DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?"

Transkript

1 DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her dalda kaç kufl olurdu? A açtaki elmalar toplay p sepetlere eflit olarak da t rsak her sepette kaç elma olur? Kurba alar sudaki yapraklar n üzerine ikifler yerleflirse kaç kurba a aç kta kal r? Elmalar n ve kurba alar n toplam say s n n 4 e bölümünde kalan kaçt r? Elma ve sudaki yapraklar sepetlere eflit flekilde da t rsak her bir sepette kaç elma ve yaprak olur? 56

2 DO AL SAYILARLA BÖLME filem B R KÜMES M VAR Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Bahçedeki horoz ve tavuklar kümeslere eflit say da da lsa her kümeste kaçar hayvan olur? Sadece tavuklar kümeslere eflit say da da t rsak her kümeste kaçar tavuk olur? Sadece horozlar kümeslere eflit say da da t rsak kaç hayvan aç kta kal r? Bütün hayvanlar 2 kümese eflit say da da l rsa her kümeste kaçar hayvan olur? Tavuklar 2 kümese eflit say da da lsa kaç tavuk aç kta kal r? Kümesteki hayvanlar n 1 3 i sat l yor. Kümeste kaç hayvan kal r? 57

3 Ç ÇEK BAHÇES DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Çiçek bahçesindeki tüm çiçekler vazolara eflit flekilde da t l rsa her vazoda kaç çiçek olur? Mavi ve sar renkli çiçekler vazolara eflit flekilde yerlefltirilirse her vazoda kaçar çiçek olur? K rm z ve sar renkli çiçekler vazolara eflit flekilde da t l rsa vazoya girmeyen kaç çiçek kal r? 58 K rm z ve mavi renkli çiçekler vazolara eflit da t l rsa aç kta kalan kaç çiçek olur? Sar çiçeklerin 4 kat n vazolara eflit flekilde yerlefltirirsek her vazoda kaçar çiçek olur? K rm z çiçeklerin 8 fazlas n vazolara eflit say da da t rsak her bir vazoda kaçar çiçek olur?

4 DO AL SAYILARLA BÖLME filem PROBLEM KURALIM VE ÇÖZEL M Afla daki problemleri noktal yerlere uygun say lar yazarak tamamlay n z ve çözünüz. Bir çiftlikteki kuzular n ayak say lar toplam... dir. Bu çiftlikte kaç kuzu vard r?... düzine kalem... arkadafl aras nda eflit olarak paylafl l rsa her birinin kaçar kalemi olur? Bir çarpma iflleminde çarpanlardan biri..., çarp m... ise ikinci çarpan kaçt r? Çi dem ile annesinin yafllar toplam... dir. Annesinin yafl Çi dem in yafl n n... kat kadar oldu una göre annesi kaç yafl ndad r? Saatte... km h zla giden bir otomobil... km lik yolu kaç saatte al r? 59

5 PROBLEMLER 5 DO AL SAYILARLA BÖLME filem Yandaki tabloyu inceleyiniz. 1, 2, 3 ve sorular tabloya göre cevaplay n z. A C A A C D B C A (A x B) + C kaçt r? (C x D) : 2 kaçt r? (B x C) : 7 kaçt r? (A x A) : D kaçt r? Bir kitapç da sat lan baz kitaplar n fiyatlar tabloda gösterilmifltir. 5, 6 ve 7. sorular tabloya göre cevaplay n z. A kitab B kitab C kitab D kitab Cebimdeki 20 YTL ile A kitab ndan kaç tane alabilirim? Cebimdeki 100 YTL ile C kitab ndan en çok kaç tane alabilirim? Kitapç dan 5 tane B kitab, 2 tane D kitab ald m. Bu kitaplara ödedi im parayla A kitab ndan kaç tane alabilirim? Bir s n ftaki ö renciler 15 s raya üçerli oturduklar nda ayakta kimse kalm yor. Ö renciler s ralara ikiflerli oturduklar nda kaç ö renci ayakta kal r? 3 toplananl bir toplama iflleminde 2 toplanan birbirine eflittir. toplanan 75, toplam 235 tir. Buna göre eflit toplananlardan biri kaçt r? 5 YTL 8 YTL 12 YTL 20 YTL

6 10. Bir çarpma iflleminde çarpanlardan biri 8, çarp m 288 ise di er çarpan kaçt r? 1 Her birinde 18 litre zeytinya bulunan 4 teneke zeytinya 3 litrelik fliflelere dolduruluyor. Bu ifl için kaç flifleye gereksinim vard r? x A > 264 : 4 s ralamas nda A yerine yaz labilecek en küçük say kaçt r? Bir say n n 10 ile çarp m 80 dir. Bu say n n 16 ile çarp m 3 basamakl en büyük say dan kaç eksiktir? 1 Bir çiftlikteki koyunlar n ayak say lar toplam 504 tür. Bu çiftlikte kaç koyun vard r? 1 Bir iflçi günde 8 saat çal flarak bir ifli 5 günde bitiriyor. Bu iflçi, ayn ifli günde 4 saat çal flarak kaç günde bitirebilir? 1 Bir bölme iflleminde bölen 67, bölüm 8, kalan 3 tür. Bu ifllemde bölünen kaçt r? ki say n n toplam 68, farklar 16 d r. Bu ifllemde büyük say kaçt r? A + B = 32, A + C = 25, B + C = 27 dir. Buna göre A + B + C kaçt r? say s n n inin 3 kat kaçt r? 4 Ezgi ile annesinin yafllar n n toplam 65 tir. Annesinin yafl Ezgi nin yafl n n 4 kat kadar oldu una göre annesi kaç yafl ndad r? 61

7 B Ö L M E fi L E M TEST 5 Bir çiftlikteki hayvanlar n ayak say lar yandaki tabloda gösterilmifltir. 1, 2, 3, 4, 5 ve sorular tabloya göre cevaplay n z. Hayvan n ad Ayak say lar toplam Tavuk 88 Horoz 124 nek 336 Koyun 228 Çiftlikteki tavuklar n say s kaçt r? A. 44 B. 46 C. 48 Çiftlikteki horozlar n say s kaçt r? A. 62 B. 64 C. 66 Çiftlikteki inek ve koyunlar n say lar toplam kaçt r? A. 140 B. 141 C. 142 Çiftlikteki koyunlar n say s, horozlar n say s ndan kaç eksiktir? A. 3 B. 4 C. 5 Çiftlikteki tavuk, horoz ve ineklerin ayak say lar toplam kaçt r? A. 564 B. 548 C. 538 Ç ftlikteki hayvanlar n say lar toplam kaçt r? A. 243 B. 245 C (72 : 9) x (16 : 4) iflleminin sonucu kaçt r? A. 32 B. 34 C

8 8. 80 kg l k pirincin 26 kg sat ld. Geriye kalan pirinç üçer kilograml k pofletlere dolduruldu. Bu ifl için kaç poflete gereksinim vard r? A. 16 B. 18 C S n f m zda 41 ö renci vard r. Ö renciler s ralara üçerli oturduklar nda kaç ö renci ayakta kal r? A. 2 B. 3 C Bir çarpma iflleminde çarpanlardan biri 7, çarp m 448 dir. Bu ifllemde di er çarpan kaçt r? A. 72 B. 68 C Bir bidondaki 82 L su befler litrelik kaplara doldurulacakt r. Bidonda kaç litre su kal r? A. 1 B. 2 C. 3 1 Emir in yafl n n 5 kat annesinin yafl na eflittir Emir ile annesinin yafllar toplam 48 oldu una göre annesi kaç yafl ndad r? A. 38 B. 39 C Bir bölme iflleminde bölen 26, bölüm 8, kalan 3 tür. Bu ifllemde bölünen kaçt r? A. 211 B. 208 C x A > 324 : 3 s ralamas nda A yerine yaz labilecek en küçük do al say kaçt r? A. 28 B. 27 C

9 1 185 : 5 > K x 9 s ralamas nda K yerine yaz labilecek en büyük do al say kaçt r? A. 2 B. 3 C düzine kalem beflerli gruplara ayr l rsa kaç kalem artar? A. 2 B. 3 C Bir çiftlikteki tavuk ve horozlar n ayak say lar toplam 324 tür. Bu çiftlikte 68 tavuk oldu una göre horozlar n say s kaçt r? A. 94 B. 88 C ki kardefl toplam 63 kg gelmektedir. Biri di erinden 7 kg fazla oldu una göre tart s fazla olan kardefl kaç kilogramd r? A. 28 B. 30 C Aralar nda üçer yafl fark bulunan 4 çocu un yafllar toplam 42 dir. Yafl büyük olan çocuk kaç yafl ndad r? A. 15 B. 18 C Ceren 11 yafl ndad r. Babas n n yafl Ceren in yafl n n 4 kat ndan 3 eksiktir. Ceren ile babas n n yafllar n n toplam kaçt r? A.. 56 B. 52 C

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (1.Kitap)

DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (1.Kitap) DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI (.Kitap) YAZARLAR Nurdan COfiKUNTÜRK Yeflim GÖ ÜN Burcu BAYKAL YELL DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 202 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 426 DERS K TAPLARI D

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D

FEN VE TEKNOLOJ A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiEKL N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D A. C S MLER HAREKET ETT RME VE DURDURMA B. KUVVET, C S MLER N HAREKET N VE fiekl N ETK LER C. HAREKETL VARLIKLARI GÖZLEMLEYEL M D. VARLIKLARIN HAREKET ÇEfi TLER FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 4 Kuvvet ve

Detaylı

Üç Oyun Birinci Oyun.

Üç Oyun Birinci Oyun. Üç Oyun B irinci Oyun. Oyunumuz en az iki kifli aras nda oynan yor. Ne iskambil kâ d na ne kalem kâ da ne de bir tahtaya gereksinim var bu oyunu oynamak için. Yolda, otobüste, vapurda, sinemada, tiyatroda,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Üretim, Tüketim ve Verimlilik TEST 9 Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. D L GRUP TERCÜME OF SLER NDE TAM ZAMANLI ÇALIfiACAK MÜTERC

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Temel Kavramlar ) 6-(-) + 8.(-) işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -0 C) -4 D) 4 E) 6 ) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

Detaylı

www.idealmatematik.com www.idealmatematik.com Sayı Problemleri

www.idealmatematik.com www.idealmatematik.com Sayı Problemleri Sayı Problemleri Bir problemin x, y, z gibi bilinmeyenler cinsinden ifade edilmesine denklem kurma denir. Problemdeki ifadeler matematik diline çevrilerek çözüm yapılır. Aşağıdaki ifadeleri matematik diline

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 4 4 4 SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ Bir sayının eksiği = x- Bir sayının 10 fazlası _x+10 Bir sayının katı :x Bir sayının / ün = Bir sayının 4/ inin 10 fazlası

Detaylı

Üst Üçgensel Matrisler

Üst Üçgensel Matrisler Ders Notlar Üst Üçgensel Matrisler Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr 1. Lineer Cebir Tekrar V, bir K cismi üzerine n > 0 boyutlu bir vektör uzay olsun. V nin K-vektör uzay olarak andomorfizmalar, V nin lineer

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

Matematik bölümlerinin birinci s -

Matematik bölümlerinin birinci s - Kapak Konusu: Analizden Konular Harmonik Serinin Iraksakl lham Aliyev* / ialiev@akdeniz.edu.tr Ayhan Dil* / adil@akdeniz.edu.tr Matematik bölümlerinin birinci s - n flar na okutulan analiz derslerinde,

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI*

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25 : 194-203 [2003] OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* SOME CLUES ON HOW MUCH PRESCHOOL

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu.

Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. K MEZAR BEKÇ S LE fieytan Çok zengin bir çiftçi her gün tarlalar n, bahçelerini dolafl yor, onlara bakt kça keyifleniyordu. Genifl topraklar ürünle doluydu. Bahçelerindeki a açlar meyvelerle yüklüydü.

Detaylı

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan

Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan Beyin Cimnastikleri (I) Seks, yemek ve oyun do al zevklerdendir. Her memeli hayvan hofllan r bunlardan. lk ikisi konumuz d fl nda. Üçüncüsünü konu edece iz. 1. lk oyunumuz flöyle: Afla daki dört kibrit

Detaylı