>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?"

Transkript

1

2 SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML MS-DOS KOMUT STEM AYARLARI. EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK. EXCEL DE BÜYÜK B R TABLO NASIL YAZILIR? INTERNET INTERNET TE KIfi SPORLARI. ÇEfi TL SPOR S TELER. WEB SAYFASI TASARIMI. (2) WEB SAYFASI TASARLARKEN D KKAT ED LMES GEREKENLER. ICQ - K fi SEL AYARLAR. ICQ AYARLARI HAKKINDA ÇEfi TL B LG LER. MULTIMEDIA VE E LENCE TARAYICI LE ÇALIfiMAK. TARAYICI KULLANIMINDA D KKAT ED LMES GEREKENLER. PÜF NOKTASI 24 fiubat tan itibaren Herkes için Bilgisayar dergisi, yenilenmifl ve zenginlefltirilmifl yepyeni içeri i ile ayl k 64 sayfa olarak yay n na devam edecektir. Derginin k sa sürede bayilerde tükenmesi durumunda (0212) nolu telefondan bize ulaflabilirsiniz. ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI (22) Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Asu Bozyayla, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYAR SATIN ALMAK TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK Yeni bir bilgisayara ihtiyac n z varsa nelere dikkat etmeniz gerekir, iflte bu bölümde bu konuyu inceliyoruz. fiüphesiz bilgisayarlar gün geçtikçe daha fazla alanda kullan l yor ve çok daha fazla kullan c ya hizmet ediyorlar. Ne var ki bu cihazlar ço u kullan c taraf ndan çocuk oyunca ya da gereksiz bir hobi olarak görülse de, özellikle fiyat etiketleri durumun pek öyle olmad n gösteriyor. Modern bir ev bilgisayar n n fiyat üzerindeki donan ma göre gerçekten de inan lmaz miktarlara varabiliyor. Özellikle ülkemizde elektronik alan nda çok k - s tl bir üretim kapasitesinin bulunmas bu durumu daha da kötülefltiriyor. Hele bilgisayar parçalar konusunda hiçbir yat r m yap lmam fl, hemen hiçbir üretimin gerçeklefltirilmiyor olmas, tüketiciler aç s ndan çok daha dezavantajl. Monitöründen ifllemcisine dek hemen tüm parçalar yurtd - fl ndan ithal ediliyor. Gerek kur farklar, gerek ithalat vergileri yüzünden fiyatlar çok artan bilgisayar donan m ve yaz l mlar n edinmek ço umuz için hiç kolay de il. Peki yeni bir bilgisayar almay planl yorsan z ve bu ifl için bir miktar para da ay rm flsan z ne yapman z gerekir? Burada öncelikli olarak hali haz rda kullanmakta oldu unuz bir bilgisayar n z n olup olmad sorusu önem kazan yor. Evet, halen çal flmakta olan bir bilgisayar n z var m? Bu bilgisayar sorunsuz olarak çal fl yor mu, yoksa ar - zal m? E er çal fl yorsa neden yeni bir sistem edinmeyi planl yorsunuz? Art k eski sisteminizin gücü yeterli olmad için mi, yoksa s rf yeni sistemlerin gücü gözünüzü kamaflt rd için mi? Öncelikle bu sorular dürüst bir biçimde cevapland rmal s n z, çünkü sonuçta giriflece iniz masraf oldukça ciddi boyutlara varabilir ve bütçenizi hayli sarsabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 247

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK fiunu aç kça belirtmek gerekir ki e er 2 ya da 3 yafl nda ama sorunsuz çal flan bir bilgisayara sahipseniz ve bunu ço u zaman Internet eriflimi, ofis programlar yla çal flmak ya da basit oyunlar oynamak için kullan yorsan z, o zaman yeni bir bilgisayar sizin için gereksiz bir masraf olacakt r. Ancak e er sisteminiz piyasaya yeni ç kan yaz - l mlar çal flt rmakta yetersiz kal yorsa ve bu durum çal flmalar n z etkiliyorsa, o zaman yeni bir bilgisayar edinmeyi düflünebilirsiniz. Belki en son ç kan bilgisayar oyunlar n ile ilgilenmiyor olabilirsiniz, ancak çok eski bir bilgisayar yeni nesil iflletim sistemlerini ve ilgili yan programlar çal flt rmakta da zorlanabilir. Bilgisayar n z n performans n n yetersiz oldu unu düflündü ünüzde ve yenilemeye karar verdi inizde, sisteminizle ilgili donan m bilginizin önemi aç a ç kacakt r. Nas l bir bilgisayar n z var, ifllemcisi, haf za kapasitesi, anakart modeli, grafik kart nelerdir? Bilgisayar n z n performans sadece çok eskidi inden de il, baz parçalar n yetersiz kalmas ndan kaynaklan yor olabilir. Mesela ço u firma fiyatlar düflük tutmak için satt klar sistemlere ancak yetecek kadar haf - za modülü koyarlar. Sisteminizi iyi tan yorsan z, o zaman bu gibi eksiklikleri bulup az bir masrafla gidermeyi deneyebilir, böylece tamamen yeni bir bilgisayar alman n masraf ndan kurtulabilirsiniz. Tabii burada teknolojik geliflmeler önünüzü kesebilir, ço u zaman 2-3 y ll k bir bilgisayara uyabilecek yeni bir ifllemci ya da haf za modülü bulmak pek mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda elde olan bilgisayar n parçalar ndan istifade ederek yeni bir sistem toplamay düflünebilirsiniz. Ancak ço u zaman eski bilgisayar n zdan çok az parçan n gerçekten kullan labilir durumda oldu unu göreceksiniz. Bu gibi durumlarda çal fl r durumdaki eski bilgisayar n parçalar ndan faydalanmak yerine onu satmay düflünebilirsiniz. Veya eski bilgisayar n z yedek olarak tutmak, eflinizin, çocuklar n z n ya da ortamdaki di er insanlar n kullan m na sunmak ta iyi bir fikir olabilir. 248 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 B LG SAYAR SATIN ALMAK TEMEL B LG LER Tamamen yeni bir bilgisayar edinmek ya da eski bilgisayar n z güçlendirmek tamamen sizin seçiminize kalm flt r. Ancak ifl d flar ç k p al flverifl etmeye gelince bunun o kadar kolay olmad n göreceksiniz. Bunun bafll ca sebebi al flveriflte karfl laflaca n z çeflitli durumlard r. Öncelikle ister yeni bir bilgisayar toplamaya, ister birkaç ek parça almaya karar vermifl olun, e er dikkatli olmazsan z karfl n - za ç kacak olan sat c larla çok çeflitli sorunlar yaflayabilirsiniz. Özellikle parça ve toplama sistem satan bilgisayar ma azalar ndaki elemanlar n öncelikli hedefi size mümkün oldu unca çok ürün satabilmektir. Ve tabii bunu ellerindeki stoklar n izin verdi i ölçüde yapmaya çal fl rlar. Ço u bilgisayar konusunda sizden daha bilgili de ildir. Yani ne yapmak, ne almak konusunda karars z görünüyorsan z ifliniz oldukça zorlaflabilir. Mesela bu tür yerlerde hakk nda pek çok kaynaktan iyi fleyler duydu unuz bir donan m n abart l bir biçimde kötülendi ini görürseniz, bilin ki bunun sebebi büyük ihtimalle o ma azan n sto unda farkl bir ürünün olmas d r. Mesela ço u ma aza sahibi kendilerine çok fazla kâr b rakmad için AMD ifllemcileri satmaya yanaflmamakta, ancak bu gerçe i say s z bahaneyle örtmeye çal flmaktad rlar. Bu küçük ve basit bir örnektir, ama san r m neyle karfl laflaca n z hakk nda size bir fikir vermifltir. Baz ma aza sahipleri ise çok daha ileri gidebilmekte, genel ticaret ahlak na hiç uymayan ifller yapabilmektedirler. Mesela bir ma azada toplatt n z bilgisayar n z n içindeki parçalar size söylenenlerden çok daha farkl ç kabilmektedir. Buna karfl ne yapabilirsiniz? Her zaman oldu u gibi bir konuda kendinizi savunman n en iyi yolu, o konuda bilgilenmektir. E er bunu herhangi bir sebeple yapam yorsan z, o zaman en az ndan bilgisi olan, güvenilir birinden yard m al n. Bilgisayar n z ve paran z hiç tan mad - n z bir dükkan sahibinin insaf na b rakmak yerine, seçti iniz parçalar tek tek al p bunlar evinizde bir araya getirmeyi tercih edebilirsiniz. Konu hakk nda biraz bilgisi olan birinin de yard m yla, önemli parçalardan herhangi biri eksik de- ilse birkaç saat içinde bilgisayar - n z toplay p çal fl r hale getirmeniz mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 249

6 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK Tabii öte yandan ille de kendi bilgisayar n z kendiniz imal etmek zorunda de ilsiniz. E er bu ifl için zaman n z ya da tüm parçalar ayn anda alacak bütçeniz yoksa, o zaman haz r bilgisayarlara göz atman z gerekecektir. Burada iki seçene- iniz vard r, ya küçük çapl yerel bir firmadan haz r ama markas z bir sistem alacaks n z, ya da büyük firmalara yöneleceksiniz. Tabii büyük firmalardan kast m z ulusal ya da uluslararas olanlard r. Bu tür firmalardan al flverifl etmenin baz önemli avantajlar vard r. Herfleyden önce büyük ve tan nm fl firmalar n genifl sat fl a lar, yayg n servis hizmetleri bulunur. Tabii sat fl ve servis farkl unsurlard r, bir firman n ürünlerini her yerde bulabilecek olman z, güvenilir bir sat fl sonras servis sunuldu u anlam na gelmez. Bu yüzden al flverifl edece iniz firmay seçerken sat fl sonras servis hizmetleriyle ilgili bilgi edinmeniz iyi olacakt r. Sonuç olarak büyük bir markadan al flverifl etmenin getirdi i en önemli avantajlardan biri sat fl sonras servis deste idir. Baz firmalar bunu çok iyi yaparlar, ancak baz lar bu konuya yeterince önem vermezler. Büyük firmalar ayr ca tüketiciye çok de iflik modeller ve ödeme seçenekleri sunabilmektedirler. Bir bilgisayar taksitle alabilmenize imkan tan rlar. Ancak bunu yaprken vadenin çok uzun olmamas na dikkat etmelisiniz. Çünkü çok uzun vadeli bir al flverifl sonucunda kendinizi uzun zaman sonra çoktan demode olmufl bir cihaz n taksitlerini ödemeye çal fl rken bulabilirsiniz. Bu firmalardan al flverifl etmek fiyat aç s ndan kendi bilgisayar n z toplamaktan daha cazip olmayabilmektedir. Büyük bir firman n giderleri de büyük oldu undan, ürün fiyatlar özellikle taksitli sat fllarda çok yüksek seviyelere ulaflabilmektedir. Buna bir de sunduklar modellerin standard oldu- unu eklerseniz, ald n z sistemin tam olarak istedi iniz performans veremeyece i gerçe iyle karfl laflabilirsiniz. Bu duruma düflmemek için biraz hesap yapman z gerekecektir. Çok özel bir sistem istiyorsan z bunu sunulanlar n aras nda bulma ihtimaliniz nedir, ayr ca ödeyece iniz fiyat ne olacakt r? Böyle bir sistemi toplamak ya da toplatmak daha ucuza gelebilir mi? Bu sorular n cevab n araflt rman z laz md r. Bilgisayar konusunda al flverifle ç kmadan önce uzun uzad ya hesap ve araflt rma yapman n flart oldu u kaç n lmaz bir gerçektir. 250 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 WINDOWS UN GELECE WINDOWS WINDOWS UN GELECE flletim sisteminiz on y l sonra neye benzeyecek dersiniz? flletim sistemi dedi imiz unsurun biglisayar n z çal flt rmak için gereken en önemli yaz l m oldu- una daha önce de defalarca de inmifltik. Bir iflletim sistemi bilgisayar n çal flmas için gereken en önemli yaz l md r, bu olmadan bilgisayar dedi imiz nesne bir y n plastik ve metalden baflka birfley de ildir. flletim sistemleri bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte ortaya ç km fl ve geliflmifltir. Ancak bu yaz l m n gerçek önemi ev bilgisayarlar - n n yayg nlaflmas yla beraber ortaya ç km flt r denebilir. Bilgisayar konusunda uzmanlaflmam fl kullan c lar n da rahatl kla faydalanabilmesi için geliflmifl iflletim sistemlerine ihtiyaç duyulaca ilk günden belli olmufltur. PC kullan m n n yayg nlaflmaya bafllad ilk dönemlerde bofl bir ekrana bakarak ne yapaca n bilemeden oturan say s z kullan c n n dile i üzerine yaz l m firmalar grafik arabirime sahip olan yaz l mlar üzerinde çal flmaya bafllam fllard r. Zaman içinde bu tür arabirimlerin en tecrübeli kullan c lar için bile hayli faydal oldu u kabul edilmifltir. Ekranda olup bitenleri izleyebilmek çal flmay h zl ve kolay bir hale sokmaktad r. flte Windows ve benzeri iflletim sistemleri bunun üzerine ortaya ç km flt r. Bugün piyasadaki hemen her iflletim sistemi grafik bir arabirime ve ço u ifllemleri otomatiklefltirilmifl bir çal flma yap s na sahiptir. Bunlar içinde ev kullan c lar aras nda en yayg n olan Windows serileridir. Ancak baflka alanlarda daha farkl iflletim sistemlerine de rastlaman z mümkündür. I < INFO> flletim sistemleri temelde ayn ifli yapacak flekilde tasarlanm fl olsalar da, her sistem kendine has bir yap ya sahiptir. Baz sistemlerin kurulu ve kullan m ciddi bir e itim gerektirebilmektedir. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 167

8 <<< WINDOWS WINDOWS UN GELECE Ev bilgisayarlar piyasas son 10 y lda gittikçe artan bir iflletim sistemi çeflitlili ine tan k olmufltur. Tüm bu sistemler aras nda en yayg n olanlar Windows serisinden olanlard r, Microsoft bu konuda ciddi bir rakiple karfl laflmam fl ve piyasada giderek büyüyen bir hakimiyet kurmakta zorlanmam flt r. Ancak geçti imiz tüm bu süre içinde piyasada tek bir Windows iflletim sistemi de il, pek çok farkl sürümü ayn anda bulabilmek mümkündü. Microsoft ev kullan c lar için 95 ve 98 sürümlerini üretirken, ofis kullan c lar için de NT ve 2000 sürümlerini haz rlam flt. Bu her ne kadar iyi niyetli bir giriflim olsa da, yaz - l m piyasas nda belirli bir standard n oturmas n zorlaflt rm flt r. Ancak Windows XP ile birlikte Microsoft yeni bir yön izlemeye karar verdi ini aç kça göstermektedir. Bundan sonra tüm kullan c lar için tek bir iflletim sistemi ç kar lacak, kullan c lar gerekli ayarlar yaparak bu sistemi ihtiyaçlar na göre optimize edeceklerdir. Bu durum herfleyden önce Windows alt nda çal flmak üzere haz rlanan yaz l mlar n belirli bir standarda uymas nda kolayl k sa layacakt r. Ancak iflletim sistemlerinin gelece ine yönelik tek geliflme bu de ildir. Önümüzdeki on y l içinde kullanaca m z iflletim sistemlerinin genel yap s - n ve görünümünü tamamen de ifltirecek yenilikler üzerinde çal fl lmaktad r. Kullan lmas planlanan en önemli tekniklerden biri ses ve görüntü tan mad r. Bu sayede bilgisayarlar kamera ve mikrofon yard m yla kullan c larla iletiflim kurabilecektir. Her ne kadar bilim kurgu filmlerinden ç km fl bir fikir gibi görünse de, bu konu üzerindeki çal flmalar flimdiden büyük yol katetmifltir. Ve önümüzdeki y llarda iflletim sistemlerimizin de yard m yla bu teknoloji de günlük yaflam m za girecektir. 168 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 DOS HATA MESAJINI KAPATMAK PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK Zaman zaman MS-DOS Komut stemi kipi alt nda çal flman z gerekebilir. Gerçekte MS-DOS iflletim sistemi çok eskilerde kalm fl gibi görünse de, asl nda hemen tüm Windows sürümlerinin bu yap üzerine kurulmufl oldu- unu söylemek yanl fl olmaz. Zaten Windows iflletim sistemini en çok k s tlayan unsurlardan biri de hala bu eski yaz l m teknolojisini içinde bar nd r yor olmas olmufltur. Neyse ki Windows XP ile beraber Windows serileri art k DOS tabanl melez bir teknolojiye sahip olmaktan kurtuluyor gibi görünmektedir. Yine de özellikle Windows 95 ve 98 kullan c lar n n zaman zaman MS-DOS kipinde çal flmalar gerekebilmektedir. Özellikle eski yaz l mlar çal flt rmak gerekti inde bu durum ortaya ç kabilmektedir. Ancak buradaki DOS eskiden oldu u gibi tamamen ayr bir sistem fleklinde de il, sadece Windows içinde aç lan bir çal flma penceresi fleklinde devreye girer. Bu çal flma penceresiyle ilgili çeflitli ayarlar yapabilmek ve en önemlisi de pencereyi kapatmaya çal flt n zda ç kan can s k c uyar mesajlar ndan kurtulabilmek için afla daki ad mlar izlemeniz yeterli olacakt r. Ad m 2: Aç lacak olan pencere içinde pek çok simge göreceksiniz. Bunlar Bafllat tuflu menüsü alt nda bulunan seçeneklerin k sayol simgeleridir ve asl nda herbiri farkl bir klasördür. Bunlardan Programlar adl olan na çift t klayarak aç n. Ad m 3: Bu pencere içinde Programlar menüsündeki fl klar n k sayol simgeleri bulunmaktad r. E er kurulumdan sonra önemli bir de ifliklik yapmad ysan z, MS-DOS Komut stemi adl simge de burada yer almaktad r. Bu simgenin üzerine sa tuflla t klay n ve aç lan menüden Seçenekler fl kk na t klay n. Ad m 1: Önce Bafllat tuflu üzerine sa fare tufluyla t klay n ve aç lan menüden Aç fl kk n seçin. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 161

10 <<< PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK layamamas d r. Bu yüzden pencereyi kendiniz kapatman z gerekecektir. Bu uyar yla ilgili ayar ise Di er bafll kl bölümde yer al r, flimdi o bölüme geçin. Ad m 6: Di er bafll kl k s mda pek çok seçenek vard r, ancak bunlardan bizi ilgilendiren Sonland rma adl oland r. Bu k s mda Hala etkinse uyar adl tek bir seçenek mevcuttur, uyar mesajlar n görmemek için bu seçene in kutusunun iflaretlenmemifl olmas gerekir. Kutuya t klayarak iflareti kald r n. Ad m 4: Seçenekler fl kk na t klad n zda karfl n za bir diyalog penceresi ç kacakt r. Bu pencere kendi içinde pek çok farkl k s mdan oluflmaktad r. Bu k s mlar n hepsi önemli ayarlar içerir, mesela Bellek k sm ndaki ayarlar MS-DOS kipinde çal flan bir yaz l m n haf zadan ne flekilde faydalanaca n belirlemeye yarar. Ad m 7: Bundan sonra de iflikli in geçerli olmas için s - ras yla Uygula ve Tamam tufllar na t klay n, böylece ifllemi tamamlay n. Ad m 5: Özellikle program penceresini kapatmaya çal flt n zda karfl n za hata mesaj n n ç kmas n n esas sebebi, DOS kipinde çal flan bir uygulaman n sona erdi inde, Windows un bunu her zaman alg - * < PUCU> Bu de iflikli i yapt ktan sonra art k herhangi bir uyar almayaca n z için, DOS kipinde çal flan programlar kapat rken daha dikkatli olman z gerekecektir. Program n tamamen sona erdi inden ve verilerin kaydedildi inden emin olmadan çal flma penceresini kapatmay n. 162 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

11 EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK PROJELER EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK Bu bölümde bir Excel tablosunu nas l yazd raca n za bak yoruz. Ofis belgeleriyle çal fl rken s k s k yap lan ifllemlerden biri de haz rlanm fl olan herhangi bir döküman yaz c da yazd rmakt r. Ne var ki özellikle Excel belgeleri ile çal fl rken bu konuda baz sorunlar yaflayabilirsiniz. Mesela haz rlam fl oldu- unuz bir tablonun boyutlar yüzünden do ru bas lmamas çok s k karfl lafl lan bir problemdir. Burada gösterilen ad mlar uygulayarak bu sorunu aflabilirsiniz. Ad m 1: Öncelikle çal flma belgesi içinde yazd rmak istedi iniz tablonun tümünü seçili konuma getirin. Ad m 2: Araç çubu undaki Dosya menüsü seçenekleri aras ndan Yazd r komutuna t klay n, CTRL + P k sayol tufllar n da kullanabilirsiniz. Ad m 3: Aç lacak olan diyalog penceresi içinde Seçenekler tufluna t klayarak ilgili alt menüye gidin. I < INFO> Bu ifllemin çal flma tablosu içinde sadece seçili durumdaki k sm yazd raca - n unutmay n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 163

12 <<< PROJELER EXCEL TABLOSU YAZDIRMAK Ad m 4: Seçenekler alt ndaki diyalog penceresi aç ld - nda, burada Orientation bölümünü bulun ve Landscape fl kk n iflaretleyin. Böylece yazd rma iflleminin sayfaya dikine de il yatay olarak yap lmas n sa layacaks n z. I < INFO> Ad m 5: Bunda sonra Tamam tufluna t klay n ve ana yazd rma penceresine geri dönün. Burada iflaretlemeniz gereken bir yer daha vard r. Sayfa Aral bölümündeki Seçilen fl kk n bulun ve iflaretleyin. Böylece sadece seçmifl oldu unuz tablonun yazd r lmas n sa layacaks n z. Ad m 6: Tüm bu ayarlar yapt ktan sonra geriye Tamam tufluna t klayarak yazd rma ifllemini yapmak kal yor. Asl nda tablo yüzeyini büyüterek daha görünür bir tablo yazd rabilmeniz mümkündür. Ancak bunun için kulland n z yaz c - n n ka d n tüm yüzeyini kullanabiliyor olmas gerekti ini unutmay n z. * < PUCU> Yazd rma ayarlar penceresinde bulunan Önizleme tufluna t klayarak yazd rma ifllemine bafllamadan önce sonucu kontrol edebilirsiniz. 164 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 INTERNET TE KIfi SPORLARI INTERNET INTERNET TE KIfi SPORLARI Bu bölümde özellikle k fl sporlar ile ilgili sayfalar inceliyoruz. Bu y l Amerika n n Salt Lake City kentinde yap lacak olan K fl Olimpiyatlar ile ilgili detayl bilgi edinmek isteyenler, organizasyonun yasal sayfas n bu adreste bulabilirler. Tüm olimpiyat tarihi hakk nda detayl bilgiler ve özellikle video görüntülere ihtiyac n varsa, bu adreste depolanan yaklafl k 20,000 saatlik görüntü dosyalar oldukça iflinize yarayabilir Winter_Olympics Bu adres sizi do rudan Yahoo nun spor haberleri bölümünde K fl Olimpiyatlar için haz rlanm fl bölüme götürecektir. Burada pek çok bilgi ve ba lant bulabilirsiniz. Bu adres sizi 2002 K fl Olimpiyatlar na ev sahipli i eden Salt Lake City kenti yönetimi taraf ndan haz rlanm fl olan ve flehri daha iyi tan tmay amaçlayan yasal web sitesine götürecektir. index.html 2002 y l içinde düzenlenecek olan olimpik etkinlik ve oyunlar hakk nda daha detayl bilgi edinmek için bu siteden faydalanabilirsiniz. Burada ayr ca pek çok ba lant da mevcuttur. Tüm olimpiyat oyunlar n düzenlemekle sorumlu olan Uluslararas Olimpiyat Komitesi ve çal flmalar hakk nda detayl bilgiyi bu adreste yer alan yasal sitelerinden temin etmeniz mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 317

14 <<< INTERNET INTERNET TE KIfi SPORLARI Türkiye'nin en gözde k fl sporlar merkezlerinin bafl nda gelen Uluda k fl sporlar merkezi web sitesinde Uluda ile ilgili konaklamadan ulafl ma, çeflitli aktivitelerden kal nacak yerlere kadar birçok bilgiye genifl bir flekilde ulafl labiliyor. Bu web sitesi, Türkiye'de genifl kapsaml bir Artistik Buz Pateni sitesine duyulan ihtiyac n giderilmesi için haz rlanm fl. Buz Pateni ile ilgili genel bilgiler, yar flmalar, haberler ve bu sporun Türkiye'deki sorunlar na bu siteden ulafl labiliyor. Türkiye deki k fl sporlar üzerine en genifl içeri e ve sahip bu sitenin tasar m da oldukça fl k. Ana sayfada yer alan haberlerin d fl nda kayak e itimi, alp disiplini, kayak kros ve tekerlekli kayak konular nda da detayl bilgiler yer al yor. Ziyaretçilerine kayak merkezleri ve k fl sporlar üzerine dünya çap nda bilgi sunan bu sitenin Türkiye bölümünden ülkemizdeki en popüler kayak merkezleri hakk nda yabanc lar n ne düflündü ünü ö renebilirsiniz. Ancak site ngilizce. Kayak ile ilgili her türlü ihtiyac üye ve ziyaretçilerin s k iflbirli i ve iletiflimi içerisinde en etkin flekilde karfl lamay misyon edinmifl bu sitede, kayak sporu ile u raflanlar n yurtiçi kayak merkezleri hakk nda ihtiyac olabilecek tüm bilgiler yer al yor. turkce/index.asp Türkiye'deki çekici turlar ve e itim imkanlar n n yan s ra özel sviçre okullar ndaki çok say da e itim program hakk nda bilgilere de yer veren site, bir k fl turizm cenneti olan sviçre için e itim ve tatil olanaklar n birlikte sunuyor. Türkiye'nin bu ilk snowboard grubunun web sitesinde temel teknik bilgilerden, snowboard felsefesine kadar de iflik bilgiler yer al yor. Ayr ca sitede ziyaretçilere kayak için en uygun yerlerin tavsiye edildi i bir bölüm de bulunuyor. kayakmerk.htm Aileniz.net portal bünyesinde yer alan tatil bölümünden popüler kayak merkezleri hakk nda kayak pistleri bilgileri ve kal nacak yerler gibi konularda bilgi alabilmek mümkün oluyor. kayakmerkezi.php Tatil yapacak olanlar n ihtiyaç duyabilecekleri her konuyu sunan Tatil Dünyas - n n web sitesinin k fl turizmi bölümünde, Türkiye deki baz popüler kayak merkezleri hakk nda bilgi de yer al yor. 318 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

15 WEB SAYFASI TASARIMI (2) INTERNET WEB SAYFASI TASARIMI (2) Web sayfas tasar m ile ilgili genel kurallar gözden geçirmeye devam ediyoruz. Önceki bölümde bir web sayfas tasar m ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurlar incelemeye bafllam flt k. Burada konuyla ilgili çeflitli bilgileri gözden geçirmeye devam ediyoruz. Herfleyden önce web sayfan z n tasar m n n göze hofl görünmesi gerekti ini söylemifltik. Bir ziyaretçi karmafl k ve düzensiz sayfalar aras nda kaybolup gitmekten hiç hofllanmayacakt r. Bu yüzden onlar için düzenli ve gözü yormayan grafik tasar mlar haz rlamal s n z. Peki grafik tasar mda dikkat etmeniz gereken en önemli unsur nedir? Asl nda iki unsur vard r, bunlardan ilki kullanaca - n z grafik ö eleri çok dikktli seçmenizdir. Internet üzerinden grafik materyal bulmak zor de ildir, ancak elinize geçen her çizim ya da animasyonu sayfan za doldurarak estetik bir tasar m haz rlayamazs n z. Sayfalar n z mümkün oldu unca derli toplu olmal, sa a sola serpifltirilmifl gibi duran amaçs z ö elerin kullan m ndan kaç n lmal d r. kinci önemli unsur ise sayfalar n z n yükleme süresidir ki bu da do ruda kulland n z grafik ö elerle ilgilidir. Bir web sayfas n oluflturan ö eler ziyaretçinin bilgisayar na aktar l rken veri trafi inin en büyük k sm n grafik dosyalar oluflturur. Bu durumda sayfan z bol bol resimle doldurmak yükleme sürelerini dakikalarla ölçülebilecek denli uzatabilir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 319

16 <<< INTERNET WEB SAYFASI TASARIMI (2) Burada GIF ve JPEG dosyalar n kullan m çok önem kazan r. GIF resim dosyalar n n kalitesi çok düflüktür, ancak az yer kaplarlar. Bu yüzden bunlar basit çizimler gibi unsurlar için kullanmak iyidir. JPEG format ise kalitelidir ancak çok yer kaplar. Özellikle sayfalar n zda çeflitli JPEG resimlerine yer verecekseniz, en iyi yöntem bunlar n küçük resimlerini kullanmakt r. Resimlerin büyük halini görmek isteyenler bunlara t klay p ayr bir pencerede o resimleri görebilirler. Bu sayede bir sayfan n yüklenme süresini gereksiz yere uzatmam fl olursunuz ve ziyaretçilerinizi s kmazs n z. Sayfalar n tasarlamak için kullanabilece iniz yaz l mlara ise bugüne dek çok s k olarak de- indik. Ancak yine de k saca bir göz atmakta fayda var. E er HTML dilini kullanmay planl - yorsan z tüm ihtiyac n z olan Not Defteri ve Paint uygulamalar olacakt r. Bunlarla basit web sitelerini HTML dilinde kolayca haz rlayabilirsiniz. Ancak daha ileri seviyelerdeki çal flmalar için geliflmifl bir web sayfas editörü program kullanmak isteyebilirsiniz. Bunlar HTML dilini pek bilmeseniz bile rahatl kla çok ciddi sayfalar haz rlayabilmenize imkan tan rlar. Ayr ca bu sayfalara konacak resimleri haz rlamak için de Photoshop ya da benzeri daha profesyonel bir grafik iflleme yaz l m - na ihtiyac n z olaca n unutmay n. Daha ileri seviyelerde çal flmalara yapmak isteyenler Flash animasyonlar haz rlamak için Macromedia yaz l mlar na ihtiyaç duyacaklard r. Ayn firman n Dreamweaver editörü de sayfa tasar m için kullan - labilir. 320 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASI TASARIMI (2) INTERNET Tabii sayfalar n z haz rlad ktan sonra bunlar bir web sunucusu üzerine yüklemeniz gerekir ki ziyaretçiler eriflebilsinler. Burada ço u kullan c için ücretsiz hizmet veren sunuculardan faydalanmak izlenecek en iyi yoldur. Peki bu sunucular nas l olur da size ücretsiz hizmet sunarlar? Bu sunucular iflleten firmalar bünyelerindeki her web sitesine reklam al rlar. Asl nda ellerinde olan reklamlar sayfalar n zda uygun gördükleri yerlere koyduklar n söylemek daha do rudur. Ancak baz lar sayfa bütünlü ünü bozmak yerine Pop-up tabir edilen ve siteye ba l olarak ayr ca aç lan küçük ilan pencereleri kullanmay da tercih ederler. Bu sayede reklam geliri kazanan firmalar size ve di er kullan c lara ücretsiz hizmet verebilirler. Ancak tabii sizin bu gelirden bir pay alma ihtimaliniz pek yoktur. Peki sayfalar n z n para kazand rmas n istiyorsan z ne yapacaks n z? Bu durum sizi profesyonel sunuculara ve ilan sa layan firmalara yöneltecektir. Ancak art k çok daha ciddi olarak çal flmakta oldu unuzu ve çeflitli kanunlarla ba lanmakta oldu unuzu unutmamal s n z. Ne var ki e er siteniz zaten profesyonel içerikli ise ve ba ms z bir site ad ve yeri edinmek istiyorsan z, o zaman ücretsiz sunucular iflinize yaramayacakt r. Özellikle herhangi bir ürün ya da hizmeti Internet üzerinden pazarlamak istiyorsan z, buna uygun ciddi bir sunucu bulman z gereklidir. Bu herfleyden önce sitenizin ve çal flmalar n z n güvenli i aç s ndan önemlidir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 321

18 <<< INTERNET WEB SAYFASI TASARIMI (2) Peki sitenizin ziyaret edilmesini nas l sa layacaks n z? Bu da ço u kiflinin pek umursamad bir sorudur. Ancak özellikle web sayfas iflinde ciddiyseniz ve bu iflten bir flekilde para kazanmay istiyorsan z, o zaman ziyaretçilere ihtiyac n z var demektir. Bir siteye ziyaretçi çekmenin yollar ndan ilki üzerinde çal flt n konuyla ilgili olan ve ak lda kalan, tercihen k sa bir web adresi edinmektir. nsanlar çok uzun web adreslerini kolay unuturlar ve ço u zaman çok gerilerde bir yerde kalm fl bir web adresi ziyaretçiler taraf ndan pek ciddiye al nmaz. yi bir web adresi edinmek iflin sadece bir parças d r. Bundan sonra yapman z gereken sitenizi çeflitli yollardan insanlara duyurmakt r. Burada yapabilece iniz pek çok farkl çal flma var. Bunlardan ilki ayn türden sitelerin adminleri ile haberleflerek birbirinize link vermek olacakt r. Bu iyi bir yöntemdir, ancak hem çok zaman alabilir, hem de ulaflabilece iniz kitleyi hayli k s tland r r. Öte yandan link takas için kurulmufl Banner Exchange hizmetleri de vard r ve bunlar iflinizi hayli kolaylaflt rabilirler. Ancak burada da sayfan z n ilan n n hangi sitelerde görünece ini seçme flans n z yoktur. lan n z tamamen alakas z sitelerde görünebilir ve bunlardan size hemen hiç ziyaretçi gelmeyebilir. Ve tabii her zaman için çeflitli yay n organlar na ilan vermeyi deneyebilirsiniz. Ancak bunun maliyeti genellikle s radan bir kullan c n n alt nda kalkamayaca denli yüksektir. Ayr ca ne kadar ifle yarad da halen tart fl lmaktad r. Sonuç olarak ne yaparsan z yap n, en iyi reklam bile içeri i kötü ya da hiç güncellenmeyen bir siteyi kurtaramayacakt r. Bu yüzden iyi bir site haz rlamak ve bunu devaml güncellemek sizin için en iyi reklam olacak ve zaman içinde ziyaretçilerinizin say s artacakt r. 322 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 ICQ K fi SEL AYARLAR INTERNET ICQ K fi SEL AYARLAR Bu bölümde ICQ ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz. ICQ program sizi Internet üzerinde milyonlarca di er kullan c yla karfl karfl - ya getirir. Tabii her insan karfl laflt di er kifliler hakk nda bilgi sahibi olmak ister. E er ICQ dan sadece genel sohbet amaçl olarak faydalanm yor, bu program ifl arkadafllar n z ve di er önemli kiflilerle ba lant kurmak için kullan yorsan z, o zaman kendinizle ilgili ciddi bilgileri de hiçbir ek u rafla gerek kalmadan di er kullan - c lara sunmas faydal olacakt r. flte bu yüzden ilk kurulum ve kay t esnas nda sizden baz özel bilgiler ister. Di- er kullan c lar bu bilgiler sayesinde hem sizi daha iyi tan yabilir, hem de ICQ sunucular üzerinde size daha kolay ulaflabilirler. E er bafllang çta bu bilgileri eksik girdiyseniz ya da sonradan de- ifltirmek ihtiyac hissederseniz, bunu yapmak oldukça kolayd r. Öncelikle ICQ uygulamas n çal flt r n ve ana program penceresinin en alt nda yer alan My ICQ tufluna t klayarak ilgili menüyü aç n. Bu menü içerisinde View/Change My Details adl seçene e t klay n, ilgili diyalog penceresi aç lacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 323

20 <<< INTERNET ICQ K fi SEL AYARLAR Aç lacak olan diyalog penceresi iki k s mdan oluflmaktad r. Pencerenin solundaki bölümde yer alan liste dikkatinizi çekmifltir. Burada 11 farkl seçenek bulunmaktad r. Ekran n sa taraf ndaki bölümde ise seçeneklere t klad n z zaman ilgili bölümler görüntülenmektedir. Seçeneklerden en yukar daki hakk n zdaki baz genel bilgileri içerir. Sizin hakk n zdaki bilgileri görmek isteyen ICQ kullan c lar öncelikle bu özet bölümü ile karfl lafl rlar. Burada ad n z, ICQ numaran z, kullan c ad n z, e-posta adresiniz gibi veriler görüntülenir. E er varsa küçük bir resminiz de burada görülebilir. Seçenekler listesinde afla do ru gittikçe farkl konulardaki bölümlere gelirsiniz. Bu bölümler sizin kiflisel merak ve hobilerinizden tutun da, çeflitli özgeçmifl bilgilerinize dek pek çok veriyi girebilmeniz için haz rlanm flt r. Daha da afla da çeflitli telefon ve faks numaralar n z girebilece iniz k s mlar yer al r. E er isterseniz bu bilgilerin tümünün sizinle ba lant kuran her kullan c taraf ndan görüntülenmesine izin verebilirsiniz. En altta ise bir foto raf n z yükleyebilmenize imkan veren bölüm bulunur. Ancak bu foto raf n oldukça küçük ve GIF format nda olmas gerekti ini unutmay n. Bölümler aras nda dolafl rken çeflitli bilgileri istedi iniz gibi de ifltirebilirsiniz. Ancak pencereyi kapatmadan önce de ifliklikleri kaydetmeniz gereklidir. Bu noktada güvenlik amac yla size kullan c flifreniz sorulacakt r, flifreyi girmeniz yeterlidir. 324 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları

Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Hackerlar'ın Gözünden Flash Uygulamaları Ah o Netsec etkinliğinde bende olsaydım deyipte katılamayanlar için yapmış olduğum sunumu kısaca yazıya dökmeye karar verdim. Ön bilgi olarak Flash kısaca web sayfalarına

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR?

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? SAYI 8 TEMEL B LG LER OF S PROGRAMLARI ÇALIfiMA ORTAMINDAK YEN YARDIMCILARINIZ. MON TÖRLER MON TÖR NED R, NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? PROJELER

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı