ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRKÇEDE ON BR YAINA KADAR ÇOCUKLARA ÖRETLMES GEREKEN, BRLEM GÜCÜ YÜKSEK LK BN KELME* THE FIRST THOUSAND WORDS IN TURKISH WHICH CAN EASILY BE COMBINED SHOULD BE TAUGHT UNTIL ELEVEN YEAR OLD CHILDREN Saadettin KEKLK** Özet Bir dilin bütün kelimeleri bir anda öretilemeyeceinden aamalı bir ekilde söz varlıının kazandırılması yoluna gidilmektedir. Birleim gücü yüksek olan kelimelerin öncelikli olarak öretilmesi bu ölçütlerden biridir. Bu yüzden aratırmanın amacı, güncel Türkçede birleim gücü yüksek olan ilk bin kelimenin belirlenmesidir. Aratırmada Türk Dil Kurumunun onuncu baskısı olan 2005 basımı Türkçe sözlük esas alınmıtır. Türkçe sözlükteki madde baı kelimeler taranmı ve bir kelimeden türeyen birleik kelime sayısı kelimelerin karılarına yazılarak alfabetik olarak sıralanmıtır. Aratırmaya göre ilk bin kelimeyi, sıklıı yedi ve üzeri kelime türeten madde baı kelimeler oluturmaktadır. Sıklıı yedi ve üzeri olan bu kelimelerin oluturduu birleik kelime sayısı tir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime, kavram alanlara göre tasnif edildiinde çeitli alanlarla ilgili olduu; temel söz varlıı açısından incelendiinde insanın hayatında birinci derecede önemli olan temel kelimelerden olduu belirlenmitir. Bu kelimeler, baka * Bu makale, 9-11 Aralık 2011 tarihinde 2. Uluslararsı Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulan bildiriden geniletilerek oluturulmutur. ** Yrd. Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereli Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü, e-posta:

2 aratırmalarla karılatırıldıında sık kullanılan kelimeler ve 0-11 ya arası çocuun seviyesine uygun kelimeler olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öretimi, Kelime Öretimi, Birleim Gücü Yüksek Kelimeler, Kelime Listesi. Abstract Since it will be difficult to teach the intended vocabulary of the language at once, it is preferred to make the students acquire it gradually. One of the criteria of the vocabulary teaching is that the words which can easily be combined should be taught primarily. Therefore, the main aim of the survey is to determine thousand words that belong to this group. The tenth press of Turkish Language Association Dictionary that was published in 2005 is the basis for this survey. All the headwords in the dictionary were scanned and the number of compound words which were derived from a word was alphabetically ordered. According to the survey, the headwords which can derive seven compound words at least are among the first thousand words. The number of compound words that these kinds of headwords derive is When first thousand words are classified according to conceptual field, they are related to various fields, on the other hand, when they are analyzed in terms of their basic lexis, they are thought to be among the basic words for human. When compared with other surveys, it is seen that they are the words which are frequently used and are suitable for the children of 0-11 age group. Key Words: Teaching Of Turkish, Vocabulary Teaching, The Words Which Can Easily Be Combined, Word List.

3 GR Giri bölümünde problem durumu ve birleim gücü yüksek kelimenin tanımı ve açıklamasına yer verilmitir. Problem Durumu Türkçe dersinin amaçları arasında dört temel becerinin yanında çocuun kelime hazinesinin ve okuma alıkanlıının kazandırılması bulunmaktadır Türkçe programın (1 5. sınıf) genel amaçlarında; dinleme, konuma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini gelitirmek, Türkçeyi sevmelerini, doru ve etkili kullanmalarını salamak, metinler arası düünme becerilerini gelitirerek söz varlıını zenginletirmek, okuma ve yazma sevgisi ile alıkanlıını kazanmalarını salamak, ifadeleri geçmektedir (MEB, 2005: 16). lköretim okullarında bulunan örencilerin kelime hazinelerinin gelitirilmesi hususu, öretim programlarında yer almasına ramen ülkemizde bugüne kadar ilköretim seviyesindeki örencilerin kelime hazinelerinin ne seviyede olduunu belirlemek amacıyla bir çalıma yapılmamıtır (Karada, 2005: 1). Eitim öretimin çeitli kademelerindeki çocuk ve gençlerimizin sahip olması gereken kelime hazinesi konusunda millî hedeflerimizin olmaması önemli bir eksikliktir (Demir, 2006: 223). Çocukların kelime hazinesinin zenginletirilmesi ve onlara kitap okuma alıkanlıı kazandırılması amaçlanırken bunun için dil gelimesine uygun kelime listelerinden bahsedilmemitir. Hangi yata hangi kelimelerin öretilecei, kelime hazinesinin hem nitelik hem de nicelik yönünden hangi özellikte olması gerektii konusunda hiçbir açıklama yapılmamıtır (Keklik, 2009: 22). Ders kitapları, örencinin kelime hazinesini besleyen önemli kaynaklardan biridir. Bu kitaplar aracılıı ile örenciye kazandırılması hedeflenen kelimeler, eitim seviyesine göre önceden belirlenmi ve kademeli olarak metinlere yerletirilmesi gerekir. Oysa bu kitaplarda bulunması gereken kelime/kavram sayısının alt ve üst sınırları, ne ders kitapları yönetmeliinde, ne müfredat programlarında ne de program kılavuzlarında belirtilmitir (Demir, 2006: 220). Ders kitaplarındaki metinler hazırlanmadan önce her sınıfta kaç kelimenin öretilecei liste biçiminde belirlenir. Bugüne dein Türkçe ders kitaplarında böyle bir çalımanın yapılmadıı görülmektedir (Çotuksöken, 2000: 9). Türkçe için ya ve seviyeye göre hangi kelimelerin ne sıklıkla öretilecei ile ilgili çalımaların noksanlıından kitaplarda öretilmek için seçilen kelimeler yazarların ahsî tecrübelerine kalmaktadır (Pehlivan, 2003: 91).

4 Okul sözlüklerinin hazırlatılması ve bunlardan yararlanılması, örencilere yalnızca Türk dilini öretmek için deil, onlarda sözlü ve yazılı anlatım yetenei, duygu, zekâ ve düünce gelimesi için de önem taıdıı halde eitimimizde bu konu üzerinde durulmamaktadır (Akyüz, 1988: 250). Daha çok özel yayınevleri tarafından hazırlattırılan ilk ve orta öretim sözlükleri yapılırken hangi ölçütlerin esas alındıını atılan ve tutulan kelimelerin neye göre seçildiini anlamak, dorusu mümkün olmamaktadır (Demir, 2006: 222). Okul sözlüklerindeki kelimelerin dil gelimesine uygun hazırlanmadıı görülmektedir. Ayrıca Millî Eitim Bakanlıı nın okul sözlükleri konusunda bir denetiminin olmaması ve bazı ölçütleri gelitirmemesi okul sözlüklerinin yetersiz ve eksik açıklamalarla hazırlanmasına yol açmaktadır. Çocukların kelime hazinesinin ve okuma alıkanlıının gelimesinde çocuk kitaplarının özellikle masal ve hikâyelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ba (2006: 150) a göre, Türkiye de yayımlanan çocuk kitaplarının kaç kelimeden meydana geldii, atasözleri ve deyimlerden ne kadar yararlanıldıı hususunda tam bir ölçüt mevcut deildir. Bunun yanında, yayımlanan çocuk kitapları, hitap ettikleri hedef kitleye göre ilmî ölçülerde tasnif edilmemi ve seviyelendirilmemitir. Tasnif ve seviyelendirmeye dair bazı giriimler de, ne elle tutulur durumdadır ne de bir ölçüte dayanmaktadır. Oysa Batıda, örnein Shakespeare in bir eseri, bir, iki, üç, dört ve beinci sınıf seviyesine göre ayrı ayrı hazırlanabilmektedir. Yine Batıda yayımlanan çocuk kitaplarının seviyelendirilmesinde, kelime hazinesi hususu da dikkate alınmaktadır. Batılı çocuk edebiyatı yazarları, sınırları çizilmi, ölçütleri belli noktalara dayanarak, kitaplarını hazırlamaktadırlar. Türkçe öretim programı, Türkçe ders kitapları, okul sözlükleri ve çocuk kitaplarından anlaıldıı gibi kelime hazinesinin gelitirilmesi aamalı, planlı ve düzenli gerçeklememektedir. Hangi kelimelerin öncelikli olarak öretilecei belli deildir. Bir dilin bütün kelimeleri bir anda öretilemeyeceinden aamalı bir ekilde söz varlıının kazandırılması yoluna gidilmektedir. Bu anlamda ders kitaplarında, okul sözlüklerinde, çocuk kitaplarında, kelimelerin seçimi ölçütler dâhilinde yapılması gerekmektedir. Çocuklar için hazırlanan sözlük, çocuk kitapları ve ders kitaplarında hangi kelimelerin öncelikli olarak yer alacaı konusunda bazı ölçütler bulunmaktadır. Bunlardan biri de birleim gücü yüksek olan kelimelerin öncelikli olarak öretilmesidir. Bu yüzden aratırmanın amacı, güncel Türkçede birleim gücü yüksek olan ilk bin kelimenin belirlenmesidir.

5 Birleim Gücü Yüksek Kelime Bir dilin söz varlıı rasgele bir bütün deildir. Kelimeler aralarında çeitli balantılar kurar. Tek baına bir kelime etkisiz bir unsurdur. Deerini içinde bulunduu balamdan ve iliki kurduu öbür unsurlardan alır. Bir kelimenin öbür öelerle iliki kurma, bileim gücü de sıklıı etkiler. Bileim gücü yüksek kelimeler yüksek sıklık gösterir (Öztokat, 1977: 192). Aksan (1998: c.iii-18), kimi dilbilimciler bir kelimenin yeni öeleri, birleik kelimeleri türetme deeri, yeni sözcükleri türetme gücü üzerinde durduunu söyleyerek bu konuya dikkat çekmitir. Birleik kelime, birden çok kelimenin yeni bir anlam ifade etmek üzere birleip kalıplamasıyla meydana gelen öbektir. Birleik fiil, birleik isim, birleik sıfat ve birleik zarf olmak üzere dört çeidi vardır (Topalolu, 1989: 43). Birleik kelimelerde bazı kelimeler öbürlerine nazaran daha çok kullanılmaktadır. Bu tür kelimelerin birleim gücü yüksektir. YÖNTEM Güncel Türkçede birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyi belirlerken betimleyici yöntem kullanılmıtır. Betimleyici çalımalar bir durumu var olduu ekliyle ortaya koyan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan hadise, kii, ya da nesne kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2005: 77). Aratırmada ise 2005 basımı Türkçe sözlükteki mevcut durum ortaya konmutur. Veri Toplama Aracı ve Analizi Veriler, doküman incelemesiyle toplanmı ve içerik analizine tabi tutulmutur. Metin, kitap, belge vb. malzemenin belli özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılan bir tür tarama olarak da nitelendirilebilen içerik analizi, nicelletirme ölçülerini önceden gelitirerek, malzemeyi belli beklentiler ııında incelemektir (Karasar, 2005: 184). Tavancıl ve Aslan (2001: 87) a göre, içerik analizi türlerinden frekans analizi ile kelimelerin/birimlerin nicel olarak görünme sıklıı ortaya konur. Bu analiz türü, kelimelerin younluunu ve önemini anlamayı salar. Sıklık analizi sonunda kelimeler önem sırasına sokulabilmekte ve sıklıa dayalı bir sınıflama yapılabilmektedir.

6 basımı Türkçe Sözlükte madde baı bir kelimeden türeyen birleik söz varlıkları ok iaretiyle kalın puntolarla o maddenin altında toplu olarak gösterilmektedir. Böylece bir kelimenin birleim gücünün ne kadar yüksek olduu ortaya çıkmaktadır. Söz gelii, kâıt kelimesinden altmı tane kelime türetmitir. Bunlardan bazıları, kâıt balıı, kâıt helvası, atık kâıt, kaba kâıt, üçkâıt, borsa kâıdı, cevap kâıdı, el ii kâıdı, folyo kâıdı, ikametgâh kâıdı, kese kâıdı, kue kâıdı, matris kâıdı, nüfus kâıdı, saman kâıdı, zımpara kâıdı. Aratırmada Türk Dil Kurumunun onuncu baskısı olan 2005 basımı Türkçe sözlük esas alınarak sözlükteki madde baı kelimeler taranmıtır. BULGULAR Türk Dil Kurumunun 2005 basımı Türkçe Sözlükteki madde baı kelimeler incelenmi ve birleim gücü yüksek ilk bin kelime belirlenmitir. Bu kelimeler aaıda alfabetik olarak listelenmitir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime acı 34 açı 20 açık 87 açısal 7 ad (isim) 27 ada 12 adam 50 adım 10 adlî 9 af 8 a 28 aa 25 aaç 99 aır 34 aırlık 10 aız 62 aızlı 14 arı 15 aile 17 ak 58 akçe 11 akıl 26 akım 13 akam 22 ala 10 alaca 8 alan 30 alay (topluluk) 16 alçak 7 âlem 13 alev 7 alıcı 9 alım 8 allah 7 alt 74 altın 23 amber 8 ameliyat 8 amir 7 ana 75 anahtar 20 anlam 14 anlamlı 8 anne 7 ara 57 araba 25 araç 11 arama 7 arı (hayvan) 13 arka 14 armut 11 art 14 artık 7 asalak 7 asit 31 askerlik 7 aslan 12 a 9 aaı 9 aı 11 aırı 11 ak 7 at 19 ate 24 atı 12 atlama 9 atom 9 av 7 avcı 10 ay 47 ayak 59 ayaklı 16 ayı 13 ayna 11 ayva 7 baba 41 baca 14 bacak 9 bacaklı 7 badem 18 ba (asma) 7 ba (düüm) 16 baırsak 15 bahar 10 bahçe 17 bakır 11 bakı 9 bakla 16 bal 24 baldır 7 balık 114 banka 10 banyo 13 bardak 11 basın 13 basınç 12 baskı 8 basma 11 basmak 14 ba 252 bakan 14 balı 13 balık 8 bataklık 7 bayrak 8 bayram 27 bebek 8 bel 16 bela 9 belediye 10 belge 26 bent 8

7 86 benzeme 7 beri 10 besi 8 beslenme 13 be 29 beik 7 bey 22 beyaz 23 beyin 15 bez (organ) 15 bez 27 bıçak 9 bıyık 9 biber 17 biçim 8 bilek 8 bilgi 34 bilim 145 bilimci 50 bilimsel 22 bin 7 bir 107 birim 9 birleik 13 birlik 29 bit 18 bitki 21 boaz 14 bomak 7 bohça 7 bol 7 bomba 11 boncuk 11 borç 10 borsa 14 boru 35 bostan 7 bo 13 boluk 9 boy (uzaklık) 31 boya 29 boylu 9 boyun 7 boz 9 bozmak 9 bozuk 20 bozukluk 7 böcek 48 böcekler 15 bölge 24 bölük 12 börek 23 bu 19 bucak 8 budak 7 buday 16 bulaık 11 bulut 10 burun 23 buselik 13 buz 14 buzul 8 bülbül 7 büro 7 bütçe 11 bütün 7 büyük 33 cam 23 cambaz 8 can 46 cankurtaran 9 canlı 20 cenaze 7 cennet 7 cep 15 ceviz 7 ceza 21 cier 12 cins 7 corafya 17 cümle 30 çadır 14 ça 21 çakır (mavi) 7 çalgı 10 çalı 12 çalıma 19 çam 17 çamaır 17 çanak 15 çanta 12 çatal 17 çatı 15 çavu 18 çay (içecek) 22 çayır 19 çekim 9 çekirdek 8 çekme 8 çelik 13 çember (daire) 7 çene 11 çevre 13 çıban 7 çıkı 10 çıplak 9 çiçek 83 çift 29 çifte 11 çivi 11 çizgi 28 çoban 17 çocuk 26 çok 33 çorba 32 çöp 10 çörek 7 çubuk 10 çukur 8 çürük 9 da 51 daire 19 dal (aaç) 8 dalga 33 dalgıç 7 dam 7 damak 12 damar 23 damla 7 dana 8 dar (geni) 18 darlık 7 dava 13 defter 24 deer 31 deli 18 delik 12 demir 43 denetim 8 denge 11 deniz 92 deprem 12 derece 12 deri 12 ders 9 dert 7 deve 17 devir (dönem) 9 devir (dönü) 10 devlet 16 devre 7 dı 83 dik 12 diken 20 diki 10 dil 97 din 8 dip 9 direk 13 di 54 divan 10 diz 8 doa 7 doal 8 doan 7 doru 17 dou 10 doum 12 doku 25 dolap 25 dolma 13 dolu (bo) 10 domuz 15 dost 12 döl 8 dönem 13 döner 9 dört 22 dua 9 dudak 16 durum 25 duru 7 duvar 25 duygu 9 duyu 9 duyum 8 düün 10 dümen 9 dünya 29 dükün 16 düman 7 düme 11

8 87 düük 8 düz 8 düzen 17 düzey 7 düzlem 12 ebe 11 edebiyat 8 efendi 10 eitim 24 eri 15 ehil 16 ek 42 ekmek (isim) 40 ekonomi 10 el (organ) 81 elektrik 21 elma 22 emir 19 emniyet 8 er 18 erik 18 erk 11 erkân 8 erkek 10 eser 11 eski 12 esmer 8 e 25 eek 23 et 35 etek 25 ev 84 evlat 8 evvel 9 eylem 9 ezan 7 fare 13 fasulye 12 fener 15 fındık 12 fırın 13 fırtına 9 fıstık 9 fiil 37 fikir 8 fil 7 film 20 fincan 7 fiek 7 fiyat 17 fizik 8 foto 19 frenk 9 gaz 40 gazete 7 gece 28 geçi 7 geçit 12 geçmi 9 gelin 14 gelir 8 gelmek 17 gemi 28 gen (kenarlı) 18 genel 23 geni 19 gerçek 7 geri 14 geyik 8 gizli 15 göbek 15 göüs 18 gök 30 göl 9 gölge 7 gömlek 8 gönül 30 görmek 7 görünüm 7 görü 10 görülü 7 gösterge 9 göz 103 gözlü 17 gözlük 9 grup 14 güç 28 gül 30 gümü 12 gün 71 güne 20 güney 7 güre 8 güvenlik 8 güzel 13 güzellik 7 haber 17 hacı 9 hafif 11 hak 55 hakem 8 hâl (durum) 36 halat 7 halk 20 ham 7 hamam 16 hamur 9 hane 150 hanım 11 hapis 11 harç 7 harf 15 harita 9 harp 13 hasta 7 hastalık 24 hat 26 hava 72 havlu 7 hayal 11 hayat 31 hayvan 16 hazır 13 hece 10 hekim 8 helva 18 her 14 hesap 27 heyet 9 hırsız 8 hıyar 9 hız 10 his 7 hizmet 17 horoz 21 ho 8 hukuk 15 humma 9 hücre 12 hükûmet 9 hüsün 9 ırk 7 ısı 17 ıık 26 ıın 9 iç 96 idare 14 ine 27 iki 39 ikinci 7 ikindi 7 iklim 7 ilim 9 ilk 25 imam 8 imza 8 ince 16 incir 11 insan 13 ip 10 ipek 11 iplik 15 iri 8 isim 20 istasyon 9 i 71 iaret 24 içi 12 ilem 10 it 11 iyi 10 japon 8 kaba 20 kabak 20 kabuk 10 kabul 10 kaçmak 7 kadar 7 kadın 32 kafa 21 kafalı 17 kafiye 8 kâıt 60 kahve 30 kaldırım 9 kalem 39 kalıp 10 kalp 19 kamı 7 kamu 16 kan 36 kanat 9

9 88 kanatlı 11 kandil 16 kanlı 9 kanun 16 kap 9 kapak 15 kapalı 17 kapı 64 kaplama 11 kapmak 10 kar 13 kâr 7 kara (siyah) 126 kara (toprak) 12 karakol 7 karar 13 karde 20 karga 18 karı 10 karın 17 karınca 11 karı 11 kart (belge) 25 kasa 7 ka 10 kaık 13 kat (daire, tabaka) 24 katran 7 kavak 11 kavga 14 kaya 23 kayık 13 kayıp 9 kayıt 16 kaymak (isim) 8 kaynak 14 kazan 9 kebap 25 keçi 22 kedi 16 kelebek 8 kelime 20 kemik 41 kenar 14 kendi 11 kepçe 8 kese 14 kesen 7 kesik 8 kesim 10 kesme 8 kestane 13 keyif 9 kıdemli 7 kıl 14 kılıç 15 kır (renk) 7 kır (yer) 7 kıran 18 kırk 17 kırlangıç 8 kırmızı 24 kısa 12 kı 9 kız 28 kızıl 22 kilit 16 kilo 10 kip 8 kira 8 kiraz 8 kireç 10 kii 15 kitap 22 koca (geni, yalı) 8 kol 39 koltuk 15 konuma 12 konut 7 korku 9 kou 9 koyu 10 koyun 14 köfte 16 kök 34 kömür 13 köpek 16 köprü 11 kör 36 köe 26 kötü 7 köy 18 kredi 12 kul 11 kulak 43 kule 8 kum 17 kur (ekonomi) 7 kurbaa 9 kurun 12 kurt 26 kuru 54 kurul 23 ku 91 kuak 22 kutu 16 kutup 7 kuvvet 25 kuyruk 33 kuyu 17 kuzu 13 küçük 36 küf 11 kül 8 kültür 14 küme 13 küre 13 kütük 7 laf 8 lahana 8 lamba 19 liman 7 limon 12 liste 8 lokma 8 maa 7 macun 7 madde 13 maden 19 mahalle 14 mahkeme 11 makam 9 makarna 9 makine 47 mal 30 mantar 38 manyetik 7 masa 31 mavi 21 meclis 10 mektup 9 meme 11 memur 10 meneke 12 mercan 13 merdiven 15 merkez 25 mee 12 metre 75 meydan 13 meyve 24 mısır 9 millet 7 millî 15 misafir 7 mobilya 10 mum 15 müdür 9 müzik 28 nakil 8 namaz 18 name 72 nane 10 nefes 10 nefis 7 nem 7 nikâh 8 nokta 44 nüfus 14 ocak 27 oda 35 odun 10 olan 11 oul 25 oksit 8 okul 21 okuma 8 olmak 10 on 16 organ 15 orman 19 orta 50 ortak 21 ortaklık 9 ot 135 oturma 7 oy (rey) 17 oyun 41 oyuncu 11 ozon 7 öle 11 örenim 7

10 89 öretim 17 öküz 10 ölçek 7 ölçmek 54 ölçüm 15 ölü 22 ölüm 15 ömür 7 ön 50 önce 7 önerme 7 ördek 8 örtü 11 örümcek 8 öte 18 öz 38 özel 17 paça 8 pamuk 14 para 50 parça 11 parmak 31 pas 8 paa 8 patlıcan 9 pay 15 pazar 15 pek 18 pekmez 7 pembe 7 pencere 10 pençe 7 perde 20 peri 9 pein 8 peygamber 7 peynir 22 pilav 15 pis 8 piyasa 12 plastik 8 polis 12 posta 7 pozitif 8 program 7 pul 10 radyo 10 rakı 8 rapor 11 reçel 8 reis 7 renk 48 resim 29 roman 9 ruh 21 rüzgâr 8 saat 54 sabah 17 sabun 17 sa (salam) 11 sa (sol) 11 saır 9 salık 21 saha 13 sahip 22 sakal 12 sakallı 7 sakız 20 salata 10 salkım 10 salon 24 saman 8 sanat 28 sanayi 12 sandık 17 santral 7 saray 10 sarı 41 sarımsak 7 sarma 7 sarmaık 8 satı 24 sava 12 sayaç 7 sayı 42 saz (müzik) 12 seçim 11 selam 8 senet 12 sepet 10 ser (ba) 15 serbest 12 sert 8 servis 13 ses 42 sesli 16 sever 25 severlik 14 sıcak 17 sıçan 14 sıfat 16 sıır 14 sıkı 11 sıklet 8 sınav 9 sınıf 12 sınır 11 sıra 23 sırt 13 sidik 7 sigara 9 sigorta 16 silah 10 sinek 24 sinema 9 sinir 18 sistem 20 sodyum 9 sofra 13 soan 10 souk 16 sokak 9 sol 9 solucan 8 son 23 soru 9 sosyal 27 soy 8 söz 56 sözleme 11 sözlü 8 su 158 subay 12 suç 9 sulu 7 suni 9 suratlı 7 sülfat 9 süpürge 10 süre 10 süt 31 aka 10 arap 7 ehir 12 eker 36 eref 9 erit 13 eytan 19 oför 7 tabak 8 tabaka 12 taban 16 tabanca 10 taç (bata) 11 tahta 37 takım 40 takma 8 takvim 11 tam 22 tamlama 12 tanrı 8 tarak 8 tarih 10 tarla 8 tas 9 ta 135 tatlı 29 tavan 18 tavuk 34 tedavi 13 tek 43 teker 10 teknik 10 tel 22 telefon 18 televizyon 11 telgraf 9 telli 10 temel 15 temiz 10 tepe 17 tepeli 10 ters 8 tıra 12 tırnak 15 ticaret 18 tiyatro 11 top 50 toplantı 8 toplu 10 topluluk 7 toplum 13

11 90 toplumsal 14 toprak 21 torba 11 toz 23 tören 13 tren 10 tulumba 8 turna 9 turp 8 tutkal 9 tuvalet 7 tuz 11 tüfek 7 tüm 8 tümce 7 tümleç 9 tüp 8 türeme 9 türk 14 tüy 11 uç 20 uçak 7 umumî 8 un 13 usta 7 uyku 23 uyum 10 uzak 11 uzay 12 uzman 15 uzun 32 ücret 7 üç 32 ülke 10 ünlü 26 ünsüz 40 üretim 8 üst 61 ütü 7 üvey 8 üye 7 üzüm 33 vakıf 7 vakit 25 varlık 10 vergi 30 veri 7 vermek 11 vuru 9 yaban 32 yabanî 15 ya 80 yalı 15 yamur 15 yahudi 8 yaka 9 yakın 14 yalan 7 yalancı 14 yalın 17 yan 25 yangın 10 yanık 7 yapay 7 yapı 19 yaprak 32 yapraklı 7 yara 10 yardım 8 yardımcı 16 yargı 14 yarı 40 yarım 26 yarı 14 yarma 9 yasa 13 yasak 7 yasama 10 yastık 10 ya (kuru) 8 ya (zaman) 8 yaam 14 yatak 20 yay 10 yayın 12 yayla 8 yaz 10 yazar 15 yazı 47 yazılı 11 yedek 7 yedi 9 yek 10 yel 24 yelken 8 yem 13 yemek (isim) 24 yeni 19 yer 118 yeil 29 yetki 7 yıl 29 yılan 26 yıldırım 7 yıldız 43 yitim 12 yourt 7 yol 77 yosun 10 yön 8 yönetim 14 yufka 7 yukarı 7 yumurta 16 yumuak 10 yurt 16 yuva 9 yuvar 18 yuvarlak 11 yük 14 yüksek 17 yürek 21 yürekli 13 yüreklilik 8 yürüyü 11 yüz (sayı) 9 yüz (sima) 43 yüzlü 13 zade 14 zaman 46 zamir 7 zar 19 zarf 12 zehir 8 zekâ 7 zeytin 11 zırhlı 7 zihin 7 TARTIMA Aratırmaya göre ilk bin kelimeyi, sıklıı yedi ve üstü kelime türeten madde baı kelimler oluturmaktadır. Sıklıı yedi ve üstü olan bu kelimelerin oluturduu birleik kelime sayısı tir. Baka bir ifadeyle bu kelimelerin karılarında yazan sıklık sayısının toplamı tir. Birleim gücü yüksek kelimeler, Say vd. (2002) nin ODTÜ Derlem Çalıması ve Göz (2003) ün Yazılı Türkçenin Kelime Sıklıı Sözlüü ndeki ilk bin kelimeyle karılatırılmıtır. Say ve arkadalarının çalımasındaki kelime havuzunu iki milyon kelime olutururken, Göz ün çalımasındaki

12 91 kelime havuzunu ise bir milyon kelimenin oluturur. Birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyle bu iki çalıma karılatırıldıında u sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Tablo 1: Birleim gücü yüksek kelimelerle iki çalımanın karılatırılması lk 1018 kelime 293 kelime Üç çalımada ortak olan kelimelerdir. 147 kelime Birleim gücü yüksek kelimelerle iki çalımadan biriyle ortak olan kelimelerdir. 578 kelime Sadece birleim gücü yüksek kelimelerde geçmektedir. Bu karılatırmaya göre 440 kelime en sık kullanılan kelimelerdir. lk bin kelimenin neredeyse yarısını oluturmaktadır. Bu bulgu, Öztokat (1977: 192) ın, bileim gücü yüksek kelimeler yüksek sıklık gösterir, düüncesiyle paralellik göstermektedir. Keklik (2009) in 0-6 ya çocuklarına önerdii 1233 kelime ve 7-11 ya çocuklarına 1789 kelime ile birleim gücü yüksek 1018 kelime karılatırılmıtır. Aaıda tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2: Birleim gücü yüksek kelimelerle 0-6 ya ve 7-11 ya kelimelerin karılatırılması lk 1018 kelime 380 kelime 0-6 çocuklarına önerilen kelimelerle ortaktır. 334 kelime 7-11 ya çocuklarına önerilen kelimelerle ortaktır. 304 kelime Sadece birleim gücü yüksek kelimelerde geçmektedir. Buna göre 1018 kelimelik liste ile 1233 kelimelik listede 380 kelime ortak iken 1789 kelimelik listeyle 334 kelime ortaktır. lk bin kelime, üst kavramlara göre öyle sınıflanabilir: Bitkiler: Aaç, çiçek, mantar, üzüm, yaprak, kök, dal, elma, diken, kabak, çayır, badem, erik, biber, çam, bakla, buday, kestane, yosun, çalı, fasulye, fındık, fıstık, limon, meneke, mee, armut, incir, kavak, nane, soan, sarımsak, mısır, patlıcan, kiraz, lahana, saman, sarmaık, turp, ayva, ceviz, kamı. Corafya: Ta, deniz, ay, yıldız, gök, dünya, yel, kaya, toprak, güne, maden, orman, bahçe, kum, kuyu, köy, ehir, tepe, yamur, kar, ada, kara, uzay, bulut, göl, rüzgâr, tarla, yayla, bataklık, kır, yıldırım. Ev unsuru kelimeler: Kapı, oda, duvar, salon, çatı, merdiven, baca, banyo, pencere, dam, tuvalet.

13 92 Eya isimleri: Kâıt, saat, top, kalem, tahta, boru, masa, resim, a, bez, ine, dolap, kart, defter, cam, kitap, tel, anahtar, perde, yatak, lamba, telefon, çatal, sabun, sandık, fener, iplik, kılıç, koltuk, mum, çadır, kese, pamuk, kaık, çanta, saz, zarf, ayna, bardak, boncuk, çivi, örtü, televizyon, ip, mobilya, pul, radyo, sepet, süpürge, yastık, bıçak, gözlük, harita, bayrak, mektup, tutkal, kepçe, tabak, tarak, tüp, beik, fincan, gazete, halat, havlu, ütü. Fiiller: Basmak, bomak, bozmak, gelmek, görmek, kapmak, kaçmak, olmak, ölçmek, vermek. Giysiler: Etek, çamaır, gömlek. Hayvanlar: Balık, ku, böcek, tavuk, kurt, yılan, sinek, eek, keçi, horoz, at, karga, tavan, deve, kedi, köpek, domuz, koyun, sıır, arı, ayı, fare, kuzu, aslan, it, karınca, öküz, kurbaa, dana, geyik, kelebek, kırlangıç, ördek, örümcek, solucan, bülbül, fil. nsanla ilgili kelimeler: Adam, baba, kadın, kız, çocuk, aa, oul, bey, gelin, hanım, olan, erkek, efendi, karı, karde, bebek, evlat, anne. Renk: kara, ak, sarı, yeil, kırmızı, beyaz, kızıl, mavi, çakır, kır, pembe. Sayılar: Bir, iki, üç, dört, be, yedi, on, kırk, yüz, bin, ikinci. Sıfatlar: iç, kuru, ön, küçük, acı, sesli, aır, büyük, uzun, ilk, geni, yeni, dar, doru, kapalı, sıcak, yüksek, ince, souk, canlı, kaba, eri, gizli, geri, yakın, bo, güzel, dik, eski, kısa, hafif, uzak, dolu, iyi, anlamlı, yabanî, dost, temiz, yalancı, yumuak, aaı, esmer, iri, pis, sert, ters, ya, alçak, bol, kötü, önce, yukarı. Taıtlar: Gemi, araba, kayık, tren, uçak. Vücut unsuru kelimeler: Ba, göz, dil, el, aız, ayak, di, kulak, yüz, kemik, kol, kan, parmak, burun, damar, kafa, kalp, göüs, karın, bel, dudak, beyin, göbek, tırnak, boaz, kıl, sırt, damak, deri, sakal, çene, ka, bacak, bıyık, bilek, diz, baldır, boyun) Yapılar: Ev, köprü, hamam, banka, fırın, saray, belediye, istasyon, sinema, tiyatro, kule, liman. Yiyecek ve içecekler: Su, ekmek, eker, et, çorba, süt, kahve, tatlı, kebap, bal, börek, çay, peynir, sakız, helva, köfte, yumurta, pilav, un, tuz, zeytin, salata, makarna, reçel, çörek, pekmez, arap, yourt, yufka.

14 93 Kavram alanlarına göre birleim gücü yüksek kelimeler incelendiinde bu kelimelerin çeitli kavram alanıyla ilgili kelimelerin geçtii görülmektedir. SONUÇ VE ÖNERLER Birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin, Say vd. (2002) nin ve Göz (2003) ün ve sıklık listeleriyle karılatırma sonucunda birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin neredeyse yarısının bu iki çalımayla ortak kelimeler olduu belirlenmitir. Buna göre birleim gücü yüksek kelimelerin yarısının sıklıı yüksek olduu görülmektedir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin, Keklik (2009) in 0-6 ya için önerilen 1233 kelime ve 7-11 ya için önerilen 1789 kelime ile karılatırıldıında, birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin 714 ünün iki listeyle ortaklık gösterdii belirlenmitir. Buna göre birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin, on bir yaına kadar çocuklara öretilecek kelimelerle örtütüü görülmektedir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime kavram alanlara göre tasnif edildiinde çeitli alanlarla ilgili olduu belirlenmitir. Buna göre birleim gücü yüksek ilk bin kelime çeitli alanlarla ilgili yaygın kullanılan kelimeler olduu görülmektedir. Bir dilin temel söz varlıı, ba, göz, kulak gibi organ isimleri; ana besin maddesi sayabileceimiz su, buday, et, balık gibi kelimeler; at, inek, koyun gibi hayvanlar; insanların en çok kullandıı almak, vermek, yemek, içmek gibi somut fiiller; bir, iki, be, yüz gibi sayı isimleri örnek olarak gösterilebilir (Aksan, 1998: c.iii-17). Birleim gücü yüksek ilk bin kelime temel söz varlıı açısından incelendiinde insanın hayatında birinci derecede önemli olan temel kelimelerden olduu görülmektedir. Bu sonuçlar göre u önerilerde bulunulabilir: 1. Birleim gücü yüksek kelimelerin; en sık kullanılan kelimelerle, 0-6 ya ile 7-11 ya çocuklarına öretilmesi önerilen kelime listesiyle, çeitli kavram alanlarında kullanılan kelimelerle ve Türkçenin temel söz varlıı olan kelimelerle örtümesi açısından Türkçede öncelikli olarak öretilmesi gereken kelimelerdendir. Özellikle on bir yaına kadar çocukların öretilmesi gereken kelimelerdir. 2. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime anlam bakımından incelendiinde, bu kelimelerin temel anlamda olduu anlaılmaktadır. Bu kelimelerden türeyen birleik kelimeler ise terim anlam, yan anlam ve mecaz anlamlı kelimelerdir. Bu yüzden birleim gücü yüksek ilk bin

15 94 kelimeden türeyen kelimenin örenilmesi için önce temel anlamın bilinmesi veya örenilmesi gerekmektedir. Bu anlamda birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin öncelikli olarak öretilmesi, bu kelimelerden türeyen kelimenin örenilmesi veya anlaılmasını kolaylatıracaktır. 3. Çocukların kelime hazinesi gelitirilirken aamalılık ilkesinden hareket edilirken Türkçe öretim programı, okul sözlükleri, çocuk kitapları ve ders kitapları hazırlanırken birleim gücü yüksek ilk bin kelimelik bu listeden yararlanabilir. 4. Çocuun dil ediminde okul öncesi dönemde anne ve babanın etkisi oldukça fazladır. Bu anlamda anne ve babalar, birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyi kullanarak çocukların dil edinimlerine yardımcı olabilir. 5. Okul çaına gelen çocuk, örgün eitim aracılııyla ilköretim boyunca öretmenlerle yüz yüzedir. Öretmenin dil ediniminde, dil becerilerinin gelitirilmesinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu anlamda öretmenler, birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyi kullanarak çocukların dil edinimlerine yardımcı olabilir. KAYNAKÇA AKSAN, Doan (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I., II. Ve III. Cilt, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. AKYÜZ, Yahya (1988). Türkçe Okul Sözlüklerinin Deerlendirilmesi, Türk Dilinin Öretimi Toplantısı 1 3 Ekim 1986, Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s BA, Bayram (2006) Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında, Yazılmı Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlıı Üzerine Bir Aratırma, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2000). Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları Nasıl Olmalı?, Milliyet Sanat Dergisi, C S. 9, s DEMR, Celal (2006). Türkçe/Edebiyat Eitimi ve Kiisel Kelime Serveti, Millî Eitim Dergisi, S. 169, s GÖZ, lyas (2003). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklıı Sözlüü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. KARADA, Özay (2005). lköretim I.Kademe Örencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Aratırma, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. KARASAR, Niyazi (2005). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Daıtım. KEKLK, Saadettin (2009). On Bir Yaına Kadar Çocukta Dil Edinimi, Yayımlanmamı Doktora Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. MEB, (2005). lköretim Türkçe Dersi Öretim Programı ve Kılavuzu (1 5. sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüü Basım Evi.

16 95 ÖZTOKAT, Erdim (1977). Yabancı Dilde Sözcük Öretimi, Dilbilim, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eitim Bölümü Dergisi, S. 2, s PEHLVAN, Ahmet (2003). Türkçe Ders Kitaplarında Sözcük Daarcıını Gelitirme Sorunu ve Çözüm Yolları, Dil Dergisi, S. 122, s SAY, Bilge; ZEYREK, Deniz; OFLAZER, Kemal; ÖZGE, Umut: Development of a Corpus and a Treebank for Present-day Written Turkish, Eleventh International Conference of Turkish Linguistics, August 2002: 15 s. 27 Nisan 2009 tarihinde dilbilim.info/yukseklisans/corpus%20based/ictl_2002.pdf adresinden alınmıtır. TAVANCIL Ezel ve ASLAN, Esra (2000). çerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, stanbul: Epsilon Yayınları. TOPALOLU, Ahmet (1989). Dil Bilgisi Terimleri Sözlüü. stanbul: Ötüken Yayınları. TÜRK DL KURUMU (2005). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.6 0.37 0.3061 438,700.00 KG 134,306. 38 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.38 0.3049 305,40.00 KG 93,130.00 8 ARPA YEMLİK ı: 7,646. 67 ARPA ı 7,646. 67 MISIR

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/204 Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.78 0.6683 4,298,458.00 KG 2,872,623.90 335 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.72 0.6607,323,270.00 KG 874,332.44 42 ARPA YEMLİK ı: 3,746,956.34

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

2013 ZĠYAFET MÖNÜLERĠ DÜĞÜN PAKETĠ

2013 ZĠYAFET MÖNÜLERĠ DÜĞÜN PAKETĠ 2013 ZĠYAFET MÖNÜLERĠ DÜĞÜN PAKETĠ ZÜMRÜT MÖNÜ (Ariş Kampanyalı) Zeytinyağlı Tabağı (5 çeşit) Ordövr Tabağı (9 çeşit) Serpme Meze Tabağı (9 çeşit) Ara Sıcak Sebzeli Börek Nicoise sı (Iceberg göbek, cherry

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.7600 5,040.00 KG 3,830. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 8/0/015 T.C. Sayfa: 1-1 ARPA YEMLİK MTS 0.76 0.76 0.7600 5,04 KG 3,830.40 1 ARPA YEMLİK ı: 3,830.40 1 ARPA ı 3,830.40 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0.70 0.70 0.703 47,7 KG 33,197.00

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2013. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.60 0.5689 811,850.00 KG 461,894.30 15 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.64 0.5993 420,820.00 KG 252,201.40 6 ARPA YEMLİK TTS- 0.53 0.53 0.5284 5,170.00

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 03.11.2014 PAZARTESİ Ö. Ç. BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 3 SINAV ALANI / HİZMET TEDARİKÇİSİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU Sınav Alanı/Hizmet Tedarikçi Adı: Tarih: İş Tanımı: Faaliyet Alanı: İletişim Bilgileri: SINAV ALANI TEDARİKÇİSİ Tarafından

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : HANDE BEKTAŞ BRANŞ

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI

4 YAŞ EKİM AYI TEMASI 4 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Sonbahar mevsiminde havadaki değişiklikler nelerdir? Çiftlikte hangi hayvanlar yaşar? Çiftlik hayvanlarının bize faydaları nelerdir? Sebze ve meyvelerin

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

Kahvaltı. Çorbalar. Süzme Mercimek Çorbası Baharatlı & Şehriyeli Günün Çorbası

Kahvaltı. Çorbalar. Süzme Mercimek Çorbası Baharatlı & Şehriyeli Günün Çorbası lezzette zirve Köfteli Den Çorbası Kahvaltı Spesiyal Kahvaltı Beyaz peynir, kaşar peynir, siyah zeytin, yeşil zeytin, tereyağı, bal, ev reçelleri, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, biber, maydanoz,

Detaylı

09.10.2015. Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba;

09.10.2015. Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba; 09.10.2015 Denizyıldızı Sınıfı ndan Merhaba; Geçen hafta giriş yaptığımız Hayvanlar konusunu bu hafta da işlemeye devam ettik. Mini minnacık örümcek adlı parmak oyunumuzu ve Hayvanlar Ne İster? şarkımızı

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 5 Mayıs 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

Modern Tesisler. Hijyenik Üretim. Kalite Kontrol NEDEN AVŞAR SİMİT

Modern Tesisler. Hijyenik Üretim. Kalite Kontrol NEDEN AVŞAR SİMİT NEDEN AVŞAR SİMİT Avşar Simit; Müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan, bu amaçla ulusal ve uluslararası üretim standartlarının gerekliliklerini her koşulda yerine getirmeyi, sürekli

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/04/2016-30/04/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/04/2016-30/04/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. Tarih: HUBUBAT ÇELTİK ÇELTİK T.C. Sayfa: 1-8 ÇELTİK MTS 1.50 1.50 1.5000 154,500.00 KG 231,750.00 6 ÇELTİK TKK-A 3.00 3.00 3.0000 2,000.00 KG 6,000.00 1 ÇELTİK ı: 237,750.00 7 ÇELTİK ı 237,750.00 7 MISIR

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1 - HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.60 0.69 0.6046 53,900.00 KG 32,56.20 22 ARPA BİRALIK ı: 32,56.20 22 ARPA ı 32,56.20 22 MISIR MISIR MISIR (DÖKME) MTS 0.75 0.75 0.7500 999,220.00 KG 749,415.00

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ

2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ 2015 ÜRETİM YILINDA İYİ TARIM UYGULAMALARI ALANINDA DESTEKLENECEK YAŞ MEYVE SEBZE ÜRÜN LİSTESİ SIRA NO ÜRÜN ADI KULLANIM ŞEKLİ 1 ACUR MUHTELİF 2 AĞAÇ KAVUNU MUHTELİF 3 AHLAT MUHTELİF 4 AHUDUDU MUHTELİF

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Büskivili pasta yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Doğruluk ile ilgili sohbet ediyorum. Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız konulu sohbet

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.80 0.7514 40,900.00 KG 30,732.28 8 ARPA YEMLİK ı: 30,732.28 8 ARPA ı 30,732.28 8 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 122,000.00

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.82 0.7900 107,350.00 KG 84,804.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS 0.82 0.7900 107,350.00 KG 84,804. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.82 0.7900 107,350.00 KG 84,804.00 4 ARPA YEMLİK ı: 84,804.00 4 ARPA ı 84,804.00 4 MISIR MISIR MISIR YEMLİK TTS 0.74 0.82 0.7515 583,480.00

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. TURGUTLU TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2010. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. TURGUTLU TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/2010. 3 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT MISIR MISIR Sayfa: 1-12 MISIR KURU MTS 0.45 0.51 0.4981 158,400.00 KG 78,899.20 5 MISIR ı: 78,899.20 5 MISIR ı 78,899.20 5 PİRİNÇ PİRİNÇ PİRİNÇ TTS 2.25 2.25 2.2500 1,900.00 KG 4,275.00 1 PİRİNÇ

Detaylı

Armada Teras Yaz Düğünleri Teklifi

Armada Teras Yaz Düğünleri Teklifi Armada Teras Yaz Düğünleri Teklifi ARMADA TERAS Çıkın Armada Terasa, yüzyıllar öncesinde görünen manzara ne ise göreceğiniz odur diyor güncel bir köşe yazarımız... Bu özelliğiyle İstanbul âşıklarının ve

Detaylı

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50

Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Zengin Açık Büfe Çeşitleri 17.50 Kahvaltı Tabağı 15.00 Tam yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri siyah ve yeşil zeytin, oltu peynir, dana jambon, tavuk jambon, macar salam, domates, salatalık, vişne reçeli,

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI S.T.İ. Yönetim Kurulunun 04.09.2012 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012 KONAKLAMA FİYATLARI ODA 1 KİŞİ ODA 2 KİŞİ SUİT ODA GEÇİCİ GÖREVLİ KAMU PERSONELİ (1 Kişi) DENETİM ELEMANI (1 kişi) 35,00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

DÜĞÜN PAKETLERĠMĠZ. Balayı Odası. Hazırlık Odası. KarĢılama Kokteyli. Kapalı ve Açık Otopark. Mevcut Ses ve IĢık Sistemi.

DÜĞÜN PAKETLERĠMĠZ. Balayı Odası. Hazırlık Odası. KarĢılama Kokteyli. Kapalı ve Açık Otopark. Mevcut Ses ve IĢık Sistemi. DÜĞÜN PAKETLERĠMĠZ Balayı Odası Hazırlık Odası KarĢılama Kokteyli Kapalı ve Açık Otopark Mevcut Ses ve IĢık Sistemi Led Perde Minik Konuklarımız Ġçin Oyun Odası Yıldönümü Yemeği Düğün Misafirleriniz için

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI HAZİRAN AYI BÜLTENİ HAZİRAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Babalar günü hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Babalarımızın bizim için neler yaptığını tartıştık.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı