunun üzerine ortaya ç km flt r. Bugün piyasadaki hemen her iflletim sistemi grafik bir arabirime ve ço u ifllemleri otomatiklefltirilmifl bir çal flma yap s na sahiptir. Bunlar içinde ev kullan c lar aras nda en yayg n olan Windows serileridir. Ancak baflka alanlarda daha farkl iflletim sistemlerine de rastlaman z mümkündür. I < INFO> flletim sistemleri temelde ayn ifli yapacak flekilde tasarlanm fl olsalar da, her sistem kendine has bir yap ya sahiptir. Baz sistemlerin kurulu ve kullan m ciddi bir e itim gerektirebilmektedir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 167

8 <<< WINDOWS WINDOWS UN GELECE Ev bilgisayarlar piyasas son 10 y lda gittikçe artan bir iflletim sistemi çeflitlili ine tan k olmufltur. Tüm bu sistemler aras nda en yayg n olanlar Windows serisinden olanlard r, Microsoft bu konuda ciddi bir rakiple karfl laflmam fl ve piyasada giderek büyüyen bir hakimiyet kurmakta zorlanmam flt r. Ancak geçti imiz tüm bu süre içinde piyasada tek bir Windows iflletim sistemi de il, pek çok farkl sürümü ayn anda bulabilmek mümkündü. Microsoft ev kullan c lar için 95 ve 98 sürümlerini üretirken, ofis kullan c lar için de NT ve 2000 sürümlerini haz rlam flt. Bu her ne kadar iyi niyetli bir giriflim olsa da, yaz - l m piyasas nda belirli bir standard n oturmas n zorlaflt rm flt r. Ancak Windows XP ile birlikte Microsoft yeni bir yön izlemeye karar verdi ini aç kça göstermektedir. Bundan sonra tüm kullan c lar için tek bir iflletim sistemi ç kar lacak, kullan c lar gerekli ayarlar yaparak bu sistemi ihtiyaçlar na göre optimize edeceklerdir. Bu durum herfleyden önce Windows alt nda çal flmak üzere haz rlanan yaz l mlar n belirli bir standarda uymas nda kolayl k sa layacakt r. Ancak iflletim sistemlerinin gelece ine yönelik tek geliflme bu de ildir. Önümüzdeki on y l içinde kullanaca m z iflletim sistemlerinin genel yap s - n ve görünümünü tamamen de ifltirecek yenilikler üzerinde çal fl lmaktad r. Kullan lmas planlanan en önemli tekniklerden biri ses ve görüntü tan mad r. Bu sayede bilgisayarlar kamera ve mikrofon yard m yla kullan c larla iletiflim kurabilecektir. Her ne kadar bilim kurgu filmlerinden ç km fl bir fikir gibi görünse de, bu konu üzerindeki çal flmalar flimdiden büyük yol katetmifltir. Ve önümüzdeki y llarda iflletim sistemlerimizin de yard m yla bu teknoloji de günlük yaflam m za girecektir. 168 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 DOS HATA MESAJINI KAPATMAK PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK Zaman zaman MS-DOS Komut stemi kipi alt nda çal flman z gerekebilir. Gerçekte MS-DOS iflletim sistemi çok eskilerde kalm fl gibi görünse de, asl nda hemen tüm Windows sürümlerinin bu yap üzerine kurulmufl oldu- unu söylemek yanl fl olmaz. Zaten Windows iflletim sistemini en çok k s tlayan unsurlardan biri de hala bu eski yaz l m teknolojisini içinde bar nd r yor olmas olmufltur. Neyse ki Windows XP ile beraber Windows serileri art k DOS tabanl melez bir teknolojiye sahip olmaktan kurtuluyor gibi görünmektedir. Yine de özellikle Windows 95 ve 98 kullan c lar n n zaman zaman MS-DOS kipinde çal flmalar gerekebilmektedir. Özellikle eski yaz l mlar çal flt rmak gerekti inde bu durum ortaya ç kabilmektedir. Ancak buradaki DOS eskiden oldu u gibi tamamen ayr bir sistem fleklinde de il, sadece Windows içinde aç lan bir çal flma penceresi fleklinde devreye girer. Bu çal flma penceresiyle ilgili çeflitli ayarlar yapabilmek ve en önemlisi de pencereyi kapatmaya çal flt n zda ç kan can s k c uyar mesajlar ndan kurtulabilmek için afla daki ad mlar izlemeniz yeterli olacakt r. Ad m 2: Aç lacak olan pencere içinde pek çok simge göreceksiniz. Bunlar Bafllat tuflu menüsü alt nda bulunan seçeneklerin k sayol simgeleridir ve asl nda herbiri farkl bir klasördür. Bunlardan Programlar adl olan na çift t klayarak aç n. Ad m 3: Bu pencere içinde Programlar menüsündeki fl klar n k sayol simgeleri bulunmaktad r. E er kurulumdan sonra önemli bir de ifliklik yapmad ysan z, MS-DOS Komut stemi adl simge de burada yer almaktad r. Bu simgenin üzerine sa tuflla t klay n ve aç lan menüden Seçenekler fl kk na t klay n. Ad m 1: Önce Bafllat tuflu üzerine sa fare tufluyla t klay n ve aç lan menüden Aç fl kk n seçin. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 161

10 <<< PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK layamamas d r. Bu yüzden pencereyi kendiniz kapatman z gerekecektir. Bu uyar yla ilgili ayar ise Di er bafll kl bölümde yer al r, flimdi o bölüme geçin. Ad m 6: Di er bafll kl k s mda pek çok seçenek vard r, ancak bunlardan bizi ilgilendiren Sonland rma adl oland r. Bu k s mda Hala etkinse uyar adl tek bir seçenek mevcuttur, uyar mesajlar n görmemek için bu seçene in kutusunun iflaretlenmemifl olmas gerekir. Kutuya t klayarak iflareti kald r n. Ad m 4: Seçenekler fl kk na t klad n zda karfl n za bir diyalog penceresi ç kacakt r. Bu pencere kendi içinde pek çok farkl k s mdan oluflmaktad r. Bu k s mlar n hepsi önemli ayarlar içerir, mesela Bellek k sm ndaki ayarlar MS-DOS kipinde çal flan bir yaz l m n haf zadan ne flekilde faydalanaca n belirlemeye yarar. Ad m 7: Bundan sonra de iflikli in geçerli olmas için s - ras yla Uygula ve Tamam tufllar na t klay n, böylece ifllemi tamamlay n. Ad m 5: Özellikle program penceresini kapatmaya çal flt n zda karfl n za hata mesaj n n ç kmas n n esas sebebi, DOS kipinde çal flan bir uygulaman n sona erdi inde, Windows un bunu her zaman alg - * < PUCU> Bu de iflikli i yapt ktan sonra art k herhangi bir uyar almayaca n z için, DOS kipinde çal flan programlar kapat rken daha dikkatli olman z gerekecektir. Program n tamamen sona erdi inden ve verilerin kaydedildi inden emin olmadan çal flma penceresini kapatmay n. 162 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

11 EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK PROJELER EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK Bu bölümde bir Excel tablosunu nas l yazd raca n za bak yoruz. Ofis belgeleriyle çal fl rken s k s k yap lan ifllemlerden biri de haz rlanm fl olan herhangi bir döküman yaz c da yazd rmakt r. Ne var ki özellikle Excel belgeleri ile çal fl rken bu konuda baz sorunlar yaflayabilirsiniz. Mesela haz rlam fl oldu- unuz bir tablonun boyutlar yüzünden do ru bas lmamas çok s k karfl lafl lan bir problemdir. Burada gösterilen ad mlar uygulayarak bu sorunu aflabilirsiniz. Ad m 1: Öncelikle çal flma belgesi içinde yazd rmak istedi iniz tablonun tümünü seçili konuma getirin. Ad m 2: Araç çubu undaki Dosya menüsü seçenekleri aras ndan Yazd r komutuna t klay n, CTRL + P k sayol tufllar n da kullanabilirsiniz. Ad m 3: Aç lacak olan diyalog penceresi içinde Seçenekler tufluna t klayarak ilgili alt menüye gidin. I < INFO> Bu ifllemin çal flma tablosu içinde sadece seçili durumdaki k sm yazd raca - n unutmay n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 163

12 <<< PROJELER EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK Ad m 4: Seçenekler alt ndaki diyalog penceresi aç ld - nda, burada Orientation bölümünü bulun ve Landscape fl kk n iflaretleyin. Böylece yazd rma iflleminin sayfaya dikine de il yatay olarak yap lmas n sa layacaks n z. I < INFO> Ad m 5: Bunda sonra Tamam tufluna t klay n ve ana yazd rma penceresine geri dönün. Burada iflaretlemeniz gereken bir yer daha vard r. Sayfa Aral bölümündeki Seçilen fl kk n bulun ve iflaretleyin. Böylece sadece seçmifl oldu unuz tablonun yazd r lmas n sa layacaks n z. Ad m 6: Tüm bu ayarlar yapt ktan sonra geriye Tamam tufluna t klayarak yazd rma ifllemini yapmak kal yor. Asl nda tablo yüzeyini büyüterek daha görünür bir tablo yazd rabilmeniz mümkündür. Ancak bunun için kulland n z yaz c - n n ka d n tüm yüzeyini kullanabiliyor olmas gerekti ini unutmay n z. * < PUCU> Yazd rma ayarlar penceresinde bulunan Önizleme tufluna t klayarak yazd rma ifllemine bafllamadan önce sonucu kontrol edebilirsiniz. 164 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 INTERNET TE KIfi SPORLARI INTERNET INTERNET TE KIfi SPORLARI Bu bölümde özellikle k fl sporlar ile ilgili sayfalar inceliyoruz. Bu y l Amerika n n Salt Lake City kentinde yap lacak olan K fl Olimpiyatlar ile ilgili detayl bilgi edinmek isteyenler, organizasyonun yasal sayfas n bu adreste bulabilirler. Tüm olimpiyat tarihi hakk nda detayl bilgiler ve özellikle video görüntülere ihtiyac n varsa, bu adreste depolanan yaklafl k 20,000 saatlik görüntü dosyalar oldukça iflinize yarayabilir Winter_Olympics Bu adres sizi do rudan Yahoo nun spor haberleri bölümünde K fl Olimpiyatlar için haz rlanm fl bölüme götürecektir. Burada pek çok bilgi ve ba lant bulabilirsiniz. Bu adres sizi 2002 K fl Olimpiyatlar na ev sahipli i eden Salt Lake City kenti yönetimi taraf ndan haz rlanm fl olan ve flehri daha iyi tan tmay amaçlayan yasal web sitesine götürecektir. index.html 2002 y l içinde düzenlenecek olan olimpik etkinlik ve oyunlar hakk nda daha detayl bilgi edinmek için bu siteden faydalanabilirsiniz. Burada ayr ca pek çok ba lant da mevcuttur. Tüm olimpiyat oyunlar n düzenlemekle sorumlu olan Uluslararas Olimpiyat Komitesi ve çal flmalar hakk nda detayl bilgiyi bu adreste yer alan yasal sitelerinden temin etmeniz mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 317

14 <<< INTERNET INTERNET TE KIfi SPORLARI Türkiye'nin en gözde k fl sporlar merkezlerinin bafl nda gelen Uluda k fl sporlar merkezi web sitesinde Uluda ile ilgili konaklamadan ulafl ma, çeflitli aktivitelerden kal nacak yerlere kadar birçok bilgiye genifl bir flekilde ulafl labiliyor. Bu web sitesi, Türkiye'de genifl kapsaml bir Artistik Buz Pateni sitesine duyulan ihtiyac n giderilmesi için haz rlanm fl. Buz Pateni ile ilgili genel bilgiler, yar flmalar, haberler ve bu sporun Türkiye'deki sorunlar na bu siteden ulafl labiliyor. Türkiye deki k fl sporlar üzerine en genifl içeri e ve sahip bu sitenin tasar m da oldukça fl k. Ana sayfada yer alan haberlerin d fl nda kayak e itimi, alp disiplini, kayak kros ve tekerlekli kayak konular nda da detayl bilgiler yer al yor. Ziyaretçilerine kayak merkezleri ve k fl sporlar üzerine dünya çap nda bilgi sunan bu sitenin Türkiye bölümünden ülkemizdeki en popüler kayak merkezleri hakk nda yabanc lar n ne düflündü ünü ö renebilirsiniz. Ancak site ngilizce. Kayak ile ilgili her türlü ihtiyac üye ve ziyaretçilerin s k iflbirli i ve iletiflimi içerisinde en etkin flekilde karfl lamay misyon edinmifl bu sitede, kayak sporu ile u raflanlar n yurtiçi kayak merkezleri hakk nda ihtiyac olabilecek tüm bilgiler yer al yor. turkce/index.asp Türkiye'deki çekici turlar ve e itim imkanlar n n yan s ra özel sviçre okullar ndaki çok say da e itim program hakk nda bilgilere de yer veren site, bir k fl turizm cenneti olan sviçre için e itim ve tatil olanaklar n birlikte sunuyor. Türkiye'nin bu ilk snowboard grubunun web sitesinde temel teknik bilgilerden, snowboard felsefesine kadar de iflik bilgiler yer al yor. Ayr ca sitede ziyaretçilere kayak için en uygun yerlerin tavsiye edildi i bir bölüm de bulunuyor. kayakmerk.htm Aileniz.net portal bünyesinde yer alan tatil bölümünden popüler kayak merkezleri hakk nda kayak pistleri bilgileri ve kal nacak yerler gibi konularda bilgi alabilmek mümkün oluyor. kayakmerkezi.php Tatil yapacak olanlar n ihtiyaç duyabilecekleri her konuyu sunan Tatil Dünyas - n n web sitesinin k fl turizmi bölümünde, Türkiye deki baz popüler kayak merkezleri hakk nda bilgi de yer al yor. 318 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

15 WEB SAYFASI TASARIMI (2) INTERNET WEB SAYFASI TASARIMI (2) Web sayfas tasar m ile ilgili genel kurallar gözden geçirmeye devam ediyoruz. Önceki bölümde bir web sayfas tasar m ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurlar incelemeye bafllam flt k. Burada konuyla ilgili çeflitli bilgileri gözden geçirmeye devam ediyoruz. Herfleyden önce web sayfan z n tasar m n n göze hofl görünmesi gerekti ini söylemifltik. Bir ziyaretçi karmafl k ve düzensiz sayfalar aras nda kaybolup gitmekten hiç hofllanmayacakt r. Bu yüzden onlar için düzenli ve gözü yormayan grafik tasar mlar haz rlamal s n z. Peki grafik tasar mda dikkat etmeniz gereken en önemli unsur nedir? Asl nda iki unsur vard r, bunlardan ilki kullanaca - n z grafik ö eleri çok dikktli seçmenizdir. Internet üzerinden grafik materyal bulmak zor de ildir, ancak elinize geçen her çizim ya da animasyonu sayfan za doldurarak estetik bir tasar m haz rlayamazs n z. Sayfalar n z mümkün oldu unca derli toplu olmal, sa a sola serpifltirilmifl gibi duran amaçs z ö elerin kullan m ndan kaç n lmal d r. kinci önemli unsur ise sayfalar n z n yükleme süresidir ki bu da do ruda kulland n z grafik ö elerle ilgilidir. Bir web sayfas n oluflturan ö eler ziyaretçinin bilgisayar na aktar l rken veri trafi inin en büyük k sm n grafik dosyalar oluflturur. Bu durumda sayfan z bol bol resimle doldurmak yükleme sürelerini dakikalarla ölçülebilecek denli uzatabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 319

16 <<< INTERNET WEB SAYFASI TASARIMI (2) Burada GIF ve JPEG dosyalar n kullan m çok önem kazan r. GIF resim dosyalar n n kalitesi çok düflüktür, ancak az yer kaplarlar. Bu yüzden bunlar basit çizimler gibi unsurlar için kullanmak iyidir. JPEG format ise kalitelidir ancak çok yer kaplar. Özellikle sayfalar n zda çeflitli JPEG resimlerine yer verecekseniz, en iyi yöntem bunlar n küçük resimlerini kullanmakt r. Resimlerin büyük halini görmek isteyenler bunlara t klay p ayr bir pencerede o resimleri görebilirler. Bu sayede bir sayfan n yüklenme süresini gereksiz yere uzatmam fl olursunuz ve ziyaretçilerinizi s kmazs n z. Sayfalar n tasarlamak için kullanabilece iniz yaz l mlara ise bugüne dek çok s k olarak de- indik. Ancak yine de k saca bir göz atmakta fayda var. E er HTML dilini kullanmay planl - yorsan z tüm ihtiyac n z olan Not Defteri ve Paint uygulamalar olacakt r. Bunlarla basit web sitelerini HTML dilinde kolayca haz rlayabilirsiniz. Ancak daha ileri seviyelerdeki çal flmalar için geliflmifl bir web sayfas editörü program kullanmak isteyebilirsiniz. Bunlar HTML dilini pek bilmeseniz bile rahatl kla çok ciddi sayfalar haz rlayabilmenize imkan tan rlar. Ayr ca bu sayfalara konacak resimleri haz rlamak için de Photoshop ya da benzeri daha profesyonel bir grafik iflleme yaz l m - na ihtiyac n z olaca n unutmay n. Daha ileri seviyelerde çal flmalara yapmak isteyenler Flash animasyonlar haz rlamak için Macromedia yaz l mlar na ihtiyaç duyacaklard r. Ayn firman n Dreamweaver editörü de sayfa tasar m için kullan - labilir. 320 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASI TASARIMI (2) INTERNET Tabii sayfalar n z haz rlad ktan sonra bunlar bir web sunucusu üzerine yüklemeniz gerekir ki ziyaretçiler eriflebilsinler. Burada ço u kullan c için ücretsiz hizmet veren sunuculardan faydalanmak izlenecek en iyi yoldur. Peki bu sunucular nas l olur da size ücretsiz hizmet sunarlar? Bu sunucular iflleten firmalar bünyelerindeki her web sitesine reklam al rlar. Asl nda ellerinde olan reklamlar sayfalar n zda uygun gördükleri yerlere koyduklar n söylemek daha do rudur. Ancak baz lar sayfa bütünlü ünü bozmak yerine Pop-up tabir edilen ve siteye ba l olarak ayr ca aç lan küçük ilan pencereleri kullanmay da tercih ederler. Bu sayede reklam geliri kazanan firmalar size ve di er kullan c lara ücretsiz hizmet verebilirler. Ancak tabii sizin bu gelirden bir pay alma ihtimaliniz pek yoktur. Peki sayfalar n z n para kazand rmas n istiyorsan z ne yapacaks n z? Bu durum sizi profesyonel sunuculara ve ilan sa layan firmalara yöneltecektir. Ancak art k çok daha ciddi olarak çal flmakta oldu unuzu ve çeflitli kanunlarla ba lanmakta oldu unuzu unutmamal s n z. Ne var ki e er siteniz zaten profesyonel içerikli ise ve ba ms z bir site ad ve yeri edinmek istiyorsan z, o zaman ücretsiz sunucular iflinize yaramayacakt r. Özellikle herhangi bir ürün ya da hizmeti Internet üzerinden pazarlamak istiyorsan z, buna uygun ciddi bir sunucu bulman z gereklidir. Bu herfleyden önce sitenizin ve çal flmalar n z n güvenli i aç s ndan önemlidir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 321

18 <<< INTERNET WEB SAYFASI TASARIMI (2) Peki sitenizin ziyaret edilmesini nas l sa layacaks n z? Bu da ço u kiflinin pek umursamad bir sorudur. Ancak özellikle web sayfas iflinde ciddiyseniz ve bu iflten bir flekilde para kazanmay istiyorsan z, o zaman ziyaretçilere ihtiyac n z var demektir. Bir siteye ziyaretçi çekmenin yollar ndan ilki üzerinde çal flt n konuyla ilgili olan ve ak lda kalan, tercihen k sa bir web adresi edinmektir. nsanlar çok uzun web adreslerini kolay unuturlar ve ço u zaman çok gerilerde bir yerde kalm fl bir web adresi ziyaretçiler taraf ndan pek ciddiye al nmaz. yi bir web adresi edinmek iflin sadece bir parças d r. Bundan sonra yapman z gereken sitenizi çeflitli yollardan insanlara duyurmakt r. Burada yapabilece iniz pek çok farkl çal flma var. Bunlardan ilki ayn türden sitelerin adminleri ile haberleflerek birbirinize link vermek olacakt r. Bu iyi bir yöntemdir, ancak hem çok zaman alabilir, hem de ulaflabilece iniz kitleyi hayli k s tland r r. Öte yandan link takas için kurulmufl Banner Exchange hizmetleri de vard r ve bunlar iflinizi hayli kolaylaflt rabilirler. Ancak burada da sayfan z n ilan n n hangi sitelerde görünece ini seçme flans n z yoktur. lan n z tamamen alakas z sitelerde görünebilir ve bunlardan size hemen hiç ziyaretçi gelmeyebilir. Ve tabii her zaman için çeflitli yay n organlar na ilan vermeyi deneyebilirsiniz. Ancak bunun maliyeti genellikle s radan bir kullan c n n alt nda kalkamayaca denli yüksektir. Ayr ca ne kadar ifle yarad da halen tart fl lmaktad r. Sonuç olarak ne yaparsan z yap n, en iyi reklam bile içeri i kötü ya da hiç güncellenmeyen bir siteyi kurtaramayacakt r. Bu yüzden iyi bir site haz rlamak ve bunu devaml güncellemek sizin için en iyi reklam olacak ve zaman içinde ziyaretçilerinizin say s artacakt r. 322 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 ICQ K fi SEL AYARLAR INTERNET ICQ K fi SEL AYARLAR Bu bölümde ICQ ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. ICQ program sizi Internet üzerinde milyonlarca di er kullan c yla karfl karfl - ya getirir. Tabii her insan karfl laflt di er kifliler hakk nda bilgi sahibi olmak ister. E er ICQ dan sadece genel sohbet amaçl olarak faydalanm yor, bu program ifl arkadafllar n z ve di er önemli kiflilerle ba lant kurmak için kullan yorsan z, o zaman kendinizle ilgili ciddi bilgileri de hiçbir ek u rafla gerek kalmadan di er kullan - c lara sunmas faydal olacakt r. flte bu yüzden ilk kurulum ve kay t esnas nda sizden baz özel bilgiler ister. Di- er kullan c lar bu bilgiler sayesinde hem sizi daha iyi tan yabilir, hem de ICQ sunucular üzerinde size daha kolay ulaflabilirler. E er bafllang çta bu bilgileri eksik girdiyseniz ya da sonradan de- ifltirmek ihtiyac hissederseniz, bunu yapmak oldukça kolayd r. Öncelikle ICQ uygulamas n çal flt r n ve ana program penceresinin en alt nda yer alan My ICQ tufluna t klayarak ilgili menüyü aç n. Bu menü içerisinde View/Change My Details adl seçene e t klay n, ilgili diyalog penceresi aç lacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 323

20 <<< INTERNET ICQ K fi SEL AYARLAR Aç lacak olan diyalog penceresi iki k s mdan oluflmaktad r. Pencerenin solundaki bölümde yer alan liste dikkatinizi çekmifltir. Burada 11 farkl seçenek bulunmaktad r. Ekran n sa taraf ndaki bölümde ise seçeneklere t klad n z zaman ilgili bölümler görüntülenmektedir. Seçeneklerden en yukar daki hakk n zdaki baz genel bilgileri içerir. Sizin hakk n zdaki bilgileri görmek isteyen ICQ kullan c lar öncelikle bu özet bölümü ile karfl lafl rlar. Burada ad n z, ICQ numaran z, kullan c ad n z, e-posta adresiniz gibi veriler görüntülenir. E er varsa küçük bir resminiz de burada görülebilir. Seçenekler listesinde afla do ru gittikçe farkl konulardaki bölümlere gelirsiniz. Bu bölümler sizin kiflisel merak ve hobilerinizden tutun da, çeflitli özgeçmifl bilgilerinize dek pek çok veriyi girebilmeniz için haz rlanm flt r. Daha da afla da çeflitli telefon ve faks numaralar n z girebilece iniz k s mlar yer al r. E er isterseniz bu bilgilerin tümünün sizinle ba lant kuran her kullan c taraf ndan görüntülenmesine izin verebilirsiniz. En altta ise bir foto raf n z yükleyebilmenize imkan veren bölüm bulunur. Ancak bu foto raf n oldukça küçük ve GIF format nda olmas gerekti ini unutmay n. Bölümler aras nda dolafl rken çeflitli bilgileri istedi iniz gibi de ifltirebilirsiniz. Ancak pencereyi kapatmadan önce de ifliklikleri kaydetmeniz gereklidir. Bu noktada güvenlik amac yla size kullan c flifreniz sorulacakt r, flifreyi girmeniz yeterlidir. 324 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı