ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 TÜRKÇEDE ON BR YAINA KADAR ÇOCUKLARA ÖRETLMES GEREKEN, BRLEM GÜCÜ YÜKSEK LK BN KELME* THE FIRST THOUSAND WORDS IN TURKISH WHICH CAN EASILY BE COMBINED SHOULD BE TAUGHT UNTIL ELEVEN YEAR OLD CHILDREN Saadettin KEKLK** Özet Bir dilin bütün kelimeleri bir anda öretilemeyeceinden aamalı bir ekilde söz varlıının kazandırılması yoluna gidilmektedir. Birleim gücü yüksek olan kelimelerin öncelikli olarak öretilmesi bu ölçütlerden biridir. Bu yüzden aratırmanın amacı, güncel Türkçede birleim gücü yüksek olan ilk bin kelimenin belirlenmesidir. Aratırmada Türk Dil Kurumunun onuncu baskısı olan 2005 basımı Türkçe sözlük esas alınmıtır. Türkçe sözlükteki madde baı kelimeler taranmı ve bir kelimeden türeyen birleik kelime sayısı kelimelerin karılarına yazılarak alfabetik olarak sıralanmıtır. Aratırmaya göre ilk bin kelimeyi, sıklıı yedi ve üzeri kelime türeten madde baı kelimeler oluturmaktadır. Sıklıı yedi ve üzeri olan bu kelimelerin oluturduu birleik kelime sayısı tir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime, kavram alanlara göre tasnif edildiinde çeitli alanlarla ilgili olduu; temel söz varlıı açısından incelendiinde insanın hayatında birinci derecede önemli olan temel kelimelerden olduu belirlenmitir. Bu kelimeler, baka * Bu makale, 9-11 Aralık 2011 tarihinde 2. Uluslararsı Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda sunulan bildiriden geniletilerek oluturulmutur. ** Yrd. Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereli Eitim Fakültesi, Türkçe Eitimi Bölümü, e-posta:

2 aratırmalarla karılatırıldıında sık kullanılan kelimeler ve 0-11 ya arası çocuun seviyesine uygun kelimeler olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Türkçe Öretimi, Kelime Öretimi, Birleim Gücü Yüksek Kelimeler, Kelime Listesi. Abstract Since it will be difficult to teach the intended vocabulary of the language at once, it is preferred to make the students acquire it gradually. One of the criteria of the vocabulary teaching is that the words which can easily be combined should be taught primarily. Therefore, the main aim of the survey is to determine thousand words that belong to this group. The tenth press of Turkish Language Association Dictionary that was published in 2005 is the basis for this survey. All the headwords in the dictionary were scanned and the number of compound words which were derived from a word was alphabetically ordered. According to the survey, the headwords which can derive seven compound words at least are among the first thousand words. The number of compound words that these kinds of headwords derive is When first thousand words are classified according to conceptual field, they are related to various fields, on the other hand, when they are analyzed in terms of their basic lexis, they are thought to be among the basic words for human. When compared with other surveys, it is seen that they are the words which are frequently used and are suitable for the children of 0-11 age group. Key Words: Teaching Of Turkish, Vocabulary Teaching, The Words Which Can Easily Be Combined, Word List.

3 GR Giri bölümünde problem durumu ve birleim gücü yüksek kelimenin tanımı ve açıklamasına yer verilmitir. Problem Durumu Türkçe dersinin amaçları arasında dört temel becerinin yanında çocuun kelime hazinesinin ve okuma alıkanlıının kazandırılması bulunmaktadır Türkçe programın (1 5. sınıf) genel amaçlarında; dinleme, konuma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini gelitirmek, Türkçeyi sevmelerini, doru ve etkili kullanmalarını salamak, metinler arası düünme becerilerini gelitirerek söz varlıını zenginletirmek, okuma ve yazma sevgisi ile alıkanlıını kazanmalarını salamak, ifadeleri geçmektedir (MEB, 2005: 16). lköretim okullarında bulunan örencilerin kelime hazinelerinin gelitirilmesi hususu, öretim programlarında yer almasına ramen ülkemizde bugüne kadar ilköretim seviyesindeki örencilerin kelime hazinelerinin ne seviyede olduunu belirlemek amacıyla bir çalıma yapılmamıtır (Karada, 2005: 1). Eitim öretimin çeitli kademelerindeki çocuk ve gençlerimizin sahip olması gereken kelime hazinesi konusunda millî hedeflerimizin olmaması önemli bir eksikliktir (Demir, 2006: 223). Çocukların kelime hazinesinin zenginletirilmesi ve onlara kitap okuma alıkanlıı kazandırılması amaçlanırken bunun için dil gelimesine uygun kelime listelerinden bahsedilmemitir. Hangi yata hangi kelimelerin öretilecei, kelime hazinesinin hem nitelik hem de nicelik yönünden hangi özellikte olması gerektii konusunda hiçbir açıklama yapılmamıtır (Keklik, 2009: 22). Ders kitapları, örencinin kelime hazinesini besleyen önemli kaynaklardan biridir. Bu kitaplar aracılıı ile örenciye kazandırılması hedeflenen kelimeler, eitim seviyesine göre önceden belirlenmi ve kademeli olarak metinlere yerletirilmesi gerekir. Oysa bu kitaplarda bulunması gereken kelime/kavram sayısının alt ve üst sınırları, ne ders kitapları yönetmeliinde, ne müfredat programlarında ne de program kılavuzlarında belirtilmitir (Demir, 2006: 220). Ders kitaplarındaki metinler hazırlanmadan önce her sınıfta kaç kelimenin öretilecei liste biçiminde belirlenir. Bugüne dein Türkçe ders kitaplarında böyle bir çalımanın yapılmadıı görülmektedir (Çotuksöken, 2000: 9). Türkçe için ya ve seviyeye göre hangi kelimelerin ne sıklıkla öretilecei ile ilgili çalımaların noksanlıından kitaplarda öretilmek için seçilen kelimeler yazarların ahsî tecrübelerine kalmaktadır (Pehlivan, 2003: 91).

4 Okul sözlüklerinin hazırlatılması ve bunlardan yararlanılması, örencilere yalnızca Türk dilini öretmek için deil, onlarda sözlü ve yazılı anlatım yetenei, duygu, zekâ ve düünce gelimesi için de önem taıdıı halde eitimimizde bu konu üzerinde durulmamaktadır (Akyüz, 1988: 250). Daha çok özel yayınevleri tarafından hazırlattırılan ilk ve orta öretim sözlükleri yapılırken hangi ölçütlerin esas alındıını atılan ve tutulan kelimelerin neye göre seçildiini anlamak, dorusu mümkün olmamaktadır (Demir, 2006: 222). Okul sözlüklerindeki kelimelerin dil gelimesine uygun hazırlanmadıı görülmektedir. Ayrıca Millî Eitim Bakanlıı nın okul sözlükleri konusunda bir denetiminin olmaması ve bazı ölçütleri gelitirmemesi okul sözlüklerinin yetersiz ve eksik açıklamalarla hazırlanmasına yol açmaktadır. Çocukların kelime hazinesinin ve okuma alıkanlıının gelimesinde çocuk kitaplarının özellikle masal ve hikâyelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ba (2006: 150) a göre, Türkiye de yayımlanan çocuk kitaplarının kaç kelimeden meydana geldii, atasözleri ve deyimlerden ne kadar yararlanıldıı hususunda tam bir ölçüt mevcut deildir. Bunun yanında, yayımlanan çocuk kitapları, hitap ettikleri hedef kitleye göre ilmî ölçülerde tasnif edilmemi ve seviyelendirilmemitir. Tasnif ve seviyelendirmeye dair bazı giriimler de, ne elle tutulur durumdadır ne de bir ölçüte dayanmaktadır. Oysa Batıda, örnein Shakespeare in bir eseri, bir, iki, üç, dört ve beinci sınıf seviyesine göre ayrı ayrı hazırlanabilmektedir. Yine Batıda yayımlanan çocuk kitaplarının seviyelendirilmesinde, kelime hazinesi hususu da dikkate alınmaktadır. Batılı çocuk edebiyatı yazarları, sınırları çizilmi, ölçütleri belli noktalara dayanarak, kitaplarını hazırlamaktadırlar. Türkçe öretim programı, Türkçe ders kitapları, okul sözlükleri ve çocuk kitaplarından anlaıldıı gibi kelime hazinesinin gelitirilmesi aamalı, planlı ve düzenli gerçeklememektedir. Hangi kelimelerin öncelikli olarak öretilecei belli deildir. Bir dilin bütün kelimeleri bir anda öretilemeyeceinden aamalı bir ekilde söz varlıının kazandırılması yoluna gidilmektedir. Bu anlamda ders kitaplarında, okul sözlüklerinde, çocuk kitaplarında, kelimelerin seçimi ölçütler dâhilinde yapılması gerekmektedir. Çocuklar için hazırlanan sözlük, çocuk kitapları ve ders kitaplarında hangi kelimelerin öncelikli olarak yer alacaı konusunda bazı ölçütler bulunmaktadır. Bunlardan biri de birleim gücü yüksek olan kelimelerin öncelikli olarak öretilmesidir. Bu yüzden aratırmanın amacı, güncel Türkçede birleim gücü yüksek olan ilk bin kelimenin belirlenmesidir.

5 Birleim Gücü Yüksek Kelime Bir dilin söz varlıı rasgele bir bütün deildir. Kelimeler aralarında çeitli balantılar kurar. Tek baına bir kelime etkisiz bir unsurdur. Deerini içinde bulunduu balamdan ve iliki kurduu öbür unsurlardan alır. Bir kelimenin öbür öelerle iliki kurma, bileim gücü de sıklıı etkiler. Bileim gücü yüksek kelimeler yüksek sıklık gösterir (Öztokat, 1977: 192). Aksan (1998: c.iii-18), kimi dilbilimciler bir kelimenin yeni öeleri, birleik kelimeleri türetme deeri, yeni sözcükleri türetme gücü üzerinde durduunu söyleyerek bu konuya dikkat çekmitir. Birleik kelime, birden çok kelimenin yeni bir anlam ifade etmek üzere birleip kalıplamasıyla meydana gelen öbektir. Birleik fiil, birleik isim, birleik sıfat ve birleik zarf olmak üzere dört çeidi vardır (Topalolu, 1989: 43). Birleik kelimelerde bazı kelimeler öbürlerine nazaran daha çok kullanılmaktadır. Bu tür kelimelerin birleim gücü yüksektir. YÖNTEM Güncel Türkçede birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyi belirlerken betimleyici yöntem kullanılmıtır. Betimleyici çalımalar bir durumu var olduu ekliyle ortaya koyan aratırma yaklaımıdır. Aratırmaya konu olan hadise, kii, ya da nesne kendi koulları içinde ve olduu gibi tanımlanmaya çalıılır. Onları herhangi bir ekilde deitirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan onu uygun bir biçimde gözleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2005: 77). Aratırmada ise 2005 basımı Türkçe sözlükteki mevcut durum ortaya konmutur. Veri Toplama Aracı ve Analizi Veriler, doküman incelemesiyle toplanmı ve içerik analizine tabi tutulmutur. Metin, kitap, belge vb. malzemenin belli özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılan bir tür tarama olarak da nitelendirilebilen içerik analizi, nicelletirme ölçülerini önceden gelitirerek, malzemeyi belli beklentiler ııında incelemektir (Karasar, 2005: 184). Tavancıl ve Aslan (2001: 87) a göre, içerik analizi türlerinden frekans analizi ile kelimelerin/birimlerin nicel olarak görünme sıklıı ortaya konur. Bu analiz türü, kelimelerin younluunu ve önemini anlamayı salar. Sıklık analizi sonunda kelimeler önem sırasına sokulabilmekte ve sıklıa dayalı bir sınıflama yapılabilmektedir.

6 basımı Türkçe Sözlükte madde baı bir kelimeden türeyen birleik söz varlıkları ok iaretiyle kalın puntolarla o maddenin altında toplu olarak gösterilmektedir. Böylece bir kelimenin birleim gücünün ne kadar yüksek olduu ortaya çıkmaktadır. Söz gelii, kâıt kelimesinden altmı tane kelime türetmitir. Bunlardan bazıları, kâıt balıı, kâıt helvası, atık kâıt, kaba kâıt, üçkâıt, borsa kâıdı, cevap kâıdı, el ii kâıdı, folyo kâıdı, ikametgâh kâıdı, kese kâıdı, kue kâıdı, matris kâıdı, nüfus kâıdı, saman kâıdı, zımpara kâıdı. Aratırmada Türk Dil Kurumunun onuncu baskısı olan 2005 basımı Türkçe sözlük esas alınarak sözlükteki madde baı kelimeler taranmıtır. BULGULAR Türk Dil Kurumunun 2005 basımı Türkçe Sözlükteki madde baı kelimeler incelenmi ve birleim gücü yüksek ilk bin kelime belirlenmitir. Bu kelimeler aaıda alfabetik olarak listelenmitir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime acı 34 açı 20 açık 87 açısal 7 ad (isim) 27 ada 12 adam 50 adım 10 adlî 9 af 8 a 28 aa 25 aaç 99 aır 34 aırlık 10 aız 62 aızlı 14 arı 15 aile 17 ak 58 akçe 11 akıl 26 akım 13 akam 22 ala 10 alaca 8 alan 30 alay (topluluk) 16 alçak 7 âlem 13 alev 7 alıcı 9 alım 8 allah 7 alt 74 altın 23 amber 8 ameliyat 8 amir 7 ana 75 anahtar 20 anlam 14 anlamlı 8 anne 7 ara 57 araba 25 araç 11 arama 7 arı (hayvan) 13 arka 14 armut 11 art 14 artık 7 asalak 7 asit 31 askerlik 7 aslan 12 a 9 aaı 9 aı 11 aırı 11 ak 7 at 19 ate 24 atı 12 atlama 9 atom 9 av 7 avcı 10 ay 47 ayak 59 ayaklı 16 ayı 13 ayna 11 ayva 7 baba 41 baca 14 bacak 9 bacaklı 7 badem 18 ba (asma) 7 ba (düüm) 16 baırsak 15 bahar 10 bahçe 17 bakır 11 bakı 9 bakla 16 bal 24 baldır 7 balık 114 banka 10 banyo 13 bardak 11 basın 13 basınç 12 baskı 8 basma 11 basmak 14 ba 252 bakan 14 balı 13 balık 8 bataklık 7 bayrak 8 bayram 27 bebek 8 bel 16 bela 9 belediye 10 belge 26 bent 8

7 86 benzeme 7 beri 10 besi 8 beslenme 13 be 29 beik 7 bey 22 beyaz 23 beyin 15 bez (organ) 15 bez 27 bıçak 9 bıyık 9 biber 17 biçim 8 bilek 8 bilgi 34 bilim 145 bilimci 50 bilimsel 22 bin 7 bir 107 birim 9 birleik 13 birlik 29 bit 18 bitki 21 boaz 14 bomak 7 bohça 7 bol 7 bomba 11 boncuk 11 borç 10 borsa 14 boru 35 bostan 7 bo 13 boluk 9 boy (uzaklık) 31 boya 29 boylu 9 boyun 7 boz 9 bozmak 9 bozuk 20 bozukluk 7 böcek 48 böcekler 15 bölge 24 bölük 12 börek 23 bu 19 bucak 8 budak 7 buday 16 bulaık 11 bulut 10 burun 23 buselik 13 buz 14 buzul 8 bülbül 7 büro 7 bütçe 11 bütün 7 büyük 33 cam 23 cambaz 8 can 46 cankurtaran 9 canlı 20 cenaze 7 cennet 7 cep 15 ceviz 7 ceza 21 cier 12 cins 7 corafya 17 cümle 30 çadır 14 ça 21 çakır (mavi) 7 çalgı 10 çalı 12 çalıma 19 çam 17 çamaır 17 çanak 15 çanta 12 çatal 17 çatı 15 çavu 18 çay (içecek) 22 çayır 19 çekim 9 çekirdek 8 çekme 8 çelik 13 çember (daire) 7 çene 11 çevre 13 çıban 7 çıkı 10 çıplak 9 çiçek 83 çift 29 çifte 11 çivi 11 çizgi 28 çoban 17 çocuk 26 çok 33 çorba 32 çöp 10 çörek 7 çubuk 10 çukur 8 çürük 9 da 51 daire 19 dal (aaç) 8 dalga 33 dalgıç 7 dam 7 damak 12 damar 23 damla 7 dana 8 dar (geni) 18 darlık 7 dava 13 defter 24 deer 31 deli 18 delik 12 demir 43 denetim 8 denge 11 deniz 92 deprem 12 derece 12 deri 12 ders 9 dert 7 deve 17 devir (dönem) 9 devir (dönü) 10 devlet 16 devre 7 dı 83 dik 12 diken 20 diki 10 dil 97 din 8 dip 9 direk 13 di 54 divan 10 diz 8 doa 7 doal 8 doan 7 doru 17 dou 10 doum 12 doku 25 dolap 25 dolma 13 dolu (bo) 10 domuz 15 dost 12 döl 8 dönem 13 döner 9 dört 22 dua 9 dudak 16 durum 25 duru 7 duvar 25 duygu 9 duyu 9 duyum 8 düün 10 dümen 9 dünya 29 dükün 16 düman 7 düme 11

8 87 düük 8 düz 8 düzen 17 düzey 7 düzlem 12 ebe 11 edebiyat 8 efendi 10 eitim 24 eri 15 ehil 16 ek 42 ekmek (isim) 40 ekonomi 10 el (organ) 81 elektrik 21 elma 22 emir 19 emniyet 8 er 18 erik 18 erk 11 erkân 8 erkek 10 eser 11 eski 12 esmer 8 e 25 eek 23 et 35 etek 25 ev 84 evlat 8 evvel 9 eylem 9 ezan 7 fare 13 fasulye 12 fener 15 fındık 12 fırın 13 fırtına 9 fıstık 9 fiil 37 fikir 8 fil 7 film 20 fincan 7 fiek 7 fiyat 17 fizik 8 foto 19 frenk 9 gaz 40 gazete 7 gece 28 geçi 7 geçit 12 geçmi 9 gelin 14 gelir 8 gelmek 17 gemi 28 gen (kenarlı) 18 genel 23 geni 19 gerçek 7 geri 14 geyik 8 gizli 15 göbek 15 göüs 18 gök 30 göl 9 gölge 7 gömlek 8 gönül 30 görmek 7 görünüm 7 görü 10 görülü 7 gösterge 9 göz 103 gözlü 17 gözlük 9 grup 14 güç 28 gül 30 gümü 12 gün 71 güne 20 güney 7 güre 8 güvenlik 8 güzel 13 güzellik 7 haber 17 hacı 9 hafif 11 hak 55 hakem 8 hâl (durum) 36 halat 7 halk 20 ham 7 hamam 16 hamur 9 hane 150 hanım 11 hapis 11 harç 7 harf 15 harita 9 harp 13 hasta 7 hastalık 24 hat 26 hava 72 havlu 7 hayal 11 hayat 31 hayvan 16 hazır 13 hece 10 hekim 8 helva 18 her 14 hesap 27 heyet 9 hırsız 8 hıyar 9 hız 10 his 7 hizmet 17 horoz 21 ho 8 hukuk 15 humma 9 hücre 12 hükûmet 9 hüsün 9 ırk 7 ısı 17 ıık 26 ıın 9 iç 96 idare 14 ine 27 iki 39 ikinci 7 ikindi 7 iklim 7 ilim 9 ilk 25 imam 8 imza 8 ince 16 incir 11 insan 13 ip 10 ipek 11 iplik 15 iri 8 isim 20 istasyon 9 i 71 iaret 24 içi 12 ilem 10 it 11 iyi 10 japon 8 kaba 20 kabak 20 kabuk 10 kabul 10 kaçmak 7 kadar 7 kadın 32 kafa 21 kafalı 17 kafiye 8 kâıt 60 kahve 30 kaldırım 9 kalem 39 kalıp 10 kalp 19 kamı 7 kamu 16 kan 36 kanat 9

9 88 kanatlı 11 kandil 16 kanlı 9 kanun 16 kap 9 kapak 15 kapalı 17 kapı 64 kaplama 11 kapmak 10 kar 13 kâr 7 kara (siyah) 126 kara (toprak) 12 karakol 7 karar 13 karde 20 karga 18 karı 10 karın 17 karınca 11 karı 11 kart (belge) 25 kasa 7 ka 10 kaık 13 kat (daire, tabaka) 24 katran 7 kavak 11 kavga 14 kaya 23 kayık 13 kayıp 9 kayıt 16 kaymak (isim) 8 kaynak 14 kazan 9 kebap 25 keçi 22 kedi 16 kelebek 8 kelime 20 kemik 41 kenar 14 kendi 11 kepçe 8 kese 14 kesen 7 kesik 8 kesim 10 kesme 8 kestane 13 keyif 9 kıdemli 7 kıl 14 kılıç 15 kır (renk) 7 kır (yer) 7 kıran 18 kırk 17 kırlangıç 8 kırmızı 24 kısa 12 kı 9 kız 28 kızıl 22 kilit 16 kilo 10 kip 8 kira 8 kiraz 8 kireç 10 kii 15 kitap 22 koca (geni, yalı) 8 kol 39 koltuk 15 konuma 12 konut 7 korku 9 kou 9 koyu 10 koyun 14 köfte 16 kök 34 kömür 13 köpek 16 köprü 11 kör 36 köe 26 kötü 7 köy 18 kredi 12 kul 11 kulak 43 kule 8 kum 17 kur (ekonomi) 7 kurbaa 9 kurun 12 kurt 26 kuru 54 kurul 23 ku 91 kuak 22 kutu 16 kutup 7 kuvvet 25 kuyruk 33 kuyu 17 kuzu 13 küçük 36 küf 11 kül 8 kültür 14 küme 13 küre 13 kütük 7 laf 8 lahana 8 lamba 19 liman 7 limon 12 liste 8 lokma 8 maa 7 macun 7 madde 13 maden 19 mahalle 14 mahkeme 11 makam 9 makarna 9 makine 47 mal 30 mantar 38 manyetik 7 masa 31 mavi 21 meclis 10 mektup 9 meme 11 memur 10 meneke 12 mercan 13 merdiven 15 merkez 25 mee 12 metre 75 meydan 13 meyve 24 mısır 9 millet 7 millî 15 misafir 7 mobilya 10 mum 15 müdür 9 müzik 28 nakil 8 namaz 18 name 72 nane 10 nefes 10 nefis 7 nem 7 nikâh 8 nokta 44 nüfus 14 ocak 27 oda 35 odun 10 olan 11 oul 25 oksit 8 okul 21 okuma 8 olmak 10 on 16 organ 15 orman 19 orta 50 ortak 21 ortaklık 9 ot 135 oturma 7 oy (rey) 17 oyun 41 oyuncu 11 ozon 7 öle 11 örenim 7

10 89 öretim 17 öküz 10 ölçek 7 ölçmek 54 ölçüm 15 ölü 22 ölüm 15 ömür 7 ön 50 önce 7 önerme 7 ördek 8 örtü 11 örümcek 8 öte 18 öz 38 özel 17 paça 8 pamuk 14 para 50 parça 11 parmak 31 pas 8 paa 8 patlıcan 9 pay 15 pazar 15 pek 18 pekmez 7 pembe 7 pencere 10 pençe 7 perde 20 peri 9 pein 8 peygamber 7 peynir 22 pilav 15 pis 8 piyasa 12 plastik 8 polis 12 posta 7 pozitif 8 program 7 pul 10 radyo 10 rakı 8 rapor 11 reçel 8 reis 7 renk 48 resim 29 roman 9 ruh 21 rüzgâr 8 saat 54 sabah 17 sabun 17 sa (salam) 11 sa (sol) 11 saır 9 salık 21 saha 13 sahip 22 sakal 12 sakallı 7 sakız 20 salata 10 salkım 10 salon 24 saman 8 sanat 28 sanayi 12 sandık 17 santral 7 saray 10 sarı 41 sarımsak 7 sarma 7 sarmaık 8 satı 24 sava 12 sayaç 7 sayı 42 saz (müzik) 12 seçim 11 selam 8 senet 12 sepet 10 ser (ba) 15 serbest 12 sert 8 servis 13 ses 42 sesli 16 sever 25 severlik 14 sıcak 17 sıçan 14 sıfat 16 sıır 14 sıkı 11 sıklet 8 sınav 9 sınıf 12 sınır 11 sıra 23 sırt 13 sidik 7 sigara 9 sigorta 16 silah 10 sinek 24 sinema 9 sinir 18 sistem 20 sodyum 9 sofra 13 soan 10 souk 16 sokak 9 sol 9 solucan 8 son 23 soru 9 sosyal 27 soy 8 söz 56 sözleme 11 sözlü 8 su 158 subay 12 suç 9 sulu 7 suni 9 suratlı 7 sülfat 9 süpürge 10 süre 10 süt 31 aka 10 arap 7 ehir 12 eker 36 eref 9 erit 13 eytan 19 oför 7 tabak 8 tabaka 12 taban 16 tabanca 10 taç (bata) 11 tahta 37 takım 40 takma 8 takvim 11 tam 22 tamlama 12 tanrı 8 tarak 8 tarih 10 tarla 8 tas 9 ta 135 tatlı 29 tavan 18 tavuk 34 tedavi 13 tek 43 teker 10 teknik 10 tel 22 telefon 18 televizyon 11 telgraf 9 telli 10 temel 15 temiz 10 tepe 17 tepeli 10 ters 8 tıra 12 tırnak 15 ticaret 18 tiyatro 11 top 50 toplantı 8 toplu 10 topluluk 7 toplum 13

11 90 toplumsal 14 toprak 21 torba 11 toz 23 tören 13 tren 10 tulumba 8 turna 9 turp 8 tutkal 9 tuvalet 7 tuz 11 tüfek 7 tüm 8 tümce 7 tümleç 9 tüp 8 türeme 9 türk 14 tüy 11 uç 20 uçak 7 umumî 8 un 13 usta 7 uyku 23 uyum 10 uzak 11 uzay 12 uzman 15 uzun 32 ücret 7 üç 32 ülke 10 ünlü 26 ünsüz 40 üretim 8 üst 61 ütü 7 üvey 8 üye 7 üzüm 33 vakıf 7 vakit 25 varlık 10 vergi 30 veri 7 vermek 11 vuru 9 yaban 32 yabanî 15 ya 80 yalı 15 yamur 15 yahudi 8 yaka 9 yakın 14 yalan 7 yalancı 14 yalın 17 yan 25 yangın 10 yanık 7 yapay 7 yapı 19 yaprak 32 yapraklı 7 yara 10 yardım 8 yardımcı 16 yargı 14 yarı 40 yarım 26 yarı 14 yarma 9 yasa 13 yasak 7 yasama 10 yastık 10 ya (kuru) 8 ya (zaman) 8 yaam 14 yatak 20 yay 10 yayın 12 yayla 8 yaz 10 yazar 15 yazı 47 yazılı 11 yedek 7 yedi 9 yek 10 yel 24 yelken 8 yem 13 yemek (isim) 24 yeni 19 yer 118 yeil 29 yetki 7 yıl 29 yılan 26 yıldırım 7 yıldız 43 yitim 12 yourt 7 yol 77 yosun 10 yön 8 yönetim 14 yufka 7 yukarı 7 yumurta 16 yumuak 10 yurt 16 yuva 9 yuvar 18 yuvarlak 11 yük 14 yüksek 17 yürek 21 yürekli 13 yüreklilik 8 yürüyü 11 yüz (sayı) 9 yüz (sima) 43 yüzlü 13 zade 14 zaman 46 zamir 7 zar 19 zarf 12 zehir 8 zekâ 7 zeytin 11 zırhlı 7 zihin 7 TARTIMA Aratırmaya göre ilk bin kelimeyi, sıklıı yedi ve üstü kelime türeten madde baı kelimler oluturmaktadır. Sıklıı yedi ve üstü olan bu kelimelerin oluturduu birleik kelime sayısı tir. Baka bir ifadeyle bu kelimelerin karılarında yazan sıklık sayısının toplamı tir. Birleim gücü yüksek kelimeler, Say vd. (2002) nin ODTÜ Derlem Çalıması ve Göz (2003) ün Yazılı Türkçenin Kelime Sıklıı Sözlüü ndeki ilk bin kelimeyle karılatırılmıtır. Say ve arkadalarının çalımasındaki kelime havuzunu iki milyon kelime olutururken, Göz ün çalımasındaki

12 91 kelime havuzunu ise bir milyon kelimenin oluturur. Birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyle bu iki çalıma karılatırıldıında u sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Tablo 1: Birleim gücü yüksek kelimelerle iki çalımanın karılatırılması lk 1018 kelime 293 kelime Üç çalımada ortak olan kelimelerdir. 147 kelime Birleim gücü yüksek kelimelerle iki çalımadan biriyle ortak olan kelimelerdir. 578 kelime Sadece birleim gücü yüksek kelimelerde geçmektedir. Bu karılatırmaya göre 440 kelime en sık kullanılan kelimelerdir. lk bin kelimenin neredeyse yarısını oluturmaktadır. Bu bulgu, Öztokat (1977: 192) ın, bileim gücü yüksek kelimeler yüksek sıklık gösterir, düüncesiyle paralellik göstermektedir. Keklik (2009) in 0-6 ya çocuklarına önerdii 1233 kelime ve 7-11 ya çocuklarına 1789 kelime ile birleim gücü yüksek 1018 kelime karılatırılmıtır. Aaıda tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2: Birleim gücü yüksek kelimelerle 0-6 ya ve 7-11 ya kelimelerin karılatırılması lk 1018 kelime 380 kelime 0-6 çocuklarına önerilen kelimelerle ortaktır. 334 kelime 7-11 ya çocuklarına önerilen kelimelerle ortaktır. 304 kelime Sadece birleim gücü yüksek kelimelerde geçmektedir. Buna göre 1018 kelimelik liste ile 1233 kelimelik listede 380 kelime ortak iken 1789 kelimelik listeyle 334 kelime ortaktır. lk bin kelime, üst kavramlara göre öyle sınıflanabilir: Bitkiler: Aaç, çiçek, mantar, üzüm, yaprak, kök, dal, elma, diken, kabak, çayır, badem, erik, biber, çam, bakla, buday, kestane, yosun, çalı, fasulye, fındık, fıstık, limon, meneke, mee, armut, incir, kavak, nane, soan, sarımsak, mısır, patlıcan, kiraz, lahana, saman, sarmaık, turp, ayva, ceviz, kamı. Corafya: Ta, deniz, ay, yıldız, gök, dünya, yel, kaya, toprak, güne, maden, orman, bahçe, kum, kuyu, köy, ehir, tepe, yamur, kar, ada, kara, uzay, bulut, göl, rüzgâr, tarla, yayla, bataklık, kır, yıldırım. Ev unsuru kelimeler: Kapı, oda, duvar, salon, çatı, merdiven, baca, banyo, pencere, dam, tuvalet.

13 92 Eya isimleri: Kâıt, saat, top, kalem, tahta, boru, masa, resim, a, bez, ine, dolap, kart, defter, cam, kitap, tel, anahtar, perde, yatak, lamba, telefon, çatal, sabun, sandık, fener, iplik, kılıç, koltuk, mum, çadır, kese, pamuk, kaık, çanta, saz, zarf, ayna, bardak, boncuk, çivi, örtü, televizyon, ip, mobilya, pul, radyo, sepet, süpürge, yastık, bıçak, gözlük, harita, bayrak, mektup, tutkal, kepçe, tabak, tarak, tüp, beik, fincan, gazete, halat, havlu, ütü. Fiiller: Basmak, bomak, bozmak, gelmek, görmek, kapmak, kaçmak, olmak, ölçmek, vermek. Giysiler: Etek, çamaır, gömlek. Hayvanlar: Balık, ku, böcek, tavuk, kurt, yılan, sinek, eek, keçi, horoz, at, karga, tavan, deve, kedi, köpek, domuz, koyun, sıır, arı, ayı, fare, kuzu, aslan, it, karınca, öküz, kurbaa, dana, geyik, kelebek, kırlangıç, ördek, örümcek, solucan, bülbül, fil. nsanla ilgili kelimeler: Adam, baba, kadın, kız, çocuk, aa, oul, bey, gelin, hanım, olan, erkek, efendi, karı, karde, bebek, evlat, anne. Renk: kara, ak, sarı, yeil, kırmızı, beyaz, kızıl, mavi, çakır, kır, pembe. Sayılar: Bir, iki, üç, dört, be, yedi, on, kırk, yüz, bin, ikinci. Sıfatlar: iç, kuru, ön, küçük, acı, sesli, aır, büyük, uzun, ilk, geni, yeni, dar, doru, kapalı, sıcak, yüksek, ince, souk, canlı, kaba, eri, gizli, geri, yakın, bo, güzel, dik, eski, kısa, hafif, uzak, dolu, iyi, anlamlı, yabanî, dost, temiz, yalancı, yumuak, aaı, esmer, iri, pis, sert, ters, ya, alçak, bol, kötü, önce, yukarı. Taıtlar: Gemi, araba, kayık, tren, uçak. Vücut unsuru kelimeler: Ba, göz, dil, el, aız, ayak, di, kulak, yüz, kemik, kol, kan, parmak, burun, damar, kafa, kalp, göüs, karın, bel, dudak, beyin, göbek, tırnak, boaz, kıl, sırt, damak, deri, sakal, çene, ka, bacak, bıyık, bilek, diz, baldır, boyun) Yapılar: Ev, köprü, hamam, banka, fırın, saray, belediye, istasyon, sinema, tiyatro, kule, liman. Yiyecek ve içecekler: Su, ekmek, eker, et, çorba, süt, kahve, tatlı, kebap, bal, börek, çay, peynir, sakız, helva, köfte, yumurta, pilav, un, tuz, zeytin, salata, makarna, reçel, çörek, pekmez, arap, yourt, yufka.

14 93 Kavram alanlarına göre birleim gücü yüksek kelimeler incelendiinde bu kelimelerin çeitli kavram alanıyla ilgili kelimelerin geçtii görülmektedir. SONUÇ VE ÖNERLER Birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin, Say vd. (2002) nin ve Göz (2003) ün ve sıklık listeleriyle karılatırma sonucunda birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin neredeyse yarısının bu iki çalımayla ortak kelimeler olduu belirlenmitir. Buna göre birleim gücü yüksek kelimelerin yarısının sıklıı yüksek olduu görülmektedir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin, Keklik (2009) in 0-6 ya için önerilen 1233 kelime ve 7-11 ya için önerilen 1789 kelime ile karılatırıldıında, birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin 714 ünün iki listeyle ortaklık gösterdii belirlenmitir. Buna göre birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin, on bir yaına kadar çocuklara öretilecek kelimelerle örtütüü görülmektedir. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime kavram alanlara göre tasnif edildiinde çeitli alanlarla ilgili olduu belirlenmitir. Buna göre birleim gücü yüksek ilk bin kelime çeitli alanlarla ilgili yaygın kullanılan kelimeler olduu görülmektedir. Bir dilin temel söz varlıı, ba, göz, kulak gibi organ isimleri; ana besin maddesi sayabileceimiz su, buday, et, balık gibi kelimeler; at, inek, koyun gibi hayvanlar; insanların en çok kullandıı almak, vermek, yemek, içmek gibi somut fiiller; bir, iki, be, yüz gibi sayı isimleri örnek olarak gösterilebilir (Aksan, 1998: c.iii-17). Birleim gücü yüksek ilk bin kelime temel söz varlıı açısından incelendiinde insanın hayatında birinci derecede önemli olan temel kelimelerden olduu görülmektedir. Bu sonuçlar göre u önerilerde bulunulabilir: 1. Birleim gücü yüksek kelimelerin; en sık kullanılan kelimelerle, 0-6 ya ile 7-11 ya çocuklarına öretilmesi önerilen kelime listesiyle, çeitli kavram alanlarında kullanılan kelimelerle ve Türkçenin temel söz varlıı olan kelimelerle örtümesi açısından Türkçede öncelikli olarak öretilmesi gereken kelimelerdendir. Özellikle on bir yaına kadar çocukların öretilmesi gereken kelimelerdir. 2. Birleim gücü yüksek ilk bin kelime anlam bakımından incelendiinde, bu kelimelerin temel anlamda olduu anlaılmaktadır. Bu kelimelerden türeyen birleik kelimeler ise terim anlam, yan anlam ve mecaz anlamlı kelimelerdir. Bu yüzden birleim gücü yüksek ilk bin

15 94 kelimeden türeyen kelimenin örenilmesi için önce temel anlamın bilinmesi veya örenilmesi gerekmektedir. Bu anlamda birleim gücü yüksek ilk bin kelimenin öncelikli olarak öretilmesi, bu kelimelerden türeyen kelimenin örenilmesi veya anlaılmasını kolaylatıracaktır. 3. Çocukların kelime hazinesi gelitirilirken aamalılık ilkesinden hareket edilirken Türkçe öretim programı, okul sözlükleri, çocuk kitapları ve ders kitapları hazırlanırken birleim gücü yüksek ilk bin kelimelik bu listeden yararlanabilir. 4. Çocuun dil ediminde okul öncesi dönemde anne ve babanın etkisi oldukça fazladır. Bu anlamda anne ve babalar, birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyi kullanarak çocukların dil edinimlerine yardımcı olabilir. 5. Okul çaına gelen çocuk, örgün eitim aracılııyla ilköretim boyunca öretmenlerle yüz yüzedir. Öretmenin dil ediniminde, dil becerilerinin gelitirilmesinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu anlamda öretmenler, birleim gücü yüksek ilk bin kelimeyi kullanarak çocukların dil edinimlerine yardımcı olabilir. KAYNAKÇA AKSAN, Doan (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I., II. Ve III. Cilt, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. AKYÜZ, Yahya (1988). Türkçe Okul Sözlüklerinin Deerlendirilmesi, Türk Dilinin Öretimi Toplantısı 1 3 Ekim 1986, Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s BA, Bayram (2006) Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında, Yazılmı Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlıı Üzerine Bir Aratırma, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2000). Türkçe ve Edebiyat Ders Kitapları Nasıl Olmalı?, Milliyet Sanat Dergisi, C S. 9, s DEMR, Celal (2006). Türkçe/Edebiyat Eitimi ve Kiisel Kelime Serveti, Millî Eitim Dergisi, S. 169, s GÖZ, lyas (2003). Yazılı Türkçenin Kelime Sıklıı Sözlüü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. KARADA, Özay (2005). lköretim I.Kademe Örencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Aratırma, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. KARASAR, Niyazi (2005). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Daıtım. KEKLK, Saadettin (2009). On Bir Yaına Kadar Çocukta Dil Edinimi, Yayımlanmamı Doktora Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. MEB, (2005). lköretim Türkçe Dersi Öretim Programı ve Kılavuzu (1 5. sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüü Basım Evi.

16 95 ÖZTOKAT, Erdim (1977). Yabancı Dilde Sözcük Öretimi, Dilbilim, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eitim Bölümü Dergisi, S. 2, s PEHLVAN, Ahmet (2003). Türkçe Ders Kitaplarında Sözcük Daarcıını Gelitirme Sorunu ve Çözüm Yolları, Dil Dergisi, S. 122, s SAY, Bilge; ZEYREK, Deniz; OFLAZER, Kemal; ÖZGE, Umut: Development of a Corpus and a Treebank for Present-day Written Turkish, Eleventh International Conference of Turkish Linguistics, August 2002: 15 s. 27 Nisan 2009 tarihinde dilbilim.info/yukseklisans/corpus%20based/ictl_2002.pdf adresinden alınmıtır. TAVANCIL Ezel ve ASLAN, Esra (2000). çerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, stanbul: Epsilon Yayınları. TOPALOLU, Ahmet (1989). Dil Bilgisi Terimleri Sözlüü. stanbul: Ötüken Yayınları. TÜRK DL KURUMU (2005). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0,..7 KG.0.00, HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,8.. KG.8.88,8 HTS BUĞDAY 0, 0, 0,.8 KG.78,7 KOOP.A BUĞDAY 0, 0, 0,.0 KG.7, KOOP.S

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,87 0,7 9.006.967 KG 6.76.00,77 HMS BUĞDAY 0,66,00 0,8 8.6.99 KG 6.968.7,79 HTS BUĞDAY 0,79 0,8 0,8 80.0 KG 78.87,

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ

EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ EKİM 2015 ÜRÜN LİSTESİ ADETLERİ YAZ OTOMATİK TOPLASIN ÜRÜNLER Birim Fiyat Özel Not ADET / KG ZEYTİNYAĞLARI ZEYTİNYAĞI MENGENE 3 LT PET ŞİŞE 48,00 TL YENİ ÜRÜN ZEYTİNYAĞI MENGENE 5 LT PET ŞİŞE 80,00 TL

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 31/01/2017. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/0/207 T.C. Sayfa: - 22 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.85 0.794 267,975.00 KG 22,064.66 0 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.95 0.8428 69,670.00 KG 522,259.85 49 ARPA YEMLİK ı: 734,324.5 59 ARPA

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.74 0.76 0.7500 58,780.00 KG 44,086.80 5 ARPA MTS 0.58 0.8 0.7363 3,922,622.00 KG 2,888,040.40 57 ARPA OFİS-S 0.68 0.75 0.7499 253,720.00 KG 90,27.00

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir)

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir) RAMAZAN BÜFESİ 1 120 TL (%18 KDV eklenecektir) İftariyelik (Serpme) Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar, pastırma, sucuk, kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, hurma, ceviz, gül reçeli, portakal reçeli, tereyağı,

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

MISIR (RUTUBETLİ) 267 0,18 0,24 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 23 0,24 0,29 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 15 0,25

MISIR (RUTUBETLİ) 267 0,18 0,24 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 23 0,24 0,29 0, Kğ ,00 MISIR (RUTUBETLİ) 15 0,25 HUBUBATLAR Muamele ARPA YEMLİK 327 0,17 0,21 0,32 6.738.090 Kğ 1.382.550,00 ARPA YEMLİK 164 0,19 0,22 0,30 2.799.860 Kğ 602.787,00 ARPA YEMLİK 47 0,21 0,24 0,26 2.586.700 Kğ 576.105,00 ARPA YEMLİK 1 0,29

Detaylı

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI...

GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 ATLETİZM OYUNLARI... 9 DÜZ KOŞU OYUNLARI... 11 Bayrak Yarışı I... 12 Bayrak Yarışı II... 14 Bayrak Yarışı III... 16 Mekik Koşusu... 18 Numaralı Koşu Oyunu... 20 Alçak Çıkıştan Koşu...

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK İHR 0.87 0.87 0.8700 6,950.00 KG 6,046.50 1 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5841 375,020.60 KG 219,066.40 50 ARPA YEMLİK MS 0.56 0.57 0.5600 500,119.80

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR ,122, KG 19,788,527. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.75 0.7226 27,280.00 KG 9,72.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.78 0.6984,22,630.00 KG 853,238.7 37 ARPA YEMLİK ı: 872,950.7 40 ARPA ı 872,950.7

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203 T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.58 0.5750 9,600.00 KG,270.00 ARPA MTS 0.49 0.73 0.5836,207,733.00 KG 6,540,880.60 3258 ARPA TTS 0.55 0.77 0.6230 4,694,597.00 KG

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı: Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/01/20-31//20 T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 11,420.00 KG 6,281.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.51 0.63 0.5588 1,477,243.00 KG 825,411.14 21 ARPA MTS 0.45 0.73

Detaylı

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( )

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( ) İFTAR ZAMANI @ Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler İftara gelin hadi, hazırlandı yemekler All who wait patiently during the all day Deserve the best food and Ankara s best views Eşsiz Ankara manzarasında

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : HAZİRAN 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0, 9.0 KG.87,8 HMS BUĞDAY 0,9 0, 0,.70.90 KG.8.8,9 HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8.0 KG 07.878,0 KOOP.S BUĞDAY 0, 0, 0,7

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 3,000.00 KG 2,100.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,100.00 1 ARPA ı 2,100.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1357 1,245,411.00 KG

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29, Tarih: HUBUBAT MISIR MISIR - 31/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR MTS 1.0 1.0 0 120.00 AD 180.00 1 MISIR BEYAZ MTS 2. 2. 2.43 176.00 KG 449.6 1 MISIR ı: 629.6 2 MISIR ı 629.6 2 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.3

Detaylı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı

AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ. Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı AYDIN İL KOORDİNATÖRÜLÜĞÜ Avrupa Birliği Komisyonunun Onayı ile İlimize özgü birçok yerel ürüne % 50 hibe desteğinin önü açıldı YEREL ÜRÜN LİSTESİ Aydın ilimiz için yerel ürün listesi kapsamı genişletilerek,

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 9/06/207-23/06/207 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK TTS 0.90 0.90 0.9000 03,440.00 KG 93,096.00 2 ARPA YEMLİK ı: 93,096.00 2 ARPA ı 93,096.00 2 MISIR MISIR MISIR YEMLİK TTS 0.72 0.72

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 MAYIS AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 MAYIS AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa, 2 Haziran 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 MAYIS AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,52 0,75 0,70 664.203,00 Kg 467.103,22 MGT 10 Buğday 0,71 0,75 0,73 436.576,00 Kg 318.623,78 TGT 10 Buğday 0,60 0,79 0,69 4.540.066,00

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 0 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,0 8.0 KG 8,0 FİY.FAR. BUĞDAY 0,5 0,85 0,7 5.88.05 KG.8.95,8 HMS BUĞDAY 0,,00 0,79.95.77 KG.7.89,80 HTS BUĞDAY

Detaylı

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy

4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE METİNLER. (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy 4. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK HECE- KELİME-CÜMLE VE METİNLER (ö) (heceler-kelimeler) *ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy *kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör *ömer-ömer *öner-öner *önder-önder *tören

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/07/2015. Tarih: Sayı: 7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.59 0.69 0.6203 1,541,550.00 KG 956,251.81 20 ARPA YEMLİK TTS-V 0.6 0.6 0.600 52,110.00 KG 39,603.60 1 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.5 0.6389 1,143,640.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,55 0,73 0,68 1.092.617,00 Kg 742.357,48 MGT 14 Buğday 0,67 0,75 0,72 262.946,00 Kg 188.411,45 TGT 15 Buğday 0,50 0,74 0,68

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.74 0.7388 21,560.00 KG 15,928.40 2 ARPA MTS 0.47 0.75 0.5951 11,301,552.00 KG 6,725,850.62 1252 ARPA OFİS-A 0.61 0.62 0.6164 952,720.00

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 9,750. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-22 ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.70 0.6171 75,085.00 KG 293,176.85 3531 ARPA YEMLİK TTS 0.65 0.80 0.732 31,615.00 KG 250,190.9 7 ARPA YEMLİK ı: 53,367.79 3578 ARPA ı 53,367.79

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : HAZİRAN 06 BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,60 0,8 0,77 44.8 KG 88.,8 HMS BUĞDAY 0,78 0,97 0,87.66.40 KG.08.70, HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8 67.0 KG 46.987,4 M.G.T

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.75 1.12 0.7601 82,230.00 KG 62,506.32 2 ARPA YEMLİK ı: 62,506.32 2 ARPA ı 62,506.32 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.19 0.24 0.2007 1,077,149.00

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MS , KG 25,832. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MS 0.55 0.75 0.6174 41,840.00 KG 25,832.00 5 ARPA YEMLİK ı: 25,832.00 5 ARPA ı 25,832.00 5 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.67 0.6083 3,847,905.00 KG

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa, 3 Ağustos 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

Keyifli Kahvaltılar. Omlet. Serpme Kahvaltı (En Az 2 Kişilik) 1 Kişi: 24,00. Hafif Kahvaltı Tek Kişilik: 18,00

Keyifli Kahvaltılar. Omlet. Serpme Kahvaltı (En Az 2 Kişilik) 1 Kişi: 24,00. Hafif Kahvaltı Tek Kişilik: 18,00 ME MENՄ NU Bazen saatlerce süren bir kahvaltıdır mutluluk, keyif kahvesini yudumlarken bir başka gün devam etmek üzere bitirilen Bazen küçük bir tatlı kaçamağı, yoğun iş temposunda sıcak bir kahve, keyifli

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1

No KRİTERLER EVET HAYIR EVET HAYIR 1 SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 3 SINAV ALANI / HİZMET TEDARİKÇİSİ SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU Sınav Alanı/Hizmet Tedarikçi Adı: Tarih: İş Tanımı: Faaliyet Alanı: İletişim Bilgileri: SINAV ALANI TEDARİKÇİSİ Tarafından

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : MART 00 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,0 0,5 7.8.5 KG.08.0,0 HMS BUĞDAY 0,0 0,58 0,9 5.09.88 KG.5.9,0 HTS BUĞDAY 0,5 0,5 0,5.. KG 50.79, M.G.T BUĞDAY 0,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 6 Ocak 2010 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 ARALIK AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Sayfa: 2-14 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.6 0.37 0.3061 438,700.00 KG 134,306. 38 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.38 0.3049 305,40.00 KG 93,130.00 8 ARPA YEMLİK ı: 7,646. 67 ARPA ı 7,646. 67 MISIR

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa,3 Temmuz 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA İTHAL ,733, KG 740,883. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 30 ARPA YEMLİK MTS 0.25.38 0.365 6,206,99.00 KG 2,265,855.46 8 ARPA YEMLİK OFİS-A 0.40 0.40 0.4028 866,00.00 KG 348,828.7 ARPA YEMLİK TTS 0.24 0.53 0.3778 4,85,53.00

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTEN AYLIK BÜLT Sayfa No 1 BÜLT AYI GÖR MADDELERİN HUBUBAT ÜRÜNLERİ BUĞDAY Buğday 0,59 0,73 0,71 585.451,00 Kg 415.847,34 MGT 15 Buğday 0,64 0,79 0,73 258.340,00 Kg 188.490,80 TGT 11 Buğday 0,68 0,69 0,68 2.205.000,00

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000.

T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇAVDAR , KG 5,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-21 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.70 0.6214 1,242,840.00 KG 772,335.66 24 ARPA YEMLİK TTS 0.63 0.89 0.7118 602,405.00 KG 428,814.22 29 ARPA YEMLİK ı: 1,201,149.88 53 ARPA

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/08/ /08/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/08/ /08/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.68 0.70 0.6823 938,890.00 KG 640,567.49 372 ARPA BİRALIK ı: 640,567.49 372 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.72 0.7173 57,520.00 KG 41,258.60 17 ARPA YEMLİK

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.97 0.97 0.9707 89.00 KG 86.39 ARPA YEMLİK ı: 86.39 ARPA ı 86.39 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.5.00 0.6258 76,573.65 KG 47,99.73 2 MISIR MTS 0.66

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 5 Mayıs 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,628.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,628. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.46 0.46 0.4552 38,730.00 KG 17,628.66 1 ARPA YEMLİK ı: 17,628.66 1 ARPA ı 17,628.66 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.1 0.1 0.188 802,770.00 KG

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,70 0,6 0.65.56 KG 6.59.07,78 HMS BUĞDAY 0,5 0,7 0,65 6.8.995 KG.0.9,06 HTS BUĞDAY 0,5 0,69 0,6.968.77 KG..57,7

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : NİSAN 06 BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68 0,86 0,79 4.0.859 KG.4.89,7 HMS BUĞDAY 0,74 0,9 0,85 5.674.807 KG 4.8.86,05 HTS BUĞDAY 0,65 0,85 0,80 788.56 KG 6.785,9 M.G.T BUĞDAY

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. - 3/2/204 Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.78 0.6683 4,298,458.00 KG 2,872,623.90 335 ARPA YEMLİK TTS 0.53 0.72 0.6607,323,270.00 KG 874,332.44 42 ARPA YEMLİK ı: 3,746,956.34

Detaylı

2013 ZĠYAFET MÖNÜLERĠ DÜĞÜN PAKETĠ

2013 ZĠYAFET MÖNÜLERĠ DÜĞÜN PAKETĠ 2013 ZĠYAFET MÖNÜLERĠ DÜĞÜN PAKETĠ ZÜMRÜT MÖNÜ (Ariş Kampanyalı) Zeytinyağlı Tabağı (5 çeşit) Ordövr Tabağı (9 çeşit) Serpme Meze Tabağı (9 çeşit) Ara Sıcak Sebzeli Börek Nicoise sı (Iceberg göbek, cherry

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

2017 HAZİRAN / 1. HAFTA KONU

2017 HAZİRAN / 1. HAFTA KONU YAZ MEYVELERİ 2017 HAZİRAN / 1. HAFTA KONU 01.06.2017 Dokun Hisset kartlarıyla Oynuyorum. 02.06,2017 MONTESSORI ETKİNLİK Pirinç ve Mercimekleri ayırma çalışmasını Kavramlar Kitabımızdan Sıcak-Soğuk Kavramına

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2007-3/0/2007 Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.24 0.36 0.293 906,00.00 KG 265,69.76 7 ARPA YEMLİK MTS- 0.26 0.26 0.2600 53,800.00 KG 3,988.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.26 0.35 0.2893

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa, 6 Eylül 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2009. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2009 Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK MTS 0.28 0.39 0.3380 516,154.00 KG 174,469.41 189 ARPA YEMLİK TTS-V 0.40 0.60 0.4057 563,760.00 KG 228,742.23 53 ARPA YEMLİK TTS 0.33 0.41 0.3731

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir.

01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ. PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. MAYIS 2017 BÜLTENİ 01-05 MAYIS OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULA GETİRECEKLERİMİZ PAZARTESİ Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile okulumuz 1 gün tatil edilmiştir. SALI Çiftçi çukurda oyunu oynuyoruz. Çamurlara

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

OKULA GETİRECEKLERİMİZ OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR

OKULA GETİRECEKLERİMİZ OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OCAK 2017 BÜLTENİ 02 06 OCAK OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR PAZARTESİ OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR Günler tekerlemesini söyleyelim. İpin altından geçelim. Oyun hamurundan balık yapalım. Yeni yıl geldi

Detaylı